červenec

Transkript

červenec
dokumentRL07_10.qxd
28.6.2010
17:31
Str. 1
âERVENEC 2010
ST¤EDOVùKÉ DNY NA RADYNI
ANEB JAK SE ÎILO VE ST¤EDOVùKU
O víkendu 19. a 20. ãervna 2010 hrad
Radynû jiÏ letos potfietí oÏil stfiedovûkem.
Uskuteãnila se totiÏ dal‰í z akcí, které pro
náv‰tûvníky hradu Radynû pfiipravilo
mûsto Star˘ Plzenec. Pfiíchozí se mohli
pomyslnû pfienést do doby dávno minulé,
do doby stfiedovûku. Pfiipraven byl zajímav˘ program s ukázkami stfiedovûk˘ch
fiemesel. Uvnitfi hradní vûÏe se mohli
náv‰tûvníci nejen dozvûdût, ale také si
vyzkou‰et, jak se dfiíve ruãnû tkalo. Nûktefií odváÏlivci, ktefií si oblékli drátûnou
ko‰ili, se na vlastní kÛÏi pfiesvûdãili
o „tûÏkém“ Ïivotû stfiedovûkého rytífie.
Zajímavé byly ukázky v˘roby zbraní
a zpÛsobu dobového odívání vãetnû v‰ech
praktick˘ch odûvních doplÀkÛ - spodního
prádla nevyjímaje. Hradem Radyní se
nesla libá vÛnû peãen˘ch obiln˘ch placek
a dal‰ích pokrmÛ, které vybízely k ochutnávce. Zvoniv˘ zvuk kováfiského kladiva
se oz˘val do ‰irého okolí a hlasitû dával
vûdût v‰em pocestn˘m, Ïe na Radyni to
opravdu Ïije! Více informací vãetnû
kalendáfie akcí na Radyni 2010 najdete
v kulturní rubrice tohoto mûsíãníku a na
www.staryplzenec.cz
Eva Vlachová
Foto Jifií Vlach
Velkému zájmu se tû‰ily ukázky kováfiského fiemesla.
VÛnû obiln˘ch placek lákala k ochutnávce.
Hradní vûÏ Radynû oÏila stfiedovûkem.
dokumentRL07_10.qxd
28.6.2010
17:31
Str. 2
Strana 2
INFORMACE ZE SCHÒZÍ RADY
MùSTA STARÉHO PLZENCE
11. schÛze – 27. kvûtna 2010
RM
souhlasila, na Ïádost Zemûdûlské
vodohospodáfiské správy, s vydáním prohlá‰ení mûsta o souhlasu s vydáním
územního a stavebního rozhodnutí pro
stavbu „ZKT SEDLEC“, fie‰ící zkapacitnûní koryta Tymákovského potoka a protipovodÀovou ochranu v Sedlci v rámci
programu „ProtipovodÀová opatfiení –
2. Etapa“ financovaného z prostfiedkÛ EU,
a s trval˘m a doãasn˘m záborem stavbou
dotãen˘ch pozemkÛ mûsta v k.ú. Sedlec,
Tymákov a LhÛta;
schválila uzavfiení darovací smlouvy se
skupinou majitelÛ nemovitostí v chatové
lokalitû Ostrá HÛrka – tj. spoluvlastníkÛ
novû vybudovaného vodovodního fiadu
pro napojení chatové osady, jejímÏ pfiedmûtem je bezúplatné pfiedání tohoto vodovodu mûstu, a uzavfiení ‰esti smluv
s vlastníky pozemkÛ, na kter˘ch je tento
vodovod vybudován, o zfiízení vûcného
bfiemene mûstu, spoãívajícího v právu
vést na tûchto pozemcích v˘‰e uveden˘
vodovodní fiad vãetnû práva vstupovat na
dotãené ãásti pozemkÛ za úãelem zaji‰tûní jeho provozu, oprav, údrÏby a pfiípadné
likvidace;
schválila rozdûlení hospodáfiského
v˘sledku pfiíspûvkové organizace ZU·
OBSAH
ÚVODNÍK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ZE ÎIVOTA MùSTA. . . . . . . . . . . . . . . . . 2–4
SERIÁL – HISTORIE . . . . . . . . . . . . . . . 4–6
PRÁVNÍK VÁM RADÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
KULTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–8
NA·E ·KOLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–11
JUNÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PION¯R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
SPOLEâENSKÉ ORGANIZACE. . . . . . 13–14
âTENÁ¤I PÍ·Í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
RÒZNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SPORT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
INZERCE . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 13, 14, 16
RadyÀské listy – ãervenec 2010
Star˘ Plzenec za rok 2009 návrhu fieditele
‰koly, tzn. 50% tdo rezervního fondu
a 50% do fondu odmûn;
souhlasila s pfiijetím finanãní dotace od
Agentury ochrany pfiírody a krajiny âR
v roce 2010 na údrÏbu vefiejné zelenû
v lokalitû na HÛrce;
nesouhlasila se sníÏením místního
poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálních odpadÛ pro
rok 2010 Jitce Tou‰ové;
vzala na vûdomí ustanovení stavebního
zákona ã. 183/2006 Sb. vyÏadující pfii stavebním fiízení doloÏení práva stavebníka
zaloÏeného smlouvou provést stavbu na
cizím pozemku, tj. napfi. na pozemku
mûsta v pfiípadû budování pfiípojek infrastruktury, schválila cept smlouvy o právu
provedení stavby a souhlasila se zplnomocnûním stavebního technika mûsta starostou k uzavírání takov˘ch smluv se stavebníky;
souhlasila, na návrh Bytového hospodáfiství, s opravou podlahy pronajat˘ch nebytov˘ch prostorÛ v Sokolovnû zaji‰tûnou
nájemcem – spoleãností STRAKA vy‰ívání
s.r.o., které bude z toho dÛvodu prominuta
jedna mûsíãní splátka nájemného;
souhlasila s pfiijetím finanãního daru
30.000 Kã Matefiskou ‰kolou Star˘ Plzenec urãeného na vybavení zahrady ‰koly;
souhlasila s pofiízením 3 ks baterií pro
svítilny ADALIT L 200 vãetnû nabíjeãek
a jejich pfiíslu‰enství do v˘bavy hasiãského automobilu JSDH Star˘ Plzenec podle
pfiedloÏené cenové nabídky;
souhlasila s úhradou tisku broÏur vydávan˘ch ke 130. v˘roãí zaloÏení Sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ ve mûstû z rozpoãtu
JSDH Star˘ Plzenec v roce 2010;
vzala na vûdomí informaci starosty
o investiãních akcích mûsta a o nezbytnosti provedení oprav nûkter˘ch místních
komunikací, souhlasila
provedením
poptávky na provedení tûchto prací
u nûkolika dodavatelÛ;
schválila uzavfiení smlouvy o dílo se
spoleãností Stavpran, spol. s r. o. na provedení stavby „PÛdní vestavba Z· Sedlec“;
vzala na vûdomí zápis z kontroly provedené lesní komisí 6. kvûtna 2010
v mûstsk˘ch lesích a zamûfiené na vedení
prvotní i následné evidence o tûÏbû a prodeji dfieva. Kontrolou nebyly zji‰tûny
Ïádné závady;
schválila v˘jimku v poãtu dûtí M·
Star˘ Plzenec ve v˘‰i 28 ve tfiídû pro ‰kolní rok 2010 - 11;
souhlasila s poskytnutím finanãního
pfiíspûvku 3.000 Kã Diakonii âCE – stfiedisku Radost v Merklínû na denní dopravu obãanky mûsta se zdravotním postiÏením -pí Forejtové;
souhlasila se zápisem do kroniky mûsta
za rok 2009 podle návrhu kronikáfiky pí
Fenclové.
12. schÛze – 10. ãervna 2010
RM
nesouhlasila s prodejem ãásti pozemku
parc. ã. 54 (PK) v k.ú. Sedlec poÏadovan˘m majitelem sousedních nemovitostí;
vzala na vûdomí Ïádost manÏelÛ
Majerov˘ch o prodej pozemku pro stavbu
rodinného domu ve mûstû;
uloÏila MûÚ, na základû usnesení ZM
ze dne 29.03.2010 – bod B 7, zvefiejnit
zámûr mûsta prodat pût stavebních parcel
– novû oddûlen˘ch pozemkÛ parc.
ã. 343/179, 343/180, 345/87, 345/88
a 345/89 v k.ú. Star˘ Plzenec v ulici Ke
Hfii‰ti za minimální cenu ve v˘‰i 1.400 Kã
za m2 zájemcÛm, ktefií pfiedloÏí nejvy‰‰í
nabídky;
schválila uzavfiení dohody se spoleãností Media Production Music s.r.o.
o uspofiádání koncertu Pavla Dobe‰e na
hradu Radyni dne 23. 07. 2010 a o reklamní spolupráci s mûstem;
vzala na vûdomí opakovanou Ïádost
Aleny ·paãkové o finanãní pfiíspûvek na
úhradu ãásti nákladÛ na jí jiÏ provedenou
opravu chodníku na pozemku mûsta pfied
jejím domem ãp. 957 v ulici K Lomu, kdy
Ïadatelka namítá provedené zhodnocení
majetku mûsta, a souhlasila proto s úhradou vynaloÏen˘ch nákladÛ za materiál,
kdyÏ náklady na provedení prací na opravû chodníku ponese Ïadatelka sama;
souhlasila s v˘pÛjãkou klavíru umístûného v obfiadní síni radnice pfiíspûvkové
organizaci Základní umûlecké ‰kole Star˘
Plzenec a s následn˘m provedením jeho
generální opravy o pfiedpokládané v˘‰i
nákladÛ cca 155.000 Kã, které uhradí ZU·
ze svého rozpoãtu v následujícím roce;
souhlasila s poskytnutím finanãních pfiíspûvkÛ z rozpoãtu mûsta v roce 2010 spoleãensk˘m a sportovním organizacím pÛsobícím na území mûsta na jejich ãinnost podle
návrhu místostarosty dr. Háka a s nav˘‰ením
pfiíspûvku SK házená TJ Sokol Star˘ Plzenec
o 5.000 Kã na pofiízení nov˘ch ochrann˘ch
sítí za brankami na hfii‰ti;
vzala na vûdomí vyÏádané cenové
nabídky na nutné opravy místních komunikací od spoleãností STRABAG, a. s.,
STAVAS spol. s.r.o. a SILNICE
NEPOMUK s. r. o., stanovila pofiadí
oprav místních komunikací v ulicích
Luãní, Baslova, Sládkova a Tomá‰kova
a uloÏila starostovi dojednat upfiesnûní
jednotliv˘ch nabídek a v˘sledn˘ návrh
pfiedloÏit k rozhodnutí RM na její schÛzi
24. 06. 2010;
schválila uzvafiení darovací smlouvy se
sdruÏením SPIM Team pofiádajícím sportovní akci v mûstsk˘ch lesích, jejímÏ pfiedmûtem je pfiíspûvek 1.000 Kã do lesního fondu;
schválila uzavfiení smlouvy s PlzeÀsk˘m krajem o poskytnutí úãelové dotace
1.500.000 Kã mûstu na ãásteãné pokrytí
nákladÛ na pofiízení nového poÏárního
vozidla pro potfieby JSDH Star˘ Plzenec.
dokumentRL07_10.qxd
28.6.2010
17:31
Str. 3
Strana 3
RadyÀské listy – ãervenec 2010
ZMùNA PÒSOBNOSTI MùSTSKÉHO Ú¤ADU
Mûstsk˘ úfiad Star˘ Plzenec oznamuje, Ïe podle ustanovení zákona ã. 150/2010
Sb., kter˘m se mûní zákon ã. 254/2001 Sb., o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), pfiestává dnem 1. srpna 2010 vykonávat agendu tzv. vodoprávního úfiadu pfiíslu‰ející povûfien˘m obecním úfiadÛm, tzn. zejména nebude jiÏ
povolovat pro potfieby jednotliv˘ch obãanÛ (domácností) odbûr a jiné nakládání s
povrchov˘mi nebo podzemními vodami, zfiizování, zmûny a odstraÀování vodních
dûl, která s tímto odbûrem nebo nakládáním souvisejí, a vydávat souhlas ke stavbám, k tûÏbû nerostÛ nebo k terénním úpravám v záplavov˘ch územích a v ochrann˘ch pásmech vodních zdrojÛ. Po tomto datu budou pouze dokonãena zahájená
správní fiízení v tûchto vûcech.
Tuto agendu vodoprávního úfiadu bude novû vykonávat obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností, kter˘m je pro mûsto Star˘ Plzenec a ostatní obce ve správním
obvodu na‰eho mûstského úfiadu Magistrát mûsta Plznû (MMP). Îádosti a
podání ve v˘‰e uveden˘ch vûcech je proto od 1. srpna 2010 nutné adresovat
MMP, Odboru stavebnû správnímu, ·kroupova 4, 306 32 PlzeÀ ãi podávat
buì osobnû v podatelnû MMP, ·kroupova 5 nebo prostfiednictvím elektronické podatelny MMP: http://e-podatelna.plzen.eu/.
Ing. Zdenûk Kugler, tajemník mûstského úfiadu
10 let PRONAPu
Prvního ãervence to bylo 10 rokÛ, co
mûsto Star˘ Plzenec odkoupilo od podniku Jitona Sobûslav a. s. závod v na‰em
mûstû. Co pfiedcházelo tomuto neobvyklému kroku v samosprávû mûst a obcí?
Vedení Jitony Sobûslav rozhodlo poãátkem roku 2000, Ïe závod ve Starém
Plzenci zru‰í, v˘robu a ve‰keré strojní
vybavení pfiestûhuje do matefiského závodu Sobûslav a objekty v na‰em mûstû
prodá. V tu dobu bylo v na‰em závodû cca
90 zamûstnancÛ, s kter˘mi ukonãí pracovní pomûr a nûkolika málo jedincÛm nabídne pracovní místa v závodû Klatovy ãi
Sobûslav.
Po tomto rozhodnutí vedoucích ãinitelÛ
Jitony mne nav‰tívil fieditel staroplzeneckého závodu pan Karel Sokol s dotazem,
zda by mûsto nemûlo zájem závod koupit,
a tím zachovat ve mûstû pracovní místa
(vût‰inou staroplzeneck˘ch obãanÛ)
a zároveÀ zabránit opu‰tûní celého v˘robního areálu blízko centra mûsta.
S pfiedstavou, jak by dopadl opu‰tûn˘
areál bûhem nûkolika málo mûsícÛ (viz
kasárna v Plzni-Slovanech) a s takov˘m
nárÛstem poãtu nezamûstnan˘ch jsem slíbil, Ïe jeho návrh pfiednesu na zasedání
rady mûsta. Na Ïádost radních jsem si
vyÏádal rozbory hospodafiení staroplzenecké Jitony za posledních 5 rokÛ, seznámil
se s v˘robním programem a hledal nezávislého odborníka na nábytkovou v˘robu.
V hledání odborníka mûlo mûsto první
‰Èastnou ruku, neboÈ se mi podafiilo seznámit se s ãlovûkem, kter˘ cel˘ Ïivot v této
profesi pracoval a vûci naz˘val prav˘mi
jmény, byÈ velmi tvrd˘mi. Závûr jeho hodnocení znûl jednoznaãnû: „KdyÏ to nikdo
nevytuneluje, fabrika nemÛÏe zkrachovat.
Chce to v‰ak roz‰ífiit v˘robní sortiment
je‰tû o dal‰í v˘robní programy.“ V té dobû
totiÏ v závodû byly pouze dva hlavní
v˘robní programy: sesazování d˘h a v˘roba zásuvek. Tfietím programem, velmi
nepodstatn˘m, bylo obalování profilÛ (cca
10 % z celkového objemu v˘roby).
Nejvût‰ím kritikem byl pan Jaroslav
Wohlmut, kter˘ v ãlánku RL vypoãítal,
jakou ãástkou jsem jako starosta zadluÏil
kaÏdého obãana Sedlce a Starého Plzence
vãetnû kojencÛ. Pan Jaroslav Wohlmut je
ten Jaroslav Wohlmut, kter˘ dnes vykonává funkci místostarosty a je jednatelem
PRONAPu za mûsto jako majitele.
Je‰tû bych rád zdÛraznil skuteãnost, jak
mûsto zabezpeãilo pfiípadné ‰patné hospodafiení firmy. Rada mûsta se usnesla, Ïe
zároveÀ jako valná hromada v s. r. o. se
budeme pravidelnû kaÏd˘ mûsíc scházet
ve firmû, kde budeme seznámeni s ekonomick˘mi v˘sledky hospodafiení za kaÏd˘
uplynul˘ mûsíc, vãetnû stavu v‰ech úãtÛ,
které firma má. Tím jsme chtûli zajistit,
abychom jakékoli ‰patné hospodafiení
firmy zjistili v samém poãátku.
Po ãase nûkolika mûsícÛ jsme konstatovali, Ïe jsme mûli ‰Èastnou ruku potfietí.
Spoãívala v tom, Ïe vedení firmy tvofií
lidé na sv˘ch místech, ktefií mají jedin˘
zámûr – prosperitu firmy. Jisté pochyby
o moÏném vytunelování zmizely a to, Ïe
dnes firma po 10 letech existence prosperuje se ziskem, ze kterého pofiizuje nové
investice, a pravidelnû splácí úvûr, je
zásluhou pfiedev‰ím fieditele Karla Sokola
S tímto závûrem jsem
seznámil radu mûsta a ta
rozhodla, Ïe v pfiípravû na
odkoupení budeme pokraãovat. Nav‰tívil jsem spolu
s fieditelem závodu vedení
Jitony Sobûslav a tam jsem
prezentoval rozhodnutí rady
mûsta. Pfii tomto jednání
jsem byl informován o kupní
cenû ve v˘‰i 43,5 mil. Kã.
ZároveÀ bylo dohodnuto, Ïe
mûsto bude jmenovat právníka, kter˘ bude spolupracovat s právníkem Jitony
Sobûslav na vypracování
kupní smlouvy.
Ve volbû jmenování právníka za na‰e mûsto jsme
mûli ‰Èastnou ruku podruhé. Ilustraãní foto – Pronap Star˘ Plzenec.
JUDr. Kosnar se zhostil své
práce bezchybnû, a to vãetnû zaloÏení
a ekonoma Ing. Petra Blabola. Pánové,
s. r. o., zapsání do obchodního rejstfiíku
díky Vám.
a ostatních úkonÛ spojen˘ch se vznikem
Jaké jsou v˘sledky PRONAPu po 10
nové firmy. Budoucí firma mûla uÏ svoje
letech? Firma postavila 2 nové v˘robní
nové jméno – PRONAP s. r. o.
haly v roce 2001 a 2006 v cenû 6,5 mil.
Dal‰ím úkolem pro mne jako starostu
Kã, aby bylo moÏné roz‰ífiení sortimentu
bylo (tento úkol jsem si dal v‰ak pfied sebe
v˘roby. Dále zakoupila nové stroje
sám), Ïe problematiku s nákupem
a novou technologii ve v˘‰i 15,1 mil. Kã.
PRONAPu vysvûtlím a následnû pfiesvûdSuma sumárum pofiízené nové investice
ãím ãleny ZM tak, aby minimálnû dvû tfieãiní cca 21,6 mil. Kã. O tuto ãástku se
tiny zastupitelÛ hlasovaly pro zakoupení
zv˘‰il majetek PRONAPu, jin˘mi slovy
firmy, a tím byl mandát nezpochybnitelmajetek mûsta. Z úvûru, kter˘ jsem zmínil
n˘. Pfii hlasování na zasedání ZM hlasov pfiede‰l˘ch fiádcích, zb˘vá k dne‰nímu
valo 15 ãlenÛ pro a 2 se zdrÏeli. Následnû
dni zaplatit jiÏ necel˘ch 15 mil. Kã. TrÏní
kupní smlouva byla podepsána, mûsto se
cena PRONAPu v souãasné dobû hrub˘m
1. 7. 2000 stalo jedin˘m majitelem
odhadem ãiní 80-100 mil. Kã. Toto je
PRONAPu.
majetek na‰eho mûsta. Investice mûsta
Je‰tû pfied podepsáním kupní smlouvy
ãinily 100.000 Kã jako vklad na zaloÏení
byl s âeskou spofiitelnou pfiedbûÏnû
s. r. o., které, jak se domnívám, byly uÏ
dojednán úvûr ve v˘‰i 50 mil. Kã. 6,5 mil.
dávno mûstu PRONAPem vráceny.
Kã, o které byl úvûr vy‰‰í neÏ kupní cena,
Po tûch 10 letech se bez muãení pfiiznábylo pouÏito jako provozní kapitál pfii rozvám, Ïe tato kauza byla v mé starostovské
jezdu nové firmy. Jako zástava na tento
éfie jednou z nejtûωích, pfiipravila mû
úvûr byl vyuÏit majetek firmy.
mnoho bezesn˘ch nocí, ale nelituji.
Z fiad nûkter˘ch obãanÛ Starého Plzence se snesla vlna kritiky o tomto nákupu.
Pavel Kondr
dokumentRL07_10.qxd
28.6.2010
17:31
Str. 4
Strana 4
RadyÀské listy – ãerven 2010
JAK VYPADALO HOSPODA¤ENÍ MùSTA V ROCE 2009
Zastupitelstvo mûsta (ZM) projednalo na
svém zasedání dne 28.ãervna závûreãn˘ úãet za
rok 2009. Se závûreãn˘m úãtem se obãané
mohli , kromû zasedání ZM seznámit i na úfiední desce a na internetu. Jaké tedy byly v˘sledky? V dÛsledku hospodáfiské krize do‰lo k niωímu v˘bûru daní o 6,5 mil. Kã . Tento v˘padek
byl vyrovnán finanãním ziskem za prodej Letkovského lomu. Mohly tak b˘t pokryty v plné
v˘‰i provozní v˘daje napfi. sbûr a svoz komunálního odpadu 6,2 mil. Kã, pfiíspûvek ‰kolám
na jejich ãinnost ve v˘‰i 5,7mil. Kã, pro údrÏbu mûsta 4,5 mil. Kã, peãovatelská sluÏba
2,1mil. Kã, dopravní obsluÏnost 1,9 mil. Kã na
vefiejné osvûtlení 1 mil. Kã, na ãinnost místí
správy 11,8 mil. Kã, odmûny pro zastupitele
a ãinnost v˘borÛ a komisí 2,5 mil. Kã, ãinnost
JSDH Star˘ Plzenec a Sedlec 700 tisíc Kã.
Nemusely b˘t kráceny ani finanãní ãástky na
investiãní akce. Byl vybudován chodník v Havlíãkovo ulici za 3,5 mil. Kã, provedena oprava
místních komunikací za 2,8 mil. Kã, byla pro-
vedena rekonstrukce vody, odpadÛ, um˘váren,
záchodÛ a v˘mûna oken v M· ve Starém Plzenci za1,3 mil. Kã, prodlouÏen vodovodní fiad
v Podhradní ulici za 810 tis. Kã., pfiivedena
elektfiina a zaji‰tûna vlastní voda na hfibitov 500
tis. Kã., dokonãen Skatepark za 400 tis. Kã.
a fiada dal‰ích drobn˘ch akcí. Mohlo b˘t pokraãováno i v projektové pfiípravû dal‰ích akcí
v rozsahu 3mil. Kã.
Finance byly pfiipraveny i na pfiípadné rozbûhnutí investiãních akcí pfii získání dotací.
Bylo zaÏádáno o dotace na ulice Gorkého, Sv.
âecha a Eduarda Bene‰e, na sportovní halu
u ‰koly a na v˘stavbu ãistiãky odpadních vod
a kanalizaci Sedlce a Malé Strany. Vzhledem
k tomu, Ïe se nepodafiilo Ïádnou z tûchto jmenovan˘ch dotací v roce 2009 získat, skonãil
rozpoãet saldem 8,5 mil. Kã. Finanãní prostfiedky na úãtech mûsta ãinily k 31.12.2009
16,5 mil. Kã.
Dluhy mûsta koncem roku pfiedstavují 57
mil. Kã. Z toho, dluh 13,8 mil. Kã je splácen
PRONAPem, SBD Radynû 3,8 mil.Kã splácí
bytové druÏstvo, SBD Andrej‰ky 10,8 mil.Kã
splácí bytové druÏstvo, 2,2 mil. Kã Fond rozvoje bydlení je na zvlá‰tním úãtu a v leto‰ním
roce bude splacen. Pouze pÛjãky 1,3 mil. Kã
hotel Sedlec a 25,3 mil. Kã, první etapa kanalizace a âOV splácí mûsto.
Pfiízniv˘ stav v hospodafiení je i za první
mûsíce leto‰ního roku kdy koncem mûsíce
kvûtna bylo na úãtu 20 mil. Kã. Není tedy pravdou, Ïe by hospodáfiství na‰eho mûsta bylo na
úrovni ¤ecka a ani na úrovni státu.. Tuto milnou informaci si pravidelní ãtenáfii RL mohli
pfieãíst v minulém ãísle.
Samozfiejmû, Ïe realizací získané dotace na
v˘stavbu ãistiãky odpadních vod a kanalizaci
Sedlce a Malé Strany bude muset dojít k pÛjãce a ke zv˘‰ení dluhu mûsta. To je v pfiípadû
realizace akcí tak velkého rozsahu bûÏné
a mûsto se s tím musí vyrovnat.
Josef Sutnar,
ãlen rady mûsta
DOMY â. P. 81, 82 A 83
lován jiÏ pfii prvním ãíslování domÛ v roce
1770. DÛm stojí na rohu ulic Palackého
a Svatopluka âecha. Podle povûsti a kroniky Martina Hru‰ky nûkde na tomto místû
stával kdysi kostel svatého Martina –
jeden z osmi kostelÛ, které v Plzenci byly.
Svûdãí o tom i nálezy hrobÛ v pfiilehl˘ch
zahradách. Shodou okolností stával v téÏe
dobû pfiímo naproti na pozemcích ã. p. 80
(Ha‰kanÛv dvÛr) dal‰í kostel – sv. Václava.
DÛm ã. p. 82 stojí v ulici Svatopluka
âecha a podle robotního seznamu z roku
1777 v nûm Ïil Ignác ·olar, domkáfi na
obci, kter˘ byl povinen 13 dny pû‰í roboty
roãnû. O novûj‰ích majitelích není nic
známo, protoÏe ve stavebním archivu
mûsta není vÛbec zmínûn.
DÛm ã. p. 81 není zmínûn v Ïádném starém seznamu. Nelze tedy fiíci nic o jeho
dfiívûj‰ích majitelích. O tûch novûj‰ích
majitelích také nemohu nic fiíci, protoÏe ve
stavebním archivu mûsta není o nûm Ïádná
zmínka. Musel zde stát nejménû jiÏ v polovinû osmnáctého století, protoÏe byl oãís-
dokumentRL07_10.qxd
28.6.2010
17:31
Str. 5
Strana 5
RadyÀské listy – ãervenec 2010
DÛm ã. p. 83 stojí také v ulici Svatopluka âecha a podle kroniky Martina
Hru‰ky, tedy ve druhé polovinû devatenáctého století, se tam po chalupû fiíkalo
U ZíkÛ. DÛm je zmínûn jiÏ v Urbáfii
z roku 1719. Tehdy v nûm Ïil chalupník
Jan ·olar a brzy po nûm jeho syn Tomá‰
·olar. Hospodafiil na v˘mûfie 12 strychÛ ,
asi 4 hektary a mûl k tomu 1 konû, 1 vola
a 1 krávu.
Podle robotního seznamu z roku 1777
zde potom Ïil chalupník Kry‰tof Bláha.
Ten mûl vymûfienu daÀ z roku 1773 ve
v˘‰i 8 zlat˘ch a 59 krejcarÛ. T˘dnû mûl
k tomu povinnost 2,5 dne roboty.
Svatopluk Mare‰
DÛm ã.p. 81,
jehoÏ historii
pfiipomíná ãlánek.
Foto Eva Vlachová
HISTORIE
PLZENEâTÍ MUZIKANTI – pokraãování seriálu
„Co âech, to muzikant.“ Toto pfiísloví
platí ve velké mífie i pro obãany ze Starého Plzence. Mnozí pamûtníci nejstar‰ích
generací muzikantÛ jiÏ nejsou mezi námi,
a nám pfiipadá za vhodné tûm mlad‰ím (a
budoucím) vzpomenout tuto hezkou tradici muzikantství ve Starém Plzenci.
Pfiíspûvek je i v˘zvou k doplnûní historie, pfiípadnû i k podnícení diskuse
o krásné tradici v na‰em mûsteãku.
Zdrojem informací jsou osobní vzpomínky autora tohoto ãlánku, rozhovory
s Ïijícími nebo pozÛstal˘mi plzeneck˘ch
muzikantÛ, muzikologická literatura
a nûkteré star‰í fotografie.
StaroplzeÀáci
Z „odpadlíkÛ“ JÛzova orchestru vznikl
v r. 1940 taneãní orchestr (pozdûji nazvan˘
StaroplzeÀáci) pod vedením kapelníka
Jaroslava Îení‰ka, kter˘ hrál na saxofon.
Dal‰í zakládající ãlenové kapely: Václav
Soukup – saxofon, Jan Baxa – saxofon,
Jaroslav Hucl – trubka, Josef Královec –
trombon, Jan Bystfiick˘ – klavír, Josef
Kapela ukonãila svoje pÛsobení v r. 1968.
Úslavan
Pûvecko–ochotnick˘ spolek sloÏen˘
z místních hudebníkÛ. Jedním z nejv˘znamnûj‰ích vystoupení bylo provedení
Smetanovy kantáty âeská píseÀ (v
r. 1940), koncert ke 100. v˘roãí narození
A. Dvofiáka (1941) a k 10. v˘roãí úmrtí
plzeneckého rodáka Stanislava Sudy.
Foto Ing. Josef Such˘
·karvan – kontrabas, Václav ·karvan –
bicí. SloÏení kapely se v prÛbûhu dal‰ích let
samozfiejmû obmûÀovalo. Objevují se zde
jména: Jaroslav Kopejtko, Radislav Herejk,
Václav Soukup,
Zdenûk
Batûk,
Václav Hájek, Jifií
·lechta, Jan Uzel,
Miroslav Jansa,
Zdenûk Kfiepel,
Jaroslav
Ferda,
Jindfiich Buriánek,
Jifií Kasten, Josef
Královec, Josef
Miãan, Karel ·kopek,
Ladislav
âadek
(pozdûji
kapelník), Miroslav Fiala, Václav
·karvan
ml.
a dal‰í. Z fiady zpûvákÛ je známá
Ludmila Lisá (provdaná KotnaueroTaneãní orchestr StaroplzeÀáci.
vá).
Foto archiv
FRANTI·EK XAVER FRANC (PRVNÍ ARCHEOLOG VE STARÉM PLZENCI)
Historie osídlení Starého Plzence,
zejména mlad‰í doby bronzové a doby
Ïelezné, je spojena s ãinností v˘znamného
prÛkopníka ãeské archeologie, archeologa–amatéra Franti‰ka Xavera France
(1838-1910), zahradníka na zámku Kozel.
Franti‰ek Xaver Franc se narodil
3.12.1838 v Hostivici u Prahy v rodinû
ãeského uãitele.V pûti letech osifiel
a vychovávali jej pfiíbuzní. Ti dopfiáli
mimofiádnû inteligentnímu chlapci pouze
základní vzdûlání ve vesnické ‰kole a pak
jej dali ve 12 letech do uãení k zahradníkovi. Po práci pomocníka v praÏské botanické zahradû a po praxi v zámeck˘ch
zahradách vídeÀského císafiského zámku
Schönbrunn pak F. X. Franc devût let
pÛsobil jako zahradník u SchwarzenberkÛ
na zámku Hluboká. V ãervnu 1871 jej pfiijímá do sv˘ch sluÏeb hrabû Arno‰t Franti‰ek z Vald‰tejna a Vartenberka jako „umûleckého zahradníka“ na zámek Kozel.
V‰estrannû nadan˘ F.X. Franc (dobfie zpíval, hrál na nûkolik hudebních nástrojÛ,
kreslil, vyfiezával, fotografoval) se vrhl do
práce. Na Kozlu vybudoval bûhem let pfiekrásn˘ anglick˘ park, pln˘ vzácn˘ch stromÛ a kefiÛ (dovezl jich kolem 6 tisíc!) a ve
sklenících pûstoval vzácné rostliny. ProtoÏe pfii roz‰ifiování parku narazil na rÛzné
historické objekty (hlavnû na zbytky
zanikl˘ch stfiedovûk˘ch vesnic a na pravûké mohyly), podnítilo to jeho zájem o historii.
(Pokraãování na str. 6)
F. X. Franc – autoportrét (kresba tuÏkou, 1880)
dokumentRL07_10.qxd
28.6.2010
17:31
Str. 6
Strana 6
(Dokonãení ze str. 5)
Zpoãátku to povaÏoval jen za druh zábavy, aby se v zimû nenudil. Zaãal studovat
odbornou literaturu, na zahradnick˘ch
cestách po Nûmecku a Itálii nav‰tûvoval
tamní muzea. KdyÏ v‰ak r. 1878 prokopal
svou první mohylu na pohfiebi‰ti v sousedství ‰táhlavické myslivny Hájku, zjistil, Ïe
se neshoduje s tehdej‰ími romanticko-fantazijními popisy mohyl. Proto se rozhodl
mohyly prozkoumat co nejpodrobnûji.
V tom jej podporoval syn hrabûte Arno‰t
Karel, kter˘ se také zajímal o historii.
F. X. Franc se postupnû bûhem vykopávek jako archeolog-amatér stal tvÛrcem
nové metody, která pfiedbûhla svou dobu:
metody plo‰ného v˘zkumu. Mohyly zkoumal po vrstvách a zamûfioval polohu i v˘‰kopis jednotliv˘ch pfiedmûtÛ. (To mu
pozdûji umoÏnilo ãasovû od sebe odli‰it
jednotlivé nálezové celky). Na rozdíl od
ostatních archeologÛ-odborníkÛ, ktefií se
zamûfiovali pfii v˘zkumu pouze na celé
nádoby a kovové pfiedmûty, zajímaly F. X.
France i stfiepy, rÛzné úlomky, zbytky
dfieva apod. Pfii urãování pÛvodu nálezÛ se
radil i s odborníky z jin˘ch oborÛ: lidské
kosti zkoumali uãitelé Lékafiské fakulty
Karlovy univerzity, zvífiecí kosti paleontologové a zoologové, kamenné nástroje
geologové a chemické rozbory bronzu
provádûli chemici. Nûkteré rozbité nádoby
se úspû‰nû pokou‰el slepit a zrekonstruovat. Na svou dobu vytvofiil ke kaÏdé
mohyle s nálezy velice podrobnou dokumentaci: kaÏdá mohyla dostala svÛj arch
75 cm x 25 cm se jménem lokality a ãíslem – a na tento arch lavírovanou kresbou
tu‰í zakreslil podobu mohyly a její vnitfiní
uspofiádání, naãeÏ kolem dokola zakreslil
v‰echny pfiedmûty, které se v ní na‰ly. Ke
kaÏdé mohyle pak vytvofiil podrobnou
písemnou zprávu. Pomocí tabule a zprávy
tak vytvofiil pfiesn˘ obraz sloÏení mohyly,
kter˘ se dal vyuÏít i po mnoha letech,
i kdyÏ se ãást pfiedmûtÛ ztratila. Postupnû
se nauãil i konzervovat a restaurovat nálezy. Také se pokusil roztfiídit pravûk na jednotlivá období: na pût kultur, témûfi shodnû s dne‰ní chronologií (na kulturu A dne‰ní neolit, B - dne‰ní eneolit, C - stfied-
Dotazy zodpovídá JUDr. Petra Marková, advokátní kanceláfi Barrandova
19, PlzeÀ, tel.: 377 455 401.
Otázka:
Bydlím v domû, ve kterém je deset
bytÛ. Nûktefií z vlastníkÛ bytÛ mají
zájem dÛm opravit, zateplit a udûlat
novou fasádu, na úãtu spoleãenství v‰ak
není dost penûz. Jsem zásadnû proti
tomu, aby si spoleãenství bralo vysok˘
úvûr, povaÏuji to za rizikové. Co mohu
proti tomuto udûlat?
Odpovûì:
Zákon o vlastnictví bytÛ nijak v˘slovnû
nezmiÀuje, jak má spoleãenství hlasovat o
RadyÀské listy – ãervenec 2010
Místo posledního odpoãinku F. X. France na Ústfiedním hfibitovû v Plzni.
Foto Mgr. Miroslav âadek
ní dobu bronzovou, D - hal‰tatskou dobu
a E - keltské období). Tento nadan˘ ãlovûk
v‰ak trpûl po cel˘ Ïivot jednak svou
v˘bu‰nou povahou, jednak komplexem
ménûcennosti (kvÛli nedostateãnému
vzdûlání, ale hlavnû pro své tûlesné postiÏení – byl mal˘ a hrbat˘).
Zhruba bûhem 20 let se F. X. Francovi
podafiilo prozkoumat na PlzeÀsku zhruba
kolem tfií stovek mohyl (hlavnû z doby
bronzové a star‰í doby Ïelezné). Také prozkoumal dvû eneolitická a jedno neolitické
sídli‰tû, hrad Lopatu i nûkolik stfiedovûk˘ch sídli‰È. Na fiece Úslavû pracoval na
sedmi mohylov˘ch pohfiebi‰tích a na pûti
lokalitách prokopal jednotlivé mohyly.
Jedním z nejbohat‰ích nalezi‰È byl soubor
mohyl na vrchu HÛrka, kde se na‰ly i zlaté
pfiedmûty. V 80. létech 19. stol. pak F. X.
Franc ze sv˘ch nálezÛ vytvofiil v jednom
sálu zámku Kozel archeologické muzeum.
V˘sledky jeho prokopávání mohyl mezi
Star˘m Plzencem a Blovicemi zpÛsobily
mezi odborníky velk˘ zájem. F. X. Franc si
dopisoval s ãeln˘mi evropsk˘mi archeology své doby a setkával se s nimi. O jeho
nálezy projevilo zájem Pfiírodovûdné
muzeum ve Vídni, coÏ hrabû Vald‰tejn
odmítl (chtûl mít vlastní muzeum). Z pod-
otázce úvûru a ani nestanoví, jaká je nutná
vût‰ina k pfiijetí usnesení. Platí tedy, Ïe
v této (pomûrnû závaÏné) otázce hlasuje
spoleãenství nadpoloviãní vût‰inou pfiítomn˘ch hlasÛ. Nejde o poãty vlastníkÛ,
ale o hlasy, tedy o podíl na spoleãn˘ch
ãástech domu, vyjádfien˘ zlomkem, kter˘
je moÏno vyãíst pro jednotlivé byty
v katastru nemovitostí – napfiíklad
742/14254 pro konkrétní byt. Stanovy
spoleãenství mohou urãit jin˘ potfiebn˘
hlasovací podíl, zpravidla takové ujednání
neobsahují.
Dokonce se vedou spory o tom, zda by
o pfiijetí úvûru mohl rozhodnout sám
v˘bor spoleãenství bez souhlasu shromáÏdûní. Toto by zfiejmû bylo moÏné v pfiípa-
nûtu svého zamûstnavatele se pak F. X.
Franc rozhodl své nálezy zpfiístupnit
v monografii. Hrabû Vald‰tejn v‰ak slíbil
peníze na vydání jen tehdy, bude-li dílo
napsáno nûmecky. F. X. Franc mûl pouze
ãeskou ‰kolu, v psaní byl neobratn˘, a tak
se práce protáhly. KdyÏ v‰ak v r. 1890 pfiedal Vald‰tejnovi spis ·táhlauer Ausgrabungen (ãili ·táhlavské vykopávky), kritizoval Vald‰tejn jejich obsah a zalekl se
nákladÛ. KdyÏ pak nûkteré nálezy daroval
do Vídnû, hluboce uraÏen˘ F. X. Franc
podal v˘povûì. Správa Mûstského historického muzea v Plzni hledala totiÏ nového „sekretáfie“, tj. vlastnû fieditele a jediného zamûstnance muzea. F. X. Franc toto
místo získal a od r. 1893 se pak jiÏ vûnoval
pouze odborné práci: prokopal kolem
stovky dal‰ích mohyl a hrobÛ, publikoval,
nav‰tívil muzea v Rakousku, Nûmecku
a ve ·v˘carsku. V r. 1904 ode‰el ze zdravotních dÛvodÛ na odpoãinek a zaãal psát
o sv˘ch vykopávkách z 90. let pfii MÏi,
Radbuze, Úhlavû a Klabavû, tentokrát
ãesky. Toto dílo pak plzeÀské muzeum slíbilo vydat, ale nevydalo (vy‰lo teprve
r. 1988 z popudu âSAV).
Nemocn˘ F. X. Franc umírá r. 1910.
Jeho sbírka nálezÛ, ãítající asi 10 tisíc(!)
kusÛ, zÛstává na Kozlu a Vald‰tejnové ji
povaÏují za svÛj majetek. Teprve r. 1920 ji
Adolf z Vald‰tejna, bratr zemfielého Arno‰ta Karla, daruje plzeÀskému muzeu.
Dodnes je zde uloÏena – spolu s jeho
pozdûj‰ími nálezy – a tvofií základ fondu
pravûk˘ch sbírek. Je vyuÏívána mnoha
archeologick˘mi odborníky. Také obû jeho
odborné práce mají dodnes svÛj v˘znam:
obsahují totiÏ cel˘ pravûk˘ v˘voj západních âech. Na poãest F. X. France byla
v lesích u Kozlu zfiízena stejnojmenná
nauãná stezka.
Mgr. Anna Velichová
Literatura:
- Sklenáfi, K.: Archeologie a pohansk˘
vûk, Praha, Academia 2000
- ·iplová, M.: Franti‰ek Xaver Franc.
Îivot a dílo archeologa (diplomová práce),
PlzeÀ, PF ZâU 2009
- F. X. Franc: ·táhlauer Ausgrabungen
(ed. 1988 âSAV)
dû, Ïe by rozhodování v˘slovnû neupravovaly stanovy a shromáÏdûní spoleãenství
by si záleÏitost nevyhradilo k vlastnímu
rozhodnutí.
Podot˘kám, Ïe hlasování o pfiijetí úvûru
je odli‰né od hlasování, kter˘m se budou
schvalovat stavební úpravy, rekonstrukce
ãi modernizace domu, zde se vyÏaduje
hlasování vût‰ím podílem.
Je v nejvlastnûj‰ím zájmu ãlenÛ spoleãenství, aby se o ãinnost spoleãenství zajímali, ãasto mÛÏe jít o dÛleÏitá rozhodnutí
a o velk˘ objem finanãních prostfiedkÛ.
Vlastník bytu by nemûl zapomínat na fakt,
Ïe za závazky spoleãenství ruãí do v˘‰e
svého podílu cel˘m sv˘m majetkem.
dokumentRL07_10.qxd
28.6.2010
17:31
Str. 7
Strana 7
KALENDÁ¤ âERVENEC 2010
K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Star˘ Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: [email protected],
www.staryplzenec.cz
Otevfieno pro vefiejnost:
Po, St
9.00–12.00 13.00–17.00 hod.
Út, ât
9.00–12.00 13.00–15.00 hod.
Pá
zavfieno
Od 12. 7. – do 16.7. 2010 zavfieno – dovolená.
Mûstská knihovna, Smetanova 932,
Star˘ Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevfieno pro vefiejnost:
Po, St
9.00–12.00 13.00–17.00 hod.
Út, ât
po dobu prázdnin zavfieno
Pá
zavfieno
Od 28. 6. do 7. 7. 2010 zavfieno - dovolená.
Hrad RADYNù
Otevfieno pro vefiejnost:
âervenec ÚT – NE 10.00 – 18.00 hod.
V hradní vûÏi je stálá pohádková expozice
s tajemn˘mi bytostmi z povûstí o hradu
Radyni a v˘stava skfiítkÛ.
ROTUNDA sv. Petra a Pavla – zpfiístupnûna pro vefiejnost v sobotu 3. ãervence
2010 od 13.00 – do 16.00 hod.
RadyÀské listy – ãervenec 2010
(Otevfieno pro vefiejnost v uvedenou dobu
vÏdy první sobotu v mûsíci od kvûtna do
záfií 2010.) Skupinové prohlídky (min. 6
osob) mimo otevírací dobu po objednání na
tel.: 377 183 662, 377 183 659.
HASIâSKÉ MUZEUM - otevfieno pro
zájemce po telefonické domluvû v prÛbûhu
celého roku. Kontakt: p. Franti‰ek Chrastil –
ã. tel.: 606 608 187.
4. – 5. ãervence 2010
KELTSKÉ DNY NA RADYNI
Místo: areál hradu Radynû
âas:
4.7. 10.00 – 21.30 hod.
5.7. 10.00 – 16.00 hod.
Úãinkuje: Keltská divadelní spoleãnost
VousÛv kmen
Pofiadatel: mûsto Star˘ Plzenec
Vstup: voln˘
23. ãervence 2010 (pátek)
PAVEL DOBE· – koncert folkového
zpûváka
Místo: pod hradem Radyní (v pfiípadû de‰tû
Lidov˘ dÛm)
âas: od 19.00 hod.
Pofiadatel: Media Production Music
Pfiedprodej vstupenek: IC námûstí Republiky, PlzeÀ, www.plzenskavstupenka.cz nebo
na místû pfied koncertem.
24. a 25. ãervence 2010
HISTORICK¯ VÍKEND NA RADYNI
Místo: areál hradu Radynû
âas: 11.00 – 18.00 hod.
Program: ‰ermífiská vystoupení, lukostfieleck˘ turnaj pro dospûlé o láhev vína Habánské sklepy, ukázka raÏby mincí, stfiedovûká
hudba a dal‰í stfiedovûké kratochvíle.
Úãinkují: ãlenové Volnoãasového klubu
Avalon PlzeÀ
Pofiadatel: mûsto Star˘ Plzenec
Kontakt: [email protected],
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
www.staryplzenec.cz
Vstup: voln˘
V˘stava v˘tvarn˘ch prací b˘val˘ch ÏákÛ
ZU· Star˘ Plzenec
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932
Pofiadatel: mûsto Star˘ Plzenec
a ZU· Star˘ Plzenec
V˘stava potrvá od 30.ãervna do 9. záfií 2010.
V˘stava v BOHEMIA SEKT Centru,
Star˘ Plzenec, Smetanova 220
O KRAJINù A VÍNU
aneb v˘tvarní umûlci PlzeÀska
pfiiná‰í svá vyznání
V˘stava potrvá do 15. 7. 2010.
Otevírací dobu a dal‰í informace naleznete
na www.firma.bohemiasekt.cz nebo na telefonu 377 197 116.
MEZI KRAJINOU SRDCE A VÍNEM
Mezi krajinou PlzeÀska a vínem se
zvlá‰tní lehkostí proplouvá v˘stava v hlavní budovû spoleãnosti Bohemia Sekt. Je to
v˘stava pozoruhodná: nikdy nehostila
v˘stavní síÀ ve Starém Plzenci tolik autorÛ
najednou (je jich 32), ktefií by vystavovali
svá díla s jedin˘m námûtem. Tady je námût
jasn˘ jiÏ z jejího názvu O krajinû a vínu.
Vystavují zde opravdu „plzeÀ‰tí rodáci“ – tj.
v˘tvarníci, ktefií se na PlzeÀsku narodili
a nûktefií tam dodnes tvofií. V‰ichni jsou
ãleny Unie umûlcÛ – organizace, která jim
pomáhá nejen s pofiádáním v˘stav u nás
i v zahraniãí (hlavnû v Nûmecku a Polsku),
ale také je propaguje napfi. vydáváním jejich
monografií.
VernisáÏ v˘stavy 26.5. byla ve znamení
pfiíjemné, radostnû-pfiátelské nálady. Pfiítomní umûlci (zúãastnila se jich vût‰ina)
snad mohli tento den vidût svût opravdu
rÛÏovû - nejenÏe se setkali navzájem, ale
náladu jim vylep‰oval rÛÏov˘ sekt s jahodami. V˘stavu zahájil Ing. Josef Vozdeck˘,
generální fieditel spoleãnosti BOHEMIA
SEKT, a.s., a poté se ujala slova kurátorka
v˘stavy Dr. PotuÏáková. Vysvûtlila pfiítomn˘m, Ïe na v˘stavû je zastoupeno ‰iroké
spektrum v˘tvarn˘ch technik od malby,
kresby, grafiky aÏ po keramiku a design
a vyprávûla o ãinnosti západoãeské Unie
umûlcÛ, která tuto v˘stavu uspofiádala.
A pak uÏ v‰ichni korzovali a obdivovali
nádherné obrazy M. Hausnera, pfiekvapující
fotografickou montáÏ V. Huãíka Katedrála
i
obrazy
umûlcÛ, ktefií
jiÏ vystavovali ve Staroplzenecké
galerii: rozdovádûné
grafiky Jany
Va c k o v é ,
ironick˘
humor porcelánov˘ch
obrazÛ Miloslava âelakovského.
Pfiíjemná
procházka se
v‰emi
obrazy by se
tady ãlovûk
mohl kama- Autofii v˘stavy jsou ãlenové Unie v˘tvarn˘ch umûlcÛ PlzeÀské oblasti.
Foto archiv BSC
rádit:
od
abstraktní po
realistickou malbu… pro kaÏdého se tu je‰tû umocnûná umûleck˘mi díly s námûnûco najde. Je zde zastoupen i místní tem vína – a kdo by ho nemûl rád. OceÀme
v˘tvarník Jifií Vlach lepty a akvatintou Bej- také, Ïe aãkoliv je na v˘stavû zastoupeno
vávalo, Rotunda, Radynû + olejomalbou tolik rÛzn˘ch umûlcÛ, uspofiádání jejich dûl
Rotunda, plnou tajemn˘ch aÏ mystick˘ch na stûnách v˘stavního prostoru nepÛsobí
detailÛ. I sochafii jsou zde zastoupeni - napfi. chaoticky, ale má v sobû urãit˘ fiád.
V˘stavu je moÏné zhlédnout do
v˘znamn˘ Gustav Fifka.
A tak se projdûme v radostné náladû 15.7.2010. Otevírací dobu a dal‰í informace
a pohleìme do krajiny PlzeÀska, Starého naleznete na www.firma.bohemiasekt.cz
Plzence a okolí, do krajiny na‰eho dûtství nebo na tel. 377 197 116.
Mgr. Anna Velichová
a mládí. Je to pfiíjemná procházka, navíc
dokumentRL07_10.qxd
28.6.2010
17:31
Str. 8
Strana 8
RadyÀské listy – ãervenec 2010
Z · S TA R¯ P L Z E N E C
V¯LET 6.A
Dne 18. 5. vyrazila na‰e tfiída 6. A na
v˘let do okolí hradu Karl‰tejna.
Po hodinû jízdy jsme z vlaku vystoupili
a ‰li cestou ke Karl‰tejnu, tam jsme si dali
men‰í pfiestávku a vyrazili jsme na
pochod. První zastávka byla u lomu Malá
Amerika, kter˘ byl zatopen. Vidûli jsme
staré ‰toly a také krásnou prÛzraãnou
vodu. Ti, co mûli foÈáky, fotili o sto‰est.
Pokraãovali jsme k dal‰ímu lomu
s názvem Mexiko, ten jedin˘ nebyl zatopen˘. V 50. letech 20. století zde pracovali politiãtí vûzni. Nakonec jsme dorazili
k nejkrásnûj‰ímu lomu - Velká Amerika.
Pfii zpáteãní cestû jsme ‰li k Bubovick˘m
vodopádÛm, byly sice malé, ale hezké.
A koneãnû cesta do Srbska, do restaurace
na malé obãerstvení a hurá na nádraÏí
a zpût do Plzence.
V˘let se v‰em moc líbil, ale bolely nás
hodnû nohy.
Karolína Záhrubská, 6. A
SPORTOVNÍ KROUÎEK
Dûti ze sportovního krouÏku se zúãastnily dvou krajsk˘ch závodÛ. Umístûní na
prvních tfiech místech dûtem zajistilo
postup na republikové finále.
Prvním závodem byla atletika, která se
konala dne 23.5.2010 v N˘fianech. Celkem se zde se‰lo 130 dûtí z okresÛ PJ,
PM, PS, RO, DO a KT. SoutûÏilo se ve
sprintu, skoku dalekém, hodu a bûhu vytrvalostním. Dûti se vydaly ze v‰ech sv˘ch
sil a celkem 7 si jich vybojovalo postup na
republiku.
Reprezentovat nás budou:
Îáci I.
1. Adam Landergot
2. Kevin Moller
3. Petr Vlásek
Îákynû I. 1. Orfee Decorte
Îáci II.
2. Jakub KfiíÏek
3. Petr Pokora
Îákynû IV. 3. Hana ·tûtková
Medailovou sbírku dûti je‰tû roz‰ífiily
o medaile za celková umístûní druÏstev.
Îáci I.
1. Adam Landergot,
Petr Vlásek, Kevin Moller
Îákynû I. 1. Orfee Decorte, Eli‰ka Vavfiiãková, Ala Biriuc
Îáci II.
1. Jakub KfiíÏek, Petr Pokora,
Daniel Divi‰
Îáci III.
3. Daniel Decorte, Luká‰
·orm, Michael Kesl
Druh˘m závodem byla soutûÏ medvûdí
stezka konaná dne 29.5.2010 v Habru u
Volduch. Zde byla úãast slab‰í. Bûh
lesním terénem na 2 aÏ 3 km s plnûním
úkolÛ opût dûti zvládly na v˘bornou.
V konkurenci 35 hlídek, kterou tvofií dvojice, si na‰ly svoje místo. Do republikového finále zde postupují pouze hlídky na
prvních dvou místech, kromû kategorie I.
V˘sledky:
Îáci I
1. Orfee Decorte,
Adam Landergot
3. Matûj Vícha, Vít Matas
Îáci II. 1. Jakub KfiíÏek, Petr Pokora
2. Petr Vlásek, LukበLandauer
Îáci III. 1. Daniel Decorte,
Michael Kesl
V‰em dûkuji za pûkné v˘kony a postupujícím na republiku drÏím palce, aby
dosáhli na co nejlep‰í umístûní. Podûkování patfií také rodiãÛm, ktefií nás na závody ochotnû dopraví auty, bez nich by se
dûti nemohly soutûÏí zúãastnit.
Jana Hermanová
Foto Petra Landergotová
dokumentRL07_10.qxd
28.6.2010
17:32
Str. 9
Strana 9
RadyÀské listy – ãervenec 2010
Závodníci na startu v bûhu na 400 m.
Úãastníci medvûdí stezky.
SPORTOVNÍ DEN
V pátek 11. 6. 2010 se se‰ly Z· St. Plzenec, Sedlec a Tymákov na dal‰ím roãníku
atletick˘ch závodÛ.
Îáci soutûÏili v bûhu na 50 m, skoku
dalekém a vybíjené, která se letos poprvé
hrála na novém tartanovém hfii‰ti. Pro
dûti, které nezávodily, pfiipravila paní
vychovatelka Jana Hermanová spoustu
sportovních a vûdomostních soutûÏí. ProtoÏe byl opravdu parn˘ den, v‰ichni se ve
voln˘ch chvílích rádi ukryli v novém altánu, kter˘ pro dûti postavil pan Josef Mraãek.
Tû‰íme se na dal‰í roãník, kdy by mûla
b˘t novû upravena i bûÏecká dráha.
Mgr. Jana Khaurová
Foto Mgr. Marcela Bardounová
Na‰i vítûzové.
INDIÁNSK¯ VEâER
Dne 4. ãervna jsme se v‰ichni ze 4.A
se‰li na zahradû ‰koly obleãeni jako indiáni. Na‰e indiánské kmeny plnily rÛzné
úkoly, napfi. utíkaly ze zajetí, poznávaly
zvûfi, zdolávaly skalní stûny nebo pfiekonávaly vodopády. Hodnû se nám líbilo
hledání pokladu, i kdyÏ jsme dlouho
nemohli najít první stopu, která k nûmu
vedla. Skvûl˘ byl i závûreãn˘ táborák. Na
úpln˘ konec jsme hledali hlavní totem,
kter˘ nyní zdobí na‰i tfiídu. NeÏ jsme se
roze‰li, podûkovali jsme rodiãÛm, ktefií
pro nás tento veãer pfiipravili.
Dana Hlaváãová,
Anna Smiãková, Radek Vaník
Ïáci 4.A
ORIENTÁLNÍ TANEâNICE Z· STAR¯ PLZENEC
Dne 7. 6. 2010 ukonãily bfii‰ní taneãnice
leto‰ní ‰kolní rok závûreãn˘m vystoupením
pro rodiãe a vefiejnost v Lidovém domû.
Taneãnice pfiedvedly celkem deset skladeb.
Vystoupení se vydafiilo.
Dûkuji v‰em divákÛm za dobrovolné
vstupné. V˘tûÏek bude pouÏit na zakoupení
taneãních pomÛcek (vûjífiÛ), se kter˘mi zaãneme tanãit pfií‰tí ‰kolní rok.
ZároveÀ bych chtûla podûkovat panu
Nedvûdovi za ‰tûdr˘ pfiíspûvek, z kterého
jsem zakoupila dal‰í kfiídla bohynû ISSIS, a
paní Lence Voldfiichové za celoroãní fotografickou dokumentaci. Pfiejeme Vám hezké
prázdniny.
Bc. Katefiina Vlachová Khaurová
Foto Ladislava Hemrlová
M· SEDLEC
V¯LET DO PRAHY
Indiáni ze 4. A
Foto archiv ‰koly
Dne 1. ãervna jsme se vydali na nበvelk˘ v˘let do Prahy. Nav‰tívili jsme Mofisk˘ svût. Dûti
byly nad‰ené z obfiích akvárií, ve kter˘ch vidûly spoustu pestrobarevn˘ch ryb a jin˘ch mofisk˘ch
ÏivoãichÛ. Nepfiehlédnuteln˘ byl Ïralok píseãn˘. Cel˘ prostor je zdoben obrázky mofiského
svûta a u stropu je zavû‰ena maketa nejvût‰ího
rejnoka. Na zpáteãní cestû jsme se zastavili
v Berounû, kde jsme nav‰tívili Medvûdárium.
Dûti byly natû‰ené na své medvûdí kamarády –
Vojtu, Kubu a Matûje. BohuÏel se nám ukázal
jen jeden z nich. Nakonec si dûti pohrály na
krásném pfiírodním hfii‰ti. DomÛ jsme se vrátili
unavení, ale se spoustou záÏitkÛ.
Lenka Václavoviãová
Foto Katefiina PraÏáková
dokumentRL07_10.qxd
28.6.2010
17:32
Str. 10
Strana 10
RadyÀské listy – ãervenec 2010
M · S TA R¯ P L Z E N E C
DùTSK¯ DEN
O dûtském dnu jsme se pfievlékli do triãek, které mûli barvu na‰ich tfiíd (1. tfi. zelená, 2. tfi. - modrá, 3. tfi. - Ïlutá, 4. tfi. ãervená) a vydali jsme se po ‰kole cestou
za pokladem. âekalo nás mnoho úkolÛ a
her, které nás pfiivedly k na‰emu pokladu.
KaÏdá tfiída mûla svÛj poklad zbarven˘
stejnû jako svá triãka.
ZAKONâENÍ ·KOLNÍHO ROKU
Poslední ‰kolní mûsíc nám v‰em, dûtem i dospûl˘m, utekl jako voda. Poslední akce,
které jsme pro dûti pfiipravili nebo kter˘ch jsme se zúãastnili, byly: 28. 5. - vycházka na
zámek Kozel a zpût, kde jsme si vyzkou‰eli svoji konviãku, 2. 6. - pfiespání ve ‰kole - na
tuto akci se dûti tû‰ily snad nejvíc, 3. 6. - turnaje ve stolních hrách, tj. v dámû, ãlovûãe,
lodích, pr‰í atd., 4. 6. - beseda „Zdravé zuby“ s praktick˘m nácvikem zamûfien˘m na ãi‰tûní zubÛ. Také jsme se zúãastnili dvou sportovních zápolení, Sportovního dne ve Starém Plzenci a Trojboje na 7. Z· v Plzni, 10. 6. - celodenní v˘let do Velhartic a Su‰ice,
15. 6. - exkurze do âT Kavãí hory a koneãnû 22. 6. - ‰kolní slavnost spojená s vystoupením, které si pro rodiãe pfiipravily na‰e dûti.
Hana Nekolová
Simona Mare‰ová
Z· SEDLEC
EXKURZE DO âESKÉ
TELEVIZE NA KAVâÍCH
HORÁCH
V úter˘ 15.6.2010 si Ïáci 4. a 5. roãníku
Z· Sedlec vyjeli minibusem na exkurzi do
âeské televize na Kavãích horách.
Hned po pfiíjezdu se nás ujal reÏisér
Roman Va‰íãek, kter˘ byl na‰ím prÛvodcem po celé dal‰í 4 hodiny, které jsme
v âT strávili. Nejprve jsme pfiihlíÏeli natáãení jednoho z dílÛ Kouzelné ‰kolky, pak
jsme si prohlédli televizní dílny, kde se
vyrábûjí nejrÛznûj‰í kulisy a rekvizity,
byli jsme svûdky pfiíprav na Ïivé vysílání
pofiadu Sama doma. Potom jsme se pfiesunuli do budovy zpravodajství, kde si dûti
na vlastní kÛÏi mohly vyzkou‰et vysílání
zpráv, ãtení pohyblivého textu z kamery,
pou‰tûní hudby do mluveného slova. Nav‰tívili jsme virtuální studio, kde se natáãí
pofiady jako Objektiv ãi Toulavá kamera.
Nakonec si mohl kaÏd˘ z nás vyzkou‰et,
jak se sedí za stolem moderátorÛ hlavních
zpráv.
Exkurze pokraãovala náv‰tûvou skladu
kost˘mÛ, kde si dûti mohly nasadit nejrÛznûj‰í klobouky, masky a ãepice. Pak
jsme byli pozváni do studia, kde se dûlá
dabing. Z nejvy‰‰ího patra budovy âT
byla pûkná vyhlídka nejen na obrovité
paraboly zaji‰Èující
vysílání, ale i na
Prahu. Bûhem prohlídky jsme nevynechali ani nejrÛznûj‰í technická pracovi‰tû, jako jsou
stfiiÏny,
vysílací
centra âT 1, âT 2,
âT 4 a âT 24.
Akci, z níÏ byli
v‰ichni nad‰eni,
jsme
zakonãili
v obchÛdku se
suven˘ry âT, kde
si mohl kaÏd˘ koupit nûjakou drobnost na památku.
Hana Nekolová
Náv‰tûva âeské televize
se v‰em velice líbila.
Foto archiv
Celodenní v˘let do Velhartic.
V¯LET DO VELHARTIC
Ve ãtvrtek 10. 6. se celá sedlecká základka vydala na celodenní v˘let na hrad Velhartice. Okouzlila nás nejen prohlídka hradu, ale i prÛvodce, kter˘ byl obleãen v historickém kost˘mu z doby Karla IV. PfiestoÏe byl jeho v˘klad proloÏen mnoha archaismy, byl
v‰em srozumiteln˘ a dûti i dospûlé jeho poutavé vyprávûní doslova nadchlo. V prÛbûhu
prohlídky si nûktefií z nás mohli vyzkou‰et stavbu opravdového gotického oblouku na
dvou pilífiích, sloÏení rébusu se znakem hradu a vylu‰tûní nûkolika hádanek.
Poté následovala pÛvabná procházka lesní cestou k chatû Jana Wericha, která nás
dovedla zpût ke hradu tentokrát v ãásti, kde je umístûn zajímav˘ skanzen lidové architektury.
Závûr v˘letu patfiil zastávce v Su‰ici, kde si vût‰ina z nás pochutnala na v˘borné zmrzlinû.
Hana Nekolová
dokumentRL07_10.qxd
28.6.2010
17:32
Str. 11
Strana 11
RadyÀské listy – ãervenec 2010
M · S TA R¯ P L Z E N E C
Z U · S TA R¯ P L Z E N E C
V¯TVARKA V PLENÉRU
Malé závodnice zápolí v bûhu o první místo.
Foto Jifií Vlach
PERNÍKOVÁ OLYMPIÁDA
Jako kaÏd˘m rokem se u nás i letos konala Perníková olympiáda. SoutûÏili jsme
v bûhu, skoku do dálky a hodu tenisov˘m míãkem. Pfiijela se na nás podívat i místní
„radyÀská jeÏibaba“ a pohostila nás za básniãku nebo písniãku ãerstvû napeãen˘mi perníky. Vítûzové soutûÏí byli odmûnûni tfiemi vítûzn˘mi místy, perníkov˘mi medailemi a
diplomy. Ti, ktefií nemûli takové ‰tûstí, dostali alespoÀ malé medaile a úãastnick˘ diplom.
Simona Mare‰ová
Ve dnech 19. aÏ 23. kvûtna 2010 jsme po
dvou letech opût spoleãnû vyrazili do pfiírody.
Ve stfiedu ráno jsme do autobusu naloÏili ãást
v˘tvarky, zamávali maminkám a vyjeli na
·umavu. Na‰ím cílem byla chata Barborka
v Hartmanicích, malebném mûsteãku nedaleko
Su‰ice. Okolní krajina pfiímo láká k malování a
procházkám.
V Hartmanicích se také nachází jedineãná
horská synagoga, znovu otevfiená v roce 2006
po ‰edesáti osmi letech. Kromû historick˘ch
pfiedmûtÛ v ní najdeme poutavou expozici o
ãesko-nûmecko-Ïidovském spoluÏití na ·umavû, o osudu ÎidÛ bûhem 2. svûtové války i po
roce 1945. Téma Ïidovské kultury se prolínalo
cel˘m na‰ím pobytem.
V synagoze jsme pracovali celé dopoledne.
Vyslechli jsme zajímavé vyprávûní o její
záchranû a pak jsme se rozpt˘lili do v‰ech
tfiech podlaÏí krásné stavby. Kreslili jsme, proãítali texty, prohlíÏeli exponáty a spoustu historick˘ch fotografií. Dûti dostaly zápisník, do
kterého doplÀovaly odpovûdi podle toho, co
vypátraly v expozici.
Prostfiednictvím v˘tvarn˘ch ãinností jsme se
seznamovali s prvky Ïidovské kultury. Vyprávûli jsme si staré legendy a biblické pfiíbûhy,
prohlíÏeli knihy a poslouchali Ïidovskou
hudbu. Kreslili jsme, modelovali, odlévali ze
sádry a ka‰írovali. Nejvíce dûti zaujalo „sochání“. Jednou z legend, které jsme si vyprávûli,
byla legenda o Golemovi. Ten byl také námûtem soch, které dûti spoleãnû tesaly z pórobetonov˘ch blokÛ. Práce malé sochafie nadchla a
ãasto je neodradil ani dé‰È.
KdyÏ se poãasí umoudfiilo, mohli jsme vyrazit do okolních kopcÛ kreslit krajinu. Do‰li
jsme do 5 km vzdálené Dobré Vody, kde jsme
nav‰tívili Muzeum Dr. ·imona Adlera a kostel
s unikátním sklenûn˘m oltáfiem.
Po veãerech jsme si promítali animované
filmy Jana ·vankmajera a fotografie, které dûti
bûhem dne samy pofiídily. Nejvíce je zaujalo
focení Ïiv˘ch obrazÛ na téma ·abat.
Poslední veãer jsme se vypravili na nedalek˘
Ïidovsk˘ hfibitov, kde jsou pochováni i Îidé
z pochodu smrti, kter˘ ‰el na konci druhé svûtové války pfies Hartmanice. Na zbytcích hrobÛ
jsme z hlíny, svíãek a zápalek vytvofiili malé
lucerniãky, které jsme spoleãnû zapálili, a chvilkou ticha jsme uctili památku v‰ech mrtv˘ch.
V nedûli jsme je‰tû malovali na triãka a pak
uÏ nás ãekal jen úklid a balení. Odpoledne
jsme v‰echno naloÏili do autobusu a vyjeli
smûrem k domovu.
Leto‰ní plenér nás v‰echny obohatil o nové
záÏitky a pfiem˘‰lení o vûcech, které by nemûly
b˘t zapomenuty. V‰echny v˘tvarné podnûty pak
budeme dále rozvíjet v novém ‰kolním roce.
Pobytu se zúãastnilo 35 vybran˘ch ÏákÛ rÛzného vûku. V˘tvarn˘ program pfiipravila Jana
Frolíková a Martina Najbrtová, hudební náplÀ
Petra Vlachová a úÏasné zázemí dobrá du‰e
na‰í ‰koly Jana Vítovcová.
Jana Frolíková
M · S TA R¯ P L Z E N E C
Foto Jifií Vlach
Beseda s policistou.
POLICIE âR
Pfiijela k nám policie a to hned dvakrát. Poprvé jsme se mohli pfiesvûdãit o ‰ikovnosti,
poslu‰nosti a pfiítulnosti jejich pejskÛ a o t˘den pozdûji jsme se dozvûdûli, co v‰e musí
mít policista na sobû a sami jsme si to mohli vyzkou‰et. Prohlédli jsme si policejní auto
a mohli jsme sedût i za volantem, bylo to prima.
Simona Mare‰ová
V¯LET DO ZOO
My dûti z 1. a 2. tfiídy M· Star˘ Plzenec jsme
vyrazili do ZOO. Sluníãko nám pûknû svítilo a
mûli jsme to ‰tûstí vidût zvífiata nám známá i
neznámá. Nejvût‰í úspûch v‰ak mûl lev, medvûd a nosoroÏec. Dozvûdûli jsme se, co zvífiata
jedí a kde Ïijí. Bylo trochu horko, takÏe jsme
se nejvíce tû‰ili na pitíãka a svaãinku a pak
hurá domÛ fiíct v‰e tátovi a mamce.
dokumentRL07_10.qxd
28.6.2010
17:32
Str. 12
Strana 12
RadyÀské listy – ãervenec 2010
V¯PRAVA DO P¤ÍCHOVIC
Koncem kvûtna jsme se vydali do Pfiíchovic
u Pfie‰tic, kde jsme pro zázemí vyuÏili místní
skautskou základnu. V sobotu jsme nejdfiíve
zdolali kopec Ticholovec a poté se se‰li se znám˘mi skauty z Plznû, ktefií se náhodou vypravili do Pfiíchovic stejnû jako my. Spoleãnû
jsme nav‰tívili místní fiezbáfiku pí Andrlíkovou
a prohlédli si zahradu s jejími v˘tvory. Hlavní
náplní víkendu v‰ak byl „Boj o ·amana“.
Jedná se o tradiãní soutûÏení druÏin o památeãní trofej. Tato byla v pofiadí sedmá. Dûti
v t˘mech plnily úkoly jako slalom s míãkem,
tangramy, písmenkové pexeso ãi strefování se
do medvûdí tlamy. V nedûli pfii zpáteãní cestû
jsme nav‰tívili DÛm historie Pfie‰ticka, kde si
dûti mohly napfiíklad prohlédnout zrekonstruované mechanismy vûÏních hodin nebo kupeck˘ krám z 1. poloviny 20. století.
Jaroslava Lencová
Foto Jaroslava Lencová
V kupeckém krámu.
V¯PRAVA NA BUBEN
A DIVADELNÍ ODPOLEDNE
V ãervnu jsme se s druÏinou TygrÛ rozhodli probádat tajemné okolí zfiíceniny hradu Buben. Po
celou trasu z kozolupského nádraÏí jsme plnili úkoly, které nám mûly pomoci k otevfiení zakletého bubínku. Ten nám cestou dûlal spoleãnost a po mnoha patáliích na zfiíceninû koneãnû dovolil
nahlédnout pod své víko a vydal soutûÏícím plno drobn˘ch dáreãkÛ. Pod zfiíceninou jsme se spojili se star‰ími ãleny na‰eho oddílu, ktefií vandrovali v okolí Bubnu uÏ od pfiedchozího dne a spoleãnû pak pospíchali do Ple‰nice a vlakem zpût do Plznû. V âeském údolí nás totiÏ ãekalo tradiãní Divadelní odpoledne. Ke kulturnímu programu jsme pfiispûli hned dvûma v˘stupy – Tygfii sehráli scénku o KoblíÏkovi a my vedoucí jsme ztvárnili dílo s názvem „âahoun, TlusÈoch a Slepej‰“.
Poznáte, o jakou pohádku ‰lo?
Olina Dankoviãová
DùTSK¯ DEN
JiÏ tradiãnû se dne 29. kvûtna konal v areálu
pod lesem Dûtsk˘ den. Den byl sluneãn˘, tepl˘
a pohodov˘. Pro dûti byl pfiipraven pestr˘ program. âlenové Jezdeckého oddílu Radou‰
vozili dûti na koních a v pohádkovém lese
ãekaly na dûti pohádkové bytosti: ãernoknûÏník, bílá paní, ãarodûjnice, kvûtinky, kaãer a
mal˘ kovboj. Na kraji lesa byla malá stfielnice,
kde si dûti mohly vyzkou‰et stfielbu ze vzdu-
chovky. Velk˘ zájem mûli náv‰tûvníci také o
jízdu v dûtském vláãku. Plzeneãtí hasiãi uspofiádali pro dûti ukázky hasiãské techniky vãetnû
ha‰ení ohnû vodou a pûnou. Po skonãení ukázky hasiãÛ svezl vláãek je‰tû poslední zájemce a
v‰ichni se roze‰li do sv˘ch domovÛ.
Bronislava KfiíÏková
Malou chlapeckou bundu nalezenou na
laviãce u ohni‰tû si mohou rodiãe vyzvednout
v K-Centru nebo v mûstské knihovnû, Smetanova 932.
Na Bubnu.
Foto Olina Dankoviãová
Pohádkové postaviãky. Foto Bronislava KfiíÏková
V˘stava Hasiãské techniky. Foto Bronislava KfiíÏková
dokumentRL07_10.qxd
28.6.2010
17:32
Str. 13
Strana 13
RadyÀské listy – ãervenec 2010
S E D L E C K É M Á J E P O S TA R O â E S K U
Dne 22. kvûtna pofiádali sedleãtí hasiãi s
pfiíznivci folklóru jiÏ 5. roãník „Sedleck˘ch
májÛ po staroãesku“. Pfii dopoledním krojovaném prÛvodu obcí za doprovodu mrákovsk˘ch
dudákÛ patfiila první písniãka na‰í ãestné ãlence pí Marii BÛchové, která oslavila své 93.
narozeniny. Odpoledne pak divákÛm vedle jiÏ
tradiãních úãinkujících – dûtského souboru
Úslaváãek, folklórního souboru Rokytka, mrákovské muziky a Standy Kluzáka ml. - zpfiíjemnil poprvé také taneãní a pûveck˘ soubor
chotû‰ovsk˘ch Ïen BABIDOU. V‰em pfiíznivcÛm, ktefií podpofiili tuto akci svou prací,
finanãními prostfiedky, ale i svou úãastí patfií
na‰e podûkování. Bez jejich pfiispûní bychom
tak nároãnou akci nemohli uskuteãnit. Mimofiádné podûkování patfií také staroplzeneck˘m
baráãníkÛm za zapÛjãení krojÛ a za jejich úãast
v nároãné dopolední obchÛzce obcí.
Mladí hasiãi ze Sedlce se ve dnech
5. a 6. ãervna zúãastnili okresního kola
hry Plamen v LuÏanech. I pfies absenci
nûkter˘ch, hlavnû star‰ích ãlenÛ kolektivu, vybojovali 8. místo. Dûkujeme za
reprezentaci.
HASIâI V LITOMù¤ICÍCH
Dne 12. ãervna se uskuteãnil zájezd na celostátní v˘stavu hasiãské
historické techniky v Litomûfiicích. Úãastníci byli pfiítomni dekorování
a pfiehlídce sborov˘ch praporÛ a historické i nové techniky na litomûfiickém námûstí. Zájemci si pak techniku mohli zevrubnû prohlédnout
v areálu v˘stavi‰tû Zahrada âech. Své zastoupení a historickou techniku jsme mûli jak na námûstí, tak na v˘stavi‰ti. Pfiedseda sdruÏení pro
obnovu a zachování historick˘ch hasiãsk˘ch tradic, pan Jindfiich
Hejduk, udûlil na‰emu hasiãskému sboru za angaÏovanost pfii v˘stavách
pamûtní medaili a pamûtní list. Tato ocenûní budou zdobit na‰e hasiãské muzeum.
Kulturní místnost u kapliãky stále zdobí v˘stava prací na‰eho zesnulého rodáka pana Miroslava Nûmeãka, která potrvá do konce záfií.
Zájemci mají moÏnost objednat prohlídku na ã. t. 605 159 383 – pí
Milu‰e Chrastilová.
Marie ·imková
a Milu‰e Chrastilová
SDH Sedlec
První písniãka patfiila na‰í
ãestné ãlence paní Marii
BÛchové, která oslavila
své 93. narozeniny.
dokumentRL07_10.qxd
28.6.2010
17:32
Str. 14
Strana 14
RadyÀské listy – ãervenec 2010
V ¯ B O R O S Z P S TA R O P L Z E N E C K O D ù K U J E
za uspofiádání a provedení Tfiíkrálové sbírky v r. 2010 Kolpingovû rodinû. Po nûkolika jednáních
bylo koneãnû rozhodnuto, Ïe finanãní sbírka bude pouÏita pro v‰echny ãleny na‰eho sdruÏení.
Minul˘ mûsíc nám Charita âeské republiky PlzeÀ pfiidûlila z této sbírky 27.435 Kã. Tyto finanãní
prostfiedky budou v˘hradnû pouÏity pro zdravotnû postiÏené ãleny na‰eho sdruÏení, ktefií budou
nav‰tûvovat odborné masáÏe a rehabilitace, které by jinak byly vzhledem k jejich finanãní situaci
nedostupné. Za zbylé peníze budou nakoupeny rehabilitaãní pomÛcky. Tyto rehabilitace musí b˘t
ukonãeny do konce listopadu, neboÈ do 15.12.2010 musíme provést vyúãtování. Jednání v Plzni na
Charitû âeské republiky byl pfiítomen a vyjednával nበpfiedseda pan Josef Korãák. Za v˘bor
OSZP pfieji ãlenÛm, ktefií absolvují tyto léãebné kÛry, aby se jim trochu zlep‰ilo zdravíãko.
Jan Skfiivánek, kulturní referent
KULTURNÍ VYSTOUPENÍ NA VALNÉ
HROMADù OSZP STAROPLZENECKO
Je‰tû se vrátíme
k povedené valné hromadû ve Chválenicích. O celé kulturní
vystoupení pro na‰e
ãleny se postarala
rodina Korãákov˘ch.
Mohli jsme se
zaposlouchat do tónÛ váÏné hudby v podání
flétny a houslí - interpreti Tomበa Marek Korãákovi. Dále nám pfiedvedla dûvãata Eli‰ka
âermáková a Andrea Topinková moderní
tance s choreografií gymnastick˘ch prvkÛ.
Obû vystoupení se moc líbila a sklidila velk˘
potlesk. Je vidût, Ïe s pfiedsedou, panem Josefem Korãákem, si dovedeme poradit i v dobû
finanãní krize a ãerpáme z vlastních zdrojÛ.
Minul˘ rok jsem zamûstnal pfii Mikulá‰ské
zábavû 6 ãlenÛ mojí rodiny. Je‰tû jednou dûkujeme v‰em úãinkujícím.
Za v˘bor OSZP Jan Skfiivánek
Reakce Ing. Pavla Hroudy na
ãlánek místostarosty dr. Václava
Háka z ãervnového vydání RL
Dûti si vyzkou‰ely stfiíkání vody na cíl.
TÁTA F E S T
JiÏ tfietím rokem pofiádalo Rodinné centrum
Dráãek v rámci celorepublikové kampanû Táta
dneska frãí!, kterou zastfie‰uje SíÈ matefisk˘ch
center, zábavné odpoledne pro celou rodinu,
ale hlavnû pro tatínky. Letos s titulem Tátafest.
Volba padla na 12. 6. 2010 a místo? Samozfiejmû podhradí Radynû, které k uskuteãnûní takové akce pfiímo vybízí. Poãasí, kterého jsme se
pfiímo báli, k nám nakonec bylo velmi vlídné
a cel˘ den bylo krásnû. A v 15.30 hod. v‰e
odstartovalo. V lese za hájovnou na dûti s tatínky, a samozfiejmû maminkami, ãekala loupeÏnická stezka plná zajímav˘ch i legraãních
úkolÛ. Dûti se náramnû bavily a rodiãe se
s vervou zapojovali. Ani po absolvování stezky
nebyl na nudu ãas. Na prostranství pfied hájovnou pro dobrou náladu hrál DJ.XXX, v‰ichni
se mohli obãerstvit studen˘m pivem ãi limonádou a posilnit se na dal‰í program. Asi nejvíce
zabodovali dobrovolní hasiãi ze Starého Plzen-
ce, protoÏe dûtem dali k dispozici a prohlídce
dvû hasiãská auta a samozfiejmû nemohla chybût stfielba proudem vody z hadice na pyramidu z plechovek. V obleÏení byly neustále také
dvû trampolíny, na kter˘ch se dûti neúnavnû
stfiídaly celé odpoledne.
Pro kreativce byla také
pfiipravena v˘tvarná dílna.
S ohlasem se setkalo
malování na obliãej, bylo
moc milé potkávat tatínky, ktefií mûli na obliãeji
dûtskou rukou a fantazií vykreslenou hlavu tfieba
koãiãky. Dále si v‰ichni zúãastnûní mohli vyrobit z pfiipraven˘ch materiálÛ figurku loupeÏníka,
kter˘ byl hlavním motivem celého odpoledne.
A vzít si ji na památku domÛ. V‰echny vyznavaãe drobného hazardu také potû‰ila dobfie zásobená tombola. Byla rozdûlena na sekce pro dûti
a tatínky. TakÏe si dûti zcela správnû odná‰ely
pexesa, omalovánky a tatínkové napfiíklad otvíráky na pivo a jiné pfiedmûty. A komu zbyly síly,
vyrazil nahoru, na hrad. Tfieba jen zahlédnout
tajemného Radou‰e.
Dráãek také v prÛbûhu programu podûkoval
na‰im mil˘m dobrovoln˘m tatínkÛm, ktefií
o sobotách a nedûlích chodí do centra provádût
„chlapské“ práce.
Chtûli bychom touto cestou podûkovat vÛbec
v‰em, ktefií jakoukoliv formou na‰e centrum
podporují nebo mu alespoÀ nekladou pfiekáÏky.
V‰em, ktefií mají pocit, Ïe na‰e snaÏení není
zbyteãné, Ïe vefiejnost plzenecké centrum
dobfie pfiijala a Ïe je pro mûsto pfiínosem. Dûkujeme mûstu Star˘ Plzenec, které bylo hlavním
partnerem této akce a umoÏnilo její konání na
Radyni. Panu Hákovi, kter˘ nás neúnavnû podporuje a na‰el si ãas se na na‰e odpoledne
osobnû pfiijet podívat. Dûkujeme pár vûrn˘m
sponzorÛm, ktefií pfies vládnoucí krizi pfiispûli
na dobré dílo: Mraknet s.r.o., Formule shop,
VZP âR, Metal-Aliance, Autoservis Nedvûd.
A hlavnû v‰em zapálen˘m dobrovoln˘m
maminkám, které neúnavnû pro centrum pracují a vytváfiejí krásné záÏitky. A hlavnû: tû‰íme
se na pfií‰tí rok!
Lenka Herejková
Foto Eva Mertlová
âtenáfii RL si uÏ urãitû zvykli na na‰e pravidelné ãlánky s dr. Hákem. Reagovat se dá na
úplnû v‰e, ale zcela krátce. Za v‰emi sv˘mi
ãlánky si plnû stojím. Dle mého názoru není
dobr˘m hospodáfiem nûkdo, kdo rozprodává
historick˘ majetek mûsta a nezískal prakticky
Ïádné dotace pro rozvoj mûsta. Na své pfiedná‰ce jsem se dozvûdûl, Ïe jsem kvÛli tomu
populista. Proto by mû zajímal názor ãtenáfiÛ
RL, jestli na‰e mûsto vzkvétá a chtûjí, aby stejnû fungovalo i v dal‰ích letech. Napi‰te mi na
[email protected] nebo zavolejte na
605 292 461. Závûrem Vám v‰em pfieji pfiíjemné a teplé prázdniny a slibuji, Ïe se ozvu aÏ na
podzim.
Ing. Pavel Hrouda
PS. Dobrá zpráva pod ãarou. Mûsto pr˘
zaãalo ‰etfiit a bûÏn˘ deficit nebude vût‰í neÏ
10 mil. Kã.
PRÁZDNINOV¯ PROVOZ
ZDRAVOTNICKÉHO ZA¤ÍZENÍ
STAR¯ PLZENEC
Dûtské oddûlení ve St. Plzenci a Nezvûsticích (dle pÛvodních ordinaãních
hodin)
Po – Pá 8.00 – 12.00 hod. St. Plzenec
Po
12.30 – 14.00 Nezvûstice,
15.00 – 17.00 St.Plzenec
Út
12.00 – 13.00 Tymákov;
14.00 – 15.00 Nezvûstice
St, ât 14.00 – 15.00 Nezvûstice
Pá
12.30 – 14.00 Nezvûstice
Dûtská lékafika MUDr. Václavová
– dovolená 9. – 19. 8. 2010
(zástup MUDr. Preslová
– informace u sestfiiãky v ordinaci)
Praktick˘ lékafi MUDr. Novák
– dovolená 7. 7 – 25. 7. 2010
Praktick˘ lékafi MUDr. Hock˘
– dovolená 26. 7 – 6. 8. 2010
a 27. 8. – 10. 9. 2010
dokumentRL07_10.qxd
28.6.2010
17:32
Str. 15
Strana 15
FOTBALOV¯ TURNAJ
P¤ÍPRAVEK PROBùHL
29. KVùTNA POD RADYNÍ
Stává se jiÏ tradicí, Ïe jedna kvûtnová
sobota v roce je ve Starém Plzenci vyhrazena pro turnaj pfiípravek. Tento turnaj
pofiádá místní SK Star˘ Plzenec ve spolupráci s poslanci Parlamentu âR Ivanou
Levou ze Starého Plzence a Jifiím PapeÏem z Pfie‰tic. Na leto‰ní turnaj bylo
pozváno 8 muÏstev, která byla rozlosována do dvou skupin. Skupinu A ovládlo
muÏstvo Pfie‰tic, které po v˘hrách 6 : 0
s Dobfiany „A“, 1 : 0 se Spálen˘m Pofiíãím
a 2 : 1 s LuÏany postoupilo do finále. Ve
skupinû B kralovaly Blovice, které porazily 5 : 1 Horní Bfiízu, 3 : 0 Star˘ Plzenec a
6 : 0 Dobfiany „B“ – také ony se mohly
tû‰it na finále. Ostatní v˘sledky v obou
skupinách byly dosti vyrovnané, ale
v koneãném pofiadí skupin bylo v‰e jasné,
protoÏe na remízu nedo‰lo ani v jediném
utkání. Toto pofiadí bylo dÛleÏité pro
koneãné boje o celkové pofiadí turnaje. V
boji o 7. místo porazily Dobfiany „B“
Dobfiany „A“ 8 : 1. Páté místo obsadily
LuÏany, kdyÏ porazily Star˘ Plzenec 3 : 1.
Tfietí bylo Spálené Pofiíãí, které porazilo
Horní Bfiízu 4 : 1. Ve finále byly lep‰í Blovice, které pfiehrály muÏstvo Pfie‰tic 2 : 0.
Závûreãné vyhla‰ování v˘sledkÛ se neslo
v dlouhém pfiedávání cen, protoÏe krom
míãÛ pro kaÏd˘ t˘m se dostalo i na kaÏdého malého fotbalistu – kaÏd˘ dostal plnou
ta‰ku cen jen pro sebe.
Petr Li‰ka
RadyÀské listy – ãervenec 2010
NOMINAâNÍ ZÁVOD NA MISTROVSTVÍ EVROPY
Benjamínci.
Kajakáfii a kajakáfiky ze Spartaku Sedlec se
tentokrát podívali do Raãic, dûji‰tû nominaãního závodu juniorÛ na Mistrovství Evropy.
Závody nebyly jen pro juniory, ale témûfi pro
v‰echny kategorie.
Na‰í nejvût‰í nadûjí byl na tomto závodu
·imon PetrÏelka, kter˘ nejenÏe pfiivezl dvû
bronzové medaile, ale také se kvalifikoval na
mezinárodní juniorskou regatu do Bochumi,
kde se je‰tû mÛÏe dokvalifikovat na Mistrovství Evropy juniorÛ v Moskvû.
·imonÛv nejprestiÏnûj‰í závod byl deblkajak
s Patrikem Kuãerou na trati 500 m. Start nebyl
úplnû nejrychlej‰í, ale borci do toho zaãali ‰lapat takov˘m zpÛsobem, Ïe se bûhem padesáti
metrÛ probojovali na vítûznou pozici, kterou
drÏeli aÏ na tfiístovku. Tam nastoupili favorité
Mach s Dostálem a na‰im borcÛm do‰ly síly. V
posledních metrech je je‰tû pfiedjela posádka
·picar se Souãkem a odsunula ·imona s Patrikem na tfietí pozici. ·koda. Dal‰í traÈ pro ·imona byla dvoustovka na singlu. Start zvládl
·imon na v˘bornou, pfiesto mu pár závodníkÛ
poodjelo, ale vût‰inu z nich ·imon „dosápal“, a
obhájil tak tfietí místo z loÀského Mistrovství
âR. Teì v‰echno záleÏí na Mezinárodní regatû
v Bochumi, kde se rozhodne, jestli bude ·imon
reprezentovat na ME v Moskvû.
Mezi dûvãaty se nejvíce dafiilo Marice Holubové. Její jedenácté místo na dvoustovce nebylo oãekávané, a proto byla Marika velmi spokojená. Také v˘sledek Simony ·alomounové
nebyl ‰patn˘. Sedmé místo na deblkajaku s
Markétou Bare‰ovou ze Sedlãan potvrdila
Simonû v˘konnost.
V nejmlad‰í kategorii na nejdel‰í trati 2 km
závodili TadeበVavfiiãka, Va‰ek a Jirka Vávrovi. Va‰ek byl tfiicát˘, Táda tfiicát˘ devát˘ a Jifiík
padesát˘ pát˘. Úãast 64 posádek je opravdu
hojná, taktak se v‰ichni ve‰li na závodní traÈ.
Na‰i nejmen‰í závodníci je‰tû závodili na pûtistovce. Va‰ek bojoval o páté místo, ale v
posledních metrech ho pfieválcoval soupefi o
mal˘ kousek, a tak se musel spokojit se ‰estou
pozicí. Tro‰ku to Va‰ka mrzelo, tak snad pfií‰tû.
Táda také bojoval, ale ke konci uÏ do‰ly síly, a
tak dojel sedm˘. Jirka byl ve své jízdû nejmlad‰í, dojel aÏ sedm˘, ale snaÏil se ze v‰ech
nejvíc.
Dal‰í závody nás ãekají v Kadani, Chebu a
Plzni. Sedlecká pûtistovka je letos 4.7.2010.
Pfiijìte se podívat, jste srdeãnû zváni! Viz ná‰
web www.spartaksedlec.cz.
Foto a text Marek Vávra
dokumentRL07_10.qxd
28.6.2010
17:32
Str. 16
Strana 16
RadyÀské listy – ãervenec 2010
DROBNÁ INZERCE
● SOU obchodu a fiemesel St.Plzenec pfiijímá
od záfií 2010 uchazeãe do jednoleté víkend.
jazyk. ‰koly - Aj, Nj (v˘uka vÏdy v SO 5 vyuã.
hod). Studium zakonãeno certifikátem. Pfiihl.
na tel.: 603 473 442.
● Prodám palivové dfiíví na rozebrání – velmi
levnû. Bliωí informace na tel.: 721 864 783.
● Hledám nûkoho, kdo mi pomÛÏe s ãesk˘m
jazykem. Jsem z Nûmecka, potfiebuji hlavnû
gramatiku a konverzaci, v˘hledovû pfiípravu
na státní zkou‰ku. Tel.: 606 244 132,
[email protected].
● Prodám ponorné ãerpadlo TM 10 M, 14 dní
pouÏívané, v záruce, cena 3.000 Kã. Tel.: 728
837 356.
Z· Star˘ Plzenec pfiijme vyuãenou
kuchafiku s praxí na cel˘ úvazek s nástupem od 1. 9. 2010. Informace podá paní
Krosnafiová na tel.: 377 966 620.
● Prodám nov˘ nûmeck˘ LUX HOUSE
SHARK HS-003 (má 5násobn˘ filtr), koupen˘
13.5.2010, záruka 7 let. Cena dohodou. Tel.:
723 018 865.
● Prodám RD 4 + 1 ve St. Plzenci, zahrada
936 m2, zastavûná plocha 518 m2, cena
3.490.000 Kã. Tel.: 736 201 675 (sud˘ t˘den
8.00-11.00 hod., lich˘ t˘den 16.00-20.00
hod.).
● Prodám 4 ks zimní pneu na diskách na FIAT
PUNTO, pouÏité 1 sezónu (nové). Cena 500
Kã/1 ks – dohoda. Tel.: 737 636 125.
OŠETŘOVÁNÍ A KÁCENÍ STROMŮ
www.osetrovani-stromu.cz
- ošetřování a kácení stromů pomocí lanové techniky (plošiny)
- odstraňování pařezů frézováním
- posuzování zdravotních a statických poměrů stromů
- kompletní údržba zeleně, výsadba stromů
- návrhy a realizace zahrad
- údržba travnatých ploch, sekání, vertikutace, výživa
- drcení větví a odvoz biomasy
Ing. Lukáš Adámek, Ke cvičišti 282, 332 09 Štěnovice
tel.: +420 724 857430, e-mail: [email protected]
RadyÀské listy
Vydává mûsto Star˘ Plzenec
pfiíspûvky a inzerci pfiijímá redakce:
K-Centrum, Smetanova 932
332 02 Star˘ Plzenec
e-mail: [email protected]
Tel.: 377 183 662, 377 183 659
www.staryplzenec.cz
IâO: 00257257 DIâ: CZ00257257
Registrace MK âR E 12371
·éfredaktorka: Eva Vlachová
Zástupkynû ‰éfredaktorky:
Mgr. Milena Benediktová
Hlaviãky pravideln˘ch rubrik: Jifií Vlach
Zlom a DTP: Fotostudio „B“ Kfiivoklát
Dáváme prostor i tûm názorÛm, se
kter˘mi se neztotoÏÀujeme.
NevyÏádané pfiíspûvky se nevracejí.
Za pravdivost údajÛ zodpovídá
autor pfiíspûvku.
Redakce si vyhrazuje moÏnost krácení
pfiíspûvku se souhlasem autora.
Uzávûrka tohoto ãísla byla:
18. 6. 2010
Cena: 8 Kã
Vychází: 2. 7. 2010
v nákladu 700 kusÛ.

Podobné dokumenty

2 - HC Sparta Praha

2 - HC Sparta Praha hájit Ján La‰ák, kter˘ se bude snaÏit vyvrátit tvrzení, Ïe je pouze turnajov˘m gólmanem. Pardubice vstoupili pod vedením nového kouãe Franti‰ka V˘borného do nové sezóny katastrofálnû, v prvních tfie...

Více

červen

červen KLUG, s. r. o. o pronájmu ãásti pozemku mûsta parc. ã. 1422 (PK) v Ra‰ínovû ulici o v˘mûfie cca 10 m2; souhlasila na základû usnesení ZM ze dne 21. záfií 2009 s uzavfiením smlouvy

Více

červen

červen DÛm ã.p. 25 stojí v Havlíãkovû ulici. B˘val to selsk˘ statek a prvního majitele známe uÏ v roce 1719, kdy je v Urbáfii ‰Èáhlavského statku zapsán Vilém Fi‰er. JiÏ o rok pozdûji v r. 1720 byl majitel...

Více

únor

únor A tak se mÛÏete procházet Staroplzeneckou galerií a objevovat informace, které jste o svém bydli‰ti ani netu‰ili. Nad kopiemi nejstar‰ích památek z období pravûku a stfiedovûku si moÏná fieknete - ti...

Více

březen

březen pfiedseda ‰kolské a kulturní komise

Více

ON 2015 05

ON 2015 05 KaÏd˘ vlastník nemovitosti má zákonnou povinnost a vût‰inou i osobní zájem na dobrém stavu svého majetku. Mûsto Osek je rovnûÏ v roli vlastníka fiady budov, o které se podle sv˘ch finanãních moÏnost...

Více

VyuĎijte moĎnosti získat grant

VyuĎijte moĎnosti získat grant struktury a rozsahu projektu, u pfiístroje Ïivotnost a celková cena. U poÏadavkÛ vy‰‰ích neÏ 50 tis. Kã bude pfiedloÏen návrh na poskytnutí pfiíspûvku minimálnû ve dvou ãástkách, rozloÏen˘ch do dvou p...

Více

Zpravodaj č. 26 - Mikroregion Záhoran

Zpravodaj č. 26 - Mikroregion Záhoran vûkové kategorie, je pískování mandal. Pro mládeÏ a dospûlé je urãeno skládání puzzle se svat˘m Václavem. Taky tato soutûÏ si najde své v˘herce, ktefií obdrÏí hodnotné ceny. Probíhá dal‰í soutûÏ, do...

Více

Zpravodaj 1/2016

Zpravodaj 1/2016 ...tuto novou písniãku a je‰tû nûkteré dal‰í jsme se nauãili, abychom mohli spoleãnû pfiivítat dlouho oãekávané jaro vÏdyÈ nûkteré dûti jiÏ fiíkaly, jak se tû‰í na sluníãko a teplíãko. Ne, Ïe by se j...

Více