Bezpečnostní list

Komentáře

Transkript

Bezpečnostní list
Bezpečnostní list
Podle nařízení Komise (EU) 2015/830
Datum revize:27/09/2016
www.restek.com
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. identifikace látky nebo přípravku
31233 / Diesel Fuel #2 Standard (Unweathered)
1.2. Použití látky nebo přípravku
Doporučené Použití
Pro použití v laboratořích
Nedoporučená
Jiná použití než doporučený použití.
1.3. Identifikace společnosti nebo podniku
1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
Výrobce
Dodavatel
Restek Corporation
110 Benner Circle
Bellefonte, Pa. 16823
USA
00 1 814-353-1300
00 1 814-353-1309
[email protected]
Chromservis s.r.o.
Jakobiho 327
Petrovice
Czech Republic 109 00
Praha 10
+420 274 021 222
+420 274 021 211
prode[email protected]
00 1 800-424-9300
(CHEMTREC within the US)
+(420)-228880039
(CHEMTREC V České
Republice)
00 1 703-741-5970
(Outside USA)
+1 703-741-5970
(CHEMTREC Mezinárodní)
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace podle Nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]
Karcinogenita kategorie 2
2.2. Údaje na štítku
Značení podle Nařízení (ES) č.1272/2008
GHS Symboly
nebezpečí
Signání slovo
Upozornění
Rizikove vety
H351 Podezření na vyvolání rakoviny <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice ne
nebezpečné>.
Bezpečnostni
oznamení
Prevence
Odpověď
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Skladování
Likvidace
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah / obal podle bodu 13 bezpečnostního listu.
Doplňkové
informace o
nebezpečnosti (EU)
Nevztahuje se
Diesel Fuel #2 Standard (Unweathered)
Page 1 of 6
2.3. Další nebezpečí
Má daná látka nebo směs
Látka nebo směs nesplňuje požadovaná kritéria
splňuje kritéria pro látky PBT
nebo vPvB v souladu s přílohou
XIII (nebo zacházet jako kdyby
byly PBT / vPvB)
Trída ohrození vody
ID Number 149, hazard class 2 - hazard to waters
ID Number 76, hazard class 2 - hazard to waters
ODDÍL 3: Složení / informace o složkách
3.1. látky
Nevztahuje se
3.2. směsi
Chemický název
%
číslo CAS
(EC) No 1272/208
Dichloromethane
99.500000
75-09-2
Carc. 2; H351
diesel fuel #2 composite
0.500000
68334-30-5
Carc. 2; H351
M-faktor, jak je
uveden v příloze
VI
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
SCL jak bylo
uvedeno v
příloze VI
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
Non nebezpečné složky mohou být přítomny v této tabulce kvůli jejich klasifikaci jako "non-látka vPvB" nebo "látky s expozičními limity
Unie".
Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
Při vdechnutí
Při zasažení očí:
Při styku s kůží
Při požití
Přemístěte poškozeného na čerstvý vzduch. Vyškolený personál podává kyslík pokud je
dýchání obtížné. Pokud postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání a vyškolený
personál podává kyslík. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc
Okamžitě vypláchněte oči velkým množstvím vody po dobu nejméně 20 minut. Nakloňte
hlavu tak, aby se zabránilo přechodu chemické látky do nekontaminovaného oka.
Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a sleduje oko každý den, jak vám doporučil váš
lékař. K vážné újmě(škodě) může dojít i v případě, že je léčba pozdržena. Pokračujte ve
vypláchování oči zatímco čekáte na lékařskou péči
Omyjte mýdlem a vodou. Odstraňte potřísněný oděv a kontaminované kožené věci, oděv
okamžite vyperte. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Vypijte dvě sklenice
vody nebo mléka pro zředění. Poskytněte lékařskému personálu tento bezpečnostní list.
Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí
4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Příznaky
viz sekce 4.1
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Poznámka pro
Žádné další informace o první pomoci nejsou k dispozici.
lékaře
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Vhodna hasiva
Vhodná hasiva
Nevhodná hasiva
Použijte pěnu odolnou vůči alkoholům, oxid uhličitý, nebo práškový
hasicí prostředek nebo vodní sprej v boji proti požárů. Voda nebo
pěna může způsobit napěnění kapaliny, pokud hoří může být stále
užitečná jako hasicí prostředek, jestliže je pečlivě aplikován na
povrch ohně. Nemiřte proud vody do horké hořící kapaliny. Použijte
vhodné metody k boji s okolím požárem.
Nejsou známy
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Zvláštní nebezpečí
Diesel Fuel #2 Standard (Unweathered)
Páry mohou být zapáleny jiskrami, plameny nebo jinými zdroji
vznícení, pokud je materiál nad teplotou bodu vzplanutí, která vedla
Page 2 of 6
Nebezpečné produkty hoření
k požáru (třída B). Páry jsou těžší než vzduch a mohou putovat ke
zdroji vznícení a znovu vzplanout.
oxid uhličitý, oxid uhelnatý
5.3. Pokyny pro hasiče
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče Nevstupujte do prostoru požáru bez řádné ochrany, včetně
dýchacího přístroje a kompletního ochranného vybavení. Haste
požár z bezpečné vzdálenosti a na chráněném místě, vzhledem k
potenciálu vzniku nebezpečných pár a produktů rozkladu.
ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Pro non-zasahujících v případě nouze
Izolujte prostor. Odveďte všechny nepovolané osoby.
Pro pohotovostní
Expozice rozlitého materiálu může být značně dráždivá nebo
toxická. Dodržujte osobní ochranné vybavení doporučené v kapitole
VIII tohoto bezpečnostního listu. Osobní ochranné pomůcky musí
být hodnoceny na základě informací uvedených v tomto listu a na
zvláštních okolnostech vytvořených únikem včetně, rozlití materiálu,
množství úniku, oblast v níž k úniku došlo a odborné znalosti
zaměstnanců v oblasti reakcí na únik. Nikdy nepřekračujte jakékoliv
limity expozice na pracovišti.
6.2. Opatření na ochranu životního
prostředí
údaje nejsou k dispozici.
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Zabraňte šíření jakéhokoli úniku, aby se minimalizovalo poškození
lidského zdraví a životního prostředí, není-li tak učiněno. Používejte
úplné osobní ochranné pracovní prostředky v návaznosti na
doporučení v oddílu VIII. Použijte hráz s vhodným absorbujícím
materiálem jako je granulovaná hlína. Shromažděte a uchovávejte v
uzavřeném obalu, dokud nedojde k likvidaci odpadu.
Viz oddíl 8 o osobních ochranných prostředcích a oddíl 13 o likvidaci
informace.
6.4. Odkaz na jiné oddíly
ODDÍL 7.Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Toxický nebo silně dráždivý materiál. Vyhněte se kontaktu a
zabráňte vdechnutí materiálu. Používejte pouze v dobře větraných
prostorách.
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně
neslučitelných látek a směsí
Skladujte na chladném a suchém místě. Izolujte od neslučitelných
materiálů.
7.3. Specifické použití
Pro použití v laboratořích
ODDÍL 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1. kontrolní parametry
Limitní hodnoty expozice na pracovišti:
Chemický název
číslo CAS
EINECS
Dichloromethane
75-09-2
200-838-9
Informace o kontrolních postupů
8.2. Omezování expozice
Technická opatření
Osobní ochranné pomůcky
Ochrana očí
Česká republika Limity expozice na
pracovišti - TWA
200 mg/m3 TWA
Česká republika Limity expozice na
pracovišti - Stropy
500 mg/m3 Ceiling
údaje nejsou k dispozici.
Lokální ventilace nebo jiná technická opatření jsou obvykle vyžadována při
nakládání nebo při používání tohoto produktu, aby se zabránilo přeexponování.
Noste chemicky odolné ochranné brýle s boční ochranou při manipulaci s tímto
produktem. Používejte dodatečnou ochranu očí, jako jsou ochrané brýle proti
chemickému potřísnění a / nebo obličejový štít, pokud existuje možnost kontaktu
Diesel Fuel #2 Standard (Unweathered)
Page 3 of 6
očí se stříkající nebo rozprašující kapalinou nebo vzdušným materiálem. Nenoste
kontaktní čočky. Mějte k dispozici stanici k výplachu očí.
Ochrana kůže
Rukavice
Jiná ochrana kůže
Ochrana dýchacích cest
Typy respirátorů
Tepelné nebezpečí
Kontrola expozice
životního prostředí
Údaje nejsou k dispozici
Vyhněte se kontaktu s pokožkou nošením chemicky odolných rukavic, zástěry a
dalších ochranných prostředků v závislosti na podmínkách používání. Zkontrolujte
rukavice kvůli chemickému průniku a vyměňujte je v pravidelných intervalech.
Čistěte ochranné pomůcky pravidelně. Umyjte si ruce a další ohrožené oblasti
vodou a jemným mýdlem před jídlem, pitím a při odchodu z práce.
Ochrana dýchacích cest může být vyžadována pro zabránění přeexponování při
manipulaci s tímto výrobkem. Hlavní způsob ochrany je obecná či lokální ventilace.
Používejte respirátor pokud není k dispozici větrání nebo pokud není dostatečné k
odstranění příznaků.
Není požadováno, pokud je zajištěno dostatečné větrání. Pokud jsou koncentrace
prachu nad příslušnými stanovenými expozičními limity, použijte NIOSH / MSHA
ochranu dýchacích cest.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
ODDÍL 9.Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství pri 20 °C
Barva
Zápach
Prahová hodnota zápachu
Hodnota pH
Bod tání °C °C
Bod varu °C °C
Bod vzplanutí °C °C
Rychlost odpařování
Hořlavost (pevné látky plyny)
horní mez (% obj.) výbušnosti
dolní mez (% obj.) výbušnosti
Tlak páry
Hustota páry pri 20 °C
Měrná hmotnost
Rozpustnost ve vodě
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda
Teplota samovznícení °C °C
Teplota rozkladu °C °C
Viskozita pri 20 °C
Výbušné vlastnosti
Oxidační vlastnosti
9.2. další informace
Těkavé látky, % hmot.
Organické těkavé látky
Hustota pri 20 °C
údaje nejsou k dispozici.
bezbarvá
silný
ND
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
39
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
1,237
Střední, 50 až 99%
údaje nejsou k dispozici.
556
údaje nejsou k dispozici.
0
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
0
údaje nejsou k dispozici.
10,323
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
údaje nejsou k dispozici.
10.2. Chemická stabilita
Stabilní za normálních podmínek
10.3. Možnost nebezpečných reakcí
silná oxidační činidla louhy(zásady)
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
údaje nejsou k dispozici. kontaminace vysoké teploty
10.5. Neslučitelné materiály
silná oxidační činidla louhy(zásady)
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
oxid uhličitý oxid uhelnatý
ODDÍL 11: Toxikologické informace
Diesel Fuel #2 Standard (Unweathered)
Page 4 of 6
11.1. Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Žíravost/dráždivost pro kůži
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Vážné poškození očí / podráždění očí
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Mutagenita v zárodečných buňkách
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Karcinogenita
Klasifikace je založena na toxikologických informací jednotlivých složek v kapitole 3.
Toxicita pro reprodukci
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Nebezpečnost při vdechnutí
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. toxicita
Středně závažné ekologické nebezpečí. Tento produkt může
být nebezpečný pro rostliny nebo volně žijící zvířata.
Uchovávejte mimo vodní cesty.
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici
12.3. Bioakumulační potenciál
údaje nejsou k dispozici.
12.4. Mobilita v půdě
Data nejsou k dispozici
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
údaje nejsou k dispozici.
12.6. Jiné nepříznivé účinky
údaje nejsou k dispozici.
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Způsoby zneškodňování látky/přípravku
Pokyny pro odstraňování
Použitý nebo vyřazený materiál je nebezpečný odpad.
Spalte částečky nebo zlikvidujte materiál podle povolení o
nakládání s nebezpečnýčmi odpady.
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
14.1. UN kód
ADR - UN kód
IATA - UN kód
UN1593
UN1593
14.2. Název látky pro přepravu
ADR - Název látky pro přepravu
IATA - Název látky pro přepravu
Dichloromethane
Dichloromethane
14.3. Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu
ADR - Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu
IATA -Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu
6.1
6.1
Diesel Fuel #2 Standard (Unweathered)
Page 5 of 6
14.4. Obalová skupina
ADR - Obalová skupina
IATA - Obalová skupina
III
III
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
ZnecišTuje
Ne
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro
uživatele
údaje nejsou k dispozici.
14.7. Hromadná přeprava
podle přílohy II a MARPOL73/78 předpisu
IBC
údaje nejsou k dispozici.
ODDÍL 15: Informace o předpisech
Tento bezpečnostní list je v souladu s požadavky nařízení Komise (EU) 2015/830
15.1. Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek
EINECS
Chemický název
Číslo EINECS pokud je přítomen
Dichloromethane
Fuels, diesel
200-838-9
269-822-7
SVHC - látky vzbuzující velmi velké obavy
Chemický název
Údaje jsou uvedeny na LVVVO
Nevztahuje se
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
No Posouzení chemické bezpečnosti bylo provedeno pro tuto látku / směs ze strany dodavatele.
ODDÍL 16: Další informace
Datum revize:
27/09/2016
Indikace změn:
Jakékoli změny pro udržitelný rozvoj ve srovnání s předchozími verzemi jsou označeny svislou čarou
před daného odstavce.
Zkratky:
Reference:
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a / nebo pokynů pro bezpečné zacházení použitých v oddíle 2
a 3:
Bezpečnostni
oznamení
Prevence
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
Odpověď
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Skladování
P405 Skladujte uzamčené.
Likvidace
P501 Odstraňte obsah / obal podle bodu 13 bezpečnostního listu.
Zřeknutí se
odpovědnosti:
Látka nesmí být použita pro žádný jiný účel, než pro který je určena. Bezpečnostní
list byl zpracován hlavně na základě Bezpečnostního listu výrobce. Všechny údaje
uváděné v tomto dokumentu jsou určeny pouze jako informativní a jsou založeny na
důvěryhodných technických údajích. Jsou určeny pouze pro osoby, mající nezbytné
technické znalosti a na jejich vlasní nebezpečí. Protože podmínky a způsob použití
jsou mimo naše možnosti a kontrolu, zříkáme se veškerých záruk, vyjádření a
předpokladů, nebo obchodovatelnosti, vhodnosti a pod.
Diesel Fuel #2 Standard (Unweathered)
Page 6 of 6

Podobné dokumenty

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list list byl zpracován hlavně na základě Bezpečnostního listu výrobce. Všechny údaje uváděné v tomto dokumentu jsou určeny pouze jako informativní a jsou založeny na důvěryhodných technických údajích. ...

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list list byl zpracován hlavně na základě Bezpečnostního listu výrobce. Všechny údaje uváděné v tomto dokumentu jsou určeny pouze jako informativní a jsou založeny na důvěryhodných technických údajích. ...

Více