EY energetická skupina

Transkript

EY energetická skupina
EY energetická skupina
Znalost odvětví energetiky
Globální síť odborníků
Současné trendy v energetice
Odvětví energetiky je jedním z primárních odvětví, na která se
soustředíme. Naše hluboké znalosti tohoto odvětví se opírají o dlouholetou
zkušenost, o vztahy s klíčovými odborníky a rozsah i komplexnost našich
globálních kapacit. Klienti nás vidí jako nejvíce propojenou organizaci
mezi Velkou čtyřkou. Pilířem našich znalostí je Global Power & Utilities
Centrum, které bylo založeno za účelem poskytovat našim klientům služby
v kontextu jejich odvětví s maximálním důrazem na aktuálnost informací.
Je tvořeno sítí s více než 3 000 odborníky, kteří jsou připraveni
poskytovat poradenské služby či vytvářet praktická doporučení
k problémům týkajícím se auditu, podnikového, daňového a transakčního
poradenství.
Odvětví veřejných služeb čekají převratné změny. Zatímco ve
vyspělých průmyslových zemích se bude spotřeba elektrické energie,
plynu a dalších tzv. síťových neskladovatelných dodávek v budoucnu
zvyšovat jen minimálně, v celosvětovém měřítku se čeká astronomický
růst. Geopolitické a regulatorní změny spolu se stále většími
ekologickými tlaky staví představitele energetických společností před řadu
velice obtížných rozhodnutí, která musí zohledňovat zájmy nejrůznějších
zainteresovaných subjektů - od akcionářů, přes financující banky až po
široké spektrum odběratelů. Dále uvádíme vybrané trendy, které je třeba
v budoucnu při podnikání v tomto odvětví zohlednit.
„S energií do energie“
Přímo v České republice máme skupinu zkušených odborníků, která je
dále doplňována tak, abychom našim klientům nabídli vždy takový tým,
který je bude schopen provázet každou systémovou změnou
na energetickém trhu. Opíráme se především o osobní i odbornou
reputaci a nezávislost našich poradců a širokou škálu jejich kompetencí
– od technických, byznysových, právních, regulatorních, procesních,
riskových až po daňové a účetní. Důležitou předností našich služeb je
vysoká přenositelnost znalostí i zkušeností v rámci středoevropského
regionu. Naším heslem je: „S energií do energie“.
Naši klienti
Realizovali jsme celou řadu projektů pro společnosti z odvětví energetiky.
Skupina ČEZ
•
•
•
•
Audit účetních závěrek a související poradenství
Podpora při implementaci zákona o POZE
Podpora při implementaci požadavků dle REMIT / EMIR / MiFID
Poradenství v oblasti European Energy Market
Skupina RWE
• Realizace interních auditů všech hlavních a podpůrných procesů, včetně podpory při implementaci
změn
Skupina PRE
• Realizace interních auditů vybraných procesů skupiny, včetně hodnocení vnitřního kontrolního
systému
Skupina E.ON
• Podpora při implementaci zákona o POZE
• Analytická podpora PDS
OTE, a.s.
• Analýza vydávání záruk původu elektřiny
• Podpora při implementaci zákona o POZE
ČEPS, a.s.
• Analýza budoucí spotřeby elektřiny v horizontu 20 let
Energetický a průmyslový holding, a.s.
• Identifikace a ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku pro účely alokace kupní ceny
Dalkia Česká republika, a.s.
• Poskytnutí služeb transakčního poradenství při různých akvizicích
ENEL
• Podpora při akvizici Slovenských elektráren
OKTE, a.s.
• Návrh modelu administrace podpory elektřiny z OZE
ŠKO-ENERGO; ArcelorMittal Ostrava
• Posouzení tvorby ceny tepelné energie a souladu s pravidly cenové regulace
Naše služby
Naše služby reagují přímo na změny, které v odvětví probíhají.
Vybrané trendy
• Rostoucí vliv centralizace kompetencí a tvorby závazných
politik na úrovni EU
• Obecný nezájem investovat do klasických zdrojů
• Nízké ceny elektřiny způsobené vyšší produkcí dotovaných
obnovitelných zdrojů
• Vysoká míra nejistoty (politika nakládání s emisními
povolenkami)
• Přirozený rozvoj decentralizované výroby
• Vysoké regulované poplatky za odběr ze sítě
• Snížení cen technologií (FVE, mikrokogenerace)
• Ochlazení podpory obnovitelných zdrojů
• Přehřátí a finanční neúnosnost stávajících kompenzačních
mechanismů
• Potřeba investic do nové infrastruktury
• Složité a zdlouhavé povolovací procedury
• Zesilující regulace v oblasti transparentnosti trhů
a monitoringu transakcí s energetickými komoditami
a jejich deriváty
• Integrace národních trhů do regionálních a jednoho
evropského trhu
• Posílení práv zákazníků ve vztahu k dodavatelům energií
• Zvýšená finanční podpora státu v oblasti úspory energií
Hybatelé změn v energetice
• Procesní, finanční audity a změnové projekty ve všech oblastech
působení energetických společností
• Poradenství zaměřené na oblast regulatoriky (metodologie,
stanovení cen, finanční regulace EU - EMIR, MIFID, MIFIR, emisní limity)
• Implementace REMIT do procesů společnosti
• Energetické audity a management energetické efektivity
• Analýzy a posudky včetně certifikace, zda jsou činnosti nebo procesy
klienta vykonávány v souladu s požadavky národní i evropské
legislativy a jejich optimalizace
• Dopadové studie a analýzy vlivu nové národní a evropské legislativy
na subjekty v energetice
• Optimalizace tarifních systémů
• Studie proveditelnosti pro energetické projekty
• Zpracování studií a strategií
• Tvorba legislativy, tržních pravidel a síťových kodexů
• Poradenství v souvislosti s čerpáním dotací z fondů EU a účastí ve
výběrových řízeních na EU projekty
• Podpora pro transakce a akvizice v energetice
• Due diligence při akvizicích v energetice
• Sestavení a audit účetní závěrky v souladu s IFRS, poradenství
v souvislosti s přechodem na IFRS s důrazem na oblast energetiky
• Specifika DPH a ekologické daně v energetice
• Daňově efektivní strukturování
po unbundlingu
Publikace
Vydáváme řadu publikací a materiálů zaměřených na široké spektrum
problémů odvětví energetiky, od obecných přes témata technická,
obchodní, regulatorní či compliance.
Legislativa
Model
podnikání
Capital Confidence Barometer: Power & Utilities
9. vydání
listopad 2013
Regulatorika
Podnikání
v energetickém
sektoru
Liberalizace
a integrace
trhů
Změny
trendů
ve spotřebě
Business Pulse – Power and utilities report
duben 2013
Utilities Unbundled
15. vydání
prosinec 2013
Kdo jsme
Josef Severa
Partner zodpovědný za oblast energetiky
v oblasti podnikového poradenství
a odborník v oblasti interního auditu
Tel.: +420 225 335 438
Email: [email protected]
Stanislav Trávníček
Specialista pro elektroenergetiku
Tel.: +420 225 335 605
Email: [email protected]
Jaroslav Vítek
Specialista pro energetickou
legislativu
Tel.: +420 225 335 023
Email: [email protected]
Josef Pivoňka
Partner zodpovědný za oblast energetiky
v oblasti auditu a podnikového poradenství
Tel.: +420 225 335 603
Email: [email protected]
Antonín Panák
Specialista pro energetickou
legislativu
Tel.: +420 225 335 390
Email: [email protected]
Jiří Mlynář
Odborník na trading
Tel.: +420 225 336 104
Email: [email protected]
Jiří Jakoubek
Partner zodpovědný za oblast energetiky
v oblasti daňového poradenství
Tel.: +420 225 335 665
Email: [email protected]
Barbora Ilečková
Specialista pro energetickou
legislativu
Tel.: +420 225 335 997
Email: [email protected]
Jindřich Broukal
Odborník na plynárenství
Tel.: +420 225 336 102
Email: [email protected]
Marek Jindra
Partner zodpovědný za oblast energetiky
v oblasti oceňování
Tel.: +420 225 335 782
Email: [email protected]
Jiří Dudorkin
Odborník na oblast integrovaného řízení
rizik v podnikatelské i veřejné sféře
s mnohaletou praxí v oblasti energetiky
Tel.: +420 225 335 617
Email: [email protected]
Blahoslav Němeček
Expert pro elektroenergetiku,
plynárenství a teplárenství
Tel.: +420 225 335 234
Email: [email protected]
EY | Audit | Tax| Transactions | Advisory
Informace o EY
EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní,
transakčního a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme,
přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský
a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše
zaměstnance, klienty i pro širší společnost.
Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young
Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská
společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší
organizaci navštivte prosím naše webové stránky ey.com.
EY
Florentinum
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 - Nové Město
© 2014 Ernst & Young, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
ED None
Jana Kalčíková
Specialista pro plynárenství
Tel.: +420 225 335 342
Email: [email protected]
Tento materiál má pouze všeobecný informační charakter, na který není možné spoléhat se jako na poskytnutí účetního,
daňového ani jiného odborného poradenství.
V případě potřeby se prosím obraťte na svého konkrétního poradce.
ey.com/cz

Podobné dokumenty

Program pro aktivní spotřebitele_výsledky kvalifikace_leden

Program pro aktivní spotřebitele_výsledky kvalifikace_leden HUBENAKOVA MARIE HURYCHOVA BEDRISKA HYKC DRAHOS HYTHOVA JAROSLAVA CHADALIKOVA TATANA CHALOUPKA MILAN CHALOUPKA ONDREJ CHALOUPKOVA MARCELA CHARVATOVA DAGMAR MUDR CHARVATOVA KATERINA CHARVATOVA LUCIE...

Více

Czech Banking Banana Skins 2012

Czech Banking Banana Skins 2012 hrozbu, jakožto původního iniciátora globální finanční krize, než bezprostřední riziko pro zdejší trh.“

Více