Výroční zpráva 2007

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2007
Výroční zpráva 2007 | Annual Report 2007
W.A.G. minerální paliva, a.s.
Cenu určujete vy | Price is up to you
02
Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
2007 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
03
„Za své jedenáctileté působení se W.A.G. vypracovala mezi
nejuznávanější hráče na trhu.”
„During the eleven years of its existence, W.A.G. has
established itself as one of the most respected players
on the market.“
Obsah
Contents
1. Profil společnosti
5
1.1. Základní údaje
5
1.1. Basic details
5
1.2. Složení vrcholových orgánů
5
1.2. Composition of statutory bodies
5
1.2.1. Představenstvo
5
1.2.2. Dozorčí rada
5
1.3. Předmět činnosti
7
1.4. Mise a hodnoty společnosti
7
2. Externality
9
1. Company profile
5
1.2.1. Board of Directors
5
1.2.2. Supervisory Board
5
1.3. Sphere of business
7
1.4. Company mission and values
7
2. Externalities
9
3. Historický vývoj
10
3. Historical development
10
4. Zpráva o činnosti společnosti
12
4. Report on activities
12
4.1. Obchodní činnost v roce 2007
12
4.1. Business activities in 2007
12
4.1.1. Úvod
12
4.1.1. Introduction
4.1.2. Velkoobchod a distribuce PHM
13
4.1.2. Fuel wholesale and distribution
13
4.1.3. EUROWAG® – diesel credit tank system
15
4.1.3. EUROWAG® – diesel credit fuel system
15
4.1.4. Projekt bezobslužných čerpacích
stanic Tank&Go®
12
4.1.4. Project for Tank&Go® unattended
18
petrol stations
18
4.1.5. Aktivity v oblasti zpracování odpadů
20
4.1.5. Activities in waste processing
20
4.1.6. Lidské zdoje
20
4.1.6. Human resources
21
4.2. Výhled pro rok 2008 a následující období
21
4.3. Charitativní činnost a aktivity v oblasti
kultury a sportu
5. Zpráva auditora za rok 2007
22
23
4.2. Outlook for 2008 and the following periods
21
4.3. Charity and activities in culture and sport
22
5. Auditor’s report for 2007
23
04
Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
2007 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
Naše úsilí směřujeme
k získání pozice leadera
v regionu střední
a východní Evropy mezi
vydavateli flotilových
kreditních karet
určených profesionálním
dopravcům.
Our efforts are aimed
at becoming the leader
among issuers of fleet
credit cards intended for
professional forwarders
in Central and Eastern
Europe.
1. Profil společnosti
1. Company profile
1.1. Základní údaje
1.1. Basic details
Název
W.A.G. minerální paliva, a.s.
Name
W.A.G. minerální paliva, a.s.
Sídlo
Na Pankráci 1685/17
Registered office
Na Pankráci 1685/17
140 21 Praha 4
140 21 Prague 4
Česká Republika
Czech Republic
IČO
26415623
Company ID no.
26415623
Základní kapitál
100 mil. Kč
Registered capital
CZK 100 million
Akcionáři
Martin Vohánka (60 %)
Shareholders
Martin Vohánka (60 %)
ENDORSED INVESTMENT Ltd.,
ENDORSED INVESTMENT Ltd.,
Bristol England (40 %)
Bristol England (40 %)
1.2. Složení vrcholových orgánů
1.2. Composition of statutory bodies
1.2.1. Představenstvo
1.2.1. Board of Directors
1.2.2. Dozorčí rada
Martin Vohánka – předseda
05
Martin Vohánka – Chairman
Petr Husák – místopředseda
Petr Husák – Deputy Chairman
David Holý – člen
David Holý – Member
Tim Cox – předseda
1.2.2. Supervisory Board
Tim Cox – Chairman
Hana Hradská – člen
Hana Hradská – Member
Bohdan Resler – člen
Bohdan Resler – Member
06
Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
2007 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
07
V roce 2007 W.A.G. dosáhla 33% podílu na trhu vydavatelů
flotilových karet.
In the year 2007, the estimated share in the market of
fleet card issuers was 33%.
1.3. Předmět činnosti
1.3. Sphere of business:
W.A.G. minerální paliva, a.s. (dále jen W.A.G.), je přední
W.A.G. minerální paliva, a.s. (hereinafter ‘W.A.G.‘), is
distribuční a retailovou organizací na trhu motorových
a leading distribution and retail organisation in the
minerálních paliv. Nosným produktem společnosti je
Czech market in mineral-based motor fuels. The com-
především flotilová kreditní karta EUROWAG®, určená
pany’s key product is primarily its EUROWAG® fleet credit
profesionálním dopravním společnostem, a dále
card, intended for professional transportation compa-
Tank&Go®, síť expresních bezobslužných čerpacích sta-
nies, as well as the Tank&Go® network of non-attended
nic pro osobní automobily. W.A.G. je jedním z nejdyna-
petrol stations for private cars. W.A.G. ranks among the
mičtějších hráčů na trhu i technologickým a inovačním
most dynamic players in the market, and a technological
lídrem v odvětví, jež je hodnoceno jako jedno z nejkon-
and innovation leader in an industry considered one of
kurenčnějších v zemích EU. Mezi hlavní obchodní ko-
the most competitive in the European Union. Among
modity patří motorová nafta a automobilové benzíny.
its main sales commodities are diesel fuel and petrol.
W.A.G. nemá žádnou organizační složku v zahraničí.
W.A.G. has no organisational units abroad.
1.4. Mise a hodnoty společnosti
Mise:
1.4. Company mission and values
Mission:
Naše úsilí směřujeme k získání pozice leadera v regionu
Our efforts are directed towards acquiring the position
střední a východní Evropy mezi vydavateli flotilových
of leader in the central and eastern European region
kreditních karet, určených profesionálním dopravcům.
among issuers of fleet credit cards for transportation
Díky vášni pro naplnění našich vizí a s plným respek-
professionals.
tem k vytýčeným hodnotám dosahujeme úspěchu,
jenž představuje W.A.G. jako atraktivního zaměstna-
Thanks to the passion for fulfilling our vision and full
vatele, spolehlivého obchodního partnera a zajímavé
respect for the stated values, we have been able to
místo pro zhodnocení investic.
achieve success – the quality that makes W.A.G. an
attractive employer, reliable business partner, and an interesting subject for achieving high investment returns.
08
Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
2007 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
09
Flexibilita – pružné reakce na vývoj trhu a rychlá
implementace inovací představují naši mimořádnou
sílu měnit hrozby v příležitosti a myšlenky v konkrétní
hodnoty.
Flexibility – flexible response to development on the
market and prompt implementation of innovations are
the basis of our exceptional ability to turn threats into
opportunities and ideas into real values.
Hodnoty společnosti:
■
■
Inovace – tvořivost a chuť učit se novému nám
Corporate values:
■
help us find new courses of development leading to
Rok 2007 se nesl především ve znamení nebývalého růstu
The year 2007 was marked primarily by the unexpected
zvýšení hodnoty naší práce a konkurenceschopnosti.
increasing the value of our work and competitiveness
cen celého spektra komodit od potravin po fosilní paliva.
increase in price of an entire spectrum of commodities, from
Confidence – honesty and reliability are pillars on
Ropa Brent ve svém maximu dne 28. 12. 2007 dosáhla
foodstuffs to fossil fuels. Brent crude oil reached, at its maxi-
which we build trust and loyalty
rekordních 95,92 USD za barel. Prostou analýzou poptávko-
mum price on 12/28/2007, a record 95,92 USD per barrel.
Integrity – ethical values are natural guidelines in our
vých činitelů a reálných možností producentů však zjišťuje-
Through the simple analysis of demand factors and realistic
v našem každodenním rozhodování a napomáhají
everyday decision making and help us act as not only
me, že nastoupený trend roku 2007 není, tak jak tomu bylo
possibilities of producers we find, however, that the abrupt
nám být nejen významným, ale i pozitivním činitelem
a significant, but also positive factor in our society
v minulosti, časově omezeným výkyvem, ale dlouhodobým
rising trend of 2007 is not, as has been the case in the past,
Teamwork – we support each other because we can
trendem s velmi těžko definovatelným budoucím cenovým
a fluctuation of limited duration, but a long-term prognosis
only be successful as a well functioning team
rozpětím. Úzce související problematika biopaliv rovněž
that leaves the price range in the future very hard to define.
Perfection – we always strive for results that reflect the
v roce 2007 odhalila některá dříve nedoceňovaná témata,
The closely related problem of biofuels also uncovered
best in us
jako jsou intenzifikace mýcení deštných pralesů, globální ne-
several previously overlooked questions in 2007, such as
Independence – freedom in decision making is
dostatek potravin a konečně negativní energetická bilance
intensifying destruction of tropical rainforests, global food
Samostatnost – svoboda v rozhodování je naším
our commitment to use the conferred powers and
výroby biopaliv první a druhé generace. V dané souvislosti
shortages and finally the negative energy balance of the
závazkem využít vložené pravomoci a dostupné infor-
available information whenever an opportunity for
se začaly silněji objevovat hlasy vládních garnitur jednotli-
manufacture of biofuels of the first and the second gen-
mace, kdykoli se nám naskytne příležitost ke zlepšení.
improvement arises
vých zemí k ústupu od doktríny výroby biopaliv, zejména
erations. In this connection, increasingly strong calls from
Flexibility – flexible response to development on the
pak z potravinářských plodin.
public officials in a variety of countries have been heard,
Důvěra – upřímnost a spolehlivost jsou prostředky, na
Integrita – etické hodnoty jsou přirozeným vodítkem
lidské společnosti.
■
■
■
■
■
■
Dokonalost – vždy usilujeme o výsledky, které jsou
odrazem toho nejlepšího v nás.
■
■
Týmová práce – podporujeme se navzájem, neboť jen
jako dobře fungující tým můžeme být úspěšní.
■
2. Externalities
umožňuje nalézat nové cesty rozvoje, vedoucí ke
kterých budujeme důvěru a loajalitu.
■
2. Externality
Innovation – creativity and desire to keep learning
Flexibilita – pružné reakce na vývoj trhu a rychlá
■
■
implementace inovací představují naši mimořádnou
market and prompt implementation of innovations
sílu měnit hrozby v příležitosti a myšlenky v konkrétní
are the basis of our exceptional ability to turn threats
Z dalších relevantních makroekonomických jevů je třeba
produkty.
into opportunities and ideas into real values
zmínit zvýšené tempo posilování středoevropských měn, ze-
Joy – good atmosphere and excellent relationships
jména pak české koruny v závěru roku 2007. Nad očekávání
Of other relevant macroeconomic phenomena, it is neces-
covníky jsou základními předpoklady pro vynikající
are among the basic prerequisites for outstanding
vysoké tempo zhodnocení přináší ztenčování výnosů nejen
sary to mention the increased tempo of the strengthening of
pracovní výsledky.
work performance
exportérům, ale také dopravním firmám, jejichž příjmy tvoří
Central European currencies, particularly the Czech crown, at
z větší části euro.
the end of 2007. The unexpectedly rapid pace of the gain in
Radost – dobrá nálada a skvělé vztahy se spolupra-
■
demanding a retreat from the doctrine of biofuel manufacturing, in particular if it uses foodstuff crops.
currency value has brought reduced profits not only to Czech
10
Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
2007 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
Z lokálních elementů je třeba zmínit plánované odstáv-
exporters, but also to transportation companies, whose earn-
ky největších českých rafinérských provozů v Kralupech
ings are predominantly denominated in the euro.
a Litvínově v září 2007, jež se díky komplikacím při znovu
uvádění do provozu projevily vážným nedostatkem zejména
In terms of local elements, it is necessary to note the
motorové nafty na trhu, a to až do konce roku 2007.
planned production shutdowns in the two largest Czech
refinery facilities, in Kralupy and Litvínov, during September;
Dalším z kategorie českých fenoménů jsou přetrvávající
as a result of complications during the return of operations
podvody v rámci obchodů s pohonnými hmotami, jež jsou
there was a serious lack of diesel fuel in the market, persist-
založeny především na obcházení povinnosti odvodu DPH
ing until the end of 2007.
na importovaném zboží ze zahraničních rafinérií.
Akceptační síť v současnosti zahrnuje 8 zemí Evropy
s největším významem z pohledu množství čerpaných
pohonných hmot mezinárodními dopravci.
Another item in the domestic market is the continuation of
V roce 2007 jsme rovněž zaznamenali významné přesuny ak-
fraud within the trade in motor fuels.
tiv v rámci petrolejářského byznysu. Americká ConocoPhilips
prodala čerpací stanice JET ruské společnosti Lukoil a svůj
In 2007, we also witnessed significant shifts in asset owner-
minoritní podíl v českých rafinériích italské ENI (AGIP). Ta je
ship within the fuel business. The American company Cono-
tak po Unipetrolu druhým největším akcionářem, přičemž
coPhilips sold its JET filling stations to the Russian Lukoil
třetí díl drží Royal Dutch Shell. Z teritoria střední Evropy se
and its minority stake in the Czech refineries to the Italian
stáhl rovněž koncern Exxon, jenž prodal svou síť čerpacích
ENI (AGIP), making it the second largest stakeholder after
stanic ESSO v Maďarsku, ČR a na Slovensku již dříve zmiňova-
Unipetrol, with the third share held by Royal Dutch Shell.
né ENI (AGIP), která tak potvrzuje své dlouhodobé strategic-
Also leaving the territory of central Europe was the concern
ké záměry v dané oblasti.
Exxon, which sold its ESSO network of filling stations in
Hungary, Czech Republic and Slovakia to the previously
mentioned ENI (AGIP), now confirming the Italian corporation’s long-term strategic intentions in the area.
3. Historický vývoj
3. Historical development
W.A.G. group spol. s r.o. byla založena v roce 1995. První roky
W.A.G. group spol. s r.o. was established in 1995. The first
existence společnosti se nesly ve znamení sběru zkušeností,
few years of the company’s existence were characterised
hledání identity, ale i mnoha úspěchů a velmi dynamického
by gathering experience and searching for identity, as well
růstu. V roce 1999 W.A.G. v rámci programu zvyšování kva-
as numerous successes and very dynamic growth. In 1999,
lity a důvěryhodnosti získala jako první nestátní organizace
W.A.G. obtained the ISO 9002 certificate as the first pri-
v oboru certifikát ISO 9002.
vately owned organisation in the industry as a part of their
program for improving quality and credibility. A decision to
V roce 2000 bylo rozhodnuto o přechodu na vyšší právní
change the company’s legal form and subsequently increase
formu a následném navýšení základního kapitálu, s cílem
its registered capital in order to further strengthen the
dále posílit důvěryhodnost společnosti vůči obchodním
company’s credibility with its business partners was made in
partnerům. K 1. lednu 2001 tak nově vzniklá W.A.G. mine-
2000. W.A.G. minerální paliva, a.s., a newly established com-
rální paliva, a s., převzala veškeré závazky a pohledávky.
pany thus assumed all obligations and receivables of the
Na přelomu let 2004 a 2005 došlo ke změně vlastnické
original company as at the 1st January 2001. The company’s
struktury a do společnosti přistoupil zahraniční finanční
ownership structure changed between 2004 and 2005 as
investor ENDORSED INVESTMENT z Britských ostrovů, který
the foreign financial investor – ENDORSED INVESTMENT
zajistil podstatné navýšení základního kapitálu společnosti
from Great Britain became one of the shareholders and
jako důležitý předpoklad jejího dalšího úspěšného rozvoje.
ensured a significant increase in the company’s registered
V roce 2005, již v portfoliu aktivit W.A.G. dominuje produkt
capital as an important prerequisite for the company’s
EUROWAG, jenž se uplatňuje s velkým úspěchem rovněž na
further successful development. By 2005, the dominant
Slovensku a v Maďarsku. V této době W.A.G. rovněž zahajuje
product in the W.A.G. asset portfolio was the EUROWAG
masivní investice do výstavby sítě značkových
card, which has also enjoyed great success in Slovakia and
At the present time, the acceptance network includes
8 most important European countries regarding the
amount of pumped fuel by international transporters.
11
12
Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
2007 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
13
truckparků EUROWAG v České republice. V závěru roku 2006
Hungary. During the same period, W.A.G. also commenced
limitovanou kapacitou dvou důležitých distribučních
litres. The above facts were influenced, on one hand, by
se W.A.G. připravuje na zavedení mýtného na vybraných
massive investment in the construction of a network of
lokalit na Rozvadově a Ústí nad Labem a rovněž pokle-
the limited capacity of two important distribution locali-
komunikacích České republiky (v pozici oficiálního partnera)
branded EUROWAG truckparks in the Czech Republic. At
sem prodejů maďarským dopravcům v reakci na zave-
ties in Rozvadov and Ústí nad Labem, and additionally
a zároveň zahajuje své marketingové aktivity v rámci pro-
the end of 2006, W.A.G. started to prepare for the introduc-
dení mýtného v ČR. Na druhé straně tyto faktory zcela
a fall in sales to Hungarian transporters in reaction to the
duktu EUROWAG na dalších sedm zemí západní Evropy.
tion of tolls on selected roads in the Czech Republic (in the
vyvážil nárůst prodejů českým a slovenským doprav-
introduction of road tolls in the Czech Republic. On the
position of official partner) and simultaneously commenced
cům, spolu s nečekaně výrazným úspěchem v oblasti
other hand, these factors were completely balanced by
its marketing activities regarding the EUROWAG product in
prodeje mýtných transakcí, kdy W.A.G. před zahájením
a growth in sales to Czech and Slovak transporters, along
another seven countries in western Europe.
provozu mýtného systému zaregistrovala největší
with unexpectedly high success in the area of the sale
počet vozidel vůbec ze všech karetních vydavatelů.
of toll transactions, in which W.A.G. registered before
the start of operation of the toll system the very highest
4. Zpráva o činnosti společnosti
4. Report on the company’s activities
4.1. Obchodní činnost v roce 2007
4.1. Business activities in 2007
Odhadovaný podíl na trhu karetních flotilových vy-
number of vehicles in total of all fleet card issuers.
davatelů v segmentu užitkových vozidel činil na konci
roku 2007 33 %, což staví W.A.G. na pozici č. 2 v seg-
The estimated share in the market of fleet card issuers
4.1.1. Úvod
4.1.1. Introduction
mentu flotilových karet pro užitková vozidla. Na poli
for the goods vehicle segment was, by the end of 2007
V Roce 2007 se W.A.G. koncentrovala především na
In 2007, W.A.G. focused primarily on development and
velkoobchodu minerálních paliv W.A.G. dlouhodobě
around 33 %, which places W.A.G. at position no. 2 in
vývoje a zavádění nových produktů zásadních pro spo-
implementation of new products vital for the company
udržuje tříprocentní podíl.
the segment of fleet cards for goods vehicles. In the
lečnost v následujících obdobích. Společnost v tomto
in the upcoming periods. The company has concen-
ohledu soustředila své finanční a lidské zdroje, neboť
trated its financial as well as human resources on this
4.1.2. Velkoobchod a distribuce PHM
již v roce 2006 bylo zřejmé, že míra penetrace součas-
issue, for even in 2006 it was obvious that the market
Vzhledem k vytyčené politice rozvoje obchodů s vyšší
ných trhů v rámci nosného produktu EUROWAG, se
share in the existing markets held by the key product
přidanou hodnotou nebyly ani v roce 2007 podporová-
4.1.2. Wholesale and distribution of fuels
přiblížila hodnotám, kdy dosažení dalšího významného
of EUROWAG, has approached values when it becomes
ny akvizice nových odběratelů v oblasti velkoobchodu,
With respect to the stated policy of developing business
růstu je podmíněno hlubšími změnami v produktové
necessary to introduce significant changes and improve-
a to i přes velmi intenzivní poptávku na trhu v druhé
along the lines of higher added value, no support was
a procesní oblasti. Meziroční srovnání objemu proda-
ments in the area of products and processes to be able
polovině roku 2007, danou neplánovaně dlouhou
offered in 2007 to the acquisition of new clients in the
ných pohonných hmot tento fakt stvrzuje, neboť v roce
to grow markedly. Year-on-year comparison of volumes
odstávkou českých rafinerií. V průběhu celého roku tak
wholesale field, and this despite very intensive demand
došlo jen k nepatrnému navýšení na celkových 152
of sold fuels confirms this reality, for in 2007 we noticed
docházelo pouze k dílčím optimalizacím zákaznického
on the market in the second half of 2007, caused by the
mil. litrů. Výše uvedené bylo ovlivněno na straně jedné
just a small increase to the total number of 152 million
portfolia z pohledu platební kázně. Nové velkoobchodní
unplanned length of the closure of Czech refineries. In
field of petroleum fuel wholesales, W.A.G. has over the
long term maintained a three-percent share.
14
Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
2007 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
15
příležitosti společnost realizuje, pouze pokud souběžně
the course of the entire year, only partial optimisation
dochází k financování skladovacích kapacit pohonných
of the client portfolio occurred, from the standpoint of
hmot odběratele či v jinak specifických případech.
payment discipline. The company plans to realise new
wholesale opportunities only if there is the simultane-
4.1.3. EUROWAG – diesel credit tank system
ous possibility of financing the fuel storage capacities of
Flotilová kreditní karta EUROWAG® je produktem
the receivers, or in other specific cases.
určeným profesionálním dopravním společnostem,
které jej využívají jako nástroj pro bezhotovostní
4.1.3. EUROWAG – diesel credit tank system
platbu pohonných hmot, mýtného a dalších doprovod-
The EUROWAG® fleet credit card is a product intended
ných služeb za zvýhodněných podmínek. Tento nosný
for professional transportation companies who use
produkt společnosti podstoupil v roce 2007 dosud nej-
it as an instrument for the cash-free payment of fuel,
intenzivnější vývojové změny od svého vzniku v roce
road tolls and other accompanying services under
2001. Hlavními motivy bylo navýšení kapacity stávající
advantageous conditions. The vital company product,
distribuční sítě, dále rozšíření nabídky placených služeb
it underwent in 2007 the most intensive development
směrem ke stávající klientele a v neposlední řadě opat-
changes ever since its creation in 2001. Chief factors
ření umožňující vstup na nové trhy Polska, Rumunska
were the increase of the capacity of the extant distribu-
a Bulharska ve formě vlastních obchodních zastoupení.
tion network, as well as the expansion of the offering
Následuje výčet nejdůležitějších položek ze seznamu
of paid services with respect to the current clientele,
přijatých opatření:
and with equal importance, measures allowing for
entry into the new markets of Poland, Romania and
■
Dokončení 28 měsíců trvajících příprav výstavby
Bulgaria in the form of trade representations. The fol-
největšího truckparku EUROWAG na Rozvadově v po-
lowing list summarises the most important items in the
době zisku stavebního povolení na sklonku roku 2007
list of measures implemented:
a pokračování v projektových pracích na lokalitách
Ústí nad Labem a Folmava.
■
Completion of the 28-month-long preparations for
the construction of the largest EUROWAG truck park
16
Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
■
2007 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
Akceptace karet EUROWAG vně České republiky. Tato
at the German border in Rozvadov, concretely the
sud používaných IT technologií. V prvé řadě se jednalo
iniciativa je potvrzením dlouhodobých vizí akcionářů
acquisition of a building permit at the end of the year
o implementaci nového ERP systému Microsoft Dina-
tions for growth of the company and its products is
společnosti. Pro splnění těchto cílů je nezbytné, aby
2007, and continuation of project work for the locali-
mics, přičemž celým procesem implementace prováděl
the creation of procedural and technical conditions for
se karta EUROWAG stala celoevropským nástrojem
ties of Ústí nad Labem and Folmava.
W.A.G. externí poradce. Náběh do ostrého provozu
the large-scale and reliable processing of data. As a re-
proběhlo 1. 1. 2008. S implementací nového ERP došlo
sult, in 2007 performed a complete replacement of all
plateb služeb a produktů, spojených s mezinárodní
■
New information systems. One of the basic precondi-
Increasing the acceptance of EUROWAG cards within
rovněž k zásadní změně vnitřní architektury celého sys-
of the IT technologies previously used. Predominantly,
pokrytí s evropskými lídry v oboru, jakými jsou pro-
the Czech Republic. This initiative is a confirmation of
tému, kdy došlo zejména k oddělení on-line autorizace
it concerned the implementation of a new ERP system
dukty EuroShell a DKV, avšak směle konkurující cenou
the long-term vision of the company’s shareholders.
karet, a to jak z bezpečnostních, tak procesních důvo-
from Microsoft Dinamics, in which the entire process
a kvalitou doprovodných služeb. Tento nesmírně
To meet this task, it is essential that the EUROWAG
dů. Tato provozně velmi senzitivní funkcionalita byla
of implementation was performed for W.A.G. by an
rozsáhlý projekt byl rozfázován do tří částí, přičemž
card become a Europe-wide instrument for payment
zcela outsourcována do rukou předního světového
external consultant. The start of real operations oc-
v roce 2007 probíhala fáze první, zaměřená na země
for services and products associated with interna-
providera bankovních technologií. K zavedení tohoto
curred on 1. 1. 2008. Along with the implementation of
s největším významem z pohledu množství tankova-
tional road freight transport. The aim is for the card to
subsystému, nesoucího interní označení TASK, došlo
the new ERP, a basic change was also performed in the
ných pohonných látek mezinárodními dopravci, tzv.
become comparable in terms of coverage area with
v listopadu 2007. Poslední položkou celého projektu
internal architecture of the entire system, in particular
„levných zemí“, mezi které patří například Lucem-
the European leaders in the field, such as the products
byla kompletní výměna hardwaru, nezbytná pro plno-
the separation of the functionality of on-line card au-
bursko, Belgie, Španělsko a Slovinsko. Druhá fáze,
EuroShell and DKV, yet competing strongly in terms of
hodnotnou podporu nově instalovaných aplikací.
thorisation, performed both for safety and procedural
plánovaná k realizaci v roce 2008, zaciluje na mýtné
price and quality of ancillary services. This incredibly
systémy napříč Evropou a fáze třetí obsáhne méně
wide-ranging project has been broken down into three
důležité země pro čerpání paliva, doplněná akceptací
ve vybraných sítích značkových servisů a opraven
napříč Evropou.
dopravou nákladu. Bude tak srovnatelná z hlediska
■
17
■
reasons. This highly sensitive operating function was
Spoluúčast na projektu Mýto CZ. Podstatná část
entirely outsourced into the hands of a leading inter-
phases, in which 2007 witnessed the first phase, focus-
příprav na tomto projektu byla realizována již v roce
national provider of banking technologies. Introduc-
ing on countries with the greatest importance in terms
předcházejícím. Počátek roku 2007 už jen potvrdil
tion of this subsystem, bearing the internal designa-
of quantities of supply of fuel to international trans-
excelentní přípravu v raných fázích projektu, což se
tion TASK, took place in November 2007. The last item
porters, the “cheaper countries” in this regard such as
projevilo výraznými obchodními úspěchy (viz výše).
in the entire project was the complete replacement of
Nové informační systémy. Jedním ze základních
Luxembourg, Belgium, Spain and Slovenia. The second
I přes počáteční nedostatky, přetrvávající v první
hardware, as necessitated by the requirement of fully
předpokladů růstu společnosti a jejich produktů je
phase, planned for realisation in 2008, focuses on road
polovině roku v datové komunikaci mezi rozhodující-
valid support for the newly installed applications.
vytvoření procesních a technických podmínek pro
toll systems across Europe, and the third contains the
mi účastníky projektu, lze považovat projekt Mýto CZ
kapacitní a spolehlivé zpracování dat. Společnost proto
less important countries for fuel purchasing, supple-
z pohledu W.A.G. za velmi úspěšný a přinášející dlou-
v roce 2007 provedla kompletní obměnu veškerých do-
mented with acceptance in selected brand-name
hodobé stabilní příjmy i pevnější vztahy s odběrateli.
service and repair facilities across Europe.
■
■
Co-participation in the road-toll project Mýto CZ. The
essential part of preparation for this project was rea-
18
Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
2007 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
Klienti stanic Tank&Go jsou
moderní motoristé, kteří
oceňují rychlé tankování
bez zbytečného zdržování,
nízkou cenu pohonných
hmot ve značkové kvalitě
a prvotřídní prostření.
4.1.4. Tank&Go®
lised as early as the previous year. The start of 2007, as
Tank&Go® je projekt expresních bezobslužných stanic
a result, simply confirmed the excellence of prepara-
pro osobní vozidla, vyvíjený W.A.G. minerální paliva,
tion in early phases of the project, which was reflected
a.s. Tento neotřelý model čerpacích stanic, dosud
in striking commercial success (detailed above). Even
neuplatněný v regionu střední a východní Evropy, je
despite initial deficiencies persisting in the first half of
vstupem W.A.G. do zcela nového segmentu trhu a při-
the year in terms of data communication between the
rozeným teritoriem pro růst společnosti.
central participants of the project, we can nonetheless consider Mýto CZ, from the standpoint of W.A.G.,
Marketingová koncepce Tank&Go® vychází z inovativ-
as a great success and the source of long-term stable
ního přístupu W.A.G. a opírá se o následující atributy:
income and reinforced relations with clients.
■
■
■
Nová koncepce stanic, přirozeně poutající pozornost
4.1.4. Tank&Go®
široké veřejnosti.
Tank&Go® is a project for the creation of express non-
Diskontní ceny pohonných látek, soupeřící s hyper-
attended petrol stations for private cars, developed by
marketovými stanicemi.
W.A.G. minerální paliva, a.s. This unusual filling station
Srozumitelný důvod prodeje levných a přitom kvalit-
model, never before introduced into the region of cen-
ních pohonných hmot (významná úspora investičních
tral and eastern Europe, represents the entry of W.A.G.
a provozních nákladů).
into a completely new market segment, and hence
■
Progresivní a nezaměnitelný design.
natural territory for company growth.
■
Prvotřídní lokality.
The marketing conception of Tank&Go® is derived from
První stanice Tank&Go® byla otevřena na počátku října
the innovative approach of W.A.G. and relies on the
2007 v Praze Průhonicích jako jedné z nejlepších lokalit
following attributes:
v ČR vůbec. Stanice od zahájení zaznamenává průměrné denní prodeje 29 tis. litrů, což je více než 3,5 násobek množství prodávaných u stanic mezinárodních
■
New concept of the filling station, naturally attracting
the attention of the general public.
19
The clients of Tank&Go
are modern drivers who
appreciate fast tanking
without unnecessary
delays, gasoline and diesel
of renowned brands at
a low price as well as firstclass environment.
20
Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
olejářských koncernů. Na základě úspěchu pilotního
2007 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
Discounted fuel prices competing with hypermarket
sklonku roku 2007 byla proto podepsána smlouva s de-
Accompanying every site investigation is the perfor-
filling stations.
veloperem prestižního kancelářského parku Vyšehrad
mance of ancillary studies of the eventual usability of
Reasonable explanation for the sale of cheap yet
Victoria, situovaného nedaleko stávajícího sídla společ-
the materials produced.
ci prací na projektu v dalších lokalitách. Vývoj ve formě
high-quality fuels (a significant saving in investment
nosti. Zaměstnanci společnosti a její obchodní partneři
projektových příprav bude probíhat současně v řadě
and operating costs).
se tak mohou těšit na nové prostředí o rozsahu celého
■
projektu v Průhonicích, zejména pak spontánních pozitivních reakcí motoristů, bylo rozhodnuto o intenzifika-
lokalit v České republice a zejména na Slovensku.
■
■
Progressive and unmistakable design.
■
First-class choice of localities.
2
patra budovy o výměře 500 m , počínaje srpnem 2008.
21
4.1.6. Human resourcing
As the most valuable means of production, human
resources were, thanks to the expected sharp growth
4.1.5. Aktivity v oblasti zpracování odpadů
in the activities of W.A.G., the subject of exceptional
4.2. Výhled na rok 2008 a následující období
Aktivity v oblasti zpracování odpadů pokračovaly
The first Tank&Go® station opened at the start of
prověřováním jednotlivých lokalit a dekontaminačních
October 2007 in Průhonice on the outskirts of Prague,
Pro následující rok akcionáři společnosti vytýčili nad
the occupation of positions in the company’s top man-
projektů, vhodných pro umístění technologie „Stabi-
one of the very best locations imaginable in the Czech
rámec běžné agendy tyto priority:
agement, as well as the newly formed teams to ensure
lizace a Soldifikace“. Spolu s každým průzkumem jsou
Republic. Since opening, the station has registered an-
prováděny dílčí studie následné využitelnosti produko-
nual daily sales of 29,000 litres, over 3.5 times the quan-
vaných materiálů.
tity sold at stations of the big multinational petroleum
concerns. Following the success of the pilot project in
attention. The chief theme in this area was particularly
the Polish, Romanian and Bulgarian representations of
■
Hladké spuštění autorizace karet EUROWAG v rámci
■
Spuštění autorizace karet EUROWAG® v rámci mýt-
One of the results of the company’s policy of expansion
the company.
států zahrnutých do první fáze, a to do 31. března 2008.
4.1.6. Lidské zdroje
Průhonice, particularly the spontaneous positive reac-
ných systémů Rakouska, Německa, Francie a Španěl-
has been the growing need for a new central office. As
Lidským zdrojům, jako nejcennějšímu z výrobních pro-
tion of motorists, it was decided to intensify work on
ska ve třetím a čtvrtém kvartále roku.
a result, at the end of 2007 a contract was signed with the
středků, byla díky očekávanému výraznému růstu ak-
the project in other localities. Development in the form
Dokončení kompletní implementace ERP systému,
developer of the office park Vyšehrad Victoria, situated
tivit W.A.G. věnována mimořádná pozornost. Hlavním
of project preparation will take place in several locali-
včetně napojení na manažerský plánovací software
not far from the current headquarters. Company employ-
tématem v tomto smyslu bylo zejména obsazení pozic
ties at once in the Czech Republic as well as Slovakia.
Business Engine, a to do konce šestého měsíce roku
ees and business partners can look forward to whole one
2008.
floor area of the new setting starting in August 2008.
■
ve vrcholovém managementu a dále nově formujících
se týmů, zajišťujících polské, rumunské a bulharské
4.1.5. Activities in the area of waste processing
zastoupení společnosti.
Activities in the area of waste processing continued
■
využívajících nově nabytých IT aplikací, viz předchozí
in terms of the verification if individual localities and
Jedním z důsledků expanzivní politiky společnosti
decontamination projects suitable for the location
je také vzrůstající potřeba centrály společnosti. Na
of the “Stabilisation and Solidification” technology.
Dobudovaní systému Controlingu a Reportingu
■
4.2. Outlook for 2008 and the following periods
bod.
For the year to come, the company shareholders have
Dostavba truckparku EUROWAG® Rozvadov
raised the following items as priorities above the
do 31. 3. 2008
framework of the usual company agenda:
22
Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
■
Pokračování v přípravě projektů truckparků EURO-
2007 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
■
WAG® v Ústí nad Labem a Folmavě.
■
■
first phase, to be completed by March 31, 2008.
■
Realisation of the authorisation of EUROWAG® cards
tu.
within the road-toll systems of Austria, Germany,
Obsazení volných pozic zejména:
France and Spain in the third and fourth quarters of
-ředitel rozvoje obchodu
-obchodní ředitel
the year.
■
Dále pak zformování základních týmů pro teritoriální
planning software Business Engine, to be completed
expanzi (Polsko, Rumunsko, Bulharsko), včetně materiálně technického a legislativního zajištění.
Completion of the full implementation of the ERP
system, including its connection to the management
-Senior Controler
■
Smooth implementation of the authorisation of
EUROWAG cards within the countries included in the
Spuštění dalších tří čerpacích stanic v rámci projektu
Tank&Go® a zajištění zdrojů pro další expanzi projek-
by the end of June 2008.
■
Completion of building the Controlling and Reporting
■
Docílit obratu 4,6 mld.
systems based on the newly implemented IT applica-
■
Zisk před zdaněním 16,5 mil. Kč
tions – see previous paragraph.
■
4.3. Charitativní činnost a aktivity
v oblasti kultury a sportu
■
Continuation of preparation for the projected EUROWAG® truck parks in Ústí nad Labem and Folmava.
■
W.A.G. i v roce následujícím směřovala své prostředky
Opening of an additional three filling stations within
the framework of the project Tank&Go® and the assur-
zejména do dětských domovů. Cílem je vyjít vstříc
aktivitám dětí a mládeže a finančně je podpořit v jejich
Completion of the construction of the truck park
EUROWAG® Rozvadov by March 31, 2008
V návaznosti na cíle dlouhodobého programu v oblasti
charity, stanovené akcionáři společnosti v roce 2006,
ance of funds for further expansion of the project.
■
Filling the currently open positions, especially:
mimoškolních aktivitách, či ještě lépe formou stipendií
-Business Development Director
na placených školách.
-Commercial Director
-Senior Controler
Druhou adresou umístění finančních prostředků je
■
Additionally, the creation of basic teams for territorial
podpora velmi mladých jezdců v rámci nezávislých
expansit (Poland, Romania, Bulgaria), including mate-
týmů závodních silničních motocyklů do 250 cm3. Cí-
rial-technical and legislative backup.
5. Zpráva nezávislého auditora
o výroční zprávě za
rok 2007 ve společnosti
W.A.G. minerální paliva, a.s.
5. Independent auditor‘s report on
the 2007 annual report of
W.A.G. minerální paliva, a.s.
5 .1. Audited Company
5 .1. Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření
lem těchto aktivit je představit W.A.G. spolu s úspěšný-
■
Achieving a total turnover of 4,6 billion CZK
mi projekty v rámci motoristického sportu. Konkrétním
■
Achieving pre-taxation profits of 16,5 million CZK
počinem pak v roce 2007 byla spolupráce se Šrámekmotor-racing-teamem.
23
4.3. Charity and activities in culture and sport
W.A.G. minerální paliva, a.s.
W.A.G. minerální paliva, a.s.
Na Pankráci 1685/17, 14021 Praha 4
Na Pankráci 1685/17, 14021 Praha 4
IČO: 25406876
IČO: 25406876
In connection to the goals of the long-term program
Předmět činnosti:
in the area of corporate charity, as set by the company
Předmět činnosti:
shareholders in 2006, W.A.G. has decided for the fol-
výroba a dovoz chemických látek a chemických příprav-
lowing years as well to direct its funding primarily to
ků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé,
children’s homes. The goal is to offer active support to
dráždivé, senzibilizující; výroba a dovoz chemických lá-
shareholders after a discussion with an Audited Compa-
the activities of children and youth and provide finan-
tek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbuš-
ny statutory body
cial assistance for their extra-curricular activities, or if
né, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce
applicable, to offer fellowships for private schooling.
toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro
reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej
The second area of funding is the support of the
chemických látek a chemických přípravků klasifikova-
youngest generation of motorcycle racers within
ných jako vysoce toxické a toxické, výroba a zpracování
the framework of independent racing teams of road
paliv a maziv; nákup, prodej a skladování paliv a maziv
3
motorcycles with displacement of up to 250 cm . The
včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu,
goal of these activities is to present W.A.G. in conjunc-
prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském
tion with successful projects within the area of motor
balení do 50 kg na jeden kus balení – velkoobchod;
sports. One concrete activity in 2007 was cooperation
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb;
with the Šrámek Motor-Racing Team.
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady;
purchase, sales, warehousing of chemicals, fuel, oils
5 .2. Auditor’s Report recipient
5 .3. Subject of the audit
Annual Report for the year ended 31 December 2007
5 .4. Audit dates
5. 5. 2008 – 30. 6. 2008
24
Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy a další
související služby
5 .2. Příjemce zprávy
akcionáři po projednání se statutárním orgánem
5 .3. Předmět ověřování
2007 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
5 .5. Audit performed and Auditor’s Report prepared by:
ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou
We have reviewed the factual accuracy of the informati-
účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ově-
on included in the related party transactions report that
BVM Audit s.r.o.
ření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku
is a part of this Annual Report. Nothing has come to our
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
auditora.
attention based on our review that indicates that the
The Chamber of Auditors license no. 277
Podle našeho názoru jsou informace uvedené v při-
report of W.A.G. minerální paliva, a.s. for the year ended
Firms
ložené Výroční zprávě společnosti W.A.G. minerální
31 December 2007 includes material factual inaccuraci-
paliva, a.s. k 31.12.2007 ve všech významných ohledech
es.
Responsible auditor: Ing. Vlasta Vagnerová, osvědčení
v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
KAČR č. 1712
5. 5. 2008 – 30. 6. 2008
5 .6. Report on the Audit of the Annual Report
5 .5. Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval
information contained in the related party transactions
Member of MSI Global Alliance, Legal & Accounting
výroční zpráva za rok 2007
5 .4. Termín provedení auditu
BVM Audit s.r.o.
Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených
Member of MSI Global Alliance,
ve Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami ob-
Legal & Accounting Firms
We have audited the financial statements of W.A.G.
sažené v této Výroční zprávě. Na základě naší prověrky
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem Ing. Vlasta Vagne-
BVM Audit s.r.o.
minerální paliva, a.s. Company as at 31.12.2007. On
jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti
rová
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
30 June 2008 we have issued the Audit Report on the
údajů uvedených ve Zprávě o vztazích mezi propoje-
Chamber of Auditors license no. 277
osvědčení KAČR č. 277
financial statements with the following opinion:
nými osobami společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s.
Chamber of Auditor‘s license no. 1712
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních
firem MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
k 31.12.2007.
In Prague, 30 June 2008
“In our opinion, the financial statements give a true and
fair view of the assets, liabilities, equity and the financial
BVM Audit s.r.o.
odpovědný auditor: Ing. Vlasta Vagnerová, osvědčení
position of W.A.G. minerální paliva, a.s. Company as of
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
KAČR č. 1712
31 December 2007 and of its financial performance and
MSI Legal & Accounting Network Worldwide
its cash flows for the year then ended in accordance
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
with Czech accounting regulations.”
osvědčení KAČR č. 277
5 .6. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy
Ověřili jsme účetní závěrku společnosti W.A.G. minerální
This Auditor‘s Report is a translation of the Czech Auditor‘s
Report for the audit of the 2007 Financial Statements and the
paliva, a.s. k 31.12.2007 a vydali dne 30.6.2008 Zprávu
We have audited the annual report of W.A.G. minerální
Ing. Vlasta Vagnerová
2007 Annual Report. The audited Financial Statements and
auditora o ověření účetní závěrky obsahující následující
paliva, a.s. Company for the year ended 31 December
auditor
the Annual Report are an integral part and are attached to
výrok:
2007 for consistency with the financial statements that
osvědčení KAČR č. 1712
the Czech Audit Report.
are included in this Annual Report. The correctness of
„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný
the annual report is the responsibility of Company‘s
a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společ-
statutory body. Our responsibility is to express an opi-
nosti W.A.G. minerální paliva, a.s. k 31.12.2007 a nákla-
nion on the consistency of the annual report and the
dů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních
financial statements based on our audit.
toků za rok 2007 v souladu s českými účetními předpisy.“
25
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and the related applica-
Ověřili jsme soulad Výroční zprávy společnosti W.A.G.
tion guidelines issued by the Chamber of Auditors of
minerální paliva, a.s. s výše uvedenou účetní závěrkou.
the Czech Republic. Those standards require that the
Za správnost Výroční zprávy je zodpovědný statutární
auditor plan and perform the audit to obtain reasona-
orgán společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s.. Naším
ble assurance about whether the information included
úkolem je vydat na základě provedeného ověření sta-
in the annual report describing matters that are also
novisko o souladu Výroční zprávy s účetní závěrkou.
presented in the financial statements is, in all material
respects, consistent with the relevant financial state-
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními
ments. We believe that our audit provides a reasonable
auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními
basis for our opinion.
doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto
standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl
In our opinion, the information included in the annual
ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace
report of W.A.G. minerální paliva, a.s. Company for
obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti,
the year ended 31 December 2007 is consistent, in all
jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou
material respects, with the financial statements referred
to above.
V Praze, dne 30.6.2008
26
Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
2007 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v druhovém členění ke dni 31. 12. 2007
jednotky: 1000 Kč
Rok: 2007 Měsíc: 12 IČ: 26415623
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky
č. 500/2002 Sb.
Minimum binding list of information pursuant
to Decree No. 500/2002 Coll.
PROFIT AND LOSS ACCOUNT
classified by type as of 31. 12. 2007
units: CZK thousands
Year: 2007 Month: 12 ID No.: 26415623
Označ. |
Item
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT | PROFIT AND LOSS ACCOUNT
a
b
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:
Business name or other name of the accounting unit:
W.A.G. minerální paliva, a.s.
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší–li
se od bydliště:
Registered office or residence of the accounting unit and place
of business if different from the residence:
Na Pankráci 1685/17, Praha/Prague – 140 00
1 – Výkaz zisku a ztráty
v druhovém členění ke dni 31. 12. 2007
2 – Rozvaha
v druhovém členění ke dni 31. 12. 2007
Attachments
1 – Profit and loss account
classified by type as of 31. 12. 2007
2 – Balance sheet
classified by type as of 31. 12. 2007
v druhovém členění ke dni 31. 12. 2007
4 – Přehled o změnách vlastního kapitálu
v druhovém členění ke dni 31. 12. 2007
3 – Cash flow
classified by type as of 31. 12. 2007
4 – Statement on changes in equity
classified by type as of 31. 12. 2007
hu dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. §4 bod 10)
sledovaném |
referenced
minulém | past
1
2
Tržby za prodej zboží | Revenues from the sale of goods
01
+3 565 197
+3 497 516
Náklady vynaložené na prodané zboží | Costs of goods sold
02
+3 475 019
+2 426 101
+
Obchodní marže | Sale margin
03
+90 178
+71 415
II.
Výkony | Production
04
+37 099
+8 563
II. 1
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | Revenues from the sale of own products and services
05
+33 130
+8 563
II. 2
Změna stavu zásob vlastní činnosti | Change of status of stock from own activities
06
+14
II. 3
Aktivace | Capitalization
07
+3 955
07a
B.
Výkonová spotřeba | Production consumption
08
+52 403
+33 643
B. 1
Spotřeba materiálu a energie | Consumed material and utility expenses
09
+7 175
+3 330
B. 2
Služby | Services
10
+45 228
+30 316
B. 3
10a
+
Přidaná hodnota | Added value
11
+74 874
+46 332
C.
Osobní náklady součet | Total staff costs
12
+30 594
+17 267
C. 1
Mzdové náklady | Wage expenses
13
+21 735
+12 406
C. 2
Odměny členům orgánů splečnosti a družstva | Remuneration of board members
14
C. 3
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | Costs of social security and health insurance
15
+7 235
+4 175
C. 4
Sociální náklady | Social security expenses
16
+1 624
+686
16a
D.
Daně a poplatky | Taxes and fees
17
+147
+480
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | Depreciation of intangible and tangible fixed assets
18
+7 258
+1 830
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu | Revenues from disposals of fixed assets and materials
19
+3 993
+395
III. 1
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | Revenues from disposals of fixed assets
20
+3 993
+395
III. 2
Tržby z prodeje materiálu | Revenues from disposals of materials
21
III. 3
5 – Příloha k účetní závěrce za rok 2007 (výkaz v plném rozsa-
Skutečnost v běžném účetním období |
Accounting period
I
C. 5
3 – Přehled o finančních tocích
číslo
řádku
A.
II. 4
Přílohy
27
21a
F.
Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu | Net book value of fixed assets and materials sold
22
+3 397
+5
extent pursuant to Decree No. 500/2002 Coll., Section 4,
F. 1
Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku | Net book value of fixed assets sold
23
+ 3 397
+5
Subsection 10)
F. 2
Prodaný materiál | Material sold
24
0
5 – Notes on the 2006 financial statements (statement in full
F. 3
6 – Aktuální výpis z obchodního rejstříku
6 - Current excerpt from the Commercial Register
24a
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období | Changes in operating
reserves and provisions and in comprehensive deferred expenses
25
+1 983
+869
IV.
Ostatní provozní výnosy | Other operating revenues
26
+2 945
+3 622
H.
V.
Ostatní provozní náklady | Other operating expenses
27
+2 498
+701
Převod provozních výnosů | Transfer of operating revenues
28
I.
Převod provozních nákladů | Transfer of operating expenses
29
*
Provozní výsledek hospodaření | Operating profit/loss
30
+35 935
+29 197
28
Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
2007 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
Označ. |
Item
Výkaz zisku a ztrát | Profit and loss account
a
b
číslo
řádku
Skutečnost v běžném účetním období |
Accounting period
sledovaném |
referenced
minulém | past
1
2
VI.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | Revenues from sales of securities and ownership interests
31
+120
J.
Prodané cenné papíry a podíly | Securities and ownership interests sold
32
+120
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | Revenues from long–term financial assets
33
VII. 1
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | Revenues from interests
in regulated and controlled entities and accounting units under substantial influence
34
VII. 2
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů | Revenues from other investment securities and ownership interests
35
VII. 3
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | Revenues from other long–term financial assets
36
VII. 4
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku | Revenues from short–term financial assets
ROZVAHA
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky
č. 500/2002 Sb.
Minimum binding list of information pursuant
to Decree No. 500/2002 Coll.
Označ. | Item
a
číslo
řádku
AKTIVA CELKEM | TOTAL ASSETS
001
+1 013 857
Pohledávky za upsaný základní kapitál | Receivables for capital subscriptions
002
+19 000
Dlouhdobý majetek | Fixed assets
003
+391 822
-66 959
+324 863
+298 705
+15 067
-532
+14 535
+5 744
+9 331
–532
+8 799
+651
+5 736
+5 093
+310 078
+292 961
+24 062
+22 007
Dlouhdobý nehmotný majetek | Intangible fixed assets
004
Zřizovací výdaje | Organization costs
005
Nehmotné výsledky vývoje a výzkumu | Intangible results of research and
development
006
B. I. 3.
Software | Software
007
B. I. 4.
Ocenitelná práva | Assessable rights
008
B. I. 5.
Goodwil (+/–) | Goodwil (+/–)
009
B. I. 6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | Other intangible fixed assets
010
B. I. 7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | Advance payments for
intangible fixed assets
011
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | TOTAL ASSETS
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů | Costs of revaluation of securities and derivatives
40
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční účasti | Changes in financial reserves and provisions
41
B. I. 2.
X.
Výnosové úroky | Interest received
42
+157
+16
N.
Nákladové úroky | Interest paid
43
+16 055
+10 882
XI.
Ostatní finanční výnosy | Other financial revenues
44
+4 975
+2 434
O.
Ostatní finanční náklady | Other financial expenses
45
+14 856
+11 463
XII.
Převod finančních výnosů | Transfer of financial revenues
46
P.
Převod finančních nákladů | Transfer of financial expenses
47
*
Finanční výsledek hospodaření | Profit/Loss from financial operations
48
–25 779
–19 895
B. I. 8.
Q.
Daň z příjmu za běžnou činnost | Income tax on ordinary income
49
+3 320
+2 410
B. I. 9
Q. 1
– splatná | – due
50
+3 373
+2 481
Q. 2
– odložená | – deferred
51
-53
-71
+6 836
+6 892
51a
B. II.
012
Dlouhodobý hmotný majetek | Tangible fixed assets
013
+376 505
B. II. 1.
Pozemky | Land
014
+24 062
B. II. 2.
Stavby | Structures
015
+319 748
-61 616
+258 132
+242 324
B. II. 3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | Machinery, equipment,
vehicles, furniture and fixtures
016
+27 294
-4 431
+22 863
+12 152
+4 586
+15 989
+435
+489
Výsledek hospodaření za běžnou činnost | Ordinary income
52
XIII.
Mimořádné výnosy | Extraordinary revenues
53
R.
Mimořádné náklady | Extraordinary expenses
54
B. II. 4.
Pěstitelské celky trvalých porostů | Perennial crops
017
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti | Income tax on extraordinary income
55
B. II. 5.
Základní stádo a tažná zvířata | Breeding and draught animals
018
S. 1
– splatná | – due
56
B. II. 6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek | Other tangible fixed assets
019
S. 2
– odložená | –deferred
57
B. II. 7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | Tangible fixed assets in progress
020
B. II. 8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | Advance payments
for tangible fixed assets
021
B. II. 9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/–) | Gains or losses from
acquired assets (+/–)
022
*
Mimořádný výsledek hospodaření | Extraordinary income
58
T.
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/–) | Transfer of share in profit or loss to partners (+/–)
59
***
Výsledek hospodaření za účetní období | Profit/Loss of current accounting period (+/–)
60
+6 836
+6 892
****
Výsledek hospodaření před zdaněním | Trading income before tax
61
+10 156
+9 302
Podpisový záznam statutátního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby,
která je účetní jednotkou | Signature of the accounting unit’s statutory body or signature of the
person who is the accounting unit
Martin Vohánka, MBA
Poznámka | Note
+5 736
012a
**
57a
+19 000
002a
B. I
nákup, prodej a skladování paliv a maziv
včetně jejich dovozu | purchase, sale and
storage of fuels and lubricants, including
import thereof
+754 795
B.
B. I. 1.
akciová společnost | stock company
+944 008
A. 2
39
Předmět podnikání | Purpose of business
-69 849
Minulé období Netto
| Past period Net
Netto | Net
37
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů | Revenues from revaluation of securities and derivatives
Právní forma účetní jednotky | Legal form of the accounting unit
Korekce | Correction
36a
IX.
30. 06. 2008
Běžné účetní období | Current accounting period
Brutto | Gross
A. 1
38
Sestaveno dne | Executed on
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší–li
se od bydliště:
Registered office or residence of the accounting unit and place
of business if different from the residence:
Na Pankráci 1685/17, Praha/Prague 140 00
classified by type as of 31. 12. 2007
units: CZK thousands
Year: 2007 Month: 12 ID No.: 26415623
Náklady z finančního majetku | Financial asset expenses
S. 3
W.A.G. minerální paliva, a.s.
BALANCE SHEET
K.
Q. 3
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:
Business name or other name of the accounting unit:
v druhovém členění ke dni 31. 12. 2007
jednotky: 1000 Kč
Rok: 2007 Měsíc: 12 IČ: 26415623
AKTIVA | ASSETS
b
29
B. II. 10.
B. III.
-66 427
+4 586
+815
–380
022a
Dlouhodobý finanční majetek | Long–term financial assets
023
+250
+250
B. III. 1.
Podíly v ovládaných a řízených osobách | Interests in regulated and
controlled entities
024
+158
+158
B. III. 2.
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | Interests in accounting units under substantial influence
025
B. III. 3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | Other securities and ownership
interests
026
B. III. 4.
Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv | Loans and credits
– regulating and controlling entity, substantial influence
027
B. III. 5.
Jiný dlouhodobý finanční majetek | Other long–term financial assets
028
B. III. 6.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | Acquired long–term financial
assets
029
B. III. 7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | Advance payments
for long–term financial assets
030
+92
+92
B. III. 8.
031
30
Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
Označ. | Item
a
AKTIVA | ASSETS
b
2007 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
číslo
řádku
Běžné účetní období | Current accounting period
Brutto | Gross
C.
Oběžná aktiva | Current assets
031
+595 935
C. I
Zásoby | Inventory
032
+24 056
C. I. 1.
Materiál | Material
033
C. I. 2.
Nedokončený výroba a polotovary | Work–in–progress and semi–finished
products
034
C. I. 3.
Výrobky | Products
035
C. I. 4.
Zvířata | Animals
036
C. I. 5.
Zboží | Goods
037
C. I. 6.
Poskytnuté zálohy na zásoby | Advance payments for inventory
C. I. 7.
C. II.
-2 890
+23 790
Netto | Net
+593 045
+447 436
+24 056
+12 880
+23 790
+12 880
038a
039
C. II. 1.
Pohledávky z obchodních vztahů | Trade receivables
040
C. II. 2.
Pohledávky – ovládající a řídící osoba | Receivables – regulating and
controlling entity
041
C. II. 3.
Pohledávky – podstatný vliv | Receivables – substantial influence
042
C. II. 4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení | Receivables from partners, cooperative members and syndicate participants
043
C. II. 5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy | Long–term advance payments
044
C. II. 6.
Dohadné účty aktivní | Contingent accrued revenues
045
C. II. 7.
Jiné pohledávky | Other receivables
046
C. II. 8.
Odložená daňová pohledávka | Deferred tax receivable
047
C. II. 9.
Označ. | Item
a
PASIVA | LIABILITIES
b
067
+944 008
+754 795
068
+130 373
+115 538
A. I.
Základní kapitál | Registered capital
069
+109 500
+100 000
A. I. 1.
Základní kapitál | Registered capital
070
+100 000
+100 000
A. I. 2.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly | Own shares and own business shares
071
A. I. 3.
Změny základního kapitálu(+/–) | Changes in registered capital (+/–)
072
A. I. 4.
072a
073
+2 917
A. II. 1.
Emisní ažio | Share premium
074
+9 500
A. II. 2.
Ostatní kapitálové fondy | Other capital funds
075
+5 600
+5 600
A. II. 3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/–) | Gains or losses from revaluation of assets and liabilities
076
-12 183
-12 183
A. II. 4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/–) | Gains or losses from revaluation
in case of transformation
077
-2 890
+533 890
+416 520
C. III. 1.
Pohledávky z obchodních vztahů | Trade receivables
049
+472 630
-2 890
+469 740
+367 332
C. III. 2.
Pohledávky – ovládající a řídící osoba | Receivables – regulating and
controlling entity
050
+12 305
C. III. 3.
Pohledávky – podstatný vliv | Receivables – substantial influence
051
C. III. 4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení | Receivables from partners, cooperative members and syndicate participants
052
+12 305
077a
078
+4 097
+3 753
A. III. 1.
Zákonný rezervní fond | Statutory reserve fund / Indivisible fund
079
+4 097
+3 753
A. III. 2.
Statutární a ostatní fondy | Statutory and other funds
080
080a
Výsledek hospodaření minulých let | Profit/Loss from previous years
081
+7 023
+11 476
A. IV. 1.
Nerozdělený zisk minulých let | Retained earnings from previous years
082
+7 023
+11 476
A. IV. 2.
Neuhrazená ztráta minulých let (–) | Accumulated losses from previous years (–)
083
+6 836
+6 892
+812 681
+638 236
+3 683
+29 636
A. IV. 3.
A. V. 1.
083a
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/–) | Profit/Loss of the current
accounting period (+/–)
A. V. 2.
084
084a
B.
Cizí zdroje | External sources
085
B. I.
Rezervy | Reserves
086
B. I. 1.
Rezervy podle zvláštních právních předpisů | Provisions under special legal regulations
087
B. I. 2.
Rezerva na důchody a podobné závazky | Provision for pension and similar liabilities
088
C. III. 5.
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | Social security and health
insurance
053
C. III. 6.
Stát – daňové pohledávky | Due from state – tax receivables
054
C. III. 7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy | Short–term advance payments
055
B. I. 3.
Rezerva na daň z příjmu | Provision for income tax
089
C. III. 8.
Dohadné účty aktivní | Contingent accrued revenues
056
B. I. 4.
Ostatní rezervy | Other reserves
090
C. III. 9.
Jiné pohledávky | Other receivables
C. III. 10.
C. IV.
057
+4 530
+51 845
+51 845
+44 658
057a
B. I. 5.
B. II.
090a
Dlouhodobé závazky | Fixed liabilities
091
Krátkodobý finanční majetek | Short–term financial assets
058
+35 099
+35 099
+18 036
B. II. 1.
Závazky z obchodních vztahů| Trade liabilities
092
Peníze | Cash
059
+6 388
+6 388
+12 800
B. II. 2.
Závazky – ovládající a řídící osoba | Liabilities – regulating and controlling entity
093
C. IV. 2.
Účty v bankách | Bank accounts
060
+28 711
+28 711
+5 236
B. II. 3.
Závazky – podstatný vliv | Liabilities – substantial influence
094
C. IV. 3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly | Short–term securities and ownership
interests
061
B. II. 4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | Liabilities to
partners, cooperative members and syndicate participants
095
C. IV. 4.
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek | Acquired short–term financial assets
062
B. II. 5.
Dlouhodobě přijaté zálohy | Long–term advances received
096
C. IV. 1.
C. IV. 5.
062a
B. II. 6.
Vydané dluhopisy | Bonds issued
097
Časové rozlišení | Accruals and deferrals
063
+7 100
+7 100
+8 654
B. II. 7.
Dlouhodobé směnky k úhradě | Long–term notes payable
098
D. I. 1.
Náklady příštích období | Deferred expenses
064
+7 100
+7 100
+8 605
B. II. 8.
Dohadné účty pasivní | Contingent accrued expenses
099
D. I. 2.
Komplexní náklady příštích období | Comprehensive deferred expenses
065
B. II. 9.
Jiné závazky | Other liabilities
100
D. I. 3.
Příjmy příštích období | Accrued revenues
B. II. 10.
Odložený daňový závazek | Deferred tax payable
D. I.
D. I. 4.
066
066a
+49
-6 583
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku | Reserve funds, indivisible
fund and other funds from profit
A. IV.
+596 780
+9 500
Kapitálové fondy | Capital funds
A. III. 3.
048
Minulé období Netto | Past period Net
6
Vlastní kapitál | Equity capital
A. III.
Krátkodobé pohledávky | Short–term receivables
Běžné účetní období | Current
accounting period
5
PASIVA CELKEM | TOTAL LIABILITIES
A. II. 5.
047a
číslo
řádku
A.
A. II.
038
Dlouhodobé pohledávky | Long–term receivables
C. III.
Korekce | Correction
Minulé období Netto
| Past period Net
31
B. II. 11.
101
101a
+18 000
+3 683
+11 583
+53
32
Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
Označ. | Item
a
2007 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
PASIVA | LIABILITIES
b
B. III.
číslo
řádku
Běžné účetní období | Current
accounting period
5
Krátkodobé závazky | Current liabilities
102
+643 167
+499 106
B. III. 1.
Závazky z obchodních vztahů | Trade liabilities
103
+589 473
+479 615
B. III. 2.
Závazky – ovládající a řídící osoba | Liabilities – regulating and controlling entity
104
B. III. 3.
Závazky – podstatný vliv | Liabilities – substantial influence
105
B. III. 4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | Liabilities to
partners, cooperative members and syndicate participants
106
+30 000
+5 000
B. III. 5.
Závazky k zaměstnancům | Liabilities to employees
107
+1 124
+582
Závazky ze sociálního zabezpeční a zdravotního pojištění | Liabilities to social security
and health insurance
B. III. 6.
108
+980
+513
B. III. 7.
Stát – daňové závazky a dotace | Due to state – taxes payable and subsidies
109
B. III. 8.
Krátkodobě přijaté zálohy | Short–term advances received
110
B. III. 9.
Vydané dluhopisy | Bonds issued
111
B. III. 10.
Dohadné účty pasivní | Contingent accrued expenses
112
+906
B. III. 11.
Jiné závazky) | Other liabilities
113
+16 525
+13 396
B. III. 12.
B. IV.
+4 159
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky
č. 500/2002 Sb.
Minimum binding list of information pursuant
to Decree No. 500/2002 Coll.
+109 494
B. IV. 1.
Bankovní úvěry dlouhodobé | Long–term bank loans
115
+109 575
+46 156
B. IV. 2.
Krátkodobé bankovní úvěry | Short–term bank loans
116
+55 256
+63 338
B. IV. 3.
Krátkodobé finanční výpomoci | Short–term financial aids
117
117a
Časové rozlišení | Accruals and deferrals
118
+954
+1021
C. I. 1.
Výdaje příštích období | Deferred expenses
119
+954
+868
C. I. 2.
Výnosy příštích období | Accrued revenues
120
30. 06. 2008
+153
120a
Podpisový záznam statutátního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby,
která je účetní jednotkou | Signature of the accounting unit’s statutory body or signature of the
person who is the accounting unit
Martin Vohánka
Právní forma účetní jednotky | Legal form of the accounting unit
Předmět podnikání | Purpose of business
akciová společnost | stock company
nákup, prodej a skladování paliv a maziv
včetně jejich dovozu | purchase, sale and
storage of fuels and lubricants, including
import thereof
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší–li
se od bydliště:
Registered office or residence of the accounting unit and place
of business if different from the residence:
Na Pankráci 1685/17, Praha/Prague, 140 21
TEXT | TEXT
Skutečnost v běžném účetním období |
Accounting period
sledovaném | referenced
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období |
Cash and cash equivalents at the beginning of the accounting period
minulém | past
+34 603
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty účty 591 až 596) |
Accounting profit or loss from ordinary activity before tax (accounts nos. 591 – 596 are not included)
+10 156
+9 302
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace | Adjusted by non-cash transactions
+22 059
+10 858
A.1.1.
Odpisy stálých aktiv (+) s výj. zůst. ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému
majetku (+/-) | Depreciation of fixed assets (+), excluding net book value of fixed assets sold, and depreciation of
adjustments to acquired assets (+/-)
+7 258
+1 884
A.1.2.
Změna stavu opravných položek, rezerv | Change in adjustments, reserves
–497
–1 502
A.1.3.
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů “-”, do nákladů “+”) | Profit (loss) from the sale of fixed
assets (+/-) (recorded to revenues “-“, expenses “+”)
–600
–390
A.1.4.
Výnosy z dividend a podílů na zisku | Dividends and profit shares received
A.1.5.
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-) |
Recorded interest expense (+), excluding capitalised interests and recorded interest revenue (-)
+15 898
+10 866
A.1.6.
Úpravy o ostatní nepeněžní operace | Adjusted by other non-cash transactions
+32 215
+20 160
Z.
+165 831
Sestaveno dne | Executed on
classified by type as of 31. 12. 2007
units: CZK thousands
Year: 2007 Month: 12 ID No.: 26415623
W.A.G. minerální paliva, a.s.
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) | Cash flow from the main business activity (operating activities)
114
C. I. 3.
CASH FLOW
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:
Business name or other name of the accounting unit:
+18 036
113a
B. IV. 4.
v druhovém členění ke dni 31. 12. 2007
jednotky: 1000 Kč
Rok: 2007 Měsíc: 12 IČ: 26415623
Označ. |
Item
P
Bankovní úvěry a výpomoci | Bank credits and assistance
C. I.
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
Minulé období Netto | Past period Net
6
33
A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami |
Net cash flow from operating activities before tax, changes in working capital and excluding extraordinary items
A.2.
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu | Change in non-cash items in working capital
+9 842
+71 230
A.2.1.
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů
aktivních | Change in operating receivables (+/-), accrued asset accounts and estimated asset accounts
–115 690
–55 472
A.2.2.
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních | Change in short-term liabilities from operating activities (+/-), liability accounts and estimated liability accounts
+136 708
+129 007
-11 176
-2 305
+42 057
+91 390
-10 892
Poznámka | Note
A.2.3.
Změna stavu zásob (+/-) | Total staff costs
A.2.4.
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů |
Change in short-term financial assets not included in cash and cash equivalents
A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami |
Net cash flow from operating activities before tax and extraordinary items
A.3.
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků.(-) | Interest paid excluding capitalised interest (-)
-16 501
A.4.
Přijaté úroky (+) | Interest received (+)
+1 367
+982
A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) |
ncome tax paid from ordinary activities and supplementary taxation for previous periods (-)
-3 509
-1 733
A.6.
Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účet. případy, které tvoří mimořádný výsledek hosp. včetně uhrazené splatné daně
z příjmů z mimořádné činnosti | Revenues and expenses connected with extraordinary accounting transactions, creating
extraordinary profit or loss, including income tax due sand settled from extraordinary activity
A.7.
Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) | Dividends and profit shares received (+)
A.***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti | Net cash flow from operating activities
+23 414
+79 747
Peněžní toky z investiční činnosti | Cash flow from investment activity
B.1.
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv | Acquisition costs of fixed assets
-36 809
-133 221
B.2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv | Revenues from sales of fixed assets
+3 993
+395
B.3.
Půjčky a úvěry spřízněným osobám | Loans and credits to related parties
B.***
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti | Net cash flow from investment activities
+12 282
-20 534
-132 826
+14 183
+35 096
Peněžní toky z finančních činností | Cash flow from financial activity
C.1.
Dopady změn dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků spadajících do oblasti finančních
činností na peněžní prostředky a ekvivalenty | Impact of changes in long-term or short-term liabilities included in
financial activities on cash and cash equivalents
34
Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
2007 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty |
Impact of changes in equity on cash and cash equivalents
0
+1 416
C.2.1.
Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z tit. zvýšení zákl. kapitálu, emisního ažia,
event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) | Increase in cash and cash equivalents relating to
an increase in the registered capital or the reserve funds, including advance payments made thereof (+)
0
+1 416
C.2.2.
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) | Payment of equity shares to members/partners (-)
C.2.3.
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) |
Other monetary investment contributions made by partners and shareholders (+)
+14 183
+36 512
-17 063
–16 567
+35 099
+18 036
C.2.
C.2.4.
Úhrada ztráty společníky (+) | Repayment of loss by partners (+)
C.2.5.
Přímé platby na vrub fondů (-) | Direct payments to funds (-)
C.2.6.
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včet. zaplacené sráž. daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního
vypořádání se společníky v.o.s. a komplementáři u k.s. (-) | Dividends or profit shares paid, including withholding
tax paid, and financial settlement with partners in general commercial partnerships and general partners of limited
partnerships (-)
C.***
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti | Net cash flow from financial activities
F.
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků | Net increase or decrease of cash
R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období | Cash and cash equivalents, end of period
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky
č. 500/2002 Sb.
Minimum binding list of information pursuant
to Decree No. 500/2002 Coll.
v druhovém členění ke dni 31. 12. 2007
jednotky: 1000 Kč
Rok: 2007 Měsíc: 12 IČ: 26415623
STATEMENT ON CHANGES IN EQUITY
classified by type as of 31. 12. 2007
units: CZK thousands
Year: 2007 Month: 12 ID No.: 26415623
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li
se od bydliště:
Registered office or residence of the accounting unit and place
of business if different from the residence:
Na Pankráci 1685/17, Praha/Prague – Modřany, 140 21
Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (411) | Registered capital recorded in the Commercial Register (411)
B.
Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku (419) | Registered capital not recorded in the Commercial Register (419)
C.1.
Základní kapitál (411+/- 419) | Equity (411+/- 419)
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (- 252) | Own shares and own ownership interests (-252)
C.
Základní kapitál (C.1 + C.2) | Registered capital (C.1 + C.2)
D.
Emisní ážio (412) | Share premium (412)
E.
Rezervní fondy (421) | Reserve funds (421)
Zvýšení |
Increase
G.
Kapitálové fondy (413) | Capital funds (413)
0
+9 500
+100 000
XXX
Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku | Differences from revaluation outside profit/loss
+12 183
I.
Zisk účetních období (428 + D 431) | Profit for accounting periods (428 + D 431)
+18 368
K.
Zisk/ztráta za účetní období po zdanění | Profit/loss for accounting period after tax
Obecné údaje o účetní jednotce
I.
General Terms
I.1.
Základní údaje
I.1.
Basic Terms
Vlastní kapitál celkem (součet C až K) | Equity total (sum of items C to K)
Název účetní jednotky:
W.A.G. minerální paliva, a.s.
Name of the accounting unit: W.A.G. minerální paliva, a.s.
Právní forma podnikání:
akciová společnost
Legal form:
joint stock company
Sídlo:
Na Pankráci 1685/17, Praha 4,
Registered office:
Na Pankráci 1685/17, Praha 4,
PSČ 110 02
XXX
XXX
IČO:
XXX
XXX
+109 500
30. 06. 2008
Předmět podnikání | Purpose of business
akciová společnost | stock company
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich
dovozu | purchase, sale and storage of fuels and
lubricants, including import thereof
Identification No.:
264 15 623
Key business branch:
purchase, sale and warehous-
Nákup, prodej a skladování
ing of fuels and greases including their imports excluding
+9 500
+9 500
paliv a maziv včetně jejich
+344
+4 097
dovozu s výjimkou výhradního
exclusive purchase, sale and
nákupu, prodeje a skladování
warehousing of fuels and
+5 600
paliv a maziv ve spotřebitel-
greases in consumer packages
-12 183
ském balení do 50 kg na jeden
up to 50 kg packages.
+4 509
kus balení.
+13 859
The date of creation of
Datum vzniku
XXX
XXX
XXX
+115 538
+19 344
+4 509
účetní jednotky:
Poznámka | Note
the accounting unit:
4. December 2000
4. prosince 2000
+130 378
Podpisový záznam statutátního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby,
která je účetní jednotkou | Signature of the accounting unit’s statutory body or signature of the
person who is the accounting unit
Martin Vohánka
Právní forma účetní jednotky | Legal form of the accounting unit
264 15 623
předmět činnosti:
I.2.
Sestaveno dne | Executed on
PSČ 110 02
Rozhodující
H.
Ztráta účetních období (429 + MD 431) | Loss for accounting periods (429 + MD 431)
I.
+9 500
+5 600
J.
Konečný
zůstatek |
Balance,
end of
period
+100 000
+3 753
Ostatní fondy ze zisku (422, 423, 427) | Other funds created from profit (422, 423, 427)
Snížení |
Decrease
+100 000
XXX
F.
Notes on the 2007 financial
statements (statement in full extent
pursuant to Decree No. 500/2002
Coll., Section 4, Subsection 10)
W.A.G. minerální paliva, a.s.
Počáteční
zůstatek |
Balance,
beginning
of period
C.2.
Příloha k účetní závěrce za rok 2007
(výkaz v plném rozsahu dle Vyhlášky
č. 500/2002 Sb. §4 bod 10)
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:
Business name or other name of the accounting unit:
TEXT | TEXT
A.
35
Osoby, které se podílejí 20 a více procenty
na základním kapitálu účetní jednotky
Společník
I.2.
Entities holding 20% and more of the share
of the accounting entity
podíl v %
Associate
Share in %
Martin Vohánka
60 %
Martin Vohánka
60 %
ENDORSED INVESTMENT Ltd.
40 %
ENDORSED INVESTMENT Ltd.
40 %
36
Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
I.3.
Změny a dodatky v obchodním rejstříku
2007 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
I.3.
V roce 2007 byl doplněn předmět podnikání o následující
Changes and Amendments in the
Company Register
37
W.A.G. mineral
fuels SK, s.r.o.
Name
NETTO spol. s r.o.
44566450
36783277
IČ
44566450
36783277
Kukučínova 38/A
Bratislava, SR
Address
Na Pankráci
1685/17, Praha 4
Kukučínova 38/A,
Bratislava, SR
název
NETTO spol. s r.o.
IČ
W.A.G. mineral
fuels SK, s.r.o.
živnosti:
In 2007 the business branch record has been amended by the
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným
following branches:
sídlo
Na Pankráci
1685/17, Praha 4
- specialized retail and general merchandise retail
podíl na ZK (%)
100 %
100 %
Share of the RC (%) 100 %
100 %
vlastní kapitál
k 31. 12. 2007
-15 280 tis. Kč
48 tis. Kč
Own Capital by
Dec 31, 2007
-15 280
thousand CZK
CZK 48 thousand
VH k 31. 12. 2007
-2 806 tis. Kč
-152 tis. Kč
VH by Dec 31, 2007
-2 806
thousand CZK
CZK 152
thousand
zbožím
- hostinská činnost
- catering trade
- údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
- maintenance works in connection with motor vehicles and
- ubytovací služby
their accessories
- skladování zboží a manipulace s nákladem
- housing services
- technické činnosti v dopravě
- warehousing of goods and cargo handling
- podniky zajišťující ostrahu majetku a osob
- technical activities in transport
- security services relating to property and people
I.4.
Organizační struktura podniku a její změny
Společnost je řízena centrálně ředitelem společnosti. Ředi-
I.4.
The company is managed centrally by the company CEO. The
středisek podléhají zaměstnanci středisek (čerpací stanice,
Company Director/CEO is the head of all employees, sales
myčka kamionů). Během roku 2007 nedošlo v této organizační
representatives and managers of individual departments. The
struktuře k žádné změně.
department managers manage their employees (fuel stations,
truck wash stations). During 2007, this organizational structure
has not been modified neither re-organized.
I.5.
Statutory Body of the Accounting Entity by
the End of the Accounting Period
funkce
stav ke
31. 12. 2007
stav ke
31. 12. 2006
předseda představenstva
Martin Vohánka
Martin Vohánka
Position
místopředseda
představenstva
Petr Husák
Petr Husák
Chair of the Board Mr. Martin
of Directors
Vohánka
Mr. Martin
Vohánka
člen představenstva
David Holý
David Holý
Vice-Chair of the
Mr. Petr Husák
Board of Directors
Mr. Petr Husák
Member of the
Mr. David Holý
Board of Directors
Mr. David Holý
I.6.
Dozorčí orgány účetní jednotky ke konci
účetního období
stav ke
31. 12. 2007
funkce
stav ke
31. 12. 2006
I.6.
Situation by Dec
31, 2007
Situation by Dec
31, 2006
Supervisory Body of the Accounting Entity
by the End of the Accounting Period
předseda dozorčí
rady
Tim Cox
Tim Cox
Position
člen dozorčí rady
Hana Hradská
Hana Hradská
Alena Dekiská
Chair of the SuperMr. Tim Cox
visory Board
Mr. Tim Cox
člen dozorčí rady
Ing. Bohdan
Resler
Member of the
Supervisory Board
Ms. Hana Hradska
Ms. Hana Hradska
Member of the
Supervisory Board
Mr. Bohdan Resler, M.A.
Ms. Alena Dekiska
II.
Podíly v obchodních společnostech nebo družstvech
II.1.
Obchodní společnosti a družstva, v nichž
má účetní jednotka větší než 20 % podíl na
jejich základním kapitálu
Situation by Dec
31, 2007
Situation by Dec
31, 2006
II.2.
Ovládací smlouva a ani smlouva o převodu zisku nebyla
Operating Contracts, Contracts on Profit
Transfers
Operating Contracts as well as Contracts on Profit Transfers
Organizational Structure of the Company
and its Modifications
obchodní cestující a vedoucí jednotlivých středisek. Vedoucím
Statutární orgány účetní jednotky ke konci
účetního období
Ovládací smlouvy, smlouvy o převodech
zisku
uzavřena.
teli společnosti jsou přímo podřízeni zaměstnanci správy,
I.5.
II.2.
haven’t been closed.
III.
Osobní náklady
III.1.
Průměrný počet zaměstnanců
průměrný počet zaměstnanců v roce 2007
44
průměrný počet zaměstnanců v roce 2006
26
z toho členů řídících orgánů
III.
Individual Costs
III.1.
Average Number of Employees
Average Number of Employees in 2007
44
Average Number of Employees in 2006
26
průměrný počet řídících pracovníků v roce 2007
1
of which were managers
Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2006
1
Average Number of Members of Managing Bodies in 2007 1
Average Number of Members of Managing Bodies in 2006 1
III.2.
Osobní náklady na zaměstnance,
z toho na členy řídících orgánů
osobní náklady na zaměstnance – 2007
osobní náklady na řídící zaměstnance – 2007
osobní náklady na zaměstnance – 2006
osobní náklady na řídící zaměstnance – 2006
III.3.
III.2.
30 594 tis. Kč
Costs per Employees Including Members of
Managing Bodies
3 768 tis. Kč
Individual Costs Per Employee in 2007
CZK 30,594,000
17 267 tis. Kč
Individual Costs Per Manager in 2007
CZK 3,768,000
322 tis. Kč
Individual Costs Per Employee in 2006
CZK 17,267,000
Individual Costs Per Manager in 2006
CZK 322,000
Další odměny členů statutárních orgánů
a dozorčích orgánů
III.3.
Společnost v roce 2007 nevyplácela žádné odměny členům
statutárních a dozorčích orgánů.
Other Bonuses for the Members of the
Statutory and Supervisory Bodies
In 2007, the Company hasn’t paid the members of the statutory and supervisory bodies no rewards or bonuses.
IV.
Plnění poskytnutá statutárním
orgánům, členům statutárních
orgánů nebo jiných řídících a dozorčích orgánů
IV.
Allowances Provided to Statutory
Bodies, Members of Statutory
Bodies or Other Managing and
Supervisory Bodies
Půjčky, úvěry, poskytnutá zajištění a ostatní plnění jak
II.
II.1.
Shares in Business Companies or
Cooperatives
Business Companies and Cooperatives, in
Which the Accounting Entity Holds More
Than 20% Share of the Registered Capital
v peněžní tak nepeněžní podobě osobám, které jsou statu-
Any loans, credits, guarantees and other allowances in
tárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících
financial as well as non-financial form to persons, who are
a dozorčích orgánů včetně bývalým osobám a členům
a statutory body, members of statutory or other managing
těchto orgánů nebyly v roce 2007 poskytnuty.
and supervisory bodies including former members of these
bodies have not been provided within 2007.
2007 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
38
Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
V.
Informace o aplikaci
obecných účetních zásad
V.
Information on Application of
General Accounting Principles
V.1.
Zásoby
V.1.
Reserves
Nakupované zásoby
Purchased Reserves
složka zásob
Zboží na skladě
způsob ocenění
pořizovacími cenami; při vyskladnění používána metoda
FIFO
vedlejší pořizovací náklady
39
Výše daňových odpisů se řídí zákonem č. 586/92 Sb.,
Amount of tax deductions is subject to the Act No. 586/92
o daních z příjmů (ve znění platných předpisů).
Coll., on income taxes as amended.
V.2.5. Významné změny v metodice odpisování
V.2.5. Significant Changes in Methodology of Depre-
dlouhodobého majetku a metod odpisování oproti
ciation of Long-term Assets and Depreciation Methods
minulému účetnímu období.
Compared to Previous Accounting Period.
File of Reserves
Goods on stock
V roce 2007 nebyly žádné významné změny v metodice odp-
In 2007, no significant changes in methodology of deprecia-
Assessment
Purchase prices; FIFO method
used for warehousing
isování dlouhodobého majetku a metod odpisování oproti
tion of long-term assets and depreciation methods com-
minulému období.
pared to previous accounting period have been introduced.
Related Purchase Costs
Transport, postage, packaging
V.3.
V.3.
Doprava, poštovné, balné
Kurzové přepočty - způsob přepočtu
Currency Conversions – Conversion Ways
Reserves of Own Production.
Pro přepočet vystavených faktur je používán denní kurz
For currency conversion of the invoices issued, the daily
Zásoby vlastní výroby.
The accounting entity creates no reserves of own pro-
ČNB platný ke dni zdanitelného plnění; u převodu deviz
exchange rate of the CNB (Czech National Bank) valid on the
Účetní jednotka nevytváří zásoby vlastní výroby.
duction. Changes to Assessment Methods Within the
v cizí měně na českou měnu vnitřní kurz převádějící banky;
day of taxable supply is used. Concerning foreign currencies
Změny způsobů oceňování zásob v průběhu účetního
Accounting Period. In 2007, no changes in assessment
u pohledávek a závazků skupiny „mýto“ kurz devizy-nákup
to Czech currency, exchange rate of the converting bank is
období. V roce 2007 nebyly žádné změny ve způsobu oceňo-
methods have been made.
KB, a.s., v ostatních případech kurz ČNB platný k 1. dni
used. Concerning receivables and liabilities within the “toll”
měsíce.
group, exchange rate of KB (“devizy-nakup”) is used. In all
vání zásob.
V.2.
Long-term Assets
V.2.
Dlouhodobý majetek
V.2.1
Contents of Own Costs, by which The Long-term
V.2.1
Obsahová náplň vlastních nákladů, kterými se
Assets Are Assessed Manufactured by Themselves. In
other cases, the CNB exchange rate valid on the 1st day of
oceňuje dlouhodobý majetek vyrobený ve vlastní režii.
2007, the accounting entity has not created any long-term
V roce 2007 účetní jednotka nevytvářela žádný dlouhodobý
assets by themselves.
majetek ve vlastní režii.
V. 4.
V roce 2007 nebyla stanovena reprodukční pořizovací cena.
the relevant month is used.
V roce 2007 nedošlo ke změnám účetních metod.
V. 4.
V.5.
In 2007, no changes to accounting methods have been
V.2.2. Method of Setting the Reproduction Purchase
V.2.2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny.
Změny účetních metod a způsob uvádění
srovnatelných údajů ve výkazech
Způsob stanovení reprodukčních pořizovací
ceny
introduced.
V roce 2007 nebyla stanovena reprodukční pořizovací cena.
Price.
V.5.
In 2007, no reproduction purchase price has been set.
V.6.
Podstatné změny způsobu oceňování,
postupů odpisování a postupů účtování
oproti předchozímu účetnímu období
V.2.3. Hodnoty pro tvorbu opravných položek
V.2.3. Values for Creating Adjusting Entries Relating to
k dlouhodobému majetku.
Long-term Assets.
V roce 2007 nebyla vytvářena opravná položka
In 2007, no adjusting entries have been created in relation to
V roce 2007 nedošlo k žádným podstatným změnám ve
k dlouhodobému majetku.
long-term assets
způsobu odpisování a postupu účtování oproti předchozímu
V.2.4. Způsob odpisování dlouhodobého majetku.
V.2.4. Depreciation Methods of the Long-term Assets.
třída majetku
způsob odepisování
Type of Assets
Depreciation Method
Budovy, haly, stavby
lineární
Buildings, halls, constructions
Linear
Stroje, přístroje, zařízení
lineární
Machines, devices, equipment
Linear
Dopravní prostředky
lineární
Vehicles
Linear
Inventář
lineární
Inventory
Linear
lineární
Small long-term tangible and
intangible assets
Linear
Odpisové plány:
V.6.
V.7.
Informace o odchylkách od metod podle
§7 odst. 5 zákona
V.7.
V.8.
Způsob stanovení opravných položek k majetku
In 2007, no variances from methods pursuant to par. 7, art. 5
V.8.1.
Způsob stanovení opravných položek
Depreciation Period
doba po splatnosti
výše OP v %
Budovy, haly, stavby
10-30 let
Buildings, halls, constructions
10-30 years
180 dní
20
Stroje, přístroje, zařízení
3-10 let
Machines, devices, equipment
3-10 years
360 dní
33
Dopravní prostředky
3-4 roky
Vehicles
3-4 years
Inventář
3-8 let
Inventory
3-8 years
2 years
V.8.2. Způsob stanovování opravných položek k účtům
zásob
V roce 2007 nebyly uplatněny žádné opravné položky
k zásobám.
Information on Variances from Methods
Pursuant to par. 7, art. 5 of the Act
of the Act have been used.
V.8.
Assets Class
Small long-term tangible and
intangible assets
ing period have been introduced.
§7 odst.5 zákona.
doba odepisování
2 roky
well as accounting methods compared to previous account-
V roce 2007 nebyly použity žádné odchylky od metod podle
třída majetku
Drobný dlouhodobý hmotný
a nehmotný majetek
Significant Changes to Assessment Methods,
Depreciation and Accounting Methods Compared to Previous Accounting Period
In 2007, no significant changes in depreciation methods as
k pohledávkám
Depreciation plans:
Method for Setting a Reproduction
Purchase Price
In 2007, no reproduction price has been set.
účetnímu období.
Drobný dlouhodobý hmotný
a nehmotný majetek
Changes to Accounting Methods and Ways
of Listing Comparable Data in Returns
V.8.1.
Method of Setting the Adjusting Entries
for Assets
Method of Setting the Adjusting Entries for
Receivables
Payment Term
Amount of Adjusting Entries in %
180 days
20
360 days
33
V.8.2. Method of Setting Adjusting Entries to Reserve
Accounts
In 2007, no adjusting entries to reserve accounts have been set.
40
Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
V.8.3. Způsob stanovení opravných položek
2007 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
V.8.3. Method of Setting Adjusting Entries to Long-
k dlouhodobému majetku
V roce 2007 nebyly uplatněny opravné položky
term Assets
In 2007, no adjusting entries to long-term assets have been set.
k dlouhodobému majetku.
V.9.
V.9.
Způsob stanovení reálné hodnoty
příslušného majetku a závazků podle
zákona
Method of Setting the Real Value of the
Relevant Assets and Liabilities According to
the Law
Pursuant to the provisions of par. 27, art. 5 of the Act on
položka z rozvahy
Balance Sheet Entry
částka v tis. Kč
Přecenění podílu na
společnosti NETTO, spol.
s r.o. metodou ekvivalence -viz bod V.9
2007
2006
přírůstek úbytek
přírůstek
úbytek
20.261
93.104
0
Assets Entry
2007
decrease
Constructions
20,261
0
93,104
0
2,054
0
17,849
0
859
31,566
13,764
Accounting, the accounting entity valued their share in the
ocenila účetní jednotka podíl ve společnosti
company of NETTO s.r.o. to CZK 0.00 using the method of
pozemky
2.054
0
17.849
0
Land
NETTO spol. s r.o. metodou ekvivalence na hodnotu 0.
equivalence. Financial investment was of an amount of CZK
Finanční investice byla pořízena za 12.183 tis. Kč.
12,183,000.
ostatní dlouhodobý majetek
13774
859
31.566
13.764
Other long-term
13,774
assets
V.10.
V.10.
Deriváty
Derivatives
VI.2.
druh derivátu
Úrokový swap
Derivate Type
Interest swap
rozsah
300 000
Extent
300 000
podstata
pevná úrokové sazba
Principle
Fixed interest rate
hlavní podmínky
fixace úrokové sazby
Key Conditions
Fixing the interest rate
V.11.
Změny reálné hodnoty na účtu skupiny 41
položka
V.11.
přecenění podílu na společnosti NETTO spol. s r.o.
období změna
2007
částka snížení v tis. Kč
12.183
Changes to Real Value on the Account of
Group 41
Entry
Re-valuation of the share in
NETTO s.r.o.
Period of Change
2007
Amount of Devaluation
12,183,000
Finanční investice (100% podíl na společnosti NETTO, spol.
s r.o.) byla k rozvahovému dni přeceněna metodou ekviva-
By the balance day, the financial investment (100% share in
lence a hodnota této investice snížena na hodnotu nula
the company of NETTO s. r.o.) was re-valued by the method
s ohledem na záporný vlastní kapitál dceřiné společnosti.
of equivalence and the value of this investment decreased
to zero regarding the negative own capital of the subsidiary.
V.12.
Opravné položky
položka
opravná položka k pohledávkám
V.12.
Entry
Adjusting entry to receivables
CZK 2,890,000
důvod opravné položky
zohlednění rizik a uplatnění
zásady opatrnosti
Reason for Adjusting Entry
Monitoring risks and observing diligence
Významné položky z rozvahy a výkazu
zisku a ztráty, jejichž uvedení je podstatné pro hodnocení finanční, majetkové
a důchodové pozice podniku a pro analýzu
výkazů a tyto údaje nevyplývají přímo ani
nepřímo z rozvahy a výkazu zisku a ztráty
VI.
VI.1.
Significant Data, Which Are Not Separately
Listed in the Balance Sheet Neither the
Profit & Loss Sheet
All significant data are listed in the Balance Sheet and the
zisků a ztrát.
Profit & Loss Sheet.
VI.2.1. Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní
VI.2.1. Retrospective Assessment of Income Taxes for
období
Previous Accounting Periods
V roce 2007 nebyly žádné doměrky daně z příjmů za minulá
In 2007, no retrospective assessment of income taxes for
účetní období.
previous accounting periods have been applied.
VI.2.2. Odložený daňový závazek/pohledávka
VI.2.2. Deferred Tax Liability/Debt
položka
závazek / pohledávka
částka v tis. Kč
Rozdíl daňových
a účetních odpisů
Pohledávka
405
Neuhrazené úroky
z prodlení
Závazek
4
Na základě principu opatrnosti nebyla výsledná daňová
Entry
Liability/Debt
Amount in CZK
Difference of tax
and accounting
depreciations
Receivable
405,000
Unpaid interests of
default payments
Liability
4,000
Concerning the caution principle, the final tax debt of an
amount of CZK 401,000 has not been put on account.
Amount of Adjusting Entry
Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
VI.2.
Všechny významné údaje jsou vykázány v rozvaze a výkazu
Adjusting Entries
2 890 tis. Kč
VI.1.
Významné údaje, které nejsou v rozvaze a výkazu zisku a ztráty samostatně
vykázány
pohledávka ve výši 401 tis. Kč zaúčtována.
výše opravné položky
VI.
0
2006
increase decrease increase
V souladu s ustanovením §27 odst.5 zákona o účetnictví
stavby
12,183,000
Increases and decreases in thousands of CZK
přírůstky a úbytky v tis. Kč
položka aktiv
Amount in CZK
Revaluation of the share
in NETTO s.r.o. using the
method of equivalence
– see art. V.9
12.183
41
Additional Data to the Balance
Sheet and the Profit & Loss Sheet
Significant Entries of the Balance Sheet and
the Profit & Loss Sheet, Which Are Important
for Assessment of the Financial, Asset and
Annuity Situation of the Enterprise and for
Analysis of Returns and These Data Directly
or Indirectly Do Not Result From the Balance
Sheet Neither the Profit & Loss Sheet
VI.2.3. Rezervy
V roce 2007 nebyly vytvářeny žádné rezervy.
VI.2.3. Reserves
No reserves have been created in 2007.
VI.2.4. Dlouhodobé bankovní úvěry (v tis. Kč)
bankovní
ústav
ČS, a.s.
účel
Koupě
pozemku
Průhonice
Výstavba
čerpací
stanice
T&G
Průhonice
6,45
5,73
úrok.
sazba
v%
p.a.
ČS, a.s.
S
Morava
Leasing
S
Morava
Leasing
Pořízení
parkoviště
a myčky
Modletice
Výstavba
čerpací
stanice
EW
Cheb
Výstavba
čerpací
stanice
EW Rozvadov
4,70
5,25
5,8
KB, a.s.
VI.2.4. Long-term Bank Credits (in thousands of CZK)
Bank
ČS, a.s.
ČS, a.s.
KB, a.s.
S
Morava
Leasing
S
Morava
Leasing
Purpose
Purchase of
land in
Pruhonice
Building-up
fuel
station
of T&G
in Pruhonice
Purchase of
parking
and carwash in
Modletice
Building-up
fuel
station
of EW in
Cheb
Building-up
fuel
station
of EW
in Rozvadov
5,73
4,70
5,25
5,8
Interest
Rate in 6,45
% p.a.
42
Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
jištění
poč.
stav
2007 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
pozemek
Průhonice
čerpací
stanice
T&G
Průhonice
parkoviště
a myčka
Modletice
čerpací
stanice
EW
Cheb
čerpací
stanice
EW
Cheb
3.292
21.000
44.062
40.000
10.000
Land in
Pruhonice
Guarantee
Initial
situation
3,292
Fuel
station
of T&G
in Pruhonice
21,000
Parking
and carwash in
Modletice
44,062
Fuel
station
of EW in
Cheb
40,000
Fuel
stationof EW
in Cheb
10,000
VI.2.5. Splatné závazky pojistného na sociální
VI.2.5. Social Security and State Employment Policy
zaměstnanosti
Stav k 31. 12. 2006 v tis. Kč
680
366
Situation by Dec 31, 2007 in
CZK
Situation by Dec 31, 2006 in
CZK
680,000
366,000
21.274
Future payments due within
one year
7,987,000
11,980,000
Budoucí platby splatné do jednoho
roku
7.987
11.980
Future payments due after
one year
17,829,000
30,879,000
Budoucí platby splatné po jednom
roce
17.829
30.879
In January 2008 all liabilities have been fully paid up.
VI.2.6. Splatné závazky veřejného zdravotního
pojištění
VI.2.6. Public Health Insurance Liabilities Due
Stav k 31. 12. 2006 v tis. Kč
145
Situation by Dec 31, 2007 in
CZK
Situation by Dec 31, 2006 in
CZK
299,000
145,000
V lednu 2008 byly tyto závazky uhrazeny v plné výši.
In January 2008 all liabilities have been fully paid up.
VI.2.7. Daňové nedoplatky u místně příslušných
finančních úřadů
VI.2.7. Tax Liabilities with Local Tax Offices
Účetní jednotka nemá žádné daňové nedoplatky u místně
There are no tax liabilities related to the accounting entity at
příslušných finančních úřadů.
the local tax offices.
VI.2.8. Pohledávky určené k obchodování, oceňované
reálnou hodnotou
VII.2.
Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze:
Drobný majetek do výše 20 tis. Kč vstupní ceny není evi-
Small assets up to CZK 20,000 of purchase price are not
recorded. Their value in 2007 is CZK 676,000.
VII.3.
VII.3.
Long-term
Tangible
Assets
Lien, Right of
User
Value of Lonterm Assets
(in CZK)
Amount of
Liability (in
CZK)
Land in
Pruhonice
Lien - CS, a.s.
3,658,000
2,124,000
Lien - CS, a.s.
–
21,000,000
dlouhodobý
hmotný
majetek
zástavní
právo, věcné
břemeno
Pozemek
Průhonice
Zástavní prá3.658
vo ČS, a.s.
2.124
Čerpací
stanice T&G
Průhonice
Zástavní právo ČS, a.s.
21.000
Fuel station
of T&G in
Pruhonice
Parkoviště
a myčka
Modletice
Lien - KB, a.s.
55,128,000
38,147,000
Zástavní
právo KB,a.s.
38.147
Parking and
carwash in
Modletice
Real estate
in Cheb
Lien TEGO2000
s.r.o.
40,010,000
7,900,000
Nemovitost
Cheb
Zástavní
právo TEGO
2000 s.r.o.
Lien - S Morava Leasing
40,010,000
38,304,000
Nemovitost
Cheb
Zástavní právo S Morava 40.010
Leasing
Real estate
in Cheb
VI.2.8. Receivables Intended for Sale Valued by real Value
hodnota dl.
majetku
(tis. Kč)
Long-term Tangible Assets Under Lien, Right of
User
Dlouhodobý hmotný majetek, který je zatížen
výše závazku
(tis. Kč)
–
55.128
40.010
7.900
38,304
VII.4.
Overview Over the Assets of Which the Market
Value is Much Higher Than the Book Value
No receivables intended for sale in 2007
VII.4.
V roce 2007 nevlastní účetní jednotka žádné pohledávky
určené k obchodování.
Summary of the Assets Not Listed in the Balance
Sheet
zástavním právem, věcným břemenem
V lednu 2008 byly tyto závazky uhrazeny v plné výši.
299
36.499
dován. Jeho výše v roce 2007 je 676 tis. Kč.
Liabilities Due
Stav k 31. 12. 2007 v tis. Kč
Stav k 31. 12. 2007 v tis. Kč
Skutečně uhrazené splátky nájemného k 31.12.
VII.2.
zabezpečení a příspěvku na státní politiku
VI.2.9. Subsidies
Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je
The company owns 2 cars after expiration of their leasing
výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví
contracts. Their market value is considerably higher that
V majetku společnosti jsou 2 odkoupené osobní vozy po
their book value. The market value of these cars is approx.
VI.2.9. Dotace
ukončení leasingových smluv, jejichž tržní ocenění je výrazně
CZK 356,000. Their book value is CZK 0.00.
V roce 2007 nebyla poskytnuta žádná dotace.
VI.2.10. Research & Development
vyšší než v účetnictví. Tržní hodnota těchto vozů je cca 356
No research & development in 2007
tis. Kč, v účetnictví jsou evidovány v hodnotě 0 tis. Kč.
No subsidies have been received during 2007.
VII.5.
Alien Assets Listed in the Balance Sheet
There are no alien assets listed in the balance sheet.
VI.2.10. Výzkum a vývoj
VII.5.
V roce 2007 nebyl prováděn žádný výzkum ani vývoj.
VII. Majetek a závazky
Cizí majetek
VII. Assets and Liabilities
V rozvaze není žádný cizí majetek.
Details on the long-term assets are listed in the separate
VII.6.
2007
2006
Souhrnná výše pohledávek 180 dnů po
lhůtě splatnosti
19.525
10.491
2006
Pohledávky za účetními jednotkami
v konsolidačním celku
0
186
64,133,000
Pohledávky kryté podle zástavního práva
0
0
Pohledávky s dobou splatnosti k rozvahovému dni delší než pět let
0
0
Rozpis dlouhodobého majetku je obsažen v samostatné
VII.1.
příloze č. 1.
Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu (v tis. Kč):
třída majetku
2007
2006
Splátky nájemného za celou dobu
předpokládaného nájmu
62.315
64.133
Leased fixed tangible assets
2007
Leasing payments for the entire time of estimated leasing
period
62,315,000
Actually paid amounts by
December 31
36,499,000
VII.6.
Pohledávky (v tis. Kč)
Appendix No. 1.
VII.1.
43
21,274,000
Receivables (in CZK)
2007
2006
Total amount of receivables
180 days overdue
19,525,000
10,491,000
Receivables towards accounting entities in consolidated
body
0
186
Receivables secured pursuant
to a right of lien
0
0
Receivables due in five years
and later from the balance day
0
0
44
Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
VII.7.
2007 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
Závazky (v tis. Kč)
Souhrnná výše závazků 180 dnů po
lhůtě splatnosti
VII.10. Liabilities (in CZK)
2007
2006
2.319
772
Závazky k účetním jednotkám v konsoli0
dačním celku
1.434
Závazky kryté podle zástavního práva
0
0
Závazky s dobou splatnosti k rozvahovému dni delší než pět let
0
0
Závazky nevykázané v rozvaze
0
0
Penzijní závazky
0
0
VII.8.
Významné položky zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu
2007
2006
Total amount of liabilities 180 days
overdue
2,319,000
772,000
Liabilities towards accounting
entities in consolidated body
0
1,434,000
Liabilities secured pursuant to
a right of lien
0
0
Liabilities due in five years and
later from the balance day
0
0
Liabilities not listed in the balance
0
sheet
0
Pension liabilities
0
0
VII. 8. Significant Events That Happened Between the
Date of the Final Accounts and the Day, by Which
NETTO spol. s r.o., se stala v průběhu účetního období
the Balance Sheet and the Profit & Loss Sheet
2006 součástí podniků tvořící skupinu. Statutární orgán
Are Approved to Be Released From the Account-
společnosti W.A.G. minerální paliva a.s. rozhodl, že z důvodů
ing Entity.
rozdílných účetních metod při zohlednění neadekvátních
Within the accounting period of 2006, NETTO s.r.o. became
nákladů na jejich sjednocení a časového posunu účetní
a part of the a group of enterprises. The statutory body of
závěrky u dceřiné společnosti nebude sestavena konsoli-
W.A.G. Mineral Fuels a.s. decided that due to different ac-
dovaná účetní závěrka za účetní období 2006. Vzhledem
counting methods and considering the high costs of their
k tomu, že ani v roce 2007 nebyly sjednoceny účetní postupy
unification and delay of the final accounts at the subsidiary,
s dceřinými společnostmi, nebyla ani v roce 2007 provedena
the consolidated final accounts would not be elaborated
konsolidace.
for the accounting period of 2006. Regarding the fact that
not even within 2007 the accounting standards have been
unified with the subsidiaries, no consolidation has been
VIII. Výkaz zisku a ztráty
Přecenění finanční investice na 12 183
společnosti NETTO spol. s r.o.
tis. Kč
IX.4.
own capital.
komentář
Comments
Re-valuation of financial investment in NETTO s.r.o.
CZK
12,183,000
See art. V.9
Návrh na rozdělení zisku za předcházející účetní
IX.4.
Proposition on Distribution of Profit of the Previous Accounting Periods
V roce 2008 nebude rozdělen zisk za předchozí období.
IX.5.
uted in 2008.
Základní kapitál
počet akcií
druh akcie
jmenovitá hodnota
1.100 ks
akcie na majitele
10.000,- Kč
8 ks
akcie na majitele
10.000.000,- Kč
Quantity of Shares Type of share
Nominal value
1 ks
akcie na majitele
9.000.000,- Kč
1.100 pieces
Bearer shares
10.000,- CZK
8 pieces
Bearer shares
10.000.000,- CZK
1 pieces
Bearer share
9.000.000,- CZK
X.
Tržby z prodeje zboží, výrobků
a služeb
X.
Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb (v tis. Kč)
druh činnosti
2007
2006
Tržba za prodej služeb
33.130
8.563
Tržba celkem za prodej zboží
3.565.197
3.497.516
Celkem
3.598.327
3.506.079
Veškeré tržby jsou v roce 2007 realizovány v tuzemsku.
XI.
Přehled o peněžních tocích
XI.1.
Položky zahrnované do peněžních prostředků
The company elaborates the Profit & Loss Sheet in type clas-
Cenné papíry a vlastní kapitál
sification.
a peněžních ekvivalentů
IX.5.
Registered Capital
X.
Earnings of Sales of Goods,
Products and Services
X.
Earnings of Sales of Goods, Products and Services
(amounts in CZK)
Activity type
2007
2006
Sales of services
33,130,000
8,563,000
Sales of goods
3,565,197,000
3,497,516,000
Total
3,598,327,000
3,506,079,000
All earnings of 2007 have been realized in the domestic market.
Podíly vzniklé během účetního období
V roce 2007 byl pořízen 100% obchodní podíl ve společnosti
Securities & Own Capital
IX.1.
Shares Acquired During the Accounting Period
In 2007 a 100% share in W.A.G. Mineral Fuels SK s.r.o. has
papíry nebo práva
been acquired.
Společnost nevlastní žádné dluhopisy nebo podobné cenné
Entries Included into Financial Resources and
Financial Equivalents
on bank accounts to the financial resources and financial
equivalents.
Přehled o peněžních tocích je sestavován nepřímou metodou.
XI.2.
XI.3.
Exchangeable Bonds or Similar Securities or
Metoda vykazování peněžních toků z provozní
činnosti
Změny v modelu, konstrukci a obsahové náplni
papíry nebo práva.
IX.2.
IX.3.
The company is not an owner of any bonds or similar securi-
Oproti předchozímu účetnímu období nedošlo ke změnám
ties or rights.
v sestavování přehledu o peněžních tocích.
Rights
Method of Reporting the Cash-flow in Operations
Overview over the cash-flows is elaborated using an indirect method.
ukazatelů oproti předchozímu účetnímu období
včetně pravděpodobných účinků
Přehledu o změnách vlastního kapitálu, který je nedílnou
součástí účetní závěrky.
XI.1.
The accounting entity includes funds available in cash and
XI.2.
Vyměnitelné dluhopisy nebo podobné cenné
Změny vlastního kapitálu jsou uvedeny v samostatném
Cash-flow Overview
v pokladně a na bankovních účtech.
IX.
W.A.G. minerál fuels SK s.r.o.
Vlastní kapitál
XI.
Účetní jednotka zahrnuje do peněžních prostředků
a peněžních ekvivalentů výši peněžních prostředků
IX.2.
Amount (-)
Decrease
VIII. Profit & Loss Sheet
členění.
IX.1.
Own Capital File
viz bod V. 9
introduced for 2007.
Společnost sestavuje výkaz zisku a ztráty v druhovém
IX.
Significant entries concerning an increase or decrease of
No profit of the previous accounting periods will be distrib-
účetní závěrky a datem, ke kterému jsou rozmimo účetní jednotku
částka (-)
snížení
období
Významné události, které se staly mezi datem
vaha a výkaz zisku a ztráty schváleny k předání
Složka vlastního kapitálu
45
XI.3.
Changes in Model, Structure and Contents of
Indicators Compared to the Previous Accounting
Period Including Possible Impacts
Compared to the previous accounting period, no changes in
IX.3.
Own Capital
Changes in own capital are listed in a separate Overview
V Praze dne 12. 6. 2008
elaboration of the cash-flow overview have been made.
Martin Vohánka, předseda představenstva
Over Changes in the Own Capital, which forms an insepa-
In Prague on June 12, 2008
rable part of the Final Accounts.
Martin Vohánka, Chair of the Board of Directors
46
Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
Aktuální výpis z obchodního rejstříku
2007 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
Current excerpt from the
Commercial Register
47
48
Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
2007 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
49
50
Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s.
2007 Annual report WAG minerální paliva, a.s.
51
Eurowag diesel credit tank system je specializovaný produkt
určený flotilám profesionálních dopravců.
Eurowag diesel credit tank system is a specialized product
intended for fleets of professional forwarders.
www.wag.cz

Podobné dokumenty