Informace II. - Prostřední Bečva

Komentáře

Transkript

Informace II. - Prostřední Bečva
Motto měsíce: SMÍCH JE LIDSKÉ SLUNCE, DOKONALÝ A NEPřEKONATELNÝ.
NEP EKONATELNÝ.
koupi vozidla Škoda CAS 25 Š 706 RTHP SPZ UHA 1249
pro SDH Kněhyně z vlastních prostředků rozpočtu obce, §
5512
Obecní zastupitelstvo s c h v a l u j e
pověření Radima Pečky k výběru poplatků za užívání
veřejného prostranství při Cyrilometodějské pouti na
Pustevnách ve dnech 5. a 6. 7. 2010
Obecní zastupitelstvo b e r e
n a
vě d o m í
informace o investičních akcí obce
Obecní zastupitelstvo u k l á d á
starostovi podepsat smlouvu s firmou Ekogroup czech
s.r.o., Polívková 1026/15, 779 00 Olomouc-Nová ulice na
zpracování projektu NATURA 2000
Obecní zastupitelstvo u k l á d á
starostovi podepsat smlouvu s firmou Ing. KISZOVÁ
Radmila – PINIA, Nový Jičín 6 – Libhošť 455, 742 57 na
zpracování projektu SEA
Obecní zastupitelstvo u k l á d á
starostovi jednat o dotaci na realizaci Víceúčelového hřiště
u MŠ střed, za předpokladu vyřízení stavebného povolení
Obecní zastupitelstvo u k l á d á
starostovi jednat ve věci výběrového řízení včetně podpisu
zadávacích podkladů na realizaci Víceúčelového hřiště u
obecního úřadu
Obecní zastupitelstvo u k l á d á
starostovi podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě 200744 na
zpracování územního plánu obce Prostřední Bečva¨
Obecní zastupitelstvo u k l á d á
starostovi podepsat smlouvu o úvěru na projekt
Rekonstrukce víceúčelové hřiště, doplnění inventáře
dětského koutku“
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
PROSTŘEDNÍ BEČVA
ZE DNE 24.3. 2010 – vybráno
Obecní zastupitelstvo s c h v a l u j e
rozpočet příjmů a výdajů za 1-2/2010
Obecní zastupitelstvo s c h v a l u j e
změny v rozpočtu na rok 2010
Obecní zastupitelstvo s c h v a l u j e
závěrečný účet obce za rok 2009 ve smyslu §13 odst. 1
písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.,
Obecní zastupitelstvo s c h v a l u j e
celoroční hospodaření obce za rok 2009 ve smyslu §13
odst. 1 písm.b) zákona 420/2004 Sb. bez výhrad
Obecní zastupitelstvo s c h v a l u j e
koupi pozemku p.č. 328/2 od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových dle GP 1573-34/2005 za
částku 12.480,- Kč
Obecní zastupitelstvo s c h v a l u j e
pořízení úvěru na financování projektu „Rekonstrukce
víceúčelového hřiště, doplnění inventáře dětského
koutku“
Obecní zastupitelstvo s c h v a l u j e
finanční příspěvek pro SDH střed na oslavy 80. výročí
založení
Obecní zastupitelstvo s c h v a l u j e
firmu Ekogroup czech s.r.o., Polívková 1026/15, 779 00
Olomouc-Nová ulice, zastoupena RNDr. Markem
Balašem Ph.D. jako zpracovatele projektu NATURA
2000
Obecní zastupitelstvo s c h v a l u j e
firmu Ing. KISZOVÁ Radmila – PINIA, Nový Jičín 6 –
Libhošť 455, 742 57 jako zpracovatele projektu SEA
Obecní zastupitelstvo s c h v a l u j e,
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 200744 mezi obcí
Prostřední Bečva a Ing. arch Pavlem Pazdziorou na
zpracování územního plánu obce Prostřední Bečva
Obecní zastupitelstvo s c h v a l u j e
vyčlenění
finančních
prostředků
na
realizaci
„Rekonstrukce víceúčelové hřiště, doplnění inventáře
dětského koutku“
Obecní zastupitelstvo s c h v a l u j e
vyřazení vozidla AUT stříkačka Škoda CAS 25 Š 706
RTHP SPZ 2Z4 4886
SDH Kněhyně
Obecní zastupitelstvo s c h v a l u j e
PLASTY (žluté pytle) odvoz: 7.4.; 21.4.; 5.5.;
19.5.; 2.6.; 16.6.; 30.6.
PAPÍR (modré pytle) odvoz: 14.4.; 12.5.; 9.6.
SKLO (zelené pytle) odvoz: 14.4.; 12.5.; 9.6.
SPLATNOST POPLATKU BYLA DO 31.3. 2010
MO Český červený kříž Prostřední Bečva pořádá ve
středu 14. dubna 2010 zájezd do POLSKA.
Cena zájezdu 120,- Kč. Závazné přihlášky v bufetu JUFI
od 8.3. – 13.4. 2010.
Odjezd 14. dubna 2010 v 6.00 hod. od SDH střed.
za ČČK M. Ščigálková
1
Vzpomínka na Tebe je stále živá, kdo
v srdcích žije, ten neumírá.
Dne 13. dubna 2010 vzpomeneme třetí smutné
výročí úmrtí mého manžela, našeho tatínka a
dědečka pana
BOHUMILA MATOUŠE
Sbor dobrovolných hasičů Prostřední Bečva střed
přijímá do svých řad ZA ÚČELEM SESTAVENÍ
MLÁDEŽNICKÝCH DRUŽSTEV nové členy ve věku
od 6ti do 15ti let.
V nejbližší době navštívíme také školu, kde budou
sděleny podrobnější informace.
V případě zájmu a bližších informací kontaktujte pana
Jana Mikulenku na:
[email protected]
Aktuální informace najdete na www.sdhbecva.cz
Nevíte, do kdy platí Váš řidičský průkaz?
Ty, které byly vydané od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 si
musí jejich držitelé vyměnit do posledního prosince
letošního roku, tj do 31.12.2010.
PODROBNOSTI SE DOZVÍTE NA:
Stále s láskou a úctou vzpomínáme.
Manželka Anna, děti Bronislava a Jarmila
s rodinami a ostatní příbuzenstvo
www.vymentesiridicak.cz
Dne 20.dubna 2010 uplyne smutných 10 let
od úmrtí pana
ONDRYÁŠE STANISLAVA
První slavnostní vítání občánků v
letošním roce se uskutečnilo v neděli
14. března ve 14.00 hodin.
Bylo pozváno sedm rodičů se svými dětmi. Šest
z pozvaných dětí se narodilo ještě v loňském roce, sedmé
hned v prvním týdnu roku 2010.
Na malou slavnost na obecním úřadě se přišlo podívat
také značné množství rodinných příslušníků pozvaných
rodičů.
Tím byla slavnostní atmosféra ještě více
podtrhnutá.
Program po projevu starosty obce zpestřilo vystoupení
dětí z mateřské školy. Písničky a básničky v podání
Magdalénky Kadavé, Barborky Bilové, Vojty Lejsky a
Lucinky Kubáňové se jistě líbily všem hostům. Upoutaly
také pozornost nejmenších pozvaných.
Všem dětem i rodičům starosta obce popřál šťastné
vykročení do života.
Každé z nově narozených dětí obdrželo malou
upomínku na tento den. Pro založení do kroniky a na
památku pro přítomné byly všichni noví občánci
vyfoceni.
Fotografie
Klárky ŽÁRSKÉ;
Natálky PŠENČÍKOVÉ;
Ondřeje KOCIÁNA;
Markétky VAŠUTOVÉ
Denise OPLETALA;
Vašíka SOSNY a
Michalky HORUTOVÉ
můžete vidět na internetových stránkách obce –
www.prostrednibecva.cz
Stále vzpomínají manželka Marie, děti a
vnoučata
Kdo miloval a byl milován není nikdy
zapomenut.
Dne 28.dubna 2010 vzpomeneme 10. výročí,
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek, dědeček pan
ZDENEK MIKULENKA
Nikdy nezapomenou manželka Marie, děti
s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s
námi
2
Dne 30.dubna .2010 vzpomeneme smutné
desáté výročí, kdy nás navždy opustil můj
manžel, náš tatínek a dědeček pan
JAROSLAV OREL
I když podmínky na zimní přípravu
nebyly vyhovující, zúčastnili jsme se
téměř všech závodů jak v biatlonu, tak
v klasickém lyžování. Bečvanská závodnice Monika
Blinková patřila v této sezoně k úspěšným závodníkům.
Účastnila se jak krajských tak republikových závodu.
Na biatlonových celorepublikových soutěžích patřila
mezi 5 nejlepších závodnic. Na mistrovství republiky
obsadila dvakrát 5 místo. V klasickém lyžování
v krajských přeborech obsazovala většinou první nebo
druhé místo. V celorepublikových závodech to bylo
umístění kolem 15 místa.
Absolvovala také Karlovickou 50, kde ženy jely 25 km.
V juniorské kategorii obsadila 1 místo a v celkovém
hodnocení žen byla na 2místě.
Také mladý závodník Richard Žitník, si nevedl špatně.
Účastnil se především letních závodů a v zimě krajských
přeborů v klasickém lyžovaní.
Také děkujeme za finanční podporu a doufáme, že
nadcházející sezony budou i nadále úspěšné.
Blinková Anna
Už 10 let spíš svůj věčný sen,
hrob tmavý je tvým domovem,
tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal,
nám jen vzpomínky zanechal.
Odešel, ale v našich srdcích zůstává.
S láskou stále vzpomíná manželka a děti
s rodinami.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Koncem ledna proběhl zápis žáků
do první třídy. Celkem bylo zapsáno
pro školní rok 2010/2011 deset dětí.
V doprovodu svých rodičů budoucí
prvňáčci recitovali, zpívali a předváděli
své schopnosti a znalosti. Za svůj výkon byli odměňováni
drobnými dárky a papírovou hračkou, kterou pro ně
vyrobili žáci ve školní družině.
První týden v únoru proběhly jarní prázdniny. Žáci si
mohli zasportovat, odpočinout a načerpat nové síly do další
školní práce.
Školní družina a kroužek Malý šikula připravili 16.února
v tělocvičně školy dětský maškarní karneval. Rej masek se
spoustou soutěží a zábavy si děti pěkně užily.
Den otevřených dveří se uskutečnil 23.února.V průběhu
celého dne měli možnost rodiče navštívit jednotlivé třídy a
v odpoledních hodinách se podívat do zájmových kroužků
a školní družiny.
V měsíci únoru se také uskutečnila třídní kola recitační
soutěže žáků 1. až 5.třídy. Postupující žáci se zúčastnili
5.3.2010 okrskového kola v Rožnově pod Radhoštěm. Naši
školu zastupovali Ondřej Cholevík z 1.třídy, Hanka
Fiurášková ze druhé třídy, Lukáš Danišek ze 3.třídy, za
čtvrtou třídu Sára Erbenová a z páté třídy postoupila
Ivana Růčková.
Devátého března se uskutečnilo sportovní dopoledne.
Žáci naší školy jeli lyžovat a bobovat do Velkých Karlovic
na Kyčerku. Autobus a pobyt na sjezdovce byl hrazen
z Nadačního fondu EU, žáci zaplatili pouze symbolickou
cenu 20,-Kč jako příspěvek na vlek.
10.března jeli žáci 3. až 5.třídy do hvězdárny ve
Valašském Meziříčí. V březnu také proběhla soutěž
Moudrá sovička pořádaná SVČ v Rožnově pod
Radhoštěm, ve které naši žáci získali krásné druhé místo
z jedenácti zúčastněných škol. O tento úspěch se zasloužili
OČKOVÁNÍ PROTI KATARÁLNÍ
HOREČCE OVCÍ V ROCE 2010
Chovatelé skotu, ovcí a koz starších 3
měsíců mají za povinnost zabezpečit
provedení očkování všech těchto zvířat
proti
katarální
horečce
ovcí
(bluetongue).
Tato povinnost je uložena chovatelům mimořádnými
veterinárními opatřeními, která byla nařízena Státní
veterinární správou ČR v Praze dne 4.3.2010 pod č.j.
2010/875/SVS.
ZDRAVOTNÍ ZKOUŠKY U HOSPODÁŘSKÝCH
ZVÍŘAT V ROCE 2010
Chovatelé
musí
kontaktovat
soukromého
veterinárního lékaře, který u nich toto očkování
provede nejpozději do 30. dubna 2010.
Očkování nově narozených zvířat (zejména krav a
jalovic starších 24 měsíců, plemenných býků, beranů,
kozlů, hřebců a klisen) mají opět v roce 2010 za
povinnost, aby zabezpečili provedení povinných
zdravotních zkoušek u svých zvířat.
Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 166/1999 Sb., o
veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární
zákon“) a rozsah zdravotních zkoušek je každoročně
konkretizován ve Věstníku Ministerstva zemědělství.
Chovatelé, kteří nesplní
tyto povinnosti, se
vystavují nebezpečí uložení finančního postihu podle
veterinárního zákona.
MVDr. František Mahdalík, ředitel KVS
3
žáci: Jakub Bil - 2.třída,Adam Vašut - 3.třída, Tomáš
Růčka - 4.třída a Ivana Růčková z páté třídy.
Ve dnech 16.a 17.března jsme se žáky 1.až 5.třídy
navštívili ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm, kde jsme
měli možnost slyšet hru na hudební nástroje, zpěv a
ukázky z činnosti dramatického a tanečního oboru. Ve
čtvrtek 25.března navštívili herci naši školu a děti z MŠ a
žáci ZŠ měli možnost vidět Duhovou pohádku, která
motivovala děti ke zdravému životnímu stylu a
k osvojeni pozitivního sociálního chování, k nácviku
správných postojů a vzorců jednání mezi vrstevníky.
Naše škola se zapojila do projektu Ovoce do škol,
která je pro žáky 1.stupně a je finančně hrazena ze
státního intervenčního zemědělského fondu. Od 8.března
dostávají žáci jednou týdně čerstvé ovoce, zeleninu nebo
ovocné šťávy.
Konec měsíce března probíhá v duchu přicházejících
velikonočních svátků. Škola je vyzdobena velikonočními
motivy a sluníčko nám přineslo nejen dobrou náladu , ale
i radost a pohodu.
Mgr. Juříčková Zdenka - ředitelka
Základní škola a Mateřská škola,
Prostřední Bečva, okres Vsetín vyhlašuje
zápis dětí do Mateřské školy střed –
pro školní rok 2010/2011. Proběhne v budově MŠ ve
dnech 12. a 13. dubna 2010 od 8.00 do 10.00 a odpoledne
od 14.30 do 15.00 hod.
Zápis dětí do Mateřské školy v Kněhyních – pro školní
rok 2010/2011 proběhne v budově MŠ 14.dubna 2010 od
8.00 do 10.00 a odpoledne od 14.30 do 15.00 hod.
Prosíme všechny rodiče, kteří by měli zájem umístit své
dítě do mateřské školy, aby si je přišli zapsat. Jedná se i o
ty děti, které nenastoupí hned od 1. září, ale v průběhu
školního roku – i tyto děti musí být zapsány.
Mateřská škola nabízí :
Hrací koutky,
kuličkový bazén,
prostornou školní zahradu,
logopedickou péči dětem s vadou řeči,
práce s keramickou hlínou a
předplavecký výcvik pro předškolní děti
Tradiční akce pro děti :
různá divadelní představení,
mikulášská nadílka,
vánoční besídka,
dětský maškarní karneval,
oslavy Dne matek a Dne dětí,
školní výlet na atraktivní místo,
slavnostní ukončení školního roku – rozloučení
s předškoláky,
… a plno jiných akcí pro radost dětí.
Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve
věku od tří do šesti let. Předškolní vzdělávání má tři
ročníky. V prvním ročníku se vzdělávají děti, které
v průběhu školního roku dovrší nejvýše čtyř let věku. Ve
druhém ročníku se vzdělávají děti, které v průběhu
školního roku dovrší nejvýše pěti let věku. Ve třetím
ročníku se vzdělávají děti, které v průběhu školního roku
dovrší nejvýše šesti let věku nebo děti, kterým byl povolen
odklad povinné školní docházky.
Prosíme všechny rodiče, aby se dostavili ještě před
zápisem do budovy MŠ. Vyzvednou si zde přihlášku a
žádost o přijetí, také potvrzení registrujícího praktického
lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo
stanovenému pravidelnému očkování, je nedílnou součástí
žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
K samotnému zápisu si vezměte originál rodného listu
dítěte.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Hodnocení uplynulého období :
13.ledna navštívily předškolní děti 1.třídu, aby se
seznámily s prostředím základní školy. Jejich bývalí
kamarádi jim ukázali písanky, předvedli, jak již umí číst
krátký text. Tohle setkání patří mezi velmi oblíbené. Děti
z Mateřské školy v Kněhyních si šly prohlédnout Základní
školu na Horní Bečvě 22.ledna 2010.
Zápis do 1.třídy se uskutečnil 27.ledna a zúčastnilo se
jej celkem 11 dětí z Mateřské školy střed. Děti mohly
ukázat své dovednosti, znalosti, jak jsou na školu
připraveny. Zápis do 1.třídy ZŠ na Horní Bečvě proběhl
26.ledna a zúčastnilo se jej 6 dětí z MŠ v Kněhyních.
LITERÁRNÍ DÍLA ŽÁKŮ ZŠ
Chvilka hrůzy
Jednou v létě jsme s bráchou a sousedem stanovali na
naší zahradě. Hráli jsme karty a jedli brambůrky. Potom
jsme začali vyvolávat ducha Boženy Němcové. Já sem se
strašně bál a radši jsem zalezl do spacáku. Za chvíli jsme
slyšeli nějaké škrábaní na stan, nikdo nechtěl jít otevřít,
ani já ne, ale brácha mně vyhodil ze stanu, abych se šel
podívat, kdo nebo co, je tam !!
Chvilku jsem se díval v té tmě kolem sebe a najednou
jsem viděl našeho kocoura Mikeše.
Tak rád jsem ho viděl !
Uf, tak skončila chvilka hrůzy při stanování.
Ján Kubeš, V. třída
Kdo to straší?
Je zima, všude leží závěje sněhu, pomalu se stmívá,
venku je zataženo a hustě padá sníh, ve skulinách hvízdá
a hučí meluzína. Nejde proud, protože včerejší vítr
shodil vedení. Všude jsou dlouhé a temné stíny.
Na stole zhasla svíčka. Tři děti se choulily k sobě na
gauči vedle obrovského krbu. Nejstarší Honzík řekl:
,,Ještě, že jsme doma v teple." Najednou z krbu zazněly
prapodivné zvuky. Znělo to jako skřípání
ohavnými drápy na zeď. Malá Anička se lekla a
vykřikla, že to musí být zlá meluzína. Děti neměly
odvahu přiblížit se ke krbu a ani se nepohnuly. V té
chvíli napětí se sesypaly uhlíky z komínu dolů a
strašidelný zvuk se rozléhal domem. Honzík sebral
odvahu a šel se podívat do krbu. Z krbu vytáhl malé
kotě, které začalo mňoukat. ,,Aha," řekla Mařenka, ,,tak
to byly ty strašidelné zvuky, které vydávalo kotě."
Děti se zasmály a byly rády, že mají nového mazlíčka.
Markéta Kubáňová, 5 tř.
4
12. a 19.února navštívily starší děti Solnou jeskyni
v hotelu Cherry na Horní Bečvě. Prostředí vhodné
k relaxaci, k dýchání přispělo k ozdravným aktivitám u
dětí.
24.února se uskutečnil v Mateřské škole střed Dětský
karneval. Přehlídka masek, tanec, tombola a soutěže
byly příjemným zpestřením činnosti mateřské školy.
V Mateřské škole v Kněhyních se Dětský karneval
uskutečnil 11.března. Při této příležitosti bych chtěla
poděkovat všem maminkám, které nám přispěly do
bohaté tomboly, také panu Urdovi za sladkosti pro každé
dítě z Kněhyň.
5.března navštívilo mateřskou školu divadlo jednoho
herce s loutkovou pohádkou O Popelce. Tento herec již
mateřskou školu navštívil v minulosti několikrát, jeho
vystoupení je plné písní, zábavy, u dětí sklidilo velký
potlesk. Divadelního představení se zúčastnily také děti
z Kněhyň.
Od 12.března každý pátek navštěvují předškolní děti
sportovní halu v Rožnově p.R., aby zde pochytily
základy tenisové hry. Zúčastnila jsem se 2.tréninku.
Celá tenisová průprava byla nejdříve zahájena
rozcvičkou na procvičení celého těla. Po ní následovaly
soutěže ve dvou družstvech. Pod vedením dvou
zkušených instruktorů se děti učily správně uchopit
raketu, pochytily základy raketových úderů. Hodina
tréninku uběhla jak voda a děti se začaly těšit na další
hodinu, co se nového naučí.
14.března se uskutečnilo v budově Obecního úřadu
Vítání občánků. Tři děti svým pásmem písní a básní,
které s nimi nacvičila pí.uč. Gáliková, obohatily tento
slavný den v životě nových občánků obce.
V obou mateřských školách nadále probíhají práce
s keramickou hlínou, u dětí s vadou řeči se pokračuje
v logopedické péči.
Jana Janíčková vedoucí MŠ
SO 10.4. 15.30 Janová-Pr.Bečva odj.13.30
SO 22.5. 16.30 Choryně-Pr.Bečva odj.14.45
NE 18.4. 16.00 Pr.Bečva-Zašová
NE 30.5. 16.30 Pr.Bečva-Hovězí
SO 24.4. 16.00 H.Lideč-Pr.Bečva odj.13.45
NE 6.6. 16.30 Pr.Bečva-Val.Mez.B
NE 2.5. 16.30 Pr.Bečva-Val.Příkazy
NE 13.6. 16.30 VKK B-Pr.Bečva odj.15.00
SO 8.5. 16.30 Poličná-Pr.Bečva odj.15.00
NE 20.6. 16.30 Lhota u Vs.-Pr.Bečva odj.14.45
Závěrem přeji všem příznivcům, sponzorům a
sympatizantům pěkné zážitky při jarních utkáních, hráčům
pak co nejméně zranění a co nejvíce získaných bodů.
Lubomír Kysučan, sekretář oddílu.
Vzpomínky Jana Žíly, ředitele školy v.v., na kněhyňskou
školu
Den 1.9. 1954 byl mým a manželčiným nástupním dnem
na ZŠ v Prostřední Bečvě Kněhyních. Počet žáků na škole
byl tenkrát přes 100 a rozpočet na údržbu školy byl 13000
Kč. Našim příchodem se změnilo i nové rodičovské
sdružení, jehož předsedou se stal npor. SNB František
Vašut. V Kněhyních tenkrát nebyla žádná jiná organizace,
a tak všechny kulturní akce (taneční zábavy, zimní plesy,
letní výlety aj.), které byly hojně navštěvovány, pořádalo
toto sdružení. Výtěžek z těchto akcí byl pro školu velmi
příznivý, např. koupě staršího klavíru, který škole sloužil
po celou dobu našeho působení.
V jednom školním roce jsme měli na škole 107 žáků
v pěti postupných ročnících, 1 třída 21 žáků; 2. a 3. třída 39
žáků; 4. a 5. třída 47 žáků. Škola měla pouze dvě učebny.
První lavice stály téměř u tabule. Škola byla trojtřídní,
v jedné učebně se učilo na směny, např. 1. ročník se
vyučoval dopoledne samostatně, spojený 2. a 3. ročník
odpoledne a další týden se to vyměnilo. Spojený 4. a 5.
ročník se učil vždy dopoledne v druhé učebně.
Hned první zimu jsme uspořádali lyžařské závody, které
se těšily velké oblibě, a tak se pak pořádaly každý rok. Na
tyto závody velmi rád vzpomínám, neboť z některých žáků
vyrostli velmi dobří lyžaři. Především prof. Marie
Ondryášová - Mikesková, přebornice v sokolském závodě
ČSR, Anna Štekbauerová – Vinovská, krajská přebornice
v běhu na lyžích. Musím dodat, že zvítězila v botách
pionýrkách na dřevěných lyžích a nechala za sebou dívky
na běžkách. Jaroslav Ondryáš byl okresním přeborníkem
ve skoku i běhu na lyžích, a mnoho dalších úspěšných
lyžařů. Jak napadl sníh na kopci Červenci za školou, kde se
hojně lyžovalo, někdo tam donesl lopatu na stavbu můstků,
a ta se tam nacházela po celou zimu, než sníh roztál.
Škola neměla jídelnu, a tak rodičovské sdružení zařídilo
pro žáky polévky, které vařila paní Marie Němcová u
„Skokanů“.
Velmi jsem litoval žáky, kteří docházeli do školy za
každého počasí ze vzdálených míst jako byly Podstupně,
Suchá, Rochlena, Jáma, Ježovec, Bukoviny, Komárov,
z části Bacova, Kozulí a jiných. Především v zimním
období, např. děti Malinovy z Podstupní chodily přes les se
svíčkou k autobusu, který jel ráno z lomu.
Musím vzpomenout i na dlouholetou spolupráci se
zubním lékařem Jaroslavem Rohlem. Když poprvé přijel
před školu, polovina žáků ze strachu vyskákala okny a bez
Opět je zde nová fotbalová kapitola,
jarní
část
soutěžního
ročníku
2009/2010.
Stručné výsledky podzimní části:
Mladší žáci obsadili pěkné sedmé místo-skore 34:31 a
zisk 12 bodů. Hůře jsou na tom muži-předposlední
třinácté místo-skore 23:38 a zisk 15 bodů.
To předznamenává, že jarní část bude velmi
zajímavá,neboť rozdíl mezi 13.a 3.místem v tabulce je
pouhých 9 bodů. Půjde tedy o každý zápas, o každý bod.
U ml.žáků nedošlo od podzimu prakticky k žádným
změnám.
U mužů již v zimní přípravě nastoupil nový trenér
Josef Šíra z Hutiska, hostování ukončili Ondra Vašek a
Martin Klesa. Do jarních zápasů se plně zapojí Pavel
Kysučan,v jednání je hostování Jakuba Mikulenky z
Hutiska a Pavla Štůraly z Vigantic.
Mužstvo se zúčastnilo Zimního turnaje na umělé trávě
v Novém Jičíně, špatné výsledky byly způsobeny slabou
účastí hráčů ať už z důvodů nemoci nebo zranění.
Termínová listina jarních zápasů:
NE 4.4. 15.30 Pr.Bečva-Val.Polanka
NE 16.5. 16.30 Pr.Bečva-Val.Bystřice
5
Na Ostravsku se právě rozjíždí nový projekt. Mohou se
zapojit dívky do 25 let s nízkým stupněm vzdělání, které se
chtějí naučit prodávat prostřednictvím eshopu, a ženy starší
50 let, které umí kreativně vyrábět a tvořit a chtějí si
vydělávat právě tím, co je nejvíc baví. Důležitým smyslem
projektu je vzájemná výpomoc obou cílových skupin.
Projekt totiž utvoří z žen dvojice, tzv. „Silné dvojky“, které
se naučí podnikat a prodávat kreativní výrobky a ruční
práce prostřednictvím internetového obchodu.
„Nebráníme se ani situaci, kdy dívky do 25 let budou taky
vyrábět ruční práce a ženy
nad 50 let se budou chtít
naučit ovládat eshop.
V současné době se již
s těmito
případy
setkáváme. Vnímáme to
jako přidanou hodnotu
projektu.“, říká manažerka
projektu a prezidentka Institutu pro ženy, Ing. Renata
Ptáčníková, a dodává: „Je to skvělá příležitost pro ženy si
přivydělat a hlavně dělat to, co je baví!“
Na zájemkyně čekají ojedinělé poradenské a školící
kurzy zaměřené na zvýšení sebevědomí, sebeprezentace,
umění prodeje, obsluha eshopu a zejména kurz Virtuální
firmy, kde si účastnice nanečisto vyzkouší podnikat.
Již byly spuštěny webové stránky projektu
www.kreativnidarky.cz, kde zájemkyně najdou základní
informace k projektu, vzdělávacím kurzům a také
přihlašovací formulář. Posléze bude na těchto stránkách
umístěn eshop, skrze který budou ženy prodávat své
výrobky.
První kurzy začínají již v dubnu! Ženy se mohou hlásit
již nyní na www.kreativnidarky.cz. Kurzy proběhnou
zejména v Ostravě (případně dalších okresních městech
MSK dle zájmu účastnic). Účastnicím navíc budou
propláceny cestovné na kurzy.
Další informace:
Ing. Renata Ptáčníková – manažerka projektu
739 423 586
[email protected]
tašek utekla domů. Stalo se to však jen jednou, protože
patřičnou osvětou a domluvou si děti zvykly na
preventivní prohlídky chrupu.
V roce 1955 byla na škole provedena generální oprava
stropů, neboť část trámů ve zdivu už byla značně shnilá.
Druhá generální oprava byla v roce 1958, kdy byla
vyměněna střešní krytina. V té době tam hnízdily
vlaštovky a velkým úspěchem bylo, když někteří žáci se
postarali o mláďata vlaštovek, která už byla odrostlejší a
doma je vykrmili.
V roce 1961 v červnu a červenci bylo velmi deštivé
počasí. Hladina Kněhyňky se zvedla a napáchala velké
škody. Most na Skálí zmizel během několika hodin, pod
vodou byla i Skokanova louka, kde tábořily děti z Hranic
na Moravě. Okamžitě jsme vyklidili obě třídy a děti
v nich umístili.
Nejméně 2x ročně jsme chodili upravovat partyzánský
pomníček v Hašově háji. Toto památné místo navštívil
nejen velitel partyzánské brigády J. Žižky mjr. Murzin,
ale i další vysocí vojenští důstojníci a partyzáni.
Už jsem vzpomněl, že rodičovské sdružení dobře
hospodařilo s penězi. Zakoupili tedy starší promítací
přístroj. Funkce promítače se ujal pan Ludvík Kretek,
promítal vždy v neděli odpoledne pro děti a večer pro
dospělé. Promítalo se v sále u Skokanů. O promítání byl
velký zájem, sál byl vždy plný, nedalo se v něm téměř
dýchat.
Jak postupem času ubývalo dětí, tak i ubýval počet
tříd. Trojtřídní školou byla naposledy v roce 1969-70.
Tehdy tam učila středoškolská profesorka Miluše
Stejskalová, která prohlásila, že nevěděla, že učit na 1.
stupni ZŠ je tak náročné. Dva roky (1970-72) byla škola
dvoutřídní a v roce 1972-73 jednotřídní. Vedení školy se
tehdy ujala manželka Vlasta a já jsem 1.9. 1972 převzal
vedení školy U mostu po řediteli Jindřichu Kysučanovi
až do 31.1. 1986, kdy jsem odešel do důchodu.
Závěrem bych rád uvedl některá jména našich kolegů,
kteří s námi v Kněhyních působili: František Maliňák,
František David, Věra Malinová, Eva Křenková –
Jašková, Marcela Měkotová, Jitka Calábková –
Ondryášová, Hana Bradáčová, Miluše Stejskalová a
další.
Na devatenáctileté působení v Kněhyních rádi
vzpomínáme, protože „naši“ žáci byli vždy kladně
hodnoceni na druhém stupni ZŠ v Horní Bečvě.
Jan Žíla
Děkujeme za krásné povídání a vzpomínky a přejeme
panu Žílovi hodně zdraví, optimismu a svěžesti do
dalších let.
Naše soutěž NEJKRÁSNĚJŠÍ FOTO stále pokračuje.
Snímků se sněhovou nadílkou nám občané během zimy
poslali dostatek. Začíná jaro a obec se převléká do zeleně.
Stále stejná, ale přece jiná je v tomto období naše vesnice.
Proto neváhejte a foťte veškeré možné dění v obci.
Každý snímek má naději na ocenění a zůstane krásnou
vzpomínkou pro příští generace.
Pro připomenutí – své fotografie zasílejte na
[email protected] nebo přineste osobně do
podatelny obecního úřadu Prostřední Bečva. Fotografie
Vám budou vráceny.
Vítězové budou odměněni krásnými věcnými dary.
Z fotografií plánujeme uspořádat malou výstavku.
INSTITUT PRO ŽENY pomáhá ženám
dělat, co je baví!
A je to jednoduché! Zralé ženy na Ostravsku budou
vyrábět krásné kreativní dárky technikami ručních prací,
a jejich mladší kolegyně do 25 je prodá online přes
Eshop na www.kreativnidarky.cz! Přes 100 žen takto
najde novou práci sebezaměstnáním pomocí projektu
Silná dvojka.
Přidejte se i Vy.
6
sobota 10.4. – 14.00
- za živé a zemřelé rodiny Růčkovy, Bilovy, Peroutkovy,
Seidlovy, Klimkovy, Sekyrovy a ostatní zúčastněné rodiny
a duše v očistci.
Poslední recepty, které do soutěže přišly.
15) Perníková buchta
1 litr hl. mouky; ½ l cukru krupice; 1 prášek do pečiva; 1
prášek do perníku; 1 hořčičák oleje; 3 lžíce kakaa;
nakrájené ořechy a rum dle chuti.
Vše se smíchá, naleje na vymazaný a moukou vysypaný
plech. Pečeme při 180°C. Hotový perník můžeme potřít
čokoládovou polevou.
neděle 11.4. – 10.30
- za zemřelého Bohumíra Pařenicu, rodiče, bratry, švagry a
živou rodinu
- za Květoslava Křenka, bratra, švagra a rodiče z obou
stran
středa 14.4. – 17.30
- za zemřelého Václava Holčáka a živou a zemřelou rodinu
Iliášovu a Holčákovu a duše v očistci
16) Lekvarová buchta
1 vejce; 18 lžic sladkého kondenzovaného mléka; 4 lžíce
marmelády; 35 dgk cukru (7 lžic).
Ze všeho umíchat těsto.
1 lžička sody bikarbony; 35 dkg hladké mouky; 12 dkg
tlučených nebo sekaných ořechů. Přimíchat do těsta a
vylít na vymazaný a vysypaný plech a dát péct.
Poleva: vajíčko; 2 lžičky krystalu – utřít na ohni. Po
zchladnutí přidat polovinu smetolu.
Po upečení natřít buchtu marmeládou a polít polevou.
neděle 18.4. –10.30
- za živé a zemřelé farníky
sobota 21.4. – 17.30
- za Jana Petřeka k 10. výročí úmrtí a živou a zemřelou
rodinu.
- za Stanislava Ondryáše k 10. výročí úmrtí, dva švagry a
rodiče z obou stran
neděle 25.4. – 10.30
- za zemřelého Jaroslava Orla, dceru a rodiče Orlovy a
Liďákovy
- za zemřelého Rudolfa Jurajdu a jejich syna Jiřího, živou a
zemřelou rodinu z obou stran a za zemřelého Cyrila
Jurajda, manželku Boženu a duše v očistci
17) Ptačí zobání k televizi
Promíchat dobře 6 hrnků ovesných vloček, 1 hrnek
strouhaného kokosu; ½ hrnku rostlinného oleje; 1 sladké
kondenzované mléko. Kdo má rád, může přidat semínka
(slunečnice, dýně atd.)
Vše rozlijeme na vymazaný (olejem) plech a sušíme
v mírně vyhřáté troubě do zhnědnutí. Občas promícháme
(je lepší rozdělit na 3 plechy nebo udělat půl dávky)
Dobrou chuť.
středa 28.4. – 17.30
- za zemřelé rodiče Marii a Pavla Kubáňovy, zemřelé děti,
živou rodinu a duše v očistci
- za zemřelého Zdeňka Mikulenku k 10. výročí úmrtí a
rodiče z obou stran
farnost Hutisko-Solanec
sv. Zdislavy - DUBEN 2010
čtvrtek 1.4. – 18.00
- za zemřelou Ludmilu Dlabačovu a její sourozence a
živou rodinu
ZELENÝ ČTVRTEK 1.4.
– otec Slíva z Dolní Bečvy a schola sv. Zdislavy
ZASTAVENÍ TŘETÍ:
3. PRVNÍ TURISTÉ
Nejstarším turistickým spolkem byla Pohorská jednota
Radhošť. Byla založena ve Frenštátu pod Radhoštěm roku
1884, tedy o čtyři roky dříve než mnohem známější Klub
českých turistů. Pohorská jednota se zaměřovala na
Beskydy a blízké okolí, proto se počtem členů nikdy
nemohla s Klubem českých turistů měřit. Přesto měla své
odbory v mnoha městech na Moravě, ale třeba také v Praze
nebo v Bratislavě.
Jedním z důvodů, proč Pohorská jednota vznikla, byla
snaha omezit v Beskydech velký vliv německých turistů.
Českým turistům se dařilo udržet vliv v oblasti Smrku,
Kněhyně a Radhoště, protože toto území patřilo
olomouckému arcibiskupství. Zbytek Beskyd od Lysé
Hory až k Jablunkovu patřil Habsburkům, kteří
podporovali jen německé turisty ze spolku Beskidenverein.
Když německý spolek Beskidenverein projevil zájem o
turistickou útulnu na Radhošti pod kaplí, koupila ji rychle
pohorská jednota. Musela se proto hodně zadlužit, ale
útulna se tak nedostala do německých rukou.
V roce 1937 měla Pohorská jednota Radhošť 5 686
členů. Členem spolku byl i Leoš Janáček nebo Petr Bezruč.
Po roce 1948 musel spolek ukončit činnost a jeho obnovení
došlo až v roce 1990.
VELKÝ PÁTEK 2.4.
- křížová cesta začne v 16.30 a Velkopáteční obřady od
17.00 – otec Josef nebo otec Václav z Valašského
Meziříčí a schola sv. Zdislavy
BÍLÁ SOBOTA – 3.4.
- adorace u Božího hrobu – 8.00 – 17.30 hod.
neděle 4.4. – 5. 30
- za živé a zemřelé farníky
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – 4.4.
otec Josef. Obřady začnou v 5.30 hod. Hrají Zahořané a
schola sv. Zdislavy
pondělí 5.4. – 10.30
- za Jířího Valu, sourozence a živou a zemřelou rodinu
Valovu.
- za Jaroslava Jurajdu, živou a zemřelou rodinu a za
zemřelé rodiče Annu a Cyrila Stavinohovy a jejich
sourozence
středa 7.4. – MŠE STAVÁ NENÍ
7
Rozhledna Cyrilka stojí na Stupních už přes 100 let.
Blízko Pusteven stávala ještě další podobná rozhledna –
Metodějka na vrcholu Okrouhlý. Jméno Cyril se na
počátku století psalo se dvěma L.
Od pondělí 19.4. do 21. v 18.00 hod. (65,-Kč; 84 min)
JARMAREČNÍ BOUDA – thriller ČR. Do 15 nevhodný.
Od pondělí 19.4. do 21. ve 20.00 hod (70,- Kč, 145 min)
POUTA – drama ČR, Slovensko. Do 12 nevhodný.
převzato z informačních tabulí Naučné stezky Radegast
FILMOVÝ KLUB
Ve čtvrtek 22.4. v 19.00 (55,-; FK 45,- ;136 min)
DŮM K POVĚŠENÍ – pohádkové kriminální, komediální
drama VB, Jugoslávie. S titulky, do 16 nevhodný.
Program kina Panorama v Rožnově pod Radh.
Program kina: www.tka.cz
Od pátku 23.4. do 25. v 18.00 hod. (75,-Kč; 96 min)
DEŠŤOVÁ VÍLA – pohádka ČR. Přístupný
Od čtvrtku 1.4. do 4. v 18.00 hod (75,- Kč; 103min)
MORGANOVI - romantická komediální drama USA.
S titulky, přístupný.
Od pátku 23.4. do 25. ve 20.00 hod. (75,-Kč; 137 min)
PROKLETÝ OSTROV – mysteriózní hororové drama
USA. S titulky, do 15 nevhodný.
Od čtvrtku 1.4. do 4. ve 20.00 (80,-; 116 min)
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ – komedie Zdeňka
trošky. Přístupný.
Od pondělí 26.4 do 28. v 18.00 hod. (75,-Kč; 92 min)
CHŮVA V AKCI – rodinná akční komedie USA. Česky,
přístupný.
Od pondělí 5.4. do 8. v 18.00 (75,-; 88 min)
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 - romantická, rodinná
animovaná komedie USA. Česky, přístupný.
Od pondělí 26.4. do 28. ve 20.00 hod. (75,-Kč; 90 min)
BABYLON A.D. – akční dobrodružný sci-fi thriller USA,
Francie, VB. S titulky, do 12 nevhodný.
Od pondělí 5.4. do 8. ve 20.00 (70,-Kč,116 min)
THE BOX – mysterióní, sci-fi, hororové drama USA.
S titulky, do 15 nevhodný.
Od čtvrtku 29.4. do 2.5. v 18.00 hod. (70,-Kč; 99min)
PŘESTUPNÝ ROK – romantická komedie USA, Irsko.
S titulky, do 12 nevhodný.
Od pátku 9.4. do 11. v 17.30 (75,-Kč;118 min)
PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU –
dobrodružná komediální pohádka USA Kanada. Česky,
přístupný.
Od čtvrtku 29.4. do 2.5. ve 20.00 hod. (75,- Kč; 105min)
MILÝ JOHNE – romantické válečné drama USA.
S titulky do 12 nevhodný.
Od pátku 9.4. do 11. ve 20.00 (75,-Kč; 102 min)
VLKODLAK – horor VB, USA. S titulky, do 15
nevhodný.
3. dubna 1922 – Osud miliónů nevinných je zpečetěn.
Generálním tajemníkem Komunistické strany Sovětského
svazu se stává J.V. Stalin. Prvním krokem neomezeného
vládce je zostření boje o vnitřní moc.
4. dubna 1949 – Americká metropole Washington nehostí
nic menšího než zakládající sjezd NATO. Ke smlouvě
původně podepsané 12 mocnostmi se v březnu 1999
připojila i ČR.
5. dubna 1355 – Český král Karel IV. se stává monarchou
evropského formátu. Ve Svatovítském chrámu v Římě je
korunován císařem Svaté říše římské.
7. dubna 1878 – Dodnes prosperující hospoda U Kaštanu
v pražském Břevnově je svědkem epochální události –
založení první ryze české politické strany –
Československá sociálně demokratická strana.
8. dubna 1815 – Se životem se loučí český hudební
skladatel Jan Jakub Ryba, z jehož pera pochází Česká mše
vánoční.
9. dubna 1867 – Závratné zadlužení ruského cara
využívají Spojené státy americké, které od něj za 7,2
milionu dolaru (dnešních 90 milionů) kupují Aljašku. Do
klína jim spadne nevyčíslitelné nerostné bohatství.
10. dubna 1881 – Svůj provoz zahajuje první telefonní
linka v Čechách. Spojuje správní budovu dolu Hartmann
v severočeských Ledvicích se železničním nádražím
v Duchově. (Ledvice na mapě už nenalezneme padly za
oběť dobývání uhlí).
11. dubna 1792 – Ve Francii je poprvé veřejnosti
představena gilotina – tedy důmyslný popravčí stroj, který
své jméno dostal podle svého propagátora a velkého
příznivce, francouzského lékaře dr. Josepha-Ignace
Guillotina.
PROJEKT 100
V pondělí 12.4. v 18.00 (60,- Kč, FK 50,-; 144 min)
BÍLÁ STUHA – válečné mysteriózní krimi drama
Rakouska, Německa, Francie, Itálie. S titulky, do 12
nevhodný.
PROJEKT 100
V úterý 13.4. v 18.00 (60,-Kč; FK 50,- ;123 min)
FISH TANK- drama VB, Nizozemí. S titulky, do 15
nevhodný.
PROJEKT 100
Ve středu 14.4. v 18.00 (60,-Kč;FK 50,-; 78 min)
VTÁČIKOVIA, SIROTY A BLÁZNI–
tragická
komedie,
Československo,
Francie.
Slovensky,
přístupný.
FILMOVÝ KLUB
Ve čtvrtek 15.4. v 18.00 (40,-Kč; FK 30,-; 120 min)
PO SVATBĚ – drama Dánsko, Švédsko. S titulky, do
12 nevhodný.
od pátku 16.4. do 18. v 18.00 hod (75,-Kč;108 min)
NA HRANĚ TEMNOTY – thriller, drama USA.
S titulky, do 15 nevhodný.
Od pátku 16.4. do 18. ve 20.00 (80,-Kč,118 min)
ŽENY V POKUŠENÍ – komedie ČR. Přístupný.
V neděli 18.4. v 16.00 hod (20,-Kč;60 min)
S KRTKEM DO POHÁDKY – pásmo pohádek pro
nejmenší.
8
nožem, namočíme a rozžehlíme na proužky. Ze stébel
trávy můžeme nastříhat různé obrazce a z nich pak
sestavovat vzory. Vhodným lepidlem na přilepení je
Klovatina nebo Herkules. Tato technika je všeobecně
pracná, ale výsledek pak všichni obdivují.
Vejce zdobená sítinou - Sítina je mokřadní rostlina, ze
které je možné na začátku jara vyloupnout pěnovitou
hmotu, z níž je možné vytvářet různé ornamenty. Ty pak
můžeme nalepit na velikonoční vajíčko. Vajíčko či sítinu
můžeme libovolně obarvit.
Leptané kraslice - Vejce obarvíme a navoskujeme,
vložíme do octové lázně. Ta vyleptá barvu tam, kde není
vosk. Po opláchnutí a osušení vosk zahřátým hadříkem
sejmeme. Po naší práci nám na vajíčku zůstane tmavý vzor
na světlém podkladě.
Existuje i mnoho dalších technik. Mezi ty jednodušší je
nalepování samolepek na vajíčka, k těm složitějším patří
vaření do listů rostlin zabalených vajec v cibulovém
odvaru. Listy vytváří na skořápce otisky.
Barvení vajíček je se všemi dosud zmíněnými tradicemi
pevně spojeno. Typickými barvami vajíček, která můžeme
vykoledovat, jsou žlutá, zelená, červena a hnědá. A to z
jasného důvodu- jedná se o přírodní barvy, díky nimž mohl
každý doma vejce obarvit.
Přírodní barvy:
žlutá: odvar z cibulových slupek (ale jen krátce); šafrán
červená: odvar ze slupek červené cibule a octa; červené
zelí nebo šťáva z červené řepy; šťáva z borůvek nebo
bezinek
světle zelená: lipový květ; kmín; šafrán
tmavě zelená: mladé žito; voda ze špenátu; odvar z olšové
kůry
fialová: lipový květ; kmín; šafrán
hnědá: odvar z dubové nebo olšové kůry; odvar z
cibulových slupek (déle); čaj
černá: roztok sazí, na jehož dně je několik rezavých
hřebíků; odvar z olšové kůry
Každý, kdo chce jít koledovat, musí umět nějakou tu
koledu.
V historii na Velikonoční koledu chodili výhradně kluci,
děvčata čekala doma, až dostanou výprask. V dnešní době
tomu již ale zdaleka tak není. Dívky do určitého věku
chodí na koledu stejně jako chlapci. Proč by právě ony
nemohly dostat tolik koledy, jako kluci?
„Hody hody doprovody…“ zná asi každý. Kromě této
tradiční koledy ale existuje i mnoho dalších.
Vaše děti můžou překvapit všechny sousedy, když se naučí
nějakou novou Velikonoční koledu, ne tak používanou.
Třeba potom dostanou více vajíček a sladkostí.
Malý koledníček
Já jsem malý koledníček, tetičko
přišel jsem si pro červený vajíčko.
Pro vajíčko červený,
pro koláč bílý, jsem-li já vám, tetičko,
koledníček milý?
22. dubna 1500 - námořní výprava portugalského
Admirála Pedra Álvarese Gabrala vrcholí impozantně.
Totiž objevem indiány obývané země, která jednou
dostane jméno Brazílie
27. dubna 1855 - po třech a půl letech ve vyhnanství se
z jihotyrolského Brixenu vrací velký český vlastenec
Karel Havlíček Borovský.
29. dubna 1770 – Mořeplavec James Cook přistává u
břehů Austrálie. Do svého deníku si zapisuje: „Kotvili
jsme tak blízko u břehu, že jsme dokázali jednoho večera
za soumraku rozpoznat v dalekohledu několik lidí
s neuvěřitelně tmavou pletí.“
30. dubna 1945 - Třetí říše je ve stavu klinické smrti.
Adolf Hitler nedopustí, aby se ho vítězové zmocnili.
Proto se ve svém bunkru uchyluje k sebevraždě společně
se svou čerstvou manželkou Evou.
z internetu vybrala Kantorová R.
Každý si asi s pojmem Velikonoce spojí Velikonoční
pomlázku.
Podle tradice ze 14. století manželé a milenci šlehali
své milé manželky a milenky. Ten kdo časně ráno
nevstal, byl polit studenou vodou v posteli. Uplést
pomlázku měl v té době každý. Známe několik druhů,
lišících se především počtem použitých proutků (3, 4, 6,
8, 9, 10, 12, případně jejich násobky, které vytvoří
netradiční masivní pomlázky). Na konec pomlázky se
vplétá barevná stuha. V pozdějších dobách tedy všichni
muži a děti vstávali na Velikonoční pondělí časně zrána,
aby vyšli na koledu. Obcházeli sousedství a šlehali
děvčata, aby byly příští rok zdravé a stále mladé.
Velikonoční vajíčka jsou další z Velikonočních tradic.
Tu jako první zavedli pravděpodobně Egypťané.
Nejstarší nalezená zdobená kraslice je podle vědců stará
neuvěřitelných 2300 let. Vajíčka dostávali koledníci za
odříkání hezké koledy. Velikonoční vajíčka musela být
plná a barevná. Ty vyfouknuté, takzvané kraslice, se
používaly jako dekorace. Jejich hlavní předností je, že na
rozdíl od těch plných, se tak rychle nezkazí.
Vosková batika - Na odmaštěné vajíčko naneste vzor
včelím voskem. Doporučujeme nanášet špendlíkovou
hlavičkou zapíchnutou do tužky. Každý dotyk vejce
znamená jedna malá kapička rozehřátého vosku na
skořápku. Při této technice používáme povětšinou
geometrické vzory. Potom stačí navoskované vajíčko
vnořit do chladné barvy a po zaschnutí teplým hadříkem
otřít všechen vosk. Díky tomu tak vznikne na
velikonočním vajíčku bílý vzor.
Voskový reliéf - Podobně jako u batiky naneseme
voskové kapičky na povrch vejce, které je ale tentokrát
již obarvené. Vosk se tedy nestíhá hadříkem a zůstává na
vajíčku. Doporučujeme zdobit různobarevným voskem,
nejpoužívanější je bílý.
Vyškrabování - Odbarvíme vejce anilinovou nebo
lihovou barvou. Do ní pak ostrým předmětem vyrýváme
vzory dle libosti. Tato technika je oblíbená především na
jižní Moravě. K vyškrabování se používá nabroušený
pilník či nůž do soustruhu.
Lepení slámy - Vejce obarvíme a lepíme na ně slámu.
Nejlepší je ječná, kterou po její délce nařízneme ostrým
Velikonoční pro kluky
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.
9
Sádra se vyskytuje i přirozeně ve formě alabastru, což je
sněhobílý, průsvitný materiál, který se používá k tvorbě
soch, byst a váz.
Alabastr lze uměle nabarvit jakoukoli barvou a zahřáním
upravit tak, že se podobá mramoru. Z drceného alabastru se
vyráběla mast, která údajně pomáhala na bolavé nohy. lidé
často odlamovali kousky soch v kostele, aby si léčivou
mast mohli vyrobit.
Velikonoční pro holky
Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.
Koleda
Panímámo zlatičká,
darujte nám vajíčka.
Nedáte-li vajíčka,
uteče vám slepička
do horního rybníčka
a z rybníčka do louže,
kdo jí odtud pomůže?
z „Kniha všeobecné nevědomosti“ vybrala Kantorová R.
JE TO MOŽNÉ, NEBO APRÍL?
- srdce dokáže vystříknout takový tlak, že krev by stříkala
10m vysoko
- sloni jsou jediná zvířata, co nedokážou skákat
- nejsilnější sval v těle je jazyk
- mravenec uzvedne 50x svou váhu, utáhne 30x svou
váhu a vždycky se převrátí na pravý bok, když se otráví
- víc lidí má strach z pavouků než ze smrti
- blecha dokáže skočit do vzdálenosti 350-ti násobku
svého těla
- krokodýl neumí vypláznout jazyk
- lvi se dokáží pářit i 50x za den
- motýli mají smysl chuti v nohou
- šváb přežije 9 dní poté, co mu utrhnete hlavu. Umře
hlady
- ústřice má oči větší než mozek
- kachní kvákání nezpůsobuje ozvěnu. Nikdo neví proč
- každý král na kartách představuje významného vládce:
Listy – Král David; Kříže - Alexandr Veliký; Srdce –
Karel Veliký; Káry – Julius Caesar
- nejde kýchat s otevřenýma očima
- mořské hvězdice nemají mozek
- když má kůň u sochy jezdce dvě nohy ve vzduchu,
jezdec zemřel v boji. Když jednu nohu, zemřel na
zranění z boje. Když má všechny na zemi zemřel
přirozenou smrtí
- praváci žijí v průměru o 9 let déle než leváci
- komáři mají zuby
- Edison se bál tmy
- trvalo 22 století spočítat vzdálenost Země od Slunce
(149,400.000km). Věděli bychom to o hodně dřív, kdyby
někoho napadlo vynásobit 1,000,000.000x výšku
Cheopsovy pyramidy v Gize (postavena 3.000 let před
Kristem)
- kdysi v Anglii bylo zakázáno souložit bez dovolení
krále, pokud nešlo o člena královské rodiny. Na dveře si
pak lidé dávali ceduli „Fornication Under Consent of the
King – smilstvo podle souhlasu krále (F.U.C.K.)
- nelze si strčit do pusy pěst (svoji)
- za války za samostatnost vojáci po návratu do kasáren
psali na tabuli „O Miller“ (nula mrtvých) – odtud OK
- když angličtí objevitelé přijeli do Austrálie, viděli
podivné skákací zvířata. Zavolali na domorodce a snažili
se ho znameními zeptat, co je to za zvíře. Domorodec
říkal: „Kan ghu ru“ – odtud Kangoroo. Bohužel to v jeho
řeči znamenalo „Já vám nerozumím.“
- v klášterech během četby svatých textů se často při
odkazu na svatého Josefa používal výraz „Pater
Putatibus“, zkráceně „P.P.“ Proto se Josefům říká Pepa
(Pepé atd.)
Valašské muzeum v přírodě zve na dubnové akce.
sobota 3. dubna - 9.00 – 17.00 hod - MĚSTEČKO
VELIKONOCE NA VALAŠSKU – BÍLÁ SOBOTA
Nabídka velikonočního zboží
neděle 4. dubna – 9.00 hod. – MĚSTEČKO
VELKIKONOCE NA VALAŠSKU – HOD BOŽÍ
Tradiční velikonoční zvyky v podání folklorních souborů
pondělí 5. dubna – 9.00 hod. – MĚSTEČKO
VELIKONOCE NA VALAŠSKU – ČERVENÉ
PONDĚLÍ
Šmigrust s programem
Všechno, co si myslíte, že víte, je jenom omyl.
ČÍM PÍŠEME NA TABULI?
Sádrou. Školní křída ve skutečnosti není křída. Křídustejně jako korály, vápenec, mramor, lidské a rybí
kostry, oční čočky, vodní kámen a některé léky na
trávení tvoří uhličitan vápenatý.
Sádra se vyrábí ze síranu vápenatého. Možná to
vypadá jako zanedbatelný rozdíl, ale ve skutečnosti jsou
to zcela odlišné látky, které nejsou ani tvořeny stejnými
chemickými prvky.
Existuje řada látek, které na pohled vypadají zcela
odlišně, ale ve skutečnosti tvoří úplně stejné chemické
prvky. Vezměte si uhlík, vodík a kyslík. Když je
sloučíme v různém poměru, vzniknou z nich látky tak
odlišné jako testosteron, vanilka, aspirin, cholesterol,
glukóza, ocet a alkohol.
Sádra (hydrát síranu vápenatého) je jedním
z nejdostupnějších minerálů na světě. Těží se už nejméně
4000 let. Štuk uvnitř egyptských pyramid je ze sádry.
Využívá se dodnes v celé řadě průmyslových procesů,
přičemž nejběžnější formou je obyčejná malta.
Zhruba 75% sádry se používá na omítky, štuky a další
produkty ve stavebnictví – sádrové desky, kachlíky,
pálená sádra. Sádra se přidává do cementu, hnojiva,
papíru a textilií. Průměrný americký dům obsahuje více
než 7 tun sádry.
10
- mexická oblast Yucatán má jméno pocházející z dob
objevitelů. Když se Španělé ptali místního člověka,
jak se jmenuje, indián odpověděl:“Yucatán.“ –
znamenalo to „Nejsem odtud.“
Najděte rozdíly v obrázcích.
z internetu vybrala Kantorová R.
INFORMACE
Studio Pohoda informuje své
zákazníky, že pro slabou
návštěvnost o sobotách, rušíme
SOBOTNÍ PRODEJ.
Dále informujeme své zákazníky, že květiny budou brány
pouze v malém množství. Pokud si budete chtít objednat
kytici, tuto objednávku Vám zajistíme a vydáme i
například v sobotu.
Telefonickou objednávku nám prosím sdělte vždy do
středy.
Ludmila Kretková, Tel.: 571 643 358, 603 733 414.
Darujeme štěňata křížence kokršpaněla
(6 pejsků a 2 fenky). Bližší informace na
739 409 646.
11
Koupím nemovitost určenou k demolici
nebo k celkové rekonstrukci v KÚ Dolní
Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva.
Kontakt: Crha tel. 724/780 459
Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva – povolení Min. kultury ČR, evidenční číslo MK ČR E 11192. Uzávěrka listu na
DUBEN - 25.3.2010. Vychází 1x měsíčně, neprodejné.
Zpracování příspěvků: Radomila Kantorová: [email protected] Zpravodaj lze najít také na: www.prostrednibecva.cz
Reklamní inzerce je placená (5cm výška/1x zveřejnění/100,-Kč bez DPH) - zasílejte ve formátu PDF a WORD.
12

Podobné dokumenty