zpravodaj_habartov_4_2013

Transkript

zpravodaj_habartov_4_2013
1
Nová výstava
v muzeu . . . . . . . . 7

Školy prošly
rekonstrukcí. 23 a 24

V Habartově
zazpívá J. Ledecký.31

Zpravodaj
4 / 2 0 1 3 m ě s t a h a b a r t o v
Víkend ve znamení událostí roku 1938-pietní akt uctil
památku obětí a bojové ukázky nás přenesly do historie
Po páteční vernisáži výstavy, která se váže
k 75. výročí Mnichovské dohody, pokračoval víkendový bohatý program i v sobotu
21 září. I tento den byl plně v režii členů
České společnosti přátel vojenské historie
1918-1938 a členů Klubu 1938-Četnické
stanice Habersbirk a díky tomu, že se
umoudřilo počasí, nenechalo si připravené
akce uniknout mnoho diváků.
Již ve dvanáct hodin se asi stovka občanů
spolu s pozůstalými příbuznými zabitých četníků, reprezentanty města Habartova i zástupci
Karlovarského kraje sešla u pomníku věnovaného mužům zákona zabitým ve službě během
osudového dne 13. září 1938 při střetu se zfanatizovanými ordnery. Během pietního aktu
se krátce vzpomínalo na to, s jakými hrůza-
Četnická posila míří k ostraze hranic
mi se v oněch zlých časech museli uniformovaní obránci Československé republiky a jejích
demokratických svobod potýkat.
Památku padlých uctili všichni přítomní minutou ticha, to bylo následně přerušeno výstřely
čestné salvy a slavnostní okamžiky byly podtrženy tóny československé státní hymny. Tradičně
nechyběla ani čestná jednotka složená z místních policistů a členů klubu. Během několika
okamžiků pak byl pomník doslova obsypán smutečními květinami, jejichž prostřednictvím byla
uctěna památka čtyř četníků (Jana Koukola,
Antonína Křepely, Stanislava Roubala, Vladimíra
Černého), kteří tehdy svůj život položili ve službě vlasti právě v Habersbirku.
Pak se již většina diváků pomalu začala přesouvat do lokality Boden, kde během několika
posledních dní vyrostlo vojenské ležení a byl
vybudován úsek pohraničního opevnění včetně
známého řopíku. Zde se již dali diváci počítat
na stovky a dost dobře možná dosáhlo jejich
množství počtu mezi jedním a dvěma tisíci.
Historické zbraně, technika a bojové rekonstrukce nazývané dnes jako“oživená historie“
prostě i tady táhnou.
Návštěvníci měli možnost v přestávkách zhlédnout desítky kusů bojové techniky i historických vozidel. Nechyběly motorky se sajdkárou,
Uvnitř čísla příloha
Školní bulletin
Pan rada odjíždí se zabaveným vozidlem
plným zabavených zbraní
terénní a obrněná vozidla a obrovským tahákem
byla přítomnost dvou tanků T-34 a německého
samohybného děla. To vše bylo možné vidět
z bezprostřední blízkosti, navíc se v areálu pohybovalo odhadem něco mezi jedním až dvěma
sty uniformovaných příslušníků rudé armády,
wehrmachtu, jednotek SS, četníků a vojáků československé armády a každý z nich i s množstvím zbraní a dobově věrných doplňků.
Pro diváky byl připraven stánkový prodej a celkem dvě bojové ukázky, přičemž každá trvala
více jak půl hodiny a střelivem a pyrotechnickými
efekty se při nich vůbec nešetřilo.
První epizoda nás zavedla do roku 1938, kdy
docházelo v pohraničí ke krvavým střetům
mezi Henleinovci a obránci tehdejší republiky.
pokračování na str. 5
Z á ř í 2 0 1 3 z p r a v o d a j m ě s t a h a b a r t o v
2
3
pověřuje
SLOVO STAROSTY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se vyjádřil k výrokům paní Nadky Krausové z posledního Zastupitelstva města
dne 25. 9. 2013. Musím konstatovat, že se v podstatě již jedná o třetí případ, kdy se paní Krausová
domnívá, že něco není v pořádku. Poprvé to bylo
v roce 2008, kdy bylo zpochybňováno účetnictví
v Sokolovské vodárenské, s.r.o., podruhé v roce
2010, kdy se jednalo o společnost HODR, s.r.o.
a nyní jde o Hatespo, s.r.o. Ve všech třech případech se jedná o samostatné právnické osoby, které nehospodaří, na rozdíl od města, s veřejnými
prostředky. Vyjádření paní Krausové – jak můžete čekat, že takový člověk - starosta Zemek
– bude hlídat hospodaření města.
Na funkci starosty jsem byl zvolen v listopadu
2006. Nyní několik čísel:
Stav prostředků města k 1. 11. 2006 – Kč 23 mil.,
ale i 2 úvěry ve výši Kč 20,6 mil.
Stav prostředků města k 30. 9. 2013 – Kč 43,4 mil.,
ale žádné úvěry, protože došlo k jejich splacení
ve výši Kč 11,2 mil. v letech 2011 a 2012.
V letech 2007 – 2013 bylo do města získáno
celkem Kč 65,5 mil na dotacích s tím, že celková výše výdajů na dotovaných akcích byla
s podílem města Kč 95,7 mil., tj. Kč 30 mil.
vlastních prostředků. Dále to byla částka
Kč 68 mil., která byla investována do města
na akcích, které byly financovány pouze
z vlastních prostředků města např. rekonstrukce střech K. Čapka Kč 3,4 mil, střecha
na muzeu Kč 1,5 mil, vodovod Kluč Kč 2,5 mil.,
komunikace Kč 24, 6 mil, ale také rekultivace skládky Lítov Kč 16,1 mil.. Za další desítky
milionů byly realizovány opravy ve školách,
školkách, DDM atd. Byla zakoupená nová
technika pro jednotku dobrovolných hasičů – vozidlo Tatra a Niva – naše spoluúčast
Kč 3 mil. a pro technické služby – nákladní vozy MAN a AVIA cca Kč 3 mil., a další
vybavení – traktůrky na sekání trávy, ruční
sekačky, atd.
A ještě bych chtěl zmínit sponzorské příspěvky pro naše sportovní organizace a společenské spolky, které se každoročně pohybují mezi
Kč 200 – 300 tis. na jejich chod. Jenom v le-
tošním roce to je částka cca Kč 100 tis. pro muzeum na rozšíření sbírkových předmětů a další
cca Kč 100 tis. pro sportovce a další spolky.
Ale toto všechno by měla paní Krausová vědět,
protože v letech 2006 – 2010 byla předsedkyní
finančního výboru a od roku 2010 je členkou tohoto výboru.
Dále bych chtěl uvést, že jsem byl napaden
i jako jednatel společnosti Hatespo, s.r.o., kterou
vlastní město společně s firmou Enestra, s.r.o.
Do funkce jednatele mě schválilo Zastupitelstvo města v říjnu 2010 a jednatelem za druhého společníka byl na valné hromadě zvolen
pan Ing. Štepán Budaházy, který k 31. 12. 2012
v této funkci skončil. V dubnu 2011 jsem navrhoval, aby město mělo ještě druhého jednatele, ale
nikdo o tuto funkci neměl zájem. Zřejmě to bylo
i z toho důvodu, že za tuto funkci nedostávám
žádnou odměnu a vykonávám ji již 3 roky v rámci starostování.
Na závěr bych chtěl uvést, že byl úspěšně
ukončen projekt „Rekreační zóna Boden“
a v současné době čekáme na proplacení dotace ve výši cca Kč 9,6 mil., o které se opět
vylepší hospodaření města a bude možno začít
realizovat další rozvoj a zlepšení vzhledu našeho města, ve kterém bydlíme a žijeme. Oficiální otevření celé zóny na Bodenu plánujeme
na jaro příštího roku.
Ivo Zemek, starosta
Zastupitelstvo města Habartova na svém mimořádném zasedání,
konaném dne 14. srpna 2013
projednalo textovou část Zadání změny č. 2
Územního plánu Habartov a
schvaluje Zadání změny č. 2 Územního plánu
Habartov.
Zastupitelstvo města Habartova na veřejném zasedání,
konaném dne 25. září 2013
schvaluje
- zprávu o činnosti rady města za období od 8.
července 2013 do 23. září 2013,
- prodej bytu čp. 90/1 v ul. Karla Čapka,
Habartov do osobního vlastnictví
- odpis pohledávek a poplatek z prodlení
za nájemníky, kdy výše u jednotlivce přesahuje
20 000,- Kč,
- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
se spol. ČEZ Teplárenská, a.s. Chomutov,
- zprávu o uplatňování Územního plánu
Habartov,
- prodej části pozemku p. č. 99/173 v k. ú.
Habartov o výměře cca 50 m2 žadateli za účelem vybudování příjezdové komunikace
k výrobní hale,
- uzavření smlouvy o poskytnutí finančního
příspěvku na 2013 – příspěvek byl poskytnutý
za účelem uspořádání výstavy – Tragický rok
1938 v Karlovarském kraji,
- přijetí účelové neinvestiční dotace na odbornou přípravu JSDH Habartov a zásahy jednotky mimo její územní obvod,
- přijetí neinvestičního příspěvku z rozpočtu
Karlovarského kraje na věcné vybavení JSDH
Habartov,
- změnu rozpočtu města na rok 2013, rozpočtové
opatření č. 5
neschvaluje žádosti o zrušení předkupního práva
k bytovým jednotkám,
bere vědomí
1. usnesení Rady svazku obcí Mikroregionu pod
Chlumem k závěrečnému účtu za rok 2012,
2. skutečnosti, zjištěné finančním výborem, vztahujícím se k hospodaření městské tepelné společnosti a realizované rekonstrukci tepelného zařízení
v majetku společnosti,
starostu města zajištěním podkladů a plné informovanosti zastupitelstva v oblastech:
a1) výsledků výběrového řízení na realizaci rekonstrukce tepelného zařízení v majetku městské
tepelné společnosti HATESPO,
a2) doložení výše vítězné nabídkové ceny, která
vzešla z výběrového řízení, a to včetně deklarovaného rozsahu provedených výkonů,
a3) předložením projektové dokumentace,
na základě které byly výkony rekonstrukce
realizovány a oceněny,
a4) doložení stavu nedokončeného hmotného majetku, vč. poskytnutých záloh vztahujících se k realizaci rekonstrukce tepelného
zařízení k datu 31. 8. 2013,
a5) specifikace rozsahu nedodělků realizované
rekonstrukce tak, jak byly avizovány
na veřejném zasedání ZM dne 24. 4. 2013
(chybějící výměna části tepelného rozvodu,
domovních výměníkových stanic atd.), a to
včetně jejich ocenění,
a6) připravit svolání mimořádné valné hromady
společnosti HATESPO tak, aby tato proběhla
nejdéle do konce roku 2013,
Ing. Milana Krčína, místostarostu, zajištěním:
b1) znaleckého posudku, jehož cílem by bylo zjištění skutečné hodnoty díla celkové rekonstrukce teplofikačních zařízení v současných cenách,
včetně prověření realizovaných prací, a to jak
z pohledu použitých materiálů, tak rozsahu provedených výkonů,
b2) zpracováním podkladu pro realizaci změny
rozpočtu a vyčlenění prostředků k úhradě výdajů
spojených se zpracováním znaleckého posudku,
b)3 prověřením skutečné kalkulace ceny tepla
za rok 2012,
doporučuje
Koordinovat postup jednotlivých kroků prověřování tak, aby výsledky mohly být projednány na mimořádné valné hromadě společnosti
HATESPO, nejdéle do konce roku 2013.
Na mimořádné valné hromadě iniciovat za město
Habartov, jako většinového vlastníka společnosti
HATESPO, vznik dozorčí rady, která by kontrolovala hospodaření společnosti.
Připravit návrh obsazení dozorčí rady, včetně výše
odměny členům.
Zveme Vás na příští veřejné zasedání Zastupitelstva
města, které se uskuteční dne 18.prosince 2013
v Městském kulturním středisku v Habartově.
Městský úřad – odbor správy majetku města
informuje občany
Nebytové prostory - tržnice
Město Habartov nabízí k pronájmu volné nebytové prostory v tržnici I. a tržnici II. Jedná se
o prostory o velikosti cca 20 m2. Nájemné
činí 272,57 Kč/m2/rok. Bližší informace podá
na Městském úřadě v Habartově paní Vondrová,
kancelář. č. 5, nebo na tel. čísle 352 681 389,
725 714 673.
V souvislosti s nebytovými prostory v budově
čp. 112, Náměstí Přátelství v Habartově sdělujeme, že byly ohlasy na nepřiměřené náklady
vyúčtování tepla, teplé a studené vody za rok
2012. Kontrolou vyúčtování nebyla zjištěna
žádná chyba, která by měnila výsledek vyúčtování. Náklady vyfakturované dodavatelem,
byly rozúčtovány vlastníkem objektu v souladu s vyhláškou. Nárůst ceny za dodávku
teplé vody oproti roku 2011 byl z důvodu
chybného rozúčtování nákladů od dodavatele
za rok 2011. Nicméně sdělujeme, že náklady
nejsou neadekvátní poskytovaným službám.
Nebytový prostor umístěný v tržnici I. má
roční náklady na teplo, TUV a studenou vodu
cca 5 000 až 8 000,- Kč, na tržnici II. byly
náklady v rozmezí 2 000,- až 3000,- Kč.
Propočtem nákladů na tržnici I. a velikostí
vytápěné plochy je náklad na rok za vytápění
301,50 Kč na m2. Dle našeho názoru, tento
náklad není likvidační, jak někteří občané
prezentují.
OZNÁMENÍ PRO OBČANY
Oznamujeme občanům města, že ve dnech
Ve dnech 25. a 26. října 2013 proběhnou
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky.
V Habartově budou probíhat volby:
v Městském kulturním středisku v Habartově,
ČS. Armády 747 (kino) - pro voliče, kteří jsou
hlášeni k trvalému pobytu na sídlišti, v částech města „starý Habartov“, Úžlabí, Horní
Částkov, Lítov,
v Městském kulturním středisku v Habartově,
ČS. Armády 747 (muzeum) - pro voliče, kteří
jsou hlášení k trvalému pobytu v části města
Kluč.
Dále bychom Vás chtěli informovat, že hlasovací
lístek včetně pokynů k jeho vyplnění obdrží voliči
obvyklým způsobem, nejdéle 3 dny přede dnem
konání voleb. V den voleb volič může obdržet
hlasovací lístek přímo ve volební místnosti.
Volič, který ze závažných důvodů se nemůže
zúčastnit voleb osobně, ale chtěl by využít svého
volebního práva, může požádat příslušnou okrskovou volební komisi o umožnění hlasovaní mimo
volební místnost o tzv. hlasování do přenosné
urny. Požadavek může oznámit také telefonicky na tel. č. 352 681 212 nebo 352 682 304.
S. Fašánková, tajemnice MěÚ
Dále upozorňujeme nájemníky bytů v majetku
města, že k 31. 07. 2013, vypršela splatnost
vyúčtování služeb za rok 2012 a u nájemních
domů, kde byla oprávněná reklamace k 31. 08.
2013. Odbor správy majetku města umožňuje
sepsání dohody o splátkách. Uzavřením dohody o splátkách splátkového kalendáře po dni
splatnosti, se již započítává poplatek z prodlení,
avšak nájemník, který dodrží splátkový kalendář,
může při uhrazení 50 % z vypočteného poplatku
z prodlení, žádat radu města o prominutí zbývající pohledávky na poplatku z prodlení.
Růžena Vondrová
Vedoucí odboru SMM
Upozornění pro
občany Habartova
Upozorňujeme občany, kteří odkoupili do osobního vlastnictví v roce 2008 bytovou jednotku
od Města Habartova, že v letošním roce končí
pětileté věcné předkupní právo uzavřené, které
vyplývá z uzavřené kupní smlouvy k bytové
jednotce. Po uplynutí lhůty mohou tito majitelé
bytových jednotek požádat o výmaz předkupního práva. O výmaz věcného předkupní právo
lze požádat písemně u Katastrálního úřadu pro
Karlovarský Kraj, Katastrální pracoviště Sokolov,
Boženy Němcové 1932.
Bližší informace podají pracovníci Katastrálního
úřadu na tel. č.: 352 357 711.
Irena Kromerová, bytová referentka
Z ÁŘÍ 2 0 1 3 z p r a v o d a j m ě s t a h a b a r t o v
4
5
OSOBNOST ROKU města Habartova 2013
Novela vyhlášky k povolování kácení dřevin
Dne 15. července 2013 nabyla účinnosti nová
vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
Povolení ke kácení dřevin za předpokladu, že
nejsou součástí významného krajinného prvku
nebo stromořadí, se nevyžaduje
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková
plocha kácených zapojených porostů dřevin
nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených
v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako
plantáž dřevin,
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.
Významnou změnou je skutečnost, že dle vyhlášky
majitel zahrady už nebude muset žádat o povolení
pokácet stromy, které se nachází na jeho vlastní
Čínská zdravotní cvičení
a techniky pro seniory
MÚ Habartov ve spolupráci se školou TAO
pořádá další hodiny a akce netradičního
východního cvičení, které slouží k udržování a zlepšování dobrého zdravotního stavu,
aktivnímu využití volného času a navazování
kontaktů mezi seniory. Cvičení jsou nenáročná,
každý z účastníků pracuje podle svých schopností a možností. Začátek cvičení 28.9.2013
od 15-16 hod. v MěKD Habartov
Informace: www.zivotvpohybu.cz,
tel.: 607 908 416 večer
Jana Veřtatová
Poděkování
Dne 9. 7. 2013 jsme se naposledy rozloučili
s naším synem, bratrem, tatínkem, manželem
a kamarádem Miloslavem Žákem.
Děkujeme za květinové dary.
Zarmoucená rodina
zahradě (pokud nejsou součástí významného krajinného prvku, stromořadí nebo nejsou vyhlášeny jako
památný strom). Pozor na definici zahrady! Podle
vyhlášky se nejedná o druh pozemku podle katastru nemovitostí, ale o pozemek u bytového domu
nebo u rodinného domu v zastavěném území
obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný
veřejnosti. Všechny tyto znaky musí zahrada splňovat současně. Tuto podmínku tedy nesplňují např.
pozemky v zahrádkářských osadách, u rekreačních
objektů, zahrady ohraničené pouze živým plotem
a samostatné zahrady bez stavby bytového nebo
rodinného domu. Zde nadále platí, že pro dřeviny
o obvodu kmene nad 80 cm je nutné povolení
ke kácení. V platnosti zůstává, že kácení dřevin se
provádí zpravidla v období vegetačního klidu.
Zapojeným porostem dřevin je soubor dřevin,
v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemné dotýkají, prorůstají nebo překrývají a obvod
kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm
nad zemí nepřesahuje 80 cm. Pokud některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje
se vždy jako jednotlivá dřevina. Pro kácení zapojených porostů dřevin, jejichž celková plocha přesáhne 40 m2, je nezbytné povolení.
Novela vyhlášky zpřísňuje ochranu stromořadí.
Povolení je třeba ke kácení všech dřevin, které jsou
součástí stromořadí bez ohledu na obvod jejich
kmene ve výšce 130 cm nad zemí. Stromořadí je
definováno jako souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy. Chybí-li v některém
úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást
stromořadí. Za stromořadí se nepovažují stromy
v ovocných zahradách a na plantážích dřevin.
I. Klučková
Poděkování
Touto cestou bychom rádi poděkovali za obětavou pomoc při hledání naší maminky, která
dne 30. září v podvečer zbloudila v příměstském lese. Náš velký dík míří ke starostovi
města p. Zemkovi a jeho kolegům, dále pak
k OO Policie ČR v Habartově, dobrovolným
hasičům z Bukovan a Habartova a všem dalším obětavým lidem, kteří neváhali a vyrazili
na pomoc při hledání.
Všem, kteří toto zcela nezištně učinili, ještě jednou mnohokrát děkujeme
Rodina Svejkovských a Vachulkových
Svaz postižených civilizačními chorobami v Habartově děkuje Městskému úřadu
v Habartově za poskytnutí finančního příspěvku na rekondiční pobyty, které se uskutečnily v roce 2013. Pobytů se zúčastnilo
6 členů - 3 členky byly v Hnačově a 3 členky v Konstantinových Lázních. Účastnice
hodnotily rekondiční pobyty velmi kladně,
pomohly jim jak po fyzické, tak i po psychické stránce.
Výbor SPCCH Habartov
Vážení spoluobčané,
Rok 2013 se nám pozvolna přehoupl do své
poslední čtvrtiny, a je tedy nasnadě poněkud se
poohlédnout zpět a také tak trochu hodnotit.
V rámci tohoto bilancování Vám opět nabízíme
možnost upozornit díky naší malé anketě na lidi
z Vašeho okolí, o kterých se domníváte, že si
za svou obětavou a nezjištnou práci v našem
městě či za ojedinělý čin a mimořádné schopnosti, dovednosti a výsledky, kterých dosáhli a jejichž
prostřednictvím Habartov pozitivně reprezentují,
zaslouží zviditelnit a také ocenit titulem Osobnost
roku města Habartova za rok 2013. V loňském
roce proběhla anketa celkem již počtvrté. Věříme,
Nominační lístek
Každý může podat nominaci na ocenění
v každé kategorii. Návrhy musí obsahovat:
jméno, příjmení, příp. titul, adresu bydliště
nebo jiný platný kontakt (nominujícího i nominovaného) a důvod, za který je kandidát nominován. Bude-li kterýkoliv z uvedených parametrů scházet, nominace je neplatná.
Každý nominační lístek musí být identifikován
(jméno a příjmení, bydliště – toho, kdo nominuje). Nominovat lze na níže uvedeném formuláři
nebo si lze nominační lístek vyzvednout přímo
v podatelně MěÚ, další možností je jeho stažení
z webových stránek města – www.mestohabartov.cz, rubrika Komise pro sport a kulturu.
že má smysl v oceňování i nadále pokračovat
a vyzdvihovat habartovské občany, kteří něco
v dobrém slova smyslu dokázali. Za rok 2012
jsme titul Osobnost roku města Habartova přiřkli
malým volejbalistkám Klárce Třískové a Elišce
Tiché a v kategorii dospělých pak panu Petru
Hodkovi. Jsme zvědavi, kdo se stane jejich
nástupcem pro rok 2013, neboť jsme zároveň
přesvědčeni, že s Vaší pomocí znovu najdeme
kandidáty, kteří budou důstojnými nositeli tohoto,
nebojím se napsat, prestižního titulu.
Konkrétní informace o tom, jak nominovat a jak
a kde nominaci odevzdat, najdete níže a my se
budeme těšit na Vaše hojné podněty. Důležité
je to, že svou případnou nominaci musíte na příslušných místech a příslušným způsobem odevzdat do 10. ledna 2014. Členové Komise pro
sport a kulturu pak provedou prvotní posouzení
a následně doporučí vybrané nominace Radě
města Habartova k ocenění. Předání drobného
daru je pak v plánu zrealizovat 14. února 2014,
kdy se uskuteční jubilejní 10. reprezentační ples
města. Věříme, že i v roce 2013 se v Habartově
uskutečnily zajímavé akce a žili mezi námi jedinci,
kteří si případné označení Osobnost roku města
Habartova pro rok 2013 bezezbytku zaslouží a že
budeme díky Vašim návrhům mít z čeho vybírat.
Způsoby předání lístků:
1. podatelna MěÚ (osobně nebo email: [email protected] )
2. zaslat poštou na adresu: MěÚ Habartov,
náměstí Přátelství 112
3. v kanceláři MKS
4. v knihovně – Národní 400
podá návrhy na ocenění Radě města Habartova.
Komise pro sport a kulturu rozhodla nominovat občany města v následujících kategoriích:
1. Děti a mládež věková kategorie 6 – 18 let (kultura, sport, veřejně prospěšné činnosti ….)
2. Dospělí věková kategorie 19 let - (kultura,
sport, veřejně prospěšné činnosti …)
3. Událost roku významná událost, která se
realizovala v daném roce a přispěla ke kladnému
zviditelnění města, ocenění pro realizátora akce
Nominační lístek můžete odevzdávat
do 10. 1. 2014.
Nominační lístek nemusí obsahovat údaje
ve všech kategoriích, ale lze podat i dvě různé
nominace ve stejné kategorii. Konečný výběr je
v pravomoci Komise pro sport a kulturu, která
Mgr. Aleš Plevka, místostarosta Habartova
6
7
pokračování z titulní strany
Ukázka vyvrcholila mobilizací, nástupem
do opevnění a následně i bojovou konfrontací
německé a československé armády.
Druhá zinscenovaná příhoda byla fiktivním zachycením bojových akcí z roku
1945 na Ostravsku během osvobozovacích operací Rudé armády, jimž zdatně
sekundovali a pomáhali i účastníci domácího
odboje. Ani v tomto střetu nechyběly ohlušující výbuchy a nápaditá akce. Minomety, těžké
kulomety, samopaly a pušky a také výstřely
z těžkých zbraní zaplnily údolí hlukem a přívaly hustého kouře.
Všichni bez rozdílu se jistě dobře pobavili,
ti vnímavější si pak navíc ještě uvědomili,
jakou hrůzu v sobě pojem válka skrývá a že
je nutné vážit si doby, kdy zbraně mlčí.
Pořadatelům patří dík za to, že nám tuto
důležitou skutečnost tímto atraktivním způsobem připomněli.
Někteří z účinkujících se ještě v sobotu přesunuli do Krajkové, kde večer program pokračoval rozehnáním nacistické demonstrace. Další
ukázky včetně pietních aktů tamtéž a dále
na Bublavě pak následovaly během neděle. Pro
organizátory to byl jistě vyčerpávající víkend,
který se však, alespoň dle mého názoru, báječně povedl a vynaložené úsilí i finanční prostředky tak nebyly zbytečné.
anoviště
inometné st
m
é
ck
e
m
ě
N
O.s. Klub 1938- Četnická stanice Habersbirk uspořádalo
v Habartově vernisáž výstavy Morový rok 1938
Ing. Josef Macke a starosta Ivo Zemek pokládají kvěiny u četnického pomníku
V pátek 20. září v podvečerních hodinách
bylo završeno více jak dvouměsíční snažení
party nadšenců, kteří se věnují historii ozbrojených složek v době tzv. První republiky. Ti
v čele s PhDr. Vladimírem Bružeňákem a Jiřím
Převrátilem v konferenčním sále přivítali diváky
i čestné hosty.
Konferenční sál muzea byl zcela zaplněn
Organizátoři tímto děkují za podporu a spolupráci těmto subjektům: městu Habartov,
obci Krajková, Karlovarskému kraji, Sokolovské
uhelné právnímu nástupci a.s., Klubu vojenské
historie Waldsteinia, MKS Habartov, MCC
Sokolov, Klubu vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech a firmě N.O stavební.
Čestná salva
Mgr. Aleš Plevka, místostarosta Habartova
Tank T-34
dostal zás
ah
Sovětský voják s legendárním špaginem
útočí na prchající Němce
Němečtí vojáci nastoupeni před svou porážkou
Do bojů z
asáhlo
V habartovském Muzeu bezpečnostních sborů
se sešla asi stovka přátel a příznivců historie,
aby zhlédla nové exponáty muzea a tematicky zaměřenou výstavu nesoucí název Morový
rok- Československá krize roku 1938 a její odraz
v Karlovarském kraji. Konferenční sál v přízemí
budovy, kde sídlí muzeum a také místní knihovna a infocentrum doslov praskal ve švech.
Na úvod malého slavnostního zahájení všechny přítomné přivítal pan Ivo Zemek, starosta
Habartova, který zdůraznil, jaký význam pro
naše město snaha a nadšení četnické party má
a proč i nadále mohou pánové v uniformách
počítat s jeho významnou podporou.
Následně se slova chopil pan Jiří Převrátil,
policista z místního oddělení, který se věnoval tomu, jak se dostal k zájmu o regionální
historii a jako velmi významnou epizodu zdůraznil setkání s paní Sčotkovou, která na konci
šedesátých a počátku sedmdesátých let 20.
století stála v čele někdejšího Národního výboru v Habartově. A byla to právě ona, kdo
takřka před čtyřiceti lety začala shromažďovat
nejrůznější dokumenty a artefakty vážící se
k osudné habersbirkské tragédii. Byla to ona,
která tehdy uspořádala první setkání se žijícími
přímými účastníky a pozůstalými příbuznými.
I paní Sčotková byla v pátek přítomna a vzpomínala na to, jak nesmírně silná a emotivní setkání
to tehdy byla a také na to, jak nerada všechny
materiály, když „byla odejita“ zanechala v budově úřadu. Vyjádřila vděčnost ke všem, kteří
po třiceti letech navázali na její práci a převzali
pomyslnou štafetu, která si klade za cíl udržet
památku a povědomí o tom, jakou oběť pro
udržení svobody tehdy v září 1938 četníci přinesli. S radostí kvitovala i to, že asi před rokem
se zmiňované dokumenty při generálním úklidu
na úřadě nalezly zastrčené v šanonu nesoucím
krycí název „účetnictví roku 1968/1969“, její
práce a snaha tak nakonec nepřišla vniveč.
Jako poslední se slova ujal sokolovský učitel
a regionální historik V. Bružeňák. Ten přítomné
seznámil s historickým kontextem a nastínil, co
vlastně budou diváci moci zhlédnout v prostorách muzea. V závěru pak přivítal vzácné hostyšestici rodin pozůstalých příbuzných, kteří vážili
cestu, aby si připomněli odvahu a oběť svých
předků. Vernisáže se zúčastnili zástupci tří rodin
zabitých četníků z Habersbirku a to Černí,
Roubalovi a Křepelovi a další pozůstalí po padlých v Krajkové a na Bublavě- Rážovi, Kadlecovi
a paní M. Pajmová. Někteří z nich věnovali
a možná ještě věnují muzeu osobní předměty
zabitých četníků.
Ti všichni se mohli těšit z potlesku a malého dárku, který jim bude tento den připomínat. Spolu s ostatními diváky se pak vydali
do expozice, kde na několika panelech byly předestřeny události, které natrvalo poznamenaly
dějiny nejen Karlovarského kraje, ale de facto
celého světa.
Přítomní si se zájmem prohlédli nejen výstavu,
ale i stálou expozici muzea. To v nedávné době
Kurátor výstavy Ph
Dr. V. Bružeňák as
istuje
I. Zemkovi při př
estřižení pásky
Každému z padlých četníků a vojáků
na Sokolovsku je věnován jeden panel
obohatilo své sbírky o několik kusů vzácných
zbraní a má v plánu se i nadále rozšiřovat.
Poněkud stísněné prostory, měly chvílemi potíže pojmout takový nával, a tak někomu trvala
prohlídka i více jak hodinu. Celý slavnostní večer
pak zakončili členové Klubu 1938, reprezentanti
města a rodinní příslušníci zabitých četníků
během večeře, kde došlo i na několik neformálních vzpomínek.
Současná výstava potrvá dva měsíce, tedy
do konce listopadu. Máte-li cestu kolem,
navštivte ji, neboť i když není velká co do svého
rozsahu, tak svým obsahem jistě předčí mnohé
komerční expozice napěchované uměleckými
předměty. Zachycuje totiž kus historie, která se
více či méně podepsala na životě nás všech.
Mgr. Aleš Plevka, místostarosta Habartova
i německé
samohyb
né dělo H
akl
Výstava byla zahá
jena
slavnostní vernisá
ží
trochu stísněné
lik návštěvníků
to
o
pr
ly
by
Prostory muzea
Z ÁŘÍ 2 0 1 3 z p r a v o d a j m ě s t a h a b a r t o v
8
9
Zástupci Habartova se vydali na slavnosti
do partnerského Lengenfeldu
Saské městečko Lengenfeld vytvořilo partnerství s Habartovem již před pěti lety. Jednou
z tradičních akcí, na které se zástupci měst
setkávají, jsou velké lengenfeldské slavnosti
nazývané „Parkfest“, které se konají jednou
za dva roky. A ani letos tedy Habartovští na slavnostech nechyběli
Asi dvacetičlenná delegace, která se
do Lengenfeldu v sobotu 6. července vydala, byla složená ze dvou skupin. Jednu tvořili
zástupci vedení města Habartova a tu druhou
žáci místní základní umělecké školy se svým
doprovodem.
Zatímco členové habartovského zastupitelstva
vyrazili takříkajíc spíše za zábavou a případně
na neformální setkání se zástupci lengenfeldské samosprávy, žáci ZUŠ se aktivně podíleli
na programu, který probíhal na hlavním pódiu
v samotném centru veškerého dění. V nádherném areálu parku jim patřilo asi dvacet minut
v pestrém a našlapaném kulturním představení.
Převážně děvčata se prezentovala trojicí písniček
v češtině a následně pak i třemi scénickými tanci.
Za všechna čísla si vysloužili účinkující bouřlivý
potlesk několika stovek přihlížejících diváků.
I děti ze ZUŠ si ale po svém vystoupení odpoledne náležitě užily. Nejenže obdržely kupony
na občerstvení, ale tentokráte každý z nich
dostal i menší finanční obnos. Ten bylo více
nežli snadné utratit, neboť součástí slavností
je i rozsáhlý stánkový prodej a obligátní pouťové atrakce. Nejvíce eura mizela díky jízdám
na kolotoči, přesto však někteří z adolescentů
nějaké peníze nakonec i ušetřili.
Po několikahodinovém pobytu v zábavním
mumraji a nezbytném památečním fotografování, při němž nechyběl ani starosta Lengenfeldu
pan Volker Bachmann, který se o celou delegaci
tradičně skvěle postaral, se habartovská výprava
vydala zpět k domovu.
Děvčata nastupují na
pěvecké číslo
Holky si užily i něj
aké
Mladí senioři
ty atrakce
Motto
Předsednictvo seniorského klubu
Ožiji, když sálem hudby třeskný zazní hlas
v melodiích vracím se v mládí zpět
když tango, valčík, polka i rytmus diska
do kola pozve všechny nás
pak těla stará v kole se točí, sál zpívá, jásá
nic už nás nebolí, jsme mladí zas.
Žáci ze ZUŠ v Lengenfeldu prostřednictvím
svého vystoupení zanechali znovu velmi dobrý
dojem, a tak je velice pravděpodobné, že za dva
roky, kdy bude pořádán jubilejní čtyřicátý ročník
„Parkfestu“, ani oni v programu opět nebudou
chybět.
Mgr. Aleš Plevka, místostarosta Habartova
pe
atům asi nejlé
vč
ě
d
e
jd
c
e
Tan
Už čtyři roky jsem členem klubu důchodců
města Habartova. Rád tam chodím se svou
přítelkyní a znamenitě se bavím, nejen já, ale
i dalších cca 140 seniorů. (Klub může do svých
řad přijmout ještě dalších cca 20 lidí) V podstatě
tento klub funguje již 14 let, do roku 2007 jej
vedl pan Rylka, později pan Krejník a v současnosti od roku 2010 jej vede pan Štoudek.
Výbor je 14- členný a připravuje různé akce a to
jak taneční zábavy, diska a zájezdy. Zároveň
se jeho členové starají i o roznášení pozvánek
na tyto akce.
Za těch 14 let bylo uskutečněno mnoho akcí,
nelze je všechny vyjmenovat.
Našli byste je na stránkách města. Byl to nespočet
zájezdů na všechny strany, do všemožných zámků,
hradů, včetně naučných a poznávacích výstav.
Rovněž byly pořádány různé přednášky nejen
zdravotní, ale i bezpečnostní ve spolupráci
s městským kulturním střediskem.
Po strance finanční dostává klub příspěvek
od městského úřadu a na cílené autobusové
zájezdy dotaci od krajského úřadu.
o a pití
K posezení patří i dobré jídl
V únoru míváme masopustní rej s maskami,
v květnu je schůze klubu, letos nám hrál p. Žákovec
z Plzně (ostatně za ním také pojedeme) a v prosinci máme výroční mikulášské schůze samozřejmě
s Mikulášem a čertem. A vždy na těchto akcích
nám zatančí děti a mládež ze škol.
Nejkrásnější dle mého názoru jsou taneční zábavy a to ať hraje Galaxie, pan Žákovec či přehrává pan Svěrák. Sedíme, posloucháme ty naše
melodie a hlavně se noříme do víru tance, je
to balzám na naše srdce, zazpíváme, dáme si
pivečko, vínečko, zavzpomínáme a hlavně se
dobře bavíme.
My senioři musíme stále aktivně žít, nemůžeme
a nesmíme jen přežívat a čekat na tu dámu
s kosou.
B. Petrach
Mikulášsk
á je vždy
Tancování
je stále víta
nou zábav
ou
oblíbená
Na přednášce v muzeu
Maškarní re
j
ad Bernecku
S přáteli z B
Areál Parkfestu
Z ÁŘÍ 2 0 1 3 z p r a v o d a j m ě s t a h a b a r t o v
10
11
Jitka Asterová a Lukáš Pavlásek pobavili
habartovské publikum
Několikrát za sezónu se podaří Městskému
kulturnímu středisku v Habartově nabídnout
divákům program, v němž účinkují známé tváře.
Tentokráte k nám zavítala hnedle dvojice pražských umělců a to s lehkou konverzační komedií
Slečna Abigail.
Známá jména tentokráte diváky nalákala a z více
jak tří čtvrtin zaplnila prostory kinosálu MKS
v Habartově. V pondělí 16. září večer tak přihlíželo humorným eskapádám výše uvedené
dvojice něco okolo dvou set dvaceti diváků. Ti si
užili asi dvouhodinovou porci přísunu nenáročné
zábavy.
Hvězda stand-up comedy a také reklam nejmenovaného operátora Lukáš Pavlásek, téměř
na všech tvářích vyloudil úsměv již jen svým
příchodem na jeviště. Růžové kalhoty a černá
košile doplněná o růžového motýlka skvěle kontrastovaly s jeho blonďatou kšticí. Hnedle prvními replikami se mu podařilo získat publikum
na svou stranu a nenásilně prostřednictvím malé
rozcvičky ho zapojit i do spolupráce s herci.
Po několika okamžicích pak v extravagantním
růžovém kostýmku s ještě extravagantnějším
účesem vstoupila na scénu Jitka Asterová coby
slečna Abigail. I jí se hnedle povedlo navázat
s diváky bezprostřední kontakt a stejně tomu
bylo pak po celé další představení.
To se věnovalo tématu randění, sbližování
a manželství, tedy tématu, jež nebylo snad
nikomu z přítomných úplně cizí. Slečna Abigail
se zaměřila na nejrůznější rady, jak zvládnout krizové situace ve vztazích, jak předejít případným
zklamáním a jak zaujmout svůj vytoužený protějšek a asistent Pepa jí byl v tom všem zdatným
sekundantem. Dvojice se báječně doplňovala
a i přítomní diváci jako by byli nedílnou součástí
celého představení.
Zdálo se, že v sálu opravdu není nikdo, kdo by
se nudil. Smíchu bylo vrchovatě, přičemž asi
nejintenzivnější se jevil ve chvíli, kdy na plátně
běžel animovaný instruktážní film o čmelákovi
a květince.
I navzdory tématu se povedlo hercům vyhnout
laciným vulgaritám a klišé, a tak jejich leckdy
i velice bouřlivá a místy až spontánní výměna
replik ani jednou nepřekročila hranice nevkusu. Samozřejmě, že v závěru došlo i na divácké dotazy, které slečna Abigail ve spolupráci
s Pepou ochotně zodpověděli. Dvě hodiny uplynuly a vystoupení bylo u konce. Diváci odměnili
sehranou dvojici intenzivním a dlouhotrvajícím
potleskem, pracovnice MKS navíc i nádhernou
květinou. Myslím, že odměna to byla více než
zasloužená a obě strany tak asi ani v nejmenším
nelitovaly, že pondělní večer nestrávily doma
u televize.
Království je fuč
Do představení se
aktivně zapojili i m
ístní
la báječná
Jitka Asterová by
Mgr. Aleš Plevka, místostarosta Habartova
Dvojici umělců to spolu sed
ělo
Nový altán se stal příjemným
místem pro tvoření
V osmnácti je prý člověk již dospělákem, jak je to
s táborem nevím. Pravdou je, že dne 14. 7. -21. 7.
2013 pořádalo DDM Habartov již svůj osmnáctý
„Rotavácký“, tedy dospělý, letní tábor.
Jak již velí tradice místem je opět Stanová základna Sluníčko Rotava. Letošní tábor byl ve znamení
draka s názvem „ Království je fuč“.
Stařičký král maje své čtyři syny panoval radostně
na svém království a poté, co odešel na zasloužený odpočinek, rozdělil království na království
červeného, modrého, žlutého a zeleného draka.
Těmto vládli jeho mladí a nezkušení synové.
Jak už to tak bývá, na hrad jim vtrhli zlí, oškliví
a nemilosrdní draci a milé prince vyhnali.
Nezbývá tedy než poskládat dílky mapy, najít
v mapě potřebné předměty k uvaření lektvaru
a také nějakou tu zbroj a zlého draka přemoci.
Bez práce nejsou koláče a nic není zadarmo.
Dílek mapy to značí velkou snahu a vyhrát
hlavní denní hru.
Kdo je první, dostává hned čtyři dílky, poslední
pouze jeden, takže jde o hodně.
Den za dnem se mapy odkrývají tu víc tu méně,
ale boj je nelítostný, i když téměř vyrovnán.
Nezápolí se však jen o dílky mapy. Dopolední
kolečko her dá naději na nějaký ten Drakon
V horku přišly vh
od vodní hrátky
(místní měna) a čím víc Drakonů tím víc lístečku
do tomboly. To přece stojí za tu snahu.
Drakony se sypou i za dobře odvedenou službu,
ale to je třeba uhlídat vlajku, uklidit tábor a také
ku pomoci býti při sycení hladových bojovníků.
Dračí bojovou náladu podpořily i vysoké ohnivé
teploty, které vysušily nejen jednotlivé bojovníky,
ale i zem, která se obracela hned v prach.
Jakýkoliv rychlý pohyb pak zvedal mračna, ve kterých se bojovníci občas i ztráceli. No nic, proti
tomu je lehká pomoc - vodní bitva. Na tomto
táboře provozovaná neskonale často.
Stříkat, cákat, čvachtat se. Být mokrý, toť radost
převeliká, byť jen krátce, neboť sluníčko se opravdu
každého dne velice snažilo. Boj stíhal boj, však co
naplat, hladový bojovník, špatný bojovník i bříško
si musí přijít na své a taky že přišlo. Zkušená kuchařinka velkého srdce a bohatých zkušeností naplnila
žaludky malých i velkých bojovníků a dopřála jim
tak následného slastného rozjímání.
S plnými bříšky si bojovníci odpočali, načerpali
sil a hurá do dalších bitev a za získáváním dalších
dílků.
Letošní rok se na počasí skutečně vydařil a nejen
počasí nám přálo. Ihned po příjezdu jsme zaznamenali nový krásný velký altán. Ó, jak skvělé dílo
se tu vydařilo.
Krásné stinné místo, jsme ihned využili k soutěžení, hodování, ale i večerní diskotéce ba i maškarnímu reji.
Jak už to tak bývá, někdo vyhrál a radoval se
z vítězství, ale hlavně nikdo neprohrál.
Těch čtrnáct dní od rána do pozdního večera
bylo naplněno zábavou i poučením, skotačením
i vážným zamyšlením, ale hlavně radostí. Radostí
z toho, že to skutečně NEBYLA NUDA.
Pozice z Kámasut
ry v podání asisten
ta Pepíka
Lukáš Pavlásek vzbuzoval úsměv již svým
příchodem na jeviště
i ze tří čtvrtin
Kinosál byl zaplněn as
výletům
Sluníčko přálo
Ale vše jednou končí. Po velkém úklidu, někdo
snad se slzičkou, někdo letos naposledy a někdo
s novými nápady na další, již devatenáctý ročník,
vyrazili jsme zpět ke svým domovům.
Za rok nashledanou.
PEON - Petr Ondříšek
Poděkování
Jen pár slov……
Konec prázdnin a další školní rok je v plném
proudu. Tato událost je jistě nepřehlédnutelná.
Předběžnou nabídku kroužků uvedl
Dům dětí a mládeže již před prázdninami
a byla na informačních plochách ve městě
i na našich internetových stránkách.
Proto si myslíme, že bylo dost času na to
trochu popřemýšlet nad tím jak děti a mládež
zaměstnat mimo školu v jejich volném čase.
Máme za sebou první 3 týdny školy a opravdu je
znát, že někteří nenechávají nic na poslední chvíli.
Ale kde jsou děti od 12-ti let??? tj. 5. -9.
třída???
Co dělají ve svém volném čase? Co by je
zajímalo? Co ví rodiče o tom, jakéže Dům dětí
a mládeže nabízí aktivity pro jejich děti?
Normální aktivity dříve zcela běžné, nahradil svět virtuálních kamarádů, anonymních
Na žádném táboře nesmí chybět opékání
pohovorů o všem a o ničem a mnohdy ztráta
slovní zásoby v komunikaci s ostatními“živými“lidmi.
Když jsem byla ve věku dnešních dětí a mládeže, tak jsem si říkala, že nikdy v životě
nebudu používat rčení mé babičky nebo
maminky znějící následovně.“To za našich
mladých let bývalo jinačí “. No a dnes si takto
sama několikrát povzdechnu, když vidím
prázdné město, které má širokou nabídku
nevyužívaných činností.
Budu si přát, aby došlo ke změně a děti
opustily své kompy, tablety, PSky …. A opět
zjistily, že izolace doma není to nejlepší, co je
v životě může potkat.
Jana Chalupská, Ředitelka DDM Habartov
Letní tábor opět nezklamal a nebylo to jen
počasím a dobrou sestavou dětských účastníků. Za úspěchem stojí obětavá práce všech
vedoucích a instruktorů,kteří s nasazením sobě
vlastním a s úsměvem na rtech zdolávali jednu
překážku za druhou.
Všem za jejich práci děkuji a věřím, že neděkuji
pouze já, ale i rodiče spokojených dětí.
Jana Chalupská, Ředitelka DDM Habartov
Na činnost Domu dětí a mládeže všechny
zve Jana Chalupská a Iva Dobošová
Tel . 352 682 190,725 729 551 - 552
Z ÁŘÍ 2 0 1 3 z p r a v o d a j m ě s t a h a b a r t o v
12
13
Poděkování Městu Habartov, firmě Dáma a partner,
Technickým službám a dobrovolníkům.
Jako Agentura pro chráněné bydlení Dolmen,
o. p. s. působíme v našem regionu od října
2010. Službu chráněného bydlení poskytujeme
ve městech Sokolov, Habartov a od prosince
2012 v Chodově. Z ústavů se nám podařilo
odstěhovat a umístit v bytech 22 lidí s mentálním postižením. Toto nám bylo umožněno také
díky součinnosti se zastupitelstvy měst, ve kterých je naše služba poskytována.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat městu
Habartov, které nám v tomto roce přidělilo a zrekonstruovalo další byt v této lokalitě.
O jeho přidělení bylo na doporučení městské rady rozhodnuto zastupitelstvem města
Habartov v červnu 2013. Šlo o byt 1+2 v ulici 1.
Máje. Tento byt byl na náklady města Habartov
zrekonstruován firmou Dáma a partner a nám
se rekonstrukce promítla v nájmu do měsíčních
splátek, čehož si velmi ceníme, protože tak příliš
nezatížíme náš rozpočet, který vzhledem k přidělovaným dotacím není příliš velký.
Dále bychom chtěli poděkovat za spolupráci při
rekonstrukci dalšího, stávajícího bytu, který se
nachází také v ulici 1. máje. Jeho rekonstrukce
proběhla v měsíci v červenci a opět ji prováděla
Se stěhováním ochotně vypomohly
TS Habartova
firma Dáma a partner. S pracemi na tomto bytě
jsme spokojeni. Velký dík patří panu Horovi
z firmy Dáma a partner za velmi dobrou spolupráci, za to, že nám vyšel ochotně vstříc i přesto,
že jsme se odchýlili od původního plánu. Velký
dík mu patří i za slevu, kterou nám v rámci
sponzorského daru na práce celkem ve výši
10.000,-Kč poskytl. Velmi oceňujeme citlivý přístup zaměstnanců této firmy a jejich trpělivost
s uživatelkou naší služby, která v tomto bytě žije.
Několikrát za den docházela do rekonstruovaného bytu a kontrolovala, jak práce probíhají.
Pracovníci této firmy měli pro ni vždy odpověď
na její otázky a vlídné slovo, kterým ji ujistili,
že je vše jak má být. Děkujeme za výbornou
spolupráci.
V celkem krátkém čase se podařilo vše potřebné
pro nastěhování zrealizovat a uživatelky naší
služby se mohly přesunout do svých oprášených
domovů. Další, komu bychom touto cestou
rádi poděkovali, jsou Technické služby města
Habartov, které i přes svou vytíženost v letní
sezóně, byly nápomocny při jejich stěhování.
Díky těmto výše jmenovaným institucím a především lidem, může žít kvalitnější život 5 žen.
Jsou to uživatelky služby Chráněného bydlení
Dolmen, o. p. s., které žily většinu svého života
v ústavech a nyní se také díky nim posunuly
zase o krok blíže k životu, který se sice stále liší
od života běžné populace, ale rozhodně se dá
hovořit o jeho vyšší kvalitě. A k té také podstatným dílem přispívají lidé z jejich okolí, kterým
není kvalita jejich životů lhostejná. Proto další
v řadě těchto lidí, kteří stojí za zmínku, jsou naši
dobrovolníci. Jsou to lidé, kterým není líto věnovat svůj drahocenný čas, byť třeba jen 1 hodinu
týdně lidem, kteří ho potřebují. „ Děkujeme
Vám, velice nám pomáháte.“
My praxi nevyžadujeme, ale nabízíme!!!
Nové byty posunou děvčata zase
o krok blíže k normálnímu životu
Spokojené kl
ientky
Výrobní společnost ept connector s. r. o.,
která by ráda etablovala a vystavila novou
výrobní halu v Habartově, se dlouhodobě
potýká s nedostatkem technicky zdatných uchazečů. Tyto kvalitní zaměstnance je velmi obtížné
v současné době na pracovním trhu nalézt.
Důsledkem je, že se s tímto problémem potýká
většina výrobních společností v našem kraji.
Tento nedostatek by mohl v budoucnosti brzdit
rozvoj firmy v oblasti automatizace výrobních
procesů a následně získávání nových zákazníků,
a proto se společnost ept connector s.r.o. rozhodla s tímto nedostatkem začít bojovat.
V rámci rozvoje technických profesí otevřela
v září 2013 společnost ept connector s. r. o.
„Technické vzdělávací centrum“, které je určené zejména absolventům strojírenských oborů.
Na trhu práce v našem regionu stále existuje
mnoho uchazečů, kteří v tomto oboru nemohou
najít uplatnění.
Ve druhé skupině společnost nadále spolupracuje s ISŠTE Sokolov, jejímž studentům
a učňům je umožněno prakticky se vzdělávat
ve společnosti ept connector s.r.o. např. jako
elektrotechnik, obráběč kovů, elektrikář, nástrojař a další, a to již během školní docházky.
Nad prací všech těchto „mladých zaměstnanců“
dohlíží zkušený lektor odborné výchovy. I zde
existuje v budoucnosti možnost stálého pracovního poměru.
Cílem tohoto „Technicky vzdělávacího centra“ je vychovat a připravit si kvalitní technické
pracovníky do výroby společnosti ept connector
s.r.o., což prakticky znamená nastavit personální
procesy tak, aby jejich praktická výuka odpovídala interním požadavkům na zaměstnance
této společnosti, zejména na vysokou přesnost
a preciznost ve výrobních procesech.
Co je výhodou pro nové uchazeče? Tento projekt praxi nevyžaduje, ale nabízí!!!
Technické vzdělávací centrum je rozděleno
do dvou skupin:
První skupinu tvoří absolventi 3 až 4 – letých
strojírenských oborů se zaměřením na zvýšení
kvalifikace a získávání praxe. Jedná se o mladé
uchazeče, kteří nemají ještě žádné pracovní zkušenosti. Zde je mohou získat, popř. prohloubit
a poté, pokud se ukáže, že je absolvent schopen
splnit pracovní kvalifikační požadavky, existuje
v budoucnosti možnost nabídky stálého pracovního poměru ve společnosti.
Ukončení provozu Odborné sociální poradny a Dobročinného obchodu
Útočiště, o.s. v Chodově k 30. 11. 2013
Vážení čtenáři Zpravodaje, chceme vám touto
cestou s politováním oznámit, že k poslednímu listopadu letošního roku končí svou
činnost Odborná sociální poradna v Chodově
a při ní také Dobročinný obchod Útočiště, o.s.
Důvodem je dlouhodobá absence finančních prostředků z MPSV a KÚKK. Doposud
nás podporovali zejména: město Chodov,
dále pak Habartov, Březová, Vintířov nebo
Krajková. Materiálně či finančně pak také
sponzoři, nadace, jednotliví dárci a církve.
Díky tomu bylo možné pokračovat až dosud
i bez stěžejních státních dotací.
Přejeme všem minulým i současným uživatelům Odborné sociální poradny, aby se
ve svém životě upevnili, správně se rozho-
dovali, měli sílu a zvládali situace, které je
v životě potkají.
Pěkné a příjemné podzimní dny přejí
za Útočiště, o.s. pracovníci Odborné sociální
poradny.
Z ÁŘÍ 2 0 1 3 z p r a v o d a j m ě s t a h a b a r t o v
14
15
V Habartově se odehrál další ročník turnaje
ve vodním fotbálku
Před několika lety se stalo v Habartově příjemnou letní tradicí, že místní futsalový klub ASK
Rád pořádá turnaj ve vodním fotbale. Ani letos
tomu nebylo jinak, a tak se znovu po roce utkalo
osm týmů pod taktovkou hlavního organizátora
Honzy Roda o body a potažmo pohár za ceněné vítězství
Ceny čekají na vítěze
Za několik uplynulých ročníků nasbírali organizátoři značnou porci zkušeností, a tak připravit
vše ke spokojenosti účastníků již není takový
problém. Turnaj se odehrává ve sportovním areálu vedle místní ZŠ, kam je přivezeno nafukovací
hřiště, které je ve spolupráci s jednotkou SDH
naplněno vodou. Zde také vyroste zázemí pro
sportovce a samozřejmě i případné diváky. Pak si
již nezbývá přát nic jiného nežli slunečné počasí.
Toto přání bylo v sobotu 13. července vyplněno,
a tak se zhruba čtyřicítka borců mohla do bazénu vrhat bez obavy z toho, že je postihne chřipka či nachlazení.
Celé klání v devět hodin zahájil H. Rod ve spolupráci se starostou města panem Ivo Zemkem.
Došlo na krátké vysvětlení pravidel a pak se již
mohla pětice domácích a tři přespolní týmy
pustit do boje se soupeři, s vlastní rovnováhou,
vodním živlem a kluzkým gumovým povrchem.
Skladba týmů je veskrze totožná a tvoří ji domácí ASK Rád, Bratři, AC Lítov, Kahrský karetní klub, Baník Habartov a přespolní Torpédo
Bukovany, Divočáci z Krásna a nováčkem byli
letos Old Pistols ze Sokolova.
Turnaj se hraje systémem každý s každým na 2x8
minut. Hrací čas se tak nakonec natáhl na celkových devět hodin, když poslední mač končil
okolo šesté. Bylo to způsobeno i tím, že v rámci
krátkých přestávek mezi utkáními patřil bazén
dětem, kterým se pak prostor jen velmi těžko
na povel rozhodčího opouštěl.
Zápasy znovu nabídly spoustu vtipných, napínavých, ale i akrobatických okamžiků, a tak
ochranné přilby byly více než namístě. Nezřídka
zmizel gumový míč pod příkrovem změti těl,
aby se nečekaně objevil v brance. Hráči se rvali
o každý metr a každý vstřelený či inkasovaný
gól vyvolal vlnu emocí. Přestože se jedná o spíše
recesistickou akci, vyhrát chtěl každý.
S přibývajícím časem však ubývaly síly, pohyby
byly pomalejší, hromadilo se namožené svalstvo, nakopnuté palce či další oděrky a modřiny.
Kulhajících postav bylo tentokráte více než jindy.
O žádné vážné zranění ale naštěstí nešlo.
V přestávkách hráči odpočívali pod vystavěnými
altány, kde se praktikovalo neustále hecování
a popichování, bez kterého by to prostě celé
tak nějak nebylo ono. Unavení sportovci si zde
také dopřávali žádoucího občerstvení anebo jen
tak klábosili a poslouchali muziku, o kterou se
tradičně postaral Renda Rod.
Výsledková listina se postupně plnila čísly. Porce
zápasů se utěšeně ztenčovala. Okolo šesté hodiny večerní bylo dobojováno. Během několika
okamžiků provedl H. Rod součet, který mu ukázal, že domácí tým ASK Rád opět nenašel přemožitele a bez ztráty kytičky obhájil loňské i předloňské prvenství. Nutno podotknout, že cestu
k tomu opět neměl zcela jednoduchou, když ho
potrápil zejména tým Bratři, který jim v zápase
podlehl pouze o jediný gól 10:9. Ostatně kluci
z Rádu jsou ochotni pro své vítězství udělat téměř
nemožné a to na hřišti i mimo něj.
Druhou příčku s 15-ti body obsadili Divočáci
z Krásna, za kterými se se ztrátou jednoho bodu
umístili Baníkovci. Jak je však u nás milým pra-
Turnaj nohejbalových trojic popáté
Je dobojováno
M. Richter nezadržiteln
ě skóruje
ala v bazénu s muži
Poprvé v historii bojov
pohlaví
i zástupkyně něžného
vidlem pohár a malou cenu si z rukou starosty
I. Zemka převzali a odnesli naprosto všichni,
a tak spokojenost s celou akcí byla všeobecná.
Za zmínku jistě stojí i ten fakt, že poprvé v historii turnaje se do lítých bojů zapojila zástupkyně
něžného pohlaví, která reprezentovala AC Lítov
a která si za svou odvahu vysloužila zvláštní
cenu.
Celá akce, tak jak je ostatně u Ráďáků dobrým
zvykem, vyšla na podtrženou jedničku, a za toto
jejich úsilí vynaložené při přípravě turnaje jim
bezezbytku náleží velký dík. Poděkování poté
míří i k městu Habartov, které tuto sportovně i divácky velice vděčnou a oblíbenou akci
finančně podpořilo. Věřme, že příští rok se
po kotníky ve vodě opět utkáme o příčky nejvyšší a že se po letech konečně najde někdo,
kdo pořadatelský mančaft herně předčí a sesadí
jej z pomyslného trůnu.
Již popáté se prostory víceúčelového hřiště
v Habartově dne 06.07.2013 staly útočištěm
pro celkem deset přihlášených týmů, které se
rozhodly změřit své síly v současné době nutno
říci již tradičního turnaje nohejbalových trojic.
Kromě již pravidelných účastníků jako Tamajků,
Hopfíků, N.O stavební, Technika Sokolov,
Kotelníků a Kahrského karetního klubu, který
dokonce musel pro velkou konkurenci svých
hráčů pro turnaj vytvořit i „B“ tým, se turnaje
zúčastnila i tři mužstva zcela nová a to Kraslice,
Starci Sokolov a Old Pistols Sokolov, jejichž
přítomnost bezpochyby úroveň turnaje opět
posunula kousek dopředu.
Po úvodním přivítání a sdělení všeho potřebného se rozjel maratón celkem 45 zápasů
a to vzhledem ke zvolenému systému, kdy se
postupně utkal každý s každým. Již během
prvních utkání týmy předváděnou hrou naznačily, kdože bude v letošním ročníku patřit mezi
favority. Nutno říci, že mezi ně se hned zařadily
i dva nově přihlášené týmy Krasličtí a Starci
Sokolov. Nejméně se výsledkově dařilo rodině
Tamajkových, které se nepodařilo porazit ani
jednoho ze soupeřů a v konečném účtování
jim tak patřilo desáté místo. Nicméně rodinnou
pohodu to u Tamajků nenarušilo a všichni hned
na místě přislíbili účast i v příštím ročníku.
Útěchou jim tak byl alespoň fakt, že se jednalo
o nejlépe oblečené družstvo celého turnaje.
lých letech předal jednotlivým týmům starosta
města Ivo Zemek. Na závěr tohoto článku si
dovolím poděkovat městu Habartov za finanční podporu, Rendovi Rodovi za produkci muziky nejen v průběhu turnaje, ale i chvíli po něm
a nakonec Radkovi s Romanem z N.O stavební, kteří pro všechny účastníky turnaje, ale
i náhodné návštěvníky, zajistili občerstvení.
Jan Rod
L. Doležal patřil k nejlepším
hráčům turnaje
ležet
l na podání zá
G. Hanker si da
Mgr. Aleš Plevka, místostarosta Habartova
Za takový b
lok v podán
í R. Brychty
jící družstvo
Vítězství znovu bralo pořáda
Honza pečlivě zaznamenává výsledky do tabulky
Staré pušky ze Sokolova právě díky výhře nad
Tamajkovými získaly jediné tři body, které jim
stačily na konečné deváté místo. Rozšířené
řady Kahrského karetního klubu a jejich zastoupení hned dvěma týmy se v konečném účtování seřadily hned za sebou, kdy „B“ tým skončil
na osmém a „A“ tým na sedmém místě. Šestou
příčku obsadili Hopfíci.
Překvapením pro všechny přítomné bylo konečné umístění jednoho z favoritů turnaje a to
místních Kotelníků. Ti obhajovali své prvenství
z předešlého ročníku, ale herně se jim nedařilo
tak, jak by si sami přáli. Nakonec utrpěli čtyři
porážky, což jim v letošním ročníku zabránilo
pomýšlet na stupně vítězů a nakonec se museli
smířit s pátým místem. Nejvíce herních problémů nohejbalovým favoritům v turnaji přivodili hráči týmu N.O stavební ve složení Radek
Novák, Roman Oswald a Jakub Straka. V poli
byli zdatnými soupeři všem favoritům, bohužel
na rozdíl od nich jim ale chyběl kvalitní smečař
na síti a bez něj prostě ani v habartovském
turnaji nelze pomýšlet na medailové umístění.
Nicméně čtvrté místo je pro tým N.O stavební výborným výsledkem. Výborného smečaře
s sebou naopak přivezl tým z Kraslic a jen
vinou jediné prohry v turnaji nedokázal při
své premiérové účasti zvítězit. V posledním
utkání Krasličtí prohráli se sokolovskými Starci
a odsoudili tak pořadatelský tým k další práci
při sčítání výsledků, neboť díky této prohře
nakonec celkem tři týmy získaly stejný počet
bodů, a musela tak pro určení jejich konečného
pořadí rozhodnout minitabulka. V té nakonec
Krasličtí skončili na třetím místě, druzí skončili
hráči Technika a první místo při své premiéře
vybojovali Starci Sokolov.
Jak již bývá tradicí, na každé zúčastněné mužstvo čekala odměna v podobě poháru a něčeho „sladkého“, kdy obojí stejně jako v minu-
by se nemuse
l stydět ani ka
ratista
ajky
Nejlépe oblečený tým - Tam
Z ÁŘÍ 2 0 1 3 z p r a v o d a j m ě s t a h a b a r t o v
16
17
Další futsalová sezóna na Sokolovsku
byla zahájena
O víkendu 24. a 25. 8. se odehrálo již druhé
kolo okresních futsalových soutěží. Třem habartovským týmům se první zápasy herně veskrze
vydařily, a tak několik desítek diváků mohlo
na domácím hřišti zhlédnout zajímavý a napínavý fotbal.
Oba týmy z Lítova měly pro první kolo volný los,
a tak premiéra je v letošním ročníku čekala až
tento druhý hrací víkend.
R. Novák při obranném zákroku
Béčko, které postoupilo do I. třídy, se v sobotu utkalo na domácí umělce s favorizovaným
týmem Josefova. Přes počáteční nápor hostů
se Lítovským povedlo jít šťastně do vedení 2:0,
které i přes obrovský tlak a šance Josefovských
nakonec, byť s jedním obdrženým gólem, udrželi až do závěrečného hvizdu rozhodčích.
Nečekaná výhra byla na světě, i když je nutno
poznamenat, že i domácí měli minimálně čtyři
obrovské šance na navýšení skóre, když postupovali v jednom případě na prázdnou branku
a v dalších pak osamoceně na hostujícího gólmana, který je ale vychytal. Nemilou kaňkou
na zápase tak bylo pouze vážné zranění domácího borce Jakuba Maršíka, který si nezaviněně
přivodil úraz kotníku, jenž si vyžádal převoz
do nemocnice a následnou operaci. Přejeme
brzké uzdravení a pokud možno bezproblémovou rekonvalescenci.
Lítovské áčko, které se vloni úspěšně udrželo
v okresním přeboru, mělo situaci ještě o kousek
těžší, neboť jej čekalo první soutěžní utkání a navíc hned nejprestižnější domácí derby
s ASK NO Rád B. Ráďáci v minulé sezóně
skončili bronzoví a v prvním kole si ve výborném zápase poradili 5:3 s hráči loni stříbrného
týmu Fortuna Sokolov, a tak zdravé sebevědomí
jim nechybělo. A to na rozdíl od hráče Radka
Nováka, který ve zmiňovaném utkání s Fortunou
inkasoval červenou kartu za hrubé nesportovní
chování a tím si vysloužil stopku na 8 zápasů.
Naštěstí na začátku sezóny ještě kádr není zasažen zraněními a marodka je prozatím prázdná,
a tak tým je z čeho doplnit. Vzhledem k herním
zkušenostem a úspěchům by se v tomto zápase
mělo jednat o jednoznačnou záležitost ve prospěch ASK, ale veškeré předpoklady takřka vždy
vezmou za své, vždyť třeba před rokem došlo
dokonce i na remízu.
Je to pokaždé derby s velkým D. To letošní
se i z pohledu několika desítek diváků může
nazývat zápasem gólmanů. Oba (R. Oswald
za ASK a M. Louda za AC) totiž podali skvělý
výkon a značně znepříjemňovali situaci všem
protihráčům. V zápase tak i přes bezpočet šancí
nakonec padly pouze dvě branky. Obě inkasoval brankář Lítova, a tak z vítězství se radovali
Ráďáci.
Výsledek se nerodil lehce, i když zpočátku se
zdálo, že vše proběhne dle předpokládaného
scénáře. Již ve druhé minutě se krásnou prudkou ranou pod břevno prezentoval Jarda Král,
ale pak nastal festival neproměněných loženek
a až ve 46. minutě pojistil vítězství ASK střelou
z blízkosti Martin Richter.
Jak jinak, byl to opět vyhecovaný mač, ale oproti
tomu minulému se tentokráte chvála bohu obešel bez likvidačních zákroků a slovních invektiv
na adresu protihráčů i rozhodčích. Boj to byl
opravdu férový a odehrál se na hřišti a šťastnějším týmem byl nakonec ASK. Nicméně pokud si
lítovské áčko udrží disciplinovanou hru, kterou
Lít
ld byl pro
R . Os w a u
ůro
noční m
R. Jirgl z Fortuny se snaží domácí propálit
Na úvod byl ještě ča
s na úsměvy
Fotbaloví žáci v Habartově po sedmnácté
bojovali v turnaji O pohár starosty města
Zahajovací nástup
předvedlo, a přidá i více efektivity v zakončení,
je možné, že by se mohlo v tabulce pohybovat
výše nežli v loňském ročníku.
Po pěti odehraných kolech se v současnosti
v okresním přeboru pohybuje ASK NO Rád
bez ztráty bodu na špici, AC Lítov se s jediným
bodem prozatím bohužel usadilo na chvostu
tabulky. Příliš se nedaří ani lítovskému béčku,
které je se třemi body třetí od konce v první
třídě.
Snad se všem Habartovákům vyhnou další zranění a všechny tři týmy budou předvádět kvalitní futsal, který je vdalším průběhu soutěží udrží
nebo posune do horních pater tabulek.
Mgr. Aleš Plevka, místostarosta Habartova
valo
Derby vyžado
J. Král s M. Skopalem
něco navíc
Členové čtyř žákovských týmů z regionu se sjeli
v neděli 25. srpna do Habartova, aby se v areálu TJ Baník během tradičního turnaje utkali
O pohár starosty města. Kromě domácích se
po zelené ploše pohybovaly zástupci fotbalových nadějí z Bukovan, Březové a Sokolova.
Turnaj v devět hodin dopoledne společně
zahájili předseda TJ Baník Habartov, pan J.
Klárner a starosta Habartova, pan Ivo Zemek.
Všem malým fotbalistům popřáli kvalitní sportovní výkony a navíc i trochu toho štěstí, které je
vždy vítáno a zapotřebí.
Následně se rozběhl celý turnaj. Ten žáci
za mimořádně větrného počasí odehráli na šířku
fotbalového hřiště a v sestavě 7+1. Hrálo se
jak jinak než systémem každý s každým, a tak
delegovaného rozhodčího čekala k soudcování
šesti zápasová porce. Utkání bylo hráno na 2x 15
minut, s krátkou přestávkou mezi poločasy.
Všichni kluci se velmi snažili, bylo však patrné,
že někteří již toho z fotbalové abecedy zvládají o dost více než druzí. Nasazení a touha
po vítězství však byly u všech totožné. Souboje
o míč byly nesmlouvavé a snahy o vstřelení gólu
nekompromisní, a tak jedinou kaňkou na celkově příznivém dojmu z výkonu fotbalových žáků
byl ten fakt, že to, v čem se již dnes vyrovnají
svým starším kolegům, je slušně řečeno nevybíravá mluva a tzv. hvězdné manýry. Během čtyř hodin se stihla odehrát všechna
utkání, a tak krátce po jedné hodině mohlo
dojít na krátké vyhodnocení, o které se znovu
postarali výše uvedení pánové. Jak již bývá
nepsaným zvykem, ani letos nenašel Baník
Sokolov přemožitele a bez ztráty bodu obsadil první místo. Druhou příčku si vybojovali
reprezentanti Březové, domácí Baníkovci díky
jedné výhře brali bronz a čtvrtí skončili fotbalisté z Bukovan. Vítězné týmy si odnesly kromě
poháru a diplomu i fotbalový míč a dále třeba
sadu lahví na pití, sportovní tašku či mobilní
lékárnu. Oceněni byli i nejlepší brankář, střelec
a hráč turnaje.
Závěrem se sluší poděkovat všem organizátorům, kteří přiložili ruku k dílu a také firmám, jejichž finanční podpora byla využita
na občerstvení a ceny pro mladé sportovce. Konkrétně tento turnaj podpořily: město
Habartov a firmy ČEZ a Sokolovská uhelná
právní nástupce a.s. Mnozí z mladých fotbalistů se za rok do Habartova jistě vrátí, neboť
na pořadu bude konání dalšího ročníku turnaje
tentokrát již s pořadovým číslem 18.
Domácí tým
írá z rukou
Kapitán M. Tancl přeb
starosty ocenění
Mgr. Aleš Plevka, místostarosta Habartova
alistů
alých fotb
m
a
k
ič
v
c
z
Ro
bojují o míč
Během zápasu si nikdo nic nedaroval
o vá k y
Vítězný sokolovský tým
Z ÁŘÍ 2 0 1 3 z p r a v o d a j m ě s t a h a b a r t o v
18
19
Soustředění ŠVK Habartov 2013
Tak už nám to zase začíná. Prázdniny jsou
u konce, na dveře nám klepe další sezóna a s ní
soustředění. V posledních letech se stalo tradicí,
že týden intenzivní přípravy trávíme v Habartově
a nejinak tomu bylo i letos. Trochu v bojových
podmínkách s ohledem na probíhající rekonstrukce ve škole, ale jako vždy s nadšením.
V průběhu jednoho týdne nás čekalo pět tříhodinových bloků, kde kromě kondiční přípravy došlo
i na procvičování herních činností jednotlivců,
jejichž hlavním cílem bylo zapracování mladších
děvčat do sestavy tak, abychom i nadále hráli
důstojnou roli v přihlášených soutěžích.
I tak se může stát malý paradox. Na jednom
z tréninkových bloků cvičilo jen sedm statečných. Chyběla Kačka. A to o předešlém tréninku
Ke slovu přišly i med
icinbaly
kdy Vašek holky upozorňoval, ať se pořádně
obléknou, aby nebyly nemocné. Zapomněl jim
však také ještě připomenout, ať po sobě neházejí kusem dřeva. Nějakým takovým kouskem
Markéta trefila Kačku tak nešťastně, že to bylo
na šití. Kateřině jsme všichni popřáli brzké uzdravení a pochopitelně se obě staly oběťmi trefných
vtípků. Takže ať děláte, co děláte, i takováto událost vám může zasáhnout do přípravy.
V následující sezóně nás čeká kromě krajských
přeborů (starší žákyně, soutěž tří a čtyřčlenných družstev) i Pohár nadějí, kde se utkáváme
s družstvy z Prahy, Plzně, Děčína, Klatov, Žatce
a Sokolova, a který je důležitou součástí našeho
volejbalového života.
Kolo
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Milan Krčín
Kolo
1.
2.
13.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ěmi
Trenéři se svými svěřenkyn
Kolo
ŠKOLNÍ VOLEJBALOVÝ KLUB
H A B A R TOV
nabízí m ožnost sportovat
v kolektivu kam arádek a spolužaček
Pro koho: děvčata 3. – 5. ročníku
K dy: pondělí 15.00 – 16.30 hodin; středa 16.30 – 18.00 hodin;
čtvrtek 16.30 – 18.00 hodin
STARŠÍ ŽÁKYNĚ
Kdy: Pondělí 17.30 – 19.00, úterý 17.00 – 19.00 hodin, pátek 16.00 –
18.00 hodin
Kde: tělocvična ZŠ Habartov, na jaře možnost využít venkovní hřiště
Trenér: Václav Riedl, 602582432
K de: tělocvična ZŠ Habartov, na jaře možnost využít venkovní hřiště
Trenér: Milan Krčín – trenér II. třídy
K ontakt: Milan Krčín – 606 662 410
P roč se přihlásit?
-
děvčata pravidelně navštěvují kolektiv, který společnou sportovní činností
bojuje proti nudě, lenosti a zahálce; vytváříme tu správnou sportovní „partu“
-
při hře získáváme přátele, prožíváme radost z pohybu, zažíváme první úspěchy
-
děláme něco pro sebe
-
trenéři připravují program plný her, soutěží – s možností získat drobné
ceny
-
získáváme rychlost, obratnost, sílu, pohyblivost
-
zlepšením překonáváme vlastní rekordy – umíme rychleji, dál a výš
-
pravidelným tréninkem se připravujeme na zvládnutí základů volejbalu
-
účastníme se soutěží – krajské přebory, turnaje – s možností získat ceny
(poháry)
-
reprezentujeme nejen školu, ale i město Habartov
-
cena: neplatí se členské příspěvky – pouze přihláška 100,-Kč
Co s sebou do tělocvičny:
 sportovní oblečení
Datum
18.8.
24.8.
1.9.
7.9.
15.9.
22.9.
28.9.
6.10.
12.10.
20.10.
26.10.
3.11.
10.11.
Soupeři
Výsledek
HABARTOV - Loket
Hazlov - HABARTOV
HABARTOV - Vojkovice
Sedlec - HABARTOV
HABARTOV - Ostrov B
Olympie Březová B - HABARTOV
Trstěnice - HABARTOV
HABARTOV - Studánka
Dolní Žandov - HABARTOV
HABARTOV - Merklín
Jáchymov - HABARTOV
HABARTOV - Stará Chodovská
Královské Poříčí B - HABARTOV
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Výkop Odjezd
15.00
10.30
15.00
17.00
15.00
10.30
10.30
15.00
16.00
15.00
14.30
14.00
14.00
Pozn.
9.15
15.45
9.30
9.00
14.45
13.00
13.00
NE
SO
ST
NE
SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
NE
Datum
25.8.
31.8.
4.9.
8.9.
14.9.
21.9.
29.9.
5.10.
13.10.
19.10.
26.10.
2.11.
10.11.
Soupeři
Výsledek
Vintířov - HABARTOV
HABARTOV - Chyše
HABARTOV - Loket
Rotava - HABARTOV
HABARTOV - Lomnice
Božičany - HABARTOV
Citice - HABARTOV
HABARTOV - Žlutice
Kynžvart - HABARTOV
HABARTOV - Kynšperk
Svatava - HABARTOV
HABARTOV - Olympie Březová
Královské Poříčí - HABARTOV
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Výkop Odjezd
11.00
14.00
17.00
10.00
14.00
10.30
13.00
14.00
10.30
14.00
11.30
14.00
10.30
9.45
Pozn.
8.45
9.15
12.00
9.15
10.30
Přeložit (PÁ)
9.30
Hřiště UMT
Okresní přebor starších žáků:
Rádi mezi sebou přivítáme nové volejbalové naděje:
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ
Kdy: pondělí 15.00 – 16.30 hodin; středa 16.30 – 18.00 hodin; čtvrtek
16.30 – 18.00 hodin
Kde: tělocvična ZŠ Habartov, na jaře možnost využít venkovní hřiště
Trenér: Milan Krčín – trenér II. třídy, 606 662 410
NE
SO
NE
SO
NE
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
NE
Krajská soutěž dorostu:
Trénovalo se odbíjení
POHYBOVÉ HRY
Pro koho: děvčata i chlapci 1. – 2. ročníku Kdy: pondělí 16.30 – 17.30 hodin
Kde: tělocvična ZŠ Habartov, na jaře možnost využít venkovní hřiště
Trenér: Lucie Braumová – trenérka III. třídy - 737 176 961, Šárka
Hlušičková
UPRAVENÉ VYDÁNÍ
1.B třída mužů:
2.
3.
1.
4.
5.
13.
6.
14.
7.
15.
8.
9.
10.
11.
12.
SO
SO
ST
NE
SO
ST
SO
ST
SO
ST
SO
SO
SO
SO
SO
Datum
31.8.
7.9.
11.9.
15.9.
21.9.
25.9.
28.9.
2.10.
5.10.
9.10.
12.10.
19.10.
26.10.
2.11.
9.11.
Soupeři
Výsledek
Citice - HABARTOV
HABARTOV - Kynšperk
HABARTOV - Oloví
Březová - HABARTOV
HABARTOV - Chodov
Královské Poříčí - HABARTOV
HABARTOV - Dolní Rychnov
HABARTOV - Nové Sedlo
Horní Slavkov - HABARTOV
Lomnice - HABARTOV
HABARTOV - Bukovany
Svatava - HABARTOV
HABARTOV - Kraslice
Rotava - HABARTOV
HABARTOV - Nová Role
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Výkop Odjezd
12.00
10.00
17.00
15.00
10.00
16.30
10.00
16.30
13.00
16.00
10.00
10.00
10.00
11.00
10.00
11.00
Pozn.
14.00
15.30
11.45
15.00
9.00
9.45
Okresní přebor starších přípravek:
Kolo
2.
3.
4.
5.
NE
NE
ST
NE
Datum
8.9.
15.9.
18.9.
22.9.
Soupeři
Horní Slavkov, Habartov, Svatava
Habartov, Bukovany, Nové Sedlo
Březová, Habartov, Svatava
16:00
Habartov, Kraslice, Dolní Rychnov
Kolo
6.
7.
8.
9.
Datum
Soupeři
NE 29.9. Kraslice, Královské Poříčí, Habartov
SO 5.10. Král. Poříčí, Habartov, Bukovany
NE 13.10. Horní Slavkov, Lomnice, Habartov
NE 20.10. Habartov, Bukovany, Kraslice
Začátky turnajů jsou v 10:00 hodin (není-li uvedeno jinak).
Copyright © 2013 by NA
 boty do tělocvičny
 pití a dobrou náladu
Z ÁŘÍ 2 0 1 3 z p r a v o d a j m ě s t a h a b a r t o v
20
21
Tenisové turnaje mužů
a žen 2013.
Velký závěrečný
koncert ZUŠ Habartov
Tak jako každý rok, i letos byly završením
tenisové sezony oblíbené závěrečné turnaje.
Bohužel, dětští hráči se nám rozprchli do svých
prázdninových destinací, a tak boje probíhaly
jen v dospěláckých kategoriích. V sobotu 13.
července nastoupili k bojům muži. Počasí přálo,
dobrá nálada také nechyběla, a tak proběhlo několik hodin soubojů na kurtu ve výborné
atmosféře. Chlapi se tak rvali o každý míček, až
to někdy vypadalo, že nejsme na kurtu u lesa,
ale minimálně na Štvanici. Chvílemi snad ti velcí
kluci ztratili všechny zábrany a vrátili se do svých
dětských let. Ano, i takto se dokáží bavit pánové
již celkem v letech a spojit pohyb na zdravém
vzduchu s veselou myslí.
Týden nato 20. července se sešly ke svým soubojům také naše ženy. Počasí opět přálo, děvčata byla plna sil a nutno podotknout, že jejich
hráčské umění stálo za zhlédnutí. Míčky létaly
přes síť s takovou razancí, že vznikly obavy, jestli
při zásahu nepřibude do již tak léty sešlé sítě
nějaký ten další otvor. Pohyby ženských hráček
občas připomínaly dokonce baletní vystoupení, což nebývá k vidění ani u profesionálních
hráček. Po několikahodinových bojích přišlo
na řadu oblíbené posezení u kávy, dortíků a grilovaných klobásek.
Závěrem mi dovolte poděkovat p. Jordovi
za vedení Tenisového klubu v Habartově,
za jeho neúnavnou činnost, za to jak vede naše
děti ke sportu tak ušlechtilému. Dále se sluší
poděkovat p. Jordové za přípravu občerstvení
a dobrot.
A v neposlední řadě děkujeme městu Habartov
za finanční příspěvky na činnost TK Habartov
a za doufejme do budoucna ještě větší podporu
tenisu v našem městě.
Dne 20. 6. 2013 se na náměstí Přátelství
v Habartově konal Velký závěrečný koncert,
který byl bohužel pro nepřízeň počasí urychleně
ukončen po dvanáctém čísle. Konferenciérka
Věra Kosecová, která již několikrát naše akce
uváděla, přivítala srdečně rodiče, děti a poděkovala sponzorům za možnost uspořádání této
akce. Ještě před zahájením zde byly rozdávány
letáčky s nabídkou oborů na nový školní rok
2013/2014.
Své představení předvedli ti nejmladší z tanečního oboru, zpěváčci ZUBLÍCI, diváci mohli
slyšet hru na zobcovou flétnu, kytaru, keyboard
a akordeon.
Ač se žáci snažili a i rodiče jim fandili potleskem,
vzhledem k silnému větru a přívalovému dešti
nebylo možné bohužel pokračovat.
Diváci tak přišli o zážitek ze hry na různé hudební nástroje dalších žáků, ale i učitelů.
Děkujeme všem žákům, učitelům a rodičům
za pomoc a snahu při této velké akci.
Za TK Habartov
Milan Rada
Hráčky TK Habartov - kategorie Ženy - zleva: Blechová V., Lutonská, trenér Jorda,
Fašánková, Blechová J. / Pomáhali Eliška a Lukáš Radovi
E. Németová a V. Kosecová zahajují velký koncert
Žáci se prezentovali hrou na hudební
nástroje
Za pedagogický sbor p. uč. Jana Aubrechtová
číslo
Nechybělo pěvecké
čka,Dlouhý,
uži - zleva: Kuro
M
rie
go
te
ka
v
to
Hráči TK Habar
, trenér Jorda
ek
án
aš
,F
an
Hajšm
Program předčasně ukončila obrovská bouřka
Tento způsob léta zdál se mi velmi šťastný,
například naše školka zase o kus zkrásněla
Snad mi klasik promine, že jsem si vypůjčila pár
slov z jeho legendárního díla, ale slunečních
dní, na rozdíl od dní ve filmu, jsme si letos užili
opravdu všichni dosyta.
V tuto chvíli jsou už prázdniny za námi a školní
rok je v plném proudu.
Myslím ale, že ani jeden z našich dětí, ani jejich
rodičů 2. září, první školní den nepoznali, že
až do posledního dne prázdnin bylo ve školce
rušno. O tom, že by ve školce byl o prázdninách
klid, se také nedá vůbec mluvit.
Červenec a srpen byly zase ve znamení oprav,
rekonstrukcí, nákupů...tak například u všech tříd
máme nové masivní vchodové dveře, ve dvou
ložnicích mají děti nové koberce, ve všech třídách
jsou nové hrací koberce, dvě ložnice dětí jsou
nově vymalovány, koupili jsme úložné bedny
na zahradní hračky, lehátka dostala nový lak a tak
spolu s novým povlečením září do dálky, paní
kuchařky mají nově vymalované sklady u kuchyně
a povedla se zrekonstruovat a vybavit novým
nábytkem další šatna pro paní učitelky…
Za dva prázdninové měsíce se udělal zase
pořádný kus práce, školka zkrásněla, voní a září
novotou.
Děkuji všem, kteří se na rekonstrukci a následném úklidu podíleli a doufám, že tento školní
rok bude nejméně tak úspěšný jako ten loňský.
Za MŠ Duhová Mgr. Eva Dvořáková, ředitelka školy
www.msduhova-habartov.cz
Odtancovat stih
li i ti nejmenší
Z ÁŘÍ 2 0 1 3 z p r a v o d a j m ě s t a h a b a r t o v
22
23
ZŠP, ZŠS a ZUŠ
Habartov informuje:
Dne 13. 9. 2013 navštívil naši školu na pozvání
paní ředitelky Mgr. Květy Svatošové štáb televize ZAK. Ústředním tématem reportáže bylo
seznámení veřejnosti s volnou kapacitou v přípravné třídě paní učitelky Mgr. Lenky Hroncové,
která tuto třídu vede. Natáčení byl přítomen pan
starosta Ivo Zemek, který projevil za zřizovatele
podporu otevřené přípravné třídě a informoval
v neposlední řadě i o ekonomickém pozadí
jejího provozu. Zástupkyně ředitele paní Eva
Németová objasnila hlavní body, ve kterých
spočívají mnohé výhody absolvování přípravné
třídy pro vzdělávání předškoláků. Kamera se
pak podívala i na speciální třídu, kde probíhala
výuka s paní asistentkou Leonou Macháčkovou
a navštívila i počítačovou učebnu, kde nahlédla
do hodiny informatiky.
Mgr. Květa Svatošová
O prázdninách prošla budova
několika vylepšeními
Před časem proběhla v budově školy kontrola z hygienické stanice. Ta odhalila určité nedostatky, které
nařídila odstranit. Pokud by se však přistoupilo k jejich
odstranění najednou, jednalo by se o nemalé finanční
prostředky, které město bohužel nemá k dispozici,
a tak je nutné podniknout ony opravy a vylepšení
postupně a na etapy.
Během dvou měsíců školních prázdnin proběhla
v ZŠP,ZŠS a ZUŠ velká rekonstrukce a to především
v přízemí budovy. Kompletní oprava se týkala sociálního zařízení a tělocvičny.
Investice si vyžádala následující prostředky:
rekonstrukce tělocvičny: 245 707,- Kč rekonstrukce
sociálního zařízení: 473285.- Kč
Celkově se tedy jedná o bezmála tři čtvrtě milionu
korun, což je však pouze první etapa hygienou požadovaných oprav. Ty budou následovat, jakmile se uvolní další finanční prostředky a budou se týkat i dalších
sociálních zařízení v budově školy.
Kamera byla pro děti velkou
atrakcí
ně
erní počítačové učeb
Natáčelo se i v mod
Zrekonstruovaná
sociální zařízení
již nyní
vyhovují hygienic
kým standardům
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org
VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Reportérka při rozhov
oru s předškoláky
Zástupkyně ředitele E. Németová, nová ředitelka školy Mgr. K. Svatošová
a starosta I. Zemek při rozhovoru s reportérkou televize ZAK
V tělocvičně došlo na
př. k výměně oken
- Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
- Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
- Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
- Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
- Vatované přikrývky, polštáře a deky
- Obuv – veškerou nepoškozenou
- Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických
důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční :
dne: 29. října - 1. listopadu 2013
čas:
od 10,oo-12.oo hodin a 15,oo – 17,oo hodin
místo:Městské kulturní středisko Habartov
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 224 316 800, 224 317 203
Z ÁŘÍ 2 0 1 3 z p r a v o d a j m ě s t a h a b a r t o v
24
25
inzerce
V základní škole bylo i o prázdninách nezvykle živo
Ještě pár dní před začátkem školního
roku se v družině pilně pracovalo
Mnoho školních budov se na dva prázdninové
měsíce ukládá k letnímu spánku. Ta naše si již
druhý rok po sobě musela tento odpočinek
odpustit. Již týden před koncem června totiž
žáky vystřídali ve školním areálu řemeslníci.
Během konce června, a celého července a srpna
byly totiž při změnách a vylepšeních interiéru,
oprav a nákupu nového vybavení proinvestovány na naše poměry opravdu nemalé peníze.
Dohromady se jednalo o částku cca 3,6 mil. Kč.
Některé z investic jsou patrné na první pohled
a v podstatě si jich nemohl nevšimnout nikdo,
kdo během prvních dnů do naší ZŠ zavítal. Řeč
je o renovaci školní družiny a prostor u vstupu
do jídelny. Celá tato, dle mého názoru povedená
změna, přišla asi na 2,5 mil. Kč. Pro žáky se otevřel z boku budovy nový vchod, který je zavede
do inovované šatny, ze které pak vstupují do jídelny. K dispozici jsou i zcela nová sociální zařízení.
Největších změn však došla školní družina
v patře. Prostory jsou odděleny uzavíratelným
vchodem, za nímž se ukrývají zcela přebudované prostory. Některé zdi a nevzhledná kovová
klec šatny zmizely. Prostor se i díky novým
oknům a výmalbě projasnil. Obrovským plusem
je zvětšení prostoru obou oddělení, která jsou
navíc doplněna o hernu. S prostorem lze díky
dvěma posuvným dveřím i dále variovat. Mne
osobně přímo nadchnulo okno, jímž je z chod-
by vidět do jednoho z oddělení. I v družině se
stala samozřejmostí zcela nová WC a novými
kancelářemi se mohou pochlubit i vychovatelky
a vedoucí jídelny. Bonus lze spatřovat i v tom,
že zbyl prostor na velmi potřebné skladiště
skladiště.
Celá budova jídelny a družiny prošla během
několika posledních let velkou přestavbou
a k dokonalosti tak, dle slov ředitele, chybí již
jen dotáhnout nějaké ty „drobnosti“ jako např.
vybavit jídelnu novým nábytkem či dovymalovat
původní schodiště. Snad se i na tyto investice
najdou potřebné peníze.
Druhou velkou investicí, čítající přes milion
korun, byla renovace trojích chlapeckých
záchodků. Dočkal se Pavilon A i B, a tak jediné
WC, které na opravy stále čeká je to u tělocvičny. Myslím si, že esteticky i funkčně teď již není
možné našim sociálním zařízením nic vytknout.
Snad se tento stav i navzdory každodennímu
intenzivnímu provozu podaří udržet co nejdéle.
Další desetitisíce korun byly vydány za nové
lavice a židle do jedné ze tříd a generální revizi
a opravu veškerých žaluzií.
Pokud se díky záslužné snaze pedagogů
podaří završit dlouhodobější projekt EU peníze školám, můžeme se navíc v horizontu jednoho až dvou let těšit na to, že se naše škola
dovybaví i odpovídající digitální a audiovizuální technikou, která, přestože není všemocná,
nás opět posune o krok blíže k modernímu
vyučování.
Vedení školy do budoucna plánuje investovat případné volné prostředky i do školního pozemku. Nasnadě je obnova oplocení,
vybudování uzavřené spojovací chodby mezi
pavilony A a B či třeba nová výsadba vhodných dřevin a keřů nebo stavba zahradního
altánu, jenž by se mohl stát vítaným místem
pro výuku v parných jarních měsících.
Chlapecká WC splňu
jí požadované normy
KAMENICTVÍ GRABSTEINE - ZÁMEČNICTVÍ
Žáček & Žáček
Provozna: Nový Kostel 201, Habartov 349
Telefon, fax: 354 599 718 / Mobil: 602 848 039
www.kamenictvizacek.wz.cz
VELKÝ VÝBĚR PŘÍRODNÍHO KAMENE
zpracování
kamene
inzerce
• výroba pomníků • renovace pomníků • schody
zahradní architektura • parapety • kuchyňské desky • hřbitovní doplňky
edli osmáci
Do zbrusu nových lavic zas
ŽALUZIE
Prodej, montáž, opravy
Jedno oddělení má okna na obě strany
Domnívám se, že všechny vynaložené peníze
jsou investovány plánovitě a rozumně. Cílem
je to, aby se všichni, kteří mají se školou co
dočinění, v jejím areálu cítili co nejlépe a aby
byly vytvořeny ideální podmínky pro vzdělávání
našich žáků.
Karel DOMIN, 1.máje 24/7, Habartov
Tel.: 606 507 220, 352 692 118
Venušina květinka
Venuše Weinholdová
Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov
Tel.: 731 562 682
[email protected]
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDACÍCH
SOUPRAV ČISTÍCÍM STROJEM KÄRCHER
Čistím strojem KÄRCHER
Před návštěvou není třeba nic vyklízet.
Havlík Petr, Pionýrů 1293, Sokolov.
Mobil: 602 840 723
Mgr. Aleš Plevka
TRUHLÁŘSTVÍ
Jaroslav Dvořák
Nabízíme Vám výrobu:
• kuchyňských linek
• vestavných skříní
• bytového nábytku
• kancelářského nábytku
www.nabytek-dvorak.com
Tel.: 777 262 272
Probouráním příček vznikla nová herna
vale prokoukly
Prostory družiny nebý
Z ÁŘÍ 2 0 1 3 z p r a v o d a j m ě s t a h a b a r t o v
26
27
Hakule neboli Habartovské kulturní léto bylo zahájeno
folkovým koncertem
Novinku na letošní prázdniny připravilo
v Habartově místní kulturní středisko. Malý kulturní projekt je složen ze dvou koncertů, které
se uskuteční v červenci, a z kočovné výstavy
strašidel, která bude probíhat v budově muzea
od 6. do 29. srpna.
První na folkové publikum zaměřený koncert proběhl v pátek 12. července. Místem
jeho konání se stala nedávno zvelebená zahrada, která se nachází za budovou knihovny,
muzea a infocentra. Zde během několika
hodin vyrostlo pódium a veškeré potřebné
zázemí pro zvukaře i diváky. Samozřejmě že
nechybělo ani tradiční občerstvení, a protože
počasí hudbě na tento rok nebývale přálo, očekávali organizátoři, že diváci si na tuto malou
hudební přehlídku cestu najdou.
Udělali pro to mnohé. Propagace byla více
než dostatečná- webové stránky, hlášení rozhlasu, plakáty, několik dní před koncertem
poutače rozmístěné podél hlavní silnice a velmi
přijatelné stopadesátikorunové vstupné, to vše
však bohužel nepřilákalo více jak sedmdesát či
osmdesát diváků.
Ti si však téměř čtyřhodinový přísun muziky
báječně užili. Program zahajovala, svým obsazením takřka místní, formace Páni kluci, která
se prezentovala více či méně známými melo-
diemi. Šlo o instrumentální skladby, jejichž
zvuk však byl jedinečný, poněvadž nástrojové
složení kapely je vskutku nevšední. Na trubku
hraje J. Jelínek, na kytaru J. Štěpánek a rytmus prostřednictvím exotického cajónu udává
M. Šístek.
Uvedené trio asi po hodině vystřídala na pódiu
kapela Ulice z nedalekých Kraslic. Ta se prezentovala vlastním repertoárem, který se nesl
v poněkud hlasitějším folk-rockovém duchu.
I této formaci byla v programu určena asi hodina, ale pak již nadešel čas, kdy se před natěšenými diváky objevil legendární Pavel Žalman
Lohonka se svou skupinou. Přivítal ho nadšený
potlesk, který následně provázel i každou odzpívanou písničku. Vždyť skladby jako Jantarová
země, Divokej horskej tymián, Nezacházej slunce a mnohé další nás provázejí a těší již desítky
let a staly se neodmyslitelnou součástí života
kolem táborových ohňů. Nezřídka si tak publikum hlasitě notovalo spolu s kapelou. Ta byla
pak přinucena díky neutuchajícímu potlesku
i ke dvěma přídavkům. K lítosti všech přítomných pak asi takřka po hodině a čtvrt však bylo
její vystoupení u konce.
Je tedy jen obrovská škoda, že posluchačů
nepřišlo více, protože divácká kulisa mohla
být ještě o něco lepší. Jinak celý koncert
od organizátorské přípravy, přes prostředí
a zázemí až po hudební produkci na mě
zapůsobil velmi příjemně a chci věřit tomu,
že za rok se nám dostane možnosti prožít
něco podobného. Celkový pozitivní zážitek byl umocněn ještě
tím, že po skončení oficiálního koncertu se asi
dvacítka lidiček sešla, aby si společně zahrála a zazpívala desítky známých písniček. To
trvalo asi další dvě hodiny. Okolo půlnoci se
areál takřka vylidnil a nadále v něm zůstali jen
pomocníci, kteří demontovali pódium. Byl to
skvělý večer strávený ve společnosti kvalitní
muziky a fajn lidí.
Mgr. Aleš Plevka, místostarosta Habartova
Kapela Ulice z Kraslic
„HAKULE“ neboli Habartovské kulturní léto
pokračovalo rockovým koncertem
Asi tři čtvrtě hodiny se na koncertu
bavilo několik svatebčanů.
Dne 27. července 2013 pokračovalo „HAKULE“
rockovým koncertem, kde hlavní hvězdou byla
kapela Ready Kirken, která zároveň celý koncert zahajovala. Koncert se odehrával opět
v nedávno zvelebené zahradě muzea, knihovny
a infocentra. Vyrostlo zde obrovské pódium
a příjemné zázemí jak pro všechny účinkující
tak pro diváky koncertu. Nechybělo ani tradiční
občerstvení a počasí nám opět velice přálo,
proto bylo pro nás opět velkým zklamáním, že
návštěva koncertu nebyla nijak závratná. Oproti
předešlému folkovému koncertu sice přišlo
diváků více, ale pořád nebyla kapacita areálu ani
zdaleka naplněna.
Ale nutno říci, že něco málo přes 100 diváků si
koncert perfektně užilo. Kluci z kapely Ready
Kirken byli naprosto skvělí, zahráli spoustu starších hitů, ale i novinky, které byly opravdu
vydařené. A jejich vystoupení při závěrečné
písni, kde se předvedli jako výborní hráči na bicí
nástroje, bylo jedním slovem skvělé. Atmosféra
se začala perfektně rozjíždět a přispěli k tomu
i svatebčané, kteří na tuto naší akci unesli nevěstu a postarali se o skvělou zábavu. Po krátké
přestávce nastoupila na pódium kapela Martin
Čarný band, kterou myslím není třeba předsta-
vovat, protože tato místní kapela je velmi oblíbená. Kluci hráli vlastní i převzaté skladby a to
už opravdu snad všichni diváci byli před pódiem
a tančili až do samého konce koncertu.
Co říci na závěr? Oba koncerty byly opravdu
vydařené, jak po organizační tak po umělecké
stránce, počasí bylo ideální a je jen škoda, že se
nenašlo více posluchačů, kteří by se postarali
o ještě lepší diváckou kulisu.
Na příští rok opět připravujeme podobné akce
a věříme, že s každým dalším ročníkem se
„HAKULE“ dostane do povědomí široké veřejnosti a že návštěvníků bude stále přibývat
a hlavně díky nim se z letních akcí v muzeu
stane oblíbená a krásná tradice.
Petra Šístková, ředitelka MKS Habartov, p.o.
Nevěsta prožila vskutku orig
inální únos a na památku do
stala
od hudebníků květinu
Do hlediště si našlo cestu jen několik desí
tek posluchačů
é akce jako stvořený
Areál je pro podobn
alman a spol.
Legendární Ž
K dobré náladě přispělo i místní trio Páni kluci
sců- Jarda
Dvojice úno
řádně rozjela
a Roman to
nenechalo
Bubenické show
nikoho chladným
Ani na známou
kapelu nedorazil
y zástupy diváků
Z ÁŘÍ 2 0 1 3 z p r a v o d a j m ě s t a h a b a r t o v
28
29
NABÍDKA KNIŽNÍCH NOVINEK
Výstava strašidel
Ve dnech 6. 8. – 31. 8. 2013 zavítala do prostor
Četnického muzea na Kluči největší putovní
výstava strašidel z Plzně. Celá výstava byla
zahájena vernisáží. Už její začátek byl neobvyklý.
Čas avizovaný na plakátech: 17 hodin a 17 minut
Tiskařský šotek
určitě nebyl překlepem, ale byl výsledkem řádění strašidelného šotka, který k nám přicestoval
spolu s výstavou. Celé zahájení akce provázel
krásný program pro děti. Jeho součástí byla
„Strašidelná škola“ a převyprávění „Plzeňské
pověsti“. Vše bylo pod taktovkou principála stra-
Některé potvůrky vy
padaly
šidel pana Zajíčka a jeho sličné asistentky čarodějnice Bludimíry. Návštěvníci se posléze mohli
odebrat do místností s vystavenými exponáty,
aby zhlédly všechna strašidla, čarodějné propriety a různé výjevy, které byly leckdy doplněny
i pohybovými či světelnými efekty. Návštěvníci
se mohli mimo jiné potkat např. s useknutými
hlavami středověkých lapků, vlkodlakem, čarodějnicí, oběšencem, drakem, hejkalem a dalšími
a dalšími zajímavými bytostmi. Výstavu navštívilo několik desítek rodičů, prarodičů a dětiček.
Všichni odcházeli spokojení, setkání se strašidly přežili ve zdraví a naštěstí i bez slziček,
a i když některé děti vypadaly opravdu vystrašeně, nakonec nás opouštěly s úsměvem a úsměvem ve tvářích. Všem návštěvníkům děkujeme,
že si o prázdninách udělali čas a poctili nás
svou návštěvou. Doufáme, že se nám i příští
rok podaří pro děti uspořádat nějaký zajímavý
prázdninový zážitek.
Kniha: Arabská žena
Autor: Valková, Tanya
Když se osmnáctiletá polská studentka Dorota
seznámí s arabským medikem Ahmedem,
na první pohled se do sebe zamilují. Když
Dorota otěhotní, vezmou se, ale jejich manželství dostane první trhliny. Manželé odjíždějí začít
nový život do Libye, zde ale dojde k šokujícímu
obratu Ahmed se okamžitě ujímá role manžela
v tradiční muslimské rodině. Když se týraná
Dora v zoufalství pokusí o útěk, je přistižena
a svou novou rodinou prodána do otroctví
Svatební pop
ravčí vrch
Plakát který vítal návštěvníky
opravdu realisticky
Kniha: Jak jsem se zbláznila
Autor: Devátá, Ivanka
V knize Ivanky Deváté se dozvíte, jaká dlouhá
cesta ji do této instituce přivedla a co tam zažila.
Kniha: Pohanský kámen
Autor: Roberts, Nora
Gage a Cybil mají dar nahlédnout do budoucnosti, ale musí spojit síly i srdce, aby dokázali
čelit tomu, co přijde. V osudný den, kdy se
spolu s přáteli vydají k Pohanskému kameni, Gage pochopí, že se musí obětovat, aby
je zachránil. Najednou se ocitne před těžkou volbou, ve které proti sobě stojí osudová
láska a pokrevní pouto. V románu pro ženy,
nám Nora Roberts opět předkládá mix záhad,
nebezpečí i lásky.
Kniha: Posvátná přísaha
Autor: Walden, Laura
Vivian slíbila umírající matce, že se vypraví
za svým otcem na Nový Zéland. Jenže ten se k ní
chová tak cize, že zklamaná dívka se rozhodne
odjet s nevlastním bratrem mezi Maory. Když
Vivian v posledním maorském hradišti vyslechne
příběh starého Matui, začne jí plno věcí konečně
dávat smysl a naopak se vynoří nové otázky.
Román pro ženy z exotického prostředí.
Kniha: Sedm let hříchu
Autor: Day, Sylvia
Sedm let hříchu Před sedmi lety, v předvečer
své vlastní svatby, se ctnostná a spořádaná lady
Jessica Sheffieldová stala svědkem hříšné podívané, jakou si taková nevinná mladá dáma nikdy
nedokázala představit. Tento výjev ji šokoval
a podivně vzrušil zároveň. Tajemství o zhýralém Alistairu Caulfieldovi si nechala pro sebe
a provdala se, jak od ní všichni očekávali. Avšak
i po dlouhých letech poklidného a šťastného
manželství ji Caulfieldův obrázek neopouštěl
a vyvolával v ní nemravné představy... ...o to sladší
pak byla odměna.
Kniha: Třetí brána
Autor: Child, Lincoln
Hledač pokladů Stone zorganizuje výpravu
do močálu zvaného Sudd, jižně za hranicí Egypta,
kde má být v zatopené hrobce pohřben král
Narmer, sjednotitel Horního a Dolního Egypta.
Hrobka je opředena řadou tajemství. Chrání ji
kletba, hrozící nejstrašnějšími následky tomu, kdo
v hrobce projde třetí bránou za níž má být uložen
největší faraónův poklad. Kniha líčí řadu událostí,
kdy kletba působí a vyústí naprosto nečekaným
způsobem, stejně jako samotný nález mumie.
Kniha: Potok stínů
Autor: Fieldingová, Joy
Nový román jedné z nejúspěšnějších a nejpopulárnějších spisovatelek současnosti svádí dohromady
nesourodou pětici lidí, kteří spolu nedobrovolně
prožijí konec týdne v Adirondackských horách.
Valerie Roweová se těší na oslavu svých čtyřicátin s přáteli. Rozvádí se se záletným manželem
Evanem, který se chystá strávit výjimečný víkend
se svou mladou atraktivní snoubenkou Jennifer
a šestnáctiletou dcerou Brianne v luxusním horském
hotelu. Plány všech se ale zbortí v okamžiku, kdy
Evana ve městě zdrží pracovní záležitosti. Požádá
Valerii, aby dceru i snoubenku odvezla do hor s tím,
že za nimi později přijede. Valeriini podivínští přátelé
starožitnice Melissa a gay James se nabídnou, že
ji doprovodí. Nikdo však netuší, že v horách na ně
číhá nebezpečí v podobě sériových vrahů, kteří
zabíjejí jen pro své potěšení. Napětí mezi dcerou
a matkou se stupňuje stejně jako řádění zabijáků,
kteří hledají nové oběti. A pak Brianne v noci zmizí
Habartovské toulky
rašidlo?
Kdo je tady st
Rozšíření expozice Muzea bezpečnostních sborů Habartov.
U příležitosti připomínky 75. výročí vyvraždění Četnické stanice Habersbirk, ke kterému
došlo dne 13. 9. 1938, se Městskému kulturnímu
středisku Habartov, p.o., podařilo rozšířit současnou expozici Muzea bezpečnostních sborů
Habartov, která se rozrostla o nově zakoupené
historické znehodnocené zbraně. Pořízená sbírka tak bude tvořit základ postupně budovaného
depozitáře muzea, jehož provozovatelem je
právě MKS Habartov. Návštěvníci expozice si
nově mohou prohlédnout vystavený těžký kulomet vz. 37, lehký kulomet ZB 30/37, nebo například samopal PPŠ 41 Špagin a Sten Gun MK. II.
Pořízené exponáty by se nepodařilo zajistit bez
finanční podpory společnosti PVKP stavební,
s. r. o., EUROVIA CS, a.s.. Organizaci nákupu zbraní potom zajistila Česká společnost
přátel vojenské historie, o.s. za pomoci Města
Habartov a pracovníků Městského kulturního
střediska Habartov, p.o.. Celkově byla takto prostřednictvím sponzorských darů proinvestována
částka 65000,- Kč.
Všem zúčastněným subjektům náleží velký dík.
Za Městské kulturní středisko Habartov, p.o.
Jiří Převrátil, kurátor sbírek
„Snad nám to počasí vyjde a nebude pršet.“ Tak
přesně tohle si říkali habartovští pionýři, když
připravovali letošní 22. ročník Habartovských
toulek a 13. ročník Pohádkového lesa, které se
konaly v sobotu 21. září.
Naše přání bylo vyslyšeno. Už časné ranní hodiny slibovaly vyšší teploty, než panovaly během
týdne. Na turistiku vyrazilo celkem 20 turistů
a na cyklotrasy se vydalo 9 účastníků. Každý
účastník si mohl vybrat trasu podle svého gusta.
Nejžádanější je vždy 10-ti kilometrová pěší trasa,
kterou zvládají i netrénovaní turisté. Své příznivce si našly i ostatní trasy (pěší 10,14, 16, 32
a cyklo 18,32 nebo vlastní )
Všechny trasy měly společnou kontrolu na hradě
Hartenberk na Hřebenech, kde si přímo
na nádvoří hradu mohli opéct buřty a odpočinout si před další cestou. Po návratu do cíle
každý dostal účastnický list a pár drobností
na památku.
Společně s letošním ročníkem Habartovských
toulek pořádali habartovští pionýři třináctý ročník Pohádkového lesa, kterého se zúčastnilo 78
dětí s 59 rodiči.
Na děti čekala na lesní cestě spousta soutěží,
které si pro ně připravily pohádkové bytosti. Hned na začátku ukázaly svou zručnost
u shazování plechovek. Dále po cestě narazily
na sluj, kde přebýval drak. Děti měly za úkol si
s drakem zahrát kuželky. Některé děti se draka
bály, ale společně s rodiči se jim to povedlo.
Dále děti lovily rybičky, o kus dál pomáhaly mravenečkům posbírat poztrácená vajíčka, házely
kroužky na cíl, skákaly v pytlích, poznávaly zvířátka podle kousku jejich kůže. Na hřišti na Kluči
si vyzkoušely všechny houpačky a mohly si
také popovídat s pionýrským maskotem (pejskem Davídkem). Po absolvování všech stanovišť a prokázání statečnosti si děti vyzvedly
u přerostlého trpaslíka glejt a malou odměnu.
Doufáme, že se dětem Pohádkový les líbil
a těšíme se zase napřesrok.
Na startu
Anna Kováčová
pionýrská skupina des. St. Roubala
Kuželky u draka
Z ÁŘÍ 2 0 1 3 z p r a v o d a j m ě s t a h a b a r t o v
30
31
****** Městské kulturní středisko *******
****** Městské kulturní středisko *******
HABARTOV
HABARTOV
Kulturní programy celé ČR naleznete na www.365dni.cz
Program kina
Středa 2.10.
Kulturní programy celé ČR naleznete na www.365dni.cz
říjen 2013
*** Scary movie 5***
v 18.30 hodin
Pátý díl legendární série hororových parodií Scary Movie slibuje návrat na začátek. Tedy
k neuvěřitelně hrubozrnému humoru, který je ale podáván tak rafinovaně a bezelstně, že vás bude
prostě bavit.
Hororová parodie, USA, 86 min, přístupné od 12ti let
Vstupné 40kč
v 16.30 hodin
Středa 9.10.
*** Kovář z podlesí ***
Kovář z Podlesí je nová česká pohádka s Bolkem Polívkou v hlavní roli. Stěžejním tématem
Kováře z Podlesí je pohádkový souboj dobra se zlem, snaha o získání pravé lásky a objevení
opravdového přátelství.
Pohádka, Česko, 85 min
Středa 16.10.
Vstupné 30kč
*** Velká svatba ***
v 18.30 hodin
Komedie, 89 min, přístupné od 15ti let
Vstupné 40kč
v 18.30 hodin
*** Paralelní světy ***
Adam je obyčejný kluk žijící v neobyčejné realitě. Vede skromný život a stále myslí na dívku,
kterou kdysi potkal. Eden však pochází ze zcela jiného světa, ze světa naruby, který je přímo nad tím
Adamovým, ale mimo jeho dosah. Jednoho dne zahlédne Adam dospělou Eden v televizi a už ho nic
nezastaví, aby ji získal zpět. Zákon ani věda!
Romance / drama, Kanada, Francie, 107 min
Vstupné 40kč
30
Středa 30.10.
v 16. hodin
*** Sammyho dobrodružství 2 ***
Chcete mít nejrychlejší internet ve městě?
internet
Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, si užívají života u korálového útesu. Jednoho dne
je však uloví pytlácká loď a oni se ocitnou v zajetí ohromného akvária v Dubai. Želvy se ovšem jen tak
nevzdávají a za pomoci svých mláďátek Rickyho a Elly jsou rozhodnuti dokázat nemožné a dostat se
zpět na svobodu.
Animovaný / Dobrodružný / Belgie, 86 min
Středa 6.11.
listopad 2013
*** Avengers ***
v 18.30 hodin
Marvel Studio uvádí super hrdinský tým všech dob Avengers, ve kterém se přestaví ikoničtí
super hrdinové – Iron Man, Neuvěřitelný Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye a Black Widow. Když
se objeví nečekaný nepřítel, který ohrožuje světovou bezpečnost, Nick Fury, ředitel mezinárodní
mírové agentury, známé také jako S.H.I.E.L.D., zjistí, že potřebuje tým, aby odvrátil světovou
katastrofu. Začíná provádět nábor po celém světě.
Akční / sci-fi, USA, 143 min, přístupné od 12ti let
Vstupné 40kč
v 18.30 hodin
Středa 13.11.
*** Martin a Venuše***
Ženy a muži. Jedni jsou z Marsu, druzí z Venuše … aneb … když hlídá táta..
Martin a Vendula mají tři malé děti. Vendula se stará o děti a chod domácnosti, nemá čas sama pro
sebe a Martin je většinu času v práci a snaží se zabezpečit rodinu, na kterou mu nezbývá čas. Oba si
připadají nedocenění tím druhým a tak uzavřou sázku, kdy Martin slíbí, že se po dobu jednoho měsíce
postará o děti i domácnost. Následuje kolotoč humorných a nečekaných událostí…
Romantická komedie, Česko, 85 min
Romantická komedie, ve které se během svatebního víkendu sejdou pod jednou střechou (a
na jednom plátně) hned čtyři držitelé Oscara: Robert De Niro, Diane Keaton, Susan Sarandon a Robin
Williams. Máj je lásky čas, ale skončí tato Velká svatba velkým happy endem nebo velkým fiaskem?
Středa 23.10.
Program kina
Vstupné 40kč
v 18.30 hodin
Středa 20.11.
*** Ostrov pokladů ***
Poklad ukrytý na opuštěném ostrově v Karibiku. Krvežíznivý pirát s dřevěnou nohou bez lodě.
Smyslná baronka bez skrupulí, ale s lodí. Odvážný ale zasněný mladý muž s mapou, vtisknutou do
jeho děravé paměti. A jedno skvělé ráno v roce 1700 a něco, kdy tato chamtivá banda vypluje hledat
své štěstí na zrádných březích Ostrova pokladů.
Dobrodružný/komedie, Francie / Velká Británie / Maďarsko, 100min
Vstupné 40kč
v 18.30 hodin
Středa 27.11.
*** Příběh mého syna ***
Svobodná matka Gemma (Penélope Cruz) přijíždí se svým dospívajícím synem Pietrem do
Sarajeva, aby poznal zemi, ve které se narodil. Před 16 lety ji museli kvůli bosensko-srbské válce
opustit. Gemma se tak vrací do míst, která v ní probouzejí dávné vzpomínky…
Drama, Chorvatsko, Itálie, Španělsko 127 min
Vstupné 40kč
Vstupné 30kč
Internetové připojení se stalo nedílnou součástí našeho životního stylu sloužící
nejen jako zdroj informací, ale i jako nový rozměr komunikace, vzdělávání a zá-
Změna programu vyhrazena
Změna programu vyhrazena
bavy. Možnosti využití internetu se neustále rozrůstají. Zvyšuje se sledování videa
na zpravodajských a zábavných serverech. Online kurzy jsou v mnoha případech
běžným způsobem sebevzdělávání a komunikace s přáteli dnes není již jen email,
Bleskový Internet 120 Mb/s
Ohromující cena
* do konce roku 2013 při uzavření smlouvy
na 24 měsíců.
79
Kčíc*
měs
ale i video hovor či telefonní hovor přes internet. Uživatelé neustále vyžadují kvalitnější obraz videí a nejsou ochotni čekat dlouhé minuty před jeho spuštěním. Navíc se zvyšují požadavky na bezpečnost bankovních aplikací a plateb při nákupu
v internetových obchodech.
Softwarové firmy stále zlepšují kvalitu a rozsah používaných aplikací, a s tím rostou geometrickou řadou též požadavky na kvalitu sítě. Kvalita sítě znamená parametry jako je: rychlost, spolehlivost, stabilita a bezpečnost.
Investicemi do nových technologií, včetně optických sítí, se daří operátorům kabelových televizí naplnit všechny zmíněné parametry, což jim zaručuje umístění
na prvních místech v dlouhodobém hodnocení kvality internetového připojení.
Přestože bezdrátové sítě doznaly také mnoho změn, zlepšila se jejich stabilita
a v některých případech i rychlost, stále ještě zaostávají v bezpečnosti. Bezdrátové Wifi sítě lze i nadále odposlouchávat a rozšifrovat přenášený obsah, například
v komunikaci s bankou.
Obchodní ředitel společnosti Nej TV Marius Marcolla komentoval současný stav
internetového připojení následovně: „Naši zákazníci oceňují nejenom kvalitu,
ale i lokální technickou a obchodní podporu, kterou nabízíme v každém městě
s větším počtem zásuvek. Kombinací lokální podpory a vzdáleného monitoringu
sítě se nám daří zajišťovat vysokou kvalitu našich služeb s rychlým odstraněním
INTERNET
KVALITNÍ TECHNICKÁ PODPORA
LOKÁLNÍ PŘÍSTUP
PODPOŘENO OPTICKOU SÍTÍ
STAHOVAT NAJEDNOU BEZ OMEZENÍ MŮŽE CELÁ RODINA
NAPROSTO USPOKOJÍ I TY NEJNÁROČNĚJŠÍ UŽIVATELE
BEZPLATNÁ ZÁKAZNICKÁ LINKA
BEZPEČNÉ A STABILNÍ PŘIPOJENÍ
Objednávejte na 800 944 800 nebo na vaší pobočce
www.nej.tv
případných poruch. Současně se snažíme pro naše zákazníky zkvalitňovat internetové služby ve všech možných směrech. Naše síť NejTV v současné době vyžívá již více než 2500 km optických tras, všechny páteřní spoje jsou provozovány na rychlostech 1Gb/s nebo 10Gb/s. Navíc došlo k obměně všech centrálních
internetových uzlů na systém DS3. V letošním roce se také podařilo dohodnout
a zrealizovat přímé umístění serverů společnosti GOOGLE na naší síti, čímž se pro
naše zákazníky podstatně zrychlí služby poskytované touto společností, jako je
vyhledávání, Youtube, Street view, Earth, map, google+, Picasa a dalších“.
Z ÁŘÍ 2 0 1 3 z p r a v o d a j m ě s t a h a b a r t o v
Na táboře p
ořádaném DDM
bylo veselo
ušely
y báječně sl
sk
a
m
m
rů
Senio
Lukáš Pavlásek ro
zesmál diváky
an Lohonka
o folku Pavel Žalm
Legenda českéh
naši účinkující zase
V Lengenfeldu měli
úspěch
Kapela Ready Kirken
Německá kolona ustup
uje pře
Rudou armádou
ice
branu státní hran
se připravují na o
ci
já
vo
tí
nš
ve
slo
Česko
Zpravodaj města Habartova
Vydavatel: Městský úřad Habartov, IČ 259 314, registrace pod zn. MK ČR E 12590. Příjem inzerce: podatelna MěÚ Habartov, náměstí Přátelství 112,
e-mail: [email protected]. Webové stránky: www.mestohabartov.cz. Vychází v nákladu 2.150 ks. Tisk: AZUS Březová, s.r.o., U Přádelny
88, 357 03 Svatava. Redakční rada ve složení: Komise pro sport a kulturu. Redakce nezodpovídá za obsah reklamy.
Číslo bylo dáno do tisku 9. října, uzávěrka příštího bude: 22. listopadu 2013.

Podobné dokumenty

zpravodaj_habartov_leden_kor3

zpravodaj_habartov_leden_kor3 inženýrských sítí (vodovodního řad a  sloupy vzdušného vedení elektro a telefonu), - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za  jednorázovou úhradu ve  výši 19 tis. Kč bez DPH společnosti ČEZ D...

Více

ZPR_habartov_web_dvojst

ZPR_habartov_web_dvojst o. se bohužel nepodařilo zvolit nového jednatele firmy, který by zastupoval ve zmiňované společnosti společníka město Habartov. Nadále pokračujeme v intenzivním vyjednávání s firmou ENESTRA, s.r.o....

Více