âSN 41 5230 Cr - V ocel k zu‰lechČování, OCEL STN 41 5230

Transkript

âSN 41 5230 Cr - V ocel k zu‰lechČování, OCEL STN 41 5230
část 3, díl 8, 15230, str. 1
LEXIKON TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ
díl 8, oceli třídy 15
âSN 41 5230
Cr - V ocel k zu‰lechÈování,
STN 41 5230
povrchovému kalení a nitridování
OCEL
15 230
Chemické sloÏení [hm. %]
C
0,24–0,34
Mn
0,40–0,80
Si
0,17–0,37
Cr
2,20–2,50
V
0,10-0,20
P
max 0,035
S
max 0,035
Polotovary
[1] pfiedvalky
[2] tyãe válcované za tepla
[3] tenké plechy válcované za tepla
[4] tlusté plechy válcované za tepla
[5] v˘kovky
[6] beze‰vé trubky tváfiené za tepla
Mechanické vlastnosti
Polotovar
Rozmûr t, d [mm]
Stav
Mez kluzu Re nebo
Rp 0,2 [MPa] min
Mez pevnosti Rm [MPa]
TaÏnost A5 [%] podél min
TaÏnost A5 [%] tang. min
Kontrakce 2 [%]
Vrubová houÏevnatost
KCU 3[J.cm–2] podél min
Vrubová houÏevnatost
KCU 3[J.cm–2] tang. min
Tvrdost HB
Modul pruÏnosti E [GPa]
Modul pruÏnosti ve smyku
G [GPa]
Polotovar
Rozmûr t, d [mm]
Stav
Mez kluzu Re nebo
Rp 0,2 [MPa] min
Mez pevnosti Rm [MPa]
TaÏnost A5 [%] podél min
Kontrakce Z [%] min
Vrubová houÏevnatost
KCU 2[J.cm–2] min
Tvrdost HB
[1] [2] [5] [6]
–
.3
[3]
0,80–2,80
.3
[4]
–
–
–
–
–
–
–
max 780
max 780
–
–
–
4–10
[5]
10–40
250
–
250–500
.6
635
590
780–930
–
–
12
10
–
11
9
–
–
49
29
–
–
–
39
24,5
max 197
max 225
max 225 max 230
198
239–285
80
16–40
[2]
40–100
.7
[5]
40
.7
[6]
–
.7
835
735
590
835
835
980–1 180
12
45
880–1 080
12
50
780–930
12
50
980–1 180
12
45
980–1 180
12
–
39
–
–
39
–
300–359
–
–
300–359
300–359
100–250
část 3, díl 8, 15230, str. 2
LEXIKON TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ
díl 8, oceli třídy 15
Teplota [°C]
Mez kluzu Rp 0,2 [MPa]
za zv˘‰en˘ch teplot
20
830
590
100
810
560
200
735
515
250
705
485
300
660
455
350
570
415
400
470
375
Fyzikální vlastnosti
Hustota
[kg . m-3]
7 850
Mûrná tepelná
kapacita
cp [J . kg-1.K-1]
–
Teplotní souãinitel
roztaÏnosti
[K-1]
11,8.10-6
Tepelná
vodivost
t [W . m-1.K-1]
43
Rezistivita
ρ [
. m]
190.10-9
Odolnost proti degradaãním procesÛm
ODOLNOST PROTI ÚNAVù
Mez únavy C [MPa]
Rm
pfii stfiídavém napûtí
[MPa]
v ohybu
tah-tlak
v krutu
980
485
400
300
880
450
375
280
780
405
320
240
pfii míjivém napûtí
v ohybu
v tahu
v krutu
760
665
455
705
620
430
610
535
365
pfii ohybu za rotace (zku‰. tyã)
hladká vrub 2 mm vrtání 2 mm
485
300
300
450
270
290
395
215
250
Technologické údaje
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ
normalizaãní Ïíhání
kalení
860–900 °C
830–880 °C
850–890 °C
550–650 °C
700–740 °C
490–510 °C
popou‰tûní
Ïíhání na mûkko
nitridování
teploty pfiemûn
tvrdost nitridaãní vrstvy
prokalitelnost
povrchová tvrdost pfii povrchovém kalení
ochlazovat na vzduchu
ochlazovat ve vodû (tlusté kusy)
ochlazovat v oleji (souãásti do 60 mm)
ochlazovat ve vodû (velké v˘kovky na vzduchu)
ochlazovat v peci
Ac1 770 °C
750 HV5
95 mm (voda)
40 mm
41–100 mm
Nejniωí doporuãená teplota pouÏití (Rm = 930–1 130 MPa) pfii namáhání
statickém
–60 °C
dynamickém
–40 °C (pro KCU 2 min 39 J.cm–2)
Ac3 820 °C
65 mm (olej)
493 HRC
483 HRC
TVA¤ITELNOST
tfiída tvafiitelnosti za tepla 1
teploty tváfiení 1 180–800 °C pomalu ochlazovat
SVA¤ITELNOST
podle âSN 05 1310 – dobrá
OBROBITELNOST
soustruÏení, hoblování frézování, vrtání
stav .3
HB 197
13 b
13 b
zu‰l.
HB 285
11 b
11 b
zu‰l.
HB 331
10 b
10 b
zu‰l.
HB 359
10 b
9b
Ms 370 °C
část 3, díl 8, 15230, str. 3
LEXIKON TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ
díl 8, oceli třídy 15
Technologické údaje
TECHNOLOGICKÉ ZKOU·KY
zkou‰ka lámavosti podle âSN 42 0401
polotovar [3]
úhel ohybu = 180°
prÛmûr trnu D=4a
PouÏití
Na velmi namáhané zu‰lechtûné strojní ãásti a na ãásti nitridované, vã. nitridovan˘ch ozuben˘ch kol. Vzhledem k
vysoké prokalitelnosti pouÏitelná i pro velké v˘kovky.
Ostatní vlastnosti
Druh oceli podle zpÛsobu v˘roby
elektroocel
Barevné znaãení podle âSN 42 0010
bílá–ãervená–ãerná
Tfiída odpadu podle âSN 42 0030
035
Porovnání se zahraniãními materiály
ISO
–
EURO
–
–
Francie
–
–
–
–
–
ã. 4738
–
–
–
–
Jugoslávie
JUS G.B9.021-89
–
–
–
–
·panûlsko
–
–
–
–
Norsko
·v˘carsko
–
–
·védsko
Maìarsko
–
–
Kanada
–
–
Finsko
–
–
Rakousko
Polsko
–
–
–
–
Rusko
Japonsko
Itálie
–
–
Velká Británie
USA
–
Nûmecko
–
–
–
–
–

Podobné dokumenty

12081 (52833)

12081 (52833) část 3, díl 5, 12081, str. 2

Více

XM KAT 3/07

XM KAT 3/07 Cementaãní oceli, nitridaãní oceli, oceli k zu‰lechÈování, nástrojové oceli pro práci za studena Cementation steels, nitried steels, heat-treatable steels, tool steels for cold working Nitridaãní o...

Více

tisknout

tisknout Mez pevnosti Rm [MPa]9) TaÏnost A [%]

Více

N e le govan á ja kos tn í ocel

N e le govan á ja kos tn í ocel O dolnost proti ox idaci za zv˘ ‰en˘ ch teplot – pfii t = 1150 ° C není ztráta hmotnosti prÛ mûrnû vy‰‰í neÏ 1 g ?m-2 po 120 h namáhaní se 4 meziochlazeními – pfii t = 120 0 ° C není ztráta hmotnos...

Více

WNr. OCEL Cr-Mo-V martenzitická korozivzdorná

WNr. OCEL Cr-Mo-V martenzitická korozivzdorná DIN EN 10088/1-3-97 – korozivzdorné oceli DIN 17441-97 – nerezavûjící oceli; pásy válcované za studena

Více

C hrom ová m artenzitická ocel odolná korozi

C hrom ová m artenzitická ocel odolná korozi P oz ná mky ) Pro tyãe, dráty, profily, lesklé v˘ robky a odpovídající polotovary platí max . obsah S 0 ,0 30 % . J ednotlivé rozsahy obsahu S poskytují moÏnost zlep‰ení urãit˘ ch vlastností. Pro v...

Více