Pravidla „Soutěže o Nissan“

Transkript

Pravidla „Soutěže o Nissan“
Pravidla „Soutěže o Nissan“
Tato pravidla upravují spotřebitelskou soutěž nazvanou „Soutěž o Nissan“ (dále jen
„Soutěž“) a jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže v České
republice.
I. Pořadatel a Organizátor soutěže
1. Pořadatelem, technickým provozovatelem a organizátorem Soutěže je společnost BURDA
Media 2000 s.r.o., se sídlem Praha 6, Bubeneč, Na Zátorce 90/1, PSČ 160 00, IČ: 25611518,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 54708
(dále jen "Pořadatel").
II. Trvání soutěže
1. Soutěž probíhá od 15.11.2012 do 22.11.2012.
2. Soutěž končí rovněž vyčerpáním počtu výher.
III. Účast v soutěži
1. Soutěžícím je osoba, která odešle odpověď na soutěžní otázku
„Který multifunkční pomocník Micra ELLE vás propojí s přáteli, přehraje vám oblíbenou hudbu
a ještě vám ukáže tu správnou cestu na projížďce rušným městem?
a)
Nissan Connect
b)
Nissan Contact
c)
Nissan Communicator“
(dále jen „Soutěžní otázka“) na elektronickou adresu [email protected] (dále jen „Soutěžní email“) a stane se fanouškem Nissanu na jeho profilu „Nissan Česká republika“ umístěném na
Facebooku http://www.facebook.com/#!/nissan.cz?fref=ts (dále jen „Soutěžící“).
2. Součástí zprávy s odpovědí na Soutěžní otázku zaslané na Soutěžní e-mail budou identifikační
údaje Soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a
korespondenční adresa.
3. V rámci účasti v Soutěži je Soutěžící povinen uvádět pouze pravdivé informace.
4. Soutěžící je oprávněn účastnit se Soutěže, tedy zodpovědět Soutěžní otázku na Soutěžní email pouze jednou.
5. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18-ti let s trvalým pobytem na území České
republiky nebo s trvalým pobytem na území Slovenské republiky, vlastnící řidičské oprávnění
skupiny B, které splní pravidla Soutěže. Tím není dotčena skutečnost, že Soutěž probíhá
pouze na území České republiky.
6. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru
k Pořadateli.
7. Účast v Soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou.
IV. Výherce, výhry v soutěži a předání výher
1. První výhrou v Soutěži je zapůjčení osobního automobilu Nissan Micra Elle s plně
natankovanou nádrží na víkend 1. a 2. prosince 2012, dále voucher na nákup v obchodním
centru v České republice určeném Pořadatelem v hodnotě 10.000,- Kč a focení pro časopis
Elle. První výhru získává Soutěžící, jehož odpověď na Soutěžní otázku byla 100. správná v
pořadí. První výhra bude čerpána 1.-2. prosince 2012.
2. Druhou výhrou v Soutěži je zapůjčení osobního automobilu Nissan Micra Elle s plně
natankovanou nádrží na víkend a voucher na nákup v obchodním centru v České republice
určeném Pořadatelem v hodnotě 10.000,- Kč. Druhou výhru získává Soutěžící, jehož odpověď
na Soutěžní otázku byla 200. správná v pořadí. Druhá výhra v pořadí bude čerpána na základě
dohody výherce a Pořadatele nejpozději do uplynutí 3 měsíců od skončení Soutěže.
3. Třetí až šestou výhrou v Soutěži je zapůjčení osobního automobilu Nissan Micra Elle s plně
natankovanou nádrží na víkend. Třetí až šestou výhru získává vždy Soutěžící, jehož odpověď
na Soutěžní otázku byla 300., 400., 500., resp. 600. správná v pořadí. Třetí až šestá výhra
v pořadí bude čerpána na základě dohody výherce a Pořadatele nejpozději do uplynutí 3
měsíců od skončení Soutěže.
4. O výhře jsou výherci informování Pořadatelem e-mailem prostřednictvím kontaktů uvedených
Soutěžícím ve zprávě s odpovědí na Soutěžní otázku. Pokud se nepodaří výherce Soutěže
kontaktovat nejpozději do 3 dnů ode dne ukončení Soutěže, propadá výhra ve prospěch
Pořadatele.
5. První výhru předá Pořadatel výherci dne 30.11.2012 v Praze u dealera společnosti Nissan
(podrobně bude výherce informován ve zprávě, kterou mu bude oznámeno vítězství v Soutěži).
Převzetím první výhry se výherce zavazuje účastnit focení výherce s výhrou, které se
uskuteční dne 1. 12. 2012 v čase od 10 – 18 v prostorách hotelu Augustine na adrese
Letenská 12/33, a to pro marketingové účely Pořadatele a obchodního partnera poskytujícího
výhru „zapůjčení vozidla Nissan Micra ELLE“ v Soutěži. Pokud výherce nepřevezme výhru dle
první věty tohoto odstavce 5. čl. IV. těchto pravidel Soutěže, a/nebo se nezúčastní focení dle
věty druhé tohoto odstavce 5. čl. IV. těchto pravidel Soutěže, propadá výhra ve prospěch
Pořadatele. Výherce, který se zúčastní focení, se zavazuje poskytnout Pořadateli svolení k
užití fotografií (čímž se rozumí svolení k užití podoby soutěžícího, resp. jeho obrazového
záznamu na fotografiích), a to pro účely propagace Pořadatele a jeho smluvních partnerů.
6. Druhou až šestou výhru předá Pořadatel výherci vždy v pátek, který předchází víkendu,
v němž bude výhra dle dohody výhercem čerpána a to v Praze u dealera společnosti Nissan
(podrobně bude výherce informován ve zprávě, kterou mu bude oznámeno vítězství v Soutěži).
Pokud výherce nepřevezme výhru dle první věty tohoto odstavce 6. čl. IV. těchto pravidel
Soutěže, propadá výhra ve prospěch Pořadatele.
7. Vozidlo Nissan Micra ELLE, jehož zapůjčení je výhrou v Soutěži, je pojištěno pouze v rámci
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla („povinné ručení“) a není havarijně pojištěno.
V případě poškození vozidla výhercem nebo jinou osobou, které výherce umožnil vozidlo
použít, je výherce povinen uhradit provozovateli vozidla kompenzaci ve výši 10% nákladů
spojených s opravou škody. To neplatí v případě škody způsobené úmyslně, jež musí být
nahrazena v celém rozsahu.
8. Není-li mezi výhercem a Pořadatelem písemně dohodnuto jinak, je výherce povinen vrátit
zapůjčené osobní vozidlo Nissan Micra Elle vždy v poslední den čerpání výhry, tedy v neděli,
v místě jeho převzetí do 18:00 hod.
9. Výhry v Soutěži podléhají srážkové dani ve smyslu platných daňových zákonů České republiky.
V. Osobní údaje
1. Soutěžící uděluje svou účastí v Soutěži v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, bezplatný souhlas s elektronickým zpracováním svých osobních údajů
v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, datum narození Soutěžícího ze strany
Pořadatele za účelem prověření jejich platné účasti v Soutěži, předání výhry v Soutěži a pro
zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004
Sb., a dále pro účely dle odst. 2 tohoto článku V. pravidel Soutěže. Soutěžící uděluje bezplatný
souhlas s poskytnutím svých osobních údajů v rámci tohoto bodu na dobu 60 měsíců ode dne
zahájení Soutěže. Soutěžící má právo přístupu ke svým osobním údajům a jejich opravu, a
dále má právo svůj souhlas odvolat formou písemné žádosti zaslané na korespondenční
adresu Pořadatele. Soutěžící je oprávněn požádat Pořadatele o vysvětlení a/nebo o odstranění
závadného stavu, pokud se domnívá, že Pořadatel provádí zpracování osobních údajů
v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem. Osobní
údaje Soutěžících jsou poskytovány dobrovolně a budou po uplynutí 60 měsíců ode dne
zahájení Soutěže ze strany Pořadatele zlikvidovány.
2. Výherci dávají Pořadateli bezplatný souhlas se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu
jméno, příjmení, fotografie výherce a název obce ve sdělovacích prostředcích, na Soutěžním
webu, jakož i na jiných internetových stránkách Pořadatele, a dále v tištěných médiích
Pořadatele (zejména časopis ELLE), a to v souvislosti s aktivitami vztaženými k této Soutěži.
VI. Závěrečná ustanovení
1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této Soutěže, případně
Soutěž částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit dobu trvání Soutěže bez udání
důvodu.
2. Pořadatel je oprávněn kontrolovat podmínky pro účast v Soutěži. Pořadatel může v případě
sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce spojené se Soutěží.
3. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze Soutěže v případě, že by takový
Soutěžící porušoval pravidla Soutěže, v rámci Soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy či
jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele. Pořadatel má také právo vyloučit
takového účastníka Soutěže, který je z těchto činností důvodně podezřelý.
4. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je stanovena
Pořadatelem.

Podobné dokumenty

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Tento formulář je navržen speciálně pro vyúčtování pracovní cesty, při které se používá soukromé vozidlo nebo vozidlo z půjčovny. Usnadňuje výpočet náhrad za použití tohoto vozidla. Samozřejmě je m...

Více

DRA Ž EBN Í VYHL Á Š KA dra ž bamovit ý chv ě c í povinn é ho

DRA Ž EBN Í VYHL Á Š KA dra ž bamovit ý chv ě c í povinn é ho Vlastnictví vydražené věci se nabývá příklepem, důkazem o nabytí vlastnictví je obsah protokolu o dražbě. Vydražitel má právo, aby mu bylo na požádání vydáno potvrzení o přechodu vlastnického práva...

Více

zde

zde Věci se budou dražit v rámci souboru věcí. Podáni se budou zvyšovat o 500 - Kč. Více informací na www.exekutorskyurad.eu

Více

Souhlas s užitím Fotografií, Videozáznamů a

Souhlas s užitím Fotografií, Videozáznamů a společně s fotografiemi, které jsem již HF2000 v rámci akce Holka od vedle dodala, např. společně s přihláškou, nazývány jako "Fotografie") pro jejich zahrnutí do časopisu Maxim, a to do rubriky „H...

Více