Zděchovský zpravodaj 2014

Transkript

Zděchovský zpravodaj 2014
ZDĚCHOVský
zpravoda j
ČÍSLO 1/2014
ZDARMA
PROSINEC
Obsah tohoto čísla:
T Realizované a připravované akce v obci
T Výsledky voleb
T Události ze zděchovské školy
T Ze života knihovny
Vážení a milí spoluobčané,
již jen několik okamžiků nás dělí
od chvíle, kdy můžeme stylově koledou „Den přeslavný jest k nám přišel“, přivítat příchod svátků, které
jsou našim srdcím zřejmě nejbližší.
Měsíc s pořadovou číslovkou dvanáct
v kalendáři, vůně medových perníčků a jiných laskomin, linoucí se z kuchyní hospodyněk či povážlivě se
zvyšující počet svící, hořících na adventním věnci –
to všechno jsou neklamné
signály příchodů svátků
vánočních. Stalo se určitou tradicí, že v tuto dobu,
která patří neodmyslitelně taktéž bilancování nad
uplynulým rokem, dostáváte do svých rukou již
po několikáté Zděchovský zpravodaj.
To, že se stala z vydávání obecního zpravodaje již určitá tradice, je dozajista pozitivní zprávou.
Znamená to totiž, že se v naší malebné obci neustále odehrává celá škála zajímavých akcí a aktivit, u nichž
stojí za to se v krátkosti zastavit. Mohu-li si s dovolením propůjčit název
notoricky známého pořadu Miroslava Donutila, lze o Zděchovu říci:
„Pořád se něco děje“, což prosím
chápejme nikoliv jako samozřejmost,
nýbrž spíše jako určitý dar, kterého
bychom si měli všichni vážit.
T O nefungování kabelové televize
T Zprávy včelařů
T Sokol 2014
T Zděchovská Grapa 2014
To, aby se naše obec rozvíjela
a správně fungovala i v letech následujících, je bezesporu nelehkým úkolem, který na svá bedra berou především členové zastupitelstva obce.
V listopadu tohoto roku poprvé
do svých lavic zasedli zastupitelé, jejichž jména vzešla z říjnových voleb.
Sám jsem si několikrát kladl otázku, jaké by mělo být motto správného obecního zastupitele, potažmo
dobrého politika. Myslím si, že velice výstižný je v tomto případě citát,
připisovaný Františkovi z Assisi, který zní: "Bože, dej mi pokojnou mysl,
abych přijal věci, které změnit nemohu, dej mi sílu, abych změnil věci,
které změnit mohu, a dej mi moudrost, abych rozlišil jedno od druhého." Troufám si říci, že pokud bude
všem členům zastupitelstva takto
„shůry dáno“, bude to pro další rozvoj Zděchova jen a jen dobře. Nota
bene, když probíranými záležitostmi v nadcházejícím volebním období budou taková zásadní témata jako
dostavba splaškové kanalizace, modernizace objektu Koliby, či způsob
využití areálu kravína.
Závěrem tohoto úvodního slova mi prosím dovolte, abych jménem svým
i celého zastupitelstva
obce a obecního úřadu
popřál všem Zděchovjanům, aby pro ně byly Vánoce v první řadě svátky
klidu. V půlkulatém roce
2015 potom, ať jsou Vašimi každodenními společníky zdraví, štěstí, láska a dobrá nálada. Je mi
pochopitelně jasné, že ne
všichni z nás si budou
moci vychutnat poslední dny tohoto roku plnými doušky
a v radostném rozpoložení. Mám tím
na mysli především osoby nemocné,
opuštěné a osamocené, osoby nezaměstnané či jinak se ve svém nitru
trápící. Těmto osobám bych chtěl co
nejsrdečněji popřát, aby je alespoň
posilnila víra v úsloví, které říká:
„Život ti připraví pouze takové překážky, jaké jsi schopen překonat“.
Ing. Ladislav Baroň,
místostarosta obce
O realizovaných a připravovaných záměrech
S novým školním rokem se konečně
dostalo tolik kýženého nového kabátu budově školy. Díky novým oknům,
doteplení fasády a zateplení půdy nejenom že škola získala hezký vzhled,
ale taktéž by měla dosáhnout výrazného snížení nákladů za spotřebu energií.
Konkrétně v důsledku zateplení klesla dle výpočtů energetického auditora
roční spotřeba energií z 404,2 GJ/rok
na 222,8 GJ/rok, což vyjádřeno v peněžních jednotkách představuje úsporu
až někde na úrovni 90 tis. Kč/rok.
Celkové výdaje projektu:
3 678 204 Kč
Celková výše dotace:
2 554 135 Kč
Dotační program:
Operační program Životní prostředí
Dodavatel:
Spedimex Moravia, spol. s r. o.
Zateplení Základní školy a mateřské školy Zděchov
Svoz BRO v obci Zděchov
Jednou z nových povinností obcí
podle novely zákona o odpadech
bude od 1. ledna 2015 zajistit vedle stávajících míst pro sběr papíru,
plastů, skla a nebezpečných odpadů i třídění kovů a biologicky rozložitelných odpadů (BRO) minimálně
rostlinného původu. I z toho důvodu předložila obec žádost o evropskou dotaci na nejnutnější strojní
vybavení, jakým je pořízení traktorového nosiče kontejnerů, 4 ks kon-
tejnerů o objemu 5 a 10 m3 a štěpkovače. S touto žádostí o dotaci byla
obec úspěšná. Dodání bylo provedeno ještě v průběhu tohoto roku.
Prvotní povinnost v podobě zajištění třídění biologicky rozložitelných odpadů tak má obec splněnu.
Je však jasné, že ruku v ruce s tímto
projektem musí jít vytipování vhodné plochy, na kterou se bude z odpad z kontejnerů svážet a následně
kompostovat, stejně tak, jako je nut-
né pečlivě vytipovat místa v obci,
kde budou kontejnery umístěny, aby
mohli do nich občané ukládat trávu,
listí, větve apod.
Celkové výdaje projektu:
967 020 Kč
Celková výše dotace:
850 187 Kč
Dotační program:
Operační program Životní prostředí
Dodavatel:
FORNAL trading s.r.o.
Stavební úpravy vstupního a schodišťového prostoru obecního úřadu ve Zděchově
Výrazných změn k lepšímu se dostalo
v letošním roce vstupním a schodišťovým prostorů budovy obecního úřadu.
Kompletní obnova elektroinstalace,
oprava schodiště, schodišťových stěn,
rekonstrukce WC či výměna vstupních
dveří a osvětlení nejenom že přispěly
ke zvýšení reprezentativních parametrů těchto prostor, ale také díky nim
došlo ke snížení rizika uklouznutí návštěvníků, což ocení zejména senioři.
Na tento projekt by měla v následujících letech navazovat rekonstrukce
elektroinstalace i jednotlivých místností OÚ (obecní úřad, pošta, zasedací
místnost a knihovna). V současné době
2 Zděchovský zpravodaj
se zpracovává příslušná projektová dokumentace.
Celkové výdaje projektu:
407 419,- Kč
Celková výše dotace:
246 470,- Kč
Dotační program:
Státní zemědělský intervenční fond Program rozvoje venkova
Dodavatel: Mestav, s. r. o.
„KANALIZACE A ČOV ZDĚCHOV“
Nejskloňovanější stavbou (celkem
za 41 815 76 Kč) v tomto roce byla
a i v roce následujícím bude bezesporu Kanalizace a ČOV Zděchov.
Fyzická realizace této stavby byla
zahájena v 05/2014 a ukončena bude
v 06/2015, kdy bude zahájen zkušební provoz ČOV. V rámci Operačního programu Životní prostředí byla
obci přiznána dotace z EU ve výši
30 380 404 Kč. Dále získá obec dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 1 787 082 Kč a ve hře
je také získání dotace ze strany Zlínského kraje. Veškeré zbylé náklady
hradí ze svého rozpočtu obec Zděchov. Zhotovitelem této stavby je
Cobbler, s. r. o.
V následujících řádcích bychom
se pokusili více zaměřit na otázky,
na něž se ptají často občané. Konkrétně bychom ve stručnosti rádi objasnili například, jak je to se samotným připojením ke kanalizaci, proč
byste se měli na kanalizaci připojit,
či jakým způsobem se vypočítá objem splaškových vod, za který budu
platit stočné. Prvně bychom se zastavili u termínu „kanalizační přípojka“.
Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace
z nemovitosti k zaústění do veřejné
kanalizační sítě. Kanalizační přípojka je rozdělena na dvě části: veřejná
část přípojky je umístěna v pozemcích veřejného prostranství a soukromá část přípojky je umístěna
v soukromém pozemku vlastníka nemovitosti a je plně hrazena
vlastníkem nemovitosti (tzn., že
veškeré stavební náklady si hradí
občan, potrubí dodá obec).
Výstavba kanalizační přípojky
podléhá příslušnému povolení stavebního úřadu. Veřejné části domovních kanalizačních přípojek
byly povoleny v rámci hlavních kanalizačních řadů (neboli v souvislosti s dotačním projektem obce) a je
na ně vydáno pravomocné stavební povolení. Soukromá část přípojky
musí být povolena územním souhla-
sem vydaným příslušným stavebním
úřadem. Jak jistě víte, obec nechala
zpracovat projektové dokumentace
kanalizačních přípojek ke všem nemovitostem, které se budou na kanalizaci připojovat a zároveň zajistila
administrativní vyřízení územního
rozhodnutí, které je již vydáno a nabylo platnosti.
Vzhledem k tomu že hlavní stavba v podobě položení hlavního kanalizačního řadu a veřejných částí přípojek má být hotova v 06/2015, lze
říci, že čas pro výstavbu soukromých
částí kanalizačních přípojek nadejde
přibližně na jaře příštího roku, či začátkem léta.
Pokud bychom si položili otázku,
týkající se legislativní úpravy, potom bychom zjistili, že před vypuštěním odpadní vody do vody povrchové nebo podzemní, musí být dle
platné legislativy odpadní voda nejdříve odpovídajícím způsobem vyčištěna tak, aby splňovala stanovené emisní limity. Odpadní voda je
vodním zákonem č. 254/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, definována jako voda, která byla použita
v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických nebo jiných
stavbách a má změněnou jakost (tzn.
složení nebo teplotu). Může to být
i jiná voda odtékající z výše uvedených staveb nebo zařízení či dopravních prostředků, pokud může ohrozit
jakost povrchových nebo podzemních vod. V domácnostech se jedná se např. o vodu z WC, myčky,
pračky apod. Pro kanalizaci a ČOV
Zděchov však s ohledem na technologické možnosti ČOV platí, že
do kanalizace se smí vpouštět pouze
splaškové vody, jakékoliv ředění vodami dešťovými je nežádoucí.
Zděchovský zpravodaj 3
Často se občané také ptají, co se
stane, když se na kanalizaci nepřipojím, přestože je to technicky možné. Zde platí, že obec provede veřejnou část přípojky vždy
do vhodného místa k hranici Vašeho pozemku. Po dokončení a kolaudaci stavby bude Odbor životního
prostředí MěÚ Vsetín (vodoprávní
úřad) provádět kontrolu likvidace
odpadních vod z nemovitostí, které na kanalizaci nebudou připojeny. Pokud by při těchto kontrolách
vodoprávní úřad zjistil porušení,
bude s každým, kdo bude odpadní
vody likvidovat v rozporu se zákonem, zahájeno správní řízení ve věci
uložení povinnosti připojení objektu na kanalizaci pro veřejnou potřebu dle § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů. Výsledkem může být
rozhodnutí o odstranění nedostatků,
udělení peněžní pokuty apod.
Další, často slýchanou otázkou je:
„Podle čeho se účtuje vodné a stočné, když není osazen vodoměr?“ Odpověď zní tak, že stočné se v těchto
výjimečných případech stanovuje dle
vyhlášky Ministerstva zemědělství
č. 428/2001 Sb., která uvádí směrná
čísla roční potřeby vody dle objektů, počtu lidí a zvířat. Dále na tomto
místě můžeme zmínit, že provozovatelem kanalizace bude sama obec.
Co s Kolibou?
Je neoddiskutovatelným faktem,
že Zděchov má velice příhodné podmínky pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu. Množství značených
trast pro pěší či cyklisty s napojením na trasy regionálního či nadregionálního významu, možnost provozování zimních sportů v případě
příznivých sněhových podmínek,
či nově rekonstruovaný sportovní
areál s koupalištěm jsou dozajista
atrakce, které mají ambici přilákat
do naší obce řadu návštěvníků. Nezbytnou podmínkou pro fungování jakéhokoliv turistického resortu
je ovšem existence turistické infrastruktury v podobě zařízení poskytující služby v podobě ubytování
4 Zděchovský zpravodaj
Vážení občané, v případě jakýchkoliv dotazů, které zůstaly nezodpovězeny, se můžete obrátit přímo
na obecní úřad ve Zděchově. Obecní úřad taktéž připravuje samostatný
zpravodaj, který se bude týkat pouze kanalizace, jejího dalšího provozování, napojování občanů a dalších
důležitých věcí ohledně této stavby.
Toto speciální vydání zpravodaje
obdrží každá domácnost začátkem
nového roku.
Dále bychom se chtěli zmínit o tom,
že součástí stavby je celoplošná oprava povrchu silnice III. třídy i někte-
rých místních komunikací. Dosavadní stav je tedy především u silnice III.
třídy nutno brát pouze jako provizorní. Stavba kanalizace se však mimo
hlavní silnici a místní komunikace
výrazně podepsala na havarijním stavu chodníků a proto obec připravuje
na příští rok taktéž kompletní rekonstrukci chodníků.
Závěrem tohoto příspěvku je zapotřebí vyslovit poděkování občanům a především majitelům dotčených pozemků za jejich dosavadní
příkladnou trpělivost a velice vstřícný postoj!
a stravování, což Zděchov nesplňuje. Řešením, zdá se být by mohla být rekonstrukce objektu Koliby
Zděchov, která má dobré předpoklady, aby se po patřičných stavebních úpravách stala oním kýženým
malokapacitním ubytovacím a stravovacím zařízením.
O tomto letitém problému se ví,
žel bohu všechna jednání s případnými soukromými investory vyšla na prázdno a situace dospěla
do fáze, kdy obec stála před rozhodnutím, zda se má aktivně zapojit do dění ohledně budoucnosti Koliby.
Po dlouhém a nelehkém zvažování rozhodlo zastupitelstvo obce, aby
obec aktivně vstoupila do jednání
s AVZO Zděchov ve věci možného odkupu budovy. Pochopitelně se
zde nabízí otázka, proč chce veřejNěkomu to může připadnout
úsměvné, někomu komické, někomu absurdní, nicméně je tomu tak
– obec Zděchov má ve výčtu svého
majetku zahrnutu i budovy bývalého kravína, včetně správní budovy
a zpevněných ploch. Tento majetek
zakoupila od Vsacka Hovězí, a. s.
- nástupce někdejšího JZD. Motiv,
který vedl obec k investici do těchto
nemovitostí byl prostý. V době, kdy
již byly prostory zcela nevyužity,
projevila řada subjektů zájem především o pozemky v celém areálu.
Kdyby však mělo dojít k tomu, že by
se pozemky a budovy necitlivě rozparcelovaly a rozprodaly, potom by
areál, jako celek ztratil na své nejsilnější stránce, kterou je jeho celistvost. V rámci ochrany, především
před nečitelnými až spekulativními podnikatelskými záměry, proto obec investovala do komplexního nákupu pozemků a budov tohoto
areálu. Samozřejmě hlavní myšlenkou této koupě bylo následně využít
areál pro investora se solidním podnikatelským záměrem, a to pro takového, který by přinesl svoji činností
pro Zděchov pokud možno co největší celospolečenský přínos. A není
ani důvod se obávat odprodeje are-
ná správa vstoupit do sféry komerční? Tak, jak to ale obyčejně v životě chodívá, nic nebývá černé nebo
bílé. Koliba nemá totiž využití pouze jako sportovně-rekreační zařízení. Nepostradatelná je i její funkce
kulturně-společenského charakteru,
tedy zařízení, které má sloužit občanům pro potřeby setkávání či pro
pořádání místních kulturních akcí.
Bez jeho existence by tak došlo
ke snížení úrovně občanské vybavenosti. Především tento argument
přesvědčil zastupitele v rozhodnutí zahájit jednání o odkupu budovy.
Jedním dechem nutno dodat, že si
v případě dokončení realizace odkupu začnou obci přibývat starosti a problémy, které bude nutně muset řešit již ona. Vyhráno nebude ani
v případě, kdyby se sen, v podobě
rekonstrukce objektu, podařilo na-
plnit. Obec by musela přijmout důležitá rozhodnutí, která by se týkala
způsobu provozování…. Jak vidno,
jedná se opravdu o běh na dlouhou
trať. Přejme si proto, aby jednou nadešel okamžik, kdy i Zděchov bude
mít standardům odpovídající fungující zázemí, které turistům poskytne možnost ubytování a stravování a místním občanům prostory pro
kulturně-společenské vyžití. Zároveň si přejme, aby tento okamžik
nastal v co nejbližší budoucnosti.
Využití obecního kravína
álu takovémuto investorovi. Větši- na výrazné proměně jím vypásaných
na řada rizik se dá totiž spolehlivě a udržovaných pastvin, které dříve
smluvně ošetřit – zejména pak vy- skutečně připomínaly spíše prales
hrazením si práva zpětného odkupu či cestu na hrad k Šípkové Růžence. Dále areál odvádí neocenitelnemovitostí za určitých podmínek.
Nutno uvést, že již nyní areál po- né služby v souvislosti s budováním
skytl dobrou službu. Jednak slouží kanalizace, kdy slouží jako základjako zázemí po rozvoj zemědělské na pro zhotovitele kanalizace firmu
činnosti MVDr. Ladislava Kašpa- Cobbler – čítající například stavební
ra, u nějž je třeba ocenit mimořád- buňky pro vedení stavby a zaměstné zapálení pro svůj profesní obor nance, parkoviště stavebních strojů
a také velice kladný vztah k příro- a sklad materiálu. Vhodnější místo
dě, který je nejlépe dokumentován by se v obci hledalo asi stěží.
Zpracovali: Ing. Tomáš Kocourek, Ing. Ladislav Baroň
Zděchovský zpravodaj 5
Volby do zastupitelstva obce 2014
Volby do zastupitelstva obce 2014
Desátý a jedenáctý říjnový den se
již podruhé v průběhu roku otevřely v celé republice volební místnosti. Tentokráte byly na programu volby, obecně se těšící největší přízni
voličů - a sice volby do obecních zastupitelstev. Ve Zděchově usilovalo
o 11 postů v zastupitelstvu celkem
29 kandidátů, kandidujících za celkem 3 volební strany (Sdružení nezávislých kandidátů „Za další rozvoj
obce, KDU-ČSL a SDH Zděchov).
Podle propočtů, vyplývajících z volebního zákona, se nakonec člena
obecního zastupitelstva pro období
2014-2018 stali následující kandidáti.
Ustavující zasedání nově zvoleného
zastupitelstva rozhodlo, že na postech
starosty a místostarosty nedojde ke
změnám, z čehož plyne že starostu
obce zůstává nadále Ing. Tomáš Kocourek a místostarostou Ing. Ladislav
Baroň. Na svém ustavujícím zasedání
určili zastupitelé taktéž složení výborů, které je zastupitelstvo povinnost
ze zákona ustanovit. Předsedkyní finančního výboru se stala Ing. Zdeňka Sezimová, předsedou kontrolního
výboru se stal Ing. Patrik Kocourek.
Dalšími členy finančního výboru se
stali Petr Machala a Miroslav Eze-
6 Zděchovský zpravodaj
Příjmení, jméno,titul
Kocourek Tomáš Ing.
Baroň Ladislav Ing.
Trochta Karel Ing.
Kocourek Patrik Ing.
Sezimová Zdeňka Ing.
Orság Josef
Machala Petr
Ezechýl Miroslav, ml.
Hrbáček Karel
Chrástecký Zdeněk
Šťastný Václav
Věk
Strana
Počet hlasů
39
33
65
41
51
51
54
41
60
53
25
„Za další rozvoj obce“
KDU-ČSL
KDU-ČSL
„Za další rozvoj obce“
KDU-ČSL
„Za další rozvoj obce“
„Za další rozvoj obce“
„Za další rozvoj obce“
SDH Zděchov
SDH Zděchov
„Za další rozvoj obce“
275
256
217
189
186
182
155
124
123
108
90
chýl. Trojici členů kontrolního výboru potom doplnili Karel Hrbáček
a Josef Orság.
Pro milovníky statistik přinášíme
zajímavé srovnání, z něhož vyplývá,
že volební účast v komunálních volbách ve Zděchově má sice sestup-
nou tendenci, ovšem pořád je tato
účast vysoko nad hodnotou volební účasti za celý okres Vsetín. Toto
zjištění je velice příjemným konstatováním a znakem vysokého stupně
uvědomělosti zděchovských občanů
ve vztahu ke komunální politice.
Rok v naší škole
V uplynulém roce 2014 prošla
naše škola velkými změnami. Jarní měsíce probíhaly poklidně, škola
žila svým běžným školním životem.
Učitelé připravili nebo zajistili pro
žáky spoustu mimoškolních akcí –
pěveckou soutěž Zděchovský slavíček, lektorské programy na zámcích
ve Vsetíně a Valašském Meziříčí,
ve vsetínské a zděchovské knihovně,
návštěvu u chovatele holubů p. Molka a několik dalších drobných akcí.
Naopak žáci základní školy a děti
z mateřské školy si pro své maminky za pomoci svých p. učitelek připravili program ke Dni matek. Mezi
nejúspěšnější akce letošního jara
však bezesporu patřil karneval v tělocvičně základní školy, návštěva
Zábavného parku Galaxie ve Zlíně
a návštěva ZOO v Lešné za finanční
spoluúčasti obce. Tyto akce byly organizovány pro všechny děti obce.
Během celého roku také žáci usilovně pracovali na školních projektech. V celoročním projektu
Městečko se žáci základní školy postupně seznamovali s běžným životem ve městě. Další celoroční program Komunitní kruh probíhal
tradičně v I. třídě. Žáci si na začátku týdne navzájem povídali o víkendových zážitcích a na konci týdne
o svých školních úspěších či problémech. Také v hodinách hudební
výchovy probíhaly každoroční projekty o českých i cizích hudebních
skladatelích vážné hudby. Současně
s těmito celoročními projekty probíhala i řada projektů střednědobých či krátkodobých.
Na konci června se všechny děti
a žáci rozešli na zasloužené letní prázdniny. Ne však zaměstnanci školy. Těm začal náročný úkol připravit školu na rozsáhlou vnější
i vnitřní rekonstrukci. V celé budově byla vyměněna okna a škola byla
zateplena. Byl opraven balkon mateřské školy, celou budovu ozdobila nová fasáda s barevnými nápisy
a obrázky. V souvislosti s touto rozsáhlou rekonstrukcí proběhla ještě
řada prací na vnějším plášti budovy
a ve vnitřních prostorách.
V září se tak mohly děti mateřské školy a žáci základní školy vrátit do pěkných barevných a opravených tříd. Během podzimu byl ještě
do I. třídy základní školy zakoupen
nový nábytek.
V říjnu jsme uskutečnili Den otevřených dveří, aby si mohli všichni
zájemci a především rodiče našich
budoucích žáků nové prostory základní školy prohlédnout. Další Den
otevřených dveří plánujeme na únor
příštího roku.
Během podzimu nového školního roku už také pedagogové školy
pro děti a žáky připravili a uskutečnili několik akcí. Kromě tradičního
cvičení v přírodě v měsíci září navštívili žáci základní školy a předškolní děti z mateřské školy gobelínovou manufakturu ve Valašském
Meziříčí a začátkem listopadu jsme
se zúčastnili besedy na vsetínské
hvězdárně. Žáci základní školy se
také zapojili do výtvarné soutěže
vyhlášené Sdružením Horní Vsacko – Valašsko očima dětí, ve které získala naše škola celkové třetí
místo. Na konci listopadu navštívili děti a žáci vánoční dílnu v Kulturním domě na Hovězí, kde si také
prohlédli výstavu historických panenek.
V době, kdy vzniká tento článek,
už po vyučování pilně nacvičujeme
s dětmi i žáky programy na blížící
se předvánoční akce.
Třicátého listopadu zazpívají na
místní faře žáci 1. a 2. ročníku základní školy maminkám s dětmi na
Vítání občánků. Čtvrtého prosince
pořádá základní škola pro všechny
děti obce mikulášský program spojený s nadílkou od Mikuláše a dováděním s čerty. V sobotu šestého
prosince přispějí děti a žáci svým
programem a výrobky na mikulášský jarmark k příjemné atmosféře
při rozsvěcení obecního vánočního
stromu. V mateřské škole proběhne dvanáctého prosince vánoční besídka a potom se už budeme s dětmi
všichni těšit na Vánoce. Před vánočními prázdninami si děti rozdají
u školního vánočního stromu dárečky a půjdeme obdarovat také zvířátka do lesa.
Zděchovský zpravodaj 7
Pevně věříme, že se se nám bude
v příštím školním roce dařit stejně
dobře a pro budoucí prvňáčky připravujeme na příští školní rok 2015/2016
novinky pro další zkvalitnění vzdělávání na naší škole. Jednou z nich
bude zavedení nové vyučovací hodiny pro žáky 1. a 2. ročníku - povinného anglického jazyka. Rádi bychom
dále rozšířili škálu zájmových kroužků. Doufáme, že získáme ke spolupráci v této mimoškolní oblasti i některé rodiče našich žáků.
Více o naší práci, organizaci školy,
uskutečněných a plánovaných akcích
se můžete dozvědět na našich nových
stránkách – www.skola.zdechov.cz.
Mgr. Hana Výchopňová,
ředitelka školy
Zděchov opět třetí v soutěži
o nejkrásnější obec Čech a Moravy
Hlasující návštěvníci internetového portálu www.czregion.cz rozhodli
svou přízní o tom, že obec Zděchov
opět zaznamenala v soutěži o nejkrásnější město a obec Čech a Moravy opět vynikajícího umístění. Konkrétně v letošním ročníku obsadil
Zděchov, podobně jako v letech 2011
a 2012 fantastickou třetí příčku! Nezbývá, než si přát, aby tyto papírové
předpoklady přetavila obec do skutečnosti a neutuchávala ve svých rozvojových aktivitách, kterými by potvrdila oprávněnost tohoto ocenění.
Premiérový ročník
Zděchovského
gulášfestu
Historicky první ročník gulášfestu
se konal v sobotu 28.6.2014 v Kasíně. O nejlepší zděchovský guláš bojovalo 6 družstev a vítězný uvařili
Martin Válek a Jaroslav Knebl. Odpoledne provázela tuto akci příjemným hudebním vystoupením kapela Lůzabend a přítomní hosté měli
možnost ochutnat kterýkoliv soutěžní guláš podle vlastního výběru.
Text: Jana Zvoníčková
8 Zděchovský zpravodaj
Samozřejmě neskonalý dík patří
všem účastníkům ankety, kteří Zdě-
chovu dali svůj hlas
Text: Ladislav Baro
Ze života knihovny
Hodnocení letošního roku v místní knihovně je kladné a nadějné i pro
následující období… Velkou změnou je především opravené schodiště obecního domu a také vstup
do knihovny. Byla opravena také
sociální místnost pro knihovnu, vyměněny vstupní dveře a elektroinstalace. I vzhledem k tomu, že byla
knihovna v průběhu roku mnohokrát uzavřena kvůli opravám a vstupu, mnoho čtenářů a návštěvníků si
našlo cestu do knihovny.
Nadále celoročně probíhalo školení knihovníků v oblasti knihovnictví a tématiky knižního fondu.
Další vzdělávací akce jsou připraveny i na následující roky. Od měsíce
července došlo k drobnému posunutí otvírací doby knihovny. To bylo
přizpůsobeno jak knihovníkovi tak
i dojíždějícím čtenářům a návštěvníkům. Současná otvírací doba je
vždy v pátek od 15 do 17,30 hod.
Letos se podařilo ve spolupráci s okresní knihovnou realizovat
besedy místních žáků a předškoláků v naší i okresní knihovně. Akce
byla rozdělena na dvě etapy a rozdělena také na věk a zájmy žáků. Besedu vedla středisková knihovnice
paní Zdenka Haplová, která má naši
zděchovskou knihovnu pod správou. Také i díky jejímu zajímavému a přitažlivému programu měla
akce úspěch a je tu také naděje, že
si místní děti cestu do knihovny
i v budoucnu najdou.
Letošní rok byl nadále rokem testování nového dotovaného programu pro knihovnickou správu. Bohužel mnohé nedostatky, které nejsou
programem zabezpečeny, komplikují plynulost půjčování knižního fondu. Na nedostatky si stěžují i v ostatních obecních knihovnách našeho
okresu. Program má nedostatečnou
evidenci statistiky. Neuspokojivá situace panuje také v katalogu knižního fondu, který není zcela přístupný
pro širokou veřejnost. Zlepšení situace je v rámci celého okresu řešeno
okresní knihovnou. Díky těmto nedostatkům místní knihovník využívá stále také původní program evidence výpůjček a půjčování je tím
mnohdy zdlouhavé.
Obecní úřad nadále myslí také
na kulturu v obci a přispívá do
knihovny prostředky na nákup nových knižních titulů a časopisů. Nákup zajišťuje ve spolupráci s místním knihovníkem dvakrát ročně
středisková knihovna. Ta také dodává do knihovny cirkulační výměnné soubory, na které finančně přispívá Zlínský kraj. V letošním roce
přibyl jeden žlutý výměnný soubor
knih navíc, takže se spolu s obecními nákupy v knihovně pětkrát ročně
dovezly nové knihy. I to místní čtenáři oceňují.
V knihovně je zaregistrováno 33
čtenářům, z nichž je 11 ve věku
do 15 let. Celkem knihovnu navštívilo 315 návštěvníků včetně čtenářů
a uživatelů internetu. Čtenáři si půjčili 1740 titulů, z toho je 835 beletrie
pro dospělé, 170 naučné pro dospělé, 435 beletrie pro mládež, 130 na-
učné pro mládež a 170 časopisů. Návštěvníci internetu se již v letošním
roce takřka nevyskytli. Naše obec
je plně internetizovaná nebo mnozí uživatelé mají i jiné, zejm. mobilní možnosti přístupu a tak není ani
divu, že je internet v knihovně pro
veřejnost méně využit. Knižní fond
byl po loňské redukci aktualizován
a obnoven.
Místní knihovna také poskytuje
služby obecního infokanálu. Vysílání se mění každý týden a občané
mají možnost v pravidelných smyčkách nejen zajímavé aktuality a informace obecního úřadu, ale v poslední době slouží infokánál také
jako informační věstník pro akce
v okolí okresu. Občané si zvykli
také na přísun aktuálních foto a video akcí z dění života v naší obci.
Knihovna si udržuje vysoký standard okresu, což dosvědčuje i prostředí a informace i z okolních
obcích okresu. Větší potenciál návštěvnosti by se dal případně vylepšit pořádáním společenských akcí
se spoluprácí s kulturní komisí naší
obce.
knihovník, Miroslav Hajdík
Zděchovský zpravodaj 9
O (ne)fungování kabelové televize
O (ne)fungování kabelové televize
V průběhu roku 2014 se zděchovská kabelová televize potýkala, a stále bohužel potýká s řadou technických problémů, na které pochopitelně
ve stále větší míře televizní diváci upozorňují. Prvním problémem je
mizerná kvalita TV signálu u digitálně vysílaných programů Multiplexu 3
(Prima love, Prima Zoom, ČT :D/art,
Óčko, Óčko Gold, Šlágr, Active). Často lze u těchto kanálů oprávněně hovořit o tom, že je kvalita signálu zcela
nedívatelná, a to díky projevům, jako
jsou zaseknutí, kostečkování, či dokonce úplné výpadky obrazu a zvuku, trvající i několik desítek vteřin.
Zde je na vině velice špatné pokrytí
východní Moravy pozemním televizním signálem. Nejbližším a zároveň
jediným zachytitelným vysílačem je
totiž až zlínská Tlustá hora. Přestože
se v roce 2014 instalovala na střeše
obecního domu nová směrová anténa
a instaloval kvalitnější zesilovač, problémy bohužel přetrvaly a to i proto, že se postupem času již tak dosti
slabý signál ještě více zeslábl. Řešením by pochopitelně bylo, pokud by
byl například vybudován na televizním vysílači v Huslenkách zesilovač.
Tu se ale poprvé, v rámci tohoto příspěvku, dostáváme do začarovaného
kruhu financí. Někdo totiž musí platit českým radiokomunikacím (resp.
v tomto případě jejich dceřiné společnosti Czech Digital Group) za provoz
vysílače. Televizní společnosti bohužel o pokrytí dosud nepokrytých lokalit zájem nemají (a to dokonce ani
o pokrytí takového sídla, jakým je
kupříkladu Vsetín). A aby provoz vysílače financovaly obce hornovsackého údolí, je také finančně nepřijatelné řešení, neboť se v tomto případě
bavíme o částce cca 20 tis. Kč/měsíc. Jedinou reálnou nadějí na zlepšení stavu je tak zřejmě snad jedině
úprava vysílacích parametrů vysílače ve Zlíně v podobě zvýšení výkonu, což je krok, ke kterému možná bude muset dojít v souvislosti se
spuštěním širokopásmových mobil10 Zděchovský zpravodaj
ních sítí (LTE). V rámci určité kompenzace tohoto problému byl alespoň
v roce 2014 zařazen nejsledovanější
program Multiplexu 3 - Prima Zoom
do analogové nabídky TKR.
Druhým, systematicky se opakujícím, problémem zděchovské kabelové televize je vypadávání zvuku
u analogově vysílajících programů
(ČT 1, STV 1, STV 2, JOJ, JOJ PLUS,
DOMA, PRIMA COOL). Tyto TV
stanice přejímají signál prostřednictvím satelitu, přičemž se jedná o programy, k jejichž sledování je nutno
vybavit satelitní přijímač dekódovací kartou (platí přitom, že každý program má v naší kabelové televizi svůj
vlastní přijímač a také svou vlastní
dekódovací kartu). V roce 2014 přišel satelitní operátor Skylink na nový
způsob kódování satelitního signálu
(tzv. Irdeto), díky čemuž muselo dojít
k výměně dekódovacích karet za jiný
druh. Od té doby se ale objevily výše
zmíněné problémy s vypadáváním
zvuku. Na vině však v tomto případě není žádná příčina technického
rázu na straně přijímačů – ty fungují správně. Pouze dochází k tomu, že
satelitní operátor mnohonásobně zintenzivnil četnost kontroly platnosti
kódovacích karet (což se děje „přes
družici“). Toto ale bohužel velice výrazně zatěžuje samotný satelitní přijímač, což zejména u starších modelů
vede při takovémto přetížení k výpadku zvuku. Řešením je pochopitelně zakoupit přijímače nové, či re-
pasované. Ovšem ani tady není 100%
záruka, že toto řešení přinese své
ovoce. Provozovatel TKR, firma 4M
Rožnov, tedy prováděla v průběhu
roku testování nejrůznějších satelitních přijímačů, aby se zjistilo, který
typ je výše uvedeným rušivým vlivům odolný. Vše nasvědčuje tomu,
že se takový přijímač nalézt snad podařilo. Do konce tohoto roku by snad
mohlo dojít k plošné výměně, čímž
by měl být problém zažehnán.
Na tomto místě musím bohužel uvést, že diváky čeká od nového roku v souvislosti s kabelovou
televizí ještě jedna nepopulární novinka. S pravděpodobností, hraničící s jistotou, totiž bude muset dojít
ke zvýšení ročního poplatku, který činí v současné době 900,- Kč/
rok. Na fungování kabelové televize
v naší obci můžeme mít názor různý. Jedním názorem je, aby byl poplatek nastaven, tak, ať si na sebe
kabelovka sama vydělá. Na druhou
stranu může někdo namítnout, že při
stanovení výše poplatku by se mělo
přihlédnout i k tomu, že lze zčásti na tento produkt nahlížet i jako
na službu občanům, kde je nutno
s mírnou provozní ztrátou počítat.
I kdybychom se ale drželi toho druhého, střídmějšího pohledu, je v tuto
chvíli navýšení ročního poplatku
zkrátka a jednoduše nevyhnutelné.
Posuďte sami… Ke kabelové TV je
v současnosti připojeno 180 domácností, což představuje při výši po-
platku 900,- Kč celkové roční příjmy 192 000,- Kč. Tato částka ale
bohužel postačí sotva k hradě výdajů za placené kanály (cca 135 tis.
ročně) a poplatky autorským svazů
(cca 70 tis. ročně). Vůbec tak tedy
nezbudou prostředky ke krytí výdajů za spotřebu el. energie (cca 40 tis.
Kč ročně) a na opravy a údržbu, natož pak na další investice směrem
například ke spuštění většího množství programů v digitálním formátu.
Samozřejmě někdo může namítnout,
že nepotřebujeme mít v nabídce tolik placených programů, když je provozní ekonomika tak špatná. Zde si
ale musíme uvědomit, že v případě
zužování nabídky placených kanálů se zvyšuje pravděpodobnost toho,
že se začnou uživatelé kabelové televize odpojovat a přejdou na satelitní příjem, což by mohl být v extrémním případě začátek konce kabelové
televize.
Doufám, že se mi touto cestou podařilo zase o něco více osvětlit pozadí problémů TKR a jeho celkového
fungování. Závěrem tohoto příspěvku bych chtěl poprosit všechny diváky o projevení jisté míry pochopení,
v případě výpadku ve vysílání TKR,
byť plně chápu jak moc je nepříjemné, když k výpadku vysílání dojde
zrovna ve chvíli, kdy má v televizi
běžet Váš oblíbený pořad.
Text: Ladislav Baroň
Kulturně-společenské události roku 2014 v obrazovém přehledu
Začátek roku neodmyslitelně patří Tříkralové sbírce. Vybralo se 23 954 Kč.
28. února se v tělocvičně ZŠ pořádal karneval.
V sobotu 1. března se pro změnu do kostýmů převlekli
hasiči – konal se tradiční masopustní průvod.
Porota v ryze dámském složení určila 22. března nejlepší
slivovicu Zděchovského koštu.
První zatěžkávací zkouška v roce pro areál grapy –
19. dubna se konal 2. ročník traktoriády.
Hasiči vzdali 4. května hold svému patronu sv. Floriánovi při slavnostní mši svaté.
Zděchovský zpravodaj 11
Poděkování maminkám u příležitosti Dne matek v podání
dětí ze školky (16. května).
Slavnostní nedělní procesí u příležitosti prvního svatého
přijímání – psal se 25. květen.
Májka to má už za sebou – poslední květnový den a momentka z kácení máje.
Zděchovský pěvecký sbor absolvoval 1. června vystoupení v Malenovicích.
Horňasko-Dolňansko tentokráte bez bruslí. Hokejbalový
souboj ze dne 14. 6. dopadl lépe pro Dolňansko (na snímku), které vyhrálo 6:4.
Dojemné setkání Hajdovských rodáků z 5. července.
3. srpen patřil ve Zděchově tradiční pouti.
Bláto, kam se podíváš – Zděchovská grapa 24. srpna.
12 Zděchovský zpravodaj
Výstava valašských krojů na faře 21. září– velké poděkování za uspořádání patří paní Hrňové (na snímku).
Tradiční setkání seniorů přivítala Koliba 22. listopadu.
Naděje Zděchova, aneb vítání občánků na faře z 30. listopadu.
Mikuláš se svou družinou zavítal 6. prosince rozsvítit vánoční strom a rozdat nadílku.
Společenská kronikA
Životní jubilea v roce 2014
Frýdl Karel
Václavíková Jiřina
Hrbáčková Jaroslava
Kašpar Josef
148
79
177
59
70 let
Surý Josef
Koňaříková Marie Frýdl Josef
Poláchová Marie
Skýpala Josef
Knebl Josef
Kneblová Zdeňka
85
142
152
22
27
43
43
85 let
Maňáková Ludmila
26
90 let
Mikulenčák Jaroslav
107
75 let
Navrátilová Jarmila
Chrástecká Marie
Filáková Jarmila
106
68
58
80 let
Hrbáčková Marie
116
Přihlášeni
Odhlášeni
Zemřelí
Narození
CELKEM
Pohyb obyvatel za rok 2014 (stav k 5.12.2014)
Ženy
2
5
6
3
304
Muži
2
3
3
6
282
Celkem
4
8
9
9
586
Zděchovský zpravodaj 13
Krátce o pamětní knize
hotelu Klímek
V dubnu tohoto roku získala obec
Zděchov od pana Ervína Eichnera doslova unikát v podobě pamětní
knihy hotelu Klímek, ve které je zachycena určitá část zděchovské historie.
Nápad na zrod tohoto památníku
vzešel z okruhu osob, které v poválečném období vedly tzv. malířskou
krajinářskou školu. U zrodu této krajinářské školy stál Otakar Nejedlý,
profesor z pražské Akademie výtvarných umění. V pamětní knize najdeme doklady o přítomnosti dalších vý-
znamných osobností ve Zděchově:
Jožky Barucha, Lucie Klímové, Josefa Brože, Michaela Romberga, Josefa
Hapky (otce nedávno zesnulého skladatele Petra Hapky), Vladimíra Pukla, Karla Hofmana, Antonína Strnadela a Jana Kobzáně.
Podrobněji se s obsahem této relikvie budou moci zájemci seznámit
v připravované výpravné publikaci
o historii Zděchova, která by mohla
spatřit světlo světa již v roce 2015.
Text: Ing. Patrik Kocourek, Ladi
Rok očima včelařů
Vážení spoluobčané, nastává čas,
kdybychom se měli na chvíli zastavit
a ohlédnout se rokem, který pomalu končí. Rudolf Hrušínský ve filmu
Rozmarné léto pronesl dnes již slavnou větu: „Tento způsob léta zdá se
mi poněkud nešťastným...“ A přesně takový průběh mělo i letošní léto.
S trochou nadsázky by se dal přirovnat k jízdě na nějaké pouťové
atrakci. Mnohokráte jsme byli nahoře, kde jsme si říkali, že už se počasí umoudřilo a také jsme nesčetněkrát byli zase dole, kde jsme opět
zachraňovali včelstva abychom minimalizovali ztráty produkce medu,
které v porovnání z rokem předešlým činily téměř 70 %.
Ze začátku roku jsme čelili podezření, že máme v našem katastru ohnisko
moru včelího plodu. Téměř tři měsíce
jsme byli v nejistotě, jak dopadne kontrolní odběr vzorků. Díky této nákaze bylo ve Zlínském kraji v letošním
roce spáleno 258 včelstev. Pro srovnání jsme ve Zděchově letos zazimovali
292 včelstev. Nikdo si nedokáže představit, jaký balvan z našeho včelařského srdce spadl, když jsme se dozvěděli, že se podezření neprokázalo.
Teplý průběh zimních měsíců
2013/2014 napomohl k nebývalému
14 Zděchovský zpravodaj
rozvoji dalšího škůdce včel a to je
roztoč varroa destructor, český název je kleštík včelí. V době kdy píši
tyto řádky, jsme ukončili pravidelné
aplikace léčiv proti tomuto parazitu. Ovšem při průběžných kontrolách
zjišťujeme silný výskyt tohoto parazita i v našem katastru. Původním
hostitelem kleštíka včelího je včela
východní. Tato včela dokáže jako jediná s parazitem společně existovat.
K přenosu z včely východní na včelu medonosnou došlo pravděpodobně na začátku 20. století po dokončení transsibiřské magistrály. Následná
migrační vlna z evropské části Ruska na Dálný východ způsobila kontakt dvou dosud geograficky izolovaných druhů včel. Do oblastí
přirozeného výskytu včely východní, konkrétně do Primorského kraje
(část Ruska u Japonského moře), pronikla včela medonosná. Dosud nenápadný kleštík našel na novém druhu
včely optimální podmínky k životu, a tak se ocitl v centru pozornosti biologů a včelařů. Včela medonosná má z hlediska evolučního ke včele
východní asi nejblíže, není však ani
geneticky ani jinak vybavená k potlačení rozvoje tohoto cizopasníka.
Bez zásahu člověka je invaze kleští-
ka do včelstva včely medonosné zničující. Kleštík se šíří jako „nežádoucí
pasažér“ na těle trubců. Pro trubce je
charakteristické zalétávání do cizích
úlů, a tak se stávají hlavními přenašeči parazita. Podobně dělnice přenášejí přichyceného kleštíka do včelstev
při zalétávání, loupežích a rojením.
I přes všechna tato úskalí jsme
v tomto roce zazimovali 292 včelstev. Odchovali jsme 62 včelích matek a získali 94 kg včelího vosku. Bohužel, co se výnosu medu týče, byl
rok 2014 hodně podprůměrný. 2 772
kilogramů, to je číslo, které značí výnos medu od zděchovských včelařů.
Pro někoho to je číslo vysoké, druhý
zase může říci, že je to málo. Pokud
použiju srovnání s předcházejícím rokem, tak je to cca o 3 000 kg méně.
V době, kdy se falšují potraviny a med těchto „praktik“ také není
ušetřen, jsou výkyvy v produkci kvalitního medu živnou půdou pro tato
falšování. Nejčastějším prohřeškem
při kontrole medů je přidávání cukru,
přičemž do medu zákon zakazuje přidávat jakékoli látky. Téměř polovina
vzorků medu, které zkontrolovala potravinářská inspekce, byla falšována
a obsahovala nepovolené složky. Med
je přitom přírodní produkt, do kterého výrobci jiné látky přidávat nesmí.
Většinu falšovaných medů odhalili
inspektoři ve velkých potravinových
řetězcích. Navíc zákazníkům pančovaný med často chutná více, než jeho
ryze přírodní podoba. Jedinou zárukou kvality je kupovat med přímo
od včelařů. Je to nejjistější, co se týče
kvality i ceny. Zatímco v obchodech
se v současné době cena kilogramu
pohybuje okolo 150 korun a více,
u včelařů je přibližně o 20 korun nižší. Pro skladování medu je nejdůležitější sucho. Při dlouhodobém skladování je důležité i temno. V chladu
med být nemusí, ale svědčí mu to.
Mráz mu nevadí - naopak, biologická
aktivita medu se sníží na minimum
a významně se zpomalí i krystali-
zace. Skladuje-li se med při teplotě
20°C dochází ke snížení enzymatické aktivity medu na polovinu zhruba
po čtyřech letech.
I přes všechna úskalí, která nám
příroda připravila, jsme si našli čas
na kulturní vyžití. V květnu jsme navštívili celonárodní včelařskou pouť
na sv. Hostýně, kde si mohli včelaři nakoupit pomůcky, vyměnit zkušenosti anebo jen tak nezávazně poklábosit. V následujícím měsíci jsme
pořádali tradiční včelařské odpoledne. Zde chceme všem návštěvníkům
poděkovat za podporu nás, včelařů.
Velmi si vážíme této přízně. Veškerý
výnos z této akce je použit k ošetře-
ní včelstev a vzdělávání se v nových
praktikách léčení.
Při počtu 21 členů, kde je věkový
průměr více jak 50 let, není jednoduché tuto akci s jakýmsi standardem
zorganizovat.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu a také zastupitelům obce za jejich pochopení, bez
kterého bychom nemohli naši organizaci udržet v chodu a přiměřeně rozvíjet. Všem spoluobčanům přejeme
klidné a pohodové prožití vánočních
svátků, šťastný nový rok, hodně zdraví,úspěchů a osobní pohody.
Za ZO ČSV Zděchov
Miroslav Ezechýl
Sokol Zděchov 2014
Fotbalový rok 2014 odstartoval
17. ledna, kdy začala tradiční zimní příprava v tělocvičně ZŠ Hovězí,
která opět prověřila fyzickou kondici všech, co se pravidelně zúčastnili. Začátkem března však mírná zima
ustoupila a mohlo se trénovat na víceúčelovém hřišti a zanedlouho už
na hlavním travnatém hřišti. Po podzimu 2013 se umístil Sokol uprostřed
tabulky na 6. místě. První jarní utkání se odehrálo hned u největších rivalů v Huslenkách, kde fotbalisté Zděchova prohráli smolně 1:3. Na druhý
pokus se vítězství opět nedočkali,
před vlastními diváky podlehli 2:3
Jablůnce B. Do Študlova se jelo urvat
konečně nějaký bod, což se nakonec
povedlo a remíza 2:2 znamenala první zisk na jaře. Utkání proti silnému
Semetínu, v jehož řadách hrají i ex-ligoví fotbalisté, nabídlo přestřelku a 7
branek, ale domácí nakonec podlehli Semetínu 3:4, hosté kralovali naší
soutěži a bez ztráty bodu postoupili. Ve Střelné, která nakonec taky postoupila do vyšší soutěže z druhého
místa, dostali naši výprask 1:8, ten
však odčinili doma, když porazili
béčko Lhoty 9:1 a poprvé na jaře vyhráli. V dalším utkání doma bodovali opět naplno, když porazili Ratiboř
B 5:1, ale zápas v Halenkově se nepovedl a Zděchov podlehl 0:4. Poslední utkání sezóny přivítali naši hráči
Sportovní areál Sokol Zděchov při mistrovském utkání IV. třídy.
Vsetín B, utkání se jim vůbec nepovedlo a diváky rozhodně nepotěšili,
když ostudně prohráli 0:7.
Náš tým nakonec obsadil celkově 8. pozici v tabulce. Ukončení sezóny proběhlo spolu s exhibičním
utkáním proti hokejistům VHK Vsetín. V létě pořádali fotbalisté tradiční předpouťovou zábavu, která letos
vyšla ve všech směrech na výbornou
a měla i početnou kulisu lidí.
Přes léto funkcionáři Zděchova
nezaháleli a do nové sezóny přivedli další nové hráče, především z Hovězí. Do nového ročníku přibyli taky
noví soupeři: Leskovec a Liptál, kteří
spadli ze III. třídy a také tým Jarcové,
která byla přeřazena ze skupiny B.
Ostudou skončila účast Huslenek B,
které se těsně před začátkem soutě-
že odhlásily a narušily tak celý chod
ročníku.
Úvodní zápas naši odehráli ve Študlově, kde vyhráli na penalty 3:2. Pokutové kopy jsou letos při remízovém
stavu atraktivní novinkou. První domácí zápas doma k nám přijelo Ratibořské béčko a místní fotbalisté opět
vyhráli, tentokrát 4:1. Slibný start
skončil v Liptále, kde se nešťastně
prohrálo 0:1. V Halenkově se prohrálo dokonce 0:8 a další zápas doma se
Lhotou B Zděchovu taktéž nevyšel,
prohra 0:5 je jasným důkazem. Z krize se dostal Sokol až ve Vsetíně, kde
vyhrál na penalty 4:3 nad béčkem,
utkání se nakonec kontumovalo 3:0
pro Zděchov kvůli špatné registraci
hráče Vsetína a mužstvu z okresního
města nakonec svaz odebral všechZděchovský zpravodaj 15
ny body. V dalším utkání doma proti Leskovci naši hráči urvali alespoň
bod, když prohráli po penaltách 1:2
a v posledním dohrávaném utkání
Zděchov nestačil na Jarcovou a podlehl 0:5.
Tým ze Zděchova nakonec skončil po podzimu na 6. místě s pouhými 9-ti body a hráči mají o čem přemýšlet a co přes zimu dohánět.
Jako poděkování pořadatelům
za pomoc při zábavě a fotbalistům
za pravidelné docházky na zápasy, byl uskutečněn výlet do vinného
sklípku do Mutěnic, do kterého se
jelo na konci října, kde byl zhodnocen celý fotbalový rok. Tento rok byl
zlomový hlavně s počínající spoluprácí s celkem z Hovězí. Jelikož místní kluci studují a pracují mimo Zděchov nebo nemají o fotbal dostatečně
silný zájem, je někdy velmi složité poskládat 11 nadšených kopálistů.
Je nám jasné, že v době PC technologií a vzhledem k tomu, v jak malé
obci bydlíme, se není ani čemu divit.
Bohužel výhled do budoucna naznačuje, že fotbal ve Zděchově nečekají
zrovna příznivé roky, proto vyzýváme ty z vás, koho fotbal baví: Neváhejte, a kdo má zájem o fotbal přijďte na trénink, začínáme opět v lednu
v tělocvičně na Hovězí! Informace vám poskytne kterýkoliv z hráčů
nebo na e-mailu [email protected]
nebo [email protected]
Dále se tento rok povedla další důležitá věc, a to je občerstvení při zápasech. S podporou obce, bez které
by náš fotbal už nefungoval, se vytvořily skutečné fotbalové podmínky,
nejen co se týká šaten, ale hlavně pro
diváky, kteří si můžou dát pravidelně
něco na zub a pití. Za podporu fotbalu patří obci a starostovi Ing. Tomáši Kocourkovi velký dík. Dále bych
chtěl poděkovat lidem, kteří pracují
u občerstvení a všem, kteří nám pomohli s letošní předpouťovou zába-
Na snímku zleva hráč číslo 6 Pavel Zajíček, tahoun zálohy Petr Michálek,
Jiří Machala v diskuzi o taktice s Jaroslavem Mackem, opodál hráč číslo 3
Karel Vaněk a 4 Ondřej Blaha.
Tabulka IV. třída sk. A po podzimu 2014
36:
21
1
29:8
21
2
2
29:12
15
4
1
3
24:15
14
8
4
1
3
19:13
14
Zděchov
8
2
2
4
10:23
9
7.
Lhota u Vs. B
8
2
1
5
14:24
7
8.
Študlov
8
2
1
5
13:46
7
9.
FK Vsetín B
8
0
0
8
3:27
0
1.
Halenkov B
8
7
0
2.
Jarcová
8
7
0
3.
Liptál
8
4
4.
Ratiboř B
8
5.
Leskovec
6.
vou. Za vždy vzorně připravené hřiště chci taky poděkovat správci areálu
Olinovi Novotnému a za chod oddílu předsedovi Antonínu Ezechý-
lovi, Karlu Frýdlovi a pokladníkovi
Ing. Petru Hajdovi.
Za Sokol Zděchov zpracoval:
Karel Frýdl
Čtyřnásobný mistr ČR Adam Staněk
Šest startů v letošní sezoně proměnil zděchovský truck trialový
jezdec v šest pódiových umístění. Naposledy si dojel pro 3. místo
16 Zděchovský zpravodaj
v kategorii S4 v tankodromu Pístov u Jihlavy. Již před tímto závodem se Staněk s Vlkem stali mistry
republiky.
Sezona 2014 pro truck trialové posádky skončila a poslední body byly
rozdány. Závěrečný podnik domácího mistrovství se uskutečnil na za-
čátku října nedaleko Jihlavy. Na startu samozřejmě nemohla chybět ani
dvojice usedající do Tatry 815 6x6
Trial Adam Staněk s navigátorem
Martinem Vlkem. Adam s Martinem
měli již před jihlavským závodem
mistrovský titul v kapse, ale o neúčasti vůbec neuvažovali. „Mistrovský titul jsme ještě neměli možnost
oslavit a nic by neohrozilo, pokud
by jsme v Pístově nestartovali. Sedět doma bych ovšem nevydržel, proto využívám každé příležitosti popasovat se s terénem a soupeři,“ uvedl
Adam Staněk. Byť poslední závod
byl umístěný do bývalého vojenského tankodromu Pístov, zděchovský
jezdec z něj moc nadšený nebyl.
„Jezdilo se na relativní rovině, kde byly zapíchané průjezdní
branky. V porovnání s předchozími lokalitami byla ta jihlavská nejslabší. Z kamionů, které se měly
původně obratně probíjet náročným terénem, se tentokráte staly dřevorubecké vozy, jenž lámaly mladé stromky. Pro diváky byly
snad trošku zajímavé průjezdy
bahnitými úseky, ale podloží bylo
tvrdé, tudíž nehrozilo, že by se posádka v bahně utopila,“ posteskl si
k málo atraktivní lokalitě Adam
Staněk. O relativní jednoduchosti tratě hovořily trestné body. Posádky za celý den nasbíraly to, co
v náročném terénu za jednu sekci.
Kategorie S4, kde Adam s Martinem startují byla v Pístově nejpočet-
něji zastoupená a vedle českých dvojic zde byla i jeden soutěžící z Polska.
„Do závodu jsme vstupovali s podvědomím, že jsme trojnásobní mistři republiky, tudíž jsme jeli v klidu. Přesto
jsme chtěli bojovat o bednu. Na konci dvoudenního závodu jsme si došli
pro pohár za 3. místo, tudíž cíl daný
před soutěží jsme splnili,“ řekl Adam
Staněk. Letošní sezona je tedy u konce, ale pro Adama se rozjíždí druhá,
přestavbová část. Na dílně má Staněk
vedle trialové Tatry i jeden vůz určený pro rychlostní závody. A právě
k tomuto speciály vrhne osmadvacetiletý jezdec veškeré úsilí.
„Do příštího roku neplánuji nějaké velké změny na trialovém autě.
Tatra projde klasickou kontrolou
a namáhané díly budou preventiv-
ně repasovány. Tentokráte bude
více kladen důraz na kosmetickou
stránku auta, neboť v Mohelnici
jsme šli dvakrát na budku, pokaždé
z jiné strany. Více se budu tedy věnovat Tatře určené pro rally a rád
bych s tímto vozem někde v příštím
roce startoval,“ přiblížil pracovní
rozvrh zděchovský jezdec. Adam
s Martinem neměli doposud příležitost oslavit třetí mistrovský titul, ale
vše si vynahradí v nejbližší době.
Tři tituly rovná se tři oslavy: ta
první proběhne v jižních Čechách,
kde se Adam s týmem účastní výlovu
rybníka, druhé kolo oslav bude v Krkonoších a samotné vyhlášení mistrů
republiky se uskuteční na konci listopadu v Praze.
Text: Mirek Vebr
Druhý ročník
Zděchovské
traktoriády
Atraktivní podívanou s vůní nafty
nabídl 2. ročník Zděchovské traktoriády, která proběhla 19. dubna. Do
sportovního areálu se dostavilo 32
soutěžících a něco málo přes 1000
platících diváků. Závodníci museli
zvládnout na technicky náročné trati
celkem tři disciplíny, které na ně přichystali organizátoři traktoriády.
Text: Ladislav Baroň
Zděchovský zpravodaj 17
Horal Tour 2014 pohledem Tomáše Frýdla
Horal Tour je jediný etapový závod horských kol, konající se na území Slovenska v překrásném prostředí
Nízkých a Vysokých Tater. Obsahuje
třídenní cyklistické martýrium. První
den startuje etapa dlouhá 40 kilometrů z města Svit s dojezdem na Štrbské
Pleso. Druhý den pokračuje předlouhým 131 km dlouhým maratonem
přes hřeben Nízkých Tater. Poslední den je na programu cross country
technicky náročný okruhový závod
přímo ve Svitu.
Před polednem přijíždím do Svitu, města jejíž polovinu rozlohy tvoří
továrna. Město Svit založil sám Tomáš Baťa. Kochám se nádherným
koloritem tatranských vršků, vyřizuji nezbytné registrační a ubytovací formality. Půl hodiny před startem
se ovšem vysoké hory ztratí v mracích a o chvíli později začíná opravdu vydatná vodní smršť. Marně čekám na odložení startu, rozhodčí je
neúprosný a mezi provazy vody nás
vpouští na trať. Za minutu na sobě
nemám nitku suchou, naštěstí je poměrně teplo. Přeji si, aby na Štrbském Plese byla teplota podobná.
Přichází první výrazný kopec a proti nám tečou bystřiny, říčky, potoky
vody, ve kterých se brodíme jako dobytčí hejno. Nechápu, kde se vůbec
tolik vody najednou vzalo. Při sjezdech padáme jako hrušky, naštěstí je
to vždy jen do bláta, takže za chvíli jsou z nás jen hnědé nevzhledné
koule. Zvolna si uvědomuju, že pořád
stoupáme a cítím jak přestává pršet.
Náhle se mraky roztáhnou a v dáli
vidím náš vytoužený cíl. Vzhledem
k tomu, že se pořád závodí, nenechá
vás nikdo se pořádně vydechnout,
natož se kochat krásou okolí a dokonale čistým vzduchem plným ozónu.
Za pár kilometrů ovšem přichází pohroma pro oči i nohy. Místa zničené známou vichřicí, nekonečné holiny po vzrostlých smrcích, které padly
za oběť neslavně proslavenému orkánu. Déšť se zbytků horniny, klacků
a kůry způsobil, že některá místa jsou
absolutně neprůjezdná a tak tlačíme
18 Zděchovský zpravodaj
asi 3 kilometry v kuse kolo do prudkého kopce. Ten však není nekonečný a brzy nás vítá cíl, Štrbské Pleso.
Tam dojíždím jako pátý v absolutním
pořadí. Na nic nečekám a okamžitě sjíždím do Svitu. Tam na mě civí
jako na přízrak, když se ptám, kde je
možné umýt sebe i kolo, nejistě mi
ukazují zdejší říčku. No super.
Den druhý, maraton. V sedm hodin ráno nás vypouští na celodenní
utrpení po hřebenech Nízkých Tater.
První krize na mě přichází docela
brzy už asi na 40. kilometru, hned ji
překonávám a pokračuju dál. Náročná trať má dvě výrazně těžká stoupání, při tom druhém jedu do kopce
hodinu, skoro ke konci již ale nejsem
schopen šlapat. Karbonová podrážka v tretře mi působí tak silné pálení chodidel, že skáču…padám z kola
a musím si je zout. Mnu prsty na nohou a lituju se, jak jsem se na podobnou hloupost mohl dát. Neutěšují mě
ani dominanty Vysokých Tater, které mám jak na dlani. Kriváň, Lomnický a Gerlachovský štít. Zanedlouho po nasednutí opět přichází krize.
Je mi špatně, chytám křeče, plazím
se mizernou rychlostí kdesi v tatranském parku. Je nesnesitelné horko, ovšem podklad je výrazně bahnitý, naprosto fantastická depresivní
kombinace. Na 100. kilometru se občerstvuji na stanici, mažou mi řetěz
a posílen opět pokračuju dále. Na stanicích potkávám zástupy lidí, kteří
z nějakého důvodu nemohou pokračovat dále. Ať už z technických důvodů, či proto, že jim to dnes jejich
organismus dále nedovolil.
Odpočítávám kilometry do cíle 30, 20, 10… a 5 už jen zbývá. Poslední kilometr před cílem nám pořadatel
připravil třešničku v podobě prudkého kopce, který ještě musíme zdolat.
Absolutně pro to nemám pochopení
a kleju, skoro bolestí brečím ale zvolna se posouvám dále.
Cíl! Kácím se na zem, šílenost jménem maraton skončila. Časem přes
devět hodin pokořuju maraton jako
11. v pořadí a mé šance na celkové
umístění po dnešku výrazně klesly.
Hodinu po dojetí stále ležím ve špinavém oblečení v autě a nemohu se
hnout, každý pohyb šíleně bolí, mám
problém si sundat cokoliv, co mám
na sobě. Maraton je radost v utrpení.
Večer jsem tak unavený, že již nevyjdu z pokoje. Ráno, třetí den se
ovšem kupodivu cítím relativně svěže. Provedu servis na kole a vyrážím
na obhlídku závěrečné etapy. Cross
country je má velmi silná disciplína
a proto kontroluji průběžné pořadí.
Po dvou etapách mi patří průběžné
páté místo. To je stále velmi slibné.
Poslední závod celé trilogie je odstartován. Na mnohých, kteří to ještě nevzdali je však vidět silná únava
předešlých dnů. Po prvních dvou kolech se dostávám do tempa a zlepšuji
stále své postavení.
Náročné pasáže, které jedou jiní
husím krokem, skáču, doslova letím dokonce až tak, že sukuju řetěz mezí
rám a převodníky. Naštěstí mi oprava zabírá sotva půl minuty a pokračuju dál. Po hodině a půl jsme v cíli.
Má silná disciplína vynesla své ovoce. Zlepšuju své postavení mezi nejlepší trojici v absolutním pořadí, což
znamená jediné, stupně vítězů.
Při poslechu národní hymny člověk
tak nějak zapomíná na předešlé útrapy a těší se především domů.
Horal Tour je mimořádně náročný
počin. Doporučuju ho v nejtěžší variantě jen mimořádně dobře fyzicky
a psychicky připraveným jedincům.
Klapnout musí více faktorů, nesmíte mít zásadní problémy se zdravím,
fyzičkou a technikou. Teprve potom
se dá uvažovat, že konec bude dobrý. Mimořádně krásné prostředí vysokých hor dodává této akci punc
exkluzivity. A když k tomu přidáte
cenově příznivé startovné, ubytování,
přijatelnou vzdálenost z Česka, máte
před sebou akci, nad kterou stojí přemýšlet i v dalších letech. Přivezete si
především kupu trýznivých zážitků,
které vám sebelepší film není schopen nabídnout.
Text: Frýdl Tomáš
Zděchovská grapa 2014, aneb show v blátě
Rozmary počasí, v podobě vydatných dešťových srážek, připravily v rámci 43. ročníku závodů Zděchovská
grapa nevšední podmínky, které si nevybavují ani letití pamětníci. Extrémně promoklá trať totiž místy připomínala spíše bažiny, známé z románu Pes baskervilský od Sira Arthura Conan Doyla. Trať se v některých
svých pasážích stala záhy zcela neprůjezdnou, takže
pořadatelé museli dokonce sáhnout k opatření v podobě zkrácení délky trati o 500 m. Obrovské masy bláta
činily problémy všem aktérům závodů – od samotných
jezdců, přes pořadatele, diváky až po hlasatele, neboť
všichni jezdci měli protentokráte naprosto stejnou barvu motocyklů i dresů - konkrétně tedy blátivě hnědou.
Navzdory všem lapáliím je třeba říct, že se pořadatelé zhostili nelehké úlohy s maximálním nasazením,
za což jim dozajista patří velké poděkování. Všechny
plánované jízdy se totiž nakonec zdárně odjely. V následujícím přehledu si můžete připomenout, jakou po-
dobu měly výsledkové listiny tohoto ročníku grapy
poté, co startér závodu naposledy zamával šachovnicovým praporkem.
Pro milovníky statistik přinášíme kompletní výsledky 42. ročníku Zděchovské grapy.
125- 2T
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
Start. č.
7
20
9
818
84
105
311
MX2 Junior
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
Start. č.
138
723
159
70
58
86
4
HOBBY MX 2
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Start. č.
74
123
48
64
13
457
92
15
6
149
171
66
77
2
511
522
Příjmení
TÖGEL
KOLAJA
KOSTELANSKÝ
VYMAZAL
OSIČKA
ZBÍRAL
NEŠPOR
Jméno
Ondřej
Ladislav
Vladimír
Jakub
Tomáš
Tomáš
Marek
Stroj
Suzuki
KTM
KTM
KTM
Yamaha
KTM
KTM
Body 1. kolo Body 2. kolo
25
25
20
22
22
18
16
20
14
16
18
0
15
0
Celkem
50
42
40
36
30
18
15
Příjmení
PACH
GROSS
DAVID
DUDA
MACHÁČ
VAŠKEBA
RAFAJ
Jméno
Jiří
Filip
Jakub
Tomáš
Radek
Martin
Dominik
Stroj
KTM
Kawasaki
Kawasaki
Kawasaki
Suzuki
KTM
Suzuki
Body 1. kolo Body 2. kolo
20
25
25
20
22
22
16
18
18
16
15
0
14
0
Celkem
45
45
44
34
34
15
14
Příjmení
URBAN
ZAVADIL
MIGDAL
ŠTASTNÝ
SKOČEK
HOLEC
KRATOCHVÍL
THOMAS
KRATOCHVÍL
NIECIAG
MORAVČÍK
JAŠEK
LUKÁŠ
ZPĚVÁK
NIECIAG
ŠTASTNÝ
Jméno
Václav
Jiří
Petr
Jiří
Roman
Miroslav
Michal
Ladislav
Martin
Grzegorz
Michal
Jiří
Jan
Tomáš
Szymon
Michal
Stroj
Yamaha
Suzuki
KTM
Suzuki
Kawasaki
KTM
Kawasaki
Kawasaki
Yamaha
KTM
Kawasaki
Suzuki
KTM
Kawasaki
Yamaha
Honda
Body 1. kolo Body 2. kolo
22
25
20
15
25
9
15
18
10
22
16
16
11
20
12
14
9
11
18
0
5
13
6
12
7
10
14
0
0
13
8
0
Celkem
47
35
34
33
32
32
31
26
20
18
18
18
17
14
13
8
Zděchovský zpravodaj 19
HOBBY OPEN
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
MX 2
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OPEN
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Start. č.
130
1
28
27
115
67
50
992
145
111
16
550
56
109
5
37
174
79
31
95
Příjmení
ORSÁG
GERYK
NEUMANN
KREJČÍ
NOVOSAD
ŠKRABÁNEK
FABISZ
KOTRLA
TRČÁLEK
LIŠKA
RÖSNER
ORSÁG
PETRÁŠ
ONDERKA
KOUTNÝ
ŽLEBČÍK
HISEK
HELSENEK
JANIGA
KOLLER
Jméno
Pavel
Pavel
Daniel
Roman
Marek
Pavel
Petr
Patrik
Lukáš
Karel
Tomáš
Jaroslav
Libor
Roman
Luboš
Petr
Tomáš
Jakub
Daniel
Daniel
Stroj
Beta
Beta
KTM
Yamada
Yamaha
KTM
Suzuki
KTM
Suzuki
Honda
Honda
KTM
Kawasaki
KTM
Honda
Kawasaki
Honda
Kawasaki
Kawasaki
Kawasaki
Body 1. kolo Body 2. kolo
22
25
25
20
20
22
16
18
14
16
15
15
11
14
13
11
9
13
12
9
8
12
18
0
4
10
7
7
10
0
1
8
2
6
6
0
5
0
0
3
Celkem
47
45
42
34
30
30
25
24
22
21
20
18
14
14
10
9
8
6
5
Start. č.
165
5
22
235
55
561
51
69
916
611
Příjmení
KRATOCHVÍL
BLAŽEK
REPČÁK
JAROŠ
JAŠEK
KOHOUTEK
VODÁK
SPÁČIL
KULAJTA
TÝN
Jméno
Zdenek
Lukáš
Pavol
Petr
Dominik
Filip
Martin
Jaroslav
Kuba
Daniel
Stroj
Honda
Yamaha
KTM
Yamaha
Kawasaki
KTM
Kawasaki
Kawasaki
Kawasaki
KTM
Body 1. kolo Body 2. kolo
25
22
22
20
15
25
20
18
18
14
16
16
11
15
14
0
13
0
12
0
Celkem
47
42
40
38
32
32
26
14
Start. č.
111
11
117
311
474
99
46
14
258
800
48
27
18
76
344
Příjmení
HÁJEK
HRABICA
PALIČKA
LANGER
SLOUPSKÝ
DOKOUPIL
PALIČKA
TRLICA
TRÁVNÍČEK
HORYL
STRACHOTA
KRÁČALÍK
ZIMOLKA
MALOVANÝ
KOCOUREK
Jméno
Roman
Jindřich
Marek
Martin
Jaroslav
Petr
Radim
Lukáš
Martin
Martin
Jakub
Ondřej
Marek
Libor
Pavel
Stroj
Suzuki
Honda
Kawasaki
Yamaha
KTM
Yamaha
KTM
Kawasaki
Honda
KTM
KTM
kTM
Kawasaki
Honda
Yamada
Body 1. kolo Body 2. kolo
25
25
22
22
18
20
15
18
16
15
13
16
14
14
10
13
20
0
12
0
11
0
9
0
8
0
7
0
6
0
Celkem
50
44
38
33
31
29
28
23
20
12
11
9
8
7
6
KOTRLA
DOKOUPIL
SEDLÁČEK
DOSKOČIL
REICHL
MALOVANÝ
KOŘENEK
Dušan
Petr
Marek
Bohuslav
Zdenek
Marcel
Antonín
Honda
Yamaha
KTM
Honda
Beta
KTM
Beta
Veterán A
1
2
3
4
5
6
7
4
99
185
27
943
20
100
20 Zděchovský zpravodaj
25
22
20
18
16
15
14
25
22
20
18
16
15
0
3
13
12
50
44
40
36
32
30
14
Veterán B
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Start. č.
3
15
47
17
59
150
12
62
11
88
Veterán C
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
Start. č.
7
311
53
55
52
4
174
Příjmení
TVRDOŇ
CAPKA
BĚHAL
HANZEL
SLABÍK
KORZONEK
ULMAN
JANHUBA
WEISS
FORETNÍK
Jméno
Petr
Radek
Jiří
Radek
Vlastimil
Kamil
Čestmír
Petr
Petr
Ladislav
Stroj
Honda
Suzuki
KTM
Honda
Kawasaki
Suzuki
Honda
Yamaha
Honda
Kawasaki
Body 1. kolo Body 2. kolo
25
25
22
20
18
22
16
16
15
15
11
18
12
14
13
13
20
0
14
0
Celkem
50
42
40
32
30
29
26
26
20
14
Příjmení
SRNĚNSKÝ
LANGER
RŮŽIČKA
PLAČEK
KŘAPEK
KORECKI
ŠVEHLA
Jméno
Jaromír
Miroslav
Bohdan
Jiří
Antonín
Richard
Martin
Stroj
Honda
Yamaha
Yamaha
Kawasaki
Honda
KTM
Kawasaki
Body 1. kolo Body 2. kolo
Celkem
25
25
50
22
22
44
18
20
38
20
15
35
16
18
34
14
16
30
15
0
15
Text: Ladislav Baroň
Hokej
Při spojení výrazů „lední hokej“
a „Zděchov“ si mnozí v první řadě
vybaví dnes již legendární derby
v podobě zápasu Horňansko-Dolňansko, který má již více, než desetiletou tradici. Nutno podotknout, že historicky první zděchovská derby byla
chvílemi ovlivněna taktikou, která
velela v první řadě neutrpět žádnou
újmu na zdraví. Aby taky ne, vždyť
s takto minimalistickou výstrojí by
možná na led z obav o své zdraví ze
střídačky nenaskočily ani největší
hokejové legendy let šedesátých, které s podobně prostou výbavou začasto zcela bez rozvahy nastavovaly svá
těla vůči letícímu černému předmětu z vulkanizované pryže, mířícímu
ke svatyni týmu spoluhráčů, nosících
dres se lvíčkem na prsou.
Řadě zděchovských vyznavačů hokeje se však jeden ostrý start za rok
zdál být málo a tak postupně vznikl zděchovský hokejový mančaft
HC Zděchov, který se v současnosti startuje amatérské regionální hokejové lize, která se oficiálně jmenuje AHL – 2. liga Valašské Meziříčí.
Této soutěže se účastní celkem 18
amatérských družstev. Pravidla soutěže přitom říkají, že se jí zúčastnit
může kterýkoliv neregistrovaný hráč
od 16 let, nebo dříve registrovaní hrá-
či od 45 let. Mladší registrovaní hráči můžou nastoupit, pokud hráli maximálně do 15-ti let. (za žáky 9. třída)
V jednom týmu je povolen 1 dříve registrovaný hráč navíc (15 let aktivně
nehrající), který hrál nanejvýš krajský přebor (mužské kategorie). Hrací doba je 3x15 min. čistého času
nebo bez časomíry 3x25 min. hrubého času.
V aktuálně rozehraném ročníku
2014-2015 patří Zděchovu po 13 odehraných zápasech 8. místo, s 16-bodovou ztrátou na momentálního lídra
tabulky. Třeba se ale na konci sezony dočkají naši hokejisté podobně
sladké odměny, jako v sezoně minulé, kdy vybojovali nádherné 3. místo,
když v zápase o bronz porazili tým
z HC Saláti Rožnov.
Širší kádr HC Zděchov (dle oficiálních stránek soutěže http://www.numeri-valmezliga.cz) tvoří tito hráči
Machala Martin - Kocourek Karel,
Ševčík Marek, Hajdík Tomáš, Galetka Pavel, Mikulenčák Roman, Malík Jakub, Kristián Robert, Palička
Milan, Kratina Radek, Vaněk Karel,
Rolka Martin - Labaj Lukáš, Kocourek David, Ezechýl Petr, Macek Jaroslav, Labaj Miroslav, Škrabánek
Pavel, Koňařík Ondřej, Novosad Ladislav, Zádilský Jaromír, Zeťák Ondřej, Škrabánek Michal, Zvoníček Jiří,
Mikulenčák Tomáš.
Text: Ladislav Baroň
Zděchovský zpravodaj 21
Zděchovský zpravodaj vydal Obecní úřad Zděchov. Graficky upravil spolu se Studio-mk starosta obce Tomaš Kocourek.
Tisk: Grafianova, Rož. p. R. Neprošlo jazykovou úpravou. Příspěvky posílejte na adresu OÚ Zděchov, e-mail: [email protected]
22 Zděchovský zpravodaj

Podobné dokumenty

Zděchovský zpravodaj 2013

Zděchovský zpravodaj 2013 a schodišťového prostoru OÚ Zděchov Výsledkem projektu budou provedené stavební úpravy vstupního a  schodišťového prostoru budovy OÚ ve Zděchově a zajištění kulturního prostředí této veřejné budovy...

Více