Zaječovské noviny

Transkript

Zaječovské noviny
ˇ
ZAJECOVSKÉ
Zpravodaj obce Zaječov
NOVINY
ročník 2014
datum vydání
06. 12. 2014
ZDARMA
č.1
Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a máme tu opět Advent, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba zklidnění,
dobrosrdečnosti, ale také doba úklidu, pečení, výzdoby domů a nakupování vánočních dárků. Zastavme se na chvíli
a věnujme se svým rodinám, přátelům a blízkým. Pokusme se, alespoň na chvíli, zvolnit tempo a rozhlédnout
se kolem sebe.
Přejeme vám všem krásné prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví,
spokojenosti a osobní pohody v roce 2015.
Irena Nezbedová
starostka
Vladimír Havlík
místostarosta
Lampionový průvod v Zaječově
V pátek 21. 11. 2014 pořádal Obecní úřad v Zaječově lampionový průvod. Bylo krásné počasí, a tak přišlo
hodně dě . Sraz účatníků byl na dětském hřiš v Hamburku, odkud se vydal dlouhý průvod k obecnímu
úřadu. Tam dě uvítala princezna, která jim předávala s paní starostkou malé dárky. Celý večer byl zakončen nádherným ohňostrojem.
V Zaječově se rozsví l vánoční strom
Na první adventní neděli proběhlo v Zaječově rozsvícení vánočního stromu. Je to tradice, na kterou se každoročně těší dě , ale i jejich rodiče. Před obecním úřadem se schází desítky občanů, aby si předvánoční
atmosféru společně užili.
Doprovodný program nám připravil pěvecký sbor naší ZŠ A MŠ spolu s pani učitelkami. Poslechli jsme si
koledy a popíjeli svařené víno. Nálada byla báječná, takže se nakonec nikomu nechtělo domů.
Foto: Ing. Josef Švandrlík
1
ZAJEČOVSKÉ NOVINY - 1/2014
ZŠ A MŠ ZAJEČOV
ČÍM ŽIJE ZAJEČOVSKÁ ŠKOLA A ŠKOLKA
Dě z mateřinky už se těší na Vánoce. Proto je celý prosinec ve znamení pohádkových představení a vánočních besídek.
V úterý 9. 12. od 15.00 hodin se uskuteční Vánoční besídka v 1. třídě MŠ a ve čtvrtek 11. 12. zveme rodiče a prarodiče na besídku 2. třídy. V úterý 16. 12. vystoupí dě z 2. třídy s vánočním programem v Domově
pro seniory v Těních.
Od října probíhá v naší školce výuka hravé anglič ny s lektorkou Veronikou Bejčkovou a paní učitelka Ivana
Kaufmannová vede program logopedické prevence. Obě ak vity jsou velkým obohacením vzdělávací nabídky naší školky.
V základní škole žijeme doslova a do písmene hudbou. Jednak se pěvecký sbor připravuje na svá vystoupení – u vánočního stromu v Zaječově, v Domově seniorů v Těních, a hlavně 20. 12. Od 15.00 nás čeká
tradiční koncert v kostele Zvěstování Panny Marie v Zaječově.
Také školní kapela Mně je to jedno má za sebou úspěšnou reprezentaci na celostátní soutěži Brána v Brně,
kde se v sobotu 22. 11. 2014 probojovala do první pětky a přivezla si kromě slušivých žlutých triček i zvláštní ocenění – Petr Komínek dostal diplom poroty za nejlepší moderování soutěžního vystoupení.
Projekt ESF – „Studentské sociální minipodniky – příležitost pro rozvoj a spolupráci venkovské oblas pod
Brdy „ je v plném proudu. Pod vedením paní učitelek Dagmar Ksandrové a Mgr. Jany Havlíkové začal pracovat zahradnický kroužek. Schází se vždy v pondělí a ve čtvrtek a v poslední době se zabýval tvořením
z přírodních materiálů a papíru, abychom měli dostatek exponátů na Vánoční výstavu. Ta bude zahájena
v neděli 30. 11. od 17.00 hodin a můžete si ji prohlédnout celý následující měsíc v úředních hodinách
obecního úřadu.
Dále v rámci projektu absolvujeme besedy a workshopy se subjekty na trhu práce či představiteli regionální samosprávy– firmami, ins tucemi či šikovnými regionálními podnikateli. Už jsme besedovali s garantem sociálního podnikání ve Středočeském kraji Mgr. Jakubem Knězů, krajským zastupitelem a starostou
městyse Jince Dr. Josefem Hálou a 16. 12. nás čeká workshop v Podbrdském muzeu v Rožmitále, kde se
2
ZAJEČOVSKÉ NOVINY - 1/2014
ZŠ A MŠ ZAJEČOV
seznámíme se starými řemesly na Podbrdsku a mimo jiné si vyzkoušíme , co obnášelo i v naší obci kdysi
rozšířené cvočkařství. Projekt má i své webové stránky: www.fifibrdy.cz, kde se s ním můžete blíže seznámit.
Žáci ZŠ a MŠ se zapojili do 2 veřejných sbírek. Pro nadaci Chrpa jsme vybrali 220,- Kč, které jsou využity na
výcvik koní pro hiporehabilitaci. Pro Fond Sidus jsme přispěli zakoupením drobnos 1445 ,- Kč ve prospěch
dětských zdravotnických zařízení, zejména Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze – Motole.
Rodičům našich žáků doporučujeme sledovat webové stránky a jídelníček školní jídelny.Vzhledem k nárůstu počtu alergických dě ve školách a školkách mají školní jídelny povinnost od 1. 12. zveřejňovat obsah
alergenů v připravovaných jídlech. Potřebné informace rodiče získají na školním webu, na nástěnce v jídelně školy nebo u vedoucí ŠJ paní Heleny Kratochvílové na telefonu 311 573 890.
Na závěr bychom chtěli popřát všem dětem, rodičům, bývalým zaměstnancům naší školy, zastupitelstvu
obce a všem občanům Zaječova příjemný adventní čas, radostné Vánoce a mnoho štěs , pevné zdraví
a životní pohodu v novém roce 2015.
Učitelé a zaměstnanci ZŠ a MŠ Zaječov
Pozvánka
Základní škola a Mateřská škola v Zaječově vás srdečně zve na svůj již tradiční
VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU
v sobotu 20.12. 2014 od 15.00 hodin v kostele Zvěstování Panny Marie v Zaječově.
Na programu jsou jak tradiční české koledy, tak nové vánoční a pohádkové skladby, sólová
vystoupení dětí i vystoupení hostů.
3
ZAJEČOVSKÉ NOVINY - 1/2014
ZŠ A MŠ ZAJEČOV
Poděkování
Škola by neměla být ins tucí odtrženou od běžného života, ale naopak je pevnou součás života obce.
Těší nás,že v posledním roce se na mnoha činnostech naší zaječovské školy podílejí vedle obce jako zřizovatele i další spolky, sdružení a občané.
Proto bychom chtěli poděkovat manželům Soně a Vladimíru Solarovým a Haně a Jirkovi Švamberkovým,
kteří ve svém volném čase provedli renovaci vybavení školní dílny, na niž i sami sehnali vhodný materiál.
Rozšířila se tak možnost využívat tyto prostory nejen pro výuku, ale i pro činnost zájmových kroužků – Šikulky
a Keramika. Dě se tak mohou scházet a tvořit v odpovídajícím prostředí.
Další poděkování patří panu Josefu Čermákovi za bezplatné zorání a rekul vaci školního pozemku pro práci
zahradnického kroužku.
Také TJ Zaječov nám velmi vyšla vstříc
– pro fotbalový turnaj Coca- cola Cup
nám opět zdarma zapůjčila hřiště a dresy. Do Zaječova se tak sjela žákovská
družstva z Komárova a Příbrami a za
objek vní ho soudcování pana Fran ška Plecitého sehrála několik zápasů.
V neposlední řadě děkujeme zaječovským zahrádkářům, zejména panu Ivanu Náprstkovi. Provedl dě ze zahradnického kroužku krásně upravenou zahradou a věříme, že je m mo voval
pro zahrádkaření jako celoživotního koníčka. Členové ČSZ Zaječov ,hlavně pan
Emil Srp, se našim dětem věnovali při
exkurzi v místní moštárně a prozradili
dětem „vše o jablku“ (jak znělo téma
schůzky).
V učebnicích společenských věd se tomu říká komunitní rozvoj či komunitní
spolupráce. Domnívám se, že ale nejdůležitější tady byla ochota pomoci a snaha udělat něco pro druhé v rámci obyčejné vesnické pospolitos . A ta je základem veřejného života obce i školy.
Ještě jednou všem děkujeme a přejeme vše dobré
Za vedení školy Paed. Dr. Marie Ernestová
4
ZAJEČOVSKÉ NOVINY - 1/2014
HISTORIE
Náhody
Při čtení knihy „Cesty, krajiny, lidé“ od spisovatele Jana Čáky mě zaujala kapitola o otevření rozhledny na
Veselém vrchu nad Mokrskem. Jan Čáka zde popisuje okamžik, kdy mezi mnoha účastníky stál vedle muže
o mnoho let mladšího, který měl také vztah k přírodě jako on. Po vzájemném představení bylo zjištěno,
že se jedná o autora pořadu České televize s názvem
„Rozhlédni se, člověče.“ Jak je ale možné, že mezi tolika lidmi právě oni dva se postavili vedle sebe. Většinou to přejdeme s m, že osud tomu chtěl. Takovéto příhody se stanou každému z nás, jen to většinou
přehlédneme, či nevěnujeme patřičnou pozornost.
Bylo před vánočními svátky a manželka byla požádána bývalým zaměstnavatelem o pomoc při velkém návalu práce. Chtěla jet autem s m, že odpoledne nakoupí a přijede domů. Ráno mě však požádala, abych
jí do práce odvezl, že se bojí jet autem – napadl sníh. Domluvili jsme se, že ji odvezu, ale zůstanu v práci
s ní. Pomohu jí a až bude práce hotová, vrá me se společně domů.
V kanceláři jsme dodělali dárkové balíčky a mě zaujala nástěnka, na které byla vystavena vánoční přání.
Zvláště jedno mě zaujalo, a tak jsem se sháněl po majiteli. Ten byl velmi překvapen a chtěl vědět důvod,
proč mám zájem právě o toto přání. Bylo to vánoční přání malované mým známým panem Janem Čákou
z Příbrami. Přání bylo zasláno z Městského úřadu v Rudné u Prahy. Dcera Jana Čáky zde v tuto dobu dělala
starostku.
Tak jsem dostal toto přání a pokračovali jsme v práci. Řeč se stočila na
historii o brdském kraji. Najednou jsem se dozvěděl od spolupracovníka manželky, který bydlí na Kladně, že jeho otec i děda byli
před vystěhováním porybnými na Padrťských rybnících. To bylo
pro mě velké překvapení. Otec, kterému je přes 80 let, bydlí nyní
na Kladně. Nabídl jsem mu půjčení „Padrťské kroniky“, zda bude
mít zájem. Po Vánocích, když mi kroniku vracel,mi vypravoval
o svém otci a jeho proži Vánoc. Celé svátky strávil nad kronikou
se slzami v očích a byl to pro něho ten nejkrásnější dárek. Co může
být krásnějšího než vzpomínky na proži dětství. Na dotaz, co je dlužen za půjčení kroniky, jsem mu odpověděl jako ostatním. Mají – li
doma nějaké dokumenty či fotografie z Padrtě, rád si je půjčím a po
oskenování vrá m.
Tak jsem získal krásné historické fotografie z Padrtě a okolí. Udělaly
tedy radost nejen mně, ale i dalším lidem, včetně studenta, který
je použil ve své diplomové práci o zaniklých obcích v Brdech.
Co říci závěrem. Nebylo těch náhod trochu moc? A bylo dobře,
že osud tomu chtěl a vše proběhlo tak, jak proběhlo.
Sepsal v prosinci 2012 Josef Brůček
5
ZAJEČOVSKÉ NOVINY - 1/2014
SDH ZAJEČOV
Kroužek mladých hasičů započal svoji letošní sezónu na začátku září. Od první schůzky jsme se začali připravovat na okresní soutěž hru Plamen, která se konala 4. října v Drahlovicích. Závodilo se zde ve dvou disciplínách: závod požární všestrannos a štafeta požárních dvojic. Naši nejmenší- přípravka, kde někteří závodili
úplně poprvé, skvěle zvládli své povinnos a odměnou jim bylo 1.místo v obou disciplínách. Mladší žáci byli
rozděleni do tří družstev. Všechny tři družstva se přetahovali o první místa, ale nakonec mladší A obsadili
1. místo v obou disciplínách, mladší B 2. místo v ob ou disciplínách a mladší C 4. místo ve štafetě a 5. místo
v ZPV. I starší žáci byli rozděleni a to na družstva dvě, naprosto bez konkurence starší ovládli závod požární
všestrannos . Starší A se nakonec umís li na 1. místě v obou disciplínách, starší B na 2. místě v ZPV a na 4.
místě ve štafetě. Tato umístění považujeme jedno z nejlepších na jarní kolo.
V říjnu náš sbor uspořádal sběr železného šrotu. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem,
kteří nám přispěli. Opravdu si ze srdce vážíme
všech, kteří na nás myslí a věnují nám jakýkoliv příspěvek. Výtěžek z této akce bude, jako již
tradičně, použita na činnost mladých hasičů.
Za zmínění zajisté stojí také družstvo mužů
a družstvo žen, které fungují při našem sboru.
I tato družstva s účas soutěží v požárním sportu a svými výsledy se hravě vyrovnají výsledkům
dě . O tomto nás přesvědčil nedávný výsledek
mužů na memoriálu v Chrášťanech u Rakovníka. Ačkoliv se jednalo o soutěž mimo náš okres
a naše družstvo mužů se účastnilo poprvé, celkové 2.místo bylo velkým úspěchem.
Rádi bychom Vás také seznámili s některými
akcemi, které nás čekají. I v letošním roce plánujeme Tříkrálovou nadílku, kdy budeme přát
do nového roku. Dále se chystáme uspořádat
soutěž v uzlování a určitě se zúčastnit tradičního velikonočního motání na Chaloupkách.
K tomu určitě přidáme výlety, výpravy a samozřejmě přípravu na jarní kolo hry Plamen.
POZVÁNKA
Pěvecký sbor ze Spáleného Poříčí spolu s Lidovou muzikou z Chrástu zve všechny
na provedení Mše vánoční J. J. Ryby v kostele Zvěstování Panny Marie
v Zaječově – Svaté Dobrotivé 3. ledna 2015 od 15 hodin.
Vstupné je dobrovolné
6
ZAJEČOVSKÉ NOVINY - 1/2014
ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
body na plemeno Husa česká. A tře místo rovněž patřilo Jaroslavu Petákovi na plemeno Kachna pekingská. Voliéra získala
181 bodů. Nejlepším mladým chovatelem byla Hrabalová Jaroslava ze ZO Kařez s plemenem zdr. Australka na které získala 282
bodů. Dále bylo uděleno 10 čestných cen.
49. zaječovská výstava
Ve dnech 25. - 26. 10. 2014 se konala 49. místní výstava králíků,
holubů a drůbeže s okresní soutěži holubů v chovatelském areálu v Horní Kvani, který náleží ZO Zaječov.
Čím větší bylo překvapení v expozici drůbeže, m bylo i větší
zklamání v expozici králíků. Těch se na naší výstavu sešlo rovných
200 v 25 plemenech a barevných rázech. Ti byli určeni k posuzování. Obohacením byla 20 členná expozice Teddy králíčků.
Posuzování se zhos li: MVDr. Dagmar Dopitová, Dušan Kunc,
Václav Kratochvíl. Jimi byla vyhodnocena jako nejlepší kolekce,
kolekce Aljašek od přítele Jaroslava Srpa ze ZO Zaječov s 380
body. Druhé místo obsadil Jiří Chlus na ze ZO Zaječov na plemeno Činčila malá s 378,5 bodu. Tře se umís l Mázdra Jaroslav ze
ZO Zdice s plemenem Vídeňský černý s 378 body. Jako nejlepším mladým chovatelem byla vyhodnocena Hříbalová Lenka ze
ZO Zdice s plemenem Hermelín červenooký, na kterého získala
94,5 bodu. A tradičně vždy se u nás vyhodnocuje nejlepší králík
s anglickou strakatos . Letos jím byl vyhlášen Český strakáč havanovitý s 94 body, z chovu přítele Štefana Rešovského ze ZO
Zaječov. Dále bylo uděleno 10 čestných cen.
Místním chovatelům počasí i tentokrát přálo. Zvířat se jako
každý rok sešlo dost i když trošičku v jiném poměru, než u nás
bývá zvykem. Holubů jako každý podzim bývá hojný počet. I díky
tomu, že zde jako jediná organizace na okrese pořádáme okresní soutěž. Letos se sešlo 303 holubů v 75 voliérách a 12 holubů
v 12 klecích. Plemen a barevných rázů u holubů se celkově sešlo 57. Na prvním místě v okresní soutěži holubů se umís l přítel
Justych Václav, ZO Zdice, se 383 body na plemeno Česká čejka
bezrousá modr. kapr. Na druhém místě se umís l přítel Frühauf
Jiří, ZO Zaječov, se 382 body na plemeno Anglická jep ška.
A tře místo obsadil přítel Lysák Stanislav, ZO Zaječov, se 380
body s plemenem Český stavák červ. plamínek.
Další pěknou expozicí je u nás expozice okrasného ptactva. Ta
je bez posuzování. Pouze určena k prodeji a pokoukání. Každým
rokem se v ní sejde několik desítek barevných ptáčků různých
plemen a hlavně překrásných barev. Nutno dodat, že nám i díky
ní přibývá mladých chovatelů, který mají tuto expozici na staros . Další menší expozicí je expozice drobných hlodavců. I ta je
určena k prodeji a potěchu. Tu si sama řídí naše mladá chovatelka Soňa Beldová.
Nejen pro dě je vždy připravena tombola. Dalším zpestřením
výstavy bývají prodejní stánky. Největší úspěch má prodejce
nosných kuřat. Na něj vždy čekají ve frontě desítky lidí již od půl
osmé. Dalším tahákem je i prodejce jablek. Při pěkné ceně jsou
chutově dobrá a dlouho vydrží. Mimo to je tu několik prodejců
s cukrovinkami a prodejců s chovnými potřebami a krmivy.
V místní soutěži holubů vyhrála přítelkyně Preislerová Vlasta
ze ZO Blovice se 381 na plemeno Česká bagdeta černá. Druhý
byl přítel Chaloupka Fran šek ze ZO Kasejovice se 381 body na
plemeno Vídeňský slepičák černý. Tře nejlepší umístění získal
přítel Preisler Jiří ze ZO Blovice se 381 body na plemeno Německý výstavní červený. Nejlepším mladým chovatelem se stal Hříbal David ze ZO Zdice s 96 body na holuba plemene Moravský
pštros modrý kapratý. Dále bylo uděleno 10 čestných cen. Posuzování se zhos li: ing. Václav Krůta, Rudolf Pikal, Cintl Jaroslav,
ing. Knotner Jiří.
Výstava se povedla, byla pěta chvála. Účast 524 pla cích návštěvníků nás potěšil. Již se všichni připravujeme na jarní výstavu. Ta se uskuteční již 7.-8. března 2015. Na ní se těšíme pro stálý velký počet návštěvníků, kteří si zde nakupují chovná zvířata
na novou sezonu. Také znovu s rados uvítáme expozici klubu
českého strakáče, který již po tře přislíbil účast.
Největším překvapením byla expozice drůbeže. Té se sešlo nebývale mnoho. Ve velkém počtu než obvykle byla zastoupena
vodní drůbež. V 10 voliérách byla umístěno 25 hus v sedmi
plemenech a barevných rázech. V 8mi voliérách bylo umístěno
18 kachen, 7mi plemen a barevných rázech. Z nejmenší hrabavé drůbeže bylo vystaveno ve 4 voliérách 13 křepelek ve dvou
barevných rázech. Kurů domácích se sešlo 159 v 53 voliérách
a 4 samostatně v klecích. Celkově byla drůbež zastoupena 39
plemeny a barevnými rázy. Posuzovali: Ján Beňo, ing. Richard
Konrád, Loukota Mar n. Na 3 nejlepší voliéry udělili poháry.
Nejlepší byla voliéra přítele Jiřího Chlus ny ze ZO Zaječov, s 290
body na plemeno zdr. Wyandotka tm. vlnitá. Druhá nejlepší voliéra patřila příteli Jaroslavu Petákovi ze ZO Suchomasty s 287
Těší
Tě
Těšíme
šíme
me se
se na Vás.
Vás
ás.
7
ZAJEČOVSKÉ NOVINY - 1/2014
Další kulturní akce v Zaječově
Občanské sdružení Zděná a kostel ve sv. Dobrotivé Vás srdečně zvou na
ADVENTNÍ
KONCERT
VE SVATÉ DOBROTIVÉ
Koncert se uskuteční třetí adventní neděli 14. 12. 2014 od 15 hodin v kostele v Zaječově.
Vystoupí sbor JENTET s vícehlasnými úpravami spirituálů doprovázených kytarou a kontrabasem.
Přijďte si užít předvánoční čas. Vstup dobrovolný.
14. 12. 2014 - bude promítání filmu:
www.zdena-zajecov.estranky.cz
Začátek
od 19:30 hod.
Kino Zaječov
Přijde letos Ježíšek?
V LD Zaječov
od 20:00 hod.
Hrají: Pecičky
25. 12. 2014 - pořádají Nohejbalisté Zaječov
Vánoční zábavu
Memoriál
Vladimíra Ungra
X. ročník
Turnaje v křížovém mariáši
26. 12. 2014 - výkop 12:00 hod.
Zaječovská penalta
Z
29. 12. 2014
Prezence od 11:00 hod.
v Lidovém domě
Veřejné zasedání obce Zaječov od 19:00 hod. v LD Zaječov
6. 1. 2015 - pořádají Hasiči Zaječov
„Tři králové“
8
ZAJEČOVSKÉ NOVINY - 1/2014