Zpravodaj 1/2014 - Hovawart klub ČR

Komentáře

Transkript

Zpravodaj 1/2014 - Hovawart klub ČR
ROČENKA
2013
Zpravodaj 1/2014
Zpravodaj-nova grafika.indd A
20.6.14 16:19
Zprávy a oznámení
B
Zpravodaj-nova grafika.indd B
20.6.14 16:19
Zprávy a oznámení
Obsah
Zprávy a oznámení
Úvodní slovo předsedkyně .........................................................................................................3
Zápis z Členské schůze ...............................................................................................................4
Výsledovka za rok 2013 ..............................................................................................................8
Finanční plán 2014 .....................................................................................................................9
Zpráva revizní komise ...............................................................................................................10
Představení členů výboru ..........................................................................................................11
Poplatková listina ......................................................................................................................13
Zpráva ze zasedání IHF............................................................................................................14
Chovatelství
Přehled vrhů 2013.....................................................................................................................15
Sestava odchovů v roce 2013 .....................................................................................................16
Vrhy v roce 2013 podle chovatelských stanic ...........................................................................40
Přehled vyhodnocení DKK 2009–2011. ...................................................................................46
Aktivní plemeníci .....................................................................................................................57
Výstavy
Výstavní úspěchy za rok 2013.........................................................................................................73
Výsledky Speciální výstavy, 18. 5. 2013, Knížecí rybník u Tábora ...............................................75
Vyjádření rozhodčí ke Speciální výstavě ....................................................................................81
Výsledky Klubové výstavy, 28. 9. 2013, Bochovice u Třebíče .....................................................82
Vyjádření rozhodčího ke Klubové výstavě .................................................................................88
Výcvik
Zpráva výcvikové referentky......................................................................................................90
Česko-Slovenský závod hovawartů ............................................................................................91
Mistrovství republiky 2013 se zadáváním titulu CACT ............................................................92
Mistrovství světa hovawartů IHF podle IPO-FH ....................................................................94
Pracovní hovawart 2013 ............................................................................................................95
Zdraví
Hovawart a některé dědičné oční vady .......................................................................................96
Adresář klubu ..........................................................................................................................99
ROČENKA 2013 – ZPRAVODAJ - ročník XXV, r. 2014, číslo 1
Vydává HOVAWART KLUB ČR, o.s.
Redakční rada: Martina Pokorná, Michaela Weidnerová, Mgr. Veronika Douchová
Články soustřeďuje: Martina Pokorná, e-mail: [email protected]
Vychází min. 3x ročně, náklad 600 kusů. Zdarma pro členy klubu. Tiskové chyby vyhrazeny.
Zaslané příspěvky jsou upraveny redakční radou. Pokud si to autor nepřeje, je třeba, aby to při zaslání článku uvedl.
Sazba: Martina Pokorná
Foto na titulní straně: Markéta Wortnerová a Kateřina Houšková
1
Zpravodaj-nova grafika.indd 1
20.6.14 16:19
Zprávy a oznámení
Úvodní slovo předsedkyně
Milí členové,
jmenuji se Tereza Mulačová a na letošní členské schůzi konané dne 5. 4. jsem byla zvolena předsedkyní Hovawart klubu ČR.
Následující tři roky tedy budu úvodník ve zpravodaji klubu psát já.
Chtěla bych touto cestou poděkovat výboru klubu, který působil v předchozích třech letech, a pomocníkům z řad členů za
práci, kterou pro klub odvedli. Většina členů ve výboru působí i nadále, přibyly nám však i nové tváře, které, doufám, vnesou
do činnosti našeho klubu další přínosné nápady. Na členské schůzi bohužel nebyl zvolen kompletní výbor klubu, na pozice
výstavní referent, výcvikový referent a hlavní poradce chovu nezískal ani jeden z kandidátů dvoutřetinovou většinu hlasů potřebnou ke zvolení. Proto byli do těchto funkcí výborem do příští schůze pověřeni kandidáti, kteří získali více hlasů. Členská
schůze v roce 2015 bude tedy opět schůzí volební. Zejména nepříjemná je tato situace u hlavního poradce chovu, tedy funkce
pro chovatelský klub klíčové. Protože jsme se v tomto případě nechtěli uchylovat k dočasným řešením (s ohledem na množství agendy, kterou HPCH vyřizuje), dohodli jsme se, že HPCH bude i nadále vykonávat paní Hana Jemelková (která již
pro další období nekandidovala) a budeme se snažit najít vhodného kandidáta, který by oslovil většinu členů pro své zvolení.
Ráda bych nastínila seznam akcí, které se v letošním roce budou pod záštitou Hovawart klubu konat. Kromě tradičních
svodů a bonitací to budou – Klubová výstava se svodem plemeníků v květnu na Knížecím rybníku a Speciální výstava v září
v Bochovicích u Třebíče, v říjnu Mistrovství republiky podle IPO-FH s doplňkovými kategoriemi FPr1–3 a Mistrovství světa
IHF podle IPO-FH, které letos v listopadu pořádá náš klub ve spolupráci se ZKO Defurovy Lažany. V uplynulých letech se
naši závodníci na MS skvěle umisťovali a doufáme, že je přijdete na domácí půdu podpořit! Pokud máte zájem a čas na některé z akcí pomoci, ozvěte se, prosím, buď mně, nebo přímo odpovědnému členovi výboru. Za nabídnutou pomoc budeme rádi.
V letošním roce bohužel nestihneme zorganizovat letní klubový tábor, nicméně bychom rádi uspořádali prodloužený výcvikový víkend na podzim, i nadále budeme spolupracovat se členy, kteří pořádají hovawartí školky a další akce pro hovawarty,
informace o nich najdete na klubových stránkách.
Hledáme způsob, jak zatraktivnit pro účastníky svody mladých a zároveň využít hojné účasti nových majitelů hovawartů na
těchto akcích k tomu, abychom u nich podnítili zájem o provozování aktivit se svým psem. Na svodu mladých ve Štěpánově
probíhala paralelně i hovawartí školka, na následujícím svodu na Knížecím rybníku plánujeme pro účastníky také aktivity,
kterými by se zabavili psi i jejich pánové.
Toto číslo zpravodaje vychází poprvé ve větším formátu a barevně, doufám, že to bude změna k lepšímu a že se časem
dopracujeme k reprezentativní formě zpravodaje, který by jednou ročně shrnoval slovem i fotografiemi dění v uplynulém
roce. Veškeré aktuální informace a výsledky chovatelských akcí, výstav a dalších najdete samozřejmě na klubových webových
stránkách.
Přeji vám hodně radosti s vašimi psími kamarády a těším se na shledání na některé z akcí!
Tereza Mulačová
předsedkyně Hovawart klubu ČR
Zpravodaj-nova grafika.indd 2
20.6.14 16:19
Zprávy a oznámení
Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o. s.,
Restaurace Léta Páně v Praze, 5. 4. 2014
Program schůze:
1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů schůze
2. Roční uzávěrka za rok 2013
3. Finanční plán na rok 2014
4. Zpráva výboru
5. Zpráva o činnosti RK za rok 2013
6. Plán činnosti klubu na rok 2014
7. Volba výboru klubu
8. Volba kárné komise
9. Návrhy úpravy bonitačního řádu v bodě 8.1
10. Návrhy členů + diskuze
11. Závěr
1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů schůze
Schůze je zahájena v 13.10 hodin. Schůzi zahájila paní Blanka Brázdová. Na schůzi je přítomno 50 členů. Probíhají návrhy
na volební komisi.
Předsedající schůze: Blanka Brázdová
Pro: 50
Proti: 0
Zdržel se: 0
Složení volební komise: Kotěšovská Jiřina, Vernerová Lenka, Juklová Kristýna
Pro: 50
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zapisovatel: Barbora Pokorná
Pro: 50
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ověření zápisu: Zálešáková Eva, Fejfarová Kateřina
Pro: 50
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schválení programu schůze:
Pro: 50
Proti: 0
Zdržel se: 0
Program členské schůze byl přijat.
2. Roční uzávěrka za rok 2013
Tereza Mulačová předkládá roční uzávěrku za rok 2013 k náhlednutí členům. Uzávěrka byla předložena
i revizní komisi. Zároveň předkládá stav účtu k 31. 12. 2013
Pro: 45
Proti: 0
Zdržel se: 6
Příloha č. 1
Před hlasováním se počet hlasů zvyšuje na 51.
3
Zpravodaj-nova grafika.indd 3
20.6.14 16:19
Zprávy a oznámení
3. Finanční plán na rok 2014
Tereza Mulačová představuje finanční plán, který je předkládán členům členské schůze.
Pro: 50
Proti: 0
Zdržel se: 1
Příloha č. 2
4. Zpráva výboru
Blanka Brázdová předkládá zprávu výboru. Informuje členy o akcích, které klub pořádal (bonitace, svody, výstavy, závody).
Dále informuje členy o změnách z ČMKU (např. o delegacích rozhodčích na výstavách)
Informuje o zasedání IHF. Mimo jiné probírá informace z IHF o degenerativní myopatii a o vyšetřování v České republice.
5. Zpráva o činnosti RK v roce 2013
Paní Kotěšovská předkládá zprávu revizní komise.
Příloha č. 3
6. Plán činnosti klubu na rok 2014
Blanka Brázdová představuje plán činnosti klubu na rok 2014. Termíny výstav, bonitací a svodů, mistrovství stopařů a
mistrovství podle IPO (bude uvedeno na stránkách webu). Dále informuje členy
o konání mistrovství stopařů, které bude letošní rok v České republice. Informuje o plánovaném výjezdu na zasedání IHF,
které bude v Německu. A o spojení s výstavou, která je při zasedání. Výhledově se zaměřit na mistrovství IPO3 v příštím
roce. Informuje o spuštění anglické verze klubových stránek (zatím funguje databáze klubu).
7. Volba členů výboru
Blanka Brázdová informuje o práci výboru v minulém období. O změnách povahového testu a bonitačních řádů.
Probíhá jednotlivé představení kandidátů.
Kandidáti na funkce:
Předseda: Tereza Mulačová
Jednatel: Šárka Slezáková
Hlavní poradce chovu: Martina Balonová, Ing. Luděk Novák
Ekonom: Petr Fikejz
Šéfredaktor zpravodaje: Michaela Weidnerová, Martina Pokorná
Bonitační referent: Hana Vendlerová
Výcvikový referent: Cyril Kunštek, Blanka Brázdová
Výstavní referent: Aneta Zahradníčková (poslaný souhlas s navržením), Eva Míchalová
Propagační referent: Kateřina Fejfarová, Lukáš Burian
Uvedení kandidáti svou kandidaturu přijímají.
Pro zvolení kandidáta je potřeba minimálně 34 hlasů.
Probíhá tajné hlasování.
Byla vyhlášená 20 minutová přestávka na sečtení hlasovacích lístků.
Schůze pokračuje v 17.15 hod.
Výsledky hlasování:
Předseda: Tereza Mulačová – 51 hlasů
Jednatel: Šárka Slezáková – 49 hlasů
Hlavní poradce chovu: Martina Balonová – 25 hlasů, Luděk Novák – 24 hlasů
Ekonom: Petr Fikejz – 48 hlasů
Šéfredaktor zpravodaje: Michaela Weidnerová – 28 hlasů, Martina Pokorná – 22 hlasů
4
Zpravodaj-nova grafika.indd 4
20.6.14 16:19
Zprávy a oznámení
Bonitační referent: Hana Vendlerová – 51 hlasů
Výcvikový referent: Cyril Kunštek – 23 hlasů, Blanka Brázdová – 28 hlasů
Výstavní referent: Aneta Zahradníčková (poslaný souhlas s navržením) – 26 hlasů, Eva Míchalová – 25 hlasů
Propagační referent: Kateřina Fejfarová – 33 hlasů, Lukáš Burian – 16 hlasů
Platných hlasovacích lístků: 51
Neplatných hlasovacích lístků: 0
Do výboru byli zvoleni:
Předseda: Tereza Mulačová
Jednatel: Šárka Slezáková
Ekonom: Petr Fikejz
Bonitační referent: Hana Vendlerová
Bude probíhat druhé kolo hlasování.
Byla upravena kandidátka. Na funkci hlavního poradce chovu byl navržen Jan Šeda, který se svou kandidaturou souhlasí.
Z funkce šéfredaktora zpravodaje odstoupila Michaela Weidnerová.
Kandidáti na funkci v druhém kole:
Hlavní poradce chovu: Martina Balonová – 18 hlasů, Luděk Novák – 17 hlasů, Jan Šeda – 14 hlasů
Šéfredaktor zpravodaje: Martina Pokorná – 43 hlasů
Výcvikový referent: Cyril Kunštek – 21 hlasů, Blanka Brázdová – 29 hlasů
Výstavní referent: Aneta Zahradníčková (poslaný souhlas s navržením) – 27 hlasů, Eva Míchalová – 23 hlasů
Propagační referent: Kateřina Fejfarová – 39 hlasů, Lukáš Burian – 11 hlasů
Změnil se počet hlasujících na 50.
Pro zvolení kandidáta je potřeba minimálně 34 hlasů.
Probíhá tajné hlasování.
Platných hlasovacích lístků: 50
Neplatných hlasovacích lístků: 0
Do výboru byli zvoleni:
Předseda: Tereza Mulačová
Jednatel: Šárka Slezáková
Pokladní: Petr Fikejz
Šéfredaktor zpravodaje: Martina Pokorná
Bonitační referent: Hana Vendlerová
Propagační referent: Kateřina Fejfarová
Nové doplňující volby proběhnou příští rok, na řádné členské schůzi.
Pro: 49
Proti: 0
Zdržel se: 1
U ostatních členů výboru došlo k pověření funkci. HPCH zůstane prozatím Hana Jemelková, do funkce výcvikového
referenta bude pověřena Blanka Brázdová a funkcí výstavního referenta byla pověřena Aneta Zahradníková. Ani jeden
z nich nemá hlasovací právo při schůzích výboru.
Pro: 48
Proti: 0
Zdržel se: 2
Změnil se počet hlasujících na 48.
5
Zpravodaj-nova grafika.indd 5
20.6.14 16:19
Zprávy a oznámení
8. Volba kárné komise
Kárná komise
Kandidát č. 1 – Linda Luksa
Kandidát č. 2 – Lenka Řačáková
Kandidát č. 3 – Renata Králová
Kandidát č. 1 – 48 hlasů
Kandidát č. 2 – 47 hlasů
Kandidát č. 3 – 46 hlasů
Kárná komise byla zvolena.
Platných hlasovacích lístků: 48
Neplatných hlasovacích lístků: 0
8. Návrh úpravy bonitačního řádu v bodě 8.1
Lenka Řačáková předkládá návrh o zařazení zkoušky OBZ na první třídu chovnosti.
Příloha č. 4
Schvalování úpravy bonitačního řádu.
Pro: 48
Proti:0
Zdržel se: 0
Bonitační řád byl schválen.
10. Návrhy členů a diskuze
Probíhá diskuze na téma řešení volebního řádu – úpravy stanov, změny v databázi (diskuzní fórum nahradit videem z bonitací), zařazení svodů v termínu bonitace v Mladé Boleslavi (1. 6.). Dále probíhá diskuze nad povahovým testem.
Před hlasováním se počet hlasů snižuje na 46.
9. Závěr
1) Byla přijata účetní uzávěrka za rok 2013.
2) Byl přijat finanční plán na rok 2014.
3) Byl zvolen nový výbor o 6 členech. Do zbylých funkcí byli pověřeni: Hana Jemelková jako HPCH, Blanka Brázdová
jako výcvikový referent a Aneta Zahradníčková jako výstavní referent. Doplňující volby do výboru proběhnou na další
řádné členské schůzi v roce 2015.
4) Byla zvolena kárná komise.
5) Byl přijat návrh úpravy bonitačního řádu.
Pro: 46
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení členské schůze bylo schváleno.
Schůze je ukončena v 19.14 hod.
Praha, 5. 4. 2014
Zapisovatel:
Barbora Pokorná
Ověřovatelé zápisu:
Eva Zálešáková
Kateřina Fejfarová
není redakčně upraveno
6
Zpravodaj-nova grafika.indd 6
20.6.14 16:19
Zprávy a oznámení
Výsledovka za rok 2013
PŘÍJMY
tržby z prodeje služeb
KL+KV
svody+bonitace
letní tábor
výstavy
startovné zk a závody
reklama
smlouvy s nečleny
příspěvky ČKS
úroky BÚ a kurzový zisk
členské příspěvky
provozní dotace
CELKEM PŘÍJMY
578 200
33 725
143 500
148 625
162 258
35 834
50 258
4 000
22 650
2 595
217 827
36 100
857 372
NÁKLADY
spotřeba materiálu
ceny výstavy, závody
režijní materiál
ostatní
cestovné a stravné
196 088
113 470
72 518
10 100
185 036
služby
poštovné
veterinární služby
pronájem
DNA
ubytování
náklady tábor
zpravodaj
účetnictví
ostatní služby
342 554
6 447
6 796
14 500
70 544
34 294
135 175
26 161
4 000
44 637
posuzné a zapisovatelé
43 300
ostatní náklady
BÚ
telefony
31 837
10 837
21 000
odpisy
příspěvky ČKS, IHF
nedaň.služby
náklady na repezentaci
občerstvení, obědy
CELKEM NÁKLADY
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
0
14 429
0
40 882
854 126
3 246
7
Zpravodaj-nova grafika.indd 7
20.6.14 16:19
Zprávy a oznámení
Finanční plán na rok 2014
Náklady
spotřeba materiálu
odpisy
příspěvky ČKS
10 000
20 000
150 000
200 000
2 500
15 000
6 000
15 000
40 000
70 000
5 000
20 000
55 000
46 000
10 000
10 000
0
13 000
celkem
687 500
cestovné a stravné
ostatní služby
mzdové náklady
ostatní náklady
Výnosy
tržby z prodeje služeb
- režijní (kanc. potřeby, kolíky na stopy)
- drobný majetek
- ceny výstavy, závody
- doména
- poštovné
- veterinární služby
- pronájem
- tisk a zprac. zpravodaje
- DNA
- SW
- občerstvení
- ubytování
- posuzné a zapisovatelé
- bankovní poplatky
- příspěvky na telefon
- krycí listy a kontroly vrhu
- svod mladých
- svod plemeníků
- bonitace
- výstavy
- zkoušky, závody
- smlouvy nečleni
35 000
50 000
2 000
100 000
170 000
40 000
2 000
příspěvky ČKS
úroky BÚ a kurzový zisk
členské příspěvky
24 000
5 500
210 000
celkem
plánovaná rezerva – HV
638 500
-49 000
8
Zpravodaj-nova grafika.indd 8
20.6.14 16:19
Zprávy a oznámení
Zpráva revizní komise
ZPRÁVA O ýINNOSTI RK v roce 2013
RK v prĤbČhu roku provádČla kontrolu chovných jedincĤ vypsaných na krycích listech v
návaznosti na þlenství jejich majitelĤ.
Kontrolovala zbonitované jedince, jejichž majitelé nebyli þleny a ani nemČli uzavĜenou
smlouvu s klubem,zda byli správnČ zaĜazeni do archivu chovných jedincĤ.
Nebyly shledány žádné nedostatky.
RK se zúþastĖovala schĤzí Výboru klubu a bonitací.
RK konstatuje, že na webu HW klubu byla zveĜejnČna Bonitaþní karta (projednáváno na
þlenské schĤzi 9.3..2013),takže tento nedostatek byl odstranČn.
RK tímto hlavní poradkyni HanČ Jemelkové dČkuje.
DČkuje i celému výboru a chovatelskému kolektivu za jejich práci pro klub .
Kontrola úþetních dokladĤ neprokázala žádné závažné chyby. Drobné administrativní
nedostatky byly projednány s pĜedsedou a ekonomkou klubu a ty byly odstranČny.
RK neĜešila žádné stížnosti þlenĤ HW klubu.
Jan Peclová
V Šlovicích, 10.2.2014
9
Zpravodaj-nova grafika.indd 9
20.6.14 16:19
Zprávy a oznámení
Představení členů výboru
Tereza Mulačová, předsedkyně klubu
Jmenuji se Tereza Mulačová a členem Hovawart klubu jsem od roku 2004. V letech 2011 – 2014 jsem
působila ve výboru klubu na pozici ekonoma. Účastním se jako instruktor hovawartích školek, tábora
pořádaného klubem a pomáhám na klubových akcích. Vlastním chovatelskou stanici Hali Gali.
Šárka Slezáková, jednatelka
Jmenuji se Šárka Slezáková, členem klubu jsem od roku 1991. Prvního hovawarta jsem si pořídila
v roce 1990. Od té doby jsou hovawarti součástí mého života. Od roku 2011 jsem jednatelkou klubu.
Vždy jsem pomáhala při různých klubových akcích. S manželem máme chovatelskou stanici Royal
Safe.
PaedDr. Petr Fikejz, ekonom
Jmenuji se Petr Fikejz, bydlím v Hradci Králové a mám dvě děti. Členem Hovawart klubu jsem od
roku 2011. Povoláním jsem učitel na ZŠ s aprobací matematika – zeměpis a od roku 1990 vykonávám
funkci ředitele školy. Mezi mé zájmy patří cestování, fotografování, folk a country hudba. V minulých
letech mi společnost dělali tři hovawarti a jeden chodský pes. Nyní jsem majitelem psa Jacobi Gasko
Prim.
Hana Vendlerová, bonitační referentka
Jmenuji se je Hanka Vendlerová, v Hovawart klubu jsem od roku 2006 a funkci bonitačního referenta
vykonávám již tři roky. Zúčastňuji se také chovatelských a výcvikových akcí HwK. V současné době
vlastním dva hovawarty, se kterými ráda podnikám výlety. Mou velkou zálibou jsou psí výstavy.
Kateřina Fejfarová, propagační referentka
Jmenuji se Kateřina Fejfarová, je mi 29 let a mám vystudovanou VŠ v oboru sociální práce. Prvního
hovawarta jsem si pořídila v roce 1998 a od té doby jsem tomuto plemeni věrná. Momentálně máme
doma „hovíky“ dva – Berwilla Hali Gali a Escadronu z Brzáneckých vinohradů. Mým cílem na pozici
propagačního referenta je především vytvoření nového loga našeho klubu a reklamních předmětů,
které by klub mohl na svých akcích poskytovat členům a všem ostatním zájemcům.
Martina Pokorná, šéfredaktorka zpravodaje
Jmenuji se Martina Pokorná a členem Hovawart klubu jsem od roku 2003. Již několik let spolupracuji
na přípravě veškerých tiskovin pro klub, ať už se jedná o Zpravodaj nebo katalogy na výstavy, svody
a bonitace. Aktivně se věnuji výcviku sportovní a záchranářské kynologie.
10
Zpravodaj-nova grafika.indd 10
20.6.14 16:19
Zprávy a oznámení
Členové výboru na rok pověřeni funkcí (bez hlasovacího práva)
Hana Jemelková, hlavní poradce chovu
členem klubu jsem od roku 1992 a funkci hlavního poradce chovu jsem vykonávala od roku 2008.
Blanka Brázdová, výcviková referentka
Členem Hovawart klubu jsem od 1993, můj první hovawart byl Dustin Plavý vítr, nyní mám Ulsana
Gasko Prim. Předsedkyní klubu jsem byla šest let, před tím jsem jeden rok vykonávala funkci člena
revizní komise.
Největším mým koníčkem je výcvik psů, ani se mi nechce psát, jak dlouho se mu věnuji...
Na funkci výcvikového referenta se moc těším.
Aneta Zahradníčková, výstavní referentka
Jmenuji se Aneta Zahradníčková, je mi 22 let a bydlím v Oslavanech na Moravě. Členem Hovawart
klubu jsem od roku 2010, vlastním psa Nasthy z Budské samoty. Aktivně se účastním na akcích našeho klubu a také českých a zahraničních výstav.
11
Zpravodaj-nova grafika.indd 11
20.6.14 16:20
Zprávy a oznámení
HOVAWART KLUB ČR, o. s.
P op l at ko vá l i st i na na r ok 20 14
ČLENOVÉ HWK
NEČLENI
400,-
400,-
Členské poplatky na rok 2014
Klubová/speciální výstava
1.uzávěrka
2.uzávěrka
1.uzávěrka
2.uzávěrka
první pes vč. katalogu
650,-
750,-
750,-
850,-
další pes bez katalogu
500,-
600,-
600,-
700,-
třída štěňat
200,-
300,-
300,-
400,-
třída dorostu a čestná
200,-
300,-
300,-
400,-
třída veteránů
150,-
200,-
250,-
300,-
soutěže
200,-
300,-
300,-
400,-
přihlášení do soutěží
v den výstavy
300,-
400,-
200,-
200,-
1 400,-
2 000,-
100,-
100,-
Vystavení KL pro ČR
200,-
400,-
Vystavení KL pro zahraničí
200,-
400,-
Kontrola vrhu
200,-
400,-
6,-Kč / km
6,-Kč / km
Ostatní akce klubu
Svod mladých
Bonitace*
Svod plemeníků
Služby
Úhrada cestovních nákladů PCH
Uzavření smlouvy
o chovatelském servisu**
500,-
Inzerce ve Výstavním katalogu
a Zpravodaji klubu
½ strany A5
300,-
300,-
Celá strana
500,-
500,-
Upozornění:
Kromě členů klubu mohou psy plemene hovawart s průkazem původu chovat i nečlenové klubu, ale pouze na
základě uzavřené Smlouvy o poskytování chovatelského servisu**.
Poznámky:
* Cena za bonitaci zahrnuje poplatek za povinný odběr vzorků za účelem stanovení individuálního profilu DNA.
** Podrobné informace o uzavření smlouvy naleznete na adrese http://www.hovawart.cz/klub/info-neclen.php
HOVAWART KLUB ČR, o. s., Náchodská 411, 193 00 Praha 9
www.hovawart.cz
12
Zpravodaj-nova grafika.indd 12
20.6.14 16:20
Zprávy a oznámení
Zpráva ze zasedání IHF
Zasedání členských zemí IHF se konalo v Norsku ve dnech 6. 9. – 8. 9. 2013. Za Hovawart klub ČR
se ho zúčastnily Blanka Brázdová a Šárka Slezáková.
Závěry ze zasedání 6. 9. 2013
Nebyl přijat návrh Rakouska o zadávání res. čekatele šampiona IHF.
Zahraniční krytí bude probíhat podle dohodnutých pravidel, pokud ne, možný postih není reálný.
Nebude asistentka prezidenta.
Návrh na vedení zasedání IHF hostitelskou zemí nemá jednoznačný závěr.
K požadavku na povinné oční vyšetření nebyl přijat žádný závěr.
Hlášení o závažných onemocněních e-mailem není nutné, provádí se online.
Na novém webu IHF jsou odkazy na weby členských zemí, jednotlivé země budou své weby aktualizovat.
Každá fena před povolením krytí by měla absolvovat povahový test (kromě Švédska a Norska).
Zvýšení členských příspěvku na 0,40 EUR za člena.
Mistrovství IHF dle IPO3 se bude konat v roce 2015 v Německu. RZV bude vše hradit, předpoklad 30 psů, každá země
může nominovat min. dva a max. pět závodníků. V případě volných míst bude otevřena kategorie IPO2, resp. IPO1.
Příští zasedání IHF 2014 bude v Německu, pro rok 2015 je navržena Itálie, na rok 2016 projevili Češi a Slováci zájem
o společné zasedání a zároveň uspořádání 1. světové výstavy hovawartů.
Závěry zasedání komise pro chov 7. 9. 2013
Příspěvek Rakouska: Krycí psi mohou být evidováni v rámci IHF jen v jedné zemi (to platí pro všechny chovné jedince
v ČR).
Zpráva Holandska: Zástupce Holandska informoval o chovu ve své zemi, počtu štěňat, situaci v klubu. Diskuse proběhla
na téma malého povědomí budoucích majitelů hovawartů o tom, že hovawart je pracovní plemeno.
Zpráva ČR: Zástupce ČR prezentoval chov ČR, odchovaná štěňata, využití plemeníků, historii chovu a problémy
exteriéru, zdraví a povahy. Ostatní účastníci se zajímali o náš svod mladých a DNA. Tápio Eerola při diskuzi o problémech
s povahami hovawartů nejen v ČR upozornil na nebezpečí spojení labilních fen s IPO-psy. Toto označil jako daleko
nebezpečnější než naopak a zdůraznil nutnost chovat na povahově vyrovnaných fenách, pokud je snaha povahy zlepšit.
Němci a Finové požádali o písemnou zprávu o odběrech DNA.
Další země pak již jen informovaly o zvláštnostech chovu a nemocech.
Paní Sigrid Darting-Entenmann informovala o výzkumu degenerativní myelopatií (DM), Gentest není věrohodný, i NN
měl DM (aktuální zpráva o feně z HZD, u které byl gentest N/N, a prokazatelně byla diagnostikována DM).
Z těchto důvodů je selekce v chovu dle gentestu velmi nebezpečná, vede k riziku vyřazení kvalitních jedinců z chovu stejně
tak, jako tomu bylo v případě jaterního shuntu. Pan Tapio Eerola upozornil, že většina onemocnění je polygenní, gentesty
jsou velmi nebezpečné, chovatelé pak přehnaně reagují a mnoho dobrých psů se vyřazuje z chovu.
IHF má databázi nemocí, přístup pro HPCH online, paní Darting-Entenmann nabízí školení.
Příští rok prezentace chovu – Německo.
Neděle 8. 9. 2013
Proběhla klubová výstava norského hovawart klubu. Předvedeno bylo asi kolem čtyřiceti jedinců, exteriérově horších než
u nás, na některých byla patrná známka nervozity stejně jako u nás.
13
Zpravodaj-nova grafika.indd 13
20.6.14 16:20
Chovatelství
Přehled vrhů 2013
WŽēĞƚŶĂƌŽnjĞŶljĐŚĂnjĂƉƐĂŶljĐŚƓƚĢŸĂƚǀƌŽĐĞϮϬϭϯ
ĞůŬĞŵƓƚĢŸĂƚ
sƌŚƽ
ϰϵ
WƐƽ
Narozeno Zapsáno
ϯϱϬ
WŽĚůĞďĂƌǀLJ
ϯϮϱ
й
&ĞŶ
ēnj
Ɖů
ē
DƌƚǀĢŶĂƌ͘
jŚLJŶ
WƌƽŵĢƌŶĂ
ǀƌŚ
ϴ
ϭϳ
ϳ͕ϭϰ
Svod
Bonitace
ϭϱϳ
ϭϲϴ
ϭϱϭ
ϭϬϮ
ϳϮ
ϰϴ͕ϯϭ
ϱϭ͕ϲϵ
ϰϲ͕ϰϲ
ϯϭ͕ϯϵ
ϮϮ͕ϭϱ
PsĤ
Fen
MrtvČ
nar.
Úhyn
DKK
WƎĞŚůĞĚnjĂƌŽŬLJϮϬϬϴͲϮϬϭϯ
Rok
Narozeno Zapsáno
2008
484
462
2009
465
446
2010
486
460
2011
373
362
2012
434
413
2013
350
325
255
[55.19%]
216
[48.43%]
248
[53.91%]
179
[49.45%]
195
[47.22%]
157
[48.31%]
2
207
[44.81%]
[0.43%]
8
230
[51.57%]
[1.79%]
[1.74%]
[2.46%]
60
17
[5.23%]
22
[6.08%]
244
[59.08%]
0
[0%]
49
[10.65%]
225
[62.15%]
[14.53%]
53
[11.88%]
263
[57.17%]
111
12
[2.91%]
8
168
[51.69%]
132
[30.66%]
80
[17.32%]
254
[56.95%]
[28.7%]
9
9
[2.18%]
142
18
[2.49%]
278
[60.17%]
[31.84%]
[3.91%]
[0.55%]
218
[52.78%]
11
2
183
[50.55%]
162
[35.06%]
[2.47%]
8
212
[46.09%]
20
[4.33%]
0
[0%]
65
[20%]
0
[0%]
WƎĞŚůĞĚǀƌŚƽƉŽĚůĞǀLJƵǎŝƚşƉůĞŵĞŶşŬƽǀƌŽĐĞϮϬϭϯ
WůĞŵĞŶşĐŝ
ĚŽŵĄĐş
njĂŚƌĂŶŝēŶş
ǀƌŚƽ
ϰϯ
ϲ
ϰϵ
ēnj
ϭϳ
ϯ
ϮϬ
й
ϲϬ͕ϲ
ƉůĞŵĞŶşĐŝĚůĞďĂƌǀLJ
Ɖů
ē
ϲ
ϱ
ϭ
ϭ
ϳ
ϲ
Ϯϭ͕Ϯ
ϭϴ͕Ϯ
ĐĞůŬĞŵ
Ϯϴ
ϱ
ϯϯ
ϭdž
ϭϲ
ϰ
ϮϬ
Ϯdž
ϵ;ϭϴͿ
ϭ;ϮͿ
ϮϬ
ϰϬ͕ϴϮ
ϰϬ͕ϴϮ
ǀLJƵǎŝƚşĚůĞƉŽēƚƵǀƌŚƽ
ϯdž
ϰdž
ϯ;ϵͿ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϵ
Ϭ
ϭϴ͕ϯϲ
Ϭ͘ϬϬ
ϱdž
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ĐĞůŬĞŵ
ϰϯ
ϲ
ϰϵ
Ϭ͘ϬϬ
14
Zpravodaj-nova grafika.indd 14
20.6.14 16:20
Chovatelství
Sestava odchovů v roce 2013
7226/13-7230/13 Vrh A z Lásenice
Narozen 6.1.2013, narozeno 2/3, odchováno 2/3
Chovatel: Viktor Jeřábek, Lásenice
Otec: Aslan z Kraje pestrého kamení 4982/07
Černý, výška 69,5 cm, HD a(0/0), 5/1a/D2,G1,L1,M8/S, ZOP, ZPU1, ZVV1, ZZO, Grandšampión CZ, Ch
ČR, Ch PL, Ch SR, JCh, ÖCH
Otec otce: Persano Gasko Prim 2677/01
Černý, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/1a/AA, ZOP, ZPU1, Ch PL
Matka otce: Caroline z Brzáneckých vinohradů 2829/02
Černá se znaky, výška 63 cm, HD b(1/1), 5/2a,4a,4d/G3,L2/BB
Matka: Cassie Navare Prim 6086/10
Plavá, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/3a,4a/K1,L6,S4/S
Otec matky: Ulsan Gasko Prim 3871/05
Černý se znaky, výška 70 cm, HD a(0/0), 5/2a/AA, IPO-V, IPO1, IPO2, IPO3, ZM, ZVV1, ZZO, C.I.B., Ch
ČR, Ch IHF, Ch SR, JCh, Jun.Ch.SR
Matka matky: Ammy Černý vítr 4103/05
Plavá, výška 62 cm, HD b(1/0), 5/3a/E4,L4,M6/BB
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7226/13 Ashton z Lásenice
pes
čzn
7227/13 Aslan z Lásenice
pes
čer
7228/13 Afra z Lásenice
fena
čer
59 cm, 5/1a
7229/13 Akita z Lásenice
fena
čer
63 cm, 5/1a
7230/13 Ammy z Lásenice
fena
čzn
63 cm, 5/2a/A1
-
7231/13 Vrh A Dvorek U Kostelíčka
Narozen 12.1.2013, narozeno 0/1, odchováno -1/0
Chovatel: Bc. Jana Jagošová, Hranice 1
Otec: Artex z Lašské brány 5202/08
Černý, výška 66,5 cm, HD a(0/0), 5/1a/N3,N4/S, IPO-V, ZM, ZOP, ZPU1, ZZO, Ch ČR
Otec otce: Atti z Hrabovských stájí 4031/05
Plavý, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/3a,4a/A4/AA, FPr1, IPO-V, ZM, ZOP, ZPU2, ZVV1, Ch ČR, Ch SR
Matka otce: Axis Alamo Negro 4004-05
Černá, výška 62 cm, HD a(0/0), 5/1a/AA, FPr1, ZM, ZOP, ZPU1, ZVV1, ZZO
Matka: Corsi Moravia Diamond 4965/07
Plavá, výška 61 cm, HD a(0/0), 5/3a,4a/S
Otec matky: Akim Nova Merigo 3624/04
Černý se znaky, výška 64 cm, HD a(0/0), 4/2a/BA, BH, RH-E, ZOP, ZPU1, ZZO, ZZZ
Matka matky: Ashera Moravia Diamond 3409/04
Plavá, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/3a/A4/AA, ZOP, ZZO
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7231/13 Arven Dvorek U Kostelíčka
fena
pl
63 cm, 5/3c
-
15
Zpravodaj-nova grafika.indd 15
20.6.14 16:20
Chovatelství
7234/13-7239/13 Vrh B z Ondrova dvora
Narozen 29.1.2013, narozeno 3/5, odchováno 3/5
Chovatel: Miloslava Plochová, České Budějovice
Otec: Assan Teresie Bohemia 5507/08
Černý se znaky, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/2a/D2/S, BH, ZOP, ZPU1, ZZO, JCh
Otec otce: Sven Gasko Prim 3418/04
Černý, výška 67 cm, HD a(0/0), 5/1a/N3/AA, ZM, ZOP, ZPU1, ZZO, JCh
Matka otce: Royal Resie Gasko Prim 3400/04
Plavá, výška 59 cm, HD a(0/0), 4/3a/D3/BA, BH, FH1, FH2, FPr3, IPO-V, IPO1, IPO2, ZOP, ZPO1, ZPS1,
ZPS2, ZPU2, ZVV3, ZZO, DT Ch (VDH), Ch ČR, Ch SR, ÖCH
Matka: Elvíra od Hrnčířského kruhu 4198/06
Plavá, výška 62 cm, HD a(0/0), 5/3a/C2,N4,P2,S1/S, ZOP, ZPU1
Otec matky: Carl v.d. Rabauken 2648-01
Černý se znaky, výška 66 cm, HD a(0/0), 5/2a/A4,G3,M2/4, BH, ZM, ZOP, ZPU1, ZVV1
Matka matky: Barborka od Hrnčířského kruhu 2212/00
Černá se znaky, výška 64 cm, HD a(0/0), 5/2a/B5,N1/AA, RH-FLA, ZLP1, ZM, ZPU2, ZVP1, ZZP2
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7232/13 Baltazar z Ondrova dvora
pes
čzn HD a(0/0) 63 cm, 5/2a
7233/13 Benji z Ondrova dvora
pes
čzn HD a(0/0) 66 cm, 5/2a
7234/13 Bertie z Ondrova dvora
pes
pl
66 cm, 5/3a
7235/13 Babeta z Ondrova dvora
fena
čzn
7236/13 Barborka z Ondrova dvora
fena
čzn
62 cm, 5/2a/D2,N3
7237/13 Beata z Ondrova dvora
fena
pl
63 cm, 5/3a/A4,N3
7238/13 Besie z Ondrova dvora
fena
pl
59 cm, 5/3a/N3
7239/13 Berta z Ondrova dvora
fena
čzn
-
7241/13-7248/13 Vrh A Pessoa
Narozen 6.2.2013, narozeno 1/7, odchováno 1/7
Chovatel: Renáta Radovesnická, Dolní Lutyně
Otec: Attis z Valdeckého lesa 4716/07
Černý se znaky, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/2a/I1,S1/S, FH1, FH2, FPr1, FPr2, FPr3, IPO1, IPO2, IPO3,
VPG1, Ch ČR, Ch SR, JCh
Otec otce: Kody Plavý vítr 3032/02
Černý se znaky, výška 65,5 cm, HD a(0/0), 5/2a/B4/AA, BH, FPr2, IPO3, VPG A, VPG1, ZM, ZOP, ZPU1,
ZVV2, ZZO, C.I.B., Ch ČR, Ch SR
Matka otce: Ariana Sideric Miks. 3159/03
Plavá, výška cm, HD a(0/0), 5/3a/AA, BH, ZOP, ZPU1, ZZO
Matka: Andy ze Světlovských luk 6245/10
Černá se znaky, výška 62 cm, HD a(0/0), 5/2a/S
Otec matky: Alex ze Stříbrných kaskád 4388/06
Černý se znaky, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/2a/C1,D2,E1,O1/BA, BH, FPr1, ZOP, ZPU1, ZZO, C.I.E.,
Grandšampión CZ, Grandšampión SK, Ch ČR, Ch PL, Ch SR
Matka matky: Bessy z Eliotova dvora 4598/06
Černá se znaky, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/2a/A4,I1,J3,K1/S, ZOP, ZPU1, ZZO
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7241/13 Amulet of Queen Pessoa
pes
čzn
7242/13 Age of Beauty Pessoa
fena
pl
7243/13 Amaya Pessoa
fena
čzn
63 cm, 5/2a/E4
7244/13 Andalusia Pessoa
fena
čzn
60 cm, 5/2a/AX
7245/13 Angel Eyes Pessoa
fena
čzn
63 cm, 5/2a,4a
7246/13 Annabelle Pessoa
fena
čzn
7247/13 Any-Victory-Will-Do Pessoa
fena
čzn
7248/13 Ashanti Pessoa
fena
čzn
63 cm, 5/2a,4a/D2
-
16
Zpravodaj-nova grafika.indd 16
20.6.14 16:20
Chovatelství
7249/13-CMKU/HW7250/13 Vrh B Huad‘Dib
Narozen 7.2.2013, narozeno 3/4, odchováno 3/4
Chovatel: Mgr. Zora Herzová, Praha 6
Otec: Black Beryl Kesidy 5655/09
Černý, výška 67,5 cm, HD a(0/0), 5/1a/D2,S1,S5/S, ZOP, ZZO, Grandšampión SK, Ch SR, JCh
Otec otce: Nasthus Animagus 3649-04
Černý se znaky, výška 66 cm, HD a(0/0), 5/2a/M8/AA, BH, FH1, FPr3, RH-E, ZOP, ZPS1, ZPU1, ZZO,
ZZZ, Ch PL
Matka otce: Kesidy Plavý vítr 3035/02
Plavá, výška 62 cm, HD a(0/0), 5/3a/I1/AA, RH-E, RH-TA, VZ 2, ZLP1, ZOP, ZZP2, ZZZ, C.I.B., Ch ČR,
Ch SR, JCh
Matka: Afrodita Huad‘Dib 5582/09
Plavá, výška 61 cm, HD a(0/0), 5/3a/S, ZOP, ZPU1, ZZO
Otec matky: Persano Gasko Prim 2677/01
Černý, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/1a/AA, ZOP, ZPU1, Ch PL
Matka matky: Chani Barte Prim 3824/05
Plavá, výška 62 cm, HD a(0/0), 5/3a/L2/BB
Č. zápisu Jméno
Pohlaví
7249/13 Bait Huad‘Dib
pes
7250/13 Bilbo Huad‘Dib
pes
7251/13 Boy Ender Huad‘Dib
pes
7252/13 Bára Huad‘Dib
fena
7253/13 Becky Huad‘Dib
fena
7254/13 Brusinka Huad‘Dib
fena
7255/13 Berenika Huad‘Dib
fena
Barva DKK
pl
pl
čzn
čzn
pl
čzn
čer
-
Svod
63 cm, 5/3a
63 cm, 5/3a/D2,N3,N4
61 cm, 5/2a
59 cm, 5/2a/E4,N3
58 cm, 5/1a/D2
Bonitace
-
7256/13-7263/13 Vrh A od Studánky Vojtěšky
Narozen 14.2.2013, narozeno 3/5, odchováno 3/5
Chovatel: Petr Tomášek, Domažlice
Otec: Adam Haf Raf 4615/06
Černý se znaky, výška 69,5 cm, HD a(0/0), 5/2a,4a/A4,L4,S1,S5/S, BH, FPr1, FPr2, FPr3, IPO1, IPO2, IPO3,
SPr 1, ÚMR HW, UPr 1, ZM, ZOP, ZPS1, ZPU1, ZPU2, ZVV1, ZVV2, ZZO, Ch ČR, Ch PL, Ch SR, ÖCH
Otec otce: Bruce Country Bohemia 1967/99
Plavý, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/3a,4a/H2/3, ZOP, ZPU1, Ch ČR
Matka otce: Borůvka Bukový háj 3105/03
Černá se znaky, výška 64 cm, HD a(0/0), 5/2a,4d/AA, BH, ZOP, ZPU1, ZZO
Matka: Lisa Šlovický vrch 6032/10
Černá se znaky, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/2a/D2,S5/S, BH, FPr1, ZOP, ZZO
Otec matky: Albi Katveri 3575/04
Plavý, výška 68,5 cm, HD a(0/0), 5/3a/D2/BA, RH-E, ZOP, ZPU1, ZZO, ZZZ
Matka matky: Hali Šlovický vrch 3928/05
Černá se znaky, výška 60 cm, HD a(0/0), 4/2a,2f/D2,N3/AA
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7256/13 Adam od Studánky Vojtěšky
pes
pl
7257/13 Argo od Studánky Vojtěšky
pes
pl
7258/13 Aron od Studánky Vojtěšky
pes
čzn
69 cm, 5/2a,4a
7259/13 Abby od Studánky Vojtěšky
fena
pl
63 cm, 5/3a/NX
7260/13 Ajša od Studánky Vojtěšky
fena
čzn
63 cm, 5/2a
7261/13 Alisa od Studánky Vojtěšky
fena
pl
62 cm, 5/3a,4a/A1
7262/13 Alla od Studánky Vojtěšky
fena
čzn
7263/13 Ammy od Studánky Vojtěšky
fena
pl
-
17
Zpravodaj-nova grafika.indd 17
20.6.14 16:20
Chovatelství
7264/13-7267/13 Vrh B z Podhořanských kopců
Narozen 20.2.2013, narozeno 4/1, odchováno 3/1
Chovatel: Lucie Holubová, Podhořany u Ronova nad Doubravou
Otec: Docent v. Philippsdorf 3989/05
Černý se znaky, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/2a/A3,F2/S, BH, FPr1, ÚMR HW, ZOP, ZPU1, ZZO, VCH ČR
Otec otce: Atze v. Wackerbarth VDH-HO 26058-99
Černý se znaky, výška - cm, HD A1, AD, BH, FH1, IPO3, C.I.B., DT Ch (VDH)
Matka otce: Aya z Brzáneckých vinohradů 1549/98
Plavá, výška 60 cm, HD a(0/0), 4/3a,4a/D2,L1,M8/5
Matka: Eramie Gasko Prim 5315/08
Černá, výška 60,5 cm, HD a(0/0), 4/1a/F3,G3,K1,N2,N4,S1,S5/S, BH, ZOP, ZZO
Otec matky: Uno Gasko Prim 3874/05
Plavý, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/3a/AA, RH-E, ZOP, ZPU2, ZVV1, C.I.B., Grandšampión CZ, Ch ČR, Ch
PL, Ch SR
Matka matky: Tosari Gasko Prim 3778/05
Černá se znaky, výška 59 cm, HD a(0/0), 4/2a,2e/O2/AA, ZOP, ZPU1, ZZO
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7264/13 Bizzarini z Podhořanských kopců pes
čzn HD a(0/0) 66 cm, 5/2a,4a/N3,N4 7265/13 Borrego z Podhořanských kopců pes
čer HD a(0/0) 66 cm, 5/1a/A3,A4
7266/13 Bronco z Podhořanských kopců pes
čzn
7267/13 Brilliance z Podhořanských kopců fena
čzn
58 cm, 5/2a,4f/E4
-
7270/13-7275/13 Vrh B Řevnické tůně
Narozen 12.3.2013, narozeno 5/3, odchováno 5/3
Chovatel: Monika Kramolišová, Řevnice
Otec: Assan Teresie Bohemia 5507/08
Černý se znaky, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/2a/D2/S, BH, ZOP, ZPU1, ZZO, JCh
Otec otce: Sven Gasko Prim 3418/04
Černý, výška 67 cm, HD a(0/0), 5/1a/N3/AA, ZM, ZOP, ZPU1, ZZO, JCh
Matka otce: Royal Resie Gasko Prim 3400/04
Plavá, výška 59 cm, HD a(0/0), 4/3a/D3/BA, BH, FH1, FH2, FPr3, IPO-V, IPO1, IPO2, ZOP, ZPO1, ZPS1,
ZPS2, ZPU2, ZVV3, ZZO, DT Ch (VDH), Ch ČR, Ch SR, ÖCH
Matka: Isa Šlovický vrch 4995/07
Černá, výška 62 cm, HD a(0/0), 5/1a/D2,G1,L6,S1,S5/S, ZOP
Otec matky: Daniels Jack Šédedab 3218/03
Černý se znaky, výška 66 cm, HD a(0/0), 5/2a,4d/B7/AA, ZOP
Matka matky: Fatima Šlovický vrch 3489/04
Černá, výška 61 cm, HD a(0/0), 2/1a/D2/BB, ZOP
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7268/13 Bakis Řevnické tůně
pes
čer
63 cm, 5/1a/D2
7269/13 Bartimaeus Řevnické tůně
pes
čzn
7270/13 Benu Řevnické tůně
pes
pl
7271/13 Boreás Řevnické tůně
pes
pl
7272/13 Bres Řevnické tůně
pes
čer
66 cm, 5/1a/D2
7273/13 Bereniké Řevnické tůně
fena
čzn
60 cm, 5/2a/D2
7274/13 Berri Řevnické tůně
fena
čer
61 cm, 5/1a,4a/D2
7275/13 Brighid Řevnické tůně
fena
čzn
-
18
Zpravodaj-nova grafika.indd 18
20.6.14 16:20
Chovatelství
7277/13 Vrh B Lorem Ipsum
Narozen 16.3.2013, narozeno 2/0, odchováno 2/0
Chovatel: Martin Schnabl, Olomouc
Otec: Bray-Bo Sideric Miks. 3604/04
Plavý, výška 66 cm, HD a(0/0), 5/3a/D2/AA, ZOP, ZPU1, Ch ČR, Ch PL
Otec otce: Hasko Gasko Prim 1446/97
Plavý, výška 67 cm, HD a(0/0), 5/3a/A1,L4/5, ZOP, ZPU1, Ch ČR, Ch PL, Ch SR
Matka otce: Adaly Biely démon 2125-99
Černá, výška 61 cm, HD c(1/2), 5/1a,4a/A4,N6/7, ZOP, ZZO
Matka: Agatha Chloumek 5228/08
Černá se znaky, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/2a,4f/A4,D2,G1,K1,L1,S5/S, BH, IPO-V, ZM, ZVV1, ZZO
Otec matky: Ulsan Gasko Prim 3871/05
Černý se znaky, výška 70 cm, HD a(0/0), 5/2a/AA, IPO-V, IPO1, IPO2, IPO3, ZM, ZVV1, ZZO, C.I.B., Ch
ČR, Ch IHF, Ch SR, JCh, Jun.Ch.SR
Matka matky: Fanny z Horské pastviny 3914/05
Plavá, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/3a/B3,E4,I1,K3,N3/BA
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7276/13 Barney Lorem Ipsum
pes
čer
7277/13 Bustle Lorem Ipsum
pes
pl
-
7280/13-7287/13 Vrh H Gora Monte
Narozen 30.3.2013, narozeno 5/4, odchováno 5/4
Chovatel: Radka Chmelinová, Ústí nad Labem
Otec: Bjarni v. Almodis VDH 30874-05
Plavý, výška - cm, HD A1, AD, BH, FH2, IPO2, VPG1, C.I.B., DT Ch (VDH)
Otec otce: Bojan v. Vögele Hof VDH-HO 26378-00
Černý se znaky, výška - cm, HD A1, BH, FH1, FPr3, VPG3, DT Ch (VDH)
Matka otce: Freya v. Boddenland HZD 98-1605
Plavá, výška - cm, HD A, AD, BH, FH2, VPG3, DT Ch (VDH)
Matka: Drew Marry Gora Monte 4263/06
Černá se znaky, výška 60 cm, HD a(0/0), 4/2a,4f/N3/BA
Otec matky: Helos v. Holter Berg 3 HO 27429-01
Černý se znaky, výška - cm, HD A1, AD, BH, FH1, SchH 3
Matka matky: Carioka Gold Mondeo 1762/98
Plavá, výška 60 cm, HD a(0/0), 5/3a/O4/3, BH, ZOP, ZPU1, ZZO
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
7279/13 Hanibal Gora Monte
pes
čzn
61 cm, 5/2a/N3
7280/13 Hardy Gora Monte
pes
pl
64 cm, 5/3a/N3
7281/13 Harrison Gora Monte
pes
pl
7282/13 Harley Gora Monte
pes
pl
7283/13 Hippie Gora Monte
pes
pl
HD a(0/0) 63 cm, 5/3a/D2,N3
7284/13 Harmonia Bett Gora Monte
fena
pl
59 cm, 5/3a/D2,E4
7285/13 Herriet Gora Monte
fena
pl
56 cm, 5/3a/D2,N3
7286/13 Héta Sophy Gora Monte
fena
čzn
57 cm, 5/2a/N3
7287/13 Holly Woo-Doo Gora Monte
fena
pl
57 cm, 5/3a/N3
Bonitace
-
19
Zpravodaj-nova grafika.indd 19
20.6.14 16:20
Chovatelství
7288/13-7296/13 Vrh A Gigi Haf
Narozen 11.4.2013, narozeno 5/4, odchováno 5/4
Chovatel: Andrea Koutňáková, Kroměříž
Otec: Caraibo Moravia Diamond 4958/07
Černý se znaky, výška 63 cm, HD a(0/0), 4/2a/F2/S, ZOP, ZZO, Ch SR
Otec otce: Akim Nova Merigo 3624/04
Černý se znaky, výška 64 cm, HD a(0/0), 4/2a/BA, BH, RH-E, ZOP, ZPU1, ZZO, ZZZ
Matka otce: Ashera Moravia Diamond 3409/04
Plavá, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/3a/A4/AA, ZOP, ZZO
Matka: Areta Černý sen 6182/10
Plavá, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/3a,4a/S
Otec matky: Chester Barte Prim 3818/05
Černý se znaky, výška 69 cm, HD a(0/0), 5/2a/L2/AA, ZOP, ZPU1, ZVV1, ZZO, DT Ch (VDH), Ch ČR,
ÖCH
Matka matky: Ascona Bohemia Calvados 4293/06
Černá se znaky, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/2a/B7,B8,D2,K1,K3/BB
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7288/13 Acaro Gigi Haf
pes
pl
7289/13 Akim Gigi Haf
pes
pl
66 cm, 5/3a/N3
7290/13 Alex Gigi Haf
pes
pl
65 cm, 5/3a
7291/13 Ares Gigi Haf
pes
pl
66 cm, 5/3a
7292/13 Axel Gigi Haf
pes
pl
7293/13 Airin Gigi Haf
fena
čzn
61 cm, 5/2a
7294/13 Angel Gigi Haf
fena
čzn
7295/13 Angie Gigi Haf
fena
pl
7296/13 Areta Gigi Haf
fena
pl
-
7297/13-7301/13 Vrh E Snow Meadow
Narozen 8.4.2013, narozeno 3/2, odchováno 3/2
Chovatel: Ing. Martin Procházka, Mníšek u Liberce
Otec: Diossos z Kraje kalicha 5046/07
Černý, výška 69 cm, HD a(0/0), 5/1a/G1,L4,N4,S1/S, BH, ZOP, ZPU1, ZZO
Otec otce: Banani B. v. Ranzi`s Räubern HO 28659-03
Černý se znaky, výška - cm, HD A1
Matka otce: Acro Bohemia Dragonlance 2585/01
Černá, výška 66 cm, HD a(0/0), 6/1a,4a/A3,G3,H2/BA
Matka: Akira Černý vítr 4102/05
Plavá, výška 61 cm, HD a(0/0), 5/3a/K4,M8/BB
Otec matky: Kilbary Gasko Prim 1932/99
Černý se znaky, výška - cm, HD a(0/0), IPO1, PT 1, Ch PL, JCh PL
Matka matky: Kira Plavý vítr 3037/02
Černá se znaky, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/2a,4f/AA, ZOP, ZPU2, ZZO, Ch ČR, Ch PL, Ch SR
Č. zápisu
7297/13
7298/13
7299/13
7300/13
7301/13
Jméno
Eddie Snow Meadow
Enzo Snow Meadow
Ewan Snow Meadow
Erica Snow Meadow
Evelyn Snow Meadow
Pohlaví
pes
pes
pes
fena
fena
Barva DKK
čzn
čer
čer
čzn
pl
-
Svod
63 cm, 5/2a,4f/A3
-
Bonitace
-
20
Zpravodaj-nova grafika.indd 20
20.6.14 16:20
Chovatelství
7302/13-7306/13 Vrh F Snow Meadow
Narozen 17.4.2013, narozeno 3/2, odchováno 3/2
Chovatel: Ing. Martin Procházka, Mníšek u Liberce
Otec: Akim Lucky Ijsbeer 5365/08
Černý se znaky, výška 65,5 cm, HD a(0/0), 5/2a/K1,S3/S, BH, FPr1, ZOP, ZPU1, ZZO
Otec otce: Akim Nova Merigo 3624/04
Černý se znaky, výška 64 cm, HD a(0/0), 4/2a/BA, BH, RH-E, ZOP, ZPU1, ZZO, ZZZ
Matka otce: Chibeta z Budské samoty 3598/04
Černá se znaky, výška 64 cm, HD a(0/0), 5/2a/L6/AA, ZOP, ZPU1
Matka: Cascade od Královského rybníka 4651/07
Černá, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/1a/D2,I1/BB
Otec matky: Bente Gutta Fortunae 3093/03
Černý se znaky, výška 69 cm, HD a(0/0), 5/2a,4a/A4/AA, VZ 2, ZOP, ZPU1, ZZO
Matka matky: Blacky od Královského rybníka 3614/04
Černá, výška 62 cm, HD a(0/0), 5/1a/G3,M8/AA, BH, FH1, FH2, FPr1, FPr2, FPr3, IPO-FH, SPT 1, SPT
2, SPT 3, UPr 1, UPr 2, UPr 3, ZPS1, ZZO, Grandšampión SK, Ch SR, JCh, VCH ČR
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7302/13 Fabien Snow Meadow
pes
pl
7303/13 Freddie Snow Meadow
pes
čzn
7304/13 Freud Snow Meadow
pes
čer
68 cm, 5/1a,4a/A4
7305/13 Fergie Snow Meadow
fena
čer
7306/13 Fionna Snow Meadow
fena
čer
63 cm, 5/1a,4a/A4
-
7308/13-7313/13 Vrh C Wicca Gabreta
Narozen 12.4.2013, narozeno 5/3, odchováno 4/2
Chovatel: Eva Kotálová, Horažďovice
Otec: Darcy z Kraje kalicha 5043/07
Černý se znaky, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/2a/B5,G3,N3/S, ZZO, JCh
Otec otce: Banani B. v. Ranzi`s Räubern HO 28659-03
Černý se znaky, výška - cm, HD A1
Matka otce: Acro Bohemia Dragonlance 2585/01
Černá, výška 66 cm, HD a(0/0), 6/1a,4a/A3,G3,H2/BA
Matka: Finlandia Šédedab 4322/06
Černá, výška 58 cm, HD b(1/1), 4/1a/D2,G1,L4,N3/BB, BH, FH1, FH2, FPr1, FPr2, FPr3, IPO-FH, ZOP
Otec matky: Avram Gutta Fortunae 2133/00
Černý se znaky, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/2a/D2,M3/AA, VZ 1, ZOP, ZPU1, ZZO
Matka matky: Ballantinka Šédedab 2043/99
Černá, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/1a/6, ZOP, ZPU1, Ch ČR
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7307/13 Carum Carvi Wicca Gabreta
pes
čer
67 cm, 5/1a
7308/13 Cedric Wicca Gabreta
pes
pl
66 cm, 5/3a/E4
7309/13 Cornus Wicca Gabreta
pes
čer
66 cm, 5/1a
7310/13 Crocus Wicca Gabreta
pes
čzn
7311/13 Calla Wicca Gabreta
fena
čzn
59 cm, 5/2a
7312/13 Camelia Wicca Gabreta
fena
čer
7313/13 Cesmína Wicca Gabreta
fena
pl
63 cm, 5/3a
-
21
Zpravodaj-nova grafika.indd 21
20.6.14 16:20
Chovatelství
7315/13-7325/13 Vrh G Moravia Diamond
Narozen 26.4.2013, narozeno 8/4, odchováno 8/4
Chovatel: Martina Fistungová, Kojetín
Otec: Berwill Hali Gali 5931/09
Černý, výška 69 cm, HD a(0/0), 5/1a/G1,S3,S5/S, Jun.Ch.SR
Otec otce: Isungur v.d. Haardt HO 2189
Černý, výška - cm, HD A1, BgH 1, BH, ÖCH
Matka otce: Halka Barte Prim 3412/04
Černá se znaky, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/2a,4a/BA, RH-E, ZOP, ZPU1, ZVP1, ZZZ, DT Ch (VDH), Ch
ČR, Ch SR
Matka: Daxia Moravia Diamond 5737/09
Černá se znaky, výška 64 cm, HD a(0/0), 5/2a/A3,K4,L6/S
Otec matky: Nellik Las Ksiezniczek PKRII-70184
Černý se znaky, výška - cm, HD a(0/0)
Matka matky: Ashera Moravia Diamond 3409/04
Plavá, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/3a/A4/AA, ZOP, ZZO
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7314/13 Garo Moravia Diamond
pes
čer
65 cm, 5/1a
7315/13 Garp Moravia Diamond
pes
čzn
57 cm, 5/2a,4a,4f
7316/13 Gas Moravia Diamond
pes
čer
66 cm, 5/1a,4a/E4
7317/13 Geck Moravia Diamond
pes
čzn
58 cm, 5/2a,4f/E4
7318/13 Graal Moravia Diamond
pes
čzn
7319/13 Grafit Moravia Diamond
pes
čer
7320/13 Grand Moravia Diamond
pes
čer
65 cm, 5/1a,4a
7321/13 Grappe Moravia Diamond
pes
čer
7322/13 Gabba Moravia Diamond
fena
čzn
63 cm, 5/2a,4f/E4
7323/13 Gaira Moravia Diamond
fena
čzn
61 cm, 5/2a,4a,4f/A3,E4 7324/13 Galaxy Moravia Diamond
fena
čer
62 cm, 5/1a
7325/13 Gattaca Moravia Diamond
fena
čer
-
7326/13-7335/13 Vrh A z Božíkovy zahrady
Narozen 25.4.2013, narozeno 4/7, odchováno 4/6
Chovatel: Ing. Božislav Koloničný, Staré Město
Otec: Alex ze Stříbrných kaskád 4388/06
Černý se znaky, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/2a/C1,D2,E1,O1/BA, BH, FPr1, ZOP, ZPU1, ZZO, C.I.E.,
Grandšampión CZ, Grandšampión SK, Ch ČR, Ch PL, Ch SR
Otec otce: Akym z Malého Rohozce 2529/01
Plavý, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/3a/BA, ZOP, ZPU1, ZZO, JCh
Matka otce: Brenda Bohemia Choc 2795/01
Černá se znaky, výška 64 cm, , 5/2a,4d/A6,D2,G3,M1/BA
Matka: Fira z Beskydských Argonautů 4788/07
Černá se znaky, výška 64 cm, HD b(1/1), 5/2a,2d,4a/N6,S1/S, ZOP, ZZO
Otec matky: Arnold z Kejvalky 3015/02
Černý, výška 66 cm, HD a(0/0), 5/1a/A4,G1,L5/AA, IPO1, ZM, ZOP, ZPS1, ZVV1, Ch ČR
Matka matky: Ema z Beskydských Argonautů 3339/03
Černá se znaky, výška 60 cm, HD a(0/0), 5/2a,4a/L4,M8/BB, BH, ZOP, ZZO
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7326/13 Alex z Božíkovy zahrady
pes
čzn
7327/13 Andy z Božíkovy zahrady
pes
čzn
7328/13 Anthony z Božíkovy zahrady
pes
čzn
67 cm, 5/2a,4a,4b
7329/13 Aron z Božíkovy zahrady
pes
čzn
7330/13 Adriana z Božíkovy zahrady
fena
čzn
60 cm, 5/2a,4b/D2
7331/13 Aida z Božíkovy zahrady
fena
čzn
7332/13 Aira z Božíkovy zahrady
fena
čzn
61 cm, 5/2a,4b/D2
7333/13 Airis z Božíkovy zahrady
fena
čzn
7334/13 Aprillia z Božíkovy zahrady
fena
čzn
7335/13 Arixa z Božíkovy zahrady
fena
čzn
63 cm, 5/2a,4b
-
22
Zpravodaj-nova grafika.indd 22
20.6.14 16:20
Chovatelství
7339/13-7344/13 Vrh G Sideric Miks.
Narozen 19.4.2013, narozeno 4/5, odchováno 4/5
Chovatel: Gabriela Miksová, Dolní Břežany
Otec: Dhor Mista Jaswin SPKP 653
Černý se znaky, výška - cm, HD a(0/0)
Otec otce: Kody Plavý vítr 3032/02
Černý se znaky, výška 65,5 cm, HD a(0/0), 5/2a/B4/AA, BH, FPr2, IPO3, VPG A, VPG1, ZM, ZOP, ZPU1,
ZVV2, ZZO, C.I.B., Ch ČR, Ch SR
Matka otce: Winky Biely démon SPKP 46/03
Plavá, výška - cm, HD a(0/0)
Matka: Famous Sideric Miks. 6418/10
Černá, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/1a/G1,G3,N3/S, VZ, ZOP, ZZO, JCh, Šampion ČMKU
Otec matky: Diego Hinter den Gärten VDH-HO 30544-05
Černý se znaky, výška - cm, HD A1, BH, RH-FLA, RH-TA
Matka matky: All-Brii Sideric Miks. 3158/03
Plavá, výška 62 cm, HD a(0/0), 5/3a/AA, FPr1, RH-E, VZ 1, VZ 2, ZOP, ZPU1, ZVV1, ZZO, ZZZ, C.I.B.,
C.I.E., Grandšampión CZ, Ch ČR, Ch SR, JCh, ÖCH
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7336/13 Gerion Sideric Miks.
pes
čzn
64 cm, 5/2a
7337/13 Gimeon Sideric Miks.
pes
čzn
66 cm, 5/2c
7338/13 Grego Sideric Miks.
pes
čer
7339/13 Gremory Sideric Miks.
pes
pl
7340/13 Gallarda Sideric Miks.
fena
čzn
60 cm, 5/2a
7341/13 Gerlin Sideric Miks.
fena
čer
7342/13 Gilli Sideric Miks.
fena
čer
61 cm, 5/1a
7343/13 Goriin Sideric Miks.
fena
pl
64 cm, 5/3a
7344/13 Greace Sideric Miks.
fena
pl
65 cm, 5/3a
-
7347/13-7353/13 Vrh A Regis Moravia
Narozen 9.5.2013, narozeno 4/5, odchováno 4/5
Chovatel: Renata Králová, Brno
Otec: Adam Haf Raf 4615/06
Černý se znaky, výška 69,5 cm, HD a(0/0), 5/2a,4a/A4,L4,S1,S5/S, BH, FPr1, FPr2, FPr3, IPO1, IPO2,
IPO3, SPr 1, ÚMR HW, UPr 1, ZM, ZOP, ZPS1, ZPU1, ZPU2, ZVV1, ZVV2, ZZO, Ch ČR, Ch PL, Ch
SR, ÖCH
Otec otce: Bruce Country Bohemia 1967/99
Plavý, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/3a,4a/H2/3, ZOP, ZPU1, Ch ČR
Matka otce: Borůvka Bukový háj 3105/03
Černá se znaky, výška 64 cm, HD a(0/0), 5/2a,4d/AA, BH, ZOP, ZPU1, ZZO
Matka: Angie Coras Garden 6158/10
Černá, výška 60 cm, HD a(0/0), 5/1a/D2,G3,N3,S1/S, BH, FPr1, IPO-VO, IPO1, IPO2, ÚMR HW, UPr 1,
UPr 2, ZM, ZOP, ZPU1, ZVV1, ZZO, Grandšampión SK, Ch ČR, Ch SR, JCh
Otec matky: Artur z Duhového kopce 2785/01
Černý se znaky, výška 66 cm, HD a(0/0), 5/2a/M5/AA, RH-E, RH-FLA, RH-TA, ZOP, ZPU1, ZZP2, ZZZ,
Ch ČR, Ch SR
Matka matky: Cora v. Philippsdorf 3531/04
Plavá, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/3a/A3,F2,I1,J2,L4,N3,S1,S2/S, ZOP
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7345/13 Adam Regis Moravia
pes
čzn
64 cm, 5/2a,4a
7346/13 Alcatraz Regis Moravia
pes
čer
65 cm, 5/1a
7347/13 Arctic Regis Moravia
pes
pl
7348/13 Argo Regis Moravia
pes
čzn
65 cm, 5/2a,4a
7349/13 Amazing Bailey Regis Moravia fena
čer
7350/13 Amelie Regis Moravia
fena
čer
7351/13 Andorra Regis Moravia
fena
čer
61 cm, 5/1a,4a
7352/13 Arya Regis Moravia
fena
pl
62 cm, 5/3a
7353/13 Ashley Regis Moravia
fena
pl
61 cm, 5/3a
-
23
Zpravodaj-nova grafika.indd 23
20.6.14 16:20
Chovatelství
7357/13 Vrh P Šlovický vrch
Narozen 7.5.2013, narozeno 0/4, odchováno 0/4
Chovatel: Jana Peclová, Plzeň 21
Otec: Darcy z Kraje kalicha 5043/07
Černý se znaky, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/2a/B5,G3,N3/S, ZZO, JCh
Otec otce: Banani B. v. Ranzi`s Räubern HO 28659-03
Černý se znaky, výška - cm, HD A1
Matka otce: Acro Bohemia Dragonlance 2585/01
Černá, výška 66 cm, HD a(0/0), 6/1a,4a/A3,G3,H2/BA
Matka: Hali Šlovický vrch 3928/05
Černá se znaky, výška 60 cm, HD a(0/0), 4/2a,2f/D2,N3/AA
Otec matky: Akym z Malého Rohozce 2529/01
Plavý, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/3a/BA, ZOP, ZPU1, ZZO, JCh
Matka matky: Ambra z Brdské samoty 1771/98
Černá se znaky, výška 60 cm, HD a(0/0), 4/2a,4a/A4,D2,M8/5, ZOP
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
7354/13 Peggy Šlovický vrch
fena
čzn
7355/13 Perry Šlovický vrch
fena
čzn
7356/13 Petty Šlovický vrch
fena
čzn
59 cm, 5/2a,4f
7357/13 Polly Šlovický vrch
fena
pl
-
Bonitace
-
7361/13-7362/13 Vrh E Černý vítr
Narozen 10.5.2013, narozeno 0/4, odchováno 0/4
Chovatel: Bc. Martina Balonová, Praha 84 - Dolní Chabry
Otec: Ulsan Gasko Prim 3871/05
Černý se znaky, výška 70 cm, HD a(0/0), 5/2a/AA, IPO-V, IPO1, IPO2, IPO3, ZM, ZVV1, ZZO, C.I.B., Ch
ČR, Ch IHF, Ch SR, JCh, Jun.Ch.SR
Otec otce: Frieder v. Georgenberg VDH-HO 25105-98
Plavý, výška - cm, HD A1, AD, BH, SchH 3, VPG3
Matka otce: Oriflame Gasko Prim 2631/01
Černá, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/1a/D2/5, BH, ZOP, ZPU2, ZVV1, ZZO, C.I.B., Ch ČR, Ch PL, Ch SR
Matka: Boogie Černý vítr 5249/08
Černá se znaky, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/2a,4f/S1,S5/S, BH, ZOP, Ch PL, JCh
Otec matky: Fuchs v.d. Haardt HO 28072-02
Plavý, výška - cm, HD A1, AD, BH, FH1, VPG3
Matka matky: Kira Plavý vítr 3037/02
Černá se znaky, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/2a,4f/AA, ZOP, ZPU2, ZZO, Ch ČR, Ch PL, Ch SR
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7359/13 Eddie Černý vítr
fena
čzn
63 cm, 5/2a,4b/N3
7360/13 Elexis Černý vítr
fena
čzn
62 cm, 5/2a/D2
7361/13 Enigma Černý vítr
fena
pl
64 cm, 5/3c/A3,D2
7362/13 Erona Černý vítr
fena
čzn
63,5 cm, 5/2a/N4
-
24
Zpravodaj-nova grafika.indd 24
20.6.14 16:20
Chovatelství
7363/13-7370/13 Vrh A Goodrich
Narozen 1.6.2013, narozeno 4/4, odchováno 4/4
Chovatel: Monika Bláhová, Třemblat - Ondřejov
Otec: Aran Zmizelá Vltava 5052/07
Černý se znaky, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/2a/L6,N4,S5/S, BH, ZOP, ZPU1, ZZO
Otec otce: Daniels Jack Šédedab 3218/03
Černý se znaky, výška 66 cm, HD a(0/0), 5/2a,4d/B7/AA, ZOP
Matka otce: Meda Královské zátiší 3199/03
Plavá, výška 64 cm, HD b(1/1), 5/3b,4a/A4,M5,O2,O3/AA
Matka: Aischa Stín lesa 5878/09
Černá se znaky, výška 61 cm, HD a(0/0), 5/2a/D2,K1,M6,N2,S5/S
Otec matky: Blacke Sorbonne z Apollónova chrámu 4172/06
Černý, výška 67 cm, HD a(0/0), 5/1a/D2,L1,M8,N3/BA, ZOP, ZPU1
Matka matky: Asta Pektorův statek 4474/06
Černá se znaky, výška 61,5 cm, HD a(0/0), 5//2a/K1,L4,M8/BA
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7363/13 Akim Goodrich
pes
čzn
65 cm, 5/2a/A4,E4,N3,N4
7364/13 Argo Monty Goodrich
pes
čzn
66 cm, 5/2a/A4,D2,E4,N3,N4 7365/13 Arti Goodrich
pes
čzn
7366/13 Atos Goodrich
pes
čzn
66 cm, 5/2a/A4,N3
7367/13 Abigalle Goodrich
fena
čzn
62 cm, 5/2a/A4,N3
7368/13 Aimi Goodrich
fena
čzn
64 cm, 5/2a/A4
7369/13 Aira Goodrich
fena
čzn
7370/13 Alli Cassiopeia Goodrich
fena
čzn
63 cm, 5/2a,2d,4b,4f
-
7371/13-7380/13 Vrh C Debbie-Ann
Narozen 16.5.2013, narozeno 6/4, odchováno 6/4
Chovatel: Kristýna Banertová, Rousínov
Otec: Ammon v.d. Leipziger Schwaben VDH-HO 31564-06
Černý se znaky, výška - cm, HD A1, BH, FPr3, IPO3, UPr 1, VPG3
Otec otce: Drops v. Deichselbachtal VDH-HO 26413-00
Plavý, výška - cm, HD A1, BH, FH1, VPG2
Matka otce: Distance v.d. Rasselbande VDH-HO 29034-03
Černá se znaky, výška - cm,
Matka: Debbie Katveri 5643/09
Plavá, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/3b,4a/A2,D2,N3,N4/S, BH, FPr1, FPr2, FPr3, ZOP, ZPU1, ZZO
Otec matky: Coddys Gora Monte 3812/05
Plavý, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/3a,4a/D2,M8,N4/AA, FPr1, FPr2, FPr3, ZOP, ZPU1, ZZO, JCh
Matka matky: Andra z Duhového kopce 2786/01
Černá se znaky, výška 62 cm, HD a(0/0), 5/2a/D2,J1,N3/BB, ZOP, ZPU1, Ch ČR
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7371/13 Cleo Debbie-Ann
pes
pl
66 cm, 5/3c
7372/12 Coddys Debbie-Ann
pes
pl
7373/13 Cody Debbie-Ann
pes
čzn
68 cm, 5/2a/N3,N4
7374/13 Cookie Debbie-Ann
pes
čzn
66 cm, 5/2a/A4,N3,N4 7375/13 Cooper Debbie-Ann
pes
čzn
66 cm, 5/2a/N3
7376/13 Coudy Debbie-Ann
pes
čzn
64 cm, 5/2a/D2,E4,N3,N4
7377/13 Catherin Debbie-Ann
fena
pl
61 cm, 5/3a/D2
7378/13 Catty Debbie-Ann
fena
pl
7379/13 Cindy Debbie-Ann
fena
pl
61 cm, 5/3a
7380/13 Connie Debbie-Ann
fena
pl
63 cm, 5/3a
-
25
Zpravodaj-nova grafika.indd 25
20.6.14 16:20
Chovatelství
7381/13-7385/13 Vrh D od Dabele
Narozen 25.5.2013, narozeno 3/3, odchováno 3/2
Chovatel: Mgr. Ilona Fröhlichová, Petrov u Prahy
Otec: Darcius Gasko Prim 5155/08
Černý se znaky, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/2a/N3,S5/S, BH, FH1, FPr1, FPr2, FPr3, IPO1, IPO2, ÚMR
HW, ÚMR stop., ZM, ZOP, ZPU1, ZPU2, ZVV1, ZZO, C.I.B., C.I.E., Grandšampión CZ, Ch ČR, Ch PL,
Ch SR, JCh, ÖCH
Otec otce: Albi Katveri 3575/04
Plavý, výška 68,5 cm, HD a(0/0), 5/3a/D2/BA, RH-E, ZOP, ZPU1, ZZO, ZZZ
Matka otce: Prima Gasko Prim 2687/01
Černá se znaky, výška cm, HD a(0/0), 5/2a/B5,G3,N3,O4/5, ZOP, ZPU1, Ch ČR
Matka: Four Roses Šédedab 4323/06
Černá, výška 61 cm, HD a(0/0), 2/1a/B5,D3,G1,L4,L6,N3/S
Otec matky: Avram Gutta Fortunae 2133/00
Černý se znaky, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/2a/D2,M3/AA, VZ 1, ZOP, ZPU1, ZZO
Matka matky: Ballantinka Šédedab 2043/99
Černá, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/1a/6, ZOP, ZPU1, Ch ČR
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7381/13 Darcel od Dabele
pes
čzn
7382/13 Dark od Dabele
pes
čer
66 cm, 5/1a/D2,N3
7383/13 Dax od Dabele
pes
čer
65 cm, 5/1a/A4,N3,N4 7384/13 Dee od Dabele
fena
pl
7385/13 Dixie od Dabele
fena
čzn
63 cm, 5/2a,4f/D2
-
7387/13-7394/13 Vrh E Seahawk
Narozen 27.5.2013, narozeno 5/4, odchováno 5/4
Chovatel: Anna Brázdová, Praha 9
Otec: Dhor Mista Jaswin SPKP 653
Černý se znaky, výška - cm, HD a(0/0)
Otec otce: Kody Plavý vítr 3032/02
Černý se znaky, výška 65,5 cm, HD a(0/0), 5/2a/B4/AA, BH, FPr2, IPO3, VPG A, VPG1, ZM, ZOP, ZPU1,
ZVV2, ZZO, C.I.B., Ch ČR, Ch SR
Matka otce: Winky Biely démon SPKP 46/03
Plavá, výška - cm, HD a(0/0)
Matka: Ebony-Fay Sideric Miks. 5636/09
Plavá, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/3a/G1,L2/S, BH, ÚMR HW, ZM
Otec matky: Ulsan Gasko Prim 3871/05
Černý se znaky, výška 70 cm, HD a(0/0), 5/2a/AA, IPO-V, IPO1, IPO2, IPO3, ZM, ZVV1, ZZO, C.I.B., Ch
ČR, Ch IHF, Ch SR, JCh, Jun.Ch.SR
Matka matky: All-Brii Sideric Miks. 3158/03
Plavá, výška 62 cm, HD a(0/0), 5/3a/AA, FPr1, RH-E, VZ 1, VZ 2, ZOP, ZPU1, ZVV1, ZZO, ZZZ, C.I.B.,
C.I.E., Grandšampión CZ, Ch ČR, Ch SR, JCh, ÖCH
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7386/13 Ed-Dhor Seahawk
pes
čzn
7387/13 Eddy Seahawk
pes
pl
66 cm, 5/3a
7388/13 Eder Seahawk
pes
čzn
7389/13 Endy Seahawk
pes
čzn
7390/13 Erotik Seahawk
pes
pl
65 cm, 5/3a/D2
7391/13 Ebony Seahawk
fena
pl
62 cm, 5/3a
7392/13 Elisa Seahawk
fena
čzn
61 cm, 5/2a
7393/13 Elora Seahawk
fena
pl
61 cm, 5/3a
7394/13 Eureka Seahawk
fena
pl
-
26
Zpravodaj-nova grafika.indd 26
20.6.14 16:20
Chovatelství
7396/13-7401/13 Vrh E z Lašské brány
Narozen 30.5.2013, narozeno 4/3, odchováno 4/3
Chovatel: Oldřich Nenutil, Kopřivnice
Otec: Alex ze Stříbrných kaskád 4388/06
Černý se znaky, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/2a/C1,D2,E1,O1/BA, BH, FPr1, ZOP, ZPU1, ZZO, C.I.E.,
Grandšampión CZ, Grandšampión SK, Ch ČR, Ch PL, Ch SR
Otec otce: Akym z Malého Rohozce 2529/01
Plavý, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/3a/BA, ZOP, ZPU1, ZZO, JCh
Matka otce: Brenda Bohemia Choc 2795/01
Černá se znaky, výška 64 cm, , 5/2a,4d/A6,D2,G3,M1/BA
Matka: Beggi z Lašské brány 5601/09
Černá, výška 60 cm, HD a(0/0), 4/1a/C2,D2,K4,S1/S, BH, ZZO
Otec matky: Ulsan Gasko Prim 3871/05
Černý se znaky, výška 70 cm, HD a(0/0), 5/2a/AA, IPO-V, IPO1, IPO2, IPO3, ZM, ZVV1, ZZO, C.I.B., Ch
ČR, Ch IHF, Ch SR, JCh, Jun.Ch.SR
Matka matky: Axis Alamo Negro 4004-05
Černá, výška 62 cm, HD a(0/0), 5/1a/AA, FPr1, ZM, ZOP, ZPU1, ZVV1, ZZO
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7395/13 Eddy z Lašské brány
pes
čer
66 cm, 5/1a,4a/D2
7396/13 Elvis z Lašské brány
pes
čzn
66,5 cm, 5/2a/D2
7397/13 Enzo z Lašské brány
pes
čzn
67 cm, 5/2a/A3,A4,D2 7398/13 Erny z Lašské brány
pes
čzn
67 cm, 5/2a/A3,D2
7399/13 Eimy z Lašské brány
fena
čer
7400/13 Elis z Lašské brány
fena
čer
62,5 cm, 5/1a/D2
7401/13 Engee z Lašské brány
fena
čzn
62 cm, 5/2a/D2
-
7404/13-7409/13 Vrh N z Páralovy zahrady
Narozen 29.5.2013, narozeno 5/4, odchováno 4/4
Chovatel: Ing. Luděk Novák, Kroměříž
Otec: Arogant Arivalo Asso 4507/06
Černý se znaky, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/2a/D3/S, IPO1, ZVV1
Otec otce: Big Ben de Laetitia VDH-HO 23694-97
Plavý, výška - cm, HD A1, BH, FH1, IPO3, VPG3
Matka otce: Arisha v. Philippsdorf 2471/01
Černá se znaky, výška 60 cm, HD a(0/0), 1/2a,4d,4f/M1/AA, BH, ZM, ZOP, ZPU1, ZZO
Matka: Lady z Páralovy zahrady 4750/07
Plavá, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/3c/A3,K1,S1/S, RH-E, ZOP, ZPU1, ZZZ
Otec matky: Nasthus Animagus 3649-04
Černý se znaky, výška 66 cm, HD a(0/0), 5/2a/M8/AA, BH, FH1, FPr3, RH-E, ZOP, ZPS1, ZPU1, ZZO,
ZZZ, Ch PL
Matka matky: Hella z Páralovy zahrady 1836/99
Plavá, výška 62,5 cm, HD a(0/0), 5/3a/J1,M8/6, RH-E, ZOP, ZPU1, Ch ČR
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7402/13 Nasthus z Páralovy zahrady
pes
čzn
7403/13 Nelson z Páralovy zahrady
pes
čzn
7404/13 Norman z Páralovy zahrady
pes
pl
64 cm, 5/3a/A4
7405/13 Norris z Páralovy zahrady
pes
pl
7406/13 Naira z Páralovy zahrady
fena
čzn
63 cm, 5/2a/A4,N3
7407/13 Narnie z Páralovy zahrady
fena
čzn
7408/13 Nemesis z Páralovy zahrady
fena
čzn
7409/13 Nexie z Páralovy zahrady
fena
pl
63 cm, 5/3c/E4,N4
-
27
Zpravodaj-nova grafika.indd 27
20.6.14 16:20
Chovatelství
7413/13-7419/13 Vrh A Bohemia Lischin
Narozen 13.6.2013, narozeno 5/5, odchováno 5/5
Chovatel: Petra Kovářová, Stod
Otec: Black Beryl Kesidy 5655/09
Černý, výška 67,5 cm, HD a(0/0), 5/1a/D2,S1,S5/S, ZOP, ZZO, Grandšampión SK, Ch SR, JCh
Otec otce: Nasthus Animagus 3649-04
Černý se znaky, výška 66 cm, HD a(0/0), 5/2a/M8/AA, BH, FH1, FPr3, RH-E, ZOP, ZPS1, ZPU1, ZZO,
ZZZ, Ch PL
Matka otce: Kesidy Plavý vítr 3035/02
Plavá, výška 62 cm, HD a(0/0), 5/3a/I1/AA, RH-E, RH-TA, VZ 2, ZLP1, ZOP, ZZP2, ZZZ, C.I.B., Ch ČR,
Ch SR, JCh
Matka: Grecy Bukový háj 6101/10
Černá se znaky, výška 64 cm, HD a(0/0), 5/2a/X1/S
Otec matky: Ulsan Gasko Prim 3871/05
Černý se znaky, výška 70 cm, HD a(0/0), 5/2a/AA, IPO-V, IPO1, IPO2, IPO3, ZM, ZVV1, ZZO, C.I.B., Ch
ČR, Ch IHF, Ch SR, JCh, Jun.Ch.SR
Matka matky: Balda Bukový háj 3100/03
Černá se znaky, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/2a,4f/G3/AA
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7410/13 Abady Bohemia Lischin
pes
čzn
67 cm, 5/2a/D2,N4
7411/13 Alf Bohemia Lischin
pes
čer
67 cm, 5/1a/N3,N4
7412/13 Argo Bohemia Lischin
pes
čer
66 cm, 5/1a/D2
7413/13 Ax Bohemia Lischin
pes
pl
7414/13 Axel Bohemia Lischin
pes
čer
63 cm, 5/1a/N4
7415/13 Abigail Bohemia Lischin
fena
čer
62 cm, 5/1a/D2
7416/13 Amien Bohemia Lischin
fena
pl
7417/13 Ariva Bohemia Lischin
fena
čer
63 cm, 5/1a/A1,D2,N4 7418/13 Arleta Bohemia Lischin
fena
čzn
62 cm, 5/2a
7419/13 Aya Bohemia Lischin
fena
čer
61 cm, 5/1a/D2,N3
-
7421/13-7428/13 Vrh A Na3
Narozen 9.6.2013, narozeno 4/5, odchováno 4/5
Chovatel: Tereza Turková, Zlaté Hory - Rejvíz
Otec: Caraibo Moravia Diamond 4958/07
Černý se znaky, výška 63 cm, HD a(0/0), 4/2a/F2/S, ZOP, ZZO, Ch SR
Otec otce: Akim Nova Merigo 3624/04
Černý se znaky, výška 64 cm, HD a(0/0), 4/2a/BA, BH, RH-E, ZOP, ZPU1, ZZO, ZZZ
Matka otce: Ashera Moravia Diamond 3409/04
Plavá, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/3a/A4/AA, ZOP, ZZO
Matka: Blackberry ze Starého Rejvízu 5886/09
Černá, výška 62,5 cm, HD a(0/0), 5/1a/D2,G1/S
Otec matky: Cyrol Bukový háj 4209/06
Černý se znaky, výška 67 cm, HD a(0/0), 5/2a/B8,C1,K3,S1/S, FPr1, FPr2, IPO1, SPr 1, SPr 2, SPr 3, ZM,
ZOP, ZPU1, ZPU2, ZVV1, C.I.B., Grandšampión CZ, Ch ČR, Ch PL, Ch SR, JCh
Matka matky: Jetty Plavý vítr 2724/01
Černá, výška 62 cm, HD c(0/2), 5/1a/M3,N5/BB
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7420/13 Acarai Na3
pes
čzn
66 cm, 5/2a
7421/13 Aiden Na3
pes
pl
66 cm, 5/3a
7422/13 Anthony Na3
pes
pl
7423/13 Asberry Na3
pes
čer
66 cm, 5/1a
7424/13 Aerin Na3
fena
čzn
61 cm, 5/2a/A3
7425/13 Ancorry Na3
fena
čzn
61 cm, 5/2a/A3
7426/13 Annie Na3
fena
pl
7427/13 Atarangi Na3
fena
pl
7428/13 Atyna Na3
fena
pl
60 cm, 5/3a/A3
-
28
Zpravodaj-nova grafika.indd 28
20.6.14 16:20
Chovatelství
7429/13-7431/13 Vrh B z Vltavského kraje
Narozen 17.6.2013, narozeno 1/2, odchováno 1/2
Chovatel: Vlastimil Kaštánek, Kralupy nad Vltavou
Otec: Darcius Gasko Prim 5155/08
Černý se znaky, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/2a/N3,S5/S, BH, FH1, FPr1, FPr2, FPr3, IPO1, IPO2, ÚMR
HW, ÚMR stop., ZM, ZOP, ZPU1, ZPU2, ZVV1, ZZO, C.I.B., C.I.E., Grandšampión CZ, Ch ČR, Ch PL,
Ch SR, JCh, ÖCH
Otec otce: Albi Katveri 3575/04
Plavý, výška 68,5 cm, HD a(0/0), 5/3a/D2/BA, RH-E, ZOP, ZPU1, ZZO, ZZZ
Matka otce: Prima Gasko Prim 2687/01
Černá se znaky, výška cm, HD a(0/0), 5/2a/B5,G3,N3,O4/5, ZOP, ZPU1, Ch ČR
Matka: Benji ze Stříbrných kaskád 4822/07
Černá se znaky, výška 64 cm, HD a(0/0), 5/2a/B8,D3,G1,G3,M1/S
Otec matky: Ozi Las Ksiezniczek 3122-03
Černý se znaky, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/2a/A1,B7,B9/AA, ZOP, ZPU2, ZZO, Ch IHF, Ch PL, Ch SR
Matka matky: Brenda Bohemia Choc 2795/01
Černá se znaky, výška 64 cm, , 5/2a,4d/A6,D2,G3,M1/BA
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7429/13 Bodyguard z Vltavského kraje
pes
čzn
63 cm, 5/2a/A1
7430/13 Bessy z Vltavského kraje
fena
čzn
64 cm, 5/2a/D2
7431/13 Bonnie z Vltavského kraje
fena
čzn
-
7432/13-7435/13 Vrh G Daimar
Narozen 21.6.2013, narozeno 2/2, odchováno 2/2
Chovatel: RNDr. Dana Hybštová, Praha 10
Otec: Aslan z Kraje pestrého kamení 4982/07
Černý, výška 69,5 cm, HD a(0/0), 5/1a/D2,G1,L1,M8/S, ZOP, ZPU1, ZVV1, ZZO, Grandšampión CZ, Ch
ČR, Ch PL, Ch SR, JCh, ÖCH
Otec otce: Persano Gasko Prim 2677/01
Černý, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/1a/AA, ZOP, ZPU1, Ch PL
Matka otce: Caroline z Brzáneckých vinohradů 2829/02
Černá se znaky, výška 63 cm, HD b(1/1), 5/2a,4a,4d/G3,L2/BB
Matka: Daisy Daimar 5922/09
Plavá, výška 63,5 cm, HD a(0/0), 5/3a/A3/S
Otec matky: Chester Barte Prim 3818/05
Černý se znaky, výška 69 cm, HD a(0/0), 5/2a/L2/AA, ZOP, ZPU1, ZVV1, ZZO, DT Ch (VDH), Ch ČR,
ÖCH
Matka matky: Bessy Daimar 3135/03
Černá se znaky, výška 62 cm, HD a(0/0), 5/2a,4a/AA, ZOP, ZPU1, ZZO
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7432/13 Gary Daimar
pes
čer
66 cm, 5/1a/A3
7433/13 Gyros Daimar
pes
čer
68 cm, 5/1a,4a/N3
7434/13 Gina Daimar
fena
čzn
62 cm, 5/2a,4b,4f/A3, N3 7435/13 Gracy Daimar
fena
čzn
64 cm, 5/2a,2d,4b,4d
-
29
Zpravodaj-nova grafika.indd 29
20.6.14 16:20
Chovatelství
7436/13-7438/13 Vrh B z Kruplova
Narozen 13.6.2013, narozeno 2/1, odchováno 2/1
Chovatel: Jaroslav Mynář, Jarošov nad Nežárkou
Otec: Aslan z Kraje pestrého kamení 4982/07
Černý, výška 69,5 cm, HD a(0/0), 5/1a/D2,G1,L1,M8/S, ZOP, ZPU1, ZVV1, ZZO, Grandšampión CZ, Ch
ČR, Ch PL, Ch SR, JCh, ÖCH
Otec otce: Persano Gasko Prim 2677/01
Černý, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/1a/AA, ZOP, ZPU1, Ch PL
Matka otce: Caroline z Brzáneckých vinohradů 2829/02
Černá se znaky, výška 63 cm, HD b(1/1), 5/2a,4a,4d/G3,L2/BB
Matka: Cesy z Času růže 4611/06
Černá se znaky, výška 59 cm, HD a(0/0), 4/2a/S
Otec matky: Keston Plavý vítr 3028/02
Černý, výška 64 cm, HD a(0/0), 4/1a/AA, BH, IPO1, ZM, ZOP, ZPU1, ZPU2, C.I.B., Ch ČR, Ch PL
Matka matky: Adéla z Času růže 3006/02
Plavá, výška 60 cm, HD a(0/0), 4/3b/A4/BA, ZOP, ZPU1, ZZO
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7436/13 Barney z Kruplova
pes
čzn
7437/13 Billy z Kruplova
pes
čzn
7438/13 Bonnie z Kruplova
fena
čzn
62,5 cm, 5/2a/N4
-
7439/13 Vrh E Lexova smečka
Narozen 11.6.2013, narozeno 0/1, odchováno 0/1
Chovatel: Ing. Jaroslav Konrád, Jaroměř
Otec: Armín Hali Gali 5117/08
Plavý, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/3a/A4,B1,K1/S, BH, FH1, FH2, FPr1, FPr2, FPr3, IPO-FH, ZPS1, ZZO
Otec otce: Jekyll Royal Safe 3888/05
Plavý, výška - cm, HD a(0/0), FPr1, SVV 1, ZM, Jun.Ch.SR
Matka otce: Halka Barte Prim 3412/04
Černá se znaky, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/2a,4a/BA, RH-E, ZOP, ZPU1, ZVP1, ZZZ, DT Ch (VDH), Ch
ČR, Ch SR
Matka: Antoinette Lexova smečka 4591/06
Černá se znaky, výška 62 cm, HD a(0/0), 5/2a/B8,I1,S1/S
Otec matky: Kody Plavý vítr 3032/02
Černý se znaky, výška 65,5 cm, HD a(0/0), 5/2a/B4/AA, BH, FPr2, IPO3, VPG A, VPG1, ZM, ZOP, ZPU1,
ZVV2, ZZO, C.I.B., Ch ČR, Ch SR
Matka matky: Queen Elizabeth Gasko Prim 2945/02
Plavá, výška 61 cm, HD a(0/0), 5/3a/J1,L4/BB, ZOP, ZZO
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7439/13 Erin Lexova smečka
fena
čer
-
30
Zpravodaj-nova grafika.indd 30
20.6.14 16:20
Chovatelství
7443/13-7448/13 Vrh O Gasko Prim
Narozen 9.6.2013, narozeno 5/4, odchováno 5/4
Chovatel: Lenka Svobodová, Hradec Králové
Otec: Dayton Sun z Brzáneckých vinohradů 5894/09
Plavý, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/3a,4a/K1,L1/S, ZZO, JCh
Otec otce: Cameron z Brzáneckých vinohradů 2824/02
Černý, výška 67 cm, HD a(0/0), 5/1a,4a/AA, ZOP
Matka otce: Attari Wart Kesidy 4131/05
Černá se znaky, výška 62 cm, HD a(0/0), 5/2a/A4,D2,K3,L4/BA, ZOP, ZZO
Matka: Eset Gasko Prim 5317/08
Černá, výška 62,5 cm, HD a(0/0), 5/1a/G3,N3,S5/S
Otec matky: Uno Gasko Prim 3874/05
Plavý, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/3a/AA, RH-E, ZOP, ZPU2, ZVV1, C.I.B., Grandšampión CZ, Ch ČR,
Ch PL, Ch SR
Matka matky: Tosari Gasko Prim 3778/05
Černá se znaky, výška 59 cm, HD a(0/0), 4/2a,2e/O2/AA, ZOP, ZPU1, ZZO
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7440/13 Orfeus Gasko Prim
pes
čzn
67 cm, 5/2a/N4
7441/13 Ork Gasko Prim
pes
čzn
67 cm, 5/2a
7442/13 Orlando Gasko Prim
pes
čer
7443/13 Orsi Gasko Prim
pes
pl
7444/13 Osvaldo Gasko Prim
pes
pl
7445/13 Odeta Gasko Prim
fena
čer
7446/13 Ofka Gasko Prim
fena
čer
7447/13 Orea Gasko Prim
fena
čer
61 cm, 5/1a
7448/13 Oshka Gasko Prim
fena
pl
-
7449/13-7455/13 Vrh P Gasko Prim
Narozen 7.7.2013, narozeno 3/4, odchováno 3/4
Chovatel: Lenka Svobodová, Hradec Králové
Otec: Armín Hali Gali 5117/08
Plavý, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/3a/A4,B1,K1/S, BH, FH1, FH2, FPr1, FPr2, FPr3, IPO-FH, ZPS1, ZZO
Otec otce: Jekyll Royal Safe 3888/05
Plavý, výška - cm, HD a(0/0), FPr1, SVV 1, ZM, Jun.Ch.SR
Matka otce: Halka Barte Prim 3412/04
Černá se znaky, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/2a,4a/BA, RH-E, ZOP, ZPU1, ZVP1, ZZZ, DT Ch (VDH),
Ch ČR, Ch SR
Matka: Casandra Gasko Prim 5150/08
Černá se znaky, výška 64 cm, HD a(0/0), 5/2a,4f/D2,L2,L4,S4/S, BH, ZZO
Otec matky: Ulsan Gasko Prim 3871/05
Černý se znaky, výška 70 cm, HD a(0/0), 5/2a/AA, IPO-V, IPO1, IPO2, IPO3, ZM, ZVV1, ZZO, C.I.B.,
Ch ČR, Ch IHF, Ch SR, JCh, Jun.Ch.SR
Matka matky: Berenika Adamův hrádek 2234/00
Plavá, výška 62 cm, HD a(0/0), 5/3a/B1,M8/AA, ZOP
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7449/13 Perseus Gasko Prim
pes
pl
7450/13 Playboy Gasko Prim
pes
čzn
65 cm, 5/2a
7451/13 Poseidon Gasko Prim
pes
pl
67 cm, 8/3a/A3
7452/13 Pandora Gasko Prim
fena
čer
61 cm, 5/1a/A4
7453/13 Perla Gasko Prim
fena
pl
63 cm, 5/3a/A4
7454/13 Persia Gasko Prim
fena
čer
62 cm, 5/1a
7455/13 Priscilla Gasko Prim
fena
pl
-
31
Zpravodaj-nova grafika.indd 31
20.6.14 16:20
Chovatelství
7458/13-7464/13 Vrh B Ebidix
Narozen 1.7.2013, narozeno 6/3, odchováno 6/3
Chovatel: Marie Werthaimová, Netvořice
Otec: Berserk Mista Jaswin SPKP 567
Černý, výška - cm, HD a(0/0)
Otec otce: Keston Plavý vítr 3028/02
Černý, výška 64 cm, HD a(0/0), 4/1a/AA, BH, IPO1, ZM, ZOP, ZPU1, ZPU2, C.I.B., Ch ČR, Ch PL
Matka otce: Winky Biely démon SPKP 46/03
Plavá, výška - cm, HD a(0/0)
Matka: Crux Ebidix Navare Prim 6088/10
Černá se znaky, výška 62 cm, HD a(0/0), 5/2a/D2/S
Otec matky: Ulsan Gasko Prim 3871/05
Černý se znaky, výška 70 cm, HD a(0/0), 5/2a/AA, IPO-V, IPO1, IPO2, IPO3, ZM, ZVV1, ZZO, C.I.B., Ch
ČR, Ch IHF, Ch SR, JCh, Jun.Ch.SR
Matka matky: Ammy Černý vítr 4103/05
Plavá, výška 62 cm, HD b(1/0), 5/3a/E4,L4,M6/BB
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7456/13 Barbar Ebidix
pes
čzn
7457/13 Bongo Ebidix
pes
čzn
7458/13 Bonzo Ebidix
pes
pl
7459/13 Boxer Ebidix
pes
pl
7460/13 Bronx Ebidix
pes
čer
7461/13 Bumper Ebidix
pes
pl
68 cm, 8/3c
7462/13 Bailey Ebidix
fena
čzn
7463/13 Bersi Ebidix
fena
čzn
7464/13 Bona Ebidix
fena
pl
-
7465/13-7473/13 Vrh D Tara Guarda
Narozen 12.7.2013, narozeno 5/4, odchováno 5/4
Chovatel: MUDr. Marcel Šmíd, Nezamyslice
Otec: Artur z Duhového kopce 2785/01
Černý se znaky, výška 66 cm, HD a(0/0), 5/2a/M5/AA, RH-E, RH-FLA, RH-TA, ZOP, ZPU1, ZZP2, ZZZ,
Ch ČR, Ch SR
Otec otce: Erny Plavý květ CS ČKSP/695/94/96
Černý se znaky, výška 67 cm, HD a(0/0), 5/2a/L1,O1/5, RH-E
Matka otce: Hexa z Páralovy zahrady 1838/99
Plavá, výška 62,5 cm, HD a(0/0), 5/3b,4a/D2,J1/5, ZOP, ZPU1, Ch ČR
Matka: Ava Tara Guarda 4530/06
Plavá, výška 61,5 cm, HD b(1/1), 5/3a/A3,D2,E1,G1,S1/S
Otec matky: Barley Moravia Hovacor 2499/01
Plavý, výška 66 cm, HD a(0/0), 5/3a/AA
Matka matky: Aša z Příhonu 2811/02
Černá se znaky, výška 62 cm, HD b(1/1), 5/2a,4a/C2/BB
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7465/13 Darius Tara Guarda
pes
pl
7466/13 Dex Tara Guarda
pes
čzn
7467/13 Dingo Tara Guarda
pes
pl
7468/13 Don Tara Guarda
pes
pl
7469/13 Duncan Tara Guarda
pes
pl
7470/13 Dafne Tara Guarda
fena
čzn
7471/13 Deina Tara Guarda
fena
čzn
7472/13 Deisy Tara Guarda
fena
čzn
7473/13 Dixi Tara Guarda
fena
čzn
-
32
Zpravodaj-nova grafika.indd 32
20.6.14 16:20
Chovatelství
7474/13-7482/13 Vrh A Lafarr Star
Narozen 20.6.2013, narozeno 6/4, odchováno 5/4
Chovatel: Iva Kovářová, Liberec
Otec: Bandit v. Kesseltal VDH-HO 33591-09
Černý se znaky, výška - cm, HD A1, BH
Otec otce: Armani v. steilen Hang VDH-HO 30831-05
Černý se znaky, výška - cm, HD A2, BH, IPO1, DT Ch (VDH), Ch Lux
Matka otce: Mary-Lu v.d. Elbperle VDH-HO 29128-03
Černá se znaky, výška - cm, HD A1, BH, FH1, VPG2, DT Ch (VDH)
Matka: Farrah Mista Jaswin 5988/10
Černá se znaky, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/2a/K1,K4,X1/S
Otec matky: Chivas z Budské samoty 3593/04
Černý se znaky, výška 70 cm, HD a(0/0), 5/2a,4a/D2/AA, ZOP, Ch ČR, VCH ČR
Matka matky: Beast Mista Jaswin SPKP 568/09
Černá, výška - cm, HD A
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7474/13 Acirro Lafarr Star
pes
čzn
7475/13 Affric Lafarr Star
pes
čzn
64 cm, 5/2a,2c,2d,2e/A4,N4
7476/13 Akirr Lafarr Star
pes
čzn
7477/13 Arsan Lafarr Star
pes
čzn
66 cm, 5/2a/N4
7478/13 Aryss Lafarr Star
pes
čzn
67,5 cm, 5/2a/A4,N3
7479/13 Afira Lafarr Star
fena
čzn
60 cm, 5/2a/N3
7480/13 Airin Lafarr Star
fena
čzn
59 cm, 5/2a,2c,2d,2e
7481/13 Ajka Lafarr Star
fena
pl
63 cm, 5/3a
7482/13 Angie Lafarr Star
fena
pl
-
7484/13-7488/13 Vrh D Corraki Moravia
Narozen 10.8.2013, narozeno 2/4, odchováno 2/4
Chovatel: Eva Liberdová, Staříč
Otec: Alex ze Stříbrných kaskád 4388/06
Černý se znaky, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/2a/C1,D2,E1,O1/BA, BH, FPr1, ZOP, ZPU1, ZZO, C.I.E.,
Grandšampión CZ, Grandšampión SK, Ch ČR, Ch PL, Ch SR
Otec otce: Akym z Malého Rohozce 2529/01
Plavý, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/3a/BA, ZOP, ZPU1, ZZO, JCh
Matka otce: Brenda Bohemia Choc 2795/01
Černá se znaky, výška 64 cm, , 5/2a,4d/A6,D2,G3,M1/BA
Matka: Arwen Elian Schlesien 4870/07
Plavá, výška 60 cm, HD a(0/0), 4/3a/E4/S
Otec matky: Urwis Chatka Zielarki PKRII-73576
Černý se znaky, výška - cm, HD A
Matka matky: Almera Mílas Moravia 3708/04
Plavá, výška 61 cm, HD a(0/0), 4/3a/A4,H1,L2,L4/AA
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7483/13 Dag Corraki Moravia
pes
čer
7484/13 Dasty Corraki Moravia
pes
čzn
61 cm, 5/2a,4b
7485/13 Dafne Corraki Moravia
fena
čer
60 cm, 5/1a/E4
7486/13 Debbie Corraki Moravia
fena
čzn
7487/13 Deisy Corraki Moravia
fena
pl
60 cm, 5/3c
7488/13 Dita Corraki Moravia
fena
pl
63 cm, 5/3a/E4
-
33
Zpravodaj-nova grafika.indd 33
20.6.14 16:20
Chovatelství
7489/13-7496/13 Vrh A z Podbuchlovských hor
Narozen 22.8.2013, narozeno 3/5, odchováno 3/5
Chovatel: Iveta Rozumová, Boršice u Buchlovic
Otec: Amor Carnovia Silesia 5035/07
Černý se znaky, výška 70 cm, HD a(0/0), 5/2a/A4,G3,N4,S1/S, BH, IPO1, SPr 1, ÚMR HW, ZOP, ZPU1,
ZPU2, ZVV1, Ch ČR
Otec otce: Treff Pusztai Pandur MET.Hov.1542/03
Černý se znaky, výška - cm, HD A
Matka otce: Avensis Mílas Moravia 3711/04
Černá, výška 62 cm, HD b(0/1), 5/1a/D2,H1,N3/AA, ZOP, ZZO
Matka: Boogie-Woogie Kesidy 5660/09
Černá se znaky, výška 62,5 cm, HD a(0/0), 5/2a,4f/D2,G1,S1,S5/S, FPr1, RH-E, ZOP, ZPU1, ZVP1, ZZO,
ZZZ
Otec matky: Nasthus Animagus 3649-04
Černý se znaky, výška 66 cm, HD a(0/0), 5/2a/M8/AA, BH, FH1, FPr3, RH-E, ZOP, ZPS1, ZPU1, ZZO,
ZZZ, Ch PL
Matka matky: Kesidy Plavý vítr 3035/02
Plavá, výška 62 cm, HD a(0/0), 5/3a/I1/AA, RH-E, RH-TA, VZ 2, ZLP1, ZOP, ZZP2, ZZZ, C.I.B., Ch ČR,
Ch SR, JCh
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7489/13 Alex z Podbuchlovských hor
pes
čzn
66 cm, 5/2a
7490/13 Argo z Podbuchlovských hor
pes
čzn
67 cm, 5/2c/N3
7491/13 Arné z Podbuchlovských hor
pes
čzn
66 cm, 5/2a/N3
7492/13 Allis z Podbuchlovských hor
fena
čzn
7493/13 Amy z Podbuchlovských hor
fena
čzn
7494/13 Angie z Podbuchlovských hor
fena
čzn
62 cm, 5/2a,2c
7495/13 Anne z Podbuchlovských hor
fena
čzn
7496/13 Arwen z Podbuchlovských hor fena
čzn
59 cm, 5/2a,4a/E4,N3
-
7499/13-7505/13 Vrh E Katčina smečka
Narozen 30.8.2013, narozeno 4/4, odchováno 4/4
Chovatel: Kateřina Houšková, Zlenice
Otec: Berwill Hali Gali 5931/09
Černý, výška 69 cm, HD a(0/0), 5/1a/G1,S3,S5/S, Jun.Ch.SR
Otec otce: Isungur v.d. Haardt HO 2189
Černý, výška - cm, HD A1, BgH 1, BH, ÖCH
Matka otce: Halka Barte Prim 3412/04
Černá se znaky, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/2a,4a/BA, RH-E, ZOP, ZPU1, ZVP1, ZZZ, DT Ch (VDH), Ch
ČR, Ch SR
Matka: Cibulka Katčina smečka 5446/08
Plavá, výška 62 cm, HD a(0/0), 5/3b,3e,4a/K1/S
Otec matky: Frisko v. Hause Luka VDH-HO 30674-05
Černý se znaky, výška - cm, HD A1, AD, BH, FH2, IPO3, VPG3, DT Ch (VDH)
Matka matky: Afra Katčina smečka 2611/01
Černá se znaky, výška 62 cm, HD a(0/0), 5/2a/D4/BB, LA 1, ZOP, ZZO, Ch SR, JCh
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7498/13 Eldorádo Katčina smečka
pes
čer
7499/13 Emanuel Katčina smečka
pes
čzn
7500/13 Edudant Katčina smečka
pes
čer
7501/13 Eragon Katčina smečka
pes
čer
7502/13 Eufrozína Katčina smečka
fena
čzn
7503/13 Esterka Katčina smečka
fena
čzn
7504/13 Esmeralda Katčina smečka
fena
čzn
7505/13 Elizabeth Katčina smečka
fena
čer
-
34
Zpravodaj-nova grafika.indd 34
20.6.14 16:20
Chovatelství
7508/13-7509/13 Vrh P Royal Safe
Narozen 25.9.2013, narozeno 4/4, odchováno 1/1
Chovatel: Martin Slezák, Chropyně
Otec: Jacobi Gasko Prim 6226/10
Plavý, výška 69 cm, HD a(0/0), 5/3a/A4,G3/S, ZOP, C.I.E., Ch PL, Ch SR, JCh
Otec otce: Csandro v. Wackerbarth VDH-HO 30566-05
Černý se znaky, výška - cm, HD A2, BH, FH1, FPr3, IPO3, VPG1, C.I.B., DT Ch (VDH), Ch Lux
Matka otce: Oriflame Gasko Prim 2631/01
Černá, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/1a/D2/5, BH, ZOP, ZPU2, ZVV1, ZZO, C.I.B., Ch ČR, Ch PL, Ch SR
Matka: Jawa Royal Safe 3895/05
Černá se znaky, výška 62,5 cm, HD a(0/0), 5/2a/N3/BB
Otec matky: Artur z Duhového kopce 2785/01
Černý se znaky, výška 66 cm, HD a(0/0), 5/2a/M5/AA, RH-E, RH-FLA, RH-TA, ZOP, ZPU1, ZZP2, ZZZ,
Ch ČR, Ch SR
Matka matky: Ayrin z Pomezí 2871/02
Černá, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/1a/BB, ZOP, ZPU1, Ch IHF, Ch SR, JCh
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7508/13 Panther Royal Safe
pes
čer
7509/13 Puma Royal Safe
fena
pl
-
7510/13-7516/13 Vrh C Black Prim
Narozen 19.9.2013, narozeno 4/3, odchováno 4/3
Chovatel: Ing. Ph.D. Libuše Svobodová, Pardubice
Otec: Conty Lexova smečka 6133/10
Plavý, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/3a/K1,N3,S1/S
Otec otce: Arogant Arivalo Asso 4507/06
Černý se znaky, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/2a/D3/S, IPO1, ZVV1
Matka otce: Queen Elizabeth Gasko Prim 2945/02
Plavá, výška 61 cm, HD a(0/0), 5/3a/J1,L4/BB, ZOP, ZZO
Matka: Apis Black Prim 6322/10
Černá, výška 61 cm, HD a(0/0), 5/1a/E1,K1/S, JCh
Otec matky: Bura-Cee Damirazin FIN 35833/03
Černý se znaky, výška - cm, HD A
Matka matky: Yennie Gasko Prim 4315/06
Černá, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/1a/A4,D2,I1,K1/AA, BH, ZOP, ZPU1, ZZO, C.I.E., Grandšampión CZ,
Ch ČR, Ch IHF, Ch PL, Ch SR
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7510/13 Caen Black Prim
pes
pl
67 cm, 5/3a
7511/13 Condor Black Prim
pes
pl
64 cm, 5/3a/A4
7512/13 Corny Black Prim
pes
pl
62 cm, 5/3a/A4/N3
7513/13 Cristal Black Prim
pes
pl
64 cm, 5/3a/N3
7514/13 Cassidy Black Prim
fena
čer
61 cm, 5/1a/A4/N3
7515/13 Catharine Black Prim
fena
čer
58 cm, 5/1a/N3
7516/13 Caycee Black Prim
fena
pl
-
35
Zpravodaj-nova grafika.indd 35
20.6.14 16:20
Chovatelství
7518/13-7522/13 Vrh E Zašovský květ
Narozen 20.10.2013, narozeno 2/4, odchováno 2/4
Chovatel: Petra Kočíbová, Zašová
Otec: Berwill Hali Gali 5931/09
Černý, výška 69 cm, HD a(0/0), 5/1a/G1,S3,S5/S, Jun.Ch.SR
Otec otce: Isungur v.d. Haardt HO 2189
Černý, výška - cm, HD A1, BgH 1, BH, ÖCH
Matka otce: Halka Barte Prim 3412/04
Černá se znaky, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/2a,4a/BA, RH-E, ZOP, ZPU1, ZVP1, ZZZ, DT Ch (VDH), Ch
ČR, Ch SR
Matka: Baxy Zašovský květ 4354/06
Černá se znaky, výška 59 cm, HD a(0/0), 1/2a/D2,L4,N4,S1,S5/S
Otec matky: Avram Gutta Fortunae 2133/00
Černý se znaky, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/2a/D2,M3/AA, VZ 1, ZOP, ZPU1, ZZO
Matka matky: Ariella z Faustova domu 2279/00
Plavá, výška 64 cm, HD b(1/1), 5/3a/M8/AA, RH-E, ZOP, ZPU1, ZZO
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7517/13 Ego Zašovský květ
pes
čer
7518/13 Esso Zašovský květ
pes
čzn
7519/13 Ebby Zašovský květ
fena
čzn
7520/13 Elfi Zašovský květ
fena
čer
7521/13 Engee Zašovský květ
fena
čzn
7522/13 Eternity Zašovský květ
fena
čer
-
7523/13-7526/13 Vrh G z Úpatí Ondřejníku
Narozen 28.10.2013, narozeno 2/3, odchováno 1/3
Chovatel: MUDr. Michaela Hrubá, Frýdlant nad Ostravicí
Otec: Heineken Šédedab 6367/10
Černý se znaky, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/2a/L1/S, BH, OB-Z, ZOP, ZZO, HJCH, Ch PL, Ch SR, JCH HR
Otec otce: Alex ze Stříbrných kaskád 4388/06
Černý se znaky, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/2a/C1,D2,E1,O1/BA, BH, FPr1, ZOP, ZPU1, ZZO, C.I.E.,
Grandšampión CZ, Grandšampión SK, Ch ČR, Ch PL, Ch SR
Matka otce: Guiness Šédedab 4734/07
Černá se znaky, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/2a/S, ZOP
Matka: Barbie Bára z Úpatí Ondřejníku 4435/06
Plavá, výška 62 cm, HD a(0/0), 5/3a/D2,H2,J1/AA
Otec matky: Barley Moravia Hovacor 2499/01
Plavý, výška 66 cm, HD a(0/0), 5/3a/AA
Matka matky: Arty ze Starého dvora 2639/01
Černá se znaky, výška 64 cm, HD a(0/0), 5/2a/A4,G3,M8,N3/AA, ZOP
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7523/13 Garon z Úpatí Ondřejníku
pes
čzn
7524/13 Gemma z Úpatí Ondřejníku
fena
čzn
7525/13 Genesis z Úpatí Ondřejníku
fena
čzn
7526/13 Goldy z Úpatí Ondřejníku
fena
čzn
-
36
Zpravodaj-nova grafika.indd 36
20.6.14 16:20
Chovatelství
7527/13-7533/13 Vrh A z Hanácké zahrady
Narozen 27.10.2013, narozeno 4/4, odchováno 3/4
Chovatel: Otakar Krump, Přerov VIII Henčlov
Otec: Berzit Moravia Diamond 4154/06
Plavý, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/3a/E3,P2/S, ZOP
Otec otce: Urco Chatka Zielarki PKRII-73577
Plavý, výška - cm, HD A, IPO1, PT, C.I.B., Ch PL, JCh PL
Matka otce: Baxia Moravia Hovacor 2506/01
Černá se znaky, výška 64 cm, HD b(1/1), 5/2a/N5/5, ZM, ZOP, ZPU1, ZVV1, ZZO, Ch ČR
Matka: Becky Baguette Eliskova zahrada 5362/08
Černá se znaky, výška 60 cm, HD a(0/0), 4/2a,4f/K1,N2,S1/S, BH, RH-E, ZOP, ZZO
Otec matky: Sharon Gasko Prim 3416/04
Černý se znaky, výška 69 cm, HD a(0/0), 5/2e/D2,N1,N4/AA
Matka matky: Brenda Chip Farm 3271/03
Plavá, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/3c/BB, ZZO
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7527/13 Adalgi z Hanácké zahrady
pes
pl
7528/13 Argo z Hanácké zahrady
pes
čzn
7529/13 Artush z Hanácké zahrady
pes
čzn
7530/13 Agness z Hanácké zahrady
fena
pl
7531/13 Airis z Hanácké zahrady
fena
pl
7532/13 Ami z Hanácké zahrady
fena
čzn
7533/13 Anie z Hanácké zahrady
fena
pl
-
7534/13-7541/13 Vrh A Awedante
Narozen 4.11.2013, narozeno 6/5, odchováno 4/4
Chovatel: Eva Hajšmanová, Dolní Bělá
Otec: Cyrol Bukový háj 4209/06
Černý se znaky, výška 67 cm, HD a(0/0), 5/2a/B8,C1,K3,S1/S, FPr1, FPr2, IPO1, SPr 1, SPr 2, SPr 3, ZM,
ZOP, ZPU1, ZPU2, ZVV1, C.I.B., Grandšampión CZ, Ch ČR, Ch PL, Ch SR, JCh
Otec otce: Áron z Brdské samoty 1769/98
Plavý, výška 67,5 cm, HD a(0/0), 5/3a/M6/5, ZOP, ZPU1, Ch ČR
Matka otce: Balda Bukový háj 3100/03
Černá se znaky, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/2a,4f/G3/AA
Matka: Cailin Sun Kesidy 5948/09
Plavá, výška 61 cm, HD a(0/0), 5/3a/G1,G3,J1,N2,N3,S1/S, BH, FPr1, FPr2, FPr3, IPO-VO, UPr 1, ZM,
ZOP, ZPS1, ZPU1, ZZO, ZZZ, Grandšampión CZ, Ch ČR, Ch SHK, Ch SR, JCh
Otec matky: Dantes Gora Monte 4261/06
Plavý, výška 66 cm, HD a(0/0), 5/3a/D2,K1/AA, BH, ZOP, ZPU1, ZZO, C.I.E., DT Ch (VDH), Grandšampión CZ, Ch ČR, Ch PL, JCh
Matka matky: Awe Kesidy 4133/05
Černá, výška 61 cm, HD a(0/0), 2/1a/B8,D2,N3/BA
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7534/13 Ace Awedante
pes
pl
7535/13 Alby Sun Awedante
pes
pl
7536/13 Alex Awedante
pes
čer
7537/13 Attis Awedante
pes
pl
7538/13 Amare Awedante
fena
čer
7539/13 Anne-Berry Awedante
fena
čer
7540/13 Anttara Black Awedante
fena
čer
7541/13 Arsea Sun Awedante
fena
pl
-
37
Zpravodaj-nova grafika.indd 37
20.6.14 16:20
Chovatelství
7545/13-7548/13 Vrh C z Kraje bílé pěny
Narozen 22.11.2013, narozeno 3/3, odchováno 3/3
Chovatel: Mgr. Lenka Vernerová, Krušovice
Otec: Artex z Lašské brány 5202/08
Černý, výška 66,5 cm, HD a(0/0), 5/1a/N3,N4/S, IPO-V, ZM, ZOP, ZPU1, ZZO, Ch ČR
Otec otce: Atti z Hrabovských stájí 4031/05
Plavý, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/3a,4a/A4/AA, FPr1, IPO-V, ZM, ZOP, ZPU2, ZVV1, Ch ČR, Ch SR
Matka otce: Axis Alamo Negro 4004-05
Černá, výška 62 cm, HD a(0/0), 5/1a/AA, FPr1, ZM, ZOP, ZPU1, ZVV1, ZZO
Matka: Aila Sobí dvůr 5079/08
Plavá, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/3c/B5,D2,G1,K1,P2/S, BH, ZOP, ZZO
Otec matky: Daniels Jack Šédedab 3218/03
Černý se znaky, výška 66 cm, HD a(0/0), 5/2a,4d/B7/AA, ZOP
Matka matky: Nangie Královské zátiší 3498/04
Černá se znaky, výška 60 cm, HD a(0/0), 4/2a,4f/D2/BB, LA 2, RH-E, ZOP, ZZO, ZZZ
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7543/13 Caledonian z Kraje bílé pěny
pes
čer
7544/13 Car z Kraje bílé pěny
pes
čzn
7545/13 Crispin z Kraje bílé pěny
pes
pl
7546/13 Calanda z Kraje bílé pěny
fena
čzn
7547/13 Claryse z Kraje bílé pěny
fena
pl
7548/13 Corona Casie z Kraje bílé pěny fena
čer
-
7550/13-7557/13 Vrh A Magic Blue Planet
Narozen 29.12.2013, narozeno 3/6, odchováno 3/5
Chovatel: Kateřina Plicová, Chotíkov
Otec: Cody Lavandula 5271/08
Černý se znaky, výška 71 cm, HD a(0/0), 6/2a,4a/C1,L2,N3/S
Otec otce: Ulsan Gasko Prim 3871/05
Černý se znaky, výška 70 cm, HD a(0/0), 5/2a/AA, IPO-V, IPO1, IPO2, IPO3, ZM, ZVV1, ZZO, C.I.B., Ch
ČR, Ch IHF, Ch SR, JCh, Jun.Ch.SR
Matka otce: Nova Gasko Prim 2352/00
Plavá, výška 61 cm, HD a(0/0), 5/3a,4a/E4,G3,M8/AA, ZOP, ZPU1
Matka: Abbaye z Kraje bílé pěny 6455/11
Plavá, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/3a/B5,C2,G1,S1/S, ZOP, ZZO
Otec matky: Keston Plavý vítr 3028/02
Černý, výška 64 cm, HD a(0/0), 4/1a/AA, BH, IPO1, ZM, ZOP, ZPU1, ZPU2, C.I.B., Ch ČR, Ch PL
Matka matky: Aila Sobí dvůr 5079/08
Plavá, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/3c/B5,D2,G1,K1,P2/S, BH, ZOP, ZZO
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7550/13 Aghion Oros Magic Blue Planet pes
čzn
7551/13 Assen Magic Blue Planet
pes
čzn
7552/13 Athos Magic Blue Planet
pes
čzn
7553/13 America Magic Blue Planet
fena
pl
7554/13 Angola Magic Blue Planet
fena
pl
7555/13 Alexandrie Magic Blue Planet fena
pl
7556/13 Altanea Magic Blue Planet
fena
čzn
7557/13 Aruba Magic Blue Planet
fena
čzn
-
38
Zpravodaj-nova grafika.indd 38
20.6.14 16:20
Chovatelství
7559/13 Vrh U z Budské samoty
Narozen 30.12.2013, narozeno 1/2, odchováno 1/0
Chovatel: Lidmila Černá, Příbram
Otec: Ulsan Gasko Prim 3871/05
Černý se znaky, výška 70 cm, HD a(0/0), 5/2a/AA, IPO-V, IPO1, IPO2, IPO3, ZM, ZVV1, ZZO, C.I.B., Ch
ČR, Ch IHF, Ch SR, JCh, Jun.Ch.SR
Otec otce: Frieder v. Georgenberg VDH-HO 25105-98
Plavý, výška - cm, HD A1, AD, BH, SchH 3, VPG3
Matka otce: Oriflame Gasko Prim 2631/01
Černá, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/1a/D2/5, BH, ZOP, ZPU2, ZVV1, ZZO, C.I.B., Ch ČR, Ch PL, Ch SR
Matka: Deriin Sideric Miks. 5080/08
Plavá, výška 63 cm, HD a(0/0), 5/3a/S, BH, FPr1, FPr2, FPr3, IPO-V, IPO1, ZPS1, Ch ČR, Ch SR, JCh
Otec matky: Kody Plavý vítr 3032/02
Černý se znaky, výška 65,5 cm, HD a(0/0), 5/2a/B4/AA, BH, FPr2, IPO3, VPG A, VPG1, ZM, ZOP, ZPU1,
ZVV2, ZZO, C.I.B., Ch ČR, Ch SR
Matka matky: All-Brii Sideric Miks. 3158/03
Plavá, výška 62 cm, HD a(0/0), 5/3a/AA, FPr1, RH-E, VZ 1, VZ 2, ZOP, ZPU1, ZVV1, ZZO, ZZZ, C.I.B.,
C.I.E., Grandšampión CZ, Ch ČR, Ch SR, JCh, ÖCH
Č. zápisu Jméno
Pohlaví Barva DKK
Svod
Bonitace
7559/13 Umberto z Budské samoty
pes
čer
-
39
Zpravodaj-nova grafika.indd 39
20.6.14 16:20
Chovatelství
Vrhy v roce 2013 podle chovatelských stanic
Awedante
Eva Hajšmanová, Dolní Bělá
Mob.: +420737315367
E-mail: [email protected], Web: http://www.cailin.estranky.cz
7534/13 - 7541/13 vrh A 4.11.2013 o/m: Cyrol Bukový háj/Cailin Sun Kesidy
Black Prim
Ing. Ph.D. Libuše Svobodová, Pardubice
Tel.: 608 514 200, Mob.: 608514200
E-mail: [email protected], Web: http://yennie.funsite.cz
7510/13 - 7516/13 vrh C 19.9.2013 o/m: Conty Lexova smečka/Apis Black Prim
Bohemia Lischin
Petra Kovářová, Stod
Tel.: 774602730,
E-mail: [email protected], Web: http://grecybh.webnode.cz/
7413/13 - 7419/13 vrh A 13.6.2013 o/m: Black Beryl Kesidy/Grecy Bukový háj
Corraki Moravia
Eva Liberdová, Staříč
Mob.: 602 508 869
E-mail: [email protected], Web: http://www.corraki.com
7484/13 - 7488/13 vrh D 10.8.2013 o/m: Alex ze Stříbrných kaskád/Arwen Elian Schlesien
Černý vítr
Bc. Martina Balonová, Praha 84 - Dolní Chabry
Tel.: 284 689 250, Mob.: 732 947 771
E-mail: [email protected], Web: http://cernyvitr.cz
7361/13 - 7362/13 vrh E 10.5.2013 o/m: Ulsan Gasko Prim/Boogie Černý vítr
Daimar
RNDr. Dana Hybštová, Praha 10
Tel.: 606 525 000, Mob.: 606 525 000
E-mail: [email protected], Web: http://daimar.cz
7432/13 - 7435/13 vrh G 21.6.2013 o/m: Aslan z Kraje pestrého kamení/Daisy Daimar
Debbie-Ann
Kristýna Banertová, Rousínov
Tel.: 777 806 141, Mob.: 777 806 141
E-mail: [email protected], Web: http://debbie-ann.webnode.cz
7371/13 - 7380/13 vrh C 16.5.2013 o/m: Ammon v.d. Leipziger Schwaben/Debbie Katveri
40
Zpravodaj-nova grafika.indd 40
20.6.14 16:20
Chovatelství
Dvorek U Kostelíčka
Bc. Jana Jagošová, Hranice 1
Tel.: 732 222 828,
E-mail: [email protected], Web: http://dvorekukostelicka.webnode.cz/
7231/13 - 7231/13 vrh A 12.1.2013 o/m: Artex z Lašské brány/Corsi Moravia Diamond
Ebidix
Marie Werthaimová, Netvořice
Tel.: +420 736 647 486, Mob.: +420 736 647 486
E-mail: [email protected], Web: http://www.caira-katveri.estranky.cz
7458/13 - 7464/13 vrh B 1.7.2013 o/m: Berserk Mista Jaswin/Crux Ebidix Navare Prim
Gasko Prim
Lenka Svobodová, Hradec Králové
Tel.: 491491492, Mob.: 602428626
E-mail: [email protected], Web: http://gaskoprim.com
7443/13 - 7448/13 vrh O 9.6.2013 o/m: Dayton Sun z Brzáneckých vinohradů/Eset Gasko Prim
7449/13 - 7455/13 vrh P 7.7.2013 o/m: Armín Hali Gali/Casandra Gasko Prim
Gigi Haf
Koutňáková Andrea
7288/13 - 7296/13 vrh A 11.4.2013 o/m: Caraibo Moravia Diamond/Areta Černý sen
Goodrich
Monika Bláhová, Třemblat - Ondřejov
Tel.: 776 764 140, Mob.: 776 764 140
E-mail: [email protected],
7363/13 - 7370/13 vrh A 1.6.2013 o/m: Aran Zmizelá Vltava/Aischa Stín lesa
Gora Monte
Radka Chmelinová, Ústí nad Labem
Tel.: 774919027,
E-mail: [email protected], Web: http://goramonte.com
7280/13 - 7287/13 vrh H 30.3.2013 o/m: Bjarni v. Almodis/Drew Marry Gora Monte
Huad‘Dib
Mgr. Zora Herzová, Praha 6
Tel.: 605 245 086, Mob.: 605 245 086
E-mail: [email protected], Web: http://hovawart.mypage.cz
7249/13 - CMKU/HW7250/13 vrh B 7.2.2013 o/m: Black Beryl Kesidy/Afrodita Huad‘Dib
Katčina smečka
Kateřina Houšková, Zlenice
Mob.: 721 550 197
E-mail: [email protected], Web: http://www.katcinasmecka.cz
7499/13 - 7505/13 vrh E 30.8.2013 o/m: Berwill Hali Gali/Cibulka Katčina smečka
41
Zpravodaj-nova grafika.indd 41
20.6.14 16:20
Chovatelství
Lafarr Star
Iva Kovářová, Liberec
Tel.: 775 316 982, Mob.: 775 316 982
E-mail: [email protected], Web: http://www.lafarrstar.eu
7474/13 - 7482/13 vrh A 20.6.2013 o/m: Bandit v. Kesseltal/Farrah Mista Jaswin
Lexova smečka
Ing. Jaroslav Konrád, Jaroměř
Mob.: 603 214 275, 607 957 058
E-mail: [email protected], Web: http://www.lexovasmecka.eu
7439/13 - 7439/13 vrh E 11.6.2013 o/m: Armín Hali Gali/Antoinette Lexova smečka
Lorem Ipsum
Martin Schnabl, Olomouc
Mob.: 725 327 920
E-mail: [email protected], Web: http://www.agathachloumek.estranky.cz
7277/13 - 7277/13 vrh B 16.3.2013 o/m: Bray-Bo Sideric Miks./Agatha Chloumek
Magic Blue Planet
Kateřina Plicová, Chotíkov
Tel.: 739561310, Mob.: 739561310
E-mail: [email protected], Web: http://abbayehovawart.wbs.cz/
7550/13 - 7557/13 vrh A 29.12.2013 o/m: Cody Lavandula/Abbaye z Kraje bílé pěny
Moravia Diamond
Martina Fistungová, Kojetín
Tel.: 739 556 772, Mob.: 737 374 616
E-mail: fi[email protected], Web: http://moraviadiamond.webnode.cz/
7315/13 - 7325/13 vrh G 26.4.2013 o/m: Berwill Hali Gali/Daxia Moravia Diamond
Na3
Tereza Turková, Zlaté Hory - Rejvíz
Tel.: 731053094, Mob.: 731053094
E-mail: [email protected], Web: http://hovawart.na3.cz
7421/13 - 7428/13 vrh A 9.6.2013 o/m: Caraibo Moravia Diamond/Blackberry ze Starého Rejvízu
od Dabele
Mgr. Ilona Fröhlichová, Petrov u Prahy
Mob.: 723 654 070
E-mail: [email protected], Web: http://www.oddabele.g6.cz
7381/13 - 7385/13 vrh D 25.5.2013 o/m: Darcius Gasko Prim/Four Roses Šédedab
od Studánky Vojtěšky
Petr Tomášek, Domažlice
Tel.: 606642011, Mob.: 606 642 011
E-mail: [email protected], Web: http://hovawart.milavce.com/
7256/13 - 7263/13 vrh A 14.2.2013 o/m: Adam Haf Raf/Lisa Šlovický vrch
42
Zpravodaj-nova grafika.indd 42
20.6.14 16:20
Chovatelství
Pessoa
Renáta Radovesnická, Dolní Lutyně
Mob.: 602119907
E-mail: [email protected], Web: http://www.traho.wbs.cz
7241/13 - 7248/13 vrh A 6.2.2013 o/m: Attis z Valdeckého lesa/Andy ze Světlovských luk
Regis Moravia
Renata Králová, Brno
Tel.: 732847897,
E-mail: [email protected], Web: http://hovawart-angie.webnode.cz/
7347/13 - 7353/13 vrh A 9.5.2013 o/m: Adam Haf Raf/Angie Coras Garden
Royal Safe
Martin Slezák, Chropyně
Tel.: 603 882 962, Mob.: 603 473 040
E-mail: [email protected], Web: http://www.royalsafe.cz
7508/13 - 7509/13 vrh P 25.9.2013 o/m: Jacobi Gasko Prim/Jawa Royal Safe
Řevnické tůně
Monika Kramolišová, Řevnice
Tel.: 257720660, Mob.: 602283931
E-mail: [email protected], Web: http://revnicke-tune.webnode.cz/
7270/13 - 7275/13 vrh B 12.3.2013 o/m: Assan Teresie Bohemia/Isa Šlovický vrch
Seahawk
Anna Brázdová, Praha 9
Tel.: 608600789, Mob.: 281 922 407
E-mail: [email protected], Web: http://www.seahawk.cz/
7387/13 - 7394/13 vrh E 27.5.2013 o/m: Dhor Mista Jaswin/Ebony-Fay Sideric Miks.
Sideric Miks.
Gabriela Miksová, Dolní Břežany
Tel.: 241 931 764, Mob.: 607 662 639
E-mail: [email protected], Web: http://www.sidericmiks.wz.cz
7339/13 - 7344/13 vrh G 19.4.2013 o/m: Dhor Mista Jaswin/Famous Sideric Miks.
Snow Meadow
Ing. Martin Procházka, Mníšek u Liberce
Tel.: 607 782 321, Mob.: 602 342 226
E-mail: [email protected], Web: http://www.dumapes.cz
7297/13 - 7301/13 vrh E 8.4.2013 o/m: Diossos z Kraje kalicha/Akira Černý vítr
7302/13 - 7306/13 vrh F 17.4.2013 o/m: Akim Lucky Ijsbeer/Cascade od Královského rybníka
Šlovický vrch
Jana Peclová, Plzeň 21
Tel.: 377 828 128, Mob.: 728 844 385
E-mail: [email protected], Web: http://slovickyvrch.unas.cz
7357/13 - 7357/13 vrh P 7.5.2013 o/m: Darcy z Kraje kalicha/Hali Šlovický vrch
43
Zpravodaj-nova grafika.indd 43
20.6.14 16:20
Chovatelství
Tara Guarda
MUDr. Marcel Šmíd, Nezamyslice
Tel.: 582 388 207, Mob.: 607759447
E-mail: [email protected], Web: http://www.taraguarda.cz
7465/13 - 7473/13 vrh D 12.7.2013 o/m: Artur z Duhového kopce/Ava Tara Guarda
Wicca Gabreta
Eva Kotálová, Horažďovice
Mob.: 606 694 921
E-mail: [email protected], Web: http://wiccagabreta.cz
7308/13 - 7313/13 vrh C 12.4.2013 o/m: Darcy z Kraje kalicha/Finlandia Šédedab
z Božíkovy zahrady
Ing. Božislav Koloničný, Staré Město
E-mail: mojefi[email protected], Web: http://hovawarti-zbozikovyzahrady.cz
7326/13 - 7335/13 vrh A 25.4.2013 o/m: Alex ze Stříbrných kaskád/Fira z Beskydských Argonautů
z Budské samoty
Lidmila Černá, Příbram
Tel.: 737 727 856, Mob.: 737 727 856
E-mail: [email protected], Web: http://www.zbudskesamoty.cz
7559/13 - 7559/13 vrh U 30.12.2013 o/m: Ulsan Gasko Prim/Deriin Sideric Miks.
z Hanácké zahrady
Otakar Krump, Přerov VIII Henčlov
Tel.: 774061202, Mob.: 774061202
E-mail: [email protected],
7527/13 - 7533/13 vrh A 27.10.2013 o/m: Berzit Moravia Diamond/Becky Baguette Eliskova zahrada
z Kraje bílé pěny
Mgr. Lenka Vernerová, Krušovice
Tel.: 731 111 107,
E-mail: [email protected], Web: http://www.zkrajebilepeny.cz
7545/13 - 7548/13 vrh C 22.11.2013 o/m: Artex z Lašské brány/Aila Sobí dvůr
z Kruplova
Mynář Jaroslav
7436/13 - 7438/13 vrh B 13.6.2013 o/m: Aslan z Kraje pestrého kamení/Cesy z Času růže
z Lásenice
Jeřábek Viktor
7226/13 - 7230/13 vrh A 6.1.2013 o/m: Aslan z Kraje pestrého kamení/Cassie Navare Prim
z Lašské brány
Oldřich Nenutil, Kopřivnice
Mob.: 606 890 511
E-mail: [email protected], Web: http://www.axishovawart.estranky.cz
7396/13 - 7401/13 vrh E 30.5.2013 o/m: Alex ze Stříbrných kaskád/Beggi z Lašské brány
44
Zpravodaj-nova grafika.indd 44
20.6.14 16:20
Chovatelství
z Ondrova dvora
Miloslava Plochová, České Budějovice
Tel.: 728135680, Mob.: 728135680
E-mail: [email protected], Web: http://www.hovawart.rouak.net
7234/13 - 7239/13 vrh B 29.1.2013 o/m: Assan Teresie Bohemia/Elvíra od Hrnčířského kruhu
z Páralovy zahrady
Ing. Luděk Novák, Kroměříž
Mob.: 777 799 110
E-mail: [email protected], Web: http://zparalovyzahrady.weebly.com/
7404/13 - 7409/13 vrh N 29.5.2013 o/m: Arogant Arivalo Asso/Lady z Páralovy zahrady
z Podbuchlovských hor
Iveta Rozumová, Boršice u Buchlovic
Tel.: +420 776 681 494, Mob.: 776602351
E-mail: [email protected], Web: http://hovawart-boogie.cz/
7489/13 - 7496/13 vrh A 22.8.2013 o/m: Amor Carnovia Silesia/Boogie-Woogie Kesidy
z Podhořanských kopců
Lucie Holubová, Podhořany u Ronova nad Doubravou
Tel.: 720 525 859, Mob.: 720 525 859
E-mail: [email protected], Web: http://zpodkopcu.weebly.com
7264/13 - 7267/13 vrh B 20.2.2013 o/m: Docent v. Philippsdorf/Eramie Gasko Prim
z Úpatí Ondřejníku
MUDr. Hrubá Michaela
7523/13 - 7526/13 vrh G 28.10.2013 o/m: Heineken Šédedab/Barbie Bára z Úpatí Ondřejníku
z Vltavského kraje
Vlastimil Kaštánek, Kralupy nad Vltavou
Tel.: 603 280 785, Mob.: 603581723
E-mail: [email protected], Web: http://www.hovawart-benji.estranky.cz/
7429/13 - 7431/13 vrh B 17.6.2013 o/m: Darcius Gasko Prim/Benji ze Stříbrných kaskád
Zašovský květ
Kočíbová Petra
7518/13 - 7522/13 vrh E 20.10.2013 o/m: Berwill Hali Gali/Baxy Zašovský květ
45
Zpravodaj-nova grafika.indd 45
20.6.14 16:20
Chovatelství
Přehled vyhodnocení DKK 2009–2011
Číslo
zápisu
Jméno
a chovatelská stanice
5516/09
5517/09
5518/09
5519/09
5520/09
5521/09
5522/09
5523/09
5524/09
5525/09
5526/09
5527/09
5528/09
5529/09
5530/09
5531/09
5532/09
5533/09
5534/09
5535/09
5536/09
5537/09
5538/09
5539/09
5540/09
5541/09
5542/09
5544/09
5545/09
5546/09
5547/09
5548/09
5549/09
5550/09
5551/09
5552/09
5553/09
5554/09
5555/09
5556/09
5557/09
5558/09
5559/09
5560/09
5561/09
5562/09
5563/09
5564/09
5565/09
5566/09
5567/09
5568/09
5569/09
5571/09
5572/09
5573/09
5574/09
Kameron od Červené skály
Kerry od Červené skály
Keyron od Červené skály
Kama od Červené skály
Kari od Červené skály
Katty od Červené skály
Ketty od Červené skály
Caesar Pektorův statek
Callo Pektorův statek
Cim Pektorův statek
Clif Pektorův statek
Cody Pektorův statek
Coudy Pektorův statek
Cessy Pektorův statek
Cira Pektorův statek
Conny Pektorův statek
Cora Pektorův statek
Costa Pektorův statek
Mac Černá tečka
March Černá tečka
Mates Černá tečka
Mefist Černá tečka
Monty Černá tečka
Murphy Černá tečka
Meggy Černá tečka
Molly Černá tečka
Mona Černá tečka
Back z Vebrkasu
Ben z Vebrkasu
Bill z Vebrkasu
Bolt z Vebrkasu
Brett z Vebrkasu
Brit z Vebrkasu
Buddy z Vebrkasu
Baila z Vebrkasu
Bessi z Vebrkasu
Brita z Vebrkasu
Brigi z Vebrkasu
Akim Snow Meadow
Arthur Snow Meadow
Arwin Snow Meadow
Aslan Snow Meadow
Alison Snow Meadow
Amanda Snow Meadow
Amelie Snow Meadow
Lancelot Kris-Ve-Mar
Larsen Kris-Ve-Mar
Lex Kris-Ve-Mar
Lucián Kris-Ve-Mar
Lambency Kris-Ve-Mar
Lessie Kris-Ve-Mar
Loren Kris-Ve-Mar
Luccienne Kris-Ve-Mar
Banner z Kejvalky
Bronx z Kejvalky
Battery z Kejvalky
Brandy z Kejvalky
DKK
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD A1
HD a(0/0)
HD A
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
Číslo
zápisu
Jméno
a chovatelská stanice
5575/09
5576/09
5577/09
5578/09
5579/09
5580/09
5581/09
5582/09
5583/09
5584/09
5585/09
5586/09
5587/09
5588/09
5589/09
5590/09
5591/09
5592/09
5593/09
5594/09
5595/09
5596/09
5597/09
5598/09
5599/09
5600/09
5601/09
5602/09
5603/09
5604/09
5605/09
5606/09
5607/09
5608/09
5609/09
5610/09
5611/09
5612/09
5613/09
5614/09
5615/09
5616/09
5617/09
5618/09
5619/09
5620/09
5621/09
5622/09
5623/09
5624/09
5625/09
5626/09
5627/09
5628/09
5629/09
5630/09
5631/09
Bubble z Kejvalky
Ares Huad‘Dib
Artoo Huad‘Dib
Aki Huad‘Dib
Amidala Huad‘Dib
Ane Bellis Huad‘Dib
Andromeda Huad‘Dib
Afrodita Huad‘Dib
Elbrus Gora Monte
Ernest Gora Monte
Ewald Gora Monte
Edd Buddy Gora Monte
Easy Gora Monte
Etherolla Gora Monte
Ezra Gora Monte
Casanova z Kraje vlka
Caramelo z Kraje vlka
Carmen z Kraje vlka
Calamity z Kraje vlka
Cessy z Kraje vlka
Cleopatra z Kraje vlka
Cora z Kraje vlka
Brix z Lašské brány
Buddy z Lašské brány
Bugsy z Lašské brány
Bastet z Lašské brány
Beggi z Lašské brány
Berryl z Lašské brány
Bessea z Lašské brány
Bora z Lašské brány
Lando Royal Safe
Lego Royal Safe
Lotus Royal Safe
Latoya Royal Safe
Lima Royal Safe
Baddy Vršovická hora
Berry Vršovická hora
Baloo Vršovická hora
Bolt Vršovická hora
Baccara Vršovická hora
Bonnie Vršovická hora
Brittany Vršovická hora
Brixie Vršovická hora
Áron z Bohušického údolí
Agar z Bohušického údolí
André z Bohušického údolí
Archie z Bohušického údolí
Adi z Bohušického údolí
Akim z Bohušického údolí
Árny z Bohušického údolí
Andy z Bohušického údolí
Amy z Bohušického údolí
Fazolka Bukový háj
Fialka Bukový háj
Funny Bukový háj
Ewar Sideric Miks.
Enox Sideric Miks.
DKK
HD a(0/0)
HD c(2/1)
HD a(0/0)
HD b(1/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD b(1/1)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD c(0/2)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
-
46
Zpravodaj-nova grafika.indd 46
20.6.14 16:20
Chovatelství
Číslo
zápisu
Jméno
a chovatelská stanice
5632/09
5633/09
5634/09
5635/09
5636/09
5637/09
5638/09
5639/09
5640/09
5641/09
5642/09
5643/09
5644/09
5645/09
5646/09
5647/09
5648/09
5649/09
5650/09
5651/09
5652/09
5653/09
5654/09
5655/09
5656/09
5657/09
5658/09
5659/09
5660/09
5661/09
5662/09
5663/09
5664/09
5665/09
5666/09
5667/09
5668/09
5669/09
5670/09
5671/09
5672/09
5673/09
5674/09
5675/09
5676/09
5677/09
5678/09
5679/09
5680/09
5681/09
5682/09
5683/09
5684/09
5685/09
5686/09
5687/09
5688/09
5689/09
5690/09
5691/09
Eroy Sideric Miks.
Eddie-Enn Sideric Miks.
Eibi-Eve Sideric Miks.
Extra-Fain Sideric Miks.
Ebony-Fay Sideric Miks.
Effi-Lee Sideric Miks.
Eli-Joy Sideric Miks.
Doggie Katveri
Dunkee Katveri
Daisy Katveri
Dasha Katveri
Debbie Katveri
Delissa Katveri
Delloreen Katveri
Dolores Katveri
Barnaby Nova Moravia
Bastien Nova Moravia
Benjamin Nova Moravia
Bismarck Nova Moravia
Barra Nova Moravia
Bennie Nova Moravia
Bonnie Nova Moravia
Brittany Nova Moravia
Black Beryl Kesidy
Bruthus Boy Kesidy
Bugs Benny Kesidy
Best Safira Kesidy
Bonetka Kesidy
Boogie-Woogie Kesidy
Ailen Wicca Gabreta
Bart Cladruna
Brow Cladruna
Ben Cladruna
Bernd Cladruna
Bublina Cladruna
Bambulka Cladruna
Bessy Cladruna
Brita Cladruna
Alwin z Kraje pramenů
Artush z Kraje pramenů
Améllie z Kraje pramenů
Arwen z Kraje pramenů
Aprílla z Kraje pramenů
Aisha z Kraje pramenů
Airin z Kraje pramenů
Adélka z Kraje pramenů
Karo Šlovický vrch
Keno Šlovický vrch
Kerbi Šlovický vrch
Kim Šlovický vrch
Klark Šlovický vrch
Kris Šlovický vrch
Kenna Šlovický vrch
Kerra Šlovický vrch
Kessy Šlovický vrch
Ketty Šlovický vrch
Gasty z Beskydských Argonautů
Gerry z Beskydských Argonautů
Gino z Beskydských Argonautů
Giro z Beskydských Argonautů
DKK
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD b(1/1)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
Číslo
zápisu
Jméno
a chovatelská stanice
5692/09
5693/09
5694/09
5695/09
5696/09
5697/09
5698/09
5699/09
5700/09
5701/09
5702/09
5703/09
5704/09
5705/09
5706/09
5707/09
5708/09
5709/09
5710/09
5711/09
5712/09
5713/09
5714/09
5715/09
5716/09
5717/09
5718/09
5719/09
5720/09
5721/09
5722/09
5723/09
5724/09
5725/09
5726/09
5727/09
5728/09
5729/09
5730/09
5731/09
5732/09
5733/09
5734/09
5735/09
5736/09
5737/09
5738/09
5739/09
5740/09
5741/09
5742/09
5743/09
5744/09
5745/09
5746/09
5747/09
5748/09
5749/09
5750/09
5751/09
Gordon z Beskydských Argonautů
Guliver z Beskydských Argonautů
Gabra z Beskydských Argonautů
Gaya z Beskydských Argonautů
Gemma z Beskydských Argonautů
Gerda z Beskydských Argonautů
Gina z Beskydských Argonautů
Ginger z Beskydských Argonautů
Adam Alex Tera
Argo Alex Tera
Angel Alex Tera
Aisha Alex Tera
Draco z Úpatí Ondřejníku
Dorado z Úpatí Ondřejníku
Deimos z Úpatí Ondřejníku
Dione z Úpatí Ondřejníku
Diadem z Úpatí Ondřejníku
Djula z Úpatí Ondřejníku
Delphi z Úpatí Ondřejníku
Baddyan Corraki Moravia
Barney Corraki Moravia
Black Corraki Moravia
Brix Corraki Moravia
Baddie Corraki Moravia
Beky Corraki Moravia
Bonnie Corraki Moravia
Brixie Corraki Moravia
Eddie Jihočeský vítr
Elroy Jihočeský vítr
Eshley Jihočeský vítr
Ebby Jihočeský vítr
Eimy Jihočeský vítr
Eischa Jihočeský vítr
Elisa Jihočeský vítr
Elsa Jihočeský vítr
Ennie Jihočeský vítr
Aggi Zelený kruh
Anry Zelený kruh
Arex Zelený kruh
Adyna Zelený kruh
Aireen Zelený kruh
Areté Zelený kruh
Axina Zelený kruh
Dagyr Moravia Diamond
Darsi Moravia Diamond
Daxia Moravia Diamond
Diuna Moravia Diamond
Nasthy z Budské samoty
Nordic z Budské samoty
Narnie Gorgeous z Budské samoty
Nessie z Budské samoty
Nicca z Budské samoty
Norica z Budské samoty
Awart z Císařského údolí
Azziz z Císařského údolí
Atu z Císařského údolí
Atyx z Císařského údolí
Aibo z Císařského údolí
Atila z Císařského údolí
Amálka z Císařského údolí
DKK
HD a(0/0)
HD b(1/1)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD b(1/1)
HD b(1/1)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD d(3/1)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
47
Zpravodaj-nova grafika.indd 47
20.6.14 16:20
Chovatelství
Číslo
zápisu
Jméno
a chovatelská stanice
5752/09
5753/09
5754/09
5755/09
5756/09
5757/09
5758/09
5759/09
5760/09
5761/09
5762/09
5763/09
5764/09
5765/09
5766/09
5767/09
5768/09
5769/09
5770/09
5771/09
5772/09
5773/09
5774/09
5775/09
5777/09
5778/09
5779/09
5780/09
5781/09
5782/09
5783/09
5784/09
5785/09
5786/09
5787/09
5788/09
5789/09
5790/09
5791/09
5792/09
5793/09
5794/09
5795/09
5796/09
5797/09
5798/09
5799/09
5800/09
5801/09
5802/09
5803/09
5804/09
5805/09
5806/09
5807/09
5808/09
5809/09
5810/09
5811/09
5812/09
Alessia z Císařského údolí
Akima z Císařského údolí
Baddy z Životic
Barik z Životic
Bárt z Životic
Ben z Životic
Britt z Životic
Bruno z Životic
Bára z Životic
Becky z Životic
Betty z Životic
Brí z Životic
Alfi Anima Tua
Alvin Anima Tua
Amos Anima Tua
Aron Anima Tua
Atos Anima Tua
Alexis Anima Tua
Alison Anima Tua
Amanda Anima Tua
Al-Dick Betta Moravia
Ari-Ischek Betta Moravia
Árty Betta Moravia
Ari-Anka Betta Moravia
Antony Viola Fragoli
Arik Viola Fragoli
Arthur Viola Fragoli
Alfred Viola Fragoli
Aluis Viola Fragoli
Aiko Viola Fragoli
Aquiles Viola Fragoli
Aurika Viola Fragoli
Arlette Viola Fragoli
Annika Viola Fragoli
Cristian Eliskova zahrada
Cassie Eliskova zahrada
Colette Eliskova zahrada
Candy Černý vítr
Cartouche Černý vítr
Cash Černý vítr
Cippie Černý vítr
Corado Černý vítr
Cox Černý vítr
Catty Černý vítr
Cayenne Černý vítr
Celsea Černý vítr
Czakira Černý vítr
Oberon z Budské samoty
Orbit z Budské samoty
Ort z Budské samoty
Orwel z Budské samoty
Otis z Budské samoty
Odetta z Budské samoty
Odry z Budské samoty
Oresta z Budské samoty
Amigo Medový vánek
Archie Medový vánek
Arnie Medový vánek
Alien Medový vánek
Garp Gold Premio
DKK
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
-
Číslo
zápisu
Jméno
a chovatelská stanice
5813/09
5814/09
5815/09
5816/09
5817/09
5818/09
5819/09
5820/09
5821/09
5822/09
5823/09
5824/09
5825/09
5826/09
5827/09
5828/09
5829/09
5830/09
5831/09
5832/09
5833/09
5834/09
5835/09
5836/09
5837/09
5838/09
5839/09
5840/09
5841/09
5842/09
5843/09
5844/09
5845/09
5846/09
5847/09
5848/09
5849/09
5850/09
5851/09
5852/09
5853/09
5854/09
5855/09
5856/09
5857/09
5858/09
5859/09
5860/09
5861/09
5862/09
5863/09
5864/09
5865/09
5866/09
5867/09
5869/09
5870/09
5871/09
5872/09
5873/09
Garsendis Gold Premio
Gilbo Gold Premio
Grimm Gold Premio
Gábina Gold Premio
Gaia Gold Premio
Gailavira Gold Premio
Geri Gold Premio
Getty Gold Premio
Gia Gold Premio
Gipsy Gold Premio
Grace Gold Premio
Akim pod Jabloňovým sadem
Alan pod Jabloňovým sadem
Arak pod Jabloňovým sadem
Arwen pod Jabloňovým sadem
Atrey pod Jabloňovým sadem
Avar pod Jabloňovým sadem
Adriana pod Jabloňovým sadem
Alexa pod Jabloňovým sadem
Anuška pod Jabloňovým sadem
Barry Gorolská pastvina
Black Gorolská pastvina
Brix Gorolská pastvina
Bára Gorolská pastvina
Barbie Gorolská pastvina
Bekky Gorolská pastvina
Bella Gorolská pastvina
Betty Gorolská pastvina
Borka Gorolská pastvina
Aki Primayrra
Aiasz Primayrra
Akira Primayrra
Arwen Primayrra
Angie Primayrra
Amira Primayrra
Hádés Gasko Prim
Hannibal Gasko Prim
Hasam Gasko Prim
Hektor Gasko Prim
Hermés Gasko Prim
Herodes Gasko Prim
Helady Gasko Prim
Henessy Gasko Prim
Hespa Gasko Prim
History Gasko Prim
Albrecht Albrechta Valdštejna
Argentum Albrechta Valdštejna
Argo Albrechta Valdštejna
Aurum Albrechta Valdštejna
Agnes Albrechta Valdštejna
Akira Albrechta Valdštejna
Arba Albrechta Valdštejna
Alex z Bačinské osady
Achita z Bačinské osady
Axie z Bačinské osady
Argos Stín lesa
Athos Stín lesa
Akim Stín lesa
Angelika Stín lesa
Angie Stín lesa
DKK
HD a(0/0)
HD b(1/1)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD c(1/2)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
-
48
Zpravodaj-nova grafika.indd 48
20.6.14 16:20
Chovatelství
Číslo
zápisu
Jméno
a chovatelská stanice
5874/09
5875/09
5876/09
5877/09
5878/09
5879/09
5881/09
5882/09
5883/09
5884/09
5885/09
5886/09
5887/09
5888/09
5889/09
5890/09
5891/09
5892/09
5893/09
5894/09
Antoaneta-Stela Stín lesa
Airin Stín lesa
Asha Stín lesa
Akbara Stín lesa
Aischa Stín lesa
Abbigalle Stín lesa
Bentley ze Starého Rejvízu
Bruno ze Starého Rejvízu
Blondie ze Starého Rejvízu
Berenika ze Starého Rejvízu
Brittany ze Starého Rejvízu
Blackberry ze Starého Rejvízu
Brusinka ze Starého Rejvízu
Beruschka ze Starého Rejvízu
Cairo Jane Zašovský květ
Casper Zašovský květ
Coco Ari Zašovský květ
Coralle Zašovský květ
Crazzy Baxy Zašovský květ
Dayton Sun
z Brzáneckých vinohradů
Dean Drabbin
z Brzáneckých vinohradů
Descaro
z Brzáneckých vinohradů
Diamond Rock
z Brzáneckých vinohradů
Donnero Drive
z Brzáneckých vinohradů
Dakira O`Neill
z Brzáneckých vinohradů
Day Star
z Brzáneckých vinohradů
Desire To Win
z Brzáneckých vinohradů
Dixie Pixie
z Brzáneckých vinohradů
Click z Kejvalky
Clip z Kejvalky
Cappy z Kejvalky
City z Kejvalky
Coffee z Kejvalky
Crimy z Kejvalky
Endy Magické oko
Enji Magické oko
Erny Magické oko
Ebbay Magické oko
Ebony Magické oko
Eimi Magické oko
Eliane Magické oko
Ella Magické oko
Estelle Magické oko
Eywy Magické oko
Dexter Daimar
Daisy Daimar
Darcy Daimar
Destiny Daimar
Dixie Daimar
Bandit Hali Gali
Barny Hali Gali
5895/09
5896/09
5897/09
5898/09
5899/09
5900/09
5901/09
5902/09
5905/09
5906/09
5907/09
5908/09
5909/09
5910/09
5911/09
5912/09
5913/09
5914/09
5915/09
5916/09
5917/09
5918/09
5919/09
5920/09
5921/09
5922/09
5923/09
5924/09
5925/09
5926/09
5927/09
DKK
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD c(2/2)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD b(1/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
-
Číslo
zápisu
Jméno
a chovatelská stanice
5928/09
5929/09
5930/09
5931/09
5932/09
5933/09
5934/09
5935/09
5936/09
5937/09
5938/09
5939/09
5940/09
5941/09
5942/09
5943/09
5944/09
5945/09
5946/09
5947/09
5948/09
5949/09
5950/09
5951/09
5952/09
5953/09
5954/09
5955/09
5956/09
5957/09
5958/09
5959/09
5960/09
5961/09
5962/09
5963/09
5964/09
5965/10
5966/10
5967/10
5968/10
5969/10
5970/10
5971/10
5972/10
5973/10
5974/10
5975/10
5976/10
5977/10
5978/10
5979/10
5980/10
5981/10
5982/10
5983/10
5984/10
5985/10
5986/10
5987/10
Baxter Hali Gali
Benjamin Hali Gali
Bertone Hali Gali
Berwill Hali Gali
Bodie Hali Gali
Booker Hali Gali
Boom Hali Gali
Babu Hali Gali
Baghira Hali Gali
Bakira Hali Gali
Buffy Hali Gali
Cadett Chuck Kesidy
Clipper Kesidy
Captain Brut Kesidy
Caspar Cale Kesidy
Crosby Kesidy
Clyde Boy Kesidy
Cerberus Kesidy
Creme Cheesy Kesidy
Crazy Lady Kesidy
Cailin Sun Kesidy
Cute Chaya Kesidy
Matrix Royal Safe
Maxell Royal Safe
Mexx Royal Safe
Monkey Royal Safe
Bruce Snow Meadow
Brise Snow Meadow
Bady Zárubova samota
Ben Zárubova samota
Brain Zárubova samota
Bailey Zárubova samota
Barica Zárubova samota
Becky Zárubova samota
Bellinda Zárubova samota
Bessi Zárubova samota
Bonnie Zárubova samota
Argi Sagbariam
Agarius Sagbariam
Alwaro Sagbariam
Aerin Sagbariam
Angie Sagbariam
Aimie Sagbariam
Adrica Sagbariam
Armie Sagbariam
Alan z Arwenina údolí
Alwego z Arwenina údolí
Andrew z Arwenina údolí
Awaki z Arwenina údolí
Azael z Arwenina údolí
Ajda z Arwenina údolí
Akira z Arwenina údolí
Atisha z Arwenina údolí
Alex z Lesů Korálky
Andree z Lesů Korálky
Argo z Lesů Korálky
Archibald z Lesů Korálky
Aimé z Lesů Korálky
Amalia z Lesů Korálky
Anny z Lesů Korálky
DKK
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD A1
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD d(3/1)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD A
-
49
Zpravodaj-nova grafika.indd 49
20.6.14 16:20
Chovatelství
Číslo
zápisu
Jméno
a chovatelská stanice
5989/10
5990/10
5991/10
5992/10
5993/10
5994/10
5995/10
5996/10
5997/10
5998/10
5999/10
6000/10
6001/10
6002/10
6003/10
6004/10
6005/10
6006/10
6007/10
6008/10
6009/10
6010/10
6011/10
6012/10
6013/10
6014/10
6015/10
6016/10
6017/10
6018/10
6019/10
6020/10
6021/10
6022/10
6023/10
6024/10
6025/10
6026/10
6027/10
6028/10
6029/10
6030/10
6031/10
6032/10
6033/10
6034/10
6035/10
6036/10
6037/10
6038/10
6039/10
6040/10
6041/10
6042/10
6043/10
6044/10
6045/10
6046/10
6047/10
6048/10
Calix z Lašské brány
Cedrik z Lašské brány
Corin z Lašské brány
Criss z Lašské brány
Carmen z Lašské brány
Caya z Lašské brány
Clea z Lašské brány
Corry z Lašské brány
Atilla z Nerudovky
Avalon z Nerudovky
Akela z Nerudovky
Allan z Nerudovky
Arthur z Nerudovky
Avatar z Nerudovky
Aywa z Nerudovky
Mat Kris-Ve-Mar
Matthew Kris-Ve-Mar
May Bee Kris-Ve-Mar
Megy Kris-Ve-Mar
Michelle Kris-Ve-Mar
Molly Kris-Ve-Mar
Nasty Kris-Ve-Mar
Ned Kris-Ve-Mar
Nick Kris-Ve-Mar
Noris Kris-Ve-Mar
Norton Kris-Ve-Mar
Natty Kris-Ve-Mar
Nely Kris-Ve-Mar
Nicky Kris-Ve-Mar
Noreen Kris-Ve-Mar
Bard Teresie Bohemia
Barnie Teresie Bohemia
Benjamin Teresie Bohemia
Boss Teresie Bohemia
Becca Teresie Bohemia
Berenika Teresie Bohemia
Berry Teresie Bohemia
Lesley Šlovický vrch
Lewis Šlovický vrch
Lukas Šlovický vrch
Lassy Šlovický vrch
Laura Šlovický vrch
Leisy Šlovický vrch
Lisa Šlovický vrch
Lucy Šlovický vrch
Eddie Moravia Diamond
Elton Moravia Diamond
Alfons z Hroznějovické hájovny
Argos z Hroznějovické hájovny
Archibald z Hroznějovické hájovny
Arnošt z Hroznějovické hájovny
Artur z Hroznějovické hájovny
Ax z Hroznějovické hájovny
Akila z Hroznějovické hájovny
Amanda z Hroznějovické hájovny
Aggi z Rádských pískoven
Akim z Rádských pískoven
Alex z Rádských pískoven
Alf z Rádských pískoven
Arnie z Rádských pískoven
DKK
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
-
Číslo
zápisu
Jméno
a chovatelská stanice
6049/10
6050/10
6051/10
6052/10
6053/10
6054/10
6055/10
6056/10
6057/10
6058/10
6059/10
6060/10
6061/10
6062/10
6063/10
6064/10
6065/10
6066/10
6068/10
6069/10
6070/10
6071/10
6072/10
6073/10
6074/10
6075/10
6076/10
6077/10
6078/10
6079/10
6080/10
6081/10
6082/10
6083/10
6084/10
6085/10
6086/10
6087/10
6088/10
6089/10
6090/10
6091/10
6092/10
6093/10
6094/10
6095/10
6097/10
6098/10
6099/10
6100/10
6101/10
6102/10
6103/10
6104/10
6105/10
6106/10
6107/10
6108/10
6109/10
6110/10
Akki z Rádských pískoven
Amanda z Rádských pískoven
Harwey Gold Premio
Hasty Gold Premio
Hugo Gold Premio
Hedie Gold Premio
Heidy Gold Premio
Hessie Gold Premio
Holly Gold Premio
Adiant Moravia Lamara
Agiron Moravia Lamara
Arden Moravia Lamara
Artagan Moravia Lamara
Akira Moravia Lamara
Aneli Moravia Lamara
Angela Moravia Lamara
Ariva Moravia Lamara
Ayetana Moravia Lamara
Fellow Magické oko
Flynn Magické oko
Foxy Rey Magické oko
Fanny Magické oko
Fária Magické oko
Felony Magické oko
Freny Lea Magické oko
Fylis Magické oko
Cyrus Snow Meadow
Camilla Snow Meadow
Changey Gasko Prim
Chario Gasko Prim
Channelaine Gasko Prim
Chantico Gasko Prim
Charisma Gasko Prim
Chocolate Gasko Prim
Candy Navare Prim
Ceasar Navare Prim
Cassie Navare Prim
Comtesse Chiara Navare Prim
Crux Ebidix Navare Prim
Artuš z Ondrova dvora
Agáta z Ondrova dvora
Akira z Ondrova dvora
Alita z Ondrova dvora
Angie z Ondrova dvora
Arga z Ondrova dvora
Arnika z Ondrova dvora
Gasco Bukový háj
Gim Bukový háj
Glamour Bukový háj
Gordy Bukový háj
Grecy Bukový háj
Guinevra Bukový háj
Gwendolyn Bukový háj
Falcon Gora Monte
Frisco Gora Monte
Freeda Gora Monte
Frenny Gora Monte
Fantasy Gora Monte
Filia Gora Monte
Candy Ostravské hvozdy
DKK
HD a(0/0)
HD d(3/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
-
50
Zpravodaj-nova grafika.indd 50
20.6.14 16:20
Chovatelství
Číslo
zápisu
Jméno
a chovatelská stanice
6111/10
6112/10
6113/10
6114/10
6115/10
6116/10
6117/10
6118/10
6119/10
6120/10
6121/10
6122/10
6123/10
6124/10
6125/10
6126/10
6127/10
6128/10
6129/10
6130/10
6131/10
6132/10
6133/10
6134/10
6135/10
6136/10
6137/10
6138/10
6139/10
6140/10
6141/10
6142/10
6143/10
6144/10
6145/10
6146/10
6147/10
6148/10
6149/10
6151/10
6152/10
6153/10
6154/10
6155/10
6156/10
6157/10
6158/10
6159/10
6160/10
6161/10
6162/10
6163/10
6164/10
6165/10
6166/10
6167/10
6168/10
6169/10
6170/10
6171/10
Casey Ostravské hvozdy
Cézar Ostravské hvozdy
Ciro Ostravské hvozdy
HD a(0/0)
Cirus Ostravské hvozdy
Conny Ostravské hvozdy
Cora Ostravské hvozdy
Cyra Ostravské hvozdy
Perry z Budské samoty
Pete z Budské samoty
Pumba z Budské samoty
Peggy z Budské samoty
Pepper z Budské samoty
HD a(0/0)
Emir z Času růže
Ergo z Času růže
Erik z Času růže
Eso z Času růže
Ejša z Času růže
HD c(1/2)
Elis z Času růže
Elka z Času růže
Elsa z Času růže
Ema z Času růže
Cero Lexova smečka
Conty Lexova smečka
HD a(0/0)
Cordy Lexova smečka
Carin Lexova smečka
Albert od Světického pramene
Alex od Světického pramene
Arnošt od Světického pramene
Artuš od Světického pramene
HD a(0/0)
Ajka od Světického pramene
Alexandra od Světického pramene HD a(0/0)
Aminka Cindy od Světického pramene
Anie od Světického pramene
Caddy Corraki Moravia
Cairo Corraki Moravia
Cassidy Corraki Moravia
Ciro Corraki Moravia
Connie Corraki Moravia
Cora Corraki Moravia
Albert Coras Garden
Alf Coras Garden
Andy Coras Garden
Art Coras Garden
Arny Coras Garden
Ami Coras Garden
Aneta Coras Garden
Angie Coras Garden
HD a(0/0)
Arka Coras Garden
Axa Coras Garden
Fawory Moravia Diamond
Equ Dexter z Úpatí Ondřejníku
Eri Bery z Úpatí Ondřejníku
Elara z Úpatí Ondřejníku
Elektra z Úpatí Ondřejníku
Enif Elizabeth z Úpatí Ondřejníku
Erakis Angie z Úpatí Ondřejníku
Eta Tara z Úpatí Ondřejníku
Europa z Úpatí Ondřejníku
Achileus Sarasany
Apollón Sarasany
HD a(0/0)
DKK
Číslo
zápisu
Jméno
a chovatelská stanice
6172/10
6173/10
6174/10
6175/10
6176/10
6177/10
6178/10
6179/10
6180/10
6181/10
6182/10
6183/10
6184/10
6185/10
6186/10
6187/10
6188/10
6189/10
6190/10
6191/10
6192/10
6193/10
6194/10
6195/10
6196/10
6197/10
6198/10
6199/10
6200/10
6201/10
6202/10
6203/10
6204/10
6205/10
6206/10
6207/10
6208/10
6209/10
6210/10
6211/10
6212/10
6213/10
6214/10
6215/10
6216/10
6217/10
6218/10
6219/10
6220/10
6221/10
6222/10
6223/10
6224/10
6225/10
6226/10
6227/10
6228/10
6229/10
6230/10
6231/10
Afrodíté Sarasany
Amina Sarasany
Antigoné Sarasany
Artemis Sarasany
Athéna Sarasany
Amor Černý sen
Antony Černý sen
Apolo Černý sen
Anuška Černý sen
Aranka Černý sen
Areta Černý sen
Asima Černý sen
Dream z Kraje vlka
Druid z Kraje vlka
Dundee z Kraje vlka
Magic Barte Prim
Marty Barte Prim
Monty Barte Prim
Megan Barte Prim
Meyble Barte Prim
Mystery Barte Prim
Badis od Dabele
Barnie od Dabele
Bastien od Dabele
Brice od Dabele
Brit od Dabele
Baboo od Dabele
Baya od Dabele
Betsy od Dabele
Bianca od Dabele
Bonnie od Dabele
Adar Šenovský dvůr
Akan Šenovský dvůr
Akim Šenovský dvůr
Andy Šenovský dvůr
Artuš Šenovský dvůr
Adira Šenovský dvůr
Aerin Šenovský dvůr
Abak ze Starého Bělidla
Agar ze Starého Bělidla
Albert ze Starého Bělidla
Amor ze Starého Bělidla
Anthony ze Starého Bělidla
Ax ze Starého Bělidla
Atina ze Starého Bělidla
Ikaros Gasko Prim
Imperátor Gasko Prim
Imperiál Gasko Prim
Impresário Gasko Prim
Idealy Gasko Prim
Ikona Gasko Prim
Image Gasko Prim
Impresia Gasko Prim
Isis Gasko Prim
Jacobi Gasko Prim
Jantar Gasko Prim
Jason Gasko Prim
Jatagan Gasko Prim
Jupiter Gasko Prim
Jasia Gasko Prim
DKK
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
51
Zpravodaj-nova grafika.indd 51
20.6.14 16:20
Chovatelství
Číslo
zápisu
Jméno
a chovatelská stanice
6232/10
6232/10
6233/10
6234/10
6235/10
6236/10
6237/10
6238/10
6239/10
6240/10
6241/10
6242/10
6243/10
6244/10
6245/10
6246/10
6247/10
6248/10
6249/10
6250/10
6251/10
6252/10
6253/10
6254/10
6255/10
6256/10
6257/10
6258/10
6259/10
6260/10
6261/10
6262/10
6263/10
6264/10
6265/10
6266/10
6267/10
6268/10
6269/10
6270/10
6271/10
6272/10
6273/10
6274/10
6275/10
6276/10
6277/10
6278/10
6279/10
6280/10
6281/10
6282/10
6283/10
6284/10
6285/10
6286/10
6287/10
6288/10
6289/10
6290/10
Akim z Brčálníčku
Kiburi Gasko Prim
Aron z Brčálníčku
Aira z Brčálníčku
Akira z Brčálníčku
Alina z Brčálníčku
Alisa z Brčálníčku
Arisa z Brčálníčku
Aura z Brčálníčku
Akim ze Světlovských luk
Alfréd ze Světlovských luk
Archie ze Světlovských luk
Adira ze Světlovských luk
Akira ze Světlovských luk
Andy ze Světlovských luk
Anita ze Světlovských luk
Arnika ze Světlovských luk
Ahriman Seahawk
Akim Seahawk
Angel Seahawk
Argo Seahawk
Ashley Seahawk
Aisha Seahawk
Cap pod Vinařickou horou
Car pod Vinařickou horou
Cesar pod Vinařickou horou
Cid pod Vinařickou horou
Ciff pod Vinařickou horou
Coddy pod Vinařickou horou
Cilka pod Vinařickou horou
Cita pod Vinařickou horou
Akim Good year
Argo Good year
Arny Good year
Aron Good year
Arvin Good year
Asan Good year
Ashon Good year
Abaya Good year
Aida Good year
Angie Good year
Dag Pektorův statek
Daro Pektorův statek
Derik Pektorův statek
Dick Pektorův statek
Dusty Pektorův statek
Darsi Pektorův statek
Dasty Pektorův statek
Dina Pektorův statek
Dixie Pektorův statek
Dona Pektorův statek
Adar Littau Beline
Agar Littau Beline
Ajax Littau Beline
Akim Littau Beline
Albi Littau Beline
Andy Littau Beline
Aron Littau Beline
Abbi Littau Beline
Akima Littau Beline
DKK
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
-
Číslo
zápisu
Jméno
a chovatelská stanice
6292/10
6293/10
6294/10
6295/10
6296/10
6297/10
6298/10
6299/10
6300/10
6301/10
6302/10
6303/10
6304/10
6305/10
6306/10
6307/10
6308/10
6309/10
6310/10
6311/10
6312/10
6313/10
6314/10
6315/10
6316/10
6317/10
6318/10
6319/10
6320/10
6321/10
6322/10
6323/10
6324/10
6325/10
6326/10
6327/10
6328/10
6329/10
6330/10
6331/10
6333/10
6334/10
6335/10
6336/10
6337/10
6338/10
6339/10
6340/10
6341/10
6342/10
6343/10
6344/10
6345/10
6346/10
6347/10
6348/10
6349/10
6350/10
6352/10
6353/10
Ajax Sněhová závěj
Akim Sněhová závěj
Argo Sněhová závěj
Artee Sněhová závěj
Akira Sněhová závěj
Anabell Sněhová závěj
Arys Sněhová závěj
Batyst z Císařského údolí
Bazz z Císařského údolí
Bondy z Císařského údolí
Ballista z Císařského údolí
Barra z Císařského údolí
Belle z Císařského údolí
Berry z Císařského údolí
Bessy z Císařského údolí
Black Roxi z Císařského údolí
Bonny z Císařského údolí
Brixie z Císařského údolí
Amadeus Mystery of Dragon
Aragorn Mystery of Dragon
Aeshley Mystery of Dragon
Akim Black Prim
Aramis Black Prim
Arby Black Prim
Aris Black Prim
Arty Black Prim
Abbie Black Prim
Aimie Black Prim
Airin Black Prim
Annie Black Prim
Apis Black Prim
Charon Gold Premio
Chucky Gold Premio
Cheinie Gold Premio
Chelsea Gold Premio
Cherry Gold Premio
Chessi Gold Premio
Chiva Gold Premio
Kalypso Gasko Prim
Kasio Gasko Prim
Kirbis Gasko Prim
Kiro Gasko Prim
Krasty Gasko Prim
Kasia Gasko Prim
Belmondo z Ecolonu
Bodyguard z Ecolonu
Bonaparte z Ecolonu
Blueberry Girl z Ecolonu
Blue Ray z Ecolonu
Butterfly Lady z Ecolonu
Gambo Karelson
Garp Karelson
Gaston Karelson
Gordy Karelson
Greg Karelson
Gina Karelson
Goldie Karelson
Greasy Karelson
Aaron Czech Black Rock
Akim Czech Black Rock
DKK
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD c(2/2)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD A
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
-
52
Zpravodaj-nova grafika.indd 52
20.6.14 16:20
Chovatelství
Číslo
zápisu
Jméno
a chovatelská stanice
6354/10
6355/10
6356/10
6357/10
6358/10
6359/10
6360/10
6361/10
6362/10
6363/10
6364/10
6365/10
6366/10
6367/10
6368/10
6369/10
6370/10
6371/10
6372/10
6373/10
6374/10
6375/10
6376/10
6377/10
6378/10
6379/10
6380/10
6381/10
6382/10
6383/10
6384/10
6385/10
6386/10
6387/10
6388/10
6389/10
6390/10
6391/10
6392/10
6393/10
6394/10
6395/10
6396/10
6397/10
6398/10
6399/10
6400/10
6401/10
6402/10
6403/10
6404/10
6405/10
6406/10
6407/10
6412/10
6413/10
6414/10
6415/10
6416/10
6417/10
Amarth Czech Black Rock
Amon Czech Black Rock
Argo Czech Black Rock
Ari Czech Black Rock
Abigail Czech Black Rock
Angie Czech Black Rock
Anita Czech Black Rock
Erich od Královského rybníka
Eryx od Královského rybníka
Exy od Královského rybníka
Ezra od Královského rybníka
Ellyse od Královského rybníka
Esara od Královského rybníka
Heineken Šédedab
Hennessy Šédedab
Herold Bohemian Šédedab
Hubertus Premium Šédedab
Hacienda de Chihuahua Šédedab
Hankie Bannister Šédedab
Havana club Šédedab
Henkell Šédedab
Highland Park Šédedab
Holba Šédedab
Hostan Šédedab
Akim z Nové loučky
Alf z Nové loučky
Argo z Nové loučky
Art z Nové loučky
Assan z Nové loučky
Aston z Nové loučky
Agira z Nové loučky
Aireen z Nové loučky
Ammi z Nové loučky
Andy Luky-Tryn
Aisha Luky-Tryn
Jáchym Adamův hrádek
Jakub Adamův hrádek
Jeník Adamův hrádek
Johan Adamův hrádek
Jonáš Adamův hrádek
Julián Adamův hrádek
Jurášek Adamův hrádek
Jasmínka Adamův hrádek
Justýnka Adamův hrádek
Adam Čerchovské hvozdy
Akim Čerchovské hvozdy
Andy Čerchovské hvozdy
Arnie Čerchovské hvozdy
Aron Čerchovské hvozdy
Airin Čerchovské hvozdy
Aiva Čerchovské hvozdy
Angie Čerchovské hvozdy
Amy Čerchovské hvozdy
Aura Čerchovské hvozdy
Faith Sideric Miks.
Faktic Sideric Miks.
Fantastic Sideric Miks.
Farao Sideric Miks.
Frey Sideric Miks.
Fain Sideric Miks.
DKK
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD b(1/1)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD A/A
-
Číslo
zápisu
Jméno
a chovatelská stanice
6418/10
6419/10
6420/10
6421/10
6422/10
6423/10
6424/10
6425/10
6426/10
6427/10
6428/10
6429/10
6430/10
6431/10
6432/10
6433/10
6434/10
6435/11
6436/11
6437/11
6438/11
6439/11
6440/11
Famous Sideric Miks.
HD a(0/0)
Fayen Sideric Miks.
Finii Sideric Miks.
Fleur Sideric Miks.
HD a(0/0)
Foogie Sideric Miks.
HD c(2/2)
Fresie Sideric Miks.
HD a(0/0)
Dark z Kejvalky
HD a(0/0)
Deep z Kejvalky
HD a(0/0)
Discovery z Kejvalky
Dobby z Kejvalky
Donie z Kejvalky
Dizzy z Kejvalky
Darwen z Kejvalky
Derby z Kejvalky
Dipsy z Kejvalky
HD a(0/0)
Dirty z Kejvalky
Disaster z Kejvalky
Albireo Beta Cygni z Arkova souhvězdí
Alcor Ursae Majoris z Arkova souhvězdí
Alfirk Beta Cephei z Arkova souhvězdí
Antares Alfa Scorpii z Arkova souhvězdí
Arcturus Alfa Bootis z Arkova souhvězdí
Arrakis Mu Draconis
z Arkova souhvězdí
HD a(0/0)
Atik Omicron Persei z Arkova souhvězdí
Avior Epsiln Carinae z Arkova souhvězdí
Algieba Gamma Leonis
z Arkova souhvězdí
HD a(0/0)
Ajax Gold Maximum
Alonso Gold Maximum
HD a(0/0)
Aston Gold Maximum
HD a(0/0)
Atos Gold Maximum
Agatha Gold Maximum
Alexis Gold Maximum
HD a(0/0)
Angela Gold Maximum
Arina Gold Maximum
Almus Arran z Kraje bílé pěny
HD a(0/0)
Andelot z Kraje bílé pěny
Aston z Kraje bílé pěny
HD a(0/0)
Abbaye z Kraje bílé pěny
HD a(0/0)
Achelse z Kraje bílé pěny
Amber Adely z Kraje bílé pěny
HD a(0/0)
Ariana Kessie z Kraje bílé pěny
HD a(0/0)
Akim z Šeříkové zahrady
Alf z Šeříkové zahrady
Archie z Šeříkové zahrady
Affinity z Šeříkové zahrady
Clyde Nova Moravia
Cody Nova Moravia
Cassie Nova Moravia
HD a(0/0)
Cattie Nova Moravia
Cenny Nova Moravia
Cindy Nova Moravia
HD a(0/0)
Corinne Nova Moravia
Bard Black-Gold Lobivia
HD b(1/0)
Barneby Black Lobivia
Beryll Black-Gold Lobivia
Boccacio Gold Lobivia
Brutus Gold Lobivia
Bien-aimé Black Lobivia
HD b(1/1)
6441/11
6442/11
6443/11
6444/11
6445/11
6446/11
6447/11
6448/11
6449/11
6450/11
6451/11
6452/11
6453/11
6454/11
6455/11
6456/11
6457/11
6458/11
6459/11
6460/11
6461/11
6462/11
6463/11
6464/11
6465/11
6466/11
6467/11
6468/11
6469/11
6471/11
6472/11
6473/11
6474/11
6475/11
6476/11
DKK
53
Zpravodaj-nova grafika.indd 53
20.6.14 16:20
Chovatelství
Číslo
zápisu
Jméno
a chovatelská stanice
6477/11
6478/11
6479/11
6480/11
6481/11
6482/11
6483/11
6484/11
6485/11
6486/11
6487/11
6488/11
6489/11
6490/11
6491/11
6492/11
6493/11
6494/11
6495/11
6496/11
6497/11
6498/11
6499/11
6500/11
6501/11
6502/11
6503/11
6504/11
6505/11
6506/11
6507/11
6508/11
6509/11
6510/11
6511/11
6512/11
6513/11
6514/11
6515/11
6516/11
6517/11
6518/11
6519/11
6520/11
6521/11
6522/11
6523/11
6524/11
6525/11
6526/11
6527/11
6528/11
6529/11
6530/11
6531/11
6532/11
6533/11
6534/11
6535/11
6536/11
Bonnie Gold Lobivia
Bretany Gold Lobivia
Casper Tara Guarda
Clénio Tara Guarda
Clif Tara Guarda
Clio Tara Guarda
Coco Tara Guarda
Cyr Tara Guarda
Carla Tara Guarda
Carry Tara Guarda
Cassy Tara Guarda
Cindy Tara Guarda
Cora Tara Guarda
Andy z Psího ranče
Aida z Psího ranče
Alby z Psího ranče
Amy z Psího ranče
Angie z Psího ranče
April z Psího ranče
Faro z Julinčina údolí
Finn z Julinčina údolí
Fred z Julinčina údolí
Fáma z Julinčina údolí
Fanny z Julinčina údolí
Fantasie z Julinčina údolí
Fidea z Julinčina údolí
Fidorka z Julinčina údolí
Baddy Ijsbeer
Barry Ijsbeer
Big Ben Ijsbeer
Brenn Ijsbeer
Bee-Bee Ijsbeer
Berrie Ijsbeer
Blackie Ijsbeer
Brii Ijsbeer
Quandy z Budské samoty
Quent z Budské samoty
Questy z Budské samoty
Quincy z Budské samoty
Qwenn z Budské samoty
Qeni z Budské samoty
Quinie z Budské samoty
Marcus Šlovický vrch
Miky Šlovický vrch
Merry Šlovický vrch
Baddy Seahawk
Barney Seahawk
Barny Seahawk
Bart Seahawk
Baxter Seahawk
Bongo Seahawk
Bren Seahawk
Brutus Seahawk
Bauli Seahawk
Baxi Seahawk
Belly Seahawk
Buffy Seahawk
Nexus Royal Safe
Neyko Royal Safe
Nil Royal Safe
DKK
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD b(1/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
-
Číslo
zápisu
Jméno
a chovatelská stanice
6537/11
6538/11
6539/11
6540/11
6541/11
6542/11
6543/11
6544/11
6545/11
6546/11
6547/11
6548/11
6549/11
6550/11
6551/11
6552/11
6553/11
6554/11
6555/11
6556/11
6557/11
6558/11
6559/11
6560/11
6561/11
6562/11
6563/11
6564/11
6565/11
6566/11
6567/11
6568/11
6569/11
6570/11
6571/11
6572/11
6573/11
6574/11
6575/11
6576/11
6577/11
6578/11
6579/11
6580/11
6581/11
6582/11
6583/11
6584/11
6585/11
6586/11
6587/11
6588/11
6589/11
6590/11
6591/11
6592/11
6593/11
6594/11
6595/11
6596/11
Norr Royal Safe
Nelly Royal Safe
Nixi Royal Safe
Nuri Royal Safe
Nutella Royal Safe
Eathan Daimar
Ebron Daimar
Eiden Daimar
Elliot Daimar
Ellroy Daimar
Erwin Daimar
Eugen Daimar
Elbrie Daimar
Errie Daimar
Adam z Kraslické doliny
Argo z Kraslické doliny
Archibald z Kraslické doliny
Askot z Kraslické doliny
Agi z Kraslické doliny
Angelina z Kraslické doliny
Alwin Queen Polly
Angelo Queen Polly
Anthony Queen Polly
Apollo Queen Polly
Airin Queen Polly
Angie Queen Polly
Arlette Queen Polly
Eddie Wolfi Katveri
Endy Katveri
Erny Katveri
Elite Katveri
Emily Katveri
Nady Černá tečka
Nick Černá tečka
Nort Černá tečka
Nela Černá tečka
Nesi Černá tečka
Nori Černá tečka
Damián Katčina smečka
Drak Katčina smečka
Drobeček Katčina smečka
Dášeňka Katčina smečka
Dišperanda Katčina smečka
Dorotka Katčina smečka
Drákulka Katčina smečka
La Fayette Gasko Prim
Lancelot Gasko Prim
Lucifer Gasko Prim
Laceta Gasko Prim
Lacony Gasko Prim
Liberty Gasko Prim
Lisithea Gasko Prim
Luna Gasko Prim
Balboa z Nerudovky
Beatle z Nerudovky
Bodie z Nerudovky
Bono z Nerudovky
Bella z Nerudovky
Berenika z Nerudovky
Berry z Nerudovky
DKK
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD c(2/2)
HD c(0/2)
HD A1
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
54
Zpravodaj-nova grafika.indd 54
20.6.14 16:20
Chovatelství
Číslo
zápisu
Jméno
a chovatelská stanice
6597/11
6598/11
6599/11
6600/11
6601/11
6602/11
6603/11
6604/11
6605/11
6607/11
6608/11
6609/11
6610/11
6611/11
6612/11
6613/11
6614/11
6615/11
6616/11
6617/11
6618/11
6619/11
6620/11
6621/11
6622/11
6623/11
6624/11
6625/11
6626/11
6627/11
6628/11
6629/11
6630/11
6633/11
6634/11
6635/11
6636/11
6637/11
6638/11
6639/11
6640/11
6641/11
6642/11
6643/11
6644/11
6645/11
6646/11
6647/11
6648/11
6649/11
6650/11
6651/11
6652/11
6653/11
6654/11
6655/11
6656/11
6657/11
6658/11
6659/11
Akim z Vizovických kopců
Ares z Vizovických kopců
Arkus z Vizovických kopců
Avalon z Vizovických kopců
Adeline z Vizovických kopců
Amélie z Vizovických kopců
Anabel z Vizovických kopců
Aranka z Vizovických kopců
Ariana z Vizovických kopců
Barnabáš z Hroznějovické hájovny
Beny z Hroznějovické hájovny
Bochro z Hroznějovické hájovny
Brix z Hroznějovické hájovny
Bára z Hroznějovické hájovny
Bella z Hroznějovické hájovny
Besi z Hroznějovické hájovny
Bety z Hroznějovické hájovny
Bonie z Hroznějovické hájovny
Brini z Hroznějovické hájovny
Dark Eliskova zahrada
Damian Eliskova zahrada
Badian Haf Raf
Bob Haf Raf
Burney Haf Raf
Bára Haf Raf
Bety Haf Raf
Buena Haf Raf
Alyan Hafkins
Amylye Hafkins
Andora Hafkins
Art Bon Lepos
Aston Bon Lepos
Airin Bon Lepos
Max z Páralovy zahrady
Messi z Páralovy zahrady
Micky z Páralovy zahrady
Monty z Páralovy zahrady
Morris z Páralovy zahrady
Maia z Páralovy zahrady
Mandy z Páralovy zahrady
Marilyn z Páralovy zahrady
Meggie z Páralovy zahrady
Milly z Páralovy zahrady
Molly z Páralovy zahrady
Banny Amijon Star
Barney Amijon Star
Banji Amijon Star
Becky Amijon Star
Bessy Amijon Star
Blackie Amijon Star
Blondie Amijon Star
Butterfly Amijon Star
Angel Arcana Dei
Archie Arcana Dei
Aston Arcana Dei
Athos Arcana Dei
Aira Arcana Dei
Ammy Arcana Dei
Akira Arcana Dei
Anelli Arcana Dei
DKK
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD e(4/3)
HD a(0/0)
Číslo
zápisu
Jméno
a chovatelská stanice
6660/11
6661/11
6662/11
6663/11
6664/11
6665/11
6666/11
6667/11
6668/11
6669/11
6670/11
6671/11
6672/11
6673/11
6674/11
6675/11
6676/11
6677/11
6678/11
6679/11
6680/11
6681/11
6682/11
6683/11
6684/11
6685/11
6686/11
6687/11
6688/11
6689/11
6690/11
6691/11
6692/11
6693/11
6694/11
6695/11
6696/11
6697/11
6698/11
6699/11
6700/11
6701/11
6702/11
6705/11
6706/11
6707/11
6708/11
6709/11
6710/11
6711/11
6712/11
6713/11
6714/11
6715/11
6716/11
6717/11
6718/11
6719/11
6720/11
6721/11
Aram Elibuky
Aron Elibuky
Athos Elibuky
Atlas Elibuky
Adéla Elibuky
Alexandra Elibuky
Angie Elibuky
Arwen Elibuky
Aylin Elibuky
Agiro Fai-Fai Lemu
Apu Fai-Fai Lemu
Atrey Fai-Fai Lemu
Abby Fai-Fai Lemu
Aiby Fai-Fai Lemu
Akira Fai-Fai Lemu
Alba Fai-Fai Lemu
Anabella Fai-Fai Lemu
Asinne Fai-Fai Lemu
Atara Fai-Fai Lemu
Ajax Dog Haf
Akim Dog Haf
Alf Dog Haf
Apollo Dog Haf
Aisha Dog Haf
Ambra Dog Haf
Black Stín lesa
Bonifác Stín lesa
Bella Stín lesa
Berry Stín lesa
Bessie Stín lesa
Bessy Stín lesa
Bonnie Stín lesa
Brita Stín lesa
Richie z Budské samoty
Rocky z Budské samoty
Rony z Budské samoty
Rennie z Budské samoty
Ressie z Budské samoty
Ricky z Budské samoty
Riva z Budské samoty
Romy z Budské samoty
Roxy z Budské samoty
Ruby z Budské samoty
Achilles Řevnické tůně
Akis Řevnické tůně
Amor Řevnické tůně
Áres Řevnické tůně
Áron Řevnické tůně
Afrodita Řevnické tůně
Apaté Řevnické tůně
Artemis Řevnické tůně
Athéna Řevnické tůně
Dajmont Lexova smečka
Damien Lexova smečka
Derick Lexova smečka
Dexter Lexova smečka
Dusty Lexova smečka
Dairi Lexova smečka
Dajti Lexova smečka
Daya Lexova smečka
DKK
HD a(0/0)
HD A
HD A
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
55
Zpravodaj-nova grafika.indd 55
20.6.14 16:20
Chovatelství
Číslo
zápisu
Jméno
a chovatelská stanice
6722/11
6723/11
6725/11
6726/11
6727/11
6728/11
6729/11
6730/11
6733/11
6734/11
6735/11
6736/11
6737/11
6738/11
6739/11
6740/11
6741/11
6742/11
6743/11
6744/11
6745/11
6746/11
6747/11
6748/11
6749/11
6750/11
6751/11
6752/11
6753/11
6754/11
6755/11
6756/11
6757/11
6758/11
6759/11
6760/11
6761/11
6762/11
6763/11
6764/11
6765/11
6766/11
6767/11
Dixi Lexova smečka
Dori Lexova smečka
Nick Šlovický vrch
Norden Šlovický vrch
Norik Šlovický vrch
Nessy Šlovický vrch
Nexi Šlovický vrch
Niky Šlovický vrch
Ned Barte Prim
Nefarian Barte Prim
Nesquik Barte Prim
Nestor Barte Prim
Nancy Barte Prim
Nefertiti Ennie Barte Prim
Nessi Barte Prim
Noëlle Barte Prim
Nuttela Barte Prim
Alero z Podhořanských kopců
Amarok z Podhořanských kopců
Arnage z Podhořanských kopců
Atego z Podhořanských kopců
Allante z Podhořanských kopců
Antara z Podhořanských kopců
Arosa z Podhořanských kopců
Auris z Podhořanských kopců
Camus od Dabele
Cay od Dabele
Clark od Dabele
Caibi od Dabele
Caien od Dabele
Clarisa od Dabele
Clea od Dabele
Corin od Dabele
Corry od Dabele
Crystlle od Dabele
Cynthie od Dabele
Dark Samuel Navare Prim
Baltik Black Prim
Benny Black Prim
Bernie Black Prim
Blacky Black Prim
Buddy Black Prim
Beatty Black Prim
DKK
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD b(1/1)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
Číslo
zápisu
Jméno
a chovatelská stanice
6768/11
6769/11
6770/11
6771/11
6772/11
6773/11
6774/11
6775/11
6776/11
6777/11
6778/11
6779/11
6780/11
6781/11
6782/11
6783/11
6784/11
6785/11
6786/11
6787/11
6788/11
6789/11
6790/11
6791/11
6792/11
6793/11
6794/11
6795/11
6796/11
Beckie Black Prim
Benellis Black Prim
Benica Black Prim
Boogie Black Prim
Bambou z Deštivého údolí
Bengali z Deštivého údolí
Bongo z Deštivého údolí
Bourbon z Deštivého údolí
Buck z Deštivého údolí
Ballade z Deštivého údolí
Baronesse z Deštivého údolí
Belle Amie z Deštivého údolí
Belle Etoile z Deštivého údolí
Anakin z Dubového lesa
Aslan z Dubového lesa
Adisa z Dubového lesa
Aggy z Dubového lesa
Aisha z Dubového lesa
Amy z Dubového lesa
Annie z Dubového lesa
Asiya z Dubového lesa
Bentley Vrtichvost
Bodie Vrtichvost
Brix Vrtichvost
Buddy Vrtichvost
Beggy Vrtichvost
Bella Vrtichvost
Bonnie Vrtichvost
Elgo Ruwall
z Brzáneckých vinohradů
Everyday Joy
z Brzáneckých vinohradů
Exigo Tramp
z Brzáneckých vinohradů
Elbe Sun z Brzáneckých vinohradů
Emerity z Brzáneckých vinohradů
Escadrona
z Brzáneckých vinohradů
Dag z Lašské brány
Derk z Lašské brány
Dexter z Lašské brány
Doris z Lašské brány
6797/11
6798/11
6799/11
6800/11
6801/11
6802/11
6803/11
6804/11
6805/11
DKK
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
HD a(0/0)
-
56
Zpravodaj-nova grafika.indd 56
20.6.14 16:20
Chovatelství
Aktivní plemeníci
Acer z Prorub 3863/05
Černý se znaky, výška 67 cm, HD a(0/0), 5/2a,4a/H2,L4/AA
C.I.E., Ch ČR, Ch PL, Ch SR
Vrhů: 5, potomků 40 (P-16, F-24), uchovněno 1 [2.5%] (P-0, F-1)
Majitel: Radka Jankelová, Letohrad
Mob.: 777 629 762
E-mail: [email protected], Web: http://www.bathill.cz
Adar Šenovský dvůr 6203/10
Černý, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/1a/D2,K1/S
BH, FPr1, ZOP, ZZO
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Ing Iva Hažmuková, Brno
Tel.: 547 212 844, Mob.: 604 469 776
E-mail: [email protected], Web: http://www.argoaspol.estranky.cz
Adiant Moravia Lamara 6058/10
Černý se znaky, výška 66 cm, HD a(0/0), 5/2a/K1/S
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Leoš Holík, Hradec Králové
Mob.: 605 530 480
E-mail: [email protected], Web: http://hovawart-adiant.webnode.cz/
Achilles Arago Bracco 5321/08
Plavý, výška 66 cm, HD a(0/0), 5/3a/I1,K1,N4,P1,S3/S,
ZOP
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Sylvie Seemannová, Praha 4 - Modřany
Mob.: 605 489 694
E-mail: [email protected], Web: http://www.hovici.cz
Ajax Sněhová závěj 6292/10
Černý se znaky, výška 64 cm, HD a(0/0), 4/2a/A2,D2,G3,N3/S
BH, ZOP, ZPU1
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: MUDr. Michaela Hustá, Frýdlant nad Ostravicí
Tel.: 558 628 767, Mob.: 603 201 113
E-mail: [email protected],
57
Zpravodaj-nova grafika.indd 57
20.6.14 16:20
Chovatelství
Akim Lucky Ijsbeer 5365/08
Černý se znaky, výška 65,5 cm, HD a(0/0), 5/2a/K1,S3/S
BH, FPr1, ZOP, ZPU1, ZZO
Vrhů: 3, potomků 20 (P-9, F-11), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: DiS. Michaela Niedobová, Liberec
Mob.: 606 661 630
E-mail: [email protected], Web: http://akim.webgarden.cz
Alex ze Stříbrných kaskád 4388/06
Černý se znaky, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/2a/C1,D2,E1,O1/BA
BH, FPr1, ZOP, ZPU1, ZZO, C.I.E., Grandšampión CZ, Grandšampión SK, Ch
ČR, Ch PL, Ch SR
Vrhů: 11, potomků 77 (P-33, F-44), uchovněno 3 [3.9%] (P-2, F-1)
Majitel: Gabriela Vitoslavská, Ostrava-Hrabová
Mob.: 604 87 83 87
E-mail: [email protected], Web: http://www.hovawart-alex.cz
Alfréd ze Světlovských luk 6241/10
Černý se znaky, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/2a,4d/D2,M5/S
BH, IPO-VO, ÚMR HW, ZM, ZOP, ZPU1, ZZO
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Dita Chadimová, Velké Meziříčí
Mob.: 604 989 048
E-mail: [email protected], Web: http://www.hovawart-alfred.webnode.cz
Amor Carnovia Silesia 5035/07
Černý se znaky, výška 70 cm, HD a(0/0), 5/2a/A4,G3,N4,S1/S
BH, IPO1, SPr 1, ÚMR HW, ZOP, ZPU1, ZPU2, ZVV1, Ch ČR
Vrhů: 6, potomků 39 (P-20, F-19), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Ing. Bohuslava Holubová, Brno 19
Mob.: 606 236 226
E-mail: [email protected], Web: http://amor.portokali.org
Andy od Vltavského jezu 4119/05
Černý se znaky, výška 68,5 cm, HD a(0/0), 5/2a/A3,D2,L4/BA
ZZO
Vrhů: 7, potomků 47 (P-25, F-22), uchovněno 1 [2.17%] (P-0, F-1)
Majitel: Libuše Pavelková, Vlachovo Březí
Mob.: 723 326 733
E-mail: [email protected], Web: http://www.pektoruvstatek.estranky.cz
58
Zpravodaj-nova grafika.indd 58
20.6.14 16:20
Chovatelství
Angel Seahawk 6250/10
Černý, výška 64 cm, HD a(0/0), 4/1a/A4,D2,G3,I1,N4,S5/S
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Marie Werthaimová, Netvořice
Mob.: 736 647 486
E-mail: [email protected], Web: http://www.caira-katveri.estranky.cz
Anzi-Bady Kesidy 4127/05
Plavý, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/3a/B9,D2,N3/AA
BH, FH1, FPr2, IPO-V, IPO3, VPG3, ZPO1, ZPS1, ZPS2, ZPU2, ZVV3, ZZO
Vrhů: 3, potomků 20 (P-11, F-9), uchovněno 1 [6.67%] (P-1, F-0)
Majitel: Ing. Michaela Neumanová, Ostrava - Zábřeh
Mob.: 604 287 661
E-mail: [email protected], Web: http://anzi-bady.cz
Apollón Sarasany 6171/10
Plavý, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/3a,4a/L2,P2/S
BH, FPr1, ZOP, ZZO, JCh
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Tereza Raisová, Roupov
Tel.: 377 980 169, Mob.: 603 164 734
E-mail: [email protected], Web: http://www.sarasany.cz
Aran Zmizelá Vltava 5052/07
Černý se znaky, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/2a/L6,N4,S5/S
BH, ZOP, ZPU1, ZZO
Vrhů: 2, potomků 13 (P-8, F-5), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Hana Lehovcová, Strančice
Tel.: 323 627 393, Mob.: 723 680 527
E-mail: [email protected],
Ares z Hrabovských stájí 4030/05
Černý se znaky, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/2a,2d,4f/D2,G1,H2,L2,N3/AA
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Ing. Miloslav Zekucia, Stará Ves nad Ondřejnicí
Argo Amijon Star 5391/08
Černý se znaky, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/2a/A3,G1,K1,L1,N4,S5/S
BH, FPr1, UPr 1, UPr 2, ZM, ZOP, ZPU1, ZPU2, ZZO
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Jaroslava Krákorová, Děčín 32 - Boletice nad Labem
Mob.: 739 553 742
E-mail: [email protected], Web: http://argoamijonstar.webnode.cz
59
Zpravodaj-nova grafika.indd 59
20.6.14 16:20
Chovatelství
Argo Káranský blesk 4643/07
Plavý, výška 70 cm, HD a(0/0), 5/3a/A1,A3,S1/S
BH, ZOP, ZPU1, ZZO
Vrhů: 2, potomků 18 (P-11, F-7), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Libor Vlček, Hradec Králové
Mob.: 603 418 898
E-mail: [email protected],
Argo z Kraslické doliny 6552/11
Černý se znaky, výška 67 cm, HD a(0/0), 5/2a,4a/K1,L4,N4,S5/S
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Jaromír Bičík, Kozákov
Mob.: 737 469 208
E-mail: [email protected], Web: http://www.argozkraslickedoliny.cz
Argus Canewart 5432/08
Černý se znaky, výška 67 cm, HD a(0/0), 5/2a/D2,L6/S
BH, IPO-V, RH-E, ZM, ZOP, ZPU1, ZZO, Ch ČR
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Daniela Procházková, Střelice u Brna
Mob.: 774 837 716
E-mail: [email protected],
Aristo Teresie Bohemia 5505/08
Plavý, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/3a/D2,K1,P2/S
BH, FPr1, FPr2, FPr3, UPr 1, ZOP, ZPU1, ZZO
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Alena Nováková, Lysá nad Labem
Mob.: 724 052 510
E-mail: [email protected], Web: http://www.teresie-bohemia.cz/kryci-psi.php
Armín Hali Gali 5117/08
Plavý, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/3a/A4,B1,K1/S
BH, FH1, FH2, FPr1, FPr2, FPr3, IPO-FH, ZPS1, ZZO
Vrhů: 2, potomků 8 (P-3, F-5), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Tomáš Pospíšil, Pecka
Mob.: 606 668 899
E-mail: [email protected], Web: http://www.armin-haligali.estranky.cz/
Arogant Arivalo Asso 4507/06
Černý se znaky, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/2a/D3/S
IPO1, ZVV1
Vrhů: 6, potomků 47 (P-23, F-24), uchovněno 1 [2.13%] (P-1, F-0)
Majitel: Alena Celá, Rájec-Jestřebí
Mob.: 603 214 092
E-mail: [email protected], Web: http://www.ijsbeer.cz
60
Zpravodaj-nova grafika.indd 60
20.6.14 16:20
Chovatelství
Artex z Lašské brány 5202/08
Černý, výška 66,5 cm, HD a(0/0), 5/1a/N3,N4/S
IPO-V, ZM, ZOP, ZPU1, ZZO, Ch ČR
Vrhů: 3, potomků 13 (P-5, F-8), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Barbora Musialková, Brno/ Ostrava
Mob.: 739 437 935
E-mail: [email protected], Web: http://www.artexhovawart.estranky.cz
Asan ze Stínu lípy 4038/05
Černý se znaky, výška 66 cm, HD a(0/0), 5/2a,4d/H1,L4,M8,N3/BB
Vrhů: 1, potomků 7 (P-3, F-4), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Zuzana Mašková, Kašperské Hory
Mob.: 602 186 431
E-mail: [email protected],
Assan Teresie Bohemia 5507/08
Černý se znaky, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/2a/D2/S
BH, ZOP, ZPU1, ZZO, JCh
Vrhů: 8, potomků 53 (P-23, F-30), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Ing. Jaroslav Boček, Vrané nad Vltavou
Mob.: 776 840 246
E-mail: [email protected], Web: http://www.teresie-bohemia.cz/kryci-psi.php
Attis z Valdeckého lesa 4716/07
Černý se znaky, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/2a/I1,S1/S
FH1, FH2, FPr1, FPr2, FPr3, IPO1, IPO2, IPO3, VPG1, Ch ČR, Ch SR, JCh
Vrhů: 6, potomků 52 (P-20, F-32), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Petr Foltyn, Karviná - Ráj
Mob.: 723 949 051
E-mail: [email protected], Web: http://hovawart-attis.wbs.cz
Ax Corraki Moravia 4943/07
Černý se znaky, výška 64 cm, HD a(0/0), 4/2a/K5,L4/S
BH, ZOP, ZPU1, ZZO
Vrhů: 1, potomků 4 (P-3, F-1), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Eva Liberdová, Staříč
Mob.: 602 508 869
E-mail: [email protected], Web: http://www.corraki.com
Axi Attractive Nuisance 3953/05
Černý se znaky, výška 66,5 cm, HD a(0/0), 5/2a/B6,B9,C1,M8,N3,S5/S
ZOP
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Dagmar Pejšová, Praha 10
61
Zpravodaj-nova grafika.indd 61
20.6.14 16:20
Chovatelství
Bajaja Katčina smečka 4417/06
Černý se znaky, výška 69,5 cm, HD a(0/0), 5/2a,2b/B7,C2,G3,L6,N3,S5/S
ZOP, ZZO, Jun.Ch.SR
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Renata Zálešáková, Velká Losenice
Mob.: 736 674 568
E-mail: [email protected],
Banner z Kejvalky 5571/09
Plavý, výška 71 cm, HD a(0/0), 6/3a,4a/D2,L2/S
ZOP, ZZO
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Pavel Šmela, Brno
Mob.: 603 287 273
E-mail: [email protected], Web: http://www.smela.cz/banner/index.htm
Barney Seahawk 6523/11
Černý se znaky, výška 66 cm, HD a(0/0), 5/2a/H2,M6,S5/S
Vrhů: 1, potomků 6 (P-4, F-2), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Ing. Pavel Pazdýrka, Říčany
Mob.: 608 600 789
E-mail: [email protected], Web: http://www.seahawk.cz
Baron Prášil Katčina smečka 4419/06
Černý se znaky, výška 66 cm, HD a(0/0), 5/2a,4f/G3,K5,N1,N4/S
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Ladislav Ondráček, Praha 5 - Řeporyje
Ben z Albrechtické samoty 4407/06
Černý se znaky, výška 72 cm, HD a(0/0), 6/2a/N2,S1/S
ZOP
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Mgr. Dana Mohrová, Praha - Ďáblice
E-mail: [email protected], Web: http://ben.moxo.cz
Bendji od Královského rybníka 3612/04
Plavý, výška 67 cm, HD a(0/0), 5/3a,4a/B9,E1,I1,L4/BB
FPr1, VZ, ZOP, ZZO
Vrhů: 1, potomků 7 (P-2, F-5), uchovněno 1 [14.29%] (P-1, F-0)
Majitel: Tereza Raisová, Roupov
Tel.: 377 980 169, Mob.: 603 164 734
E-mail: [email protected], Web: http://www.sarasany.cz
62
Zpravodaj-nova grafika.indd 62
20.6.14 16:20
Chovatelství
Bente Gutta Fortunae 3093/03
Černý se znaky, výška 69 cm, HD a(0/0), 5/2a,4a/A4/AA
VZ 2, ZOP, ZPU1, ZZO
Vrhů: 6, potomků 48 (P-25, F-23), uchovněno 12 [25%] (P-3, F-9)
Majitel: Dagmar Korbelová, Říčany u Prahy
Bentley Mílas Moravia 4202/06
Černý se znaky, výška 70 cm, HD a(0/0), 8/2a/A3,A4,B3,G3,H1,K5,S1,S2,S5/S
BH, ZOP, ZPU1, ZVV1, ZZO, Ch ČR, Ch SR
Vrhů: 5, potomků 34 (P-20, F-14), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Romana Němečková, Silůvky, Brno-Venkov
Mob.: 724 243 575
E-mail: [email protected], Web: http://www.siluvcackasmecka.webnode.cz
Berwill Hali Gali 5931/09
Černý, výška 69 cm, HD a(0/0), 5/1a/G1,S3,S5/S
Jun.Ch.SR
Vrhů: 4, potomků 35 (P-19, F-16), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Kateřina Fejfarová, Bystrovany
Mob.: 775 206 202,
E-mail: [email protected],
Berzit Moravia Diamond 4154/06
Plavý, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/3a/E3,P2/S
ZOP
Vrhů: 3, potomků 22 (P-8, F-14), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Michaela Zmeškalová, Domaželice u Přerova
Mob.: 607 868 372
E-mail: [email protected], Web: http://www.berzit.estranky.cz
Bismarck Nova Moravia 5650/09
Černý se znaky, výška 69 cm, HD a(0/0), 5/2a/B5,F2,G1,L1,M8,N3,S5/S
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Mgr. Václav Scheiner, Mnichovice
Mob.: 723 422 540
E-mail: [email protected], Web: http://bismarcknovamoravia.webnode.cz/
Black Beryl Kesidy 5655/09
Černý, výška 67,5 cm, HD a(0/0), 5/1a/D2,S1,S5/S
ZOP, ZZO, Grandšampión SK, Ch SR, JCh
Vrhů: 2, potomků 17 (P-8, F-9), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Klára Štefková, Pardubice
Mob.: 603 175 597
E-mail: [email protected],
63
Zpravodaj-nova grafika.indd 63
20.6.14 16:20
Chovatelství
Brouček Katčina smečka 4420/06
Plavý, výška 69 cm, HD a(0/0), 5/3a/B1,D2,E4,G1/AA
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Jaroslav Kosatík, Jablonec nad Nisou
Brutus Seahawk 6529/11
Černý se znaky, výška 66 cm, HD a(0/0), 5/2a,4a,4f/D2,L6/S
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Renáta Paduchová, Smilovice
Bugs Benny Kesidy 5657/09
Černý, výška 65,5 cm, HD a(0/0), 5/1a/A2,A3,B1,C2,I1,S5/S
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Ing. Luboš Jedlička, Příbram III
Caraibo Moravia Diamond 4958/07
Černý se znaky, výška 63 cm, HD a(0/0), 4/2a/F2/S
ZOP, ZZO, Ch SR
Vrhů: 2, potomků 18 (P-9, F-9), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Ing. Vendula Vašková, Otrokovice
Mob.: 605 761 835
E-mail: fi[email protected], Web: http://hovawart-caraibo.webnode.cz
Cartago Gasko Prima Nova 5330/08
Černý, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/1a/K1,L1,N2/S
ZOP
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Zdeněk Adamec, Kolín - Šťáralka
Cipísek Katčina smečka 5438/08
Černý se znaky, výška 69 cm, HD a(0/0), 5/2a,2d/D2,G1,N4,S5/S
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Mgr. Eva Václavíčková, Hradec Králové
64
Zpravodaj-nova grafika.indd 64
20.6.14 16:20
Chovatelství
Circhán Eldorádo Lipí 3368/04
Černý se znaky, výška 70 cm, HD a(0/0), 8/2a/A1,A4,M6/AA
Vrhů: 1, potomků 8 (P-5, F-3), uchovněno 3 [37.5%] (P-0, F-3)
Majitel: Ing. Jan Lejsek, Jičín
Cody Lavandula 5271/08
Černý se znaky, výška 71 cm, HD a(0/0), 6/2a,4a/C1,L2,N3/S
Vrhů: 1, potomků 8 (P-3, F-5), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Ing. Daniel Tůma, Praha
E-mail: [email protected], Web: http://www.mujhovawart.webnode.cz/
Conty Lexova smečka 6133/10
Plavý, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/3a/K1,N3,S1/S
Vrhů: 2, potomků 15 (P-9, F-6), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Lenka Fišerová, Měník
Mob.: 724 738 641
E-mail: fi[email protected], Web: http://conty-lexova-smecka.webnode.cz/
Crosby Daimar 4932/07
Černý se znaky, výška 70 cm, HD a(0/0), 5/2a/J1,K1,L3,N6,S5/S
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Crosby Kesidy 5943/09
Černý se znaky, výška 64 cm, HD a(0/0), 4/2a/A4,N3,X1/S
BH, FPr1, ZOP, ZPU1, ZZO
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Mgr. Miroslava Kurcová, Sokolov
Mob.: 724 002 744,
E-mail: [email protected], Web: http://www.hovawartcrosby.blog.cz
Cvrček Katčina smečka 5439/08
Plavý, výška 71 cm, HD a(0/0), 6/3a/N4/S
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Ing. Vladislav Tilsch, Řevnice
65
Zpravodaj-nova grafika.indd 65
20.6.14 16:20
Chovatelství
Cyr Tara Guarda 6484/11
Černý se znaky, výška 67 cm, HD a(0/0), 5/2a/G1,K1/S
ZOP
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Helena Malá, Dvůr Králové nad Labem
Mob.: 603 545 798
E-mail: [email protected],
Cyrol Bukový háj 4209/06
Černý se znaky, výška 67 cm, HD a(0/0), 5/2a/B8,C1,K3,S1/S
FPr1, FPr2, IPO1, SPr 1, SPr 2, SPr 3, ZM, ZOP, ZPU1, ZPU2, ZVV1, C.I.B.,
Grandšampión CZ, Ch ČR, Ch PL, Ch SR, JCh
Vrhů: 16, potomků 126 (P-59, F-67), uchovněno 8 [6.35%] (P-1, F-7)
Majitel: Kateřina Macáková, Hradec Králové
Mob.: 732 610 959
E-mail: [email protected], Web: http://www.cyrol.estranky.cz
Dantes Gora Monte 4261/06
Plavý, výška 66 cm, HD a(0/0), 5/3a/D2,K1/AA
BH, ZOP, ZPU1, ZZO, C.I.E., DT Ch (VDH), Grandšampión CZ, Ch ČR, Ch
PL, JCh
Vrhů: 2, potomků 20 (P-10, F-10), uchovněno 2 [10%] (P-1, F-1)
Majitel: Hana Vendlerová, Vojkovice u Kralup nad Vltavou
Tel.: 315 69 44 15, Mob.: 604 121 393
E-mail: [email protected], Web: http://www.dantysek.estranky.cz
Darcius Gasko Prim 5155/08
Černý se znaky, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/2a/N3,S5/S
BH, FH1, FPr1, FPr2, FPr3, IPO1, IPO2, ÚMR HW, ÚMR stop., ZM, ZOP,
ZPU1, ZPU2, ZVV1, ZZO, C.I.B., C.I.E., Grandšampión CZ, Ch ČR, Ch PL, Ch
SR, JCh, ÖCH
Vrhů: 7, potomků 41 (P-21, F-20), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Lenka Kunšteková, Benátky nad Jizerou 1
Mob.: 607 810 435
E-mail: [email protected], Web: http://www.darcius.cz
Dares Magické oko 5129/08
Černý se znaky, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/2a,4b/L1/S
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Bc. Lucie Kučerová, Kamenice - Ládví
Mob.: 776 006 893
E-mail: [email protected], Web: http://dares-magickeoko.webnode.cz/
Dexter Bukový háj 4689/07
Černý se znaky, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/2a,2d/A4,N4,S1/S
ZOP, ZPU1, ZZO
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Věra Vargová, Osečná
Tel.: 485 179 054, Mob.: 607 261 257
E-mail: [email protected],
66
Zpravodaj-nova grafika.indd 66
20.6.14 16:20
Chovatelství
Diossos z Kraje kalicha 5046/07
Černý, výška 69 cm, HD a(0/0), 5/1a/G1,L4,N4,S1/S
BH, ZOP, ZPU1, ZZO
Vrhů: 1, potomků 5 (P-3, F-2), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Lenka Fišerová, Praha 10
Mob.: 604 558 124
E-mail: [email protected], Web: http://zdivisovskychsadu.wz.cz
Docent v. Philippsdorf 3989/05
Černý se znaky, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/2a/A3,F2/S
BH, FPr1, ÚMR HW, ZOP, ZPU1, ZZO, VCH ČR
Vrhů: 1, potomků 4 (P-3, F-1), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Michaela Jandová, Kladno 3
Mob.: 774 689 384
E-mail: [email protected], Web: http://www.my-hovawarts.weebly.com
Donatello v. Philippsdorf 3991/05
Černý se znaky, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/2a/D2,L4,N3/AA
BH, ZOP, ZPU1, ZZO
Vrhů: 2, potomků 16 (P-9, F-7), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Pavel Tulach, Veltrusy
E-mail: [email protected], Web: http://hw-don.weebly.com/
Dustyn z Julinčina údolí 4366/06
Plavý, výška 66,5 cm, HD a(0/0), 5/3a/A4,G3,S5/S
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Ing. Marián Drózd, Havířov
Mob.: 606 647 974
E-mail: [email protected], Web: http://www.zestarehosumbarku.cz
Dux Bukový háj 4691/07
Černý se znaky, výška 66 cm, HD a(0/0), 5/2a,2d,4a/S1/S
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Pavel Alexa, Jevíčko
Echnaton Ereon Eilleen 6351/10
Černý se znaky, výška 67 cm, HD a(0/0), 5/2a,4a,4d/S
BH, IPO1, IPO2, IPO3, SPr 1, ÚMR HW, UPr 1
Vrhů: 1, potomků 7 (P-5, F-2), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Hana Jemelková, Přerov - Kozlovice
Mob.: 603 359 196
E-mail: [email protected], Web: http://www.moraviahovacor.cz
67
Zpravodaj-nova grafika.indd 67
20.6.14 16:20
Chovatelství
Enricco Gold Premio 4968/07
Plavý, výška 66 cm, HD a(0/0), 5/3a/D2,F2,I1,K1,P1/S
ZOP
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Kateřina Boháčová, Jaroměř 3
Tel.: 491 819 131, Mob.: 722 152 050
E-mail: [email protected], Web: http://enriccogp.blog.cz
Eroy Sideric Miks. 5632/09
Plavý, výška 69 cm, HD a(0/0), 5/3a,4a/D2,G1,K1,L1,L6,S5/S
Vrhů: 1, potomků 8 (P-6, F-2), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Ing. Bohuslav Ernekr, Kamenice
Tel.: 323 671 004, Mob.: 602 221 985
E-mail: [email protected],
Falcon Gora Monte 6104/10
Plavý, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/3a/S, AD
BH, FPr1, IPO1, ZOP, ZPU1, ZZO, Ch ČR
Vrhů: 1, potomků 2 (P-2, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Blanka Hriagyelová, Psáry
Mob.: 777 242 682
E-mail: [email protected], Web: http://www.hovawartfalcon.cz
Garone Šédedab 4731/07
Černý se znaky, výška 70 cm, HD a(0/0), 5/2a,4d,4e/G2,G3,K1,L4,S1/S
ZOP, ZZO
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: RNDr. Alexandra Vokurková, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1
Mob.: 602 299 739
E-mail: [email protected], Web: http://hovawart-garone.webnode.cz/
Gasco Bukový háj 6097/10
Černý se znaky, výška 67 cm, HD a(0/0), 5/2a/B8,K1/S
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Ing. Jiří Soukup, Plzeň
Mob.: 605229310
E-mail: [email protected], Web: http://www.hovawartgasco.estranky.cz/
Giro z Beskydských Argonautů 5691/09
Černý se znaky, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/2a,4a/K1,S1/S
FPr1, ZOP, ZPU1, ZZO
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Zbyněk Tomeček, Ostravice
Tel.: 558 682 169, Mob.: 721 550 163
E-mail: [email protected], Web: http://www.atti.cz
68
Zpravodaj-nova grafika.indd 68
20.6.14 16:20
Chovatelství
Gordy Bukový háj 6100/10
Černý se znaky, výška 69 cm, HD a(0/0), 5/2a,2d,4a/B8,S3/S
BH, ZOP, ZZO
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Jana Burianová, Březnice
Mob.: 724 210 821
E-mail: [email protected], Web: http://gordy.webnode.cz/
Heineken Šédedab 6367/10
Černý se znaky, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/2a/L1/S
BH, OB-Z, ZOP, ZZO, HJCH, Ch PL, Ch SR, JCH HR
Vrhů: 4, potomků 31 (P-17, F-14), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Ing. Lenka Řačáková, Kobylí
Mob.: 734318797
E-mail: [email protected], Web: http://hovawart-dog.weebly.com
Chester Barte Prim 3818/05
Černý se znaky, výška 69 cm, HD a(0/0), 5/2a/L2/AA
ZOP, ZPU1, ZVV1, ZZO, DT Ch (VDH), Ch ČR, ÖCH
Vrhů: 12, potomků 80 (P-37, F-43), uchovněno 14 [17.5%] (P-4, F-10)
Majitel: Eva Benešová, Praha 6
Tel.: 233 350 011, Mob.: 605 118 454
E-mail: [email protected], Web: http://www.chesterbarteprim.com
Chivas z Budské samoty 3593/04
Černý se znaky, výška 70 cm, HD a(0/0), 5/2a,4a/D2/AA
ZOP, Ch ČR, VCH ČR
Vrhů: 5, potomků 47 (P-24, F-23), uchovněno 6 [12.77%] (P-2, F-4)
Majitel: Ing. Pavel Bína, Jihlava
Mob.: 734 733 080
E-mail: [email protected],
Imperiál Gasko Prim 6219/10
Černý se znaky, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/2a/S
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: MUDr Radek Sušil, Karviná - Ráj
Mob.: 604 329 590
Jacobi Gasko Prim 6226/10
Plavý, výška 69 cm, HD a(0/0), 5/3a/A4,G3/S
ZOP, C.I.E., Ch PL, Ch SR, JCh
Vrhů: 1, potomků 2 (P-1, F-1), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: PaedDr. Petr Fikejz, Hradec Králové
Mob.: 608 141 517
E-mail: petr.fi[email protected], Web: http://www.jacobi.estranky.cz/
69
Zpravodaj-nova grafika.indd 69
20.6.14 16:20
Chovatelství
Jared od Červené skály 4679/07
Černý se znaky, výška 67 cm, HD a(0/0), 5/2c/B10,D3,D4,K1,L6/S
FPr1, ZOP, ZZO
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Pavel Vaverčák, Újezd u Uničova
Mob.: 605 185 049
E-mail: [email protected],
Jatagan Gasko Prim 6229/10
Černý se znaky, výška 67 cm, HD a(0/0), 5/2a,2d/S
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Lada Viesnerová, Jíloviště
Mob.: 605 206 000
E-mail: [email protected],
Kameron od Červené skály 5516/09
Černý, výška 69 cm, HD a(0/0), 5/1a/A3,D2,,L1,S1/S
BH, ZOP, ZPU1, ZZO
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Ing. Jozef Urban, Oslavany
Mob.: 723 212 550
E-mail: [email protected],
Keno Šlovický vrch 5679/09
Černý, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/1a/B1,S1/S
BH, FPr1, ZOP, ZPS1, ZPU1, ZZO
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Jiřina Kotěšovská, Praha 6
Mob.: 777 825 051
E-mail: [email protected], Web: http://keno.webgarden.cz/
Kuno Royal Safe 4487/06
Černý se znaky, výška 67 cm, HD a(0/0), 2/2a/B1,G1,S5,X1/S
ZOP, ZZO
Vrhů: 3, potomků 14 (P-8, F-6), uchovněno 2 [14.29%] (P-0, F-2)
Majitel: Alena Lapáčková, Mečeříž
Mob.: 605 418 192
E-mail: [email protected], Web: http://www.kuno.chytrak.cz
Larsse Plavý vítr 3634/04
Černý, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/1a,4a/A4,B8,E3,K1/AA
ZOP, ZPU1, ZZO
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Iva Vokurková, Praha 8 - Dolní Chabry
Mob.: 602 242 728
E-mail: [email protected], Web: http://www.felicitybohemia.cz
70
Zpravodaj-nova grafika.indd 70
20.6.14 16:20
Chovatelství
Lord z Páralovy zahrady 4748/07
Černý se znaky, výška 67,5 cm, HD a(0/0), 5/2a/G1,M8/S
ZOP
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Ing. Kateřina Weissová, Bělá pod Pradědem
Tel.: 584 411 501, Mob.: 725 613 744
E-mail: [email protected],
Mates Černá tečka 5536/09
Černý se znaky, výška 67 cm, HD a(0/0), 5/2a,4d/C1,D2,K3,L6,N4,S6/S
FPr1, FPr2, ZM, ZOP, ZVV1
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Ing. Miluška Peroutková, Val, č. 3
Mob.: 720 288 100
E-mail: [email protected],
Nasthus Animagus 3649-04
Černý se znaky, výška 66 cm, HD a(0/0), 5/2a/M8/AA
BH, FH1, FPr3, RH-E, ZOP, ZPS1, ZPU1, ZZO, ZZZ, Ch PL
Vrhů: 10, potomků 69 (P-36, F-33), uchovněno 13 [18.84%] (P-5, F-8)
Majitel: Ing. Barbora Lyčková, Ostrava - Hrabová
Mob.: 603 957 665
E-mail: [email protected], Web: http://www.gatia.cz
Nasthy z Budské samoty 5739/09
Plavý, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/3a/A3,F2,S4,S5/S
BH, FPr1, FPr2, ZOP, ZPU1, ZZO, Grandšampión SK, Ch PL, Ch SR, JCh
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Aneta Zahradníčková, Oslavany
Mob.: 601 549 910
E-mail: [email protected], Web: http://hovawart-nasthy.webnode.cz
Ozi Las Ksiezniczek 3122-03
Černý se znaky, výška 68 cm, HD a(0/0), 5/2a/A1,B7,B9/AA
ZOP, ZPU2, ZZO, Ch IHF, Ch PL, Ch SR
Vrhů: 11, potomků 79 (P-31, F-48), uchovněno 19 [24.05%] (P-1, F-18)
Majitel: Michaela Gruntová, Česká Skalice
Mob.: 777 591 511
E-mail: [email protected],
Sven Gasko Prim 3418/04
Černý, výška 67 cm, HD a(0/0), 5/1a/N3/AA
ZM, ZOP, ZPU1, ZZO, JCh
Vrhů: 3, potomků 24 (P-10, F-14), uchovněno 3 [12.5%] (P-2, F-1)
Majitel: Ing. Ladislav Vysloužil, Praha 10
71
Zpravodaj-nova grafika.indd 71
20.6.14 16:20
Výstavy
Chovatelství
Ulsan Gasko Prim 3871/05
Černý se znaky, výška 70 cm, HD a(0/0), 5/2a/AA
IPO-V, IPO1, IPO2, IPO3, ZM, ZVV1, ZZO, C.I.B., Ch ČR, Ch IHF, Ch SR,
JCh, Jun.Ch.SR
Vrhů: 22, potomků 146 (P-77, F-69), uchovněno 26 [18.84%] (P-9, F-17)
Majitel: Blanka Brázdová, Praha 9
Mob.: 281 922 407
E-mail: [email protected], Web: http://www.seahawk.cz/
Westy Gasko Prim 4061/05
Černý se znaky, výška 65 cm, HD a(0/0), 5/B7,D2,I1,K5,O3,S6,X1/S
Vrhů: 1, potomků 7 (P-4, F-3), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Radek Provazník, Nejdek
Tel.: 353 221 202, Mob.: 607 650 765
E-mail: [email protected], Web: http://queenpolly.wz.cz
Woody Gasko Prim 4065/05
Černý se znaky, výška 66 cm, HD a(0/0), 5/2a/B7,D2,K4,N7/S
Vrhů: 0, potomků 0 (P-0, F-0), uchovněno 0 [0%] (P-0, F-0)
Majitel: Mgr. Jana Kožušníková, Bohumín - Záblatí
Mob.: 702 560 071
E-mail: [email protected], Web: http://www.woodygaskoprim.estranky.cz/
72
Zpravodaj-nova grafika.indd 72
20.6.14 16:20
Výstavy
Výstavní úspěchy za rok 2013
CRUFTS 2013
Darcius Gasko Prim, (majitelka Lenka Kunšteková, chovatelka Lenka Svobodová) získal na Crufts 2013 ocenění
Crufts Winner + BOB.
ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION
Athos Arcana dei (majitelka Ing. Petra Peksová, chovatelka Barbora Nováková)
Bernie Black Prim (majitelé František a Pavla Čížkovi, chovatelka Libuše Svobodová)
Blackie Amijon Star (majitel a chovatel Miroslav Pospíšil)
Arnie von Bobble (majitelka a chovatelka Dagmar Kozlíková)
Akira Debbie-Ann (majitelka Eva Bauerová, chovatelka Kristýna Vomočilová)
Enormous Garish Ghada (majitelka Markéta Wortnerová, chovatelka Anna Pieczyńska)
Falco Katveri (majitelka Šárka Matějková, chovatelka Kateřina Suchomelová)
Ambra von Bobble (majitelka Ilona Šírková, chovatelka Dagmar Kozlíková)
ČESKÝ ŠAMPION
Angie Coras Garden (majitelka Renata Králová, chovatelka Jana Šťastná)
Pyper v.d. Taubenbrücke (majitelka Tereza Fidlerová, chovatel Elfi Schöne)
ČESKÝ GRANDŠAMPION
Alex ze Stříbrných kaskád (majitelka Gabriela Vitoslavská, chovatelka Radana Ranincová)
Cailin Sun Kesidy (majitelka Eva Hajšmanová, chovatelka Mgr. Jana Baudyšová)
ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION
Chivas z Budské samoty (majitel Ing. Pavel Bína, chovatelka Lidmila Černá)
Blacky od Královského rybníka (majitelka a chovatelka Timotea Dekanová)
Docent von Philippsdorf (majitelka Michaela Jandová, chovatelka Veronika Valentová)
SLOVENSKÝ ŠAMPION MLADÝCH
Jamaica Kráľovská stráž (majitelka a chovatelka Martina Babíková)
SLOVENSKÝ ŠAMPION
Jacobi Gasko Prim (majitel Petr Fikejz, chovatelka Lenka Svobodová)
Angie Coras Garden (majitelka Renata Králová, chovatelka Jana Šťastná)
Athos Arcana dei (majitelka Ing. Petra Peksová, chovatelka Barbora Nováková)
Heineken Šédedab (majitelka Ing. Lenka Řačáková, chovatelka Lucie Makovcová)
Cailin Sun Kesidy (majitelka Eva Hajšmanová, chovatelka Mgr. Jana Baudyšová)
Fáma z Julinčina údolí (majitelka a chovatelka Martina Mazurová)
Blue Ray z Ecolonu (majitelka Dana Mikulová, chovatelka Jana Mráková)
Akira Debbie-Ann (majitelka Eva Bauerová, chovatelka Kristýna Vomočilová)
SLOVENSKÝ GRANDŠAMPION
Angie Coras Garden (majitelka Renata Králová, chovatelka Jana Šťastná)
Nasthy z Budské samoty (majitelka Aneta Zahradníčková, chovatelka Lidmila Černá)
Athos Arcana Dei (majitelka Petra Peksová, chovatelka Barbora Nováková)
73
Zpravodaj-nova grafika.indd 73
20.6.14 16:20
Výstavy
POLSKÝ JUNIOR ŠAMPION
Brita Stín lesa (majitelka Ivana Pospěchová, chovatel Jiří Schneider)
POLSKÝ ŠAMPION
Heineken Šédedab (majitelka Ing. Lenka Řačáková, chovatelka Lucie Makovcová)
Arya ze Starého Rejvízu (majitelka a chovatelka Dr. Lenka Turková)
Dalarna von Wildweibchnstein (majitelka Barbora Lyčková, chovatelka Anja Happ)
Adam Haf Raf (majitelka Vladimíra Králová, chovatel Petr Šmaus)
Ambra Hali Gali (majitelka Dagmar Kozlíková, chovatelka Tereza Mulačová)
RAKOUSKÝ ŠAMPION MLADÝCH
Enormous Garish Ghada (majitelka Markéta Wortnerová, chovatelka Anna Pieczyńska)
C.I.E.
Cortina Kráľovská stráž (majitelka a chovatelka Martina Babíková)
Dantes Gora Monte (majitelé Hana a Arnošt Vendlerovi, chovatel Radka Chmelinová)
Jacobi Gasko Prim (majitel Petr Fikejz, chovatelka Lenka Svobodová)
Všem úspěšným velice gratulujeme!
74
Zpravodaj-nova grafika.indd 74
20.6.14 16:20
Výstavy
Speciální výstava 2013, 18. 5. 2013 – Knížecí rybník
Rozhodčí: Rosemarie Neuwardt (Německo), Beatrix Feix (Německo), Margit Bothur (Německo)
PSI - třída štěňat
Bard Debbie-Ann
Dantes Gora Monte
x Annie Black Prim
PSI - třída dorostu
Archibald od Mlynářice
Bond Černý vítr
x Ennie Bukový háj
Neron Gasko Prim
Dayton Sun z Brzáneckých
vinohradů x Tosari Gasko Prim
VN1
FENY - třída dorostu
Daryn Seahawk
Ulsan Gasko Prim x
Anitun z Valdeckého lesa
VN1
Alka od Plátěné hory
Amor Carnovia Silesia
x Molly z Budské samoty
VN2
VN1
Betria B Australis z Arkova souhvězdí
Luk v. Völkerschlachtdenkmal
x Desire To Win z Brzáneckých
VN3
VN2
vinohradů
PSI - třída mladých
Arnie von Bobble
Nasthus Animagus
x Ambra Hali Gali
V1, CAJC, BOJ
FENY - třída mladých
Akira Debbie-Ann
Cyrol Bukový háj
x Debbie Katveri
V1, CAJC
V2
Ambra von Bobble
Nasthus Animagus
x Ambra Hali Gali
V2
Artaban von Bobble
Nasthus Animagus
x Ambra Hali Gali
V3
Blaugies z Kraje bílé pěny
Aslan z Kraje pestrého kamení
x Aila Sobí dvůr
V3
Falco Katveri
Cyrol Bukový háj
x Vendy z Hovgartu
V4
Armen z Jihláveckého údolí
Darcius Gasko Prim
x Ansheila Chic z Ecolonu
V4
Colja Teresie Bohemia
Axel v. Wilden Jäger
x Pyper v.d. Taubenbrücke
Atisha von Bobble
Nasthus Animagus x Ambra Hali Gali
V
75
Zpravodaj-nova grafika.indd 75
20.6.14 16:20
Výstavy
Argo Alisante
Bond Černý vítr x Aisha Hali Gali
V
Beatty Black Prim
Iron Chatka Zielarki x Yennie Gasko Prim
V
Atai Debbie-Ann
Cyrol Bukový háj x Debbie Katveri
V
Bonitas Arcana Dei
Bray-Bo Sideric Miks. x Yris Gasko Prim
V
Atila Alisante
Bond Černý vítr x Aisha Hali Gali
V
Brixie Arcana Dei
Bray-Bo Sideric Miks. x Yris Gasko Prim
V
Authentic Ebidix
Attis z Valdeckého lesa x Crux Ebidix Navare Prim
V
Catherine z Nerudovky
Ashon Hali Gali x Vanilka Gasko Prim
V
Bags z Kraje bílé pěny
Aslan z Kraje pestrého kamení x Aila Sobí dvůr
V
Amelie Alisante
Bond Černý vítr x Aisha Hali Gali
VD
Barney Wicca Gabreta
Brennus Nova Merigo x Finlandia Šédedab
V
Belle Vue z Kraje bílé pěny
Aslan z Kraje pestrého kamení x Aila Sobí dvůr
VD
Corado Seahawk
Bond Černý vítr x Celebra Gasko Prim
V
Bellinda Wicca Gabreta
Brennus Nova Merigo x Finlandia Šédedab
VD
Felix Aldeon
Lord Leroy v.d. Spreewehrmühle x Bleys Folcrum
V
Caramba Teresie Bohemia
Axel v. Wilden Jäger x Pyper v.d. Taubenbrücke
VD
VD
Carisma Teresie Bohemia
Axel v. Wilden Jäger x Pyper v.d. Taubenbrücke
VD
Ayko Ebidix
VD
Attis z Valdeckého lesa x Crux Ebidix Navare Prim
Comtesse Agnes z Ecolonu
Cyrol Bukový háj x Angelika Zašovský květ
VD
Fine Shaggy Katveri
Cyrol Bukový háj x Vendy z Hovgartu
VD
Escadrona z Brzáneckých vinohradů
Angelo v. Bettlingshof x Attari Wart Kesidy
VD
Largo Kráľovská stráž
Ajax Szőke Tiszaparti x Fidži Kráľovská stráž
VD
Leny od Červené skály
Amor Carnovia Silesia x Ketty od Červené skály
VD
Andy Debbie-Ann
Cyrol Bukový háj x Debbie Katveri
FENY - mezitřída
Angie Elibuky
Achilles Hovi Dream
x Eliška Bukový háj
V1, CAC
Addi Ebidix
diskvalifikován
Attis z Valdeckého lesa x Crux Ebidix Navare Prim
PSI - mezitřída
Aram Elibuky
Achilles Hovi Dream
x Eliška Bukový háj
Bernie Black Prim
Iron Chatka Zielarki
x Yennie Gasko Prim
V1, CAC
V2, res. CAC
Amélie z Vizovických kopců
Ulsan Gasko Prim
x Angelika z Prorub
Blackie Amijon Star
Antek v. Wilden Jäger
x Cindy v. Philippsdorf
V2, res. CAC
V3
76
Zpravodaj-nova grafika.indd 76
20.6.14 16:20
Výstavy
Athos Arcana Dei
Cyrol Bukový háj
x Yris Gasko Prim
PSI - třída otevřená
Cyr Tara Guarda
Artur z Duhového kopce
x Ava Tara Guarda
VD3
V1, CAC, VSV, č. CH IHF
Arnie Čerchovské hvozdy
Daniels Jack Šédedab
x Bystrouška Katčina smečka
Arwen Elibuky
Achilles Hovi Dream
x Eliška Bukový háj
V4
Antara z Podhořanských kopců
Akim Lucky Ijsbeer x Eramie Gasko Prim
V
Daya Lexova smečka
Cyrol Bukový háj x Antoinette Lexova smečka
V
Garish Ghada Enormous
Ares Kleion x Maggy v. Jesses Meute
V
V2, res. CAC
Jonáš Adamův hrádek
Bentley Mílas Moravia
x Helin Šlovický vrch
Gino des Trois Petits Diables
Cyrol Bukový háj
x Kashi a.d. Emsland
Adar Šenovský dvůr
Korby Royal Safe x Angie z Eliotova dvora
V3
V4
Arosa z Podhořanských kopců
Akim Lucky Ijsbeer x Eramie Gasko Prim
VD
Auris z Podhořanských kopců
Akim Lucky Ijsbeer x Eramie Gasko Prim
VD
Calantha Teresie Bohemia
Axel v. Wilden Jäger x Pyper v.d. Taubenbrücke
VD
Corry od Dabele
Assan Teresie Bohemia x Four Roses Šédedab
VD
Nefertiti Ennie Barte Prim
Cyrol Bukový háj x Extra-Fain Sideric Miks.
VD
Rennie z Budské samoty
Cyrol Bukový háj x Deriin Sideric Miks.
VD
Ruby z Budské samoty
Cyrol Bukový háj x Deriin Sideric Miks.
VD
V
Nexi Šlovický vrch
Dostatečná
Aram z Kraje pestrého kamení x Hali Šlovický vrch
Ajax Sněhová závěj
V
Ethien Kris-Ve-Mar x Brillantina z Duhového kopce
Alfréd ze Světlovských luk
Alex ze Stříbrných kaskád x Bessy z Eliotova dvora
V
Berwill Hali Gali
Isungur v.d. Haardt x Halka Barte Prim
V
Crosby Daimar
Uno Gasko Prim x Bessy Daimar
V
Crosby Kesidy
Dantes Gora Monte x Awe Kesidy
V
FENY - třída otevřená
Dášeňka Katčina smečka
Chico v. Schondratal
x Bludička Katčina smečka
Heila vom Julienhof
cliff vom Wildblumenland
x Estrelle Vom Pfarrhof
V1, CAC
V2, res. CAC
Darcy z Kraje kalicha
V
Banani B. v. Ranzi`s Räubern x Acro Bohemia Dragonlance
77
Zpravodaj-nova grafika.indd 77
20.6.14 16:20
Výstavy
Diossos z Kraje kalicha
V
Banani B. v. Ranzi`s Räubern x Acro Bohemia Dragonlance
Falcon Gora Monte
Cyrol Bukový háj x Drew Marry Gora Monte
V
Lancelot Gasko Prim
Argo Káranský blesk x Zeta Gasko Prim
V
Achilles Arago Bracco
Ulsan Gasko Prim x Betty z Divišovských sadů
VD
Antony Černý sen
Chester Barte Prim x Ascona Bohemia Calvados
VD
Docent v. Philippsdorf
VD
Atze v. Wackerbarth x Aya z Brzáneckých vinohradů
Apis Black Prim
Bura-Cee Damirazin
x Yennie Gasko Prim
V3
Amber Adely z Kraje bílé pěny
Keston Plavý vítr
x Aila Sobí dvůr
V4
Ajka od Světického pramene
Keston Plavý vítr x Aotearoa z Pospecovy zahrady
V
VD
Amy Čerchovské hvozdy
Daniels Jack Šédedab x Bystrouška Katčina smečka
V
Eathan Daimar
Chivas z Budské samoty x Carrie Daimar
VD
Angie Čerchovské hvozdy
Daniels Jack Šédedab x Bystrouška Katčina smečka
V
Gordy Bukový háj
Ulsan Gasko Prim x Balda Bukový háj
VD
Angie Good year
Ulsan Gasko Prim x Bessi Lavandula
V
Keno Šlovický vrch
Albi Katveri x Fatima Šlovický vrch
Baghira Hali Gali
Isungur v.d. Haardt x Halka Barte Prim
V
Bodie Lexova smečka
Persano Gasko Prim x Queen Elizabeth Gasko Prim
V
Dišperanda Katčina smečka
Chico v. Schondratal x Bludička Katčina smečka
V
Fantasie z Julinčina údolí
Aram z Kraje pestrého kamení x Unie Gasko Prim
V
Channelaine Gasko Prim
Cyrol Bukový háj x Unie Gasko Prim
V
Kirbis Gasko Prim
VD
Aram z Kraje pestrého kamení x Verenika Gasko Prim
Criss z Lašské brány
Alex ze Stříbrných kaskád x Axis Alamo Negro
PSI - třída pracovní
Adam Haf Raf
Bruce Country Bohemia
x Borůvka Bukový háj
Darcius Gasko Prim
Albi Katveri
x Prima Gasko Prim
D
V1, CAC
V2, res. CAC
Pines Ankhet at Quincebois
V
Pines Saxophone at Hightimbers x Kynyaf Tiy of Pines
Sthella Steinroller
Igor v.d. Hofreite x Molla-Majja Steinroller
Cyrol Bukový háj
Áron z Brdské samoty
x Balda Bukový háj
V3
Abbaye z Kraje bílé pěny
Keston Plavý vítr x Aila Sobí dvůr
V
VD
Angie z Ondrova dvora
VD
Andy od Vltavského jezu x Elvíra od Hrnčířského kruhu
Blue Ray z Ecolonu
VD
Artur z Duhového kopce x Angelika Zašovský květ
Boogie-Woogie Kesidy
Nasthus Animagus x Kesidy Plavý vítr
VD
78
Zpravodaj-nova grafika.indd 78
20.6.14 16:20
Výstavy
Argo Amijon Star
Ulsan Gasko Prim
x Cindy v. Philippsdorf
VD4
Afrodíté Sarasany
Bendji od Královského rybníka x Xena Gasko Prim
FENY - třída pracovní
Aerin Sagbariam
Brennus Nova Merigo
x Ambra Attractive Nuisance
Mates Černá tečka
Anzi-Bady Kesidy x Kely Černá tečka
D
V1, CAC
VD
PSI - třída vítězů
Armín Hali Gali
Jekyll Royal Safe
x Halka Barte Prim
V1, CAC
FENY - třída vítězů
Extra Fain Sideric Miks
V1, CAC, č. CH IHF,
VSV, BOB
Ulsan Gasko Prim
x All-Brii Sideric Miks
Jacobi Gasko Prim
Csandro v. Wackerbarth
x Oriflame Gasko Prim
V2, res. CAC
Yennie Gasko Prim
Ozi Las Ksiezniczek
x Oriflame Gasko Prim
Apollón Sarasany
Bendji od Královského rybníka
x Xena Gasko Prim
V3
Brutus Seahawk
Kody Plavý vítr
x Ebony-Fay Sideric Miks.
V4
Akim Lucky Ijsbeer
Akim Nova Merigo x Chibeta z Budské samoty
PSI - třída veteránů
Nasthus Animagus
Timo v. Schondratal
x Orane-Jinka des Trois
Petits Diables
V2, res. CAC
Canetti Sideric Miks.
Cameron z Brzáneckých
vinohradů
x All-Brii Sideric Miks.
V3
Ambra Hali Gali
Jekyll Royal Safe
x Halka Barte Prim
V4
V
Aisha Hali Gali
Jekyll Royal Safe x Halka Barte Prim
V
Cailin Sun Kesidy
Dantes Gora Monte x Awe Kesidy
V
VD1
Dalarna v. Wildweibchenstein
V
Akki v. Fechenbacher Schloss x Baxy z Hrabovských stájí
PSI - třída čestná
Dantes Gora Monte
Helos v. Holter Berg
x Carioka Gold Mondeo
V1
Eliška Bukový háj
Chester Barte Prim x Balda Bukový háj
V
79
Zpravodaj-nova grafika.indd 79
20.6.14 16:20
Výstavy
Charlie Šlovický vrch
Hasko Gasko Prim
x Ambra z Brdské samoty
V2
Bentley Mílas Moravia
Bellfast v.d. Haselhöhe
x Cosmah v. Balmfluhköpfliblick
V3
FENY - třída veteránů
Acro Bohemia Dragonlance
Conny v. Ascona
x Engela Barte Prim
V1, BOV
Angelika z Prorub
Ozi Las Ksiezniczek
x Naomi Gasko Prim
V2
Halka Barte Prim
Aran z Královské stezky
x Feiby Barte Prim
V3
Vanilka Gasko Prim
Ozi Las Ksiezniczek
x Berenika Adamův hrádek
V4
Bessy Daimar
Esso z Budské samoty x Areta z Javorového háje
V
Bonny z Divišovských sadů
Hasko Gasko Prim x Anna z Kraje kalicha
V
Cindy v. Philippsdorf
Capron v. Brahmetal x Azazela v. Philippsdorf
V
Soutěže
Nejlepší plemeník
Cyrol Bukový háj
Nasthus Animagus
Nejlepší pár
Arnie von Bobble + Ambra Hali Gali
Darcius Gasko Prim + Sthella Steinroller
Berwill Hali Gali + Escadrona z Brzáneckých vinohradů
Chovatelské stanice
Gasko Prim černí se znaky
Gasko Prim plaví
Black Prim
80
Zpravodaj-nova grafika.indd 80
20.6.14 16:20
Výstavy
Vyjádření rozhodčí ke Speciální výstavě
Ještě jednou bych ráda poděkovala za působivý zážitek, jakým byla Speciální výstava v Táboře.
Organizace, jak jsem Vám již ústně sdělila, byla perfektní. Naše zabezpečení, stejně jako práce vedoucích kruhů, zapisovatelek a překladatelek byla bezchybná, což nám umožnilo bez problémů zvládnout časový harmonogram. Níže posílám
podrobnější hodnocení, které by mohlo být užitečné pro praktické využití v chovu.
Do jednotlivých výstavních tříd byli přihlášeni velmi kvalitní jedinci. Psi i feny byli vyrovnaní co do velikosti i postoje. Úhlení končetin bylo velmi dobré, pevné hřbety, velmi typické hlavy a nesení ocasu bylo převážně správné. Pokud jde o nesení
ocasu, tento znak je dobré mít v patrnosti a nepodceňovat ho – největší německý chovatelský klub (pozn. překladatele:
RZV) má díky dlouhodobému opomíjení tohoto znaku velké problémy. Stočený ocas velmi kazí celkový dojem!
Předvádění psi byli převážně přátelští, vyrovnaných povah, bez známek agrese. Vystavovatelé vystupovali korektně a disciplinovaně, s dobrou vazbou na své psy.
Závěrečné soutěže s určováním pořadí probíhaly plynule za aktivní spoluúčasti publika, nominovaní vystavovatelé byli včas
připraveni a nedocházelo k žádným průtahům.
Celkově lze říci, že výstava byla velmi pěkná a dobře připravená, počet 137 přihlášených jedinců byl velmi působivý, zejména díky jejich velmi dobré kvalitě a typové vyrovnanosti. Možnost získat při této příležitosti obrázek o úrovni chovu
hovawartů v Česku nás velmi potěšila.
Majitelům hovawartů z Německa budeme doporučovat, aby se Vašich výstav v Táboře také zúčastnili.
Jménem rozhodčích ze Speciální výstavy
Rosemarie Neuwardt (HZD – Německo)
81
Zpravodaj-nova grafika.indd 81
20.6.14 16:20
Výstavy
Klubová výstava 2013, 28. 9. , Bochovice
Rozhodčí: Jana Halbrštátová Svobodová, Ladislav Kukla
PSI - třída štěňat
Garo Moravia Diamond
Berwill Hali Gali
x Daxia Moravia Diamond
VN1
FENY - třída štěňat
Ebony Seahawk
Dhor Mista Jaswin
x Ebony-Fay Sideric Miks.
VN1
Aslan Carpathia Heart
Ecco vom Tyrolsberg
x Aimie Sagbariam
VN2
Andorra Regis Moravia
Adam Haf Raf
x Angie Coras Garden
VN2
Cooper Debbie-Ann
Ammon v. d. Leipziger Schwaben
x Debbie Katveri
VN3
Elora Seahawk
Dhor Mista Jaswin
x Ebony-Fay Sideric Miks.
VN3
Alcatraz Regis Moravia
Adam Haf Raf
x Angie Coras Garden
VN4
Calla Wicca Gabreta
Darcy z Kraje kalicha
x Finlandia Šédedab
Ares Gigi Haf
Caraibo Moravia Diamond x Areta Černý sen
PSI - třída dorostu
Benji z Ondrova dvora
Assan Teresie Bohemia
x Elvíra od Hrnčířského kruhu
Borrego z Podhořanských kopců
Docent v. Philippsdorf
x Eramie Gasko Prim
N
N1
N2
Gabba Moravia Diamond
Berwill Hali Gali x Daxia Moravia Diamond
FENY - třída dorostu
Bereniké Řevnické tůně
Assan Teresie Bohemia
x Isa Šlovický vrch
FENY - třída mladých
Anima Bensi Lady Marion
Bentley Mílas Moravia
x Bensi z Kraje vlka
N4
N
VN1
V1, CAJC
82
Zpravodaj-nova grafika.indd 82
20.6.14 16:20
Výstavy
PSI - třída mladých
Idalgo v. Julienhof
Chico vom Schondratal
x Estrelle vom Pfarrhof
V1, CAJC, BOJ
Aretha ze Švestkového sadu
Attis z Valdeckého lesa
x Drahomíra z Kraje kalicha
V2
V2
Anak Edazri loci
Cyrol Bukový háj
x Eddie-Enn Sideric Miks.
VD3
Tar z Budské samoty
Darcy z Kraje kalicha
x Deriin Sideric Miks.
V3
Angel z Jihláveckého údolí
Darcius Gasko Prim
x Ansheila Chic z Ecolonu
VD4
Felix Aldeon
Lord Leroy v. d. Spreewehrmühle
x Bleys Folcrum
Atila Alisante
Bond Černý vítr
x Aisha Hali Gali
V4
Arsis Ave Fortunae
Adam Haf Raf x Carol Gutta Fortunae
V
Largo Kráľovská stráž
Ajax Szőke Tiszaparti x Fidži Kráľovská stráž
V
Árny Edazri loci
Cyrol Bukový háj x Eddie-Enn Sideric Miks.
VD
Art Edazri loci
Cyrol Bukový háj x Eddie-Enn Sideric Miks.
VD
Artaban von Bobble
Nasthus Animagus x Ambra Hali Gali
VD
Authentic Ebidix
VD
Attis z Valdeckého lesa x Crux Ebidix Navare Prim
Bard Debbie-Ann
Dantes Gora Monte x Annie Black Prim
Alka od Plátěné hory
Amor Carnovia Silesia x Molly z Budské samoty
VD
Aura z Vřesinského statku
Eros Indiánská maska x Kiwi Royal Safe
VD
Agnes od Mlynářice
Bond Černý vítr x Ennie Bukový háj
D
Aida z Vřesinského statku
Eros Indiánská maska x Kiwi Royal Safe
D
Alesia z Jihláveckého údolí
Darcius Gasko Prim x Ansheila Chic z Ecolonu
D
Ambra z Vřesinského statku
Eros Indiánská maska x Kiwi Royal Safe
D
Arisa z Bítýšských bažin
Arogant Arivalo Asso x Kama Royal Safe
D
Atisha von Bobble
Nasthus Animagus x Ambra Hali Gali
D
Bailou Debbie-Ann
Dantes Gora Monte x Annie Black Prim
D
Bonitas Arcana Dei
Bray-Bo Sideric Miks. x Yris Gasko Prim
D
VD
Argo Lady Marion
Bentley Mílas Moravia x Bensi z Kraje vlka
D
Banshee Debbie-Ann
Dantes Gora Monte x Annie Black Prim
D
Najra Gasko Prim D
Dayton Sun z Brzáneckých vinohradů x Tosari Gasko Prim
83
Zpravodaj-nova grafika.indd 83
20.6.14 16:20
Výstavy
PSI - mezitřída
Arnie von Bobble
Nasthus Animagus
x Ambra Hali Gali
V1, CAC
FENY - mezitřída
Bria Victoria Brunensis
Dex v. Schondratal
x Barchetta Mílas Moravia
Falco Katveri
Cyrol Bukový háj
x Vendy z Hovgartu
V2, res. CAC
Andy Debbie-Ann
Cyrol Bukový háj
x Debbie Katveri
VD3
Aleesha Debbie-Ann
Cyrol Bukový háj
x Debbie Katveri
Ace Debbie-Ann
Cyrol Bukový háj
x Debbie Katveri
VD4
Diggy Takavorakan
De‘ Cochise v. Tullnerbach
x Corina zo Šarfie
V1, CAC
Escadrona z Brzáneckých vinohradů
Angelo v. Bettlingshof
x Attari Wart Kesidy
V2, res. CAC
V3
VD4
Atai Debbie-Ann
Cyrol Bukový háj x Debbie Katveri
VD
Atiya z Kruplova
Aslan z Kraje pestrého kamení x Cesy z Času růže
VD
Bernie Black Prim
Iron Chatka Zielarki x Yennie Gasko Prim
VD
Blaugies z Kraje bílé pěny
Aslan z Kraje pestrého kamení x Aila Sobí dvůr
VD
D
Calantha Teresie Bohemia
Axel v. Wilden Jäger x Pyper v. d. Taubenbrücke
VD
Nessi Barte Prim
Cyrol Bukový háj x Extra-Fain Sideric Miks.
VD
Nesquik Barte Prim
Cyrol Bukový háj x Extra-Fain Sideric Miks.
PSI - třída otevřená
Jantar Gasko Prim
Csandro v. Wackerbarth
x Oriflame Gasko Prim
V1, CAC
Nexi Šlovický vrch
VD
Aram z Kraje pestrého kamení x Hali Šlovický vrch
Bellinda Wicca Gabreta
Brennus Nova Merigo x Finlandia Šédedab
Barney Seahawk
Kody Plavý vítr
x Ebony-Fay Sideric Miks.
D
V2, res. CAC
FENY - třída otevřená
Heila v. Julienhof
V1 CAC, Klubový vítěz,
Č. CH. IHF
Cliff v. Wildblumenland
x Estrelle v. Pfarrhof
84
Zpravodaj-nova grafika.indd 84
20.6.14 16:20
Výstavy
Conty Lexova smečka
Arogant Arivalo Asso
x Queen Elizabeth Gasko Prim
V3
Sthella Steinroller
Igor v. d. Hofreite
x Molla-Majja Steinroller
Jupiter Gasko Prim
Csandro v. Wackerbarth
x Oriflame Gasko Prim
V4
Chantico Gasko Prim
Cyrol Bukový háj
x Unie Gasko Prim
V2, res. CAC
V3
Adar Šenovský dvůr
Korby Royal Safe x Angie z Eliotova dvora
V
Abbaye z Kraje bílé pěny
Keston Plavý vítr x Aila Sobí dvůr
V
Alfréd ze Světlovských luk
Alex ze Stříbrných kaskád x Bessy z Eliotova dvora
V
Adisa Amijon Star
Ulsan Gasko Prim x Cindy v. Philippsdorf
V
Amélie z Vizovických kopců
Ulsan Gasko Prim x Angelika z Prorub
V
Amy Čerchovské hvozdy
Daniels Jack Šédedab x Bystrouška Katčina smečka
V
Berwill Hali Gali
V
Isungur v. d. Haardt x Halka Barte Prim
Kirbis Gasko Prim
V
Aram z Kraje pestrého kamení x Verenica Gasko Prim
Ares z Vizovických kopců
Ulsan Gasko Prim x Angelika z Prorub
VD
Aris Black Prim
Bura-Cee Damirazin x Yennie Gasko Prim
VD
Baxter Seahawk
Kody Plavý vítr x Ebony-Fay Sideric Miks.
VD
Arys Sněhová závěj
V
Ethien Kris-Ve-Mar x Brillantina z Duhového kopce
Atara Fai-Fai Lemu
Bond Černý vítr x Daisy Westbohemia star
V
Bauli Seahawk
Kody Plavý vítr x Ebony-Fay Sideric Miks.
V
Diossos z Kraje kalicha
VD
Banani B. v. Ranzi`s Räubern x Acro Bohemia Dragonlance
Bodie Lexova smečka
Persano Gasko Prim x Queen Elizabeth Gasko Prim
V
Barneby Black Lobivia
Kody Plavý vítr x Apogee Lobivia
Brita Stín lesa
Attis z Valdeckého lesa x Asta Pektorův statek
V
Cayenne Černý vítr
Ivanhoe Royal Safe x Kira Plavý vítr
V
Elion Bukový háj
Chester Barte Prim x Balda Bukový háj
V
Megi z Budské samoty
Kody Plavý vítr x Barbara Bohemia Choc
V
Megy Kris-Ve-Mar
Acer z Prorub x Hermína Kris-Ve-Mar
V
Ruby z Budské samoty
Cyrol Bukový háj x Deriin Sideric Miks.
V
PSI - třída pracovní
Falcon Gora Monte
D
V1, CAC, Klubový vítěz,
Č. CH. IHF, BOB
Cyrol Bukový háj
x Drew Marry Gora Monte
Darcius Gasko Prim
Albi Katveri
x Prima Gasko Prim
V2, res. CAC
April z Psího ranče
VD
Aslan z Kraje pestrého kamení x Beyla Pektorův statek
85
Zpravodaj-nova grafika.indd 85
20.6.14 16:20
Výstavy
PSI - třída vítězů
Athos Arcana Dei
Cyrol Bukový háj
x Yris Gasko Prim
Akim Lucky Ijsbeer
Akim Nova Merigo
x Chibeta z Budské samoty
V1, CAC
Aylin Elibuky
Achilles Hovi Dream x Eliška Bukový háj
VD
Beatty Black Prim
Iron Chatka Zielarki x Yennie Gasko Prim
VD
Cesy z Času růže
Keston Plavý vítr x Adéla z Času růže
VD
V2, res. CAC
Enie v. Scherpfer Häusel
VD
Antek v. Wilden Jäger x Di´Abola Dilys v. Scherpfer Häusel
Adéla Elibuky
Achilles Hovi Dream x Eliška Bukový háj
Argus Canewart
Artur z Duhového kopce
x Atrea Královské srdce
V3
Lucy Šlovický vrch
Albi Katveri x Hali Šlovický vrch
FENY - třída pracovní
Blackie Amijon Star
Antek v. Wilden Jäger
x Cindy v. Philippsdorf
PSI - třída veteránů
Sven Gasko Prim
Atze v. Wackerbarth
x Oriflame Gasko Prim
D
neposouzena
V1, CAC
V1
Angie Coras Garden
Artur z Duhového kopce
x Cora v. Philippsdorf
FENY - třída vítězů
Fine’N Foxy Hofmarien
C.I.B. Kleion Ares
x C.I.E. Hayaklause Eifer
Ambra Hali Gali
Jekyll Royal Safe
x Halka Barte Prim
V2
V1, CAC
V2, res. CAC
Barchetta Mílas Moravia
odstoupila
Bellfast v. d. Haselhöhe x Cosmah v. Balmfluhköpfliblick
86
Zpravodaj-nova grafika.indd 86
20.6.14 16:20
Výstavy
FENY - třída veteránů
Eifer Hayaklause
CH Cherom vom Brahmetal
x C.I.B. C.I.E. Hayaklause Do Do
Bianca z Pískových dolů
Bixa Lumen
x Happy Gasko Prim
FENY - třída čestná
Carol Gutta Fortunae
Bojan v. Vögele Hof
x Atma Gutta Fortunae
Soutěže
Nejhezčí pár
Nejlepší chovatelská skupina
1. Argo Lady Marion
+ Anima Bensi Lady Marion
2. Darcius Gasko Prim
+ Sthella Steinroller
1. Gasko Prim PL
2. Debbie-Ann
V1, BOV
V2
V1
87
Zpravodaj-nova grafika.indd 87
20.6.14 16:20
Výstavy
Vyjádření rozhodčího ke Klubové výstavě
Vážení přátelé, byl jsem požádán vedením klubu o napsání příspěvku k proběhlé klubové výstavě. Rád tak činím, ale netradičně sloganem: Bochovice ano, či ne více?
Začnu jarem 2013, kdy jsem byl sem pozván na posuzování bonitace. Než jsem se dodrncal po české valše (D1) k dálničnímu sjezdu Měřín, tak jsem prozřetelně zapnul Cecilku (GPS) a dobře jsem udělal, protože záhy jsem se jí imaginárně
ptal: „Vedeš mě, holka, dobře?“
Vedla, a tak jsem se po projížďce romantickými zákoutími Vysočiny dostal na dvůr zřejmě bývalého JZD či státního statku.
Na první pohled se přiznám: „Tedy nic moc.“ A od toho se odvíjí to „ano, či ne více?“. Po zevrubné prohlídce areálu a hlavně seznámení se s jeho majiteli a jejich plány, jsem ale svůj názor poněkud začínal poopravovat. Nicméně v té době jsem
si zde ještě nedovedl představit pořádání klubové výstavy vzhledem k absenci sociálního zařízení a celkového zázemí pro
účastníky bez ubytování. (Dokončeno bylo jen několik pokojů v prvním patře.) Avšak Čejkovi říkali, že na podzim to bude
již jiné. A měli pravdu! To, co na jaře slíbili, bylo hotovo. Zázemí i pro návštěvníka bez ubytování již dobré. Je pravdou,
že areál je stále ve výstavbě, ale vše potřebné bylo zajištěno, i když v poloprovizorních podmínkách, takže – palec nahoru!
Výstavní plocha jak svojí rozlohou, tak povrchem je již dnes perfektní a na klubové akce ideální. Přítomnost haly, která
sice není největší, ale v případě hodně špatného počasí by určitě velmi dobře posloužila, je také kladem. Takže když se ten
areál podaří dobudovat, a věřme, že ano, pak: Bochovice ano a klidně i více!
A nyní k průběhu výstavy jako takové. V první řadě musím poděkovat za výbornou přípravu a organizaci celé akce ze
strany výstavního referenta Honzy Šedy a samozřejmě také všech, kteří se s ním na tom podíleli. Nemělo to vadu!
Já jsem posuzoval feny, kolegyně Jana Halbrštátová, kterou všichni známe jako Svobodovou, pak psy. Závěrečné soutěže
jsme si rozdělili.
K fenám bych uvedl následující: třídy štěňat a dorostu průměrné, třída mladých mě až na pár málo výjimek nepotěšila.
Nakonec na výsledkové listině (na klubovém webu) můžete vidět, že ani potěšit moc nemohla. Více jak polovinu známek
„dobrá“ jsem nedal proto, že bych byl tak přísný, ale předvedené fenky opravdu vykazovaly hodně a hodně nedostatků,
hlavně v síle koster, utváření hlav, postavení uší, velmi úzkých hrudnících s absencí jakéhokoliv předhrudí. I srst nebyla
u většiny takto ohodnocených jedinců ve výstavní kondici.
Nevím, proč tomu u této třídy tak bylo, protože v dalších třídách se situace diametrálně lišila a měnila se k mé radosti
k lepšímu. Zvláště třídy otevřená a vítězů byly OK.
V odpoledních závěrečných soutěžích již byli všichni jedinci velmi kvalitní, a tak celkový můj dojem z výstavy je, že pořád
máme v tomto plemeni co světu ukázat. I počasí po ranním mrazíku a mlze nám posléze ukázalo přívětivější tvář, sluníčko
nás doprovázelo již celý den. Takže alespoň pro mě jako rozhodčího velmi pěkný den s milými lidmi a jejich čtyřnohými
kamarády.
Na úplný závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat vedení klubu za pozvání, vedoucí kruhu Hance Vendlerové a děvčatům
zapisovatelkám za příkladnou spolupráci na této akci.
Ladislav Kukla
88
Zpravodaj-nova grafika.indd 88
20.6.14 16:20
Výstavy
89
Zpravodaj-nova grafika.indd 89
20.6.14 16:20
Výcvik
Zpráva výcvikové referentky
Vážení členové,
v letošním roce plánujeme různé výcvikově zaměřené akce. Standardně připravujeme „školky“ pro štěňata a mladé
psy, kde se především majitelé prvního pejska dozvědí, „jak na něj“.
Rádi bychom pro vás na všech svodech mladých připravili nějaké disciplíny, které formou hry přispějí k socializaci
vašich mladých hovawartů.
V letošním roce budeme také myslet na naše vrcholové stopaře. V říjnu proběhne oficiální Mistrovství republiky
dle IPO-FH s doplňkovými kategoriemi FPr1 a FPr3. V tomto měsíci bychom rovněž rádi zorganizovali prodloužený výcvikový víkend. Propozice budou vyvěšeny na klubovém webu.
V listopadu jsme byli pověřeni mezinárodní organizací hovawartů IHF uspořádat Mistrovství světa dle IPO-FH.
O všech přípravách vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek.
Budete-li mít jakýkoliv problém se svým hovawartem, budeme se vám rádi věnovat. Využijte, prosím, e-mailové
adresy [email protected]
Blanka Brázdová
výcviková referentka
90
Zpravodaj-nova grafika.indd 90
20.6.14 16:20
Výcvik
Česko - Slovenský závod hovawartů 2013
14. 9. 2013, KK Rybníček Brno
Kategorie UPr 2
Pořadí
Jméno psa/fena
Jméno psovoda
Celkem bodů
1
Arwen Elibuky
Zálešáková Eva
82
2
Doris Aldeon
Aleš Krč
76
3
Atyx z Císařského údolí
Novotná Petra
75
4
Eliška Bukový háj
Zálešáková Eva
74
5
Dara Folcrum
Zelenáková Martina (SK)
49
6
Debbie Katveri
Banertová Kristýna
38
Kategorie FPr 1
Pořadí
Jméno psa/fena
Jméno psovoda
Celkem bodů
1
Jasmíne Kráľovská stráž
Bacigál Jaroslav (SK)
82
2
Alfréd ze Světlovských luk
Chadim Stanislav
73
3
Heineken Šédedab
Řačáková Lenka
70
Jméno psa/fena
Jméno psovoda
Celkem bodů
1
Brittany Nova Moravia
Vargová Katarína (SK)
97
2
Ari-Ischek Betta Moravia
Tolarová Tereza
4
3
Deriin Sideric Miks
Černá Lidmila
3
Jméno psa/fena
Jméno psovoda
Celkem bodů
1
Damián Katčina smečka
Markgrafová Eva (SK)
78
2
Catherine z Kraje kalicha
Rakovan Roman (SK)
71
3
Drákulka Katčina smečka
Houšková Kateřina (SK)
0
Kategorie FPr 3
Pořadí
Kategorie SPr 1
Pořadí
Kategorie IPO 2
Pořadí
Jméno psa/fena
Jméno psovoda
A
B
C
Celkem bodů
1
Darcius Gasko Prim
Kunštek Cyril
93
56
0
149
2
Falcon Gora Monte
Hriagyelová Blanka
97
48
0
145
3
Angie Coras Garden
Králová Renata
79
58
0
137
91
Zpravodaj-nova grafika.indd 91
20.6.14 16:20
Výcvik
Mistrovství republiky 2013 se zadáním titulu CACT
12. 10. 2013 - 13. 10. 2013, ZKO Defurovy Lažany
IPO - FH
Rozhodčí: Karel Nedvěd, Jaromír Hlaváč
Umístění Psovod
Pes / Fena
1.stopa
2.stopa
Součet bodů Známka
1. místo
Ing. Miroslav
Pospíšil
Cindy
von Philippsdorf
87
93
180
Velmi dobře
2. místo
Timotea
Dekanová
Blacky od Královského
rybníka
87
83
170
Dobře
3. místo
Tomáš Pospíšil
Armín Hali Gali
73
95
168
Dobře
4. místo
Dana Králová
Aila Kasurgis
80
83
163
Dobře
5. místo
Eva Kotálová
Finlandia Šédedab
40
45
85
Nedostatečně
6. místo
Cyril Kunštek
Darcius Gasko Prim
8
8
16
Nedostatečně
Titul
CACT
92
Zpravodaj-nova grafika.indd 92
20.6.14 16:20
Výcvik
Doplňkové kategorie
FPr 1
Rozhodčí: Jaromír Hlaváč
Umístění
Psovod
Pes/Fena
Body
Známka
1. místo
Mgr. Miroslava Kurcová
Crosby Kesidy
90
Velmi dobře
2. místo
Ing. Blanka Brázdová
Barny Seahawk
76
Uspokojivě
3-4. místo
Eva Kotálová
Belinda Wicca Gabreta
70
Uspokojivě
3-4. místo
Lenka Kunšteková
Sthella Steinroller
70
Uspokojivě
5. místo
Květa Bartošová
Ambra Attractive Nuisance
60
Nedostatečně
FPr 3
Rozhodčí: Karel Nedvěd
Umístění
Psovod
Pes/Fena
Body
Známka
1. místo
Ing. Miroslav Pospíšil
Blackie Amijon Star
92
Velmi dobře
2. místo
Jiřina Kotěšovská
Keno Šlovický vrch
85
Dobře
3. místo
Andrea Ryšková
Lancelot Gasko Prim
72
Uspokojivě
4. místo
Jiřina Kotěšovská
Dawson Z Julinčina údolí
0
Nedostatečně
5. místo
Květa Bartošová
Aerin Sagbariam
0
Nedostatečně
93
Zpravodaj-nova grafika.indd 93
20.6.14 16:20
Výcvik
Mistrovství světa hovawartů IHF podle IPO-FH
8.-10. 11. 2013, Weiz, Rakousko
1. den
1.
2. den
součet
Astrid Nessler
Ninjo ex mercator
98
99
197
96
96
192
85
92
177
82
93
175
81
92
173
79
83
162
83
74
157
74
76
150
48
81
129
17
98
115
14
89
103
78
5
83
Německo
2.
Miroslav Pospíšil
Cindy von Philippsdorf
Česká republika
3.
Tomáš Pospíšil
Armin Hali Gali
Česká republika
4.
Susanne Hagmann
Chaya von der Wassernixe
Rakousko
5.
Sabine Keßler
Bryana vom Hohenloher Land
Německo
6.
Timotea Dekanová
Clarion od Královského rybnika
Česká republika
7.
Sabine Kerschner
Hummel von der Tannenmühle
Rakousko
8.
Peter Artner
Chrissy von der Wassernixe
Rakousko
9.
Zuzana Obrancová
Everest Kráľovská stráž
Slovesko
10.
Ute Andric
Hiska vom Negro Lobo
Německo
11.
Elisabeth Mittermayr
Erik von der Grunenburg
Rakousko
12.
Carina Jonsson
Scanderna‘s Bosco
Švédsko
Zpravodaj-nova grafika.indd 94
20.6.14 16:20
Výcvik
Pracovní hovawart 2013
1.
Ing. Miroslav Pospíšil
Cindy von Philippsdorf
976
2.
Ing. Miroslav Pospíšil
Blackie Amijon Star
440
3.-4.
Blanka Pivoňková
Archie Čerchovské hvozdy
370
3.-4.
Aleš Krč
Doris Aldeon
370
5.
Katka Houšková
Drákulka Katčina smečka
319
6.
Tereza Hladká
Pyper von der Taubenbrucke
246
7.
Eva Zalešáková
Arwen Elibuky
189
8.
Renata Králová
Angie Coras Garden
180
9.-10. Dita Chadimová
Alfréd ze Světlovských luk
171
9.-10. Jaroslava Krákorová
Argo Amijon Star
171
11.
Eva Zalešáková
Eliška Bukový háj
159
12.
Květa Bartošová
Aerin Sagbarian
123
13.
Ing. Michal Trhoň
Bessy Amijon Star
118
14.
Blanka Hriagyelová
Falcon Gora Monte
78
15.
Eva Hajšmanová
Cailin Sun Kesidy
72
16.
Lenka Kunšteková
Sthella Steinroller
61
17.
Kristýna Junková
Quent z Budské samoty
61
18.
Cyril Kunštek
Darcius Gasko Prim
60
19.
Tereza Tolarová
Ari-IschekBetta Moravia
51
20.
Taťána Kulhavá
Angie Elibuky
22
21.
Jana Hnátková
Caramba Teresie Bohemia
14
95
Zpravodaj-nova grafika.indd 95
20.6.14 16:20
Zdraví
Hovawart
a některé dědičné oční vady
Psí oči jsou sice podobné očím lidským,
ale v mnoha ohledech se od nich liší.
Jsou plošší a jejich čočka nemůže zaostřovat stejně dobře jako lidská, proto
pravděpodobně netvoří tak ostrý obraz.
Psi jsou dalekozrací, na krátkou vzdálenost nevidí ostře a k prozkoumání
blízkých předmětů používají hlavně čich
a hmat. Na druhou stranu mají, stejně
jako ostatní šelmy, v oku za sítnicí odrazivou vrstvu, tapetum lucidum, která
jim umožňuje dobré vidění i za šera. Psí
sítnice obsahuje více světločivných buněk, tyčinek, které umožňují vnímání
kontrastu. Pes je, na rozdíl od člověka,
schopen dokonce rozeznat na stupnici
s padesáti odstíny šedi dva odstíny ležící
vedle sebe. Psi mají větší zorničku a oči
položené v porovnání s člověkem více do
stran, což jim umožňuje lepší periferní
vidění. Psi jsou barvoslepí, ale to neznamená, že nemohou vidět žádné barvy.
Nerozlišují oranžovou, žlutou a zelenou
barvu a pravděpodobně je vnímají jako
odstíny žluté, červenou pak vidí jako
hnědošedou nebo černou. Vnímají modrou barvu, ale nerozliší ji od fialové. Pes
může, stejně jako člověk, trpět mnoha
očními vadami. V zahraničí se v poslední době doporučuje vyšetřovat jedince
plemene hovawart na oční onemocnění,
o kterých je pojednáno níže.
Katarakta – šedý zákal
Šedý zákal je oční onemocnění, při
kterém se zhoršuje zrak psa, protože se
zakaluje čočka. Čočka je průhledná, vypouklá, velmi důležitá součást oka uložená v pouzdře, kapsuli. Čočka má spolu
s další částí, rohovkou, schopnost lámat
světelné paprsky, aby mohly dopadnout
přesně na sítnici, kde jsou buňky pro
vnímání odstínů šedi a barev, tyčinky
a čípky. Schopnost čočky měnit svou
šířku, a tím lom světelných paprsků, se
označuje jako akomodace, díky které
oko zaostřuje na různě vzdálené předměty.
Katarakta může být klasifikována podle doby vzniku, etiologie, vrstvy čočky,
kterou zasahuje, tvaru, barvy či stupně
jejího zákalu.
Podle místa vzniku rozlišujeme několik typů katarakt. Kapsulární katarakta vzniká na přední nebo zadní ploše
pouzdra čočky, často bývá spojena s dalšími vrozenými abnormalitami oka. Na
přední ploše pouzdra jsou příčinou vzniku zákalu zbytky pupilární membrány
z období vývoje plodu před porodem či
vrozené poruchy cévního systému přední a zadní plochy čočky. Tento typ katarakty vzniká pozvolna, ale může být
také zapříčiněn úrazem. Pod pouzdrem,
v oblasti předního nebo zadního pólu
čočky, vznikají subkapsulární katarakty,
které jsou zpravidla původu dědičného,
poúrazového nebo toxického. Kortikální
katarakty se vyvíjejí v povrchové vrstvě
čočky, kdy se nejprve objevují drobné vakuolky, později vznikají neprůhlednosti
a stav se zpravidla zvolna zhoršuje. Vět-
96
Zpravodaj-nova grafika.indd 96
20.6.14 16:20
Zdraví
šinou mají opět dědičný základ. Nukleární katarakty postihují jádro, vyskytují
se zpravidla na obou očích, často se objevují už při narození štěňat a postihují několik štěňat z vrhu, často vznikají
u štěňat, pokud byla fena v době březosti
vystavena účinku toxických látek.
Podle vývoje bývá katarakta klasifikována na incidentní, vznikající, při které
zákal zasahuje zatím pouze malou část
čočky a zrak je poškozen jen nepatrně.
Další stádium progrese je nezralá katarakta, při které čočka není postižena
kompletně, ale již se dostavují poruchy
vidění. Čočka je osmoticky aktivní, zadržuje vodu, zvětšuje se a vznikají separační trhliny. Při zralém, maturním
stádiu, je čočka neprůhledná, postižené
oko je slepé, čočka má šedo-modro-bílý
vzhled. V tomto stádiu je vhodné čočku
chirurgicky vyjmout, protože později, při hypermaturní, přezrálé kataraktě
dochází k rozkladu kůry čočky, čočka
se zmenšuje, přední pouzdro má nepravidelný a vrasčitý povrch, zkapalnění
obsahu čočky sice umožňuje ložiskové
vyjasnění katarakty a částečnou obnovu reflexu očního pozadí, avšak hrozí,
že zkapalněný obsah čočky prosákne do
okolních částí oka a vznikne prudký zánět cévnaté vrstvy oka.
Podle původu vzniku se katarakta dělí
na kongenitální, která vzniká během vývoje jedince, po narození, je oboustranná
a obvykle se nezhoršuje. Sekundární kongenitální katarakta je
dědičná a zpravidla doprovází
další oční defekty. Další katarakty jsou podmíněny věkem a mají
mnoho příčin vzniku. Také
dlouhodobé podávání kortikosteroidů či některých antibiotik
může vést ke vzniku subkapsulární katarakty. Katarakty
obou očí se velmi často vyskytují souběžně s progresivní
atrofií sítnice, kdy se rozpadají
buňky sítnice. Častý je společný
výskyt také se zeleným zákalem,
glaukomem či luxací čočky. Může
také vzniknout jako následek metabolického onemocnění, jako je
cukrovka, kdy se zákal vyvíjí na obou
čočkách a metabolity ovlivňují čirost
čočky a její akomodační schopnost.
S nárůstem krevního cukru stoupá
i obsah cukru ve sklivci, glukóza pak
přechází do čočky a mění se na sorbi-
tol, zvyšuje se obsah vody v čočce a čočka bobtná. Ve vysokém věku se může
vyvinout katarakta senilní a samozřejmě
také může dojít k poúrazové kataraktě.
Chovatelé se z logických důvodů zaměřují při své chovatelské práci na kataraktu dědičnou. U řady plemen má dědičná katarakta autozomálně recesivní typ
dědičnosti, kdy vznik onemocnění má
na svědomí mutace v genu s označením
HSF4. Poškozenou formu genu můžeme označit jako alelu a. Její nepříznivý efekt na vývoj oka se projeví jenom
v případě, že v dědičné informaci není
přítomen nenarušený gen (alela A).
Takovému vztahu podřazenosti a nadřazenosti alel říkají genetici recesivita
a dominance. Katarakta pak postihne
pouze psy, kteří zdědili od každého z rodičů poškozený gen (alelu a). Postižený
jedinec je tedy recesivním homozygotem (aa). Pes s jednou poškozenou kopií
genu (alelou a) a jednou kopií normální
(alelou A) chorobou netrpí, je však jejím
přenašečem, protože může poškozený
gen předat potomkům. Pes se dvěma
kopiemi normálního genu je zdravý homozygot (AA).
Pro diagnostiku typu katarakty je někdy
třeba provést zevrubné klinické vyšetření. V rámci oftalmologického vyšetření
je sledován vzhled oka, pohyblivosti oční
koule, neurologické oční reflexy a reakce
zornice. Je nezbytné vyšetřit oko v zatemnělé místnosti štěrbinovou lampou,
která obsahuje biomikroskop s různými
barevnými filtry a na druhém rameni
světelný zdroj se změnou úhlu osvětlení, kde je monitorován stav spojivky,
rohovky, přední oční komory a duhovky.
Vyšetření čočky je prováděno na základě
posouzení stupně a typu zákalu, polohy
čočky a retroiluminace, pomocí přímé
a nepřímé oftalmoskopie je vyšetřeno
oční pozadí. Vzhledem k tomu, že katarakta vzniká postupně, nelze vyloučit, že
se může projevit v pozdějším věku. Pokud by klinické vyšetření bylo zavedeno,
bylo by vhodné jej provádět opakovaně
až do konce využití jedinců v chovu. Odhalení katarakty s dědičným původem
by mělo být důvodem vyřazení jedince
z chovu a je varováním, že jeho rodiče,
sourozenci či polosourozenci mohou být
skrytými přenašeči onemocnění. Tito
příbuzní jedinci by také měli být opakovaně vyšetřeni.
V nedávné době začaly být pro některá
plemena, jako je australský ovčák, anglický buldog, boston teriér či stafordšírský bulteriér prováděny genetické
testy. Oproti klinickému vyšetření mají
97
Zpravodaj-nova grafika.indd 97
20.6.14 16:20
Zdraví
tu výhodu, že odhalí i skryté přenašeče
nemoci. Test se provádí jen jednou za život, protože dědičné založení zvířete se
nemění. K provedení genetického testu
stačí pouze malý vzorek krve nebo buněk dutiny ústní odebraný veterinárním
lékařem.
Možnost genetického testu zatím chovatelé hovawartů nemají, v zahraničí se
v některých státech doporučuje provádět
klinické vyšetření oftalmologem, které
odhalí klinicky nemocné jedince.
Léčba katarakty není snadná. Zvolit
lze mezi konzervativním způsobem za
použití léčiv, kdy se nejčastěji používají
inhibitory aldózo-reduktázy, blokující
přeměnu glukózy na sorbitol, možná je
také chirurgická náprava. Konzervativní
způsob nebývá příliš úspěšný. Často je
třeba přistoupit k chirurgickému rozrušení a odstranění zbytků čočky, kdy je
ponechána zadní část čočkového pouzdra, do kterého se umístí zpravidla nitrooční akrylátový implantát. Tato metoda
nese označení Extrakapsulární extrakce
čočky.
Retinální dystrofie (RD)
Retinální dystrofie (RD) je jednou
z dalších, dnes hojně diskutovaných
očních chorob, kdy postupně odumíra-
a jsou citlivější na světlo, umožňují tedy
vidění za šera. Čípky naopak zprostředkovávají barevné vidění. V počátečním
stádiu může být rozsah lézí na jednom
oku menší než na druhém, v pokročilém stádiu jsou na obou očích stejné.
Ke klinickým projevům PRA patří snížená schopnost vidění, která začíná jako
zhoršené vidění za šera či špatně osvětleném prostoru, neadekvátní reakce na jinak známé podněty, nemožnost pohybu
v neznámém terénu, nadměrné využívání čichu při pohybu až totální slepota.
Pro toto onemocnění dosud neexistuje
žádná terapie.
Primární atrofie sítnice je, stejně jako
dědičná katarakta, u řady plemen, například australského honáckého psa, retrívrů, kólií či pudlů, onemocnění s autozomálně recesivním typem dědičnosti.
Sekundární atrofie vzniká následkem
celkových infekčních onemocnění, jako
je psinka či toxoplazmóza, intoxikací
olovem, arsenem, fosforem, hypovitaminóz vitamíny A a B a při patologických projevech na oku jako je glaukom,
novotvary či následky úrazů.
Atrofii sítnice lze, stejně jako v případě
katarakty, diagnostikovat při oftalmologickém vyšetření psa. Vzhledem k tomu,
že se jedná o onemocnění progresivní,
je třeba klinické oftalmologické vyšetření u chovných jedinců v pravidelných
intervalech opakovat, protože může být
klinicky prokazatelné až v pozdějším
věku. Jedinci postižení dědičnou kataraktou by samozřejmě neměli být použiti v chovu.
Pro výše jmenovaná a další plemena je
kromě klinického vyšetření k dispozici
také genetický test, který dokáže odhalit mutaci v genu, který řídí vznik primární dědičné katarakty. Pro plemeno
hovawart zatím přichází v úvahu pouze
oftalmologické vyšetření, které odhalí klinicky nemocné jedince, genetické
testy pro plemeno hovawart zatím ještě
k dispozici nejsou.
PHTVL/PHPV
jí receptorové buňky na sítnici, tyčinky
a čípky. Onemocnění má několik forem,
nejčastější bývá progresivní retinální atrofie (PRA). Při PRA postupně,
progresivně, odumírají tyčinky a čípky
z důvodu jejich nedostatečného cévního
zásobení. Tyčinky rozlišují odstíny šedi
Dalším očním onemocněním je
PHTVL/PHPV. Jedná se o zachování embryonálního cévního živení čočky
(PHTVL - Persistent Hyperplastic Tunica Vasculosa Lentis) a sklivce (PHPV
- Persistent Hyperplastic Primary Vitreous). V obou případech se jedná
o kongenitální, vrozené, onemocnění,
které se vyskytuje u mnoha druhů zvířat
i člověka. Bylo popsáno šest stupňů onemocnění: 1. stupeň: pigmentové skvrny
o průměru zhruba 0,1 mm nacházející
se osamoceně na zadním pouzdru čočky,
při stupni 2 se vyskytují skvrny v kombinaci s proliferací tkáně či plaku, která se
váže na zadní pouzdro čočky. Při stupni 3 a 4 se vyskytuje plak v kombinaci
s perzistujícími částmi cévního systému,
při stupni 5 pozorujeme plak za čočkou
a perzistujícími částmi cévního systému,
při 6., nejvyšším stupni, má čočka abnormální tvar díky kolobomům. Kolobomy jsou rozštěpové vady vznikající při
neuzavření choroidální štěrbiny během
nitroděložního vývoje. Tímto stavem je
nejčastěji postižena duhovka (coloboma
iridis), kdy je v dolním sektoru duhovky
vyvinut zářez, kvůli němuž má zornice
tvar klíčové dírky. Kolobom ale může
prostupovat i hlouběji a postihnout řasnaté těleso, cévnatku či zrakový nerv.
Stupeň jedna postižení většinou nepřechází do katarakty a nezhoršuje vidění,
vyskytuje se buď na jednom, nebo obou
očích, častější je postižení obou očí, ale
na každém z nich se může projevovat
různými změnami.
Uvádí se, že dědičnost PHTVL/PHPV
je pravděpodobně autozomálně neúplně
dominantní. Onemocnění lze, stejně jako
v případě šedého zákalu a progresivní atrofie sítnice, prokázat při vyšetření veterinárním lékařem oftalmologem. Možná je
jeho diagnostika již v 7. – 8. týdnu věku.
Genetické testy pro plemeno hovawart
nejsou k dispozici.
Pro Hovawart klub ČR zpracovala
doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze,
FAPPZ, Katedra veterinárních disciplín
98
Zpravodaj-nova grafika.indd 98
20.6.14 16:20
Adresář
Sídlo klubu:
Náchodská 411, 193 00 Praha 9
Výbor klubu:
Předseda:
Ing. Tereza Mulačová, e-mail: [email protected]
Jednatel:
Ing. Šárka Slezáková, e-mail: [email protected]
Hlavní poradce chovu:
(pouze poveřena)
Hana Jemelková, mobil: +420 603 359 196, e-mail: [email protected]
Bonitační referent:
Hana Vendlerová, mobil: +420 604 121 393, e-mail: [email protected]
Výstavní referent:
(pouze poveřena)
Aneta Zahradníčková, mobil: +420 601 549 910, e-mail: [email protected]
Výcvikový referent:
(pouze poveřena)
Ing. Blanka Brázdová, e-mail: [email protected]
Ekonom:
PaedDr. Petr Fikejz, e-mail: e[email protected]
Šéfredaktor Zpravodaje: Martina Pokorná, e-mail: [email protected]
Propagační referent:
Kateřina Fejfarová, e-mail: [email protected]
Společný e-mail:
[email protected]
Chovatelské kolegium:
Hlavní poradce chovu: Hana Jemelková (viz adresář výboru klubu)
(pouze poveřena)
Oblastní poradci chovu:
Martina Balonová, Bc., Pod Zámečkem 519/19, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry
telefon: +420 732 947 771, e-mail: [email protected]
Lidmila Černá, Višňová 206, 261 01 Příbram
telefon: +420 318 690 179, +420 737 727 856, e-mail: [email protected]
Gabriela Miksová, Ke školce 148, Zlatníky, 252 41 Dolní Břežany
telefon: +420 607 662 639, +420 241 931 764, e-mail: [email protected]
Zuzana Štěrbová, Deblín 331, 664 75 Deblín
telefon: +420 603 172 356, e-mail: [email protected]
Ivana Zenklová, K Návsi 11, 390 01 Tábor - Horky
telefon: +420 724 266 839, e-mail: [email protected]
Martin Slezák, Kyselovice 16, 768 11 Chropyně
telefon: +420 603 473 040, e-mail: [email protected]
99
Zpravodaj-nova grafika.indd 99
20.6.14 16:20
Kontroloři vrhů pověření HPCH:
Morava:
Martina Fistungová
Olomoucká 805, 752 01 Kojetín, telefon: +420 737 374 616, e-mail: fi[email protected]
Čechy, konzultant pro zahraniční krytí:
Radka Jindráková
Kyškovice 84, 413 01 Roudnice nad Labem, telefon: +420 416 838 645, +420 723 700 140, e-mail: [email protected]
Královéhradecký, Pardubický kraj:
Ing. Jaroslav Konrád
Slovenského nár. povstání 319, 551 01 Jaroměř, telefon: +420 603 214 275, e-mail: [email protected]
Karlovarský kraj, Ústecký kraj:
Soňa Krůtová
Sídliště Družby 498/3, 417 01 Dubí 1, telefon: +420 602 295 834, +420 417 571 045, e-mail: [email protected]
Morava:
MUDr. Jana Mráková
J. Kučery 64, 796 01 Prostějov, telefon: +420 728 654 020, e-mail: [email protected]
Středočeský kraj:
Eva Raková
Hodkovice 101, 252 41 Dolní Břežany, telefon: +420 606 940 088, e-mail: [email protected]
Morava:
Květoslava Valušová-Gillarová
Veřovice 283, 742 73 Veřovicee, telefon: +420 737 763 327, e-mail: [email protected]
Revizní komise:
Kárná komise:
Předseda:
Jana Peclová
tel.: 377 828 128, mobil: 728 844 385
e-mail: [email protected]
Členové:
Členové:
Jiřina Kotěšovská
mobil: 777 825 051
e-mail: [email protected]
Ing. Miroslav Pospíšil
mobil: 602 132 937
e-mail: [email protected]
Společný e-mail:
Linda Luksa
e-mail: [email protected]
Renata Králová
e-mail: [email protected]
Ing. Lenka Řačáková
e-mail: [email protected]
Společný e-mail:
[email protected]
[email protected]
100
Zpravodaj-nova grafika.indd 100
20.6.14 16:20
inzerat Arnie
Různé
ARNIE ČERCHOVSKÉ HVOZDY
* 18.10.2010
matka: Bystrouška KatĀina smeĀka
BonitaĀní kód: 5/2a/L6/S3/S
otec: Daniels Jack Šédedab
DKK 0/0
DLK 0/0
1. tʼnída chovnosti
Výška: 67 cm
Výstavní ocenėní: Klubová výstava HWK 2012 – V4
Speciální výstava HWK 2013 – V2, r. CAC
Klubová výstava HWK 2014 – V2, r. CAC
NV Klatovy 2011 – VN1
NV Klatovy 2012 – VD2
Krajská výstava Staļkov 2013 – V1, VT, KV
NV Klatovy 2013 – V2, r. CAC
MNV ÿ.Budėjovice 2013 –V2, r. CAC
MNV Praha 2013 –V1, CAC
Povahový test: 97 bodś
Složené zkoušky: ZPS 1 – V (95/96 b.)
ZPU S – D (90/79/83 b.)
ZPU 1 – V (98/44 b.)
FPr 2 – D (83 b.)
FPr 1 – D (88 b.)
BH – obstál (50 b.)
ZZO – V (56 b.)
ZOP – V (97 b.)
Soutėž o nejúspėšnėjšího pracovního hovawarta roku 2013 – 3.místo !!!
Soutėž o nejúspėšnėjšího pracovního hovawarta roku 2012 – 8.místo
Arnieho webová stránka: http://www.arnieho.estranky.cz
Kontakt: Blanka Pivoļková, Havlovice 88, p. Domažlice 344 01, email: [email protected], tel: 728 945 332
inzerat Arnie.indd
Zpravodaj-nova
grafika.indd
1
101
20.6.14
17.6.14 16:20
11:02
Pro krmit Brit Care Superpremium?
SUPERPREMIOVÉ + HYPOALERGENNÍ
•
vysoká snáenlivost krmiva
• bez alergickch reakcí i potravních intolerancí
TRUE LAMB, TURKEY & RICE / SALMON, VENISON & POTATO
•
balancovan aminokyselinov profil
• vysoká vyu
itelnost krmiva
BEZ PENICE, BEZ KUKUICE, BEZ ALERGEN
• etí organismus a nezat
uje trávicí trakt
• dále neobsahuje sóju, hovzí, vepové, geneticky
modifikované organismy a jiné kodlivé látky
OBSAHUJE SPECIÁLNÍ FUNKNÍ KOMPONENTY
Mannan-oligosacharidy (MOS) – podpora a rozvoj imunity
• Frukto-oligosacharidy (FOS) – ochrana steva, sníení hladiny LDL
•
cholesterolu v organismu
• Extrakt z juky – omezení zápachu vkal, ochrana jater ped
toxickmi úinky, ochrana hemoglobinu
• vitamín E a organick selen – vrazn pispívá ke zvení imunity
organismu a vrazn zpomaluje stárnutí bunk - „antistárnoucí
faktor“
• Chondroitin, glukosamin, MSM, vyváen obsah Ca-P – pro zdrav
kloubní aparát i kostru, tlumí zántlivé procesy, pomáhá obnovovat
pokozené chrupavky
VYSOK OBSAH ENERGIE = NIÍ KRMNÁ DÁVKA
Brit Care Puppy All Breed
Brit Care Junior Large Breed
Brit Care Adult Small Breed
Brit Care Adult Medium Breed
Brit Care Adult Large Breed
Brit Care Activity All Breed
Brit Care Salmon All Breed
Brit Care Venison
Brit Care Light
Brit Care Senior All Breed
Jehní s r
í
Jehní s r
í
Jehní s r
í
Jehní s r
í
Jehní s r
í
Jehní s r
í
Losos se spec.bram.
Zvina se spec.bram.
Krocan s r
í
Jehní s r
í
Balení: 12 kg (7,5 kg Adult Small Breed), 3 kg, 1 kg
Zpravodaj-nova grafika.indd 102
32 / 18
28 / 14
28 / 17
26 / 15
25 / 13
31 / 20
22 / 13
24 / 13
25 / 9
25 / 12
www.krmivo-brit.cz
20.6.14 16:20

Podobné dokumenty

zpravodaj - Hovawart klub ČR

zpravodaj - Hovawart klub ČR Výsledky svodů mladých a bonitací v Mladé Boleslavi dne 18. 6. 2011 .......................18

Více

Zpravodaj 2/2009

Zpravodaj 2/2009 ZPRAVODAJ - ročník XX, r. 2009, číslo 2 Vydává HOVAWART KLUB ČR Redakční rada: Michaela Weidnerová, Veronika Douchová, Barbora Pokorná, Martina Pokorná, Mgr. Miloslav Hromádka Články soustřeďuje: M...

Více

Bonitace Černošice 16

Bonitace Černošice 16 Renata Volšická, Jeronýmova 560, 252 63 Roztoky u Prahy mobil: 777 819 098 e-mail: [email protected]

Více

zpravodaj - Hovawart klub ČR

zpravodaj - Hovawart klub ČR ZPRAVODAJ - ročník XXIV, r. 2014, číslo 2-3 Vydává HOVAWART KLUB ČR, o.s. Redakční rada: Martina Pokorná, Michaela Weidnerová, Mgr. Veronika Douchová Články soustřeďuje: Barbora Pokorná, e-mail: zp...

Více

strana 1/9

strana 1/9 33. Podještědská výstava psů - Krajská výstava a Klubová KCHCH

Více