Challenges Introduced By Auction Schemes

Transkript

Challenges Introduced By Auction Schemes
Konference IVD
Praha, 16. března 2016
ROZVOJOVÉ
PŘÍLEŽITOSTI V
OBLASTI OZE V
EVROPĚ A JEJICH
POTENCIÁL V ČR
Tomáš Pleskač,
ředitel divize nová energetika
ENERGETIKA JE NA POČÁTKU VELKÉ
OBMĚNY…
Technologický rozvoj
Politická rozhodnutí EU
Určující faktory pro vývoj energetiky
2
 Stanovení cílů 2030, zejména pro
OZE a úspory spotřeby elektřiny,
pravděpodobně povedou k další
vlně podpory opatření / investic
zaměřených na jejich splnění.
 Další regulatorní zásahy – zejména
pravidla velkoobchodního trhu (např.
kapacitní trhy) budou mít obrovský
význam.
 Rychlý vývoj vede ke snížení
investičních nákladů a zlepšení
parametrů OZE, malých /
kogeneračních zdrojů elektřiny,
technologií pro skladování energie,
prvků pro flexibilnější a efektivnější
řízení elektrických sítí i koncové
spotřeby a k novým formám
komunikace se zákazníky.
Důsledky
 Zdaleka největší investiční příležitostí
v energetice v příští dekádě budou OZE.
 Technologický rozvoj povede k růstu
decentralizované energetiky (zařízení
instalované u zákazníka) na úkor velkých
zdrojů, není však zřejmé, které technologie
a business modely budou úspěšné.
 Decentralizace energetiky a konvergence
dalších produktů a služeb pro koncové
zákazníky (např. telekomunikace, IT)
povede pravděpodobně k tomu, že marže
se budou přesouvat od sub-dodavatelů
jednotlivých produktů/komodit k tomu, kdo
má přímý vztah se zákazníkem.
 Klasické elektrárny a páteřní sítě však
budou i nadále nepostradatelnou částí
energetických systémů, i když jejich podíl
významně poklesne.
ČEZ JIŽ VLASTNÍ TÉMĚŘ 3,350 MW
INSTALOVANÉ KAPACITY V RÁMCI OZE V ČR A
ZAHRANIČÍ
4%
Vodní elektrárny
8%
Biomasa a bioplynové stanice
46 elekráren
s instalovanou
kapacitou 2,325 MW
(97% velké vodní)
v České republice,
Turecku, Rumunsku
a Polsku
19%
69%
Fotovoltaické elektrárny
13 elektráren
s celkovým
instalovaným
výkonem130 MW
v České republice
a v Bulharsku.
3
* MW v závislosti na finálně zvolené technologii
110 MW v biomase
a 160 MW v zařízení
na spalování biomasy
v České republice
a Polsku. 0.5 MW
v bioplynových
zařízení v České
republice a 2 MW v
Bulharsku.
Větrné elektrárny
5 parků s celkovým
instalovaným výkonem
623 MW v České
republice, Rumunsku
a Turecku. Dále
7 větrných projektů
s celkovým
instalovaným výkonem
260 -310 MW*
v Polsku.
PODÍL 27 % OZE NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ
ZNAMENÁ V ENERGETICE 47 %
Vývoj podílu OZE na spotřebě
EU, v procentech
 Ambiciózní cíl v rozvoji OZE
znamená zdvojnásobení podílu
z dnešních úrovní
 V elektroenergetice by tak výroba
z OZE měla vzrůst o 800 TWh do
roku 2030
 Přijetí tohoto návrhu znamená,
že OZE bude jedním z mála
rostoucích segmentů energetiky
4
EKONOMICKÁ EFEKTIVITA OZE ZDROJŮ JE
DETERMINOVÁNA 2 ZÁKLADNÍMI HLEDISKY: REGION A
TECHNOLOGIE
OZE Technologie
Česká Republika
Nepříznivé podmínky podpor;
Omezující podmínky malých
projektů v development fázi;
Nevhodné povětrnostní podmínky.
Vyspělé trhy se stabilními a přiměřenými systémy
podpor (např. Francie, Německo) směřující k
zavedení aukčních systémů, což významně
ovlivní struktury trhů.
Nerelevantní.
Významné cíle do r. 2030;
Úspory z rozsahu (economies of scale) zejména
díky rozlehlým oblastem výstavby;
Vyspělé trhy s přiměřenými systémy podpor
(Německo) směřující k zavedení aukčních
systémů;
Vznikající konsorcia za účelem účasti v aukcích
(Franci, Nizozemí).
Fotovoltaika
Trh významně ovlivněn historickými
událostmi;
ČEZ odporuje výstavbu střešních
solárů prostřednictvím ČEZ Esco,
s.r.o. a ČEZ Prodej, s.r.o. pro
koncové zákazníky.
Rozvinutý trh s převážně aukčními mechanismy;
Přítomnost několika významných hráčů na trhu
(konsolidace možná).
Vodní zdroje
Existující podpora (pro zdroje do 10
MW).
N/a
Biomasa
Průběžný monitoring možností.
N/a
Onshore vítr
Offshore vítr
5
Západní s Střední Evropa
ČTYŘI ZEMĚ BYLY PRIORITIZOVÁNY
PRO AKVIZICI PROJEKTŮ OZE
 ČEZ se zaměřuje na státy se stabilním
právním prostředím;
 Německo, Polsko, Francie, Velká Británie, příp.
další státy západní a střední Evropy;
 Ve všech těchto státech existuje
stabilní regulatorní rámec OZE daný platnou
legislativou;
 Díky výše uvedenému jsou tyto
trhy považovány za trhy s nízkým
legislativním rizikem (změna právního
prostředí, výše podpory apod.)
→ do těchto států bude ČEZ směřovat své
budoucí investice;
 ČEZ nemá v úmyslu směřovat svoje zdroje na
trhy s nevyřešenou/rizikovou legislativní
úpravou OZE a tím ovlivňující návratnost
projektů;
 V těchto zemích chce ČEZ jak rozvíjet nové
projekty, tak kupovat stávající.
6
PRIORITNÍ ZEMĚ MAJÍ PŘED SEBOU NÁROČNÝ
ÚKOL KE SPLNĚNÍ CÍLŮ K ROKU 2020
Celková
mezera v
GW do
splnění
cíle 2020
46.6
vybrané země
24.7
20
17.8
17.3
16.5
12.3
9.6
Francie
Německo
Portugalsko
Řecko
Finsko
Polsko
Belgie
Norsko
Irsko
Slovensko
Rakousko
Dánsko
Švédsko
0.8
Nizozemí
2.4
Itálie
4.0
Velká Británie
4.2
Turecko
5.8
Průměrný
roční přírůstek
06-14 [GW]
1.9
0.4
2.9
3.6
0.4
1.9
7.9
0.5
0.5
0.1
0.6
0.7
0.3
0.2
0.1
0.4
0.4
0.9
Zbývající roky
do dosažení
cíle
25
60
7
5
45
9
4
20
14
44
10
7
12
13
10
Already met their
RES targets
Zbývající GW pro naplnění cíle
7
6.5
Španělsko
6.9
GW ve výstavbě
NĚMECKO – KLÍČOVÝ TRH PRO VSTUP A
ROZVOJ SKUPINY ČEZ V OBLASTI OZE
Proč Německo
Hlavní úkoly a výzvy
 Nízká regulatorní rizika; stabilní
 Vysoce vyspělé a konkurenční tržní
prostředí s řadou hráčů (významná
segregace malých developerů/vlastníků
projektů - zejména v rámci „onshore“
trhu;
prostření;
▪
Velký trh, geografická a kulturní
blízkost ČR;
▪
▪
Dobré napojení na český trh;
▪
8
Pokrokové a propracované tržní
prostředí – „Evropská laboratoř OZE
a nových trendů v energetice“ - díky
“Energiewende”
Konkurence místních utilit –
v rámci projektů na souši (onshore)
je extrémně vysoká
▪
Nízké tržní riziko v rámci regulovaných
aktiv vede k nižším výnosům (ve
srovnání s ostatními evropskými trhy);
▪
„Offshore“ nabízí vyšší
výnosy/rizika, je tedy spíše přístupný
„velkým“ hráčům na trhu.
POLSKO – SILNÁ POZICE V OZE DÍKY
VLASTNICTVÍ ECOWIND
Proč Polsko
Hlavní úkoly a výzvy
 Vlastnictví developera EcoWind
 Častá změna právního prostředí a
Construction;
 Silný tým a znalost trhu;
 Dobré větrné podmínky.
podpůrných schémat;
 Aukční systém v onshore větru;
 Nejasné podmínky povolovacího řízení
(diskuse o minimální vzdálenosti turbín
od obydlí);
 Nejasné termíny pro konání aukcí.
9
FRANCIE – NAVÝŠENÍ PODÍLU OZE NA
ENERGETICKÉM MIXU
Proč Francie
Hlavní úkoly a výzvy
 Francie chce do roku 2030 navýšit podíl
 Velmi lokalizovaný trh, který preferuje
OZE na 32% celkové spotřebované
energie;
 Zatím zachování feed-in tarifu i pro
onshore projekty;
 Podpora offshore projektů;
 Zjednodušení povolovacích procesů.
10
hlavně lokální hráče;
 Zdlouhavost povolovacího řízení.
VELKÁ BRITÁNIE – VELKÝ POTENCIÁL V
OFFSHORE VĚTRU
Proč Velká Británie
Hlavní úkoly a výzvy
 I přes nedávné změny v systému
 Nízká podpora pro nové projekty,
podpory přetrvává stabilita prostředí;
 Dlouhodobá podpora offshore projektů;
 Dobré přírodní podmínky;
 Rovný přístup k lokálním i zahraničním
investorům.
11
zejména onshore vítr;
 Větší podíl podpory pro menší zdroje;
 Konkurenční prostředí.
MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY V ČR A BIOMASA
Výroba elektřiny brutto z MVE 1,1 TWh/rok
(ČR, 2014)
Instalovaný výkon MVE celkem 308 MW
(ČR, 2013)
PV
Větrné
2,1
2,1
Vodní >10 MW
144 MW 164 MW
Vodní 1-10 MW
0,5
Vodní 0-1 MW
2,6
0,9
0,5
0,5
0,5
Nevyužitá kapacita řek
Bioplyn
12
Vodní 1-10 MW
Biomasa
 Biomasa je v ČR nejlevnější zdroj OZE,

Vodní 0-1 MW
další výhody jsou spatřovány zejména v
zachování energetické soběstačnosti
Návrh ambice ČEZ je stát se významným
integrovaným hráčem v biomase s 20%
tržním podílem na trhu do r.2025, což
odpovídá
 Vodní elektrárny o výkonu 0-10 MW (MVE) loni


vyrobily 12 % obnovitelné elektřiny v ČR,
celkový instalovaný výkon MVE 308 MW,
Skupina ČEZ vlastní 20% trhu;
Odpovídají současnému trendu decentralizace
energetiky
Možné synergie při automatizaci i výrobě, s
instalací vírových turbín, na jejichž vývoji se
podílíme
STŘEŠNÍ FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA
OD ČEZ
 Nabídka produktu spuštěna 22.10. 2015
 Obsah nabídky:
 navržení optimálního řešení
 podporu s administrativou včetně dotace
 výhodné financování
 instalaci a následnou údržbu
 Stav k 19. 2. 2016
 9 753 lidí projevilo zájem
 673 zájemcům zpracováváme nabídku
 306 připravujeme smlouvu
 151 smluv uzavřeno
 8 elektráren instalováno
13

Podobné dokumenty

Ceník šikmých výtahů TOPLIFT

Ceník šikmých výtahů TOPLIFT s el. pohonem Al. bubnu, napájení 230V/16A, max. nosnost 230kg, 44m tažného lana d=6mm pro max. přepravní výšku 20m, dvě volitelné střední rychlosti 20 nebo 40 m/min (při použití sklopného skipovéh...

Více

Katalog on-line aukcí 12. 11. 2014

Katalog on-line aukcí 12. 11. 2014 Katalog on-line aukce Filatelie Stošek s.r.o.

Více

CI04_15_WEB_23_46

CI04_15_WEB_23_46 dopravy má pak LNG další využití i v železniční dopravě. LNG v dopravě není zatím u nás vůbec rozšířeno, ale Česká republika má k úspěšnému využití LNG několik výrazných předpokladů. Leží ve středu...

Více

Katalog on-line aukcí 15. 9. 2014

Katalog on-line aukcí 15. 9. 2014 Katalog on-line aukce Filatelie Stošek s.r.o.

Více

Katalog on-line aukcí 30. 5. 2014

Katalog on-line aukcí 30. 5. 2014 Katalog on-line aukce Filatelie Stošek s.r.o.

Více

Katalog on-line aukcí 28. 1. 2016

Katalog on-line aukcí 28. 1. 2016 Katalog on-line aukce Filatelie Stošek s.r.o.

Více

Katalog on-line aukcí 15. 5. 2014

Katalog on-line aukcí 15. 5. 2014 Katalog on-line aukce Filatelie Stošek s.r.o.

Více