UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SPIROLL

Transkript

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SPIROLL
INFOLINKA: 800 260 003
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SPIROLL
Prefa Brno a.s. | Kulkova 10/4231 | 615 00 Brno | tel.: 541 583 111 | fax: 541 583 833 | e-mail: [email protected]
www.prefa.cz
OBSAH
1. Charakteristika panelů SPIROLL
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Popis výrobku........................................................................................................................... 4
Způsoby použití a jejich výhody................................................................................................... 4
Obecné vlastnosti předpjatých stropních panelů............................................................................. 7
Technické vlastnosti.................................................................................................................. 8
2. technický návrh
2.1. Zásady technického návrhu........................................................................................................10
2.2. Návrh tloušťky stropní konstrukce...............................................................................................10
2.3. Aplikace panelů dle statických požadavků.....................................................................................11
2.4. Možnosti úprav panelů..............................................................................................................14
2.4.1.Otvory v dílcích........................................................................................................................14
2.4.2. Řezy panelů.............................................................................................................................19
2.5. Konzoly a stěnové prvky............................................................................................................22
2.6. Vedení instalačních rozvodů.......................................................................................................22
2.7. Konstrukční detaily – nejpoužívanější druhy věnce.........................................................................23
2.8. Konstrukční detaily – uložení panelů............................................................................................24
2.9. Uložení panelů na podpory .............................................................................................................25
3. Montáž stropní konstrukce
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
Normy a směrnice pro montáž.....................................................................................................26
Bezpečnost a ochrana zdraví při montáži......................................................................................26
Montážní pomůcky....................................................................................................................26
Bezpečnostní pomůcky a pracovní četa.........................................................................................26
Pracovní postup.......................................................................................................................26
Kompletace stropního systému SPIROLL.......................................................................................27
Postup uložení dílců.................................................................................................................29
Zimní opatření.........................................................................................................................29
Technologické přestávky............................................................................................................29
4. Doprava a skladování
4.1. Dopravní prostředek.................................................................................................................30
4.2. Manipulace s panely SPIROLL......................................................................................................30
4.2.1 Odpovídající normy.........................................................................................................................30
4.2.2.Manipulace pomocí samosvorných kleští .......................................................................................... 30
4.2.3.Manipulace pomocí podvlečených lan .............................................................................................. 30
4.2.4.Vázaní panelů ................................................................................................................................31
4.3. Skladování ....................................................................................................................................33
5. Referenční stavby............................................................................................................. 34
6. PŘÍLOHY
6.1 Výkresy a grafy.......................................................................................................................36-43
2
Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno, tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833, e-mail: [email protected]
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA spiroll
3
1. Charakteristika panelů SPIROLL
ŘEZY VYRÁBĚNÝMI PANELY
160
SPIROLL H =160 mm
1.1. Popis výrobku
Dutinové předpjaté dílce SPIROLL jsou deskové betonové prvky vyztužené podélnými předpjatými lany.
Vyrábějí se tzv. bezbočnicovou technologií na dlouhých drahách. Z průběžného pásu se po dosaženi potřebné pevnosti betonu vyřezávají dílce délky požadované zákazníkem, výrobní dokumentací nebo projektem.
200
SPIROLL H = 200 mm
1190
SPIROLL H = 250 mm
250
Všechny panely tloušťky 160, 200,250, 265, 320 a 400 mm se vyrábějí novým výrobním zařízením, které je doplněno
o horizontální posun šnekové soustavy pří zhutňováni. Touto technologií je dosáhnuto vyšší kvality povrchů panelů.
Standardní skladebná šířka všech panelů je 1 200 mm. Průřez je vylehčen dutinami v závislosti na typu panelu a vyztužen předpjatými ocelovými lany umístěnými při spodním, případně horním okraji panelu.
Výrobní délka panelu závisí na přání zákazníka a může dosáhnout až 16 m a je odstupňována po 1 cm.
Půdorysný rozměr panelu lze upravit podélnými a šikmými řezy za předpokladu dodržení předepsaných zásad uvedených dále v textu.
1190
1.2. Způsoby použití a jejich výhody
1190
SPIROLL H = 265 mm
265
Předpjaté stropní panely SPIROLL se svou dlouhou tradicí zvláště v průmyslovém stavebnictví při výstavbě hal a jiných velkorozponových objektů nacházejí v poslední době stále větší uplatnění také v bytové výstavbě. Panely svými
rozměry a vysokou únosností umožňují vytvořit moderní otevřené dispozice vnitřních prostor staveb bez omezení
svislými podporami či průvlaky. Při provádění vícepodlažních objektů tak lze s použitím dělících nenosných příček
bez problémů navrhnout rozdílnou dispozici v každém podlaží.
HLAVNÍMI VÝHODAMI POUŽITÍ PŘEDPJATÝCH PANELŮ JSOU:
• Velmi rychlá montáž
Panely díky svým velkým rozměrům a možnosti montáže přímo z dopravního prostředku umožňují pokládku stropu
ve velmi krátkém čase s minimem pracovníků. Při montáži stropních panelů se šetří jak čas a peníze na dopravu
panelů, tak také prostor na staveništi potřebný pro skladování panelů. (Není potřebná podpůrná konstrukce).
SPIROLL H = 320 mm
• Snadné přizpůsobení rozměrů panelů půdorysu stavby
Panely jsou vyráběné podle navržené skladby stropu.
1190
SPIROLL H = 400 mm
400
• Minimalizace mokrých procesů na stavbě
Použití panelů SPIROLL přináší po zalití spár okamžitou únosnost stropní konstrukce bez nutnosti větší technologické přestávky nutné u polomontovaných nebo monolitických stropních konstrukcí. Odpadá rovněž provádění
bednění či provizorní podpůrné konstrukce.
320
• Vysoká únosnost při relativně malé tloušťce průřezu
Předpjatá výztuž, navrhovaná vždy podle konkrétního zatížení a rozponu, umožňuje maximální využití statické
výšky průřezu panelu.
1190
• Požární odolnost
Požární odolnost je doložená vždy ke konkrétnímu typu panelu SPIROLL.
• Neměnné fyzikálně mechanické vlastnosti
Stálé fyzikálně mechanické vlastnosti se nemění ani po zaplavení vodou.
• Ekonomická výhodnost
Panely SPIROLL přinášejí nejpříznivější poměr užitných vlastností a pořizovací ceny stropních konstrukcí.
4
Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno, tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833, e-mail: [email protected]
1190
Obr.1: ŘEZY PŘEDPJATÝMI STROPNÍMI PANELY SPIROLL – na průřezu je vidět odlišný tvar dutiny u různých výšek panelů
SPIROLL.
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA spiroll
5
Axonometrie domu
1.3. Obecné vlastnosti předpjatých stropních panelů
Rozměrové tolerance
Technologie výroby dílců SPIROLL neumožňuje u některých rozměrů dosáhnout výrazně nižších rozměrových
tolerancí. Z hlediska přípustných odchylek se sledují rozměry dílce, tvar dutin, zvlnění horní plochy, vzepětí
(nadvýšení), přesnost či šikmost řezu.
Pro orientaci z hlediska návrhu konstrukce lze počítat s tolerancí
délka (l)
± 15 mm
výška (h)
šířka (b)
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
celý panel
dělený panel
velikost prostupu a
výtluku
+10 /- 5 mm (160, 200,250 mm)
± 15 mm (265, 320, 400 mm)
+/- 5 mm
+/- 20 mm
± 20 mm
Vzepětí (nadvýšení) panelů
Přirozenou vlastností předpjatých panelů SPIROLL je vzepětí. Vzepětí panelů je závislé na několika vlivech a to zejména na:
• počtu předpjatých lan
• době zavedení předpětí
• předpínací síle
• stáří panelu
• způsobu uložení na skládce (stavbě) a vlivu počasí
Hodnotu vzepětí nelze z výše uvedených důvodů a vlivů přesně stanovit.
Maximální hodnota vzepětí panelů SPIROLL je L/300 ve stáří 28 dnů od výroby. Lokální tolerance vzepětí panelů SPIROLL je
posuzována (po montáži panelů) mezi sousedními panely stejné délky a stejného typu a je 10 mm, u panelů různého typu je
L/500 (maximálně však 20 mm).
STROPNÍ KONSTRUKCE
KONSTRUKCE PODLAHY
Vnější vzhled panelů
•
•
ZVÝŠENÝ SUTERÉN – STĚNY
•
•
•
Obr. 2: AXONOMETRIE DOMU – na obrázku je ukázáno využití předpjatých panelů SPIROLL při výstavbě rodinného
domu. Zvýšený suterén je využíván v problematických podmínkách založení stavby nebo v záplavových
oblastech.
6
Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno, tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833, e-mail: [email protected]
•
•
Spodní a horní povrch panelu
Na spodní ploše se mohou vyskytovat příčné výstupky v malé míře. Maximální výška výstupku je do 2 mm.
Tmavší nebo světlejší skvrny na podhledové ploše jsou dovoleny a nemají vliv na přídržnost omítky nebo nátěru.
Horní povrch stropní desky je celistvý, může být mírně zvlněný. Horní plocha panelu je drsná, tvořená posuvem
vytvářecího stroje. Hrubý povrch bočních stěn i horní plochy panelu, charakteristický pro tažení betonového
pásu ze suché betonové směsi, není na závadu.
Podélné hrany
Jsou zkosené. Musí být přímé, bez přerušení. Přípustná jsou jen drobná vydrolení betonu do hloubky 10 mm a
vylomení betonu, vzniklé při řezání betonového pásu v krajích (čelech) výrobní délky panelu v délce do 30 mm a
hloubky do 30 mm. U atypických panelů (např. s bočním vybráním) toto ustanovení neplatí.
Spodní čelní hrana
Je vytvořena odlomením neprořezané vrstvy betonu o tloušťce 5 mm. Není tedy přímá, ale prostorově zvlněná. V
podélném směru panelu nesmí vlna překročit hodnotu + 7 mm od roviny čela.
Prostupy a výtluky
Jsou prováděny do čerstvého betonu a proto jsou vytvořené hrany otřepené, což neovlivňuje kvalitu dílce.
Vývrty
Vývrty jsou prováděny diamantovými vrtáky o průměru 40, 80, 120, 160, 200, 260, 350 a 400 mm.
Nálitky
Nálitky z cementového mléka na spodních podélných hranách nejsou přípustné.
Vlasové trhlinky
Na horním i bočním povrchu panelu jsou přípustné vlasové trhlinky délek do 100 mm nemající charakter
statického narušení. Šířka těchto trhlinek vzniklých smršťováním betonu v procesu tvrdnutí nesmí přesáhnout
0,2 mm.
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA spiroll
7
1.4 . Technické vlastnosti
Požární odolnost
Předpjaté stropní panely využívané pro zastropení značných rozponů jsou ideálním řešením, pro malou tloušťku
stropní konstrukce a efektivní návrh výztuže. Vylehčení průřezu a použití předpjaté výztuže umožňuje použití
poměrně subtilních konstrukcí na velké rozpětí při velmi dobré statické únosnosti a malém průhybu. Pro správnou
funkci stropu je nutné spolupůsobení (viz obr. 6) sousedních panelů, zajištěné betonovou zálivkou v profilovaných
bočních stěnách. Únosnosti panelů pro daná rozpětí jsou vyznačeny v uvedených tabulkách (viz příloha).
Pro případy, kdy nebudou tyto hodnoty ani jejich možné úpravy přijatelné, může odběratel zvážit v projektu následující opatření:
ZVUKOVÉ A TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STROPŮ Z PANELŮ SPIROLL
Zvukově izolační vlastnost stropních konstrukcí SPIROLL závisí na plošné hmotnosti podobně jako u plných
železobetonových desek. Pro zvukovou neprůzvučnost platí prakticky stejné vztahy jako u plných železobetonových
stropů. Ke stanovení kročejové neprůzvučnosti je třeba v důsledku větších nehomogenit použít korigovanou
závislost. V obou případech je výchozím parametrem celková plošná hmotnost stropní desky včetně vyrovnávací
betonové vrstvy. Předpokládá se, že vyrovnávací vrstva je s panelem spojena, takže dochází ke spolupůsobení.
doplnit tabulku
Souhrnné zvukově a tepelně izolační vlastnosti stropních panelů SPIROLL jsou uvedeny v následující tabulce.
Panel/výška
h (mm)
Koeficient
prostupu tepla
U (W.m-2.K-1)
Tepelný odpor
R (m2K.W-1)
Plošná hmotnost
m´ (kg.m-2)
Vzduchová
neprůzvučnost
Rw (dB)
Vážená normalizovaná hladina
kročejového hluku
Lnw (dB)
160
200
250
265
320
2,99
2,77
0,17
0,19
226
260
49
50
85
85
2,48
2,40
0,23
0,25
370
445
54
55
82
80
400
2,17
0,29
492
59
79
Obr. 3: STROPNÍ KONSTRUKCE SE ZALITÝMI SPÁRAMI
8
Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno, tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833, e-mail: [email protected]
Požární odolnost dutinových předpjatých dílců SPIROLL se pohybuje od 30 do 100 minut v závislosti na výšce dílce,
počtu a druhu předpínacích lan, rozpětí a statickém využití deklarované únosnosti dílce.
Pro jednotlivé dodávky panelů na konkrétní stavby si lze přes dodavatele dílců vyžádat podrobnější posouzení požární odolnosti zejména pro mezilehlá rozpětí nebo pro případy nižšího statického využití dílců.
A) Použití omítek z malt skupiny l., II., III.
Pro zvýšení požární odolnosti lze opatřit panel omítkou se zaručenou přídržností. Omítka musí mít vloženou síť nebo
pletivo, je–li její úhrnná tloušťka větší než 15 mm.
B) Použití sádrokartonového podhledu příslušné požární odolnosti.
Výhodou tohoto způsobu řešení může být kromě zmíněného zajištění požadované požární odolnosti také dosažení
hladkého bezespárého povrchu, a v případě zavěšeného podhledu také možnost vedení instalací v dutině mezi podhledem a spodním lícem stropu.
Obr. 4: STROJ NA VÝROBU PŘEDPJATÝCH STROPNÍCH PANELŮ SPIROLL
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA spiroll
9
2. technický návrh
výška panelu
[mm]
typ panelu
lmin
(mm)
lmax
(mm)
PPD .../264
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
10 000
11 500
12 000
12 000
13 000
13 000
14 000
15 000
15 500
15 000
16 000
16 000
16 000
PPD .../266
2.1. Zásady technického návrhu
265
Při vlastním návrhu stropní nebo střešní konstrukce z dutinových předpjatých panelů je vhodný následující
postup:
1. předběžný návrh výšky stropní konstrukce
2. výkres skladby - vykrytí půdorysu stropní nebo střešní konstrukce panely podle katalogu výrobce
3. výběr výšky průřezu a vyztužení
4. posouzení roznášení vodorovného a příčného zatížení
5. návrh případného spřažení s nadbetonováním
6. posouzení otvorů v panelech
7. úprava podhledu a úprava nad panely
8. návrh konstrukčních detailů
9. posouzení požární odolnosti
10. posouzení zvukově a tepelně izolačních vlastností dílců
PPD .../268
PPD .../270
PPD .../272
PPD …/326
320
PPD …/320
PPD …/332
PPD …/335
PPD …/410
400
PPD …/412
PPD …/414
PPD …/416
2.2. Návrh tloušťky stropní konstrukce
Pozn.: Jiné délky panelů, než jsou uvedeny v tabulce lze vyrobit, ale je nutná konzultace u výrobce.
Při volbě výšky stropní nebo střešní konstrukce je projektant limitován řadou faktorů a požadavků jak technických, tak ekonomických. Mezi hlavní požadavky patří předpokládané zatížení stropní konstrukce a zapojení panelů do výsledné nosné soustavy objektu. Dalšími důležitými faktory mohou být požadovaná požární odolnost,
vzduchová a kročejová neprůzvučnost a v neposlední řadě též provedení otvorů.
Cílem správného řešení je najít panel s takovou výškou průřezu a vyztužením, který splní pokud možno všechny
požadavky kladené na konkrétní stropní konstrukci při minimálních nákladech a při optimálním konstrukčním
uspořádání. Pokud to technické podmínky dovolují, je staticky i ekonomicky výhodnější použít méně vyztužený
panel větší tloušťky, nežli tenčí panel s větším počtem podepjatých lan. Pro předběžný výběr dílců s různou
výškou průřezu a vyztužení slouží tabulkové nebo grafické údaje výrobce.
DOPORUČENÉ DÉLKY PŘEDPJATÝCH PANELŮ:
výška panelu
(mm)
typ panelu
PPD …/165
160
PPD …/167
PPD …/169
PPD …/171
PPD …/205
200
PPD …/207
PPD …/209
PPD …/219
PPD …/254
PPD …/256
250
PPD …/258
PPD …/250
PPD …/252
10
lmin
(mm)
lmax
(mm)
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
7 000
7 500
7 500
8 000
7 500
8 500
8 500
11 000
9 500
11000
12 000
12 000
13 000
Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno, tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833, e-mail: [email protected]
2.3. Aplikace panelů dle statických požadavků
• Minimální uložení prvku na podporách nesmí být menší než 100 mm při průhybu do L/100.
• Panely je nutno uložit na vodorovnou plochu, v případě nerovností je třeba podklad před položením panelu
vyrovnat. Panely se ukládají do vrstvy jemného betonu minimální tloušťky 10 mm nebo na nejméně 5 mm
silný neoprenový pás, plastové podložky pod stojny tl. 1 - 10 mm, nebo zavlhlou cementovo-pískovou směs.
• Údaje o dovoleném zatížení panelů je možno nalézt v dále uvedených tabulkách a grafech.
• Průhyb a mezní napětí není nutno kontrolovat výpočtem v případě, že je zatížení vypočítané projektantem
pro dané podmínky menší než dovolená zatížení v příslušných grafech.
• Spolupůsobení panelů je závislé na kvalitě a tloušťce betonové vrstvy; pokud projektant nepoužije přesnější výpočet, stačí určit rozložení sil vyplývající z obr.6, který ukazuje příklad spolupůsobení ve výši 15 %
původního zatížení osamělou silou.
• Nejpoužívanější způsoby uložení panelů SPIROLL (obr. 7).
betonová zálivka
Obr. 6: SPOLUPŮSOBENÍ PANELŮ SPIROLL
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA spiroll
11
MOŽNOSTI DÍLCŮ SPIROLL
1.Šikmé řezy
Panel lze seříznout šikmým řezem pod úhlem viz obr. 11a.
2.Podélné řezy
3.
Panely lze zúžit vždy v rozmezí od žebra do poloviny dutiny.
Vývrty
Do stropních panelů lze zhotovit vývrty s průměrem až 400 mm, které mohou sloužit jako prostupy pro inženýrské sítě.
8 DETAIL UCHYCENÍ BALKÓNU
10 NÍZKÝ PRůVLAK
4.Výřez přes celý průřez panelu
5.Výřez se zachováním spodní desky
4
2
Slouží jako prostup pro komíny a instalační šachty.
Při výrobě panelu se odstraní pouze horní deska panelu. Spodní deska se odřízne či navrtá až na stavbě dle přesného rozmístění instalací.
6.Klasická výměna
Slouží pro vytvoření otvoru přes celou šířku dílce. Tento typ výměny je zespodu viditelný, jeho použití je proto
vhodné pouze tam, kde to nebude na závadu nebo kde se v místnosti počítá se zhotovením podhledu.
7.
Skrytá výměna
Tato výměna není v pohledu viditelná a její použití je tedy vhodné do prostor, kde bude strop bez úpravy či pouze
s nátěrem.
8.Uchycení balkónů
5
K panelům Spiroll lze uchytit balkóny pomocí tepelně izolačních nosníků. V tomto případě se naruší horní deska panelu v místě dutin, vloží se do nich tahová a smyková výztuž balkónových nosníků a dutiny se zalijí betonem.
9.Nadokenní výměna pro konzolový Spiroll
1
3
9 NADOKENNÍ VÝMĚNA PRO UCHYCENÍ
KONZOLOVÉHO PANELU
Používá se při konzolovém vyložení stropního panelu. Výztuž výměny je provázána s armaturou ztužujícího
věnce budovy. Nevýhodou tohoto prvku je nutnost zateplit celou konzolu, aby se zabránilo tepelným mostům.
10.Nízký průvlak
6
7
Tento typ průvlaku zasahuje pouze minimálně do podhledu.
KLASICKÁ A SKRYTÁ VÝMĚNA
Obr. 7: MOŽNOSTI POUŽITÍ – na obrázku jsou znázorněny možnosti použití předpjatých stropních panelů SPIROLL, včetně ocelových výměn.
12
Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno, tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833, e-mail: [email protected]
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA spiroll
13
2.4. Možnosti úprav panelů
2.4.1. otvory v dílcích
Vývrty
Vývrty jsou prováděny diamantovými vrtáky o průměru 60,80,120,160,200,260,350 a 400 mm. Jejich umístění je nutné
posoudit statikem. Vývrty mohou sloužit jako prostupy zdravotně technických instalací a vzduchotechniky.
Při výrobě panelů lze provést v čerstvém stavu otvory dle následujících zásad. V příčném směru má být otvor umístěn
tak, aby přetínal co nejmenší počet lan (vliv na momentovou únosnost dílce), v blízkosti podpory zasahoval co nejméně žeber mezi vylehčovacími otvory (vliv na smykovou únosnost dílce) a aby byla dodržena boční krycí vrstva betonu
předpjaté výztuže.
Za malé otvory se považují ty, které nesnižují únosnost dílce o více než 15 %. Mohou být vytvořeny ve stropní konstrukci bez statického posouzení a nezasahují do žeber a předpínacích lan. Na stavbě je jejich provedení možné pouze
řezáním nebo vrtáním, nikdy se nesmí sekat nebo prorážet.
Velké otvory, které snižují únosnost dílce o více než 15 %, vyžadují statické posouzení. Neprovádí–li se přesnější posouzení, lze uvažovat tak, že v podélném směru nesmí maximální rozměr otvoru překročit:
v podporové oblasti 0,5 m při délce dílce do 4 m a 1/8 délky dílce, maximálně však 1 m, při délce dílce větší než 4 m.
v poli 1/4 délky dílce.
Neprovede-li se přesnější posouzení, lze zjednodušeně snížit dovolené užitné zatížení v 0 neoslabených prvků:
v oblasti 1/4 L ≤1,0 m (když 1/4 L >1,0 m, potom 1,0 m) od líce podpory podle vztahu:
v oblasti 1/4 L (když 1/4 L >1,0 m, potom 1,0 m) – 1/3 L podle vztahu:
ve vnitřní třetině rozpětí podle vztahu:
kde: v – snížené dovolené zatížení prvku s otvorem
v0 – dovolené zatížení prvku bez otvoru
L – rozpětí prvku
n'– počet lan při dolním okraji v průřezu bez otvoru
n – celkový počet lan (při horním i dolním okraji) v průřezu s otvorem
b0– šířka otvoru
Ve všech případech musí být splněna podmínka v ≤ v0, pokud tato podmínka není splněna, potom v = v0.
POZOR !
Při provádění jakýchkoli otvorů nebo úpravě délky panelů na stavbě musí být použito pouze vrtání či řezání pomocí
diamantových nástrojů.
14
Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno, tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833, e-mail: [email protected]
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA spiroll
15
Otvory přes celou šířku dílce
Otvory přes celou šířku dílce lze řešit vynecháním dílců a vložením ocelových výměn na požadovanou šířku prostupu.
Zbývající úseky dílce po provedení otvoru směrem k podporám mohou být zmonolitněny pomocí zálivek se sousedními
neoslabenými panely. Posouzení každého případu musí být provedeno statikem a řešeno v projektové dokumentaci
stavby. Tyto služby nabízí výrobce dílců.
Ocelová výměna
OCELOVÁ VÝMĚNA
Ocelová výměna – detail
OCELOVÁ PATKA
OCELOVÝ ÚHELNÍK
ULOŽENÍ DÍLCE
NA OCELOVOU VÝMĚNU
Obr. 9: ŘEŠENÍ OTVORŮ POMOCÍ OCELOVÉ VÝMĚNY
16
Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno, tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833, e-mail: [email protected]
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA spiroll
17
Půdorys – skladba stropu (příklad)
2.4.2. Řezy panelů
Předpjaté panely lze na přání zákazníka řezat i v podélném a šikmém směru. Při řezání v podélném směru musí být řez
veden pouze dutinou. Řezání v šikmém směru je možno pod úhlem viz. obr. 11a. Výrobní tolerance pro podélné a šikmé
řezy je ± 20 mm.
Řez – skladba stropu (příklad)
Obr. 11: PROVEDENÍ ŘEZU NA UNIVERZÁLNÍ PILE S DIAMANTOVÝM KOTOUČEM
60o
Obr. 10: SKLADBA STROPU – půdorys stropní nebo střešní konstrukce se vykrývá z panelů podle katalogu výrobce.
Snahou je navrhnout co možná nejefektivnější skladbu konstrukce s využitím všech možností této technologie –
bez nadbytečného odpadu a monolitického dobetonování. Je možno užít panelů upravených podélnými či šikmými
řezy, popřípadě drobných dobetonování a konstrukčních úprav, nevyžadujících podrobný statický návrh (např. malé
prostupy).
18
Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno, tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833, e-mail: [email protected]
Obr. 11a: PŘÍKLAD PROVEDENÍ ŠIKMÉHO ŘEZU PD LIBOVOLNÝM ÚHLEM
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA spiroll
19
PODÉLNÉ ŘEZY
Výhraby - prostupy
Dle požadavku projektu lze panely řezat v podélném i šikmém směru. V podélném směru musí být řez veden v rozmezí
od žebra do poloviny dutiny. Možné šířky podélných řezů jsou na následujících obrázcích.
Při dodržení technologických zásad lze do panelu v čerstvém stavu provést otvory sloužící např. jako prostupy pro instalační sítě.
SE ZACHOVÁNÍM
SPODNÍ DESKY
X
MA
1010 - 1040 mm
standardní panel
standardní panel
12
00
1050 - 1080 mm
X
12
820 - 890 mm
MA
0-
910 - 960 mm
PANELY SPIROLL VÝŠKY 200 mm
00
SE ZACHOVÁNÍM
SPODNÍ DESKY
15
PRŮMĚR
60, 80, 120, 160,
200, 260, 350, 400
min
. 50
280 - 34 0
0
15
-4
8
0-
00
50
630 - 700 mm
MA
770 - 820 mm
0
550 - 580
360 - 390
170 - 200
170 - 200
50
130
u větších výhrabů musí
být zachována spodní
deska
X1
440 - 510 mm
90
MA
620 - 670 mm
197 - 257
3 4 0 - 4 00
00
250 - 320 mm
. 50
u větších výhrabů musí
být zachována spodní
deska
130 - 160
272 - 302
00
X8
480 - 530 mm
min
-8
0
0
340 - 390 mm
0
15
20
PANELY SPIROLL VÝŠKY 160 mm
10
PRŮMĚR
60, 80, 120, 160,
200, 260, 350, 400
0
1
0-
00
MIN
200 - 250 mm
15
12
10
X
MA
MIN
556 -586
415 - 445
272 - 302
130 - 160
660 - 690
44 0 - 470
210 - 24 0
SE ZACHOVÁNÍM
SPODNÍ DESKY
12
00
X8
00
M
AX
MA
Obr. 11b1: PANELY SPIROLL VÝŠKY
200 mm
Obr. 11b: PANELY SPIROLL VÝŠKY 160 mm
0
15
doplnit řezy
PANELY SPIROLL
VÝŠKY 250, 265 mm
PRŮMĚR
60, 80, 120, 160,
200, 260, 350, 400
300 - 370 mm
min
. 50
0-
12
1
34 8 - 408
570 - 630
15
20
80
54 0 - 570
250 - 280
15
PRŮMĚR
60, 80, 120, 160,
200, 260, 350, 400
PANELY SPIROLL VÝŠKY 320 a 400 mm
min
0
1
0-
20
M
0
15
0
450 - 510
. 50
15
210 - 23
0
X
MA
20
u větších výhrabů musí
být zachována spodní
deska
SE ZACHOVÁNÍM
SPODNÍ DESKY
standardní panel
Obr. 11b2: PANELY SPIROLL VÝŠKY 265 mm
0
0
920 - 990 mm
standardní panel
45
0
630 - 740 mm
970 - 1020 mm
50
210 - 24 0
350 - 450 mm
740 - 820 mm
0
1
0-
16 0
X
MA
520 - 600 mm
00
80
0
1
0-
20
AX
5
-2
12
00
0
0
250 - 280
u větších výhrabů musí
být zachována spodní
deska
0
Obr. 11b3: PANELY SPIROLL VÝŠKY 320 a 400 mm
Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno, tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833, e-mail: [email protected]
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA spiroll
21
2.5. Konzoly a stěnové prvky
2.7. Konstrukční detaily – nejpoužívanější druhy věnce
Předpjaté panely lze využít při řešení stavby jako konzoly nebo stěnové prvky. Tato technická řešení musí být konzultována se statikem
• pokud jsou panely uloženy na ŽB věnec, musí být tento věnec vyroben z betonu min. třídy C 16/20 a výšky min. 130
mm
• předpjaté panely lze také ukládat přímo na zdivo, pokud je toto zdivo pevnostní třídy min. P 10. Na poslední vrstvě
zdiva musí být srovnávací vrstva betonu min. C 16/20 v min. tloušťce 10 - 50 mm.
Ucpávky pro jednotlivé typy panelů je možno objednat u dodavatele. Počet ucpávek se určí podle navržené skladby
stropu.
Uložení se řídí projektovou dokumentací.
Samotné ucpávky nejsou součástí dodávky panelů.
Obr. 11c: UKÁZKA MOŽNOSTI KONZOLY
A
B
C
D
E
F
2.6. Vedení instalačních rozvodů
Vylehčovací dutiny, u předpjatých stropních panelů, slouží pro odlehčení vlastní konstrukce, ale lze je velmi výhodně
využít pro vedení nebo rozvody inženýrských sítí v závislosti na požadavcích projektu. Např. pro vedení vodoinstalace, elektroinstalace, telekomunikačních nebo informačních sítí apod.
Obr. 12: UKÁZKA MOŽNOSTI VEDENÍ INSTALAČNÍCH ROZVODŮ VE STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH
22
Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno, tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833, e-mail: [email protected]
Obr. 13: NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ DRUHY VĚNCE – na obrázku je znázorněno několik variant věnců a uložení panelů SPIROLL:
A, B, D – uložení na železobetonovém průvlaku; C, E, F – uložení na nosném zdivu.
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA spiroll
23
2.8. Konstrukční detaily – uložení panelů
Uložení panelů nad posledním podlaží
Uložení panelů na obvodovou stěnu
— do lože z cementové malty při uložení 100 –150 mm v závislosti na délce panelu, při uložení menším než 100 mm je
nutné ověření statickým výpočtem.
OBVODOVÁ STĚNA
ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC
PO MONTÁŽI
UCPÁVKA
STROPNÍ PANEL SPIROLL
TEPELNÁ IZOLACE
Podélné uložení panelů na ztužidla
MC 10
ŽELEZOBET. VĚNEC
PŘED MONTÁŽÍ
MIN. 100 mm
VÝZTUŽ VĚNCE
STROPNÍ PANEL SPIROLL
TEPELNÁ IZOLACE
MC 10
ŽELEZOBET. VĚNEC
MIN. 100
Obr. 16: PŘÍKLADY ULOŽENÍ PANELŮ SPIROLL
OBVODOVÁ STĚNA
Obr. 14: PŘÍKLADY ULOŽENÍ PANELŮ NA OBVODOVOU STĚNU
2.9. Uložení panelů na podpory
Minimální uložení panelů 100 mm, u méně únosných druhů zdiva až 150 mm. Panely SPIROLL je možno ukládat:
• na dostatečně únosné cihelné zdivo opatřené srovnávacím betonem třídy min. C 16/20 v min. tloušťce 10 - 15 mm
• na železobetonové věnce
• na železobetonové průvlaky
• na ocelové průvlaky
• na železobetonové stěny
Obr. 15: ULOŽENÍ PANELŮ SPIROLL NA ŽELEZOBETONOVÉM PRŮVLAKU
24
Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno, tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833, e-mail: [email protected]
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA spiroll
25
3. Montáž stropní konstrukce
3.1. Normy a směrnice pro montáž
Použité podklady:
ČSN 27 0143 Zdvihací zařízení, provoz, údržba a opravy, ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení, prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, ČSN 27 0145 Jeřáby, prostředky pro zavěšení a uchopení břemen, ČSN 73 2480 Provádění montovaných betonových konstrukcí, Směrnice č.17/1970 Posuzování zdravotní způsobilosti k práci, Směrnice FMTIR 1972
pro kontrolu montáže hrubé stavby, Typový podklad STÚ Praha (1990) pro předpjaté dílce SPIROLL – technologická část.
3.2. Bezpečnost a ochrana zdraví při montáži
1. každý člen čety musí být prokazatelně seznámen s bezpečnostními předpisy a technologickým postupem, které se
týkají jím prováděné činnosti.
2. před započetím montáže je třeba vykonat všechny přípravné práce tak, aby postup montáže byl plynulý a odpovídal zásadám bezpečnosti práce.
3. je nutné zachovat přesně sled montážních prací z hlediska stability konstrukce a bezpečnosti montáže, stanovený
projektem.
4. pracovní četa musí být vybavena veškerými montážními a ochrannými prostředky a pomůckami podle charakteru
práce.
5. pracovníci pracující ve výškách musí být pro tuto práci zdravotně způsobilí a vybaveni podle možností některými
potřebnými prostředky a pomůckami – ochranné pásy, jistící lana, žebříky aj.
6. zajištění na vnějších stranách konstrukcí i uvnitř objektů proti pádu osob se provádí souběžně s postupem montáže zábradlím nebo ochranným ohrazením, jakmile úroveň pracoviště je výše než 1,5 m nad úrovní terénu nebo nad
nejblíže nižší úrovní pracoviště.
7. pracovní postup, montážní pomůcky a složení montážní čety musí zajistit bezpečnou manipulaci s břemeny pod
zavěšeným břemenem a v jeho těsné blízkosti se nesmí pohybovat osoby.
3.3. Montážní pomůcky
Pro manipulaci s dílci SPIROLL se používá samosvorných kleští, zavěšených na vahadlech příslušné nosnosti, dále je
možné použít závěsná lana viz kapitola „MANIPULACE“: dvojice žebříků, páčidlo, hydraulický zvedák a klíny pro případ
úpravy uložení dílce do montážní pozice nebo na podpory ve vertikálním směru.
3.4. Bezpečnostní pomůcky a pracovní četa
Ochranné ohrazení, upevněné při obvodu smontovaných stropních dílců nebo na obvodových podporách, se instaluje
pro zajištění pracovníků proti pádu z výšky ihned po uložení počáteční pozice.
Pracovní četa
Složení pracovní čety:
• vedoucí montážní čety – šéfmontér.
• 2× montážní pracovník (vazač).
• jeřábník.
3.6. Kompletace stropního systému SPIROLL
Specifickým případem postupu je použití ocelové výměny pro vytvoření prostupu ve stropní konstrukci, kdy jsou
nejprve smontovány pozice vymezující příčný rozměr prostupu, poté ocelové výměny (viz obr.11) podporované již
smontovanými pozicemi či konstrukcemi a následně pozice podporovaná ocelovou výměnou. Pozice s nestandardní
(upravenou) šířkou lze montovat za použití čtyřháku v případě, že jsou opatřeny zabudovanými montážními závěsy (oky) nebo dvojicí manipulačních závěsů umístěných na vahadle – v tomto případě je třeba zachovat projekčně
uvažovaný odstup následující pozice od řezané hrany šířkově upraveného dílce min. 50 mm pro umožnění provedení
zmonolitňující zálivky spár mezi dílci.
Zálivka spár mezi dílci
Zálivka spár musí být provedena před zatížením dílců. Provedení zálivky výrazně ovlivňuje chování a životnost stropu.
• ze spár musí být odstraněny všechny napadané nečistoty.
Nečistoty na povrchu dílců nesmí být v žádném případě zametány do spár !!!
• beton boků spár musí být před provedením zálivky nasáklý vodou.
• do spár se vloží zálivková výztuž. U malých staveb lze zálivkovou výztuž nahradit pruty délky 1 m na kraji objektu
nebo délky 2 m se středy nad vnitřní podporou. U rozsáhlejších stropních konstrukcí se zálivková výztuž používá
průběžná, průměru 8 mm z oceli min. V 10425 a osazuje se ve výšce podélné drážky (při zálivce je možno výztuž výškově srovnávat pomocí háku). Zálivková výztuž musí být ukotvena do věnců a sousedních konstrukcí pomocí kotevní
úpravy SM nebo přivařením ke kotevním deskám.
• zálivkový beton musí být pevnostní třídy min. C 20/25 s maximální velikostí zrna 8 mm, měkké konzistence, pokud
možno s plastifikátorem.
• zálivkový beton se vylévá z posuvného truhlíku nebo vhodné nádoby do spáry, přičemž musí jeden pracovník kontrolovat výškové umístění zálivkové výztuže.
• zhutnění zálivkového betonu je problematické, vždy po provedení malého úseku zálivky se doporučuje provést
částečné zhutnění plošným beranidlem (prknem tloušťky do 20 mm).
• ošetřování betonu zálivky. Při nízkých teplotách pod +5°C musí být beton zálivky navržen pro nízké teploty nebo
musí zalití spár odloženo. Při vysokých teplotách a zejména při větrném počasí je nutné chránit zálivkový beton před
vyschnutím – vlhčením, zakrytím fólií nebo nástřikem parotěsného filmu.
• dílce je možno zatížit konstrukcí podlahy, stavebním materiálem a podobně až po získání min. 70 % pevnosti betonu zálivky,
aby nedošlo k poruše spár mezi dílci (zpravidla po 3 – 4 dnech). Vzhledem k tomu, že kvalita provedení zmonolitňujících zálivek
a věnců výrazně ovlivňuje chování a stabilitu kvality stropní konstrukce, doporučuje výrobce provádět kontrolu pro
vedení odpovědnou a řádně poučenou osobou a o prováděných kontrolách vést záznamy, například ve stavebním
deníku.
V případě, že jsou na podhledu stropní konstrukce místa vykazující prosakování vody, je třeba před aplikací
konečné celoplošné úpravy provést navrtání dílců v místech os dutin, aby mohla voda z dutin vytéci (tento případ
nastává, pokud je zmonolitněná konstrukce stropu vystavena vydatnějšímu dešti, vlhčení nebo v zimním období
pokryta sněhem) a následně tyto otvory zatmelit.
ZÁLIVKOVÁ VÝZTUŽ
PANEL SPIROLL
S PODÉLNÝM ŘEZEM
ZÁLIVKOVÁ VÝZTUŽ
STROPNÍ PANEL SPIROLL
3.5. Pracovní postup
1. přejímka a kontrola dílců před montáží.
2. před zahájením montáže stropu dílci SPIROLL musí být provedena technická přejímka podpůrných konstrukcí za
účasti vedoucího montážní čety a odběratele. Výsledek přejímky musí být zaznamenán v montážním deníku s následujícími údaji:
• kontrola hlavních rozměrů objektu s uvedením zjištěných odchylek.
• kontrola montážní roviny podpůrných konstrukcí pro uložení dílců SPIROLL.
• kontrola umístění a délky kotevní věncové výztuže.
3. závěr prověrky vyhodnocující stav a stavební připravenost konstrukce z hlediska zahájení montáže.
4. stanovení zařízení pro vertikální a horizontální dopravu s ohledem na hmotnost a rozměry použitých dílců
SPIROLL a na staveništní podmínky.
5. stanovení a kontrola montážních a bezpečnostních pomůcek.
ZÁLIVKOVÁ SPÁRA
10
ZÁLIVKOVÁ SPÁRA
min. 50
ZÁLIVKOVÁ SPÁRA
PŘEBETONOVAT min 150 mm
KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ
např. 2xR14
STROPNÍ PANEL SPIROLL
150-350
Obr. 17: ZÁLIVKA SPÁR PANELŮ SPIROLL
26
Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno, tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833, e-mail: [email protected]
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA spiroll
27
TECHNOLOGIE OŠETŘENÍ POHLEDOVÝCH SPÁR STROPU Z PANELU SPIROLL
3.7. Postup Uložení dílců (řídí se projektovou dokumentací)
Spáry u konstrukce z panelů Spiroll mohou být řešeny několika způsoby, podle požadovaných konečných vlastností uživatelem.
Základní možnosti řešení spár:1. spára přiznaná, 2. spára vyplněná pro barevný nátěr panelu, 3. spára nepřiznaná - příprava pro štukovou omítku
1. SPÁRA PŘIZNANÁ
Pokud je spára přiznaná, neprovádí se žádné dodatečné povrchové úpravy.
2. SPÁRA VYPLNĚNÁ PRO BAREVNÝ NÁTĚR PANELU
a) příprava povrchu – požadavky na podklad
Betonový podklad musí být suchý, pevný, bez volných částic, prachu a nečistot. Všechny stopy po odbedňovacím oleji, po ošetření
silikonem nebo hydrofobizačními přípravky z boku spár odstraňte
čističem (např.Colma). Max. dovolená vlhkost podkladu 8%. Před
aplikací tmelu je nutné do spáry vtlačit výplňový spárový profil a
nanést impregnační nátěr (např.Sika Primer 3). Nanášejte malým
štětcem, na pohledových betonech spáru nejdříve olepte papírovou páskou.
b) tmelení trvale pružným PU tmelem
Sikaflex Construction je trvale elastický 1-komponentní těsnící
tmel do spár, na polyuretanové bázi, vytvrzující se vzdušnou
vlhkostí. Vhodný jak pro vnitřní, tak také venkovní použití.
Vytlačování tmelu se provádí ruční pistolí, příp. vzduchovou
pistolí. Připravenou spáru vyplňte z části nebo zcela tmelící
hmotou, dle estetických požadavků. Zabraňte přimísení vzduchu
stejnoměrným úhlem sklonu špičky trysky (např. 45°). Povrch
těsnící hmoty zatlačte popř. lehce vytáhněte např. špachtlí,
plastovou stěrkou nebo navlhčeným prstem. Jako pomůcka pro
vyhlazení je vhodná voda se syntetickým mycím prostředkem
nebo Sika Abglätmittel.
Jsou možné tyto varianty osazení, pro které se následovně upraví úložné plochy
1. varianta – na navlhčenou úložnou plochu podkladní podporové konstrukce se nanese 10 mm malty MC 10, do které
se stropní dílec usadí.
2. varianta – na úložnou plochu se uloží pryžová ložiska (pásy). Počáteční dílec montážní etapy se usazuje do montážní pozice dvojicí montážníků ze žebříků opřených o podporu v blízkosti uložení dílce.
3. varianta – na podpory se zaručenou rovinností (přesné prefabrikáty popřípadě přesné věnce) lze osadit dílce
SPIROLL na sucho, či na minimální vyrovnávající vrstvu zavlhlé cementové malty.
Další pozice mohou být ukládány již ze stabilizované smontované pozice za předpokladu zabezpečení montážníků
proti pádu z výšky při použití bezpečnostních zařízení a pomůcek. Před odvěšením montované pozice je třeba vždy
kontrolovat umístění pozice v horizontálním a vertikálním směru a ve vztahu k sousednímu dílci a případnou korekci
provést za pomocí páčidla, zvedáku a klínů, ocelových či plastických podkladků.
4. varianta - plastové podložky tl. 1 - 10 mm v místě stojany
Doporučené nátěrové systémy pro stropy a podhledy balkonů z panelů
SPIROLL:
Nátěr transparentní: Sikagard 680 S
Nátěry barevné, dle vzorníku RAL:
1. penetrace - Sikagard 552 W Aquaprimer
2. podkladní barevný nátěr - Sikagard Elastocolor 675 W
3. vrchní barevný nátěr - Sikagard Elastocolor 675 W
3. SPÁRA NEPŘIZNANÁ - PŘÍPRAVA PRO ŠTUKOVOU OMÍTKU
a) příprava povrchu – požadavky na podklad
Betonový podklad musí být suchý, pevný, bez volných částic,
prachu a nečistot. Stěny spáry důkladně očistěte ocelovým
kartáčem. Všechny stopy po odbedňovacím oleji, po ošetření
silikonem nebo hydrofobizačními přípravky z boku spár odstraňte čističem Colma.
b) vyplnění spáry
Spáru vyplňte tmelem Sika Ceram 250 pomocí špachtle nebo hladítka. Sika Ceram 250 je 1-komp. minerální elastická lepící malta
s cementovým pojivem, modifikovaná syntetickou pryskyřicí.
c) pružné překlenutí spáry
Po vytvrzení výplně Sika Ceram 250, opatřete spáru penetračním
nátěrem Sikagard 552 W Aquaprimer.
Na strop nanášejte štětcem, s přesahem 5 – 10 cm přes spáru. Po
zavadnutí penetračního nátěru, naneste trvale flexibilní hmotu Sikagard 545 W Elastofill. Nanášejte ve 2 vrstvách,
štětcem s tužším vlasem nebo ocelovým hladítkem. Mezi oběma vrstvami dodržte min. čekací dobu 10 hodin. Do první vrstvy je možné vložit armovací skelnou tkaninu. Materiál Sikagard 545 W Elastofill muže sloužit jako podklad pod
štukovou omítku, ale také jako finální vrstva určená pod nátěry.
Souběžné procesy
28
Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno, tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833, e-mail: [email protected]
3.8. Zimní opatření
• přístupové cesty a montážní místo musí být udržováno v bezpečném a schůdném stavu čisté, bez sněhu a námrazy.
• montážní práce nutno provádět za zvýšené opatrnosti.
• montážní a vázací prostředky a pomůcky nutno denně kontrolovat, udržovat v čistotě a bez námrazků, při mrazu
větším než -10°C je nutno dbát snížené únosnosti vázacích prostředků.
• podkladní malta musí být přizpůsobena pro použití za mrazu, případně pokud projekt dovoluje nahrazena pryžovými průběžnými ložisky.
3.9. Technologické přestávky
Montážní práce se musí přerušit:
1. při větru o síle 6° Beaufortovy stupnice (tj. rychlost větru nad 10 m/s).
2. při ztížené viditelnosti (mlha, hustý déšť nebo sněžení).
3. při pochybnostech o stabilitě konstrukce či její části.
• dutiny v čelech dílců před betonáží věnců do úrovně horní hrany dílců SPIROLL se mohou uzavřít proti nadměrnému zatékání zálivky ucpávkou.
• před provedením zálivky se mezi jednotlivé dílce osadí podle projektu zálivková výztuž, instalační vedení nebo
kotvení pro zavěšení instalací či podhledu atd.
• zálivka se provádí do čistého a provlhčeného lože za použití betonu min.C 16/20 (max. velikost zrna 8 mm) nebo
jiné speciální silikátové směsi.
Obr. 19: MONTÁŽNÍ POMŮCKY – na fotografiích jsou zachyceny montážní samosvorné kleště, které se používají při
manipulaci s panelem.
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA spiroll
29
4. Doprava a skladování
4.1. Dopravní prostředek
Dopravní prostředek musí mít rovnou a čistou ložnou plochu, umožňující umístění dvojice podkladů v kterémkoliv
místě ložného prostoru dle délky a tvaru panelu. Panely se přepravují ve vodorovné poloze (v poloze zabudování)
v hranicích s proklady umístěnými ve svislici nad sebou ve vzdálenosti 1/10 délky panelu od čel (viz obrázek).
• jednopramenný vázací prostředek z ocelového lana typ oko-oko
- průměr lana: 20 mm
- délka: 6 m
- počet ks: 2
- nosnost teoretická: 4300 kg (přímé zavěšení břemene)
8600 kg (podvlečení prvku, lana rovnoběžně)
6000 kg (podvlečení prvku, úhel sklonu do 45°)
4300 kg (podvlečení prvku, úhel sklonu do 60°)
- koeficient ohybu lana přes hranu panelu: 0,8
- údaj pro objednávku:ocelové lano OKO-OKO dle ČSN EN 13411-3, pozink,
pevnost 1770 MPa, lisované, průměr 20 mm, délka 6 m, nosnost 4300 kg
4.2.4. Vázání panelů
• je povoleno manipulovat sestavu maximálně 4 kusů
• vázání je prováděno podvlečením lana pod panel
• ocelové lano se zavěsí koncovými oky do háku řetězového úvazku a je podvlečeno pod spodní panel manipulované
sestavy do vzdálenosti 20 cm od okraje panelu
• hák jeřábu musí být umístěn na podélnou osu panelu
Při tomto způsobu manipulace dochází k poškození hran panelu. Toto poškození nemá vliv na únosnost
panelu a není důvodem k reklamaci.
Obr. 22: ULOŽENÍ PANELŮ SPIROLL NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK
MANIPULACE POMOCÍ SAMOSVORNÝCH KLEŠTÍ
4.2. MANIPULACE S PANELY SPIROLL
dvouramenn
ý řetězový úvazek
4.2.1. Odpovídající normy
• ČSN ISO 8792 - Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při používání
• ČSN EN 13414-1 - Vázací prostředky z ocelových drátěných lan Bezpečnost - Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací
práce
• ČSN ISO 12480-1 – Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1:
Všeobecně
ocelov
é lano typ ok
4.2.2. Manipulace pomocí samosvorných kleští
S panely lze manipulovat pomocí speciálních samosvorných kleští,
které výrobce zapůjčí na vyžádání.
MANIPULACE POMOCÍ PODVLEČNÝCH LAN
4.2.3. Manipulace pomocí podvlečených lan
Manipulace v závodě nemá vliv na statiku.
4.2.3.1 Vázací prostředky
• dvoupramenný řetězový úvazek
- min. délka:6,0 m nebo 8,5 m (dle tab. 1)
- nosnost: 14.000 kg (úhel sklonu do 45°)
10.000 kg (úhel sklonu do 60°)
- údaj pro objednávku:dvoupramenný řetězový úvazek jakostní
třídy 10 se závěsným okem, koncové vybavení - samozavírací hák s
vidlicí, průměr řetězu 16 mm, délka každého pramene 6 m (8,5 m)
30
Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno, tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833, e-mail: [email protected]
20
cm
Obr. 20 – Schéma zavěšení panelů
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA spiroll
31
4.2.4.1. Schémata zavěšení
4.2.4.2. Počty kusů
Na následujících schématech jsou uvedeny maximální hmotnosti a délky panelů v závislosti na délce řetězového
úvazku.
Maximální počet kusů, který lze manipulovat najednou, je uveden v následující tabulce.
3
řetězový úvazekélky
d
6
45°
ocelo
vé lano
Obr. 2a – Schéma zavěšení
max. 10 m
max. hmotnost
řemene
b 9600kg
160
200
250
265
320
400
min. délka
řetězového
úvazku
4
5
6
7
8
3
3
3
12
13
14
15
16
-
4
4
délka panelu (m)
9
10
11
doplnit tabulku
Tabulka – Maximální počty kusů
3
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
1
2
1
6,0 m
1
8,5 m
4.3. Skladování
Pokud není možná přímá montáž z dopravního prostředku, výrobky se skladují ve výrobní poloze na rovném,
zpevněném, odvodněném a dostatečně únosném terénu.
Jsou uloženy na dřevěných prokladcích stejné tloušťky. Umisťují se v 1/10 rozpětí, max. 600 mm od čela panelu.
Prokladky musí být ve svislici nad sebou. Výška stohu nesmí přesáhnout 4,0 m. Mezi stohy musí být zachován
bezpečný průchod o šířce min. 0,8 m. Při manipulaci nesmí docházet k poškození dílců. Na uskladněné dílce je
zakázáno vystupovat, vylézat a pod.
řetězový úvazekélky
d
6
60°
ocelo
vé lano
Obr. 2b – Schéma zavěšení
max. 12 m
max. hmotnost
řemene
b 6850 kg
řetězový úvazekélky
d
8,
45°
ocelo
vé lano
max. 16 m
max. hmotnost
řemene
b 9600 kg
Obr. 2c – Schéma zavěšení
Obr. 22:SKLÁDKA PANELŮ SPIROLL - Závod Kuřim
32
Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno, tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833, e-mail: [email protected]
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA spiroll
33
5. REFERENČNÍ STAVBY
bytový dům Chrlice
34
Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno, tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833, e-mail: [email protected]
Autoservis Komárovl
garážový dům Teyschlova
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA spiroll
35
6. předpjaté stropní panely SPIROLL výšky 160 mm
6.1 předpjaté stropní panely SPIROLL výšky 200 mm
Tabulka výrobních rozměrů – SPIROLL H = 160 mm závod Kuřim
počet lan
(ks) / (Ø lana)
značka
Tabulka výrobních rozměrů – SPIROLL H = 200 mm závod Kuřim
rozměry (mm)
Lmax
Lmin
B
stálé zatížení hmotnost
(kg/m‘)
(kN/m2)
H
značka
počet lan
(ks) / (Ø lana)
PPD.../205
PPD.../207
PPD.../209
PPD.../219
5/9,3
7/9,3
7 + 2/9,3
7/12,5 + 2/9,3
rozměry (mm)
Lmin
2 000
2 000
2 000
2 000
Lmax
7 500
8 500
8 500
11 000
B
1 190
1 190
1 190
1 190
H
200
200
200
200
stálé zatížení
(kN/m2)
hmotnost
(kg/m‘)
1,5
1,5
1,5
1,5
296
296
296
296
PPD.../165
5/9,3
2 000
7 000
1 190
160
1,5
272
PPD.../167
7/9,3
2 000
7 500
1 190
160
1,5
272
PPD.../169
7/9,3 + 2/9,3
2 000
7 500
1 190
160
1,5
272
PPD.../171
9/9,3 + 2/9,3
2 000
8 000
1 190
160
1,5
272
Pozn.: – v místě teček se udává délka panelu v cm, – panely se vyrábějí v kroku po 10 mm, – průměr lana se udává v mm
Pozn.: – v místě teček se udává délka panelu v cm, – panely se vyrábějí v kroku po 10 mm, – průměr lana se udává v mm
panely spiroll v řezu
panely spiroll v řezu
Podle EC2 ČSN EN 1992 -1-1 (CZ)
Rovnoměrné charakteristické zatížení qk, úroveň nad podlahou [kN/m²]
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
PPD 165
26,65
22,12
17,39
12,79
8,89
6,25
4,37
2,99
1,95
1,14
0,50
PPD 167
38,34
28,45
21,28
16,04
11,37
8,20
5,95
4,29
3,04
2,07
1,30
0,69
0,18
PPD 169
39,90
27,75
20,68
15,55
11,00
7,91
5,71
4,10
2,88
1,93
1,19
0,57
PPD 171
44,01
32,22
24,55
18,78
13,46
9,85
7,28
5,40
3,97
2,86
1,99
1,28
0,69
Rovnoměrné charakteristické zatížení qk, úroveň nad podlahou [kN/m²]
(Tabulková hodnota)
36
Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno, tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833, e-mail: [email protected]
Podle EC2 ČSN EN 1992 -1-1 (CZ)
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2,00
Délka panelu [m]
Rovnoměrné charakteristické zatížení qk, úroveň nad podlahou [kN/m²]
Řada panelů SPIROLL výšky 200 mm
Řada panelů SPIROLL výšky 160 mm
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
PPD 205
26,03
19,41
13,86
10,10
7,45
5,50
4,03
2,89
1,99
1,27
0,68
0,19
PPD 207
32,19
24,22
17,51
12,97
9,76
7,41
5,63
4,25
3,17
2,30
1,58
PPD 209
31,83
23,94
17,30
12,80
9,63
7,30
5,54
4,18
3,10
2,24
1,52
PPD 219
36,52
30,13
25,58
20,60
15,92
12,48
9,89
7,88
6,29
5,02
3,98
Délka panelu [m]
9,00
9,50
1,00
0,49
0,07
0,92
0,43
0,00
3,13
2,41
1,79
10,00
10,50
11,00
1,25
0,79
0,39
Rovnoměrné charakteristické zatížení qk, úroveň nad podlahou [kN/m²]
(Tabulková hodnota)
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA spiroll
37
6.2 předpjaté stropní panely SPIROLL výšky 250 mm
6.3 předpjaté stropní panely SPIROLL výšky 265 mm
Tabulka výrobních rozměrů – SPIROLL H = 250 mm závod Kuřim
Tabulka výrobních rozměrů – SPIROLL H = 265 mm závod Kuřim
značka
počet lan
(ks) / (Ø lana)
PPD.../254
PPD.../256
PPD.../258
PPD.../250
PPD.../252
4/12,5
6/12,5
8/12,5
8 /12,5+ 2/9,3
10/12,5 + 2/9,3
rozměry (mm)
Lmax
9 500
11 000
12 000
12 000
13 000
Lmin
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
B
1 190
1 190
1 190
1 190
1 190
H
250
250
250
250
250
stálé zatížení
(kN/m2)
hmotnost
(kg/m‘)
značka
počet lan
(ks) / (Ø lana)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
397
397
397
397
397
PPD.../264
PPD.../266
PPD.../268
PPD.../270
PPD.../272
4/12,5
6/12,5
8/12,5
8 + 2/12,5
10 + 2/12,5
rozměry (mm)
Lmin
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
Lmax
10 000
11 500
12 000
12 000
13 000
B
1 190
1 190
1 190
1 190
1 190
H
265
265
265
265
265
stálé zatížení
(kN/m2)
hmotnost
(kg/m‘)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
411
411
411
411
411
Pozn.: – v místě teček se udává délka panelu v cm, – panely se vyrábějí v kroku po 10 mm, – průměr lana se udává v mm
Pozn.: – v místě teček se udává délka panelu v cm, – panely se vyrábějí v kroku po 10 mm, – průměr lana se udává v mm
panely spiroll v řezu
panely spiroll v řezu
PPD ..../256
250
PPD ..../258
250
250
PPD ..../254
35
4 lana Ø12,5mm
254
1190
433
35
433
35
PPD ..../250
209
223
6 lan Ø12,5mm
255
1190
PPD ..../252
228
672
228
228
224
209
672
35
35
209
30
30
209
35
228
2 lana Ø9,3mm
250
250
2 lana Ø9,3mm
10 lan Ø12,5mm
8 lan Ø12,5mm
35
209
32
192
254
194
30
209
35
35
209
30
194
30
1190
194
30
194
30
209
35
1190
Řada panelů SPIROLL výšky 250 mm
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
PPD 254 25,23
19,67
14,97
11,53
8,92
6,91
5,32
4,05
3,01
2,15
1,42
0,80
0,27
PPD 256 33,11
26,24
20,27
15,89
12,58
10,02
8,01
6,38
5,06
3,97
3,06
2,29
1,63
1,07
0,58
0,15
PPD 258 40,70
32,55
25,36
20,08
16,10
13,02
10,59
8,63
7,04
5,72
4,62
3,70
2,90
2,23
1,64
1,13
0,68
PPD 250 39,77
31,84
24,79
19,61
15,71
12,69
10,30
8,38
6,82
5,53
4,45
3,54
2,77
2,10
1,53
1,03
0,59
0,20
PPD 252 47,14
37,96
29,72
23,68
19,11
15,58
12,80
10,56
8,74
7,23
5,97
4,91
4,00
3,22
2,55
1,96
1,45
1,00
Délka panelu [m]
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
0,60
13,50
0,24
Rovnoměrné charakteristické zatížení qk, úroveň nad podlahou [kN/m²]
(Tabulková hodnota)
38
Řada panelů SPIROLL výšky 265 mm
Podle EC2 ČSN EN 1992 -1-1 (CZ)
25,00
Rovnoměrné charakteristické zatížení qk, úroveň nad podlahou [kN/m²]
Rovnoměrné charakteristické zatížení qk, úroveň nad podlahou [kN/m²]
8 lan Ø12,5mm
254
194
1190
194
Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno, tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833, e-mail: [email protected]
Podle EC2 ČSN EN 1992 -1-1 (CZ)
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
PPD 264 39,81 34,16 27,48 21,71 16,62 12,90 10,08
7,90
6,19
4,80
3,68
2,75
1,95
1,28
0,71
0,22
PPD 266 52,03 42,23 35,49 29,05 22,55 17,78 14,17 11,39
9,19
7,42
5,98
4,79
3,79
2,95
2,22
1,59
1,04
0,56
0,14
PPD 268 53,24 43,40 36,63 31,30 27,05 22,48 18,12 14,74 12,08
9,94
8,19
6,75
5,55
4,53
3,67
2,92
2,26
1,67
1,16
0,71
0,31
PPD 270 54,61 44,74 37,94 32,49 27,63 21,97 17,69 14,38 11,77
9,67
7,96
6,54
5,36
4,33
3,45
2,70
2,05
1,48
0,99
0,57
0,01
PPD 272 55,76 45,84 39,01 33,45 28,94 25,39 21,63 17,73 14,66 12,18 10,17
8,50
7,11
5,94
4,94
4,04
3,27
2,60
2,01
1,49
1,04
Délka panelu [m]
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00 13,50 14,00
0,64
0,05
Rovnoměrné charakteristické zatížení qk, úroveň nad podlahou [kN/m²]
(Tabulková hodnota)
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA spiroll
39
294
44
294
10,00
280
280
295
212
2 x 34
212
2 x 34
1 190
246
2 x 34
35
35
294
280
280
294
294
280
280
294
246
2 x 34
212
70
212
1 190
2 x 34
246
280
35
246
212
2 x 34
35
35
246
212
2 x 34
212
2 x 34
1 190
246
35
2 x 34
212
2 x 34
1 190
246
2 x 34
35
35
246
212
8,50
9,00
7,09
5,80
4,72
3,80
2,99
2,28
1,67
1,13
0,65
0,23
PPD 320 49,98 42,65 36,85 30,13 24,46 20,08 16,62 13,84 11,57 9,70
8,14
6,81
5,69
4,72
3,89
3,16
2,50
1,91
1,39
0,93
0,52
0,16
PPD 332 51,44 43,97 38,01 33,36 29,43 24,30 20,25 17,00 14,35 12,16 10,33 8,79
7,48
6,35
5,37
4,52
3,77
3,11
2,50
1,96
1,47
1,04
0,65
0,30
PPD 335 52,23 44,69 38,64 33,92 30,13 25,51 21,29 17,90 15,14 12,86 10,96 9,35
7,98
6,80
5,78
4,90
4,12
3,44
2,83
2,29
1,81
1,38
0,99
0,63
2 x 34
35
(Tabulková hodnota)
Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno, tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833, e-mail: [email protected]
44
400
320
35
44
35
35
400
321
44
400
321
321
212
2 x 34
68
212
246
35
2 x 34
44
1 190
280
280
294
44
400
294
294
44
285
400
2 x 34
1 190
35
15,00
246
246
2 x 34
2 x35
34
212
35
294
280
294
44
280
35
Podle EC2 ČSN EN 1992 -1-1 (CZ)
35
246
212
2 x 34
212
2 x 34
1 190
246
35
2 x 34
294
212
2 x 34
1 190
294
280
280
294
246
35
2 x 34
35
246
212
2 x 34
212
2 x 34
1 190
246
35
2 x 34
10,00
294
280
280
294
5,00
35
246
0,00
212
2 x 34
Délka panelu [m] 4,00
400
321
321
400
246
2 x 34
35
250
320
35
280
295
20,00
212
2 x 34
1 190
294
44
280
35
212
280
212
44
212
280
35
246
212
212
246
35
2 x 34
2 x 34
2 x 34
212 35 246246 35 212 1 68
190 212
246
35
Řada35panelů
246SPIROLL
212výšky 400
212 mm 246
2 x 34
35 2 x 34246
212
212
246
35
2 x 34
1 190
2 x 34
2 x 34
2 x 34
1 190
2 x 34
2 x 34
2 x 34
1 190
25,00
1 190
294
246
2 x 34
295
44
246
280
70
280
35
35
400
280
294
280
35 321
35
294
246
2 x 34
44
294
294
400
560
250
320
212
212
294
281 44
294
295
280
68
1 190
400
280
35
35
246
212 70 212
246
35
212 68 2462 x 34 35
246
212
2 x35
34
1 190
2 x 34
212
246
2 x 34
2 x 34
1 190
4,50
5,00 5,50 6,00
35
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00 15,50 16,00
7,18
6,10
5,15
4,32
3,59
2,93
2,33
1,80
1,32
0,88
0,49
0,14
PPD 412 71,70 61,00 52,59 46,09 39,31 32,64 27,38 23,15 19,71 16,86 14,48 12,47 10,76 9,30
8,44
8,03
6,92
5,95
5,10
4,34
3,67
3,05
2,49
1,97
1,51
1,09
PPD 414 72,99 62,14 53,59 46,97 41,70 35,33 29,70 25,17 21,48 18,43 15,88 13,73 11,90 10,32 8,96
7,78
6,74
5,83
5,02
4,29
3,65
3,05
2,50
2,01
1,56
PPD 416 76,26 65,59 56,60 49,65 44,11 39,32 33,12 28,15 24,10 20,75 17,95 15,59 13,58 11,85 10,35 9,05
7,91
6,91
6,02
5,22
4,48
3,82
3,22
2,68
2,19
Rovnoměrné charakteristické zatížení qk, úroveň nad podlahou [kN/m²]
(Tabulková hodnota)
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA spiroll
41
400
68
1 190
35
281
35
35
68 212
246
2 x 34
35
321
35
560
PPD 410 69,62 59,14 49,93 40,18 32,82 27,12 22,63 19,02 16,07 13,64 11,61 9,90
0,32
246
400
321
295
35
280
Rovnoměrné charakteristické zatížení qk, úroveň nad podlahou [kN/m²]
40
2 x 34
2 x 34
294
35
Délka panelu [m] 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00
PPD 326 48,38 38,40 30,00 23,85 19,20 15,60 12,76 10,48 8,62
35246
35
35
212
246
2 x 34
2 x 34
1 190
9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00 15,50 16,00
0,00
212
2 x 34
1 190
321
35
35281
246
212
246
5,00 212
2 x 34
2 x 34
2 x 34
1 190
246
212
212
246
2 x 34
2 x 34
2 x 34
1 190
295294
560
281
246
246
2 x 34
35
35
35
35
212
2 x 34
1 190
44
295
212
2 x 34
246
35
246
68
44
35
35
281 44
280
246
246
560
295
35
35321
35
35
280
294
294
560
212
400
280
321 44
280
294
15,00
294
68
35
294
35
212
294
294
281
35
294
35
250
320
70 212
246
2 x 34
1 190
246
212 70 212
246
2 x 34
2 x 34
1 190
2 x 34
212
294
280
246
35
68 212
2 x 34
35
246
212
212
246
35
1 190
35
246
212 68 212
246
35
2 x 34
2 x 34
2 x 34
35
246
212
212
246 2 x 3435
2 x 34
1
190
35
246 68 212 35
68 212246 68 246212 35 212
1 190
24635
2 x 34
2 x 34
2 x 34mm
Řada panelů
SPIROLL
výšky 320
190 -1-1 (CZ)
2 x 34
2 x 34
2 x 34
1 190
Podle EC2 ČSN EN11992
294
280
280
294
1 190
35
246
44
212
2 x 34
295
20,00
560
280
295
68
1 190
294
35
246
35
250
320
560
212
35
35
294
68
1 190
295
294
35
35
295
250
320
294
35
250
320
35
560
25,00
212
44
295
35
250
320
35
294
35
35
Rovnoměrné charakteristické zatížení qk, úroveň nad podlahou [kN/m²]
1 190
68 246
35
35
246 68
35
35
212
250
320
246
212
35
68
68
Rovnoměrné charakteristické zatížení qk, úroveň nad podlahou [kN/m²]
68
246
400
35
560
2 x 34
246
281
280
280
35
246
35
35
35
280
280
35
294
294
35321
68
70 212
246
35
2 x 34
1 190
35
246
212
212
246
2 x35
34
2 x 34
246 68 246 2 x 34
280
35
1 190
1 190
35
68
294
295
560
44
212
1 190
212 68 212
400
280
250
320
212
212
68
35
294
212
400
560
68
321
294
246
35
294
35
35
400
560
280
1 190
35
44
35
1 190
294
2 x 34
35
246
68
246
35
35
250
320
35
246
35
35
400
32144
246
35
35
250
320
246 35 35
294
35250 25035
320 320
295
68
246
294
250
320
560
68
68
35
294
212
68
1 190
68 212
246
294
panely spiroll
v280řezu280
280
250
320
295
212
280
35
560
68
212
246
35
352 x 34 246 68 212
1 190
35
294
246
70
280
2 x 34
1 190
44
1 190
2 x 34
212
35
35
246
35321
320
320
35
285
35285
250
320
35
35
2 x 34
35
295
294
35
35
560
400
280
294
321 44
280
294
400
35
560
1 190
35
1 190
400
280
294
295
246
2 x 34
400
68
294
400
246
1 190
246 68 246
560
35
246
294
212
68
400
35
280
560
35
35
212
2 x 34
panely spiroll v řezu
294
246
246
68
35
35
35
35
35
212
44
44
35
35
246
35
68
320
212
35
285
68
1 190
68
počet
lan
stálé zatížení hmotnost
280
246 68 246
280
35 rozměry (mm)
35
246 68 212 68 212 68 246
35
1 190
(ks) / (Ø lana)
(kN/m2)1 190
(kg/m‘)
L
L
B
H
min
max
294
560
294
PPD.../410
8/12,5 + 2/9,3
2 000
15 000
1 190
400
1,5
528
PPD.../412
10/12,5
+
2/9,3
2
000
16
500
1
190
400
1,5
528
294
560
294
560
294
294
560
295294
PPD.../414
11/12,5 + 3/9,3 2 000
16 000
1 190
400
1,5
528
PPD.../416
13/12,5 + 3/9,3 2 000
16 000
1 190
400
1,5
528
Pozn.:35 – v246místě212
teček
212 udává
246 délka
35 panelu v cm, – panely se vyrábějí v kroku po 10 mm, – průměr lana se udává v mm
68 se
250
320
35
212
212
68
1 190
294
250
320
68
246
značka
35
246
321
35
značka
35
321
Tabulka výrobních rozměrů – SPIROLL H = 400 mm závod Kuřim
35
35
246
35
68
250
320
1 190
rozměry (mm)
počet lan
stálé zatížení hmotnost 1 190
(ks) / (Ø lana)
(kN/m2)
(kg/m‘)
Lmin
Lmax
B
H
294
560
295
PPD.../326
6/12,5
2 294
000
13
000
1
190
320
1,5
294458
560
560
295
PPD.../320
8/12,5 + 2/9,3
2 000
14 000
1 190
320
1,5
458
PPD.../332
10/12,5 + 2/9,3 2 000
15 000
1 190
320
1,5
458
PPD.../335
5/9,3 + 10/12,5 2 000
15 500
1 190
320
1,5
458
246 68 212 68 212 68 246
Pozn.: – v místě teček se udává délka panelu v cm, – panely se vyrábějí v kroku po 10 mm,35– průměr
lana1 190
se udává v mm35
212
35
68
35
212
68
250
320
246
285
321
35
35
35
294
400
44
280
560
400
320
285
246
35
68
1 190
400
246
35
280
35
44
321
280
400
246
35
321
68
35
246
35
280
294
250
320
35
35
294
320
35
Tabulka výrobních rozměrů – SPIROLL H = 320 mm závod Kuřim
560
6.4 předpjaté stropní panely SPIROLL výšky 400 mm
294
35
285
560
320
6.4 předpjaté stropní panely SPIROLL výšky 320 mm
294
6.7 SYSTÉM JAKOSTI
dle ČSN EN ISO 9001
použití
evropská norma případně evropské technické
Tyto zkoušky provádějí podnikové zkušebny
schválení se řídí NV 190/2002 Sb. Výrobce pro-
případně externí zkušebny. O všech zkouškách
Společnost Prefa Brno a.s. zavedla a úspěšně
vádí nebo zajišťuje posouzení shody vlastností
se evidují záznamy.
certifikovala v roce 1999 ve všech svých
výrobku zkouškou typu výrobku a provozuje
výrobních jednotkách systém řízení jakosti
systém řízení výroby. Výrobky jsou uváděny
podle ČSN EN ISO 9002. V roce 2003 systém
na trh s označením CE.
recertifikovala podle ČSN EN ISO 9001:2001.
Prefa Brno a.s. zajišťuje zkoušky autorizova-
Vlastnosti výrobků jsou popsány podnikovými
Ověřování funkce systému řízení jakosti a jeho
nou a notifikovanou osobou :
normami předmětovými. Všechny deklarova-
Technické normy
certifikaci provádí Certifikační orgán 3001,
——Qualiform, a.s.
né vlastnosti, zkušební postupy a protokoly
TZÚS Praha, s. p.
——TZÚS Praha, s.p. pobočka Brno
splňují požadavky příslušných částí norem
——TZUS Praha s.p. pobočka Ostrava.
českých (ČSN) nebo evropských (EN).
Výrobková certifikace
——U výrobků na Slovensko provádí zkoušky
TSÚS, n.o. pobočka Bratislava.
Prohlášení o shodě
Technické a užitné vlastnosti výrobků uváděných na trh společností Prefa Brno a.s. jsou
posuzovány podle zákona č. 22/97 Sb. v plat-
Kontrola jakosti
a zkušebnictví
ném znění a NV 163/2002 Sb. o technických
V souladu se Zákonem 22/97 Sb. o technických
požadavcích na stavební výrobky dokladuje výrobce shodu vlastností výrobků s vlastnostmi
Všechny výrobky společnosti Prefa Brno a.s.
určenými v technické specifikaci Prohlášením
u kterých to ukládá zákon jsou na základě
podléhají v souladu s firemními a kontrolními
o shodě (pro výrobky podle NV 163/2002 Sb.)
ověření autorizovanou osobou vystaveny
zkušebními plány kontrole jakosti. Podle
nebo ES prohlášením o shodě (pro výrobky
společnosti výrobkové certifikáty a stavební
těchto kontrolních plánů jsou v jednotlivých
podle NV 190/2002 Sb.)
technická osvědčení.
etapách výrobního procesu ověřovány
Výrobky, pro které byla vydána platná
deklarované vlastnosti prvků zkouškami.
pOZNÁMKY
požadavcích na stavební výrobky. U výrobků,
42
Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno, tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833, e-mail: [email protected]
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA spiroll
43
Prefa Brno a.s.
KANALIZACE
Prefa Brno a. s.
ředitelství společnosti
Kulkova 10/4231, 615 00 Brno
tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833
e-mail: [email protected]
komunikace
pozemní stavby
Praha
Kuřim
Oslavany
Brno
Veselí nad
Strážnice Moravou
Hodonín
ekologie
a nádržE
Trouby
infolinka: 800 260 003
Závod Kuřim
Blanenská 1190, 664 34 Kuřim
tel.: 541 422 101, fax: 541 422 105
Závod Oslavany
Nádražní 20, 664 12 Oslavany
tel.: 546 418 056, fax: 546 423 394
šachty
vpustI
ploty
Závod Strážnice
U Cihelny 1375, 696 62 Strážnice
tel.: 518 670 541, fax: 518 670 095
Logistický areál Strážniíce
Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice
tel.: 518 332 116, mobil: 724 019 535
vodorovné
konstrukce
Závod Hodonín
Na Výhoně 3527, 695 01 Hodonín
tel.: 518 353 474, fax: 518 351 684
prefabrikované
objekty
Strojní závod Veselí nad Moravou
Masarykova ul., 698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 518 322 533, fax: 518 322 541
výztuž
transportbeton
www.prefa.cz

Podobné dokumenty

TECHNICKÉ MATERIÁLY

TECHNICKÉ MATERIÁLY díky uspořádání atomů (obr. 2). Krystalické materiály mají další významnou vlastnost, existuje u nich zcela přesný bod tání. Amorfní materiály jsou vysoce viskózní (podchlazené) kapaliny, jejichž a...

Více

4.1.1 předpjaté stropní panely spiroll

4.1.1 předpjaté stropní panely spiroll STROPNÍ DÍLCE – PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL 4.1.2 PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL VÝŠKY 160 mm

Více

natura 2000 v české republice návrh ptačích oblastí

natura 2000 v české republice návrh ptačích oblastí s příznivým stavem z hlediska ochrany přírody v Evropě, ale soustředěné v Evropě, tj. s více než 50 % populace nebo areálu druhu v Evropě) nebylo vyhlášeno žádné významné ptačí území a vybrané druh...

Více

ŘEZ A-A

ŘEZ A-A BYTOVÝ DŮM S KOMERČNÍMI PROSTORY na pozemcích p.č. 64/1, 65, 66, k.ú. Nymburk

Více

CENÍK - Prefa Brno

CENÍK - Prefa Brno dlažba, obrubníky a přídlažba, zatravňovací dlaždice, odvodňovací žlaby, stropní desky, překlady, bednicí a zdicí tvarovky, silniční panely, plotové systémy, prvky venkovní architektury, výrobky DE...

Více