OZNÁMENÍ

Transkript

OZNÁMENÍ
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
STAVEBNÍ ÚŘAD
oddělení stavebně správní, Štrossova 44, Pardubice 53021
Sp. zn.: Oss. 68501/2010/Ha
Č.j.: MmP 69251/2010
Vyřizuje: Hanušová, tel.:+420466859160
oprávněná úřední osoba, 328.00, A/10
Pardubice, dne 2.11.2010
S00BX00CORDM
S00BX00CORDM
OZNÁMENÍ
O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A
POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
AUTOTRANSPORT NĚMEČEK & Syn s.r.o., IČ 25278886, Čeperka 162, 533 45 Opatovice nad
Labem,
které zastupuje AZ Inženýring Pardubice s.r.o., IČ 27493695, Boženy Němcové 244, Čeperka, 533
45 Opatovice nad Labem
(dále jen "stavebník") dne 13.10.2010 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:
Garáž motorových vozidel u provozní budovy č.p.162 v Čeperce v areálu firmy
AUTOTRANSPORT NĚMEČEK & Syn s.r.o.
na pozemku parc. č. 77/3, 77/2, st. p. 296 v katastrálním území Čeperka.
Stavba obsahuje :
•
Stavba garáže se zázemím na pozemku parc.č.77/3 o půdorysných rozměrech 15,0 x 15,0 m o
zastavěné ploše 225 m², stavba zděná, nepodsklepená, jednopodlažní (část dvoupodlažní), střecha
sedlová, střešní krytina z plechových šablon Lindab, max.výška hřebene střechy 7,835 m od +0,00 (+-0,00=0,25 m nad upraveným terénem), stropní konstrukce nad 1.NP montovaná ze
železobetonových panelů Spiroll, okna a vchodové dveře plastové, garážová vrata lamelová,
vnitřní schodiště celokovové dvouramenné, komín Schiedel, vnitřní rozvody vodovodu,
kanalizace, elektro a topení, zdroj vytápění kotel na pevná paliva. Navržená dispozice 1.NP –
garáž pro 2 nákladní automobily, se záchytnou jímkou a schodištěm do 2.NP, zádveří, šatna,
umývárna, WC, strojovna topení, sklad paliva; 2.NP – sklad. Jihozápadní strana stavby bude
vzdálena 1,5 od společné hranice p.p.č.77/3 s p.p.č.77/5 a bude s ní rovnoběžná; jihovýchodní roh
stavby bude vzdálen min.9,515 m od společné hranice p.p.č.77/3 s p.p.č.77/8 a min.15,0 m od
p.p.č.86 dle PK (lesní pozemek); jihozápadní roh stavby bude vzdálen 23,5 m od jihozápadního
rohu pozemku p.p.č.77/3, vše v katastrálním území Čeperka.
•
Splaškové vody budou svedeny do podzemní nepropustné železobetonové jímky na vyvážení o
objemu 8,1 m³ u jihovýchodní strany stavby; dešťové vody ze střechy budou svedeny do
vsakovacího žebra u jihovýchodní strany stavby, vše na p.p.č.77/3. Stavba bude napojena
přípojkou na stávající rozvod vody z provozní budovy č.p.162 potrubím PE100-SDR11 D25 a
napojena na stávající rozvody elektro z provozní budovy č.p.162 kabelem CYKY 4Jx10mm², obě
přípojky na p.p.č.77/3, 77/2, st.p.296. Zpevněné plochy z betonové dlažby u severozápadní strany
stavby (nájezdová plocha š.2,0 m) a u severovýchodní strany stavby (pochůzná plocha š.3,0 m)
na p.p.č.77/3. Oplocení z ocelových sloupků a drátěného pletiva a betonové podhrabové desky o
výšce 1,8 m nad terénem východní a jihovýchodní hranice areálu – na hranici p.p.č.77/2
s p.p.č.86 dle PK a na hranici p.p.č.77/3 s p.p.č.86 dle PK, s p.p.č.77/8, s p.p.č.77/7 a s p.p.č.77/6
vše v katastrálním území Čeperka
Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.
Č.j. MmP 69251/2010
str. 2
Magistrát města Pardubic, stavební úřad, oddělení územně správní, jako stavební úřad příslušný podle §
13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1
stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů usnesením ze dne 27.8.2010 pod sp.zn.ÚSO 57282/2010/MK.
Magistrát města Pardubic, stavební úřad, oddělení stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle §
13 odst. 1 písm. d) stavebního zákona oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona
zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
9. prosince 2010 (čtvrtek) ve 13:00 hodin
se schůzkou pozvaných na Magistrát města Pardubic, Štrossova 44, Pardubice, kancelář č.202, II.patro.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí
Stavební úřad účastníkům řízení současně oznamuje, že mají možnost seznámit se s podklady
rozhodnutí v kanceláři č.202 stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic, Štrossova 44,
Pardubice v úřední dny: pondělí a středa 8,00 - 11,00, 13,00 - 17,00 hod a vyjádřit se k nim dle § 36
odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 5 ti dnů od
uplynutí výše stanovené lhůty k podání námitek. Po uplynutí lhůty k vyjádření k podkladům
rozhodnutí stavební úřad rozhodne ve věci.
Poučení:
Žadatel dle § 87 odst.2 stavebního zákona a v souladu s § 8 vyhlášky č.503/2006 Sb. zajistí, aby
informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání rozhodnutí byla bezodkladně poté, co
bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Čeperka, nebo na
vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to
do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě
jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho
vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované ústní
jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Iveta Hanušová
referent oddělení stavebně správního
Č.j. MmP 69251/2010
str. 3
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Po uplynutí zákonné lhůty zašlete oznámení na
stavební úřad Magistrátu města Pardubice s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí.
Vyvěšeno dne: .....................................
Sejmuto dne .......................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
K vyvěšení na úřední desku :
• 1x úřední deska Obecní úřad Čeperka
• 1x úřední deska MmP – nároží ulice Sezemická-Štrossova
• 1x Statutární město Pardubice – internetová stránka
Obdrží:
účastníci
AZ Inženýring Pardubice s.r.o., IDDS: 9jjp562
Obec Čeperka, IDDS: khtbx7f
Ing. Pavel Svatoň, K. Čapka č.p. 31, Čeperka, 533 45 Opatovice nad Labem
František Vrátil, Gebauerova č.p. 1366/11, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
MUDr. Kateřina Dlasková, K. Světlé č.p. 73, Čeperka, 533 45 Opatovice nad Labem
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IDDS: i48ae3q
Okresní správa sociálního zabezpečení Pardubice, IDDS: kevac94
Finanční úřad v Pardubicích, IDDS: 8qxaged
Česká podnikatelská pojišťovna,a.s., Vienna Insurance Group, IDDS: 3v8dkek
Exekutorský úřad Praha 9 – JUDr. Milan Suchánek, IDDS: qjzg82q
Exekutorský úřad Praha 7 – JUDr. Vladimír Plášil, Tusarova č.p. 25, Praha - Holešovice, 170 00 Praha 7
dotčené orgány
Obecní úřad Čeperka, B. Němcové č.p. 1, Čeperka, 533 45 Opatovice nad Labem
Magistrát města Pardubic,odbor životního prostředí, Štrossova č.p. 44, 530 12 Pardubice 3
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86