VYUŢITÍ MARKETINGU V PENZIONECH GAUDEO

Transkript

VYUŢITÍ MARKETINGU V PENZIONECH GAUDEO
SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.
Bakalářský studijní program:
Ekonomika a management
Studijní obor:
Marketing a management
VYUŢITÍ MARKETINGU V PENZIONECH
GAUDEO
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
Autor:
Stanislav BAJGL
Vedoucí bakalářské práce:
Ing. Martin PŘIBYL, Ph.D.
Znojmo, 2010
Prohlášení
Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Využití marketingu v Penzionech Gaudeo
jsem vypracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně
označil a uvedl v seznamu použitých zdrojů.
podpis
Ve Znojmě dne 30. 11. 2010
………………………………
Stanislav BAJGL
Poděkování
Rád bych na tomto místě poděkoval vedoucímu mé bakalářské práce
Ing. Martinu Přibylovi, Ph.D. za jeho cenné rady a čas, který mi věnoval při vypracování.
Dále bych chtěl poděkovat vedení Penzionů Gaudeo za poskytnutí informací
potřebných k vypracování bakalářské práce.
1
2
3
Abstrakt
Bajgl S.: Využití marketingu v Penzionech Gaudeo.
Bakalářská práce, Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo.
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Přibyl, Ph.D.
Bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhů řešení, které přispějí ke zvýšení
zatíženosti Penzionů Gaudeo v méně obsazených měsících. Práce je rozdělena do dvou
tematických částí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou specifikovány
pojmy z oblasti marketingu včetně rozšířeného marketingového mixu, dále pojmy z oblasti
cestovního ruchu se zaměřením na služby. V praktické části dojde nejdříve k seznámení
s Penziony Gaudeo, statistickému vyjádření zatíženosti v jednotlivých měsících, dále
analýze profilu návštěvníků, SWOT analýze Penzionů Gaudeo a analýze konkurence. Na
základě těchto informací vytváří autor návrh rozšířeného marketingového mixu s důrazem
na balíčky a jejich realizaci.
Klíčová slova
Cestovní ruch, ubytovací služby, marketing, rozšířený marketingový mix.
4
Abstract
Bajgl S.: Use of marketing in Pensions Gaudeo.
Bachelor work, Private school of economics Znojmo.
Supervisor bachelor work: Ing. Martin Přibyl, Ph.D.
Bachelor work deals with creating proposals solution, that will increase Pensions
Gaudeo workload in less busy months. The work is divided into two thematic sections on
the theoretical and practical. In the theoretical part are specified terms of marketing,
including the extended marketing mix, further terms of tourism, focusing on services.
In the practical part will be first to characterize the Pensions Gaudeo, statistical expression
of load in terms of each month, further analysis of the profile of visitors, SWOT analysis of
Pensions Gaudeo and competition analysis. Based on these informations, creates the author
a proposal extended marketing mix with an emphasis on the packages and their
implementation.
Key words
Tourism, accommodation services, marketing, extended marketing mix.
5
Obsah
Úvod ................................................................................................................................................... 8
Cíl práce a metodika .......................................................................................................................... 9
Teoretická část ................................................................................................................................. 11
Cestovní ruch ................................................................................................................... 11
1.1
1.1.1
Subjekt cestovního ruchu ......................................................................................... 12
1.1.2
Objekt cestovního ruchu .......................................................................................... 12
1.1.3
Formy cestovního ruchu ........................................................................................... 13
Služby v cestovním ruchu ................................................................................................ 14
1.2
1.2.1
Vlastnosti služeb ...................................................................................................... 14
1.2.2
Struktura služeb v cestovním ruchu ......................................................................... 15
1.2.3
Ubytovací služby...................................................................................................... 15
1.3
Marketing ......................................................................................................................... 17
1.4
Marketingový mix ............................................................................................................ 18
1.4.1
Produkt (Product) ..................................................................................................... 19
1.4.2
Cena (Price).............................................................................................................. 20
1.4.3
Místo – distribuce (Place) ........................................................................................ 21
1.4.4
Marketingová komunikace (Promotion) .................................................................. 21
1.4.5
Lidé (People) ............................................................................................................ 23
1.4.6
Spolupráce (Partnership) .......................................................................................... 24
1.4.7
Nabídka balíku služeb (Packaging) .......................................................................... 24
1.4.8
Programová specifikace služeb (Programming)....................................................... 25
SWOT analýza ................................................................................................................. 26
1.5
Praktická část ................................................................................................................................... 27
Charakteristika Penzionů Gaudeo .................................................................................... 27
2.1
2.1.1
Základní informace .................................................................................................. 27
2.1.2
Ubytovací služby...................................................................................................... 27
2.1.3
Restaurační služby ................................................................................................... 28
2.1.4
Služby recepce ......................................................................................................... 29
2.1.5
Prezentace Penzionů Gaudeo ................................................................................... 29
2.1.6
Marketingové aktivity Penzionů Gaudeo ................................................................. 29
Hospodaření Penzionů Gaudeo v letech 2009 a 2010 ...................................................... 30
2.2
2.2.1
Náklady .................................................................................................................... 30
2.2.2
Tržby ........................................................................................................................ 31
6
Statistické vyjádření zatíženosti Penzionů Gaudeo v jednotlivých měsících roku 2009
a 2010 ............................................................................................................................... 31
2.3
Analýza profilu návštěvníků Penzionů Gaudeo v jednotlivých typech sezony ....... 33
2.3.1
2.4
SWOT analýza Penzionů Gaudeo vztahující se k navrhovanému řešení ......................... 34
2.5
Analýza konkurence ......................................................................................................... 35
2.5.1
Hotel Sobol .............................................................................................................. 35
2.5.2
Hotel Vranov ............................................................................................................ 36
2.5.3
Penzion M ................................................................................................................ 36
2.5.4
Penzion Na Stráni ..................................................................................................... 37
2.5.5
Penzion U Pařezu ..................................................................................................... 37
2.5.6
Výsledky analýzy konkurence ................................................................................. 38
Návrh víkendových balíčků v Penzionech Gaudeo.......................................................... 39
2.6
2.6.1
Balíček pro novomanžele ......................................................................................... 39
2.6.2
Balíček pro rodiny s dětmi ....................................................................................... 42
2.6.3
Balíček pro partu kamarádů ..................................................................................... 45
Další složky rozšířeného marketingového mixu .............................................................. 47
2.7
2.7.1
Propagace ................................................................................................................. 47
2.7.2
Distribuce ................................................................................................................. 49
2.7.3
Lidé .......................................................................................................................... 53
2.7.4
Partnerství ................................................................................................................ 54
Ekonomické vyjádření navrhovaného řešení ................................................................... 54
2.8
2.8.1
Náklady na pořízení cyklistického vybavení ........................................................... 54
2.8.2
Ostatní náklady......................................................................................................... 55
2.8.3
Celkové náklady a zisk navrhovaných balíčků ........................................................ 55
Závěr ................................................................................................................................................ 57
Přehled literatury .............................................................................................................................. 59
Seznam grafů a tabulek .................................................................................................................... 62
Přílohy .............................................................................................................................................. 63
7
Úvod
Cestovní ruch zažil v České republice obrovský boom po roce 1989. V této době
začala narůstat poptávka po službách cestovního ruchu, což umožnilo vznik subjektů
podnikajících v cestovním ruchu. Během následujících let se stal cestovní ruch v České
republice důležitým odvětvím podílejícím se na zaměstnanosti a tvorbě HDP. Celosvětová
krize, která vypukla v roce 2008, však přinesla útlum také do oblasti cestovního ruchu.
Tato krize dopadla i na obyvatele ČR, kteří si již nemohou dovolit letní zahraniční
dovolenou tak jako v předchozích letech, a proto dávají přednost trávení své dovolené
v tuzemských destinacích.
Podnikatelé v tuzemských destinacích se na nárůst návštěvnosti museli připravit,
a proto začali s výstavbou nebo rekonstrukcí svých ubytovacích zařízení. Významným
způsobem jim k tomu pomáhá Evropská unie, která provozovatelům v rámci programů
rozvoje místního cestovního ruchu poskytuje dotace. Skutečnost, že obyvatelé ČR volí
v létě tuzemskou namísto zahraniční dovolené, přináší provozovatelům ubytovacích
zařízení povinnost stále zlepšovat své služby, protože si turisté z dovolené v zahraniční
s sebou přináší určité zvyklosti a standarty, kterých se nechtějí vzdát. Samozřejmě
i v tuzemských turistických destinacích probíhá mezi ubytovacími zařízeními konkurenční
boj, a proto provozovatelé musí klást stále větší důraz nejen na kvalitu poskytovaných
služeb, ale také je nutné se věnovat marketingu. Jedná se například o využití nástrojů
propagace, kdy se ubytovací zařízení snaží jejich prostřednictvím zaujmout a získat nové
klienty. Velmi důležitá je také distribuce služeb ubytovacích zařízení, kdy se díky stále
novým trendům musí snažit nalézat moderní cesty, aby byli svým zákazníkům, co nejblíže
a umožnili jim volbu svých nabízených služeb.
Problémem většiny poskytovatelů letního rekreačního ubytování je výrazná
sezónnost nabídky služeb. Ubytovací zařízení zažívají nejvyšší obsazenost v měsících
červenci a srpnu, zato v ostatních měsících se potýkají s minimální obsazeností. Proto by
se měli provozovatelé snažit nalézt způsob, který by jim pomohl sezonu prodloužit. Tento
problém může ubytovacím zařízením pomoci vyřešit další prvek marketingu, konkrétně
marketingový mix. Právě vytvořením návrhu rozšířeného marketingového mixu jako
možného řešení, které by zvýšilo počet hostů zvoleného podnikatelského subjektu v méně
obsazených měsících, se věnuje autor ve své bakalářské práci.
8
Cíl práce a metodika
Cílem bakalářské práce je vypracovat návrh rozšířeného marketingového mixu pro
zvolený podnikatelský subjekt s důrazem na balíčky a jejich realizaci. Ve své práci se autor
zaměřil na podnikatelský subjekt Penziony Gaudeo.
Práce je rozdělena na několik dílčích cílů:
1. charakterizovat Penziony Gaudeo a jejich poskytované služby;
2. vyjádřit zatíženost ubytovacího zařízení v jednotlivých měsících;
3. na základě vyjádření zatíženosti navrhnout vhodné řešení, které by přispělo ke
zvýšení počtu hostů v méně obsazených měsících;
4. ekonomicky vyjádřit navrhované řešení.
Pro sestavení teoretické části byly použity poznatky z dostupné literatury, která se
zabývá problematikou týkající se marketingového mixu a cestovního ruchu. Pro praktickou
část bakalářské práce byly získány poznatky a informace z doby autorovy praxe
v Penzionech Gaudeo. Praxe probíhala od března do června roku 2010, kdy nejdříve
pracoval na pozici administrativního pracovníka. Náplní jeho práce byl telefonický kontakt
se zákazníky Penzionů Gaudeo, vyřizování písemné korespondence, vytváření a zasílání
faktur za ubytování a ubytovacích smluv. Od června do září roku 2010 pracoval na pozici
hlavního recepčního v recepci Penzionů Gaudeo, kdy náplní jeho práce bylo kromě
předchozího výčtu také ubytovávání hostů a vyřizování veškerých aktivit s ním spojených.
Autor se nejdříve zabývá charakteristikou Penzionů Gaudeo, jejich služeb
a stručným shrnutím hospodaření. Dále se věnuje statistickému vyjádření zatíženosti
Penzionů Gaudeo, konkrétně komparaci obsazenosti a počtu přenocujících osob
v jednotlivých měsících roku 2009 a 2010, analýze profilu návštěvníků penzionů a SWOT
analýze Penzionů Gaudeo. Informace potřebné pro tuto oblast praktické části byly získány
z vlastního pozorování během praxe, dále z interních zdrojů penzionů a také
z hloubkových rozhovorů s ředitelem Penzionů Gaudeo Mgr. Karlem Podzimkem. V další
části se zabývá analýzou konkurence na vranovské pláži. Ke grafickému srovnání ceny za
ubytování Penzionů Gaudeo s konkurenčními ubytovacími zařízeními byly využity ceny
v hlavní sezoně. Cílem analýzy konkurence je zjištění skutečností potřebných
9
k následujícímu návrhu řešení, které přispěje ke zvýšení počtu hostů v méně obsazených
měsících. Jako možné řešení byl vytvořen návrh rozšířeného marketingového mixu
s důrazem na balíčky a jejich realizaci. K vytvoření rozšířeného marketingového mixu byly
využity zdroje webových portálů, kde byly získány potřebné informace o formách
propagace a moderních způsobech distribuce služeb. K propagaci navrhovaných balíčků
byl vytvořen reklamní leták, který je součástí přílohy bakalářské práce. Tento reklamní
leták byl zpracován počítačovým programem „Gimp 2.6“. V neposlední řadě byly získány
informace od partnerů, kteří se podílejí na programu balíčků.
10
Teoretická část
1.1 Cestovní ruch
Cestovní ruch patří v posledních desetiletích mezi nejdynamičtější odvětví a je
významnou součástí tzv. průmyslu volného času. Cestovní ruch se také stal součástí
životního stylu velkého množství lidí, kteří pravidelně opouštějí své domovy a vyrážejí za
odpočinkem a poznáváním nových míst.
„Cestovní ruch se obecně definuje jako krátkodobý přesun lidí na jiná místa,
než jsou místa jejich obvyklého pobytu, za účelem pro ně příjemných činností“ (HORNER,
SWARBROOKE, 2003, str. 53).
„Za cestovní ruch je označován pohyb lidí mimo jejich vlastní prostředí do míst,
která jsou vzdálena od místa jejich bydliště, za různými účely, vyjma migrace a výkonu
normální denní práce“ (JAKUBÍKOVÁ, 2009, str. 18).
Další z definic cestovního ruchu přináší Indrová (2007, str. 9). Ta ve své knížce
uvádí, že ,,v rámci cestovního ruchu se každoročně dává na celém světě do pohybu
obrovské množství lidí, kteří zpravidla ve svém volném čase opouštějí dočasně místa
svého stálého bydliště za účelem rekreace, poznání, styku s lidmi a z celé řady dalších
důvodů, které nesouvisí s výdělečnou činností.“
Definici přinášející pochopení cestovního ruchu z hlediska jeho dvou rovin čerpal
autor od Ryglové (2003, str. 6), která píše, že „první rovinou je oblast spotřeby,
kdy cestovní ruch je brán jako způsob uspokojování potřeb a z druhého hlediska se jedná
o oblast podnikatelských příležitostí v mnoha oborech lidské činnosti, kdy je významnou
součástí ekonomiky společnosti.“
Pro podrobnější rozdělení oblasti cestovního ruchu byla zvolena definice od
Heskové (2006, str. 7), podle níž je ,,cestovní ruch otevřený a dynamický systém,
který tvoří dva podsystémy a to subjekt cestovního ruchu a objekt cestovního ruchu včetně
vzájemných vazeb.“
11
1.1.1 Subjekt cestovního ruchu
Jak uvádí Hesková (2006, str. 13), ,,subjekt cestovního ruchu reprezentuje účastník
cestovního ruchu. Z ekonomického hlediska je jím každý, kdo uspokojuje svoje potřeby
spotřebou statků cestovního ruchu v době cestování a pobytu mimo místo trvalého bydliště
a obvykle ve volném čase. Je nositelem poptávky a spotřebitelem produktu cestovního
ruchu.“ Účastníci cestovního ruchu se podle Heskové (2006, str. 13-14) dělí na:
 stálého obyvatele (rezident) – jedná se v domácím cestovním ruchu o osobu,
která žije alespoň šest po sobě následujících měsíců v jiném místě před příchodem
do jiného místa na kratší dobu než šest měsíců,
 návštěvníka (visitor) – je to osoba, která v domácím cestovním ruchu cestuje na
jiné místo v zemi svého trvalého bydliště na kratší dobu než šest měsíců,
 turistu (tourist) - je to osoba, splňující v domácím či zahraničním cestovním ruchu
kritéria návštěvníka. Účast turisty na cestovním ruchu je realizována alespoň
jedním přenocováním.
Z hlediska délky pobytu rozděluje Foret a Foretová (2008, str. 9) účastníky
cestovního ruchu na:

výletníka (excurisionist, sameday visitor) – jedná se o jednodenního návštěvníka,
který v novém místě strávil méně než 24 hodin a tudíž nepřenocoval,

krátkodobě pobývajícího turistu (short-term tourist) – pokud pobyt překročí
24 hodin a turista alespoň jednou přenocuje,

turistu na dovolené (holidaymaker) – jedná se o turistu při větším počtu dnů, tzn.
3 a více přenocování.
1.1.2 Objekt cestovního ruchu
Jak píše Hesková (2006, str. 15), „objektem cestovního ruchu je všechno, co se
může stát cílem změny místa pobytu účastníka cestovního ruchu. Jde o přírodu, kulturu,
hospodářství apod. Objektem cestovního ruchu je tak nositel nabídky. Tvoří ho cílové
místo, podniky a instituce cestovního ruchu. Subjekt cestuje do cílového místa jen tehdy,
12
když existuje vhodný ekvivalent na uspokojování jeho potřeb. Jeho součástí jsou služby
a zboží vyráběné podniky a institucemi cestovního ruchu v cílovém místě.“
1.1.3 Formy cestovního ruchu
Ve své knížce rozlišují Foret a Foretová (2008, str. 9-10) následující formy
cestovního ruchu:
 rekreační: realizovaný ve vhodném přírodním prostředí s cílem odpočinku,
reprodukce a zlepšení fyzické a psychické kondice,
 kulturně poznávací: zaměřený na poznávání historie, kultury, tradic a zvyků
vlastního i jiných národů,
 náboženský: patří sem návštěvy poutních a posvátných míst,
 vzdělávací: jehož cílem je něco nového se naučit (jazyky, sporty, umělecké
a řemeslné dovednosti, odborné profesní znalosti),
 společenský: kdy jde o setkávání příbuzných, vytváření přátelských vztahů
a známostí lidí se stejnými zájmy a zálibami o společenský život,
 zdravotní: zahrnuje nejen zdravotní prevenci, rehabilitaci, rekonvalescenci i léčení
následků nemocí v lázních či jiných zdravotně příznivých prostředích,
ale v poslední době stále častěji kondiční a relaxační pobyty (wellness),
 sportovní: kdy jde nejen o vlastní sportovní aktivity, ale i pasivní diváctví na
sportovních akcích,
 poznávání přírody: návštěvy přírodních rezervací, národních parků,
 dobrodružný: adrenalinové sporty, spojený s nebezpečím, testováním fyzických
a psychických vlastností účastníků,
 profesní: zahrnující podnikatelské, obchodně služební cesty, účast na kongresech,
účast na veletrzích a výstavách,
 politický: zahrnuje sjezdy, mítinky politických stran,
 nákupní: cestovní ruch představující cesty za nákupy,
 specifický: jako je například turistika pro vozíčkáře.
13
1.2 Služby v cestovním ruchu
Při poskytování služeb v cestovním ruchu je velmi důležité si uvědomit řadu
specifik, které musíme, pokud chceme být na trhu úspěšní, respektovat. S poskytováním
služeb souvisí také jejich vlastnosti, díky kterým jsou rozdílné např. od produktu. Těmto
vlastnostem se autor věnuje v dalším textu. Nyní nejdříve několik odborných definic
služeb.
Jak píše ve své knížce Kotler a Armstrong (2003, str. 256), „služba je jakákoliv
činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě
nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby může, ale nemusí být
spojena s hmotným produktem.“
Jak uvádí Jakubíková (2009, str. 23), „služby cestovního ruchu jsou službami
komplexními. Je potřebné si uvědomit, že jsou poskytovány mnoha podnikatelskými
i nepodnikatelskými subjekty nejen v samotném rekreačním prostoru, ale i v místě
poptávky. K tomu, aby byli návštěvníci spokojeni, je nezbytná spolupráce mezi
jednotlivými subjekty a také koordinace činností v daném rekreačním prostoru, v daném
čase a koordinace z hlediska funkcí služeb cestovního ruchu.“
Definice směřující k vlastnostem služeb byla zvolena od Tučkové (2009, str. 9),
která uvádí, že „služba je každá činnost, která poskytuje užitečný efekt bezprostředně již
svým průběhem, nikoli teprve hmotným statkem (zbožím).“
1.2.1 Vlastnosti služeb
Podle Kiraľové (2006, str. 12) jsou pro služby charakteristické čtyři vlastnosti,
a to:
 nehmatatelnost (intangibility) – služby jsou ve své podstatě nehmatatelné,
 proměnlivost (inconsistency) – proces poskytování služeb závisí na lidech,
což znamená, že jsou subjektivní a nelze je standardizovat,
 nedělitelnost (inseparability) – poskytování a spotřeba služeb je spjata s místem
a časem poskytování a je vázána na přítomnost zákazníka/hosta,
 pomíjivost (inventory).
14
Tuto skupinu vlastností služeb dále rozvádí Tučková (2009, str. 10) o další dvě
charakteristické vlastnosti. Jedná se o:
 nemožnost vlastnictví,
 obtížná vyjádřitelnost hodnoty.
1.2.2 Struktura služeb v cestovním ruchu
Obr. č. 1: Struktura sluţeb v cestovním ruchu
Služby v cestovním ruchu
Služby cestovního ruchu
Ostatní služby
Dodavatelské
Zprostředkovatelské
Specializované
služby
služby
služby pro CR
Služby místní
infrastruktury
v cílovém místě
informační
informační
informační
informační
dopravní
cestovních kanceláří
pojišťovací
obchodní
ubytovací stravovací
cestovních agentur
směnárenské
komunální
sportovně-rekreační
pasových orgánů
zdravotnické
kulturně-společenské
celních orgánů
policejní
lázeňské
záchranné
kongresové
poštovní
venkovského CR
a telekomunikační
průvodcovské
asistenční
animační
Zdroj: HESKOVÁ, 2006, str. 106
1.2.3 Ubytovací služby
Ubytovací služby patří v případě penzionu mezi nejdůležitější a jsou také největším
zdrojem příjmů. Proto by se měl personál vždy snažit, aby byly tyto služby poskytované
15
v co možná nejlepší kvalitě, aby byl zákazník spokojený a rád se k nám vracel. Je proto
samozřejmostí prvotřídně uklizený pokoj včetně čistého povlečení a ručníků, plně funkční
vybavení a také příjemná teplota.
Podle Indrové (2007, str. 31) ,,představují ubytovací služby základní podmínku pro
rozvoj cestovního ruchu. Můžeme je charakterizovat jako umožnění přechodného
ubytování mimo místo trvalého bydliště. Rozvoj ubytovacích zařízení je nerozlučně spjat
s politickými, hospodářskými a sociálními změnami ve společnosti, které zprostředkovaně
ovlivňují pohyb obyvatelstva mimo místo trvalého bydliště na vznik různých druhů
ubytovacích zařízení.“
1.2.3.1 Členění ubytovacích zařízení
Podle Jakubíkové (2009, str. 28) se ubytovací zařízení člení podle několika
hledisek, například:
 Podle způsobu výstavby na:

pevná (hotely, motely aj.),

částečně pevná (montované chaty),

přenosná (stany),

pohyblivá (lůžkové a lehátkové vozy, karavany, přívěsy, rotely aj.).
 Podle časového využití na:

celoroční,

sezónní.
1.2.3.2 Kategorie ubytovacích zařízení
Jak uvádí ve své knížce Galvasová a kol. (2008, str. 101), ubytovací zařízení se dělí
do kategorií:
 hotel – je ubytovací zařízení, které má nejméně 10 pokojů pro hosty a vybavení pro
poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených (zejména
stravovacích); hotel garni má vybavení jen pro omezený rozsah stravování
(nejméně snídaně),
16
 hostel - je veřejné ubytovací zařízení, které poskytuje za úhradu přechodné
ubytování a služby s ním spojené, a to celoročně nebo sezonně (maximálně
9 měsíců v roce),
 motel – je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty poskytující přechodné
ubytování a služby s tím spojené zejména pro motoristy,
 penzion – je ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným
rozsahem společenských a doplňkových služeb,
 ostatní ubytovací služby – kemp, chatová osada, turistická ubytovna, botel,
 dependance – jedná se o vedlejší budovu ubytovacího zařízení bez vlastní recepce,
organizačně související s hlavním ubytovacím zařízením, které pro dependence
zajišťuje
plný
rozsah
služeb
odpovídajících
příslušné
kategorie
a třídě a není vzdáleno více než 500 metrů.
1.3 Marketing
Jako první byla vybrána jedna z jednodušších definicí marketingu, a to od autorek
Bernátové a Váňové (2000, str. 15), která píše že „marketing je metodou, která zajistí,
abychom lidem, jenž představují poptávku, nabídli to, co právě potřebují, za cenu, kterou
jsou ochotni zaplatit, způsobem, na který jsou při nákupu zvyklí.“
Následující dvě definice jsou od Kotlera. Podle první z nich je „marketing věda
a umění objevit, vytvořit a dodat hodnotu, která uspokojí potřeby cílového trhu. Marketing
identifikuje dosud nevyplněné potřeby a požadavky. Definuje, měří a vyčísluje rozsah
vytipovaného a potenciální zisk.“ (KOTLER, 2005, str. 6)
Podle druhé definice ,,marketing definujeme jako společenský a manažerský
proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání
v procesu výroby a směny produktů a hodnot“ (KOTLER, WONG, SAUNDERS,
ARMSTRONG, 2007, str. 39).
Další definice od Světlíka (2005, str. 10) uvádí, že „marketing je proces řízení,
jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb
a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace.“
17
V neposlední řadě Solomon a kol. (2006, str. 6) píše, že „marketing je jedna
z činností vykonávaných organizacemi a sadou procesů pro vytváření sdělení a poskytnutí
hodnoty zákazníkům a pro řízení vztahů se zákazníky takovým způsobem, z něhož má
prospěch organizace a zájmové skupiny s ní spojené.“
Pokud bychom chtěli shrnout všechny tyto definice marketingu a vyvodit jednu
krátkou a výstižnou definici, zněla by: Marketing jsou veškeré činnosti firmy vztahující se
k trhu, kde se snaží upoutat a uspokojit zákazníka. Další oblast marketingu, na kterou se
autor zaměřil, je pro vytvoření bakalářské práce klíčová. Jedná se o tzv. marketingový mix.
1.4 Marketingový mix
Marketingový mix se dá jednoduše definovat jako soubor nástrojů, které jakákoliv
firma používá k dosažení marketingových cílů. Marketingový mix zahrnuje vše, čeho
může firma využít, aby vyvolala a ovlivňovala poptávku po svém produktu nebo službě.
Jak píše Jakubíková (2008, str. 146), „marketingový mix je soubor proměnných,
připravených k tomu, aby výrobní program firmy byl co nejblíže potřebám a přáním
cílového trhu.“
Jiná definice od Jakubíkové (2009, str. 182) uvádí, že „marketingový mix
představuje operativní a praktickou konkretizaci procesu marketingového řízení. Jedná se
o soubor kontrolovatelných marketingových proměnných, které vhodně zvolenou
kombinací umožňují firmě či organizaci dosáhnout cílů prostřednictvím uspokojení potřeb
a přání i řešení problémů cílového trhu.“
Marketingový mix je podle Kotlera a kol. (2007, str. 70) „soubor taktických
marketingových nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky podle cílových trhů.“
Jak uvádí Foret, Procházka, Urbánek (2005, str. 89), „marketingovým mixem je
označována skupina čtyř faktorů. Podle začátečních písmen jednotlivých slov označující
anglicky čtveřici faktorů se také někdy píše o čtyřech P“. Mezi tuto čtveřici faktorů se řadí:
 product – produkt,
 price – cena,
 place – distribuce,
18
 promotion – marketingová komunikace.
Tato podoba marketingové mixu neboli 4P se označuje jako základní marketingový
mix. V cestovním ruchu se základní marketingový mix rozšiřuje o další čtyři faktory.
Podle Jakubíkové (2009, str. 183) se jedná o:
 people – lidé,
 packaging – balíčky služeb,
 programming – tvorba programů,
 partnership – spolupráce, partnerství, koordinace.
1.4.1 Produkt (Product)
Produkt je základem každého marketingového mixu a v marketingu se dělí na
jádro, reálný produkt a rozšířený produkt. Jádro označuje užitek, který je motivem nákupu
produktu. Reálný produkt zahrnuje znaky jako: provedení, kvalita, design, značka a obal.
Rozšířený produkt obsahuje další znaky, které mají nehmatatelnou povahu. Jedná se
například o záruky, poradenství, servis atd.
Jak uvádí Foret a Foretová (2008, str. 35), „podle vymezení americké marketingové
asociace se za produkt považuje to, co lze na trhu nabízet k pozornosti, k získání,
k používání nebo ke spotřebě, co má schopnost uspokojit přání nebo potřebu druhých lidí.“
Jak uvádí Kozel (2006, str. 37), „produkt nepředstavuje pouze hmotný výrobek,
ale může být zaměřen i na službu, osoby, místa, myšlenky a ideje. Je to tedy veškerá
nabídka, která se snaží uspokojovat určité potřeby.“
Produkt se skládá ze tří částí. Jedná se o:
 jádro – vyjadřuje užitnou hodnotu,
 vlastní (reálný) produkt – zahrnuje pět prvků: kvalitu, provedení, styl, značku, obal,
 rozšířený produkt- obsahuje služby jako jsou záruky, pojištění, dodací lhůty.
19
1.4.1.1 Životní cyklus produktu
Podle Jakubíkové (2009, str. 201) „během svého životního cyklu produkt prochází
čtyřmi etapami a to etapou zavedení, růstu, zralosti a úpadku.“
 Fáze zavedení – produkt je uveden na trh, příjmy z prodeje jsou malé, je zde velká
míra rizika a pomalý růst objemu prodeje. V této fázi je potřeba vynaložit
prostředky na propagaci.
 Fáze růstu – dochází k nárůstu objemu prodeje, tržeb a zisku. Doporučuje se
postupně snižovat cenu a dále využívat nástrojů podpory prodeje.
 Fáze zralosti – v této fázi je potřeba, aby se firma udržela nadále na trhu například
snižováním nákladů.
 Fáze úpadku – dochází k poklesu odbytu, tržeb a zisků.
1.4.2 Cena (Price)
Cena je z marketingového mixu nejsnadněji přizpůsobitelnou proměnnou a je
obvykle chápána jako částka účtovaná za výrobek nebo službu. Výzkumy dokládají,
že zákazníci si v cestovním ruchu často spojují vyšší ceny s vyšší kvalitou poskytovaných
služeb.
Jak píše De Pelsmacker, Geuens a Bergh (2003, str. 24), „cena je jediným
marketingovým nástrojem, který nic nestojí, naopak je zdrojem prostředků pro výrobu
a marketingové aktivity.“
Podle Kotlera a kol. (2008, str. 639) „je cena množství peněz požadovaných za
produkt nebo službu, nebo součet hodnot, které spotřebitelé vymění za výhody jim
připadající z vlastnictví nebo používání výrobku či služby.“
Při oceňování produktu nebo služby můžeme využít několika způsobů stanovení
ceny. Jak uvádí Foret, Procházka a Urbánek (2005, str. 102), „mezi tyto způsoby patří např.
nákladově orientovaná cena, která je stanovena na základě přímých a nepřímých nákladů.
Poptávkově orientovaná cena je vytvářena na základě poptávky. Pokud poptávka roste,
roste i cena. Pokud však poptávka klesá, klesá cena. Mezi další možné způsoby stanovení
cen patří nákladově orientovaná cena, cena stanovená na základě cen konkurence a dále
cena stanovená na základě marketingových cílů firmy.“
20
1.4.3 Místo – distribuce (Place)
Distribucí je označován pohyb produktů nebo služeb z místa jejich vzniku do místa
konečné spotřeby. Není rozhodující mít velké množství kvalitních výrobků, pokud
neurčíme vhodné distribuční cesty. Pokud tyto výrobky nedostaneme ke správným
zákazníkům, jsou nám k ničemu.
Jak uvádí Foret a Foretová (2008, str. 37), „rozhodnutí o tom, jakými cestami
(kanály) se náš produkt dostane na trh a k zákazníkovi, patří mezi nejdůležitější a následně
ovlivňuje použití ostatních marketingových nástrojů. Kupříkladu na výši ceny se odrazí,
zda se naše nabídka bude prezentovat prostřednictvím velkých prodejců nebo naopak
cestou malých, specializovaných cestovních agentur.“
V cestovním ruchu hrají významnou roli zprostředkovatelé služeb cestovního
ruchu, mezi které patří podle Heskové (2006, str. 143):
 maloobchodní – cestovní kanceláře – prodej konečným spotřebitelům –
– zákazníkům, klientům,
 velkoobchodní – touroperátoři – nákup a prodej služeb ve velkém, tuto funkci plní
i některé cestovní kanceláře (významný podíl prodeje např. pro dopravní
společnosti, hotelové společnosti),
 organizátoři zájezdů za odměnu – cestovní agentury – prodej zájezdů za provizi,
 sdružení manažerů cestovního ruchu a cestovních kanceláří – zastupování na
veletrzích, výstavách,
 organizátoři konferencí a kongresů – veškerá organizace akcí – rozpočet, místo
a vybavenost, cenové relace ubytování, jednání a pracovní program, rezervace
účastníků, společensko-zábavní program, stravování a občerstvení účastníků,
administrativní řízení akce.
1.4.4 Marketingová komunikace (Promotion)
„Marketingová komunikace označuje prostředky, jimiž se firmy pokoušejí
informovat spotřebitele, přesvědčovat je a připomínat jim - přímo nebo nepřímo - produkty
a značky, které prodávají“ (VAŠTÍKOVÁ, 2008, str. 138).
21
Marketingová komunikace je tvořena čtyřmi prvky, které jsou též nazývány jako
komunikační mix. Tento komunikační mix se podle Blithe (2006, str. 94) skládá z:
 reklamy,
 osobního prodeje,
 podpory prodeje,
 public relations.
Jak uvádí Jakubíková (2009, str. 238), „cílem komunikačního mixu je seznámit
cílovou skupinu s produktem a přesvědčit ji o nákupu, vytvořit věrné zákazníky, zvýšit
frekvenci a objem nákupů.“
1.4.4.1 Reklama
Podle Přikrylové a Jahodové (2010, str. 66) „je reklama pro řadu firem
nejdůležitějším prvkem komunikace. Jde o osobní formu komunikace, kdy různé subjekty
prostřednictvím různých médií oslovují své současné a potenciální zákazníky s cílem
informovat je a přesvědčit o užitečnosti svých výrobků, služeb či myšlenek. Reklama
poskytuje efektivní, poměrně levnou a rychlou metodu, jak oslovit zákazníka.“
1.4.4.2 Osobní prodej
„Při osobním prodeji dochází k osobnímu individuálnímu kontaktu se zákazníkem,
je možné pozorovat a sledovat chování a reakce zákazníka, získávat zpětnou vazbu. Jen při
osobním prodeji je možné identifikovat problém zákazníka, informovat ho s cílem snížení
jeho nejistoty a pomoci mu učinit nákupní rozhodnutí“ (ZAMAZALOVÁ, 2008, str. 205).
Jak píše De Pelsmacker, Geuens a Bergh (2004, str. 467), „osobní prodej má i své
nevýhody, mezi které patří zejména vysoké náklady a fakt, že každý zaměstnanec
představuje firmu poněkud rozdílným způsobem, což může vést k vyvolání rozporné image
společnosti.“
22
1.4.4.3 Podpora prodeje
Jak píše Machková (2009, str. 177), „podpora prodeje je neosobní formou
komunikace, krátkodobým podnětem, který podporuje nákupní chování zákazníků
a zvyšuje efektivnost prodeje výrobců i obchodních mezičlánků. Výdaje na podporu
prodeje určitých kategorií výrobků často převyšují výdaje na reklamu a u některých druhů
výrobků mohou náklady na podporu prodeje dosahovat 80 % z celkových marketingových
nákladů. Nejvýznamnějšími nástroji na podporu prodeje, které se zaměřují na konečné
spotřebitele, jsou vzorky, kupony, cenově výhodná balení, prémie, spotřebitelské soutěže,
poutače apod.“
1.4.4.4 Public relations
Podle informací, které ve své knížce uvádí Ftorek (2009, str. 24) „představuje
public relations soubor technik a aktivit ovlivňování mínění. Do značné míry určuje to, jak
je firma, úřad, instituce nebo veřejně činná a známá osoba vnímána veřejností nebo
některou zájmovou skupinou. Pokud chápeme a definujeme public relations v širším
smyslu jako aktivity směřující k ovlivňování mínění, spadá sem i většina kulturních
výstupů, v současnosti zejména masmediální produkce: film, zpravodajství, publicistika,
reklama a propaganda.“
1.4.5 Lidé (People)
Tato část marketingového mixu patří mezi nejvýznamnější pro všechny obory
cestovního ruchu. Člověk vystupuje ve dvou podobách, a to jako zaměstnanec a jako
zákazník. Každá společnost si musí při výběru pracovníků uvědomit, že se jejich
zaměstnanec stává součástí nabízené služby a při jejím prodeji je chování mnohdy
důležitější, než obsah služby samotný.
Podle Palatkové (2006, str. 135) „jsou lidé vyčleněni jako zvláštní složka
marketingového mixu cestovního ruchu vzhledem k tomu, že turismus je odvětví
23
postavené na osobním poskytování služeb, na kontaktu lidí s lidmi, kdy úroveň poskytnuté
služby ovlivňuje celkové hodnocení kvality produktu klientem.“
Jak píše Foret a Turčínková (2005, str. 39), „velice důležitý je pro oblast služeb
a cestovního ruchu výběr a řízení zaměstnanců. Ti jsou totiž neoddělitelně spjati
s nabízeným produktem. Do značné míry jsou jeho součástí.“
1.4.6 Spolupráce (Partnership)
Spolupráce je v cestovním ruchu velmi důležitá a je na ní závislá tvorba a realizace
většiny produktů. Cílem spolupráce je zvýšit atraktivitu místa, kde se služba odehrává,
zvýšit prodej nebo snížit náklady.
Podle Heskové (2006, str. 146) „mohou být typy kooperací ve formě horizontální
a vertikální. Horizontální spolupráce firem představuje spolupráci ve stejné úrovni
logistického pohybu produktů v určité oblasti (např. kooperace poskytovatele ubytovacího
zařízení a poskytovatele sportovních služeb). Vertikální kooperace sleduje logistický
pohyb produktů na principu dodavatel-odběratel. Příkladem vertikálních typů kooperací je
franchising. Tento typ kooperace je rozšířen v cestovním ruchu v oblasti ubytovacích
služeb, rychlého stravování, půjčoven automobilů apod.“
Jak píše Pourová a Stříbrná (2003, str. 95), „spolupráce mezi různými subjekty
nabídky produktu cestovního ruchu posiluje možnost přesvědčit odpovědné činitele ve
vládě a v parlamentu o hospodářském přínosu cestovního ruchu a o nutnosti jeho podpory,
včetně uvolnění finančních prostředků, např. na vybudování a udržování infrastruktury.“
1.4.7 Nabídka balíku služeb (Packaging)
Právě nabídka balíku služeb spojená s programováním ovlivnila nejvýrazněji
během posledních třiceti let oblast cestovního ruchu. Tvorba balíčků přináší mnoho výhod
pro zákazníky, kteří si balíček objednají, ale také pro poskytovatele služeb, kterým
poskytuje, např. nové příležitosti pro vznik partnerství. Může se jednat o balíky služeb,
mezi které paří např.: rodinná dovolená, horské túry, zájezdy pro seniory atd.
24
Jak píše Foret a Turčínková (2005, str. 40), „atraktivnost naší nabídky má
vícerozměrnou podobu. Málokdy je jedna složka (přírodní úkaz, kulturní památka) sama
o sobě tak jedinečná, že nám dokáže dlouhodobě přitahovat zájemce a návštěvníky.
Obvykle se turistům nabízejí stovky a tisíce více či méně podobných možností. Pod
pojmem balíček tedy v marketingovém mixu cestovního ruchu rozumíme něco víc, než jen
obvyklou kompenzaci předplaceného stravování při odjezdu z rekreace či při celodenním
výletu.“
Podle Hornerové a Swarbrookeho (2003, str. 294) „může být prostřednictvím
balíčků propagována určitá image destinace, například jako střediska uměleckých,
kulturních nebo sportovních akcí, které jsou v poslední době populární. Takových
krátkodobých zájezdů se nabízí množství. Jedná se například o speciální události, jako
umělecké festivaly, dále sportovní události a tematické zájezdy.“
Velmi důležitou vlastností balíků služeb a také hlavním důvodem jejich volby pro
další část bakalářské práce je, „že umožňují jejich poskytovatelům zvyšovat poptávku
v období mimo hlavní sezonu nebo v nejméně žádaných dnech, pokud jsou tyto balíky
nasměrovány na tato období. Balíky a programy šité na míru požadavkům různých skupin
zákazníků znamenají vyšší přitažlivost pro specifické cílové trhy (balíky pro milovníky
přírody, koupání, lyžování, turistiku, milovníky piva a vína aj.). V balících služeb je možné
lépe propojit různé subjekty poskytující služby cestovního ruchu a nabídnout služby
v mnohem atraktivnější podobě“ (ŠIMKOVÁ, 2008, str. 56).
1.4.8 Programová specifikace služeb (Programming)
Programování je určitým rozšířením produktu. Je to propojení a kombinace řady
služeb podle potřeb klientů s využitím speciálních činností zvyšujících atraktivitu
produktu.
,,Programování představuje techniku těsně spojenou s tvořením packagů. Zahrnuje
postupy, úkoly, časové rozvrhy, mechanismy, činnosti a rutiny, pomocí nichž je služba
poskytována klientovy (programy výletů, program společenských akcí), jenž mají zvýšit
konzumaci služeb zákazníkem či zvýšit atraktivnost packagů“ (RYGLOVÁ, 2003, str. 55).
25
Tvorba balíku služeb a programování mají za cíl podle Heskové (2006, str. 147)
„eliminovat působení faktoru času a místa, zlepšovat rentabilitu poskytovaných služeb,
využívat segmentační strategii a iniciovat kooperaci subjektů.“
1.5 SWOT analýza
SWOT analýza je metoda, která zahrnuje analýzu silných, slabých stránek,
identifikuje příležitosti a hrozby, které přináší prostředí.
Podle Kozla (2006, str. 39) je SWOT analýza „velmi jednoduchým nástrojem pro
stanovení firemní strategické situace vzhledem k vnitřním i vnějším firemním podmínkám.
Podává informace jak o silných (Strength), slabých (Weakness) stránkách, tak i o možných
příležitostech (Opportunities) a hrozbách (Threats). Cílem firmy by mělo být omezit své
slabé stránky, podporovat své silné stránky, využívat příležitostí okolí a snažit se předvídat
a jistit proti případným hrozbám. Silné a slabé stránky se vztahují k vnitřní situaci firmy,
příležitosti a hrozby vyplývají z vnějšího prostředí, které obklopuje danou firmu a působí
na ni prostřednictvím různých faktorů.“
26
Praktická část
2.1 Charakteristika Penzionů Gaudeo
2.1.1 Základní informace
Objekty Penzionů Gaudeo se nacházejí v areálu Vranovské pláže s.r.o., který je
vzdálen přibližně 3 km od městysu Vranov nad Dyjí. Tyto objekty moderního vzhledu byly
vystavěny ve dvou etapách jejich vlastníkem, společností SWN Moravia, s.r.o. V první
etapě v roce 2007 byla postavena budova A. Později v roce 2009 budova B a C, a to za
podpory Evropské unie, kdy v rámci programu Rozvoj udržitelného cestovního ruchu,
získala společnost SWN Moravia s.r.o. dotaci 10 350 226,- Kč. Z této částky činil
příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj 8 797 692.10,- Kč, zbylá část, čili
1 552 533.90,- Kč byl příspěvek z národních veřejných zdrojů. Další přístavba proběhla
v roce 2010, kdy byla vybudována restaurace Gaudeo s kapacitou 100 míst a školící
místnost, jejíž dokončení je plánováno v zimě 2010/2011. Penziony Gaudeo jsou držitelem
certifikátu Asociací hotelů a restaurací a certifikátu Cyklisté vítáni. Jsou vhodným
ubytovacím a stravovacím zařízením nejen pro rodiny s dětmi, manželské či partnerské
páry, skupiny přátel, ale také pro firemní školení nebo různé akce.
2.1.2 Ubytovací služby
Ubytování v Penzionech Gaudeo je možné ve třech budovách, a to ve starší budově
A a v novějších budovách B a C. Budovy penzionů se snaží svým přírodním vzhledem
zapadnout do prostředí, ve kterém se objekty nacházejí. V budově A se nachází v přízemí
recepce se vstupem do restaurace. Dále v prvním patře jsou čtyři dvoulůžkové apartmány
a ve druhém patře čtyři čtyřlůžkové apartmány. V budově B a C jsou k dispozici v přízemí
čtyři dvoulůžkové apartmány, stejně jako v prvním patře. Ve druhém patře jsou čtyři
čtyřlůžkové apartmány, tak jako v budově A. Celkem mají tedy Penziony Gaudeo
k dispozici dvanáct čtyřlůžkových a dvacet dvoulůžkových apartmánů s celkovou
kapacitou 88 lůžek. Ke každému apartmánu je v případě zájmu možné poskytnout
přistýlku. Všechny tyto apartmány mají velmi moderní a barevně laděný styl vybavení,
který díky využití dřeva, znázorňuje harmonii s přírodou. Každý apartmán má samostatný
27
vchod, balkón s výhledem na hladinu přehradního jezera, plně vybavenou kuchyň,
koupelnu, WC, televizi se satelitním příjmem a pro chladnější období také přímotopy.
Každý apartmán má přidělené parkovací místo na zabezpečeném parkovišti a pro cyklisty
je k dispozici úschovna kol.
Tab. č. 1: Ceník ubytování v Penzionech Gaudeo
Termín
Dítě
Hlavní sezona 1
20. 6. – 3. 7. (2009)
370,- Kč
19. 6. – 2. 7. (2010)
Hlavní sezona 2
4. 7. – 28. 8. (2009)
410,- Kč
3. 7. – 27. 8. (2010)
Mimo sezonu
29. 8. – 19. 6. (2009)
320,- Kč
28. 8. – 18. 6. (2010)
*do ceny není zahrnut ubytovací a rekreační poplatek. Rekreační poplatek činí
Dospělí
450,- Kč
490,- Kč
390,- Kč
pro osobu starší
18-ti let 12,- Kč/noc, ubytovací poplatek činí 2,- Kč/noc. Osoby mladší 18-ti let platí pouze
ubytovací poplatek 2Kč/noc
Zdroj: Webový portál Penzionů Gaudeo
2.1.3 Restaurační služby
Od července roku 2010 mohou hosté Penzionů Gaudeo využít stravování v nově
otevřené restauraci Gaudeo. Restaurace nabízí pro hosty stravování formou polopenze
nebo plné penze. Dále mohou hosté využít výběru jídel z velmi moderně, luxusně a na
vranovské pláži bezkonkurenčně postaveného jídelního lístku, který obsahuje tři druhy
polévek, šest druhů jídel z grilu, dva druhy těstovin, čtyři druhy zeleninových salátů, dále
jídla pro děti, sladkosti a několik druhů příloh. Milovníkům kvalitních vín může restaurace
Gaudeo nabídnout vinotéku obsahující mnoho druhů kvalitních vín z Vinných sklepů
Lechovice. Prostory restaurace je možné v případě zájmu pronajmout pro účely, jako jsou
oslavy, akce nebo firemní školení. Je zde také možnost zapůjčení projektoru a promítacího
plátna, notebooku, LCD televize, případně dalšího potřebného vybavení.
28
2.1.4 Služby recepce
Recepce nabízí služby, mezi které patří například zajištění různých výletů
s celodenním programem, půjčení sportovních potřeb, dětské postýlky, nářadí pro cyklisty
a vysoušeče vlasů. Prodej moravských vín, cyklistických a turistických map, dále možnost
uložení cenností v trezoru, vyprání prádla, možnost pokojové službyma v neposlední řadě
připojení na WiFi.
2.1.5 Prezentace Penzionů Gaudeo
Penziony Gaudeo jsou prezentovány na vlastních webových stránkách, jejichž
adresa je www.penzionygaudeo.cz. Na těchto stránkách je možná například 3D prohlídka
apartmánů, fotogalerie, dále shlédnutí videoprezentace penzionů a filmů natočených
společností RTA, které v rámci pořadu „Kam jedeš?“, prezentují Vranovsko a Penziony
Gaudeo jako ideální zařízení ke strávení dovolené na vranovské pláži. Na těchto webových
stránkách jsou také k dispozici ceníky ubytování, tipy na výlet, novinky a je zde možné
zajistit ubytování přes online formulář nebo na uvedených telefonních číslech.
2.1.6 Marketingové aktivity Penzionů Gaudeo
Penziony Gaudeo se od roku 2007 partnersky podílí na veškerých aktivitách
odehrávajících se na vranovské pláži. Nejprestižnější akcí je Vranovské léto, kdy se
střetávají nejlepší volejbalové týmy nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Součástí
Vranovského léta je bohatý doprovodný program zahrnující vystoupení hudebních skupin,
módní přehlídku apod. Mezi další významné akce, konané na Vranovské pláži patří Miss
Pláž. Loňská vítězka této soutěže se stala později také vítězkou České miss. Další akcí je
Výlov sektu ze dna přehrady, který každoročně přiláká spoustu návštěvníků.
29
2.2 Hospodaření Penzionů Gaudeo v letech 2009 a 2010
2.2.1 Náklady
V následujícím výčtu jsou abecedně seřazeny hlavní položky, které Penzionům
Gaudeo vyvolávají náklady. Jedná se o:
 čistící prostředky – náklady na prostředky, které používají uklízečky k úklidu
pokojů, recepce apod.,
 inzerce na internetu- do této položky patří reklama na internetu a úpravy webu,
 likvidace odpadu a ekologie – nákladovou položku tvoří odvoz odpadů,
 mzdové náklady – Penziony Gaudeo zaměstnávají manažera, hlavního recepčního,
pomocnou recepční, dvě uklízečky a při týdenních turnusech v hlavní sezoně 2
také pomocné uklízečky,
 odpisy – odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 opravy a údržba – náklady spojené se servisem sekačky, převinutím motoru,
opravou paraboly apod.,
 opravy a údržba nemovitostí – například oprava sprch, vodovodního potrubí apod.,
 praní prádla – náklady spojené s praním prádla externí společností,
 poštovné a zásilkové služby – poštovní služby využívají Penziony Gaudeo zejména
při odesílání ubytovacích smluv a faktur klientům formou dopisu,
 reklamní materiál a služby – jedná se o náklady na reklamní tabule, bannery,
návrhy kampaně, propagace objektu, reklamní inzerce apod.,
 spotřeba elektrické energie a vody – náklady spojené se spotřebou elektrické
energie a vody,
 telekomunikace – recepce penzionů využívá ke své činnosti pevnou linku a mobilní
telefon,
 úroky – nákladové bankovní úroky,
 vybavení kanceláří a kancelářský materiál – mezi vybavení kanceláří patří
například tiskárna, kancelářský nábytek. Položku kancelářský materiál tvoří
pořadače, obaly, toner, obálky, psací potřeba, izolepa atd.,
 vybavení pokojů – patří sem např. nákup fénu, stolní lampy, háčků, svítidel,
schůdků, satelitu atd.,
 zákonné sociální a zdravotní pojištění – pojištění placené zaměstnavatelem,
 zákonné sociální náklady – patří sem příspěvek na stravování pro zaměstnance.
30
2.2.2 Tržby
V následujícím výčtu jsou abecedně seřazeny položky, které tvoří tržby Penzionů
Gaudeo. Jedná se o:
 tržby z prodeje hygienických výrobků – na recepci je možnost nákupu např.
zubního kartáčku, zubní pasty, holícího strojku, pěny na holení, hygienických
kapesníčků apod.,
 tržby z prodeje občerstvení – prodej občerstvení na akcích a školeních,
 tržby z prodeje turistických map a vín,
 tržby za služby – patří sem například tržby z pořádání akcí a školení,
 tržby za ubytování – nejvýznamnější výnosovou položkou.
Po výčtu nákladových a výnosových položek následuje statistické vyjádření
návštěvnosti Penzionů Gaudeo v jednotlivých měsících roku 2009 a 2010. Autor se
nejdříve zaměří na procentuální vyjádření obsazenosti, poté na srovnání počtu osob, které
strávili v penzionech noc v jednotlivých měsících roku 2009 a 2010.
2.3 Statistické vyjádření zatíženosti Penzionů Gaudeo v jednotlivých
měsících roku 2009 a 2010
Graf č. 1: Obsazenost Penzionů Gaudeo v jednotlivých měsících roku 2009 a 2010
100%
90%
80%
86%
80% 82%
69%
70%
60%
50%
40%
2009
30%
2010
20%
10%
0%
11%
8% 8% 8%
4%
1%
17%
8%
0%1%
Zdroj: Práce autora
31
Z grafu vyjadřujícího obsazenost Penzionů Gaudeo v jednotlivých měsících roku
2009 a 2010 je zřejmé, že mezi měsíce s nejvyšší obsazeností patří v obou letech logicky
měsíce hlavní sezony 2, tzn. červenec a srpen. Měsíc červenec dosáhl v roce
2009 obsazenosti 80 % a v roce 2010 obsazenosti 86 %. Dále měsíc srpen dosáhl v roce
2009 obsazenosti 82 % a v roce 2010 obsazenosti 69 %. Měsíc červen má výrazně nižší
obsazenost, která v roce 2009 byla 8 %, tak jako v roce 2010. Září dosáhlo v roce
2009 obsazenosti 17 % a o rok později 8 %. Květnová obsazenost v roce 2009 byla
8 % a v roce 2010 činila 11 %. Obsazenost měsíců dubna a října je téměř zanedbatelná.
V měsíci listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu nestrávil v Penzionech Gaudeo noc ani
jeden člověk, čili obsazenost je nulová.
Graf č. 2: Srovnání počtu osob/noc v Penzionech Gaudeo v jednotlivých měsících
roku 2009 a 2010
2500
Počet osob/noc
2000
1500
1000
500
0
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
2009
0
0
0
14
258
306
1 943 1 935
452
70
0
0
2010
0
0
0
87
362
514
2 174 1 710
180
235
0
0
Zdroj: Práce autora
Další vyjádření zatíženosti umožňuje graf č. 2, který se zabývá srovnáním počtu
osob, kteří strávili noc v penzionech v jednotlivých měsících roku 2009 a 2010. Je zřejmé,
že mezi měsíce, kdy v penzionech strávilo noc největší počet lidí, patří opět měsíce hlavní
sezony 2, tzn. červenec a srpen. Čísla, vyjadřující počet osob trávících v penzionech noc,
jsou měsíci dubnu, květnu, červnu, září a říjnu mnohonásobně nižší. V návaznosti na
předchozí údaje i z grafu č. 2 je zřejmé že v ostatních měsících v penzionech nestrávil noc
nikdo.
32
Součástí statistického vyjádření zatíženosti Penzionů Gaudeo v roce 2009 a 2010 je
analýza profilu návštěvníků v jednotlivých typech sezony. Profil návštěvníků Penzionů
Gaudeo je znázorněn v následující tabulce č. 2.
2.3.1 Analýza profilu návštěvníků Penzionů Gaudeo v jednotlivých typech
sezony
Tab. č. 2: Profil návštěvníků Penzionů Gaudeo v jednotlivých typech sezony
Termín
Druh sezony
Hlavní sezona 20. 6. – 3. 7. (2009)
1
19. 6. – 2. 7. (2010)
Hlavní sezona 4. 7. – 28. 8. (2009)
2
Profil
návštěvníka
manželské
(partnerské) páry,
skupiny přátel
rodiny s dětmi
Počet
strávených
nocí
1-3 noci
7 nocí
3. 7. – 27. 8. (2010)
Mimo sezonu
29. 8. – 19. 6. (2009)
28. 8. – 18. 6. (2010)
manželské
(partnerské páry),
rodiny s dětmi,
skupiny přátel,
účastníci školení
1-3 noci
Motiv pobytu
cykloturistika,
rekreace
koupání,
cykloturistika,
rekreace
cykloturistika,
rekreace,
školení
Zdroj: Práce autora
Z tabulky č. 2 je zřejmé, že mezi nejčastější návštěvníky Penzionů Gaudeo v hlavní
sezoně 1, patří manželské nebo partnerské páry či skupiny přátel. Návštěvníci
v penzionech nejčastěji stráví jednu až tři noci. Motivem jejich pobytu v penzionech je
rekreace a cykloturistika.
V hlavní sezoně 2 patří mezi nejčastější návštěvníky penzionů rodiny s dětmi.
Tráví zde výhradně týdenní pobyty od soboty do soboty. Motivem jejich pobytu je
nejčastěji koupání, cykloturistika a rekreace.
Poslední skupinu tvoří návštěvníci, kteří navštěvují penziony mimo sezonu. Tuto
skupinu tvoří manželské či partnerské páry, rodiny s dětmi nebo účastníci školení. Délka
jejich pobytu je většinou 1-3 noci. Důvodem jejich pobytu je nejčastěji cykloturistika,
rekreace nebo účast na školení.
Na statistické vyjádření zatíženosti Penzionů Gaudeo v jednotlivých měsících roku
2009 a 2010 a analýzu profilu návštěvníků navazuje SWOT analýza Penzionů Gaudeo.
33
2.4 SWOT analýza Penzionů Gaudeo vztahující se k navrhovanému
řešení
V následujícím textu se autor zabývá SWOT analýzou, která se vztahuje
k navrhovanému řešení. Jejím cílem je charakterizovat silné, slabé stránky, příležitosti
a hrozby Penzionů Gaudeo.
Silné stránky:

kapacita penzionů,

poloha penzionů (střed vranovské pláže), klidné a příjemné prostředí,

nově postavené objekty penzionů,

nové a moderní vybavení apartmánů včetně vlastní kuchyňky,

vlastní parkoviště a restaurace,

WIFI připojení,

pravidelně aktualizované webové stránky,

vlastnictví certifikátu Cyklisté vítáni.
Slabé stránky:

sezónnost nabídky služeb,

v letních měsících vysoká teplota v podkrovních apartmánech,

restaurace nenabízí denní menu,

střecha restaurace sálá teplo,

odsavač par z restaurace obtěžuje hosty apartmánů v prvním patře budovy A
zápachem.
Příleţitosti:

rozvíjející se trend incentivní a kongresové turistiky,

reakce na vzrůstající trend zlepšování nabídky služeb pro cykloturisty,

zvyšování oblíbenosti balíčků služeb,

využití bohatství přírodních a kulturních památek v okolí,

moderní způsoby distribuce služeb.
Hrozby:

důsledky ekonomické krize,
34

snižování rozpočtů rodin,

špatná kvalita vody v jezeře Vranovské přehrady,

nepříznivé počasí v letních měsících.
2.5 Analýza konkurence
Následující text se zabývá analýzou ubytovacích zařízení na vranovské pláži. Cílem
této analýzy je zjistit, zda některé ubytovací zařízení nabízí balíčky služeb nebo vlastní
cyklistické vybavení, jehož pořízení je navrhováno v následující kapitole.
Mezi konkurenční ubytovací zařízení patří na vranovské pláži v abecedním pořadí
Hotel Sobol, Hotel Vranov, Penzion M, Penzion Na Stráni a Penzion U Pařezu. Na
vranovské pláži se nachází také kemp a množství rekreačních chat. Tato ubytovací zařízení
však pro analýzu konkurence nejsou uvažovány.
2.5.1 Hotel Sobol
První analyzované ubytovací zařízení má název Hotel Sobol. V následujícím textu
jsou charakterizovány jeho poskytované služby.
Ubytování: Hotel Sobol nabízí ubytování ve tří a čtyřlůžkových pokojích s možností
přistýlky. Celková kapacita hotelu je 70 lůžek. Mezi vybavení všech pokojů patří vlastní
koupelna se sprchovým koutem a WC.
Cena za ubytování: Cena za ubytování je nižší než v Penzionech Gaudeo. V průměru
dosahuje 70,7 % ceny Penzionů Gaudeo.
Stravování: Stravování v Hotelu Sobol není možné, protože nevlastní restauraci.
Služby cyklistům: Hotel Sobol nabízí cyklistům možnost bezpečného uložení kol.
Nabídka balíčků služeb: Hotel Sobol nenabízí balíčky služeb.
35
2.5.2 Hotel Vranov
Druhé analyzované ubytovací zařízení má název Hotel Vranov. V následujícím
textu je charakteristika jeho poskytovaných služeb.
Ubytování: Hotel Vranov nabízí ubytování v jedno, dvou a třílůžkových pokojích
s možností přistýlky. Celková kapacita hotelu je 114 lůžek. Všechny pokoje mají
předsíňku, sprchu a WC, plazmový televizor se SAT, chladničku a telefon.
Cena za ubytování: Cena za ubytování je nepatrně vyšší, než v Penzionech Gaudeo, a to
v průměru o 0,8 %.
Stravování: Stravování je možné ve vlastní restauraci přímo v hotelu.
Služby cyklistům: Hotel Vranov nabízí cyklistům možnost bezpečného uložení kol.
Nabídka balíčků služeb: Hotel Vranov nenabízí balíčky služeb.
2.5.3 Penzion M
Další analyzované ubytovací zařízení má název Penzion M. V následujícím textu
jsou charakterizovány jeho poskytované služby.
Ubytování: Penzion M nabízí ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích s možností
přistýlky. Celková kapacita penzionu je 88 lůžek. Všechny pokoje jsou vybaveny TV,
SAT, lednicí a sociálním zařízením.
Cena za ubytování: Cena za ubytování je nižší, než v Penzionech Gaudeo. V průměru
dosahuje 87,8 % ceny Penzionů Gaudeo.
Stravování: Stravování v Penzionu M není možné, protože nevlastní restauraci.
Služby cyklistům: Mezi služby cyklistům patří možnost zabezpečeného uložení kol a také
půjčení kol za poplatek.
Nabídka balíčků služeb: Penzion M nenabízí balíčky služeb.
36
2.5.4 Penzion Na Stráni
Předposlední analyzované ubytovací zařízení se jmenuje Penzion Na Stráni.
V následujícím textu jsou charakterizovány jeho poskytované služby.
Ubytování: Penzion Na Stráni nabízí ubytování ve dvou a čtyřlůžkových pokojích
s možností přistýlky. Celková kapacita penzionu je 36 lůžek. Mezi vybavení pokojů patří
skříň, stůl, židle, přímotop, TV, SAT, lednice, plně zařízená kuchyňka a sprcha + WC.
Cena za ubytování: Cena za ubytování je nižší než v Penzionech Gaudeo. V průměru
dosahuje 84,9 % ceny Penzionů Gaudeo.
Stravování: Penzion Na Stráni nemá vlastní restaurační zařízení, je však schopen zajistit
stravování v restauracích v okolí.
Služby cyklistům: Penzion Na Stráni nenabízí žádné služby pro cyklisty.
Nabídka balíčků služeb: Penzion Na Stráni nenabízí balíčky služeb.
2.5.5 Penzion U Pařezu
Posledním
analyzovaným
ubytovacím
zařízením
je
Penzion
U
Pařezu.
V následujícím textu je charakteristika jeho poskytovaných služeb.
Ubytování: Penzion U Pařezu nabízí ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích
s možností přistýlky. Celková kapacita penzionu je 19 lůžek. Mezi vybavení pokojů patří
pouze skříň a lednice. Sprcha a záchod je společná pro všechny hosty a nachází se na patře.
Cena za ubytování: Cena za ubytování je nižší než v Penzionech Gaudeo. V průměru
dosahuje 47,9 % ceny Penzionů Gaudeo.
Stravování: Stravování není možné, protože penzion nemá vlastní restauraci.
Služby cyklistům: Mezi služby pro cyklisty patří možnost bezpečného uložení kol.
Nabídka balíčků služeb: Penzion U Pařezu nenabízí balíčky služeb.
37
2.5.6 Výsledky analýzy konkurence
Výsledkem analýzy konkurence je, že žádné ubytovací zařízení na vranovské pláži
nenabízí balíčky služeb. Díky nabídce navrhovaných balíčků získají Penziony Gaudeo
velkou výhodu oproti ostatním konkurentům na vranovské pláži. Dalším důležitým
výsledkem analýzy je, že žádné ubytovací zařízení nevlastní cyklistické vybavení, jehož
pořízení je navrhováno pro tyto balíčky. Jedná se konkrétně o dvojkolo, Trail Gator a vozík
za kolo. Penziony Gaudeo se díky němu stanou jediným ubytovacím zařízením na
vranovské pláži, které ho bude vlastnit. Součástí výsledků analýzy konkurence je graf,
znázorňující srovnání ceny za ubytování Penzionů Gaudeo s konkurenčními ubytovacími
zařízeními na vranovské pláži.
Graf č. 3: Srovnání ceny za ubytování Penzionů Gaudeo s konkurencí
120%
100%
80%
60%
Cena za
ubytování
40%
20%
0%
Penziony Hotel Sobol
Gaudeo
Hotel
Vranov
Penzion M Penzion Na Penzion U
Stráni
Pařezu
Zdroj: Práce autora
Na základě údajů statistického vyjádření zatíženosti Penzionů Gaudeo v roce 2009
a 2010, analýze profilu návštěvníků a analýze konkurence, navrhuje autor ve své
bakalářské práci řešení, které by přispělo ke zvýšení návštěvnosti v měsících mimo hlavní
sezonu, kdy jsou tržby a obsazenost mnohonásobně nižší, než v měsících hlavní sezony.
Jedním z možných řešení, které by tento problém pomohlo vyřešit, je vytvoření návrhu
rozšířeného marketingového mixu s důrazem na balíčky a jejich realizaci. Zabývá se tedy
38
návrhem tří balíčků pro různé cílové skupiny. Součástí těchto balíčků je prvotřídní
ubytování, výborná strava v restauraci Gaudeo, bohatý program, ale hlavně přijatelná cena.
2.6 Návrh víkendových balíčků v Penzionech Gaudeo
2.6.1 Balíček pro novomanžele
Charakteristika balíčku: První balíček je navržen pro novomanžele, kteří přijedou do
Penzionů Gaudeo zažít nevšední romantický pobyt s bohatým programem, jehož vrcholem
je zážitek v podobě cykloturistického výletu do Rakouska na dvojkole.
Sluţby poskytované v balíčku:
-
svatební výzdoba pokoje,
-
svatební menu,
-
masáže, vířivka + láhev sektu,
-
degustace vín,
-
vyzkoušení dvojkola s kompetentní osobou,
-
cykloturistický výlet na dvojkole (Rakousko - Vídeň, vinné sklepy, ...),
-
možnost využití sběrného vozu,
-
romantický výlet na plachetnici po jezeře Vranovské přehrady + piknikový koš,
-
možný prodej balíčku i jako dárkový poukaz.
Program:
Pátek
14:00
- příjezd hostů, welcome drink
14:00 – 15:00 - ubytování
15:00 – 17:00 - romantický výlet na plachetnici s piknikem
18:00
- večeře
19:00 – 21:30 - masáže, vířivka + láhev sektu
39
Sobota
8:00
- snídaně podávaná na pokoj
10:30 – 11:30 - vyzkoušení dvojkola
12:00
- oběd
13:00 - 19:00 - cyklovýlet na dvojkole směrem Vídeň (využití sběrného vozu –
7Kč/km)
od 19:00
- večeře, po večeři odborná degustace moravských vín
Neděle
8:00
- snídaně podávaná na pokoj
10:30 – 12:00 - romantická procházka po pláži a hrázi Vranovské přehrady
12:00
- oběd
14:00
- odjezd hostů
2.6.1.1 Profil cílové skupiny balíčku pro novomanžele
V tabulce č. 3 se autor věnuje vytvoření profilu cílové skupiny, pro kterou je tento
balíček navržen.
Tab. č. 3: Profil cílové skupiny balíčku pro novomanţele
Profil účastníka
Věk
Novomanželé
18 – 60 let
Poskytované vybavení
Zájmy
Dvojkolo
Cykloturistika
Zdroj: Práce autora
40
2.6.1.2 Kalkulace balíčku pro novomanžele
Následující tabulka č. 4 se zabývá kalkulací balíčku pro 2 osoby. Jedná se
o kalkulaci jednotlivých položek s navrhovaným balíčkem spojených, zisku a celkové
prodejní ceny.
Tab. č. 4: Kalkulace balíčku pro 2 osoby
Poloţka
Cena bez
DPH
Zisk
DPH
Cena vč.
DPH
Pronájem plachetnice
640,- Kč
160,- Kč (20%)
0,- Kč
800,- Kč
Výzdoba pokoje
240,- Kč
60,- Kč (20%)
150,- Kč
300,- Kč
1 584,- Kč
396,- Kč (20%)
544,- Kč
1 980,- Kč
640,- Kč
160,- Kč (20%)
100,- Kč
800,- Kč
1 404,- Kč
156,- Kč (10%)
1 246,- Kč
1 560,- Kč
Stravování
Masáže + vířivka
Ubytování
56,- Kč
_
Degustace vín
480,- Kč
120,- Kč (20%)
0,- Kč
600,- Kč
Amortizace dvojkola
400,- Kč
100,- Kč (20%)
0,- Kč
500,- Kč
5 444,- Kč
156,- Kč (10%)
2 040,- Kč
6 596,- Kč
Poplatky
Celkem
_
56,- Kč
996,- Kč (20%)
Zisk z balíčku
*2 040,- Kč
*jedná se o zisk před zdaněním
Zdroj: Práce autora
2.6.1.3 Náklady na pořízení cyklistického vybavení - balíček pro novomanžele
V tabulce č. 5 jsou vyjádřeny náklady, které souvisí s pořízením cyklistického
vybavení, díky kterému je balíček možné realizovat.
Tab. č. 5: Náklady na pořízení cyklistického vybavení – balíček pro novomanţele
Poloţka
Cena bez DPH
DPH
Cena vč. DPH
Dvojkolo Viking Tarantino
15 992,- Kč
3 998,- Kč (20%)
19 990,- Kč
Celkem
15 992,- Kč
3 998,- Kč (20%)
19 990,- Kč
Zdroj: Práce autora
41
2.6.2 Balíček pro rodiny s dětmi
Charakteristika balíčku: Druhý balíček se zaměřuje na rodiny s dětmi. Výhodou tohoto
balíčku je, že díky vlastnictví cyklistického vybavení penziony, mohou rodiny, které mají
často problém s převozem nebo vůbec cyklistické vybavení nemají, strávit příjemný pobyt
a podnikat cykloturistické výlety v krásném prostředí společně se svými dětmi.
Sluţby poskytované v balíčku:
-
plavba na parníku,
-
prohlídka hradu Bítov, součástí je prohlídka paláce, zoologické zahrady včetně
výstavy psů, která čítá 50 nejrůznějších ras,
-
dva cykloturistické výlety,
-
možnost využití sběrného vozu,
-
půjčení Trail Gatoru,
-
půjčení vozíčku za kolo,
-
půjčení dětské postýlky,
-
návštěva krokodýlí farmy,
-
projížďka na elektrolodích,
-
lanové centrum,
-
degustace vín.
Akce na balíček – pro jedno dítě ubytování zdarma
Program:
Pátek
19:00
- večeře
od 20:00
- odborná degustace moravských vín, zajištění programu pro děti
Sobota
8:00 – 09:00 - snídaně
09:30
- cyklovýlet na krokodýlí farmu do Velkého Karlova (možnost
sběrného vozu – 7Kč/km)
42
15:00
- oběd
16:30
- projížďka na elektrolodích po jezeře Vranovské přehrady
19:00
- večeře
od 20:00
- pro rodiče možnost návštěvy živé hudby a zajištění programu pro
děti
Neděle
08:00 – 09:00 - snídaně
09:00 – 13:00 - plavba na parníku do obce Bítov, prohlídka paláce, zoologické
zahrad, včetně výstavy psů, na zpáteční cestě výlet na kole
13:00
- oběd
14:00
- návštěva lanového centra
16:00
- odjezd hostů
2.6.2.1 Profil cílové skupiny balíčku pro rodiny s dětmi
Následující tabulka č. 6 se zabývá vytvořením profilu cílové skupiny, pro kterou je
tento balíček navržen.
Tab. č. 6: Profil cílové skupiny balíčku pro rodiny s dětmi
Profil účastníka
Věk
Poskytované
Zájmy
vybavení
Dítě
0-3 let
Vozík za kolo
_
Dítě
3-6 let
Trail Gator
_
Rodiče
18 - 60
Dvojkolo
Cykloturistika
Zdroj: Práce autora
43
2.6.2.2 Kalkulace balíčku pro rodiny s dětmi
V tabulce č. 7 je vyjádřena kalkulace balíčku pro čtyřčlennou rodinu. Jedná se
o kalkulaci jednotlivých položek s navrhovaným balíčkem spojených, zisku a celkové
prodejní ceny.
Tab. č. 7: Kalkulace balíčku pro čtyřčlennou rodinu
Poloţka
Cena bez
DPH
Zisk
DPH
Cena vč.
DPH
Plavba na parníku
224,- Kč
56,- Kč (20%)
0,- Kč
280,- Kč
Prohlídka výstavy
228,- Kč
57,- Kč (20%)
0,- Kč
285,- Kč
Prohlídka krokodýlí farmy
128,- Kč
32,- Kč (20%)
0,- Kč
160,- Kč
Půjčení elektrolodí
440,- Kč
110,- Kč (20%)
100,- Kč
550,- Kč
Lanové centrum
520,- Kč
130,- Kč (20%)
100,- Kč
650,- Kč
1 944,- Kč
216,- Kč (10%)
1 532,- Kč
Ubytování
2 160,- Kč
60,- Kč
_
Degustace vín
480,- Kč
120,- Kč (20%)
0,- Kč
600,- Kč
Amortizace cyklistického
400,- Kč
100,- Kč (20%)
0,- Kč
500,- Kč
Poplatky
_
60,- Kč
vybavení
Celkem balíček bez stravy
4 424,- Kč
216,- Kč (10%) 1 712,- Kč
5 245,- Kč
605,- Kč (20%)
Zisk z balíčku bez stravy
Celkem balíček s polopenzí
*1 712,- Kč
5 400,- Kč
216,- Kč (10%)
+ 366,- Kč
6 465,- Kč
849,- Kč (20%)
Zisk z balíčku s polopenzí
Celkem balíček s plnou
penzí
*2 078,- Kč
6 120,- Kč
216,- Kč (10%)
+ 270,- Kč
7 365,- Kč
1029,- Kč
(20%)
Zisk z balíčku s plnou penzí
*2 348,- Kč
*jedná se o zisk před zdaněním
Zdroj: Práce autora
44
2.6.2.3 Náklady na pořízení cyklistického vybavení – balíček pro rodiny s dětmi
V tabulce č. 8 jsou vyjádřeny náklady, které souvisí s pořízením cyklistického
vybavení, díky kterému je balíček možné realizovat.
Tab. č. 8: Náklady na pořízení cyklistického vybavení – balíček pro rodiny s dětmi
Poloţka
Cena bez DPH
DPH
Cena vč. DPH
Trail Gator
1 199.20,- Kč
299.80,- Kč (20%)
1 499.00,- Kč
Vozík za kolo
7 992.00- Kč
1 998.00,- Kč (20%)
9 990.00,- Kč
9 191.20,- Kč
2 297.80,- Kč (20%)
11 489.00- Kč
Celkem
Zdroj: Práce autora
2.6.3 Balíček pro partu kamarádů
Charakteristika balíčku: Třetí balíček je navržen pro partu kamarádů, kteří si přijedou do
Penzionů Gaudeo užít tzv. „pánskou jízdu“. Program je tvořen adrenalinovými zážitky,
cykloturistickými výlety, ale také rybařením a „chlapským“ posezením u piva a dobrého
jídla.
Sluţby poskytované v balíčku:
-
cykloturistický výlet,
-
možnost využití sběrného vozu,
-
pečené kýta na rožni + pivo,
-
slaňování z mostu vedoucího na vranovskou pláž,
-
lanové centrum,
-
vyzkoušení water kitingu,
-
degustace vín,
-
rybaření.
Program:
Pátek
19:00
- večeře
45
Od 20:00
- odborná degustace moravských vín
Sobota
8:00 – 09:00 - snídaně
09:30 – 11:00 - slaňování z mostu vedoucího na vranovskou pláž
12:00
- oběd
13:00 – 17:00 - cyklovýlet Národním parkem Podyjí (možnost sběrného vozu 7Kč/km)
Od 17:30
- posezení na pláži Vranovské přehrady s večeří – pečená kýta na
rožni + pivo, možnost rybaření
Od 22:00
- možnost navštívit disco, součástí balíčku je poukaz na alkoholický
nápoj zdarma
Neděle
08:00 – 09:00 - snídaně
09:30 – 11:00 - návštěva lanového centra
12:00
- oběd
13:00 – 15:00 - water kiting na Vranovské přehradě
16:00
- odjezd hostů
2.6.3.1 Profil cílové skupiny balíčku pro partu kamarádů
V následující tabulce č. 9 se autor věnuje vytvoření profilu cílové skupiny, pro
kterou je tento balíček navržen.
Tab. č. 9: Profil cílové skupiny balíčku pro partu kamarádů
Profil účastníka
Věk
Muž
20 – 50 let
Poskytované vybavení
Zájmy
Možnost zajištění půjčení kol
Cykloturistika, adrenalinové sporty
Zdroj: Práce autora
46
2.6.3.2 Kalkulace balíčku pro partu kamarádů
V tabulce č. 10 je vyjádřena kalkulace balíčku pro 1 osobu. Jedná se o kalkulaci
jednotlivých položek s navrhovaným balíčkem spojených, zisku a celkové prodejní ceny.
Tab. č. 10: Kalkulace balíčku pro 1 osobu
Poloţka
Cena bez DPH
DPH
Zisk
Cena vč.
DPH
Stravování
872,- Kč
218,- Kč (20%)
327,- Kč
1 090,- Kč
Ubytování
702,- Kč
78,- Kč (10%)
623,- Kč
780,- Kč
28,- Kč
_
_
28,- Kč
1 200,- Kč
300,- Kč (20%)
100,- Kč
1 500,- Kč
Waterkiting
480,- Kč
120,- Kč (20%)
0,- Kč
600,- Kč
Lanové centrum
240,- Kč
60,- Kč (20%)
100,- Kč
300,- Kč
Rybaření
160,- Kč
40,- Kč (20%)
100,- Kč
200,- Kč
Ochutnávka vín
240,- Kč
60,- Kč (20%)
0,- Kč
300,- Kč
3 922,-Kč
78,- Kč (10%)
Poplatky
Slaňování
Celkem
1 250,- Kč
4 798,- Kč
798,- Kč (20%)
Zisk z balíčku
*1 250,- Kč
*jedná se o zisk před zdaněním
Zdroj: Práce autora
2.7 Další složky rozšířeného marketingového mixu
2.7.1 Propagace
Pokud se jakákoliv firma nebo organizace rozhodne pro vytvoření nového, dosud
neznámého produktu, je vždy velmi důležité věnovat pozornost propagaci. Výběr
vhodného nástroje propagace, vhodné formy a načasování může zajistit rychlé oslovení
cílové skupiny, vznik poptávky po jejich službách a s ní souvisejících tržeb.
47
2.7.1.1 Propagace navrhovaných balíčků ve vlastní režii a prostřednictvím
partnerství
K propagaci navrhovaných balíčků bylo primární snahou zvolit finančně méně
náročné způsoby. Proto byly zvoleny formy propagace, na kterých jsou autor, zaměstnanci
nebo partneři schopni se podílet. Jako první způsob propagace byla zvolena reklama, která
bude mít podobu reklamního textu a bude umístěna přímo na webových stránkách
penzionů www.penzionygaudeo.cz. Tento informační text s nabídkou doporučuje autor
podpořit natočeným videoklipem, ve kterém budou představeny poskytované služby
v jednotlivých balíčcích. Tento videoklip bude dále zveřejněn na webových portálech
www.youtube.com a na stránkách Vranovské pláže s.r.o. (www.vranovska-plaz.cz), která
je partnerem Penzionů Gaudeo. Natočení videoklipu je vhodné pro potenciální zákazníky,
kteří se budou moci seznámit s nabízenými službami. Vytvoření videoklipu bude svěřeno
partnerovi Penzionů Gaudeo agentuře Kofroň P&A a budou se na něm podílet
i zaměstnanci penzionů. Jako další forma propagace navrhovaných balíčků byl zvolen
reklamní leták. Letáky budou k dispozici na recepci Penzionů Gaudeo a na hlavní recepci
Vranovské pláže. Reklamní leták byl navržen autorem bakalářské práce a budou vytištěny
partnerskou agenturou Kofroň P&A ve formátu A5, tzn. 210 x 148 mm v množství 100 ks.
Poslední navrhovanou formou propagace je reklamní samolepící fólie, která bude umístěna
na vozíku za kolo. Samolepící fólie umístěná na zadní straně vozíku bude mít rozměry
8 x 40 cm, jako nápis na fólii byl zvolen kontakt tzn. „www.penzionygaudeo.cz“ a bude
mít charakteristické barvy Penzionů Gaudeo, tzn. oranžovou a šedou. Vytvoření reklamní
fólie bude svěřeno taktéž partnerské agentuře Kofroň P&A.
Tab. č. 11: Náklady na propagaci ve vlastní reţii a prostřednictvím partnerství
Forma propagace
Uveřejnění
Náklady/ cena
bez DPH
Reklamní leták
recepce Penzionů Gaudeo
560,- Kč
recepce Vranovské pláže
Reklamní text + videoklip
penzionygaudeo.cz, vranovska-plaz.cz,
9 600,- Kč
youtube.com
Reklamní samolepící fólie
Celkem
vozík za kolo
650,- Kč
10 810,- Kč
Zdroj: Práce autora
48
2.7.1.2 Propagace navrhovaných balíčků prostřednictvím tisku
Pokud by se Penziony Gaudeo rozhodly pro investici do finančně náročnější formy
propagace navrhovaných balíčků, byla navržena propagace formou reklamy v turistickém
časopise Cykloturistika. Jedná se o časopis, ve kterém jsou zveřejněny tipy na trasy
a okruhy v Čechách i zahraničí, reportáže, cestopisy, rozhovory, testy kol, výletní cíle,
ale především přehledy cykloturistických produktů. Propagace bude mít podobu
reklamního textu s obrázky, který bude lákat cykloturisty do Penzionů Gaudeo.
Pro tuto formu tiskové reklamy v časopise byl zvolen formát 1/8 stránky A4.
Důvodem volby tohoto formátu je, že patří k neužívanějším formátům reklamy. Dále také
kvůli přijatelnosti finančního zatížení pro Penziony Gaudeo. Tuto reklamu je vhodné
umístit do únorového čísla časopisu Cykloturistika, protože v tomto období začínají lidé
plánovat svoji dovolenou. Pokud by se Penziony Gaudeo rozhodly pro opakování reklamy
v dalších číslech časopisu Cykloturistika, je zde možné dosáhnout celkové slevy 17 %.
Celkovou slevu tvoří: 7 % sleva za opakování + 10 % sleva za platbu předem (cca 14 dní
před uzávěrkou).
Tab. č. 12: Náklady na propagaci v časopise Cykloturistika
Formát
Náklady/cena bez DPH
1/8 stránky A4 – únorové číslo (plná cena)
17 800,- Kč
1/8 stránky A4 – opakování (sleva 17 %)
14 774,- Kč
Celkem
32 574,- Kč
Zdroj: www.cykloturistika.cz
2.7.2 Distribuce
Po vytvoření balíčků služeb je důležité, kromě jejich propagace také věnovat úsilí
nalezení co možná nejlepší a nejkratší cesty od jejich prodejce k potenciálním zákazníkům.
Penziony Gaudeo mohou využít k distribuci navrhovaných balíčků vlastní webové stránky
www.penzionygaudeo.cz, na nichž je možné získat veškeré informace o Penzionech
Gaudeo, cenách za služby, využít 3D prohlídky pokojů, videoprezentace, ale také se
informovat o navrhovaných balíčcích, je možná jejich distribuce. Distribuce probíhá
formou vyplnění online formuláře zájemcem. Recepční Penzionů Gaudeo, ihned po
49
obdržení poptávky telefonicky informuje zájemce o možnosti využití služeb, způsobu
platby a také mu poskytne veškeré potřebné informace o smlouvě o přechodném
ubytování, kterou Penziony Gaudeo se zájemcem uzavírají. Dále je možné navrhované
balíčky objednávat na uveřejněných telefonních číslech, ať už se jedná o pevnou linku
nebo mobilní telefon.
Dnešní trend je takový, že potenciální zákazníci jdou neustále s dobou, a proto se
firmy a organizace musí snažit hledat co nejmodernější a nejlepší způsoby distribuce,
aby byly svým zákazníkům nejblíže. V současnosti je nejvyužívanějším médiem
a způsobem distribuce internet, proto byly navrženy nové způsoby distribuce služeb
prostřednictvím internetu.
2.7.2.1 Návrh nových způsobů distribuce služeb
Následující text je věnován návrhu nových způsobů distribuce služeb Penzionů
Gaudeo, a to především navrhovaných balíčků. Jedná se o způsoby distribuce
prostřednictvím internetu, které jsou bez nákladového zatížení, ale také vyvolávající
náklady.
2.7.2.1.1 Kudyznudy.cz
Prvním způsobem distribuce navrhovaných balíčků prostřednictvím internetu je
uveřejnění na webovém portále www.kudyznudy.cz. Uveřejnění formou aktivit je pro
registrované ubytovací zařízení zdarma. Podmínkou je však, aby nebyla aktivita pouze
komerčního rázu, ale musí mít motivační zaměření pro vybranou lokalitu, což navrhované
balíčky splňují. Další podmínkou je, že musí být tato aktivita schválena provozovatelem
stránek.
2.7.2.1.2 Facebook.com
Mezi další velmi moderní způsob distribuce patří využití sociální sítě
Facebook.com. Facebook slouží ke komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních
dat, udržování vztahů a také zábavě. Se svými 500 miliony aktivních uživatelů patří mezi
největší sociální sítě na světě. Na sociální síti Facebook.com mohou zakládat firmy své
50
oficiální stránky, díky kterým mohou komunikovat se svými příznivci. Ke komerčním
účelům mohou také firmy využívat reklamu v podobě textových inzerátů doplněných
o obrázek. Autor navrhuje založení oficiálních stránek Penzionů Gaudeo, na kterých bude
svým příznivcům poskytovat informace o penzionech, informovat o novinkách a bude zde
možné objednávat navrhované balíčky. Založení těchto stránek je zcela zdarma. Díky
svému obrovskému boomu, množství uživatelů a nulovým nákladům je Facebook.com
ideálním nástrojem propagace Penzionů Gaudeo a distribuce navrhovaných balíčků.
2.7.2.1.3 Aukro.cz
Dalším z možných způsobů distribuce navrhovaných balíčků je využití aukčního
portálu www.aukro.cz. Tento portál patří v současné době mezi velmi využívaný způsob
nákupu a prodeje zboží nebo služeb, a to formou aukce nebo za pevnou cenu.
O oblíbenosti a využívanosti portálu www.aukro.cz uživateli svědčí zpráva ze srpna roku
2010 uveřejněná na webovém portále Svět aukcí (Zdroj: http://svet-aukci.cz, c.2010), ve
které se udává, že počet registrovaných uživatelů za rok 2010 vzrost o půl milionu na
současných 1 800 000 uživatelů. Zboží a služby jsou rozděleny do přehledných kategorií
a umožňují uživatelům prodej a nákup 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Výhodou a jedním
z důvodů volby této formu distribuce je, že pokud se nabízený produkt neprodá, aukční
portál Aukro.cz si nenárokuje žádnou provizi.
2.7.2.1.4 Hotel.cz
Internetový portál Hotel.cz patří mezi přední a nejrychleji rostoucí subjekty na trhu
s online ubytováním. Podle statistik navštíví měsíčně tento portál 200 000 návštěvníků.
Hotel.cz nabízí ubytování v různých ubytovacích zařízeních v České republice i na
Slovensku. Důvodem, proč doporučuji distribuci balíčku na tomto portále je, že prezentace
Penzionů Gaudeo je zcela zdarma, nákladem je pouze provize z prodeje balíčku.
2.7.2.1.5 Slevomat.cz
Novým a velmi moderním způsobem distribuce produktů je využití webového
portálu www.slevomat.cz. Tento portál funguje na základě tzv. „kolektivní kupní síly“.
Nabídka balíčku se objeví ve 24 hodinové nabídce, pokud má zájemce o tuto akci zájem
a chce získat slevu, klikne na „KOUPIT“ a zvolí platbu kartou nebo převodem. Aby byla
51
sleva aktivována, je potřeba, aby si balíček koupilo alespoň X lidí, jak je uvedeno v řádku
"Zbývá X zákazníků k aktivaci slevy". Platba proběhne vždy až po nákupu počtem X lidí.
Pokud se však nenajde potřebný počet zájemců, sleva se neaktivuje a obchod se zruší.
Zájemce o slevu na produkt musí nalákat co nejvíce kamarádů či známých, ať emailem,
nebo přes sociální sítě Facebook nebo Twitter.
2.7.2.1.6 Hromadneslevy.cz
Na podobném principu jako Slevomat.cz pracuje portál Hromadné slevy.cz. Každý
den se objeví jedno nové zboží a zůstane v nabídce tři dny, současně budou v nabídce tři
produkty. Pro každé zboží nebo službu bude stanovena zvýhodněná cena a minimální
počet zákazníků, kolik si daný produkt musí během tří dnů koupit, aby bylo dosaženo
cílené hromadné slevy. Pokud si zboží zájemce objedná, ale nenajde se předem určený
počet dalších zájemců, celý obchod se zruší. Zákazník tudíž nic nezaplatí, ale také nic
nedostane. Platba proběhne vždy až po objednání produktu dostatečným počtem zájemců.
Zájemce o slevu na produkt musí nalákat co nejvíce kamarádů či známých, ať emailem,
nebo přes sociální sítě Facebook nebo Twitter.
Tab. č. 13: Nákladové zatíţení jednotlivých způsobů distribuce navrhovaných balíčků
Místo uveřejnění
Náklady
www.aukro.cz
60 Kč + 3 % z prodejní ceny balíčku
www.facebook.com
bez nákladového zatížení
www.hotel.cz
15 % z prodejní ceny balíčku
www.hromadneslevy.cz
hodnota poskytnuté slevy
www.kudyznudy.cz
bez nákladového zatížení
www.slevomat.cz
hodnota poskytnuté slevy
Zdroj: Práce autora
Z tabulky č. 13 je zřejmé, že mezi způsoby distribuce bez nákladového zatížení
patří distribuce na webových portálech www.facebook.com a www.kudyznudy.cz.
Distribuce na ostatních webových portálech sice vyvolávají náklady, ale až v okamžiku
nákupu balíčku zákazníkem. Pokud se balíček neprodá, Penziony Gaudeo nic neplatí, což
je velkou výhodou distribuce na těchto webových portálech. V případě prodeje jsou tyto
náklady jednoznačně přijatelné, protože přinesou penzionům zisk a zároveň dojde díky
52
velkému počtu uživatelů těchto portálu k oslovení množství potenciálních zákazníků a také
k propagaci Penzionů Gaudeo.
2.7.3 Lidé
V oblasti cestovního ruchu hrají lidé, jako poskytovatelé služeb, obrovskou roli.
Mohou svým chováním ovlivnit klienty a významně se podílet na vytvoření jejich pocitů
z dovolené, zda se do našeho penzionu budou vracet nebo nás dále doporučovat.
Zaměstnanci Penzionů Gaudeo musí být připraveni, kromě každodenního styku s hosty,
řešit i situace méně příjemné, ať se již jedná o poruchy satelitního vysílání, zabouchnutí
klíčů, zranění dítěte, rozbitého vybavení pokojů apod., co možná nejrychlejším způsobem
a zároveň vytvořit návštěvníkům prostředí, aby jim tyto situace nepokazily radost
z dovolené. Odměnou pro tyto zaměstnance je vždy spokojený host, který při odjezdu
vyjádří osobně dík za vše, co pro něj během pobytu udělali a jak se o něj starali. Jednou
z možností je pozitivní vzkaz do hotelové knihy nebo návštěvní knihy na webových
stránkách penzionu. Proto by se na zaměstnance nemělo při závěrečném bilancování
sezony zapomínat, zaměstnavatel by si měl tyto skutečnosti uvědomit a bylo by vhodné
zaměstnancům určitou formou vyjádřit poděkování. Proto se autor věnuje vytvoření
motivačního programu pro zaměstnance Penzionů Gaudeo.
2.7.3.1 Motivační program pro zaměstnance
Všichni zaměstnanci Penzionů Gaudeo budou při vzorném plnění pracovních
povinností po ukončení sezony odměněni prémií v podobě částky 1000,- Kč. Dále budou
odměněni přenosným dárkovým poukazem na ubytování v Penzionech Gaudeo. Jedná se
o poukaz na třídenní ubytování pro dvě osoby, a to v období mimo hlavní sezonu. Dále
bude pro zaměstnance Penzionů Gaudeo uskutečněna akce na závěr sezony. Tato akce
proběhne formou vyhlídkové plavby na parníku po jezeře Vranovské přehrady. Součástí
plavby bude posezení s živou hudbou a rautem.
53
2.7.4 Partnerství
Velký vliv na poptávku po navrhovaných balíčcích má druh poskytovaných služeb
a atraktivita programu. Penziony Gaudeo, které poskytují ubytovací a stravovací služby,
proto musí oslovit řadu partnerů a požádat je o podílení se na vytvořeném programu.
Samozřejmě, že je nutné za poskytnuté služby partnerům zaplatit, ale mohou nám v rámci
partnerství poskytnout například slevu při opakovaném využívání jejich služeb apod.
V případě navrhovaných balíčků se v rámci partnerství podílí subjekty: společnost
Bakchus aktivity, která zajišťuje lanové centrum a pořádá slaňování z mostu vedoucího na
vranovskou pláž, dále Vranovská pláž, s.r.o., která zajišťuje výlety na elektrolodích a na
plachetnici, Mgr. Karel Podzimek jako instruktor a provozovatel water kitingu, disco
Skleník, která poskytne hostům Penzionů Gaudeo poukaz na nápoj, dále Agentura Kofroň
Production & Advertising podílející se na propagaci navrhovaných balíčků a v neposlední
řadě společnost SWN Moravia s.r.o., která v případě zájmu poskytne automobil pro účely
sběrného vozu při cykloturistických výletech.
2.8 Ekonomické vyjádření navrhovaného řešení
Tato část bakalářské práce se věnuje ekonomickému vyjádření vytvořeného návrhu
rozšířeného marketingového mixu. Nejdříve jsou charakterizovány náklady na pořízení
cyklistického vybavení a následně ostatní náklady. Další součástí je vyjádření celkových
nákladů a zisku z prodeje navrhovaných balíčků.
2.8.1 Náklady na pořízení cyklistického vybavení
Náklady jsou tvořeny částkou vynaloženou na pořízení cyklistického vybavení pro
jednotlivé balíčky, mezi které patří dvojkolo, Trail Gator a vozík za kolo. Celková částka
na nákup tohoto vybavení činí 31 389,- Kč vč. DPH. Jelikož bude pořizovatelem vybavení
firma SWN Moravia s.r.o., jakožto plátce DPH má nárok na odpočet daně, kterou zaplatila
při nákupu. Což znamená, že skutečně vynaložená částka činí 25 183.20,- Kč. Penziony
Gaudeo se však díky pořízení tohoto vybavení stanou více atraktivním zařízením, protože
54
hosté už nebudou muset vozit vlastní vybavení, což je mnohdy velmi obtížné nebo vlastní
vybavení nemají. Zároveň se stanou jediným zařízením na vranovské pláži, které tento
druh cyklistického vybavení vlastní. Do celkové ceny balíčků je započítána částka
500,- Kč jako amortizace cyklistického vybavení, takže se vynaložená částka bude
společnosti SWN Moravia s.r.o. prodejem balíčků vracet. Dále autor navrhuje možnost
půjčování cyklistického vybavení za poplatek hostům i mimo tyto balíčky nebo ho v rámci
partnerství pronajmout ostatním ubytovacím zařízením na vranovské pláži, z čehož plyne
další návratnost vynaložené částky. Návrh ceníku půjčování cyklistického vybavení je
součástí přílohy.
2.8.2 Ostatní náklady
Ostatní náklady jsou tvořeny pouze náklady na propagaci. Byly zvoleny formy
propagace s minimálním nákladovým zatížením. Proto byla navržena propagace formou
reklamního letáku, reklamního textu, videoklipu a reklamní fólie. Na této formě propagace
se bude podílet autor, který navrhnul reklamní leták, dále Penziony Gaudeo a jejich
partneři. Celková vynaložená částka na propagaci navrhovaných balíčků činí 10 810,- Kč
bez DPH. Distribuční náklady nejsou uvažovány, protože k jejich vyúčtování dochází až
při prodeji navrhovaných balíčků.
2.8.3 Celkové náklady a zisk navrhovaných balíčků
Následující tabulka č. 14 se zabývá vyjádřením celkových nákladů navrhovaných
balíčků.
Tab. č. 14: Celkové náklady navrhovaných balíčků
Poloţka
Cena bez DPH
Náklady na pořízení cyklistického vybavení
25 183.20,- Kč
Ostatní náklady
10 810.00,- Kč
Celkové náklady
35 993.20,- Kč
Zdroj: Práce autora
55
V následující tabulce č. 15 je vyjádřen zisk z prodeje jednotlivých navrhovaných
balíčků.
Tab. č. 15: Zisk z prodeje navrhovaných balíčků
Poloţka
Částka po zdanění
Zisk z prodeje balíčku pro novomanžele (2 osoby)
1 652.40,- Kč
Zisk z prodeje balíčku pro rodiny s dětmi (4 osoby)
1 386.70,- Kč*
1 683.20,- Kč**
1 901.90,- Kč***
Zisk z prodeje balíčku pro partu kamarádů (1 osoba)
1 012.50,- Kč
* zisk z balíčku s vlastním stravováním, ** zisk s balíčku s polopenzí, *** zisk z balíčku
s plnou penzí
Zdroj: Práce autora
56
Závěr
Cílem bakalářské práce bylo vypracovat návrh rozšířeného marketingové mixu pro
zvolený podnikatelský subjekt s důrazem na balíčky a jejich realizaci. Ve své práci se autor
zaměřil na podnikatelský subjekt Penziony Gaudeo.
Teoretická část bakalářské práce je rozdělena na několik částí, ve kterých jsou
nejdříve definovány pojmy z oblasti cestovního ruchu, mezi které patří objekt a subjekt
cestovního ruchu, jednotlivé typy cestovního ruchu, služby v cestovním ruchu a následně
jsou podrobněji charakterizovány ubytovací služby. Dále jsou definovány pojmy z oblasti
marketingu, a to převážně rozšířený marketingový mix.
Na základě získaných poznatků z teoretické části a také z autorovy praxe
v Penzionech Gaudeo byla vyhotovena praktická část bakalářské práce. Praktická část se
skládá z několika oblastí. První oblast se zabývá seznámením se základními informacemi
o Penzionech Gaudeo a také o službách, které nabízí. Další oblast je věnována
statistickému vyjádření zatíženosti Penzionů Gaudeo v jednotlivých měsících roku
2009 a 2010. Výsledkem tohoto statistického vyjádření je, že nejvyšší zatížení penzionů je
v měsících červenci a srpnu. V ostatních měsících je zatíženost penzionů nedostačující.
Byla provedena analýza profilu návštěvníků a analýza konkurence na vranovské pláži. Na
základě zjištěných skutečností se autor zabýval návrhem řešení, které by pomohlo zvýšit
počet hostů v méně obsazených měsících.
Navrhované řešení má podobu rozšířeného marketingového mixu, konkrétně
víkendových balíčků pro tři různé cílové skupiny. Současně bylo pro realizaci těchto
balíčků navrženo pořízení cyklistického vybavení. Jedná se o pořízení dvojkola, Trail
Gatoru a vozíku za kolo. Penziony Gaudeo a navrhované balíčky se stanou díky vlastnictví
tohoto vybavení atraktivnější.
První navržený balíček je určen pro novomanžele. Jeho součástí je ubytování ve
čtyřlůžkovém apartmánu, stravování formou plné penze a romantický program. Cena
balíčku činí 6 596,- Kč. Druhý balíček je určen pro rodiny s dětmi a jeho součástí je
ubytování ve čtyřlůžkovém apartmánu, stravování je možné zvolit ze tří způsobu
a program je tvořen aktivitami pro děti, rodiče i rodinu společně. Cena balíčku s vlastním
stravováním činí pro čtyřčlennou rodinu 5 245,- Kč. Pokud se rodina rozhodne pro balíček
57
s polopenzí, činí jeho cena 6 465,- Kč a konečně s plnou penzí 7 365,- Kč. Třetí balíček byl
navržen pro partu kamarádů. Součástí balíčku je ubytování dle individuálního požadavku
ve dvoulůžkovém či čtyřlůžkovém apartmánu, stravování formou plné penze a program
poskytující účastníkům zažít různorodé vyžití. Cena činí pro 1 osobu 4 798,- Kč.
Další část práce se věnuje ostatním složkám rozšířeného marketingového mixu.
Byly navrženy vhodné způsoby propagace balíčků, ať už s minimálními náklady a vlastní
účastí, kdy autor navrhnul propagační leták, který je součástí přílohy nebo také pokud se
Penziony Gaudeo rozhodnou pro nákladnější způsob propagace, a to formou reklamy
v časopise Cykloturistika. Dále se věnuje návrhu nových a moderních způsobů distribuce
služeb prostřednictvím internetu. Jedná se o využití webových portálu Aukro.cz,
Facebok.com, Hotel.cz, Hromadneslevy.cz, Kudyznudy.cz, Hromadneslevy.cz, Hotel.cz
a Slevomat.cz k distribuci navrhovaných balíčků. Byl také vytvořen motivační program
pro zaměstnance Penzionů Gaudeo, kteří budou při svědomitém plnění svěřených úkolů na
závěr sezony odměněny finančním obnosem. V poslední části bakalářské práce došlo
k ekonomickému vyjádření navrhovaného řešení, a to vyjádřením celkových nákladů, které
tvoří náklady na pořízení cyklistického vybavení a ostatní náklady, a dále zisku z prodeje
jednotlivých balíčků. Celkové náklady navrhovaných balíčků činí 35 993,- Kč. Zisk
z balíčku pro novomanžele činí 1 652,- Kč. Zisk z druhého balíčku, tzn. pro rodiče s dětmi
je trojí podle způsobu stravování. Zisk u vlastního stravování činí 1 387,- Kč, u polopenze
činí 1 683,- Kč a u plné penze 1 902,- Kč. Konečně u balíčku pro partu kamarádů činí zisk
na osobu 1 013,- Kč. Tento zisk z prodeje jednotlivých balíčků není snížen o částku, kterou
tvoří náklady vybraných způsobů distribuce.
58
Přehled literatury
Literární zdroje
BERNÁTOVÁ, M., VAŇOVÁ., A. Marketing pre samosprávy I. 1.vyd. Ekonomická
Fakulta UMB v Banské Bystrici, 2000. 180 s. ISBN 80-8050-337-8.
BLYTHE, J. Marketing. 1. vyd. SAGE, 2006. 184 s. ISBN 14–129-1034–X.
DE
PELSMACKER,
P.,
GEUENS,
M.,
VAN
DEN
BERGH,
J.
Marketing
Communications: A European Perspective. 2nd edition. Harlow: Pearson Edition, 2004.
578 s. ISBN 0-273-68500-7.
DE PELSMACKER, P., GEUENS, M., VAN DEN BERGH, J. Marketingová komunikace.
1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 581s. ISBN 80-247-0254-1.
FORET, M., FORETOVÁ, V., Marketing místního rozvoje a cestovního ruchu. 1. vyd.
Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2008. 120s. ISBN 978-80-9039143-7.
FORET, M., PROCHÁZKA, P., URBÁNEK, T. Marketing – základy a principy.
2. vyd. Brno: Computer Press, 2005. 149 s. ISBN 80-251-0790-6.
FTOREK, J. Public relations jako ovlivňování mínění. 2. vyd. Praha: Grada Publishing,
2009. 200s. ISBN 978-80-247-2678-6.
GALVASOVÁ, I., BINEK, J., HOLEČEK, J., CHABIČOVSKÁ, K., SZCZYRBA, Z.
Průmysl cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2008. 264s.
ISBN 978-80-87147-06-1.
HESKOVÁ, M. Cestovní ruch. 1. vyd. Praha: Nakladatelství FORTUNA, 2006. 223s.
ISBN 80-7168-948-3.
HORNER, S., SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného
času. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 488s. ISBN 80-247-0202-9.
INDROVÁ, J. Cestovní ruch. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2007. 120s.
ISBN 978-82-245-1252-5.
59
JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu.. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009.
288 s. ISBN 978-80-247-3247-3.
JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 272 s.
ISBN 978-80-247-2690-8.
KIRÁĽOVÁ, A Marketing hotelových služeb. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 158s.
ISBN 80-86929-05-1.
KOTLER, P. Marketing v otázkách a odpovědích. 1. vyd. Praha: CP Books, 2005. 130s.
ISBN 80-251-0518-0.
KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. 6. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 856s.
ISBN 80-247-0513-3.
KOTLER, P., WONG, V., SAUNDERS, J., ARMSTRONG, G. Moderní marketing.
1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 1048s. ISBN 978-80-247-1545-2.
KOTLER, P., WONG, V., SAUNDERS, J., ARMSTRONG, G. Principles of marketing:
Fifth European Edition. 12. vyd. Harlow (UK): Pearson Prentice Hall, 2008. 1020s.
ISBN 978-0-273-71156-8.
KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní
metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd.
Praha: Grada Publishing, 2006. 277 s. ISBN 80-2470-966-6.
MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 200s.
ISBN 978-80-247-2986-2.
PALATKOVÁ, M. Marketingová strategie destinace cestovního ruchu. Praha: Grada,
2006. 224 s. ISBN 80-247-1014-5.
POUROVÁ, M., STŘÍBRNÁ, M. Venkovská turistika. 1. Vyd. Klatovy: AgAkcent, 2003.
107 s. ISBN 80-903093-5-6.
PŘIKRILOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha:
Grada Publishing, 2010. 320s. ISBN 978-80-247-3622-8.
RYGLOVÁ, K. Cestovní ruch. 1. vyd. Brno: Brno International Business School, 2003.
68s. ISBN 80-86575-92-6.
60
SOLOMON, M. R., a kol., Marketing očima světových marketing očima světových
marketingových manažerů. Brno:Computer Press, 2006. 564 s. ISBN 80-251-1273-X.
SVĚTLÍK,
J.
Marketing
cesta
k
trhu.
1.
vyd.
Plzeň:
Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. 340s. ISBN 80-86898-48-2.
ŠIMKOVÁ, E. Manažerské a marketingové přístupy ve venkovské turistice. 1. vyd. Hradec
Králové: GAUDEAMUS, 2008. 95 s. ISBN 978-80-7041-586-3.
TUČKOVÁ, Z. Ekonomika služeb. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická
Znojmo, 2009. 112s. ISBN 978-80-87314-03-6.
VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb. Efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing, 2008.
232s. ISBN 978-80-247-2721-9.
ZAMAZALOVÁ, M. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada Publishing, 2008. 240s.
ISBN 978-80-247-2049-4.
Internetové zdroje
Ceník ubytování v Penzionech Gaudeo [online]. Poslední revize 2010 [cit.2010-10-02].
Dostupné z: <http://www.penzionygaudeo.cz/ubytovani.php>.
Počet registrovaných uživatelů na Aukru se přiblížil hranici dvou milionů [online].
Poslední revize 2010 [cit.2010-10-25]. Dostupné z: <http://www.svet-aukci.cz/novinky-uaukcnich-portalu/pocet-registrovanych-uzivatelu-na-aukru-se-priblizil-hranici-dvoumilionu/>.
61
Seznam grafů a tabulek
Grafy:
Graf č. 1: Obsazenost Penzionů Gaudeo v jednotlivých měsících roku 2009 a 2010 ......... 31
Graf č. 2: Srovnání počtu osob/noc v Penzionech Gaudeo v jednotlivých měsících roku
2009 a 2010 .......................................................................................................................... 32
Graf č. 3: Srovnání ceny za ubytování Penzionů Gaudeo s konkurencí .............................. 38
Tabulky:
Tab. č. 1: Ceník ubytování v Penzionech Gaudeo ............................................................... 28
Tab. č. 2: Profil návštěvníků Penzionů Gaudeo v jednotlivých typech sezony ................... 33
Tab. č. 3: Profil cílové skupiny balíčku pro novomanžele .................................................. 40
Tab. č. 4: Kalkulace balíčku pro 2 osoby ............................................................................ 41
Tab. č. 5: Náklady na pořízení cyklistického vybavení – balíček pro novomanžele ........... 41
Tab. č. 6: Profil cílové skupiny balíčku pro rodiny s dětmi................................................. 43
Tab. č. 7: Kalkulace balíčku pro čtyřčlennou rodinu ........................................................... 44
Tab. č. 8: Náklady na pořízení cyklistického vybavení – balíček pro rodiny s dětmi ......... 45
Tab. č. 9: Profil cílové skupiny balíčku pro partu kamarádů ............................................... 46
Tab. č. 10: Kalkulace balíčku pro 1 osobu .......................................................................... 47
Tab. č. 11: Náklady na propagaci ve vlastní režii a prostřednictvím partnerství ................ 48
Tab. č. 12: Náklady na propagaci v časopise Cykloturistika ............................................... 49
Tab. č. 13: Nákladové zatížení jednotlivých způsobů distribuce navrhovaných balíčků .... 52
Tab. č. 14: Celkové náklady navrhovaných balíčků ............................................................ 55
Tab. č. 15: Zisk z prodeje navrhovaných balíčků ................................................................ 56
62
Přílohy
Seznam příloh:
Příloha č. 1: Penziony Gaudeo – zadní pohled
Příloha č. 2: Penziony Gaudeo – přední pohled
Příloha č. 3: Interiér – čtyřlůžkový apartmán
Příloha č. 4: Interiér – dvoulůžkový apartmán
Příloha č. 5: Recepce Penzionů Gaudeo
Příloha č. 6: Logo Penzionů Gaudeo
Příloha č. 7: Návrh reklamního letáku
Příloha č. 8: Návrh ceníků půjčování cyklistického vybavení
Příloha č. 9: Mapa ubytovacích zařízení na vranovské pláži
63
Příloha č. 1: Penziony Gaudeo – zadní pohled
Zdroj: Fotogalerie Penzionů Gaudeo
Příloha č. 2: Penziony Gaudeo – přední pohled
Zdroj: Fotogalerie Penzionů Gaudeo
64
Příloha č. 3: Interiér – čtyřlůţkový apartmán
Zdroj: Fotogalerie Penzionů Gaudeo
Příloha č. 4: Interiér – dvoulůţkový apartmán
Zdroj: Fotogalerie Penzionů Gaudeo
65
Příloha č. 5: Recepce Penzionů Gaudeo
Zdroj: Fotogalerie Penzionů Gaudeo
Příloha č. 6: Logo Penzionů Gaudeo
Zdroj: Interní zdroje Penzionů Gaudeo
66
Příloha č. 7: Návrh reklamního letáku
Zdroj: Práce autora
67
Příloha č. 8: Návrh ceníku půjčování cyklistického vybavení
Dvojkolo
Vozík za kolo
Trail Gator
1 hodina
100,- Kč
70,- Kč
50,- Kč
3 hodiny
250,- Kč
170,- Kč
100,- Kč
Celý den
500,- Kč
400,- Kč
300,- Kč
Zdroj: Práce autora
Příloha č. 9: Mapa ubytovacích zařízení na vranovské pláţi
Zdroj:
Mapa
vranovské
pláže
[online].
2010
[cit.2010-11-15].
Dostupné
z:
<http://www.mapy.cz/#[email protected][email protected][email protected]=15>.
68

Podobné dokumenty

VYUŽITÍ MARKETINGU V ZÁMECKÉM HOTELU VRANOV

VYUŽITÍ MARKETINGU V ZÁMECKÉM HOTELU VRANOV SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

Více

Diplomová práce Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených

Diplomová práce Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ............................................................. 68

Více

Marketingová komunikace v rámci místního cestovního ruchu na

Marketingová komunikace v rámci místního cestovního ruchu na Schlüsselwörter: Marketingmix, Produkt, Direktmarketing, Partnerschaft, Tourismus.

Více

Kvantitativní a kvalitativní prostorová distribuce

Kvantitativní a kvalitativní prostorová distribuce němu dochází mimo běžné životní prostředí a ve volném čase". Podobně definuje cestovní ruch i E. Kopša (1969, 1970), s tím rozdílem, že klade hlavní důraz na motivaci: "Cestovní ruch je forma uspok...

Více

Infrastruktura 7

Infrastruktura 7 Kapacita skladu představuje schopnost skladu pojmout určitý rozsah zásob. Kapacita tedy představuje pojem statický, výkon představuje pojem dynamický. Kapacitu je možno vyjádřit v počtu m2 nebo m3 ...

Více

Marketingová komunikace pro destinaci

Marketingová komunikace pro destinaci 1. Geografický pohled: destinace je přirozený celek, který má z hlediska podmínek rozvoje cestovního ruchu jedinečné vlastnosti, odlišné od jiných destinací 2. Marketingový pohled: destinace je pro...

Více

kombinatorika - Student na prahu 21. století

kombinatorika - Student na prahu 21. století Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

80 let Vranovské přehrady

80 let Vranovské přehrady Návšt ěvníci Vranovska si mohou zajistit o víkendu 25.4.-27.4.2014 ubytování v ceně 80 Kč/osobu a noc v následujících ubytovacích zařízeních: Hotel Country Saloon - Vranov nad Dyjí (www.countrysalo...

Více