4YOU, číslo 1

Transkript

4YOU, číslo 1
3.
číslo, březen 2011
Nepravidelník Čtvrtého chlapeckého oddílu ­ Čtyřky
P OO ZZ OO RR ­
STTAARRÝÝ PPLLÁÁNN AAKKCCÍÍ
ZZ M
M ĚĚ N
N AA PP LL ÁÁ N
NU
U AA KK CC ÍÍ !!
NOOVVÝÝ PPLLÁÁNN AAKKCCÍÍ
25. ­ 27. 3.
Výprava
18. 3.
Mafie
9. 4.
Středisková hra
1. ­ 2. 4.
29. 4. ­ 1. 5.
Potáborové
setkání
Příprava na
Svojsíkův závod
8. ­ 10. 4.
Svojsíkův závod
20. ­ 21. 5.
Výprava
29. 4. ­ 1. 5.
17. ­ 19. 6.
Závěrečná
výprava
Předtáborové
setkání
20. ­ 21. 5.
Výprava
17. ­ 19. 6.
Závěrečná
výprava
PPŘŘEEDDBBĚĚŽŽNNÉÉ
PPŘŘIIH
HLLÁÁŠŠKKYY N
NAA
TTÁÁBBO
ORR
Nezapomeň
odevzdat
předběžnou přihlášku na tábor!
Čas máš přibližně do 15. března.
Připomínáme, že na přihlášce máš
za úkol vybrat si jeden bod stezky,
který splníš. To proto, abys ukázal,
že na tábor opravdu chceš jet!
Vedení už se na tábor moc těší,
chystáme pro vás spousty novinek
a překvapení ;)
Stránka č. 2
Akce
M
MAAFFIIEE JJEE TTAADDYY!!
Kameničtí skauti již tradičně
pořádají v Hradci velkou noční
mafiánskou hru ­ Mafii 2011. Přijď
se zúčastnit, bojuj jako policista
nebo mafián a pomoz svému týmu
ochránit bosse a zvítězit!
Jak je psáno v pozvánce, účast
je třeba nahlásit do 11. března,
takže nic neodkládej. Radši účast
nahlaš Martinovi, ať pak může
poslat hromadnou informaci o
celém oddíle ­ hlásit se můžeš
SMSkou (777 984 289) nebo
LLA
AN
N PPÁÁRRTTYY AA SSTTŘŘEEDDIISSKKOOVVÁÁ
H
HRRAA
LAN párty je za námi, tak můžeš
získat
zkušenosti
napsáním
nějakého ohlédnutí za akcí, co se ti
na ní líbilo a nelíbilo! Většině se
líbila hra Sauerbraten, tady je
4YOU číslo 3
emailem ([email protected]).
Určitě se zeptej rodičů, jestli tě
na Mafii pustí. Předpokládaný
konec bude přibližně v 1 hodinu v
noci,
pro
koho
si
rodiče
nepřij(e)dou, ten si vezme spacák a
karimatku a vyspíme se v
klubovně.
IINNFFOORRM
MAACCEE PPRRO
O RRO
OD
DIIČČEE
Děti se budou vždy po nočním
městě pohybovat ve skupinkách o
alespoň třech lidech a bude s nimi
člověk starší 15 let.
odkaz: http://sauerbraten.org/
Najdi si ve 4YOU sekci odkazy,
najdeš tam ještě pár zajímavých
věcí z LAN párty.
A po LAN párty následovala
celostředisková hra, i za sepsání
zážitků z ní se budou udělovat
nemalé zkušenosti!
4YOU číslo 3
Akce
Stránka č. 3
N
NOOČČNNÍÍ PPOOCCHHOODD
VTTIIPPYY
Tam jste měli být!Sešlo se nás
málo,ale nakonec jsme jeli do sudu
Formanem našeho Lukyna.
Sbalili jsme nejnutnější věci a
šli jsme.Po cestě jsme hráli
Drd.Lukyn nám chtěl ukázat
Hradec z různých úhlů,protože
občas si prý pleteme strom s
lesem.Měli jsme tři zastávky a na
každé nám Lukyn řekl něco
poučného,nad čím by jsme se měli
zamyslet.V Sudu jsme zalezli do
spacáků a usnuli.Ráno jsme chvíli
hráli Liero,ale potom jsme šli
nakoupit na oběd.K obědu byly
krokety a hranolky.Po úklidu si pro
nás přijeli rodiče,protože kvůli
nízkému počtu jsme končili
předčasně.Tak
choďte
na
výpravy,protože každá je bombová.
Doktorský: Baví se dva doktoři
nad pacientem a rozhodnou se pro
okamžitou operaci. Pacient s tím
ale nesouhlasí a říká: "To radši
umřu, než abych do sebe nechal
řezat". Lékař odpoví: "Nebojte,
oboje se dá krásně spojit".
O ČD: Proč musí čeští
železničáři stávkovat alespoň 12
hodin? Aby šlo poznat, že nejde o
zpoždění!
Jéňa za 80 zkušeností
BBŘŘEEZZNNOOVVÁÁ M
MEEG
GAAO
OSSLLAAVVAA
NAARROOZZKKYY::
1. 3.
11. 3.
17. 3.
18. 3.
20. 3.
27. 3.
9. 4.
13. 4.
Tom
Vlasta
Luky
Martin
Sejf
Zlobidlo
Vilík
Mimoň
SVVÁÁTTKKYY::
7. 3.
17. 3.
Tom
Vlasta
ZAAJJÍÍM
MAAVVÉÉ O
OD
DKKAAZZYY
M
MAATTEERRIIÁÁLLYY ZZ LA
AN PPÁÁRRTTYY
ctyrkazjh.skauting.cz/data/2011/f
acebook.zip ­ Přednáška o
sociálních sítích
ctyrkazjh.skauting.cz/data/2011/
web_a_webove_stranky.pdf ­
Přednáška o webu a webových
stránkách
sauerbraten.org ­
Akční a superrychlá
hra
O
OSSTTAATTNNÍÍ
www.youtube.com/watch?v=Gz51
AyACEqc ­ Intro ke Svojsíkovu
závodu
AKKTTUUÁÁLLNNÍÍ PPOOČČAASSÍÍ
Právě čteš pravidelnou rubriku
s předpovědí počasí. Bude jasno až
polojasno, místy oblačno až
zataženo,
občasné
přeháňky,
bouřky či sněžení. O plavkách už se
dá uvažovat. Ale radši zimní :­D
ZZPPRRÁÁVVYY ZZ M
MAAFFIIEE 22001100
Stránka č. 6
D
DNNEESS JJÍÍM
M JJAAKKO
O AFFRRIIČČAAN
N
Chceš si vyzkoušet, jak jedí lidé
v Africe? V březnu je k tomu skvělá
příležitost! Koukni na stránku
http://www.facebook.com/dnes.ji
m.jako.african (přístupná i lidem
bez FB účtu), kde se dozvíš víc.
Pokud se chceš akce účastnit
naplno, "stačí" sníst za den pouhé
dvě porce afrického milipapu a nic
víc. Pokud ti to přijde náročné,
nevadí, můžeš milipap aspoň
ochutnat. Hlavní surovina ­
kukuřičná mouka ­ by se měla
objevit v kuchyňce v SUDu ve
druhé polovině března, můžete si
ho uvařit před schůzkou ;) A tady
už je recept...
MIILLIIPPAAPP
Přísady: (pro 4­6 osob)
– 1/4 litru vody
– 300­500 g hrubé
kukuřičné mouky
– sůl
Příprava:
– 2­3 hrsti mouky zamícháme do
vlažné vody, až vznikne tekutá
hmota, kterou necháme
nabobtnat.
4YOU číslo 3
Svět
– Mezitím uvaříme vodu a
promíchanou hmotu přidáme do
vroucí vody.
– Postupně sypeme do vody další
mouku a necháme vařit, až se
konzistence kaše přestane měnit.
Pak můžeme případně přidat další
mouku.
– Milipap je hotový, pokud získá
lepkavou konzistenci.
– Na závěr necháme asi 15 minut
při mírném ohni dusit pod
pokličkou.
CCOO KK TTOOM
MU
U?
Nejchudší Afričané jedí milipap
samotný. Pokud si ho chceš
vylepšit, najdeš na facebookové
stránce ještě recept na zajímavou
omáčku
ČAAJJOOVVÝÝ KKOOUUTTEEKK
Sem si odlož hrnek s
čajem...
Čaj na tento měsíc ­ Maté
Nejde o pravý čaj, ale o listy
cesmíny. Má silné povzbuzující
účinky.
Je
v
Argentině
nejoblíbenějším nápojem.
Stránka č. 7
Šifrování
ŠŠIIFFRROOVVAACCÍÍ KKOOUUTTEEKK
Dnes se podíváme na další ze
základních šifer. Budou to kříže.
Ukážeme si Velký polský kříž a
Hebrejštinu, které jsou si v
principu dost podobné. Nejdřív si
oba kříže ukážeme:
VEELLKKÝÝ PPOOLLSSKKÝÝ KKŘŘÍÍŽŽ ((VPPK))
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PQR
STU
VWX
YZ
HEEBBRREEJJŠŠTTIINNAA
A B C
J K L
S T U
D E F
MN O
V WX
G H I
P Q R
Y Z
A jak se s pomocí těchto křížů
šifruje? Každý znak původního
textu najdeme v kříži a zakreslíme
tu část kříže, ve které znak leží
(všimni si zvýrazněné mřížky).
Např. pro písmeno P ve VPK
nakreslíme obdélník, který nemá
pravou stranu. To platí i pro
Hebrejštinu. Rozdíl je v tom, co do
obdélníku zakreslíme.
U VPK si můžeme každé políčko
ještě představit jako rozdělené na 3
menší, a v každém menším je
jedno písmeno. Takže máme každé
velké políčko rozdělené na levou,
střední a pravou část. Do šifry
4YOU číslo 3
nakreslíme puntík do té části
obdélníku, ve které se nachází
šifrované písmeno. Ukážeme si
příklad:
P=
U hebrejštiny do obdélníku
zakreslíš tolik teček, do kolikátého
kříže písmeno patří (všimni se
teček pod kříži). Takže pro písmena
A­I kreslíš jen obdélník, J­R
obdélník s jednou tečkou a S­Z
obdélník se dvěma tečkami (u
Hebrejštiny je jedno, do které části
obdélníku tečky nakreslíš). Opět
příklad:
P=
A teď už jen pro kontrolu jeden
textík zašifrovaný VPK:
Ahoj svete
A
ten
samý
hebrejštinou:
zašifrovaný
A jako vždy přikládáme dvě
šifry, za rozluštění každé z nich
můžeš dostat 25 zkušeností.
Stránka č. 8
Akce, Ze světa
4YOU číslo 3
SSVVOOJJSSÍÍKKŮŮVV ZZÁÁVVOODD
NEEJJVVĚĚTTŠŠÍÍ SSKKLLÁÁDDKKAA? V
VM
MO
OŘŘII
Už 8. dubna odstartuje letošní
ročník Svojsíkova závodu! A co že to
vlastně je?
Svojsíkův závod je celostátní
soutěž skautských družin, kde se
jejich členové snaží ukázat, jak
dobří skauti jsou. A to v
nejrůznějších
disciplínách
­
orientace v mapě, znalost národní i
skautské
historie,
skautské
dovednosti,
znalost
přírody,
šifrování a další... Závod se koná
každé dva roky.
Závod je rozdělen na tři kola ­
okresní, krajské a celostátní.
Okresní kolo je nejdřív, letos ho
pořádají skauti z Kamenice a
postupovat budou 1­2 družiny. Z
krajského kola do celostátního
postoupí jen jediná družina.
O minulém závodě si můžeš
přečíst
třeba
na
http://zlataruze.skauting.cz/?p=101 .
Dočteš se tam mimo jiné třeba to,
že Medvědi se před dvěma lety
dostali do krajského kola!
A to není vše! Sleduj pozorně
časopis Skaut­Junák, který ti chodí,
a taky web www.teepek.cz, kde
najdeš informace, které ti v závodu
mohou pomoct!
Uprostřed Tichého oceánu pluje
hora
odpadků
velká
jako
Španělsko. Jak je to možné?
Oceánské proudy a větry právě v
tom místě vytváří vír, který
odpadky přitahuje jako magnet. A
vítr žene skvrnu směrem k Havaji!
Odkud se takové množství
odpadků bere? Převážně z lodí a
ropných plošin, ale také některé
přímořské státy zneužívají moře
jako skládku. A jde hlavně o plasty,
které by se na pevnině daly pěkně
zužitkovat.
Chceš se na skvrnu podívat na
Google Earth? Smůla. V silném
vlnobití se většina plastů rozdrolí
na menší kousky, které se pak drží
pod hladinou. Takže je tato skvrna
v podstatě neviditelná. To ale
rozhodně neznamená, že by nebyla
nebezpečná. Co se asi stane s
kouskem plastu, který spolkne
tuňák, který pak skončí v konzervě?
Oddílový časopis Čtyřky ­ čtvrtého chlapeckého oddílu ze Střediska Zlatá
Růže Jindřichův Hradec. Uzávěrka čísla 4. 3. 2011. Vytištěno v nákladu 10­20
kusů v SUDu. Sazba: Martin Pecka ve Scribusu. Doporučená maloobchodní
cena: neprodejné. Jakékoli dotazy a připomínky můžete posílat na email
[email protected] Na stejné adrese budou přijímány i příspěvky od čtenářů.
Až dosloužím, chci do knihovničky, archivu a nebo do sběru!
© Čtyřka 2011

Podobné dokumenty

4YOU, číslo 1

4YOU, číslo 1 více manželek, to jistě mnoho lidí ví. Víš ale také, že o každou ze svých manželek se muž musí finančně postarat? A to dokonce do té míry, že kdyby náhodou žena pracovala, veškerý výdělek jde na „j...

Více

duben - Sociální služby Lanškroun

duben - Sociální služby Lanškroun Pan ředitel přivítal milé hosty, paní starostku a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Hlavní bod tohoto plesu byla hudba a také mimořádné výhry, které jsme dostali od sponzorů. A tyto v...

Více

IQ TREST IMPÉRIA VRCHOL ÍÍ !

IQ TREST IMPÉRIA VRCHOL ÍÍ ! tramvaj číslo 2,a pak přes stanice Šaldovo náměstí,ulice 5.května a Severočeské muzeum jsme dorazili skoro až před práh Botanické zahrady. Tou samou tramvají jsme jeli zase zpátky.Na náměstí E.Bene...

Více