Zprávy z radnice č. 27

Transkript

Zprávy z radnice č. 27
XXVII. vydání, 15. 11. 2014; připravili: PhDr. Levá H., Mgr. Kábová V. a PhDr. Levý J.; [email protected]
V pátek 7. listopadu 2014 v 19 hodin se v sále Besedy konalo ustavující zasedání
Zastupitelstva města Hranice, které uvedlo do funkcí 15 nově zvolených zastupitelů. Ti zde
nejprve složili slib a poté zvolili starostu města, místostarostu a členy městské rady.
ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE
Mandátová komise provedla kontrolu výsledků voleb do Zastupitelstva města Hranice
konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 a konstatuje, že do Zastupitelstva města Hranice byli
zvoleni tito kandidáti: ( v pořadí podle počtu získaných hlasů)
1.) Miroslav Picka
336
Sdružení nezávislých kandidátů
2.) PhDr. Hana Levá
273
Sdružení nezávislých kandidátů
3.) Mgr. Vladimíra Kábová
261
Sdružení nezávislých kandidátů
4.) PhDr. Josef Levý
243
Sdružení nezávislých kandidátů
5.) Marcela Švecová
218
PRO MĚSTO!
6.) Martina Nová
216
PRO MĚSTO!
7.) Ing. Lukáš Bauer
209
PRO MĚSTO!
8.) Ing. Daniel Mašlár
205
PRO MĚSTO!
9.) Ing. Jan Hýbl
194
Hranice 2014
10.) František Jurčák
184
Komunistická strana Čech a Moravy
11.) Ivana Svozilová
171
Sdružení nezávislých kandidátů
12.) Zdeňka Heišteinová
152
Komunistická strana Čech a Moravy
13.) Antonín Juříček
115
Česká strana sociálně demokratická
14.) Mgr. Jaromíra Rusiniková
103
Občanská demokratická strana
15.) Miroslava Ciprová
100
Hranice 2014
Vedení města:
starosta
místostarosta
členové rady
-
Miroslav Picka
Marcela Švecová
Martina Nová
PhDr. Hana Levá
Zdeňka Heišteinová
(15 hlasů)
(13 hlasů)
(15 hlasů)
(12 hlasů)
(10 hlasů)
Rada města je pětičlenná, tj. starosta, místostarosta, 3 další členové.
VYBRÁNO Z PROJEVU NOVĚ ZVOLENÉHO STAROSTY, PANA MIROSLAVA PICKY
Děkuji všem, kteří mi důvěřují, kteří mě svým hlasem poslali
do čela radnice našeho města. Rovněž děkuji všem, kdo se
v uplynulém období zapojili do spolupráce ve prospěch našeho
města. Chci z tohoto místa kromě poděkování prohlásit, že si
této důvěry nesmírně vážím, je to fakt pro mne nesmírně
zavazující spojený s vědomím velké odpovědnosti. Nechci a
nebudu slibovat všeobecnými frázemi věci a činnosti, které by
byly v úrovni nesplnitelných přání, nechci ani nikoho ujišťovat,
že budu pracovat více, lépe, že budu stavět vzdušné zámky
apod. Prohlašuji, že se nezměním, že se budu snažit pracovat
se stejným nasazením jako doposud a budu se ze všech sil snažit pokračovat v tom, co jsme s minulým vedením
města prosazovali. Shrnuto do jedné věty: Budu usilovat o zkvalitňování života v našem městě. Kromě
naplňování cílů materiálních, kam patří další získávání finančních prostředků na zvelebování města a zlepšování
infrastruktury, sem náleží i naplňování cílů duchovních, jako je snaha o rozvoj kultury a sportu, stejně tak podpora
zájmových činností, dobrovolných organizací a spolků. Osobně cítím velký dluh našeho města v oblasti péče o naše
seniory, kde máme jako město velké rezervy a kam bude potřeba upřít naši pozornost a snažit se i této skupině
občanů vytvářet podmínky k příjemnému životu v našem městě.
AUTA PŘED ZÁKLADNÍ ŠKOLOU
Využívám této příležitosti, abych poděkovala rodičům, kteří ještě nedávno porušovali zákaz vjezdu
motorových vozidel a odváželi své děti téměř do budovy školy, že uposlechli naší výzvy a přestali
vjíždět do prostoru před školou. Jsem ráda, že jsem se setkala vesměs se slušnou reakcí a že to
pro oslovené rodiče nebyl žádný problém. Věřte, že toto opatření je z naší strany motivováno snahou
o zajištění větší bezpečnosti vašich dětí. Jsem rovněž ráda, že jsem nemusela použít žádný
donucovací prostředek, jako je nahlášení SPZ či uveřejnění fotografie zaparkovaného auta před
budovou školy. Vždy mě potěší zjištění, že se lidé mohou rozumně dohodnout.
(V. Kábová, zást. řed. ZŠ)
STROMY MÍSTO LETÁKŮ
Dne 24. 10. 2014 vysadila 9. třída 16 lip v parku, kterému se teď říká Park Roku české hudby. Sázet jsme začali v 8 hodin
ráno a byli jsme hotovi ve 12 hodin. S prací nám pomáhali pracovníci z městského úřadu v čele s panem Levým. Díry na stromy
jsme už měli vykopané, takže jsme už jen navozili hlínu a dali do vykopaných děr stromy. Museli jsme vyrobit ze dřeva oporu pro
každý strom. Byla to pěkná dřina, do každé díry jsme přidali asi 15 koleček hlíny, to bylo to nejtěžší. Ale zvládli jsme to! Navštívilo
nás také MVTV, kterému paní Benešová poskytla rozhovor. Poté vzniklo krátké
video, kde bylo hlavně znázorněno, jak tvrdě pracujeme. Těsně před koncem nás
navštívila paní ředitelka Hana Levá s paní zástupkyní Kábovou a s panem
starostou Pickou a pochválili naši práci. Nakonec jsme jako poděkování pověsili
na kůl dřevěný list, na kterém stojí, že nás sponzorovala firma MAKRO a Nadace
Partnerství. Myslíme, že to byl užitečný den a přiznáváme, že jsme raději sázeli,
než se učili. Doufáme, že naši práci nikdo nezničí, že stromy porostou, že i po
letech budeme vzpomínat, jak jsme tu makali a udělali něco užitečného pro naše
město. Děkujeme firmě MAKRO, Nadaci Partnerství, Městskému úřadu Hranice.
Díky patří i naší třídní učitelce paní Radmile Benešové.
ZŠ Hranice, 9. třída, Kristína Sochorová a Lucie Burianová
PODĚKOVÁNÍ
•
Jménem naší skautské organizační jednotky Junák svaz skautů a skautek, přístav ORION Karlovy Vary děkuji
Základní škole Hranice a jejím pracovníkům pod vedením
ředitelky PhDr. Hany Levé za poskytnutí prostorů školy pro
uskutečnění skautské akce "Výsadek - od Sarajeva k 28. říjnu",
které se zúčastnilo přes 50 skautů z Karlových Varů a
Hroznětína v době podzimních prázdnin. Příjemné prostředí
školní cvičné kuchyňky a přilehlých prostorů pro nás bylo
dobrým zázemím pro uskutečnění této akce v nejzápadnějším
výběžku republiky a umožnilo nám poznat okolí města Hranice
a zároveň v bohatém programu a hrách našim dětem
připomenout válečné události vedoucí téměř před 100 lety ke
vzniku Československa v návaznosti na státní svátek, kterým si
jej připomínáme.
Jiří Kučera
•
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Josefu
Buriánovi (www.profiohnostroj.cz) za velice podnětnou besedu
pro žáky 2. stupně v rámci projektu Ochrana člověka před
mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. Velice názorně
žákům předvedl, jak dokáže být nebezpečná pyrotechnika
v rukou člověka. Vše provedl v rámci svého volného času bez
ohledu na finanční odměnu v rámci prevence. Děkuji. Ředitelka
ZŠ Hranice.
•
Pan Ladislav Kliment děkuje všem přátelům
a známým za projevenou soustrast a slova útěchy,
které mu pomohly aspoň trochu zmírnit bolest ze
ztráty milované manželky, paní Aleny Klimentové.
ŽIJÍ MEZI NÁMI. ZNÁTE JE?
Dnes jsem položila pár otázek mladému muži, nově zvolenému zastupiteli a kolegovi, se kterým už čtyři roky přinášíme
informace občanům Hranic ve Zprávách z radnice. Tímto mužem je PhDr. Josef Levý.
Pepo, v komunálních volbách jsi kandidoval za
Sdružení nezávislých. Lídrem byl starosta, pan Miroslav
Picka. Moje první otázka proto směřuje nejprve k němu.
Proč jsi šel do voleb právě s ním?
To je jednoduché. Pan starosta je slušný, pracovitý a
morálně nezkažený člověk. Takové vlastnosti já preferuji.
Snaží se vždy hledat kompromis, a jak jsem mohl za celou
dobu spolupráce poznat, hlavně mu jde o blaho města, ne o
své. Jsem rád, že je právě on novým starostou, gratuluji mu
ještě jednou a těším se na další spolupráci.
Buď prosím otevřený a řekni, zda je něco, co bys
staronovému starostovi vytkl, popř. co bys ty určitě udělal
jinak?
No, kritizovat dokáže každý, důležité jsou ale konkrétní
osobní činy. Já vidím problém u dvou věcí. Starosta se měl
důrazně a právní cestou bránit proti pomluvám, které
směřovaly na jeho adresu a visely všude po městě. Dále
jsem vždy viděl rezervy v aktualitách městských stránek.
Protože ale starostu znám, tak vím, že on razí cestu toho,
že lidi přeci mají svůj rozum a sami vidí, co se ve městě
dělá a udělalo. Takže to respektuji. Nějaký zásadní problém
s ním nemám.
Volby sice už skončily, přesto se ptám: Byl
předvolební boj v Hranicích korektní a slušný?
Předvolební období mě utvrdilo v tom, že někteří lidé se
nestydí vůbec ničeho a nějak nechápu, jestli jsou některé
věci, které se děly, ještě vůbec lidské. Psát o druhých lži,
vymýšlet si nesmysly a následně je roznášet po hospodách,
zcela pošpinit slušné a pracovité lidi, tak to jsem ještě
nezažil a doufám, že už ani nezažiji. Moje rodina čelila
nehorázným lživým útokům. Především musím zmínit mého
otce, který se ocitl pod palbou urážejících a zcela
vymyšlených výroků na hranickém fóru. Zajímalo by mě,
jestli ti, co nás špinili, mají svůj štít křišťálově čistý, když si
toto dovolí a porušují všechna základní práva a svobodu.
Tímto chci poděkovat těm občanům, kteří tomu „vymývání
mozků“ nepodlehli.
Ty a další dva mladí zastupitelé máte sice ve
městě trvalé bydliště, ale většinu času trávíte pochopitelně
v místě svého zaměstnání. Není to od vás trochu
nezodpovědné? Budete mít čas pracovat i pro naše město?
Za tuto otázku děkuji. Vždyť já pracuji nepřetržitě pro
město už pět let, pro město jsem sehnal dobrovolně nemalé
finanční prostředky, zařídil spoustu věcí, psal Zprávy
z radnice, vždy jsem byl nápomocný a flexibilní. Vůbec není
rozhodující, jestli jsem v Plzni nebo v místě bydliště. Někteří
minulí zastupitelé sice byli v Hranicích fyzicky, ale práce za
nimi nebyla moc vidět. Dalším dvěma kolegům fandím a
nemám žádný problém s tím, že jsou mimo Hranice. Jsou
schopní a plni energie. Dejte nám akorát čas, my však na
některých věcech pracujeme už dnes.
Určitě není pro toho, kdo tě blíže zná žádným
tajemstvím, že tvou velkou láskou je příroda a její ochrana.
Rovněž se všeobecně ví, že tvým dítětem je i naučná
stezka kolem Hranic. Je pravda, že jsi nebyl pozván ani na
její otevření?
Pravda to je, na otevření mě nikdo nepozval. Já se tím
však netrápím. V současné době řeším např. podobnou věc.
Někteří spoluobčané mi začali házet klacky pod nohy tím,
že mě z lesa a ze stezky vyhazují a posílají na mě kontroly.
To přestává rozum stát už úplně. Přitom vše probíhá v rámci
dobrovolnictví, legálně a v obecním zájmu.
Rozjel jsi webové stránky www.regionhranice.cz,
vydal publikaci Hranicko – malý region pro velký výlet. Kde
jsi na to bral čas a hlavně kde jsi získával peníze?
Stránky jsem rozjel myšlenkou, texty a fotografiemi.
Zrealizoval a věnoval je zdarma městu kamarád. Chtěl jsem
Hranicko ukázat v dobrém světle a pozvat k nám co nejvíce
návštěvníků. To se podařilo. Stránky navštívily desetitisíce
lidí z celého světa, píšou pozitivní ohlasy a to mě nabíjí.
V současné době mají úspěch aktuality z města v podobě
facebookových stránek, tady zhlédne jeden příspěvek
průměrně 500 počítačů. No, když chcete pro město opravdu
pracovat, tak si prostě musíte udělat čas. Tyto aktivity
zaberou času moře. A jaké peníze? Co šlo, to jsme si
udělali sami svépomocí, něco jsem platil sám a zbytek jsem
si sehnal pomocí grantů a příspěvků od sponzorů. Všem
velmi děkuji, stejně jako hranickým dobrovolníkům, kteří
také ve svém volném čase pomáhají rozvíjet město.
Co bys chtěl v Hranicích změnit, na co by ses rád
zaměřil?
Nechci se montovat do všeho, nejsem vševěd. Mým
oborem je životní prostředí, rozvoj turismu, propagace
Hranicka, příroda a krajina. Protože jsem vystudovaný
pedagog, zaměřím se také na výchovně-vzdělávací činnost:
jak na MŠ, tak na ZŠ. Každý by měl totiž dělat to, čemu
rozumí. Samozřejmě ale pomůžu se vším, s čím bude
potřeba.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v práci i osobním životě. Mně je hlavně velmi sympatické, že mladý člověk umí
pracovat pro druhé s takovým nadšením, nezištně, dokáže být rozhodný, cílevědomý a nenechá se ani odradit často zlými a
podlými útoky „malých“.
(V. K.)
PODZIMNÍ VÝLOVY SKONČILY
V polovině října proběhly poslední výlovy hranických chovných rybníků, pod vedením hospodáře Michala Bláhy.
„Letošní rok byl k chovu ryb příznivý. Doufám, že to rybáři poznají na svých úlovcích a budou od vody odcházet
spokojeni,“ uvedl pan Bláha.
Výlov rybníku Lančus (zdroj: www.rybarias.cz)
Ačkoli hranická rybářská organizace zanikla již před několika lety a zdejší rybníky nyní obhospodařuje místní
organizace Aš pod Českým rybářským svazem, zůstala v Hranicích početná členská základna, která byla sloučena s
ašskou. I po sloučení obou organizací ovšem zůstalo rozdělené obhospodařování vodních ploch.
Hraničtí nyní obhospodařují 11 chovných rybníků, kde je zakázaný rybolov a kde chovají ryby určené zejména
pro sportovní rybolov. Ten je umožněn na Dolíšce, v Trojmezí na Přehradě a také na rybníku ve Studánce, který je
ovšem zarybňován z Aše.
Nutno podotknout, že místní skupině se v posledních letech velice daří. Zdejší produkce obsahuje v současnosti
mimo jiné kapry, líny, štiky a candáty, kteří se zde chovali vždy, ale také velmi cenné druhy, jako je mník jednovousý,
či pstruh obecný.
Mimo výše zmíněné rybníky hraničtí rybáři pravidelně loví i místní potoky, které zbavují plevelných ryb. Jak se
totiž ukázalo, tak některé, zejména plevelné druhy ryb, které uniknou z rybníků při velké vodě, začaly ve velké míře
vytlačovat původního pstruha obecného, jehož přítomnost je nutná k reprodukci přísně chráněné a u nás stále žijící
perlorodky říční. „Každý podzim projdeme vybrané úseky potoků, kde odlovíme v potoce nechtěné druhy ryb jako je
štika, jelec, plotice atp., které vrátíme do sportovních vod. Při tom vybereme i chovné kusy původního pstruha
obecného, které v Ašské líhni vytřeme a vrátíme zpět. Na jaře pak vysazujeme odchovaný plůdek pstruha. Potoky
jsme letos lovili potřetí a ukazuje se, že naše práce není zbytečná, neboť invazní druhů ryb v potocích neustále
ubývá, “ doplnil Bláha.
Na závěr nutno poděkovat všem, kteří se na obhospodařování vod aktivně podílí a kteří věnují svůj volný čas
nejen jarním a podzimním výlovům, ale zejména také opravám a udržování zdejších rybníků a obecně rybářské
tradice. Pokud byste se i vy rádi stali aktivními tichými blázny, kontaktujte někoho ze zodpovědných členů, kontakty
naleznete na internetové adrese www.rybarias.cz.
Daniel Mašlár
HRANICKÝ HŘBITOV DŘÍVE A DNES
Už jste se byli podívat na zdařilou
revitalizaci hranického hřbitova? Hranický
hřbitov se může pyšnit zdařilým úpravami.
Přibyly lavičky, odpadkové koše a spousta
zeleně. Odvezl se přebytečný materiál, celý
prostor je uklizen a vyhrabán. Nyní je to zde
opravdu důstojné pietní místo.
Však porovnejte. Viz. foto.
(Pokud chcete dostávat „Zprávy“ elektronicky nebo chcete přispět svými nápady, postřehy, texty, pište na e-mail: [email protected].
Zprávy je možné pravidelně číst a stahovat také na internetových stránkách www.regionhranice.cz, zcela čerstvé novinky lze sledovat také na
facebookových stránkách: Hranicko- malý region pro velký výlet.)

Podobné dokumenty

ČERNÉ SKLÁDKY JSOU PROBLÉMEM

ČERNÉ SKLÁDKY JSOU PROBLÉMEM V měsíci listopadu jsme připravili pro aktivní členy,kteří se podíleli na úspěšném zajištění a průběhu setkání na Kaiserově hamru a Mariánské pouti,slavnostní posezení i s rodinnými příslušníky, s ...

Více

zde ke stažení - Město Hranice

zde ke stažení - Město Hranice Zastupitelstvo města Hranice schvaluje ověřovatele zápisu 10. zasedání zastupitelstva města ve složení: PhDr. Hana Levá a pan Ludvík Grísnik. Usnesení č. 27/12 Zastupitelstvo města Hranice bere na ...

Více

změny ichtyofauny jevanského potoka

změny ichtyofauny jevanského potoka a cejna velkého (26 ks), při doplňujícím odlovu také podoustve říční (1 ks) a cejnka malého (5 ks). Výrazně se v roce 2004 uplatnily ryby jako hrouzek obecný, okoun říční a plotice obecná, které za...

Více

Zprávy z radnice č. 33

Zprávy z radnice č. 33 To je relativní. Loni jsem byl na mistrovství světa strongmanů v Columbusu v USA, skončil jsem na 17. místě ze 44 účastníků. Bral jsem to jako neúspěch, ale s odstupem času to vidím hlavně jako obr...

Více

Ročenka Kozárovice 2013

Ročenka Kozárovice 2013 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách Kozárovické ročenky. Je to poprvé, kdy tímto způsobem hodnotíme, co se nám v uplynulém roce podařilo a kde máme ještě nedostatky. Př...

Více