Vektorová a rastrová data

Transkript

Vektorová a rastrová data
Kapitola 1
Grafická data
Grafická data se obvykle dělı́ na data vektorová a rastrová. Základnı́ rozdı́l je v
způsobu popisu daného objektu. V přı́padě vektorové grafiky jsou objekty popsány
pomocı́ geometrických parametrů. U rastrových dat je objekt popsán jako shluk
bodů. Úsečka popsaná rastrem je množina bodů o různých souřadnicı́ch, které zobrazené dohromady tvořı́ obraz úsečky. Úsečka ve vektorovém zápisu bude obsahovat
pouze počátečnı́ a koncový bod a informaci o barvě a tloušt’ce.
1.1
Vektorová data
Vektorový grafický soubor obsahuje informace o objektech složených z křivek a jednoduchých těles, které umožňujı́ jejich geometrickou konstrukci. Je-li takto uložena
např. kružnice, soubor neobsahuje informace o všech jednotlivých bodech, které na
nı́ ležı́. Informuje o tom, že se jedná o kružnici, dále obsahuje souřadnice jejı́ho
středu, jednoho bodu, který na nı́ ležı́ a poslednı́ bod určuje rovinu jejı́ konstrukce.
Připojeny jsou rovněž informace o barvě objektu a tloušt’ce čáry, kterou má být
sestrojen. Program, pro který jsou tato data určena, musı́ být schopen tyto informace správně přečı́st a musı́ obsahovat algoritmus, který na základě těchto informacı́
kružnici sestrojı́. Vektorová data jsou typická např. pro technické výkresy. Z grafických softwaru je použı́vá např. CorelDraw, Adobe Illustrator.
Obrázek 1.1: Obrázek je popsán pomocı́ vektorových dat jako soustava křivek
1
2
KAPITOLA 1. GRAFICKÁ DATA
Výhody
• změnou měřı́tka nedocházı́ ke ztrátě informace,
• výstupnı́ soubory jsou poměrně malé,
• vhodné na tvorbu log, map apod., tedy obrázků, které se použı́vajı́ v různých
rozměrech,
• jednoduché kreslenı́,
• výstupnı́ soubory: .eps, .pdf, .pict (Mac)
Nevýhody
• některé čáry mohou zmizet při velmi velkém změnšenı́
• při velkém zvětšenı́ jsou vidět chyby v kresbě
1.2
Rastrová data
Rastrová data dohromady tvořı́ obrázek. Ten se skládá z matice jednotlivých teček
(pixelů). Každý má svoji vlastnı́ barvu. Někdy bývajı́ uloženy i informace o způsobu
přı́padné komprese a kódovánı́ barev. Rastrově jsou ukládány bud’ informace, které
již nebudou dále upravovány systémem, kterým byly vytvořeny (např. žánrový pohled na strojnı́ součást), nebo obrazy, které nebyly pořı́zeny počı́tačem (např. fotografie). Na rastrovém principu funguje většina zobrazovacı́ch zařı́zenı́ (monitory,
jehličkové, inkoustové i laserové tiskárny, televize apod.).
Na obr. 1.2 je ukázka rastrového obrázku. V detailu je vidět složenı́ obrázku ze
čtverců s danou barvou. Lidské oko nedokáže rozlišit jednotlivé čtverce, proto na
nás výsledek působı́ spojitě.
Počet pixelů záležı́ na daném obrázku, v jaké velikosti jej chceme tisknout či
prezentovat. Aby se dalo porovnávat rozlišenı́ obrázků, byla zavedena jednotka DPI
- Dots Per Inch (počet bodů na palec). Rozlišenı́ 800x600 může poskytovat vysoce kvalitnı́ (malý) obraz na čtrnáctipalcovém monitoru a dı́ky omezené rozlišovacı́
schopnosti lidského oka zde již nemá smysl použı́t rozlišenı́ většı́. Totéž rozlišenı́
však bude asi nedostatečné na monitoru jednadvacetipalcovém.
1.2.1
Typy rastrových obrázků
Rastrové obrázky mohou obsahovat libovolný počet barev, ale rozlišujeme čtyři
základnı́ kategorie.
1. Line-art. Tyto obrázky obsahujı́ pouze dvě barvy, obvykle černou a bı́lou.
Každý pixel je definová pouze jednı́m bitem (on=černá, off=bı́lá).
1.2. RASTROVÁ DATA
3
Obrázek 1.2: Rastrový obrázek
2. Odstı́ny šedi. Obsahuje paletu stı́nů šedé, také čistou černou či bı́lou.
3. Tónované. Tento obrázek obsahuje odstı́ny dvou či vı́ce barev. Nejoblı́benějšı́
je použitı́ dvou barev, které se obvykle skládá z černé a druhé barvy.
4. Plně barevné. Barevná informace může být popsána užitı́m množstvı́ barevných prostorů: RGB, CMYK, atp. Vı́ce o nich budeme mluvit v kapitole ??.
Obrázek 1.3: 1. Line-art 2. Odstı́ny šedi 3. Tónované 4. Plně barevné
Výhody
• jednoduché pro výstup, pokud má tiskárna dostatečnou pamět’
• výstupnı́ soubory: .eps, .gif, .jpg, .tiff, .pict (Mac).
4
KAPITOLA 1. GRAFICKÁ DATA
Nevýhody
• velká pamět’ová náročnost (A4 formát střednı́ kvality bez komprese má 40
MB),
• nelze libovolně zvětšovat – docházı́ ke čtvercovánı́,
• při zmenšenı́ ztrácı́ ostrost.
1.3
Kontrolnı́ otázky
1. Jaký je základnı́ rozdı́l vektorovými a rastrovými daty?
2. Jaká je hlavnı́ výhoda užitı́ vektorových dat?
3. Na jaký typ kreseb jsou vhodná vektorová data?
4. Jaké jsou typy rastrových obrázků?
5. Popište způsob uloženı́ rastrových dat.
6. Jaké jsou nevýhody užitı́ rastrových dat?
7. Co znamená zkratka DPI?
1.4
Literatura
www.prepressure.com/image/bitmapvector.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_graphics
http://atlc.sourceforge.net/bmp.html -- popis bmp obrázků
http://www.fileformat.info/mirror/egff/ch01_03.htm

Podobné dokumenty

Obecné informace

Obecné informace Instalační stykače CT+ jsou přístroje vhodně kombinující výhody statického spínání a elektromechanické technologie. Jsou určené pro speciální aplikace:  s velkým počtem spínacích cyklů;  se zvýše...

Více

Menu - Národní knihovna České republiky

Menu - Národní knihovna České republiky manažerské povahy. Mohou se týkat organizačních hledisek nebo mohou mít čistě odborný a technický charakter, jako např. rozhodování o konkrétních krocích spojených s ochranou konkrétního obrazového...

Více

mediakit - Magazino Media, SE

mediakit - Magazino Media, SE Reklama v interaktivních magazínech má svoji relevanci. Navíc existuje prostor pro její další rozvoj a tím i růst, dosud je totiž mnoho reklam v podobě statických bannerů nebo pouze ve formě přenes...

Více

Rasterizace objektů

Rasterizace objektů Pro kresbu přerušované čáry opět uvedeme dva algoritmy. Prvnı́ je založen na známém Bresenhamově algoritmu, kdy přidáme informaci o tom, zda jsme v úseku, který má být zobrazen či ...

Více

Všechny kapitoly s rejstříkem pojmů ()

Všechny kapitoly s rejstříkem pojmů () zářenı́. Lidské oko vnı́má pouze oblast vlnových délek 380 až 720 nm. Uvnitř této oblasti vnı́máme zářenı́ s určitou vlnovou délkou jako barvu. Jak tedy vnı́máme barvy? Tak napřı́kl...

Více

Mapové projekce - Les-ejk

Mapové projekce - Les-ejk Založenı́ location v S-JTSK GRASS 6.3.cvs DATABASE: A directory (folder) on disk to contain all GRASS maps and data. LOCATION: This is the name of a geographic location. It is defined by a co-ord...

Více

Vybrané aspekty návrhu webových informačních systémů

Vybrané aspekty návrhu webových informačních systémů Softwarové procesy a jejich vhodnost Model softwarového procesu [10] lze chápat, jako konceptuálně zjednodušený pohled na vý2 – Vybrané aspekty návrhu webových informačních systémů

Více

Možnosti použití běžně používaných softwarových nástrojů ve výuce

Možnosti použití běžně používaných softwarových nástrojů ve výuce 1) Gimp je bitmapový editor s částečnou podporou vektorové grafiky. Používá se k úpravě fotografií, vytváření webové grafiky a podobným účelům. Domovská stránka: http://www.gimp.org 2) Adobe Photos...

Více

důkaz elimanator

důkaz elimanator Důkaz: (sloupcový pohled): soustava má řešenı́ právě když vektor b ležı́ v lineárnı́m obalu sloupcových vektorů A1 , A2 , . . . , An , což je právě tehdy, když hod A = hod(A | b). V...

Více

ˇRešené úlohy na ohniskové vlastnosti kuzelosecek

ˇRešené úlohy na ohniskové vlastnosti kuzelosecek průvodič je podle Věty 1 s prvnı́m osově souměrný podle tečny t, tj. druhým průvodičem bodu T je přı́mka QT ; druhé ohnisko hledané kuželosečky musı́ tedy ležet také na přı́mce QT...

Více