Spartherm selection CZ 07 2015

Transkript

Spartherm selection CZ 07 2015
Krbová kamna
CENY | PØÍSLUŠENSTVÍ | TECHNICKÉ
VÝHRADNÍ DOVOZCE DO ČESKÉ REPUBLIKY
PLATNÉ
OD
07 | 2015
ÚDAJE
krbová kamna selection | Vysvìtlivky
Symboly
RLA
Krbová kamna, která jsou závislá na pøívodu vzduchu z místnosti. Neznamená to, že kamna nemají pøírubu pro
pøívod externího vzduchu, ale že pro provoz bez závislosti na vzduchu z místnosti nebyla atestována (pøívod
vzduchu, kouøovod, kamna).
RLU
Krbová kamna, která jsou schválena DIBt institutem (Nìmecký institut pro stavební techniku) pro provoz nezávisle na vzduchu v místnosti.
Otáèivost
Krbová kamna, která se mohou otáèet kolem své osy v rozmezí 90 - 180°. Polohu kamen lze aretovat napø. pro
pøikládání nebo údržbu.
Horní akumulace
Krbová kamna, která mají v horní èásti korpusu umístìnu akumulaèní hmotu, která pøejímá bìhem hoøení teplo
a po dohoøení ho uvolòují do prostoru.
Akumulace po stranách
Ocelový plášť vylitý akumulaèní hmotou nebo plášť z pøírodního kamene jako akumulaèní hmoty.
H 2O
Krbová kamna s teplovodním výmìníkem, který absorbuje teplotu spalin a zásobníku ústøedního vytápìní poskytuje dodateènou energii.
Vysvìtlivky
– pro snazší objednávání
strananverkleidung und Topplatte
Pøední panel
Nero
Graphit
Terra
Nero
2.14.353,00
2.14.353,00
2.14.353,00
Graphit
2.14.353,00
2.14.353,00
2.14.353,00
Terra
2.14.353,00
2.14.353,00
2.14.353,00
Perle
71.765,00
71.765,00
71.765,00
1041802
1041802
1041802
Cena v CZK bez DPH
1041807
1041807
1041808
1041807
1041807
1041808
1041807
1041807
1041808
Vydáním tohoto ceníku se ruší všechny pøedchozí ceníky. Vyobrazení barev nebo pøírodních materiálù mohou díky technologii tisku vykazovat odchylky.
Barevné a technické zmìny a omyly vyhrazeny.
2
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
Èíslo výrobku
Povrchová úprava
(barvy obložení)
krbová kamna selection | Inhaltsangabe
Piko
Piko S / RLU
strana 04
Piko M / RLU
strana 05
Piko L / RLU
strana 06
Piko H2O
strana 07
Cubo
Barvy ocelového obložení:
Nero
Graphit
Cubo S / RLU
strana 08
Cubo M / RLU
strana 09
Cubo L / RLU
strana 10
Redoro
Redoro S
strana 11
Redoro M
strana 12
Terra
Stovo
Perle
Stovo S
strana 13
Stovo S plus
strana 14
Stovo M
strana 15
Stovo L
strana 16
Stovo L plus
strana 17
Nerezová ocel
Weiss (bílá)
Obložení z pøírodního kamene:
Senso
Speckstein (mastek)
Sandstein (pískovec) Caramello
Barva skla:
Senso S / RLU
strana 18
Senso M H2O
strana 19
Senso L / RLU
strana 20
Sino
sklo èernì potištìné
Novì volitelné barvy:*
Magnolie
Nickel
Rostbraun Metallic
* K dodání za pøíplatek s delší dodací dobou.
Základní ceny jsou uvedeny pro provedení Perle.
U ostatních provedení se cena zvyšuje ca o 2.800 CZK.
Jiné barevné kombinace jsou k dispozici
na vyžádání za pøíplatek.
Sino L
strana 21
Sino City / RLU
strana 22
Moro / RLU
strana 23
Noto
strana 24
Passo
Passo XS / RLU
strana 25
Passo S / RLU
strana 26
Passo M / RLU
strana 27
Passo L / RLU
strana 28
Pøíslušenství
strana 29 - 30
Technické informace
strana 31 - 35
Bìžné povrchové úpravy naleznete na stranì pøíslušného modelu.
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
3
krbová kamna selection | Piko S / RLU
Piko S /
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
RLU
RLA
RLU
Otoèné 180˚ (volitelnì)
Horní zásobník
Ocelová konstrukce, volnì stojící
Zásobník
Pøístavba (volitelnì)
H2O
RL U
-Pro ve den
í
Nero
Dvíøka vždy v provedení
èerná potištìná sklokeramická deska.
Náhradní díly a pøíslušenství
Model
Obložení
Nero
Graphit
Terra
Perle
Piko S
Piko S RLU
56.235,00
63.294,00
1031017
56.235,00
1031018
56.235,00
1031019
58.588,00
1031020
RLA provedení
rukojeť nerezová ocel
1020427
Art.-Nr.
Produkt
1034035
1014503
1019059
1041842
RLA - S-Thermatik Mini
Sklokeramika
RLA - Skládací rošt
RLA - Popelník
14.353,00
11.153,00
353,00
988,00
1041924
tìsnìní 18 x 3
FD 50161, hlavní dvíøka
(jsou zapotøebí 3m)
84,00*
1004936
Tìsnìní FD 3208 16mm
hlavní dvíøka
(jsou zapotøebí 3m)
118,00*
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
Lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
1004931
RLA - Tìsnìní FD 5107 6mm,
Popelník
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1032875
Rukojeť, nerezová ocel
1.576,00
1033728
RLA - SQC- volitelnì tryska
spalovacího vzduchu
s tìsnìním
1.341,00
63.294,00
1020428
63.294,00
1020429
65.647,00
1020430
Cena
*Cena za bìžný metr
Standardnì s èernou rukojetí.
Volitelnì provedení z nerezové oceli.
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
4
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
krbová kamna selection | Piko M / RLU
Piko M /
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
RLU
RLA
RLU
Otoèné 180˚ (volitelnì)
Horní zásobník
Zásobník
Pøístavba (volitelnì)
H2O
mit Holzfach, úzké
mit Holzfach, široké
Ocelová konstrukce, volnì stojící
RL U
-Pro ve den
í
Nero
Dvíøka vždy v provedení
èerná potištìná sklokeramická deska.
Model
Piko M
1
Dveøní závìs vlevo
Obložení
Nero
68.000,00
1031013
Náhradní díly a pøíslušenství
Piko M - široké Piko M - úzké s døevníkem, masiv 8 mm, vpravo, s døevníkem, masiv 8 mm, vpravo,
Dveøní závìs vlevo
Dveøní závìs vlevo
1,2
85.882,00
1031437
1,2
90.588,00
Art.-Nr.
Produkt
1034032
RLA - S-Thermatik Mini
1019973
boèní odkouøení vpravo, úzké
1032811
1032909
Cena
14.353,00
2.165,00
boèní odkouøení vpravo,
široké
Sklokeramika
RLA - Skládací rošt
RLA - Popelník
2.165,00
11.153,00
353,00
988,00
Graphit
68.000,00
85.882,00
90.588,00
1014503
1019059
1041842
Terra
68.000,00
85.882,00
90.588,00
1041924
tìsnìní 18 x 3
FD 50161, hlavní dvíøka
(jsou zapotøebí 3m)
84,00*
1004936
Tìsnìní FD 3208 16mm
hlavní dvíøka
(jsou zapotøebí 3m)
118,00*
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
Lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
1004931
RLA - Tìsnìní FD 5107 6mm,
Popelník
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1032875
Rukojeť, nerezová ocel
1.576,00
1033726
RLA - SQC- volitelnì tryska
spalovacího vzduchu
s tìsnìním
1.341,00
Perle
1031014
1031015
70.353,00
1031016
1031438
1031439
88.235,00
1031441
1032812
1032813
92.941,00
1032815
Model RLU
Piko M RLU
Nero
Obložení
RLA provedení
rukojeť
Graphit
75.059,00
1020442
75.059,00
1020443
Piko M RLU 1,2 - úzké -
Piko M RLU 1,2 - široké -
s døevníkem, masiv 8 mm, vpravo, s døevníkem, masiv 8 mm, vpravo,
Dveøní závìs vlevo
Dveøní závìs vlevo
92.941,00
1020447
92.941,00
1020448
97.647,00
1032876
97.647,00
1032877
*Cena za bìžný metr
Terra
75.059,00
92.941,00
97.647,00
Perle
77.412,00
95.294,00
100.000,00
1020444
1020445
1020449
1020450
1032878
1032879
Standardnì s èernou rukojetí.
Volitelnì provedení z nerezové oceli.
1
Dveøní závìs vpravo - za pøíplatek, delší dodací lhùta.
2
Døevník vlevo – za pøíplatek, delší dodací lhùta.
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
5
krbová kamna selection | Piko L / RLU
Piko L /
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
RLU
RLA
RLU
Otoèné 180˚ (volitelnì)
Horní zásobník
Zásobník
Pøístavba (volitelnì)
H2O
mit Holzfach, úzké
mit Holzfach, široké
Ocelová konstrukce, volnì stojící
RL U
-pro ve den
í
Nero
Dvíøka vždy v provedení
èerná potištìná sklokeramická deska.
RLA provedení
rukojeť
Obrázek ukazuje provedení s postranním
odkouøením pøes øevník.
Model
Piko L 1
Dveøní závìs vlevo
Obložení
Nero
Graphit
63.294,00
1031010
63.294,00
1031011
Piko L 1,2 - úzké Piko L 1,2 - široké s døevníkem, masiv 8 mm, vpravo, s døevníkem, masiv 8 mm, vpravo,
Dveøní závìs vlevo
Dveøní závìs vlevo
82.118,00
1031448
82.118,00
1031450
Náhradní díly a pøíslušenství
86.824,00
1032802
86.824,00
Art.-Nr.
Produkt
1034032
RLA - S-Thermatik Mini
1019970
boèní odkouøení vpravo, úzké
1032804
1032909
Terra
63.294,00
82.118,00
86.824,00
Perle
65.647,00
84.471,00
89.176,00
1031033
1031012
1031452
1031455
1014503
1019059
1041842
1032805
1032807
Piko L RLU
Obložení
Nero
Graphit
75.059,00
1020458
75.059,00
1020459
89.176,00
1020463
89.176,00
1020464
93.882,00
1032881
75.059,00
89.176,00
93.882,00
Perle
72.706,00
91.529,00
96.235,00
1020460
1020461
1020465
1020466
1032882
1
Dveøní závìs vpravo - za pøíplatek
delší dodací lhùta
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
1032883
11.153,00
353,00
988,00
84,00*
1004936
Tìsnìní FD 3208 16mm
hlavní dvíøka
(jsou zapotøebí 3m)
118,00*
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
Lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
1004931
RLA - Tìsnìní FD 5107 6mm,
Popelník
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1032875
Rukojeť, nerezová ocel
1.576,00
1033726
RLA - SQC- volitelnì tryska
spalovacího vzduchu
s tìsnìním
1.341,00
1032880
93.882,00
2.165,00
tìsnìní 18 x 3
FD 50161, hlavní dvíøka
(jsou zapotøebí 3m)
s døevníkem, masiv 8 mm, vpravo, s døevníkem, masiv 8 mm, vpravo,
Dveøní závìs vlevo
Dveøní závìs vlevo
Terra
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
6
Piko L RLU 1,2 - široké -
2.165,00
1041924
Model RLU
Piko L RLU 1,2 - úzké -
boèní odkouøení vpravo,
široké
Sklokeramika
RLA - Skládací rošt
RLA - Popelník
Cena
14.353,00
*Cena za bìžný metr
Standardnì s èernou rukojetí.
Volitelnì provedení z nerezové oceli.
2
Døevník vlevo – za pøíplatek, delší dodací lhùta.
krbová kamna selection | Piko H2O
Piko
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
H 2O
RLA
RLU
Otoèné 180˚ (volitelnì)
Horní zásobník
Ocelová konstrukce, volnì stojící
Zásobník
Pøístavba (volitelnì)
H2O
Terra
Dvíøka vždy v provedení
èerná potištìná sklokeramická deska.
Náhradní díly a pøíslušenství
Model
Piko H2O
Obložení
Nero
Graphit
Terra
Perle
103.294,00
1019315
Art.-Nr.
Produkt
1017563
1006404
1041843
1019164
S-Thermatik Mini
Rošt
Popelník
Sklokeramika
1041924
tìsnìní 18 x 3
FD 50161, hlavní dvíøka
(jsou zapotøebí 3m)
84,00*
1004936
Tìsnìní FD 3208 16mm
hlavní dvíøka
(jsou zapotøebí 3m)
118,00*
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2
odkouøení
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
Lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm
Popelník
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1018818
Flexibilní propojení
1019191
Montážní šablona pro
flexibilní pøipojovací sady
v mìøítku 1: 1
103.294,00
1019316
103.294,00
1019317
105.647,00
1019319
Cena
14.353,00
20,00
1.082,00
391,60
5.388,00
0,00
*Cena za bìžný metr
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
7
krbová kamna selection | Cubo S / RLU
Cubo S /
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
RLU
RLA
RLU
Otoèné 180˚ (volitelnì)
Horní zásobník
Ocelová konstrukce, volnì stojící
Zásobník
Pøístavba (volitelnì)
H 2O
RL U
-Pro ve den
í
Perle
Dvíøka vždy v provedení
èerná potištìná sklokeramická deska.
Náhradní díly a pøíslušenství
Model
Obložení
Nero
Graphit
Terra
Perle
Cubo S
Cubo S RLU
58.588,00
65.647,00
1031021
58.588,00
1031022
58.588,00
1031023
60.941,00
1031024
RLA provedení
rukojeť
1020473
Art.-Nr.
Produkt
1034034
1014504
1019059
1041842
RLA - S-Thermatik Mini
Sklokeramika
RLA - Skládací rošt
RLA - Popelník
14.353,00
13.929,00
353,00
988,00
1041924
tìsnìní 18 x 3
FD 50161, hlavní dvíøka
(jsou zapotøebí 3m)
84,00*
1004936
Tìsnìní FD 3208 16mm
hlavní dvíøka
(jsou zapotøebí 3m)
118,00*
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
Lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
1004931
RLA - Tìsnìní FD 5107 6mm,
Popelník
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1032875
Rukojeť, nerezová ocel
1.576,00
1033728
RLA - SQC- volitelnì tryska
spalovacího vzduchu
s tìsnìním
1.341,00
65.647,00
1020474
65.647,00
1020475
68.000,00
1020476
Cena
*Cena za bìžný metr
Standardnì s èernou rukojetí.
Volitelnì provedení z nerezové oceli.
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
8
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
krbová kamna selection | Cubo M / RLU
Cubo M /
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
RLU
RLA
RLU
˚ (volitelnì)
Horní zásobník
Zásobník
Pøístavba (volitelnì)
H2O
mit Holzfach, úzké
mit Holzfach, široké
Ocelová konstrukce, volnì stojící
RL U
-Pro ve den
í
Terra
Dvíøka vždy v provedení
èerná potištìná sklokeramická deska.
Model
Cubo M
1
Dveøní závìs vlevo
Obložení
Nero
70.353,00
1031025
Náhradní díly a pøíslušenství
Cubo M - široké Cubo M - úzké s døevníkem, masiv 8 mm, vpravo, s døevníkem, masiv 8 mm, vpravo,
Dveøní závìs vlevo
Dveøní závìs vlevo
1,2
88.235,00
1031466
1,2
92.941,00
Art.-Nr.
Produkt
1034033
RLA - S-Thermatik Mini
1019973
boèní odkouøení vpravo, úzké
1032816
1032909
boèní odkouøení vpravo,
široké
Sklokeramika
RLA - Skládací rošt
RLA - Popelník
Cena
14.353,00
2.165,00
2.165,00
13.929,00
353,00
988,00
Graphit
70.353,00
88.235,00
92.941,00
1014504
1019059
1041842
Terra
70.353,00
88.235,00
92.941,00
1041924
tìsnìní 18 x 3
FD 50161, hlavní dvíøka
(jsou zapotøebí 3m)
84,00*
1004936
Tìsnìní FD 3208 16mm
hlavní dvíøka
(jsou zapotøebí 3m)
118,00*
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
Lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
1004931
RLA - Tìsnìní FD 5107 6mm,
Popelník
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1032875
Rukojeť, nerezová ocel
1.576,00
1033726
RLA - SQC- volitelnì tryska
spalovacího vzduchu
s tìsnìním
1.341,00
Perle
1031026
1031034
72.706,00
1031027
1031468
1031471
90.588,00
1031474
1032817
1032818
95.294,00
1032819
Model RLU
Cubo M RLU
Nero
Obložení
RLA provedení
rukojeť – Edelstahl
Graphit
77.412,00
1020488
77.412,00
1020489
Cubo M RLU 1,2 - úzké -
Cubo M RLU 1,2 - široké -
s døevníkem, masiv 8 mm, vpravo, s døevníkem, masiv 8 mm, vpravo,
Dveøní závìs vlevo
Dveøní závìs vlevo
95.294,00
1020493
95.294,00
1020494
100.000,00
1032884
100.000,00
1032885
*Cena za bìžný metr
Terra
77.412,00
95.294,00
100.000,00
Perle
79.765,00
97.647,00
102.353,00
1020490
1020491
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
1020495
1020496
1032886
1032887
1
Dveøní závìs vpravo - za pøíplatek
delší dodací lhùta
Standardnì s èernou rukojetí.
Volitelnì provedení z nerezové oceli.
2
Døevník vlevo – za pøíplatek, delší dodací lhùta.
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
9
krbová kamna selection | Cubo L / RLU
Cubo L /
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
RLU
RLA
RLU
Otoèné 180˚ (volitelnì)
Horní zásobník
Zásobník
Pøístavba (volitelnì)
H2O
mit Holzfach, úzké
mit Holzfach, široké
Ocelová konstrukce, volnì stojící
RL U
-Pro ve den
í
Graphit
Dvíøka vždy v provedení
èerná potištìná sklokeramická deska.
Model
Cubo L
1
Dveøní závìs vlevo
Obložení
Nero
67.059,00
1031028
Náhradní díly a pøíslušenství
Cubo L - úzké Cubo L - široké s døevníkem, masiv 8 mm, vpravo, s døevníkem, masiv 8 mm, vpravo,
Dveøní závìs vlevo
Dveøní závìs vlevo
1,2
84.471,00
1031482
1,2
89.176,00
Produkt
1034033
RLA - S-Thermatik Mini
1019970
boèní odkouøení vpravo, úzké
1032822
1032909
boèní odkouøení vpravo,
široké
Sklokeramika
RLA - Skládací rošt
RLA - Popelník
Cena
14.353,00
2.165,00
2.165,00
13.929,00
353,00
988,00
Graphit
67.059,00
84.471,00
89.176,00
Terra
67.059,00
84.471,00
89.176,00
1041924
tìsnìní 18 x 3
FD 50161, hlavní dvíøka
(jsou zapotøebí 3m)
84,00*
1004936
Tìsnìní FD 3208 16mm
hlavní dvíøka
(jsou zapotøebí 3m)
118,00*
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
Lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
1004931
RLA - Tìsnìní FD 5107 6mm,
Popelník
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1032875
Rukojeť, nerezová ocel
1.576,00
1033726
RLA - SQC- volitelnì tryska
spalovacího vzduchu
s tìsnìním
1.341,00
1031035
1031029
69.412,00
1031030
1031484
1031487
86.824,00
1031489
1032823
1032825
91.529,00
1032826
Model RLU
Cubo L RLU
Nero
Obložení
Art.-Nr.
1014504
1019059
1041842
Perle
Graphit
74.118,00
1020503
74.118,00
1020504
Cubo L RLU 1,2 - úzké -
Cubo L RLU 1,2 - široké -
s døevníkem, masiv 8 mm, vpravo, s døevníkem, masiv 8 mm, vpravo,
Dveøní závìs vlevo
Dveøní závìs vlevo
91.529,00
1020508
91.529,00
1020509
96.235,00
1032888
96.235,00
1032889
*Cena za bìžný metr
Terra
74.118,00
91.529,00
96.235,00
Perle
76.471,00
93.882,00
98.588,00
1020505
1020506
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
10
RLA provedení
rukojeť
1020510
1020511
1032890
1
Dveøní závìs vpravo - za pøíplatek
delší dodací lhùta
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
1032891
Standardnì s èernou rukojetí.
Volitelnì provedení z nerezové oceli.
2
Døevník vlevo – za pøíplatek, delší dodací lhùta.
krbová kamna selection | Redoro S
Redoro S
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
RLA
RLU
˚ (volitelnì)
Zásobník on top1
Ocelová konstrukce, volnì stojící
Zásobník
Pøístavba
H2O
Graphit
Provedení vždy s èernì potištìnou
sklokeramikou.
Náhradní díly a pøíslušenství
Model
Obložení
Redoro S
1
Nero
70.353,00
Graphit
70.353,00
horní deska vždy z mastku
V dodávce vždy provedení s døevìnou rukojetí
1037161
1041745
Madlo a ovládání pøívodu vzduchu
v døevìném provedení
Art.-Nr.
Produkt
1033195
1019059
1041842
Sklokeramika
Skládací rošt
Popelník
Cena
1041924
tìsnìní 18 x 3
FD 50161, hlavní dvíøka
(jsou tøeba 4 m)
84,00*
1004936
Tìsnìní FD 3208 16mm
hlavní dvíøka
(jsou tøeba 4 m)
118,00*
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
Lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm
Popelník
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1037704
SQC- volitelnì tryska
spalovacího vzduchu
s tìsnìním
1.341,00
7.482,00
353,00
988,00
*Cena za bìžný metr
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
11
krbová kamna selection | Redoro M
Redoro M
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
RLA
RLU
Otoèné 180˚ (volitelnì)
Horní zásobník
Ocelová konstrukce, volnì stojící
se zadním odvodem spalin
Zásobník
Pøístavba
H2O
Nero
Provedení vždy s èernì potištìnou
sklokeramikou.
Náhradní díly a pøíslušenství
Obložení
Model
Redoro M
odkouøení vzadu
Redoro M
odkouøení nahoøe
Nero
77.412,00
77.412,00
Graphit
77.412,00
1037159
1041743
Horní deska z èerného skla.
Dodávka vždy s døevìnou rukojetí.
Madlo a ovládání pøívodu vzduchu
v døevìném provedení
1037160
77.412,00
1041744
Art.-Nr.
Produkt
1033195
1019059
1041842
Sklokeramika
Skládací rošt
Popelník
Cena
1041924
tìsnìní 18 x 3
FD 50161, hlavní dvíøka
(jsou tøeba 4 m)
84,00*
1004936
Tìsnìní FD 3208 16mm
hlavní dvíøka
(jsou tøeba 4 m)
118,00*
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
Lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm
Popelník
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1037704
RLA - SQC- volitelnì tryska
spalovacího vzduchu
s tìsnìním
7.482,00
353,00
988,00
1.341,00
*Cena za bìžný metr
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
12
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
krbová kamna selection | Stovo S
Stovo S
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
RLA
RLU
Otoèné 180˚ (volitelnì)
Horní zásobník
Ocelová konstrukce, volnì stojící
Speicher 1
Pøístavba
H2O
Terra / Terra
Provedení vždy s èernì potištìnou
sklokeramikou.
Pøední panel
Nero
boèní obklad a horní deska
Graphit
Terra
Perle
Náhradní díly a pøíslušenství
Nero
Graphit
Terra
Perle
Weiss
55.294,00
-
-
-
-
1019320
-
-
-
55.294,00
1019321
-
-
-
-
55.294,00
-
1019322
-
57.647,00
1019324
-
57.647,00
Speckstein**
68.000,00
68.000,00
-
-
-
Sandstein
Caramello**
68.000,00
-
68.000,00
-
-
1019325
1019326
1005064
Keramisches Papier
hlavní dvíøka
(jsou zapotøebí 3m)
141,00*
1006699
Tìsnìní FD 3395 D
18 x 8 mm, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
118,00*
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
Lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm
Popelník
(je zapotøebí 1m)
118,00*
-
-
1019328
S-Thermatik Mini
Sklokeramika
Kapprost
Popelník
-
-
1019327
Produkt
-
-
Weiss
Art.-Nr.
1017563
1018648
1019059
1041844
1019799
Cena
14.353,00
9.459,00
353,00
1.177,00
*Cena za bìžný metr
Jiné barevné kombinace jsou k dispozici na vyžádání a za pøíplatek.
** Horní deska vždy v barvì kamen
1
boèní zásobník vždy pouze s obložením z pøírodního kamene
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
13
krbová kamna selection | Stovo S plus
Stovo S plus
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
RLA
RLU
Otoèné 180˚ (volitelnì)
Zásobník on top1
Ocelová konstrukce, volnì stojící
Zásobník
Pøístavba
H2O
Weiss
Provedení vždy s èernì potištìnou
sklokeramikou.
boèní obklad a horní deska
Pøední panel
Náhradní díly a pøíslušenství
Art.-Nr.
Produkt
1018648
1019059
1041934
Sklokeramika
Skládací rošt
Popelník
1005064
Keramisches Papier
hlavní dvíøka
(jsou zapotøebí 3m)
141,00*
1006699
Tìsnìní FD 3395 D
18 x 8 mm, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
118,00*
-
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2
odkouøení
(2m werden benötigt)
118,00*
70.588,00
-
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
Lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
-
70.588,00
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm
Popelník
(je zapotøebí 1m)
118,00*
Nero
Graphit
Terra
Perle
Weiss
Nero
68.235,00
-
-
-
-
Graphit
-
68.235,00
-
-
-
Terra
-
-
68.235,00
-
Perle
-
-
-
Weiss
-
-
-
1041753
1041751
1041757
1041756
Jiné barevné kombinace jsou k dispozici na vyžádání a za pøíplatek.
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
14
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
1041759
Cena
9.459,00
353,00
1.177,00
*Cena za bìžný metr
krbová kamna selection | Stovo M
Stovo M
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
RLA
RLU
Otoèné 180˚ (volitelnì)
Horní zásobník
Ocelová konstrukce, volnì stojící
Zásobník
Pøístavba
H2O
Graphit / Graphit
Provedení vždy s èernì potištìnou
sklokeramikou.
Pøední panel
strananverkleidung und Topplatte
Nero
Graphit
Terra
Perle
Weiss
Náhradní díly a pøíslušenství
Nero
Graphit
Terra
Perle
Weiss
68.000,00
-
-
-
-
1019329
-
-
-
-
68.000,00
1019330
-
-
-
-
-
68.000,00
-
1019331
-
70.353,00
1019332
-
Jiné barevné kombinace jsou k dispozici na vyžádání a za pøíplatek.
-
Art.-Nr.
Produkt
1017563
1018648
1019059
1041844
S-Thermatik Mini
Sklokeramika
Skládací rošt
Popelník
1005064
Keramisches Papier
hlavní dvíøka
(jsou zapotøebí 3m)
141,00*
1006699
Tìsnìní FD 3395 D
18 x 8 mm, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
118,00*
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
Lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm
Popelník
(je zapotøebí 1m)
118,00*
-
-
-
70.353,00
1019800
Cena
14.353,00
9.459,00
353,00
1.177,00
*Cena za bìžný metr
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
15
krbová kamna selection | Stovo L
Stovo L
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
RLA
RLU
Otoèné 180˚ (volitelnì)
Horní zásobník
Ocelová konstrukce, volnì stojící
Zásobník
Pøístavba
H2O
Nero / Nero
Dvíøka vždy v provedení
èerná potištìná sklokeramická deska.
Pøední panel
strananverkleidung und Topplatte
Nero
Graphit
Terra
Perle
Weiss
Náhradní díly a pøíslušenství
Nero
Graphit
Terra
Perle
Weiss
63.294,00
-
-
-
-
-
63.294,00
-
-
-
1019334
-
-
-
1019335
-
-
-
63.294,00
-
1019336
-
65.647,00
1019337
-
Jiné barevné kombinace jsou k dispozici na vyžádání a za pøíplatek.
-
-
Art.-Nr.
Produkt
1017563
1018648
1018649
1019059
1041844
S-Thermatik Mini
Sklokeramika Front
Sklokeramika strana
Skládací rošt
Popelník
14.353,00
9.459,00
3.224,00
353,00
1.177,00
1005064
Keramisches Papier
hlavní dvíøka
(jsou zapotøebí 3m)
141,00*
1006699
Tìsnìní FD 3395 D
18 x 8 mm, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
118,00*
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
Lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm
Popelník
(je zapotøebí 1m)
118,00*
-
65.647,00
1019801
Cena
*Cena za bìžný metr
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
16
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
krbová kamna selection | Stovo L plus
Stovo L plus
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
RLA
RLU
Otoèné 180˚ (volitelnì)
Zásobník on top1
Ocelová konstrukce, volnì stojící
Zásobník
Pøístavba
H2O
Perle
Provedení vždy s èernì potištìnou
sklokeramikou.
Pøední panel
strananverkleidung und Topplatte
Nero
Graphit
Terra
Perle
Weiss
Náhradní díly a pøíslušenství
Nero
Graphit
Terra
Perle
Weiss
75.294,00
-
-
-
-
1041747
-
-
-
-
75.294,00
1041746
-
-
-
-
-
75.294,00
-
1041749
-
77.647,00
1041748
-
Jiné barevné kombinace jsou k dispozici na vyžádání a za pøíplatek.
-
Art.-Nr.
Produkt
1018648
1018649
1019059
1041934
Sklokeramika Front
Sklokeramika strana
Skládací rošt
Popelník
9.459,00
3.224,00
353,00
1.177,00
1005064
Keramisches Papier
hlavní dvíøka
(jsou zapotøebí 3m)
141,00*
1006699
Tìsnìní FD 3395 D
18 x 8 mm, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
118,00*
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
Lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm
Popelník
(je zapotøebí 1m)
118,00*
-
-
-
77.647,00
1041750
Cena
*Cena za bìžný metr
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
17
krbová kamna selection | Senso S / RLU
Senso S / RLU
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
RLA
RLU
Otoèné 180˚ (volitelnì)
Horní zásobník
Ocelová konstrukce, volnì stojící
Zásobník
Pøístavba
strananverkleidung und Topplatte
Senso S Pøední panel
Sklo
Nero
Graphit
Terra
Perle
Nero
60.000,00
60.000,00
-
60.941,00
70.353,00
Graphit
60.000,00
60.000,00
-
-
70.353,00
-
-
60.000,00
-
-
Terra
1030997
1031002
1031031
1030998
1031032
1031006
1031036
RL U
1031000
60.941,00
-
-
62.353,00
72.706,00
Speckstein
71.765,00
71.765,00
-
-
-
Sandstein
Caramello
71.765,00
71.765,00
-
-
1031004
1031009
1031005
-
1031001
1031008
strananverkleidung und Topplatte
Sklo
Art.-Nr.
Produkt
1017563
S-Thermatik Mini
RLA - Otoèné
(RLU nicht Otoèné)
Sklokeramika
RLA - Skládací rošt
RLA - Popelník
Tìsnìní FD 3395 D
18 x 8 mm, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
118,00*
1017617
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je zapotøebí 1m)
118,00*
-
-
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
Lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
69.412,00
79.765,00
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm
Popelník
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1032808
Rukojeť, nerezová ocel
1.576,00
1033724
RLA - SQC- volitelnì tryska
spalovacího vzduchu
s tìsnìním
1.341,00
Nero
67.059,00
67.059,00
-
68.000,00
77.412,00
Graphit
67.059,00
67.059,00
-
-
77.412,00
-
-
67.059,00
68.000,00
-
-
1017598
Speckstein
78.824,00
Sandstein
Caramello
78.824,00
1017613
1017622
78.824,00
1017614
-
1017604
1017592
1017593
-
78.824,00
1017621
-
-
èernì potištìné
1017616
1017619
-
-
*Cena za bìžný metr
Jiné barevné kombinace jsou k dispozici na vyžádání a za pøíplatek.
Standardnì s èernou rukojetí.
Volitelnì provedení z nerezové oceli.
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
18
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
7.671,00
353,00
1.082,00
1006699
Perle
1017591
na vyžádání
141,00*
Terra
1017596
1014322
1019059
1041847
Cena
14.353,00
Keramisches Papier
hlavní dvíøka
(jsou zapotøebí 3m)
Graphit
Perle
Náhradní díly a pøíslušenství
1005064
Nero
1017600
RLA provedení
rukojeť – nerez
Dvíøka vždy v provedení
èerná potištìná sklokeramická deska.
1016718
1017590
í
1031007
Senso S RLU Pøední panel
Terra
-pro ve den
Graphit / Graphit
Perle
1031003
H2O
èernì potištìné
krbová kamna selection | Senso M H2O
Senso M
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
H 2O
RLA
RLU
Otoèné 180˚ (volitelnì)
Horní zásobník
Ocelová konstrukce, volnì stojící
Speicher 1
Pøístavba
H2O
Sklo / Perle
Dvíøka vždy v provedení
èerná potištìná sklokeramická deska.
strananverkleidung und Topplatte
Pøední panel
Náhradní díly a pøíslušenství
Produkt
1041798
S-Thermatik Mini
Heizkesselbürste
Sklokeramika
Skládací rošt
Popelník
115.059,00
1005064
Keramický papír, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
141,00*
1006699
Tìsnìní FD 3395 D
18 x 8 mm, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
118,00*
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
Lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm,
popelník
(je tøeba 1 m)
118,00*
1016990
Flexibilní pøipojení
5.388,00
1032870
Rukojeť, nerezová ocel
1.576,00
1019192
Montážní šablona pro
flexibilní pøipojovací sady
v mìøítku 1: 1
Graphit
Terra
Perle
Nero
102.353,00
102.353,00
-
103.294,00
115.059,00
Graphit
102.353,00
102.353,00
-
-
Terra
Perle
Edelstahl
geschliffen
Speckstein
1041791
-
103.294,00
1041792
109.412,00
1041793
117.412,00
1041795
1041836
1041788
-
-
-
117.412,00
1041796
1041797
102.353,00
-
1041789
-
104.706,00
1041790
-
-
Jiné barevné kombinace jsou k dispozici na vyžádání a za pøíplatek.
1
Art.-Nr.
1017563
1008302
1010956
1019059
1041846
Glas
Nero
1041787
boèní zásobník vždy pouze s obložením z pøírodního kamene
Provedení mit
Relinggriff – Edelstahl
-
-
schwarz bedruckt
1041799
-
117.412,00
1041800
122.118,00
1041801
-
Cena
14.353,00
447,00
10.141,00
353,00
1.388,00
0,00
*Cena za bìžný metr
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
19
krbová kamna selection | Senso L / RLU
Senso L / RLU
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
RLA
RLU
Otoèné 180˚ (volitelnì)
Horní zásobník (volitelnì)
Ocelová konstrukce, volnì stojící
Zásobník
Pøístavba
strananverkleidung und Topplatte
Senso L Pøední panel
Glas
Nero
Graphit
Terra
Perle
Nero
70.353,00
70.353,00
-
71.765,00
83.529,00
Graphit
70.353,00
70.353,00
-
-
83.529,00
-
-
70.353,00
-
-
Terra
1041802
1041807
1041811
1041803
1041813
1041804
1041814
1041815
Perle
71.765,00
-
-
72.706,00
85.882,00
Edelstahl
geschliffen
77.412,00
-
-
-
90.588,00
Speckstein
86.824,00
1041808
1041809
1041810
86.824,00
1041812
1041806
-
-
H2O
schwarz bedruckt
Glas / Edelstahl
Dvíøka vždy v provedení
èerná potištìná sklokeramická deska.
1041816
1041817
-
Senso L RLU Pøední panel
Nero
strananverkleidung und Topplatte
Nero
Graphit
Terra
Perle
77.412,00
1042073
77.412,00
1042077
-
78.824,00
1042081
Graphit
77.412,00
1042074
77.412,00
1042078
-
-
Terra
-
Perle
78.824,00
1042075
-
-
77.412,00
-
1042080
-
79.765,00
1042082
141,00*
1006699
Tìsnìní FD 3395 D
18 x 8 mm, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
118,00*
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
Lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm,
popelník
(je tøeba 1 m)
118,00*
1032870
Rukojeť, nerezová ocel
-
92.941,00
1042083
97.647,00
Speckstein
93.882,00
93.882,00
-
-
-
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
Keramický papír, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
1042079
-
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
1005064
90.588,00
-
1042087
S-Thermatik Mini
Horní zásobník
Otoèné
Sklokeramika
Skládací rošt
Popelník
1042076
-
1042086
1017563
1011645
1012511
1010956
1019059
1041846
90.588,00
84.471,00
1042084
Produkt
schwarz bedruckt
Edelstahl
geschliffen
Jiné barevné kombinace jsou k dispozici na vyžádání a za pøíplatek.
20
Glas
Náhradní díly a pøíslušenství
Art.-Nr.
1042085
RLU verze
k dispozici
po
od dzimu 2015
Cena
14.353,00
6.259,00
na vyžádání
10.141,00
353,00
1.388,00
1.576,00
*Cena za bìžný metr
krbová kamna selection | Sino L
Sino L
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
RLA
RLU
Otoèné 120˚ (volitelnì)
(60° vpravo a 60° vlevo)
Horní zásobník
Provedení v pøírodním kameni, volnì stojící
Zásobník
Pøístavba
H2O
Terra / Sandstein Caramello
Dvíøka vždy v provedení
èerná potištìná sklokeramická deska.
Pøední panel
Boky a horní deska
Schwarz
Speckstein
Sandstein
Caramello
70.353,00
1016716
70.353,00
1014157
Graphit
70.353,00
1012445
-
Náhradní díly a pøíslušenství
Terra
-
70.353,00
Art.-Nr.
Produkt
1017563
1016719
1010956
1019059
1041845
S-Thermatik Mini
Otoèné
Sklokeramika
Skládací rošt
Popelník
1005064
Keramický papír, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
141,00*
1006699
Tìsnìní FD 3395 D
18 x 8 mm, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
118,00*
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
Lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm,
popelník
(je tøeba 1 m)
118,00*
1016684
Cena
14.353,00
na vyžádání
10.141,00
353,00
1.082,00
*Cena za bìžný metr
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
21
krbová kamna selection | Sino City / RLU
Sino City / RLU
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
RLA
RLU
Otoèné 180˚ (volitelnì)
Horní zásobník
Zásobník
Pøístavba
H2O
Schwarz / Sandstein Caramello
Dvíøka vždy v provedení
èerná potištìná sklokeramická deska.
Boky a horní deska
Pøední panel
Speckstein
Sandstein
Caramello
Náhradní díly a pøíslušenství
Sino City
Sino City RLU
Schwarz
Schwarz
70.353,00
77.412,00
1032850
70.353,00
1032851
1042088
Art.-Nr.
Produkt
1033416
1010956
1019059
1041848
S-Thermatik Mini
Sklokeramika
Skládací rošt
Popelník
1005064
Keramický papír, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
141,00*
1006699
Tìsnìní FD 3395 D
18 x 8 mm, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
118,00*
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
Lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm,
popelník
(je tøeba 1 m)
118,00*
1032870
Rukojeť, nerezová ocel
77.412,00
1042089
RLU verze
k dispozici
po
od dzimu 2015
Cena
14.353,00
10.141,00
353,00
1.459,00
1.576,00
*Cena za bìžný metr
Standardnì s èernou rukojetí.
Volitelnì provedení z nerezové oceli.
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
22
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
krbová kamna selection | Moro / RLU
Moro / RLU
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
RLA
RLU
Otoèné 180˚ (volitelnì)
Horní zásobník
Zásobník
Pøístavba
H2O
Schwarz / Sandstein Caramello
Dvíøka vždy v provedení
èerná potištìná sklokeramická deska.
Boky a horní deska
Pøední panel
Speckstein
Sandstein
Caramello
Náhradní díly a pøíslušenství
Moro
Moro RLU
Schwarz
Schwarz
70.353,00
77.412,00
1032852
70.353,00
1032853
Na vyobrazení Moro s obložením
Holzfach.
1042090
Art.-Nr.
Produkt
1033415
1032895
1019824
1041850
S-Thermatik Mini
Sklokeramika
Skládací rošt
Popelník
1005064
Keramický papír, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
141,00*
1006699
Tìsnìní FD 3395 D
18 x 8 mm, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
118,00*
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
Lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm,
popelník
(je tøeba 1 m)
118,00*
77.412,00
1042091
RLU verze
k dispozici
po
od dzimu 2015
1032872
1034462
1034463
Rukojeť, nerezová ocel
Volitelnì obložení
Holzlegefachs, Sandstein
Volitelnì obložení
Holzlegefachs, Speckstein
Cena
14.353,00
12.118,00
588,00
1.459,00
1.576,00
2.565,00
2.565,00
*Cena za bìžný metr
Standardnì s èernou rukojetí.
Volitelnì provedení z nerezové oceli.
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
23
krbová kamna selection | Noto
Noto
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
RLA
RLU
Otoèné 180˚ (volitelnì)
Horní zásobník
Zásobník
Pøístavba
H2O
Schwarz / Sandstein Caramello
Dvíøka vždy v provedení
èerná potištìná sklokeramická deska.
Pøední panel
Boky a horní deska
Schwarz
Speckstein
Sandstein
Caramello
Náhradní díly a pøíslušenství
Art.-Nr.
Produkt
1033414
1010956
1019059
1041848
S-Thermatik Mini
Sklokeramika
Skládací rošt
Popelník
1005064
Keramický papír, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
141,00*
1006699
Tìsnìní FD 3395 D
18 x 8 mm, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
118,00*
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
Lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm,
popelník
(je tøeba 1 m)
118,00*
1032870
Rukojeť, nerezová ocel
70.353,00
1032911
70.353,00
1032910
Cena
14.353,00
10.141,00
353,00
1.459,00
1.576,00
*Cena za bìžný metr
Standardnì s èernou rukojetí.
Volitelnì provedení z nerezové oceli.
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
24
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
krbová kamna selection | Passo XS / RLU
Passo XS /
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
RLU
RLA
RLU
Otoèné 180˚ (volitelnì)
Horní zásobník
Ocelová konstrukce, volnì stojící
Zásobník
Pøístavba (volitelnì)
H2O
Perle
Dvíøka vždy v provedení
èerná potištìná sklokeramická deska.
Náhradní díly a pøíslušenství
Model
Obložení
Passo XS
Passo XS RLU
Art.-Nr.
1021327
Produkt
RLA - Otoèné
(RLU nelze Otoèné)
Sklokeramika
Skládací rošt
Popelník
Cena
na vyžádání
10.438,00
353,00
1.459,00
Nero
68.000,00
75.059,00
1032381
1020408
1019059
1041851
Graphit
68.000,00
75.059,00
1005064
Keramický papír, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
141,00*
75.059,00
1004936
RLU - Tìsnìní FD
3208 16mm, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
118,00*
1006699
RLA - Tìsnìní FD 3395 D
18 x 8 mm, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
118,00*
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
Lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm,
popelník
(je tøeba 1 m)
118,00*
1032806
Rukojeť, nerezová ocel
1.576,00
1033726
RLA - SQC- volitelnì tryska
spalovacího vzduchu
s tìsnìním
1.341,00
Terra
Perle
Weiss
VAG
1020820
1020821
68.000,00
1020822
70.353,00
1020823
70.353,00
1020825
75.059,00
1018457
1032380
1032383
77.412,00
1032382
77.412,00
1032385
82.118,00
1032384
*Cena za bìžný metr
Standardnì s èernou rukojetí.
Volitelnì provedení z nerezové oceli.
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
25
krbová kamna selection | Passo S / RLU
Passo S /
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
RLU
RLA
RLU
Otoèné 180˚ (volitelnì)
Horní zásobník
Ocelová konstrukce, volnì stojící
Zásobník
Pøístavba
H2O
Weiss
Dvíøka vždy v provedení
èerná potištìná sklokeramická deska.
Náhradní díly a pøíslušenství
Model
Nero
Obložení
Graphit
Terra
Perle
Weiss
leštìná
nerezová
ocel
Passo S
Passo S RLU
86.824,00
93.882,00
1041818
86.824,00
1041819
86.824,00
1041820
89.176,00
1041821
89.176,00
1041822
93.882,00
1041823
1042092
26
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
Art.-Nr.
Produkt
1041837
1009181
1019824
1041849
S-Thermatik Mini
Sklokeramika
Skládací rošt
Popelník
1005064
Keramický papír, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
141,00*
1006699
Tìsnìní FD 3395 D
18 x 8 mm, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
118,00*
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm,
popelník
(je tøeba 1 m)
118,00*
1041866
Rukojeť, nerezová ocel
1.576,00
1033727
RLA - SQC- volitelnì tryska
spalovacího vzduchu
s tìsnìním
1.341,00
93.882,00
1042093
93.882,00
1042094
96.235,00
1042095
96.235,00
1042096
100.941,00
1042097
RLU verze
k dispozici
od podzimu 2015
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
Vyobrazení s nerezovým
madlem.
Cena
14.353,00
11.082,00
353,00
1.459,00
*Cena za bìžný metr
krbová kamna selection | Passo M / RLU
Passo M /
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
RLU
RLA
RLU
˚ (volitelnì)
Horní zásobník inkl.
Ocelová konstrukce, volnì stojící
Zásobník
Pøístavba
H2O
Edelstahl
Dvíøka vždy v provedení
èerná potištìná sklokeramická deska.
Náhradní díly a pøíslušenství
Model
Nero
Obložení
Graphit
Terra
Perle
Weiss
leštìná
nerezová
ocel
Passo M
Passo M RLU
92.941,00
100.000,00
1041824
92.941,00
1041825
92.941,00
1041826
95.294,00
1041827
95.294,00
1041828
100.000,00
1041829
Vyobrazení s nerezovým
madlem.
1042098
Art.-Nr.
Produkt
1041837
1009181
1019824
1041849
S-Thermatik Mini
Sklokeramika
Skládací rošt
Popelník
1005064
Keramický papír, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
141,00*
1006699
Tìsnìní FD 3395 D
18 x 8 mm, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
118,00*
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm,
popelník
(je tøeba 1 m)
118,00*
1041866
Rukojeť, nerezová ocel
1.576,00
1034352
RLA - SQC- volitelnì tryska
spalovacího vzduchu
s tìsnìním
1.341,00
100.000,00
1042099
100.000,00
1042100
102.353,00
1042101
102.353,00
1042102
107.059,00
1042103
RLU verze
k dispozici
od podzimu 2015
Cena
14.353,00
11.082,00
353,00
1.459,00
*Cena za bìžný metr
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
27
krbová kamna selection | Passo L / RLU
Passo L /
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
RLU
RLA
RLU
˚ (volitelnì)
Horní zásobník
Ocelová konstrukce, volnì stojící
Zásobník
Pøístavba
H2O
Perle
Dvíøka vždy v provedení
èerná potištìná sklokeramická deska.
Náhradní díly a pøíslušenství
Model
Nero
Obložení
Graphit
Terra
Perle
Weiss
leštìná
nerezová
ocel
Passo L
Passo L RLU
90.588,00
97.647,00
1041830
90.588,00
1041831
90.588,00
1041832
92.941,00
1041833
92.941,00
1041834
97.647,00
1041835
1042104
28
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
Art.-Nr.
Produkt
1041837
1009181
1019824
1041849
S-Thermatik Mini
Sklokeramika
Skládací rošt
Popelník
1005064
Keramický papír, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
141,00*
1006699
Tìsnìní FD 3395 D
18 x 8 mm, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
118,00*
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm,
popelník
(je tøeba 1 m)
118,00*
1041866
Rukojeť, nerezová ocel
1.576,00
1034352
RLA - SQC- volitelnì tryska
spalovacího vzduchu
s tìsnìním
1.341,00
97.647,00
1042105
97.647,00
1042106
100.000,00
1042107
100.000,00
1042108
104.706,00
1042109
RLU verze
k dispozici
od podzimu 2015
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
Vyobrazení s nerezovým
madlem.
Cena
14.353,00
395,80
353,00
1.459,00
*Cena za bìžný metr
krbová kamna selection | Pøíslušenství
Pøíslušenství
Roura -KOø
ø
ø
150x250mm 150x500mm 150x1000mm
ø 150mm
45°
pevné
ø 150mm
90°
stavitelné
ø 150mm
odkuøovací
sada
Roseta
Zdìø
ø 150mm
dvojitá
ø 150mm
471,00
353,00
nelakované
329,00
424,00
1005201
1005205
635,00
400,00
659,00
-
èerné
659,00
823,00
1.271,00
753,00
1.318,00
2.282,00
612,00
-
Graphit
659,00
823,00
1.271,00
753,00
1.318,00
2.282,00
612,00
-
Terra
659,00
823,00
1.271,00
753,00
1.318,00
2.282,00
1017772
1016375
612,00
-
706,00
894,00
1.341,00
800,00
1.388,00
2.400,00
659,00
-
Farbprovedení
Roura -KOø 150x250mm
Koleno -KO-
1005195
1014585
1014591
1016370
Koleno -KO45° pevné
Perle
1014596
1014586
1014592
1016371
1014597
1014587
1014593
1016372
1014598
1014474
1014588
1014594
1016373
1014599
1014374
1014589
1014595
1016374
1014600
1017770
1017769
1017771
1013935
1005217
1014410
1014411
1014412
Náhradní díly a pøíslušenství
Koleno -KO90° stavitelné
Odkuøovací sada -KOtažená
Art.-Nr.
Produkt
1018508
1018509
1018510
1018511
1018512
1018513
1018514
1018515
1018516
1018517
Systém spalovacího vzduchu 100mm
Systém spalovacího vzduchu 150mm
Alu-Flexi èerná 100mm
Alu-Flexi šedá 100mm
Alu-Flexi izolovaná èerná 100mm
Alu-Flexi izolovaná šedá 100mm
Rozeta Alu-Flexi èerná 100mm
Rozeta Alu-Flexi šedá 100mm
Rozeta Alu-Flexi s izolací èerná 100mm
Rozeta Alu-Flexi s izolací šedá 100mm
5.765,00
5.765,00
823,00
823,00
1.341,00
1.341,00
494,00
494,00
565,00
565,00
1003052
Podložka nerez
(ø 900mm, síla 3mm)
4.292,00
1003051
Podložka nerez
(ø 900mm, síla 3mm)
3.647,00
1016626
Podložka nerez pro H2O
(ø 900mm, s výøezem, síla 3mm)
9.647,00
1005142
kla
Zá
1005141
e
ád
v
do
ska
1016710
lo
žka
d
Po
Zdìø
ø 150 mm
1020231
1030888
1005109
1024452
1024594
1020234
1011148
1011151
1024453
1024595
1024450
1024597
Cena
Podložka sklenìná
(ø 900mm, síla 10mm)
Podložka sklenìná (ø 900mm, síla 10mm)
Podložka sklenìná pro H2O
(ø 900mm, s výøezem, Síla 10mm)
Nero
Náplò 20ml (práškový lak)
Náplò 20ml
Graphit
Sprej 150ml
Náplò (vodou øeditelná) 9ml
Terra
Sprej (vodou øeditelný) 180ml
Náplò 20ml
Sprej 180ml
Perle 2015
Sprej žáruvzdorný, bezbarvý 180ml
Náplò (vodou øeditelná)
Perle
Sprej (vodou øeditelný)
Náplò (vodou øeditelná)
Weiss
Sprej (vodou øeditelný)
7.153,00
2.800,00
5.459,00
259,00
235,00
494,00
235,00
729,00
259,00
1.459,00
1.200,00
235,00
588,00
235,00
588,00
1.341,00
SQC-Propojení, volitelné pøíruba spalovacího vzduchu s tìsnìním
SQC-propojení
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
ALU-Flexi
Flexibilní propojení
Systém pøívodu spalovacího vzduchu
Rozeta
ALU-Flexi
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
ALU-Flexi,
s izolací
29
krbová kamna selection | Pøíslušenství RLU
Pøíslušenství RLU
Náhradní díly a pøíslušenství
Art.-Nr.
ocel
Art.-Nr.
Roura falcovaná otoèná R 100
1014405
Délka 100mm
165,00
VA-element roura výstup
1014420
spalin ø 150 x 1000mm Graphit
1014404
Roura falcovaná otoèná R 100
Délka 220mm
377,00
1016382
VA-element roura výstup
spalin ø 150 x 1000mm Terra
4.541,00
1014401
Roura falcovaná otoèná R 100
Délka 500mm
518,00
1014421
VA-element roura výstup
spalin ø 150 x 1000mm Perle
4.777,00
1014353
Koleno 100mm stlaèené 90°
gumový kroužek
965,00
1014385
VA-Koleno ø 150mm 45°
výstup spalin
1.506,00
1010480
Spona k VA-element roura
ø150mm výstup spalin
616,00
1014416
VA-Koleno ø 150mm 45°
výstup spalin èerná
2.588,00
1014428
Spona k VA-element roura
ø150mm výstup spalin èerná
1.082,00
1014417
VA-Koleno ø 150mm 45°
výstup spalin Graphit
2.588,00
1014429
Spona k VA-element roura
ø150mm výstup spalin Graphit
1.082,00
1016383
VA-Koleno ø 150mm 45°
výstup spalin Terra
2.588,00
1016377
Spona k VA-element roura
ø150mm výstup spalin Terra
1.082,00
1014418
VA-Koleno ø 150mm 45°
výstup spalin Perle
2.729,00
1014430
Spona k VA-element roura
ø150mm výstup spalin Perle
1.153,00
1014358
VA-Koleno ø 150mm 90°
výstup spalin
3.082,00
VA-element roura výstup
spalin ø 150 x 250mm èerná
1.553,00
VA-Koleno ø 150mm 90°
1014413
výstup spalin èerná
5.341,00
VA-element roura výstup
spalin ø 150 x 250mm Graphit
1.553,00
VA-Koleno ø 150mm 90°
1014414
výstup spalin Graphit
5.341,00
1016378
VA-element roura výstup
spalin ø 150 x 250mm Terra
1.553,00
VA-Koleno ø 150mm 90°
1016386
výstup spalin Terra
5.341,00
1014427
VA-element roura výstup
spalin ø 150 x 250mm Perle
1.647,00
VA-Koleno ø 150mm 90°
výstup spalin Perle
5.600,00
1010482
VA-element roura výstup
spalin ø 150 x 500mm
1.400,00
1014422
VA-element roura výstup
spalin ø 150 x 500mm èerná
2.447,00
1014423
VA-element roura výstup
spalin ø 150 x 500mm Graphit
2.447,00
VA-element roura výstup
spalin ø 150 x 500mm Terra
1014424
1014426
èerná
Mahagoni
1014415
612,00
1014411 Rozeta KO ø 150mm Graphit
612,00
2.447,00
Rozeta KO ø 150mm
1016375
Terra
612,00
VA-element roura výstup
spalin ø 150 x 500mm Perle
2.612,00
Rozeta KO ø 150mm
1014412
Perle
659,00
1010481
VA-element roura výstup
spalin ø 150 x 1000mm
2.604,00
1014419
VA-element roura výstup
spalin ø 150 x 1000mm èerná
4.541,00
Madla
Provedení
Mahagoni
Wenge
Schwarz
rovné
706,00
706,00
308,00
ohnuté
706,00
706,00
308,00
1017027
1017028
1018741
1018742
Ocel/ èerná1
1
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
30
4.541,00
1014410 Rozeta KO ø 150mm èerná
Material
1017026
Cena
471,00
Rukojeť v provedení
masiv
1017025
Produkt
1013935 Rozeta KO ø 150mm
1016381
Wenge
Náhradní díly a pøíslušenství
Cena
1014425
Produkt
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
Standardní provedení
Nerez
1010609
VA-element roura obklad stìny
ø 150mm
1014399
VA-element roura obklad
stìny ø 100mm
1.288,00
541,00
krbová kamna selection | Technické informace
RLU
Piko M HF
úzké
RLU
Piko M HF
široké
RLU
5,9
5,9
5,9
Piko S
Piko M
volitelnì
RLU
kW
5,9
Piko L HF
široké
RLU
Piko
H2O
RLU
Piko L HF
úzké
RLU
5,9
5,9
5,9
7,9
Piko L
PARAMETRY
Jmenovitý výkon
Úèinnost
%
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 83
topný výkon min. / max.
kW
4,2 - 7,8
4,2 - 7,8
4,2 - 7,8
4,2 - 7,8
4,2 - 7,8
4,2 - 7,8
4,2 - 7,8
5,5 - 10,3
rozdìlení výkonu vzduch / H20
%
-
-
-
-
-
-
-
41 / 59
rozdìlení výkonu vzduch / H20
kW
-
-
-
-
-
-
-
3,3 / 4,6
vhodný ca.
m3
165
165
165
165
165
165
165
186
ménì vhodný ca.
m
95
95
95
95
95
95
95
145
nevhodný ca.
pokojový topný výkon
3
3
m
65
65
65
65
65
65
65
98
Tok spalin k jmenovitému výkonu
g/s
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
8,6
Teplota spalin mìøená na výstupním hrdle
˚C
325
325
325
325
325
325
325
215
Minimální podtlak pøi jmenovitém výkonu
Pa
12
12
12
12
12
12
12
12
Ocel
kg
160
238
358
388
175
295
325
240
Zásobník ocelový postranní
kg
-
-
-
-
-
-
-
-
HMOTNOST
Keramika
kg
-
-
-
-
-
-
-
-
Sandstein
kg
-
-
-
-
-
-
-
-
Speckstein
kg
-
-
-
-
-
-
-
-
Zásobník horní
kg
-
50 /
-
-
-
-
mm
1156
1436
1436
1436
1436
1436
1500
63
50 /
63
50 /
63
ROZMÌRY
Výška
1436
Híøka
mm
406
406
666
819
406
666
819
500
Hloubka
mm
406
406
406
406
406
406
406
500
Výška dvíøek
mm
572
572
572
572
572
572
572
478
Šíøka dvíøek
mm
345 / 345
345 / 345
345 / 345
345 / 345
345 / 345
345 / 345
345 / 345
415 / 415
Prùmìr kouøovodu ø
mm
150
150
150
150
150
150
150
150
Minimální rozmìr od spodní hrany nožièek
po horní hranu výstupního hrdla
mm
1270
1270
1270
Minimální rozmìr od spodní hrany nožièek po osu
výstupního hrdla vzadu
mm
973
1113
Pøívod vzduchu ø
mm
100
100
100
100
100
100
100
100
Hrdlo vstupu vzduchu zadní osa k podlaze
mm
126
126
126
126
126
126
126
147
Hrdlo vstupu vzduchu dolní osa k èelu
mm
202
202
202
202
202
202
202
268
odkouøení horní








zadní








-
-
-
-
-
-
-
-
-



-
-
-
-
1130
1157
RLA
RLU
1113
1123
RLA
RLU
1113
1123
RLA
RLU
1270
1437
1270
1410
1270
1410
1527
1113
1253
1113
1263
1113
1263
1386
RLA
RLU
RLA
RLU
RLA
RLU
RLA
RLU
RLA
RLU
RLA
RLU
MOŽNOSTI
FUNKCE
Otoèné
Zásobník
Sekundární pøívod vzduchu
Dvíøka
˚








zavírací
zavírací
zavírací
zavírací
zavírací
zavírací
zavírací
zavírací
CERTIFIKACE
DIN EN 13240 (Evropská norma)
Požadavky 1. a 2. stupnì BImSchV
Aachener/Münchener/Regensburger pøedpis








/
/
/
/
/
/
/
/















-
Z-43.12-320
Z-43.12-320
Z-43.12-320
Z-43.12-320
Z-43.12-320
Z-43.12-320
Z-43.12-320
-
Art.15a B-VG atest (Rakousko)








VKFTA-NR. (Švýcarský certifikát požární ochrany)








DIBt (nìmecký institut pro stavební techniku) RLU
DIBt-èíslo licence
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
31
krbová kamna selection | Technické informace
Cubo S
Cubo M
RLU
RLU
volitelnì
Cubo M HF
Cubo M HF
úzké
široké
RLU
RLU
Cubo L
RLU
Cubo L HF
Cubo L HF
úzké
široké
RLU
RLU
PARAMETRY
kW
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
Úèinnost
%
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
topný výkon min. / max.
kW
4,2 - 7,8
4,2 - 7,8
4,2 - 7,8
4,2 - 7,8
4,2 - 7,8
4,2 - 7,8
4,2 - 7,8
Jmenovitý výkon
rozdìlení výkonu vzduch / H20
%
-
-
-
-
-
-
-
rozdìlení výkonu vzduch / H20
kW
-
-
-
-
-
-
-
vhodný ca.
m3
165
165
165
165
165
165
165
ménì vhodný ca.
m
95
95
95
95
95
95
95
nevhodný ca.
pokojový topný výkon
3
m
3
65
65
65
65
65
65
65
Tok spalin k jmenovitému výkonu
g/s
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
Teplota spalin mìøená na výstupním hrdle
˚C
325
325
325
325
325
325
325
Minimální podtlak pøi jmenovitém výkonu
Pa
12
12
12
12
12
12
12
Ocel
kg
165
243
363
393
180
300
330
Zásobník ocelový postranní
kg
-
-
-
-
-
-
-
Keramik
kg
-
-
-
-
-
-
-
Sandstein
kg
-
-
-
-
-
-
-
Speckstein
kg
-
-
Zásobník horní
kg
-
50 /
Výška
mm
1156
1436
1436
Híøka
mm
406
406
666
Hloubka
mm
406
406
Výška dvíøek
mm
572
Šíøka dvíøek
mm
Prùmìr kouøovodu ø
mm
HMOTNOST
-
-
-
-
-
-
-
1436
1436
1436
1436
819
406
666
819
406
406
406
406
406
572
572
572
572
572
572
345 / 345
345 / 345
345 / 345
345 / 345
345 / 345
345 / 345
345 / 345
150
150
150
150
150
150
63
-
50 /
63
50 /
63
ROZMÌRY
1130
1157
1270 1437 RLU 1270
RLA
RLA
150
1410
1270
1410
Minimální rozmìr od spodní hrany nožièek
po horní hranu výstupního hrdla
Minimální rozmìr od spodní hrany nožièek po osu
výstupního hrdla vzadu
mm
mm
973
1113
Pøívod vzduchu ø
mm
100
100
100
100
100
100
100
Hrdlo vstupu vzduchu zadní osa k podlaze
mm
126
126
126
126
126
126
126
Hrdlo vstupu vzduchu dolní osa k èelu
mm
202
202
202
202
202
202
202
odkouøení horní







zadní







-
-
-
-
-
-
-
Zásobník
-



-
-
-
Sekundární pøívod vzduchu







zavírací
zavírací
zavírací
zavírací
zavírací
zavírací
zavírací
RLA
RLU
1270
1270
1113
1270
1123
RLA
RLU
1113
1123
RLA
RLU
RLU
RLU
RLA
1113 1253 RLU 1113 1263 RLU 1113
RLA
RLA
RLA
1263
RLU
MOŽNOSTI
FUNKCE
Otoèné
Dvíøka
˚
CERTIFIKACE
DIN EN 13240 (Evropská norma)
Požadavky 1. a 2. stupnì BImSchV
Aachener/Münchener/Regensburger pøedpis







/
/
/
/
/
/
/














Z-43.12-320
Z-43.12-320
Z-43.12-320
Z-43.12-320
Z-43.12-320
Z-43.12-320
Z-43.12-320
Art.15a B-VG atest (Rakousko)







VKFTA-NR. (Švýcarský certifikát požární ochrany)







DIBt (nìmecký institut pro stavební techniku) RLU
DIBt-èíslo licence
32
Technické zmìny vyhrazeny
krbová kamna selection | Technické informace
Redoro S
Redoro M
Stovo S
Stovo S plus
Stovo M
Stovo L
Stovo L plus
Senso S
Senso M
H2O
RLU
Senso L
RLU
5,9
5,9
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
7,0
7,9
7,0
> 80
> 80
> 80
80
> 80
> 80
80
> 80
> 85
80
4,2 - 7,8
4,2 - 7,8
3,5 - 6,5
3,5 - 6,5
3,5 - 6,5
3,5 - 6,5
3,5 - 6,5
4,9 - 9,1
5,5 - 10,3
4,9 - 9,1
-
-
-
-
-
-
-
-
37 / 63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,9 / 5,0
-
165
165
165
165
165
165
165
186
186
186
95
95
95
95
95
95
95
120
145
120
65
65
65
65
65
65
65
82
98
82
4,9
4,9
4,71
3,6
4,71
4,71
3,6
6,12
6,2
6,7
325
325
273
353
273
273
353
260
250
317
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
160
210
133
145
196
125
132
120
180
165
-
-
-
-
-
-
-
28
-
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
175
-
-
-
-
122
-
-
30
175
-
-
-
-
-
35 /
1502
1436
1115
1115
404
404
438
500
404
404
378
805
805
335 / 335
150
-
-
-
165
250
-
-
-
-
1297
1115
1115
1096
1309
1310
438
438
500
511
567
568
440
378
378
440
420
491
481
766
766
766
766
766
650
706
706
335 / 335
384
384
384
384
384
390
467
467
150
150
150
150
150
150
150
150
150
1410
1410
1100
1100
1100
1100
1100
1056
1328
1304
1253
1253
990
990
990
990
990
916
1161
1137
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
276
272
29 /
41
48
158
228
233
45 /
45
127
127
115
115
115
115
115
202
202
185
185
185
185
185
204
208
305




















-
-
-
-
-
-
-
na vyžádání
-
na vyžádání



*

-
*



RLA
RLU










zavírací
zavírací
zavírací
zavírací
zavírací
zavírací
zavírací
zavírací
zavírací
zavírací










/
/
/
/
/
/
/
/
/
/










-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
Z-43.12-278
-
beantragt










-
-

-


-

-
-
* Kamna jsou k dispozici pouze v ocelovém
opláštìní, s ocelovým víkem!
Technické zmìny vyhrazeny
33
krbová kamna selection | Technické informace
Sino L
volitelnì
Sino City
Moro
RLU
RLU
Noto
Passo XS
Passo S
Passo M
Passo L
RLU
RLU
RLU
RLU
PARAMETRY
kW
7,0
5,0
5,0
7,0
5,0
6,1
6,1
6,1
Úèinnost
%
> 78
> 80
> 80
> 80
> 80
80
80
80
topný výkon min. / max.
kW
4,9 - 9,1
3,5 - 6,5
3,5 - 6,5
4,9 - 9,1
3,5 - 6,5
4,3 - 7,9
4,3 - 7,9
4,3 - 7,9
Jmenovitý výkon
rozdìlení výkonu vzduch / H20
%
-
-
-
-
-
-
-
-
rozdìlení výkonu vzduch / H20
kW
-
-
-
-
-
-
-
-
vhodný ca.
m3
186
165
165
186
165
165
165
165
ménì vhodný ca.
m
3
120
95
95
120
95
95
95
95
nevhodný ca.
m
3
82
65
65
82
65
65
65
65
Tok spalin k jmenovitému výkonu
g/s
6,3
4,4
3,9
5,5
7,22
5,8
5,8
5,8
Teplota spalin mìøená na výstupním hrdle
˚C
330
335
337
340
255
312
312
312
Minimální podtlak pøi jmenovitém výkonu
Pa
12
12
11
12
12
12
12
12
kg
-
-
-
-
125
160
225
165
Zásobník ocelový postranní
kg
-
-
-
-
-
-
-
-
Keramik
kg
-
-
-
-
-Technische Daten
-
-
-
Sandstein
kg
227
210
240
210
-
-
-
-
Speckstein
kg
260
245
280
245
-
-
-
Zásobník horní
kg
-
-
-
-
-
-
60 /
Výška
mm
1272
1270
1298
1079
1140
1436
1636
1636
Híøka
mm
590
592
589
597
Ø 452
Ø 481
Ø 481
Ø 481
Hloubka
mm
505
504
496
529
Ø 452
Ø 481
Ø 481
Ø 481
Výška dvíøek
mm
747
683
632
683
534
540
540
540
pokojový topný výkon
HMOTNOST
Ocel
@Nele, Markus
60
-
ROZMÌRY
Šíøka dvíøek
mm
470
460
541
460
448
481
481
481
Prùmìr kouøovodu ø
mm
150
150
150
150
150
150
150
150
Minimální rozmìr od spodní hrany nožièek
po horní hranu výstupního hrdla
Minimální rozmìr od spodní hrany nožièek po osu
výstupního hrdla vzadu
mm
1254
1255
1258
1078
1163
1448
1633
1398
mm
1091
1091
1070
919
960
1282
1247
1247
Pøívod vzduchu ø
mm
100
100
100
100
100
100
100
100
Hrdlo vstupu vzduchu zadní osa k podlaze
mm
271
110
98
135
170
142
242
242
Hrdlo vstupu vzduchu dolní osa k èelu
mm
-
370
346
361
224
241
241
241
odkouøení horní








zadní








na vyžádání
-
-
-
na vyžádání
-
-
-




-
-
-
-
MOŽNOSTI
FUNKCE
Otoèné
˚
Zásobník
Sekundární pøívod vzduchu
Dvíøka








zavírací
zavírací
zavírací
zavírací
zavírací
zavírací
zavírací
zavírací
CERTIFIKACE
DIN EN 13240 (Evropská norma)
Požadavky 1. a 2. stupnì BImSchV








/
/
/
/
/
/
/
/







Aachener/Münchener/Regensburger pøedpis

DIBt (nìmecký institut pro stavební techniku) RLU
-
-
-
-

-
-
-
DIBt-èíslo licence
-
beantragt
beantragt
-
Z-43.12-364
beantragt
beantragt
beantragt
Art.15a B-VG atest (Rakousko)








VKFTA-NR. (Švýcarský certifikát požární ochrany)

-
-
-

-
-
-
34
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
krbová kamna selection | Technické informace
B
A
B
B
A
Bodenbelag D
A
Bodenbelag D
C
A1
Strahlungsbereich
Požární ochrana
Bodenbelag D
C
C
brennbar
(z.B. Sessel)
Strahlungsbereich
Strahlungsbereich
brennbar
(z.B. Sessel)
Strahlungsbereich
brennbar
(z.B. Sessel)
široké
rohové
pøední a boèní prosklení
B
A
A
Bodenbelag D
Bodenbelag D
C
C
C
brennbar
(z.B. Sessel)
Strahlungsbereich
Strahlungsbereich
Pøední prosklení otoèné
Pøední prosklení rovné
Odstup
od postranní zdi
model
brennbar
(z.B. Sessel)
Odstup
od zadní zdi
A (cm)
Vzdálenost
od radiální èásti
B (cm)
Rozmìry
podlahy
C (cm)
D (cm)
hoølavý
nechránit
hoølavý
nechránit
hoølavý
nechránit
Délka x šíøka
odstup (okruh u podlahy)
Piko S / Piko S RLU
10
10
10
5
80
80
50 x 30
50
Piko M / Piko M RLU
10
10
10
5
80
80
50 x 30
50
Piko L / Piko L RLU
10
10
10
5
80
80
50 x 30
50
Piko H2O
10
10
10
5
80
80
50 x 30
50
Cubo S / Cubo S RLU
10
10
10
5
80
80
50 x 30
50
Cubo M / Cubo M RLU
10
10
10
5
80
80
50 x 30
50
Cubo L / Cubo L RLU
10
10
10
5
80
80
50 x 30
50
Redoro S / M
10
10
10
5
80
80
50 x 30
50
Stovo S
31
20
16
5
80
80
50 x 30
50
Stovo S plus
31
20
16
5
80
80
50 x 30
50
Stovo M
31
20
16
5
80
80
50 x 30
50
Stovo L
56
25
13
5
80
80
50 x 30
50
Stovo L plus
64
25
13
5
80
80
50 x 30
50
Senso S / Senso S RLU
47
20
10 *
5
80
80
50 x 30
50
Senso M H2O
10
10
10
5
80
80
50 x 30
50
Senso L / Senso L RLU
45
10
15
5
80
80
50 x 30
50
Sino L
10
10
8
5
80
80
50 x 30
50
Sino City / Sino City RLU
36
10
7
5
80
80
50 x 30
50
Moro / Moro RLU
35
20
20
5
80
80
50 x 30
50
Noto
15
15
20
5
80
80
50 x 30
50
Passo XS / Passo XS RLU
15
15
5
5
80
80
50 x 30
50
Passo S / Passo S RLU
5
5
10
5
80
80
50 x 30
50
Passo M / Passo M RLU
5
5
10
5
80
80
50 x 30
50
Passo L / Passo L RLU
5
5
10
5
80
80
50 x 30
50
** Vzdálenost platí pouze v kombinaci s tepelným štítem, montovaným za svislé odkouøení.
Technické informace naleznete na stranách 31 - 35
35
Krbová kamna
VÝHRADNÍ DOVOZCE DO ČESKÉ REPUBLIKY
Vídeňská ul. 106b | 619 00 Brno
Telefon: 547 212 605 | [email protected] | www.brula.cz
A1-D-SP-5.000/07/15-DC
Váš prodejce:

Podobné dokumenty

Spartherm ambiente CZ 07 2015

Spartherm ambiente CZ 07 2015 Krbová kamna, která mají v horní èásti korpusu umístìnu akumulaèní hmotu, která pøejímá bìhem hoøení teplo a po dohoøení ho uvolòují do prostoru.

Více

Číslo 99

Číslo 99 Roku 1888 získal F. O. Vanìk na svùj Aerodromon rakouský patent, to však je již jiná kapitola. Další leteckou èinnost Vaòkovu, která byla pomìrnì bohatá, nebudeme v tomto èlánku sledovat. Roku 1886...

Více

mako sítě proti hmyzu pro okna a dveře

mako sítě proti hmyzu pro okna a dveře mako® sí proti pylùm pro alergiky • efektivní ochrana pøed pily, prachem a sazemi,… koneènì v klidu spát! • extra mikro tìsnící tkanina • vhodná pro okna do velikosti 130 x 150 cm • propouští svìt...

Více

Brožura odpady def WEB - Oběhové hospodářství Renesance

Brožura odpady def WEB - Oběhové hospodářství Renesance • Svozová spoleènost v rukách obcí, vyšší podíl obce na rozhodování • Sdružení = efektivita • Pøipravit se na zákaz skládkování komunálního odpadu, který je plánován od roku 2024 • Osvìta obyvatels...

Více

HERCULES Solar 26 kW

HERCULES Solar 26 kW vytápìt najednou až tøi zónové okruhy, pøièemž dva z nich mohou být nízkoteplotní. To umožòuje rozdìlení objektu do topných zón, jejichž nezávislou regulaci bude øídit inteligentní elektronika kotl...

Více