Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2009/2010

Transkript

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2009/2010
Základní škola a mateřská škola Naděje,
Frýdek-Místek, Škarabelova 562
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011
OBSAH VYROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY
1. Základní údaje o škole
1.1 Škola
1.2 Zřizovatel
1.3 Součásti školy
1.4 Základní údaje o součástech školy
1.5 Materiálně-technické podmínky školy
1.6 Opravy a investiční rozvoj za období 2010/11
1.7 Údaje o školské radě
1.8 Údaje o občanském sdružení zřízeném při škole
2. Přehled vzdělávacích programů školy
2.1 Obory vzdělání
2.2 Vzdělávací programy ve školním roce 2009/2010
2.3 Vývojová tendence naplněnosti tříd a oddělení
2.4 Počty žáků podle typu školy
2.5 Předškolní vzdělávání
3. Personální zabezpečení činnosti školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věku
3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících
4. Zápis k povinné školní docházce a odcházející žáci
4.1 Zápis k povinné školní docházce
4.2 Odcházející žáci základní školy
5. Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o prospěchu
5.2 Přehled absence
5.3 Přehled hodnocení chování žáků
5.4 Prevence sociálně patologických jevů
5.5 Celoroční školní projekt EVVO
5.6 Netradiční výuka
5.7 Složení tříd podle druhu zdravotního postižení žáků
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy
6.1 Vzdělávací programy
6.2 Další vzdělávání pedagogů a ostatních pracovníků
7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
7.1 Účast žáků školy ve výtvarných soutěžích
7.2 Účast v recitačních soutěžích
7.3 Stav ICT ve škole
7.4 Zájmové vzdělávání - školní družina
7.5 Zájmové vzdělávání – zájmové kroužky
8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
9. Základní údaje o hospodaření školy
10. Rozvojové a mezinárodní projekty školy, realizované projekty financované z cizích
zdrojů
11. Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery
str.3
str.6
str.9
str.11
str.11
str.16
str.18
str.20
str.20
str.22
str.23
2
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011
1. Základní údaje o škole
1.1 Základní údaje o škole
Název:
Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek,Škarabelova 562
Adresa:
738 01 Frýdek-Místek, Škarabelova 562
Právní norma:
příspěvková organizace
IČ:
600 46 104
IZO:
600 134 725
Identifikátor školy:
060046104
Kontakt:
tel:
558 633 480
E.mail: [email protected]
Web : specskolynadeje.cz
Vedení školy:
ředitelka školy:
PaedDr. Dana Zemánková
zástupce ředitelky pro I. a II. st.:
Mgr. Iveta
Chlebková
Vedoucí učitelka- odloučené pr. 9.ZŠ
Mgr. Miroslava Červenková
Vedoucí učitelka- odloučené pr.IC Žirafa
Mgr. Vlasta
Jalůvková
Vedoucí vychovatelka:
Zdenka
Rusková
Vedoucí učitelka mateřské školy:
Mgr. Lenka
Nakládalová
Vedoucí školní jídelny:
Daniela
Vondálová
Výchovný poradce:
PaedDr. Dana Zemánková
Metodik environmentální výchovy:
Mgr. Miroslava Červenková
Školní metodik prevence:
Mgr. Lenka
Hlavatá
Bc. Ivana
Petrželová
Metodik ICT:
Mgr. Petr
Adamus
Metodik ZŠ:
Mgr. Lenka
Závorková
Metodik ZŠ praktická:
Mgr. Marcela Romanová
Metodik ZŠ speciální:
Mgr. Iveta
Uvirová
Hlavní účetní:
Miroslava
Malíšková
Léčebný tělocvik:
Libuše
Šnajdrová
Vedoucí správních zaměstnanců:
Ján
Rybánič
1.2 Zřizovatel školy
Název:
STATUTÁRNÍ MĚSTO Frýdek-Místek
Adresa:
738 01 Frýdek-Místek, Radniční 1148
Právní forma: obec
IČO:
00 296 643
Kontakt:
Tel:
558 609 111
E.mail: [email protected]
1.3 Součásti školy
Druh vzdělávání nebo služby kapacita budova
Odloučené pracoviště
Základní škola
140
Škarabelova 562,F-M
K Hájku 2972, F-M
70 ZŠ
El. Krásnohorské 139, F-M
70 ZŠS
IC Žirafa, F-M
Mateřská škola
84
K Hájku 2972, F-M
Školní družina
36 Škarabelova 562, F-M
Školní jídelna 145 jídel
K Hájku 2972, F-M
Školní výdejna neurčeno
Škarabelova 562,F-M
Odloučené pracoviště K Hájku
2972, F-M
Komentář: Školní kuchyně mateřské školy zabezpečuje stravování pro žáky školy a závodní stravování
zaměstnanců školy na pracovišti K Hájku 2972 a Škarabelova 562
3
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011
1.4 Základní údaje o součástech školy
Mateřská škola Počet tříd Počet dětí Zaměření
Mateřská škola
2
18+27
třídy běžné
integrace 5 dětí se spec. potřebami
Mateřská škola speciální
2
12
třída autistů+ třída více vad , MP
Celkem
4
57
Komentář: Celkem bylo v mateřské škole 17 dětí s postižením.
Základní škola
Počet tříd Počet žáků
Základní škola I.st.
4
32
Základní škola praktická I. st.
3
22
Základní škola praktická II.st.
2
14
Základní škola speciální
4
23
Základní škola speciální - autisté
2
8
Celkem
15
99
specializace třídy
ADHD
LMP,více vady
LMP, více vady,
Integrace TMP- PŠ
TMP, více vady
autismus
Speciální potřeby
Komentář: Třídy jsou zaměřeny podle zdravotního postižení žáků.
1.5 Materiálně technické podmínky a vybavení školy
Učebny
Učebny pro ZŠ Celkem 8 učeben
Celkem 5 učeben- výpůjčka
Celkem 2 třídy
Šk. jídelna - výdejna Celkem 2 místnosti
Školní družina Celkem 2 místnosti
Zahrada, relaxační pobyt Celkem 2 zahrady
Tělovýchovné zařízení 1 Relaxační místnost
Budova Škarabelova + budova K Hájku
Budova El. Krásnohorské 139
IC Žirafa, Fibichova
Budova Škarabelova + budova K Hájku
Budova Škarabelova
Budova Škarabelova+budova K Hájku
(vybavení herními prvky – K Hájku)
Budova Škarabelova
1 Místnost pro individuální cvičení
1 třída pro individuální cvičení
Budova El. Krásnohorské 139
Odborná učebna ICT Celkem 1 učebna
Budova Škarabelova
Pozemky Úprava zahrady na pozemek
Budova Škarabelova
Cvičná kuchyňka Úprava jedné výdejové kuchyně Budova Škarabelova
Komentář: Výuka tělesné výchovy žáků :
1. Pronájem tělocvičny na ZŠ El. Krásnohorské 139, Frýdek-Místek.
2. Pro výuku plavání žáků využíváme nabídky Plavecké školy při ZŠ J. z Poděbrad
3. Výuka bruslení probíhá ve VSH Frýdek-Místek – financováno zřizovatelem školy
Vybavení školy
Učebnice, Vybavení je dostatečné pro I.st. ZŠ a ZŠ speciální
Pracovní listy Nedostatečná nabídka učebnic pro ZŠ
praktickou
Nedostatečná nabídka učebnic pro ZŠ speciální
Spec.ped.pomůcky Vybavení na vysoké úrovni
Rehab. pomůcky Vybavení na vysoké úrovni
Didakt.pomůcky Vybavení výborné a stálé doplňované
Žákovský nábytek V posledních letech realizujeme doplnění
Dovybaveno odloučené pr. - 9.ZŠ
Dokoupen nábytek pro výuku TEACCH - AUTI
Audio+video+ICT 1 učebna výpočetní techniky
1 interakt. tabule Smart board
Nutno dovybavit pro II.st.
ZŠ praktické- úkol trvá
SR + Sponzoři školy
Sponzoři školy
SR + sponzoři školy
Stoupá počet žáků
Projekty
EU peníze školám
4
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011
2 dataprojektory, 1 plátno, v každé třídě PC Comenius
notebooky pro učitele
sponzoři
Sportovní nářadí Pro výuku TV mimo budovu dostatečné,
Využití TV pronájmu
včetně pro žáky s postižením
Vybavení sborovny Byla zbudována v přízemí budovy z prostor Nové uspořádání tříd a
kočárkárny
prostorů budovy
Komentář:Vybavení školy nábytkem a židlemi pro žáky a nábytkem pro zaměstnance se stále doplňuje
z důvodů nárůstu a změny v uspořádání tříd, nárůstu žáků a zřízení odloučených pracovišť.
1.6 Opravy a investiční rozvoj za období 2010/11
A. Vlastní zdroje
Základní škola
1. Vybavení dalších tříd PC
2. Pořízení notebooků pro učitele / projekt/
3. Dokoupení lavic a židlí pro žáky II. stupně ZŠ
4. Rekonstrukce spojovací části chodby – 2. podlaží - Škarabelova
5. Rekonstrukce zázemí pro správní zaměstnance- Škarabelova
6. Výměna dlažby na chodbách 1. podlaží- Škarabelova
Mateřská škola
1. Vybavení zahrady MŠ dalšími herními prvky a oprava terénu – další etapa /projekt/- K Hájku
1. Malování tříd MŠ – K Hájku
2. Zhotovení a obnova vnitřních parapetů, krytů topení a výroba polic v MŠ- K Hájku
3. Zhotovení sádrokartonové příčky ve třídě MŠ – K Hájku
4. Vybavení tříd MŠ nábytkem /projekt/- K Hájku
B. Financování zřizovatelem
Základní škola
1. Dokončení požárních únikových cest v objektu Škarabelova včetně vzduchotechniky
2. Rekonstrukce sociálního zařízení ve 2. podlaží budovy Škarabelova
Mateřská škola
1. Výměna oken, zateplení budovy a oprava střechy K Hájku /EU fondy/
1.7 Údaje o školské radě
Volební období 2009-2011 01.01. 2009
Složení školské rady
Předseda
Mgr. Iveta Chlebková
Místopředseda Pan Robert Volný
Členové rady
Mgr. Petr Adamus
Mgr. Šárka Brandová
Paní Milena Čajánková
Paní Věra Dvorská
1.8 Údaje o Sdružení rodičů a přátel Naděje zřízeném při škole
Zahájení činnosti 30.01. 2004
Předseda Pan Petr Mojžíšek
Místopředseda Paní Slováčková
Členové výboru Paní Dziergasová
Komentář k činnosti: OS se podílelo na financování a organizování akcí a potřeb školy, rodiče zabezpečovali
doprovod svých dětí na akcích pořádaných školou.
5
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011
2. Přehled vzdělávacích programů školy
2.1 Obory vzdělávání
79-01-B/01 Základní škola speciální Kapacita: 70 žáků
79-01-C/01 Základní škola
Kapacita: 70 žáků
Komentář:K 01. 09. 2011 je navýšena celková kapacita oboru základní škola na počet 90 žáků.
2.2 Vzdělávací programy ve školním roce 2010/2011
Ročník
Typ školy
Vzdělávací program
1.-4. ZŠ I.st.
Školní vzdělávací program Škola porozumění podle RVP ZV
5. ZŠ I.st.
Základní škola, č.j. 16847/96-2
1.-4. ZŠprakt.I.st.
ŠVP Škola porozumění -příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým
mentálním postižením
5. ZŠ prakt.I.st
Zvláštní škola, č.j. 22980/1997-22
6.-8.. ZŠprak.II.st.
ŠVP Škola porozumění -příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým
mentálním postižením podle ZVP ZV pro LMP
1.+ 7.r. ZŠ speciální
ŠVP Škola porozumění – podle RVP ZŠS díl I a díl II
2.,3.,4.,5.,8. Pomocná
Pomocná škola, č.j. 24035/1997-22
škola
3.,5.,6.,10. Pomocná
Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, č.j. 15988/2003-24
škola
2.3 Vývojová tendence naplněností tříd
Mateřská škola
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Tř.
děti
Tř..
děti
Tř.
děti
Tř.
děti
Tř.
děti
Tř.
děti
2
17
2
17
4
65
4
63
4
58
4
57
Komentář:Od šk. roku 2009/10 se třídy zdravé mateřské školy zaměřují na integraci dětí s postižením, proto
klesá počet dětí v běžných třídách, což se promítá do celkového počtu dětí v mateřské škole.
Základní škola
2005/06
třídy žáci
6
39
2006/07
třídy žáci
7
47
2007/08
třídy žáci
7
50
2008/09
třídy žáci
7
61
2009/10
třídy žáci
8
65
2010/11
třídy žáci
15
99
Komentář: Ve šk. roce 2003/04 navštěvovalo základní školu celkem 27 žáků.
Školní družina
2005/06 2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
Odd.
žáci
Odd.
žáci
Odd.
žáci
Odd.
žáci
Odd.
žáci
Odd.
žáci
1
9
1
9
2
16
2
25
2
25
3
36
2.4 Počty žáků podle typu školy k 30. 09. 2010
Typ školy
Počet žáků
Základní škola
32
Základní škola praktická
36
Základní škola speciální
31
Celkem žáků
99
6
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011
2.5 Předškolní vzdělávání
Materiálně technické podmínky školy
V tomto školním roce došlo k výraznému zlepšení materiálně technických podmínek MŠ. Od února
2011 prošla budova celkovou rekonstrukcí – výměna oken, zateplení budovy, nová fasáda, oprava
střechy a teras. Na základě projektu Hrajeme si všichni spolu nám nadace EVRAZ poskytla 300 000,Kč na vybavení tříd nábytkem dle potřeb dětí s autismem a kombinovaným postižením. V programu
PRAZDROJ LIDEM jsme získali 120 000,- na dovybavení zahrady zahradní učebnou. Z finančních darů
firmy KIMEX, Obce Bílá a Sdružení rodičů a přátel Naděje jsme nakoupili didaktické a rehabilitační
pomůcky, odbornou literaturu.
Průběh a výsledky vzdělávání
Mateřská škola nadále pracuje podle školního vzdělávacího programu Barevný svět, vycházejícího
z programu MŠ podporující zdraví. Daří se nám zlepšovat podmínky pro tělesnou, duševní a
společenskou pohodu dětí zdravých i dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Bohatou nabídkou
činností jsou děti vedeny k osvojování si zdravého životního stylu.
ŠVP Barevný svět rozšiřují projekty ekologické a estetické výchovy. Většina činností projektu
ekologické výchovy probíhala formou prožitkového učení, experimentování přímo v přírodním
prostředí. Děti se v průběhu roku zúčastnily dvou programů Střediska ekologické výchovy VITA Krtkova domácnost, Kapička Jára. Znalosti o přírodě si rozšířily také na cestě za pokladem skřítka
Bonifáce a na Ranči u drzé kozy a venkovském statku, kde se seznámily s chovem domácích zvířat a
rostlinnou výrobou.
Projekt estetické výchovy zahrnoval činnosti výtvarné, hudební i literární a to jak receptivní, tak
aktivní. Mezi nejzajímavější patřily dramatizace pohádek prezentované ostatním dětem v MŠ,
společné zpívání, ale také návštěva knihovny nebo divadelních představení. Svými výtvarnými
pracemi děti vyzdobily interiér MŠ, bylo obesláno několik výtvarných soutěží. Byly tak naplněny cíle
projektu pečovat o estetický vzhled okolního prostředí, vytvářet originální výtvory. Díky oběma
projektům se děti všech tříd vzájemně setkávaly, učily se respektovat a těšily se ze společných zážitků
Metodické porady MŠ ve šk. roce 2010/11
20.9., 25.10.,22.11.,21.2.,14.3.,18.4.,23.5.
Na metodických poradách v tomto školním roce jsme se zaměřovali na tato aktuální témata organizační formy výuky, práce s dětmi s problémovým chováním a s OŠD, logopedická péče a
možnosti zlepšení, spolupráce s rodinou. Dále jsme diskutovaly o materiálech o autismu a ADHD,
Standardech předškolního vzdělávání. Předávaly jsme si informace z akcí v rámci DVPP – Metoda
dobrého startu, konference Současné trendy ve speciální pedagogice, Metodická poradna pro
ředitelky a vedoucí učitelky MŠ. V rámci programu Zdravá MŠ byly vypracovány metodické materiály
k pohybovým činnostem jak pro speciální, tak běžné třídy. Byla diskutována témata - klima v MŠ a
psychohygiena.
Zápis do MŠ na šk. rok 2011/12
Kriteria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
děti se speciálními vzdělávacími potřebami
děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
sourozenci dětí docházejících do ZŠ a MŠ Naděje
ostatní děti dle věku (seřazení dle dat narození) – přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po
nejmladší do počtu volných míst v mateřské škole
7
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011
Počet zapsaných dětí
28
Počet přijatých dětí
22
Počet nepřijatých
6
Ve školním roce 2010/11 docházelo do MŠ 34 předškoláků, z toho 10 s OŠD. Do ZŠ odejde 23 dětí, 11
dětí bude mít na šk. rok 2011/12 odklad školní docházky (6 ve speciálních třídách, 5 v běžných
třídách).
Aktivity MŠ
Divadelní a hudební představení
21.09.
25.10.
25.11.
10.01.
22.02.
Příběh trpaslíka
Látané příběhy krejčíka Honzy – kino Vlast F-M
Jak Kuba na čerty vyzrál
Stromeček v zimě
Eskymácká víla Lednička
15.04.
11.05.
01.06.
Koblížek
O pejskovi a kočičce- Loutkoví divadlo Ostrava
Perníková chaloupka a jiné pohádky
Projektová výuka
Září
Říjen
Leden
Březen
Duben
Indiánský týden
Jablíčkový týden
VITA – Krtkova domácnost
Beseda ČČK – moje zdraví
VITA – Kapička Jára
Zelený den – vítání jara
Cesta za pokladem
Čarodějnický týden
Slavnosti
03.12.
23.12.
23.02.
06.04.
06.05.
24.06.
Mikulášská nadílka
Vánoční dílny s rodiči
Vánoční třídní besídky
Karneval v maskách
Velikonoční dílny s rodiči
Den matek
Pasování budoucích prvňáků
Další akce
04.10.
24.03.+27.05.
29.11.+18.03.
02.02.
03.02. – 07.04.
14.06.
15.06.
16.06.
09.06.
Planetárium Ostrava – Na koho mluví sova
Návštěva Městské knihovny FM
Beseda s Policií ČR
Návštěva dětí MŠ u žáků v ZŠ
Plavecký výcvik – celkem 20 dětí
Výlet K Hájku
Výlet Na Zátiší
Výlet do Bruzovic
Šachový turnaj družstev MŠ – Šachová škola FM
Zájmové kroužky, zájmové činnosti
Kroužek šachový
Kroužek pohybový
Vlaštovička
Kroužek tvořivých ručiček
Kroužek hudební
SVČ Klíč – M. Kocur
G. Palovská
D. Adamcová
B. Klosová
S. Holková
8
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011
Úspěchy mateřské školy
V6.ročníku šachového turnaje 4 členných družstev mateřských škol „O mistrovský titul MŠ “pořádaný
SVČ Klíč ve Frýdku-Místku skončilo družstvo dětí z MŠ K Hájku na pěkném 2. místě.
Mgr. Lenka Nakládalová, vedoucí učitelka mateřské školy
3. Personální zabezpečení činnosti školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy k 30.09.2010
Přehled o pracovnících školy
Fyzický počet Přepočtený počet
Počet učitelů ZŠ
20
18,24
Z toho
I.st. ZŠ + ZŠ praktická
11
10,10
II.st. ZŠ praktická
2
2,00
ZŠ speciální
7
6,14
Počet vychovatelů
3
2,47
Počet učitelů mateřské školy
8
7,90
Počet asistentů pedagoga
13
11,60
Z toho
v ZŠ
9
8,40
v MŠ
4
3,20
Počet správních zaměstnanců
9
6,90
Počet pracovníků školní jídelny
5
3,63
celkem
57
50,75
3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
Pedagogický pracovník ZŠ
funkce
úvazek praxe vzdělání kvalifikace
Mgr. Adamus Petr TU ZŠS
1,00
14
VŠ
Spec.ped.1.st.
Mgr. Červenková Miroslava TU ZŠ
1,00
22
VŠ
Spec.ped.
Mgr.Čerňáková Renata TU ZŠS
1,00
10
VŠ
Spec.ped.
Bc. Hatáková Martina Učitelka netřídní
0,23
7
VŠ
Spec.ped.
Mgr. Hlavatá Lenka TU ZŠPr.
1,00
22
VŠ
Spec.ped.
Mgr. Hudcová Radmila TU ZŠS
1,00
16
VŠ
Spec.ped.+1.st.
Mgr. Chlebková Iveta Zástupce ředitele
1,00
18
VŠ
Spec.ped.
Mgr. Jalůvková Vlasta TU ZŠS
1,00
37
VŠ
Spec.ped.
Mgr. Matěj Vratislav TU ZŠPr.
1,00
20
VŠ
Spec.ped.
Neckářová Zdenka vychovatelka
0,19
22
SŠ
SPdg.Š
Bc. Petrželová Ivana TU ZŠ
1,00
20
VŠ
Spec.ped.
Mgr. Romanová Marcela TU ZŠPr.
1,00
7
VŠ
Spec.ped.+2.st.
Mgr. Schaferová Jaroslava TU ZŠPr.
1,00
36
VŠ
Spec.ped.+2.st.
Bc. Slováčková Vlasta TU ZŠS –od 01.02.
1,00
13
VŠ
Spec.ped.
Bc. Šenekl Jindřich TU ZŠPr.
1,00
1
VŠ
Spec.ped.
Mgr. Šochová Světlana TU ZŠ
1,00
30
VŠ
1.st. ZŠ
Mgr. Vanková Markéta TU ZŠS do01.02.MD 1,00
6
VŠ
Spec.ped.
Vrablová Věra vychovatelka
0,14
15
SŠ
SPdŠ
Bc. Válková Božena Učitelka netřídní
0,82
17
VŠ
Spec.ped.
Mgr.Uvirová Iveta TU ZŠS
1,00
17
VŠ
Spec.ped.
Mgr. Závorková Lenka TU ZŠ
1,00
21
VŠ
Spec.ped.
PaedDr. Zemánková Dana ředitelka školy
1,00
29
VŠ
Spec.ped.
9
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011
Vychovatelky
funkce
Rusková Zdenka Vedoucí
Bc. Hatáková Martina
Neckářová Zdenka
Vrablová Věra
Pedagogický pracovník MŠ
Bc. Adamusová Danka
Bc. Flachsová Věra
Holková Silva
Kolečkářová Dáša
Mgr. Nakládalová Lenka
Palovská Gabriela
Bc. Tumlířová Kristýna
Uherková Hana
Asistenti pedagoga
ZŠ
Besedová Taťána
Bosáková Adéla
Fajkusová Lucie
Golová Dagmar
Koloničná Marcela
Křístková Alena
Mílková Denisa
Principe Kateřina
Šilbachová Andrea
MŠ
Imričková Markéta
Kĺosová Bronislava
Krzesiewiczová Naďa
Michalíková Věra
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
funkce
Tř.učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
Ved. učitelka MŠ
Tř.učitelka
Tř.učitelka
učitelka
úvazek
praxe vzdělání
1,00
28
SPdgŠ
0,67 od 01.01. MD
7
Spec.ped.
0,80
22
SŠ
0,67 od 01.01.
15
SŠ
úvazek praxe vzdělání kvalifikace
1,00
15
VŠ
Spec.ped.
0,95
15
VŠ
Spec.ped.
1,00
5
SŠ
SPdgŠ
1,00
33
SŠ
SPdgŠ.
1,00
32
VŠ
Spec.ped.
1,00
10
SŠ
SPdgŠ
1,00
4
VŠ
Spec.ped.
0,95
36
SŠ
SPdgŠ
úvazek vzdělání
1,00
1,00
0,85
1,00
1,00
0,85
0,85
1,00
0,85
SŠ
SŠ+studující VŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
0,65
0,85
1,00
0,70
SŠ
SŠ
Střední s výučním listem
SŠ
3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věku
Věk
MŠ ZŠ AP Celkem
Do 30 let
1
3 3
7
16 %
31 – 40 let 3
7 3
13
31 %
41 – 50 let 1
7 4
12
29 %
51 – 60 let 3
6 1
10
24 %
3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících
Jméno
funkce-zařazení
Malíšková Miroslava Hlavní účetní
Teperová Alice Mzdová účetní/referent
Daniela Vondálová Vedoucí školní jídelny
Jan Rybánič Správce budov -školník
Dáša Šimičková Hlavní kuchařka
Hodulová Marie kuchařka
úvazek
1,00
1,00
0,50
1,00
1,00
0,83
vzdělání
SŠ
Vyšší odborné
SŠ
SŠ
SOU
SOU
10
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011
Závodná Šárka
Kučerová Ludmila
Vančurová Jana
Vávrová Hana
Litvíková Anna
Hermanová Libuše
Chalupka Josef
kuchařka
Výdejka stravy/uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
údržba
0,80
0,50/0,50
1,00
1,00
1,00
0,30
0,10
SOU
SOU
ZŠ
SOU
SOU
SOU
SŠ
3.5Individuální a skupinový léčebný tělocvik pro žáky se zdravotním postižením realizoval pracovník
financovaný zřizovatelem školy na úvazek 0,5 – fyzioterapeutka Libuše Šnajdrová. Garantem
léčebného tělocviku byla MUDr. Szotkowská – Diakonie Karviná.
4. Zápis k povinné školní docházce pro šk. rok 2011/12 a odcházející žáci
4.1 Zápis k povinné školní docházce
Vzdělávací program žáci
Základní škola 5
Základní škola praktická 1
Základní škola speciální 5
Dodatečný zápis - ZŠ 1
Odklad školní docházky 5
Celkem 17
přestup žáka- ZŠ 1
Komentář:Do 1. ročníku uvedených vzdělávacích programů ve skutečnosti nastoupilo k 19.09. 2011 celkem 16
žáků- 8 žáků do ZŠ, 3 žáci do ZŠ praktické a 5 žáků do základní školy speciální.
4.2 Odcházející žáci
Ve šk. roce 2010/11 přestoupil na II. stupeň ZŠ na jinou školu 1 žák.
5. Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o prospěchu a absence
Třída
počet
žáků
Průměrná omluvená
absence na žáka
Průměrná
Neomluvená
absence
prospěli
s vyznamenáním
prospěli
neprospěli
Průměrný
prospěch
na třídu
I.A
II.A
III.A
IV.A
I.B
III.B
IV.B
VI.B
VIII.B
III.C
VI.C
I.E
IV.E
VI.F
8
9
7
7
7
9
11
7
7
7
6
4
4
6
90,0
70,0
81,1
115,7
46,1
39,4
53,4
72,8
52,2
115,0
82,6
58,5
22,7
149,8
28,0
0
0
0
0
0
0
44,4
0
0
0
0
0
0
5
5
2
1
6
9
9
1
3
1
0
1
1
0
0
3
5
6
1
0
2
5
4
6
6
3
3
0
3
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1,30
1,54
1,67
1,85
1,16
1,08
1,20
1,46
1,35
2,17
1,86
1,28
1,11
SH
11
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011
IX.F
5
121,4
0
0
5
0
2,37
Komentář: A – třídy základní školy, B – třídy základní školy praktické, C – třídy základní školy speciální , E- třídy
autistů.
5.2 Přehled absence
Absence za I.pololetí 2010/11
Počet tříd
Počet žáků
15
99
Celkový počet
Omluvené absence
6 266
Průměr
Na žáka
63,29
Celkový počet
Neomluvené absence
249
Průměr
na žáka
2,51
Průměr
Na žáka
76,96
Celkový počet
Neomluvené absence
554
Průměr
Na žáka
5,32
Absence za II. pololetí 2010/11
Počet tříd
Počet žáků
15
104
Celkový počet
Omluvené absence
8 004
1. Absence byla vyšší zejména ve třídách se žáky s kombinovanými vadami nebo těžkým mentálním
postižením.
2. Důvodem absence jsou: snížená imunita žáků, pobyty žáků v léčebnách, operace a rekonvalescence
žáků.
3. Neomluvená absence byla u žáků romského etnika, kteří se v současné době vzdělávají v cizině.
5.3 Přehled o chování
třída
pochvala TU
pochvala ŘŠ
důtka TU
důtka ŘŠ
I.A
5
0
0
0
II.A
4
0
0
0
III.A
0
0
0
0
IV.A
1
0
0
1
I.B
3
0
0
0
III.B
5
0
0
0
IV.B
4
0
0
0
VI.B
0
0
0
0
VIII.B
1
0
1
0
III.C
1
0
0
0
VI.C
2
0
0
0
I.E
0
0
0
0
IV.E
4
0
0
0
VI.F
5
0
0
0
IX.F
5
0
0
0
Komentář:
Výchovná opatření jsou uplatňována v rozdílné míře podle typu školy, a proto mají i charakter motivační při
určitém hendikepu žáka. V základní škole speciální jsou negativní hodnocení uplatňována minimálně.
5.4 Prevence sociálně patologických jevů
Základem primární prevence uplatňované na škole byla výchova žáků ke zdravému životnímu stylu,
k osvojení pozitivního sociálního chování a celkovému rozvoji osobnosti s cílem minimalizovat
negativní jevy, posílit u dětí pocit odpovědnosti za své zdraví a život, podpořit zdravé sebevědomí.
Tohoto jsme se snažili dosáhnout především:
12
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011
naplněním vzdělávacích potřeb dětí, rozvíjením jejich schopností, dovedností a zájmů
v průběhu vzdělávání
- vytvářením vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků, pro
rozvoj osobnosti v průběhu vzdělávání
- prevencí a řešením výukových a výchovných obtíží, rizikových forem chování a dalších
problémů souvisejících se vzděláváním
- zmírňováním důsledků zdravotního postižení a prevencí jeho vzniku
- vhodnou volbou vzdělávání a pozdějšího profesního uplatnění
- rozvojem pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních
dovedností pedagogických pracovníků.
Na realizaci preventivního programu se podílel školní metodik prevence ve spolupráci s výchovným
poradcem, třídními učiteli, asistenty pedagoga případně osobními asistenty za podpory vedení školy.
Rodiče žáků byli informováni o aktivitách školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
prostřednictvím třídních schůzek a nástěnky. Zapracování konkrétních témat prevence do
vzdělávacího procesu proběhlo formou zařazení témat do učebních osnov a jejich uplatnění
v nejrůznějších předmětech.
-
Klíčovými oblastmi byly:
- oblast zdravého životního stylu
- oblast společenskovědní
- oblast přírodovědná
- oblast rodinné a občanské výchovy
- oblast sociálně právní.
V rámci aktivního využití volného času byla realizována mimoškolní zájmová činnost.
AKCE PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/11
Září
- Školní řád - práva a povinnosti žáků, pravidla chování ve škole, třídě
- Bezpečnost v dopravě do školy, chodec, cyklista
- Dopravní hřiště
Říjen
- Beseda pro žáky I. stupeň - na téma „Šikana“
- Vztahy mezi žáky ve třídě - pomoc slabším žákům nebo zdravotně znevýhodněným,
vzájemná tolerance
- Beseda - požární ochrana, cvičný evakuační poplach spojený s videoprojekcí s protipožární
tématikou
- Dopravní hřiště
Listopad
- Beseda pro žáky I. stupně - na téma „Zdraví, zdravý životní styl“ danou problematiku dětem
přiblížit pomocí pohádek
- Beseda pro žáky II. stupně - na téma „Vztahy“ (Poradna pro ženy a dívky)
- Cvičný požární poplach
Prosinec
- Beseda s PČR - Ajax pro žáky II. a III. třídy (žák poznává věrného kamaráda psa Ajaxe, který
s policistou radí dětem o jejich bezpečnosti)
- Beseda pro žáky II. stupně - na téma „Šikana, záškoláctví“
Leden
- Ajaxův zápisník žáci I. stupně - Děti a trestné činy
- Ajaxův zápisník pro žáky VI.,VII., VIII. třídy - Závislosti - tabák, alkohol, drogy, hazardní hry
13
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011
Únor
Březen
-
Projekt Zdravé zuby - pracovní listy
Beseda s PČR pro žáky VI., VII., VIII. třídy - na téma „Kyberšikana“
Ajaxův zápisník žáci I. stupně - Tabák, alkohol cigarety
Videopořad pro žáky I. stupně - na téma „Proto pozor, proto bacha!“ (problematika primární
prevence úrazů dětí)
Beseda s PČR pro žáky VI., VII., VIII. třídy - na téma „Drogová scéna“ (projektová přednáška „Z
nevědomí do závislosti“ - základní právní vědomí dítěte, kazuistika)
Duben
- Videopořad pro žáky VI., VII., VIII. třídy - „Oči hadů“ (problematika primární prevence
zneužívání návykových látek)
Květen
- Beseda s PČR pro žáky I. stupně - na téma „Služba veřejnosti“ (průřez činností jednotlivých
policejních složek, bezpečí dětí)
- Videopořad pro žáky VI., VII., VIII. třídy - „Oči hadů“ (problematika primární prevence
zneužívání návykových látek)
- Beseda pro žáky II. stupně - na téma „Dospívání a výživa“ (Poradna pro ženy a dívky)
- Dopravní hřiště – praktické využití znalostí dopravních značek
- Videopořad pro žáky II. stupně - na téma „Výchova dětí v oblasti požární ochrany“
2. cyklus
Červen
- PČR - „Dopravní výchova - mladý cyklista“ určeno žákům IV., V. třídy (teoretická příprava
projektu BESIP)
- Videopořad pro žáky I. stupně - „Červený blesk“ (dopravní výchova, chování v silničním
provozu)
- Videopořad pro žáky II. stupně - „Soutěž“ (dopravní výchova, přecházení vozovky, jízda na
kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách)
- Beseda na téma „Bezpečné prázdniny“
Zpracovala: Mgr. Lenka Hlavatá, školní metodik prevence
5.5 Celoroční školní projekt EVVO
Září - říjen
Projekt – PODZIM
Celodenní pobyt v přírodě- plnění projektu „
Stromy v mém okolí“- 26.10
Zahájení sběr PET láhví se stonožkou Božkou –
Frýdecká skládka / umístění 6. místo/ září –
ukončení červen
Comenius – tvorba maskota projektu
z recyklovaného materiálu, tvorba ekologických
nápisů
Listopad - prosinec
Projekt – OD ADVENTU DO VÁNOC –besedy o
adventu,symboly vánoc, PF apod.
Comenius -výroba vánočního stromu
z recyklovaného materiálu, zdobení triček
ekologickými nápisy
Leden – únor
Projekt – CO SKRÝVÁ POPELNICE / třídění
14
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011
odpadu/
Výtvarná soutěž na téma- Kouzelný les –
výstavka ve škole leden
Březen – duben
Projekt – VÍTÁNÍ JARA – děti si připomněly staré
zvyky a tradice, výzdoba vajíček, výroba zajíčků a
kuřátek, karabáče
Středisko ekologické výchovy Hatě 29.4. , 4.5.
Ekopolis – projekt duben - červen
Exkurze – Čistička odpadních vod Sviadnov –
22.3. Světový den vody, některé třídy sledování
živočichů, rostlin u řeky
Hnutí Brontosaurus – výtvarná soutěž
22.4. Den Země – účast na akci města
Květen - červen
Projekt – Zdravá výživa
Lesní pedagogiky –Lesy ČR 18.5.
Comenius - Květen- Evropský den parků –
outdoorové aktivity – pouštění balónků v parku
Comenius - 5.6. – Světový den
životního prostředí- výtvarná soutěž – výstavka
ve škole
Muzeum včelařství Chlebovce, 22.6. , 24.6.
Ukončení sběru PET láhví – vyhlášení nejlepších
sběračů za jednotlivé třídy / ocenění – diplom,
odměna/
Zpracovala: Mgr. Miroslava Červenková, koordinátor environvýchovy
5.6 Netradiční výuka 2010/11
Akce školy v rámci netradiční výuky:
Září
Muzeum Beskyd – výstava železničních modelů - 14.9. ( 1.A,2.A)
Bruslení – od 24.9. (ZŠ, ZŠP)
Říjen
Výstava ptactva - 8.10. (ZŠP)
Pohádkový muzikál „obušku z pytle ven“-kino Vlast – 13.10. (ZŠ, ZŠP, ZŠS)
Listopad
Beseda o knize – Měst. knihovna – 9.11.(ZŠ), 11.11. (ZŠP,ZŠS)
Prosinec
Kouzlo vánočních svátků – beseda s Mgr. Poláškem – 1.12.(ZŠP,ZŠS)
Mikuláš ve škole – 6.12., 8.12.
15
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011
Vánoční dílny a tradice -SVČ Klíč – 14.12.(ZŠ),15.12.(ZŠP)
Divadlo v MŠ – 16.12. (3.B)
Výstava Muzea Beskyd „Říše pohádek“- 17.12.(3.B, 4.B)
Leden
Den otevřených dveří – 20.1., 25.1.
Únor
Školní kolo v recitaci – 1.2. (ZŠ)
Zahájení plaveckého výcviku – 3.2. (2.A,3.A,3.B)
„Zahrajem si na malíře“- hudebně-výtvarné pásmo – kino Vlast – 25.2. (ZŠ,ZŠP,ZŠS)
Obvodní kolo v recitaci (ZŠ)
Březen
Možnosti handicapovaných – beseda s B.Štěpánkovou - studentkou SŠ prof. Matějčka 3.3. (6.B, 8.B)
Duben
Velikonoční dílny – SVČ Klíč – 5.,6.,14.4. (ZŠ,ZŠP)
Školní kolo v recitaci – 13.4. (ZŠP, ZŠS)
Vyhodnocení čtenářské soutěže - 14.4.(ZŠP,ZŠS)
Odpoledne s pohádkou – čtení pohádek, poslech a poznávání - 24.4.(8.B)
Knihovnická lekce – „Jak vzniká kniha“ – 28.4. (ZŠP, ZŠS)
Květen
Výroba dárečků ke Dni matek – 2.-6.5.
Knihovnická lekce – 3.5.(ZŠ)
„Tluče bubeníček aneb pochodem a tancem –ZUŠ ve F-M – 20.5.(1.A,1.B,3.B,ZŠS)
Kinematovlak – film. představení ve vlaku – Zlín. festival – 20.5. (3.B, 4.B, 6.B)
Bambiriáda – přehlídka volnočasových aktivit ve městě – 27.5.(1.A,2.A,4.B,6.B,8.B)
Červen
Školní výlet do Dinoparku v Orlové – 2.6. (ZŠ,ZŠP,ZŠS)
Popelka – muzikálová pohádka – divadlo v Českém Těšíně – 21.6.(ZŠ,ZŠP,ZŠS)
Okresní soutěž v recitaci speciálních škol
Zpracovala Bc. Ivana Petrželová, koordinátor netradiční výuky
5.7 Složení tříd podle druhu zdravotního postižení žáků
Třídy
Druh postižení
Základní škola
Poruchy chování a vývojové poruchy učení
Hraniční mentální vývoj
Tělesné postižení
Smyslová vada
Diagnostický pobyt žáka pro určení odpovídajícího vzdělávacího programu
Mentální postižení různého stupně
Tělesné postižení
Více vady
Další zdravotnická diagnóza:diabetes, tumor, epilepsie, psychiatrické
nemoci, ap.
Střední a těžká mentální retardace
Autismus
Více vady
Základní škola praktická
Základní škola speciální
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy
16
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011
24.08.2010
24.08.2010
24.08.2010
24.08.2010
24.08.2010
08.09.2010
od 09.09.
od 09.09.
od 18.09.
21.09.2010
27.09.2010
01.10.2010
13.10.2010
21.10.2010
27.10.2010
04.11.2010
08.11.2010
08.11.2010
18.11.2010
22.11.2010
25.11.2010
30.11.2010
01.12.2010
02.12.2010
08.12.2010
13.12.2010
15.12.2010
19.11.2010
19.11.2010
19.11.2010
06.01.2011
06.01.2011
06.01.2011
10.01.2011
11.01.2011
17.01.2011
19.01.2011
20.01.2011
21.01.2011
27.01.2011
04.02.2011
16.02.2011
23.02.2011
23.02.2011
24.02.2011
28.02.2001
03.03.2011
08.03.2011
08.03.2011
09.03.2011
Škol. strav. a znalosti nutné k ochraně veř. zdraví
Hodulová 200,-6.ZŠ FM
Škol. strav. a znalosti nutné k ochraně veř. zdraví
Závodná
200,6.ZŠ FM
Škol. strav. a znalosti nutné k ochraně veř. zdraví
Šimíčková
200,-6.ZŠ FM
Škol. strav. a znalosti nutné k ochraně veř. zdraví
Vondálová
200,-6.ZŠ FM
Škol. strav. a znalosti nutné k ochraně veř. zdraví
Kučerová
200,-6.ZŠ FM
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Chlebková
500,-9.ZŠ FM
Dialog – kurz Anglického jazyka
Chlebková
0,-KVIC
Dialog – kurz Anglického jazyka
Holáková
0,- KVIC
Dialog – kurz Anglického jazyka
Zemánková
0,- KVIC
Didaktika v projektovém vyučování
Adamus
0,-SOŠG FM
Metodická poradna pro ICT
Adamus
0,-SPC OV
Výchova a vzděl. žáků s PAS a MP
Principe
0,-SPC OV
Setkání Výchovných poradců na ÚP
Chlebková
0,- ÚP FM
Didaktika v projektovém vyučování
Adamus
0.-SOŠ FM
Úvod do počítačových sítí
Adamus
0,-SPŠ OV
Tvorba projektu
Adamus
0,- GaSOŠFM
Výuka s interaktivní tabulí
Adamus
0, ZŠ Brušp.
Anglická gramatika hrou
Chlebková
0,- KVIC FM
Spolupráce koordinátora ICT a ŘS
Adamus
0,-1.ZŠ FM
Informační systém ve škole
Adamus
0,SPŠ Hav.
Aktuálně o ICT ve škole
Adamus
0,- SOU OV
Praktický průvodce úč. Uzávěrkou PO
Malíšková
1.640,- OV
Výukové objekty ve výuce AJ
Adamus
0 GaSOŠFM
Podíl ZOO při environmen. vzdělávání
Červenková
0,-ZOO OV
Výukové objekty ve výuce AJ
Adamu
0,- GaSOŠ FM
Jak se vyhnout chybám ve MÚ, řeš. Slož. příkl.
Teperová
1.640, OV
Schůzka Školních metodiků prevence
Hlavatá 0,- PPP FM
Figurková školička
Nakládalová
0,-SVČ Klíč
Figurková školička
Adamusová 0,-SVČ Klíč
Figurková školička
Flachsová 0,- SVČ Klíč
Práce s rizikovými skupinami
Hlavatá
0,- 9.ZŠ FM
Práce s rizikovými skupinami
Čerňáková
0,- 9.ZŠ FM
Práce s rizikovými skupinami
Zemánková
0,- 9.ZŠ FM
Roční zúčtování záloh na daň
Teperová
1.200,- ND FM
Setkání koordinátorů EVVO
Červenková
300,- OV KÚ
Moderní didaktické teorie až po kolektivismus Adamus
0,- OV
Metodická poradna
Zemánková
0,- KVIC NJ
Využití digitální techniky v denním životě
Adamus
0,-1.ZŠ FM
Tvorba směrnic a řádů pro provoz ICT ve škole Adamus
0,- 1.ZŠ FM
Redakční systém ve škole
Adamus
0,- SPŠE OV
Podpora ICT v OP Vzděláv. pro konkurenceschop. Adamus
0,- GaSOŠFM
Externí odborná podpora pro management škol Chlebková
0,- CNN FM
pro oblast rozvoje škol
Reflexe současných trendů ve spec. pedagogice Zemánková
680,-OU OV
Reflexe současných trendů ve spec. pedagogice Chlebková
680,- OU OV
Burza nápadů pro výuku AJ na 1.st. ZŠ
Chlebková
0,- KVIC FM
Koordinace v ICT
Adamus
1500,- KVIC NJ
Ekopolis
Červenková
0,- ND FM
Metoda dobrého startu
Holková
0,- KVIC
FM
Metoda dobrého atartu
Palovská
0,- KVIC FM
Supervize do škol – podpora zlepšení klimatu školy sborovna ZŠ
0,- ZŠ a MŠ N.
17
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011
09.03.2011
23.03.2011
23.03.2011
23.03.2011
23.03.2011
23.03.2011
23.03.2011
05.04.2011
11.04.2011
16.04.2011
20.04.2011
06.05.2011
06.05.2011
11.05.2011
17.05.2011
18.05.2011
18.05.2011
24.05.2011
24.05.2011
24.05.2011
od 25.05.
od 25.05.
od 25.05.
01.06.2011
07.06.2011
08.06.2011
09.06.2011
Aktual.v hospod. a účtov. Příspěv. Org. od 1.1 2011 Malíšková 970,- SPŠ FM
ICT v praxi pro žáky s tělesným postižením
Šochová 0,SŠ aZŠFM
ICT v praxi pro žáky s tělesným postižením
Hlavatá
0,- SŠ aZŠFM
ICT v praxi pro žáky s tělesným postižením
Uvirová
0,- SŠ aZŠFM
ICT v praxi pro žáky s tělesným postižením
Šenekl
0,- SŠ aZŠFM
ICT v praxi pro žáky s tělesným postižením
Jalůvková
0,- SŠ aZŠFM
ICT v praxi pro žáky s tělesným postižením
Křístková
0,- SŠ aZŠFM
Jarní roadshow – DUM
Šenekl
0,- SŠ OV
Krajská konference hromadného stravování
Vondálová
0,- OV
Oxford Conference for primary teachers
Chlebková
0,- OV
Úvod do problematiky grafomotoriky u dětí předš.
16 ped. 8000,- EDU
a škol. věku s ohledem na ergonomii psaní
sborovna ZŠ
4000,-ZŠ a MŠ N.
Odměňování ped. pracovníků a pracovněprávní Zemánková
1056,- SŠ OV
problematika ve školství
Chlebková
1056,- SŠ OV
Změny ve školských předpisech 2010/2011
Nakládalová
0,- KVIC FM
Školení – AVENSIO
Teperová
960,- Praha
EU peníze školám – seminář pro příjemce
Zemánková
0,-NIDV OV
EU peníze školám – seminář pro příjemce
Chlebková
0,-NIDV OV
Role informatika v projektu EU peníze školám Matěj
0,- KVIC NJ
Role informatika v projektu EU peníze školám Červenková
0,- KVIC NJ
Role informatika v projektu EU peníze školám Šochová
0,- KVIC NJ
Konverzační kurz anglického jazyka I.
Chlebková
0,- KVIC FM
Konverzační kurz anglického jazyka I.
Holáková
0,- KVIC FM
Konverzační kurz anglického jazyka I.
Zemánková
0,- KVIC FM
Tvorba DUM
Petrželová
ZŠ a MŠ N.
Závorková
7200,- EU peníze
Hlavatá
Červenková
Šochová
Comenius – schůzka koordinátorů
Chlebková
0,- Brno
Změny ve školských předpisech 2010/2011
Zemánková
0,- KVIC FM
MPP- schůzka metodiků prevence
Hlavatá 0,- PPPFM
7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
7.1 Účast žáků školy ve výtvarných soutěžích
září – účast v soutěži Svět kolem nás 2010 – Téma zážitky z prázdnin,/ A Kluby ČR - Brno zasláno
celkem 15 prací 10 MŠ, 5 ZŠ/.
Říjen – účast v mezinárodním projektu Záložka do knihy spojuje školy- cílem projektu navázání
kontaktu mezi českými a slovenskými školami, podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek
do knih – výměna 80 záložek za naši školu / výměna proběhla se Základní školou Hurbanov- Vrbovce/.
České školy – přihlášeno 194 škol / 17 554 žáků/, slovenské školy 310 škol / 32 936 žáků /.
Leden – výtvarná soutěž Životadárná voda /Česká společnost chemická- výkresy použity na výstavu
do Londýna – zasláno celkem 8 prací za ZŠ/.
Únor – výtvarná soutěž Život se zvířaty / International Education Society Ltd.- organ.složka, Brnozasláno celkem 8 prací za ZŠ/ - poděkování za účast.
Březen- Kniha a já / Dům dětí a mládeže v Šumné na Znojemsku – zasláno 5 prací za ZŠ – v rámci
projektu Děti malují dětem pro konto BARIERY/ - poděkování za účast.
18
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011
Březen – Jak si hraju / ADRA – zasláno 19 prací za ZŠ/- vyhodnoceni neproběhlo.
Duben- S rodinou na výletě /SVČ Klíč Frýdek – Místek, zasláno 20 prací – vyhodnocení 2. místo získal
Dušan Kačo – 3.kategorie- děti 10- 13 let/.K
Květen – Máme rádi přírodu /Hnutí Brontosaurus Brno – zasláno 6 prací MŠ, 5 prací ZŠ/ vyhodnocení neproběhlo.
7.2 Výsledky recitační soutěže školní kolo – ZŠ praktická a ZŠ speciální
I. kategorie:
1. místo – Katka PALÁNOVÁ, 2. místo – Petra MOJŽÍŠKOVÁ, 3. místo – Adam BALÁŽ
II.kategorie:
1. místo – Michal CHALACHÁN, 2. místo – Vilém CHLOPČÍK, 3. místo – Tibor BERKO
III.kategorie:
1. místo – Jan DVORSKÝ, 2. místo – Michal SCHÄFER, 3. místo – Marie KIŠOVÁ
Z našich prvňáčků byli nejúspěšnější Kamilka Imričková, Alex Bongilaj a Adrián Bongilaj.
Zvláštní
cenu
poroty
získala
Stanislava
Veselá
a
Izabela
Bongilajová.
7.3 Stav ICT ve škole
V současné době má ZŠ Naděje čtyři pracoviště. Hlavní budova je na ulici Škarabelova, odloučené
pracoviště na ulici K Hájku, El. Krásnohorské a dvě třídy v integrovaném centru Žirafa, ul. Fibichova.
Tři pracoviště jsou připojeny do sítě internet (kromě IC Žirafa). Poskytovatelem připojení je firma RIO
Media s.r.o. a firma MC Net. Pracoviště využívají služby 802.ADRL 10Mbps/4Mbps a jsou vzájemně
propojena. Všechny stanice jsou chráněny antivirovým programem AVG 2011.
V letošním roce se z finančních prostředků projektu EU peníze školám koupilo pro potřeby
pedagogických pracovníků 6 nových notebooků HP 4525s. Celkový počet počítačových sestav, včetně
notebooků na všech budovách je 35, z toho je 19 pracovních stanic žákovských. Žáci mají přístup
k internetu, všichni uživatelé mají zajištěnou diskovou kvótu potřebnou k ukládání svých dat.
Všechny stanice jsou vybaveny kancelářským balíkem Microsoft Office 2007 a 2010. Škola je dále
vybavena jednou interaktivní tabulí Smart Board (z projektu FM Education), jedním dataprojektorem
značky Benq a sestavou dataprojektor Epson +promítací plátno (projekt Učíme obrazem).
Pedagogičtí pracovníci v letošním roce prošli školením potřebným k využívání interaktivní tabule
SmartBoard a školením zaměřeným na vytváření vlastních výukových materiálů (DUM) v programu
SmartNotebook či v programu Power Point.
V plánu na příští školní rok je vybavení počítačové učebny na 9. ZŠ počítači a pořízení dvou dalších
interaktivních tabulí. Vše podle finančních možností školy.
Zpracoval: Mgr.Petr Adamus, IT metodik
7.4 Zájmové vzdělávání - školní družina
Provozní doba:
Ranní provoz
06:15 - 08:00
Odpolední provoz
11:35 – 16:30
Celková kapacita:
36 dětí – byla zcela využita
Počet oddělení:
3
Složení žáků :
1. -6. R. ZŠ, ZŠ praktická, ZŠ speciální
19
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011
Zájmové vzdělávání je nabízeno žákům bez ohledu na speciální potřeby žáků nebo stupeň a druh
vzdělávání. Dopomoc zabezpečují asistenti pedagoga nebo osobní asistenti žáků.
Organizační náročnost: zejména převod žáků ráno před výukou a odpoledne po vyučování
z odloučeného pracoviště El. Krásnohorské 139 F-M, protože třídy školní družiny jsou umístěny pouze
na pracovišti Škarabelova 562.
Aktivity školní družiny
15.09.
08.10.
14.10.
11.11.
25.11.
26.11.
09.12.
10.12.
18.01.
20.01.
21.01.
17.02.
18.02.
24.02.
11.03.
13.04.
27.04.
13.05.
30.05.
Úkoly:
Sportovní olympiáda ŠD – 11. ZŠ : kdo dál, kdo rychleji
Podzimní les – vycházka na Panské Nové Dvory
SVČ Klíč – lezecká stěna
SVČ Klíč – lezecká stěna
SVČ Klíč – lezecká stěna
Artur a Maltzarova pomsta – kino Vlast Místek
SVČ Klíč – lezecká stěna
Hurvínkovy příběhy – kino Vlast Místek
Puzzliáda – školní kolo
SVČ Klíč
Princezna a žebrák – kino Vlast Místek
SVČ Klíč
Zataženo, občas trakaře- kino Vlast Místek
Výtvarná soutěž ŠD – 9. ZŠ
Karneval masek
Pěvecká soutěž ŠD Skřivánek – klub Prostor Frýdek
Dopravní soutěž, kvíz – duben- měsíc bezpečnosti
Výket ŠD – ranč Trojanovice
Den dětí – školní hřiště – soutěže, odměny
dovybavit další oddělení hrami a pomůckami
Zlepšit spolupráci s rodiči
Rozšířit spektrum zájmové činnosti – př. šachový kroužek
Organizačně zvládnout přechody na druhou budovu s větším počtem dětí
Zpracovala: Rusková Zdenka, vedoucí vychovatelka
7.5 Zájmové vzdělávání – zájmové kroužky
Kroužek počítačový
P.Adamus, A. Bosáková
7 žáků
Kroužek jógy
J. Schaferová, D. Golová
5 žáků
Počítačový kroužek
J. Šenekl, M. Koloničná
9 žáků
Zdravotní TV
R. %Cerňáková, A. Šilbachová 5 žáků
Turistický kroužek
V. Matěj, L. Hlavatá
11 žáků
Přírodovědný kroužek A. Šilbachová, D. Mílková
4 žáci
Komentář:
Zájmové vzdělávání nabízíme všem žákům – bez omezení pro zdravotní postižení a pro oba stupně základního
vzdělávání. Dopomoc v kroužcích zabezpečují asistenti pedagoga, druhý pedagog v pořadí v tabulce.
8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve šk. roce 2010/2011 nebyla uskutečněna inspekce ČŠI.
9. Základní údaje o hospodaření školy
Příjmy: Státní rozpočet
objem finančních prostředků na vzdělávání vyšší o cca 2 639 000.-Kč vzhledem k loňskému roku.
Neinvestiční dotace celkem
14 418 000,00
v tom:
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)
11 842 000,00
z toho:
20
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011
a) platy
b) OON
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)
Hustota a specifika
z toho:
a) platy
b) pojistné + FKSP
Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání
Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního
charakteru
Rozdělení ONIVu
učebnice 6 924,00
pomůcky 35 461,40
plavání
0
Kooperativa 39 653,40
Náhrady v nemoci 23 008,00
8 562 000,00
45 000,00
3 235 000,00
2 556 000,00
1 879 411,00
676 589,00
5 000,00
15 000,00
Komentář:ONIV r. 2010 tvořil 75% objemu roku 2009, který taktéž byl snížen na 75% předešlého finančního
objemu. Důsledkem toho nemá škola dostatek financí na nákup učebnic a pomůcek pro rozvíjející se II. stupeň
ZŠ praktické a na obnovu fondu stávajících učebnic.
Příjmy: Zřizovatel MM FM – objem dotací nižší na rok 2010 o cca 250 000.-Kč
MŠ K Hájku
744 000,00
ZŠ Škarabelova 562
1 721 000,00
FM Education
159 427,00
Zdravotní fond
20 00,00
Celkem
2 644 427,00
Jiné zdroje
Věcné dary
Demonta s.r.o.
19 000,00
SRPŠ Naděje
13 200,00
Kaufland FM
16 203,00
Finanční dary
Plzeňský Prazdroj
Nadace Evraz
Nadace Kimex
Oční optika P. FM
Fórum dárců
Čerpání fondů za rok 2010
Konečný stav
k 31.12.2009
FKSP /412/
133 549,44
RF ze zlepš. HV /413/
247 858,27
RF z ost. titulů /414/
68 031,64
RF Educat. /414/
19 722,39
RF město – Edu /414/
5 000
RF – Comenius /414/
0
Rezervní fond /414/
celkem
Investiční fond /416/
312 338,14
Fond odměn /411/
38 500
Celkem
824 999,88
120 000,00
300 000,00
50 000,00
3 000,00
1293,00
Příjmy
Výdaje
210 742,58
157 526,07
350 000
30 160,34
0
0
174 094,69
190 026
67 020,62
19 722,39
5 000
0
Konečný stav
k 31.12.2010
170 197,33
215 358,34
351 011,02
30 160,34
0
0
829 321
11 500
1 589 249,99
753 347
15 000
1 224 210,70
388 512,14
35 000
1 190 239,17
21
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011
Výdaje
Zřizovatel
Spotřeba materiálu
143 955,54
nákup DrHM, DDHM
238 500,00
(školní židle,školní lavice, koberce, servírovací
vozík, lehátka do MŠ, počítačový stůl, zátěžové koberce, kompresor, twist sady na úklid apod.)
Spotřeba energií celkem teplo
478 041,60
(obě budovy)
celkem elektřina
205 085,33
Ostatní služby
poštovné
telefony
internet
revize
BOZP
Přeprava obědů
odvoz odpadů
stočné
Služby- např.. účetní, majetkové apd.
3 898,00
49 888,32
17 413,00
21 299,20
9 600,00
52 900,00
40 356,00
19 896,00
132 194,40
Opravy a udržování
270 670,80
Odpisy celkem
Výnosy
730 351,00
školné družina
Školné MŠ
nájmy
(dlažba chodba, oprava topení, výměna
vodoměrů, vodovodních baterií apod.)
14 720,00
119 240,00
19 470,00
Podrobný přehled hospodaření viz Rozbory hospodaření organizace za rok 2010.
10. Rozvojové a mezinárodní projekty školy, realizované projekty financované z jiných zdrojů
1. Projekt FM – Education CZ.1.07/1.1.07/11.0162 - financováno z ESF. Výstupy obsahují
implementaci školního vzdělávacího programu Škola porozumění ve vzdělávacích oblastech Anglický
jazyk, Člověk a příroda a neslabikářové období autistů. Projekt byl k 29. 08. 2011 ukončen.
2. Comenius COM-MP-2010-165– projekt Partnerství škol v Programu celoživotního učení - škola
již ukončila první rok multilaterálního mezinárodního projektu pod názvem S.O.S. Nature. V projektu
škola uskuteční 12 mobilit a využije celkem 14 000,00 EUR. Projekt trvá od 1.8. 2010 do 31. 7. 2012.
Do projektu je zapojeno celkem 9 škol, zejména ze zemí Evropské unie: Rumunsko, Turecko,
Španělsko, Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Litva, Estonsko. Spojuje školy speciální a školy běžné
v procesu výuky environmentální výchovy. Prostřednictvím tohoto projektu chceme ukázat světu, že
zdravé děti i děti se speciálními vzdělávacími potřebami mohou společně přispět k ochraně přírody.
Prostřednictvím aktivit vytvoříme interakce pro děti zdravé i s postižením.
3. Projekt EU peníze školám CZ.1.07/1.4.00/21.2074 -Projektem škola získala evropské dotace
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK - 1.4 s názvem Zlepšení
podmínek pro vzdělávání na základních školách). Řešení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových
aktivit. Pomocí těchto šablon si škola podle svých potřeb sestavila projektovou žádost, na jejímž
základě získala dotaci ve výši 722 992,00 Kč na projekt nazvaný Škola porozumění – škola pro
všechny. Projekt bude realizován od června 2011 do listopadu 2013.
Cíle projektu:
22
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011
1. Inovovat vybrané vzdělávací oblasti ŠVP, které z hlediska ověřování ve vzdělávání vyžadují
inovaci - vzdělávací oblast Rozvíjení komunikačních a čtenářských dovedností, oblast Náš
svět, oblast informační gramotnosti a přírodovědných předmětů.
2. U vybraných témat školního vzdělávacího programu Škola porozumění vypracovat vlastní
výukové materiály, pracovní listy, cvičebnice a učební texty, modifikovat a tvůrčím způsobem
zapracovat inovované metody do obsahu vzdělávání.
3. Do klíčových aktivit projektu zapojit žáky základní školy, základní školy praktické a žáky
základní školy speciální – projektem oslovit všechny žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, kteří navštěvují školu.
4. Zapojit na zpracování témat projektu celkem 12 pedagogů a minimálně stejný počet
pedagogů oslovit pro pilotáž zpracovaných materiálů. V procesu ověřování využít rovněž
funkce asistenta pedagoga.
5. Účastí na DVPP umožnit profesní růst v oboru speciálním pedagogům.
6. Zkvalitnit materiální vybavení školy a modernizovat podmínky učitelům pro vzdělávání žáků
s postižením.
Výstupem projektu bude modernizace a inovace podmínek vzdělávání - vybavení školy/ICT/,
vybavení učitele/ metodiky/, vybavení žáka /cvičebnice, pracovní listy apod./.
4. Projekt Rozvoj technického a přírodovědného vzdělání na základních školách ve FrýdkuMístku CZ.1.07/1.1.24 – škola je partnerem s částečným zapojením se v projektu, zejména
zapojením do výuky s pomůckami, účastí na vzdělávacích programech v přírodě a pedagogů
na workshopech oblasti přírodovědného vzdělávání. Projekt realizuje odbor ŠKMaT MM FM.
5. Prazdroj lidem 2011 – Zahrada- centrum zdravého učení - projekt mateřské školy, kterým
dokončí škola vybavení školní zahrady herními prvky a opraví terén v areálu mateřské školy.
Projektem mateřská škola získala celkem 120 000,00 Kč.
11. Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery
Škola využívá nabídky vzdělávacích, kulturních a společenských institucí města a regionu.
Odborová organice nemá na škole svou základní organizaci.
Škola úzce spolupracuje s klinickými logopedy, kteří mají své ambulance v prostorách školy.
1. Odborní partneři školy:
Pedagogicko-psychologická poradna ve Frýdku-Místku
Speciálně pedagogická centra:
SPC pro tělesné postižení, 28. října, Frýdek-Místek
SPC pro mentální postižení, Těšínská, Ostrava
SPC pro poruchy autistického spektra, Kpt. Vajdy,Ostrava
SPC pro zrakově postižené, Opava
SPC sluchově postižené, 8.pěšího pluku, Frýdek-Místek
SPC pro vady řeči, Kpt. Vajdy, Ostrava.
2. Spolupráce s nadacemi a občanskými sdruženími, které poskytují služby jedincům se
speciálními potřebami - Podané ruce, Výzva, svozová služba apod.
3. V rámci vzdělávání působí škola jako školící pracoviště pro KVIC Opava pro studující na funkci
asistent pedagoga.
4. V roce 2010/11 poskytla škola praxi studentům těchto středních a vysokých škol:
SŠ prof. Matějčka, Ostrava
Střední pedagogická škola Krnov
Střední odborná škola, Frýdek-Místek
Vyšší odborná škola sociální, Ostrava –Mar. Hory
Ostravská univerzita Ostrava
Univerzita Palackého Olomouc
Masarykova univerzita Brno
Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce Žilina
Za školní rok 2010/11 poskytla škola podmínky pro vykonání praxe celkem pro 23 studentů.
23
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011
Za školní rok 2010/2011 nebyla poskytnuta žádná informace požadovaná dle zákona o poskytování
informací.
Zaměstnanci organizace souhlasí s uvedením údajů o své osobě ve výroční zprávě školy za školní rok 2010/2011
a na webových stránkách školy, a to ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
VZŠ byla projednána pedagogickou radou dne:
VZŠ byla projednána a schválena školskou radou dne
03. 10.2011
03. 10. 2011
PaedDr. Dana Zemánková
ředitelka školy
Frýdek-Místek, 19.9. 2011
24
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011
25

Podobné dokumenty