KAP/CAN Kanadská politika

Transkript

KAP/CAN Kanadská politika
Kanadská politika
zimní semestr
KAP FF ZČU
PhDr. Pavel Hlaváček PhD.
Stručná anotace kurzu
Kurz Kanadské politiky představuje stručný úvod do hlavních témat kanadské
vnitřní i zahraniční politiky a kanadské společnosti. Z hlediska vnitřní politiky
bude cílem obeznámit studenty se základními aspekty volebního a stranického
systému, vztahem mezi anglofonní a frankofonní komunitou; v zahraničněpolitické oblasti pak bude představena specifická geopolitická poloha Kanady a
významné charakteristiky kanadské zahraniční a bezpečnostní politiky (např.
Kanada jako střední mocnost, koncept lidské bezpečnosti aj.).
Rozsah kurzu a požadavky kurzu a jeho ukončení
Kurz je koncipován jako dvě přednášky týdně a jeden seminář. Přednášky jsou
nepovinné. Během úvodní hodiny si každý student vybere jedno specifické
téma, kterému se bude věnovat v rámci svých seminářů. Semináře proběhnou
formou domácí přípravy. Výběr tématu bude ponechán na studentovi, musí
nicméně rámcově odpovídat zaměření kurzu a bude podléhat explicitnímu
schválení vyučujícího. Výběr tématu musí být ukončen, resp. schválen
nejpozději na čtvrté přednášce. V rámci svých seminářů student vypracuje na
dané téma výtah v rozsahu dvou normostran A4 (jedna normostrana = 1800
znaků) plus uvedené zdroje. Musí současně být o daném tématu schopen plynule
a srozumitelně hovořit nejméně 10 minut. Tato schopnost bude ověřena během
závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška proběhne formou testu, který bude mít
část písemnou a ústní. V rámci písemné části bude ověřena znalost
odpřednášené látky a povinné literatury. V rámci ústní části bude vyzkoušena
znalost tématu, které si student vybral.
Témata přednášek
Vývoj kanadského konstitucionalismu;
postavení frankofonního obyvatelstva;
stranický a volební systém;
kanadská výjimečnost – mezi Evropou a USA;
politická geografie a geopolitika Kanady;
významné charakteristiky kanadské zahraniční a bezpečnostní politiky;
Kanada jako střední mocnost.
Povinná četba (veškeré články jsou dostupné volně na internetu nebo
prostřednictvím vyhledavačů Ebsco a Jstor)
Crosby, Ann Denholm. A Middle-Power Military in Alliance: Canada and
NORAD. Journal of Peace Research, Vol. 34, No. 1 (Feb., 1997), pp. 37-52.
Ungerer, Carl. Influence without power: middle powers and arms control
diplomacy during the cold war. Diplomacy and Statecraft, No. 18 / 2007, pp.
393–414. ):
Murray, Robert W.; McCoy, John. From Middle Power to Peace-builder: The
Use of the Canadian Forces in Modern Canadian Foreign Policy. American
Review of Canadian Studies, Vol. 40, No. 2, June 2010, pp. 171–188.
Kay, Jonathan. The Canadian Election That Changes It All. Foreign Affairs,
May 4, 2011. Dostupné na http://www.foreignaffairs.com/features/lettersfrom/the-canadian-election-that-changes-it-all .
Doran, Charles F. Will Canada Unravel? Plotting a Map if Quebec Secedes.
Foreign Affairs, September/October 1996.
Rotstein, Abraham. Canada: The New Nationalism. Foreign Affairs, October
1976.
Holmes, John. Growing Independence in Canadian-American Relations.
Foreign Affairs, October 1967.
Salloum, Habeeb. Canada's 2008 election: a carbon copy from the past.
Contemporary Review, Winter 2008, Vol. 290 Issue 1691, pp. 451 – 455.
Doporučená literatura:
Rovná, Lenka; Jindra, Miroslav. Dějiny Kanady. Praha : Lidové noviny, 2000.
Weger, Klara. Politický systém Kanady. Commonwealth: politické systémy
Plzeň: Aleš Čeněk, 2007.
Pratt, Cranford (ed.). Canadian International Development Assistance Policies:
An Appraisal. 1994.
Doern, G. Bruce (ed.). How Ottawa Spends, 2007 - 2008. The Harper
Conservatives - Climate of Change. 2007.
Cooper, Andrew F. (ed.). Middle Power after the Cold War. New York: St.
Martin´s Press, 1997.
Lipset, Seymour Martin. Dvousečná zbraň – rub a líc americké výjimečnosti.
Prostor, 2003.
Therien, Jean-Philippe - Noel, Alain. Welfare Institution and Foreign Aid:
Domestic Foundations of Canadian Foreign Policy In: Canadian Journal of
Political Science. 1994.
internetové stránky:
Asia – Pacific Foundation of Canada; http://www.asiapacific.ca/ .
Canadian International Council; http://www.onlinecic.org/ .
Canadian Politics.com; http://www.canadian-politics.com/tiki-index.php .
Canadian Politics on the web; http://polisci.nelson.com/canpol.html
Canadian Resource Page;
http://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/user/clamen/misc/Canadiana/README.
html .
Journalism net – Canadian Politics;
http://www.peoplesearchpro.com/journalism/canada/politics.htm .
Public Policy Forum; http://www.ppforum.ca/about .