Výroční zpráva 2006

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2006
Výroční zpráva 2006 | Annual Report 2006
Cenu určujete vy | Price is up to you
02
Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
Obsah
Contents
1. Profil společnosti
„Za své desetileté působení se W.A.G. vypracovala mezi
nejuznávanější hráče na trhu.”
5
1. Company profile
5
1.1. Základní údaje
5
1.1. Basic details
5
1.2. Složení vrcholových orgánů
5
1.2. Composition of statutory bodies
5
1.2.1. Představenstvo
5
1.2.2. Dozorčí rada
5
1.3. Předmět činnosti
7
1.4. Mise a hodnoty společnosti
7
2. Externality
„During the ten years of its existence, W.A.G. has
established itself as one of the most respected players
on the market.“
03
1.2.1. Board of Directors
5
1.2.2. Supervisory Board
5
1.3. Sphere of business
7
1.4. Company’s mission and values
7
9
2. Externalities
3. Historický vývoj
9
3. Historical development
4. Zpráva o činnosti
10
4.1. Obchodní činnost v roce 2006
10
4. Report on activities
4.1. Business activities in 2006
9
9
10
10
4.1.1. Úvod
10
4.1.1. Introduction
10
4.1.2. Velkoobchod a distribuce PHM
10
4.1.2. Wholesale and distribution of fuel
10
4.1.3. EUROWAG® – diesel credit tank system
11
4.1.3. EUROWAG® - diesel credit fuel system
11
4.1.4. Projekt bezobslužných čerpacích
stanic Tank&Go®
4.1.4. Project for Tank&Go® unattended
13
4.1.5. Aktivity v oblasti zpracování odpadů
14
4.2. Výhled pro rok 2007 a následující období
14
4.3. Charitativní činnost a aktivity v oblasti
15
kultury a sportu
petrol stations
4.1.5. Activities in waste processing
14
4.3. Charity and activities in culture and sport
15
5. Report on relationships with associated entities
16
16
6. Auditor’s report on verifying
6. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
17
the financial statements
účetní jednotky za účetní závěrku
14
4.2. Outlook for 2007 and the following periods
5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
6.1. Odpovědnost statutárního orgánu
14
17
6.1. Responsibility of the statutory body of the
17
unit of account for the Financial Statements
17
6.2. Odpovědnost auditora
17
6.2. The auditor’s responsibility
18
6.3. Výrok auditora
18
6.3. The auditor’s statement
18
6.4. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy
18
6.4. Auditor’s report on verifying the Annual Repor
18
04
Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
Naše úsilí směřujeme
k získání pozice leadera
v regionu střední
a východní Evropy mezi
vydavateli flotilových
kreditních karet
určených profesionálním
dopravcům.
Our efforts are aimed
at becoming the leader
among issuers of fleet
credit cards intended for
professional forwarders
in Central and Eastern
Europe.
1. Profil společnosti
1. Company profile
1.1. Základní údaje
1.1. Basic details
Název
W.A.G. minerální paliva, a.s.
Name
W.A.G. minerální paliva, a.s.
Sídlo
Na Pankráci 1685/17
Registered office
Na Pankráci 1685/17
140 21 Praha 4
140 21 Prague 4
Česká Republika
Czech Republic
IČO
26415623
Company ID no.
26415623
Základní kapitál
100 mil. Kč
Registered capital
CZK 100 million
Akcionáři
Martin Vohánka (60 %)
Shareholders
Martin Vohánka (60 %)
ENDORSED INVESTMENT Ltd.,
ENDORSED INVESTMENT Ltd.,
Bristol England (40 %)
Bristol England (40 %)
1.2. Složení vrcholových orgánů
1.2. Managing bodies
1.2.1. Představenstvo
1.2.1. Board of Directors Martin Vohánka – Chairman
1.2.2. Dozorčí rada
Martin Vohánka – předseda
05
Petr Husák – místopředseda
Petr Husák – Deputy Chairman
David Holý – člen
David Holý – Member
Tim Cox – předseda
1.2.2. Supervisory Board Tim Cox – Chairman
Hana Hradská – člen
Hana Hradská – Member
Alena Dekiská – člen
Alena Dekiská – Member
06
Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
07
V roce 2006 W.A.G. vytvořila dlouhodobou strategii
alokace finančních zdrojů v oblasti charity a podpory
sportovně – kulturních činností.
In 2006, W.A.G. developed a long-term strategy for
allocating financial resources in charity and support for
sporting and cultural activities.
1.3. Předmět činnosti
1.3. Sphere of business
W.A.G. minerální paliva, a.s. (dále jen W.A.G.) je přední
W.A.G. minerální paliva, a.s. (hereinafter only as W.A.G.)
velkoobchodní a distribuční organizací na trhu moto-
is a leading wholesaler and distributor on the market
rových minerálních paliv v České republice a vydavate-
with motor mineral fuels in the Czech Republic and
lem kreditních flotilových karet EUROWAG® určených
the issuer of the EUROWAG® credit fleet cards intended
profesionálním dopravcům ze střední a východní
for professional forwarders from Central and Eastern
Evropy. W.A.G. je jedním z nejdynamičtějších hráčů na
Europe. W.A.G. ranks among the most dynamic players
trhu minerálních paliv a technologickým a inovačním
on the mineral fuel market and is a technological and
leaderem v odvětví, jež je hodnoceno jako jedno z nej-
innovative leader in an industry which is considered
konkurenčnějších v zemích EU. Mezi hlavní obchodní
one of the most competitive in EU countries. The
komodity patří motorová nafta a automobilové benzí-
company’s main commodities include diesel fuel and
ny. W.A.G. nemá žádnou organizační složku v zahraničí.
petrol. W.A.G. has no organisational units abroad.
1.4. Mise a hodnoty společnosti
Mise:
1.4. Company’s mission and values
Mission
Naše úsilí směřujeme k získání pozice leadera v regionu
Our efforts are aimed at becoming the leader among
střední a východní Evropy mezi vydavateli flotilových
issuers of fleet credit cards intended for professional
kreditních karet určených profesionálním dopravcům.
forwarders in Central and Eastern Europe.
Naše společnost dosahuje úspěchu, a to díky vášni pro
Our company achieves success owing to our passion
naplnění našich vizí a plnému respektu k vytyčeným
for fulfilling our visions and full respect to the specified
hodnotám, úspěchu, který představuje W.A.G. jako
values and the success that makes wag an attractive
atraktivního zaměstnavatele, spolehlivého obchodního
employer, reliable business partner and an interesting
partnera a zajímavá příležitost pro zhodnocení investic.
opportunity for increasing the value of investment.
08
Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
09
jsou v souladu se zákonnými normami i stále rostoucí-
the needs of the social public and makes decisions in
mi ekologickými nároky společnosti
line with legal regulations, as well as the continuously
increasing ecological requirements of our society
Flexibilita – pružné reakce na vývoj trhu a rychlá
implementace inovací představují naši mimořádnou
sílu měnit hrozby v příležitosti a myšlenky v konkrétní
hodnoty.
Flexibility – flexible response to development on the
market and prompt implementation of innovations are
the basis of our exceptional ability to turn threats into
opportunities and ideas into real values.
Hodnoty společnosti:
■
■
Inovace – tvořivost a chuť učit se novému nám umož-
Corporate values:
■
■
■
intensive fluctuations in 2006 as the price oscillated between
80 USD za barel. Tento vývoj však neměl vliv na kontinuitu
USD 50 and 80 per barrel. However, this development had no
dodávek ropných produktů na český trh. Činiteli v tomto
impact on the continuity of oil supply for the Czech market.
smyslu byly pouze krátkodobé výpadky ruských dodavatelů
The factors in this respect were limited to short-term outages
a především v třetím kvartále roku souběžná neplánovaná
of the Russian suppliers and in particular the unplanned
odstávka tří rafinerií (Česká Rafinérská Kralupy n./Vl., Slovnaft
coinciding shutdown of three refineries in the third quarter
Bratislava, PKN Plock). Tento výpadek znamenal v oboru
(Česká Rafinérská Kralupy n./Vl., Slovnaft Bratislava, PKN
dosud nezaznamenané omezení dodávek motorové nafty
Plock). This outage brought unprecedented limitation of mo-
a v menší míře i automobilových benzínů na trhy zejména
tor oil supply in the industry and more moderate limitation
v ČR a Polsku, jež se podařilo plně saturovat až na závěr
of petrol supply to markets especially in the Czech Republic
roku. Zásadními stabilizujícími prvky bylo využití státních
and Poland, which were not saturated until the end of the
hmotných rezerv a dovozů pohonných látek ze vzdáleněj-
year. The utilisation of state material reserves and import of
ších zdrojů. Cenová hladina se tak vůbec poprvé od začátku
fuels from more remote sources acted as the main stabilising
používání kotací Platts Rotterdam v ČR (nástroj pro stano-
factors. The price level thus significantly departed from the
vení ceny ropných produktů) výrazně odchýlila od těchto
Platts Rotterdam quotations (an instrument for determining
ukazatelů a to ve velkoobchodních cenách až o 3,5 Kč na 1
prices of oil products) for the first time since their introduc-
litr bez DPH.
tion in the Czech Republic, deviating from these indicators
V roce 2006 rovněž vyvrcholily snahy o vytvoření zákonné
Confidence – honesty and reliability are pillars on
normy upravující některé parametry trhu minerálních paliv.
Furthermore, the efforts to create a legal standard regulating
which we build trust and loyalty
Schválením zákona o PHM č. 311/2006 Sb., tak došlo k zave-
certain parameters of the market with mineral fuels culmi-
Integrity – ethical values are natural guidelines in our
dení evidence čerpacích stanic a navazujících statistik a dále
nated in 2006. The approval of the Act on Fuels, No. 311/2006
v našem každodenním rozhodování a napomáhají
everyday decision making and help us act as not only
k stanovení podmínek provozu veřejných čerpacích stanic
Coll. led to introduction of registering petrol stations and
nám být nejen významným, ale i pozitivním činitelem
a significant, but also positive factor in our society
pohonných látek. V praxi tak mimo jiné dojde od účinnosti
keeping the related statistics, as well as determining condi-
Teamwork – we support each other, because we can
příslušných ustanovení k zastavení činnosti „mobilních“
tions for operation of public petrol stations. The effects in
only be successful as a well functioning team
čerpacích stanic, jež představovaly pro životní prostředí
practice will include terminating the operation of “mobile”
Perfection – we always strive for results that reflect the
a bezpečnost obyvatel významnou hrozbu.
petrol stations as of the effective date of the relevant provi-
Důvěra – upřímnost a spolehlivost jsou prostředky na
■
Integrita - etické hodnoty jsou přirozeným vodítkem
■
■
Týmová práce – podporujeme se navzájem, neboť jen
■
Dokonalost – vždy usilujeme o výsledky, které jsou
by up to CZK 3.5 per litre, excluding VAT in wholesale prices.
best in us
sions as these stations posed a significant risk for the environ-
Independence – freedom in decision making is
Pokračujícím fenoménem českého trhu je nelegální obchod
Samostatnost – svoboda v rozhodování je naším
our commitment to use the conferred powers and
a distribuce pohonných látek, jež se i v roce 2006 významnou
závazkem využít vložené pravomoci a dostupné infor-
available information whenever an opportunity for
měrou podílel na deformaci odvětí a pro státní pokladnu
Illegal trading in and distribution of fuels persists on the
mace kdykoli se nám naskytne příležitost ke zlepšení
improvement arises
znamenal miliardové úniky na spotřebních daních a zejména
Czech market and this phenomenon played a major role in
Flexibility – flexible response to development on the
DPH.
deformation of the industry and resulted in evasion of con-
Flexibilita – pružné reakce na vývoj trhu a rychlá
■
■
implementace inovací představují naši mimořádnou
market and prompt implementation of innovations
sílu měnit hrozby v příležitosti a myšlenky v konkrétní
are the basis of our exceptional ability to turn threats
hodnoty
■
ceny ropy na světových trzích, neboť oscilovala mezi 50 až
increasing the value of our work and competitiveness
odrazem toho nejlepšího v nás
■
Oil prices on markets worldwide experienced relatively
hodnoty naší práce a konkurenceschopnosti
jako dobře fungující tým můžeme být úspěšní
■
V roce 2006 docházelo k poměrně intenzivním pohybům
help us find new courses of development leading to
lidské společnosti
■
2. Externality
ňuje nalézat nové cesty rozvoje vedoucí k zvýšení
kterých budujeme důvěru a loajalitu
■
Innovation – creativity and desire to keep learning
2. Externality
Radost – dobrá nálada a skvělé vztahy jsou základními
3. Historický vývoj
3. Historical development
work performance
W.A.G. group spol. s r.o. byla založena v roce 1995. První roky
W.A.G. group spol. s r.o. was established in 1995. The first
Consideration and helpfulness – our company consis-
existence společnosti se nesly ve znamení sběru zkušeností,
few years of the company’s existence were characterised
tently proves in its actions that it is not indifferent to
hledání identity, ale i mnoha úspěchů a velmi dynamického
by gathering experience and searching for identity, as well
Joy – good atmosphere and excellent relationships
are among the basic prerequisites for outstanding
Ohleduplnost a vstřícnost – svými konáními naše spobám sociální veřejnosti, dělá taková rozhodnutí, která
sumer tax, in particular VAT, worth billions of crowns in 2006.
into opportunities and ideas into real values
■
předpoklady pro vynikající pracovní výsledky
lečnost neustále dokazuje, že není lhostejná k potře-
ment and safety of the general public.
■
10
Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
růstu. V roce 1999 W.A.G. v rámci programu zvyšování kvality
as numerous successes and very dynamic growth. In 1999,
a důvěryhodnosti získala jako první nestátní organizace
W.A.G. obtained the ISO 9002 certificate as the first pri-
v oboru certifikát ISO 9002. V roce 2000 bylo rozhodnuto
vately owned organisation in the industry as a part of their
o přechodu na vyšší právní formu a následném navýšení
program for improving quality and credibility. A decision to
základního kapitálu s cílem dále posílit důvěryhodnost
change the company’s legal form and subsequently increase
společnosti vůči obchodním partnerům. K 1. lednu 2001 tak
its registered capital in order to further strengthen the
nově vzniklá W.A.G. minerální paliva, a.s. převzala veškeré
company’s credibility with its business partners was made
závazky a pohledávky. Na přelomu let 2004 a 2005 došlo ke
in 2000. W.A.G. minerální paliva, a.s., a newly established
změně vlastnické struktury a do společnosti přistoupil zahra-
company thus assumed all obligations and receivables of the
niční finanční investor ENDORSED INVESTMENT z Britských
original company as at the 1st January 2001. The company’s
ostrovů, který zajistil podstatné navýšení základního kapitálu
ownership structure changed between 2004 and 2005 as the
společnosti, jako důležitý předpoklad dalšího úspěšného roz-
foreign financial investor – ENDORSED INVESTMENT from
voje společnosti. V stejné době W.A.G. zahájila své marketin-
Great Britain became one of the shareholders and ensured
gové aktivity v zahraničí a to na Slovensku a v Maďarsku.
a significant increase in the company’s registered capital as
11
an important prerequisite for the company’s further successful development. During the same time W.A.G. commenced
its marketing activities abroad, specifically in Slovakia and
Hungary.
4. Zpráva o činnosti společnosti
4. Report on the company’s
activities
4.1. Obchodní činnost v roce 2006
4.1.1. Úvod
4.1. Business activities in 2006
ným výpadkem tří dominantních dodavatelů moto-
been supported owing to the company’s policy focused
Rok 2006 byl rokem dalšího růstu a prohlubování
4.1.1. Introduction
rových paliv v regionu. W.A.G. toto období úspěšně
on developing trade with a higher added value despite
nabídky služeb, zejména v souvislosti s nosným pro-
2006 was characterised by further growth and extend-
překonala díky stabilnímu, dlouhodobě rozvíjenému
very intensive demand on the market in the second
duktem společnosti EUROWAG®. W.A.G. opět zazna-
ing the range of services, in particular in connection
portfoliu dodavatelů a dobře formulovanými kontrakty.
half of 2006 initiated by the unplanned simultaneous
menala v oboru nadprůměrný růst obchodního obratu
with the company’s core product EUROWAG®. W.A.G.
o 24 % a přidané hodnoty o 29 %. Odhadovaný podíl na
once again achieved growth exceeding the industry
V průběhu celého roku tak docházelo pouze k díl-
region. W.A.G. successfully overcame this period owing
trhu karetních flotilových vydavatelů v segmentu užit-
average – trade volume grew by 24 % and added value
čím optimalizacím zákaznického portfolia z pohledu
to its stable portfolio of suppliers developed over an
kových vozidel činil na konci roku 30 %, což staví W.A.G.
grew by 29 %. As at the end of the year, the company’s
platební kázně. Nové obchodní velkoobchodní případy
extended period of time and well formulated contracts.
na pozici č. 2 v segmentu flotilových karet pro užitková
estimated share on the market with fleet card issuers
společnost realizuje pouze pokud souběžně dochází
vozidla, a na poli velkoobchodu minerálních paliv 3 %.
in the utility vehicle segment was 30 %, earning W.A.G.
k financování skladovacích kapacit pohonných hmot
Therefore, the company limited its activities in this
the 2nd place in the segment of fleet cards for utility
odběratele, či v jinak specifických případech.
respect throughout the year to optimisation of the
Extenzivní vývoj společnost reflektovala v podobě
outage of three major suppliers of motor fuel in the
vehicles, and 3% in mineral fuels wholesale.
dalších investic za účelem zachytit identifikované
customer portfolio in terms of payment discipline. The
4.1.3. EUROWAG
company only implements new wholesale cases if they
příležitosti a posílit retenci a loajalitu zákazníků. Vývoj
The company responded to the extensive develop-
Tento stěžejní produkt společnosti byl rozvíjen intenziv-
are combined with financing customer’s fuel storage
v roce 2006 však také potvrdil nezbytnou potřebu
ment by making further investments in order to take
ně v těchto oblastech:
capacity or in otherwise specific cases.
zdokonalování vnitřních procesů od plánování až po
advantage of identified opportunities and strengthen
řízení lidských zdrojů. V tomto smyslu management
customer retention and loyalty. However, the devel-
inicioval řadu aktivit, do kterých budou v příštích letech
opment in 2006 also confirmed the urgent need for
alokovány nemalé finanční prostředky.
improving internal processes from planning to man-
■
Nová webová aplikace
Spoluúčast na projektu Mýto CZ
■
agement of human resources. The management has
■
4.1.2. Velkoobchod a distribuce PHM
initiated a range of activities in this respect and plans to
■
Vzhledem k vytyčené politice rozvoje obchodů s vyšší
allocate significant amount of finance to these over the
přidanou hodnotou, nebyly podporovány akvizice
following few years.
nových odběratelů v oblasti velkoobchodu a to i přes
Výstavba značkových truckparků (truckcenter)
4.1.3. EUROWAG
EUROWAG.
The company’s core product was intensively developed
Akvizice nových odběratelů
in the following areas:
■
Construction of brand-name EUROWAG truck centres
■
Acquisition of new customers
První ze jmenovaných oblastí je důležitou součástí
■
New web application
strategie produktu EUROWAG®. Truckparky jsou done-
■
Participation in the Mýto CZ project
velmi intenzivní poptávku na trhu v druhé polovině
4.1.2. Wholesale and distribution of fuels
dávna v tuzemsku neznámá zařízení, výhradně určená
roku 2006, jež byla iniciována souběžným neplánova-
Acquisitions of new suppliers in wholesale have not
řidičům užitkových vozidel, nabízející svým klientům na
The first of the areas listed above is a central part of
12
Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
13
jednom místě čerpací stanici (speciálně uzpůsobenou
the EUROWAG® product strategy. Until recently, truck
pro TIR) na Diesel a AdBlue, střežené parkoviště, bistro,
centres as facilities intended exclusively for drivers
prodejnu potravin a doplňkového zboží, toalety, sprchy,
of utility vehicles offering a filling station (especially
odpočinkovou místnost řidičů a případně myčku
designed for trucks) for Diesel and AdBlue, a security
nákladních vozidel. W.A.G. se jako první společnost
car park, a bistro, a store with groceries and assorted
v ČR jala systémové výstavby truckparků a pracuje
goods, toilets, showers, a restroom for drivers and
tak souběžně na 4 projektech, jejichž předlohou byly
a truck wash in one location have been unknown in
nejlepší obdobné projekty realizované v západní
the Czech Republic. W.A.G. was the first company in
Evropě. Truckparky EUROWAG® tak nabízejí nejen něco
the Czech Republic to begin systematic construction of
v ČR zcela nebývalého, ale činí tak v mimořádné kvalitě.
truck centres and currently works on 4 projects based
Všechny projekty mají společné umístění a to při
on the best projects of this kind implemented in West-
dálničních tazích, přičemž tři z nich jsou u hranic se SRN
ern Europe. Not only do EUROWAG® truck centres offer
a jeden projekt je realizován u Prahy. Ojedinělost pro-
something previously unheard of in the Czech Republic
jektů truckparků společnosti W.A.G. dále potvrzuje fakt,
but they do so with an exceptionally high quality. All
že v některých lokalitách jsou díky místním omezením
projects are similarly located along freeways – three
neopakovatelná. Pro W.A.G. jsou truckparky EUROWAG®
near the German border and one near Prague. The
výjimečnou příležitostí k budování značky, zvýšení
uniqueness of the truck centre projects implemented
loajality odběratelů a žádoucím zdrojem růstu příjmů
by W.A.G. is further highlighted by the fact that these
ze služeb. Na konci roku 2006 byla spuštěna do provozu
projects cannot be repeated in certain locations due to
II. etapa truckparku EUROWAG® na dálnici D1 - exit 11,
local limitations. W.A.G. sees the EUROWAG® truck cen-
v podobě Mycího centra s kapacitou 100 vozidel denně
tres as an exceptional opportunity for brand building,
a střeženou odstavnou plochou pro 30 vozidel včetně
increasing customer loyalty and a desirable source of
zázemí pro řidiče. Dále v téže době truckpark EURO-
increasing revenue from services. The second stage of
WAG® Cheb, kde v etapě I. vyrostla čerpací stanice
the EUROWAG® truck centre along the D1 freeway – exit
flotilový karetní vydavatel, byl přizván do projektu
to the extended range of services and the need for
a došlo k revitalizaci a dovybavení střežené odstavné
11, comprising a Washing Centre with the capacity of
v pozici zúčtovatele mýtných plateb. Naším počáteč-
a greater volume of the provided data. This upgrade
plochy pro 55 vozidel TIR.
100 vehicles per day and a security parking area for 30
ním úkolem byla registrace uživatelů a jejich vozidel
has increased the importance of this type of external
Akvizice nových odběratelů jsou kontinuální činností
vehicles, including facilities for drivers, was put into
do mýtného systému a inkaso mýtných plateb od
communication and confirmed W.A.G.’s position of the
jež je rozvíjena zejména prostřednictvím sítě obchod-
operation at the end of 2006. During the same time
uživatelů systému s následnou agregovanou platbou
technological and innovative leader in the industry.
ních representantů. V roce 2006 W.A.G. s úspěchem
a security parking area for 55 trucks was revitalised and
státu. Veškeré přípravy byly soustředěny zejména
Construction of the toll system commenced according
operovala na třech národních trzích a to v ČR, Maďarsku
additional facilities were constructed in the EUROWAG®
do druhé poloviny roku a i přes dílčí problémy byl
to a decision of the government of the Czech Republic
a na Slovensku.
truck centre in Cheb, where a filling station was opened
elektronický sytém výměny dat mezi ŘSD, firmou
and the use of selected roads have been subject to toll
in the first stage of the project.
KAPSH a W.A.G. včas úspěšně spuštěn do provozu.
since 1. 1. 2007. W.A.G. was invited to participate in the
Management společnosti si byl vědom významné
project as an organisation processing toll payments
již dlouhodobě velmi důležitou součástí komunikace
Acquisition of new customers is a continuous activity
příležitosti skýtající tento projekt a podřídil maxi-
owing to its position of a leading fleet card issuer. The
mezi W.A.G. a jejími klienty. Díky technologické pokro-
carried out in particular through a network of sales
mální retenci odběratelů veškeré obchodní kapacity.
company’s initial task involved registration of users and
čilosti a uživatelské přátelskosti, byla vždy cenným
representatives. In 2006, W.A.G. successfully operated
Výsledkem bylo, že W.A.G. před spuštěním systému do
their vehicles in the toll system and collection of toll
zdrojem informací pro odběratele a důležitou součástí
on three national markets – in the Czech Republic,
aktivního provozu zaregistrovala nejvíce SPZ ze všech
payments from system users with the subsequent ag-
firemní identity.
Hungary and Slovakia.
flotilových karetních společností v post-pay režimu
gregate payment to the state. All preparation was car-
a potvrdila tak svou pozici nejdynamičtěji rostoucího
ried out mainly during the second half of the year and
Další generace interaktivních portálů W.A.G. zprovoz-
The company’s web portals www.wag.cz and www.
subjektu na trhu za posledních 5 let.
the electronic system for data exchange between the
něná v srpnu 2006 reagovala na rozšiřování nabídky
eurowag.com have been an important element in the
služeb a potřebu většího rozsahu poskytovaných dat.
communication between W.A.G. and its clients over
4.1.4. Tank&Go®
put into operation successfully and within the speci-
Díky tomu tento up-grade umocnil význam tohoto dru-
an extended period of time. These portals have always
Tank&Go® je projekt bezobslužných čerpacích stanic
fied deadlines, despite certain problems. The company
hu vnější komunikace a utvrdil W.A.G. v pozici technolo-
been a valuable source of information for customers
pro osobní vozidla, jež W.A.G. vyvíjí několik posledních
management was aware of the exceptional opportunity
gického a inovačního leadera v oboru.
and an important part of the corporate identity owing
let. Tank&Go® je cíleným doplňkem do portfolia pro-
presented by this project and dedicated all of its sales
to their technical sophistication and user friendliness.
duktů W.A.G. neboť pokrývá segment, kde W.A.G. dosud
capacity to maximum customer retention. As a result,
Webové portály www.wag.cz a www.eurowag.com byly
Road and Motorway Directorate, KAPSH and W.A.G. was
nebyla aktivní a činí tak mimořádným způsobem. Za
W.A.G. registered the highest number of licence num-
bě mýtného systému, jež od 1. 1. 2007 zpoplatnil
The next generation of W.A.G. interactive portals
prvé jde ve střední a východní Evropě o zcela nový
bers of all fleet card issuers in the post-pay regime prior
vybrané pozemní komunikace. W.A.G. jako přední
was put into operation in August 2006 in response
produkt (bezobslužné stanice jsou dosud známy pouze
to the active operation of the system and confirmed its
Rozhodnutím vlády ČR byly zahájeny práce na výstav-
14
Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
v zemích západní Evropy), za druhé tento obchodní
position of an entity with the greatest dynamic growth
■
Docílit obratu 4,8 mld.
model přináší zcela nové ekonomické parametry do
on the market over the last 5 years
■
Zisk před zdaněním 25 mil. Kč
provozu čerpacích stanic a v neposlední řadě je žádou-
15
further and increasing effectiveness of working
processes.
■
International expansion through alliances with suitable local entities with the ultimate aim to ensure that
4.3. Charitativní činnost a aktivity
v oblasti kultury a sportu
cím distribučním kanálem automobilových benzínů.
4.1.4. Tank&Go®
Stanice Tank&Go® se budou na trhu profilovat jako
Tank&Go® is a project introducing unattended petrol
„tvrdé“ diskontní stanice konkurující hypermarketovým
stations for passenger cars and W.A.G. has been work-
V roce 2006 W.A.G. vytvořila dlouhodobou strategii
as a form of payment for motor oil and associated
stanicím, přičemž nabídnou moderní a neotřelý design.
ing on this project over the last few years. Tank&Go®
alokace finančních zdrojů v oblasti charity a podpory
services (toll, tunnels, etc.).
Otevření prvních stanic očekáváme shodně v ČR a SR
is a systematically selected addition to the product
sportovně – kulturních činností.
v létě roku 2007.
portfolio of W.A.G. as it addresses a segment where
EUROWAG® cards are accepted throughout Europe
■
Completion of the EUROWAG® truck centre in Rozvadov.
Further preparation for the EUROWAG® truck centre
W.A.G. has not been active until recently and represents
První vybranou oblastí jsou dlouhodobé stipendijní
4.1.5.
a unique initiative. Firstly, this is a brand new product in
programy pro nadané děti z dětských domovů. Cílem
Aktivity v oblasti zpracování odpadů pokračovaly
the Central and Eastern Europe (unattended petrol sta-
projektu je vyjít vstříc těm žákům, kteří prokazují již na
prověřováním jednotlivých lokalit a dekontaminačních
tions have so far been a common concept exclusively
základních školách nadprůměrné výsledky a mají zájem
projektů vhodných pro umístění technologie „Stabi-
in Western European countries). Secondly, this sales
o následná studia na soukromých středních školách,
lizace a Solidifikace“. Vzhledem ke specifičnosti úkolu
model introduces completely new economic param-
gymnáziích či odborných učilištích, případně chtějí
očekáváme pokračování těchto aktivit i v roce 2008.
eters in the operation of petrol stations. Last but not
dále pokračovat na vysoké školy, nebo jiná nástavbová
least, it represents a desirable distribution channel for
výuková zařízení formou denního studia. Systém bude
petrol. Tank&Go® stations will be profiled on the market
nastaven tak, aby vyzdvihl a ocenil úsilí jednotlivce
including the posts of a Sales Manager and Senior
Pro následující rok management vytyčil nad rámec
as “hard” discount stations competing with hypermar-
v rámci osobního vzdělávacího procesu a následně
Controller in the company management, creating
běžné agendy tyto priority:
ket petrol stations and offering modern and un-
podpořil jeho hladké začlenění do samostatného
selected positions in the company headquarters and
usual design. Opening of the first stations is expected
života. Finanční prostředky jsou určeny nejen na platbu
filling posts of national representatives for Poland and
simultaneously in the Czech Republic and Slovakia in
školného, ale i na úhradu výukových pomůcek a kapes-
summer 2007.
né. W.A.G. v roce 2006 spustila pilotní projekt ve spolu-
■
Achieving the turnover of 4.8 billion.
odbornou i laickou veřejností, podpora specifických
práci s DD v Ostrově nad Ohří. V případě kladné odezvy
■
Profit before tax CZK 25 million.
projektů a stimulace legislativního prostředí s přímým
4.1.5.
ze strany vedení Domova a přiměřených výsledků kon-
vlivem na aktivity W.A.G.
The company’s activities in waste processing involved
zumentů stipendií, bude tento program v následujících
■
Zahájení produkce čtvrtletníku EW kurýr
checking individual locations and decontamination
letech nabízen dalším ústavům v různých regionech ČR.
■
Přebudování HW infrastruktury a dokončení imple-
projects suitable for application of the “Stabilization
4.2. Výhled na rok 2007 a následující období
■
Spuštění systematizovaných PR aktivit s cílem zvýšení
spontánní znalosti W.A.G. a jejích produktů mezi
mentace nového informačního systému za účelem
zvýšení dostupnosti, kapacity, spolehlivosti a funkčnosti IS a tím vytvoření zázemí pro další expanzi
■
Identification and development of potential activities
with a higher added value supporting the company’s
existing core products.
■
Putting the first two Tank&Go® petrol stations in
Prague and Bratislava into operation.
■
Development of human resources and in particular
Romania.
4.3. Charity and activities in culture and sport
In 2006, W.A.G. developed a long-term strategy for
and Solidification” technology. These activities are
Druhým cílem finančních prostředků je podpora
allocating financial resources in charity and support for
expected to continue in 2008 owing to the specific
perspektivních nezávislých týmů závodních silničních
sporting and cultural activities.
character of this task.
motocyklů. Cílem těchto aktivit je představit W.A.G.
spolu s úspěšnými projekty v rámci motoristického
Long-term scholarship programs for talented children
sportu. Konkrétním počinem pak v roce 2006 byla
from children’s homes are the first selected area. The
4.2. Outlook for 2007 and the following periods
The company management determined the following
spolupráce s týmem Šrámek-motor-racing-team, jež
aim of this project is to help those pupils who achieve
akceptace karet EUROWAG® pro platby motorové nafty
priorities for the following year beyond the scope of the
přinesla plody v podobě vítězství titulu mistra republiky
outstanding results in basic education and are inter-
a souvisejících služeb (mýto, tunely, atp.).
regular activities:
do 250 ccm a titul více-mistra Evropy v téže kategorii.
ested in continuing their studies at private secondary
Dostavba truckparku EUROWAG® Rozvadov
■
Pokračování v přípravě projektu truckparku EURO-
■
■
Mezinárodní expanze prostřednictvím aliancí s vhodný-
■
■
project in Ustí n./L.
společnosti a zvýšení efektivity pracovních procesů.
mi lokálními subjekty s konečným cílem celoevropské
■
■
schools, grammar schools or apprentice centres or asCommencement of systematic PR activities in order
pire to study at universities or other tertiary institutions
WAG® Ustí n./L.
to increase spontaneous awareness of W.A.G. and its
as full-time students. The system will be designed to
Identifikace a rozvoj možných aktivit s vyšší přida-
products among experts, as well as the general public,
highlight and reward efforts of individuals in their edu-
nou hodnotou podporující stávající nosné produkty
support for specific projects and stimulation of the
cation and provide support for their progress towards
společnosti.
legislative environment with direct impact on activi-
independent way of living. The allocated finance is
Spuštění prvních dvou čerpacích stanic Tank&Go®
ties of W.A.G.
intended not only for school fees, but also for covering
■
v lokalitách Praha a Bratislava.
■
Launching the quarterly publication “EW kurýr”.
the cost of teaching aids and providing pocket money.
Rozvoj lidských zdrojů, především pak doplnění
■
Reconstruction of the HW infrastructure and
In 2006, W.A.G. launched a pilot project in coopera-
managementu společnosti o pozici „Sales Manager“
finalising the implementation of a new information
tion with the children’s home in Ostrov nad Ohří. If the
a „Senior Controller“, dále pak vybraných míst na cent-
system in order to increase the availability, capacity,
program receives a positive response from the manage-
rále společnosti a obsazení pozic národních represen-
reliability and functionality of the IS and thus create
ment of the children’s home and the children receiving
tantů pro Polsko a Rumunsko.
conditions for expanding the company’s business
scholarship achieve adequate results, this program will
16
Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
5. Zpráva o vztazích mezi
propojenými osobami
be offered to other institutions in various regions in the
V souladu s ust. §66, odst. 9 obchodního zákoníku předkládá-
Support for promising independent road motorcycling
me tuto zprávu o vztazích mezi propojenými osobami:
teams is the second selected purpose. The aim of these
17
Czech Republic during the following years.
activities is to introduce W.A.G. in connection with
Ovládající osoba Martin Vohánka; akcionář se 60% podílem
successful projects in motoring sport. In 2006, these
na základním kapitálu společnosti, má se společností uzavře-
activities involved specifically cooperation with the
ny následující smlouvy: Smlouva o převodu akcií společnosti
Šrámek-motor-racing-team and resulted in winning the
1. Česká olejářská a.s., uzavřená dne 30. 09. 2004 (dále jen
national championships in motorcycles up to 250ccm
„Smlouva“). Na základě uzavřené Smlouvy společnost k 31.
and the second place in the European championships
12. 2006 eviduje vůči ovládající osobě dlouhodobý závazek
for the same category.
ve výši 18 mil. Kč a krátkodobý závazek ve výši 5 mil. Kč. K 31.
12. 2006 nemá společnost vůči ovládající osobě jiné závazky
nebo pohledávky.
5. Report on relationships with
associated entities
Ovládající osoba ENDORSED INVESTMENT; akcionář se 40%
podílem na základním kapitálu společnosti, nemá se spo-
This report on relationships between associated entities is
lečností uzavřeny žádné smlouvy a k 31.12.2006 nemá vůči
presented in accordance with the provision of Section 66,
společnosti žádné závazky ani pohledávky.
Paragraph 9 of the Commercial Code:
Společnosti jako osobě ovládané nevznikla žádná újma
The controlling entity - Mr. Martin Vohánka, a shareholder
z titulu smluv nebo opatření ve vztahu k ovládajícím osobám
with a 60% share in the company’s registered capital has
Martina Vohánky a ENDORSED INVESTMENT.
concluded the following contracts with the company: Con-
6. Zpráva auditora o ověření účetní
závěrky
6. Auditor’s report on verifying the
financial statements
on the concluded Contract the company records a long-term
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti W.A.G.
We have verified the attached Financial Statements of W.A.G.
liability of CZK 18 million and a short-term liability of CZK 5
minerální paliva, a.s., tj. Rozvahu k 31. 12. 2006, Výkaz zisku
minerální paliva, a.s., i.e. the Balance Sheet as at 31. 12. 2006,
million as at 31.12 2006. The company has no other liabili-
a ztráty za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 a Přílohu
Income and Loss Account for the period 1. 1. 2006 - 31. 12.
ties or receivables with regard to the controlling entity as at
této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných
2006 and the Attachment to these Financial Statements,
31.12.2006.
účetních metod.
including the description of the used major accounting
tract on transferring shares of 1. Česká olejářská a.s. concluded on 30.09.2004 (hereinafter only as the “Contract”). Based
methods.
The controlling entity – ENDORSED INVESTMENT, a shareholder with a 40% share in the company’s registered capital
6.1. Odpovědnost statutárního orgánu účetní
jednotky za účetní závěrku
6.1. Responsibility of the statutory body of the
unit of account for the Financial Statements
has not concluded any contracts with the company and has
Za sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení předmě-
no liabilities or receivables with regard to the company as at
tu účetnictví a finanční situace v této účetní závěrce
The statutory body of W.A.G. minerální paliva, a.s. is
31.12.2006.
v souladu s českými účetními předpisy odpovídá sta-
responsible for completing the Financial Statements and
tutární orgán společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s..
accurate illustration of the subject of accounting and
The company as a controlled entity suffered no damage aris-
Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajis-
the financial situation in these Financial Statements in
ing from contracts or measures with regard to the controlling
tit vnitřní kontroly nad sestavováním účetní závěrky
accordance with the Czech accounting regulations. This
entities Mr. Martin Vohánka and ENDORSED INVESTMENT.
a věrným zobrazením předmětu účetnictví a finanční
obligation of the company’s statutory body includes pro-
situace v této účetní závěrce tak, aby neobsahovala
posing, implementing and ensuring internal supervision
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo
of completing the Financial Statements and illustrating
chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody
the subject of accounting and the financial situation
a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.
accurately in these Financial Statements to ensure that
these statements do not contain any major discrepan-
6.2. Odpovědnost auditora
cies caused by a fraud or error, selecting and applying
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu
suitable accounting methods and making accounting
výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v soula-
estimates appropriate for the relevant situation.
18
Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
du se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditor-
2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
6.2. The auditor’s responsibility
19
zení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech
cial Statements referred to above. The statutory body
skými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami
The auditor’s task is to issue an opinion on these Fi-
v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni,
of W.A.G. minerální paliva, a.s. is responsible for the
Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito
nancial Statements based on the carried out audit. The
že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro
accuracy of the Annual Report. Our task is to issue
předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplá-
audit has been carried out in accordance with the act
vyjádření výroku auditora.
a statement on consistency of the Annual Report with
novat a provést audit tak, abychom získali přiměře-
on auditors and the International Standards on Audit-
nou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné
ing and the related application clauses of the Chamber
Podle našeho názoru jsou informace uvedené v při-
nesprávnosti.
of Auditors of the Czech Republic. According to these
ložené Výroční zprávě společnosti W.A.G. minerální
standards we are required to observe ethical standards
paliva, a.s. k 31. 12. 2006 ve všech významných
The verification has been carried out in accordance
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž
and plan and carry out the audit in a manner allowing
ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
with the International Standards on Auditing and the
cílem je získat důkazní informace o částkách a skuteč-
the Financial Statements based on the carried out verification.
us to determine with reasonable confidence that the
Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve
related application clauses of the Chamber of Auditors
nostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských
Financial Statements do not contain any major discrep-
Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami obsažené
of the Czech Republic. These standards require that the
postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení
ancies.
v této Výroční zprávě. Na základě naší prověrky jsme
auditor plans and carries out the verification in a man-
nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů
ner allowing the auditor to determine with reasonable
rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování
The audit involves carrying out auditing procedures in
uvedených ve Zprávě o vztazích mezi propojenými
confidence that the information included in the Annual
těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, kte-
order to obtain information as evidence of the amounts
osobami společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s.
Report describing the facts subject to representa-
ré jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné
and facts recorded in the Financial Statements. Selec-
k 31. 12. 2006.
tion in the Financial Statements is consistent with the
zobrazení předmětu účetnictví a finanční situace v této
tion of particular auditing procedures and assessment
relevant Financial Statements in all major aspects. We
účetní závěrce. Cílem posouzení vnitřních kontrol je
of the risks that the Financial Statements contain major
are confident that the carried out verification provides
navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se
discrepancies caused by a fraud or error are at the
a reasonable basis for issuing the auditor’s statement.
k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posou-
discretion of the auditor. When assessing these risks,
zení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti
the auditor takes into account the internal supervision
We are of the opinion that the information stated in the
účetních odhadů provedených vedením i posouzení
relevant to the completion of the Financial Statements
attached Annual Report of W.A.G. minerální paliva, a.s.
celkové prezentace účetní závěrky.
and accurate illustration of the subject of accounting
as at 31.12.2006 is consistent with the Financial State-
and the financial situation in these Financial State-
BVM Audit s.r.o.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří
ments. The purpose of assessing the internal supervi-
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem MSI
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výro-
sion is to propose suitable auditing procedures rather
Legal & Accounting Network Worldwide
ku.
than make a statement on the effectiveness of the
6.3. Výrok auditora
internal supervision. Furthermore, the audit includes
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
assessment of suitability of the applied accounting
osvědčení KAČR č. 277
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný
methods and appropriateness of accounting estimates
a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace spo-
made by the management, and evaluation of the over-
Ing. Vlasta Vagnerová
lečnosti W.A.G. minerální paliva, a.s. k 31. 12. 2006
all presentation of the Financial Statements.
osvědčení KAČR 1712
We believe that the information obtained as evidence
V Ústí nad Labem, dne 21. 5. 2007
a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za
rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy.
6.4. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy
ments referred to above in all major aspects.
BVM Audit s.r.o.
Member of the international association of
provides a sufficient and suitable basis for issuing this
independent professional companies
statement.
MSI Legal & Accounting Network Worldwide
Ověřili jsme též soulad Výroční zprávy společnosti W.A.G.
minerální paliva, a.s. s výše uvedenou účetní závěrkou. Za
6.3. The auditor’s statement
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
správnost Výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán
We are of the opinion that the Financial Statements
společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s.. Naším úkolem je
provide a truthful and accurate record of the assets,
vydat na základě provedeného ověření stanovisko o soula-
liabilities and financial situation of W.A.G. minerální
Ing. Vlasta Vagnerová (Signature illegible)
du Výroční zprávy s účetní závěrkou.
paliva, a.s. as at 31. 12. 2006, as well as the expenses,
KAČR certificate no. 1712 (Round seal of BVM Audit s.r.o.)
KAČR certificate no. 277
revenues and profit or loss for 2006, in accordance with
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními audi-
the Czech accounting regulations.
torskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami
Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují,
aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal při-
6.4. Auditor’s report on verifying
the Annual Report
měřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě,
We have also verified the consistency of the Annual
které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobra-
Report of W.A.G. minerální paliva, a.s. with the Finan-
Ústí nad Labem, 21. 5. 2007
20
Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v druhovém členění ke dni 31. 12. 2006
jednotky: 1000 Kč
Rok: 2006 Měsíc: 12 IČ: 26415623
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky
č. 500/2002 Sb.
Minimum binding list of information pursuant
to Decree No. 500/2002 Coll.
PROFIT AND LOSS ACCOUNT
classified by type as of 31. 12. 2006
units: CZK thousands
Year: 2006 Month: 12 ID No.: 26415623
Označ. |
Item
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT | PROFIT AND LOSS ACCOUNT
a
b
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:
Business name or other name of the accounting unit:
W.A.G. minerální paliva, a.s.
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší–li
se od bydliště:
Registered office or residence of the accounting unit and place
of business if different from the residence:
Na Pankráci 1685/17, Praha/Prague – Modřany, 140 21
1 – Výkaz zisku a ztráty
v druhovém členění ke dni 31. 12. 2006
2 – Rozvaha
v druhovém členění ke dni 31. 12. 2006
3 – Přehled o finančních tocích
v druhovém členění ke dni 31. 12. 2006
4 – Přehled o změnách vlastního kapitálu
v druhovém členění ke dni 31. 12. 2006
5 – Příloha k účetní závěrce za rok 2006 (výkaz v plném rozsahu dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. §4 bod 10)
1 – Profit and loss account
classified by type as of 31. 12. 2006
2 – Balance sheet
classified by type as of 31. 12. 2006
3 – Cash flow
classified by type as of 31. 12. 2006
4 – Statement on changes in equity
classified by type as of 31. 12. 2006
5 – Notes on the 2006 financial statements (statement in full
extent pursuant to Decree No. 500/2002 Coll., Section 4,
Subsection 10)
6 – Dlouhodobý hmotný majetek
6 – Long term assets
7 – Aktuální výpis z obchodního rejstříku
7 - Current excerpt from the Commercial Register
Skutečnost v běžném účetním období |
Accounting period
sledovaném |
referenced
minulém | past
1
2
I
Tržby za prodej zboží | Revenues from the sale of goods
01
+3 497 516
+2 821 347
Náklady vynaložené na prodané zboží | Costs of goods sold
02
+3 426 101
+2 765 343
+
Obchodní marže | Sale margin
03
+71 415
+56 004
II.
Výkony | Production
04
+8 563
+6 559
II. 1
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | Revenues from the sale of own products and services
05
+8 563
+6 559
II. 2
Změna stavu zásob vlastní činnosti | Change of status of stock from own activities
06
II. 3
Aktivace | Capitalization
07
07a
B.
Výkonová spotřeba | Production consumption
08
+33 646
+26 685
B. 1
Spotřeba materiálu a energie | Consumed material and utility expenses
09
+3 330
+3 003
B. 2
Služby | Services
10
+30 316
+23 682
B. 3
Attachments
číslo
řádku
A.
II. 4
Přílohy
21
10a
+
Přidaná hodnota | Added value
11
+46 3323
+35 878
C.
Osobní náklady součet | Total staff costs
12
+17 267
+12 758
C. 1
Mzdové náklady | Wage expenses
13
+12 406
+9 225
C. 2
Odměny členům orgánů splečnosti a družstva | Remuneration of board members
14
C. 3
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | Costs of social security and health insurance
15
+4 175
+3 160
C. 4
Sociální náklady | Social security expenses
16
+686
+373
+173
C. 5
16a
D.
Daně a poplatky | Taxes and fees
17
+480
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | Depreciation of intangible and tangible fixed assets
18
+1 830
+647
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu | Revenues from disposals of fixed assets and materials
19
+395
+14 626
III. 1
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | Revenues from disposals of fixed assets
20
+395
+14 626
III. 2
Tržby z prodeje materiálu | Revenues from disposals of materials
21
III. 3
21a
F.
Zůstataková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu | Net book value of fixed assets and materials sold
22
+5
+14 296
F. 1
Zůstataková cena prod. dlouhodobého majetku | Net book value of fixed assets sold
23
+5
+14 296
F. 2
Prodaný materiál | Material sold
24
+869
+200
F. 3
24a
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období | Changes in operating
reserves and provisions and in comprehensive deferred expenses
25
IV.
Ostatní provozní výnosy | Other operating revenues
26
+3 622
+10 089
H.
Ostatní provozní náklady | Other operating expenses
27
+701
+9 265
V.
Převod provozních výnosů | Transfer of operating revenues
28
I.
Převod provozních nákladů | Transfer of operating expenses
29
*
Provozní výsledek hospodaření | Operating profit/loss
30
+29 197
+23 254
22
Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
Označ. |
Item
Výkaz zisku a ztrát | Profit and loss account
a
b
číslo
řádku
Skutečnost v běžném účetním období |
Accounting period
sledovaném |
referenced
minulém | past
1
2
VI.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | Revenues from sales of securities and ownership interests
31
+120
J.
Prodané cenné papíry a podíly | Securities and ownership interests sold
32
+120
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | Revenues from long–term financial assets
33
VII. 1
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | Revenues from interests
in regulated and controlled entities and accounting units under substantial influence
34
VII. 2
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů | Revenues from other investment securities and ownership interests
35
VII. 3
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | Revenues from other long–term financial assets
36
VII. 4
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku | Revenues from short–term financial assets
ROZVAHA
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky
č. 500/2002 Sb.
Minimum binding list of information pursuant
to Decree No. 500/2002 Coll.
Označ. | Item
a
číslo
řádku
AKTIVA CELKEM | TOTAL ASSETS
001
Pohledávky za upsaný základní kapitál | Receivables for capital subscriptions
002
-62 514
+754 795
+581 142
Dlouhdobý majetek | Fixed assets
003
+360 258
-61 553
+298 705
+167 373
+6 723
-979
+5 744
+1 804
+1 630
–979
+651
+500
+5 093
+1 304
+292 961
+165 569
+22 007
+4 158
002a
B. I
Dlouhdobý nehmotný majetek | Intangible fixed assets
004
Zřizovací výdaje | Organization costs
005
Nehmotné výsledky vývoje a výzkumu | Intangible results of research and
development
006
B. I. 3.
Software | Software
007
B. I. 4.
Ocenitelná práva | Assessable rights
008
B. I. 5.
Goodwil (+/–) | Goodwil (+/–)
009
B. I. 6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | Other intangible fixed assets
010
B. I. 7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | Advance payments for
intangible fixed assets
011
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | TOTAL ASSETS
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů | Costs of revaluation of securities and derivatives
40
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční účasti | Changes in financial reserves and provisions
41
B. I. 2.
X.
Výnosové úroky | Interest received
42
+16
+69
N.
Nákladové úroky | Interest paid
43
+10 882
+7 311
XI.
Ostatní finanční výnosy | Other financial revenues
44
+2 434
+2 448
O.
Ostatní finanční náklady | Other financial expenses
45
+11 463
+8 301
XII.
Převod finančních výnosů | Transfer of financial revenues
46
P.
Převod finančních nákladů | Transfer of financial expenses
47
*
Finanční výsledek hospodaření | Profit/Loss from financial operations
48
–19 895
–13 095
B. I. 8.
Q.
Daň z příjmu za běžnou činnost | Income tax on ordinary income
49
+2 410
+3 078
B. I. 9
Q. 1
– splatná | – due
50
+2 481
+3 039
Q. 2
– odložená | – deferred
51
-71
+39
+6 892
+7 081
51a
B. II.
012
Dlouhodobý hmotný majetek | Tangible fixed assets
013
+353 535
B. II. 1.
Pozemky | Land
014
+22 007
B. II. 2.
Stavby | Structures
015
+299 486
-57 162
+242 324
+149 670
B. II. 3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | Machinery, equipment,
vehicles, furniture and fixtures
016
+15 238
-3 086
+12 152
+592
+15 989
+10 606
+489
+543
Výsledek hospodaření za běžnou činnost | Ordinary income
52
XIII.
Mimořádné výnosy | Extraordinary revenues
53
R.
Mimořádné náklady | Extraordinary expenses
54
B. II. 4.
Pěstitelské celky trvalých porostů | Perennial crops
017
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti | Income tax on extraordinary income
55
B. II. 5.
Základní stádo a tažná zvířata | Breeding and draught animals
018
S. 1
– splatná | – due
56
B. II. 6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek | Other tangible fixed assets
019
S. 2
– odložená | –deferred
57
B. II. 7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | Tangible fixed assets in progress
020
B. II. 8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | Advance payments
for tangible fixed assets
021
B. II. 9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/–) | Gains or losses from
acquired assets (+/–)
022
57a
*
Mimořádný výsledek hospodaření | Extraordinary income
58
T.
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/–) | Transfer of share in profit or loss to partners (+/–)
59
***
Výsledek hospodaření za účetní období | Profit/Loss of current accounting period (+/–)
60
+6 892
+7 081
****
Výsledek hospodaření před zdaněním | Trading income before tax
61
+9 302
+10 159
Podpisový záznam statutátního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby,
která je účetní jednotkou | Signature of the accounting unit’s statutory body or signature of the
person who is the accounting unit
Martin Vohánka
Poznámka | Note
+5 093
012a
**
nákup, prodej a skladování paliv a maziv
včetně jejich dovozu | purchase, sale and
storage of fuels and lubricants, including
import thereof
+817 309
B.
B. I. 1.
akciová společnost | stock company
Minulé období Netto
| Past period Net
A. 2
39
Předmět podnikání | Purpose of business
Netto | Net
37
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů | Revenues from revaluation of securities and derivatives
Právní forma účetní jednotky | Legal form of the accounting unit
Korekce | Correction
36a
IX.
02. 06. 2007
Běžné účetní období | Current accounting period
Brutto | Gross
A. 1
38
Sestaveno dne | Executed on
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší–li
se od bydliště:
Registered office or residence of the accounting unit and place
of business if different from the residence:
Na Pankráci 1685/17, Praha/Prague – Modřany, 140 21
classified by type as of 31. 12. 2006
units: CZK thousands
Year: 2006 Month: 12 ID No.: 26415623
Náklady z finančního majetku | Financial asset expenses
S. 3
W.A.G. minerální paliva, a.s.
BALANCE SHEET
K.
Q. 3
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:
Business name or other name of the accounting unit:
v druhovém členění ke dni 31. 12. 2006
jednotky: 1000 Kč
Rok: 2006 Měsíc: 12 IČ: 26415623
AKTIVA | ASSETS
b
23
B. II. 10.
B. III.
022a
Dlouhodobý finanční majetek | Long–term financial assets
023
B. III. 1.
Podíly v ovládaných a řízených osobách | Interests in regulated and
controlled entities
024
B. III. 2.
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | Interests in accounting units under substantial influence
025
B. III. 3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | Other securities and ownership
interests
026
B. III. 4.
Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv | Loans and credits
– regulating and controlling entity, substantial influence
027
B. III. 5.
Jiný dlouhodobý finanční majetek | Other long–term financial assets
028
B. III. 6.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | Acquired long–term financial
assets
029
B. III. 7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | Advance payments
for long–term financial assets
030
B. III. 8.
031
-60 574
+15 989
+815
–326
24
Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
Označ. | Item
a
AKTIVA | ASSETS
b
2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
číslo
řádku
Běžné účetní období | Current accounting period
Brutto | Gross
C.
Oběžná aktiva | Current assets
031
+448 397
C. I
Zásoby | Inventory
032
+12 880
C. I. 1.
Materiál | Material
033
C. I. 2.
Nedokončený výroba a polotovary | Work–in–progress and semi–finished
products
034
C. I. 3.
Výrobky | Products
035
C. I. 4.
Zvířata | Animals
036
C. I. 5.
Zboží | Goods
037
C. I. 6.
Poskytnuté zálohy na zásoby | Advance payments for inventory
C. I. 7.
C. II.
-961
+12 880
Netto | Net
+447 436
+ 406 377
+12 880
+10 575
+12 880
+10 575
038a
039
C. II. 1.
Pohledávky z obchodních vztahů | Trade receivables
040
C. II. 2.
Pohledávky – ovládající a řídící osoba | Receivables – regulating and
controlling entity
041
C. II. 3.
Pohledávky – podstatný vliv | Receivables – substantial influence
042
C. II. 4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení | Receivables from partners, cooperative members and syndicate participants
043
C. II. 5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy | Long–term advance payments
044
C. II. 6.
Dohadné účty aktivní | Contingent accrued revenues
045
C. II. 7.
Jiné pohledávky | Other receivables
046
C. II. 8.
Odložená daňová pohledávka | Deferred tax receivable
047
C. II. 9.
-961
+416 520
+361 199
C. III. 1.
Pohledávky z obchodních vztahů | Trade receivables
049
+ 368 293
-961
+367 332
+333 809
C. III. 2.
Pohledávky – ovládající a řídící osoba | Receivables – regulating and
controlling entity
050
C. III. 3.
Pohledávky – podstatný vliv | Receivables – substantial influence
051
C. III. 4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení | Receivables from partners, cooperative members and syndicate participants
052
053
C. III. 6.
Stát – daňové pohledávky | Due from state – tax receivables
054
C. III. 7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy | Short–term advance payments
055
C. III. 8.
Dohadné účty aktivní | Contingent accrued revenues
056
C. III. 9.
Jiné pohledávky | Other receivables
C. III. 10.
C. IV.
057
067
+754 795
+581 142
068
+115 538
+120 829
A. I.
Základní kapitál | Registered capital
069
+100 000
+100 000
A. I. 1.
Základní kapitál | Registered capital
070
+100 000
+100 000
A. I. 2.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly | Own shares and own business shares
071
A. I. 3.
Změny základního kapitálu(+/–) | Changes in registered capital (+/–)
072
-6 583
+5 600
+5,600
A. I. 4.
072a
Kapitálové fondy | Capital funds
073
A. II. 1.
Emisní ažio | Share premium
074
A. II. 2.
Ostatní kapitálové fondy | Other capital funds
075
+5,600
A. II. 3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/–) | Gains or losses from revaluation of assets and liabilities
076
-12 183
A. II. 4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/–) | Gains or losses from revaluation
in case of transformation
077
077a
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku | Reserve funds, indivisible
fund and other funds from profit
078
+3 753
+ 2 337
A. III. 1.
Zákonný rezervní fond | Statutory reserve fund / Indivisible fund
079
+3 753
+2 337
A. III. 2.
Statutární a ostatní fondy | Statutory and other funds
080
080a
Výsledek hospodaření minulých let | Profit/Loss from previous years
081
+11 476
+5 181
A. IV. 1.
Nerozdělený zisk minulých let | Retained earnings from previous years
082
+11 476
+5 181
A. IV. 2.
Neuhrazená ztráta minulých let (–) | Accumulated losses from previous years (–)
083
+6 892
+7 081
+638 236
+459 878
+29 636
+24 123
+18 000
+24 000
A. IV. 3.
A. V. 1.
083a
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/–) | Profit/Loss of the current
accounting period (+/–)
A. V. 2.
+4 530
+44 658
+4 530
+44 658
084
084a
B.
Cizí zdroje | External sources
085
B. I.
Rezervy | Reserves
086
B. I. 1.
Rezervy podle zvláštních právních předpisů | Provisions under special legal regulations
087
B. I. 2.
Rezerva na důchody a podobné závazky | Provision for pension and similar liabilities
088
B. I. 3.
Rezerva na daň z příjmu | Provision for income tax
089
+81
B. I. 4.
Ostatní rezervy | Other reserves
090
+27 390
B. I. 5.
057a
B. II.
090a
Dlouhodobé závazky | Fixed liabilities
091
Krátkodobý finanční majetek | Short–term financial assets
058
+18 063
+18 036
+34 603
B. II. 1.
Závazky z obchodních vztahů| Trade liabilities
092
Peníze | Cash
059
+12 800
+12 800
+10 649
B. II. 2.
Závazky – ovládající a řídící osoba | Liabilities – regulating and controlling entity
093
C. IV. 2.
Účty v bankách | Bank accounts
060
+5 236
+5 236
+23 954
B. II. 3.
Závazky – podstatný vliv | Liabilities – substantial influence
094
C. IV. 3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly | Short–term securities and ownership
interests
061
B. II. 4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | Liabilities to
partners, cooperative members and syndicate participants
095
C. IV. 4.
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek | Acquired short–term financial assets
062
B. II. 5.
Dlouhodobě přijaté zálohy | Long–term advances received
096
C. IV. 1.
C. IV. 5.
062a
B. II. 6.
Vydané dluhopisy | Bonds issued
097
Časové rozlišení | Accruals and deferrals
063
+8 654
+8 654
+7 392
B. II. 7.
Dlouhodobé směnky k úhradě | Long–term notes payable
098
D. I. 1.
Náklady příštích období | Deferred expenses
064
+8 654
+8 654
+7 392
B. II. 8.
Dohadné účty pasivní | Contingent accrued expenses
099
D. I. 2.
Komplexní náklady příštích období | Comprehensive deferred expenses
065
B. II. 9.
Jiné závazky | Other liabilities
100
+11 583
D. I. 3.
Příjmy příštích období | Accrued revenues
066
B. II. 10.
Odložený daňový závazek | Deferred tax payable
101
+ 53
066a
B. II. 11.
D. I.
D. I. 4.
Minulé období Netto | Past period Net
6
Vlastní kapitál | Equity capital
A. IV.
+417 481
Běžné účetní období | Current
accounting period
5
PASIVA CELKEM | TOTAL LIABILITIES
A. III. 3.
048
číslo
řádku
A.
A. III.
Krátkodobé pohledávky | Short–term receivables
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | Social security and health
insurance
PASIVA | LIABILITIES
b
A. II. 5.
047a
C. III. 5.
Označ. | Item
a
A. II.
038
Dlouhodobé pohledávky | Long–term receivables
C. III.
Korekce | Correction
Minulé období Netto
| Past period Net
25
101a
+123
26
Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
Označ. | Item
a
2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
PASIVA | LIABILITIES
b
B. III.
číslo
řádku
Běžné účetní období | Current
accounting period
5
Krátkodobé závazky | Current liabilities
102
+499 106
+398 257
B. III. 1.
Závazky z obchodních vztahů | Trade liabilities
103
+479 615
+387 516
B. III. 2.
Závazky – ovládající a řídící osoba | Liabilities – regulating and controlling entity
104
B. III. 3.
Závazky – podstatný vliv | Liabilities – substantial influence
105
B. III. 4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | Liabilities to
partners, cooperative members and syndicate participants
106
+5 000
+7 000
B. III. 5.
Závazky k zaměstnancům | Liabilities to employees
107
+582
+470
Závazky ze sociálního zabezpeční a zdravotního pojištění | Liabilities to social security
and health insurance
B. III. 6.
108
B. III. 7.
Stát – daňové závazky a dotace | Due to state – taxes payable and subsidies
109
B. III. 8.
Krátkodobě přijaté zálohy | Short–term advances received
110
B. III. 9.
Vydané dluhopisy | Bonds issued
111
B. III. 10.
Dohadné účty pasivní | Contingent accrued expenses
112
B. III. 11.
Jiné závazky) | Other liabilities
113
B. III. 12.
B. IV.
+513
+453
+2 807
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky
č. 500/2002 Sb.
Minimum binding list of information pursuant
to Decree No. 500/2002 Coll.
+11
+13 396
114
+109 494
+37 498
B. IV. 1.
Bankovní úvěry dlouhodobé | Long–term bank loans
115
+46 156
+2 974
B. IV. 2.
Krátkodobé bankovní úvěry | Short–term bank loans
116
+63 338
+34 524
B. IV. 3.
Krátkodobé finanční výpomoci | Short–term financial aids
117
117a
Časové rozlišení | Accruals and deferrals
118
+1 021
+435
C. I. 1.
Výdaje příštích období | Deferred expenses
119
+868
+116
C. I. 2.
Výnosy příštích období | Accrued revenues
120
+153
+319
C. I. 3.
Sestaveno dne | Executed on
02. 05. 2007
120a
Podpisový záznam statutátního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby,
která je účetní jednotkou | Signature of the accounting unit’s statutory body or signature of the
person who is the accounting unit
Martin Vohánka
Právní forma účetní jednotky | Legal form of the accounting unit
Předmět podnikání | Purpose of business
akciová společnost | stock company
nákup, prodej a skladování paliv a maziv
včetně jejich dovozu | purchase, sale and
storage of fuels and lubricants, including
import thereof
CASH FLOW
classified by type as of 31. 12. 2006
units: CZK thousands
Year: 2006 Month: 12 ID No.: 26415623
Označ. |
Item
P
Z.
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:
Business name or other name of the accounting unit:
W.A.G. minerální paliva, a.s.
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší–li
se od bydliště:
Registered office or residence of the accounting unit and place
of business if different from the residence:
Na Pankráci 1685/17, Praha/Prague – Modřany, 140 21
TEXT | TEXT
Skutečnost v běžném účetním období |
Accounting period
sledovaném | referenced
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období |
Cash and cash equivalents at the beginning of the accounting period
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty účty 591 až 596) |
Accounting profit or loss from ordinary activity before tax (accounts nos. 591 – 596 are not included)
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace | Adjusted by non-cash transactions
A.1.1.
Odpisy stálých aktiv (+) s výj. zůst. ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému
majetku (+/-) | Depreciation of fixed assets (+), excluding net book value of fixed assets sold, and depreciation of
adjustments to acquired assets (+/-)
A.1.2.
Změna stavu opravných položek, rezerv | Change in adjustments, reserves
A.1.3.
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů “-”, do nákladů “+”) | Profit (loss) from the sale of fixed
assets (+/-) (recorded to revenues “-“, expenses “+”)
A.1.4.
Výnosy z dividend a podílů na zisku | Dividends and profit shares received
A.1.5.
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-) |
Recorded interest expense (+), excluding capitalised interests and recorded interest revenue (-)
A.1.6.
Úpravy o ostatní nepeněžní operace | Adjusted by other non-cash transactions
113a
B. IV. 4.
v druhovém členění ke dni 31. 12. 2006
jednotky: 1000 Kč
Rok: 2006 Měsíc: 12 IČ: 26415623
minulém | past
+34 603
+13 815
+9 302
+10 159
+10 858
+4 111
+1 884
+701
-1 502
- 3 502
-390
-330
+10 866
+7 242
+14 270
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) | Cash flow from the main business activity (operating activities)
Bankovní úvěry a výpomoci | Bank credits and assistance
C. I.
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
Minulé období Netto | Past period Net
6
27
A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami |
Net cash flow from operating activities before tax, changes in working capital and excluding extraordinary items
+20 160
+71 230
-58 019
-55 472
-148 721
+129 007
+97 110
-2 305
-6 408
+91 390
-43 749
-10 892
-7 403
A.2.
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu | Change in non-cash items in working capital
A.2.1.
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů
aktivních | Change in operating receivables (+/-), accrued asset accounts and estimated asset accounts
A.2.2.
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních | Change in short-term liabilities from operating activities (+/-), liability accounts and estimated liability accounts
Poznámka | Note
A.2.3.
Změna stavu zásob (+/-) | Total staff costs
A.2.4.
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů |
Change in short-term financial assets not included in cash and cash equivalents
A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami |
Net cash flow from operating activities before tax and extraordinary items
A.3.
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků.(-) | Interest paid excluding capitalised interest (-)
A.4.
Přijaté úroky (+) | Interest received (+)
+982
+828
A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) |
ncome tax paid from ordinary activities and supplementary taxation for previous periods (-)
-1 733
-1 559
A.6.
Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účet. případy, které tvoří mimořádný výsledek hosp. včetně uhrazené splatné daně z
příjmů z mimořádné činnosti | Revenues and expenses connected with extraordinary accounting transactions, creating
extraordinary profit or loss, including income tax due sand settled from extraordinary activity
A.7.
Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) | Dividends and profit shares received (+)
A.***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti | Net cash flow from operating activities
+79 747
-51 883
Peněžní toky z investiční činnosti | Cash flow from investment activity
B.1.
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv | Acquisition costs of fixed assets
B.2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv | Revenues from sales of fixed assets
B.3.
Půjčky a úvěry spřízněným osobám | Loans and credits to related parties
B.***
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti | Net cash flow from investment activities
-133 221
-27 132
+395
+14 746
-132 826
-12 386
+35 096
-3 687
Peněžní toky z finančních činností | Cash flow from financial activity
C.1.
Dopady změn dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků spadajících do oblasti finančních
činností na peněžní prostředky a ekvivalenty | Impact of changes in long-term or short-term liabilities included in
financial activities on cash and cash equivalents
28
Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty |
Impact of changes in equity on cash and cash equivalents
+1 416
+88 744
C.2.1.
Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z tit. zvýšení zákl. kapitálu, emisního ažia,
event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) | Increase in cash and cash equivalents relating to
an increase in the registered capital or the reserve funds, including advance payments made thereof (+)
+1 416
+88 744
C.2.2.
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) | Payment of equity shares to members/partners (-)
C.2.3.
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) |
Other monetary investment contributions made by partners and shareholders (+)
+36 512
+85 057
-16 567
+20 788
+18 036
+34 603
C.2.
C.2.4.
Úhrada ztráty společníky (+) | Repayment of loss by partners (+)
C.2.5.
Přímé platby na vrub fondů (-) | Direct payments to funds (-)
C.2.6.
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včet. zaplacené sráž. daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního
vypořádání se společníky v.o.s. a komplementáři u k.s. (-) | Dividends or profit shares paid, including withholding
tax paid, and financial settlement with partners in general commercial partnerships and general partners of limited
partnerships (-)
C.***
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti | Net cash flow from financial activities
F.
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků | Net increase or decrease of cash
R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období | Cash and cash equivalents, end of period
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky
č. 500/2002 Sb.
Minimum binding list of information pursuant
to Decree No. 500/2002 Coll.
v druhovém členění ke dni 31. 12. 2006
jednotky: 1000 Kč
Rok: 2006 Měsíc: 12 IČ: 26415623
STATEMENT ON CHANGES IN EQUITY
classified by type as of 31. 12. 2006
units: CZK thousands
Year: 2006 Month: 12 ID No.: 26415623
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li
se od bydliště:
Registered office or residence of the accounting unit and place
of business if different from the residence:
Na Pankráci 1685/17, Praha/Prague – Modřany, 140 21
Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (411) | Registered capital recorded in the Commercial Register (411)
B.
Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku (419) | Registered capital not recorded in the Commercial Register (419)
C.1.
Základní kapitál (411+/- 419) | Equity (411+/- 419)
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (- 252) | Own shares and own ownership interests (-252)
Základní kapitál (C.1 + C.2) | Registered capital (C.1 + C.2)
D.
Emisní ážio (412) | Share premium (412)
E.
Rezervní fondy (421) | Reserve funds (421)
Kapitálové fondy (413) | Capital funds (413)
H.
Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku | Differences from revaluation outside profit/loss
I.
Zisk účetních období (428 + D 431) | Profit for accounting periods (428 + D 431)
J.
Ztráta účetních období (429 + MD 431) | Loss for accounting periods (429 + MD 431)
K.
Zisk/ztráta za účetní období po zdanění | Profit/loss for accounting period after tax
+100 000
Obecné údaje o účetní jednotce
I.
General information
I.1.
Základní údaje
I.1.
Basic data
Název účetní jednotky:
W.A.G. minerální paliva, a.s.
Name of the accounting unit: W.A.G. minerální paliva, a.s.
Právní forma podnikání:
akciová společnost
Legal form:
joint stock company
Sídlo:
Na Pankráci 1685/17, Praha 4,
Registered office:
Na Pankráci 1685/17, Praha 4,
PSČ 110 02
0
XXX
XXX
XXX
XXX
+1 416
XXX
+100 000
PSČ 110 02
IČO:
264 15 623
Identification No.:
Datum vzniku:
4. prosince 2000
The date of creation of
Předmět činnosti:
- velkoobchod s pohonnými
the accounting unit:
4. prosince 2000
Business activities:
- wholesale and distribution of
+12 892
+5 476
XXX
XXX
+120 829
+6 892
+12 183
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich
dovozu | purchase, sale and storage of fuels and
lubricants, including import thereof
Poznámka | Note
- construction and managing
of petrol stations
-12 183
+18 368
XXX
- issuer of the credit fleet cards
- provozování čerpacích stanic
+5 600
+115 538
Podpisový záznam statutátního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby,
která je účetní jednotkou | Signature of the accounting unit’s statutory body or signature of the
person who is the accounting unit
Martin Vohánka
Předmět podnikání | Purpose of business
mimeral fuels
karetního systému,
+12 183
264 15 623
- provozování flotilového
+3 753
+5 600
Vlastní kapitál celkem (součet C až K) | Equity total (sum of items C to K)
akciová společnost | stock company
Konečný
zůstatek |
Balance,
end of
period
0
+2 337
Ostatní fondy ze zisku (422, 423, 427) | Other funds created from profit (422, 423, 427)
Právní forma účetní jednotky | Legal form of the accounting unit
I.
látkami,
F.
02. 05. 2007
Snížení |
Decrease
+100 000
XXX
G.
Sestaveno dne | Executed on
Zvýšení |
Increase
+100 000
C.
Notes on the 2006 financial
statements (statement in full extent
pursuant to Decree No. 500/2002
Coll., Section 4, Subsection 10)
W.A.G. minerální paliva, a.s.
Počáteční
zůstatek |
Balance,
beginning
of period
C.2.
Příloha k účetní závěrce za rok 2006
(výkaz v plném rozsahu dle Vyhlášky
č. 500/2002 Sb. §4 bod 10)
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:
Business name or other name of the accounting unit:
TEXT | TEXT
A.
29
I.2.
Osoby, které se podílejí 20 a více procenty
na základním kapitálu účetní jednotky
I.2.
Entities holding more than 20% of the
registered capital of the accounting unit
Společník
podíl v %
Martin Vohánka
60 %
Partner
Share in %
ENDORSED INVESTMENT Ltd.
40 %
Martin Vohánka
60 %
ENDORSED INVESTMENT Ltd.
40 %
I.3.
Změny a dodatky v obchodním rejstříku
V roce 2006 nebyly žádné změny ani dodatky v obchodním
rejstříku.
I.3.
Changes in and amendments to
the Commercial Register
There were no changes in and amendments to the Commercial Register in 2006.
30
Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
I.4.
Organizační struktura podniku a její změny
2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
I.4.
Společnost je řízena centrálně ředitelem společnosti. Řediteli
Company’s organizational structure and
changes therein
společnosti jsou přímo podřízeni zaměstnanci správy, obchod-
The company is managed centrally by the company Director.
ní representanti a vedoucí jednotlivých středisek. Vedoucím
Administration employees, traveling salesmen and the heads of
středisek podléhají zaměstnanci středisek (čerpací stanice,
individual operations report directly to the company Director.
myčka kamionů). Během roku 2006 nedošlo v této organi-
Employees of individual operations (gas stations, truck wash)
zační struktuře k žádné změně.
report directly to the heads of individual operations. There were
no changes in the organizational structure in 2006.
I.5.
Statutární orgány účetní jednotky ke konci
účetního období
stav ke
31. 12. 2006
funkce
Martin Vohánka
místopředseda
představenstva
Petr Husák
I.6.
stav ke
31. 12. 2005
David Holý
Martin Vohánka
Petr Husák
David Holý
Dozorčí orgány účetní jednotky ke konci
účetního období
stav ke
31. 12. 2006
funkce
Tim Cox
Tim Cox
člen dozorčí rady
Hana Hradská
Hana Hradská
člen doorčí rady
Alena Dekiská
Alena Dekiská
II.1.
Chairman of
the Board
Podíly v obchodních společnostech nebo družstvech
Obchodní společnosti a družstva, v nichž
má účetní jednotka větší než 20 % podíl na
jejich základním kapitálu
Staff costs
III.1.
Průměrný počet zaměstnanců
III.1.
The average number of employees
průměrný počet zaměstnanců v roce 2006
26
Average number of employees in 2006
26
průměrný počet zaměstnanců v roce 2005
21
Average number of employees in 2005
21
z toho členů řídících orgánů
of which were managers
průměrný počet řídících pracovníků v roce 2006
1
Average number of managers in 2006
1
Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2006
1
Average number of managers in 2005
1
III.2.
Průměrný počet zaměstnanců
osobní náklady na zaměstnance – 2006
Martin Vohánka
Martin Vohánka
osobní náklady na zaměstnance – 2005
III.2.
17 267 tis. Kč
osobní náklady na řídící zaměstnance – 2006
322 tis. Kč
12 758 tis. Kč
osobní náklady na řídící zaměstnance – 2005
Petr Husák
Petr Husák
Member of
the Board
David Holý
David Holý
III.3.
323 tis. Kč
Další odměny členů statutárních orgánů
statutárních a dozorčích orgánů.
I.6.
Supervisory bodies of the accounting unit
as at the end of the accounting period
Position
as at December
31, 2006
as at December
31, 2005
Chairman of the
Supervisory Board
Tim Cox
Tim Cox
Member of the
Supervisory Board
Hana Hradská
Hana Hradská
Member of the
Supervisory Board
Alena Dekiská
Alena Dekiská
Staff costs per employee, including managers
Staff costs per employee – 2006
17 267 tis. Kč
Staff costs - managers - 2006
322 tis. Kč
Staff costs per employee – 2005
12 758 tis. Kč
Staff costs - managers – 2005
III.3.
Společnost v roce 2006 nevyplácela žádné odměny členům
323 tis. Kč
Other remuneration paid to the statutory
and supervisory bodies
The company did not pay any remuneration to the members
of the statutory and supervisory bodies in 2006
IV.
Plnění poskytnutá statutárním
orgánům, členům statutárních
orgánů nebo jiných řídících
a dozorčích orgánů
IV.
Deliveries provided to the statutory bodies, their members or to
the members of other managing
and supervising bodies
Půjčky, úvěry, poskytnutá zajištění a ostatní plnění jak
In 2006, no loans, credits, securing or other deliveries in
v peněžní tak nepeněžní podobě osobám, které jsou statu-
either financial or non-financial form were provided to any
tárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících
persons who are the statutory body, or its members, or to
a dozorčích orgánů včetně bývalým osobám a členům
the members of other managing and supervising bodies,
II.
Shares in commercial companies
or cooperatives
těchto orgánů nebyly v roce 2006 poskytnuty.
including any former members of these bodies.
II.1.
Commercial companies and cooperatives
where the accounting unit holds more than
20% of their registered capital
V.
Informace o aplikaci
obecných účetních zásad
V.
Information on applying
the general accounting principles
V.1.
Zásoby
V.1.
Inventories
NETTO spol. s r.o.
IČ
44566450
sídlo
Na Pankráci 1685/17, Praha 4
Name
NETTO spol. s r.o.
podíl na ZK (%)
100 %
IČ
44566450
vlastní kapitál k 31. 12. 2005
5 067 tis. Kč
Registered office
Na Pankráci 1685/17, Praha 4
VH k 31. 12. 2005
3 734 tis. Kč
Share (%)
100 %
Equity as at December 31, 2005
CZK – 5,067 thousand
VH as at December 31, 2005
CZK -3,734 thousand
závěrky známy, proto jsou uvedeny údaje roku 2005.
III.
as at December
31, 2005
název
Údaje společnosti NETTO spol. s r.o. nebyly v době sestavení
Osobní náklady
as at December
31, 2006
Vice-Chairman
of the Board
stav ke
31. 12. 2005
předseda dozorčí
rady
II.
Statutory bodies of the accounting unit as
at the end of the accounting period
Position
předseda představenstva
člen představenstva
I.5.
III.
31
Nakupované zásoby
Purchased inventory
složka zásob
Zboží na skladě
Inventory type
Stock inventory
způsob ocenění
pořizovacími cenami; při
vyskladnění používána metoda FIFO
Valuation method
valued at the acquisition price; the FIFO method used for
handling purposes (stock-out)
vedlejší pořizovací náklady
Doprava, poštovné, balné
Additional acquisition costs
transport, shipping, handling
As at the preparation of these Financial Statements, the data
II.2.
Ovládací smlouvy, smlouvy o převodech
zisku
for NETTO spol. s r.o. were not known, therefore, the 2005
Zásoby vlastní výroby. Účetní jednotka nevytváří zásoby
data were included.
vlastní výroby. Změny způsobů oceňování zásob v průbě-
duces no inventory as its own production. Changes in the
hu účetního období. V roce 2006 nebyly žádné změny ve
valuation method during the accounting period. There
způsobu oceňování zásob.
were no changes in the inventory valuation method in 2006.
Ovládací smlouva a ani smlouva o převodu zisku nebyla
uzavřena.
II.2.
Controlling contracts, contracts for profit
transfer
Neither the controlling contract nor the contract for profit
transfer were entered into.
Inventory of own production. The accounting unit pro-
32
Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
V.2.
Dlouhodobý majetek
V.2.
Fixed assets
V.2.1
Obsahová náplň vlastních nákladů, kterými se
V.2.1
Type of own costs used for valuating fixed assets
V. 4.
oceňuje dlouhodobý majetek vyrobený ve vlastní režii.
produced at the company’s own costs. The accounting
V roce 2006 účetní jednotka nevytvářela žádný dlouhodobý
unit did not produce any fixed assets at its own costs in
majetek ve vlastní režii.
2006.
V.2.2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny.
V.2.2. Method of assessing replacement costs.
V roce 2006 nebyla stanovena reprodukční pořizovací cena.
No replacement costs were assessed in 2006.
V.2.3. Hodnoty pro tvorbu opravných položek
V.2.3. Values for recording provisions for fixed assets.
k dlouhodobému majetku.
No provisions for fixed assets were recorded in 2006.
Změny účetních metod a způsob uvádění
srovnatelných údajů ve výkazech
V. 4.
Changes in the accounting methods and
comparability of the provided data
V roce 2006 nedošlo ke změnám účetních metod.
There were no changes in the accounting methods in 2006.
V.5.
V.5.
Způsob stanovení reprodukčních pořizovací
ceny
Method of assessing reproduction costs
No reproduction costs were assessed in 2006.
V roce 2006 nebyla stanovena reprodukční pořizovací cena.
V.6.
V.6.
Podstatné změny způsobu oceňování,
postupů odpisování a postupů účtování
oproti předchozímu účetnímu období
Important changes in the valuation method
and in depreciation and recording processes as compared to the previous accounting
period
V roce 2006 nebyla vytvářena opravná položka
V roce 2006 nedošlo k žádným podstatným změnám ve
In 2006, there were no important changes in the valuation
k dlouhodobému majetku.
způsobu odpisování a postupu účtování oproti předchozímu
method and in depreciation and recording processes as
účetnímu období.
compared to the previous accounting period.
V.7.
V.7.
V.2.4. Depreciation method for fixed assets.
V.2.4. Způsob odpisování dlouhodobého majetku.
Asset type
Depreciation method
Buildings, halls, constructions
Linear
Linear
Linear
třída majetku
způsob odepisování
Budovy, haly, stavby
lineární
Machinery, apparatuses and
equipment
Stroje, přístroje, zařízení
lineární
Transportation vehicles
Dopravní prostředky
lineární
Furniture and fixtures
Linear
Inventář
lineární
Linear
Drobný dlouhodobý hmotný
a nehmotný majetek
Low-value tangible and intangible fixed assets
lineární
Depreciation plans:
Odpisové plány:
třída majetku
Budovy, haly, stavby
5 of the Act were recorded in 2006.
V.8.
V.8.
Method of setting provisions for assets
V.8.1.
Method of setting provisions for receivables
V.8.1.
Způsob stanovení opravných položek
k majetku
Způsob stanovení opravných položek
k pohledávkám
Buildings, halls, constructions
10-30 years
doba po splatnosti
výše OP v %
10-30 let
Machinery, apparatuses and
equipment
3-10 years
180 dní
20
Transportation vehicles
3-4 years
360 dní
33
Furniture and fixtures
3-8 years
Low-value tangible and intangible fixed assets
2 years
3-4 roky
Inventář
3-8 let
2 roky
Výše daňových odpisů se řídí zákonem č. 586/92 Sb.,
o daních z příjmů (ve znění platných předpisů).
V.2.5. Významné změny v metodice odpisování
dlouhodobého majetku a metod odpisování oproti
minulému účetnímu období.
V roce 2006 nebyly žádné významné změny v metodice
odpisování dlouhodobého majetku a metod odpisování
oproti minulému období.
The value of tax-deductible items follows Act No. 586/92 on
Income Taxes, as amended.
V.2.5. Important changes in the method of depreciating fixed assets and in the depreciation method as
compared to the previous accounting period.
In 2006, there were no important changes in the method of
depreciating fixed assets and the depreciation method com-
Kurzové přepočty - způsob přepočtu
Exchange rate translation – translation
method
zásob
V roce 2006 nebyly uplatněny žádné opravné položky
20
360 dní
33
V.8.2. Method of setting provisions for inventories
No provisions for inventories were made in 2006.
V.8.3. Method of setting provisions for fixed assets
No provisions for fixed assets were made in 2006.
V.9.
k dlouhodobému majetku
Method of setting the fair value of assets
and liabilities according to law
In accordance with Section 27, Article 5 of the Accounting
V roce 2006 nebyly uplatněny opravné položky
Act, the accounting unit used the equity method to value
k dlouhodobému majetku.
the share in NETTO spol. s r.o. at 0. The financial investment
amounted to CZK 12,183 thousand.
V.9.
Způsob stanovení reálné hodnoty
příslušného majetku a závazků podle
zákona
V.10. Derivatives
The company did not close any deals involving derivatives.
V souladu s ustanovením §27 odst.5 zákona o účetnictví
ocenila účetní jednotka podíl ve společnosti
NETTO spol. s r.o. metodou ekvivalence na hodnotu 0.
ČNB platný ke dni zdanitelného plnění; u převodu deviz
rate published by the Czech National Bank valid on the
Finanční investice byla pořízena za 12.183 tis. Kč.
v cizí měně na českou měnu vnitřní kurz převádějící banky;
date of the taxable delivery is used; for translating foreign
u pohledávek a závazků skupiny „mýto“ kurz devizy-nákup
exchanges in Czech currency, the internal exchange rate of
KB,a.s., v ostatních případech kurz ČNB platný k 1. dni
the translating bank is used; for receivables and liabilities
měsíce.
of the “toll” group, the exchange purchase rate of KB, a.s. is
chody.
month is used.
180 dní
V.8.3. Způsob stanovení opravných položek
In order to translate the issued invoices, the daily exchange
Czech National Bank valid on the first day of the applicable
výše OP v %
k zásobám.
Pro přepočet vystavených faktur je používán denní kurz
used, and, for all other transactions, the exchange rate of the
doba po splatnosti
V.8.2. Způsob stanovování opravných položek k účtům
pared to the previous accounting period.
V.3.
V.3.
No deviations from the method pursuant to Section 7, Article
§7 odst.5 zákona.
doba odepisování
Dopravní prostředky
Information on deviations from the method
pursuant to Section 7, Article 5 of the Act
V roce 2006 nebyly použity žádné odchylky od metod podle
doba odepisování
3-10 let
Drobný dlouhodobý hmotný
a nehmotný majetek
Informace o odchylkách od metod podle
§7 odst. 5 zákona
třída majetku
Stroje, přístroje, zařízení
33
V.11.
Changes in fair value of accounts of
group 41
Item
Reevaluation of the share in
NETTO spol. s r.o.
V.10. Deriváty
Change period
2006
V roce 2006 společnost neuzavřela žádné derivátové ob-
Amount of diminution in
CZK 000’s
12.183
34
Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
V.11.
2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
Změny reálné hodnoty na účtu skupiny 41
přecenění podílu na společnosti NETTO spol. s r.o.
položka
období změna
položka
V.12. Provision
Item
Provision for receivables
Provision amount
CZK 815 thousand
Reason for provision
inclusion of risks, following
the precautionary principle
2006
částka snížení v tis. Kč
12.183
V.12. Opravné položky
položka
opravná položka k pohledávkám
výše opravné položky
815 tis. Kč
důvod opravné položky
zohlednění rizik a uplatnění
zásady opatrnosti
V.
VI.1.
Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
V.
Významné položky z rozvahy a výkazu
zisku a ztráty, jejichž uvedení je podstatné pro hodnocení finanční, majetkové
a důchodové pozice podniku a pro analýzu
výkazů a tyto údaje nevyplývají přímo ani
nepřímo z rozvahy a výkazu zisku a ztráty
VI.1.
položka z rozvahy
částka v tis. Kč
Additional information on the balance sheet and income statement
Balance sheet and income statement items
that are necessary for the assessment of the
company’s standing in terms of the financial situation, property and income and for
the analysis of the statements, yet they are
not explicitly included in the balance sheet
or the income statement
Balance sheet item
Přecenění podílu na
společnosti NETTO, spol.
s r.o. metodou ekvivalence -viz bod V.9
2006
2005
přírůstek úbytek
přírůstek
úbytek
stavby
93.104
0
206.238
0
pozemky
17.849
0
4.158
0
ostatní dlouhodobý majetek
31.566
13.764
20.855
14.342
VI.1.
Významné údaje, které nejsou v rozvaze
a výkazu zisku a ztráty samostatně
vykázány
Pohledávka
2
Neuhrazené úroky
z prodlení
Závazek
55
Liability
55
VI.2.4. Dlouhodobé bankovní úvěry (v tis. Kč)
VI.2.4. Long-term bank loans (in CZK ‘000)
bankovní
ústav
ČS, a.s.
KB, a.s.
účel
Koupě
pozemku
Průhonice
Pořízení parkoviště a myčky
Modletice
úrok. sazba
v % p.a.
6,45
4,70
jištění
pozemek
Průhonice
parkoviště a myčka Modletice
poč. stav
3.292
44.062
Bank
ČS, a.s.
KB, a.s.
Purpose
Purchase
of a plot
of land in
Průhonice
Purchase of a
parking lot at the
Modletice car
wash
Interest rate
% p.a.
6,45
4,70
Collateral
Parking lot and
Plot of land
car wash in Modin Průhonice
letice
Original
reading
3.292
44.062
47.354
Decrease
743
455
1.198
Total
2.549
43.607
46.156
Celkem
47.354
přírůstek
úbytek
743
455
1.198
konečný stav
2.549
43.607
46.156
Total
Increase
VI.2.5. Current liabilities for social security insurance
and contributions to the state employment
Stav k 31. 12. 2006 v tis. Kč
Stav k 31. 12. 2005 v tis. Kč
366
323
2005
increase decrease increase
decrease
Buildings
93.104
0
206.238
0
Plots of land
17.849
0
4.158
0
Other fixed
assets
31.566
13.764
20.855
14.342
Important data not individually reported in
the balance sheet or the income statement
All important data are reported in the balance sheet or the
zisků a ztrát.
income statement.
VI.2.6. Splatné závazky veřejného zdravotního
VI.2.1. Retrospective assessment of income tax for
Stav k 31. 12. 2006 v tis. Kč
Stav k 31. 12. 2005 v tis. Kč
145
128
V lednu 2006 byly tyto závazky uhrazeny v plné výši.
VI.2.7. Daňové nedoplatky u místně příslušných
There was no retrospective assessment of income tax for the
účetní období.
previous accounting periods.
VI.2.2. Odložený daňový závazek/pohledávka
VI.2.2. Deferred tax liabilities/receivables
as at December 31, 2006 in
CZK ‘000
as at December 31, 2005 in
CZK ‘000
366
323
These liabilities were fully paid in January 2006.
VI.2.6. Current liabilities for public health insurance
as at December 31, 2006 in
CZK ‘000
as at December 31, 2005 in
CZK ‘000
145
128
V lednu 2006 byly tyto závazky uhrazeny v plné výši
finančních úřadů
VI.2.7. Delinquent tax payable to the applicable revenue office
příslušných finančních úřadů.
previous accounting periods
V roce 2006 nebyly žádné doměrky daně z příjmů za minulá
policy
pojištění
Účetní jednotka nemá žádné daňové nedoplatky u místně
období
Unpaid overdue
interests
zaměstnanosti
Všechny významné údaje jsou vykázány v rozvaze a výkazu
VI.2.1. Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní
2
No provisions for liabilities were created in 2006.
V lednu 2006 byly tyto závazky uhrazeny v plné výši.
VI.1.
Receivable
VI.2.3. Provisions for liabilities
Increases and decreases in CZK ‘000
Asset item
Liability/receivable in CZK ‘000
Differences in tax
and accounting
write-offs
V roce 2006 nebyly vytvářeny žádné rezervy.
12.183
2006
Item
VI.2.3. Rezervy
zabezpečení a příspěvku na státní politiku
přírůstky a úbytky v tis. Kč
položka aktiv
částka v tis. Kč
VI.2.5. Splatné závazky pojistného na sociální
Amount in CZK ‘000
Revaluation of the share
in NETTO, spol. s r.o.
using equity method
– see V.9
12.183
závazek / pohledávka
Rozdíl daňových
a účetních odpisů
35
The accounting unit does not have any delinquent tax payVI.2.8. Pohledávky určené k obchodování, oceňované
able to the applicable revenue office.
reálnou hodnotou
V roce 2006 nevlastní účetní jednotka žádné pohledávky
VI.2.8. Receivables for trading, at their fair value
určené k obchodování.
The accounting unit did not own any receivables for trading
in 2006.
36
Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
VI.2.9. Dotace
VI.2.9. Subsidies
VII.5.
V roce 2006 nebyla poskytnuta žádná dotace.
No subsidies were provided in 2006.
V rozvaze není žádný cizí majetek.
Cizí majetek
VI.2.10. Výzkum a vývoj
VI.2.10. Research and development
VII.6.
V roce 2006 nebyl prováděn žádný výzkum ani vývoj.
No research and development were carried out in 2006
VII.5.
37
Property of other parties included in the balance
sheet
The balance sheet contains no property of other parties.
Pohledávky (v tis. Kč)
2006
2005
Souhrnná výše pohledávek 180 dnů po
lhůtě splatnosti
10.491
6.822
Pohledávky za účetními jednotkami
v konsolidačním celku
186
0
VII. Majetek a závazky
VII. Assets and liabilities
Rozpis dlouhodobého majetku je obsažen v samostatné
The breakdown of fixed assets is included in Appendix No. 1.
Pohledávky kryté podle zástavního práva
0
0
VII.1.
Pohledávky s dobou splatnosti k rozvahovému dni delší než pět let
0
0
příloze č. 1.
VII.1.
Leased fixed tangible assets
Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu (v tis. Kč):
2006
2005
64.133
49.186
VII.6.
Receivables (in CZK ‘000)
2006
2005
Aggregate of receivables 180 days
overdue
10.491
6.822
Receivables from accounting units
within the consolidating group
186
0
Receivables covered by lien
0
0
Receivables due in more than 5 years
from the balance sheet date
0
0
2006
2005
Aggregate of payables 180 days overdue
772
0
VII.10. Závazky (v tis. Kč)
třída majetku
2006
2005
Installments for the entire lease
period
Splátky nájemného za celou dobu
předpokládaného nájmu
64.133
49.186
Lease installments paid at
December 31
21.274
20.032
Souhrnná výše závazků 180 dnů po
lhůtě splatnosti
20.032
Future payments payable within one
year
11.980
8.032
Závazky k účetním jednotkám v konsoli1.434
dačním celku
0
1.434
0
8.032
Future payments payable after one
year
Payables to accounting units within the
consolidating group
30.879
21.122
Závazky kryté podle zástavního práva
0
0
Payables covered by lien
0
0
Závazky s dobou splatnosti k rozvahovému dni delší než pět let
0
0
Payables due in more than 5 years from
the balance sheet date
0
0
Aggregated total for assets not included in the
Závazky nevykázané v rozvaze
0
0
balance sheet
Penzijní závazky
0
0
Payables not reported in the balance
sheet
0
0
Pension payables
0
0
Skutečně uhrazené splátky nájemného k 31.12.
21.274
Budoucí platby splatné do jednoho
roku
11.980
Budoucí platby splatné po jednom
roce
30.879
VII.2.
21.122
VII.2.
Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze:
acquisition cost are not recorded. These assets totaled CZK
dován. Jeho výše v roce 2006 je 409 tis. Kč.
409 thousand in 2006.
VII.3.
VII.3.
zástavní
právo, věcné
břemeno
hodnota dl.
majetku
(tis. Kč)
Pozemek
Průhonice
Zástavní prá3.658
vo ČS, a.s.
Parkoviště
a myčka
Modletice
Zástavní prá55.128
vo KB, a.s.
Nemovitost
Cheb
Zástavní právo
TEGO2000
s.r.o.
40.010
výše závazku
(tis. Kč)
2.549
43.608
13.861
Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je
výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví
0
lien, right of
user
Asset value
(CZK ‘000)
Liability
amount (CZK
‘000)
Plot of land
in Průhonice
Lien of ČS,
a.s.
3.658
2.549
Parking
lot and car
wash in
Modletice
Lien of KB,
a.s
55.128
A real estate
in Cheb
Lien of
TEGO2000
s.r.o.
43.608
VII.10. Payables (in CZK ‘000)
VII.11. Významné události, které se staly mezi datem
Fixed tangible assets under lien or a right of use
Fixed tangible assets
VII.4.
VII.4.
772
účetní závěrky a datem, ke kterému jsou roz-
zástavním právem, věcným břemenem
dlouhodobý
hmotný
majetek
2005
Low-value assets up to the value of CZK 20 thousand in
Drobný majetek do výše 20 tis. Kč vstupní ceny není evi-
Dlouhodobý hmotný majetek, který je zatížen
2006
VII.11. Important events that happened between the
vaha a výkaz zisku a ztráty schváleny k předání
date of the financial statements and the date at
mimo účetní jednotku
which the balance sheet and income statement
NETTO spol. s r.o., se stala v průběhu účetního období
were approved for presentation outside of the
2006 součástí podniků tvořící skupinu. Statutární orgán
accounting unit.
společnosti W.A.G. minerální paliva a.s. rozhodl, že z důvodů
During the 2006 accounting period, NETTO spol. s r.o.,
rozdílných účetních metod při zohlednění neadekvátních
became a part of a group of companies. The statutory body
nákladů na jejich sjednocení a časového posunu účetní
of W.A.G. minerální paliva a.s. decided that due to different
závěrky u dceřiné společnosti nebude sestavena konsolido-
accounting methods and inadequate costs of their unifica-
vaná účetní závěrka za účetní období 2006.
tion, as well as due to a different accounting period in the
subsidiary, the 2006 consolidated financial statements will
40.010
not be drawn.
13.861
VIII. Výkaz zisku a ztráty
VIII. Income statement
Společnost sestavuje výkaz zisku a ztráty v druhovém
The company prepares an itemized income statement.
Overview of property with the market value
significantly higher than the book value
The company owns 2 passenger cars purchased after the
V majetku společnosti jsou 2 odkoupené osobní vozy po
termination of lease agreements – their market value is
ukončení leasingových smluv, jejichž tržní ocení je výrazně
significantly higher than the book value. Their market value
vyšší než v účetnictví. Tržní hodnota těchto vozů je cca 1.530
is approximately CZK 1,530 thousand, whereas their book
tis. Kč, v účetnictví jsou evidovány v hodnotě 2 tis. Kč.
value is CZK 2 thousand.
členění.
IX.
Cenné papíry a vlastní kapitál
IX.1.
Podíly vzniklé během účetního období
V roce 2006 byl pořízen 100 % obchodní podíl ve společnosti
NETTO spol. s r.o.
IX.
IX.1.
Securities and shareholder’s
equity
Property shares created during the accounting
period
In 2006, 100% share in NETTO spol. s r.o. was procured.
38
IX.2.
Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
Vyměnitelné dluhopisy nebo podobné cenné
2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
IX.2.
papíry nebo práva
Exchangeable bonds or similar securities or
XI.2.
rights
Společnost nevlastní žádné dluhopisy nebo podobné cenné
The company does not own any exchangeable bonds or
papíry nebo práva.
similar securities or rights.
IX.3.
IX.3.
Vlastní kapitál
Changes in equity are included in a separate Overview of
Přehledu o změnách vlastního kapitálu, který je nedílnou
Changes in Equity that forms an integral part of these Finan-
součástí účetní závěrky.
XI.2.
činnosti
The cash flow statement is prepared using the indirect
method.
XI.3.
XI.3.
Změny v modelu, konstrukci a obsahové náplni
Changes in the model, construction and con-
ukazatelů oproti předchozímu účetnímu období
tents of indicators as compared to the previous
včetně pravděpodobných účinků
accounting periods, including the expected
effects thereof
Oproti předchozímu účetnímu období nedošlo ke změnám
There were no changes in the cash flow reporting as com-
v sestavování přehledu o peněžních tocích.
cial Statements.
Method of reporting operating cash flow
Přehled o peněžních tocích je sestavován nepřímou metodou.
Equity
Změny vlastního kapitálu jsou uvedeny v samostatném
Metoda vykazování peněžních toků z provozní
39
pared to the previous accounting period.
Významné položky zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu
Složka vlastního kapitálu
částka (-)
snížení
Přecenění finanční investice na -12.183
společnosti NETTO spol. s r.o.
tis. Kč
IX.4.
V Praze dne 20. 5. 2007
Important increases or decrease in equity
Amount
(-)decrease
Equity item
viz bod V. 9
Reevaluation of financial invest- CZK -12,183
see V. 9
ment in NETTO spol. s r.o.
thousand
Návrh na rozdělení zisku za předcházející účetní
IX.4.
období
Comments
previous periods
In 2007, profits of approximately CZK 3,500 thousand will
3.500 tis. Kč, zbývající část zisku roku 2006 bude převedena
be distributed, with the remaining part of the 2006 profits
do rezervního fondu a na účet nerozdělených zisků mi-
being transferred to a reserve fund and to the account of
nulých let.
undistributed profit from previous periods.
Základní kapitál
počet akcií
Martin Vohánka, Chairman of the Board
Proposal for the distribution of profits from the
V roce 2007 bude vyplacen podíl na zisku zhruba ve výši
IX.5.
IX.5.
druh akcie
jmenovitá hodnota
Registered capital
Number of shares
Type of share
Prague, May 20, 2007
Martin Vohánka, předseda představenstva
komentář
Nominal value
Dlouhodobý hmotný majetek |
Long term assets
Nehmotný dlouhodobý
majetek |
Intangible fixed
assets
Nemovitosti | Real
estates
Dlouhodobý hmotný majetek | Tangible fixed assets
Pozemky
| Land
Budovy,
stavby |
Buildings
and
structures
Stroje a
zařízení |
Machinery and
equipment
A.
Hrubá (brutto) hodnota dlouhodobého majetku | Gross value of
fixed assets
A.1.
Brutto hodnota k 1.1.2006 | Gross value as at 1.1.2006
2 414
4 158
206 382
2 819
A.2.
Pořízení dlouhodobého majetku | Acquisition of fixed assets
4 309
17 849
93 104
12 419
a) nákupem | a) purchase
4 309
17 849
93 104
12 419
Dopravní
prostředky |
Means of
transport
0
Inventář |
Inventory
0
Dlouhodobý
majetek
| Fixed
assets
Opravná
pol. |
Adjusting
entry
Nedokončený HM
| Tangible
assets
under
construction
815
10 606
227 194
0
5 383
133 064
5 383
133 064
1.100 ks
akcie na majitele
10.000,- Kč
1.100 pieces
Bearer shares
10.000,- CZK
8 ks
akcie na majitele
10.000.000,- Kč
8 pieces
Bearer shares
10.000.000,- CZK
b) výstavbou vlastní | b) construction by the unit of account
0
9.000.000,- CZK
c) ostatní | c) other
0
1 ks
akcie na majitele
9.000.000,- Kč
1 pieces
Bearer share
A.3.
X.
Tržby z prodeje zboží, výrobků
a služeb
X.
Revenue from sale of goods,
products and services
A.4.
Vyřazení dlouhodobého majetku | Disposal of fixed assets
Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb (v tis. Kč)
X.
Revenue from sale of goods, products and services
(in CZK ‘000))
druh činnosti
2006
2005
Tržba za prodej služeb
8.563
6.560
Activity type
Tržba celkem za prodej zboží
3.497.516
2.821.347
Celkem
3.506.079
2.827.907
Veškeré tržby jsou realizovány v tuzemsku.
XI.1.
Přehled o peněžních tocích
Položky zahrnované do peněžních prostředků
a peněžních ekvivalentů
0
0
0
0
0
0
b) likvidací | b) liquidation
0
c) ostatní | c) other
0
Převody mezi položkami | Transfers between items
0
6 723
22 007
299 486
15 238
0
0
815
15 989
360 258
Nové ocenění | New valuation
0
C.
Snížení hodnoty dlouhod. majetku | Decrease in the value of fixed assets
0
2006
2005
C.1.
Oprávky k 1.1.2006 | Adjustments as at 1.1.2006
Revenue from services
8.563
6.560
C.2.
Opravná položka k 1.1.2006 | Adjusting entry as at 1.1.2006
Revenue from goods
3.497.516
2.821.347
Total
3.506.079
2.827.907
C.3.
Odpisy běžného roku | Current year depreciations
C.4.
Tvorba a čerpání opr. pol. během roku | Creation and drawing on
adjusting entries during the year
0
C.5.
Oprávky, event. odpisy vyřazeného dlouhodobého majetku |
Adjusting entries or depreciations for disposed off fixed assets
0
XI.
XI.1.
Cash flow statement
C.6.
lents
The accounting unit includes available cash and cash in
a peněžních ekvivalentů výši peněžních prostředků
bank accounts within cash and cash equivalents.
610
56 712
2 227
272
0
59 821
0
369
450
859
54
1 732
Převody mezi položkami | Transfers between items
Úbytek hodnoty k 31.12.2006 | Loss in value as at 31.12.2006
Items included in cash flow and cash equiva-
Účetní jednotka zahrnuje do peněžních prostředků
v pokladně a na bankovních účtech.
0
B.
All revenue was generated within the country (locally).
XI.
0
0
Brutto hodnota k 31.12. | Gross value as at 31.12.
X.
0
a) prodejem | a) sale
0
979
0
57 162
3 086
0
0
326
0
61 553
D.
Čistá (netto) hodnota dlouhod. majetku k 31.12.2006 |
Net value of fixed assets as at 31.12.2006
5 744
22 007
242 324
12 152
0
0
489
15 989
298 705
E.
Čistá (netto) hodnota dlouhod. majetku k 31.12.2005 |
Net value of fixed assets as at 31.12.2005
1 804
4 158
149 670
592
0
0
543
10 606
167 373
40
Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
Aktuální výpis z obchodního rejstříku
2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
Current excerpt from the
Commercial Register
41
42
Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
43
Eurowag diesel credit tank system je specializovaný produkt
určený flotilám profesionálních dopravců.
Eurowag diesel credit tank system is a specialized product
intended for fleets of professional forwarders.
Tank & Go – expresní čerpací stanice pro motoristy,
kteří vyhledávají značkovou kvalitu za nízké ceny.
Tank and Go – an express refueling station for those
who seek brand-name quality at low prices.
www.wag.cz

Podobné dokumenty

Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva 2005 2005 Annual report WAG minerální paliva, a.s.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 které jsou z této oznamovací povinnosti vyňaty. V souladu s čl. 108 odst. 4 Smlouvy může Komise přijmout naří­ zení týkající se těchto kategorií státní podpory. Nařízením Rady (ES) č. 994/98 je Kom...

Více

MYTO CZ - Home.pl

MYTO CZ - Home.pl Měšice - směr D3 24/7 OMV Tábor

Více