Syntéza derivátů 1,2-dihydrochinazolin-2

Transkript

Syntéza derivátů 1,2-dihydrochinazolin-2
Syntéza derivátů 1,2-dihydrochinazolin-2-karboxylátu s kvarterním
uhlíkem v poloze 2 na pevné fázi, studium cyklizace na spiro sloučeniny
Deriváty chinazolinů představují skupinu farmakologicky zajímavých látek vykazujících
řadu biologických aktivit. Byla u nich zjištěna protinádorová aktivita,1 antibakteriální,2 byly
take identifikovány jako antimalarika3 atd.
Tématem bakalářské práce bude syntéza derivátů 1,2-dihydrochinazolinu s kvarterním
uhlíkem v poloze 2. Současným trendem v medicinální chemii je syntéza sloučenin s 3D
architekturou, přítomnost sp3 hybridizovaného chirálního uhlíku v molekule totiž může zvýšit
šance využití jako potenciálního léčiva.4 Spiro sloučeniny svým prostorovým uspořádáním
představují ideální modelové látky
Hlavním úkolem BP bude cyklizace získaných derivátů chinazolinu s amino skupinou na
alifatickém řetězci na příslušné spiro sloučeniny. Bude syntetizována malá knihovna spiro
látek, kde bude studován vliv substituentů s různými elektronovými efekty na tvorbu finálních
produktů.
Práce bude provedena s využitím metodiky syntézy na pevné fázi, která umožňuje
snadnou izolaci meziproduktů. Při syntéze se bude uplatňovat kombinatoriální přístup.
Cíle práce:
1.) Syntéza 4-benzoyl-2-methyl-1,2-dihydrochinazolinu s kvarterním uhlíkem v poloze 2 na
pevné fázi s použitím různých aminokyselin za účelem rozšíření stávající chemie chinazolinů
via indazol-oxidů.5
Reakční schéma:
Building bloky:
2.) Cyklizace 4-benzoyl-2-methyl-1,2-dihydrochinazolinů odvozených od Lysinu a Ornithinu:
Úkoly:
- nalezení podmínek pro cyklizaci na spirosloučeniny
- vliv elektronových efektů substituentů
3.) Testování biologické aktivity připravených látek
Možnost rozšíření:
4.) Použití hydroxymethylové pryskyřice, která by umožnila “cyclative cleavage” přímo z
prysykřice.
5.) Studium stereochemie nového chirálního centra pomocí chirální katalýzy.
Reference List
1. Kamal, A.; Reddy, K. L.; Devaiah, V.; Shankaraiah, N.; Rao, M. V. Recent advances in
the solid-phase combinatorial synthetic strategies for the quinoxaline,
quinazoline and benzimidazole based privileged structures. Mini-Rev. Med.
Chem. 2006, 6 (1), 71-89.
2. Kung, P. P.; Casper, M. D.; Cook, K. L.; Wilson-Lingardo, L.; Risen, L. M.; Vickers, T.
A.; Ranken, R.; Blyn, L. B.; Wyatt, J. R.; Cook, P. D.; Ecker, D. J. Structureactivity relationships of novel 2-substituted quinazoline antibacterial agents. J.
Med. Chem. 1999, 42 (22), 4705-4713.
3. Madapa, S.; Tusi, Z.; Mishra, A.; Srivastava, K.; Pandey, S. K.; Tripathi, R.; Puri, S. K.;
Batra, S. Search for new pharmacophores for antimalarial activity. Part II:
Synthesis and antimalarial activity of new 6-ureido-4-anilinoquinazolines.
Bioorg. Med. Chem. 2009, 17 (1), 222-234.
4. Lovering, F.; Bikker, J.; Humblet, C. Escape from Flatland: Increasing Saturation as an
Approach to Improving Clinical Success. J. Med. Chem. 2009, 52 (21), 67526756.
5. Krupkova, S.; Slough, G. A.; Krchnak, V. Synthesis of quinazolines from N-(2nitrophenylsulfonyl)iminodiacetate and +--(2-nitrophenylsulfonyl)amino ketones
via 2H-indazole 1-oxides. J. Org. Chem. 2010, 75 (13), 4562-4566.

Podobné dokumenty

vědecká literatura 2015 (CABI)

vědecká literatura 2015 (CABI) The variation in morphology of perennial ryegrass cultivars throughout the grazing season and effects on organic matter digestibility. 13) Variabilita morfologie u odrůd jílku vytrvalého v průběhu ...

Více

č. 463/2013 Sb.

č. 463/2013 Sb. |Karfentanil |methyl-1-fenethyl-4-(N-fenylpropanamido)piperidin-4-karboxylát

Více

N á vrh

N á vrh (2S)-2-[(5R,6R,7R,14S)-17-(cyklopropylmethyl)-4,5epoxy-3-hydroxy-6-methoxy-6,14-ethanomorfinan-7-yl]-3,3-dimethylbutan-2-ol (4-brom-2,5-dimethoxyfenethyl)amin (2S)-1-fenylpropan-2-amin 1-(1-feny...

Více

Atrovent® 0025 % (PDF verze) - Produkty

Atrovent® 0025 % (PDF verze) - Produkty U morčat nebyla zjištěna akutní anafylaktická ani opožděné anafylaktické kožní reakce. Genotoxicita a karcinogenecita Genotoxicita nebyla zjištěna ani in vitro v Amesově testu, ani v testech in viv...

Více

Instrumentální analýza organických látek

Instrumentální analýza organických látek blue ionic form. This is usually achieved by measuring the absorbance of the solution at 595 nm.

Více

Sborník - Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

Sborník - Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové disacharidických podjednotek, hexamonosacharid, indukuje angiogenesu prostřednictvím upregulace genů časné fáze (c-fos, c-jun, jun-B, Krox-20, Krox-24). Up-regulace je inhibována hyaluronanem s vyš...

Více

Významné výsledky z r. 2013 - FCHI

Významné výsledky z r. 2013 - FCHI of Selected Alkane-?,?-diols at Infinite Dilution in Water at Temperatures T = (278 to 318) K and Atmospheric Pressure.. Journal of Chemical Engineering Data, ISSN: 0021-9568, 2013, roč. 58, č. 6, ...

Více