odp.-formulář osvobození

Komentáře

Transkript

odp.-formulář osvobození
Prohlášení k osvobození od placení poplatku za odpady dle obecně závazné vyhl.č.1/2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prohlašuji, že
Jméno, příjmení, dat.narození …………………………………………………………
Trvalý pobyt ……………………………………………………………………………
se dle čl.6 odst. 2b) OZV zdržuje dlouhodobě mimo Českou republiku, přičemž za
dlouhodobost se považuje doba delší než jeden kalendářní rok.
Toto prohlášení platí až do odvolání. Pokud by se jmenovaný(á) vrátil do České republiky,
neprodleně tuto změnu písemně nahlásím Úřadu Městyse Luka nad Jihlavou, jinak se
vystavuji možnosti navýšení poplatku dle čl.7 OZV.
V Lukách n.J. dne …………………….
Plátce poplatku:
Jméno, příjmení, adresa ………………………………………………………………………
Podpis ………………………………………………..

Podobné dokumenty

formulář - Eagle.cz

formulář - Eagle.cz PROHLÁŠENÍ (česky, czech language) Tímto prohlašuji, že osobní licenci EAGLE Make Personal, kterou hodlám zakoupit budu používat pouze pro nekomerční, to je nevýdělečné účely. Jsem si vědom, že sou...

Více

deformace a odolnost.

deformace a odolnost. Vlnité a vrstvené trubky

Více

životopis(* 81.59 kB)

životopis(* 81.59 kB) 1976 - 1986 vychovatelka, internát při SZŠ v Třebíči 1986 - 1990 učitelka odborných předmětů na Gymnáziu v Třebíči 1990 - 2012 učitelka na SZŠ Třebíč – převážně biologie 1994 - 2013 učitelka Katoli...

Více

Koncert mladých hudebníků - Farnost Luka nad Jihlavou

Koncert mladých hudebníků - Farnost Luka nad Jihlavou V rámci VII. farního dne v Lukách nad Jihlavou si vás dovolujeme pozvat na

Více

veřejná vyhláška rozhodnutí

veřejná vyhláška rozhodnutí Umístění stavby bylo posouzeno z hlediska souladu s územním plánem obce Luka nad Jihlavou. Navržená stavba se nachází v zastavitelném území na ploše s funkčním využitím pro bydlení v rodinných dome...

Více