Golfovým klubům Věc: vyjádření k iniciativě Líšnická výzva a

Transkript

Golfovým klubům Věc: vyjádření k iniciativě Líšnická výzva a
V Nové Bystřici dne 9. března 2011
Golfovým klubům
Věc: vyjádření k iniciativě Líšnická výzva a navazující zmatečnosti
Líšnická výzva, …pro nás to vždy znamená „míti se na pozoru“. Důvod této opatrnosti je dnes již
téměř zapomenut. Vztahuje se k době expanze golfu v ČR, na které měl GC Nová Bystřice výrazný vliv.
Tehdy znamenala Líšnická výzva bojkot členů GC Nová Bystřice, resp. výzvu k přezkušování těch
hráčů, kteří ještě nebyli držiteli hendikepu (36), ale měli pouze zelenou kartu. Byla to akce proti
veškeré golfové etiketě a zvyklostem.
Tato výzva neměla jiné opodstatnění, než ztrátu trpělivosti k pohybu „zelenáčů“ po hřišti, měla jepičí
život, neměla racionální zdůvodnění ani podporu. Zvýšila popularitu GC Nová Bystřice, trendu
otevřeného přístupu ke golfu a rychle zanikla.
Líšnické iniciativy od té doby čteme se zvláštní pozorností.
Proto jsme se zaslouženou pozorností přečetli nový apel k zachování status quo ve výboru CGF.
K tomu činíme vlastní rekapitulaci, nikoho nevyzýváme k podpoře, domníváme se však, že určitou
retrospektivu je nutné učinit.
Vzpomeňme vzrušenou dobu volební konference roku 2009. Proti zdánlivě jedinému kanditátu, dr.
Milanu Veselému podal návrh kandidatury Jana Jenčovského na prezidenta CGF Ypsilon golf resortu
Liberec a.s.
Poté se rozhořel nelítostný názorový souboj o podstatě sportu, bylo učiněno několik kotrmelců
vpřed, několik vzad, různé úhybné manévry a na vlastní konferenci bylo vše jinak. Chaotická příprava
volební konference, ze které se ani dosud výbor CGF nepoučil.
V samotném průběhu konference se přihlásili další kandidáti na prezidenta, až tuto nepřehlednou
situaci v řízení dalšího průběhu konference bravurně ustál dr. Němec z Čertova Břemene.
Tehdy dr. Milan Veselý přede všemi sdělil důvody svého budoucího odstoupení. Dalo by se tedy
očekávat, že český golf výrazně posílí v evropských strukturách a to nejenom ve prospěch dalšího
rozvoje českého golfu, ale také rozvoje země v obecné rovině, zejména v oblasti cestovního ruchu.
Tím by měly být stvrzeny sňatky z rozumu, jak by se dal výsledek konference 2009 nazvat.
Zcela logicky se 5. listopadu, na podzimní pracovní konferenci 2010 přihlásili ke kandidatuře dva
kandidáti. K předchozím stresovým průběhům volebních konferencí to je obrovský pokrok a značný
časový předstih, který měl předznamenat konec trapných okamžiků.
Překvapením však je, že mnohé kluby jsou touto včas avizovanou kandidaturou zaskočeny, jako
kdyby volaly po repríze nedůstojného divadla volební konference 2009.
Vyslovené názory dr. Milana Veselého, že nevidí žádného vhodného kandidáta na post presidenta, že
jej stále hledá, je otevřené přiznání k nástupnickému uspořádání v ČGF, kde naopak má být president
volen demokratickou volbou z kandidátů navržených členskými subjekty a volen delegáty konference.
Tímto přiznáním naopak nechtěně a proti své vůli zdůraznil potřebu provést volbu řádně, důstojně a
potřebu provést takové změny, které by vedly k dlouhodobě žádaným změnám a reflektovaly včas na
celkovou politickou situaci, na situaci ve sportu a nastavily systémové prvky rozvoje golfu.
Právě pro toto období by měla ČGF mít prezidenta a ne člena výboru, pověřeného řízením. Tedy
osobu s jasným mandátem a drajvem. Každého ztraceného roku je opravdu škoda.
Od odstupujícího JUDr. Milana Veselého, přecházejícího plně do evropských golfových struktur
bychom měli očekával prohlášení typu:
Vážení přátelé,
odstupuji z výkonu funkce prezidenta sportovního svazu abych se v evropských golfových strukturách
mohl plně věnovat mimo jiné podpoře českého golfu jak v rovině sportovní, tak v rovině golfové
turistiky, budování další golfové infrastruktury.
Tato role je prestižní, ale také velmi významná. Budu dle mých nových možností plně podporovat
koncepční rozvoj českého golfu prostřednictvím střešních subjektů – sportovního svazu, asociace
provozovatelů golfových hřišt, tak i Czechtourismu a přeji kandidátům na post prezidenta a
budoucímu prezidentu, aby se mu podařilo sestavit dělný výbor a iniciovat vytvoření triumvirátu
(sport + provozovatelé + turism).
V koordinaci tohoto triumvirátu přeji všem střešním subjektům, působícím v oblasti sportu a
sportovního byznysu, aby se podařilo rozpracovat koncepci rozvoje golfu, která přivede ke golfu nové
generace, z nichž někteří jedinci by již měli reprezentovat nový český golfový směr na olympiádě 2020.
Hodně štěstí, úspěchů českému golfu a pěknou hru.
Na místo podobných slov Milan Veselý opět, stejně jako v roce 2009 popírá sám sebe. Před posledním patem na osmnácté jamce chce zvrátit vývoj celého turnaje:
a) 18.2. výbor ČGF svolává Konferenci ČGF
b) 7.3. se přihlašuje se k Líšnické výzvě
b) svými prohlášeními znevažuje oba kandidáty, členy výboru CGF a jakéhokoli jiného budoucího
kandidáta, protože v žádném nevidí důstojného nástupce.
c) přihlašuje se tím k nástupnickému uspořádání.
d) neguje volební část programu konference, který sám podepsal
e) ve svém oslovení, vypravené klubům dne 10 dní před konferencí vyjmenovává důvody, proč není
vhodné prezidenta volit.
f) zdůrazňuje kvalitu činnosti stávajícího výboru.
g navrhuje sestavení poradních skupin, stejně jako toto proklamoval i před dvěma lety, ale pouze
v den konference.
h) v závěru prohlašuje, že chce jenom napomoci klubům v rozhodování.
OTÁZKY:









proč nebyly včas připraveny revize volebního řádu a stanovy CGF a to již ke schválení na
konferenci 2010?
Proč nebyl sestaven poradní sbor již před dvěma lety, kdy to bylo stejným způsobem a slovy
prezidenta proklamováno?
Volí prezidenta ČGF kluby z řad kandidátů navržených členskými subjekty nebo je vžitým
principem nástupnický režim?
Navrhují kandidáty na prezidenta členské subjekty (kluby) nebo jej navrhuje výbor ČGF či jej
jmenuje odstupující prezident ?
Překládá návrhy na kandidáty delegátům konference návrhová komise dle své vlastní volby nebo
z kandidátů navržených členskými subjekty?
Není situace, která se nyní nevhodně prezentuje, zásadním a neomluvitelným pochybením
činnosti výboru a prezidenta?
Pamatujeme ještě plamenné a rozhodné postoje vůči jedinému kandidátu ing. Jenčovskému
(konf. 2009) a posléze několik veselých kotrmelců a náhlé sbratření?
Nemá letošní předkonferenční období stejnou ne příliš úspěšnou režii?
Jsou takové postoje hodné golfové etikety?
SHRNUTÍ:







Horší situaci český golf nemohl potkat.
Rozhodně není možné očekávat od navrhovaného stavu STATUS QUO nový přístup, věcnou
komunikaci, směřující ke koncensu v možném a určitě účelném triumvirátu a k nastavení
srozumitelné koncepce rozvoje českého golfu.
Kde je třeba hrát drajvem, nemůžeme brát do rukou z opatrnosti sedmu.
Není možné zaměřit se pouze na revizi základních dokumentů (stanovy, volební řád), ale je
nezbytné provést sebereflexi celé struktury sportovního svazu a na přijatý koncensus nastavit
stanovy, volební řád a případné změny i v soutěžním a registračním řádu.
Z výše uvedených argumentů, zkušeností, nesouhlasíme s Líšnickou výzvou a požadujeme, aby
sportovní svaz (ČGF) získal volbou prezidenta silný mandát a získal zpět drajv a sílu k jednání na
všech úrovních k podpoře a rozvoji sportu, golfu.
Velmi to připomíná veřejně vyjádřená přání odstupujícího prezidenta Václava Havla, kdy hledal a
jmenoval a doporučoval různé osobnosti.
Variantou k nyní, se zpožděním odstupujícím prezidentem navrženému ustanovení poradního
sboru je námi dlouhodobě navrhované regionální uspořádání postavené na územním principu a
tím získaný stabilní poradní sbor ze zástupců krajských svazů.
Prostudovali jsme si publikované texty a rozhovory obou dosud známých kandidátů na pozici
prezidenta ČGF. Snažili jsme se prolustrovat některými informacemi, přehled a vlastní závěry proto
dále přikládáme:
European Statistics 2010
Countries
Austria
Belgium
Czech Rep.
Denmark
England
Finland
France
Germany
Iceland
Ireland
Israel
Italy
Luxembourg
Malta
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Scotland
Sweden
Switzerland
Turkey
Wales
Courses
151
79
82
201
1 881
126
574
700
66
417
2
269
6
1
192
174
84
345
536
456
94
18
159
6.613
Players
Players/
course
104 475
53 190
46 331
152 622
805 206
137 282
410 377
599 328
15 529
259 000
860
100 317
4 111
650
344 000
125 160
14 545
338 160
244 960
512 407
76 693
5 538
60 282
4. 411. 023
691
673
565
759
428
1089
714
856
235
621
430
372
685
650
1791
719
173
980
457
1123
815
307
379
Ǿ 667
Stav v České republice
Země s nižším poměrem
hráčů na hřiště ve srovnání s CZ
Země, které jsou vysoce nad evropským
průměrem v počtu hráčů na hřiště
Průměr z výše uvedených zemí: 667 hráčů/hřiště









V tomto srovnání nejsou uváděny země východního bloku ( členové EGA), jejichž začlenění do této
srovnávací tabulky by celkový průměr v počtu hráčů na hřiště výrazně zkreslilo (např. Maďarsko:
13/2509/193, atd. ).
Pokud bychom postavili budovatelský program „100.000 golfistů do roku 2013“ vyváženě k počtu hřišť a
vzali bychom za vzor kolébku golfu Anglii nebo Skotsko, musel by nárůst hráčů být vyvážen odpovídajícím
nárůstem v počtu golfových hřišť.
Potom by počtu 100.000 hráčů odpovídalo cca 180 (minimálně 150) hřišť, ale také s vizí znormování do
roku 2013.
Jestliže je přirozený roční přírůstek 5000 členů, lze očekávat naplnění počtu 100.000 registrovaných členů u
ČGF v průběhu 10 let a tomu by měl být adekvátní přírůstek golfových hřišť, tj. cca 8 znormovaných hřišť
ročně.
Toto není nepravděpodobné. Této filosofii však musí odpovídat spolupráce sportovního svazu na jedné
straně s Asociací provozovatelů golfových hřišť na straně druhé.
Ve sportovních soutěžích (extraliga – 3. liga) se pohybuje cca 600 mužů a 400 žen, tj. cca 2% z registrované
základny klubů u národního sportovního svazu.
Z veřejně dostupných statistik EGA je zřejmé, že v počtu hráčů/hřiště nijak za vyspělými golfovými zeměmi
nezaostáváme.
Sportovní svaz, by měl obrátit pozornost k systémovým záležitostem, soutěžnímu golfu a nikoli k honbě
nárůstu fee hráčů, to je téma pro provozovatele hřišť.
Měli bychom se zabývat systémem a koncepcí golfu jako sportu, to je role sportovního svazu, která nemůže
být na druhé straně vytvářena bez vztahu se střešním subjektem provozovatelů hřišť a ku prospěchu obou
střešních subjektů.
POZNATKY:

Je překvapivé, že země jako jsou Anglie, Skotsko, Wales, Itálie mají výrazně nižší poměr hráčů/hřiště než
Ceská republika.












Je otázkou, jaký je poměr hráčů, kteří se aktivně účastní mistrovských soutěží k celkovému počtu
registrovaných hráčů (u nás je tento poměr cca 2%)
Ve srovnání se stolním tenisem, který je druhým sportovním odvětvím GCNB, aktivně hraje mistrovské
soutěže cca 95-100 % hráčů, registrovaných u sportovního svazu.
Vyšší vypovídající hodnotu by měly další srovnávací parametry (věkové skupiny, HCP, počty obyvatel,
apod.)
100.000 golfistů v Rakousku ukazuje na evropský průměr k poměru hráč/hřiště. Tím také na to, že tomuto
počtu hráčů je adekvátní počet 150 hřišť.
100.000 golfistů v Itálii má naopak k dispozici o 100 hřišť více než Rakousko
ČGF je sportovním svazem nikoli federací provozovatelů hřišť,
Zájem o navýšení počtu aktivně hrajících mají jak sportovní svaz, tak provozovatelé hřišť
Partnerem provozovatelů resortů k oblasti turismu nemůže být Sportovní svaz, ale Centrála cestovního
ruchu
K systémové spolupráci, iniciativám sportovního svazu zejména chybí adekvátní partner (střešní organizace
provozovatelů hřišť)
Nezbytností je koordinovaná koncepce střešních subjektů – Sportovní svaz – Asociace provozovatelů hřišt –
Czechtourismu (výše nazýváno „triumvirát“)
Takový triumvirát může mít podporu krajských územních samospráv, krajských centrál cestovního ruchu,
územně plánovací dokumentace vyšších územně plánovacích celků, atd.
Projevy obou kandidátů mají velmi mnoho společného, mnoho průniků, které ve prospěch komplexně
pojaté koncepce rozvoje českého golfu by měl analyzovat poradní sbor.
V nevhodně vyvolané, zmatečné situaci nevidíme důvod měnit program svolané konference a
navrhujeme (v souladu s výzvou M. Veselého i jeho proklamací v roce 2009),přijmout usnesení:
konference CGF ukládá výboru CGF :
1. jmenovat poradní sbor k revizi koncepce rozvoje golfu, nastavení principu vztahů mezi střešními
subjekty (Sportovní svaz, Asociace provozovatelů hřišť, Czechtourism), přípravy nových stanov,
volebního a hlasovacího řádu, úprav soutěžního a registračního řádu.
2. Jmenovat poradní sbor do 30. dubna 2011.
3. předložit výstupy z komplexní revize k přijetí na konferenci CGF 2012.
K odpovědnosti za nastavení revize koncepce a již citovaných dokumentů a ke zklidnění atmosféry na golfové
scéně se přihlásili svoji kandidaturou M. Zahradníček a J. Kovář, (oba členové výboru).
Jsme přesvědčeni o tom, že zejména v této vypjaté atmosféře jak v ČGF, tak i ve společnosti,
v přístupu ke sportu v obecné rovině není rozumné, ani odpovědné, aby právě golf, jako
respektovaný nositel etikety neměl svého prezidenta, působil navenek rozháraně, paradoxně
v čase, kdy na druhé straně ještě duch Hanuše Goldscheidera v EGA vytváří českému golfu
novou pozici a novou příležitost.
Nepokažme si to svojí roztěkaností.
Ladislav Mátl, v.r.
předseda GC Nová Bystřice
ak.arch. Jakub Cajthaml, v.r.

Podobné dokumenty

ZzF 06/2005 - Římskokatolická farnost Děčín - Podmokly

ZzF 06/2005 - Římskokatolická farnost Děčín - Podmokly a řekl jsem, že to co vykonáme a to co konáme přesahuje možná naše záměry, naše plány. Bůh určitě tohoto našeho dobrého rozhodnutí použije k oslovení mnohých. Kdosi řekl, že mariánské obrazy jsou n...

Více

Živá učebnice architektury

Živá učebnice architektury se zde snoubí gotika s  renesancí, barokem i moderní architekturou, na což jsou Hradečané patřičně hrdí. Aby také ne! Památky z jednotlivých období by mohly být vynikající učebnicí vývoje architekt...

Více

Proč se EWTO neúčastní soutěží?

Proč se EWTO neúčastní soutěží? popelníky s možností použiti zbraní a hlavně bez klece, aby se okolostojící mohli zapojit jak už to tak v reálu bývá. Začátek často bez varování Rozdílem není pouze nekompromisnost a tvrdost, se kt...

Více

zprávy z obecního úřadu v líšnici

zprávy z obecního úřadu v líšnici jsme mít dostatek financí a tak jsme se vydali na půl roku za prací do Anglie. Po návratu v roce 2008 jsme se měsíc připravovali, dokončili jsme povinná očkování a zhruba naplánovali, které země na...

Více

Úloha golfového profesionála v golfovém klubu

Úloha golfového profesionála v golfovém klubu jednalo o kampaň na propagaci golfu jako takového, jejímž zadavatelem byla Česká golfová federace, jako sportovní svaz, který má formu občanského sdružení, dle zákona č. 83/1990 Sb., O sdružování o...

Více