Mohelnický zpravodaj duben 2010

Transkript

Mohelnický zpravodaj duben 2010
MOHELNICKÝ
ZPRAVODAJ
DUBEN 2010
Festival tanečního mládí
17. dubna
MKS Mohelnice
Z obsahu čísla: Kruhový objezd - Škvárové hřiště - Parkování - Cyklostezka
ZPRAVODAJ
Momentky z návštěvy z Radlinu
Foto PAN a PRo
Podpis smlouvy o partnerství
Návštěva fotbalového stadionu
Páteční pracovní schůzka
Prohlídka ZŠ Vodní
V mohelnickém muzeu
Prohlídka betlému
2
DUBEN 2010
ZPRAVODAJ
V pondělí 19. dubna se od 17 hodin
ve velkém sále MKS Mohelnice koná
veřejné zasedání zastupitelstva města Mohelnice.
Dubnové řádky z radnice
V březnovém čísle jsme otevřeli problém týkající se „škvárového hřiště“. Jaký je další vývoj v záměru odprodeje pozemků a petice občanů?
Zdeněk Jirásko, starosta města: Zastupitelstvo města na svém jednání 15. února 2010 projednávalo odprodej pozemků bývalého škvárového hřiště v majetku města investorovi Ing. Mikuličkovi. O
odprodeji těchto pozemků Zastupitelstvo města rozhodlo již v roce 2007, s investorem byla sjednána smlouva o smlouvě budoucí, která byla podmíněna schválením nového územního plánu města a
podmínkou zasíťování lokality pro potřeby výstavby rodinných domů. V září roku 2008 Zastupitelstvo
města rozhodlo o odprodeji pozemků navazujících na škvárové hřiště stejnému zájemci. Podmínky pro
podpis kupní smlouvy musely být splněny do 18. března 2010. V rámci projednávání územního plánu
města podali občané bydlící v ulici U Slunce připomínky k řešení lokality územním plánem. Připomínky v rámci projednávání územního plánu byly Zastupitelstvem města zamítnuty. Lokalita je novým
územním plánem určena pro bydlení s podmínkou, že pokud investor zahájí výstavbu dřív, než bude
proveden odklon rychlostní silnice, je v jeho odpovědnosti zajistit odhlučnění lokality od nežádoucího hluku způsobeného provozem na rychlostní silnici. Vzhledem ke komplikacím, které investorovi
při realizaci nastaly, ho vedly k tomu, že požádal nejprve o posunutí termínu splnění podmínek pro
uzavření kupní smlouvy, potom pak o přímý odprodej pozemků v dané lokalitě. Zastupitelstvo města
těmto požadavkům nevyhovělo i vzhledem k té skutečnosti, že občané bydlící v ulici U Slunce podali
petici, ve které se stavěli proti záměru prodeje s řešením dopravního napojení lokality na ulici Generála Svobody, potažmo na ulici U Slunce. Zastupitelstvo města proto na svém zasedání 15. února 2010
k této záležitosti přijalo usnesení ke společnému setkání občanů, zástupců samosprávy a investora s
cílem hledání společného řešení, na základě kterého by byly stanoveny podmínky, podle kterých by
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji. Na setkání, které proběhlo 15. března 2010, občané navrhli
podmínky, za kterých jsou ochotni akceptovat záměr výstavby. Investor sdělil své možnosti provést
korekce v územní studii, která navrhuje řešení zástavby v dané lokalitě, a zástupci města a samosprávných orgánů navrhli další jednání na pracovní schůzce. K stanovení podmínek prodeje pozemků v
dané lokalitě starosta svolá pracovní setkání zastupitelů.
Jak pokračuje realizace investičního záměru vybudování cyklostezky Mohelnice – Moravičany?
Zdeněk Jirásko: Záměr vybudovat cyklostezku z Moravičan do Mohelnice se setkal s pozitivním
ohlasem nejen našich občanů, ale i širokého okolí. Stav vozovky do Mohelnice je rok co rok horší a
naděje na rekonstrukci jejím majitelem (Olomoucký kraj) zatím v nedohlednu. Proto je cyklostezka
jedním z důležitých projektů pro bezpečnou jízdu do zaměstnání i pro cykloturisty. Přípravou cyklostezky se obec Moravičany ve spolupráci s městem Mohelnice a Agenturou pro rozvoj střední Moravy
zabývají již více než dva roky. Výsledkem je zpracovaná projektová dokumentace a vyřešené majetkoprávní vztahy v trase stezky. Protože k realizaci jsou nutné peníze, podala obec Moravičany (která
je nositelem projektu) v říjnu 2009 žádost do Regionálního operačního programu „Bezmotorová doprava v Olomouckém kraji“ o poskytnutí dotace ve výši 83 % uznatelných nákladů stavby. V únoru
2010 jsme byli vyrozuměni řídícím orgánem ROP o tom, že stavba Smíšené cyklostezky Moravičany
- Mohelnice nebyla vybrána k podpoře v tomto kole žádostí. Pro informaci se mohou zájemci podívat
DUBEN 2010
3
ZPRAVODAJ
na stránky ROP Střední Morava na adrese <www.rr-strednimorava.cz/file/1613>, kde najdou přehled
podpořených cyklostezek v tomto kole žádostí. Tímto sdělením se celý proces projektu nezastavil. Budeme pokračovat ve vyřizování územního řízení a stavebního povolení tak, abychom mohli opakovaně
žádat o dotaci v létě letošního roku, kdy má být zveřejněna další výzva, nebo žádat o dotaci jinde - např.
u Státního fondu dopravní infrastruktury. Realizace by se tak přesouvala do roku 2011. Pro zlepšení
konkurenceschopnosti našeho projektu jsme si vyžádali konzultaci u řídícího orgánu ROP. Výsledkem konzultace bylo zjištění, že hlavní příčinou nižšího bodového hodnocení je cena díla a procentuální výše požadované dotace. Ostatní drobné nedostatky v žádosti neměly vliv na bodové hodnocení.
Tyto skutečnosti budeme muset respektovat, a proto přistoupíme k zadání nového rozpočtu stavby s
následným projednáním výše požadované dotace a zvýšení vlastních podílů v zastupitelstvech Moravičan a Mohelnice. V každém případě bude projekt cyklostezky pokračovat k její realizaci. Věřím, že
se v příštím kole žádostí uplatníme.
Na lednovém zasedání Rady města bylo rozhodnuto o právu provést stavbu kruhového objezdu
na Družstevní ulici. Můžete k tomu říct něco bližšího?
Zdeněk Jirásko: O stavbu kruhového objezdu požádala developerská společnost Qinn Invest, která
připravuje lokalitu podél ulice Družstevní pro výstavbu obchodního centra. Lokalita je územním plánem navržena pro komerční využití a plochy smíšené výrobní. Součástí stavby bude také parkoviště
se 436 parkovacími místy. Pro řešení daného území je zpracovaná územní studie, která řeší dopravní
situaci kruhovým objezdem.
Kruhový objezd je situován na křižovatce ulice Družstevní s odbočkou ke společnosti Hella a dále
pak na jižní obchvat. Družstevní ulice je ve správě Olomouckého kraje. Stavbou kruhového objezdu
budou však dotčeny i pozemky ve vlastnictví města Mohelnice. Lze více než potvrdit, že kruhový objezd bude na ulici Družstevní vítaným prvkem, který zvýší bezpečnost silničního provozu na ulici
Družstevní jednak při odbočování ke společnosti Hella, ale bude i přirozeným regulátorem rychlosti,
jejíž dodržování na této komunikaci je problém většiny řidičů.
Jak město plánuje řešit opakované problémy s parkováním v centru města?
Zdeněk Jirásko: Problémy s parkováním osobních aut jsou nejen v centru města, ale i v dalších částech města. V centru však převládají. Po zrušení pěší zóny v centru města nebyla doprava a parkování
významně regulovaná a veřejnost to oprávněně kritizovala. Proto Rada města na základě zpracovaného dopravního řešení v centru města v roce 2008 stanovila v centru města obytnou zónu, která znamená maximální dovolenou rychlost 20 km za hodinu, absolutní přednost chodců a parkování pouze
na vyhrazených místech. Určitě to není nejoptimálnější řešení, ale rozhodně to krok ke zlepšení byl.
Navíc je to opatření přechodné. Kritika občanů je zaměřena především na neomezeně dlouhé parkování některých aut, na parkování mimo parkovací místa a nemožnost parkování v některých přilehlých ulicích. Zpoplatnění parkování je určitě řešení, navíc máme spočítanou návratnost investice do
parkovacích automatů do jednoho roku, podle výše parkovného. Záměr bychom určitě chtěli realizovat v rámci revitalizovaného historického centra města. Hlavním problémem je však vymahatelnost
a restrikce vůči občanům, kteří by povinnost platit parkovné obcházeli. Ostatní města to řeší pomocí
městských strážníků, které bohužel naše město nemá z ekonomických důvodů zřízené. Policie České
republiky tuto úlohu nevykonává. Přesto s policií České republiky spolupracujeme na vymahatelnosti
dodržování pravidel provozu v obytné zóně. Dílčím opatřením ke zlepšení situace v nedostatku parkovacích míst bude uvolnění několika parkovacích míst v roce 2011, které má v současnosti obsazené
město pro potřeby parkování služebních vozidel.
Děkuji za rozhovor.
4
PRo
DUBEN 2010
ZPRAVODAJ
Ředitelky mateřských škol v Mohelnici vyhlašují
ZÁPIS
dětí do mateřských škol
pro školní rok 2010/2011
(tj. pro nástup dětí od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011)
Ředitelky mateřských škol v Mohelnici v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašují termín a místo pro zápis dětí
do mateřských škol.
UPOZORNĚNÍ: V případě, že se rodiče (pěstouni, zákonní zástupci)
s dítětem k zápisu nedostaví, nemusí být dítě
v pozdějším termínu zapsáno!!!
Zápis se bude konat na těchto mateřských školách:
MŠ Mohelnice, Hálkova 12
MŠ Mohelnice, Na Zámečku 10
12. – 14. 4. 2010
12. – 14. 4. 2010
10 – 16 hod.
10 – 16 hod.
Zapsány budou děti ve věku od 3 do 6 let.
Mohou být zapsány i ty děti,
které během školního roku 2010/2011 dovrší 3 let.
K zápisu donesou rodiče (pěstouni, zákonní zástupci) rodný list dítěte,
svůj občanský průkaz a žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou lze vyzvednout předem v mateřské škole nebo na podatelně
Městského úřadu v Mohelnici.
DUBEN 2010
5
ZPRAVODAJ
Likvidace podniku MEZ tématem i ve Sněmovně
Mohelnickou veřejnost nepotěšila
zpráva o zahájení řízené likvidace státního
podniku MEZ Mohelnice, k níž přistoupila vláda v únoru tohoto roku. Citlivé téma
ztráty zaměstnání se bohužel v Mohelnici v
minulých měsících řešilo příliš často. Největší zaměstnavatelé ve městě, společnosti
Siemens Elektromotory a Hella Autotechnik propustily stovky zaměstnanců. I přes
mírné oživení ekonomiky se dosud řadě
propuštěných lidí nepodařilo najít další
pracovní příležitost a zůstávají doma v nezáviděníhodné situaci nezaměstnaných.
Vzhledem k rostoucí nezaměstnanosti
Poslanec a místostarosta Pavel Němec
v Mohelnici se téma hrozící ztráty dalších
pracovních míst stalo tématem zasedání Poslanecké sněmovny. V rámci pravidelných interpelací jsem
jako poslanec za okres Šumperk a místostarosta města požádal premiéra Jana Fischera o pomoc v této
věci, o podporu vzniku nových pracovních příležitostí na Mohelnicku. Premiér Fischer v reakci na
moji interpelaci uvedl, že si je vědom závažnosti dané situace a pomůže v řešení problematiky, a tím
k potřebné pomoci občanům Mohelnicka.
„Jsem si vědom toho, že když přijde o práci 120 až 160 lidí, v makročíslech a v miliardách nám to
připadá legrační, ale v podmínkách mikroregionu je to děsivé. Jsem přesvědčen, že problematice mikroregionů a nezaměstnanosti v mikroregionech bychom se měli vrátit. Tam vznikaly nesmírné distorze na trhu práce, které jsou někdy hezky zakryty dnes mizernými, ale přece jen slušnými okresními
průměry, které jsou 7 až 8 procent, ale v mikroregionech je to 16 nebo také 20 procent. Taková místa by měla být vytipována a měla by jim být věnována samostatná pozornost a péče,“ uvedl premiér
úřednické vlády.
Pavel Němec, místostarosta a poslanec Parlamentu ČR
Mohelnice potřebuje parkovací domy
Počty dopravních prostředků každoročně rostou a je jasné, že parametry města, zejména sídlištních částí, tomu nemohou dnes stačit. Auta nám postávají na komunikacích, šrotují se na přeplněných
parkovištích, řidiči často postaví své auto i na travnaté plochy. Je jasné, že tento stav není dlouhodobě
udržitelný.
Sídliště jistě nenafoukneme, stejně jako nerozšíříme parkoviště tam, kde to prostě reálně nejde.
Řešením může podle mne být masová podpora dotací na výstavbu parkovacích domů, tedy staveb
umožňujících koncentraci velkého množství aut na relativně malém prostoru.
V Mohelnici jsme zažili extrémní zimní podmínky. Tuny sněhu ležely na silnicích i chodnících.
Sníh jsme z cest ale nemohli uklízet, technika se k němu přes řady automobilů skoro nedostala. Přitom
máme určité prostory, kde by mohlo stát několik parkovacích domů, což by u nás, zejména na sídlištích problém řešilo.
Problém parkovacích domů není jen problémem Mohelnice nebo okresu Šumperk. Je to otázka
pro celou Českou republiku. A je to otázka, kterou jsem položil ministru dopravy v rámci jednání Poslanecké sněmovny. Očekávám, že ministr dopravy se nad problémem zamyslí a ve spolupráci se všemi dotčenými subjekty bude hledat jeho řešení.
Pavel Němec, poslanec Parlamentu a místostarosta města
6
DUBEN 2010
ZPRAVODAJ
Bývalí členové DPS Arietta, přijďte oslavit výročí sboru!
DPS Arietta ZUŠ Mohelnice a Sdružení Arietta připravuje
oslavy 20. výročí vzniku tohoto dětského sboru. Na slavnostním
koncertu, který se bude konat 7. května 2010 v 18.00 v kulturním domě v Mohelnici, vystoupí všechna oddělení sboru a také
sbor bývalých členů.
Vyzýváme proto zpěváky a zpěvačky z let 1990 - 2005, kteří
by se chtěli společného zpívání účastnit, aby přišli na zkoušky do
ZUŠ: 10. dubna v 9.30 hodin a 30. dubna v 18 hodin.
Moc se na Vás těší současní členové DPS Arietta
a Zdeňka Jásenská.
MATEŘSKÁ ŠKOLA MOHELNICE
Hálkova 12
pořádá
ve dnech 8. 4. a 9. 4. 2010
v době od 8.00 do 16.00 hodin
„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
Můžete si prohlédnout vybavení školy,
školní zahrady,
nahlédnout do tříd,
podívat se, jak se s dětmi pracuje,
zeptat se na vše, co vás zajímá.
Těšíme se na Vás!
Děti zpívaly babičkám k svátku
Dne 9. 3. 2010 jsme v Domově pro seniory na Lidické ulici a 10. 3. 2010 v Domově s pečovatelskou
službou na Medkově ulici přivítali děti z MŠ na Zámečku. Děti si pro babičky připravily vystoupení k
oslavě MDŽ. Vystoupení sice bylo pro babičky, ale výjimkou nebyli ani dědečkové, kteří své oslavenkyně doprovázeli. Děti na závěr předaly dárečky všem přítomným, které samy vyrobily. Dětem i paním
učitelkám patří poděkování za jejich vystoupení.
PH
DUBEN 2010
7
ZPRAVODAJ
Projekt Indie – královna Orientu
V pondělí 15. března 2010 se na naší
škole - ZŠ Mlýnská v Mohelnici uskutečnil zvláštní den. Učili jsme se úplně
jinak než jindy. Měli jsme připraveno
projektové vyučování s názvem Indie
– královna Orientu. Součástí tohoto
projektu byl i multipředmětový výukový program uváděný v rámci největšího
českého vzdělávacího projektu Planeta
Země 3000.
Indie – krásná a nespoutaná země.
Je to země plná exotiky, kouzelných
míst, neobyčejných památek a usměvavých lidí. Seznámili jsme se s její
historií, zeměpisnou charakteristikou,
kulturou, náboženskými tradicemi i s
přírodními zajímavostmi. V rámci každé třídy jsme plnili speciální úkoly a na
různých stanovištích procestovali téměř
celý indický subkontinent.
Setkali jsme se s hinduistickými
tradicemi, zvyky a rituály. Získali informace o indickém odívání, vyzkoušeli si,
jak se obléci do sárí. Nahlédli jsme do
tajů indické kuchyně, která je neodmyslitelně spojená s různými druhy koření,
čajů a rýže. Už víme, jak připravit typické placky čapátí i jaké ingredience patří
do čatní. A jelikož z Indie pochází badminton a šachy, žáci si vyzkoušeli, jak
jsou dobří i v těchto disciplínách.
Za zvuků hudby z dalekého Orientu
jsme relaxovali a prováděli jednoduchá
uvolňovací cvičení. Setkali jsme se s celou řadou nádherných zvířat a vybranými národními parky a rezervacemi. Nemohly chybět ani typické indické chutě
a vůně. Ve školní jídelně jsme ochutnali
kari rýži i pravý indický čaj pocházející
snad z himálajských plantáží.
Zkrátka – během jediného dne
jsme procestovali pestrobarevnou a jedinečnou Indii – perlu Orientu.
Helena Pallová, Hana Vyplašilová
8
DUBEN 2010
ZPRAVODAJ
Dívka roku 2010 – základní kolo
V sobotu 6. března ovládlo Městské
kulturní středisko v Mohelnici mládí a
přirozená krása. Dům dětí a mládeže
Magnet Mohelnice uspořádal tento den
základní kolo již tradiční soutěže Dívka roku 2010, která je variantou známé
soutěže o „MISS“. Do základního kola
„Dívky“, která je zaměřena zejména na
prezentaci schopností a dovedností 13
až 15letých dívek, se přihlásilo 11 odvážných slečen.
Vlastní soutěž se skládala ze šesti disciplín. Dvě neveřejné disciplíny
- „Test všeobecných znalostí“ a „Zručnost“, absolvovaly soutěžící již v pátek.
Nejtěžší část soutěže ovšem čekala
dívky v sobotu. Schopnosti konverzace
a přirozené inteligence mohly soutěžící
projevit v disciplíně „Rozhovor s moderátorkou“, naopak ve „Volné disciplíně“
prezentovaly své zájmy a dovednosti. Při
aerobiku se dívky snažily vyniknout bezchybným předvedením sestavy. Poslední
možností získat body bylo slavnostní defilé, kde dívky předvedly krásu chůze, co
nejlepší držení těla a smysl pro rytmus.
Vyrovnané výkony většiny dívek ponechávaly diváky v napjatém očekávání výsledků až do konce
soutěže. O osudu soutěžících rozhodla devítičlenná porota v čele s módním návrhářem Luďkem Hanákem.
Vavříny na prvních třech místech si rozdělily dívky z Mohelnice. Titul „Dívka roku 2010“ získala Kristýna Navrátilová, na druhém místě se umístila Klára Strupková a třetí místo obsadila Michaela
Morávková. Tyto dívky si zajistily postup do regionálního kola této soutěže, které proběhne v Pardubicích.
Možnost hodnotit dívky měli i diváci, kteří volili „Dívku publika“. Tento titul získala Klára
Strupková.
Mezi jednotlivými částmi soutěže zhlédlo publikum doprovodný program, ve kterém se představili členové tanečních souborů, pohybových kroužků a mažoretek působících při DDM Magnet Mohelnice.
DDM Magnet Mohelnice děkuje všem sponzorům, kteří přispěli na organizaci soutěže věcnými
a finančními dary. Velké poděkování patří: MOSTR - ZACPAL s.r.o., SIEMENS ELEKTROMOTORY s.r.o., Město Mohelnice, Kadeřnictví Nad Bránou - Marie Šmídová a Ivana Vitulová, Hostinec U
Cechmistra - Jaroslav Vybíral, Kosmetika Avon - Šárka Tempírová, Zlatnictví - Marcela Melhubová,
Darka - Eva Kličková, Jaroslav Dubský J&D Videostudio, a Elektroinstalace - Radek Krobot.
Poděkování patří nejenom sponzorům a organizátorům, ale i všem soutěžícím, porotcům a divákům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu celé soutěže. Miroslav Škopík, DDM Magnet Mohelnice
DUBEN 2010
9
ZPRAVODAJ
Velikonoční poselství pro nevěřící
Představte si, že by k nám přijel někdo z krajiny věčného sněhu a ledu. Náš kraj by se jim v zimě zdál podobný,
jako ten jejich. Ale kdyby byli u nás na jaře, nevěřili by
svým vlastním očím. Tam, kde byl sníh, je teď holá země,
tam, kde byl mráz, teď pučí pupeny a rostou květy. Co
se to děje? Vzkříšení, které oni doma nepoznali. Ano,
každý ten kvítek svědčí o vzkříšení. Jaro, to je souboj
mezi tmou a světlem, mezi mrazem a teplem. A Velikonoce připadají na jaro. Nemají stejný termín, datum
Velikonoc kolísá tak, jako příchod jara. Jaro se může
někdy opozdit, sníh může trvat déle, ale jaro se nedá
zadržet. Vzkříšení Kristovo, které o Velikonocích slavíme, vzkříšení víry v duši se zadržet nedá. To
přijde tak bezpečně, jako přijde jaro. Krásná postava našich dějin, biskup Josef Hlouch (*26. 3. 1902
v Lipníku u Třebíče , +10. 06. 1972 v Českých Budějovicích), člověk skromný, nenáročný a ušlechtilý,
říkával: „Jestliže nevěříš a na Velikonoce nejdeš do kostela, zajdi si do přírody, anebo alespoň do své
zahrádky. I v přírodě uvidíš trávu po vzkříšení. Země, která nedávno byla zmrzlá, pokrytá sněhem,
se teď otevírá a žije novým životem.“ Kéž letošní Velikonoce pomůžou otevřít srdce každého z vás
pro pravé hodnoty života!
P. Pavel Kavec
Letošní zima – sport a turistika zároveň
Letošní tuhá zima přinesla nejedno překvapení nejen silničářům, ale také i nám – mohelnickým
občanům. Napadla výjimečně silná, ale také i výjimečně trvalá – kvalitní – sněhová pokrývka. Sněhu
bylo tolik, že to řada stromů ani neunesla; lámaly se nejen přetížené větve, ale i celé stromy. Kromě
povinností, které nám tato štědrá nadílka sněhu přinesla, zejména s jeho odklízením, či ztíženou dopravou, zajistila nám na druhé straně řadu příjemných zážitků.
Sněhová pokrývka nám - běžkařům - zpříjemnila pobyt v přírodě. Zkrátily se nám cesty přes zasněžená pole, čímž byl usnadněn přístup do okolních lokalit. Přístup plný nevšedních pohledů. A že
lyžaři toho využívali, bylo zřejmé na první pohled. Svědčily o tom vyjeté stopy běžeckých tras. Celé
okolí Mohelnice bylo jimi poseto.
Nejfrekventovanější trasou, vedoucí od „kříže“ (tyčícího se v nejvyšším bodě na spojce Podolí
– Křemačov), směrem na Studenou Loučku procházeli jednotlivci, o víkendu i skupiny sportujících.
Všichni tito „sportující“ si nenechali ujít možnost „provětrat se“ na čerstvém vzduchu. K tomu jim
posloužilo stoupání směrem k „vysílači“ a odtud již mírnějším terénem na „starou“ silnici a po ní lesnatým terénem ke svému cíli.
Pohádkově zasněženým lesem k motorestu. Odtud potom buď zpátky stejnou trasou dolů. Tato
trasa však je již rychlejší a náročnější na sjezd. Zvláště k večeru, kdy začíná namrzat. Nebo se dá pokračovat převážně rovinatým terénem k Bukové a okruhem doleva kolem Bušína zpět. Využít lze i možnosti pokračovat přes Bukovou na Střítež, popřípadě na Veselí, Pavlov …
Další možností je např. trasa vedoucí od motorestu na Svojanov, Starý a Nový Maletín, Javoří,
Krchleby a odtud po „Staré švédské cestě“ na Mírov a Křemačov …
Cestou bylo možné někdy zahlédnout i lesní zvěř. Přežít letošní zimu pro ni nebylo snadné. Chtěl
bych touto cestou ocenit práci myslivců, a poděkovat jim za to, že ji jezdili přikrmovat.
Jedno zjištění pro ty, kteří vyjeli až na Studenou Loučku, však bylo smutné. Zmizela „lanovka“ pro
sjezdaře, utichl dětský smích a ruch spojený s jejím provozem. Je škoda, že naše město přišlo o tuto
nejbližší sportovní atrakci. A nejen naše město.
Josef Vrba
10
DUBEN 2010
ZPRAVODAJ
Potřetí se podávala ruka s knihou
Již třetím rokem se v MKS v Mohelnici pořádala
akce Podej ruku knize aneb Předčítání z oblíbené knihy. Pořadatelé si za cíl nevytyčili nic jednoduššího než
opět přitáhnout pozornost ke knihám.
Letos se tak dělo ve středu 10. března. Číst mohli
děti dětem a dospělí dospělým, děti dospělým a naopak.
Aby se mohla dostavit co nejširší veřejnost, četlo se od
8.30 do 20.30 hodin. Dopoledního čtení se zúčastnili
žáci nejen z mohelnických základních škol, ale i z Loštic.
Odpoledne a večer četli ze svých oblíbených knih opět
občané Mohelnice a okolních obcí. Snad si uděláte sami
obrázek, jak to vypadalo, když se dozvíte, že celkem četlo 108 lidí z 50 různých knih.
Tentokrát bylo veřejné předčítání ozvláštněno dvěma křty nových knih – jak jinak než mohelnických autorů. Jan Prucek představil své „Povídky z Horní Hané
aneb Česnek je náramně zdravá
věc“ a Stanislav Poskočil publikaci
„Masarykova škola – Mohelnice –
vzpomínky spolužáků na školu v
roce 1945. Léta prožitá ve školních
lavicích 1945-1950“. Oba spisovatelé přečetli krátkou ukázku, poté
starosta města Ing. Zdeněk Jirásko
a místostarosta Pavel Nenkovský
obě knihy pokřtili.
Součástí akce byly doprovodné
programy, např. výstavka zajímavých knih z místního knihkupectví,
výstavka knih s ilustracemi Heleny
Zmatlíkové (v dubnu si připomeneme 5. výročí jejího úmrtí), dětmi
oblíbené psaní husím brkem, atd.
Je dobře, že přítomní věnovali
trochu svého času tomu, abychom
si všichni přiblížili ten nádherný
svět knih. Nezapomeňte, co pravil
J.A. Komenský – Kdyby knih nebylo, hrubí bychom byli a neučení. S
pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu, bez knih pak
nebývá učený nikdo ani ve škole.
PRo
DUBEN 2010
11
ZPRAVODAJ
Stručně…
K 28. únoru 2010 bylo na pobočce Úřadu práce v Mohelnici evidováno 1597 uchazečů o zaměstnání s mírou nezaměstnanosti 16, 51 %. Z toho občanů s trvalým bydlištěm v Mohelnici bylo 773 (míra
nezaměstnanosti 14, 82 %).
Zdroj: ÚP Mohelnice
Mohelnický spolek ručních řemesel pomalu, ale jistě získává věhlas i za hranicemi našeho regionu. Již
podruhé za své existence bude totiž vystavovat svá díla v podobě velikonočních dekorací na zámku
Slavkov u Brna, a to na výstavě „Už je tu jaro“ v době od 1. do 11. dubna.
Dne 16. dubna si připomeneme 100. výročí prvního letu českého pilota Jana Kašpara.
Setkání s … - tak se jmenuje nový literární pořad, který pro všechny zájemce a milovníky psaného slova připravilo mohelnické MKS. Martina Kolářová dvakrát na
jaře a třikrát na podzim představí zajímavé osobnosti z literatury a přečte ukázky
z jejich děl. V pondělí 26. dubna v 18.30 hod. v kině se můžete těšit na Olgu Scheinpflugovou. Vstupné 20 Kč.
22. duben je organizací OSN vyhlášen jako Den Země.
Jedná se o oslavu životního prostředí a zamyšlení se nad
úsilím, které se ochraně přírodního bohatství naší planety věnuje. Po celém světě ekologická hnutí vyhlašují různé aktivity, jako např.
sběr odpadků, likvidace černých skládek, neznečišťování ovzduší výfukovými
plyny, atd. Zapojíte se také?
Poslední duben je vyhrazen hlavně pro milovníky tajemného folklóru neboť jak všichni víme, magická Filipojakubská noc přeje čarodějnickým sabatům. V mohelnických městských sadech se tento den
každoročně pod patronací Cechu přátel pátého ročního období koná
tzv. Pálení čarodějnic.
Do vesnice, do městečka…
Nově vzniklý divadelní soubor při MKS Mohelnice s názvem „Loutkový spolek Berserk“, který založil bývalý člen „Loutkadla“ Josef Látal, přináší do mohelnického kulturního povědomí divadelní žánr,
který je zdejšímu publiku málo známý – loutkovou hru pro dospělé. Loutka v tomto typu divadla, který
chce divadelní spolek prezentovat, přestává být jen zástupným předmětem za herce, stává se přímým a
velmi živým partnerem loutkoherce, a oba se tak stávají rovnocennými partnery.
Hra o udatném vikingském bojovníkovi Ormovi, jeho příteli Thorkelovi a krásné Irvě, kterou pro
Naivní divadlo Liberec napsal Petr Vodička na motivy románu „Zrzavý Orm“ švédského spisovatele
Franse Gunnara Bengtssona, je vsazena do příběhu kočovných herců. Ti přijíždějí do vaší vesnice, do
vašeho městečka a ač to zpočátku vypadá, že se bude hrát slavný Shakespeare, hádka mezi principálem a jeho hercem přinese něco úplně jiného… Hrají Irena Kronková, Josef Látal, Petr Příkopa, loutky vyrobil Jiří Halda, hudbu složili Petr Příkopa, Martina Kolářová a režijního vedení se ujalaMartina
Kolářová. Premiéra bude 24. dubna v 19 hodin v MKS. Vstupné 60 Kč.
Berserk
12
DUBEN 2010
ZPRAVODAJ
Jak správně pečovat o vlasy
Každá žena chce být jedinečná, krásná, a to v každém věku. Vlasy vyjadřují její osobnost, její názor na svět. Každá žena se chce ve svém věku cítit dobře a to je důvod, proč k nám na Domov s pečovatelskou službou dne 2.3.2010 zavítala kadeřnice paní Marie Šmídová, která nás přesvědčila o její
kadeřnické profesionalitě.
Paní M. Šmídová seniorkám zpříjemnila úterní odpoledne a připravila pro ně besedu o vlasech a
poradila jim, jak se správně starat o svoje vlasy. Neopomenula přidat rady, nápady a ani speciality, jako
je např. barevná typologie vlasů, jejich úprava a jaký zvolit správný šampon atd.
S paní Šmídovou jsme si také popovídali o vnitřní kráse člověka, jak se mít ráda a jak umět prožít
šťastný a plnohodnotný život.
Děkujeme za pohodovou atmosféru a těšíme se opět někdy na shledanou.
Petra Heidenreichová, sociální pracovnice
T. J. Sokol Mohelnice jednala na valné hromadě
V úterý 16. března se konala valná hromada T. J. Sokol Mohelnice. Starosta jednoty
Ing. Vladimír Daněk zhodnotil, jak se plnilo usnesení z loňské valné hromady. Také
se sportovní činností byl starosta Daněk
spokojen. Dále byli přítomní seznámeni
se zprávou o ekonomické situaci jednoty
za uplynulý rok. Po schválení roční účetní
uzávěrky následovala volba starosty a členů
výboru na další období. Zvolili se také delegáti na župní valnou hromadu, která se
koná 17. dubna. Na závěr valná hromada
uložila za cíl zdárné plnění úkolů dané plánem činnosti T. J. Sokol Mohelnice na roky
2010 – 2012.
PRo, Foto: JD
DUBEN 2010
13
ZPRAVODAJ
Milí rodáci, předkládáme Vám další úryvek z jedné kapitoly o všestranném umělci Hugovi Šilberském z Loštic z připravované knihy jeho syna Aleše.
O přátelství Františka Hekeleho, jeho manželky Žofie a syna Martina
s všestranným umělcem Hugem Šilberským
– 3. díl
František Hekele otci starostlivě zorganizoval a připravil celkem 4 výstavy
obrazů, z toho byly dvě výstavy autorské. V roce 1956 (tedy po 13 letech, kdy se
již v roku 1943 mladý třiadvacetiletý Hugo Šilberský prvně představil se svými
obrazy na výstavě s panem Bohušem Ošťádalem v rodných Lošticích), se zasloužil o uspořádání jeho první samostatné prezentace děl v regionu. Jejich vzájemný
vztah a společné zájmy se projevily i na této vernisáži. František Hekele ji připravil i se stručným katalogem, s krátkým životopisem a se seznamem vystavených obrazů z okolí. Výstavu zahajoval Oldřich Šišma, ředitel školy z Hvozdečka
u Bouzova, a Žofie Hekelová obohatila vernisáž procítěným přednesem veršů
básníka Jaroslava Seiferta. V průběhu výstavy Josef Hubálek, okresní inspektor,
o ní napsal obsažný článek „K výstavě obrazů Huga Šilberského v Mohelnici“
do okresních novin „Nový směr“. Blíže v něm představil i autora, jeho studia
na Akademii výtvarných umění v Praze, jeho malířské zájmy, ale také vyzdvihl jeho úspěšné scény v
ochotnickém divadle v Lošticích a jeho ilustrace knih. Současně upozornil na jeho podstatnou tvorbu, že se věnuje kresbě a grafice, kterou plánovali vystavit v mohelnickém muzeu za rok. K výstavě už
nedošlo, ale tento článek o Hugovi Šilberském byl v tak širokém pohledu na jeho osobu a tvorbu jedinou uveřejněnou tiskovinou za jeho života. Psal o něm později i pan Štěpán Zákravský do dánského
časopisu „Nordisk exlibris“, ale tento článek byl zaměřen převážně jen na jeho grafickou tvorbu.
Z obrazů z cest k mořím do Bulharska, Jugoslávie a Polska byla druhá autorská výstava zorganizovaná v roce 1968 (také následně po předešlé prezentaci v květnu v Lošticích), obě s úvodním slovem
přítele a výtvarníka Josefa Lubiče. Za povšimnutí stojí, že ji jen v Lošticích vidělo téměř 800 návštěvníků.
Kolektivní výstavy realizovali mnohokrát spolu. Po náročném období příprav při otevření nového
muzea v Mohelnici v roce 1960, zde byli poprvé spolu s Hugem Šilberským představeni další významní
malíři z regionu: František Havelka, Josef Kessler, Adolf Kašpar, Stanislav Lolek, Jan Smítal, František Hoplíček, František Žváček, Bohuslav
Ošťádal, Viktor Polášek, Zdeněk Sklenář, Věra Korunová a František
Sysel, shodou okolností také po předešlé užší prezentaci v Synagoze v
Lošticích. V roce 1964 měl společnou výstavu se dvěma výtvarníky z
regionu s Josefem Beránkem a Milanem Elblem. K oběma výstavám
byl Františkem Hekelem připraven také malý katalog.
František Hekele všestrannou podporou a starostlivostí se podílel na tvůrčím uplatnění nejednoho talentu ve svém okolí. V rámci
muzejních činností organizoval různé přednášky, rozvíjel zájmovou
činnost, která vyústila v založení vícero klubů a kroužků. Nejaktivněji působil archeologický odbor v čele s Josefem Horkým. Odbor
fotografický vedl jejich přítel, vedoucí drogerie a vášnivý fotograf Jaroslav Koupil, odbor národopisný a výtvarný Hugo Šilberský, který
při té příležitosti mapoval starou Mohelnici. Vzájemně spolupracovali na uspořádání výstav, chystali soupis lidových staveb a obrázků
na skle. Pokračování příště.
Aleš Šilberský
Dřevoryt z roku 1968
14
DUBEN 2010
ZPRAVODAJ
Vyhrajte vstupenky do kina!
Opět přinášíme soutěž o několik vstupenek do mohelnického kina, které věnovalo MKS Mohelnice.
V dubnu si můžete zahrát o vstupenky na drama Jana Hřebejka Kawasakiho růže (středa 28. dubna v
17 a 19.30 hod.). Film otevírá jedno z nejpalčivějších témat současnosti a jasně mluví o tom, že staré
hříchy mají dlouhé stíny. Pokud máte zájem, stačí odpovědět na soutěžní otázky a spolu s kuponem
Do kina z vnitřní strany obálky Mohelnického zpravodaje a kontaktním telefonním číslem odevzdat
do 23. dubna v MKS Mohelnice. Vylosujeme dva výherce, kteří získají po jedné vstupence.
1. Kdo napsal scénář?
2. Uveďte alespoň dva další filmy režiséra Hřebejka a jeho dvorního scénáristy.
Nezapomnělo se ani na děti, na které čeká pět vstupenek na animovaný sci-fi film Astro Boy (pátek
30. dubna 2010 v 15 a 17 hod.). Vědec vytvoří robota, ale ten po neshodách uteče. Avšak po špatných
zkušenostech se k „tatínkovi“ vrátí a čeká na něj velká zkouška. Kdo chce vyhrát vstupenku, odpoví
na otázky a spolu s kuponem Do kina dětská soutěž z vnitřní strany obálky Mohelnického zpravodaje
a kontaktním telefonem odevzdá do 28. dubna v MKS.
1. Zápletku o útěku od svého „otce – stvořitele“ známe i z klasického příběhu o dřevěném panáčkovi. Víte, jak se panáček s dlouhým nosem jmenoval?
a) Pinocchio
b) Otesánek
c) Kulihrášek
2. Letos 4. dubna si připomínáme 5. výročí úmrtí známé české malířky a ilustrátorky dětských
knih. Znáte její jméno?
a) Alena Ladová b) Helena Zmatlíková
c) Hedvika Vilgusová
PRo
Mohelničtí fotbalisté jsou připraveni na jarní část fotbalové sezóny
Mohelničtí fotbalisté ukončili přípravu na jarní část fotbalových soutěží, která začala ve druhé polovině měsíce března. A mužstvo dospělých se na obhajobu první příčky tabulky krajského přeboru po
podzimní části sezóny připravovalo pod vedením trenérské dvojice Richard Polák a Josef Světlík. Od
poloviny měsíce ledna hráči především absolvovali náročné tréninkové jednotky, které byly zpestřeny přípravnými zápasy s kvalitními soupeři. Novými tvářemi, které posílí kádr mužstva, jsou brankář
Lubomír Winkler (Zábřeh), obránce Martin Šabo (Šumperk) a záložník Lukáš Okleštěk (Zábřeh). Z
mužstva dorostu byl do kádru dospělých přeřazen útočník Lukáš Jedelský, z angažmá v Rakousku se
do mateřského klubu vrátili Martin Chudáček a Libor Havlíček. Kádr naopak před jarní částí opustili Svatoslav Valenta (odchod do Sokola Leština) a Michal Svačina (odchod do Sokola Konice). Cílem
mužstva je vítězství v krajském přeboru a po roční pauze návrat do Moravskoslezské divize.
Výsledky přípravných utkání:
FK Mohelnice-Moravičany – Brodek u Přerova (1. A třída) 3:2. Branky: Zabořil, Klos, Mičunda; FK
Mohelnice-Moravičany – Velké Losiny (divize) 4:4. Branky: Navrátil 2, Chudáček, Šrot; FK MohelniceMoravičany – Jiskra Rýmařov (divize) 3:2. Branky: Aleš Masopust 2, Okleštěk; FK Mohelnice-Moravičany – FK SAN JV Šumperk (divize) 0:3; FK Mohelnice-Moravičany – TJ Lanškroun (krajský přebor)
3:0. Branky: Havlíček, Navrátil, Masopust; FK Mohelnice-Moravičany – FC Opava dorost (dorost. liga)
2:5. Branky: Aleš Masopust 2. FK Mohelnice-Moravičany – Rájec-Jestřebí (krajský přebor) 2:1. Branky:
Krejčí 2
Jakkoliv jsou výsledky přípravných zápasů příznivé pro naše mužstvo, nelze je přeceňovat a skutečnou sílu mužstva ukáží až mistrovská utkání. Až v nich se ukáže, do jaké míry zimní příprava mužstva
přinese ovoce v podobě úspěšných výsledků mistrovských utkáních. Do jarní části soutěže vstoupilo
A mužstvo dospělých v sobotu 20. března na domácím hřišti s mužstvem Sokola Leština, o výsledku
zápasu Vás budeme informovat v příštím vydání zpravodaje.
DUBEN 2010
15
ZPRAVODAJ
V příštích týdnech mohou fanoušci kopané navštívit tyto zápasy krajského přeboru na městském
fotbalovém stadionu na ulici 1. máje: Sobota 3. dubna 2010 v 16 hodin FK Mohelnice-Moravičany FK Kozlovice. Sobota 17. dubna 2010 v 16.30 hodin FK Mohelnice-Moravičany – FC Dolany. Sobota
1. května 2010 v 16.30 hodin FK Mohelnice-Moravičany – FC Kralice
Do jarních mistrovských soutěží také vstoupila naše rezerva – B mužstvo dospělých, která vyhrála
zimní turnaj na umělé trávě v Mohelnici (posílena o hráče širšího kádru A mužstva) a jejímž cílem je
umístění v klidném středu tabulky 1. B třídy. Naše mládežnická mužstva (dorost, žáci) budou v jarní
části svých soutěží usilovat o titul přeborníka kraje a případný postup do divizních soutěží.
Igor Machálek
Turnaj v malé kopané
Turnaj v malé kopané, který se uskutečnil v
pátek 19. 2. 2010, byl organizován kolektivem Obvodního oddělení Policie ČR Mohelnice. Slavnostního zahájení se zúčastnil starosta města Mohelnice ing. Zdeněk Jirásko a při vyhlášení výsledků
s předáním pěkných cen město zastoupil místostarosta Pavel Nenkovský. Z celkových 10 přihlášených turnaj nakonec odehrálo 9 družstev. Po
vyrovnaných zápasech se na třetím místě umístil
celek Obvodního oddělení Policie ČR Zábřeh a
druhé místo obsadilo mužstvo Obvodního oddělení Policie ČR Šumperk. Vítězem turnaje, o kterém se rozhodlo až v závěrečných minutách prodloužení, se pak po zásluze stalo mužstvo HAK
s.r.o. Zábřeh. Toto vítězné mužstvo HAK Zábřeh
jako jediné prošlo celým turnajem bez jediné proVítěz HAK Zábřeh
hry. Zápas o třetí místo: OOP Zábřeh - SKPV
Šumperk 4:3. Finále: HAK Zábřeh - OOP Šumperk 2 - 3:2. Na příští ročník tohoto turnaje bude jako
čestný host pozváno i družstvo MěÚ Mohelnice.
Pavel Nenkovský, místostarosta
Pojďte si protáhnout tělo!
Na sobotu 10. dubna je naplánována cyklovyjížďka. Trasa je následující: Mohelnice sokolovna –
cyklo 51 – Stavenice, silnice č. 444, Úsov – cyklo 6031 – Klopina, Veleboř – cyklo 6050 – Kamenná,
Obědné, Hrabišín, silnice č. 370, Dlouhomilov, Brníčko, Lesnice – cyklo 51 – Leština, Hrabová, Bohuslavice, Háj, Třeština, Mohelnice. Terén je zvlněný, délka cyklovýletu je cca 65 km. Odjezd v 10 hodin
od sokolovny. Dodržujte pravidla silničního provozu!
Poslední dubnovou sobotu (24. 4.) můžete spolu s Turistikou Mohelnice vyrazit na výšlap k pevnosti Bouda. Trasa: Mladkov – kolem pevnůstek – pevnost Bouda (prohlídka) – zpět do Mladkova
nebo Těchonína. Délka procházky je 13 km. Odjezd vlakem v 6.33 hodin.
PRo
Dům dětí a mládeže Magnet Mohelnice a Základní umělecká škola Mohelnice pořádají
1. ročník soutěžní karaoke show MOHELSTAR 2010
Veřejná soutěžní show se uskuteční v úterý 20. dubna 2010 od 16 hodin
v Základní umělecké škole v Mohelnici.
Vstup zdarma.
16
DUBEN 2010
ZPRAVODAJ
Máme rádi zvířata
Všechny děti, co rády kreslí obzvláště zvířata, se mohou zapojit do
výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo
MKS Mohelnice. Na výběr jsou různé výtvarné techniky – grafika, malba a kresba, prostorové práce, využití
materiálu papír a textil. Soutěží se ve
čtyřech věkových kategoriích: děti do
3 let, 3-6 let, 7-10 let a 11-15 let. Práce odevzdávejte do 30. června 2010 v MKS Mohelnice. Na všech
pracích musí být uvedeno jméno a věk autora! Neoznačená dílka nebudou zařazena do soutěže! Vyhodnocení se uskuteční v rámci Dnů evropského dědictví 18. září 2010.
Senioři poslouchali pověsti
- placená inzerce -
V březnu se veřejně předčítalo i seniorům v Domově s pečovatelskou službou. Hana Chmelařová
z Městské knihovny v Mohelnici přijala pozvání sociální pracovnice Domova Petry Heidenreichové a
kouzelným způsobem představila ukázky z knih pověstí z našeho regionu. Poté následovala beseda o
knihách.
Ne všichni senioři mohou bez problémů číst, a tak i předčítání jim může zpříjemnit podzim života. Proto také bylo předčítání v Domově pro seniory na Lidické ulici z trochu jiného soudku. Tady
paní Chmelařová sáhla po oblíbené autorce starší generace - Vlastě Javořické a imobilním klientům
Domova zpestřila dopolední program.
PRo
DUBEN 2010
17
ZPRAVODAJ
ZEDNICTVÍ LÁTAL
rekonstrukce koupelen
bytová jádra
obklady a dlažby
veškeré zednické práce
- placená inzerce -
Josef Látal
Újezd 30
Mohelnice
tel.: 602 442 387
0$/Ìġ6.e$1$7Ď5$ÿ6.e35É&(
675‘.(
675‘.(
- placená inzerce -
Malování bytĤ a kanceláĜí
NátČry dveĜí, zárubní a oken
NátČry fasád
Malování schodišĢ panelových domĤ
Míchání barev dle pĜání zákazníka
Malby na klíþ
NástĜik radiátorĤ
Stejskal Petr, tel.: 737 789 045
18
DUBEN 2010
ZPRAVODAJ
MUDr. Jiří MATUŠKA
Ordinace ortopedie a manuální medicíny
LÉČBA RÁZOVOU VLNOU
moderní a účinná metoda
při léčbě úponových bolestí jako:
patní ostruhy / tenisové lokty
bolesti zad
- placená inzerce -
- placená inzerce -
Mohelnice, Okružní 10
tel.: 583 433 450
každé úterý 7.30-14.00 hod.
DUBEN 2010
19
ZPRAVODAJ
M Ě S T S K É K U LT U R N Í S T Ř E D I S KO M O H E L N I C E
program kina Mohelnice - duben 2010
Pátek 2. 4. v 17 a 19.30 hod.
NA SV. VALENTÝNA
Komedie USA
Americký vyzyvatel britské lásky. Hrají: Anne Hathaway, Jessica Alba, Julia Roberts a další.
Premiéra 18. 2. 2010 119 minut. Mládeži od 12 let nevhodné. Titulky. Vstupné: 65 Kč. ŠUP
Středa 7. 4. v 17 a 19.30 hod.
NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
Komedie USA
Rozvedená …. s řadou výhod. Hrají: Alec Baldwin, Meryl Streep, Steve Martin a další.
Premiéra 21. 1. 2010. 120 minut. Mládeži od 12 let nevhodné. Titulky. Vstupné: 70 Kč
Pátek 9. 4. v 17 a 19.30 hod.
SHERLOCK HOLMES
Kriminální film USA
Sherlock Holmes se vrací v moderní podobě. Hrají: Robert Downey Jr., Jude Law a další. ŠUP
Premiéra 14. 1. 2010. 128 minut. Mládeži od 12 let nevhodné. Vstupné: 70 Kč
Středa 14. 4. v 17 a 19.30 hod.
TRABLE V RÁJI
Komedie USA
Vypadá jako ráj, ale je to peklo. ŠUP
Premiéra 31. 12. 2009. 113 minut. Mládeži přístupno. Titulky. Vstupné: 70 Kč
Pátek 16. 4. v 17 a 19.30 hod.
ČTVRTÝ DRUH
Drama USA
Ani na Aljašce nejsou sovy tím, čím se zdají být. Hrají: Milla Jovovich a další. ŠUP
Premiéra 28.1.2 010. 98 minut. Mládeži od 12 let nevhodné. Titulky. Vstupné: 70 Kč
Středa 21. 4. v 17 a 19.30 hod.
MORGANOVI
Komedie USA
Vypráví příběh velice úspěšného páru z Manhattanu. Hrají: Sarah J. Parker, H. Grant a další.
Premiéra 4. 2. 2010. 103 minut. Mládeži přístupno. Vstupné: 65 Kč. ŠUP
Pátek 23. 4. v 17 a 19.30 hod.
VYFIČ!
Komedie USA
Příběh sedmnáctileté Bliss, která hledá místo ve světě. Hrají: D. Barrymore, E. Page a další.
Premiéra 17. 1. 2010. 111 minut. Mládeži přístupno. Titulky. Vstupné: 70 Kč. ŠUP
Středa 28. 4. v 17 a 19.30 hod.
KAWASAKIHO RŮŽE
Drama ČR
Za každou lží se skrývá pravda a za ní pravda ještě hlubší. Režie: Jan Hřebejk.
Premiéra. 101 minut. Mládeži přístupno. Vstupné: 70 Kč. ŠUP. SOUTĚŽ O 2 VSTUPENKY
FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ:
Pátek 30. 4. v 15 a 17 hod.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ASTRO BOY
Filmová pohádka Hong Kong/USA/ Japonsko
Malý chlapec s velkými schopnostmi bojuje za světový mír.
Premiéra 26. 11. 2009. 94 minut. Mluveno česky. Vstupné: 40 Kč. Sleva na Rodinné pasy. ŠUP
SOUTĚŽ O 2 VSTUPENKY
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ŠUP = širokoúhlá projekce
20
DUBEN 2010
ZPRAVODAJ
M Ě S T S K É K U LT U R N Í S T Ř E D I S KO M O H E L N I C E
kulturní kalendář - duben 2010
1. 4. 2010 od 10 do 16 hod.
VELIKONOČNÍ TRHY A DOPOLEDNÍ MALOVÁNÍ A TVOŘENÍ
VELIKONOČNÍCH OZDOB PRO DĚTI
10 hod. Vyhodnocení soutěže o nejkrásnější kraslici. Foyer MKS.
7. 4. 2010 v 8.30 a 10 hod., velký sál MKS, vstupné: 25 Kč, pro MŠ a ZŠ (3 – 9 let)
O PEJSKOVI A KOČIČCE. Umělecká agentura ART Production TED v.o.s.
11. 4. 2010 v 18 hod., velký sál MKS, vstupné: 50 Kč
VEČER SERENÁD A GALANTNÍ POEZIE Koncert Collegium Musicum
13. 4. 2010 od 16.30 do 18.30 hod. , kurzovné: 150 Kč (včetně 20. 4. 2010)
MOHENDŽODÁRO. Vedoucí Mgr. Bohumila Pospíšilová
15. 4. 2010 v 19 hod., velký sál MKS
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
17. 4. 2010 17 hod., sál ZUŠ, vstupné: 50 Kč, žáci zapojeni do soutěže KPH zdarma
KONCERT KPH – ČENĚK PAVLÍK
17. 4. 2010. 8.30 hod. prezence, 13.30 hod. zahájení velký sál MKS, vstupné, startovné: 80 Kč
FESTIVAL TANEČNÍHO MLÁDÍ
Regionální kolo pro Severomoravský region – kraj Olomoucký a Moravskoslezský
18. 4. 2010. 9 hod. prezence, 11 hod. zahájení, velký sál MKS, vstupné: 100 Kč
GRAND PRIX D. C. C. – klipové tancování
20. 4. 2010 od 16.30 do– 18.30 hod.
MOHENDŽODÁRO. Vedoucí Mgr. Bohumila Pospíšilová
22. 4. 2010 od 18.30 do 20.30 hod., sál pohybové výchovy 2. patro MKS, vstupné: 100 Kč
KLUB VĚDOMÍ SRDCE – SETKÁNÍ S ORIENTÁLNÍM TANCEM
24. 4. 2010 v 19 hod., sál kina MKS, vstupné: 60 Kč
DO VESNICE, DO MĚSTEČKA … – loutkový spolek Berserk při MKS Mohelnice
26. 4. 2010 v 18.30 hod., sál kina MKS Mohelnice, přednáší Martina Kolářová, vstupné: 20 Kč
SETKÁNÍ S . . . literární pořad - OLGA SCHEINPFLUGOVÁ
27. 4. v 8.30 a 10 hod., velký sál MKS, vstupné: 25 Kč. Divadýlko Kuba – Sdružení Elča, pro MŠ a ZŠ
HONZA NEBOJSA
29. 4. 2010 od 18 do 20 hod. Klubovna 1. patro MKS, vstupné: 110 Kč
KLUB VĚDOMÍ SRDCE – MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ. (Cena je za barvy a kurzovné. Rámečky dle velikosti si zakoupíte na místě /30,40,60 Kč/, s sebou štěteček velikost číslo 4.)
PŘIPRAVUJEME: 1. 5. Mokaf;6. – 7. 5. Arietta ZUŠ Mohelnice slaví 20 let; 6. 5. Den řemesel – V zámku a podzámčí – MŠ a ZŠ Masarykova 4, Mohelnice; 7. – 9. 5. Škola řemesel – paličkovaná krajka; 12.
5. Travesti show; 15. 5. Májové slavnosti a Den matek; 16. 5. Škola patchworku – Tarantella 1; 20. 5.
Magnetiáda – DDM Magnet Mohelnice; 22. – 23. 5. Škola řemesel – dřevěný šperk; 25. 5. Akademie ZŠ
Vodní 27, Mohelnice; 26. 5. Tajuplný zámek, pro MŠ a ZŠ; 1. 6. Akademie ZŠ Mlýnská – Masarykova,
Mohelnice; 5. 6. Mikroregion – v Třeštině; 6. 6. Cesta pohádkovým lesem – Hrajeme si s Kamarády.
DUBEN 2010
21
ZPRAVODAJ
Z našeho středu navždy odešli
Svatopluk ŠŤASTNÝ z Mohelnice ve věku 85 let,
František SLOUKA z Mohelnice ve věku 75 let,
Alena ROZSIVALOVÁ z Podolí ve věku 67 let,
Ludmila OROŠNJAKOVÁ z Mohelnice ve věku 74 let.
DDM MAGNET Mohelnice připravuje pro děti z 1. - 9. tříd letní tábory
Desetidenní v Janoušově
6. 7.-15. 7. 2010 celotáborová hra: „Rytíři krále Artuše“
15. 7.-24. 7. 2010 celotáborová hra: „Cestování časem“
Cena letního tábora: 3 000,- Kč
Příměstské v DDM Magnet
1. příměstský tábor: 16.-20. 8. 2010
Cena příměstského tábora: 450,- Kč
2. příměstský tábor: 23.-27. 8. 2010
Podrobnější informace o organizaci letních táborů lze obdržet na tel. čísle DDM Magnet Mohelnice 583 431 813.
Miroslav Škopík, DDM Magnet Mohelnice
Výlepová služba
Opět se jako houby po dešti objevily „černé výlepy“ plakátů. Pořadatelé sportovních a kulturních akcí,
respektujte skutečnost, že výlepové plochy jsou majetkem města Mohelnice a výlep plakátů zajišťuje
Městské kulturní středisko! Vy, co si sami vylepíte plakáty, značně poškozujete ty čestné občany a organizace, kteří si výlep poctivě sjednali a zaplatili!
ceník výlepu:
plakát A2 – 16 Kč/ks/7 dní
plakát A3, A4 – 10 Kč/ks/7 dní
Výlepové dny: úterý a pátek
Příjem plakátů se uzavírá v 15 hodin den před výlepem!
PRo
Název: MOHELNICKÝ ZPRAVODAJ. Vydavatel: Město Mohelnice, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, IČO: 00303038,
DIČ: CZ00303038. Registrace: MK ČR E 12893. Redakce: Městské kulturní středisko, Lazebnická 2, 789 85
Mohelnice, tel.: 583 430 351, <[email protected]>, Bc. Petra Rosípalová – šéfredaktor <rosipalova@
mksdk.cz>.Redakční rada: Pavel Nenkovský – předseda redakční rady, Mgr. Pavel Němec, Vlasta Jirásková,
Václav Křupka ml. – členové redakční rady.Toto vydání vyšlo prvního dne tohoto měsíce a nese i jeho pořadové číslo. Uzávěrka: 15. dne předchozího měsíce. Tisk: Tiskárna Křupka Mohelnice. Periodicita: měsíčník.
Cena: 5 Kč.
Nevyžádané rukopisy a obrazové materiály se autorům nevracejí. Redakce Mohelnického zpravodaje se nemusí vždy ztotožňovat s názory prezentovanými v jednotlivých článcích našich dopisovatelů. Redakce
dbá pouze na to, aby nebyly otištěny texty, jejichž obsah je v rozporu se zákonem. V redakci jsou k nahlédnutí
Zásady vydávání Mohelnického zpravodaje. Zásadně nezveřejňujeme nepodepsané příspěvky. Pokud je článek
podepsán šifrou (např. XX), jedná se vždy o autora, jehož totožnost je redakci prokazatelně známa. Autorem
nesignovaných krátkých článků, zpráv z veřejných zdrojů a glos k fotografiím je šéfredaktor.
22
DUBEN 2010
Vydavatel
neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů.
4/ KI
20 NA
10
DO
DUBEN 2010
DO dě
NA á so
I
K tsk
2
4/ utěž
0
1
0
ZPRAVODAJ
23
ZPRAVODAJ
24
DUBEN 2010