závazné podmínky provozu - Geoportál Libereckého kraje

Transkript

závazné podmínky provozu - Geoportál Libereckého kraje
Adresátům dle rozdělovníku
Liberec 28. června 2006
Č. j.: KULK/16929/2006
Vyřizuje: Ing. Petr Čech
Tel.: 485 226 391
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního
prostředí (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a)
zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném
znění, vydává po provedení správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona o
integrované prevenci
integrované povolení
společnosti TTS MICROCELL GmbH – organizační složka podniku, Moskevská č.p.
674, PSČ 470 01, Česká Lípa, s přiděleným IČ 254 94 104 (dále jen „provozovatel“), pro
zařízení „Zařízení zpracování polyuretanových hmot“ (dále jen „zařízení“) umístěné do
objektu č. 12 provozu společnosti NAREX Česká Lípa a.s., Chelčického 1932, Česká Lípa,
které je zařazené dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci do kategorie 4.1 h)
Chemická zařízení na výrobu základních organických látek, jako jsou základní plastické
hmoty (na bázi syntetických a přírodních polymerů).
Účastníkem řízení dle § 7 zákona o integrované prevenci za použití § 27 odstavce 3
správního řádu je :
1) TTS MICROCELL GmbH – organizační složka podniku, Moskevská č.p. 674, 470 01
Česká Lípa
2) Město Česká Lípa, Náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa
3) NAREX Česká Lípa a.s., Chelčického 1932, 470 37 Česká Lípa
4) Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219. 430 03 Chomutov
5) Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
A.
Umístění zařízení
typ územní jednotky
Název
Kraj
Liberecký
Obec
katastrální území
stavební parcelní číslo
B.
Česká Lípa
Česká Lípa
5910/3, 5910/1 (část)
Popis zařízení
Zařízení bude sloužit k výrobě brusných komponent z polyuretanové pěny k ručnímu
nářadí. Technologie je založena na chemické reakci vybraného typu isokyanátu s polyolem.
Jejich smíšením se připraví předpolymer, který se se zesíťovadlem nastřikuje do směšovací
hlavy a ve vyhřívané formě vzniká polyuretanová pěna chemickou polyadiční reakcí při
uvolnění CO2.
Výrobní linka se skládá z těchto technologických zón :
a) vypěňování se 148 formami na výrobu dílů z bílé, černé a žluté polyuretanové pěny
(PUR) s nástřikem separátoru a s následným čištěním forem
b) pracoviště lepení, ve kterém se z PUR dílů odstraňuje separační vosk, nanáší lepidlo a
provádí jejich nalepení na polyamidové nebo kovové polotovary
c) Povrchová úprava polyamidových nebo kovových polotovarů resorcinem
d) Vypalování polotovarů po úpravě resorcinem
e) tepelný ožeh polotovarů
f) sklady surovin, pomocných látek a výrobků
g) čištění odpadních plynů
Polotovary jsou buď vkládány do forem, kde dojde k nanesení PUR nebo jsou komponentami
z PUR polepovány.
B.1
Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci:
Technologické zařízení na výrobu brusných komponent z polyuretanové pěny o kapacitě
850 000 ks/rok. Vyjádřeno v hmotnostním podílu PUR hmoty ve výrobku bude roční
produkce 40 t.
B.2
Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované
prevenci: Nejsou.
B.3
Přímo spojené činnosti
a) skladování surovin a výrobků
b) nakládání s odpady
c) výroba a sušení tlakového vzduchu s kapacitou 4 m3/min.
d) nucené odvětrání objektu
I.
V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a 6 zákona o integrované prevenci, ve
vazbě na § 14 téhož zákona, stanoví krajský úřad závazné podmínky provozu zařízení a
s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto
podmínek. V těchto podmínkách jsou zahrnuty podmínky uvedené ve vyjádření příslušného
orgánu ochrany veřejného zdraví, které se dotýkají zájmů chráněných podle zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění.
1 . Ochrana ovzduší a emisní limity
1.1
Integrované povolení se vydává k provozu následujících zdrojů znečišťování
ovzduší zařízení „Zařízení zpracování polyuretanových hmot“ za splnění emisních limitů
uvedených v tab. 1.
Kategorie
zdroje
Velký zdroj
znečišťování
ovzduší
Znečišťující látka
Emisní limit [mg/m3]
VOC 1
2
fugitivní emise
10%
VOC jako TOC
50
VOC jako TOC
75
fugitivní emise
20%
Povrchová úprava
nanášením resorcinu. Zdroj
č. 101. Výduch č. 001-006
OC jako TOC
50
Povrchová úprava žíháním.
Zdroj č. 104. Výduch č. 012
OC jako TOC
50
Emisní zdroj
Vypěňování PUR, čištění
forem. Zdroj č. 102, výduch
č. 013
Vypěňování PUR, nanášení
separátoru 2. Zdroj č. 101,
výduch č. 001-006
Střední zdroj
znečišťování
ovzduší
Malý zdroj
znečišťování
ovzduší
Lepení. Zdroj č. 103. Výduch
č. 007, 008, 010, 011
Povrchová úprava ožehem.
Zdroj č. 105. Výduch č. 009
emisní limit nestanoven
Tabulka č. 1
1
2
dimetylformamid
separátor Acmos
a) Do třech měsíců po zahájení zkušebního provozu zajistit měření emisí znečišťujících
látek ze zdrojů č. 101 – 104 autorizovanou osobou.
b) Nejpozději 14 dní před zahájením měření oznámit písemně termín, rozsah měření a
autorizovanou osobu, která bude měření provádět, České inspekci životního prostředí.
c) V souladu s požadavky platné legislativy provést měření a ověření emisí pachových látek.
d) Výduch 013 (použití dimetylformamidu) bude opatřen koncovou technologií pro záchyt
emisí v termínu do zahájení zkušebního provozu.
e) V případě použití filtru aktivního uhlí (tak jak je navrženo v žádosti provozovatele) bude
jeho výměna prováděna na základě váhového přírůstku patron s aktivním uhlím. Váhový
přírůstek nesmí překročit 25 % hmotnosti náplně filtru nebo hodnotu stanovenou
výrobcem. Měření váhového přírůstku během prvních třech měsíců zkušebního provozu
bude prováděno s četností minimálně 1 x za týden. Během prvních třech měsíců
zkušebního provozu bude zároveň vyhodnocena schopnost absorpce filtru. Veškeré údaje
budou zaznamenávány do provozní evidence a ke konci zkušebního provozu předány
krajskému úřadu.
f) Výduch 012 bude v termínu do zahájení zkušebního provozu opatřen vodním absorbérem
par Resorcinu tak jak je uvedeno v žádosti provozovatele.
1.2
Provozní řád velkého zdroje znečišťování ovzduší
Integrovaným povolením se povoluje vydání provozního řádu velkého zdroje znečišťování
ovzduší.
Provozní řád bude průběžně aktualizován a nejpozději do 5 dnů od aktualizace předložen
krajskému úřadu.
2 Povolení a limity z hlediska ochrany vod
Vzhledem k tomu, že odpadní vody nejsou vypouštěny do recipientu, nejsou stanoveny
emisní limity.
2.1
Plán opatření pro případy havárie (havarijní plán)
Integrovaným povolením se schvaluje havarijní plán. Havarijní plán bude průběžně
aktualizován a nejpozději do 5 dnů od aktualizace předložen krajskému úřadu.
3 Odpady
3.1
Integrovaným povolením se vydává souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
(soustřeďování, shromažďování, třídění) uvedenými v tabulce č. 2.
Kód odpadu
Název druhu
07 02 99
Odpad jinak blíže neurčený
07 03 04
Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),
15 02 02
čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
14 06 03
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
13 02 05
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
15 01 10
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Vyřazená chladící zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky,
16 02 11
hydrochlorofluorozhlovodíky (CHFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC)
20 01 21
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
16 10 01
Odpadní vody obsahující nebezpečné látky
Tabulka č. 2
3.2
Podmínky při nakládání s odpady
a) Pokud vzniknou při provozu zařízení další nebezpečné odpady neuvedené v tabulce č. 2,
bude tato skutečnost oznámena krajskému úřadu do tří pracovních dnů od vzniku odpadu.
Pokud krajský úřad vyhodnotí, že nedošlo k významné změně technologických postupů
vedoucí ke změně integrovaného povolení, vztahuje se integrované povolení také na
nakládání s tímto nebezpečným odpadem, a to za dodržení podmínek uvedených
v integrovaném povolení a ustanovení zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.
V opačném případě bude provozovatel vyzván k podání žádosti o změnu integrovaného
povolení.
b) Při shromažďování odpadu dodržovat podmínky vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků a
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších změn
a doplňků
c) Vypracovat plán odpadového hospodářství dle § 28 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších změn a doplňků.
4 Hluk
Limit venkovního akustického tlaku na hranici pozemku zařízení bude odpovídat NV č.
148/2006 Sb., v platném znění.
5 Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí
A) Voda
Opatření jsou zahrnuta v kapitole 7 a – i)
B) Ovzduší
Opatření jsou zahrnuta v kapitole 1.1 a 7 j)
C) Ochrana zdraví člověka
Opatření jsou zahrnuta v kapitole 4 a 9 odstavce f).
6 Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie
a) Průběžně činit opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách
zařízení.
b) V souladu s § 6 odstavce 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění
pozdějších změn a doplňků doložit v dokumentaci přikládané k žádosti o vydání
stavebního povolení splnění požadavků hospodárné spotřeby energie.
7 Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků
a) Všechny objekty, kde se rozpouštědla a chemikálie skladují nebo se s nim manipuluje,
musí mít chemicky odolnou, nepropustnou podlahu bez odvodnění a skladový prostor
musí být vybaven záchytnou vanou.
b) Přípojka kanalizace splaškových vod bude odzkoušena na nepropustnost dle ČSN 75 6909
v celém rozsahu s termínem do zahájení kolaudačního řízení.
c) Udržovat a provozovat veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují
zpracovávají nebo dopravují závadné látky včetně záchytných jímek, v takovém
technickém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo
nežádoucí smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
d) Zajistit trvalé vybavení míst, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám prostředky
pro likvidaci havarijních úniků, použité sanační materiály uskladnit do doby jejich
likvidace tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod.
e) Kontrolovat nejméně jednou za 6 měsíců sklady závadných látek a nejméně jednou za 5
let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanoveno jinak, těsnost potrubí nebo
nádrží určených pro dopravu nebezpečných látek ve smyslu přílohy č. 1 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků
a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provést opravu.
f) Provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek.
g) Vést záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto
uchovávat po dobu pěti let.
h) Postupovat v případě havárie podle schváleného havarijního plánu, který bude při každé
změně aktualizován a předkládán k vyjádření správci toku.
i) Kontrolovat pravidelně bezodtoké záchytné jímky a jejich obsah včas likvidovat v souladu
s platnou legislativou.
j) Při poruše koncových zařízení na zachycování emisí škodlivých látek do ovzduší zajistit
v souladu s provozním řádem a provozní dokumentací povolovaného zařízení odstavení
operací, při kterých by mohlo dojít k jejich neřízenému úniku.
8 Opatření pro provoz v situacích odlišných od podmínek běžného provozu
Při uvádění zařízení do provozu, při jeho odstavování, při odstraňování poruch klíčových
zařízení dodržovat postupy a zásady provozní dokumentace a provozních řádů zařízení.
9 Způsob monitorování emisí a přenosů
a) Ze zdroje č. 101 zajišťovat na výduších č. 001 – 006 při vztažných podmínkách B
jednorázová měření škodlivin s četností 1x za 5 roků. Měření bude provádět autorizovaná
osoba.
b) Ze zdroje č. 102 zajišťovat na výduchu č. 013 při vztažných podmínkách B jednorázová
měření škodlivin s četností 1 x za rok. Měření bude provádět autorizovaná osoba.
c) Ze zdroje č. 103 zajišťovat na výduších č. 07, 08, 010, 011 při vztažných podmínkách B
jednorázová měření škodlivin s četností 1 x 5 za roků. Měření bude provádět autorizovaná
osoba.
d) Ze zdroje č. 104 zajišťovat na výduchu č. 012 při vztažných podmínkách B jednorázová
měření škodlivin s četností 1 x za 3 roky. Měření bude provádět autorizovaná osoba.
e) Provádět jednorázová měření emisí pachových látek v souladu s platnou legislativou.
f) Monitoring hluku pro denní a noční dobu bude zajišťován v četnosti 1 x ročně na hranici
pozemku provozovny, a to akreditovanou či autorizovanou osobou – laboratoří.
10 Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení
a) Provozovatel je povinen nejpozději do 30. června každého roku podávat krajskému
úřadu, na základě shromážděných údajů, zprávu o veškerých výsledcích monitorování za
uplynulý kalendářní rok tak, aby prokázal dodržování podmínek integrovaného povolení.
b) Každá změna provozu zařízení, zejména změna související s plněním závazných
podmínek integrovaného povolení, musí být předem projednána s krajským úřadem.
c) Plnit podmínky vyplývající z nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru
znečišťování.
d) Vést provozní evidenci podkladů pro účely ohlašování do integrovaného registru
znečišťování dle vyhlášky č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení
evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování.
e) Výsledky monitoringu dle kapitoly 9 odstavce f) budou do jednoho měsíce od obdržení
protokolu zaslány Krajské hygienické stanici LK, ÚP Česká Lípa.
11 Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí pocházejících
ze zařízení po ukončení jeho činnosti
V termínu do 3 měsíců před zahájením demontáže zařízení vypracovat a předložit krajskému
úřadu projekt likvidace zařízení a případné asanace podloží po ukončení jeho provozu.

Podobné dokumenty

změna podmínek č. 3

změna podmínek č. 3 a) Všechny objekty, kde se rozpouštědla a chemikálie skladují nebo se s nimi manipuluje, musí mít chemicky odolnou, nepropustnou podlahu bez odvodnění a skladový prostor musí být vybaven záchytnou ...

Více