Přístrojové jednotky GES

Transkript

Přístrojové jednotky GES
UFS | Katalog 2010/2011
Podlahové systémy
Vítejte v zákaznickém servisu
Servisní telefon: +420 323 610 111 (CZ) resp. +421 (0)33 6486 222 (SK)
Fax pro dotazy: +420 323 610 120 (CZ) resp. +421 (0)33 6486 220 (SK)
Fax pro zakázky: +420 323 610 121 (CZ) resp. +421 (0)33 6486 220 (SK)
E-mail: [email protected]
Využijte přímou linku na zákaznický servis OBO! Na servisní lince
+420 323 610 111 (CZ) resp.
+421 (0)33 6486 222 (SK) vám
denně od 7.30 do 16.00 hodin
zodpovíme veškeré dotazy ohledně celého elektroinstalačního programu OBO. Nově strukturovaný
zákaznický servis OBO vám nabízí
kompletní program:
2
OBO
UFS
•
•
•
Kompetentní kontaktní osoby z
vašeho regionu
Veškeré informace o paletě výrobků OBO
Odborné poradenství při speciálních aplikacích
•
Rychlý a přímý přístup ke
všem technickým údajům výrobků OBO – nejlepší chceme
být i z hlediska blízkosti k zákazníkům!
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Internet: www.obo.cz
Obsah
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Pomůcka pro projektování
6
Systém kanálů zalitých mazaninou EÜK
205
Systém otevřených kanálů OKA, uložený v mazanině
225
Systém otevřených kanálů OKB, uložený v mazanině
247
Kanálové systémy pro vestavbu přístrojů od výšky mazaniny 55 mm
257
Systém kanálů uložených v mazanině EBK, uzavřený
269
Systémy do betonu IBK
279
Systém instalačních kanálů na podlahu AIK
289
Přístrojové jednotky GES
299
Rámové a nivelizovatelné kazety
317
Kazety pro vysoká zatížení
339
Montážní systémy pro instalační přístroje
347
Přístrojové nástavce s přesahem přes podlahu
361
Podlahové vývody a kompletní řešení
371
Instalační komponenty pro dvojité a duté podlahy
385
Instalační přístroje Modul 45
397
Protipožární systémy UFS
405
Rejstříky
409
UFS
OBO
3
Pomůcka pro
projektování –
všeobecná
4
OBO
UFS
Popisky, informace o výrobcích a
výrobkové listy
Usnadníme vám život: Rozsáhlým
výběrem materiálů, zpracovaných
na základě praktických zkušeností,
které vám poskytnou účinnou podporu již od samého počátku, například při projektování a kalkulaci
projektu. Patří k nim:
• Popisné texty
• Informace o výrobcích
• Instrukční listy
• Výrobkové listy
Tyto materiály neustále aktualizujeme a můžete si je kdykoli zdarma stáhnout na stránkách www.obo.cz.
Popisné texty na internetu
Bezplatně lze vyvolat více než 10
000 zápisů z oblastí KTS, BSS,
TBS, LFS, EGS a UFS. Díky pravidelné aktualizaci a rozšiřování máte vždy obsáhlý přehled o výrobcích OBO. Přitom máte k dispozici
všechny běžné formáty souborů
(PDF, DOC, GAEB, HTML, TEXT,
XML, ÖNORM).
www.ausschreiben.de
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Semináře UFS OBO: Informace z
první ruky
Rozsáhlým programem školení a
seminářů týkajících se tématu podlahových systémů pomáhá OBO
uživatelům odbornými znalostmi z
první ruky. Kromě teoretických základů je součástí také praktická realizace při běžné práci. Předávání
poznatků završují konkrétní příklady použití a výpočtů.
Pomůcky pro projektování a montáž
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Všeobecná pomůcka pro projektování
6
Systém kanálů zalitých mazaninou EÜK
15
Systém otevřených kanálů OKA, uložený v mazanině
31
Systém otevřených kanálů OKB, uložený v mazanině
45
Kanálový systém pro vestavbu přístrojů od výšky mazaniny 55 mm
53
Systém kanálů uložených v mazanině EBK, uzavřený
61
Systémy do betonu IBK
69
Systém instalačních kanálů na podlahu AIK
75
Přístrojové jednotky GES
83
Rámové a nivelizovatelné kazety
99
Kazety pro vysoká zatížení
127
Montážní systémy pro instalační přístroje
145
Přístrojové nástavce s přesahem nad podlahu
155
Podlahové vývody a kompletní řešení
163
Instalační komponenty pro dvojité a duté podlahy
177
Instalační přístroje Modul 45
189
Protipožární systémy UFS
195
Další informace
199
UFS
OBO
5
Technické požadavky na instalaci
K technickým požadavkům na instalaci, které je třeba při projektování a výběru podlahového systému zohlednit, patří:
• Počet druhů sítí (silové napájení, komunikace, data)
• Součinitel plnění
• Poloměry ohybu vodičů
• Rezerva
6
OBO
UFS
Požadavky plynoucí ze stavební
koncepce
Z architektonických a interiérových
předpokladů, jakož i z ostatních
podmínek stavební koncepce vyplývají další požadavky na podlahový systém. Roli zde hrají:
• Druh prostoru (suchý nebo
mokrý)
• Provedení podlahové krytiny
• Tloušťka podlahové krytiny
• Tloušťka a druh mazaniny
• Zátěže podlahy
• Okolní teplota (podlahové topení)
Organizační požadavky
Oblasti použití a požadavky na využití ve vztahu k elektroinstalaci vymezují požadavky kladené na podlahový systém. Za rozhodující lze
přitom označit především tato kritéria:
• Flexibilita při používání (např.
snadné přizpůsobení měnícím
se požadavkům na užitné
vlastnosti)
• Bezproblémová změna přístrojového osazení
• Snadná změna z provozního
do nevyužívaného stavu a naopak
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Pomůcka pro
projektování –
všeobecná
Základy projektování
Pomůcka pro
projektování –
všeobecná
Bezpečnostně-technické požadavky
Téma bezpečnosti hraje stále důležitější roli zejména v oblasti datové
techniky. Proto může i tento bod
vyžadovat při výběru a koncipování
podlahového instalačního systému
zvláštní pozornost. Například tehdy, je-li požadována ochrana datové sítě před neoprávněným přístupem.
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Estetické požadavky
Při výběru podlahového systému
mohou hrát roli také formální a estetická kritéria. Například v případech, kdy je třeba zohlednit nějaký
estetický záměr u specifické interiérové koncepce, podporou zvolených forem nebo materiálů.
UFS
OBO
7
Správný výběr přístrojových jednotek
Součástí podlahových systémů
OBO jsou různé přístrojové jednotky, určené k osazení instalačními
přístroji (zásuvky s ochranným
kontaktem atd.). Rozhodujícím kritériem pro výběr správné přístrojové jednotky je druh podlahové krytiny. Rozlišují se podle druhu údržby, neboť přístrojová jednotka
musí být například na ochranu
před vniknutím vlhkosti přizpůsobena předpokládané metodě čištění (suchá, vlhká nebo mokrá). Zařazení do kategorie údržby je upraveno normou EN 50085.
Suchá údržba
Kritérium zařazení „Suchá údržba“
splňují v podstatě textilní podlahové krytiny, které jsou pravidelně
čištěny vysáváním nečistot („nasucho“). Předpisy zde hovoří o „čisticích postupech bez použití tekutin
nebo s omezeným použitím tekutin“ a kromě toho definují, že
množství použitých čisticích roztoků musí být tak nízké, aby nedo8
OBO
UFS
cházelo k „tvorbě louží nebo k promočení podlahové krytiny“.
Vlhká údržba
Předpoklad pro použití metody čištění vlhkou péčí splňují podlahové
krytiny jako např. linoleum, PVC,
napuštěné dřevěné podlahy, leštěné kamenné podlahy atd. Oblast
čištění budov definuje tento druh
údržby jako stírání prachu v jednom pracovním kroku mírně vlhkými nebo napuštěnými textiliemi.
Přesný popis čisticích metod naleznete ve specifických učebnicích
s tématikou čištění budov.
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Pomůcka pro
projektování –
všeobecná
Druhy údržby podlahy
Pomůcka pro
projektování –
všeobecná
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Mokrá údržba
„Mokrá údržba“ se používá zejména tam, kde je zapotřebí odstranit
mimořádně úporné a ulpívající znečištění. Pro tuto metodu přicházejí
v úvahu zejména kamenné podlahy, dlaždicové a keramické podlahy, jakož i linolea a PVC krytiny.
Mokrá údržba se rozděluje do
dvou postupů:
• Vytírání namokro jednostupňové
• Vytírání namokro dvoustupňové
Jednostupňové vytírání namokro je
vhodné při nízké míře znečištění
nebo v případě podlahových krytin
citlivých na vlhkost, např. dvojitých
podlah nebo v prostorách s počítačovou technikou.
Dle příslušných ustanovení se podlahová krytina u této metody čistí v
jedné pracovní operaci s více nebo méně vyždímanými textiliemi
(mop, hadr tkaný nebo netkaný).
Zbylá vlhkost se nechá uschnout.
Dvoustupňové vytírání namokro je
vhodné při větší míře znečištění.
Dvoustupňová metoda odpovídá
klasickému mokrému procesu: v
prvním pracovním kroku se nanese pomocí čisticích textilií (hadry,
mopy, mycí přístroje atd.) tolik čisticí tekutiny, aby i silně ulpívající
nečistoty změkly, resp. aby se odstranily. Ve druhém pracovním kroku se podlahová krytina (vč. nečistoty) setře čisticími textiliemi.
Dostatečná ochrana elektroinstalace
Správným výběrem přístrojových
jednotek, vhodných pro použitý
druh podlahové krytiny se zajistí,
aby byla elektroinstalace dostatečně chráněna před vniknutím vlhkosti a nečistot. Za tím účelem se
provádějí zkoušky přístrojových
jednotek dle normy EN 50085 a
výrobky jsou odpovídajícím způsobem označovány. Všechny produkty UFS společnosti OBO BETTERMANN určené pro podlahy s mokrou údržbou splňují požadavky této normy.
UFS
OBO
9
Povinnosti z norem
Požadavky norem lze rozdělit do
dvou kategorií: Požadavky na instalaci a zkoušky zařízení. Za dodržení požadavků na instalaci je odpovědný v první řadě montážní
pracovník. V tomto ohledu jsou
nejdůležitější normy řady ČSN 33
2000-...,. definující základní požadavky na elektroinstalaci. Požadavky na zkoušky zařízení uvádějí
předmětové (výrobkové) normy,
stanovující základní kritéria pro určitý druh produktů. Za dodržení
těchto předpisů jsou odpovědni výrobci. Shoda s určitým zkušebním
ustanovením předpisů se často
dokumentuje dokladem o povolení
používat některou zkušební značku. Ten potvrzuje, že nezávislý zkušební resp. certifikační institut provedl testy a zdokumentoval odpovídajícím způsobem jejich výsledky.
Evropské normy
Úsilí nahradit národní normy normami evropskými je vyhlášeným
cílem Evropské unie. Usnadňují
odbyt výrobků a zajišťují transparentnost vnitřního trhu. Národní odchylky jsou přípustné tehdy, pokud
to národní zákony povinně vyžadují.
Požadavky na elektroinstalační
systémy stanovuje soubor norem
EN 50085. Část 2-2 pojednává o
podlahových systémech a systémech na podlahu a byla zveřejně-
10
OBO
UFS
na v červenci 2009. Po přechodnou dobu v délce dvou let platí
buď požadavky jednotlivých národních norem (např. DIN VDE 0634,
část 1 a část 2), nebo požadavky
normy EN 50085 (ČSN EN
50085). Podlahové instalační systémy OBO vždy odpovídají alespoň jedné z těchto norem a disponují příslušnými schvalovacími doklady.
témy pro vysoká zatížení do dvou
zátěžových tříd: SL1 pro zatížení
do 10 kN a SL2 pro zatížení do 20
kN.
Předpisy o zkouškách přístrojů
slouží především
• bezpečnosti (ochrana proti
úrazu elektrickým proudem)
• definici oblasti použití
• definici funkce
• hodnocení zatížitelnosti
Klasifikace podlahových systémů
Norma EN 50085-1 jako všeobecná část pro systémy elektroinstalačních kanálů a EN 50085-2-2 jako specifická systémová část pro
podlahové systémy předepisuje
povinnou klasifikaci produktů. Došlo tak k jednotnému stanovení
vlastností produktů v rámci Evropy.
Vůbec poprvé obsahuje norma pro
instalační systémy také zátěžové
zkoušky pro vertikální zatížení působící na velké ploše (vysoké zatížení). Určení této zkoušky má však
menší vztah k praxi, takže firma
OBO BETTERMANN své systémy
pro vysoká zatížení nadále zkouší
dle vlastních zadání a řadí své sys-
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Pomůcka pro
projektování –
všeobecná
Cíle ochrany, normování a zkoušení
Zřizovací ustanovení slouží zejména
• bezpečnosti (ochrana proti
úrazu elektrickým proudem)
• zachování funkčnosti
• elektromagnetické kompatibilitě
• ochraně před požáry
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Některé důležité oblasti zřizovacích ustanovení
Ve zřizovacích ustanoveních dle
příslušných předpisů jsou popsány
četné body, které musí elektroinstalatér zohlednit při konstrukci a
montáži podlahového systému.
Zde uvádíme nejdůležitější z nich:
Mechanické zatížení kabelů a vedení
Jak u silových, tak u datových kabelů musí být dle platných předpisů zajištěno, aby nebyly překročeny určité hodnoty zatížení v tahu a
poloměry ohybu. Předpisy popisují
také přípustné druhy upevnění vedení příchytkami a odlehčení tahu.
Oddělení rozdílných systémů
Podle normy ČSN 33 2000-5-52
mohou být rozdílná vedení uložena
společně v jednom úložném systému, pokud je zajištěno, že izolační
úroveň všech těchto vedení odpovídá nejvyšší napěťové úrovni vyskytující se ve společné úložné trase.
Pomůcka pro
projektování –
všeobecná
Zřizovací ustanovení
Ochranná opatření a vyrovnání
potenciálů
Systémy kanálů z kovu musejí být
zahrnuty do ochranného pospojování resp. do systému vyrovnání
potenciálů. Tím se zajišťuje ochrana proti úrazu elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 a -5-54)
a v neposlední řadě i elektromagnetická kompatibilita (EN 50310,
EN 50173, EN 50174-2).
Požární ochrana
Hlavními příčinami požáru u silnoproudých kabelů jsou neúplné
zkraty nebo zemní spojení (např. u
mechanicky nebo tepelně poškozených kabelů), vadné elektrické
připojení (uvolněný kontakt) a špatný odvod tepla.
Cíle protipožární ochrany
V každém případě je po dostatečně dlouhou dobu nutné zabránit
přenosu ohně a kouře do jiných
požárních úseků. Tím se zlepší
možnosti úniku a zároveň podpoří
účinná hasební opatření. To platí
také pro podlahové systémy uložené pod požárně dělicími konstrukcemi i únikovými a zásahovými
cestami. Bližší podrobnosti řeší
speciální předpisy pro elektrické
rozvody (např. ČSN 73 08..).
UFS
OBO
11
Průměr kabelu a potřebný prostor; 1 = průměr v milimetrech, 2 = potřebný prostor v cm²
Důležitým kritériem pro výběr potřebné velikosti kanálu podlahového systému je objem kabelů. Protože kabely nikdy neleží zcela vedle sebe a absolutně souběžně, nestačí vzít při výpočtu objemu v úvahu pouze průměr kabelu. Reálný
základ pro dimenzování poskytuje
vzorec (2r)². Abychom vám usnadnili práci, uvádíme na této dvojstraně průměr a potřebu místa nejdůležitějších typů kabelů. Důležité:
Tyto hodnoty představují hodnoty
průměrné, které se mohou mezi
jednotlivými výrobci lišit. Přesné
hodnoty zjistíte z katalogových
údajů konkrétního výrobce.
Potřeba místa kabelu v kanálu UFS s prázdným
prostorem
Výpočet pomocí vzorce (2r)²
Průměr vypovídá o skutečné potřebě místa kabelu jen velmi málo.
Vypočítejte: (2r)². Tato hodnota
odráží realistickou potřebu místa
včetně meziprostorů.
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Pomůcka pro
projektování –
všeobecná
Určení objemu kabelů
12
OBO
UFS
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Typ
Průměr
mm
1x4
6,5
Užitečný
průřez
cm²
0,42
1x6
7
0,49
1 x 10
8
1 x 16
1 x 25
Pomůcka pro
projektování –
všeobecná
Tabulka objemu kabelů
Typ
Průměr
mm
1 x 10
10,5
Užitečný
průřez
cm²
1,1
Typ
Průměr
mm
2 x 2 x 0,6
5
Užitečný
průřez
cm²
0,25
1 x 16
11,5
1,32
4 x 2 x 0,6
0,64
1 x 25
12,5
5,5
0,3
1,56
6 x 2 x 0,6
6,5
0,42
9,5
0,9
1 x 35
12,5
1,56
1 x 50
13,5
1,82
10 x 2 x 0,6
7,5
0,56
15,5
2,4
20 x 2 x 0,6
9
3 x 1,5
8,5
0,72
0,81
1 x 70
16,5
2,72
40 x 2 x 0,6
11
3 x 2,5
9,5
1,12
0,9
1 x 95
18,5
3,42
60 x 2 x 0,6
13
3x4
1,69
11
1,21
1 x 120
20,5
4,2
100 x 2 x 0,6
17
2,89
4 x 1,5
9
0,81
1 x 150
22,5
5,06
200 x 2 x 0,6
23
5,29
4 x 2,5
10,5
1,1
1 x 185
25
6,25
2 x 2 x 0,8
6
0,36
4x4
12,5
1,56
1 x 240
28
7,84
4 x 2 x 0,8
7
0,49
4x6
13,5
1,82
1 x 300
30
9
6 x 2 x 0,8
8,5
0,72
4 x 10
16,5
2,72
3 x 1,5
11,5
1,32
10 x 2 x 0,8
9,5
0,9
4 x 16
19
3,61
3 x 2,5
12,5
1,56
20 x 2 x 0,8
13
1,69
4 x 25
23,5
5,52
3 x 10
17,5
3,06
40 x 2 x 0,8
16,5
2,72
4 x 35
26
6,76
3 x 16
19,5
3,8
60 x 2 x 0,8
20
4
5 x 1,5
9,5
0,9
3 x 50
26
6,76
100 x 2 x 0,8
25,5
6,5
5 x 2,5
11
1,21
3 x 70
30
9
200 x 2 x 0,8
32
10,24
5x4
13,5
1,82
3 x 120
36
12,96
5x6
14,5
2,1
4 x 1,5
12,5
1,56
5 x 10
18
3,24
4 x 2,5
13,5
1,82
5 x 16
21,5
4,62
4x6
16,5
2,72
5 x 25
26
6,76
4 x 10
18,5
3,42
7 x 1,5
10,5
1,1
4 x 16
21,5
4,62
7 x 2,5
13
1,69
4 x 25
25,5
4 x 35
28
4 x 50
30
9
4 x 70
34
11,56
4 x 95
39
15,21
4 x 120
42
17,64
4 x 150
47
22
4 x 185
52
27
Typ
Průměr
mm
4 x 240
58
33,6
Vedení SAT/BK
6,8
5 x 1,5
13,5
1,82
5 x 2,5
14,5
2,1
5x6
18,5
3,42
5 x 10
20,5
4,2
5 x 16
22,5
5,06
5 x 25
27,5
7,56
5 x 35
34
11,56
5 x 50
40
16
Typ
Průměr
mm
6,5
kat. 5
8
Užitečný
průřez
cm²
0,64
7,84
kat. 6
8
0,64
UFS
Užitečný
průřez
cm²
0,48
OBO
13
Systémy pro vestavbu přístrojů, přístrojové jednotky, jsou vhodné pro
vestavbu elektrických přístrojů do
kanálových systémů i do dvojitých
a dutých podlah v blízkosti pracoviště.
Zvolit lze čtvercová, obdélníková
nebo kruhová provedení.
Potřebná vestavná hloubka pro
vestavbu přístrojů v rovině podlahy
začíná od výšky mazaniny 55 mm.
Alternativně lze k vestavbě elektrických přístrojů použít také vestavné
jednotky na podlahu (přístrojové
82
OBO
UFS
nástavce).
Přístrojové jednotky GES
Popis systému
84
Princip instalace přístrojové jednotky, hranaté
86
Princip instalace přístrojové jednotky, kruhové
87
Rozměry výřezu a montážní rozměry v podlahové krytině pro hranatou
přístrojovou jednotku
90
Rozměry výřezu a montážní rozměry v podlahové krytině pro kruhovou
přístrojovou jednotku
91
Pomůcka pro montáž přístrojové jednotky, hranaté
92
Pomůcka pro montáž přístrojové jednotky, kruhové
94
Pomůcka pro montáž přístrojové jednotky, mokrá údržba
95
UFS
OBO
83
Vestavné jednotky GES v rovině
podlahy a v kruhovém nebo v hranatém provedení mohou být dle
normy použity pouze v suchých
prostorách s podlahami se suchou
údržbou. Jejich vestavba se provádí do podlahových přístrojových
krabic a kanálů odpovídajících
podlahových systémů, jakož i do
dvojitých a dutých podlah (do dutých podlah jen kruhové přístrojové
jednotky).
Minimální
vestavná
hloubka činí 73 mm u přístrojových jednotek s 5 mm vybráním
pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku, resp. 78 mm u přístrojových jednotek s 10 mm vybráním
pro podlahovou krytinu. Tyto montážní rozměry platí bez podlahové
krytiny. Přístrojové jednotky se
skládají z ochranného kobercového rámu včetně vsazovaného rá-
mu přístrojové vložky s aretačními
žebříky pro plynulé spouštění přístrojových vložek v krocích po 5
mm o max. 20 mm a z odklápěcího víka s možností zajištění a se
samočinným zavíráním, uloženého
v ochranném kobercovém rámu
tak, aby se nedalo ztratit. Odklápěcí víko je vybaveno stabilním deskou pro zachycení tlaku ze 4mm
ocelového žárově zinkovaného plechu, výkyvným šňůrovým vývodem
s pěnovým těsněním a zápustným
třmenem rukojeti pro otvírání víka.
Prohloubení v odklápěcím víku
umožňuje umístit podlahovou krytinu. Na základě dostupného montážního prostoru pro zásuvky vám
doporučujeme použít k připojení
spotřebičů úhlové zástrčky. Výška
zástrčky (měřená bez kontaktních
kolíků) se může měnit v rozsahu
od 36 do 56 mm. V případě výšky
zástrčky 46 mm musí být výška
mazaniny minimálně 83, resp. 88
mm (u přístrojových jednotek s
10mm vybráním pro podlahovou
krytinu).
Použití v kanálových systémech
Při použití v podlahových přístrojových krabicích a systémech kanálů zasahuje upevňovací
jednotka pod montážní víko a zpevňuje vestavnou jednotku.
Použití v systémových podlahách
Při použití ve dvojitých a dutých podlahách funguje univerzální upevňovací úhelník jako rozpěrka. U hranatých přístrojových jednotek zasahuje upevňovací úhelník pod desku dvojité
podlahy.
Vestavba instalačních přístrojů
Instalační přístroje pro silnoproudou, telekomunikační a datovou techniku se montují do oddělených přístrojových vložek nebo nosičů modulů z izolační hmoty.
84
OBO
UFS
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Pomůcka pro projektování přístrojových jednotek
Popis systému
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Kruhová přístrojová jednotka pro
podlahy s mokrou údržbou GRAF9
je určena k vestavbě do krytů podlahových přístrojových krabic a kanálů odpovídajících podlahových
systémů a také do dvojitých a dutých podlah. Minimální potřebná
montážní hloubka činí 75 mm. Přístrojová jednotka se skládá z
ochranného rámu pro podlahovou
krytinu nebo vkládacího rámu v
úrovni podlahy a z odklápěcího víka, které je uloženo v ochranném/vkládacím rámu bez možnosti
ztráty, s možností zajištění a se samočinným zavíráním. Odklápěcí víko je vybaveno výškově variabilním šňůrovým vývodem (tubus) s
těsněními. Odklápěcí víko je proti
vniknutí vlhkosti chráněno po celém obvodu těsněním. Horní strana
GRAF9 má strukturu soustředných
kroužků (vyvýšení a barevné prohloubení). Otočný uzávěr zavírá víko v rámu. Na základě dostupného
montážního prostoru pro zásuvky
vám doporučujeme použít k připojení spotřebičů úhlové zástrčky.
Přístrojová jednotka je zatížitelná
bodovým zatížením až 7500 N
(100 × 150 mm). Při vestavbě do
podlahové krabice je nutné použít
montážní víko pro vysoká zatížení.
U tenkých podlahových krytin z kamene nebo keramiky doporučujeme podlahovou krabici vyztužit
dodatečnými podpěrami víka pro
vysoká zatížení DSSL2.
Uzávěr víka
Víko se uzavírá otočným uzávěrem v rámu. Po
uvolnění (např. mincí) se víko nazdvihne silou
pružiny a lze je jednoduše otevřít.
Přívod vedení
Přívody spotřebičů se navlékají při otevřeném
víku do otevřeného tubusu a zasunují se do instalovaných zásuvek. Následně se víko tlakem
zajistí a odklápěcí víko tubusu se taktéž uzavře.
Pomůcka pro projektování přístrojových jednotek
Popis systému přístrojových jednotek, mokrá údržba
Vestavba přístrojů
Instalační přístroje pro silnoproudou, telekomunikační a datovou techniku se montují do oddělených přístrojových vložek nebo oddílů přístrojových vložek z izolační hmoty. Veškerá další
příchozí, resp. odchozí přípojná vedení musejí
být odlehčená od tahu.
UFS
OBO
85
Princip instalace přístrojové jednotky, hranaté
Komponenty systému
Přístrojová jednotka hranatá
2
Přístrojové vložky
3
Kryt
4
Systém montážních nosičů
5
Nosič modulu s ochranným
pouzdrem
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Pomůcka pro projektování přístrojových jednotek
1
86
OBO
UFS
Princip instalace přístrojové jednotky, kruhové
Komponenty systému
Přístrojová jednotka
2
Přístrojové vložky
3
Kryt
4
Montážní nosiče
5
Nosič modulu s ochranným
pouzdrem
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Pomůcka pro projektování přístrojových jednotek
1
UFS
OBO
87
Princip instalace přístrojové jednotky, mokrá údržba
1
Podlahová protahovací a odbočná
krabice
2
Podpěra víka pro vysoká zatížení
3
Montážní víko
4
Montážní víko pro vysoká zatížení
5
Přístrojová jednotka GRAF9
6
Nosič přístrojových vložek
GTGRAF9
7
Přístrojové vložky
8
Kryt
9
Montážní nosiče
10
Nosič modulu s ochranným
pouzdrem
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Pomůcka pro projektování přístrojových jednotek
Komponenty systému
88
OBO
UFS
Pomůcka pro projektování přístrojových jednotek
Rozměry podlahové krytiny a montážní rozměry pro přístrojové jednotky
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Důležité rozměry pro montáž: 1 = tloušťka podlahové krytiny ve víku, 2 = velikost výřezu v podlaze, 3 = rozměry podlahové krytiny ve víku
Při montáži hranatých a kruhových
přístrojových jednotek je nutné zohlednit určité rozměry výřezu v
podlahové krytině a montážní rozměry. Všechny relevantní údaje naleznete na následujících stranách.
Červenou barvu má vždy možná
tloušťka podlahové krytiny ve víku,
modrá je velikost výřezu v podlaze,
kterou systém potřebuje. Černé míry udávají rozměry podlahové krytiny ve víku.
UFS
OBO
89
Pomůcka pro projektování přístrojových jednotek
GES2
GES4
GES4M10
GES6
GES6M10
GES9
GES9M10
GES9/10
GES9-2
90
OBO
UFS
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Rozměry systému hranatých přístrojových jednotek
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
GESR4
GESR7/10
GESRA7/10
GESRA7D a GESRA7DM
GESR9
GESR9/10
Pomůcka pro projektování přístrojových jednotek
Rozměry systému kruhových přístrojových jednotek
GESRA9/10
UFS
OBO
91
Uložení podlahové krytiny
Podlahovou krytinu položte až k otvoru montážního víka.
Montáž GES v kanálových systémech
Přístrojovou jednotku vložte shora do montážního víka a přišroubujte ji. Upevňovací prvky zasahují pod montážní víko.
Montáž GES do DB
Při použití v dvojitých podlahách zasahuje
upevňovací úhelník pod desku dvojité podlahy
a stabilizuje přístrojovou jednotku. Rozsah upnutí u přístrojových jednotek GES2DB,
GES4DB a GES6DB = 50 mm.
Odstranění odklápěcího víka
Před montáží instalačních přístrojů vyšroubujte
víko na jedné straně z rámu a vyjměte jej. Po
dokončení montáže přístroje víko znovu vložte.
Přemístění odklápěcího víka o 180 stupňů
Odmontujte odklápěcí víko a znovu je do rámu
nasaďte na protilehlé straně.
Otevření odklápěcího víka u GES9-2U
Přesuňte obě šoupátka ve víku. Stavěcí prvky
tlačí odklápěcí víko nahoru. Nadzdvihněte víko
za šňůrový vývod.
Nastavení vybrání pro podlahovou krytinu na
3 mm u GES9-2U
Povolte čtyři šrouby víka a doplňte vložené
5mm distanční podložky 2mm distančními podložkami. Znovu přišroubujte víko z ocelového
plechu.
Nastavení vybrání pro podlahovou krytinu na
8 mm u GES9-2U
Povolte čtyři šrouby víka a vyměňte vloženou
5mm distanční podložku za 2mm distanční
podložku. Znovu přišroubujte víko z ocelového
plechu.
Nastavení vybrání pro podlahovou krytinu na
10 mm u GES9-2U
Povolte čtyři šrouby víka a odstraňte vložené
5mm distanční podložky. Znovu přišroubujte víko z ocelového plechu.
92
OBO
UFS
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Pomůcka pro projektování přístrojových jednotek
Pomůcka pro montáž přístrojové jednotky, hranaté
GES9-2U – univerzální upevnění pro montáž
do dvojitých podlah
Rozsah upnutí přídržného úhelníku je vhodný
pro desky dvojitých podlah o tloušťce do 45
mm.
GES9-2U – univerzální upevnění pro montáž
do dvojitých podlah, s = > 47 mm
Uvolněte přídržný úhelník ze šroubu a otočte
jej. Šroub znovu zašroubujte do přídržného
úhelníku. V této pozici činí rozsah upnutí 37 až
75 mm.
Montáž přístrojů do přístrojové vložky GB
Přístroje se montují bez použití šroubů do krytů
a přístrojových vložek.
Upozornění:
Přístroje Modul 45 před připojením vedení zaklapněte do krytu.
Montáž přístrojů do nosičů modulů MT
Přístroje se do nosičů modulů MT3/45 a
MT4/45 montují mimo přístrojovou jednotku.
Po připojení vedení vložte nosič modulu shora
do přístrojové jednotky.
Montáž zásuvky do nosiče modulu MT
Bezpečnost:
Při montáži zásuvek do nosiče modulu vždy
použijte ochranné pouzdro!
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Univerzální upevnění pro kanálovou montáž u
GES9-2U
Přídržný úhelník se při přišroubování automaticky otočí směrem ven. Zasahuje pod montážní
víko.
UFS
OBO
93
Pomůcka pro projektování přístrojových jednotek
Pomůcka pro montáž přístrojové jednotky, hranaté
Uložení podlahové krytiny u kanálových
systémů
Podlahovou krytinu položte až k otvoru montážního víka.
Otevření odklápěcího víka u kruhové
přístrojové jednotky GESR a odložení
směrem dozadu
Zatlačte odklápěcí víko do úhlu přes 90 stupňů
(doraz). Závěs se rozpojí v místě ochranného
kobercového rámu.
Uzavření odklápěcího víka u kruhové
přístrojové jednotky GESR
Zavřete víko. Nad závěsem zatlačte na víko tak,
aby zapadlo do koncové polohy.
Demontáž odklápěcího víka u kruhové
přístrojové jednotky GESR
Šroubovákem nadzdvihněte aretační jazýček v
uložení závěsu na rámu. Vyndejte víko z držáku.
Vestavba odklápěcího víka u kruhové
přístrojové jednotky GESR
Vložte závěs víka do držáku. Zavřete víko. Nad
závěsem zatlačte na víko tak, aby zapadlo do
koncové polohy.
Montáž přístrojů do přístrojové vložky GB
Přístroje se montují bez použití šroubů do krytů
a přístrojových vložek GB.
Upozornění:
Přístroje Modul 45 před připojením vedení zaklapněte do krytu.
Montáž přístrojů do nosičů modulů MT
Přístroje se do nosičů modulů MT3/45 a
MT4/45 montují mimo přístrojovou jednotku.
Po připojení vedení vložte nosič modulu shora
do přístrojové jednotky.
Montáž zásuvky do nosiče modulu MT
Bezpečnost:
Při montáži zásuvek do nosiče modulu vždy
použijte ochranné pouzdro!
94
OBO
UFS
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Pomůcka pro projektování přístrojových jednotek
Pomůcka pro montáž přístrojové jednotky, kruhové
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Uložení podlahové krytiny
Podlahovou krytinu položte až k montážnímu
otvoru pro GRAF9.
Montáž přístrojového nosiče
Před montáží GRAF9 našroubujte přístrojové
nosiče.
Otevření odklápěcího víka
Otočte otočným uzávěrem o 90 stupňů. Pružinový mechanismus vytlačí odklápěcí víko nahoru.
Demontáž odklápěcího víka
Otevřete víko do úhlu asi 45 stupňů a na jedné
straně za ně zatáhněte směrem vpřed.
Montáž GRAF9 do kanálových systémů
Přístrojovou jednotku vložte shora do montážního víka a přišroubujte ji. Upevňovací prvky zasahují pod montážní víko.
Montáž GRAF9 do dvojité a duté podlahy
Při použití ve dvojitých a dutých podlahách funguje univerzální upevňovací úhelník jako rozpěrka. Šroub dotahujte maximálně na čtyři
otáčky. Rozpěrky upevňují přístrojovou jednotku v montážním otvoru.
Vestavba odklápěcího víka
Nasaďte víko s úhlem otevření 45 stupňů před
uložení závěsu a zatlačte je dozadu.
Odjištění tubusu
Otevřete víko, otočením doleva odjistěte tubus
a vysuňte jej nahoru.
Uložení tubusu
Tubus zajistěte shora otočením doleva.
Otevření tubusu
Sáhněte do výstupního otvoru vedení a vytáhněte jej nahoru.
UFS
OBO
95
Pomůcka pro projektování přístrojových jednotek
Pomůcka pro montáž přístrojové jednotky, mokrá údržba
Montáž přístrojů do přístrojové vložky GB
Přístroje se montují bez použití šroubů do krytů
a přístrojových vložek.
Upozornění:
Přístroje Modul 45 před připojením vedení zaklapněte do krytu.
Montáž přístrojů do nosičů modulů MT
Přístroje se do nosičů modulů MT4/45 montují
mimo přístrojovou jednotku. Po připojení vedení vložte nosič modulu shora do přístrojové jednotky.
Montáž zásuvky do nosiče modulu MT
Bezpečnost:
Při montáži zásuvek do nosičů modulů vždy
použijte ochranné pouzdro!
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Pomůcka pro projektování přístrojových jednotek
Pomůcka pro montáž přístrojové jednotky, mokrá údržba
96
OBO
UFS
UFS
OBO
97
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Materiály kovy
Alu — hliník
AlG — Hliníkový tlakový odlitek
VA (1.4301) — Nerezová ocel 1.4301
CuZn — Mosaz
— Ocel
Další informace
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
St
UFS
OBO
199
Materiály plasty
GUM — Pryž
HP — Tvrdá lepenka
PA — Polyamid
Teplotní odolnost:
trvalá do 90°C, krátkodobá do cca 130°C
a do cca minus 40°C*.
Chemická odolnost všeobecně jako u polyetylénu.
Odolný vůči
Benzin, benzol, nafta, aceton, ředidla pro barvy a laky, oleje a tuky.
Neodolný vůči
Bělící louhy, většina kyselin, chlór.
Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím
Ve vlhkém vzduchu malé, pouze při působení některých vodných roztoků
solí.
U velmi vysušených dílů (vysoká teplota a extrémně nízká vlhkost
vzduchu) vysoká citlivost vůči pohonným hmotám a různým ředidlům.
MGUM — Mechová pryž
* Záporné teploty platí pouze pro díly v klidu, bez většího rázového
namáhání.
Neexistuje plast odolný vůči všem chemikáliím. Uvedené materiály
představují pouze malý výběr. Je třeba mít na paměti, že plastové díly
jsou ohroženy zejména při současném působení chemických vlivů a
vysokých teplot. Tehdy mohou vznikat, mimo jiné, trhliny. V případě
nejistoty lze vyžádat podrobné údaje.
Vznik trhlin z pnutí: mohou vznikat, pokud je plastový díl zatížený
tahovým napětím podroben vlivu chemikálií. Obzvlášť ohrožené jsou v
takových případech díly z polystyrolu a polyetylénu. Trhliny z pnutí mohou
být způsobeny dokonce i látkami, před kterými je plastový díl bez
mechanického napětí odolný. K typickým prvkům, které jsou po montáži
trvale mechanicky tahově namáhány patří příchytky, šroubení kabelových
vývodek, stahovací páska a pod.
PA/GF — Polyamid, zesílený skelnými vlákny
Teplotní odolnost: trvalá do 100-110°C, krátkodobá do cca 160°C
a do cca minus 40°C*.
Odolný vůči
Benzin, benzol, nafta, aceton, ředidla pro barvy a laky, oleje a tuky.
Malá náchylnost na vznik trhlin.
Neodolný vůči
Bělící louhy, většina kyselin, chlór.
Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím
Ve vlhkém vzduchu malé, pouze při působení některých vodných roztoků
solí.
U velmi vysušených dílů (vysoká teplota a extrémně nízká vlhkost
vzduchu) vysoká citlivost vůči pohonným hmotám a různým ředidlům.
PE — Polyetylén
Teplotní odolnost:
tvrdé druhy trvale do cca 90°C, krátkodobě do cca 105°C,
měkké druhy trvale do cca 80°C, krátkodobě do cca 100°C a do minus
cca 40°C*.
Odolný vůči
Louhy a anorganické kyseliny.
Podmíněně odolný vůči
Aceton, organické kyseliny, benzín, benzol, nafta, většina olejů.
Neodolný vůči
Chlór, uhlovodíky, oxidující kyseliny.
Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím
Relativně vysoké.
Trhliny mohou být způsobeny mimo jiné acetonem, různými alkoholy,
kyselinou mravenčí, etanolem, benzínem, benzolem, kyselinou máslovou,
kyselinou octovou, formaldehydem, různými oleji, petrojelem,
propanolem, kyselinou dusičnou, kyselinou solnou, kyselinou sírovou,
roztoky mýdla, terpentýnem, trichlóretylénem, kyselinou citronovou.
Další informace
Teplotní odolnost: trvalá do 90°C, krátkodobá do cca 110°C
a do cca minus 30°C*.
Chemická odolnost všeobecně jako u polyetylénu.
Odolný vůči
Louhy a anorganické kyseliny
Podmíněně odolný vůči
Aceton, organické kyseliny, benzín, benzol, nafta, většina olejů
Neodolný vůči
Chlór, uhlovodíky, oxidující kyseliny
Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím
Malé, pouze při působení některých kyselin, např. kyseliny chromové,
fluorovodíkové, chlorovodíkové a oxidu dusného.
PVC — Polyvinylchlorid
Teplotní odolnost:
trvalá do 65°C, krátkodobá do cca 75°C a do cca minus 30°C*.
Odolný vůči
Slabé kyseliny, louhy, oleje a tuky, benzín.
Neodolný vůči
Silné kyseliny, benzol, aceton, jód, toluen, trichloretylén.
Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím
Malé, pouze při působení některých ředidel jako benzolu a acetonu.
200
OBO
UFS
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
PP — Polypropylén
Systémy uložené v mazanině OKA
Systémy uložené v mazanině EBK
Systémy na podlahu
Přístrojové jednotky GES
Nivelizovatelné kazety
Rámové kazety
Systémy pro vysoká zatížení (UZD + kazety)
EÜK
UZD
OKA
EBK
AIK
GES
RK.N
RK
.SL
Podle materiálu
v jednání
6.2
Podle pevnosti v rázu pro instalaci a použití
6.2.1
Elektroinstalační kanálové systémy pro energii nárazu 0,5
J.
6.2.2
Elektroinstalační kanálové systémy pro energii nárazu 1 J.
6.2.3
Elektroinstalační kanálové systémy pro energii nárazu 2 J.
6.2.4
Elektroinstalační kanálové systémy pro energii nárazu 5 J.
x
x
x
x
6.2.5
Elektroinstalační kanálové systémy pro energii nárazu 20
J.
x
x
x
x
x
6.3
Podle teploty, jak je uvedeno v tabulkách 1, 2 a 3
Tabulka 1
Minimální teploty pro skladování a přepravu ± 2 °C
-45
-25
x
x
x
x
x
-15
x
x
x
x
-5
Minimální teploty pro instalaci a použití ± 2 °C
-25
-15
-5
+5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
+15
Maximální teploty použití ± 2 °C
+60
x
x
x
x
x
x
x
x
x
+90
+105
+120
Tabulka 2
Tabulka 3
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Uložení v mazanině: krabice EÜK, DUG, ...
6.1
Zalité mazaninou: kanály EÜK
Klasifikace dle normy ČSN EN 50085-1
UFS
OBO
201
Zalité mazaninou: kanály EÜK
Uložení v mazanině: krabice EÜK, DUG, ...
Systémy uložené v mazanině OKA
Systémy uložené v mazanině EBK
Systémy na podlahu
Přístrojové jednotky GES
Nivelizovatelné kazety
Rámové kazety
Systémy pro vysoká zatížení (UZD + kazety)
Klasifikace dle normy ČSN EN 50085-1
EÜK
UZD
OKA
EBK
AIK
GES
RK.N
RK
.SL
6.4
Podle odolnosti proti šíření plamene
6.4.1
Elektroinstalační kanálové systémy umožňující šíření ohně
x
(x)
(x)
6.4.2
Elektroinstalační kanálové systémy neumožňující šíření ohně
x
x
x
x
x
x
6.5
Podle elektrické vodivosti
6.5.1
Elektroinstalační kanálový systém s elektrickou vodivostí
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6.5.2
Elektroinstalační kanálový systém bez elektrické vodivosti
6.6
Podle elektrických izolačních vlastností
6.6.1
Elektroinstalační kanálový systém bez elektrických izolačních
vlastností
x
x
x
x
x
6.6.2
Elektroinstalační kanálový systém s elektrickými izolačními
vlastnostmi
x
x
x
6.7
Podle druhů krytí nabízených pouzdrem, resp. obalem dle EN
60529:1991
6.7.1
Podle ochrany proti vniknutí pevných cizích těles
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6.7.2
Podle ochrany proti vniknutí vody
x
x
x
x
x
6.7.3
Podle ochrany proti dotyku nebezpečných částí
x
x
x
x
Další informace
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
x
202
OBO
UFS
Uložení v mazanině: krabice EÜK, DUG, ...
Systémy uložené v mazanině OKA
Systémy uložené v mazanině EBK
Systémy na podlahu
Přístrojové jednotky GES
Nnivelizovatelné kazety
Rámové kazety
Systémy pro vysoká zatížení (UZD + kazety)
EÜK
UZD
OKA
EBK
AIK
GES
RK.N
RK
.SL
6.101
Podle způsobu údržby podlahy
6.101.1
Elektroinstalační kanálové systémy pro suchou údržbu podlahy
6.101.2
Elektroinstalační kanálové systémy pro mokré čištění
podlahy, když se nepoužívá servisní jednotka
x
x
x
x
6.101.3
Elektroinstalační kanálové systémy pro mokré čištění
podlahy, když se používá servisní jednotka
x
x
x
x
6 102
Podle odolnosti proti vertikálnímu zatížení působícímu
na malé ploše
6.102.1
Elektroinstalační kanálové systémy pro 500 N
6.102.2
Elektroinstalační kanálové systémy pro 750 N
x
6.102.3
Elektroinstalační kanálové systémy pro 1000 N
6.102.4
Elektroinstalační kanálové systémy pro 1500 N
x
6.102.5
Elektroinstalační kanálové systémy pro 2000 N
x
6.102.6
Elektroinstalační kanálové systémy pro 2500 N
6.102.7
Elektroinstalační kanálové systémy pro 3000 N
x
x
x
x
x
6.103
Podle odolnosti proti vertikálnímu zatížení působícímu
na velké ploše
6.103.1
Elektroinstalační kanálové systémy pro 2000 N
6.103.2
Elektroinstalační kanálové systémy pro 3000 N
x
6.103.3
Elektroinstalační kanálové systémy pro 5000 N
x
x
6.103.4
Elektroinstalační kanálové systémy pro 10000 N
6.103.5
Elektroinstalační kanálové systémy pro 15000 N
x
x
x
Další informace
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Zalité mazaninou: kanály EÜK
Klasifikace dle normy ČSN EN 50085-2-2
UFS
OBO
203
298
OBO
UFS
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Přístrojové jednotky GES
Hranaté přístrojové jednotky
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Hranaté revizní víko
Jmenovitá velikost 2
Jmenovitá velikost 4
Jmenovitá velikost 4, kov
300
300
300
Jmenovitá velikost 6
Jmenovitá velikost 6, kov
Jmenovitá velikost 9, univerzální
301
301
302
Jmenovitá velikost 9, kov
302
Jmenovitá velikost 4
Jmenovitá velikost 6
Jmenovitá velikost 9
303
303
303
Revizní víko pro montáž polovičního sloupku -
304
Kruhová přístrojová jednotka
Jmenovitá velikost R4
Jmenovitá velikost R7
Jmenovitá velikost R7, kov
305
305
305
Jmenovitá velikost R9
Jmenovitá velikost R9, kov
306
306
Kulaté revizní víko
Jmenovitá velikost R4
Jmenovitá velikost R7
Jmenovitá velikost R9
308
308
308
Výplňový díl a vkládací deska
Kruhová přístrojová jednotka
307
Příslušenství pro přístrojové jednotky
Prodloužení úchytu
Upevňovací úhelník pro ohebný kanál
Kabelový třmenový průchod
302
302
307
Přístrojová jednotka GRAF9 pro podlahy s
mokrou údržbou
Provedení: ochranný rám pro podlahovou krytinu
Provedení: vsazovací rám pro podlahovou krytinu
Přístrojový nosič
309
309
309
Montážní víko pro GRAF9
Standardní použití
Použití s vysokým zatížením
310
310
Tubus GRAF9
Náhradní díl
310
Vestavba přístrojů – systémová výška 55
mm
Přístrojová jednotka, hranatá
Přístrojová jednotka, kruhová
Montážní rám
311
311
311
Zásuvka s ochranným kontaktem, 0°
Zásuvka s ochranným kontaktem, 33°
Montážní deska pro vestavbu datových zásuvek
312
313
312
Nosiče datové techniky
313
UFS
OBO
299
Přístrojové jednotky pro montáž do dvojitých a dutých podlah
Přístrojová jednotka GES2, univerzální
Typ
Barva
GES2 U 7011
GES2 U 9011
GES2 U 1019
GES2 U 8014
šedá
grafitově černá
šedobéžová
hnědá
Tloušťka
podlahové krytiny
Bal.
mm
kus
5
5
5
5
Hmotnost
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
1
1
61,300
61,300
61,300
61,300
PA Polyamid
7405 11 6
7405 12 0
7405 12 4
7405 12 8
€/ks
Přístrojová jednotka pro 2 instalační přístroje v 1 přístrojové vložce GB2 pro vestavbu v systémech kanálů. S univerzálním upevňovacím úhelníkem.
Ochranný kobercový rám, odklápěcí víko a šňůrový vývod z polyamidu.
Vkládací hloubka pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku 5 mm.
Vestavět lze až tři jednotlivé přístroje Modul 45.
Přístrojová jednotka GES2DB
Typ
Barva
GES2 DB 7011
GES2 DB 9011
GES2 DB 1019
GES2 DB 8014
šedá
grafitově černá
šedobéžová
hnědá
Tloušťka
podlahové krytiny
Bal.
mm
kus
5
5
5
5
Hmotnost
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
1
1
66,400
66,400
66,400
66,400
7405 10 0
7405 10 4
7405 10 8
7405 11 2
€/ks
PA Polyamid
Přístrojové jednotky GES
Přístrojová jednotka pro 2 instalační přístroje v 1 přístrojové vložce GB2 pro vestavbu do dvojitých podlah. Upevňovací úhelník s upínacím rozsahem do 50 mm tloušťky desky.
Ochranný kobercový rám, odklápěcí víko a šňůrový vývod z polyamidu.
Vkládací hloubka pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku 5 mm.
Vestavět lze až tři jednotlivé přístroje Modul 45.
Přístrojová jednotka GES4, univerzální
Typ
Barva
GES4 U 7011
GES4 U 9011
GES4 U 1019
GES4 U 8014
šedá
grafitově černá
šedobéžová
hnědá
Tloušťka
podlahové krytiny
Bal.
mm
kus
5
5
5
5
Hmotnost
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
1
1
139,500
139,500
139,500
139,500
PA Polyamid
7405 19 6
7405 20 0
7405 20 4
7405 20 8
€/ks
Přístrojová jednotka pro čtyři instalační přístroje ve dvou přístrojových vložkách GB2 pro použití v kanálových systémech. S univerzálním upevňovacím úhelníkem.
Ochranný kobercový rám, odklápěcí víko a šňůrový vývod z polyamidu.
Vybrání pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku 5 mm.
Vestavět lze až šest jednotlivých přístrojů Modul 45.
Přístrojová jednotka GES4DB
Typ
Barva
GES4 DB 7011
GES4 DB 9011
GES4 DB 8014
GES4 DB 1019
šedá
grafitově černá
hnědá
šedobéžová
Tloušťka
podlahové krytiny
Bal.
mm
kus
5
5
5
5
Hmotnost
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
1
1
139,500
139,500
139,500
139,500
7405 16 4
7405 16 8
7405 17 6
7405 17 2
Přístrojová jednotka pro čtyři instalační přístroje ve dvou přístrojových vložkách GB2 pro použití ve dvojitých podlahách. Upevňovací úhelník s upínací oblastí do 50 mm tloušťky desky.
Ochranný kobercový rám, odklápěcí víko a šňůrový vývod z polyamidu.
Vybrání pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku 5 mm.
Vestavět lze až šest jednotlivých přístrojů Modul 45.
Přístrojová jednotka GES4M10, univerzální
Typ
Mate
Tloušťka
riál podlahové krytiny
mm
GES4M 10U V2A
Bal.
Hmotnost
kus
10
V2A Nerezová ocel 1.4301
Č. výr.
kg/100 ks
1
180,000 7405 19 2
€/ks
Přístrojová jednotka z kovu pro čtyři instalační přístroje ve dvou přístrojových vložkách GB2 pro použití
v kanálových systémech. S univerzálním upevňovacím úhelníkem.
Ochranný kobercový rám, odklápěcí víko a šňůrový vývod z ušlechtilé oceli V2A, viditelné povrchy kartáčované.
Vybrání pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku 5 nebo 10 mm.
Vestavět lze až šest jednotlivých přístrojů Modul 45.
300
OBO
UFS
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
€/ks
PA Polyamid
Přístrojové jednotky pro montáž do dvojitých a dutých podlah
Přístrojová jednotka GES4M10DB
Typ
Bal.
Mate
Tloušťka
riál podlahové krytiny
mm
Hmotnost
kus
GES4M 10DB V2A
10
Č. výr.
kg/100 ks
1
180,000 7405 18 8
V2A Nerezová ocel 1.4301
€/ks
Přístrojová jednotka z kovu pro čtyři instalační přístroje ve dvou přístrojových vložkách GB2 pro použití
ve dvojitých podlahách. Upevňovací úhelník s upínací oblastí do 50 mm tloušťky desky.
Ochranný kobercový rám, odklápěcí víko a šňůrový vývod z ušlechtilé oceli V2A, viditelné povrchy kartáčované.
Vybrání pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku 5 nebo 10 mm.
Vestavět lze až šest jednotlivých přístrojů Modul 45.
Přístrojová jednotka GES6, univerzální
Typ
Barva
GES6 U 7011
GES6 U 9011
GES6 U 1019
GES6 U 8014
šedá
grafitově černá
šedobéžová
hnědá
Tloušťka
podlahové krytiny
Bal.
mm
kus
5
5
5
5
Hmotnost
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
1
1
157,500
150,000
150,000
150,000
PA Polyamid
7405 30 8
7405 31 2
7405 31 6
7405 32 0
€/ks
Přístrojové jednotky GES
Přístrojová jednotka pro šest instalačních přístrojů ve třech přístrojových vložkách GB2 pro použití v kanálových systémech. S univerzálním upevňovacím úhelníkem.
Ochranný kobercový rám, odklápěcí víko a šňůrový vývod z polyamidu.
Vybrání pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku 5 mm.
Vestavět lze až devět jednotlivých přístrojů Modul 45.
Přístrojová jednotka GES6DB
Typ
Barva
GES6 DB 7011
GES6 DB 9011
GES6 DB 1019
GES6 DB 8014
šedá
grafitově černá
šedobéžová
hnědá
Tloušťka
podlahové krytiny
Bal.
mm
kus
5
5
5
5
Hmotnost
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
1
1
163,400
163,400
163,400
163,400
7405 26 0
7405 26 4
7405 26 8
7405 27 2
€/ks
PA Polyamid
Přístrojová jednotka pro šest instalačních přístrojů ve třech přístrojových vložkách GB2 pro použití ve
dvojitých podlahách. Upevňovací úhelník s upínací oblastí do 50 mm tloušťky desky.
Ochranný kobercový rám, odklápěcí víko a šňůrový vývod z polyamidu.
Vybrání pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku 5 mm.
Vestavět lze až devět jednotlivých přístrojů Modul 45.
Přístrojová jednotka GES6M10, univerzální
Typ
Bal.
Mate
Tloušťka
riál podlahové krytiny
mm
GES6M 10U V2A
Hmotnost
kus
10
Č. výr.
kg/100 ks
1
220,000 7405 30 4
V2A Nerezová ocel 1.4301
€/ks
Přístrojová jednotka z kovu pro šest instalačních přístrojů ve třech přístrojových vložkách GB2 pro použití v kanálových systémech. S univerzálním upevňovacím úhelníkem.
Ochranný kobercový rám, odklápěcí víko a šňůrový vývod z ušlechtilé oceli V2A, viditelné povrchy kartáčované.
Vybrání pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku 5 nebo 10 mm.
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Vestavět lze až devět jednotlivých přístrojů Modul 45.
Přístrojová jednotka GES6M10DB
Typ
Mate
Tloušťka
riál podlahové krytiny
mm
GES6M 10DB V2A
Bal.
Hmotnost
kus
10
V2A Nerezová ocel 1.4301
Č. výr.
kg/100 ks
1
220,000 7405 30 0
€/ks
Přístrojová jednotka z kovu pro šest instalačních přístrojů ve třech přístrojových vložkách GB2 pro použití v dvojitých podlahách. Upevňovací úhelník s upínací oblastí do 50 mm tloušťky desky.
Ochranný kobercový rám, odklápěcí víko a šňůrový vývod z ušlechtilé oceli V2A, viditelné povrchy kartáčované.
Vybrání pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku 5 nebo 10 mm.
Vestavět lze až devět jednotlivých přístrojů Modul 45.
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
UFS
OBO
301
Přístrojové jednotky pro montáž do dvojitých a dutých podlah
Přístrojová jednotka GES9, univerzální
Typ
Barva
Tloušťka
podlahové krytiny
Bal.
mm
kus
GES9-2 U10T 7011 šedá
GES9-2 U10T 9011 grafitově černá
GES9-2 U10T 1019 šedobéžová
10
10
10
Hmotnost
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
1
0,000 7405 05 0
0,000 7405 05 2
0,000 7405 05 4
€/ks
PA Polyamid
Přístrojová jednotka pro devět instalačních přístrojů ve třech přístrojových vložkách GB3 pro použití v
kanálových systémech a dvojitých podlahách. Univerzální upevňovací úhelník nastavitelný na podlahy o
tloušťce do 65 mm. Ochranný kobercový rám, odklápěcí víko a šňůrový vývod z polyamidu.
Vybrání pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku 5 mm, v případě potřeby nastavitelné také na 3, 8
nebo 10 mm.
Vestavět lze až dvanáct jednotlivých přístrojů Modul 45.
Přístrojová jednotka GES9M10, univerzální
Typ
Mate
Tloušťka
riál podlahové krytiny
mm
GES9M 10U V2A
Bal.
Hmotnost
kus
10
Č. výr.
kg/100 ks
1
250,000 7405 38 4
V2A Nerezová ocel 1.4301
€/ks
Přístrojová jednotka z kovu pro devět instalačních přístrojů ve třech přístrojových vložkách GB3 pro
použití v kanálových systémech. S univerzálním upevňovacím úhelníkem.
Ochranný kobercový rám, odklápěcí víko a šňůrový vývod z ušlechtilé oceli V2A, viditelné povrchy kartáčované.
Vybrání pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku 5 nebo 10 mm.
Přístrojové jednotky GES
Vestavět lze až dvanáct jednotlivých přístrojů Modul 45.
Přístrojová jednotka GES9M10DB
Typ
Mate
Tloušťka
riál podlahové krytiny
mm
GES9M 10DB V2A
Bal.
Hmotnost
kus
10
Č. výr.
kg/100 ks
1
250,000 7405 38 0
V2A Nerezová ocel 1.4301
€/ks
Přístrojová jednotka z kovu pro devět instalačních přístrojů ve třech přístrojových vložkách GB3 pro
použití v dvojitých podlahách. Upevňovací úhelník s upínací oblastí do 50 mm tloušťky desky.
Ochranný kobercový rám, odklápěcí víko a šňůrový vývod z ušlechtilé oceli V2A, viditelné povrchy kartáčované.
Vybrání pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku 5 mm.
Vestavět lze až dvanáct jednotlivých přístrojů Modul 45.
Prodloužení úchytu
Typ
Bal.
Mate
riál
Hmotnost
kus
GES RV PA
Č. výr.
kg/100 ks
2
0,800 7407 53 6
€/ks
PA Polyamid
K dodatečnému spuštění přístrojové vložky o max. 25 mm.
Upevňovací úhelník pro ohebný kanál
Bal.
Mate
riál
Hmotnost
kus
FKH GES5
ocel
St Ocel
Č. výr.
kg/100 ks
1
1,800 7407 86 0
€/ks
FS pásově zinkováno
Upevňovací úhelník k připojení ohebného kanálu k přístrojové krabici GES s 5mm vybráním pro podlahovou krytinu.
Typ
Bal.
Mate
riál
Hmotnost
kus
FKH GES10 ocel
St Ocel
Č. výr.
kg/100 ks
1
2,000 7407 86 2
€/ks
FS pásově zinkováno
Upevňovací úhelník k připojení ohebného kanálu k přístrojové jednotce GES s 10mm vybráním pro
podlahovou krytinu.
302
OBO
UFS
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Typ
Přístrojové jednotky pro montáž do dvojitých a dutých podlah
Revizní víko ZES4
Typ
Bal.
Barva
Hmotnost
kus
ZES4 U 7011 šedá
ZES4 U 9011 grafitově černá
ZES4 U 1019 šedobéžová
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
1
142,000 7406 71 2
142,000 7406 71 6
142,000 7406 72 0
€/ks
PA Polyamid
Vložka protahovací krabice k zaslepení čtvercového montážního otvoru jmenovité velikosti 4 v systémech kanálů. S univerzálním upevňovacím úhelníkem.
Ochranný kobercový rám z polyamidu.
Vkládací hloubka pro podlahovou krytinu 5 mm.
Revizní víko ZES6
Typ
Bal.
Barva
Hmotnost
kus
ZES6 U 7011 šedá
ZES6 U 9011 grafitově černá
ZES6 U 1019 šedobéžová
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
1
183,200 7406 74 4
183,200 7406 74 8
183,200 7406 74 0
€/ks
PA Polyamid
Vložka protahovací krabice k zaslepení hranatého montážního otvoru jmenovité velikosti 6 v systémech
kanálů. S univerzálním upevňovacím úhelníkem.
Ochranný kobercový rám z polyamidu.
Vkládací hloubka pro podlahovou krytinu 5 mm.
Typ
Bal.
Hmotnost
kus
ZES9 U 7011
ZES9 U 9011
ZES9 U 1019
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
1
šedá
grafitově černá
šedobéžová
Přístrojové jednotky GES
Revizní víko ZES9
Barva
194,500 7406 76 0
194,500 7406 76 4
194,500 7406 76 8
PA Polyamid
€/ks
Vložka protahovací krabice k zaslepení čtvercového montážního otvoru jmenovité velikosti 9 v systémech kanálů. S univerzálním upevňovacím úhelníkem.
Ochranný kobercový rám z polyamidu.
Vkládací hloubka pro podlahovou krytinu 5 mm.
Typ
Barva
Bal.
Hmotnost
kus
ZES9 DB 7011 šedá
ZES9 DB 9011 grafitově černá
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
219,500 7406 75 2
219,500 7406 75 6
PA Polyamid
€/ks
Vložka protahovací krabice k zaslepení čtvercového montážního otvoru jmenovité velikosti 9. S upevňovacím úhelníkem pro dvojité podlahy. Ochranný kobercový rám z polyamidu.
Vkládací hloubka pro podlahovou krytinu 5 mm.
Revizní víko ZES9/10
Typ
Barva
Bal.
Hmotnost
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
kus
ZES9 10U 7011
ZES9 10U 9011
ZES9 10U 1019
ZES9 10U 8014
kg/100 ks
1
1
1
1
šedá
grafitově černá
šedobéžová
hnědá
Č. výr.
197,500
197,500
197,500
197,500
7406 83 4
7406 83 6
7406 83 8
7406 84 0
€/ks
PA Polyamid
Vložka protahovací krabice k zaslepení čtvercového montážního otvoru jmenovité velikosti 9 v systémech kanálů. S univerzálním upevňovacím úhelníkem.
Ochranný kobercový rám z polyamidu.
Vkládací hloubka pro podlahovou krytinu 10 mm.
Typ
Barva
Bal.
Hmotnost
kus
ZES9 10DB 7011 šedá
ZES9 10DB 9011 grafitově černá
PA Polyamid
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
222,500 7406 84 4
222,500 7406 84 6
€/ks
Vložka protahovací krabice k zaslepení čtvercového montážního otvoru jmenovité velikosti 9. S upevňovacím úhelníkem pro dvojité podlahy. Ochranný kobercový rám z polyamidu.
Vkládací hloubka pro podlahovou krytinu 10 mm.
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
UFS
OBO
303
Přístrojové jednotky pro montáž do dvojitých a dutých podlah
Revizní víko pro montáž polovičního sloupku
Typ
Barva
Tloušťka
podlahové krytiny
Bal.
mm
kus
ZES9U HSM45 7011 šedá
ZES9U HSM45 9011 grafitově černá
ZES9U HSM45 1019 šedobéžová
5
5
5
Hmotnost
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
1
188,600 7406 68 0
188,600 7406 68 2
188,600 7406 68 4
€/ks
PA Polyamid
Nástavec protahovací krabice jmenovité velikosti 9 s montážním otvorem pro poloviční instalační sloupek. S univerzálním upevňovacím úhelníkem.
Ochranný kobercový rám z polyamidu.
Vybrání pro podlahovou krytinu 5 mm.
Typ
Barva
ZES9U HS140 9011 grafitově černá
ZES9U HS140 1019 šedobéžová
ZES9U HS140 7011 šedá
PA Polyamid
Tloušťka
podlahové krytiny
Bal.
mm
kus
5
5
5
Hmotnost
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
1
162,100 7406 69 2
162,100 7406 69 4
162,100 7406 69 0
€/ks
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Přístrojové jednotky GES
Nástavec protahovací krabice jmenovité velikosti 9 s montážním otvorem pro poloviční instalační sloupek. S univerzálním upevňovacím úhelníkem.
Ochranný kobercový rám z polyamidu.
Vybrání pro podlahovou krytinu 5 mm.
304
OBO
UFS
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
Přístrojové jednotky pro montáž do dvojitých a dutých podlah
Přístrojová jednotka GESR4, univerzální
Typ
Barva
GESR4 U 7011
GESR4 U 9011
GESR4 U 1019
GESR4 U 8014
šedá
grafitově černá
šedobéžová
hnědá
Tloušťka
podlahové krytiny
Bal.
mm
kus
5
5
5
5
Hmotnost
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
1
1
140,000
140,000
140,000
140,000
PA Polyamid
7405 43 6
7405 44 0
7405 44 4
7405 44 8
€/ks
Přístrojová jednotka kruhová pro čtyři instalační přístroje ve dvou přístrojových vložkách GB2 pro univerzální použití v kanálových systémech, dvojitých a dutých podlahách.
Ochranný kobercový rám, odklápěcí víko a šňůrový vývod z polyamidu.
Vybrání pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku 5 mm.
Vestavět lze až šest jednotlivých přístrojů Modul 45.
Přístrojová jednotka GESR7, univerzální
Typ
Barva
GESR7 10U 7011
GESR7 10U 9011
GESR7 10U 1019
GESR7 10U 8014
šedá
grafitově černá
šedobéžová
hnědá
Tloušťka
podlahové krytiny
Bal.
mm
kus
10
10
10
10
Hmotnost
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
1
1
250,500
250,500
250,500
250,500
7405 45 2
7405 45 6
7405 46 0
7405 46 4
€/ks
PA Polyamid
Přístrojové jednotky GES
Přístrojová jednotka kruhová pro sedm instalačních přístrojů ve dvou přístrojových vložkách GB2 a jedné přístrojové jednotce GB3 pro univerzální použití v kanálových systémech, dvojitých a dutých podlahách.
Ochranný kobercový rám, odklápěcí víko a šňůrový vývod z polyamidu.
Vybrání pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku 5 nebo 10 mm.
Vestavět lze až deset jednotlivých přístrojů Modul 45.
Přístrojová jednotka GESRA7D
Typ
Bal.
Barva
Hmotnost
kus
GESRA7D U 7011 šedá
GESRA7D U 9011 grafitově černá
GESRA7D U 1019 šedobéžová
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
1
188,660 7405 55 2
188,660 7405 55 6
188,660 7405 56 0
€/ks
AlG Hliníkový tlakový odlitek
Přístrojová jednotka kruhová pro sedm instalačních přístrojů ve dvou přístrojových vložkách GB2 a jedné přístrojové jednotce GB3 pro univerzální použití v kanálových systémech, dvojitých a dutých podlahách.
Odklápěcí víko strukturované soustřednými kruhy. Povrch kovově lesklý s jemnou obručovou strukturou,
prohloubení lakovaná.
Ochranný kobercový rám s odklápěcím víkem z hliníkového tlakového odlitku, šňůrový vývod z polyamidu.
Vestavět lze až deset jednotlivých přístrojů Modul 45.
Přístrojová jednotka GESRA7DM
Typ
Barva
Bal.
Hmotnost
kus
GESRA7DM U 7011 šedá
GESRA7DM U 9011 grafitově černá
GESRA7DM U 8014 hnědá
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
AlG Hliníkový tlakový odlitek
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
1
188,530 7405 56 8
188,530 7405 57 2
188,530 7405 57 6
€/ks
Přístrojová jednotka kruhová pro sedm instalačních přístrojů ve dvou přístrojových vložkách GB2 a jedné přístrojové jednotce GB3 pro univerzální použití v kanálových systémech, dvojitých a dutých podlahách.
Odklápěcí víko strukturované soustřednými kruhy.
Ochranný kobercový rám s odklápěcím víkem z hliníkového tlakového odlitku, šňůrový vývod z polyamidu.
Vestavět lze až deset jednotlivých přístrojů Modul 45.
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
UFS
OBO
305
Přístrojové jednotky pro montáž do dvojitých a dutých podlah
Přístrojová jednotka GESRA7/10
Typ
Bal.
Mate
Tloušťka
riál podlahové krytiny
mm
GESRA7 10U AlG
Hmotnost
kus
10
Č. výr.
kg/100 ks
1
206,500 7405 54 4
€/ks
AlG Hliníkový tlakový odlitek
Přístrojová jednotka kruhová pro sedm instalačních přístrojů ve dvou přístrojových vložkách GB2 a jedné přístrojové jednotce GB3 pro univerzální použití v kanálových systémech, dvojitých a dutých podlahách.
Ochranný kobercový rám s odklápěcím víkem z hliníkového tlakového odlitku, šňůrový vývod z polyamidu, RAL 9011.
Vybrání pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku 10 mm, možnost zmenšení přiloženým výplňovým dílem z tvrdé lepenky na 5 mm.
Vestavět lze až deset jednotlivých přístrojů Modul 45.
Přístrojová jednotka GESR9, univerzální
Typ
Barva
GESR9 U 7011
GESR9 U 9011
GESR9 U 1019
GESR9 U 8014
šedá
grafitově černá
šedobéžová
hnědá
Tloušťka
podlahové krytiny
Bal.
mm
kus
5
5
5
5
Hmotnost
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
1
1
279,300
245,200
279,300
279,300
PA Polyamid
7405 52 8
7405 53 2
7405 53 6
7405 54 0
€/ks
Přístrojové jednotky GES
Přístrojová jednotka kruhová pro devět instalačních přístrojů ve třech přístrojových vložkách GB3 pro
univerzální použití v kanálových systémech, dvojitých a dutých podlahách.
Ochranný kobercový rám, odklápěcí víko a šňůrový vývod z polyamidu.
Vybrání pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku 5 mm.
Vestavět lze až dvanáct jednotlivých přístrojů Modul 45.
Přístrojová jednotka GESR9 s ochranným kobercovým rámem
Typ
Barva
GESR9 SR U 7011
GESR9 SR U 9011
GESR9 SR U 1019
GESR9 SR U 8014
šedá
grafitově černá
šedobéžová
hnědá
Tloušťka
podlahové krytiny
Bal.
mm
kus
5
5
5
5
Hmotnost
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
1
1
270,000
270,000
270,000
270,000
7405 51 2
7405 51 6
7405 52 0
7405 52 4
€/ks
PA Polyamid
Přístrojová jednotka kruhová pro devět instalačních přístrojů ve třech přístrojových vložkách GB3 pro
univerzální použití v kanálových systémech, dvojitých a dutých podlahách. S dodatečným ochranným
kobercovým rámem v odklápěcím víku.
Vybrání pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku 5 mm.
Vestavět lze až dvanáct jednotlivých přístrojů Modul 45.
Přístrojová jednotka GESR9/10, univerzální
Typ
Barva
GESR9 10U 7011
GESR9 10U 9011
GESR9 10U 1019
GESR9 10U 8014
šedá
grafitově černá
šedobéžová
hnědá
Tloušťka
podlahové krytiny
Bal.
mm
kus
10
10
10
10
Hmotnost
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
1
1
249,400
249,400
249,400
249,400
€/ks
Přístrojová jednotka kruhová pro devět instalačních přístrojů ve třech přístrojových vložkách GB3 pro
univerzální použití v kanálových systémech, dvojitých a dutých podlahách.
Ochranný kobercový rám, odklápěcí víko a šňůrový vývod z polyamidu.
Vybrání pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku 10 mm.
Vestavět lze až dvanáct jednotlivých přístrojů Modul 45.
Přístrojová jednotka GESRA9/10
Typ
Mate
Tloušťka
riál podlahové krytiny
mm
GESRA9 10U AlG
Bal.
Hmotnost
kus
10
AlG Hliníkový tlakový odlitek
Č. výr.
kg/100 ks
1
120,500 7405 58 0
€/ks
Přístrojová jednotka kruhová pro devět instalačních přístrojů ve třech přístrojových vložkách GB3 pro
univerzální použití v kanálových systémech, dvojitých a dutých podlahách.
Ochranný kobercový rám, odklápěcí víko a šňůrový vývod z hliníkového tlakového odlitku.
Vybrání pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku 10 mm.
Vestavět lze až dvanáct jednotlivých přístrojů Modul 45.
306
OBO
UFS
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
PA Polyamid
7405 47 4
7405 47 8
7405 48 2
7405 48 6
Přístrojové jednotky pro montáž do dvojitých a dutých podlah
Výplňové díly a vkládací desky pro kruhové přístrojové jednotky
Typ
Bal.
Mate
riál
Hmotnost
kus
FS R9 10 5
HP 75
Č. výr.
kg/100 ks
1
23,500 7407 21 2
€/ks
HP 75 Tvrdá lepenka
Vyplňovací díl ke snížení vkládací hloubky pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku přístrojové vložky
GESR9/10 na 5 mm. Jednostranný potah s oboustrannou lepicí plochou.
Typ
Bal.
Mate
riál
Hmotnost
kus
FS RA9 10 5
HP 75
Č. výr.
kg/100 ks
1
23,500 7407 21 6
€/ks
HP 75 Tvrdá lepenka
Vyplňovací díl ke snížení vkládací hloubky pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku přístrojové vložky
GESRA9/10 na 5 mm. Jednostranný potah s oboustrannou lepicí plochou.
Bal.
Mate
riál
Hmotnost
kus
EP QR R7
EP QR R9
EP QR R9 10
EP QR RA9 10
Al
Al
Al
Al
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
1
1
190,950
235,500
235,500
226,000
7407 18 4
7407 18 8
7407 19 2
7407 19 6
Přístrojové jednotky GES
Typ
€/ks
Alu hliník
Vkládací deska k vkládání v rovině s povrchem podlahy do přístrojových jednotek. Povrch se strukturou
pětinásobného slzičkového plechu. Použití pouze ve spojení s odpovídajícím plnicím dílem. Provedení
..R9/10 pro přístrojové jednotky z polyamidu, provedení ..RA9/10 pro přístrojovou jednotku z hliníkového tlakového odlitku.
Třmen pro kabelový průchod
Typ
Mate
riál
KFB R9 PA
Bal.
Hmotnost
kus
kg/100 ks
10
Č. výr.
25,000 7407 56 8
PA Polyamid
€/ks
Pro průchod odchozích vedení v přístrojové jednotce GESR9.
Prodloužení úchytu
Typ
Bal.
Mate
riál
Hmotnost
kus
GES RV PA
Č. výr.
kg/100 ks
2
0,800 7407 53 6
€/ks
PA Polyamid
K dodatečnému spuštění přístrojové vložky o max. 25 mm.
Upevňovací úhelník pro ohebný kanál
Typ
Bal.
Mate
riál
Hmotnost
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
kus
FKH GES5
ocel
St Ocel
Č. výr.
kg/100 ks
1
1,800 7407 86 0
€/ks
FS pásově zinkováno
Upevňovací úhelník k připojení ohebného kanálu k přístrojové krabici GES s 5mm vybráním pro podlahovou krytinu.
Typ
Bal.
Mate
riál
Hmotnost
kus
FKH GES10 ocel
St Ocel
Č. výr.
kg/100 ks
1
2,000 7407 86 2
FS pásově zinkováno
€/ks
Upevňovací úhelník k připojení ohebného kanálu k přístrojové jednotce GES s 10mm vybráním pro
podlahovou krytinu.
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
UFS
OBO
307
Přístrojové jednotky pro montáž do dvojitých a dutých podlah
Sada pro přestavbu
Bal.
Typ Mate
riál
Hmotnost
kus
UDB Ocel
kg/100 ks
4
St Ocel
Č. výr.
0,400 7408 55 0
€/ks
G galvanicky zinkováno
Upevňovací šrouby pro nosnou desku víka, která je potřebná při změně vkládací výšky pro podlahovou
krytinu z 5 mm na 10 mm.
Revizní víko ZESR4
Typ
Barva
ZESR4 U 7011
ZESR4 U 9011
ZESR4 U 1019
ZESR4 U 8014
šedá
grafitově černá
šedobéžová
hnědá
Tloušťka
podlahové krytiny
Bal.
mm
kus
5
5
5
5
Hmotnost
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
1
1
140,000
140,000
140,000
140,000
7406 77 2
7406 77 6
7406 78 0
7406 78 4
€/ks
PA Polyamid
Vložka protahovací krabice k zaslepení kruhového montážního otvoru jmenovité velikosti R4 v systémech kanálů, jakož i ve dvojitých a dutých podlahách. S univerzálním upevňovacím úhelníkem.
Ochranný kobercový rám z polyamidu.
Vkládací hloubka pro podlahovou krytinu 5 mm.
Přístrojové jednotky GES
Revizní víko ZESR7
Typ
Barva
ZESR7 10U 7011
ZESR7 10U 9011
ZESR7 10U 1019
ZESR7 10U 8014
šedá
grafitově černá
šedobéžová
hnědá
Tloušťka
podlahové krytiny
Bal.
mm
kus
10
10
10
10
Hmotnost
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
1
1
225,800
225,800
225,800
225,800
PA Polyamid
7406 78 8
7406 79 2
7406 79 6
7406 80 0
€/ks
Vložka protahovací krabice k zaslepení kruhového montážního otvoru jmenovité velikosti R7 v systémech kanálů, jakož i ve dvojitých a dutých podlahách. S univerzálním upevňovacím úhelníkem.
Ochranný kobercový rám z polyamidu.
Revizní víko ZESRA7
Typ
Bal.
Mate
Tloušťka
riál podlahové krytiny
mm
ZESRA7 10U AlG
Hmotnost
kus
10
Č. výr.
kg/100 ks
1
225,800 7406 82 4
€/ks
AlG Hliníkový tlakový odlitek
Použití protahovací krabice k zakrytí kruhového montážního otvoru jmenovité velikosti R7 v systémech
kanálů, jakož i v dvojitých a dutých podlahách. S univerzálním upevňovacím úhelníkem.
Ochranný kobercový rám z polyamidu.
Revizní víko ZESR9
Barva
ZESR9 U 7011
ZESR9 U 9011
ZESR9 U 1019
ZESR9 U 8014
šedá
grafitově černá
šedobéžová
hnědá
PA Polyamid
Tloušťka
podlahové krytiny
Bal.
mm
kus
5
5
5
5
Hmotnost
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
1
1
258,300
258,300
258,300
258,300
7406 80 8
7406 81 2
7406 81 6
7406 82 0
€/ks
Vložka protahovací krabice k zaslepení kruhového montážního otvoru jmenovité velikosti R9 v systémech kanálů, jakož i ve dvojitých a dutých podlahách. S univerzálním upevňovacím úhelníkem.
Ochranný kobercový rám z polyamidu.
Vkládací hloubka pro podlahovou krytinu 5 mm.
308
OBO
UFS
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Typ
Přístrojová jednotka pro podlahy s mokrou údržbou
Přístrojová jednotka pro vlhkou údržbu, s ochranným rámem pro
podlahovou krytinu
Typ
Barva
Bal.
Hmotnost
kus
GRAF9 U 7011
GRAF9 U 9011
GRAF9 U 1019
GRAF9 U 8014
kg/100 ks
1
1
1
1
šedá
grafitově černá
šedobéžová
hnědá
Č. výr.
180,000
180,000
180,000
180,000
7405 74 4
7405 74 8
7405 75 2
7405 75 6
€/ks
AlG Hliníkový tlakový odlitek
Přístrojová jednotka kruhová s vsazovacím rámem pro podlahovou krytinu, pro devět instalačních přístrojů ve třech přístrojových vložkách GB3 pro univerzální použití v kanálových systémech, dvojitých a
dutých podlahách.
Odklápěcí víko strukturované soustřednými kruhy. Povrch kovově lesklý s jemnou obručovou strukturou,
prohloubení lakovaná. Vsazovací rám pro podlahovou krytinu a odklápěcí víko z hliníkového tlakového
odlitku, tubus z polyamidu.
Vestavět lze až dvanáct jednotlivých přístrojů Modul 45.
Barva
Typ
Bal.
Hmotnost
kus
GRAF9M U 7011 šedá
GRAF9M U 9011 grafitově černá
GRAF9M U 8014 hnědá
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
1
197,500 7405 73 2
197,500 7405 73 6
197,500 7405 74 0
€/ks
AlG Hliníkový tlakový odlitek
Přístrojové jednotky GES
Přístrojová jednotka kruhová s vsazovacím rámem pro podlahovou krytinu, pro devět instalačních přístrojů ve třech přístrojových vložkách GB3 pro univerzální použití v kanálových systémech, dvojitých a
dutých podlahách.
Odklápěcí víko strukturované soustřednými kruhy. Odklápěcí víko strukturováno soustřednými kruhy,
prohloubení pískovaná. Vsazovací rám pro podlahovou krytinu a odklápěcí víko z hliníkového tlakového
odlitku, tubus z polyamidu.
Vestavět lze až dvanáct jednotlivých přístrojů Modul 45.
Přístrojová jednotka pro vlhkou údržbu, se vsazovacím rámem pro
podlahovou krytinu
Typ
Barva
Bal.
Hmotnost
kus
GRAFA9 U 7011
GRAFA9 U 9011
GRAFA9 U 1019
GRAFA9 U 8014
kg/100 ks
1
1
1
1
šedá
grafitově černá
šedobéžová
hnědá
Č. výr.
212,000
212,000
212,000
212,000
7405 77 2
7405 77 6
7405 78 0
7405 78 4
€/ks
AlG Hliníkový tlakový odlitek
Přístrojová jednotka kruhová s vsazovacím rámem pro podlahovou krytinu, pro devět instalačních přístrojů ve třech přístrojových vložkách GB3 pro univerzální použití v kanálových systémech, dvojitých a
dutých podlahách.
Odklápěcí víko strukturované soustřednými kruhy. Povrch kovově lesklý s jemnou obručovou strukturou,
prohloubení lakovaná.
Vsazovací rám pro podlahovou krytinu a odklápěcí víko z hliníkového tlakového odlitku, tubus z polyamidu.
Vestavět lze až dvanáct jednotlivých přístrojů Modul 45.
Barva
Typ
Bal.
Hmotnost
kus
GRAFA9M U 7011 šedá
GRAFA9M U 9011 grafitově černá
GRAFA9M U 8014 hnědá
kg/100 ks
1
1
1
197,500 7405 76 0
197,500 7405 76 4
197,500 7405 76 8
€/ks
AlG Hliníkový tlakový odlitek
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Č. výr.
Přístrojová jednotka kruhová s vsazovacím rámem pro podlahovou krytinu, pro devět instalačních přístrojů ve třech přístrojových vložkách GB3 pro univerzální použití v kanálových systémech, dvojitých a
dutých podlahách.
Odklápěcí víko strukturované soustřednými kruhy. Odklápěcí víko strukturováno soustřednými kruhy,
prohloubení pískovaná.
Vsazovací rám pro podlahovou krytinu a odklápěcí víko z hliníkového tlakového odlitku, tubus z polyamidu.
Vestavět lze až dvanáct jednotlivých přístrojů Modul 45.
Přístrojový nosič GTGRAF9
Typ
Mate
riál
Bal.
Hmotnost
kus
GT GRAF9 V2A
V2A Nerezová ocel 1.4301
Č. výr.
kg/100 ks
1
22,700 7407 56 4
€/ks
Nosič přístrojů pro uchycení až 3 přístrojových vložek GB3 pod přístrojovou jednotku GRAF9. Při použití
středové přístrojové vložky se zvyšuje minimální výška mazaniny z 75 mm na 110 mm pro uzavření tubusu.
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
UFS
OBO
309
Přístrojová jednotka pro podlahy s mokrou údržbou
Montážní víko DUG350-3R9 pro GRAF9
Typ
mm
DUG 350-3 R9
St Ocel
Bal.
Rozměr Rozměr
A
dØ
mm
383
Hmotnost
kus
305
Č. výr.
kg/100 ks
1
230,000 7400 54 9
FS pásově zinkováno
€/ks
Montážní víko pro podlahové protahovací a odbočné krabice typu UZD350-2 a UZD350-3 k vestavbě
jedné vestavné jednotky jmenovité velikosti R9. Montážní otvor 3 mm prohloubený k dodatečnému zaslepení plným víkem.
Montážní víko pro použití GRAF9 při vysokém zatížení
Typ
Rozměr Rozměr
Výška
A
dØ
mazaniny
mm
DUG 350-3R9SL70
DUG 350-3R9SL100
DUG 350-3R9SL130
St Ocel
383
383
383
mm
mm
Bal.
Hmotnost
kus
305 70 -105
305 100 -140
305 130 -170
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
1
283,000 7400 48 7
283,000 7400 49 1
283,000 7400 49 5
€/ks
FS pásově zinkováno
Montážní víko pro vysoká zatížení pro UZD350-2 a UZD350-3 k vestavbě jedné kruhové kazety pro vysoká zatížení jmenovité velikosti R9 a GRAF9. Se čtyřmi nivelizovatelnými podpěrami pro vysoká zatížení napevno spojenými s montážním víkem. Nivelační šrouby s kontramaticí k fixaci výškového nastavení.
Montážní otvor o 3 mm prohloubený k dodatečnému zaslepení plným víkem.
Tubus pro GRAF9 (náhradní díl)
Přístrojové jednotky GES
Typ
Mate
riál
Barva
Bal.
Hmotnost
kus
TU GRAF9 7011 PA šedá
TU GRAF9 9011 PA grafitově černá
PA Polyamid
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
7,550 7408 50 2
7,550 7408 50 6
€/ks
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Výškově variabilní vývod vedení k vestavbě do GRAF9. Ve stavu používání s přesahem přes podlahu, v
nepoužívaném stavu zároveň s podlahou. Použití v podlahách s mokrou údržbou. Tubus z polyamidu.
Náhradní díl.
310
OBO
UFS
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
Systém 55 pro vestavbu přístrojů
Přístrojová jednotka čtvercová pro výšku mazaniny 55 mm
Typ
Barva
Bal.
Hmotnost
kus
GES9 55U V 7011 šedá
GES9 55U V 9011 grafitově černá
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
0,000 7405 03 7
0,000 7405 03 9
€/ks
PA Polyamid
Přístrojová jednotka GES9 s pevnou konstrukční výškou 55 mm. Se dvěma vestavnými pouzdry pro vertikální montáž přístrojů Modul 45 a čtyřmi odlehčeními tahu. K montáži přístrojů Modul 45 jsou potřebné
ještě dva montážní rámy.
Přístrojová jednotka je vybavena univerzálním upevňovacím úhelníkem.
Přístrojová jednotka kruhová pro výšku mazaniny 55 mm
Typ
Barva
Bal.
Hmotnost
kus
GESR9 55U V 7011 šedá
GESR9 55U V 9011 grafitově černá
Č. výr.
kg/100 ks
1
1
0,000 7405 04 7
0,000 7405 04 9
€/ks
PA Polyamid
Přístrojová jednotka GESR9 s pevnou konstrukční výškou 55 mm. Se dvěma vestavnými pouzdry pro
vertikální montáž přístrojů Modul 45 a čtyřmi odlehčeními tahu. K montáži přístrojů Modul 45 jsou potřebné ještě dva montážní rámy.
Přístrojová jednotka je vybavena univerzálním upevňovacím úhelníkem.
Montážní rám pro čtyři jednoduché přístroje Modul 45
Mate
riál
Bal.
Hmotnost
kus
MT45V 4 PA
Č. výr.
Přístrojové jednotky GES
Typ
kg/100 ks
1
0,000 7408 67 0
€/ks
PA Polyamid
K vestavbě čtyř jednotlivých přístrojů Modul 45 pro přístrojovou jednotku System 55 pomocí montážního nosiče pro vertikální vestavbu přístrojů Modul 45.
Montážní rám je určen pro použití se zásuvkami 0° (normální montážní poloha, kontaktní otvory vpravo
a vlevo) a jejich použití ve spojení s rovnými (nikoli úhlovými) zástrčkami.
Montážní rám pro tři jednoduché přístroje Modul 45
Typ
Mate
riál
Bal.
Hmotnost
kus
MT45V 3 PA
Č. výr.
kg/100 ks
1
0,000 7408 67 2
PA Polyamid
€/ks
K vestavbě tří jednotlivých přístrojů Modul 45 pro přístrojovou jednotku System 55 pomocí montážního
nosiče pro vertikální vestavbu přístrojů Modul 45.
Montážní rám je určen pro použití se zásuvkami 0° (směr montáže otočen o 90°, kontaktní otvory nahoře a dole) a jejich použití ve spojení s úhlovými nebo rovnými zástrčkami.
Montážní rám pro kombinaci přístrojů Modul 45 3 + 1
Typ
Mate
riál
Bal.
Hmotnost
kus
MT45V 3+1 PA
kg/100 ks
1
0,000 7408 68 0
PA Polyamid
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Č. výr.
€/ks
K vestavbě kombinace trojité a jednoduché zásuvky Modul 45 pro přístrojovou jednotku System 55 pomocí montážního nosiče pro vertikální vestavbu přístrojů Modul 45. Montážní rám je určen k použití se
zásuvkami 0° pro rovné (nikoli úhlové) zástrčky.
Montážní rám pro kombinaci přístrojů Modul 45 2 + 2
Typ
Mate
riál
Bal.
Hmotnost
kus
MT45V 2+2 PA
PA Polyamid
Č. výr.
kg/100 ks
1
0,000 7408 68 2
€/ks
K vestavbě kombinace dvojité a dvojité zásuvky Modul 45 pro přístrojovou jednotku System 55 pomocí
montážního nosiče pro vertikální vestavbu přístrojů Modul 45. Montážní rám je určen k použití se zásuvkami 0° pro rovné (nikoli úhlové) zástrčky.
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
UFS
OBO
311
Systém 55 pro vestavbu přístrojů
Přepážka pro nosič modulu vertikální
Typ
Bal.
Mate
riál
Hmotnost
kus
MT45V TW PA
Č. výr.
kg/100 ks
1
0,000 7408 69 3
€/ks
PA Polyamid
K oddělení různých druhů proudu v montážních nosičích pro vertikální vestavbu přístrojů Modul 45.
Montážní deska pro vestavbu datových zásuvek do nosičů modulů
System 55
Bal.
Typ
Hmotnost
kus
MPMT45 2A
Č. výr.
kg/100 ks
1
1,430 7408 70 1
€/ks
V2A Nerezová ocel 1.4301
Montážní deska k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky následujících typů: AMP TYCO:
Standard 110Connect, SL řada 110Connect a Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: nestíněný modul; GG45;
TKM RJ MOD; Nexans: modul LANmark s adaptačním klipsem; Siemon CAT6; 3M K6 a K10.
Rozměry montážního otvoru v mm: 20,10 × 14,80.
Bal.
Typ
Hmotnost
kus
MPMT45 2B
Č. výr.
kg/100 ks
1
1,410 7408 70 3
€/ks
Přístrojové jednotky GES
V2A Nerezová ocel 1.4301
Montážní deska k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky následujících typů BTR: modul
E-DAT; Dätwyler: moduly MS a MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Rozměry montážního otvoru v mm: 19,35/21,55 × 14,85.
Bal.
Typ
Hmotnost
kus
MPMT45 2C
Č. výr.
kg/100 ks
1
1,440 7408 70 5
€/ks
V2A Nerezová ocel 1.4301
Montážní deska k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky následujících typů: Brand-Rex:
stíněný modul; EKU: modul E-Stone; Dätwyler: moduly KS-T, MS-K a KU-T; R&M: moduly Snap-In a Keystone; Rutenbeck: moduly UM a UMflex; SETEC: moduly MKJ, UKJ a XKJ; Siemon TERA; Telegärtner:
moduly AMJ a UMJ.
Rozměry montážního otvoru v mm: 19,30 × 14,80.
Bal.
Typ
Hmotnost
kus
MPMT45 2F
Č. výr.
kg/100 ks
1
1,640 7408 70 7
V2A Nerezová ocel 1.4301
€/ks
Montážní deska k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky, typ Avaya/Systimax: řada M.
Rozměry montážního otvoru v mm: 17,40 × 16,60.
Bal.
Typ
Hmotnost
kus
MPMT45 2LE
Č. výr.
kg/100 ks
1
1,370 7408 70 9
V2A Nerezová ocel 1.4301
€/ks
Zásuvka s ochranným kontaktem, 0°
Typ
Barva
SKS-D0 RW1
SKS-D0 ROR1
SKS-D0 MZGN1
SKS-D0 SRO1
čistě bílá
oranžová
mátově zelená
červená
PC Polykarbonát
Bal.
Hmotnost
kus
kg/100 ks
20
20
20
20
3,800
3,800
3,800
3,800
Č. výr.
6117 00 1
6117 00 3
6117 00 5
6117 00 7
€/ks
Zásuvka s ochranným kontaktem 1nás. 0°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku s násuvnými svorkami, dvoupólová, 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.
312
OBO
UFS
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Montážní deska k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky typu LexCom 125 a 250.
Rozměry montážního otvoru v mm: 18,30 × 17,20.
Systém 55 pro vestavbu přístrojů
Zásuvka s ochranným kontaktem, 0°
Typ
Barva
SKS-D0 RW2
SKS-D0 ROR2
SKS-D0 MZGN2
SKS-D0 SRO2
čistě bílá
oranžová
mátově zelená
červená
Bal.
Hmotnost
kus
kg/100 ks
10
10
10
10
7,500
7,500
7,500
7,500
PC Polykarbonát
Č. výr.
6117 01 2
6117 01 4
6117 01 6
6117 01 8
€/ks
Zásuvka s ochranným kontaktem 2 násobná 0°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku s
násuvnými svorkami, dvoupólová, 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.
Bal.
Typ
Barva
SKS-D0 RW3
SKS-D0 ROR3
SKS-D0 MZGN3
SKS-D0 SRO3
čistě bílá
oranžová
mátově zelená
červená
Hmotnost
kus
Č. výr.
kg/100 ks
4
4
4
4
10,300
10,300
10,300
10,300
6117 02 3
6117 02 5
6117 02 7
6117 02 9
€/ks
PC Polykarbonát
Zásuvka s ochranným kontaktem 3 násobná 0°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku s
násuvnými svorkami, dvoupólová, 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.
Zásuvka s ochranným kontaktem, 33°
Barva
SKS-D3 RW1
SKS-D3 ROR1
SKS-D3 MZGN1
SKS-D3 SRO1
čistě bílá
oranžová
mátově zelená
červená
Bal.
Hmotnost
kus
kg/100 ks
20
20
20
20
3,800
3,800
3,800
3,800
PC Polykarbonát
Č. výr.
Přístrojové jednotky GES
Typ
6117 04 1
6117 04 3
6117 04 5
6117 04 7
€/ks
Zásuvka s ochranným kontaktem 1nás. 33°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku s násuvnými svorkami, dvoupólová, 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.
Typ
Barva
SKS-D3 RW2
SKS-D3 ROR2
SKS-D3 MZGN2
SKS-D3 SRO2
čistě bílá
oranžová
mátově zelená
červená
Bal.
Hmotnost
kus
kg/100 ks
10
10
10
10
7,500
7,500
7,500
7,500
Č. výr.
6117 05 2
6117 05 4
6117 05 6
6117 05 8
€/ks
PC Polykarbonát
Zásuvka s ochranným kontaktem 2 násobná 33°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku s
násuvnými svorkami, dvoupólová, 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.
Bal.
Typ
Barva
SKS-D3 RW3
SKS-D3 ROR3
SKS-D3 MZGN3
SKS-D3 SRO3
čistě bílá
oranžová
mátově zelená
červená
Hmotnost
kus
Č. výr.
kg/100 ks
4
4
4
4
10,300
10,300
10,300
10,300
6117 06 3
6117 06 5
6117 06 7
6117 06 9
€/ks
PC Polykarbonát
Zásuvka s ochranným kontaktem 3 násobná 33°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku s
násuvnými svorkami, dvoupólová, 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Nosiče datové techniky, typ A, modulová šířka 1/1
Typ
Barva
Bal.
Hmotnost
kus
DTG-2A RW1 čistě bílá
PC Polykarbonát
Č. výr.
kg/100 ks
1
1,100 6119 20 2
€/ks
Nosič datové techniky s rovným vývodem a uzavíracím šoupátkem k uchycení dvou připojovacích modulů datové techniky. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž v systémovém
prostředí.
Nosná deska typu A k uchycení následujících datových připojovacích modulů: AMP TYCO: SL z
řady 110Connect a Toolless, AMP-Twist (bez protiprachové klapky); Brand-Rex: nestíněný modul;
GG45; Nexans: LANmark s adaptačním klipsem.
Typ A odpovídá montážnímu otvoru v mm: 20,10 × 14,80.
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
UFS
OBO
313
Systém 55 pro vestavbu přístrojů
Nosiče datové techniky, typ B, modulová šířka 1/1
Typ
Barva
Bal.
Hmotnost
kus
DTG-2B RW1 čistě bílá
Č. výr.
kg/100 ks
1
1,100 6119 20 8
€/ks
PC Polykarbonát
Nosič datové techniky s rovným vývodem a uzavíracím šoupátkem k uchycení dvou připojovacích modulů datové techniky. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž v systémovém
prostředí.
Nosná deska typu B k uchycení následujících datových připojovacích modulů: BTR: E-DAT;
Dätwyler: MS a MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Typ B odpovídá montážnímu otvoru v mm: 19,35/21,55 × 14,85.
Nosiče datové techniky, typ C, modulová šířka 1/1
Typ
Barva
Bal.
Hmotnost
kus
DTG-2C RW1 čistě bílá
Č. výr.
kg/100 ks
1
1,100 6119 21 4
€/ks
PC Polykarbonát
Nosič datové techniky s rovným vývodem a uzavíracím šoupátkem k uchycení dvou připojovacích modulů datové techniky. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž v systémovém
prostředí.
Přístrojové jednotky GES
Nosná deska typu C k uchycení následujících datových připojovacích modulů: Brand-Rex: stíněný modul; Corning: modul s úchytem Keystone; Dätwyler: KS-T, MS-K a KU-T; EKU: E-Stone;
R&M: Keystone; Rutenbeck: UM a UMflex; SETEC: UKJ a XKJ; Telegärtner: AMJ a UMJ.
Typ C odpovídá montážnímu otvoru v mm: 19,30 × 14,80.
Nosiče datové techniky, typ EP, modulová šířka 1/1
Typ
Barva
Bal.
Hmotnost
kus
DTG-2EP RW1 čistě bílá
Č. výr.
kg/100 ks
1
1,100 6119 23 2
PC Polykarbonát
€/ks
Nosič datové techniky s rovným vývodem a uzavíracím šoupátkem k uchycení dvou připojovacích modulů datové techniky. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž v systémovém
prostředí.
Nosná deska typu EP k uchycení následujících datových připojovacích modulů: Leoni Kerpen:
systém ELine Premium
Typ EP odpovídá montážnímu otvoru v mm: 16,0 × 14,0.
Nosiče datové techniky, typ F, modulová šířka 1/1
Typ
Barva
Bal.
Hmotnost
kus
DTG-2F RW1 čistě bílá
Č. výr.
kg/100 ks
1
1,100 6119 22 0
PC Polykarbonát
€/ks
Nosič datové techniky s rovným vývodem a uzavíracím šoupátkem k uchycení dvou připojovacích modulů datové techniky. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž v systémovém
prostředí.
Nosná deska typu F k uchycení následujících datových připojovacích modulů: Avaya/Systimax:
řada M.
Typ F odpovídá montážnímu otvoru v mm: 17,40 × 16,60.
Typ
Barva
Bal.
Hmotnost
kus
DTG-2PA RW1 čistě bílá
PC Polykarbonát
Č. výr.
kg/100 ks
1
1,100 6119 22 6
€/ks
Nosič datové techniky s rovným vývodem a uzavíracím šoupátkem k uchycení dvou připojovacích modulů datové techniky. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž v systémovém
prostředí.
Nosná deska typu PA k uchycení následujících datových připojovacích modulů: Panduit: MiniCom.
Typ PA odpovídá montážnímu otvoru v mm: 18,4 × 16,0.
314
OBO
UFS
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Nosiče datové techniky, typ PA, modulová šířka 1/1
UFS
OBO
315
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
408
OBO
UFS
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Rejstříky
410
Číselný rejstřík
416
Seznam podle typů
422
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Abecední rejstřík
UFS
OBO
409
Abecední rejstřík
K
Adaptér přístrojového nástavce pro vestavbu přístroje, 363
Modul 45 pod kryt S990, jednoduchý
Adaptér přístrojového nástavce pro vestavbu přístroje, 364
Modul 45 pod kryt S990, trojitý
Adaptér zástrčkového dílu Modul 45connect, 386
Anténní zásuvka, koncová zásuvka, TV a rádio, 401
Anténní zásuvka, koncová zásuvka, TV, rádio a SAT, 402
Anténní zásuvka, průchozí zásuvka, TV a rádio, 401
B
Bočnice pro AIKA (náhradní díl), 296
Bočnice pro AIKU (náhradní díl), 293
Bočnice pro AIKU a AIKA, krátká délka (náhradní díl), 293, 296
D
Datová technika systému Modul 45 pro modulární, 402
zásuvky s nosnou deskou
Datový připojovací modul s nosnou deskou, kat. 5e, 402
Datový připojovací modul s nosnou deskou, kat. 5e,, 402
stíněný
Datový připojovací modul s nosnou deskou, kat. 6, 402
Datový připojovací modul s nosnou deskou, kat. 6,, 403
stíněný
Datový připojovací modul Snap-In, kat. 5e, nestíněný, 356, 381
Datový připojovací modul Snap-In, kat. 5e, stíněný, 357, 382
Datový připojovací modul Snap-In, kat. 6, nestíněný, 357, 382
Datový připojovací modul Snap-In, kat. 6, stíněný, 357, 382
Deska nosiče pro montážní nosič, 354-356
Deska plná, 277
Deska plná pro montážní otvor přístrojového nástavce, 221
Díl T, 248
F
Forma do duté podlahy, 394
I
Identifikační štítek, 406
Instalační kanál na podlahu, výška kanálu 40 mm, 290
Instalační kanál na podlahu, výška kanálu 70 mm, 290
Instalační kanál na podlahu, výška kanálu 75 mm, 290
Instalační kanál s montážními otvory, 270, 272, 274
Instalační kanál se šířkou 200 mm, 258, 261
Instalační kanál se šířkou 300 mm, 258, 261
Instalační kanál se šířkou 400 mm, 258, 261
Instalační kanál se šířkou 500 mm, 258, 261
Instalační kanál se šířkou 600 mm, 258, 261
Instalační kanál, dvoukomorový, 280, 282
Instalační kanál, tříkomorový, 280, 282
Instalační kanál, uzavřený, 270, 272, 274
K
Kanál pro GES4, výška 100–150 mm, 235
Kanál pro GES4, výška 40–140 mm, 227
Kanál pro GES4, výška 40–240 mm, 227
Kanál pro GES4, výška 60–110 mm, 235
Kanál pro GES6, výška 100–150 mm, 236
Kanál pro GES6, výška 40–140 mm, 228
Kanál pro GES6, výška 40–240 mm, 228
Kanál pro GES6, výška 60–110 mm, 235
Kanál pro GES9, výška 100–150 mm, 236
Kanál pro GES9, výška 40–140 mm, 228
Kanál pro GES9, výška 40–240 mm, 228
Kanál pro GES9, výška 40–70 mm, 236
Kanál pro GES9, výška 60–110 mm, 236
Kanál pro GESR9, výška 100–150 mm, 237
Kanál pro GESR9, výška 40–140 mm, 229
Kanál pro GESR9, výška 40–240 mm, 229
Kanál pro GESR9, výška 40–70 mm, 236
Kanál pro GESR9, výška 60–110 mm, 237
Kanál pro přístrojový nástavec, výška 100–150 mm, 235
410
OBO
UFS
Kanál pro přístrojový nástavec, výška 40–140 mm, 227
Kanál pro přístrojový nástavec, výška 40–240 mm, 227
Kanál pro přístrojový nástavec, výška 40–70 mm, 234
Kanál pro přístrojový nástavec, výška 60–110 mm, 234
Kanál s kartáčovou lištou, 248
Kanál, plný, výška 100–150 mm, 233
Kanál, plný, výška 40–140 mm, 226
Kanál, plný, výška 40–240 mm, 226
Kanál, plný, výška 40–70 mm, 233
Kanál, plný, výška 60–110 mm, 233
Kanál, plný, zaklapávací, výška 100–150 mm, 234
Kanál, plný, zaklapávací, výška 40–140 mm, 226
Kanál, plný, zaklapávací, výška 40–240 mm, 226
Kanál, plný, zaklapávací, výška 40–70 mm, 233
Kanál, plný, zaklapávací, výška 60–110 mm, 234
Kazeta nivelizovatelná, pro vysoké zatížení, pro tubus,, 342
RKFRSL
Kazeta nivelizovatelná, pro vysoké zatížení,plná,, 342
RKRSL
Kazety, 243
Kódovací kolík, 400
Koncový díl kanálu, 248, 293
Koncový díl kanálu OKA, 260, 262
Koncový díl kanálu, výška 40–150 mm, 241
Koncový díl kanálu, výška 40–240 mm, 241
Koncový díl odbočného kanálu, 296
Koncový uzavírací díl kanálu, 206, 208, 210, 270, 272, 274
Konstrukční sada pro odbočení kanálu T a křížení, 241
Konstrukční sada pro úhlovou odbočku doleva, výška, 242
40–150 mm
Konstrukční sada pro úhlovou odbočku doleva, výška, 242
40–240 mm
Konstrukční sada pro úhlovou odbočku doprava, výška, 241
40–150 mm
Konstrukční sada pro úhlovou odbočku doprava, výška, 241
40–240 mm
Kotva do mazaniny, 242
Krycí rámeček S990, 365
Krycí rámeček S990 s popisovým polem, 365
Kryt prázdného místa pro přístrojové jednotky a kazety, 357
Kryt přístrojového nástavce T12L, 366-367
Kryt přístrojového nástavce T4B, 362-363
Kryt přístrojového nástavce T4L/T8NL, 364-365
Kryty pro přístrojové vložky GB2, 348-349
Kryty pro přístrojové vložky GB3, 253-254, 350-351
M
Modul přepěťové ochrany pro nosič modulu MT3 a MT4, 401
Modul přepěťové ochrany pro přístrojovou vložku GB2, 401
a GB3
Modulární zásuvky Snap-In, 377
Montážní deska pro vestavbu datových zásuvek do, 381
GESRM2
Montážní deska pro vestavbu datových zásuvek do, 265, 312
nosičů modulů System 55
Montážní klíč BAB80, 375
Montážní klíč BABF80, 375
Montážní nosič ACO, 357
Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do, 376
GE2V
Montážní nosič spínače LS pro vestavbu do přístrojové, 357
vložky
Montážní rám pro čtyři jednoduché přístroje Modul 45, 264, 311
Montážní rám pro kombinaci přístrojů Modul 45 2 + 2, 264, 311
Montážní rám pro kombinaci přístrojů Modul 45 3 + 1, 264, 311
Montážní rám pro tři jednoduché přístroje Modul 45, 264, 311
Montážní sada pro UZD250-3, 320, 341
Montážní sada pro UZD350-3, 320, 341
Montážní víko 250-3 pro GES2, 215
Montážní víko 250-3 pro GES4, 215
Montážní víko 250-3 pro GES6, 215
Montážní víko 250-3 pro GES9, 215
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
A
Abecední rejstřík
M
Montážní víko 250-3 pro GESR4, 215
Montážní víko 250-3 pro GESRM2, 215
Montážní víko 250-3 pro přístrojový nástavec, 214
Montážní víko 350-3 pro GES4, 219
Montážní víko 350-3 pro GES6, 219
Montážní víko 350-3 pro GES9, 219
Montážní víko 350-3 pro GESR4, 219
Montážní víko 350-3 pro GESR7, 219
Montážní víko 350-3 pro GESR9, 220
Montážní víko 350-3 pro GESRM2, 219
Montážní víko 350-3 pro přístrojový nástavec, 219
Montážní víko DUG350-3R9 pro GRAF9, 310
Montážní víko plné, zaklapávací, 800 mm, 243
Montážní víko pro GES4, 400 mm, 244
Montážní víko pro GES4, 800 mm, 244
Montážní víko pro GES6, 400 mm, 244
Montážní víko pro GES6, 800 mm, 244
Montážní víko pro GES9, 400 mm, 244
Montážní víko pro GES9, 800 mm, 244
Montážní víko pro GESR9, 400 mm, 245
Montážní víko pro GESR9, 800 mm, 244
Montážní víko pro montáž na přístrojový nástavec, 277
Montážní víko pro použití GRAF9 při vysokém zatížení, 310
Montážní víko pro přístrojový nástavec, 400 mm, 243
Montážní víko pro přístrojový nástavec, 800 mm, 243
Montážní víko pro vysoká zatížení 250-3/4, 216
Montážní víko pro vysoká zatížení 250-3R4, 216
Montážní víko pro vysoká zatížení 350-3/4, 220
Montážní víko pro vysoká zatížení 350-3/9, 220
Montážní víko pro vysoká zatížení 350-3R4, 220
Montážní víko pro vysoká zatížení 350-3R7, 220
Montážní víko pro vysoká zatížení 350-3R9, 220
Montážní víko pro vysoká zatížení pro čtvercové kazety, 344-345
Montážní víko pro vysoká zatížení pro kruhové kazety, 342-343
Montážní víko, plné, 800 mm, 243
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
N
Napájecí kanál OKB, 248
Nasazovací matice, 271, 273, 275, 293, 296, 368
Nástavec prázdných krabic pro krabice velikosti 250, 286
Nástavec prázdných krabic pro krabice velikosti 350, 286
Nástavec protahovací krabice pro krabice velikosti 250, 286
Nástavec protahovací krabice pro krabice velikosti 350, 286
Nástěnný štítek, 407
Natloukací hmoždinka OBO, 212
Nivelační jednotka, 242
Nivelační jednotka pro podpěru víka, 259-260
Nivelační jednotka pro podpěru víka, výška 100–175, 232
mm
Nivelační jednotka pro podpěru víka, výška 170–245, 232
mm
Nivelační jednotka pro podpěru víka, výška 40–70 mm, 232
Nivelační jednotka pro podpěru víka, výška 60–110 mm, 232
Nivelační prvek RKNEV, 322, 325, 343, 345
Nivelační úhelník pro UGD250-3, 329, 333
Nivelační úhelník pro UGD350-3, 329, 333
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKN,, 321
jmenovitá velikost 4
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKN,, 321
jmenovitá velikost 9
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKNUZD3,, 327
jmenovitá velikost 4
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKNUZD3,, 327
jmenovitá velikost 9
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKR,, 323
jmenovitá velikost 4
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKR,, 323
jmenovitá velikost 7
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKR,, 323
jmenovitá velikost 9
N
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKRNUZD3,, 330
jmen. velikost 4
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKRNUZD3,, 330
jmen. velikost 7
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKRNUZD3,, 330
jmen. velikost 9
Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFN, jmenovitá, 322
velikost 4
Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFN, jmenovitá, 322
velikost 9
Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFNUZD3,, 328
jmenovitá velikost 4
Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFNUZD3,, 329
jmenovitá velikost 9
Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFR, jmenovitá, 324-325
velikost R4
Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFR, jmenovitá, 325
velikost R7
Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFR, jmenovitá, 325
velikost R9
Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFRNUZD3,, 332
jmenovitá velikost R4
Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFRNUZD3,, 332
jmenovitá velikost R7
Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFRNUZD3,, 332
jmenovitá velikost R9
Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení pro tubus,, 344
RKFNSL
Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení, slepá,, 344
RKNSL
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým výv., RKSNUZD3,, 327-328
jmen. velikost 4
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým výv., RKSNUZD3,, 328
jmen. velikost 9
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým výv.,, 331
RKSRNUZD3, jmen. velikost R4
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým výv.,, 331
RKSRNUZD3, jmen. velikost R7
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývo.,, 331
RKSRNUZD3, jmen. velikost R9
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSN,, 321
jmen. velikost 4
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSN,, 321-322
jmen. velikost 9
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR,, 323-324
jmen. velikost R4
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR,, 324
jmen. velikost R7
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR,, 324
jmen. velikost R9
Nosič modulu MT3 připravený k připojení, 387
Nosič modulu MT4 připravený k připojení, 387
Nosič modulu MT4 připravený k připojení s přepěťovou, 387
ochranou
Nosič modulu MT4 pro OKB, 250
Nosič modulu pro čtyři přístroje Modul 45, systémová, 352
délka 208 mm
Nosič modulu pro přístroje Modul 45, 386
Nosič modulu pro tři přístroje Modul 45, systémová, 352
délka 165 mm
Nosič modulu s ochranným pouzdrem pro přístroje, 254, 353
Modul 45
Nosiče datové techniky, typ A, modulová šířka 1/1, 266, 313
Nosiče datové techniky, typ B, modulová šířka 1/1, 267, 314
Nosiče datové techniky, typ C, modulová šířka 1/1, 267, 314
Nosiče datové techniky, typ EP, modulová šířka 1/1, 267, 314
Nosiče datové techniky, typ F, modulová šířka 1/1, 267, 314
Nosiče datové techniky, typ PA, modulová šířka 1/1, 267, 314
O
OBO hmoždinky, 212
Ochranné pouzdro nosiče modulu, 352-353
Ochranný kobercový rám, 277
Ochranný přístrojový kryt pro podlahy s mokrou, 373
údržbou
UFS
OBO
411
Abecední rejstřík
Ochranný přístrojový kryt pro podlahy se suchou, 373
údržbou
Odbočný kanál na podlahu, 294
Odlehčení tahu, 351, 368
Odlehčení tahu Modul 45connect, 252, 386
Odlehčení tahu pro montážní nosič, 354
Odlehčení tahu T4B a T12L, 368
P
Pěnový blok FBA-B200, 407
Pilový list kruhový, 375
Pistole na kartuše Pyrosit, 406
Plné víko DU chráněné proti vlhkosti pro UZD250-3, 214
Plné víko DU chráněné proti vlhkosti pro UZD350-3, 218
Plné víko odbočného dílu T, 291
Plné víko odbočného kanálu, 295
Plné víko připojovacího odbočovacího dílu T, 295
Plné víko pro hranatý montážní otvor, 221
Plné víko pro kruhový montážní otvor, 221
Plné víko pro UZD250-3, 214
Plné víko pro UZD350-3, 218
Plné víko vnějšího rohu, 291
Plné víko vnitřního rohu, 291
Ploché těsnění, 242
Podlahová krabice pro montáž GESRM2, 380
Podlahová krabice s vývodem, 372
Podlahová krabice UGD250-3 pro GES9/55, 263
Podlahová krabice UGD350-3 pro GES9/55, 263
Podlahová krabice UGD350-3 pro GESR9/55, 263
Podlahová silová rozvodnice UVS s pevným připojením, 389
Podlahová silová rozvodnice UVS se zásuvkovým, 389-390
připojením
Podlahový instalační kanál, dvoukomorový, 206, 208, 210
Podlahový instalační kanál, tříkomorový, 206, 208, 210
Podlahový vývod pro montáž do dutých podlah, 372
Podlahový vývod pro montáž do dvojitých podlah, 372
Podlahový vývod pro montáž do kanálu, 372
Podpěra, 280, 282
Podpěra pro vysoká zatížení DSSL, 341, 343, 345
Podpěra víka pro kanály šířky 400, 500 a 600 mm, 232, 240, 259,
262
Pomůcka pro rychlé otevření, 221
Pomůcka pro zvýšení pro UZD/UGD250-3 s výškou, 213-214
70–125 mm
Pomůcka pro zvýšení pro UZD/UGD350-3 s výškou, 218
70–125 mm
Pomůcka pro zvýšení pro UZD250-3 s výškou 115–170, 214
mm
Pomůcka pro zvýšení pro UZD250-3 s výškou 165–220, 214
mm
Pomůcka pro zvýšení pro UZD350-3 s výškou 115–170, 218
mm
Pomůcka pro zvýšení pro UZD350-3 s výškou 165–220, 218
mm
Popisové pole, 254, 351
Přepážka, 240, 249, 254, 351
Přepážka kanálu, 290, 294
Přepážka kanálu pro kanály o výšce 75 mm, 290
Přepážka pro nosič modulu, 353
Přepážka pro nosič modulu vertikální, 265, 312
Přepážka pro přístrojový nástavec T12L, 368
Přepážka pro přístrojový nástavec T4B, 363
Přepážka pro přístrojový nástavec T4L/T8NL, 365
Příložný profil podlahové krytiny, 242
Přípojka optického vedení s nosnou deskou, 403
Připojovací adaptér rovný, zástrčkový díl, 250
Připojovací adaptér rovný, zásuvkový díl, 250
Přístrojová jednotka čtvercová pro výšku mazaniny 55, 264, 311
mm
Přístrojová jednotka GE2V, 376
Přístrojová jednotka GES2, univerzální, 300
Přístrojová jednotka GES2DB, 300
412
OBO
UFS
P
Přístrojová jednotka GES4, univerzální, 300
Přístrojová jednotka GES4DB, 300
Přístrojová jednotka GES4M10, univerzální, 300
Přístrojová jednotka GES4M10DB, 301
Přístrojová jednotka GES6, univerzální, 301
Přístrojová jednotka GES6DB, 301
Přístrojová jednotka GES6M10, univerzální, 301
Přístrojová jednotka GES6M10DB, 301
Přístrojová jednotka GES9, univerzální, 302
Přístrojová jednotka GES9M10, univerzální, 302
Přístrojová jednotka GES9M10DB, 302
Přístrojová jednotka GESR4, univerzální, 305
Přístrojová jednotka GESR7, univerzální, 305
Přístrojová jednotka GESR9 s ochranným kobercovým, 306
rámem
Přístrojová jednotka GESR9, univerzální, 306
Přístrojová jednotka GESR9/10, univerzální, 306
Přístrojová jednotka GESRA7/10, 306
Přístrojová jednotka GESRA7D, 305
Přístrojová jednotka GESRA7DM, 305
Přístrojová jednotka GESRA9/10, 306
Přístrojová jednotka GESRM2 s ochranným rámem pro, 379
dvojité a duté podlahy
Přístrojová jednotka GESRM2 s ochranným rámem pro, 378
UZD/UDL
Přístrojová jednotka GESRM2 se vsazovacím rámem, 379-380
pro podlahovou krytinu pro UZD/UDL
Přístrojová jednotka kruhová pro výšku mazaniny 55, 264, 311
mm
Přístrojová jednotka pro vlhkou údržbu, s ochranným, 309
rámem pro podlahovou krytinu
Přístrojová jednotka pro vlhkou údržbu, se vsazovacím, 309
rámem pro podlahovou krytinu
Přístrojová jednotka UDHome4, 383
Přístrojová jednotka UDHome9, 383
Přístrojová vložka do přístrojového nástavce T4L, 363
Přístrojová vložka GB2, 348
Přístrojová vložka GB2 připravená k připojení, 387
Přístrojová vložka GB2 s děrováním dna, 348
Přístrojová vložka GB2 s přepěťovou ochranou, 388
připravená k připojení
Přístrojová vložka GB3, 253, 349
Přístrojová vložka GB3 připravená k připojení, 388
Přístrojová vložka GB3 s děrováním dna, 349-350
Přístrojová vložka GB3 s přepěťovou ochranou, 388-389
připravená k připojení
Přístrojové kryty, 372
Přístrojový kryt, 292
Přístrojový kryt odbočného kanálu, 295
Přístrojový nástavec T12L, 366
Přístrojový nástavec T4B, 362
Přístrojový nástavec T4L, 363
Přístrojový nástavec T8NL, 363
Přístrojový nosič, 249
Přístrojový nosič GTGRAF9, 309
Přístrojový nosič pro vestavbu CEE, 358
Prodloužení úchytu, 302, 307, 320
Propojovací vedení třížilové, bezhalogenové, průřez 2,5, 252, 391mm²
392
Propojovací vedení třížilové, PVC, průřez 1,5 mm², 251, 390
Propojovací vedení třížilové, PVC, průřez 2,5 mm², 251-252, 391
Protahovací a odbočovací krabice, 276
Protipožární kufr Pyrosit, 406
Protipožární pěna Pyrosit FBS90, 406
R
Rámová kazeta pro revizní otvor, RK, jmenovitá velikost, 318
250-3
Rámová kazeta pro revizní otvor, RK, jmenovitá velikost, 318
350-3
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
O
Abecední rejstřík
R
Rámová kazeta pro šňůrový vývod, RKS, jmenovitá, 318
velikost 250-3
Rámová kazeta pro šňůrový vývod, RKS, jmenovitá, 319
velikost 350-3
Rámová kazeta pro tubus, RKF, jmenovitá velikost 250-, 319
3
Rámová kazeta pro tubus, RKF, jmenovitá velikost 350-, 319
3
Rámová kazeta, vysoká zatížení, pro tubus, RKFSL,, 340
zátěžová třída 1
Rámová kazeta, vysoká zatížení, pro tubus, RKFSL,, 341
zátěžová třída 2
Rámová kazeta, vysoká zatížení, RKFSL, zátěžová, 340
třída 1
Rámová kazeta, vysoká zatížení, RKFSL, zátěžová, 340
třída 2
Revizní víko pro montáž polovičního sloupku, 304
Revizní víko ZES4, 303
Revizní víko ZES6, 303
Revizní víko ZES9, 303
Revizní víko ZES9/10, 303
Revizní víko ZESR4, 308
Revizní víko ZESR7, 308
Revizní víko ZESR9, 308
Revizní víko ZESRA7, 308
Rozbočovací blok 3 pólový, 393
Rozbočovací blok tvaru T, třípólový, 393
S
U
UGD350-3 pro kruhové vestavné jednotky, pro výšku, 217
mazaniny 70–125 mm
Ú
Úhlová zástrčka pro připojení ochranného vodiče, 221, 243, 249,
290, 294
U
Unášeč pilového listu, 375
Upevňovací díl kanálu, 212
Upevňovací šroub víka, 221
Upevňovací svorka, 280, 282
Upevňovací úhelník pro ohebný kanál, 302, 307
Upevňovací úhelník pro ohebný kanál do GESRM2, 382
Usazovací železo s ochranou ruky, 212
UZD250-3 pro výšku mazaniny 115–170 mm, 213
UZD250-3 pro výšku mazaniny 165–220 mm, 213
UZD250-3 pro výšku mazaniny 70–125 mm, 213
UZD250-3 s otvorem pro trubky, pro výšku mazaniny, 213
70–125 mm
UZD350-3 pro výšku mazaniny 115–170 mm, 217
UZD350-3 pro výšku mazaniny 165–220 mm, 217
UZD350-3 pro výšku mazaniny 70–125 mm, 217
UZD350-3 s otvorem pro trubky, pro výšku mazaniny, 217
70–125 mm
V
Vakuový blok FBA-BV200, 407
Vestavná jednotka pro GES4, výška 100–150 mm, 238
Vestavná jednotka pro GES4, výška 40–140 mm, 230
Vestavná jednotka pro GES4, výška 40–240 mm, 230
Vestavná jednotka pro GES4, výška 60–110 mm, 238
Vestavná jednotka pro GES6, výška 100–150 mm, 238
Vestavná jednotka pro GES6, výška 40–140 mm, 230
Šňůrový vývod pro rámovou kazetu, 334
Vestavná jednotka pro GES6, výška 40–240 mm, 230
Vestavná jednotka pro GES6, výška 60–110 mm, 238
Vestavná jednotka pro GES9, výška 100–150 mm, 239
Spojka, 206, 208, 210, 272, 274
Vestavná jednotka pro GES9, výška 40–140 mm, 230
Spojka pro kanál s kartáčovou lištou, 249
Vestavná jednotka pro GES9, výška 40–240 mm, 231
Spojka pro napájecí kanál, 249
Vestavná jednotka pro GES9, výška 40–70 mm, 238
Spojka, 270, 280, 282
Vestavná jednotka pro GES9, výška 60–110 mm, 238
Spojky Modul 45connect, 250, 386
Vestavná jednotka pro GES9/55, 259, 262
Spojovací úhelník kanálu (vodivý), 212
Vestavná jednotka pro GESR9, výška 100–150 mm, 239
Vestavná jednotka pro GESR9, výška 40–140 mm, 231
Vestavná jednotka pro GESR9, výška 40–240 mm, 231
Šroubová kotva, 212
Vestavná jednotka pro GESR9, výška 40–70 mm, 239
Vestavná jednotka pro GESR9, výška 60–110 mm, 239
Vestavná jednotka pro GESR9/55, 259, 262
Stavěcí prvek pro nivelizovatelnou kazetu, 336
Víko plné, 277, 291
Stěrková hmota FBA-SP v kartuši, 407
Víko přístrojové jednotky, 292
Svislý ohyb, dvoukomorový, 206, 208, 210, 270, 272, 274, 281, 283 Vkládací kazeta pro podlahovou krytinu BEK/F, 320
Svislý ohyb, tříkomorový, 207, 209, 211, 270, 272, 274, 281, 283
Vnější roh, 248
Systém montážních nosičů pro modulární zásuvky, 354
Vnitřní roh, 248
datové techniky
Vrtací korunka, 375
Vrtací šablona, 375
Vsazovací rám pro podlahovou krytinu, 277
Telefonní zásuvka TAE, 402
Výplňové díly a vkládací desky pro kruhové přístrojové, 307
Těsnění rámu, 221-222
jednotky
Těsnění víka, 249
Vývod vedení v dvojité podlaze, 374
Těsnění víka pro kanály šířky 200 a 300 mm, 232, 240, 259, 262
Třmen pro kabelový průchod, 307
Tubus pro GRAF9 (náhradní díl), 310
Základní krabice 250, 284-285
Tubus pro rámovou kazetu a nivelizovatelnou kazetu, 334
Základní krabice 250 se zvukovou výplní, 284-285
Základní krabice 350, 284
Základní krabice 350 se zvukovou výplní, 284-285
UGD250-3 pro hranaté vestavné jednotky, pro výšku, 213
Zakrytí rohu T4L/T8NL, vypouklé směrem dovnitř, 366
mazaniny 70–125 mm
Zakrytí rohu T4L/T8NL, vypouklé směrem ven, 365
UGD250-3 pro kruhové vestavné jednotky, pro výšku, 213
Záslepka, 373
mazaniny 70–125 mm
Zaslepovací kryt, 403
UGD350-3 pro hranaté vestavné jednotky, pro výšku, 217
mazaniny 70–125 mm
Sada přístrojových vložek pro šikmou vestavbu přístroje, 352
Modul 45
Sada pro přestavbu, 308
Sada směšovacích trubek Pyrosit, 406
Š
S
Š
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
S
T
Z
U
UFS
OBO
413
Abecední rejstřík
Z
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Zaslepovací kryt pro podlahy s mokrou údržbou, bez, 374
vybrání pro podlahovou krytinu
Zaslepovací kryt pro podlahy se suchou údržbou, bez, 373
vybrání pro podlahovou krytinu
Zaslepovací kryt pro podlahy se suchou údržbou, s, 374
vybráním pro podlahovou krytinu
Zaslepovací kryty, 352
Zástrčkový díl pětipólový, šroubové připojení, 393
Zástrčkový díl pětipólový, šroubové připojení, 393
Zástrčkový díl třípólový, připojení silou pružiny, 392
Zástrčkový díl třípólový, šroubové připojení, 392
Zásuvka dle dánské normy, modul 45, 0°, 401
Zásuvka dle švýcarské normy, Modul 45, 400
Zásuvka s ochranným kontaktem, 0°, 265-266, 312-313, 398
Zásuvka s ochranným kontaktem, 33°, 266, 313, 353, 398
Zásuvka s ochranným kontaktem Modul 45connect, 250, 386
Zásuvka se zemnicím kolíkem, 0°, 399
Zásuvka se zemnicím kolíkem, 0°, kódované provedení, 399
Zásuvka se zemnicím kolíkem, 33°, 399-400
Zásuvka se zemnicím kolíkem, 33°, kódované, 400
provedení
Zásuvkový díl třípólový, připojení silou pružiny, 393
Zásuvky s ochranným kontaktem 33°, 255
Závitová pouzdra pro rámové kazety, 335
Závitové pouzdro pro nivelizovatelnou kazetu, 335
Zvedací pomůcka, 245, 335
Zvyšovací kruh, 372
414
OBO
UFS
UFS
OBO
415
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Číselný rejstřík
EAN-C.
č. výr.
5669197 2351 05 6
5229513 2351 06 4
5851417 3031 50 0
5851059 3105 01 6
5851110 3105 02 4
5851172 3105 03 2
Cena
E
€/100 ks
€/ks
€/100 ks
5963929 3498 10 7
5613596 5092 47 2
5364184
5364252
5364368
5364436
5364504
5364597
5364610
6106 67 7
6106 68 7
6106 69 7
6106 70 7
6106 71 7
6106 72 7
6106 73 5
5120957
5121022
5121084
5121183
5121244
5121305
5699767
6107 00 2
6107 05 2
6107 10 2
6107 15 2
6107 20 2
6107 25 2
6107 80 1
5122265
5122272
5122289
5522997
5523000
5523017
5273530
5273547
5273585
5273592
5273608
5273646
5273653
5273660
5273707
5273714
5273721
5273769
5273776
5122326
5122333
5122340
5122388
5122395
5122401
5122449
5122456
5122463
5122500
5122517
5122524
5122562
5122579
5122586
5122692
5122708
5122746
5122753
5122760
5122807
5122814
5122821
5122869
5122876
5122883
5122920
5122937
5122944
5122982
5123064
5123101
5123118
6108 00 0
6108 00 5
6108 01 0
6108 01 2
6108 01 4
6108 01 6
6108 05 0
6108 05 1
6108 05 2
6108 05 3
6108 05 4
6108 05 5
6108 05 6
6108 05 7
6108 07 0
6108 07 2
6108 08 0
6108 08 2
6108 08 4
6108 10 0
6108 10 1
6108 10 2
6108 10 3
6108 10 4
6108 10 5
6108 10 6
6108 10 7
6108 10 8
6108 10 9
6108 11 0
6108 11 1
6108 11 2
6108 11 3
6108 11 4
6108 12 5
6108 12 6
6108 12 7
6108 12 8
6108 12 9
6108 13 0
6108 13 1
6108 13 2
6108 13 3
6108 13 4
6108 13 5
6108 13 6
6108 13 7
6108 13 8
6108 13 9
6108 15 0
6108 15 1
6108 15 2
416
OBO
UFS
G
€/ks
D
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
Stran EAN-C.
č. výr.
212 5123125 6108 15 3
212 5123163 6108 15 4
5123170 6108 15 5
5123187 6108 15 6
212 5123224 6108 15 7
5123231 6108 15 8
5123248 6108 15 9
212 5123286 6108 16 0
212 5123293 6108 16 1
212 5123309 6108 16 2
5123347 6108 16 3
212 5123354 6108 16 4
5123422 6108 17 5
5123453 6108 17 6
5123460 6108 17 7
401 5123477 6108 17 8
5123484 6108 17 9
5123514 6108 18 0
399 5123521 6108 18 1
399 5123538 6108 18 2
399 5123545 6108 18 3
400 5123552 6108 18 4
400 5123569 6108 18 5
400 5123576 6108 18 6
400 5123590 6108 18 7
5123606 6108 18 8
365 5123613 6108 18 9
365 5124368 6108 45 0
365 5124375 6108 45 1
365 5124382 6108 45 2
365 5124429 6108 45 3
365 5124436 6108 45 4
401 5124443 6108 45 5
5124481 6108 45 6
389 5124498 6108 45 7
389 5124504 6108 45 8
389 5124542 6108 45 9
390 5124559 6108 46 0
389 5124566 6108 46 1
390 5124603 6108 46 2
392 5124610 6108 46 3
392 5124627 6108 46 4
393 5124733 6108 47 5
393 5124740 6108 47 6
392 5124788 6108 47 7
392 5124795 6108 47 8
392 5124801 6108 47 9
392 5124832 6108 48 0
393 5124849 6108 48 1
393 5124856 6108 48 2
393 5124863 6108 48 3
393 5124894 6108 48 4
393 5124900 6108 48 5
251 5124917 6108 48 6
251 5124924 6108 48 7
251 5124955 6108 48 8
251 5124962 6108 48 9
251
251 6458295 6117 00 1
251 6458356 6117 00 3
251 6458530 6117 00 5
251 6458592 6117 00 7
251 6518531 6117 01 2
251 6458653 6117 01 4
251 6458837 6117 01 6
251 6471072 6117 01 8
251 6458899 6117 02 3
251 6645077 6117 02 5
251 6458950 6117 02 7
251 6597376 6117 02 9
251
251 6459018 6117 04 1
251 6459070 6117 04 3
251 6459131 6117 04 5
251 6459377 6117 04 7
251 6213139 6117 04 9
251 6459551 6117 05 2
251 6459612 6117 05 4
251 6459674 6117 05 6
251 6459735 6117 05 8
251 6213191 6117 06 0
251 6459797 6117 06 3
251 6459858 6117 06 5
251 6459971 6117 06 7
251 6460038 6117 06 9
251 6213436 6117 07 1
Cena
D
€/ks
L
Stran EAN-C.
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
265
265
265
265
266
266
266
266
266
266
266
266
255
255
255
255
398
255
255
255
255
398
255
255
255
255
398
č. výr.
5437925
5437932
5437949
5437970
5437987
6460090
6460151
6460212
6460274
6460335
6460458
6188956
6189014
6189076
6189311
6189373
6189618
6117 07 4
6117 07 6
6117 07 8
6117 08 0
6117 08 2
6117 10 2
6117 10 4
6117 10 6
6117 10 8
6117 11 1
6117 11 3
6117 11 5
6117 11 7
6117 12 3
6117 12 5
6117 12 7
6117 12 9
6189793
6189854
6287291
6287536
6213856
6460632
6538690
6637218
6461059
6213917
6461110
6461233
6461356
6461530
6213979
6117 14 0
6117 14 2
6117 14 4
6117 14 6
6117 14 8
6117 15 1
6117 15 3
6117 15 5
6117 15 7
6117 15 9
6117 16 2
6117 16 4
6117 16 6
6117 16 8
6117 17 0
5438069
5438090
5670933
5670940
5438113
5008866
5462231
5616016
6117 19 0
6117 19 2
6117 19 6
6117 19 7
6117 19 8
6117 20 0
6117 20 2
6117 20 3
6180196 6117 20 5
5006848
5006947
6235155
6235216
6235278
6235339
5402428
5402435
5402442
5402459
5675112
5675167
5675211
6117 31 5
6117 31 9
6117 32 5
6117 32 9
6117 33 7
6117 34 1
6117 34 3
6117 34 5
6117 34 7
6117 34 9
6117 38 1
6117 38 7
6117 39 3
6117499
6117550
6215713
6215959
6117 40 6
6117 41 4
6117 42 8
6117 43 0
6237319 6117 74 0
5696896
5696957
5696988
5697015
5697046
5697077
5670865
5670872
5670889
5670896
5670902
5670919
Cena
D
€/ks
L
D
L
D
L
D
6119 20 2
6119 20 8
6119 21 4
6119 22 0
6119 22 6
6119 23 2
6119 85 0
6119 85 2
6119 85 4
6119 85 6
6119 85 8
6119 86 0
5149101 6288 70 4
5428190 7202 32 2
5428206 7202 50 6
5428220 7202 51 6
Stran EAN-C.
250
250
250
250
250
399
399
399
399
399
399
399
399
399
399
399
399
399
399
399
399
399
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
250
250
386
386
250
400
401
401
252
402
402
402
403
402
402
357
357
356
357
401
401
402
403
403
402
402
403
266
267
267
267
267
267
250
250
250
250
250
250
L
F
Individuální kód EAN-C 5647589
221
407
407
407
č. výr.
5448259 7205 42 5
5650904 7208 22 1
5650911 7208 22 5
5650928 7208 22 9
5650935 7208 23 3
5626824 7368 38 4
6020652 7368 59 3
5088134
5088141
5088189
5088196
5088202
5088233
5088240
5088257
5088264
7400 00 8
7400 01 2
7400 01 6
7400 02 0
7400 02 4
7400 02 8
7400 03 2
7400 03 6
7400 04 0
5088295
5088301
5088318
5088325
5088356
5088363
5088370
5088387
5088417
5088424
5088431
5088448
5088486
5088493
5088509
5387817
5387824
5088547
5088554
5387831
5088561
5088608
5088615
5088622
5088660
5614357
5088677
5088684
5088714
5088721
5088738
5365563
5088745
5088783
5691051
5088790
5088806
5088844
5365570
5088851
5088868
5088905
5088912
5088929
5088967
5088974
5691068
5088981
5089025
5089032
5089049
5089087
5089094
5627395
5313717
5313724
5313731
5313748
5313779
5313786
5089148
5089155
7400 06 0
7400 06 4
7400 06 8
7400 07 2
7400 07 6
7400 08 0
7400 08 4
7400 08 8
7400 09 2
7400 09 6
7400 10 0
7400 10 4
7400 10 8
7400 11 2
7400 11 6
7400 11 8
7400 11 9
7400 12 0
7400 12 4
7400 12 6
7400 12 8
7400 13 2
7400 13 6
7400 14 0
7400 14 4
7400 14 7
7400 14 8
7400 15 2
7400 15 6
7400 16 0
7400 16 4
7400 16 5
7400 16 8
7400 17 2
7400 17 5
7400 17 6
7400 18 0
7400 18 4
7400 18 6
7400 20 0
7400 20 4
7400 20 8
7400 21 2
7400 21 6
7400 22 0
7400 22 4
7400 22 7
7400 22 8
7400 23 2
7400 23 6
7400 24 0
7400 24 4
7400 24 8
7400 24 9
7400 25 0
7400 25 1
7400 25 2
7400 25 3
7400 25 4
7400 25 5
7400 26 4
7400 26 8
Cena
F
€/ks
€/bal.jedn.
U
€/ks
€/m
€/ks
Stran
406
406
406
406
406
376
335
280
280
282
282
280
280
282
280
282
284
285
284
284
285
284
284
284
285
285
285
285
285
285
285
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
282
280
282
280
282
280
282
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 / LLExport_01166
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
Číselný rejstřík
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 / LLExport_01166
EAN-C.
č. výr.
5089162
5089209
5089216
5089223
7400 27 2
7400 27 6
7400 28 0
7400 28 4
5089254
5089261
5089278
5089285
5089315
5089322
5089339
5089346
5089377
5089384
5089391
5089407
7400 30 0
7400 30 4
7400 30 8
7400 31 2
7400 31 6
7400 32 0
7400 32 4
7400 32 8
7400 33 2
7400 33 6
7400 34 0
7400 34 4
5483250
5483267
5483274
5434856
5431220
5431251
5431268
5431275
5431282
5431329
5431336
5431343
5431350
5431367
5431374
5431381
5620938
5431398
5431404
5431435
5431442
5431459
5431466
5431497
5431503
5483311
5483328
5431510
5483335
5483342
5431527
5483359
5483366
5431558
5431565
5434900
5431572
5431589
5431619
5431626
5090243
5434894
5090304
5090335
5090342
5090359
5090366
5090397
5090403
5090410
5090427
5090458
5090465
5090472
5090489
5090519
5090526
5090694
5090700
5090717
5090724
5090755
5090762
5090786
5090830
5090847
5090878
5432845
7400 41 8
7400 42 0
7400 42 2
7400 43 1
7400 45 5
7400 45 9
7400 46 3
7400 46 7
7400 47 1
7400 47 5
7400 47 9
7400 48 3
7400 48 7
7400 49 1
7400 49 5
7400 50 1
7400 50 2
7400 50 5
7400 50 9
7400 51 3
7400 51 7
7400 52 1
7400 52 5
7400 52 9
7400 53 3
7400 53 4
7400 53 5
7400 53 7
7400 53 8
7400 53 9
7400 54 1
7400 54 2
7400 54 3
7400 54 5
7400 54 9
7400 55 9
7400 57 3
7400 57 7
7400 58 9
7400 59 7
7400 60 0
7400 61 3
7400 62 0
7400 62 4
7400 62 8
7400 63 2
7400 63 6
7400 64 0
7400 64 4
7400 64 8
7400 65 2
7400 65 6
7400 66 0
7400 66 4
7400 66 8
7400 67 2
7400 67 6
7400 74 0
7400 74 4
7400 74 8
7400 75 2
7400 75 6
7400 76 0
7400 76 8
7400 78 0
7400 78 4
7400 78 8
7400 96 0
Cena
U
€/ks
€/m
€/ks
Stran EAN-C.
280
282
280
282
206
208
210
206
208
210
206
208
210
206
208
210
216
216
216
219
215
215
215
215
215
216
216
216
220
220
220
215
219
219
219
219
219
220
220
220
219
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
221
214
218
214
218
277
214
206
208
210
206
208
210
207
209
211
207
209
211
270
272
274
320
320
320
320
320
320
373
277
221
222
206
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
č. výr.
5432883
5432890
5432906
5432944
5432951
5432968
5433002
5433019
5433026
7400 96 2
7400 96 4
7400 96 6
7400 96 8
7400 97 0
7400 97 2
7400 97 4
7400 97 6
7400 98 0
5093510
5093602
5093640
5093664
5093701
7401 87 0
7401 89 8
7401 90 4
7401 91 2
7401 92 0
5093817
5093824
5093831
5093848
5093879
5093886
5093893
5093909
5093930
5093947
7401 96 0
7401 96 4
7401 96 8
7401 97 2
7401 97 6
7401 98 0
7401 98 4
7401 98 8
7401 99 2
7401 99 6
5093954 7401 99 7
5093992 7402 00 0
5094005 7402 00 4
5094012 7402 00 8
5094067
5094081
5094128
5094142
5094173
7402 04 0
7402 04 8
7402 05 6
7402 06 4
7402 06 8
5699545 7403 81 0
5699552 7403 81 5
5699569
5699576
5699583
5699590
7403 82 0
7403 82 5
7403 83 0
7403 83 5
5699606 7403 84 0
5699637
5699699
5699705
5699712
5699729
7403 84 5
7403 85 0
7403 85 5
7403 86 0
7403 87 0
5098515
5098522
5098553
5098560
5098577
5098584
5098614
5098621
5098638
5098645
5098676
5098683
5098690
5098706
5098737
5098744
5098751
5098768
5098799
5098805
5098812
7403 90 0
7403 90 4
7403 90 8
7403 91 2
7403 91 6
7403 92 0
7403 92 2
7403 92 4
7403 92 8
7403 93 2
7403 93 6
7403 94 0
7403 94 4
7403 94 8
7403 95 2
7403 95 6
7403 96 0
7403 96 4
7403 96 8
7403 97 2
7403 97 6
5098829 7403 98 0
5098850 7403 98 4
5098867 7403 98 8
5098874 7404 00 2
5098881 7404 00 6
Cena
U
€/ks
€/m
€/ks
€/m
€/ks
€/m
€/ks
€/m
€/ks
€/m
€/ks
Stran EAN-C.
č. výr.
5098911
5098928
5098935
5098942
5098973
5098980
5098997
5099000
5099154
5099161
243 5099178
243 5099185
243 5099215
243
243 5099338
7404 01 0
7404 01 4
7404 01 8
7404 02 2
7404 02 6
7404 03 0
7404 03 4
7404 03 8
7404 10 0
7404 10 4
7404 10 8
7404 11 2
7404 11 6
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
7404 40 0
7404 40 4
7404 40 8
7404 41 2
7404 41 6
7404 42 4
7404 42 8
7404 43 6
7404 44 0
7404 44 4
7404 45 6
7404 46 0
7404 46 8
7404 47 2
7404 47 6
7404 48 0
7404 50 8
7404 51 2
7404 52 8
7404 53 2
7404 53 6
7404 54 0
7404 56 8
7404 57 2
7404 63 0
7404 63 2
7404 63 4
7404 63 6
7404 63 8
208
210
206
208
210
206
208
210
212
243
240
240
240
244
244
244
244
244
248
248
5099871
5099888
5099895
5099901
5099932
5099956
5099963
5100003
5100010
5100027
5100072
5100089
5100126
5100133
5100140
5100171
5100263
5100294
5100355
5100362
5100379
5100386
5100492
5100508
5681526
5681533
5681540
5681557
5681564
7404 22 0
248
248
248 5100676 7404 70 0
248 5100683 7404 70 4
5100720 7404 70 8
249 5100737 7404 71 2
5100744 7404 71 6
249 5100782 7404 72 0
249
249 5100799 7404 75 0
249 5100805 7404 75 4
250 5100843 7404 75 8
5100850 7404 76 2
270 5100867 7404 76 6
272 5100904 7404 77 0
274 5100911 7404 77 4
270 5100928 7404 77 8
272 5100966 7404 78 2
274 5100973 7404 78 6
272 5100980 7404 79 0
274 5101024 7404 79 4
270 5149583 7404 79 8
272 5149613 7404 80 2
274
270 5101031 7404 80 6
272
274 5101048 7404 81 0
270
272 5101086 7404 81 4
274 5101093 7404 81 6
272 5101109 7404 82 0
274 5101147 7404 82 4
270
272 5101154 7404 82 8
5101161 7404 83 2
206 5101208 7404 83 6
208 5101215 7404 84 0
210 5101222 7404 84 4
5101260 7404 84 8
206 5101277 7404 85 2
208 5101284 7404 85 6
5101321 7404 86 0
Cena
U
€/ks
€/m
€/ks
€/m
€/ks
€/m
€/ks
€/m
€/ks
Stran EAN-C.
210
206
208
210
277
277
277
277
270
270
276
276
276
242
394
394
394
394
388
387
388
388
387
388
388
388
387
387
388
388
388
389
388
389
388
388
388
388
387
387
387
387
387
290
290
290
290
290
290
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
292
292
293
293
296
290
290
290
295
295
295
295
295
295
295
295
295
č. výr.
5101338 7404 86 4
5101345 7404 86 8
5101383 7404 87 0
5101390 7404 87 4
5101406 7404 87 8
5101444 7404 88 2
5101451
5101468
5101505
5101512
5101529
5101567
5101574
5101581
5101628
5101635
5101642
5101680
5101697
5101703
5101741
5101758
5101765
5101819
5101826
5101864
5101888
5101925
5101932
5101949
5101987
5101994
5102007
7404 88 6
7404 89 0
7404 89 4
7404 89 8
7404 90 2
7404 90 6
7404 91 0
7404 91 4
7404 91 6
7404 92 0
7404 92 4
7404 92 8
7404 93 2
7404 93 6
7404 94 0
7404 94 4
7404 94 8
7404 95 6
7404 96 0
7404 96 4
7404 97 2
7404 97 6
7404 98 0
7404 98 4
7404 98 8
7404 99 2
7404 99 6
5102045
5102052
5102069
5102106
5674436
5674443
5674450
5674467
5681373
5681380
5681397
5102113
5102120
5102168
5102175
5102182
5102229
5102236
5102243
5102410
5102427
5102465
5102472
5102533
5102540
5102588
5102595
5102601
5102649
5102847
5102885
5102892
5102908
5103066
5103073
5103080
5103110
5103127
5103134
5103424
5103431
5103684
5103721
5103738
5103745
5103783
5103790
5103806
5103844
5103905
7405 00 0
7405 00 4
7405 00 8
7405 01 2
7405 03 7
7405 03 9
7405 04 7
7405 04 9
7405 05 0
7405 05 2
7405 05 4
7405 10 0
7405 10 4
7405 10 8
7405 11 2
7405 11 6
7405 12 0
7405 12 4
7405 12 8
7405 16 4
7405 16 8
7405 17 2
7405 17 6
7405 18 8
7405 19 2
7405 19 6
7405 20 0
7405 20 4
7405 20 8
7405 26 0
7405 26 4
7405 26 8
7405 27 2
7405 30 0
7405 30 4
7405 30 8
7405 31 2
7405 31 6
7405 32 0
7405 38 0
7405 38 4
7405 43 6
7405 44 0
7405 44 4
7405 44 8
7405 45 2
7405 45 6
7405 46 0
7405 46 4
7405 47 4
UFS
Cena
U
€/ks
€/m
€/ks
Stran
296
296
296
294
294
294
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
292
292
292
292
292
292
292
292
291
291
291
291
291
291
264
264
264
264
302
302
302
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
301
300
300
300
300
300
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
302
302
305
305
305
305
305
305
305
305
306
OBO
417
Číselný rejstřík
EAN-C.
č. výr.
5103912
5103929
5103967
5104094
5104100
5104148
5104155
5104162
5104209
5104216
5104223
5104261
5104285
5104322
5104339
5104384
5104391
5104407
5104445
5104452
5104506
5104513
5104636
5104681
5104698
5104759
5104810
5104827
5104926
5104988
5105053
5385721
5385738
5416029
5105169
5105176
5105183
5105220
5105237
5105244
5105282
5105299
5105305
5105343
5105350
5105367
5105404
5105411
5105640
5105657
5105664
5105695
5105725
5105756
5105763
5105770
5105824
5105831
5105848
5105886
5105893
5105909
5105930
5105954
5105961
5105992
5106005
5106029
5106050
5106067
5106074
5106111
7405 47 8
7405 48 2
7405 48 6
7405 51 2
7405 51 6
7405 52 0
7405 52 4
7405 52 8
7405 53 2
7405 53 6
7405 54 0
7405 54 4
7405 55 2
7405 55 6
7405 56 0
7405 56 8
7405 57 2
7405 57 6
7405 58 0
7405 58 4
7405 59 2
7405 59 6
7405 62 0
7405 62 8
7405 63 2
7405 64 4
7405 65 6
7405 66 0
7405 67 6
7405 68 8
7405 70 8
7405 72 1
7405 72 2
7405 72 3
7405 73 2
7405 73 6
7405 74 0
7405 74 4
7405 74 8
7405 75 2
7405 75 6
7405 76 0
7405 76 4
7405 76 8
7405 77 2
7405 77 6
7405 78 0
7405 78 4
7405 84 4
7405 84 8
7405 85 2
7405 85 6
7405 86 8
7405 87 2
7405 87 6
7405 88 0
7405 89 2
7405 89 6
7405 90 0
7405 90 8
7405 91 2
7405 91 6
7405 92 0
7405 92 8
7405 93 2
7405 93 6
7405 94 0
7405 94 8
7405 95 2
7405 95 6
7405 96 0
7405 96 8
5106258
5106265
5106302
5106319
5106388
5106425
5106432
5106449
5106548
5106555
5106562
5106616
5106623
7406 00 0
7406 00 4
7406 00 8
7406 01 2
7406 02 8
7406 03 2
7406 03 6
7406 04 0
7406 05 6
7406 06 0
7406 06 4
7406 07 2
7406 07 6
418
OBO
UFS
Cena
U
€/ks
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
Stran EAN-C.
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
305
305
305
305
305
305
306
379
380
378
379
380
378
379
380
378
379
379
378
378
379
380
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
318
318
318
318
318
318
318
318
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
318
318
318
318
318
318
318
318
340
340
340
340
340
5106661
5106678
5106722
5106739
5106746
5106784
5106807
5106845
5106852
5106869
5106913
5107026
5107033
5107040
5107088
5107095
5107101
5107149
5107156
5107262
5107279
5107286
5107323
5107330
5107347
5107385
5107392
5107408
5107446
5107453
5107460
5483397
5483403
5107507
5107514
5107521
5107569
5483410
5483427
5107637
5107644
5107699
5107705
5107743
5107750
5107767
5107798
5107804
5107811
5107828
5107866
5107873
5107880
5107989
5107996
5108009
5108047
5108054
5108061
5108108
5108115
5483458
5483465
5108122
5108160
5108177
5108184
5483472
5483489
5108221
5108238
5108290
5108306
5108337
5108344
5108351
5108368
5108399
5108405
5108412
5108429
5108450
5108467
5108474
5108481
5108528
č. výr.
7406 08 0
7406 08 4
7406 09 2
7406 09 6
7406 10 0
7406 10 4
7406 11 2
7406 11 6
7406 12 0
7406 12 4
7406 13 2
7406 15 2
7406 15 6
7406 16 0
7406 16 4
7406 16 8
7406 17 2
7406 17 6
7406 18 0
7406 20 0
7406 20 4
7406 20 8
7406 21 2
7406 21 6
7406 22 0
7406 22 4
7406 22 8
7406 23 2
7406 23 6
7406 24 0
7406 24 4
7406 24 5
7406 24 6
7406 24 8
7406 25 2
7406 25 6
7406 26 0
7406 26 1
7406 26 2
7406 27 6
7406 28 0
7406 28 8
7406 29 2
7406 29 6
7406 30 0
7406 30 4
7406 30 8
7406 31 2
7406 31 6
7406 32 0
7406 32 4
7406 32 8
7406 33 2
7406 34 8
7406 35 2
7406 35 6
7406 36 0
7406 36 4
7406 36 8
7406 37 0
7406 37 4
7406 37 5
7406 37 6
7406 37 8
7406 38 2
7406 38 6
7406 39 0
7406 39 1
7406 39 2
7406 39 4
7406 39 8
7406 41 4
7406 41 8
7406 42 2
7406 42 6
7406 43 0
7406 43 4
7406 43 8
7406 44 2
7406 44 6
7406 45 0
7406 45 4
7406 45 8
7406 46 2
7406 46 6
7406 47 4
Cena
U
€/ks
Stran EAN-C.
340
340
340
341
341
341
341
341
341
341
341
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
322
322
322
322
344
344
322
322
322
322
344
344
325
325
342
342
324
324
325
325
342
342
325
325
325
325
342
342
325
325
321
321
321
321
344
344
321
321
321
321
344
344
322
322
323
323
342
342
323
323
323
323
342
342
323
323
323
323
342
5108535
5108542
5108573
5108634
5108641
5108658
5108719
5108726
5108757
5108764
5108771
5108788
5108795
5108801
5108818
5108825
5108863
5108870
5108887
5108924
5108931
5109006
5109051
5109068
5109075
5109082
5109112
5109136
5109143
5109174
5109181
5109204
5109235
5109242
5109259
5525219
5525226
5525233
5525240
5525288
5525295
5109310
5109327
5109358
5109426
5109433
5109440
5109471
5109488
5109495
5109501
5109532
5109549
5109556
5109563
5109594
5109600
5109617
5109624
5109655
5109679
5109686
5109716
5109723
5109730
5436669
5436676
5436683
5436713
5436720
5436737
5426080
5426097
5426103
5426110
5426127
5614005
5426158
5426165
5426172
5426189
5426295
5426301
5426332
5426349
5109891
č. výr.
7406 47 8
7406 48 2
7406 48 6
7406 50 2
7406 50 6
7406 51 0
7406 52 6
7406 53 0
7406 53 4
7406 53 8
7406 54 2
7406 54 6
7406 55 0
7406 55 4
7406 55 8
7406 56 2
7406 56 6
7406 57 0
7406 57 4
7406 57 8
7406 58 2
7406 59 8
7406 60 2
7406 60 6
7406 61 0
7406 61 4
7406 61 8
7406 62 6
7406 63 0
7406 63 4
7406 63 8
7406 64 6
7406 65 0
7406 65 4
7406 65 8
7406 68 0
7406 68 2
7406 68 4
7406 69 0
7406 69 2
7406 69 4
7406 71 2
7406 71 6
7406 72 0
7406 74 0
7406 74 4
7406 74 8
7406 75 2
7406 75 6
7406 76 0
7406 76 4
7406 76 8
7406 77 2
7406 77 6
7406 78 0
7406 78 4
7406 78 8
7406 79 2
7406 79 6
7406 80 0
7406 80 8
7406 81 2
7406 81 6
7406 82 0
7406 82 4
7406 83 4
7406 83 6
7406 83 8
7406 84 0
7406 84 4
7406 84 6
7406 85 0
7406 85 1
7406 85 2
7406 85 3
7406 85 4
7406 85 6
7406 85 9
7406 86 0
7406 86 1
7406 86 2
7406 86 5
7406 86 6
7406 87 0
7406 87 1
7406 92 8
Cena
U
€/ks
Individuální kód EAN-C 5647589
Stran EAN-C.
342
323
323
319
319
319
319
319
319
318
318
318
318
318
318
321
321
321
321
322
322
321
321
324
324
323
323
324
324
324
324
324
324
324
324
304
304
304
304
304
304
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
303
303
303
303
303
303
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
372
č. výr.
5109969
5109976
5110101
5110132
7406 94 8
7406 95 2
7406 99 2
7406 99 6
5110149
5110156
5110194
5110200
5110217
5110224
5110255
5110262
5110279
5110286
5110323
5110330
5110446
5110736
5110743
5110798
5110804
5110811
5110828
5110842
5110859
5110866
5110873
5110880
5110941
5110958
5110972
5111009
5111016
5111030
5111078
5111092
5111139
5111146
5111153
5111191
5111214
5111245
5111290
5111344
5111351
5111412
5111429
5111450
5111467
5111481
5111528
5111542
5111801
5112280
5112419
5112426
5112433
5112440
5112457
5112464
5372486
5372523
5372530
5372547
5695646
5112594
5112617
5112624
5112655
5112662
5112679
5112686
5450771
5450788
5450825
5450832
5623472
5112730
5112839
5113027
5113034
5113072
5113089
5113096
5113102
7407 00 0
7407 00 4
7407 01 2
7407 01 6
7407 02 0
7407 02 4
7407 02 8
7407 03 2
7407 03 6
7407 04 0
7407 04 8
7407 05 2
7407 07 6
7407 15 2
7407 15 6
7407 16 0
7407 16 4
7407 16 8
7407 17 2
7407 18 0
7407 18 4
7407 18 8
7407 19 2
7407 19 6
7407 21 2
7407 21 6
7407 22 4
7407 22 8
7407 23 2
7407 24 0
7407 24 8
7407 25 6
7407 26 4
7407 26 8
7407 27 2
7407 28 0
7407 28 8
7407 29 2
7407 30 0
7407 30 8
7407 31 2
7407 32 4
7407 32 8
7407 33 2
7407 33 6
7407 34 4
7407 35 2
7407 36 0
7407 42 4
7407 53 6
7407 56 4
7407 56 8
7407 58 0
7407 58 4
7407 58 8
7407 59 2
7407 62 0
7407 62 2
7407 62 4
7407 62 6
7407 62 8
7407 63 4
7407 64 2
7407 64 6
7407 65 0
7407 65 4
7407 65 8
7407 66 2
7407 66 3
7407 66 5
7407 66 7
7407 66 9
7407 67 9
7407 68 8
7407 71 2
7407 76 4
7407 76 8
7407 77 6
7407 78 0
7407 78 4
7407 78 8
Cena
U
€/ks
Stran
336
336
373
373
373
373
374
374
374
374
374
374
374
374
277
254
221
221
221
221
221
221
221
221
307
307
307
307
307
307
348
348
253
253
253
254
253
253
254
254
348
348
349
348
349
253
349
350
253
254
254
253
352
302
309
307
352
352
357
357
381
381
381
381
381
381
320
320
341
341
357
357
358
358
358
358
376
357
357
356
355
355
354
354
354
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 / LLExport_01166
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
Číselný rejstřík
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 / LLExport_01166
EAN-C.
č. výr.
5415978
5113133
5113140
5623489
5113157
5113164
5113195
5113201
5113218
5455806
5688624
5113225
5113256
5113263
5113270
5417965
5113287
5113294
5113300
5626855
5626862
5626879
5626886
5626893
5437154
5437161
5437192
5438694
5438700
5438717
5113645
5113676
5113683
5113690
5113706
5113737
7407 79 0
7407 79 2
7407 79 6
7407 79 8
7407 80 0
7407 80 4
7407 80 8
7407 81 2
7407 81 6
7407 81 7
7407 81 8
7407 82 0
7407 82 4
7407 82 8
7407 83 2
7407 83 3
7407 83 6
7407 84 0
7407 84 4
7407 84 6
7407 84 7
7407 84 8
7407 84 9
7407 85 0
7407 86 0
7407 86 2
7407 86 4
7407 89 4
7407 89 6
7407 89 8
7407 97 6
7407 98 0
7407 98 4
7407 98 8
7407 99 2
7407 99 6
5113812
5113829
5113850
5113867
5113881
5113911
5113928
5113935
5113942
5113973
5113980
5114055
5114062
5114109
5114116
5114154
5114178
5114215
5114239
5114277
5114291
5114338
5114352
5114390
5114413
5114437
5114451
5114536
5114543
5114604
5114659
5114703
5114727
5114772
5114826
5114840
5114895
5114901
5114956
5114963
5115007
5115014
5115021
5115564
5115601
5115618
5115625
5115663
5115670
7408 02 0
7408 02 4
7408 02 8
7408 03 2
7408 04 0
7408 04 4
7408 04 8
7408 05 2
7408 05 6
7408 06 0
7408 06 4
7408 08 4
7408 08 8
7408 09 6
7408 10 0
7408 10 8
7408 11 6
7408 12 4
7408 13 2
7408 14 0
7408 14 8
7408 15 6
7408 16 4
7408 17 2
7408 18 0
7408 18 8
7408 19 6
7408 20 4
7408 20 8
7408 22 0
7408 22 8
7408 23 6
7408 24 4
7408 25 2
7408 26 0
7408 26 8
7408 27 6
7408 28 0
7408 28 8
7408 29 2
7408 29 6
7408 30 0
7408 30 4
7408 41 2
7408 41 6
7408 42 0
7408 42 4
7408 42 8
7408 43 2
Cena
U
€/ks
Stran EAN-C.
355
355
355
356
355
356
356
356
356
356
356
354
354
355
355
355
354
354
354
376
376
376
376
376
302
302
382
374
374
374
334
334
334
334
334
334
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
271
368
366
366
366
366
366
366
366
367
367
367
367
367
367
367
367
368
362
362
362
362
362
362
363
363
363
362
362
363
363
363
364
363
366
366
365
365
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
č. výr.
5115687
5115724
5115731
5115748
5115786
5115793
5115809
5115847
5115854
5115861
5115908
5115915
5115922
5115960
5115977
5115984
5116028
5116035
5116042
5116080
5116097
5116103
5116141
5116158
5116165
5116202
5116271
5116288
5116325
5116332
5116349
5116387
5116400
5116448
5116462
5116509
5116523
5116578
5116585
5116615
5116639
5116646
5116677
5116684
5116691
5116707
5116745
5674498
5674504
5674511
5674528
5674566
5693468
5693475
5693482
5693499
5693505
7408 43 6
7408 44 0
7408 44 4
7408 44 8
7408 45 2
7408 45 6
7408 45 8
7408 46 0
7408 46 4
7408 47 0
7408 47 4
7408 47 8
7408 48 2
7408 48 6
7408 49 0
7408 49 4
7408 49 8
7408 50 2
7408 50 6
7408 51 0
7408 51 4
7408 51 8
7408 52 2
7408 52 6
7408 53 0
7408 53 4
7408 55 0
7408 55 4
7408 55 8
7408 56 2
7408 56 6
7408 57 0
7408 57 8
7408 58 2
7408 59 0
7408 59 4
7408 60 2
7408 61 0
7408 61 4
7408 61 8
7408 62 6
7408 63 0
7408 63 4
7408 63 8
7408 64 2
7408 64 6
7408 65 0
7408 67 0
7408 67 2
7408 68 0
7408 68 2
7408 69 3
7408 70 1
7408 70 3
7408 70 5
7408 70 7
7408 70 9
5430964
5475507
5431633
5475545
5431640
5431671
5431688
5431695
5678724
5678762
5678779
5431701
5431732
5431749
5431756
5431763
5431770
5431787
5431794
5431800
5431817
5431824
5431855
5438595
5431862
5431879
5438601
5473275
7410 03 0
7410 03 1
7410 03 4
7410 03 5
7410 04 3
7410 04 7
7410 05 2
7410 05 6
7410 06 0
7410 06 2
7410 06 4
7410 07 9
7410 08 3
7410 08 7
7410 09 1
7410 10 4
7410 10 8
7410 11 2
7410 11 6
7410 12 0
7410 12 4
7410 14 2
7410 14 6
7410 14 8
7410 15 0
7410 15 4
7410 15 6
7410 15 8
Cena
U
€/ks
Stran EAN-C.
364
364
364
364
364
364
364
364
364
364
364
364
365
365
365
363
363
310
310
334
334
334
334
334
334
334
308
380
380
380
372
372
372
372
372
372
372
375
375
375
335
245
245
375
375
375
351
264
264
264
264
265
265
265
265
265
265
213
213
217
217
213
217
213
217
263
263
263
213
213
213
213
217
217
217
217
217
217
213
214
214
218
218
218
214
č. výr.
5431886
5473282
5473299
5473305
5431916
5431923
5431930
5431947
5682134
5431954
5431961
5431978
5431985
5431992
5432005
5432012
5432029
5432036
5432043
5432050
5432067
5432098
5432104
5432111
5432128
5432135
5432142
5432159
5432166
5432173
5432180
5432210
5432227
5432234
5432241
5432289
5432296
5432302
5432319
5432326
5432333
5432340
5432357
5432364
5432395
5432425
5432456
5432463
5432470
5432487
5432517
5432524
5432531
5432548
5432579
5432586
5432593
5432609
5432630
5432647
5432654
5432661
5432708
5432715
5432722
5432739
5432746
5432753
5432760
5432777
5432784
7410 16 0
7410 16 2
7410 16 4
7410 16 6
7410 16 8
7410 17 2
7410 17 6
7410 18 0
7410 18 6
7410 20 0
7410 20 4
7410 20 9
7410 21 3
7410 21 8
7410 22 2
7410 22 7
7410 23 1
7410 24 6
7410 25 0
7410 25 5
7410 25 9
7410 26 4
7410 26 8
7410 27 3
7410 27 7
7410 29 2
7410 29 6
7410 30 1
7410 30 5
7410 31 0
7410 31 4
7410 31 9
7410 32 3
7410 33 8
7410 34 2
7410 34 7
7410 35 1
7410 35 6
7410 36 0
7410 36 5
7410 36 9
7410 37 4
7410 37 9
7410 38 4
7410 38 8
7410 41 2
7410 41 6
7410 42 1
7410 42 5
7410 43 0
7410 43 4
7410 43 9
7410 44 3
7410 44 8
7410 45 2
7410 46 7
7410 47 1
7410 47 6
7410 48 0
7410 48 5
7410 48 9
7410 49 4
7410 49 8
7410 50 3
7410 50 7
7410 51 2
7410 51 6
7410 54 0
7410 54 4
7410 55 2
7410 55 6
5651291
5651307
5651314
5651321
5651338
5651345
5651352
5651369
5651406
5651413
5651420
5651581
5651451
5651468
7423 95 0
7423 95 2
7423 95 4
7423 95 6
7423 95 8
7423 96 0
7423 96 2
7423 96 4
7423 96 6
7423 96 8
7423 97 0
7423 97 2
7423 97 4
7423 97 6
Cena
U
€/ks
Stran EAN-C.
221
214
218
218
341
341
341
341
341
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
328
328
328
328
328
328
328
328
328
328
329
329
329
329
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
329
329
333
333
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
241
241
241
241
č. výr.
5651475
5651482
5651512
5651529
5651536
5651543
7423 97 8
7423 98 0
7423 98 2
7423 98 4
7423 98 6
7423 98 8
5242925
5242932
5242949
5242987
5242994
5243007
5243045
5243052
5243069
5243106
5243113
5243120
5243168
5243175
5243182
5243229
5243236
5243243
5243274
5243281
5243298
5243304
5243335
5243342
5243359
5243366
5243397
5243403
5243410
5243427
5243458
5243465
5243472
5243489
5243519
5243526
5243533
5243540
5243571
5243588
5243595
5243601
5243632
5243649
5243656
5243663
5243670
5243687
5243694
5243700
5243717
5243724
5243755
5243762
5243779
5243786
7424 00 0
7424 00 2
7424 00 4
7424 00 6
7424 00 8
7424 02 0
7424 02 2
7424 02 4
7424 02 6
7424 02 8
7424 04 0
7424 04 2
7424 04 4
7424 04 6
7424 04 8
7424 06 0
7424 06 2
7424 06 4
7424 06 6
7424 06 8
7424 08 0
7424 08 2
7424 08 4
7424 08 6
7424 08 8
7424 10 0
7424 10 2
7424 10 4
7424 10 6
7424 10 8
7424 12 0
7424 12 2
7424 12 4
7424 12 6
7424 14 0
7424 14 2
7424 14 4
7424 14 6
7424 16 2
7424 16 4
7424 16 6
7424 18 2
7424 18 4
7424 18 6
7424 20 0
7424 20 2
7424 20 4
7424 22 0
7424 22 2
7424 22 4
7424 24 0
7424 24 2
7424 24 6
7424 26 0
7424 26 2
7424 26 4
5243816
5243823
5243830
5243847
5243878
5243885
5243892
5243908
5243939
5243946
5243953
5243960
5243991
5244004
5244011
5244028
5244059
5244066
5244073
5244080
5244110
7424 28 0
7424 28 2
7424 28 4
7424 28 6
7424 28 8
7424 30 0
7424 30 2
7424 30 4
7424 30 6
7424 30 8
7424 32 0
7424 32 2
7424 32 4
7424 32 6
7424 34 0
7424 34 2
7424 34 4
7424 34 6
7424 36 0
7424 36 2
7424 36 4
UFS
Cena
U
€/ks
€/m
€/ks
OBO
Stran
241
241
241
241
241
241
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
229
229
229
229
229
229
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
230
230
230
231
230
230
231
231
232
232
232
419
Číselný rejstřík
EAN-C.
5244127
5244134
5244141
5244172
5244189
5244196
5244202
5244233
5244240
5244257
5244264
5244295
5244301
5244318
5244325
5244356
5244363
5244370
5244387
5244417
5244424
5244431
5244448
5244455
5244462
5244479
5244486
5244493
5244509
5244516
5244523
5244530
5244547
5244554
5244561
5244578
5244585
5244592
5244608
5244615
5244622
5244639
5244646
5244653
5244660
5244677
5244684
5244691
5244707
5244714
5244721
5244738
5244745
5244752
5244769
5244776
5244783
5244790
5244806
5244837
5244844
5244851
5244868
5244899
5244905
5244912
5244929
5244950
5244967
5244974
5244981
5245018
5245025
5245032
5245049
5245070
5245087
č. výr.
7424 40 0
7424 40 2
7424 40 4
7424 40 6
7424 40 8
7424 42 0
7424 42 2
7424 42 4
7424 42 6
7424 42 8
7424 44 0
7424 44 2
7424 44 4
7424 44 6
7424 45 8
7424 46 0
7424 46 2
7424 46 4
7424 46 6
7424 46 8
7424 48 0
7424 48 2
7424 48 4
7424 48 6
7424 48 8
7424 50 0
7424 50 2
7424 50 4
7424 50 6
7424 50 8
7424 52 0
7424 52 2
7424 52 4
7424 52 6
7424 52 8
7424 54 0
7424 54 2
7424 54 4
7424 54 6
7424 54 8
7424 56 0
7424 56 2
7424 56 4
7424 56 6
7424 56 8
7424 60 0
7424 60 2
7424 60 4
7424 60 6
7424 62 0
7424 62 2
7424 62 4
7424 62 6
7424 66 2
7424 66 4
7424 66 6
7424 68 2
7424 68 4
7424 68 6
7424 70 0
7424 70 2
7424 70 4
7424 72 0
7424 72 2
7424 72 4
7424 74 0
7424 74 2
7424 74 4
7424 76 0
7424 76 2
7424 76 4
7424 78 0
7424 78 2
7424 78 4
7424 80 0
7424 80 2
7424 80 4
5651574 7424 82 1
5245100 7424 82 2
5245117
5245124
5245131
5245148
420
7424 84 0
7424 84 2
7424 84 4
7424 84 6
OBO
UFS
Cena
U
€/m
€/ks
€/m
€/ks
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
Stran EAN-C.
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
237
237
237
237
237
237
č. výr.
Cena
U
€/ks
Stran
5245155
5245162
5245179
5245186
5245193
5245209
5245216
5245223
5245230
5245247
5245254
5245261
5246428
5245278
5245285
5245292
5245308
5245315
5245322
5245339
5245346
7424 88 4
7424 88 6
7424 90 0
7424 90 2
7424 90 4
7424 90 6
7424 92 0
7424 92 2
7424 92 4
7424 92 6
7424 94 0
7424 94 2
7424 94 4
7424 96 0
7424 96 2
7424 96 4
7424 98 0
7424 98 2
7424 98 4
7424 99 0
7424 99 2
5245353
5245360
5245377
5254744
5254751
5245384
5245391
5245407
5245414
5245421
5245438
5245445
5245452
5245469
5245476
5245483
5245490
5245506
5245513
5245520
5245537
5245544
5245551
5246435
5434757
5434764
5434795
7425 00 6
7425 00 8
7425 02 0
7425 02 2
7425 02 4
7425 02 6
7425 02 8
7425 04 6
7425 04 8
7425 06 4
7425 06 6
7425 08 4
7425 08 6
7425 10 2
7425 10 4
7425 12 2
7425 12 4
7425 14 0
7425 30 0
7425 31 0
7425 32 0
7425 33 0
7425 34 0
7425 60 0
7425 97 0
7425 97 2
7425 97 4
243
243
243
243
243
243
243
243
243
244
244
244
244
244
244
245
245
242
243
243
243
243
243
394
242
242
242
5246121
5246183
5710837
5710844
7427 00 0
7427 00 6
7427 03 1
7427 03 7
383
383
383
383
5299363 7428 45 0
5301851 7428 50 0
334
212
7429 13 1
7429 13 5
7429 13 9
7429 15 0
7429 15 4
7429 16 0
7429 16 2
7429 16 4
7429 17 0
353
254
254
352
352
352
352
353
353
5417064
5417095
5417101
5303664
5303701
5303718
5303725
5303763
5303770
Individuální kód EAN-C 5647589
238
239
238
238
238
239
238
238
239
239
240
240
240
240
240
240
240
240
240
232
232
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 / LLExport_01166
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
241
242
232
232
232
232
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
UFS
OBO
421
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 / LLExport_01166
Seznam podle typů
Typ
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
8AWR
8AWR
8AWR
8AWR
8AWR
/
/
/
/
/
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
G
G
G
G
G
5149101
5149101
5149101
5149101
5149101
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
č. výr.
6288 70 4
6288 70 4
6288 70 4
6288 70 4
6288 70 4
903 RB 15
903 RB 18
903 RB 22
15 10 / St
18 10 / St
22 10 / St
5851059 3105 01 6
5851110 3105 02 4
5851172 3105 03 2
910 SD 6X35
910 SD 6X40
6 35 / PA
6 40 / PA
5669197 2351 05 6
5229513 2351 06 4
915 RBS M4
12 / St
5851417 3031 50 0
čistě bílá 6117550
čistě bílá 6117499
6117 41 4
6117 40 6
AGB2 0.7 1W1ORS
AGB2 0.7 2W1OR
AGB2 0.7 2W1ORS
AGB2 1 1W1ORS2.5
AGB2 1 2W1OR2.5
AGB2 1 2W1ORS2.5
AGB2H1 1W1ORS
AGB2H1 1W1ORS2.5
AGB2H1 2W1OR
AGB2H1 2W1OR2.5
AGB2H1 2W1ORS
AGB2H1 2W1ORS2.5
5099932
5099956
5099963
5100003
5100010
5100027
5100072
5100089
5100126
5100133
5100140
5100171
7404 41 6
7404 42 4
7404 42 8
7404 43 6
7404 44 0
7404 44 4
7404 45 6
7404 46 0
7404 46 8
7404 47 2
7404 47 6
7404 48 0
AGB3 0.7 3W1OR
AGB3 0.7 3W1ORS
AGB3 1 3W1OR2.5
AGB3 1 3W1ORS2.5
AGB3H1 2W1ORS
AGB3H1 2W1ORS2.5
AGB3H1 3W1OR
AGB3H1 3W1OR2.5
5100263
5100294
5100355
5100362
5100379
5100386
5100492
5100508
7404 50 8
7404 51 2
7404 52 8
7404 53 2
7404 53 6
7404 54 0
7404 56 8
7404 57 2
ADP-B RW0.5
ADP-B RW1
AIK 6TW 40
AIK 6TW 40
AIK 6TW 70
2400 / St / FS
2400 / St / FS
2400 / St / FS
AIK ESL 15040
AIK ESL 20040
AIK ESL 20070
AIK ESL 25040
AIK ESL 25070
AIK ESL 35075
AIK ESR 15040
AIK ESR 20040
AIK ESR 20070
AIK ESR 25040
AIK ESR 25070
AIK ESR 35075
AIK SP K
AIK SP K
150 187 / St / F
200 237 / St / F
200 266 / St / F
250 287 / St / F
250 316 / St / F
350 421 / St / F
150 187 / St / F
200 237 / St / F
200 266 / St / F
250 287 / St / F
250 316 / St / F
350 421 / St / F
100 / Al
100 / Al
AIK SP L
AIK TWL 75
2400 / Al
2400 / St / F
AIKA AD 15040
AIKA AD 20040
AIKA AD 25040
AIKA D 15040
AIKA D 20040
AIKA D 25040
AIKA DAT 15040
AIKA DAT 20040
AIKA DAT 25040
AIKA ES 15040
AIKA ES 20040
AIKA ES 25040
800 150 /
800 200 /
800 250 /
800 150 /
800 200 /
800 250 /
800 150 /
800 200 /
800 250 /
150 224 /
200 274 /
250 324 /
AIKA U 15040
AIKA U 20040
AIKA U 25040
422
OBO
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
150 2400 / St / F
200 2400 / St / F
250 2400 / St / F
UFS
5101109 7404 82 0
5101109 7404 82 0
5101147 7404 82 4
5100799
5100805
5100843
5100850
5100867
5100904
5100911
5100928
5100966
5100973
5100980
5101024
5101048
5101048
7404 75 0
7404 75 4
7404 75 8
7404 76 2
7404 76 6
7404 77 0
7404 77 4
7404 77 8
7404 78 2
7404 78 6
7404 79 0
7404 79 4
7404 81 0
7404 81 0
5101086 7404 81 4
5101093 7404 81 6
5101154
5101161
5101208
5101215
5101222
5101260
5101277
5101284
5101321
5101338
5101345
5101383
7404 82 8
7404 83 2
7404 83 6
7404 84 0
7404 84 4
7404 84 8
7404 85 2
7404 85 6
7404 86 0
7404 86 4
7404 86 8
7404 87 0
5101390 7404 87 4
5101406 7404 87 8
5101444 7404 88 2
Cena
L
€/ks
E
€/100 ks
Strana Typ
221
243
249
290
294
212
212
212
212
212
€/ks
L
U
212
403
403
388
387
388
388
387
388
388
388
387
387
388
388 AIKF SP
388
389
388
389
388
388
388
388
€/m
€/ks
€/m
€/ks
€/m
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
AIKF AEA 15040
AIKF AEA 20040
AIKF AEA 20070
AIKF AEA 25040
AIKF AEA 25070
AIKF AEA 35075
AIKF D 15040
AIKF D 15040T150
AIKF D 20040
AIKF D 20040T150
AIKF D 20040T200
AIKF D 20070
AIKF D 25040
AIKF D 25040T150
AIKF D 25040T250
AIKF D 25070
AIKF D 35075
AIKF DAT 15040
AIKF DAT 20040
AIKF DAT 25040
AIKF DG2 2 2007
AIKF DG2 2 2507
AIKF DG2 20070
AIKF DG2 25070
AIKF DG4 35075
AIKF DG6 35075
AIKF DG9 35075
AIKF IAE 25070
AIKF IEA 15040
AIKF IEA 20040
AIKF IEA 20070
AIKF IEA 25040
AIKF IEA 35075
AIKU 15040
AIKU 20040
AIKU 20070
AIKU 25040
AIKU 25070
AIKU 35075
800 150 /
800 200 /
800 200 /
800 250 /
800 250 /
800 350 /
800 150 /
800 150 /
800 200 /
800 200 /
800 200 /
800 200 /
800 250 /
800 250 /
800 250 /
800 250 /
800 350 /
800 150 /
800 200 /
800 250 /
800 200 /
800 250 /
800 200 /
800 250 /
400 350 /
400 350 /
400 350 /
800 250 /
800 150 /
800 200 /
800 200 /
800 250 /
800 350 /
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
2400 / Al
150 2400 /
200 2400 /
200 2400 /
250 2400 /
250 2400 /
350 2400 /
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
F
F
F
F
F
F
5101451
5101468
5101505
5101512
5101529
5101567
5101574
5101581
5101628
5101635
5101642
5101680
5101697
5101703
5101741
5101758
5101765
5101819
5101826
5101864
5149583
5149613
5101888
5101925
5101932
5101949
5101987
5101994
5102007
5102045
5102052
5102069
5102106
č. výr.
7404 88 6
7404 89 0
7404 89 4
7404 89 8
7404 90 2
7404 90 6
7404 91 0
7404 91 4
7404 91 6
7404 92 0
7404 92 4
7404 92 8
7404 93 2
7404 93 6
7404 94 0
7404 94 4
7404 94 8
7404 95 6
7404 96 0
7404 96 4
7404 79 8
7404 80 2
7404 97 2
7404 97 6
7404 98 0
7404 98 4
7404 98 8
7404 99 2
7404 99 6
7405 00 0
7405 00 4
7405 00 8
7405 01 2
5101031 7404 80 6
5100676
5100683
5100720
5100737
5100744
5100782
Cena
U
€/ks
€/m
5681526 7404 63 0
5681533 7404 63 2
AMT4 4WSVCG
5681557 7404 63 6
5681564 7404 63 8
5681540 7404 63 4
6117 38 7
6117 38 1
6117 39 3
Strana
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
292
292
292
292
292
292
292
292
292
292
291
291
291
291
291
291
293
290
290
290
290
290
290
7404 70 0
7404 70 4
7404 70 8
7404 71 2
7404 71 6
7404 72 0
AMT3 2WSVCG
AMT3 3WSVCG
290
294 AMT4 2WS2ORVCG
290 AMT4 2WS2ORVCGS
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
296
Individuální kód EAN-C 5647589
€/ks
387
387
387
387
387
D
ANT-2D RW1
ANT-2E RW1
ANT-3E RW1
čistě bílá 5675167
čistě bílá 5675112
čistě bílá 5675211
AR80 24
86 / AlG
5109891 7406 92 8
AS 4
/ St / FS
5109969 7406 94 8
336
AS 9
/ St / FS
5109976 7406 95 2
336
U
401
401
402
372
ASH250-3 165220
ASH250-3 215270
296 ASH250-3 265320
290 ASH250-3 B115170
ASH250-3 B165220
330 80 / ocel
330 80 / Ocel
330 130 / Ocel
330 80 / ocel
330 130 / ocel
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
5431855
5473275
5473282
5431824
5438595
7410 14 6
7410 15 8
7410 16 2
7410 14 2
7410 14 8
214
214
214
213
214
295
295
295
295
295
295
295
295
295
296
296
296
430 80 / ocel
430 80 / Ocel
430 130 / Ocel
430 80 / ocel
430 130 / ocel
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
5431879
5473299
5473305
5431862
5438601
7410 15 4
7410 16 4
7410 16 6
7410 15 0
7410 15 6
218
218
218
218
218
6235278
6235155
5402428
5402428
5402428
5402442
5402442
5402442
6235339
6235216
6117 33 7
6117 32 5
6117 34 3
6117 34 3
6117 34 3
6117 34 7
6117 34 7
6117 34 7
6117 34 1
6117 32 9
ASH350-3 165220
ASH350-3 215270
ASH350-3 265320
ASH350-3 B115170
ASH350-3 B165220
ASM-C5
ASM-C5 G
ASM-C5 GS
ASM-C5 GS
ASM-C5 GS
ASM-C5 S
294 ASM-C5 S
294 ASM-C5 S
294 ASM-C6
ASM-C6 G
D
402
402
357
377
382
356
377
381
402
403
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
Seznam podle typů
Typ
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
Cena
D
€/ks
Strana Typ
357
377
382
357
377
382
403
5402435
5402435
5402435
5402459
5402459
5402459
6237319
6117 34 5
6117 34 5
6117 34 5
6117 34 9
6117 34 9
6117 34 9
6117 74 0
PA
PA
PA
PA
5110149
5110101
5110156
5110132
7407 00 0
7406 99 2
7407 00 4
7406 99 6
/ Zn / Cu
/ Zn / CuZn
/ Zn
/ Zn / N
5110194
5110200
5110217
5110224
7407 01 2
7407 01 6
7407 02 0
7407 02 4
374
374
374
374
5110279
5110255
5110286
5110262
7407 03 6
7407 02 8
7407 04 0
7407 03 2
374
374
374
374
5110323 7407 04 8
277
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
5090694
5090700
5090717
5090724
5090755
5090762
320
320
320
320
320
320
BF 1
BF 1
/ PC
/ PC
5110330 7407 05 2
5110330 7407 05 2
BL1
/ ocel / FS
5301851 7428 50 0
ASM-C6 GS
ASM-C6 GS
ASM-C6 GS
ASM-C6 S
ASM-C6 S
ASM-C6 S
ASM-LWL K
BAB80 1019
BAB80 7011
BAB80 8014
BAB80 9011
BABF80 AK
BABF80 AM
BABF80 CR
BABF80 NI
BABN80 1019
BABN80 7011
BABN80 8014
BABN80 9011
BAU E 7011
šedobéžová /
šedá /
hnědá /
grafitově černá /
šedobéžová /
šedá /
hnědá /
grafitově černá /
PA
PA
PA
PA
šedá / PA
BEK F250-2 3
BEK F250-2 4
BEK F250-2 5
BEK F350-2 3
BEK F350-2 4
BEK F350-2 5
/
/
/
/
/
/
6117 19 0
BT-F GST18i3p SW
BT-F GST18i3p W
černá 5273585
bílá 5273592
6108 05 2
6108 05 3
BT-S GST18i3p SW
BT-S GST18i3p W
BT-S GST18i5p SW
černá 5273653
bílá 5273660
černá 5273714
6108 05 6
6108 05 7
6108 07 2
CST-SKS
DAT F
DAT F
DBS 80
DBS DUG
černá / PC
/ St / FS
/ St / FS
/ St / FS
/ ocel / G
5110446 7407 07 6
5110446 7407 07 6
DMS-2RM RW1
čistě bílá / PC
5006848 6117 31 5
DSD2 200
DSD2 200
DSD2 200
DSD2 200
DSD2 300
DSD2 300
DSD2 300
DSD2 300
200 /
200 /
200 /
200 /
300 /
300 /
300 /
300 /
DSSL2 100 140
DSSL2 100 140
DSSL2 100 140
DSSL2 130 170
DSSL2 130 170
DSSL2 130 170
DSSL2 160 200
DSSL2 160 200
DSSL2 160 200
DSSL2 220 320
DSSL2 70 110
DSSL2 70 110
DSSL2 70 110
D
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5245339
5245339
5245339
5245339
5245346
5245346
5245346
5245346
7424 99 0
7424 99 0
7424 99 0
7424 99 0
7424 99 2
7424 99 2
7424 99 2
7424 99 2
/ ocel
/ ocel
/ ocel
/ ocel
/ ocel
/ ocel
/ ocel
/ ocel
/ ocel
/ Ocel
/ ocel
/ ocel
/ ocel
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5431923
5431923
5431923
5431930
5431930
5431930
5431947
5431947
5431947
5682134
5431916
5431916
5431916
7410 17 2
7410 17 2
7410 17 2
7410 17 6
7410 17 6
7410 17 6
7410 18 0
7410 18 0
7410 18 0
7410 18 6
7410 16 8
7410 16 8
7410 16 8
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
DSU2 400
DSU2 400
DSU2 400 10050
DSU2 400 10050
DSU2 400 4030
DSU2 400 4030
DSU2 400 6050
DSU2 400 6050
DSU2 500
DSU2 500
DSU2 500 10050
DSU2 500 10050
DSU2 500 4030
DSU2 500 4030
DSU2 500 6050
DSU2 500 6050
DSU2 600
DSU2 600
DSU2 600 10050
DSU2 600 10050
DSU2 600 4030
DSU2 600 4030
DSU2 600 6050
DSU2 600 6050
250
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5244073
5244073
5245308
5245308
5245254
5245254
5245278
5245278
5244080
5244080
5245315
5245315
5245261
5245261
5245285
5245285
5244110
5244110
5245322
5245322
5246428
5246428
5245292
5245292
7424 36 0
7424 36 0
7424 98 0
7424 98 0
7424 94 0
7424 94 0
7424 96 0
7424 96 0
7424 36 2
7424 36 2
7424 98 2
7424 98 2
7424 94 2
7424 94 2
7424 96 2
7424 96 2
7424 36 4
7424 36 4
7424 98 4
7424 98 4
7424 94 4
7424 94 4
7424 96 4
7424 96 4
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
5696896
5696896
5696957
5696957
5696988
5696988
5697077
5697077
5697015
5697015
5697046
5697046
6119 20 2
6119 20 2
6119 20 8
6119 20 8
6119 21 4
6119 21 4
6119 23 2
6119 23 2
6119 22 0
6119 22 0
6119 22 6
6119 22 6
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
D
U
Strana
232
259
240
262
240
262
240
262
232
259
240
262
240
262
240
262
232
259
240
262
240
262
240
262
266
313
267
314
267
314
267
314
267
314
267
314
277
277
DU 250-2
282 / ocel / FS
5431572 7400 57 3
214
383 / ocel / FS
5431589 7400 57 7
218
DUF 350-2
DUF 350-3 DAT
282 /
282 100 /
383 /
383 100 /
ocel
ocel
ocel
ocel
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
5431619
5434894
5431626
5434856
7400 58 9
7400 61 3
7400 59 7
7400 43 1
214
214
218
219
DUG 250-3 4
DUG 250-3 4SL100
DUG 250-3 4SL100
DUG 250-3 4SL130
DUG 250-3 4SL130
DUG 250-3 4SL70
DUG 250-3 4SL70
DUG 250-3 6
DUG 250-3 9
DUG 250-3 R4
DUG 250-3 RM2
DUG 250-3R4SL100
DUG 250-3R4SL100
DUG 250-3R4SL130
DUG 250-3R4SL130
DUG 250-3R4SL70
DUG 250-3R4SL70
DUG 350-3 4
DUG 350-3 4SL100
DUG 350-3 4SL100
DUG 350-3 4SL130
DUG 350-3 4SL130
DUG 350-3 4SL70
DUG 350-3 4SL70
DUG 350-3 6
DUG 350-3 9
DUG 350-3 9SL100
DUG 350-3 9SL100
DUG 350-3 9SL130
DUG 350-3 9SL130
DUG 350-3 9SL70
DUG 350-3 9SL70
DUG 350-3 R4
282 105 / ocel
282 201 / ocel
282 201 / Ocel
282 201 / Ocel
282 201 / Ocel
282 201 / Ocel
282 201 / Ocel
282 201 / Ocel
282 201 / ocel
282 244 / ocel
282 215 / ocel
282 120 / ocel
282 215 / ocel
282 215 / ocel
282 215 / ocel
282 215 / ocel
282 215 / ocel
282 215 / ocel
383 201 / ocel
383 201 / Ocel
383 201 / Ocel
383 201 / Ocel
383 201 / Ocel
383 201 / Ocel
383 201 / Ocel
383 201 / ocel
383 244 / ocel
383 244 / Ocel
383 244 / Ocel
383 244 / Ocel
383 244 / Ocel
383 244 / Ocel
383 244 / Ocel
383 215 / ocel
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5431220
5431251
5483267
5483267
5483274
5483274
5483250
5483250
5431268
5431275
5431282
5431381
5431336
5431336
5431343
5431343
5431329
5431329
5431398
5483328
5483328
5483335
5483335
5483311
5483311
5431404
5431435
5483359
5483359
5483366
5483366
5483342
5483342
5431442
7400 45 5
7400 45 9
7400 42 0
7400 42 0
7400 42 2
7400 42 2
7400 41 8
7400 41 8
7400 46 3
7400 46 7
7400 47 1
7400 50 1
7400 47 9
7400 47 9
7400 48 3
7400 48 3
7400 47 5
7400 47 5
7400 50 5
7400 53 5
7400 53 5
7400 53 8
7400 53 8
7400 53 4
7400 53 4
7400 50 9
7400 51 3
7400 54 2
7400 54 2
7400 54 3
7400 54 3
7400 53 9
7400 53 9
7400 51 7
215
215
216
344
216
344
216
344
215
215
215
215
216
342
216
342
216
342
219
220
344
220
344
220
344
219
219
220
345
220
345
220
345
219
DUF 250-2
221
277 DUG 250-3 2
373
221
402
402
U
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
400 /
400 /
400 100-150 /
400 100-150 /
400 40-70 /
400 40-70 /
400 60-110 /
400 60-110 /
500 /
500 /
500 100-150 /
500 100-150 /
500 40-70 /
500 40-70 /
500 60-110 /
500 60-110 /
600 /
600 /
600 100-150 /
600 100-150 /
600 40-70 /
600 40-70 /
600 60-110 /
600 60-110 /
U
€/ks
5090830 7400 78 0
5090243 7400 60 0
400 DUF 250-3DAT
D
Cena
/ St / FS
189 / St / FS
392
392 DU 350-2
393
U
č. výr.
DU 121
393 DU 122 E
393
5090786 7400 76 8
5434900 7400 55 9
6117 31 9
373
373
373
373
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
DTG-2A RW1
DTG-2A RW1
DTG-2B RW1
DTG-2B RW1
DTG-2C RW1
DTG-2C RW1
DTG-2EP RW1
254 DTG-2EP RW1
351 DTG-2F RW1
DTG-2F RW1
212 DTG-2PA RW1
DTG-2PA RW1
5364610 6106 73 5
čistě bílá 5006947
DMG-2RM RW1
U
7400 74 0
7400 74 4
7400 74 8
7400 75 2
7400 75 6
7400 76 0
černá 5438069
BTA-SKS S1 SW
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
č. výr.
232
240
262
259
232
240
262
259
341
343
345
341
343
345
341
343
345
341
341
343
345
UFS
OBO
423
Seznam podle typů
Typ
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
DUG 350-3 R7
DUG 350-3 R9
DUG 350-3 R9
DUG 350-3 RM2
DUG 350-3R4SL100
DUG 350-3R4SL100
DUG 350-3R4SL130
DUG 350-3R4SL130
DUG 350-3R4SL70
DUG 350-3R4SL70
DUG 350-3R7SL100
DUG 350-3R7SL100
DUG 350-3R7SL130
DUG 350-3R7SL130
DUG 350-3R7SL70
DUG 350-3R7SL70
DUG 350-3R9SL100
DUG 350-3R9SL100
DUG 350-3R9SL100
DUG 350-3R9SL130
DUG 350-3R9SL130
DUG 350-3R9SL130
DUG 350-3R9SL70
DUG 350-3R9SL70
DUG 350-3R9SL70
DUG B 2
DUG B 4
DUG B 6
DUG B 9
DUG B R4
DUG B R7
DUG B R9
383 275 / ocel
383 305 / ocel
383 305 / ocel
383 120 / Ocel
383 215 / ocel
383 215 / ocel
383 215 / ocel
383 215 / ocel
383 215 / ocel
383 215 / ocel
383 275 / ocel
383 275 / ocel
383 275 / ocel
383 275 / ocel
383 275 / ocel
383 275 / ocel
383 305 / ocel
383 305 / ocel
383 305 / ocel
383 305 / ocel
383 305 / ocel
383 305 / ocel
383 305 / ocel
383 305 / ocel
383 305 / ocel
109 185 / St
205 205 / St
205 258 / St
247 247 / St
219 / St
279 / St
309 / St
EA3 6
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
/ V2A
EP QR R7
EP QR R9
EP QR R9 10
EP QR RA9 10
/
/
/
/
Al
Al
Al
Al
5431503
5431565
5431565
5620938
5431466
5431466
5431497
5431497
5431459
5431459
5431527
5431527
5431558
5431558
5431510
5431510
5431367
5431367
5431367
5431374
5431374
5431374
5431350
5431350
5431350
5110804
5110811
5110828
5110842
5110736
5110743
5110798
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
č. výr.
7400 53 3
7400 54 9
7400 54 9
7400 50 2
7400 52 5
7400 52 5
7400 52 9
7400 52 9
7400 52 1
7400 52 1
7400 54 1
7400 54 1
7400 54 5
7400 54 5
7400 53 7
7400 53 7
7400 49 1
7400 49 1
7400 49 1
7400 49 5
7400 49 5
7400 49 5
7400 48 7
7400 48 7
7400 48 7
7407 16 4
7407 16 8
7407 17 2
7407 18 0
7407 15 2
7407 15 6
7407 16 0
U
€/ks
Strana Typ
219
220
310
219
220
343
220
343
220
343
220
343
220
343
220
343
220
310
343
220
310
343
220
310
343
221
221
221
221
221
221
221
FBS90-K
5650928 7208 22 9
FBS90-M
5650935 7208 23 3
FBS90-P2
FBS90-S
5650911 7208 22 5
5650904 7208 22 1
€/bal.jedn.
€/ks
U
GB3 1
GB3 BL
GB3 P01
GB3 P01
GB3 P1
GB3 P1
GB3 P2
GB3 P2
GB3 P3
GB3 P3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
5111429
5111450
5111467
5111467
5111481
5111481
5111528
5111528
5111542
5111542
7407 32 8
7407 33 2
7407 33 6
7407 33 6
7407 34 4
7407 34 4
7407 35 2
7407 35 2
7407 36 0
7407 36 0
349
350
253
350
254
351
254
351
253
350
GBES
/ PA
5111801 7407 42 4
352
95 / V2A / GUF
5626824 7368 38 4
376
/ PA
/ PA
/ PA
5112280 7407 53 6
5112280 7407 53 6
5112280 7407 53 6
302
307
320
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
5102168
5102113
5102175
5102120
5102236
5102182
5102243
5102229
7405 10 8
7405 10 0
7405 11 2
7405 10 4
7405 12 4
7405 11 6
7405 12 8
7405 12 0
300
300
300
300
300
300
300
300
šedobéžová / PA
šedá / PA
hnědá / PA
grafitově černá / PA
šedobéžová / PA
šedá / PA
hnědá / PA
grafitově černá / PA
/ V2A
/ V2A
5102465
5102410
5102472
5102427
5102601
5102588
5102649
5102595
5102533
5102540
7405 17 2
7405 16 4
7405 17 6
7405 16 8
7405 20 4
7405 19 6
7405 20 8
7405 20 0
7405 18 8
7405 19 2
300
300
300
300
300
300
300
300
301
300
šedobéžová / PA
šedá / PA
hnědá / PA
grafitově černá / PA
šedobéžová / PA
šedá / PA
hnědá / PA
grafitově černá / PA
/ V2A
/ V2A
5102892
5102847
5102908
5102885
5103127
5103080
5103134
5103110
5103066
5103073
7405 26 8
7405 26 0
7405 27 2
7405 26 4
7405 31 6
7405 30 8
7405 32 0
7405 31 2
7405 30 0
7405 30 4
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
GES9 55U V 7011
GES9 55U V 9011
GES9 55U V 9011
GES9-2 U10T 1019
GES9-2 U10T 7011
GES9-2 U10T 9011
GES9M 10DB
GES9M 10U
šedá / PA
šedá / PA
grafitově černá / PA
grafitově černá / PA
šedobéžová / PA
šedá / PA
grafitově černá / PA
/ V2A
/ V2A
5674436
5674436
5674443
5674443
5681397
5681373
5681380
5103424
5103431
7405 03 7
7405 03 7
7405 03 9
7405 03 9
7405 05 4
7405 05 0
7405 05 2
7405 38 0
7405 38 4
264
311
264
311
302
302
302
302
302
GESR4 U 1019
GESR4 U 7011
GESR4 U 8014
GESR4 U 9011
GESR7 10U 1019
GESR7 10U 7011
GESR7 10U 8014
GESR7 10U 9011
GESR9 10U 1019
GESR9 10U 7011
šedobéžová /
šedá /
hnědá /
grafitově černá /
šedobéžová /
šedá /
hnědá /
grafitově černá /
šedobéžová /
šedá /
5103738
5103684
5103745
5103721
5103806
5103783
5103844
5103790
5103929
5103905
7405 44 4
7405 43 6
7405 44 8
7405 44 0
7405 46 0
7405 45 2
7405 46 4
7405 45 6
7405 48 2
7405 47 4
305
305
305
305
305
305
305
305
306
306
GES4 DB 1019
406 GES4 DB 7011
GES4 DB 8014
406 GES4 DB 9011
GES4 U 1019
406 GES4 U 7011
406 GES4 U 8014
GES4 U 9011
GES4M 10DB
221 GES4M 10U
FD 250-2
/ MGUM
5090847 7400 78 4
FD 350-02
/ MGUM
5090878 7400 78 8
222 GES6 DB 1019
5437161
5437161
5437154
5437154
5437192
7407 86 2
7407 86 2
7407 86 0
7407 86 0
7407 86 4
302
307
302
307
382
/ HP 75
/ HP 75
5110941 7407 21 2
5110958 7407 21 6
307
307
/ PA
5110972 7407 22 4
348 GES9 55U V 7011
FKH GES10
FKH GES10
FKH GES5
FKH GES5
FKH GESRM
/
/
/
/
/
FS R9 10 5
FS RA9 10 5
GB2
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
GB2 1
GB2 BL
GB2 P01
GB2 P1
GB2 P2
GB2 P3
/
/
/
/
/
/
PA
PA
PA
PA
PA
PA
5111009
5111214
5111245
5111290
5111344
5111351
7407 22 8
7407 28 8
7407 29 2
7407 30 0
7407 30 8
7407 31 2
348
348
348
349
348
349
GB23 P01
GB23 P01
GB23 P01
GB23 P02
GB23 P02
GB23 P02
GB23 P1
GB23 P1
GB23 P1
GB23 P2
GB23 P2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
5111016
5111016
5111016
5111030
5111030
5111030
5111078
5111078
5111078
5111092
5111092
7407 23 2
7407 23 2
7407 23 2
7407 24 0
7407 24 0
7407 24 0
7407 24 8
7407 24 8
7407 24 8
7407 25 6
7407 25 6
253
348
350
253
348
350
253
349
350
254
349
424
OBO
UFS
351
253
348
350
253
349
350
254
349
351
254
351
253
349
GES2 DB 1019
GES2 DB 7011
GES2 DB 8014
GES2 DB 9011
GES2 U 1019
GES2 U 7011
407 GES2 U 8014
407 GES2 U 9011
407
Strana
5111412 7407 32 4
5111412 7407 32 4
307
307
307
307
F
7407 25 6
7407 26 4
7407 26 4
7407 26 4
7407 26 8
7407 26 8
7407 26 8
7407 27 2
7407 27 2
7407 27 2
7407 28 0
7407 28 0
U
€/ks
/ PA
/ PA
5110859
5110866
5110873
5110880
7202 50 6
7202 51 6
5428190 7202 32 2
5111092
5111139
5111139
5111139
5111146
5111146
5111146
5111153
5111153
5111153
5111191
5111191
Cena
GB3
GB3
GE 2V VO
GES6 DB 7011
GES6 DB 8014
GES6 DB 9011
GES6 U 1019
GES6 U 7011
GES6 U 8014
GES6 U 9011
GES6M 10DB
GES6M 10U
šedobéžová /
šedá /
hnědá /
grafitově černá /
šedobéžová /
šedá /
hnědá /
grafitově černá /
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
č. výr.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
5245506 7425 14 0
7407 18 4
7407 18 8
7407 19 2
7407 19 6
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
GB23 P2
GB23 P3
GB23 P3
GB23 P3
GB23 P4
GB23 P4
GB23 P4
GB23 P5
GB23 P5
GB23 P5
GB23 TW
GB23 TW
GES RV
GES RV
242 GES RV
200x120x60 5428206
200x120x25 5428220
FBA-B200
FBA-BV200
FBA-SP
Cena
Individuální kód EAN-C 5647589
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
Seznam podle typů
Typ
GESR9 10U 8014
GESR9 10U 9011
GESR9 55U V 7011
GESR9 55U V 7011
GESR9 55U V 9011
GESR9 55U V 9011
GESR9 SR U 1019
GESR9 SR U 7011
GESR9 SR U 8014
GESR9 SR U 9011
GESR9 U 1019
GESR9 U 7011
GESR9 U 8014
GESR9 U 9011
GESRA7 10U
GESRA7D U 1019
GESRA7D U 7011
GESRA7D U 9011
GESRA7DM U 7011
GESRA7DM U 8014
GESRA7DM U 9011
GESRA9 10U
GESRC2 HS
GESRC2 UAB
GESRC2 USB
GESRK2 HS
GESRK2 UAB
GESRK2 USB
GESRMS2 HS
GESRMS2 UAB
GESRMS2 USB
GESRN 2HS
GESRN2 UAB
GESRN2 USB
GESRSM2 HS
GESRSM2 UAB
GESRSM2 USB
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
hnědá / PA
grafitově černá / PA
šedá / PA
šedá / PA
grafitově černá / PA
grafitově černá / PA
šedobéžová / PA
šedá / PA
hnědá / PA
grafitově černá / PA
šedobéžová / PA
šedá / PA
hnědá / PA
grafitově černá / PA
/ AlG
šedobéžová / AlG
šedá / AlG
grafitově černá / AlG
šedá / AlG
hnědá / AlG
grafitově černá / AlG
/ AlG
/ Zn / CR
/ Zn / CR
/ Zn / CR
/ Zn / Cu
/ Zn / Cu
/ Zn / Cu
/ Zn / CuZn
/ Zn / CuZn
/ Zn / CuZn
/ Zn / N
/ Zn / N
/ Zn / N
/ Zn / CR
/ Zn / CR
/ Zn / CR
č. výr.
5103967
5103912
5674450
5674450
5674467
5674467
5104148
5104094
5104155
5104100
5104216
5104162
5104223
5104209
5104261
5104339
5104285
5104322
5104384
5104407
5104391
5104445
5104452
5104506
5104513
5104636
5104681
5104698
5104759
5104810
5104827
5104926
5104988
5105053
5385738
5416029
5385721
7405 48 6
7405 47 8
7405 04 7
7405 04 7
7405 04 9
7405 04 9
7405 52 0
7405 51 2
7405 52 4
7405 51 6
7405 53 6
7405 52 8
7405 54 0
7405 53 2
7405 54 4
7405 56 0
7405 55 2
7405 55 6
7405 56 8
7405 57 6
7405 57 2
7405 58 0
7405 58 4
7405 59 2
7405 59 6
7405 62 0
7405 62 8
7405 63 2
7405 64 4
7405 65 6
7405 66 0
7405 67 6
7405 68 8
7405 70 8
7405 72 2
7405 72 3
7405 72 1
Cena
U
€/ks
Strana Typ
306
306
264
311
264
311
306
306
306
306
306
306
306
306
306
305
305
305
305
305
305
306
379
380
378
379
380
378
379
380
378
379
379
378
379
380
378
5088295 7400 06 0
5088301 7400 06 4
5088318 7400 06 8
284
285
284
151 115 /
151 115 /
191 155 /
191 155 /
251 215 /
251 215 /
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5313717
5313724
5313731
5313748
5313779
5313786
7400 25 0
7400 25 1
7400 25 2
7400 25 3
7400 25 4
7400 25 5
280
282
280
282
280
282
IBK2 19038
IBK2 25038
IBK2 25048
IBK2 35038
IBK2 35048
77 107 /
107 137 /
107 137 /
157 187 /
157 187 /
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
5088134
5088141
5088189
5088202
5088196
7400 00 8
7400 01 2
7400 01 6
7400 02 4
7400 02 0
IBK3 35038
IBK3 35048
IBK3-1 19038
IBK3-1 19048
117 109 /
117 109 /
57 69 /
57 69 /
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
5088233
5088240
5088257
5088264
7400 02 8
7400 03 2
7400 03 6
7400 04 0
108 /
108 /
118 /
118 /
128 /
128 /
138 /
138 /
158 /
158 /
168 /
168 /
188 /
188 /
218 /
218 /
228 /
228 /
48 /
48 /
58 /
58 /
68 /
68 /
78 /
78 /
88 /
88 /
98 /
98 /
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5088851
5088851
5088868
5088868
5088905
5088905
5088912
5088912
5088929
5088929
5088967
5088967
5088974
5088974
5691068
5691068
5088981
5088981
5089025
5089025
5089032
5089032
5089049
5089049
5089087
5089087
5089094
5089094
5627395
5627395
7400 20 0
7400 20 0
7400 20 4
7400 20 4
7400 20 8
7400 20 8
7400 21 2
7400 21 2
7400 21 6
7400 21 6
7400 22 0
7400 22 0
7400 22 4
7400 22 4
7400 22 7
7400 22 7
7400 22 8
7400 22 8
7400 23 2
7400 23 2
7400 23 6
7400 23 6
7400 24 0
7400 24 0
7400 24 4
7400 24 4
7400 24 8
7400 24 8
7400 24 9
7400 24 9
5426080
5426097
5426103
5426110
5426127
5614005
5426158
5426165
5426172
5426189
7406 85 0
7406 85 1
7406 85 2
7406 85 3
7406 85 4
7406 85 6
7406 85 9
7406 86 0
7406 86 1
7406 86 2
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
šedobéžová /
šedá /
hnědá /
grafitově černá /
šedá /
hnědá /
grafitově černá /
šedobéžová /
šedá /
hnědá /
grafitově černá /
šedá /
hnědá /
grafitově černá /
AlG
AlG
AlG
AlG
AlG
AlG
AlG
AlG
AlG
AlG
AlG
AlG
AlG
AlG
5105244
5105220
5105282
5105237
5105169
5105183
5105176
5105404
5105350
5105411
5105367
5105299
5105343
5105305
7405 75 2
7405 74 4
7405 75 6
7405 74 8
7405 73 2
7405 74 0
7405 73 6
7405 78 0
7405 77 2
7405 78 4
7405 77 6
7405 76 0
7405 76 8
7405 76 4
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
/ V2A
5112419 7407 56 4
309
GT2 CEE16
/ Ocel / FS
5450771 7407 66 3
358
GT2CEE
/ Ocel / FS
5450788 7407 66 5
358
GT3 CEE
GT3 CEE16
/ Ocel / FS
/ Ocel / FS
5450832 7407 66 9
5450825 7407 66 7
358
358
5387824
5088547
5387817
5088554
5387831
5088561
5088608
5088615
286
286
286
286
286
286
286
286
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
IBK KL 19038
IBK KL 19048
IBK KL 25038
335 IBK KL 25048
335 IBK KL 35038
335 IBK KL 35048
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
7400 11 9
7400 12 0
7400 11 8
7400 12 4
7400 12 6
7400 12 8
7400 13 2
7400 13 6
7400 14 8
7400 15 2
7400 15 6
7400 16 0
7400 16 4
7400 16 5
7400 16 8
7400 17 2
7400 17 5
7400 17 6
7400 18 0
7400 18 4
7400 18 6
284
285
284
284
284
285
285
285
285
285
285
285
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
45 / Ocel / FS
55 / Ocel / FS
45 / Ocel / FS
5088677
5088684
5088714
5088721
5088738
5365563
5088745
5088783
5691051
5088790
5088806
5088844
5365570
7400 07 2
7400 07 6
7400 08 0
7400 08 4
7400 08 8
7400 09 2
7400 09 6
7400 10 0
7400 10 4
7400 10 8
7400 11 2
7400 11 6
GH RK 10
GH RK 15
GH RK 20
GH RK 25
GH RK 30
GH RK 40
GH RK SL20
GH RK SL25
GH RK SL30
GH RK SL40
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
286
286
286
5088325
5088356
5088363
5088370
5088387
5088417
5088424
5088431
5088448
5088486
5088493
5088509
7406 86 5
7406 86 6
7406 87 0
7406 87 1
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Strana
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5426295
5426301
5426332
5426349
100 /
130 /
55 /
55 /
100 /
115 /
130 /
40 /
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
5088622 7400 14 0
5088660 7400 14 4
5614357 7400 14 7
U
€/ks
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
V2A
V2A
V2A
V2A
IBAG 190 4N100
IBAG 190 4N130
IBAG 190 4N55
IBAG 250 4N55
IBAG 250 6N100
IBAG 250 6N115
IBAG 250 6N130
IBAG 250 6N40
IBD 25038
IBD 25048
IBD 35038
100 /
115 /
55 /
85 /
100 /
115 /
130 /
145 /
170 /
40 /
55 /
70 /
85 /
Cena
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
/
/
/
/
GT GRAF9
IBAZ 190 100
IBAZ 190 115
IBAZ 190 55
IBAZ 190 85
IBAZ 250 100
IBAZ 250 115
IBAZ 250 130
IBAZ 250 145
IBAZ 250 170
IBAZ 250 40
IBAZ 250 55
IBAZ 250 70
IBAZ 250 85
55 / Ocel / FS
70 / Ocel / FS
55 / Ocel / FS
č. výr.
165 45 /
145 55 /
115 45 /
165 45 /
80 45 /
105 55 /
115 55 /
125 55 /
135 55 /
145 55 /
165 55 /
175 55 /
GH N 20
GH N 25
GH NR SL20
GH NR SL25
GRAF9 U 1019
GRAF9 U 7011
GRAF9 U 8014
GRAF9 U 9011
GRAF9M U 7011
GRAF9M U 8014
GRAF9M U 9011
GRAFA9 U 1019
GRAFA9 U 7011
GRAFA9 U 8014
GRAFA9 U 9011
GRAFA9M U 7011
GRAFA9M U 8014
GRAFA9M U 9011
IBAG 250 6N55
IBAG 250 6N70
IBAG 250 R4N55
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
IBDS 25038 165
IBDS 25048 145
IBDS 35038 115
IBDS 35038 165
IBDS 35038 80
IBDS 35048 105
IBDS 35048 115
IBDS 35048 125
IBDS 35048 135
IBDS 35048 145
IBDS 35048 165
IBDS 35048 175
335
IBST 108
IBST 108
IBST 118
IBST 118
IBST 128
IBST 128
IBST 138
IBST 138
IBST 158
IBST 158
IBST 168
IBST 168
IBST 188
IBST 188
IBST 218
IBST 218
IBST 228
IBST 228
IBST 48
IBST 48
IBST 58
IBST 58
IBST 68
IBST 68
IBST 78
IBST 78
IBST 88
IBST 88
IBST 98
IBST 98
UFS
€/m
280
280
282
280
282
280
282
280
282
€/ks
OBO
280
282
280
282
280
282
280
282
280
282
280
282
280
282
280
282
280
282
280
282
280
282
280
282
280
282
280
282
280
282
425
Seznam podle typů
Typ
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
IBVL 19038
IBVL 19048
IBVL 25038
IBVL 25048
IBVL 35038
IBVL 35048
194 38 /
/
254 38 /
/
354 38 /
/
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
KFB R9
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
/ PA
5089148
5089155
5089162
5089209
5089216
5089223
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
č. výr.
7400 26 4
7400 26 8
7400 27 2
7400 27 6
7400 28 0
7400 28 4
U
€/ks
5112426 7407 56 8
5448259 7205 42 5
5448259 7205 42 5
KS-S
KS-S
Cena
Strana Typ
280
282
280
282
280
282
U
80 110 /
80 110 /
80 110 /
80 110 /
80 110 /
80 110 /
80 110 /
80 110 /
110 140 /
110 140 /
110 140 /
110 140 /
110 140 /
110 140 /
110 140 /
110 140 /
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5090304
5090304
5090335
5090335
5090335
5090342
5090342
5090342
5090359
5090359
5090366
5090366
5090366
5090397
5090397
5090397
7400 62 0
7400 62 0
7400 62 4
7400 62 4
7400 62 4
7400 62 8
7400 62 8
7400 62 8
7400 63 2
7400 63 2
7400 63 6
7400 63 6
7400 63 6
7400 64 0
7400 64 0
7400 64 0
KV3 25028
KV3 25038
KV3 25038
KV3 25048
KV3 25048
KV3 35028
KV3 35038
KV3 35038
KV3 35048
KV3 35048
90 70 /
90 70 /
90 70 /
90 70 /
90 70 /
120 110 /
120 110 /
120 110 /
120 110 /
120 110 /
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5090403
5090410
5090410
5090427
5090427
5090458
5090465
5090465
5090472
5090472
7400 64 4
7400 64 8
7400 64 8
7400 65 2
7400 65 2
7400 65 6
7400 66 0
7400 66 0
7400 66 4
7400 66 4
KV3-3 25028
KV3-3 25038
KV3-3 25048
250 250 / St / FS
250 250 / St / FS
250 250 / St / FS
5090489 7400 66 8
5090519 7400 67 2
5090526 7400 67 6
270
272
274
LP 45
/ PA
5112440 7407 58 4
352
LP R
/ PA
5112433 7407 58 0
352
165 / PVC / FS
208 / PVC / FS
5112457 7407 58 8
5112464 7407 59 2
357
357
LPA GB2
LPA GB3
MMS6X50
6 x 50 50 / St / GC
MPMT45 2A
MPMT45 2A
MPMT45 2B
MPMT45 2B
MPMT45 2C
MPMT45 2C
MPMT45 2F
MPMT45 2F
MPMT45 2LE
MPMT45 2LE
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
5693468
5693468
5693475
5693475
5693482
5693482
5693499
5693499
5693505
5693505
7408 70 1
7408 70 1
7408 70 3
7408 70 3
7408 70 5
7408 70 5
7408 70 7
7408 70 7
7408 70 9
7408 70 9
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ St / FS
5695646
5372486
5372523
5372530
5372547
5112594
7407 62 8
7407 62 0
7407 62 2
7407 62 4
7407 62 6
7407 63 4
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
MPR2 1LE
MPR2 2A
MPR2 2B
MPR2 2C
MPR2 2F
MPR2XD
MS REG1
MS REG2
5963929 3498 10 7
/ St / FS
/ St / FS
206
270
208
272
281
210
274
283
206
270
208
272
281
210
274
283
E
€/100 ks
U
€/ks
212
265
312
265
312
265
312
265
312
265
312
MS3 GB2
MS3 GB3
/ St / FS
/ St / FS
5112655 7407 65 0
5112662 7407 65 4
341
341
MS350-2 3GB3
/ St / FS
5112624 7407 64 6
320
426
OBO
UFS
5112839
5303664
5303664
5417064
7407 71 2
7429 15 0
7429 15 0
7429 13 1
357
352
386
353
/
/
/
/
/
/
/
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
5303701
5303701
5417101
5417101
5417095
5417095
5699729
7429 15 4
7429 15 4
7429 13 9
7429 13 9
7429 13 5
7429 13 5
7403 87 0
352
386
254
353
254
353
250
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
5674528
5674528
5674504
5674504
5674511
5674511
5674498
5674498
5674566
5674566
7408 68 2
7408 68 2
7408 67 2
7408 67 2
7408 68 0
7408 68 0
7408 67 0
7408 67 0
7408 69 3
7408 69 3
264
311
264
311
264
311
264
311
265
312
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
5626893
5626855
5626862
5626879
5626886
5623472
7407 85 0
7407 84 6
7407 84 7
7407 84 8
7407 84 9
7407 67 9
376
376
376
376
376
376
/ St / FS
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ Ocel / FS
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
5113027
5113034
5113072
5113089
5113096
5113102
5415978
5113133
5113140
5113157
5113164
5113195
5623489
5113201
5113218
5455806
5688624
5113225
5113256
5113263
5113270
5417965
7407 76 4
7407 76 8
7407 77 6
7407 78 0
7407 78 4
7407 78 8
7407 79 0
7407 79 2
7407 79 6
7407 80 0
7407 80 4
7407 80 8
7407 79 8
7407 81 2
7407 81 6
7407 81 7
7407 81 8
7407 82 0
7407 82 4
7407 82 8
7407 83 2
7407 83 3
356
355
355
354
354
354
355
355
355
355
356
356
356
356
356
356
356
354
354
355
355
355
/ St / FS
/ St / FS
/ St / FS
5113287 7407 83 6
5113294 7407 84 0
5113300 7407 84 4
354
354
354
/
/
/
/
/
/
/
/
5245131
5245131
5245148
5245148
5245117
5245117
5245124
5245124
7424 84 4
7424 84 4
7424 84 6
7424 84 6
7424 84 0
7424 84 0
7424 84 2
7424 84 2
232
259
232
260
232
259
232
259
/ ocel / FS
/ ocel / FS
5432753 7410 54 0
5432777 7410 55 2
329
333
/ ocel / FS
/ ocel / FS
5432760 7410 54 4
5432784 7410 55 6
329
333
2400 4 / Al
5099338 7404 22 0
MT45V 2+2
MT45V 2+2
MT45V 3
MT45V 3
MT45V 3+1
MT45V 3+1
MT45V 4
MT45V 4
MT45V TW
MT45V TW
MTM 0
MTM 1D
MTM 1K
MTM 2A
MTM 2B
MTM 2C
MTM 2D
MTM 2F
MTM 2G
MTM 2H
MTM 2K
MTM 2L
MTM 2LE
MTM 2M
MTM 2N
MTM 2P
MTM 2Q
MTM 3A
MTM 3B
MTM 3C
MTM 3E
MTM 3F
/
/
/
/
/
/
MTU 2
MTU 3
MTU ZE
NE DSU2 10075
NE DSU2 10075
NE DSU2 17075
NE DSU2 17075
NE DSU2 4030
NE DSU2 4030
NE DSU2 6050
NE DSU2 6050
NW 250-3 QK
357
357 OKA D 300
320
357
/ V2A
/ PA
/ PA
/ PA
5112679 7407 65 8
5112686 7407 66 2
5112617 7407 64 2
Strana
MT3 3ACO
MT3 45
MT3 45
MT3 45 2-1
OKA BA4 3
/ St / FS
U
€/ks
5112730 7407 68 8
381 NW 250-3 RK
381
381 NW 350-3 QK
381 NW 350-3 RK
381
381
MS250-2 3GB3
Cena
/ V2A
MTGE2 1K
MTGE2 2A
MTGE2 2B
MTGE2 2C
MTGE2 2F
207 MTGE2 2LE
209
281
211
283
207
209
281
211
283
č. výr.
MT2 2ACO
MT4 45
MT4 45 2-2
406 MT4 45 2-2
407 MT4 45 3-1
MT4 45 3-1
MT4 45 OKB
KV2 19028
KV2 19028
KV2 19038
KV2 19038
KV2 19038
KV2 19048
KV2 19048
KV2 19048
KV2 25028
KV2 25028
KV2 25038
KV2 25038
KV2 25038
KV2 25048
KV2 25048
KV2 25048
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
307 MT4 45
F
Individuální kód EAN-C 5647589
OKA D 300 R
OKA D 400 R
OKA D 500
OKA D 500 4
OKA D 500 6
OKA D 500 9
OKA D 500 DAT
100-175
100-175
170-245
170-245
40-70
40-70
60-110
60-110
300 800 /
300 800 /
400 800 /
500 800 /
500 400 /
500 400 /
500 400 /
500 400 /
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5093954
5254744
5254751
5245353
5245421
5245445
5245469
5245407
7401 99 7
7425 02 2
7425 02 4
7425 00 6
7425 06 4
7425 08 4
7425 10 2
7425 04 6
€/m
€/ks
242
243
243
243
243
244
244
244
243
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
Seznam podle typů
Typ
OKA D 500 R
OKA D 500 R9
OKA D 600
OKA D 600 4
OKA D 600 6
OKA D 600 9
OKA D 600 DAT
OKA D 600 R
OKA D 600 R9
OKA DG4 300
OKA DG4 400
OKA DG6 400
OKA DG9 400
OKA DGR9 400
OKA FB2 TX
500 800 /
500 400 /
600 800 /
600 400 /
600 400 /
600 400 /
600 400 /
600 800 /
600 400 /
300 800 /
400 800 /
400 800 /
400 800 /
400 800 /
OKA FD
15000 6 / MGUM
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/ FS
/ FS
/ FS
/ FS
/ FS
/ FS
/ FS
/ FS
/ FS
/ FS
/ FS
/ FS
/ FS
/ FS
/ Zn
5245384
5245483
5245360
5245438
5245452
5245476
5245414
5245391
5245490
5094067
5094081
5094128
5094142
5094173
5651574
č. výr.
7425 02 6
7425 12 2
7425 00 8
7425 06 6
7425 08 6
7425 10 4
7425 04 8
7425 02 8
7425 12 4
7402 04 0
7402 04 8
7402 05 6
7402 06 4
7402 06 8
7424 82 1
5245100 7424 82 2
OKA NEVE 110
OKA NEVE 150
OKA NEVE 250
OKA RK 200 15
OKA RK 300 15
OKA RK 400 15
OKA RK 500 15
OKA RK 600 15
110 40-110 / ocel
150 40-150 / ocel
250 40-250 / ocel
200 / V2A / FS
300 / V2A / FS
400 / V2A / FS
500 / V2A
600 / V2A
5434757
5434764
5434795
5245513
5245520
5245537
5245544
5245551
7425 97 0
7425 97 2
7425 97 4
7425 30 0
7425 31 0
7425 32 0
7425 33 0
7425 34 0
OKA2 D 200
OKA2 D 400
OKA2 DAT 200
OKA2 DAT 300
OKA2 DAT 400
200 800 /
400 800 /
200 800 /
300 800 /
400 800 /
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
5093510
5093602
5093640
5093664
5093701
7401 87 0
7401 89 8
7401 90 4
7401 91 2
7401 92 0
2400 86,5 /
2400 96,5 /
2400 106,5 /
2400 116,5 /
2400 126,5 /
2400 136,5 /
2400 16,5 /
2400 26,5 /
2400 36,5 /
2400 46,5 /
2400 56,5 /
2400 66,5 /
2400 76,5 /
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5093817
5093824
5093831
5093848
5093879
5093886
5093893
5093909
5093930
5093947
5093992
5094005
5094012
7401 96 0
7401 96 4
7401 96 8
7401 97 2
7401 97 6
7401 98 0
7401 98 4
7401 98 8
7401 99 2
7401 99 6
7402 00 0
7402 00 4
7402 00 8
OKA2 TW 100
OKA2 TW 110
OKA2 TW 120
OKA2 TW 130
OKA2 TW 140
OKA2 TW 150
OKA2 TW 30
OKA2 TW 40
OKA2 TW 50
OKA2 TW 60
OKA2 TW 70
OKA2 TW 80
OKA2 TW 90
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
OKAD 200 R
200 800 / St / FS
5245377 7425 02 0
OKA-G A 40140 4
OKA-G A 40140 6
OKA-G A 40140 9
OKA-G A 40140 9
OKA-G A 40140R9
OKA-G A 40140R9
OKA-G A 40240 4
OKA-G A 40240 6
OKA-G A 40240 9
OKA-G A 40240R9
400 201 /
400 201 /
400 244 /
400 244 /
400 305 /
400 305 /
400 201 /
400 201 /
400 244 /
400 305 /
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5243953
5243960
5243991
5243991
5244004
5244004
5244011
5244028
5244059
5244066
7424 32 0
7424 32 2
7424 32 4
7424 32 4
7424 32 6
7424 32 6
7424 34 0
7424 34 2
7424 34 4
7424 34 6
200 2400 /
200 2400 /
200 2400 /
200 2400 /
St
St
St
St
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
5242925
5242925
5243298
5243113
7424 00 0
7424 00 0
7424 08 0
7424 04 0
5243816
5243816
5243816
5651291
5651420
7424 28 0
7424 28 0
7424 28 0
7423 95 0
7423 97 0
OKA-G20040140
OKA-G20040140
OKA-G20040140DAT
OKA-G20040140R
OKA-G20040150ES
OKA-G20040150ES
OKA-G20040150ES
OKA-G20040150FBL
OKA-G20040150FBR
200 40-150 / St
200 40-150 / St
200 40-150 / St
200 40-150 / Ocel
200 40-150 / Ocel
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
OKA-G20040240
OKA-G20040240DAT
200 2400 / St / FS
200 2400 / St / FS
5243007 7424 02 0
5243366 7424 10 0
OKA-G20040240ES
OKA-G20040240FBL
OKA-G20040240FBR
200 40-240 / St / FS
200 40-240 / Ocel / FS
200 40-240 / Ocel / FS
5243885 7424 30 0
5651345 7423 96 0
5651482 7423 98 0
OKA-G20040240R
OKA-G30040140
OKA-G30040140
OKA-G30040140D4
OKA-G30040140DAT
OKA-G30040140R
200 2400 /
300 2400 /
300 2400 /
300 2400 /
300 2400 /
300 2400 /
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5243229
5242932
5242932
5243458
5243304
5243120
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
7424 06 0
7424 00 2
7424 00 2
7424 12 0
7424 08 2
7424 04 2
Cena
U
€/ks
€/m
€/ks
€/m
Strana Typ
243
245
243
244
244
244
243
243
245
244
244
244
244
244
241
242
€/m
€/ks
€/m
€/ks
€/m
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
5243823
5243823
5243823
5651307
5651581
Cena
7424 28 2
7424 28 2
7424 28 2
7423 95 2
7423 97 2
300 2400 / St / FS
300 2400 / St / FS
300 2400 / St / FS
5243045 7424 02 2
5243519 7424 14 0
5243397 7424 10 2
OKA-G30040240ES
OKA-G30040240FBL
OKA-G30040240FBR
300 40-240 / St / FS
300 40-240 / Ocel / FS
300 40-240 / Ocel / FS
5243892 7424 30 2
5651352 7423 96 2
5651512 7423 98 2
OKA-G30040240R
OKA-G40040140
OKA-G40040140
OKA-G40040140D4
OKA-G40040140D6
OKA-G40040140D9
OKA-G40040140DAT
OKA-G40040140DR9
OKA-G40040140R
OKA-G40040150ES
OKA-G40040150FBL
OKA-G40040150FBR
OKA-G40040240ES
OKA-G40040240FBL
OKA-G40040240FBR
OKA-G40040240R
OKA-G50040140
OKA-G50040140
OKA-G50040140D4
OKA-G50040140D6
OKA-G50040140D9
OKA-G50040140DAT
243 OKA-G50040140DR9
OKA-G50040140R
230
230
230
259
231
259
230
230
231
231
300 40-150 / St
300 40-150 / St
300 40-150 / St
300 40-150 / Ocel
300 40-150 / Ocel
č. výr.
OKA-G30040240
OKA-G30040240D4
OKA-G30040240DAT
OKA-G40040240
OKA-G40040240D4
OKA-G40040240D6
240 OKA-G40040240D9
240 OKA-G40040240DAT
240 OKA-G40040240DR9
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
€/ks
OKA-G30040150ES
OKA-G30040150ES
OKA-G30040150ES
OKA-G30040150FBL
OKA-G30040150FBR
242
242
242
243
243
243
243 OKA-G40040150ES
243 OKA-G40040150ES
243
243
243
243
243
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
OKA-G50040150ES
OKA-G50040150ES
OKA-G50040150ES
OKA-G50040150FBL
OKA-G50040150FBR
OKA-G50040240
OKA-G50040240D4
OKA-G50040240D6
OKA-G50040240D9
226 OKA-G50040240DAT
258 OKA-G50040240DR9
227
226 OKA-G50040240ES
OKA-G50040240FBL
241 OKA-G50040240FBR
260
262 OKA-G50040240R
242 OKA-G60040140
241 OKA-G60040140
OKA-G60040140D4
226 OKA-G60040140D6
227 OKA-G60040140D9
OKA-G60040140DAT
241 OKA-G60040140DR9
242 OKA-G60040140R
241
OKA-G60040150ES
OKA-G60040150ES
OKA-G60040150ES
OKA-G60040150FBL
OKA-G60040150FBR
226
258
226
227
227
226 OKA-G60040240
OKA-G60040240D4
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5243236
5242949
5242949
5243465
5243571
5243656
5243335
5243717
5243168
7424 06 2
7424 00 4
7424 00 4
7424 12 2
7424 16 2
7424 20 0
7424 08 4
7424 24 0
7424 04 4
400 40-150 / St
400 40-150 / St
400 40-150 / St
400 40-150 / Ocel
400 40-150 / Ocel
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
5243830
5243830
5243830
5651314
5651451
7424 28 4
7424 28 4
7424 28 4
7423 95 4
7423 97 4
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5243052
5243526
5243601
5243687
5243403
5243762
7424 02 4
7424 14 2
7424 18 2
7424 22 0
7424 10 4
7424 26 0
300 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
St
St
St
St
St
St
400 40-240 / St / FS
400 40-240 / Ocel / FS
400 40-240 / Ocel / FS
5243908 7424 30 4
5651369 7423 96 4
5651529 7423 98 4
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5243243
5242987
5242987
5243472
5243588
5243663
5243342
5243724
5243175
7424 06 4
7424 00 6
7424 00 6
7424 12 4
7424 16 4
7424 20 2
7424 08 6
7424 24 2
7424 04 6
500 40-150 / St
500 40-150 / St
500 40-150 / St
500 40-150 / Ocel
500 40-150 / Ocel
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
5243847
5243847
5243847
5651321
5651468
7424 28 6
7424 28 6
7424 28 6
7423 95 6
7423 97 6
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5243069
5243533
5243632
5243694
5243410
5243779
7424 02 6
7424 14 4
7424 18 4
7424 22 2
7424 10 6
7424 26 2
400 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
St
St
St
St
St
St
500 40-240 / St / FS
500 40-240 / Ocel / FS
500 40-240 / Ocel / FS
5243939 7424 30 6
5651406 7423 96 6
5651536 7423 98 6
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5243274
5242994
5242994
5243489
5243595
5243670
5243359
5243755
5243182
7424 06 6
7424 00 8
7424 00 8
7424 12 6
7424 16 6
7424 20 4
7424 08 8
7424 24 6
7424 04 8
600 40-150 / St
600 40-150 / St
600 40-150 / St
600 40-150 / Ocel
600 40-150 / Ocel
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
5243878
5243878
5243878
5651338
5651475
7424 28 8
7424 28 8
7424 28 8
7423 95 8
7423 97 8
500 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
600 2400 / St / FS
600 2400 / St / FS
5243106 7424 02 8
5243540 7424 14 6
UFS
U
€/ks
€/m
€/ks
€/m
€/ks
€/m
€/ks
€/m
€/ks
€/m
€/ks
€/m
€/ks
€/m
OBO
Strana
241
260
262
242
241
226
227
227
241
242
241
226
258
226
227
228
228
227
229
226
241
260
262
242
241
226
227
228
228
227
229
241
242
241
226
258
226
227
228
228
227
229
226
241
260
262
242
241
226
227
228
228
227
229
241
242
241
226
258
226
227
228
228
227
229
226
241
260
262
242
241
226
227
427
Seznam podle typů
Typ
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
OKA-G60040240D6
OKA-G60040240D9
OKA-G60040240DAT
OKA-G60040240DR9
600 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
St
St
St
St
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
5243649
5243700
5243427
5243786
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
č. výr.
7424 18 6
7424 22 4
7424 10 8
7424 26 4
600 40-240 / St / FS
600 40-240 / Ocel / FS
600 40-240 / Ocel / FS
5243946 7424 30 8
5651413 7423 96 8
5651543 7423 98 8
OKA-G60040240R
600 2400 / St / FS
5243281 7424 06 8
OKA-W A 10050 4
OKA-W A 10050 6
OKA-W A 10050 9
OKA-W A 10050R9
OKA-W A 4030 9
OKA-W A 4030 9
OKA-W A 4030R9
OKA-W A 4030R9
OKA-W A 6050 4
OKA-W A 6050 6
OKA-W A 6050 9
OKA-W A 6050R9
400 201 /
400 201 /
100-150 /
400 305 /
400 244 /
400 244 /
400 305 /
400 305 /
400 201 /
400 201 /
400 /
400 305 /
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5245216
5245223
5245230
5245247
5245155
5245155
5245162
5245162
5245179
5245186
5245193
5245209
7424 92 0
7424 92 2
7424 92 4
7424 92 6
7424 88 4
7424 88 4
7424 88 6
7424 88 6
7424 90 0
7424 90 2
7424 90 4
7424 90 6
OKA-W20010050
OKA-W20010050DAT
OKA-W20010050R
OKA-W2004030
OKA-W2004030
OKA-W2004030DAT
OKA-W2004030R
OKA-W2006050
OKA-W2006050DAT
OKA-W2006050R
OKA-W30010050
OKA-W30010050D4
OKA-W30010050DAT
OKA-W30010050R
OKA-W3004030
OKA-W3004030
OKA-W3004030DAT
OKA-W3004030R
OKA-W3006050
OKA-W3006050D4
OKA-W3006050DAT
OKA-W3006050R
OKA-W40010050
OKA-W40010050D4
OKA-W40010050D6
OKA-W40010050D9
OKA-W40010050DAT
OKA-W40010050DR9
OKA-W40010050R
OKA-W4004030
OKA-W4004030
OKA-W4004030D9
OKA-W4004030DAT
OKA-W4004030DR9
OKA-W4004030R
OKA-W4006050
OKA-W4006050D4
OKA-W4006050D6
OKA-W4006050D9
OKA-W4006050D9
OKA-W4006050DAT
OKA-W4006050DR9
OKA-W4006050R
OKA-W50010050
OKA-W50010050D4
OKA-W50010050D6
OKA-W50010050D9
OKA-W50010050DAT
OKA-W50010050DR9
OKA-W50010050R
OKA-W5004030
OKA-W5004030
OKA-W5004030D9
OKA-W5004030DAT
OKA-W5004030DR9
OKA-W5004030R
OKA-W5006050
OKA-W5006050D4
OKA-W5006050D6
OKA-W5006050D9
OKA-W5006050D9
OKA-W5006050DAT
200 2400 /
200 2400 /
200 2400 /
200 2400 /
200 2400 /
200 2400 /
200 2400 /
200 2400 /
200 2400 /
200 2400 /
300 2400 /
300 2400 /
300 2400 /
300 2400 /
300 2400 /
300 2400 /
300 2400 /
300 2400 /
300 2400 /
300 2400 /
300 2400 /
300 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
400 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
500 2400 /
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5244264
5244622
5244479
5244127
5244127
5244523
5244356
5244196
5244578
5244424
5244295
5244714
5244639
5244486
5244134
5244134
5244530
5244363
5244202
5244677
5244585
5244431
5244301
5244721
5244783
5244912
5244646
5245049
5244493
5244141
5244141
5244837
5244547
5244967
5244370
5244233
5244684
5244752
5244868
5244868
5244592
5245018
5244448
5244318
5244738
5244790
5244929
5244653
5245070
5244509
5244172
5244172
5244844
5244554
5244974
5244387
5244240
5244691
5244769
5244899
5244899
5244608
7424 44 0
7424 56 0
7424 50 0
7424 40 0
7424 40 0
7424 52 0
7424 46 0
7424 42 0
7424 54 0
7424 48 0
7424 44 2
7424 62 0
7424 56 2
7424 50 2
7424 40 2
7424 40 2
7424 52 2
7424 46 2
7424 42 2
7424 60 0
7424 54 2
7424 48 2
7424 44 4
7424 62 2
7424 68 2
7424 74 0
7424 56 4
7424 80 0
7424 50 4
7424 40 4
7424 40 4
7424 70 0
7424 52 4
7424 76 0
7424 46 4
7424 42 4
7424 60 2
7424 66 2
7424 72 0
7424 72 0
7424 54 4
7424 78 0
7424 48 4
7424 44 6
7424 62 4
7424 68 4
7424 74 2
7424 56 6
7424 80 2
7424 50 6
7424 40 6
7424 40 6
7424 70 2
7424 52 6
7424 76 2
7424 46 6
7424 42 6
7424 60 4
7424 66 4
7424 72 2
7424 72 2
7424 54 6
OKA-G60040240ES
OKA-G60040240FBL
OKA-G60040240FBR
428
OBO
UFS
Cena
U
€/m
€/ks
€/m
€/ks
€/m
Strana Typ
228
228
227
229
241
242
241
226
238
238
239
239
238
262
239
262
238
238
238
239
233
235
234
233
261
234
233
233
234
234
233
235
235
234
261
233
234
233
233
235
234
234
233
235
236
236
235
237
234
261
233
236
234
236
233
233
235
235
236
236
234
237
234
233
235
236
236
235
237
234
261
233
236
234
236
233
233
235
235
236
236
234
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
7424 78 2
7424 48 6
7424 45 8
7424 62 6
7424 68 6
7424 74 4
7424 56 8
7424 80 4
7424 50 8
7424 40 8
7424 40 8
7424 70 4
7424 52 8
7424 76 4
7424 46 8
7424 42 8
7424 60 6
7424 66 6
7424 72 4
7424 72 4
7424 54 8
7424 78 4
7424 48 8
OKB AE 25085
OKB DSD 250
250 93 / Ocel / FS
/ Ocel / FS
5699583 7403 83 0
5699637 7403 84 5
OKB E 21085
210 93 / Ocel / FS
5699545 7403 81 0
OKB TW 85
OKB U 25085 BL
OKB V 210
OKB V 250
RK M2 10
RK M2 15
RK M2 20
RK M2 25
RK M3 10
RK M3 15
RK M3 20
RK M3 25
RK NEV 110
RK NEV 110
RK NEV 110
RK NEV 110
RK NEV 150
RK NEV 150
RK NEV 150
RK NEV 150
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5245025
5244455
5244325
5244745
5244806
5244950
5244660
5245087
5244516
5244189
5244189
5244851
5244561
5244981
5244417
5244257
5244707
5244776
5244905
5244905
5244615
5245032
5244462
500 2400 /
500 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
600 2400 /
250 85-125 /
250 93 /
/
250 93 /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
č. výr.
OKA-W5006050DR9
OKA-W5006050R
OKA-W60010050
OKA-W60010050D4
OKA-W60010050D6
OKA-W60010050D9
OKA-W60010050DAT
OKA-W60010050DR9
OKA-W60010050R
OKA-W6004030
OKA-W6004030
OKA-W6004030D9
OKA-W6004030DAT
OKA-W6004030DR9
OKA-W6004030R
OKA-W6006050
OKA-W6006050D4
OKA-W6006050D6
OKA-W6006050D9
OKA-W6006050D9
OKA-W6006050DAT
OKA-W6006050DR9
OKA-W6006050R
OKB ES 25085
OKB IE 25085
OKB IT
OKB TS 25085
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
Individuální kód EAN-C 5647589
FS
FS
FS
FS
5699569
5699576
5699699
5699590
7403 82 0
7403 82 5
7403 85 0
7403 83 5
240 / Ocel / FS
250 93 / Ocel / FS
5699606 7403 84 0
5699552 7403 81 5
/ Ocel / FS
/ Ocel / FS
5699712 7403 86 0
5699705 7403 85 5
324 288 /
324 288 /
324 288 /
324 288 /
424 388 /
424 388 /
424 388 /
424 388 /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
U
€/m
€/ks
€/m
€/ks
€/m
€/ks
Strana
237
234
233
235
236
236
235
237
234
261
233
236
234
236
233
233
235
235
236
236
234
237
234
248
249
248
248
248
249
248
249
248
249
249
5105640
5105657
5105664
5105695
5105725
5105756
5105763
5105770
7405 84 4
7405 84 8
7405 85 2
7405 85 6
7405 86 8
7405 87 2
7405 87 6
7405 88 0
318
318
318
318
318
318
318
318
G
G
G
G
G
G
G
G
5108221
5108221
5108221
5108221
5108238
5108238
5108238
5108238
7406 39 4
7406 39 4
7406 39 4
7406 39 4
7406 39 8
7406 39 8
7406 39 8
7406 39 8
322
325
343
345
322
325
343
345
CuZn
CuZn
CuZn
CuZn
CuZn
CuZn
CuZn
CuZn
St
St
St
St
St
St
St
St
Cena
RK SL1 V2 20
RK SL1 V2 25
RK SL1 V2 30
RK SL1 V2 40
RK SL1 V3 20
RK SL1 V3 25
RK SL1 V3 30
RK SL1 V3 40
RK SL2 V2 20
RK SL2 V2 25
RK SL2 V2 30
RK SL2 V2 40
RK SL2 V3 20
RK SL2 V3 25
RK SL2 V3 30
RK SL2 V3 40
324 288 /
324 288 /
324 288 /
324 288 /
424 388 /
424 388 /
424 388 /
424 388 /
324 288 /
324 288 /
324 288 /
324 288 /
424 388 /
424 388 /
424 388 /
424 388 /
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
5105824
5105831
5105848
5105886
5105893
5105909
5105930
5105954
5105961
5105992
5106005
5106029
5106050
5106067
5106074
5106111
7405 89 2
7405 89 6
7405 90 0
7405 90 8
7405 91 2
7405 91 6
7405 92 0
7405 92 8
7405 93 2
7405 93 6
7405 94 0
7405 94 8
7405 95 2
7405 95 6
7405 96 0
7405 96 8
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
RK V2 10
RK V2 15
RK V2 20
RK V2 25
RK V3 10
RK V3 15
RK V3 20
RK V3 25
324 288 /
324 288 /
324 288 /
324 288 /
424 388 /
424 388 /
424 388 /
424 388 /
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
5106258
5106265
5106302
5106319
5106388
5106425
5106432
5106449
7406 00 0
7406 00 4
7406 00 8
7406 01 2
7406 02 8
7406 03 2
7406 03 6
7406 04 0
318
318
318
318
318
318
318
318
5107026 7406 15 2
319
RKF 2M2 10
324 288 / CuZn
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
Seznam podle typů
Typ
Rozměry/barva/růz.
č. výr.
Cena
U
€/ks
Strana Typ
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
340
340
340
340
340
340
340
340
341
341
341
341
341
341
341
341
5107033
5107040
5107088
5107095
5107101
5107149
5107156
5107262
5107279
5107286
5106548
5106555
5106562
5106616
5106623
5106661
5106678
5106722
5106739
5106746
5106784
5106807
5106845
5106852
5106869
5106913
7406 15 6
7406 16 0
7406 16 4
7406 16 8
7406 17 2
7406 17 6
7406 18 0
7406 20 0
7406 20 4
7406 20 8
7406 05 6
7406 06 0
7406 06 4
7406 07 2
7406 07 6
7406 08 0
7406 08 4
7406 09 2
7406 09 6
7406 10 0
7406 10 4
7406 11 2
7406 11 6
7406 12 0
7406 12 4
7406 13 2
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
5107323
5107330
5107347
5107385
5107392
7406 21 2
7406 21 6
7406 22 0
7406 22 4
7406 22 8
319
319
319
319
319
RKFN 4 MS 20
RKFN 4 MS 25
RKFN 4 VMSL1N 15
RKFN 4 VMSL1N 20
RKFN 4 VS 20
RKFN 4 VS 25
RKFN 9 MS 20
RKFN 9 MS 25
RKFN 9 VMSL1N 16
RKFN 9 VMSL1N 21
RKFN 9 VS 20
RKFN 9 VS 25
RKFN UZD3 4 MS20
RKFN UZD3 4 MS25
RKFN UZD3 4 VS20
RKFN UZD3 4 VS25
RKFN UZD3 9 MS20
RKFN UZD3 9 MS25
RKFNUZD3 9 VS20
RKFNUZD3 9 VS25
/ CuZn
/ CuZn
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ CuZn
/ CuZn
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
90 / CuZn
95 / CuZn
90 / V2A
95 / V2A
90 / CuZn
95 / CuZn
90 / V2A
95 / V2A
5107408
5107446
5483397
5483403
5107453
5107460
5107507
5107514
5483410
5483427
5107521
5107569
5432159
5432166
5432135
5432142
5432210
5432227
5432173
5432180
7406 23 2
7406 23 6
7406 24 5
7406 24 6
7406 24 0
7406 24 4
7406 24 8
7406 25 2
7406 26 1
7406 26 2
7406 25 6
7406 26 0
7410 30 1
7410 30 5
7410 29 2
7410 29 6
7410 31 9
7410 32 3
7410 31 0
7410 31 4
322
322
344
344
322
322
322
322
344
344
322
322
328
328
328
328
329
329
329
329
RKFR 4 M 20
RKFR 4 M 25
RKFR 4 SL2 V2 20
RKFR 4 SL2 V2 25
RKFR 4 V 20
RKFR 4 V 25
RKFR 7 M 20
RKFR 7 M 25
RKFR 7 SL2 V2 20
RKFR 7 SL2 V2 25
RKFR 7 V 20
RKFR 7 V 25
RKFR 9 M 20
RKFR 9 M 25
RKFR 9 SL2 V2 20
RKFR 9 SL2 V2 25
RKFR 9V 20
RKFR 9V 25
RKFRNUZD3R4MS20
RKFRNUZD3R4MS25
RKFRNUZD3R4VS20
RKFRNUZD3R4VS25
RKFRNUZD3R7MS20
RKFRNUZD3R7MS25
RKFRNUZD3R7VS20
RKFRNUZD3R7VS25
RKFRNUZD3R9MS20
RKFRNUZD3R9MS25
RKFRNUZD3R9VS20
RKFRNUZD3R9VS25
/ CuZn
/ CuZn
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ CuZn
/ CuZn
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ CuZn
/ CuZn
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
94 / CuZn
94 / CuZn
94 / V2A
94 / V2A
94 / CuZn
94 / CuZn
94 / V2A
94 / V2A
94 / CuZn
94 / CuZn
94 / V2A
94 / V2A
5107637
5107644
5107699
5107705
5107743
5107750
5107767
5107798
5107804
5107811
5107828
5107866
5107873
5107880
5107989
5107996
5108009
5108047
5432609
5432630
5432586
5432593
5432661
5432708
5432647
5432654
5432739
5432746
5432715
5432722
7406 27 6
7406 28 0
7406 28 8
7406 29 2
7406 29 6
7406 30 0
7406 30 4
7406 30 8
7406 31 2
7406 31 6
7406 32 0
7406 32 4
7406 32 8
7406 33 2
7406 34 8
7406 35 2
7406 35 6
7406 36 0
7410 47 6
7410 48 0
7410 46 7
7410 47 1
7410 49 4
7410 49 8
7410 48 5
7410 48 9
7410 51 2
7410 51 6
7410 50 3
7410 50 7
325
325
342
342
324
324
325
325
342
342
325
325
325
325
342
342
325
325
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
RKF 2M2 15
RKF 2M2 20
RKF 2M2 25
RKF 2M3 10
RKF 2M3 15
RKF 2M3 20
RKF 2M3 25
RKF 2V2 10
RKF 2V2 15
RKF 2V2 20
RKF SL1 V2 20
RKF SL1 V2 25
RKF SL1 V2 30
RKF SL1 V2 40
RKF SL1 V3 20
RKF SL1 V3 25
RKF SL1 V3 30
RKF SL1 V3 40
RKF SL2 V2 20
RKF SL2 V2 25
RKF SL2 V2 30
RKF SL2 V2 40
RKF SL2 V3 20
RKF SL2 V3 25
RKF SL2 V3 30
RKF SL2 V3 40
RKF2V2 25
RKF2V3 10
RKF2V3 15
RKF2V3 20
RKF2V3 25
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
EAN-C.
RKN 4 MS 20
324 288 / CuZn
324 288 / CuZn
324 288 / CuZn
424 388 / CuZn
424 388 / CuZn
424 388 / CuZn
424 388 / CuZn
324 288 / V2A
324 288 / V2A
324 288 / V2A
324 288 / V2A
324 288 / V2A
324 288 / V2A
324 288 / V2A
424 388 / V2A
424 388 / V2A
424 388 / V2A
424 388 / V2A
324 288 / V2A
324 288 / V2A
324 288 / V2A
324 288 / V2A
424 388 / V2A
424 388 / V2A
424 388 / V2A
424 388 / V2A
324 288 /
424 388 /
424 388 /
424 388 /
424 388 /
/ CuZn
5108054 7406 36 4
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
Rozměry/barva/růz.
RKN 4 MS 25
RKN 4 VMSL1N 15
RKN 4 VMSL1N 20
RKN 4 VS 20
RKN 4 VS 25
RKN 9 MS 20
RKN 9 MS 25
RKN 9 VMSL1N 16
RKN 9 VMSL1N 21
RKN 9 VS 20
RKN 9 VS 25
RKN UZD3 4MS20
RKN UZD3 4MS25
RKN UZD3 4VS20
RKN UZD3 4VS25
RKN UZD3 9MS20
RKN UZD3 9MS25
RKN UZD3 9VS20
RKN UZD3 9VS25
RKR 4 SL2 V2 20
RKR 4 SL2 V2 25
RKR 4M 20
RKR 4M 25
RKR 4V 20
RKR 4V 25
RKR 7 SL2 V2 20
RKR 7 SL2 V2 25
RKR 7M 20
RKR 7M 25
RKR 7V 20
RKR 7V 25
RKR 9 SL2 V2 20
RKR 9 SL2 V2 25
RKR 9M 20
RKR 9M 25
RKR 9V 20
RKR 9V 25
RKRNUZD3R4MS20
RKRNUZD3R4MS25
RKRNUZD3R4VS20
RKRNUZD3R4VS25
RKRNUZD3R7MS20
RKRNUZD3R7MS25
RKRNUZD3R7VS20
RKRNUZD3R7VS25
RKRNUZD3R9MS20
RKRNUZD3R9MS25
RKRNUZD3R9VS20
RKRNUZD3R9VS25
RKS 2M2 15
RKS 2M2 20
RKS 2M2 25
RKS 2V2 15
RKS 2V2 20
RKS 2V2 25
RKS M3 15
RKS M3 20
RKS M3 25
RKS NV 9 20
RKS NV 9 25
RKS R4 M20
RKS R4 M25
RKS R4 V20
RKS R4 V25
RKS R7 M20
RKS R7 M25
RKS R7 V20
RKS R7 V25
RKS R9 M20
RKS R9 M25
RKS R9 V20
RKS R9 V25
RKS V3 15
RKS V3 20
RKS V3 25
RKSN 4 MS 20
RKSN 4 MS 25
RKSN 4 VS 20
RKSN 4 VS 25
RKSN 9 MS 20
RKSN 9 MS 25
321 RKSN UZD3 4MS20
EAN-C.
č. výr.
Cena
U
€/ks
Strana
321
344
344
321
321
321
321
344
344
321
321
327
327
327
327
327
327
327
327
/ CuZn
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ CuZn
/ CuZn
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
90 / CuZn
95 / CuZn
90 / V2A
95 / V2A
90 / CuZn
95 / CuZn
90 / V2A
95 / V2A
5108061
5483458
5483465
5108108
5108115
5108122
5108160
5483472
5483489
5108177
5108184
5431978
5431985
5431954
5431961
5432012
5432029
5431992
5432005
7406 36 8
7406 37 5
7406 37 6
7406 37 0
7406 37 4
7406 37 8
7406 38 2
7406 39 1
7406 39 2
7406 38 6
7406 39 0
7410 20 9
7410 21 3
7410 20 0
7410 20 4
7410 22 7
7410 23 1
7410 21 8
7410 22 2
/ V2A
/ V2A
/ CuZn
/ CuZn
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ CuZn
/ CuZn
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ CuZn
/ CuZn
/ V2A
/ V2A
5108337
5108344
5108290
5108306
5108351
5108368
5108412
5108429
5108399
5108405
5108450
5108467
5108528
5108535
5108474
5108481
5108542
5108573
7406 42 2
7406 42 6
7406 41 4
7406 41 8
7406 43 0
7406 43 4
7406 44 6
7406 45 0
7406 43 8
7406 44 2
7406 45 4
7406 45 8
7406 47 4
7406 47 8
7406 46 2
7406 46 6
7406 48 2
7406 48 6
342
342
323
323
323
323
342
342
323
323
323
323
342
342
323
323
323
323
94 / CuZn
94 / CuZn
94 / V2A
94 / V2A
94 / CuZn
94 / CuZn
94 / V2A
94 / V2A
94 / CuZn
94 / CuZn
94 / V2A
94 / V2A
5432289
5432296
5432234
5432241
5432326
5432333
5432302
5432319
5432364
5432395
5432340
5432357
7410 34 7
7410 35 1
7410 33 8
7410 34 2
7410 36 5
7410 36 9
7410 35 6
7410 36 0
7410 38 4
7410 38 8
7410 37 4
7410 37 9
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
324 288 / CuZn
324 288 / CuZn
324 288 / CuZn
324 288 / V2A
324 288 / V2A
324 288 / V2A
424 388 / CuZn
424 388 / CuZn
424 388 / CuZn
/ V2A
/ V2A
/ CuZn
/ CuZn
/ V2A
/ V2A
/ CuZn
/ CuZn
/ V2A
/ V2A
/ CuZn
/ CuZn
/ V2A
/ V2A
424 388 / V2A
424 388 / V2A
424 388 / V2A
5108764
5108771
5108788
5108795
5108801
5108818
5108634
5108641
5108658
5109006
5109051
5109068
5109075
5109082
5109112
5109136
5109143
5109174
5109181
5109204
5109235
5109242
5109259
5108719
5108726
5108757
7406 53 8
7406 54 2
7406 54 6
7406 55 0
7406 55 4
7406 55 8
7406 50 2
7406 50 6
7406 51 0
7406 59 8
7406 60 2
7406 60 6
7406 61 0
7406 61 4
7406 61 8
7406 62 6
7406 63 0
7406 63 4
7406 63 8
7406 64 6
7406 65 0
7406 65 4
7406 65 8
7406 52 6
7406 53 0
7406 53 4
318
318
318
318
318
318
319
319
319
321
321
324
324
323
323
324
324
324
324
324
324
324
324
319
319
319
/ CuZn
/ CuZn
/ V2A
/ V2A
/ CuZn
/ CuZn
90 / CuZn
5108825
5108863
5108870
5108887
5108924
5108931
5432050
7406 56 2
7406 56 6
7406 57 0
7406 57 4
7406 57 8
7406 58 2
7410 25 5
321
321
321
321
322
322
328
UFS
OBO
429
Seznam podle typů
Typ
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
č. výr.
RKSN UZD3 4MS25
RKSN UZD3 4VS20
RKSN UZD3 4VS25
RKSN UZD3 9MS20
RKSN UZD3 9MS25
RKSN UZD3 9VS20
RKSN UZD3 9VS25
95 / CuZn
90 / V2A
95 / V2A
90 / CuZn
95 / CuZn
90 / V2A
95 / V2A
5432067
5432036
5432043
5432111
5432128
5432098
5432104
7410 25 9
7410 24 6
7410 25 0
7410 27 3
7410 27 7
7410 26 4
7410 26 8
RKSRNUZD3R4MS20
RKSRNUZD3R4MS25
RKSRNUZD3R7MS20
RKSRNUZD3R7MS25
RKSRNUZD3R7VS20
RKSRNUZD3R7VS25
RKSRNUZD3R9MS20
RKSRNUZD3R9MS25
RKSRNUZD3R9VS20
RKSRNUZD3R9VS25
94 / CuZn
94 / CuZn
94 / CuZn
94 / CuZn
94 / V2A
94 / V2A
94 / CuZn
94 / CuZn
94 / V2A
94 / V2A
5432425
5432456
5432487
5432517
5432463
5432470
5432548
5432579
5432524
5432531
7410 41 2
7410 41 6
7410 43 0
7410 43 4
7410 42 1
7410 42 5
7410 44 8
7410 45 2
7410 43 9
7410 44 3
S2 19028
S2 19038
S2 19048
80 110 / St / FS
80 110 / St / FS
80 110 / St / FS
5089254 7400 30 0
5089261 7400 30 4
5089278 7400 30 8
Cena
U
€/ks
Strana Typ
328
327
327
328
328
328
328
SES 19047
SES 19047
SES 25027
SES 25027
SES 25037
SES 25037
SES 25047
SES 25047
331 SES 35027
331 SES 35037
331 SES 35047
331
331 SG TW
331
331 SG1
331
331 SG2
331
€/m
SG3
206 SGH 50
208
210 SH80 1019
SH80 7011
SH80 8014
SH80 9011
SH80 T 1019
SH80 T 7011
SH80 T 8014
SH80 T 9011
S2 25028
S2 25038
S2 25048
110 140 / St / FS
110 140 / St / FS
110 140 / St / FS
5089285 7400 31 2
5089315 7400 31 6
5089322 7400 32 0
206
208
210
S3 25028
S3 25038
S3 25048
90 70 / St / FS
90 70 / St / FS
90 70 / St / FS
5089339 7400 32 4
5089346 7400 32 8
5089377 7400 33 2
206
208
210
S3 35028
S3 35038
S3 35048
120 110 / St / FS
120 110 / St / FS
120 110 / St / FS
5089384 7400 33 6
5089391 7400 34 0
5089407 7400 34 4
206 SHF80 30 9011
208 SHF80 30M 9011
210
S990-AF1 RW
S990-AF2 RW
S990-AF3 RW
S990-AFB1 RW
S990-AFB2 RW
S990-AFB3 RW
SAK 1019
SAK 7011
SAK 8014
SAK 9011
SAK MS
SAK V2A
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
PC
PC
PC
PC
PC
PC
šedobéžová / PA
šedá / PA
hnědá / PA
grafitově černá / PA
/ CuZn
/ V2A
5120957
5121084
5121244
5121022
5121183
5121305
5113683
5113645
5113690
5113676
5113706
5113737
6107 00 2
6107 10 2
6107 20 2
6107 05 2
6107 15 2
6107 25 2
7407 98 4
7407 97 6
7407 98 8
7407 98 0
7407 99 2
7407 99 6
D
€/ks
U
5098614
5098621
5098638
5098645
5098676
7403 92 2
7403 92 4
7403 92 8
7403 93 2
7403 93 6
272
274
270
272
274
SEG2 19027
SEG2 19037
SEG2 19047
SEG2 25027
SEG2 25037
SEG2 25047
190 2400 /
190 2400 /
190 2400 /
250 2400 /
250 2400 /
250 2400 /
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5098683
5098690
5098706
5098737
5098744
5098751
7403 94 0
7403 94 4
7403 94 8
7403 95 2
7403 95 6
7403 96 0
270
272
274
270
272
274
SEG3 19037
SEG3 19047
SEG3 25027
SEG3 25037
190 2400 /
190 2400 /
250 2400 /
250 2400 /
St
St
St
St
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
5098768
5098799
5098805
5098812
7403 96 4
7403 96 8
7403 97 2
7403 97 6
272
274
270
272
OBO
UFS
/ PA
5303763 7429 16 4
353
6020652 7368 59 3
335
5113850
5113812
5113867
5113829
5113928
5113881
5113935
5113911
7408 02 8
7408 02 0
7408 03 2
7408 02 4
7408 04 8
7408 04 0
7408 05 2
7408 04 4
373
373
373
373
373
373
373
373
5113973 7408 06 0
5113942 7408 05 6
5113980 7408 06 4
373
373
373
394
394
394
394
394
šedobéžová /
šedá /
hnědá /
grafitově černá /
šedobéžová /
šedá /
hnědá /
grafitově černá /
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
šedobéžová / PA
grafitově černá / PA
grafitově černá / PA
6117 04 9
6117 06 0
6117 07 1
6117 04 5
6117 04 5
6117 04 5
FS
FS
FS
FS
FS
430
352
6213139
6213191
6213436
6459131
6459131
6459131
/
/
/
/
/
7403 98 0
7403 98 0
7403 98 4
7403 98 4
5303725 7429 16 2
PC
PC
PC
PC
PC
PC
St
St
St
St
St
5098829
5098829
5098850
5098850
/ PA
hliníková /
hliníková /
hliníková /
mátově zelená /
mátově zelená /
mátově zelená /
190 2400 /
190 2400 /
250 2400 /
250 2400 /
250 2400 /
FS
FS
FS
FS
352
SKS-D3 AL1
SKS-D3 AL2
SKS-D3 AL3
SKS-D3 MZGN1
SKS-D3 MZGN1
SKS-D3 MZGN1
SE3 19037
SE3 19047
SE3 25027
SE3 25037
SE3 25047
/
/
/
/
5303718 7429 16 0
SKS-D0 MZGN1
SKS-D0 MZGN1
SKS-D0 MZGN2
SKS-D0 MZGN2
SKS-D0 MZGN2
SKS-D0 MZGN3
SKS-D0 MZGN3
SKS-D0 MZGN3
SKS-D0 ROR1
SKS-D0 ROR1
SKS-D0 ROR1
SKS-D0 ROR2
SKS-D0 ROR2
SKS-D0 ROR2
SKS-D0 ROR3
SKS-D0 ROR3
SKS-D0 ROR3
SKS-D0 RW1
SKS-D0 RW1
SKS-D0 RW1
SKS-D0 RW2
SKS-D0 RW2
SKS-D0 RW2
SKS-D0 RW3
SKS-D0 RW3
SKS-D0 RW3
SKS-D0 SRO1
SKS-D0 SRO1
SKS-D0 SRO1
SKS-D0 SRO2
SKS-D0 SRO2
SKS-D0 SRO2
SKS-D0 SRO3
SKS-D0 SRO3
SKS-D0 SRO3
7403 90 0
7403 90 4
7403 90 8
7403 91 2
7403 91 6
7403 92 0
270
272
274
270
272
274
206
270
208
272
210
274
206
270
208
272
210
274
206
208
210
/ PA
6117 20 0
6117 00 5
6117 00 5
6117 00 5
6117 01 6
6117 01 6
6117 01 6
6117 02 7
6117 02 7
6117 02 7
6117 00 3
6117 00 3
6117 00 3
6117 01 4
6117 01 4
6117 01 4
6117 02 5
6117 02 5
6117 02 5
6117 00 1
6117 00 1
6117 00 1
6117 01 2
6117 01 2
6117 01 2
6117 02 3
6117 02 3
6117 02 3
6117 00 7
6117 00 7
6117 00 7
6117 01 8
6117 01 8
6117 01 8
6117 02 9
6117 02 9
6117 02 9
5098515
5098522
5098553
5098560
5098577
5098584
Strana
353
5008866
6458530
6458530
6458530
6458837
6458837
6458837
6458950
6458950
6458950
6458356
6458356
6458356
6458653
6458653
6458653
6645077
6645077
6645077
6458295
6458295
6458295
6518531
6518531
6518531
6458899
6458899
6458899
6458592
6458592
6458592
6471072
6471072
6471072
6597376
6597376
6597376
FS
FS
FS
FS
FS
FS
U
€/ks
5303770 7429 17 0
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
334
334
334
334
334
334
Cena
/ PA
čistě bílá /
mátově zelená /
mátově zelená /
mátově zelená /
mátově zelená /
mátově zelená /
mátově zelená /
mátově zelená /
mátově zelená /
mátově zelená /
oranžová /
oranžová /
oranžová /
oranžová /
oranžová /
oranžová /
oranžová /
oranžová /
oranžová /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
červená /
červená /
červená /
červená /
červená /
červená /
červená /
červená /
červená /
/
/
/
/
/
/
St
St
St
St
7403 98 8
7403 98 8
7404 00 2
7404 00 2
7404 00 6
7404 00 6
7404 01 0
7404 01 0
7404 01 4
7404 01 8
7404 02 2
7425 60 0
7404 41 2
7404 40 0
7404 40 4
7404 40 8
St
St
St
St
St
St
190 27 /
190 27 /
190 37 /
190 37 /
5098867
5098867
5098874
5098874
5098881
5098881
5098911
5098911
5098928
5098935
5098942
5246435
5099901
5099871
5099888
5099895
190 2400 /
190 2400 /
190 2400 /
250 2400 /
250 2400 /
250 2400 /
SES 19027
SES 19027
SES 19037
SES 19037
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
PS
PS
PS
PS
PS
SE2 19027
SE2 19037
SE2 19047
SE2 25027
SE2 25037
SE2 25047
€/ks
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
201 /
245 /
215 /
275 /
305 /
221
€/m
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
č. výr.
SK HB 201X201
SK HB 245X245
SK HB R215
365 SK HB R275
365 SK HB R305
365
365
365 SKS-CH0 RW1
365 SKS-D0 MZGN1
5431886 7410 16 0
SE UZD3
SHF80 30 1019
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
190 48 /
190 48 /
250 27 /
250 27 /
250 37 /
250 37 /
250 48 /
250 48 /
350 27 /
350 37 /
350 48 /
Individuální kód EAN-C 5647589
D
L
400
265
312
398
266
313
398
266
313
398
265
312
398
266
313
398
266
313
398
265
312
398
266
313
398
266
313
398
265
312
398
266
313
398
266
313
398
398
398
398
255
266
313
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
Seznam podle typů
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Typ
Rozměry/barva/růz.
EAN-C.
č. výr.
SKS-D3 MZGN1
SKS-D3 MZGN1
SKS-D3 MZGN2
SKS-D3 MZGN2
SKS-D3 MZGN2
SKS-D3 MZGN2
SKS-D3 MZGN2
SKS-D3 MZGN3
SKS-D3 MZGN3
SKS-D3 MZGN3
SKS-D3 MZGN3
SKS-D3 MZGN3
SKS-D3 ROR1
SKS-D3 ROR1
SKS-D3 ROR1
SKS-D3 ROR1
SKS-D3 ROR1
SKS-D3 ROR2
SKS-D3 ROR2
SKS-D3 ROR2
SKS-D3 ROR2
SKS-D3 ROR2
SKS-D3 ROR3
SKS-D3 ROR3
SKS-D3 ROR3
SKS-D3 ROR3
SKS-D3 ROR3
SKS-D3 RW1
SKS-D3 RW1
SKS-D3 RW1
SKS-D3 RW1
SKS-D3 RW1
SKS-D3 RW2
SKS-D3 RW2
SKS-D3 RW2
SKS-D3 RW2
SKS-D3 RW2
SKS-D3 RW3
SKS-D3 RW3
SKS-D3 RW3
SKS-D3 RW3
SKS-D3 RW3
SKS-D3 SRO1
SKS-D3 SRO1
SKS-D3 SRO1
SKS-D3 SRO1
SKS-D3 SRO1
SKS-D3 SRO2
SKS-D3 SRO2
SKS-D3 SRO2
SKS-D3 SRO2
SKS-D3 SRO2
SKS-D3 SRO3
SKS-D3 SRO3
SKS-D3 SRO3
SKS-D3 SRO3
SKS-D3 SRO3
mátově zelená /
mátově zelená /
mátově zelená /
mátově zelená /
mátově zelená /
mátově zelená /
mátově zelená /
mátově zelená /
mátově zelená /
mátově zelená /
mátově zelená /
mátově zelená /
oranžová /
oranžová /
oranžová /
oranžová /
oranžová /
oranžová /
oranžová /
oranžová /
oranžová /
oranžová /
oranžová /
oranžová /
oranžová /
oranžová /
oranžová /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
červená /
červená /
červená /
červená /
červená /
červená /
červená /
červená /
červená /
červená /
červená /
červená /
červená /
červená /
červená /
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
6459131
6459131
6459674
6459674
6459674
6459674
6459674
6459971
6459971
6459971
6459971
6459971
6459070
6459070
6459070
6459070
6459070
6459612
6459612
6459612
6459612
6459612
6459858
6459858
6459858
6459858
6459858
6459018
6459018
6459018
6459018
6459018
6459551
6459551
6459551
6459551
6459551
6459797
6459797
6459797
6459797
6459797
6459377
6459377
6459377
6459377
6459377
6459735
6459735
6459735
6459735
6459735
6460038
6460038
6460038
6460038
6460038
6117 04 5
6117 04 5
6117 05 6
6117 05 6
6117 05 6
6117 05 6
6117 05 6
6117 06 7
6117 06 7
6117 06 7
6117 06 7
6117 06 7
6117 04 3
6117 04 3
6117 04 3
6117 04 3
6117 04 3
6117 05 4
6117 05 4
6117 05 4
6117 05 4
6117 05 4
6117 06 5
6117 06 5
6117 06 5
6117 06 5
6117 06 5
6117 04 1
6117 04 1
6117 04 1
6117 04 1
6117 04 1
6117 05 2
6117 05 2
6117 05 2
6117 05 2
6117 05 2
6117 06 3
6117 06 3
6117 06 3
6117 06 3
6117 06 3
6117 04 7
6117 04 7
6117 04 7
6117 04 7
6117 04 7
6117 05 8
6117 05 8
6117 05 8
6117 05 8
6117 05 8
6117 06 9
6117 06 9
6117 06 9
6117 06 9
6117 06 9
SKS-DK0 RW1
SKS-DKE0 RW1
SKS-DS3 AL2
SKS-DS3 AL2
SKS-DS3 AL3
SKS-DS3 AL3
SKS-DS3 MZGN2
SKS-DS3 MZGN2
SKS-DS3 MZGN3
SKS-DS3 MZGN3
SKS-DS3 ROR2
SKS-DS3 ROR2
SKS-DS3 ROR3
SKS-DS3 ROR3
SKS-DS3 RW2
SKS-DS3 RW2
SKS-DS3 RW3
SKS-DS3 RW3
SKS-DS3 SRO2
SKS-DS3 SRO2
SKS-DS3 SRO3
SKS-DS3 SRO3
SKS-DS3 SWGR3
SKS-DS3 SWGR3
SKS-F0 MZGN1
SKS-F0 MZGN2
SKS-F0 MZGN3
SKS-F0 ROR1
čistě bílá /
čistě bílá /
hliníková /
hliníková /
hliníková /
hliníková /
mátově zelená /
mátově zelená /
mátově zelená /
mátově zelená /
oranžová /
oranžová /
oranžová /
oranžová /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
červená /
červená /
červená /
červená /
černošedý /
černošedý /
mátově zelená /
mátově zelená /
mátově zelená /
oranžová /
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
5462231
5616016
5437987
5437987
5670919
5670919
5437949
5437949
5670889
5670889
5437932
5437932
5670872
5670872
5437925
5437925
5670865
5670865
5437970
5437970
5670896
5670896
5670902
5670902
6460212
6188956
6189373
6460151
6117 20 2
6117 20 3
6117 08 2
6117 08 2
6119 86 0
6119 86 0
6117 07 8
6117 07 8
6119 85 4
6119 85 4
6117 07 6
6117 07 6
6119 85 2
6119 85 2
6117 07 4
6117 07 4
6119 85 0
6119 85 0
6117 08 0
6117 08 0
6119 85 6
6119 85 6
6119 85 8
6119 85 8
6117 10 6
6117 11 5
6117 12 7
6117 10 4
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
Cena
L
€/ks
D
Strana Typ
353
398
255
266
313
353
398
255
266
313
353
398
255
266
313
353
398
255
266
313
353
398
255
266
313
353
398
255
266
313
353
398
255
266
313
353
398
255
266
313
353
398
255
266
313
353
398
255
266
313
353
398
255
266
313
353
398
401
401
250
386
250
386
250
386
250
386
250
386
250
386
250
386
250
386
250
386
250
386
250
386
399
399
399
399
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
č. výr.
Cena
D
€/ks
Strana
399
399
399
399
399
399
399
399
oranžová /
oranžová /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
červená /
červená /
červená /
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
6460458
6189311
6460090
6460335
6189076
6460274
6189014
6189618
6117 11 3
6117 12 5
6117 10 2
6117 11 1
6117 12 3
6117 10 8
6117 11 7
6117 12 9
SKS-F3 AL1
SKS-F3 AL2
SKS-F3 AL3
SKS-F3 MZGN1
SKS-F3 MZGN2
SKS-F3 MZGN3
SKS-F3 ROR1
SKS-F3 ROR2
SKS-F3 ROR3
SKS-F3 RW1
SKS-F3 RW2
SKS-F3 RW3
SKS-F3 SRO1
SKS-F3 SRO2
SKS-F3 SRO3
hliníková /
hliníková /
hliníková /
mátově zelená /
mátově zelená /
mátově zelená /
oranžová /
oranžová /
oranžová /
čistě bílá /
čistě bílá /
čistě bílá /
červená /
červená /
červená /
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
6213856
6213917
6213979
6287291
6637218
6461356
6189854
6538690
6461233
6189793
6460632
6461110
6287536
6461059
6461530
6117 14 8
6117 15 9
6117 17 0
6117 14 4
6117 15 5
6117 16 6
6117 14 2
6117 15 3
6117 16 4
6117 14 0
6117 15 1
6117 16 2
6117 14 6
6117 15 7
6117 16 8
SKS-FC0 SRO1
SKS-FC0 SRO2
SKS-FC0 SRO3
SKS-FC3 SRO1
SKS-FC3 SRO2
SKS-FC3 SRO3
červená /
červená /
červená /
červená /
červená /
červená /
PC
PC
PC
PC
PC
PC
5364184
5364252
5364368
5364436
5364504
5364597
6106 67 7
6106 68 7
6106 69 7
6106 70 7
6106 71 7
6106 72 7
šedobéžová /
šedá /
hnědá /
grafitově černá /
PA
PA
PA
PA
5098997
5098973
5098980
5099000
7404 03 4
7404 02 6
7404 03 0
7404 03 8
STA-SKS S1 SW
STA-SKS SU1 SW
STA-SKS SU1 W
černá 5438090
černá 5670933
bílá 5670940
6117 19 2
6117 19 6
6117 19 7
ST-F GST18i3p SW
ST-F GST18i3p W
černá 5273530
bílá 5273547
6108 05 0
6108 05 1
392
392
ST-S GST18i3p SW
ST-S GST18i3p W
ST-S GST18i5p SW
černá 5273608
bílá 5273646
černá 5273707
6108 05 4
6108 05 5
6108 07 0
392
392
393
T EM
T EM
T EM
T EM
T EM
T EM
/
/
/
/
/
/
5114055
5114055
5114055
5114055
5114055
5114055
7408 08 4
7408 08 4
7408 08 4
7408 08 4
7408 08 4
7408 08 4
T ZE
/ PA
SKS-F0 ROR2
SKS-F0 ROR3
SKS-F0 RW1
SKS-F0 RW2
SKS-F0 RW3
SKS-F0 SRO1
SKS-F0 SRO2
SKS-F0 SRO3
SRE 250 1019
SRE 250 7011
SRE 250 8014
SRE 250 9011
Zn
Zn
Zn
Zn
Zn
Zn
L
D
U
D
U
399
400
400
399
400
400
399
400
400
399
400
400
399
400
400
399
399
399
400
400
400
277
277
277
277
250
386
386
271
273
275
293
296
368
5114062 7408 08 8
368
T12L 00C 7011
T12L 00C 9011
T12L P01S 9011
T12L P02S 9011
T12L P03S 9011
T12L P04S 9011
T12L P05S 9011
T12L P15S 9011
T12L P16S 9011
T12L P17S 9011
T12L P1S 9011
T12L P2S 9011
T12L P3S 9011
T12L P4S 9011
T12L P7S 9011
T12L TQ
šedá / PA
grafitově černá / PA
grafitově černá / PVC
grafitově černá / PVC
grafitově černá / PVC
grafitově černá / PVC
grafitově černá / PVC
grafitově černá / PA
grafitově černá / PA
grafitově černá / PA
grafitově černá / PVC
grafitově černá / PVC
grafitově černá / PVC
grafitově černá / PVC
grafitově černá / PVC
grafitově černá / PVC
5114109
5114116
5114154
5114178
5114215
5114239
5114277
5114291
5114338
5114352
5114390
5114413
5114437
5114451
5114536
5114543
7408 09 6
7408 10 0
7408 10 8
7408 11 6
7408 12 4
7408 13 2
7408 14 0
7408 14 8
7408 15 6
7408 16 4
7408 17 2
7408 18 0
7408 18 8
7408 19 6
7408 20 4
7408 20 8
366
366
366
366
366
366
366
367
367
367
367
367
367
367
367
368
T4B 00C 7011
T4B 00C 9011
T4B P01S 9011
T4B P0S2 9011
T4B P1S 9011
T4B P2S 9011
T4B P3S 9011
T4B P5S 9011
T4B P6 9011
šedá / PA
grafitově černá / PA
grafitově černá / PVC
grafitově černá / PVC
grafitově černá / PVC
grafitově černá / PVC
grafitově černá / PVC
grafitově černá / PVC
grafitově černá / PA
5114956
5114963
5114604
5114659
5114703
5114727
5114772
5114826
5114840
7408 28 8
7408 29 2
7408 22 0
7408 22 8
7408 23 6
7408 24 4
7408 25 2
7408 26 0
7408 26 8
362
362
362
362
362
362
362
362
363
UFS
OBO
431
Seznam podle typů
Typ
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
č. výr.
Cena
U
€/ks
Strana Typ
grafitově černá / PA
grafitově černá / PVC
5114895 7408 27 6
5114901 7408 28 0
T4L EG
grafitově černá / PA
5115007 7408 29 6
363
T4L00C 9011
T4L00C7035
grafitově černá / PA
světle šedá / PA
5115014 7408 30 0
5115021 7408 30 4
363 USS80 W
363
5116028
5115984
5115564
5115601
5115625
5115618
5115670
5115663
5115724
5115687
5115748
5115731
5115793
5115786
5115847
5115809
5115861
5115854
5115915
5115908
5115960
5115922
5115977
7408 49 8
7408 49 4
7408 41 2
7408 41 6
7408 42 4
7408 42 0
7408 43 2
7408 42 8
7408 44 0
7408 43 6
7408 44 8
7408 44 4
7408 45 6
7408 45 2
7408 46 0
7408 45 8
7408 47 0
7408 46 4
7408 47 8
7408 47 4
7408 48 6
7408 48 2
7408 49 0
363
363
364
363
366
366
365
365
364
364
364
364
364
364
364
364
364
364
364
364
365
365
365
hliníková 6215959
čistě bílá 6215713
6117 43 0
6117 42 8
T4B P7 9011
T4B TQ
T8NL 00C 7035
T8NL 00C 9011
T8NL A105 9011
T8NL A45 9011
T8NL EB1 7035
T8NL EB1 9011
T8NL EB2 7035
T8NL EB2 9011
T8NL P01 7035
T8NL P01 9011
T8NL P1 7035
T8NL P1 9011
T8NL P105 7035
T8NL P105 9011
T8NL P2 7035
T8NL P2 9011
T8NL P3 7035
T8NL P3 9011
T8NL P45 7035
T8NL P45 9011
T8NL PCEE 7035
T8NL PCEE 9011
T8NL TQ
světle šedá / PA
grafitově černá / PA
grafitově černá / PA
grafitově černá / PA
světle šedá / PA
grafitově černá / PA
světle šedá / PA
grafitově černá / PA
světle šedá / PA
grafitově černá / PA
světle šedá / PA
grafitově černá / PA
světle šedá / PA
grafitově černá / PA
světle šedá / PA
grafitově černá / PA
světle šedá / PA
grafitově černá / PA
světle šedá / PA
grafitově černá / PA
světle šedá / PA
grafitově černá / PA
grafitově černá / PVC
TAE-6F AL1
TAE-6F RW1
TU GRAF9 7011
TU GRAF9 9011
šedá / PA
grafitově černá / PA
5116035 7408 50 2
5116042 7408 50 6
TUK A
TUK M 1019
TUK M 7011
TUK M 8014
TUK M 9011
TUK OA
TUK V 7011
TUK V 9011
/ Al / MT
šedobéžová / PA
šedá / PA
hnědá / PA
grafitově černá / PA
/ Al
šedá / PA
grafitově černá / PA
5116080
5116141
5116097
5116158
5116103
5299363
5116165
5116202
UDB
/ Ocel / G
7408 51 0
7408 52 2
7408 51 4
7408 52 6
7408 51 8
7428 45 0
7408 53 0
7408 53 4
L
U
7410 04 3
7410 04 7
7410 05 2
7410 05 6
7410 03 0
7410 03 1
7410 03 4
7410 03 5
VB-3 GST18i3p
černá 5273721
6108 08 0
VB-5 GST18i3p
černá 5273769
6108 08 2
393
VB-SKS S
VB-SKS S
černá 5438113
černá 5438113
6117 19 8
6117 19 8
250
386
402 VB-T GST18i3p
402
černá 5273776
6108 08 4
393
367 410 / ocel
467 510 / ocel
367 410 / ocel
467 510 / ocel
367 410 / ocel
367 410 / Ocel
467 510 / ocel
467 510 / Ocel
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
D
U
D
U
389
390
389
390
389
389
213
217
213
217
213
213
217
217
393
206
208
210
190 28 / ocel / FS
190 38 / ocel / FS
190 48 / ocel / FS
5432845 7400 96 0
5432883 7400 96 2
5432890 7400 96 4
334
334
334
334
334
334
334
334
VL 25028E
VL 25038E
VL 25048E
250 28 / ocel / FS
250 38 / ocel / FS
250 48 / ocel / FS
5432906 7400 96 6
5432944 7400 96 8
5432951 7400 97 0
206
208
210
VL 35028E
VL 35038E
VL 35048E
350 28 / ocel / FS
350 38 / ocel / FS
350 48 / ocel / FS
5432968 7400 97 2
5433002 7400 97 4
5433019 7400 97 6
206
208
210
308 VL-3Q1.5 1 SW
5246183
5246121
5710844
5710837
7427 00 6
7427 00 0
7427 03 7
7427 03 1
383
383
383
383
380
380
372
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
5431701
5431732
5431749
5431756
5431763
5431770
5431787
5431794
5431800
5431817
7410 07 9
7410 08 3
7410 08 7
7410 09 1
7410 10 4
7410 10 8
7410 11 2
7410 11 6
7410 12 0
7410 12 4
213
213
213
213
217
217
217
217
217
217
UGD 250-3 4
UGD 250-3 6
UGD 250-3 9
UGD 250-3R4
UGD 350-3 4
UGD 350-3 6
UGD 350-3 9
UGD 350-3 R4
UGD 350-3 R7
UGD 350-3 R9
367 410 /
367 410 /
367 410 /
367 410 /
467 201 /
467 201 /
467 244 /
467 510 /
467 510 /
467 510 /
UGD55 250-3 9R
UGD55 350-3 9R
UGD55 350-3R9R
367 410 / Ocel / FS
467 467 / Ocel / FS
467 467 / Ocel / FS
5678724 7410 06 0
5678762 7410 06 2
5678779 7410 06 4
263
263
263
šedá / PA
šedá / PA
šedá / PA
5438717 7407 89 8
5438694 7407 89 4
5438700 7407 89 6
374
374
374
5116387
5116462
5116509
5116400
5116448
372
372
372
372
372
UFS
UZD 115170 250-3
UZD 115170 350-3
UZD 165220 250-3
UZD 165220 350-3
UZD 250-3
UZD 250-3 R
UZD 350-3
UZD 350-3 R
/
/
/
/
/
/
VL 19028E
310 VL 19038E
310 VL 19048E
5116325 7408 55 8
5116332 7408 56 2
5116349 7408 56 6
OBO
372
5431640
5431671
5431688
5431695
5430964
5475507
5431633
5475545
/ St / FS
/ St / FS
/ St / FS
432
401
/
/
/
/
/
/
/
/
UVS-6S2
UVS-6S2SA
UVS-6S6W2
UVS-6S6W2SA
UVS-6W2
UVS-6W2SA
5116271 7408 55 0
7408 57 0
7408 59 0
7408 59 4
7408 57 8
7408 58 2
U
401
6108 00 0
6108 01 2
6108 01 0
6108 01 6
6108 00 5
6108 01 4
380
/ Zn
/ PA
/ PA
53 / Zn
77 / Zn
D
Strana
5122265
5522997
5122289
5523017
5122272
5523000
5116288 7408 55 4
US80 32
US80 A
US80 B
US80 DB 20
US80 DB 38
5699767 6107 80 1
ÜSM-A-4T
G
€/ks
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
70 / ocel / FS
ULA DB 7011
ULA DB SA 7011
ULA DB T 7011
5613596 5092 47 2
Cena
5116523 7408 60 2
UDL1-120 70 90SL
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
č. výr.
/ Zn
95 / CuZn
95 / V2A
95 / CuZn
95 / V2A
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
363 ÜSM-A-4
363
UDHOME4 M V
UDHOME4 V V
UDHOME9 M GB V
UDHOME9 V GB V
UDL2-120 70
UDL2-120 80
UDL2-80 70
Individuální kód EAN-C 5647589
VL-3Q1.5 1 SW
VL-3Q1.5 1 W
VL-3Q1.5 1 W
VL-3Q1.5 10 SW
VL-3Q1.5 10 SW
VL-3Q1.5 10 W
VL-3Q1.5 10 W
VL-3Q1.5 11 SW
VL-3Q1.5 11 SW
VL-3Q1.5 11 W
VL-3Q1.5 11 W
VL-3Q1.5 12 SW
VL-3Q1.5 12 SW
VL-3Q1.5 12 W
VL-3Q1.5 12 W
VL-3Q1.5 13 SW
VL-3Q1.5 13 SW
VL-3Q1.5 13 W
VL-3Q1.5 13 W
VL-3Q1.5 14 SW
VL-3Q1.5 14 SW
VL-3Q1.5 14 W
VL-3Q1.5 14 W
VL-3Q1.5 15 SW
VL-3Q1.5 15 SW
VL-3Q1.5 15 W
VL-3Q1.5 15 W
VL-3Q1.5 2 SW
VL-3Q1.5 2 SW
VL-3Q1.5 2 W
VL-3Q1.5 2 W
VL-3Q1.5 3 SW
VL-3Q1.5 3 SW
VL-3Q1.5 3 W
VL-3Q1.5 3 W
VL-3Q1.5 4 SW
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
5122326
5122326
5122692
5122692
5122500
5122500
5122876
5122876
5122517
5122517
5122883
5122883
5122524
5122524
5122920
5122920
5122562
5122562
5122937
5122937
5122579
5122579
5122944
5122944
5122586
5122586
5122982
5122982
5122333
5122333
5122708
5122708
5122340
5122340
5122746
5122746
5122388
6108 10 0
6108 10 0
6108 12 5
6108 12 5
6108 10 9
6108 10 9
6108 13 4
6108 13 4
6108 11 0
6108 11 0
6108 13 5
6108 13 5
6108 11 1
6108 11 1
6108 13 6
6108 13 6
6108 11 2
6108 11 2
6108 13 7
6108 13 7
6108 11 3
6108 11 3
6108 13 8
6108 13 8
6108 11 4
6108 11 4
6108 13 9
6108 13 9
6108 10 1
6108 10 1
6108 12 6
6108 12 6
6108 10 2
6108 10 2
6108 12 7
6108 12 7
6108 10 3
D
251
390
251
390
251
390
251
390
251
390
251
390
251
390
251
390
251
390
251
390
251
390
251
390
251
390
251
390
251
390
251
390
251
390
251
390
251
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
Seznam podle typů
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
Typ
VL-3Q1.5 4 SW
VL-3Q1.5 4 W
VL-3Q1.5 4 W
VL-3Q1.5 5 SW
VL-3Q1.5 5 SW
VL-3Q1.5 5 W
VL-3Q1.5 5 W
VL-3Q1.5 6 SW
VL-3Q1.5 6 SW
VL-3Q1.5 6 W
VL-3Q1.5 6 W
VL-3Q1.5 7 SW
VL-3Q1.5 7 SW
VL-3Q1.5 7 W
VL-3Q1.5 7 W
VL-3Q1.5 8 SW
VL-3Q1.5 8 SW
VL-3Q1.5 8 W
VL-3Q1.5 8 W
VL-3Q1.5 9 SW
VL-3Q1.5 9 SW
VL-3Q1.5 9 W
VL-3Q1.5 9 W
VL-3Q2.5 1 SW
VL-3Q2.5 1 SW
VL-3Q2.5 1 W
VL-3Q2.5 1 W
VL-3Q2.5 10 SW
VL-3Q2.5 10 SW
VL-3Q2.5 10 W
VL-3Q2.5 10 W
VL-3Q2.5 11 SW
VL-3Q2.5 11 SW
VL-3Q2.5 11 W
VL-3Q2.5 11 W
VL-3Q2.5 12 SW
VL-3Q2.5 12 SW
VL-3Q2.5 12 W
VL-3Q2.5 12 W
VL-3Q2.5 13 SW
VL-3Q2.5 13 SW
VL-3Q2.5 13 W
VL-3Q2.5 13 W
VL-3Q2.5 14 SW
VL-3Q2.5 14 SW
VL-3Q2.5 14 W
VL-3Q2.5 14 W
VL-3Q2.5 15 SW
VL-3Q2.5 15 SW
VL-3Q2.5 15 W
VL-3Q2.5 15 W
VL-3Q2.5 2 SW
VL-3Q2.5 2 SW
VL-3Q2.5 2 W
VL-3Q2.5 2 W
VL-3Q2.5 3 SW
VL-3Q2.5 3 SW
VL-3Q2.5 3 W
VL-3Q2.5 3 W
VL-3Q2.5 4 SW
VL-3Q2.5 4 SW
VL-3Q2.5 4 W
VL-3Q2.5 4 W
VL-3Q2.5 5 SW
VL-3Q2.5 5 SW
VL-3Q2.5 5 W
VL-3Q2.5 5 W
VL-3Q2.5 6 SW
VL-3Q2.5 6 SW
VL-3Q2.5 6 W
VL-3Q2.5 6 W
VL-3Q2.5 7 SW
VL-3Q2.5 7 SW
VL-3Q2.5 7 W
VL-3Q2.5 7 W
VL-3Q2.5 8 SW
VL-3Q2.5 8 SW
VL-3Q2.5 8 W
VL-3Q2.5 8 W
VL-3Q2.5 9 SW
VL-3Q2.5 9 SW
VL-3Q2.5 9 W
VL-3Q2.5 9 W
VL-3Q2.5 H1 SW
VL-3Q2.5 H1 SW
VL-3Q2.5 H1 W
Rozměry/barva/růz.
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
EAN-C.
5122388
5122753
5122753
5122395
5122395
5122760
5122760
5122401
5122401
5122807
5122807
5122449
5122449
5122814
5122814
5122456
5122456
5122821
5122821
5122463
5122463
5122869
5122869
5123064
5123064
5123422
5123422
5123248
5123248
5123552
5123552
5123286
5123286
5123569
5123569
5123293
5123293
5123576
5123576
5123309
5123309
5123590
5123590
5123347
5123347
5123606
5123606
5123354
5123354
5123613
5123613
5123101
5123101
5123453
5123453
5123118
5123118
5123460
5123460
5123125
5123125
5123477
5123477
5123163
5123163
5123484
5123484
5123170
5123170
5123514
5123514
5123187
5123187
5123521
5123521
5123224
5123224
5123538
5123538
5123231
5123231
5123545
5123545
5124368
5124368
5124733
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
č. výr.
6108 10 3
6108 12 8
6108 12 8
6108 10 4
6108 10 4
6108 12 9
6108 12 9
6108 10 5
6108 10 5
6108 13 0
6108 13 0
6108 10 6
6108 10 6
6108 13 1
6108 13 1
6108 10 7
6108 10 7
6108 13 2
6108 13 2
6108 10 8
6108 10 8
6108 13 3
6108 13 3
6108 15 0
6108 15 0
6108 17 5
6108 17 5
6108 15 9
6108 15 9
6108 18 4
6108 18 4
6108 16 0
6108 16 0
6108 18 5
6108 18 5
6108 16 1
6108 16 1
6108 18 6
6108 18 6
6108 16 2
6108 16 2
6108 18 7
6108 18 7
6108 16 3
6108 16 3
6108 18 8
6108 18 8
6108 16 4
6108 16 4
6108 18 9
6108 18 9
6108 15 1
6108 15 1
6108 17 6
6108 17 6
6108 15 2
6108 15 2
6108 17 7
6108 17 7
6108 15 3
6108 15 3
6108 17 8
6108 17 8
6108 15 4
6108 15 4
6108 17 9
6108 17 9
6108 15 5
6108 15 5
6108 18 0
6108 18 0
6108 15 6
6108 15 6
6108 18 1
6108 18 1
6108 15 7
6108 15 7
6108 18 2
6108 18 2
6108 15 8
6108 15 8
6108 18 3
6108 18 3
6108 45 0
6108 45 0
6108 47 5
Cena
D
€/ks
Strana Typ
390
251
390
251
390
251
390
251
390
251
390
251
390
251
390
251
390
251
390
251
390
251
390
251
391
252
391
251
391
252
391
251
391
252
391
251
391
252
391
251
391
252
391
251
391
252
391
251
391
252
391
251
391
252
391
251
391
252
391
251
391
252
391
251
391
252
391
251
391
252
391
251
391
252
391
251
391
252
391
251
391
252
391
252
391
252
VL-3Q2.5 H1 W
VL-3Q2.5 H10 SW
VL-3Q2.5 H10 SW
VL-3Q2.5 H10 W
VL-3Q2.5 H10 W
VL-3Q2.5 H11 SW
VL-3Q2.5 H11 SW
VL-3Q2.5 H11 W
VL-3Q2.5 H11 W
VL-3Q2.5 H12 SW
VL-3Q2.5 H12 SW
VL-3Q2.5 H12 W
VL-3Q2.5 H12 W
VL-3Q2.5 H13 SW
VL-3Q2.5 H13 SW
VL-3Q2.5 H13 W
VL-3Q2.5 H13 W
VL-3Q2.5 H14 SW
VL-3Q2.5 H14 SW
VL-3Q2.5 H14 W
VL-3Q2.5 H14 W
VL-3Q2.5 H15 SW
VL-3Q2.5 H15 SW
VL-3Q2.5 H15 W
VL-3Q2.5 H15 W
VL-3Q2.5 H2 SW
VL-3Q2.5 H2 SW
VL-3Q2.5 H2 W
VL-3Q2.5 H2 W
VL-3Q2.5 H3 SW
VL-3Q2.5 H3 SW
VL-3Q2.5 H3 W
VL-3Q2.5 H3 W
VL-3Q2.5 H4 SW
VL-3Q2.5 H4 SW
VL-3Q2.5 H4 W
VL-3Q2.5 H4 W
VL-3Q2.5 H5 SW
VL-3Q2.5 H5 SW
VL-3Q2.5 H5 W
VL-3Q2.5 H5 W
VL-3Q2.5 H6 SW
VL-3Q2.5 H6 SW
VL-3Q2.5 H6 W
VL-3Q2.5 H6 W
VL-3Q2.5 H7 SW
VL-3Q2.5 H7 SW
VL-3Q2.5 H7 W
VL-3Q2.5 H7 W
VL-3Q2.5 H8 SW
VL-3Q2.5 H8 SW
VL-3Q2.5 H8 W
VL-3Q2.5 H8 W
VL-3Q2.5 H9 SW
VL-3Q2.5 H9 SW
VL-3Q2.5 H9 W
VL-3Q2.5 H9 W
VLE1 190
VLE1 190
VLE1 190
VLE1 250
VLE1 250
VLE1 250
VW E
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
190 370 /
190 370 /
190 370 /
250 430 /
250 430 /
250 430 /
St
St
St
St
St
St
ZE2 3
ZE2 3
Cena
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
černá
černá
bílá
bílá
5124733
5124542
5124542
5124894
5124894
5124559
5124559
5124900
5124900
5124566
5124566
5124917
5124917
5124603
5124603
5124924
5124924
5124610
5124610
5124955
5124955
5124627
5124627
5124962
5124962
5124375
5124375
5124740
5124740
5124382
5124382
5124788
5124788
5124429
5124429
5124795
5124795
5124436
5124436
5124801
5124801
5124443
5124443
5124832
5124832
5124481
5124481
5124849
5124849
5124498
5124498
5124856
5124856
5124504
5124504
5124863
5124863
6108 47 5
6108 45 9
6108 45 9
6108 48 4
6108 48 4
6108 46 0
6108 46 0
6108 48 5
6108 48 5
6108 46 1
6108 46 1
6108 48 6
6108 48 6
6108 46 2
6108 46 2
6108 48 7
6108 48 7
6108 46 3
6108 46 3
6108 48 8
6108 48 8
6108 46 4
6108 46 4
6108 48 9
6108 48 9
6108 45 1
6108 45 1
6108 47 6
6108 47 6
6108 45 2
6108 45 2
6108 47 7
6108 47 7
6108 45 3
6108 45 3
6108 47 8
6108 47 8
6108 45 4
6108 45 4
6108 47 9
6108 47 9
6108 45 5
6108 45 5
6108 48 0
6108 48 0
6108 45 6
6108 45 6
6108 48 1
6108 48 1
6108 45 7
6108 45 7
6108 48 2
6108 48 2
6108 45 8
6108 45 8
6108 48 3
6108 48 3
/
/
/
/
/
/
5099154
5099154
5099154
5099161
5099161
5099161
7404 10 0
7404 10 0
7404 10 0
7404 10 4
7404 10 4
7404 10 4
FS
FS
FS
FS
FS
FS
D
€/ks
U
Strana
392
252
391
252
392
252
391
252
392
252
391
252
392
252
391
252
392
252
391
252
392
252
391
252
392
252
391
252
392
252
391
252
392
252
391
252
392
252
391
252
392
252
391
252
392
252
391
252
392
252
391
252
392
252
391
252
392
270
272
274
270
272
274
5433026 7400 98 0
212
5116578
5116585
5116615
5116639
5116646
5116646
5116677
5116677
5116684
5116691
5116707
7408 61 0
7408 61 4
7408 61 8
7408 62 6
7408 63 0
7408 63 0
7408 63 4
7408 63 4
7408 63 8
7408 64 2
7408 64 6
375
375
375
335
245
335
245
335
375
375
375
/ St / FS
/ St / FS
/ St / FS
5099178 7404 10 8
5099185 7404 11 2
5099215 7404 11 6
276
276
276
/ PA
/ PA
5116745 7408 65 0
5116745 7408 65 0
351
368
/ ocel / FS
WZ 1008
WZ 1013
WZ 1014
WZ 1022
WZ 1028
WZ 1028
WZ 1029
WZ 1029
WZ 1032
WZ 1034
WZ 1058
ZDE2-250 30
ZDE2-250 40
ZDE2-250 50
č. výr.
UFS
OBO
433
Seznam podle typů
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
Typ
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
č. výr.
Cena
U
€/ks
Strana
ZES4 U 1019
ZES4 U 7011
ZES4 U 9011
šedobéžová / PA
šedá / PA
grafitově černá / PA
5109358 7406 72 0
5109310 7406 71 2
5109327 7406 71 6
ZES6 U 1019
ZES6 U 7011
ZES6 U 9011
šedobéžová / PA
šedá / PA
grafitově černá / PA
5109426 7406 74 0
5109433 7406 74 4
5109440 7406 74 8
303
303
303
ZES9 10DB 7011
ZES9 10DB 9011
ZES9 10U 1019
ZES9 10U 7011
ZES9 10U 8014
ZES9 10U 9011
ZES9 DB 7011
ZES9 DB 9011
ZES9 U 1019
ZES9 U 7011
ZES9 U 9011
ZES9U HS140 1019
ZES9U HS140 7011
ZES9U HS140 9011
ZES9U HSM45 1019
ZES9U HSM45 7011
ZES9U HSM45 9011
šedá /
grafitově černá /
šedobéžová /
šedá /
hnědá /
grafitově černá /
šedá /
grafitově černá /
šedobéžová /
šedá /
grafitově černá /
šedobéžová /
šedá /
grafitově černá /
šedobéžová /
šedá /
grafitově černá /
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
5436720
5436737
5436683
5436669
5436713
5436676
5109471
5109488
5109532
5109495
5109501
5525295
5525240
5525288
5525233
5525219
5525226
7406 84 4
7406 84 6
7406 83 8
7406 83 4
7406 84 0
7406 83 6
7406 75 2
7406 75 6
7406 76 8
7406 76 0
7406 76 4
7406 69 4
7406 69 0
7406 69 2
7406 68 4
7406 68 0
7406 68 2
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
304
304
304
304
304
304
ZESR4 U 1019
ZESR4 U 7011
ZESR4 U 8014
ZESR4 U 9011
ZESR7 10U 1019
ZESR7 10U 7011
ZESR7 10U 8014
ZESR7 10U 9011
ZESR9 U 1019
ZESR9 U 7011
ZESR9 U 8014
ZESR9 U 9011
ZESRA7 10U
šedobéžová / PA
šedá / PA
hnědá / PA
grafitově černá / PA
šedobéžová / PA
šedá / PA
hnědá / PA
grafitově černá / PA
šedobéžová / PA
šedá / PA
hnědá / PA
grafitově černá / PA
/ AlG
5109563
5109549
5109594
5109556
5109624
5109600
5109655
5109617
5109716
5109679
5109723
5109686
5109730
7406 78 0
7406 77 2
7406 78 4
7406 77 6
7406 79 6
7406 78 8
7406 80 0
7406 79 2
7406 81 6
7406 80 8
7406 82 0
7406 81 2
7406 82 4
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
ZL-SKS
ZL-SKS
krémová bílá / PVC
krémová bílá / PVC
6180196 6117 20 5
6180196 6117 20 5
303
303
303
252
386
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
L
Individuální kód EAN-C 5647589
434
OBO
UFS
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
UFS
OBO
435
08 UFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/11/2010 (LLExport_01166)
P.O.Box 96, Modletice 81
CZ 215 01 Říčany u Prahy
Zákaznický servis Česká republika:
Tel. +420 323 610 111
Fax +420 323 610 120
E-mail: [email protected]
Slovenská republika:
OBO BETTERMANN s.r.o
Viničnianska cesta 13, P.O.Box 114
SK 902 01 Pezinok
Zákaznický servis Slovenská republika:
Tel. +421 (0)33 6486 222
Fax +421 (0)33 6486 220
E-mail: [email protected]
www.obo.cz
© OBO BETTERMANN Obj. č. 9168616 11/2010 CZ
Česká republika:
OBO BETTERMANN Praha s.r.o

Podobné dokumenty

UFS | Systém kanálů uložených v mazanině EBK

UFS | Systém kanálů uložených v mazanině EBK Důležitým kritériem pro výběr potřebné velikosti kanálu podlahového systému je objem kabelů. Protože kabely nikdy neleží zcela vedle sebe a absolutně souběžně, nestačí vzít při výpočtu objemu v úva...

Více

Kanálové systémy pro vestavbu přístrojů od výšky

Kanálové systémy pro vestavbu přístrojů od výšky Důležitým kritériem pro výběr potřebné velikosti kanálu podlahového systému je objem kabelů. Protože kabely nikdy neleží zcela vedle sebe a absolutně souběžně, nestačí vzít při výpočtu objemu v úva...

Více

EGS | Spínací a připojovací systémy Modul 45

EGS | Spínací a připojovací systémy Modul 45 Internet: www.obo.cz (CZ) Internet: www.obo.sk (SK)

Více

Systémy zásuvek Modul 45connect

Systémy zásuvek Modul 45connect Internet: www.obo.cz (CZ) Internet: www.obo.sk (SK)

Více

UCETNI ZAVERKA

UCETNI ZAVERKA OkamZik sestaveni Datum, das Kontaktni fidaje Telefon Fax e-mail www str6nky Razitkoridetnij ednotky

Více

Automotive Coatings Autolaky - Dresdner Lackfabrik novatic GmbH

Automotive Coatings Autolaky - Dresdner Lackfabrik novatic GmbH nejvyšší efektivita a rentabilita veliká paleta odstínů – malé množství komponent všechny barvy lze vyrobit ihned na místě významná redukce skladovacích nákladů High Solid laky mají vysoký podíl su...

Více

Co je to IBSE?

Co je to IBSE? zaznamenávat a analyzovat data a vyvozovat závěry z důkazů, které shromáždili.  To vyžaduje vysokou úroveň vědeckého myšlení a klade vysoké kognitivní požadavky na žáky a studenty, proto je použit...

Více

TBS. Informace

TBS. Informace Max. provozní napětí svodiče odpovídá u svodiče bez jiskřiště maximální efektivní hodnotě síťového napětí na jeho svorkách. Max. provozní napětí může být přiloženo na svodič trvale bez toho, aby vy...

Více