Hauser Endress

Transkript

Hauser Endress
KA 198P/00/cs/03.03
52015486
+AH=>=H6
PMP 135
Pøevodník tlaku
pro hygienické aplikace
ENDRESS+HAUSER
CERABAR T
ENDRESS+HAUSER
CERABAR T
ENDRESS+HAUSER
CERABAR T
Endress + Hauser
The Power of Know How
Cerabar T PMP 135
Obsah
Poznámky k bezpeènosti ............................................................................................... 4
Identifikace pøístroje ....................................................................................................... 6
Montហ.......................................................................................................................... 8
Elektrické zapojení, analogový výstup s konektorem .................................................... 10
Elektrické zapojení, analogový výstup s kabelem ......................................................... 11
Elektrické zapojení, spínací výstup ............................................................................... 12
Ovládací prvky .............................................................................................................. 13
Seøízení nulového bodu ................................................................................................. 15
Seøízení spínacího bodu a hystereze ............................................................................ 16
Graf spínacího bodu a hystereze .................................................................................. 17
Provozní podmínky ....................................................................................................... 18
Doplòující dokumentace ............................................................................................... 19
Endress+Hauser
1
Cerabar T PMP 135
Poznámky k bezpeènosti
Cerabar T je zkonstruován pro mìøení absolutního a pøetlakového tlaku plynù, par a tekutin.
V pøípadì nesprávného použití mùže dojít k nebezpeèí.
Cerabar T smí instalovat, zapojovat, uvádìt do provozu, obsluhovat a udržovat pouze
kvalifikovaný a povìøený personál, za pøísného dodržování provozních pokynù a technických
informací TI 372P, pøíslušných norem, právních pøedpisù a v pøípadì potøeby také certifikátu.
Upozornìní pro PMP 135 se spínacím výstupem:
K zabránìní vzniku vysokofrekvenèního rušení vždy používejte induktivní zátìž s pøímým
ochranným obvodem.
2
Endress+Hauser
SER No.
IP 65
p
(1) (rd) +
(2) (wt) –
PMP 135- ## # # # ###
A4 = 5 m, IP 68
A3 = M 12x1, IP 65/IP 68
A1 = Pg 11, IP 65
A2 = ½ NPT, IP 65
5 m (15 ft)
ENDRESS+HAUSER
CERABAR T
ENDRESS+HAUSER
CERABAR T
Endress+Hauser
ENDRESS+HAUSER
CERABAR T
ENDRESS+HAUSER
CERABAR T
Cerabar T PMP 135
Identifikace pøístroje
3
Cerabar T PMP 135
Membrána
Ø17,2 mm
F = Clamp 1/2"...3/4",
DN 10...20, AISI 316L
G = Clamp 1"...1 1/2",
DN 25...40, AISI 316L
M
Ø27,5
Ø34
H = Clamp 2", DN 50,
AISI 316L
M = G 1A,
provedení >,
AISI 316L
Ø50,5
M
Ø56,5
Ø64
27
N = G 1A,
provedení ?,
AISI 316L
M
Ø43,5
M
S = SMS 1 1/2",
AISI 316L
G1A
23
M
G1A
M
0 = 4...20 mA
D = 4...20 mA, ATEX II 1/2G EEx ib IIC T6
1 = 4...20 mA, ATEX II 2G EEx ib IIC T6
5 = 4...20 mA, ATEX II 3G EEx nA II T6
2 = SP ON../SP OFF..
3 = SP ON../SP OFF.., ATEX II 3G EEx nA II T6
Ø55
1 = bez dalších doplòkù
C = materiálový certifikát 3.1B dle EN 10204
2 = protokol o linearitì
p
A1G = 0...1 bar, 0...100 kPa
...
R4T = 0...500 psi a
4
Endress+Hauser
Cerabar T PMP 135
Montáž
•
Funkce pøevodníku PMP 135 je nezávislá na montážní poloze.
•
Aby nedošlo k poškození procesního pøipojení a tlakové membrány, ochrannou krytku
sejmìte až tìsnì pøed montáží.
•
Pøevodník tlaku se montuje jako manometr. Platí stejné pøedpisy.
•
Pøi montáži se ujistìte, že do pouzdra nemùže vniknout voda.
Endress+Hauser
5
Cerabar T PMP 135
Elektrické zapojení, analogový výstup
Pg 11 / ½ NPT
1
(2)(wt)–
ENDRESS+HAUSER
CERABAR T
(1)(rd)+
4…20 mA
PMP 131- ## # # # ###
p
SER No.
IP65
!
– U = 12…30 V DC
– Ex: U≤ 26 V, ≤I
100 mA, ≤P 0,8 W
3
2
R B/Ω
860
5
4
1
2
0
12 V
6
30 V
Pg 11
½ NPT
max. 1,5 mm2
(AWG 16)
(SWG 17)
3
+
–
PE
Endress+Hauser
Cerabar T PMP 135
Kabel
M 12x1
∅ 5.8 mm²
PUR
+
–
PE
– U = 12…30 V DC
– Ex: U≤ 26 V,
I≤ 100 mA,
P ≤ 0,8 W
ENDRESS+HAUSER
CERABAR T
PMP 131- ## # # # ###
p
4…20 mA
SER No.
IP 65
(1) (rd) +
(2) (wt) –
– U = 12…30 V DC
– Ex: U≤ 26 V,
I≤ 100 mA, P≤ 0,8 W
-
Referenèní vzduchová trubièka
Neuzavírat! Zabraòte pøístupu vody!
+ = èervený
- = bílý
PE = zelený
+
Endress+Hauser
7
Cerabar T PMP 135
Elektrické zapojení, spínací výstup
Pg 11 / ½ NPT
M 12x1
p
1
(1)(rd)+
(2)(wt)–
SP ON … / SP OFF …
ENDRESS+HAUSER
CERABAR T
PMP 131- ## # # # ###
SER No.
IP65
!
ENDRESS+HAUSER
CERABAR T
PMP 131- ## # # # ###
p
4…20 mA
– U = 18…32 V DC
U = 18…32 V DC
2
(1) (rd) +
(2) (wt) –
PE
PE
4
3
SER No.
IP 65
max. 1,5 mm2
(AWG 16)
(SWG 17)
1
2
R
3
R
Pg 11
½ NPT
L+
L–
L+ L–
R: externí zátìž, Pmax = 6 W
8
Endress+Hauser
Cerabar T PMP 135
Umístìní ovládacích prvkù
Pg 11 / ½ NPT
M 12x1
Odšroubujte pøevleènou matici
➀
Endress+Hauser
➀
Neotáèejte patici
zásuvky >!
9
Cerabar T PMP 135
Analogový výstup
2–
1+
1
Šroubovák pro seøízení
2–
3+
2
3
+
–
1+
Spínací výstup
≤ 2,5 mm
(≤ 0.1in)
1
Seøízení
nulového bodu
10
2
Seøízení hystereze
3
Seøízení spínacího
bodu
Endress+Hauser
Cerabar T PMP 135
Seøízení nulového bodu
Analogový výstup
+
–
1+
2–
4 mA
Seøizovací rozsah
+/- 5% FS
Zadejte zaèátek rozsahu
Poznámka: FS ... plný rozsah
Endress+Hauser
11
Cerabar T PMP 135
Seøízení spínacího bodu (pøi atmosférickém tlaku*)
a hystereze
Seøízení hystereze
+
–
R
1+
3+ 2 –
10.7 %
LED
20%
1.5%
FS
–
+
* K pøipojení voltmetru
ke zkušebnímu kolíku
použijte pøiložený
zkušební kabel
Seøízení spínacího bodu
0 ... 100 % FS
^
0…1 V =
0…100 % FS
12
Endress+Hauser
Cerabar T PMP 135
Graf spínacího bodu a hystereze
Hystereze
UOut
1.5 … 20 % FS
Uout = Uvýst
Iout = Ivýst
1
(IOut ≤ 0.5 A)
2
(IOut ≤ 1 mA)
0 … 100 % FS
p
Spínací bod
1
ON = èervená
LED (zapnuto)
Endress+Hauser
2
OUT = zelená
LED (vypnuto)
13
Cerabar T PMP 135
Provozní podmínky
•
•
•
•
14
Rozsah okolní teploty:
Normální prostøedí: -25...+70°C
Prostøedí s nebezpeèím výbuchu: -25...+65°C
Rozsah skladovací teploty:
-40...+85°C
Mezní rozsah teploty:
-25...+100°C (+135 °C po dobu 1 hod)
Mezní rozsah tlaku:
10 mbar abs ... pmax
Endress+Hauser
Cerabar T PMP 135
Doplòující dokumentace
Technické informace TI 372P pro Cerabar T, PMP 135
Endress+Hauser
15

Podobné dokumenty

Cerabar T PMP135

Cerabar T PMP135 z proudové smyčky 4…20 mA, úhlový konektor DIN 43650

Více

CENÍK - TRON

CENÍK - TRON Vedle skladem držených typů dodáváme rovněž LED pásky na zakázku, případně pro Vás vyvineme a vyrobíme LED pásek podle Vaší specifikace. Kontaktujte prosím naše prodejce.

Více

DasaF1015 návod ve formátu pdf

DasaF1015 návod ve formátu pdf stupòù do rámeèku v nìm celý komplet opìt zajistit.

Více

Stabilizátor s regulací napětí a proudu Stabilizátor s regulací napětí

Stabilizátor s regulací napětí a proudu Stabilizátor s regulací napětí Po vypnutí tranzistoru T1 se proud tedy uzavírá přes tlumivku L1, zátěž a diodu D2, až postupně zanikne. Na výstupu stabilizátoru jsou připojeny C4 až C7, které dále vyhlazují výstupní napětí. Kond...

Více

Elektrické víceotáčkové servopohony

Elektrické víceotáčkové servopohony Správné použití zahrnuje také dodržování tohoto návodu.

Více

stáhnout

stáhnout možnost nastavení hlášení nekorektního vstupního signálu - pulsováním výstupního signálu v rozmezí 50% a 100% - překročením výstupního signálu na hodnotu 110% - poklesem výstupního signálu na 2 mA ...

Více

6.1.A. - ALU SV

6.1.A. - ALU SV Oko upevňovací do rámu 2000 kg, černý lak Oko upevňovacie do rámu 2000 kg, čierny lak Uchwyt ładunku do ramy 2000 kg, czarny ocel/oceľ/stal 0,575 kg ks/szt

Více