zde ke stažení

Transkript

zde ke stažení
MAGIS
st
TRÁT
M
ÉsTA LIB E REC
"41
Liberec'dneó'3
Čj.. sUUP/7l2ýl]l 545/09r-"
Mic,EellNncllt[blďÁ
Libc.ec )o(x.vŘlŇ|'vicc
Lib!..c ).llx.vntisl'ýjcc
46ó 05 .'abloooln]d Nisou
.ló6 05 J
lonecnad Nisdu
OZNAMENI
zÁE,íJENi ÚzE]\íNiEo iÍzENÍ Á Pozv,iNÍ K ÚSŤNIMÚ Jf,DN^Nl
Mi.ha€ l . Nactltn.bloýí'Nl Úboěí Ě.p.fi36n9' Rýooýice,46605 Jcblon.c nad Nisou.
AtcšNachlnebl,N!Úboiič.p' 4336'9. Rýnovic.,.ló6 05 J'bloD.c nld Niso! 5'
vj.l,' ir.."' i cil"l"' t i' |asb' | 'bde. LL\ vtJlh|j\i.c o.d \i.ou.46J ll I ibPřc]0.
Pilnyd Škod',!|če!o 77, B'|Á'ao3aJ cFkýD'b.
30'
K'a; škod"'á. U cih"l.! č.p'14s6,Liberoc)o.\ v.ltisllvice n NnÓu.46311 Liblr.c
Most
4t
D'o!hý
DtoubýMost 193'463
obec Dtouh1Moí,Ič 4ó?4,19''1,
.ooo/'do Ó
ld"€len -d"E'c''ood 'on"
-ddn'L'emn'horc/hoJnt||ode|Lí'po^mlůpU.
.o' j3'r'0'
v5v|"L''Áll1
úfm
5''
to' ]'!
' Ď' 2j2J
|o.o.,'o
Íizeni
ú.nní
ahÁjeno
dnem
bylo
DbuíýMo;t' zdůlodupiipmvYlok!]irypÚ Ústalbu, UÝedeným
r
Maghtrát měsb L ibcrec' strvebn j úřadv Libgrci, j ato ýalebn i úiadpříslušnýpodle s 1] odsl
ákon)' Ýe,aá
'ism' o áioí! ó 133/2006sb ' o úumin plánováli a ýavebí{miádÚ Gdebni
a
'
e
o
'
n
r
oZ j I o ' a á l ; J " 1 i
o
d
(
'
u
l
"
P
o
o
|
e
6
3
; o z d q' ' h D r d p i U L o . ' " r n ' | . \ e b í ' & o n ' ' o / í !
.
,
q
t
g
E
n
e
b
i
i
g
d
;
n
'
n
á
d
.
n
.
."-' ' . ' p'ojelnan
'""*'
;^.; .;.
"
9. Žáři ?009Gtřeila)v 10:00bodin
se sÓhúz&oupoTaných l Aedaci Í íshoýi slav eb! ilo úřrduv Liberci ' 1' pafu novébudor} M€isbáb
. - b ' . ú ň 4 . a o P o m T | qv * o 1 U . b ú
'h'o\'''sdo|J,.noBďú'
'
" r ' | . tIndt
U'3 b
nrr n p hl
s'
D'i ei. rrm m'm I o 'r
'
.i'
I
b
(
'
| Úedí d'''oo dě:a
V
"
c
'
'
n
d
.
.
d
.
'
o
e
e
.
'
q
L
'
.
b
'
'
u
'
g
o
-t."' od"'''
"
*
p
"
i
sťcda3oo ]7:00,vosbbidnypotclefonickédohodě),
&\Jd
.
o \ . o ů k a ?' J i ' I e ď . | \ p o ' " o Ú d o o ' m i ) t o ^ d ;
'|'Í \ 'uenj \".áío\''\o Ui" 'n' . Toho'p-d ý/dal'n
doplněni,
rozhodnuri\)'jádin k podk|adůmŤozhodnuii.pÓpříndě navň.oltj.ich
7 " D o d l |T d o r o s d . n ' U - - ' L o
ao'o'
ldoar| á'|
"by in.o
'ťhoo.' o]|' Dio -* p"l 'ou;to''^o"-'
sbvebnim;i;d.n Debona v dnémleieinépřhilpnémmislĚu sbvby nebopozeÚku' na nichžseíá
ámě' uskuteónil, a Io do doby veiejnéhoústtrí]ojennh'
zúěasbi|i sc veřejného
úsbjlo Jednánj}ice oýb z řad veřejnoíia mohlo.]iby lÓ véý ke
aařmi úi€ b veiejného
úínihojednáni,ao]' si spoleóného
zn@Íěnco'
Pověiený aměshan€
íďebního úřad!je podle ! ]72 odí' ] íavebniho átona oprÁVně. pii
plněni úkolůvstupovat na cizi pozgmky, sbvby a do íaýeb s rědooim jcjich v]aýnftů pii zjišťolini
| ó \ . á \ b ) J p o ' . m | un e b oo p d ' o v " nd| : | a 7 jd o " ' ' ' o o J . ' a d ú
o o a&n' sÓBq ' o ';Jod ''
stavebníúřad můžepodle s l73 Ódý' l íavebnihÓ zákona u]ožilpořádkÓ!Óu pokufu do
50 000 Kč bfru' kdo ávaŽnýn zPůsobemŤěŽu,jepofup v iíeni ánebo plnéníúkolůpod|e 172Ódí, l
$
sl ebniho zákoná Iím' ř agmÓžňUje opráWěnéúiedni osobčnobo osbě ji
Při'mé lsfop na sýr]j
Ng.há Ii se 'ě|Ťci z úěashíkůatlpovat'
M A G | 3 Ť R Á TM Ě s T Á
LIBEREc hň
předložíjehoáslupce pisemnouplDoumoc'
vedoucísbvebnlhoúřaduv
T ď o U Í , h e o i n s i b l t 9 1 é + n o n ' t r ř d n l d c ! . p o d o b ul 5 d n ů p' i i i . n , p , I n r . r y n d n c m p ^
$sťn| Í puéhnoí po\'ŽUjea dorutcnou:
,"'rrrr.d^,1l ! :ht'l
sejmutodre
RazíkÓ, podpisoÍgánu'heď potvfuje v}aělenia
oBEcNi ÚŘAD
a!: r. oouh!Mcí19j- ,.
ďl tbe'e. /
7\
/
Mi.hae]aN&hbeblolá. Na Úbočjó'p, 4]36,/29.
RiŤolica. 46605 hb|one.lad NisÓ!
Á|ešlÝehlnebl'Na Ubotíě p'.l]]6/29,Rýnovice'46605 Jab|onecnadNkou 5
víchvskÓda'UciheLnyóp']4j6,LiberecxxxvrarishvicanádNisou'463llLibere]o
Přemyslskoda.vlčeiii 77,Bílá.46]4] ČeskýDlb
KVětaskodová,U cjhelnyě p' 1456jLibcroc).y!x vÍatŇ|avicelad NÉou.,16]l l Libe@]o
obec D|ouhýMos! D]ÓubýMost l93,46].4l D|ouhýMosi
Dotčené
orgány ýáhi spé!f'
V ] \ t r . o d b ďz h h ' h o p í Ú e d' ; ' D ' I B e n - . . o ] ' , 6 0 ' o . ' b c ' ( | ! ď ^ / e ' !
W
o d h d o o n r y 'n á m 'D . E B e t
p | .J o o ' o ' ' b e É ( | s ' a . ! . J o
"'
ob@níúiadD|ouhýMoý' D|ouhÝMoí l93.46] l2 L]borec25

Podobné dokumenty

=-*?Ů}i*L

=-*?Ů}i*L Llpř*snění míst* *dběrrr : EivlI-EKo s.r.o. }11*t;-ir*

Více

pchery - EP ENERGY as

pchery - EP ENERGY as Náboj rotoru je připojen k rámu převodovky za použití volně uloženého ložiska (1). Ložisko přenáší zatížení rotoru přímo na rám (těleso) a udržuje celý pohon v chodu bez deformací a bez zatížení od...

Více

MEsrsKf fnAD No\.f JICiN

MEsrsKf fnAD No\.f JICiN podkladnpro vydrnl rozhodnuti(MEsBkt !i!d Novt Jidin, odbor izenniho Pliinovdnia $avebnihoitdu. oddele.rsbvebnihoiidu, niedni dny: pohd€li,stieda8:00 ll:0o, l2:LU _ r7:00hodin,itvnek12i00- l4:00nod...

Více