Zápis č. 4/2009 Duben

Komentáře

Transkript

Zápis č. 4/2009 Duben
Obec
IČ00 599 204
tel: 724 188 708, 568 862 019
Zárubice
675 52 Lipník u Hrotovic
[email protected], www.zarubice.cz
Zápis č. 4/2009
z řádného zasedání zastupitelstva Obce Zárubice
dne 10.4.2009
Přítomni:
Omluven:
Hosté:
Burian Jaroslav
Kazda Libor
Kazda Miloslav
Kazda Vladimír
Křivánek Luboš
Texl Radek
Denemarek Jiří
Začátek jednání: 19:00 hod
Program jednání:
1. Program obnovy venkova 2008/ 2009
2. Nová bytová výstavba
3. ČOV a kanalizace, Fond Vysočiny
4. Sraz rodáků
5. Jarní brigáda
6. Vesnice roku 2009
7. CzechPpoint v obci a dotace na jeho pořízení
8. Došlá pošta.
9. Různé.
Program byl všemi přítomnými jednomyslně schválen
ad 1) Obec obdržela rozhodnutí o přidělení dotace z POVV ve výši 134 tis. Kč na akci Oprava kanalizace v obci Zárubice.
V současné době probíhá zpracování projektu pro stavební povolení a výběr vhodného dodavatele.
Pokračuje: Burian
ad 2) Starosta informoval zastupitelstvo o průběhu přípravy výstavby inženýrských sítí pro novou bytovou výstavbu.
V uplynulém měsíci probíhalo upřesňování údajů v žádosti o vydání územního rozhodnutí a povolení vynětí ze zemědělského
půdního fondu. Nesrovnalosti byly odstraněny částečnou opravou projektu a příslibem rodiny Bláhovy ze Stříteže že odprodají
stavbou dotčenou část jejich pozemku v sousedství. Bylo poptáno zpracování geometrického plánu a vytýčení parcel v terénu.
Nabídková cena poptaného Ing. Jiřího Krause je 19 600,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo rozhodlo nabídku akceptovat.
Hlasování 6; 0; 0
Pokračuje: Burian
ad 3) Starosta obce informoval zastupitelstvo o třech nabídkách na zpracování projektu kanalizace a ČOV. Zastupitelstvo
nabídky prostudovalo a usneslo se s rozpočtem ve výši 180,- tis. Kč požádat o dotaci z programu Čistá voda 2009 Fondu
Vysočiny.
Hlasování 6; 0; 0
Pokračuje: Burian
ad 4) Starosta informoval o stavu příprav srazu rodáků. Výroba propagačních předmětů byla zadána, s výrobou se čeká pouze
u kalendáře a pohlednice, aby byly s aktuálními jarními fotografiemi (i leteckými, které byly přislíbeny na polovinu dubna).
Vzhledem k tomu, že do srazu rodáků zbývá 50 dní je na čase začít řešit detailnější body organizace jako je organizační
zabezpečení, strava, pódium, parket. Zastupitelstvo rozhodlo změnit občerstvení z původně zamýšleného guláše na řízek se
salátem. Jednak vzhledem ke snazší manipulaci při výdeji, jednak pro obavy o udržení kvality během teplých květnových dní.
Další sponzorské příspěvky – P. Denemarek 2.000,- Kč, Richard Horký 10.000,- Kč, Vladimír Pavel 15.000,-Kč. Kraj
Vysočina přispěl dotací 12.500,- Kč.
Pokračuje: Burian, V. Kazda, Křvánek, přípravný výbor.
Strana 1 (celkem 2)
Obec
IČ00 599 204
tel:
724 188 708,
568 862 019
Zárubice
675 52 Lipník u Hrotovic
[email protected], www.zarubice.cz
ad 5) Zastupitelstvo obce rozhodlo na sobotu 25. dubna svolat „tradiční“ jarní brigádu, především na úklid obce, kulturního
domu, hřiště a opravy laviček, obecního úřadu a likvidace stožárů starého rozhlasu. V obci bude od 23. do 27. dubna přistaven
velkoobjemový kontejner pro volné použití. Další brigáda bude 16. května se zaměřením přímo na úklid interiéru kulturního
domu a přípravu srazu.
Pokračuje: Všichni
ad 6) Starosta předložil zastupitelstvu k prostudování přihlášku obce do soutěže Vesnice roku 2009.
Pokračuje: Burian
ad 7) Starosta informoval o přijetí žádosti na vybudování kontaktního místa CzechPoint. V současnosti probíhá výběr
dodavatele.
ad 8) Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou
ad 9) Zastupitelstvo dále projednalo:
- Informaci starosty o připravované kontrole hospodaření obce v roce 2008 dne 17.4.2008
- Kontrole dotace na odbahnění rybníka ze strany Finančního úřadu
- Žádosti Českého včelařského svazu ZO Hrotovice o poskytnutí příspěvku. Starosta navrhl jako v loňském roce 1000,Kč. Těsnou většinou schváleno. Hlasování 3; 1; 2 Pokračuje: Pokladní obce
- Příští zastupitelstvo se vzhledem ke konání „veřejné schůze“ ke srazu rodáků uskuteční už ve čtvrtek 7. května
v 19:00
USNESENÍ:
• Zastupitelstvo obce se seznámilo s nabídkou Ing. Jiřího Krause na zpracování
geometrického plánu pro novou výstavbu, rozhodlo se nabídnutou cenu 19 600,akceptovat a pověřilo starostu obce zadáním a podpisem zakázky.
• Zastupitelstvo obce ne/schvaluje podání žádosti v programu Čistá voda Fondu
Vysočiny na zpracování projektu ČOV a splaškové kanalizace v obci Zárubice
• Zastupitelstvo obce vyhlašuje na 25. dubna tradiční jarní brigádu a na 16. května
brigádu na úklid Kulturního domu.
• Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku 1000,- Kč na činnost
Hrotovické ZO Českého svazu včelařů.
Jednání obecního zastupitelstva skončilo v 21:30 hod.
V Zárubicích dne 10. 4. 2009
...................................................................
starosta obce
.......................................................
místostarosta obce
Strana 2 (celkem 2)

Podobné dokumenty

Bláznivý týden 2016

Bláznivý týden 2016 V ODNÍ T RIATLON - Zlatý hřeb programu - 14. ročník mezinárodního mistrovství Zárubic v triatlonu. V kategoriích žen mužů a dětí. Start u rybníka. Prezentace všech kategorií od 16:00 do 17:00 hodin...

Více

Zárubák 2015 - Obec Zárubice

Zárubák 2015 - Obec Zárubice Luboš Křivánek, starosta obce

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2010

Opatření obecné povahy č. 1/2010 Současně s usnesením o pořízení územního plánu schválilo zastupitelstvo žádost obce Zdiby na pořízení územního plánu úřadem územního plánování, Městským úřadem Brandýs nad LabemStará Boleslav. Nás...

Více

Zápis ZO dne 1.7.2015

Zápis ZO dne 1.7.2015 předána na počátku zasedání ZO. Jedná se o zohlednění provedené opravy traktoru v ceně Kč 107.000,--. Oprava byla prováděna v dílnách pana Šulce v Mladkově, původně šlo pouze o generální opravu ele...

Více

Zápis z jednání správní rady obecně prospěšné

Zápis z jednání správní rady obecně prospěšné 1. Robert Kubala přivítal partnery a hosty MAS a informoval je o činnosti MAS Rokytná v uplynulém programovém období 2008(9) - 2013(14). MAS Rokytná získala podporu v r. 2009 (součást 32+). V celém...

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 23. 8. 2016 VÁCLAV BLÁHA Museum Montanelli

TISKOVÁ ZPRÁVA 23. 8. 2016 VÁCLAV BLÁHA Museum Montanelli a ve své tvorbě se uchyluje k tématu rodinnému jako jedinému bezpečnému teritoriu. Bezvýchodnost situací zůstává typická pro většinu prací této doby. V osmdesátých letech se jeho kresby a studie jm...

Více