Spartherm ambiente CZ 07 2015

Transkript

Spartherm ambiente CZ 07 2015
krbová kamna
CENÍK | PØÍSLUŠENSTVÍ | TECHNICKÉ
VÝHRADNÍ DOVOZCE DO ČESKÉ REPUBLIKY
PLATNÉ
OD
07 | 2015
INFORMACE
krbová kamna ambiente | Symboly & Vysvìtlivky
RLA
Symboly
Krbová kamna, která jsou závislá na pøívodu vzduchu z místnosti. Neznamená to, že kamna nemají pøírubu pro
pøívod externího vzduchu, ale že pro provoz bez závislosti na vzduchu z místnosti nebyla atestována (pøívod
vzduchu, kouøovod, kamna).
RLU
Krbová kamna, která jsou schválena DIBt institutem (Nìmecký institut pro stavební techniku) pro provoz nezávisle na vzduchu v místnosti.
Otáèivost
Krbová kamna, která se mohou otáèet kolem své osy v rozmezí 90 - 180°. Polohu kamen lze aretovat napø. pro
pøikládání nebo údržbu.
Horní akumulace
Krbová kamna, která mají v horní èásti korpusu umístìnu akumulaèní hmotu, která pøejímá bìhem hoøení teplo
a po dohoøení ho uvolòují do prostoru.
Akumulace po stranách
Ocelový plášť vylitý akumulaèní hmotou nebo plášť z pøírodního kamene jako akumulaèní hmoty.
H 2O
Krbová kamna s teplovodním výmìníkem, který absorbuje teplotu spalin a zásobníku ústøedního vytápìní poskytuje dodateènou energii.
Vysvìtlivky – pro snazší objednávání
Model
Obložení
a1
a1
RLU
68.000,00
Nero
60.941,00
Graphit
60.941,00
Terra
60.941,00
68.000,00
Perle
63.294,00
70.353,00
1031400
1031401
1031402
1031403
1034426
Model
RLU - uzavøené verze
68.000,00
1034425
Otevøené spalování
1034428
1034427
Cena v CZK bez DPH
Èíslo výrobku
Povrchová úprava
(barvy obložení)
Vydáním tohoto ceníku se ruší všechny pøedchozí ceníky. Vyobrazení barev nebo pøírodních materiálù mohou díky technologii tisku vykazovat odchylky.
Barevné a technické zmìny a omyly vyhrazeny.
2
krbová kamna ambiente | Inhaltsangabe
Provedení
Barvy ocelového obložení:
Nero
Graphit
Terra
Perle
Weiss (bílá)
a1
a2
a3
a4
a4 H2O
a4 H2O detaily
Strana 04
Strana 05
Strana 06
Strana 07
Strana 08
Strana 09
Obložení z pøírodního kamene:
Sandstein (pískovec) Caramello
Speckstein (mastek)
Novì volitelné barvy:*
Magnolie
a5
a6
a6 H2O
a7
a8
LINEAR Module XS
Strana 10
Strana 11
Strana 12
Strana 13
Strana 14
Strana 15
Nickel
Rostbraun Metallic
* K dodání za pøíplatek s delší dodací dobou.
Základní ceny jsou uvedeny pro provedení Perle.
U ostatních provedení se cena zvyšuje ca o 2.800 CZK.
Další produkty
Pøíslušenství
Technické informace
Strana 16 - 17
Strana 18 - 19
Strana 19 - 23
3
krbová kamna ambiente | a1
a1
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
RLA
RLU (volitelné) 1
Otoèný 180˚ (volitelné)
Horní zásobník (volitelné)
Ocelová konstrukce, volnì stojící
Boèní zásobník
H2O
Graphit
Dvíøka vždy v provedení
èerná potištìná sklokeramická deska.
Náhradní díly a pøíslušenství
Model
Obložení
a1
1
a1
Art.-Nr.
Produkt
RLU
1033093
S-Thermatik Mini pro
a1 RLA/RLU**
14.353,00
Nero
60.941,00
68.000,00
1013607
Graphit
60.941,00
68.000,00
1012516
1019824
1041859
Terra
60.941,00
68.000,00
1005064
Keramický papír, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
141,00*
Perle
63.294,00
70.353,00
1006699
Tìsnìní FD 3395 D
18 x 8 mm, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
118,00*
Sandstein
Caramello
71.765,00
78.824,00
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je zapotøebí 1m)
118,00*
Speckstein
71.765,00
78.824,00
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm,
popelník
(je tøeba 1 m)
118,00*
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
1033725
RLA - SQC- volitelnì tryska
spalovacího vzduchu
s tìsnìním
1031400
1031401
1031402
1031403
1031404
1031406
1034426
1034425
1034428
1034427
1034423
1034424
Krbová kamna RLU s vývodem spalin v provedení ocelová roura o síle 2mm dle normy DIN
1856-2. Pøi použití atestovaného systému odkouøení EW-Alkon jsou kamna dodávána
s vhodným vývodem pro tento systém. Další pøíslušenství k systému EW-Alkon naleznete
od str. 17.
ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
4
RLA - Otoèný díl
(RLU nelze)
Sklokeramika
Skládací rošt
Popelník
Cena
Technické informace naleznete na stranách 19 - 23
na vyžádání
10.235,00
588,00
1.388,00
1.341,00
*Cena za bìžný metr
**Jiná rabatová skupina
krbová kamna ambiente | a2
a2
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
RLA
RLU (volitelné) 1
Otoèný 180˚ (volitelné)
Horní zásobník (volitelné)
Ocelová konstrukce, volnì stojící
Boèní zásobník
H2O
Sandstein Caramello
Dvíøka vždy v provedení
èerná potištìná sklokeramická deska
Náhradní díly a pøíslušenství
Model
Obložení
a2
1
a2
Art.-Nr.
Produkt
RLU
1033093
S-Thermatik Mini pro
a2 RLA / RLU**
RLA - Otoèný díl
(RLU nelze)
Sklokeramika
Skládací rošt
Popelník
Cena
14.353,00
Nero
60.941,00
68.000,00
1013608
Graphit
60.941,00
68.000,00
1012516
1019824
1041859
Terra
60.941,00
68.000,00
1005064
Keramický papír, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
141,00*
Perle
63.294,00
70.353,00
1006699
Tìsnìní FD 3395 D
18 x 8 mm, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
118,00*
Sandstein
Caramello
71.765,00
78.824,00
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je tøeba 1 m)
118,00*
Speckstein
71.765,00
78.824,00
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm,
Popelník
(je tøeba 1 m)
118,00*
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
Lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
1033725
RLA - SQC-Propojení,
volitelné pøíruba spalovacího
vzduchu s tìsnìním
1031407
1031408
1031410
1031411
1031412
1031413
1034432
1034431
1034434
1034433
1034429
1034430
Krbová kamna RLU s vývodem spalin v provedení ocelová roura o síle 2mm dle normy DIN
1856-2. Pøi použití atestovaného systému odkouøení EW-Alkon jsou kamna dodávána
s vhodným vývodem pro tento systém. Další pøíslušenství k systému EW-Alkon naleznete
od str. 17.
na vyžádání
10.235,00
588,00
1.388,00
1.341,00
*Cena za bìžný metr
**Jiná rabatová skupina
ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
Technické informace naleznete na stranách 19 - 23
5
krbová kamna ambiente | a3
a3
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
RLA
RLU (volitelné) 1
Otoèný 180˚ (volitelné)
Horní zásobník (volitelné)
Ocelová konstrukce, volnì stojící
Boèní zásobník
H2O
Perle
Dvíøka vždy v provedení èerná
potištìná sklokeramická deska
Náhradní díly a pøíslušenství
Model
Obložení
a3
Produkt
RLU
1033090
S-Thermatik Mini pro
a3 RLA / RLU**
14.353,00
1013609
RLA - Otoèný díl
(RLU nelze)
na vyžádání
Nero
71.765,00
78.824,00
Graphit
71.765,00
78.824,00
Terra
71.765,00
78.824,00
Perle
1
a3
Art.-Nr.
1031414
1031415
1031416
74.118,00
1031417
1034436
1034435
1013661
1012516
1019824
1041859
1036654
7.577,00
10.235,00
588,00
1.388,00
1005064
Keramický papír, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
141,00*
1006699
Tìsnìní FD 3395 D
18 x 8 mm, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
118,00*
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm,
popelník
(je tøeba 1 m)
118,00*
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
81.176,00
1034437
Krbová kamna RLU s vývodem spalin v provedení ocelová roura o síle 2mm dle normy DIN
1856-2. Pøi použití atestovaného systému odkouøení EW-Alkon jsou kamna dodávána
s vhodným vývodem pro tento systém. Další pøíslušenství k systému EW-Alkon naleznete
od str. 17.
Vyústìní do zásobníku
horní / zadní
Sklokeramika
Skládací rošt
Popelník
Cena
*Cena za bìžný metr
**Jiná rabatová skupina
ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
6
Technické informace naleznete na stranách 19 - 23
krbová kamna ambiente | a4
a4
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
RLA
RLU (volitelné) 1
Otoèný 180˚ (volitelné)
Horní zásobník (volitelné)
Ocelová konstrukce, volnì stojící
Boèní zásobník
H2O
Graphit
Dvíøka vždy v provedení
èerná potištìná sklokeramická deska
Náhradní díly a pøíslušenství
Model
Obložení
a4
Produkt
RLU
1033090
S-Thermatik Mini pro
a4 RLA / RLU**
1013610
Nero
85.882,00
92.941,00
Graphit
85.882,00
92.941,00
Terra
85.882,00
92.941,00
Perle
1
a4
Art.-Nr.
1031419
1031420
1031421
88.235,00
1031424
1034439
1034438
1013663
1013662
1012516
1019824
1041859
1034441
14.353,00
na vyžádání
7.577,00
7.577,00
10.235,00
588,00
1.388,00
1005064
Keramický papír, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
141,00*
1006699
Tìsnìní FD 3395 D
18 x 8 mm, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
118,00*
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm,
popelník
(je tøeba 1 m)
118,00*
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
95.294,00
1034440
Krbová kamna RLU s vývodem spalin v provedení ocelová roura o síle 2mm dle normy DIN
1856-2. Pøi použití atestovaného systému odkouøení EW-Alkon jsou kamna dodávána
s vhodným vývodem pro tento systém. Další pøíslušenství k systému EW-Alkon naleznete
od str. 17.
RLA - Otoèný díl
(RLU nelze)
Speicher / Abgang oben
Speicher / Abgang hinten
Sklokeramika
Skládací rošt
Popelník
Cena
*Cena za bìžný metr
**Jiná rabatová skupina
ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
Technické informace naleznete na stranách 19 - 23
7
krbová kamna ambiente | a4 H2O
a4 H2O
Rozmìry: èelní pohled | boèní pohled | horní pohled
RLA
RLU (volitelné) 1
Otoèný 180˚ (volitelné)
Horní zásobník (volitelné)
Ocelová konstrukce, volnì stojící
Boèní zásobník
H2O
Perle
Dvíøka vždy v provedení
èerná potištìná sklokeramická deska
Náhradní díly a pøíslušenství
Model
Obložení
a4 H2O
a4 H2O
Art.-Nr.
RLU
Nero
110.353,00
117.412,00
Graphit
110.353,00
117.412,00
Terra
110.353,00
117.412,00
Perle
112.706,00
119.765,00
1031427
1031428
1031430
1031432
1033090
1012516
1019824
1041859
1034443
1034442
1034445
1034444
8
Technické informace naleznete na stranách 19 - 23
Cena
S-Thermatik Mini pro
a4 H2O RLA / RLU**
Sklokeramika
Skládací rošt
Popelník
14.353,00
10.235,00
588,00
1.388,00
1005064
Keramický papír, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
141,00*
1006699
Tìsnìní FD 3395 D
18 x 8 mm, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
118,00*
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2, odtah
spalin
(je zapotøebí 1m)
118,00*
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm,
popelník
(je tøeba 1 m)
118,00*
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
1016990
Flexibilní propojení
1019193
Montážní šablona pro
flexibilní pøipojovací sady
v mìøítku 1: 1
Volitelné „S-Thermatik Mini“
Kompaktní regulace spalování pro krbová kamna.
S-Thermatik Mini reguluje se stejnou pøesností jako S-Thermatik. Otoèné ovládání primárního
a sekundárního vzduchu zajišťuje optimální spalování. Pøepínání mezi ruèním a automatickým
provozem se provádí otoèením knoflíku. Takto lze kamna bezpeènì provozovat i pøi výpadku
el. proudu. Místo displeje má S-Thermatik Mini signální LED diodu, která je umístìna v èelní
èásti opláštìní.
Obsah dodávky:
- øídící jednotka
- napájecí zdroj
- servopohon a otoèná rozeta
- dveøní spínaè
- èidlo teploty spalin
- signalizaèní LED dioda
Veškeré komponenty jsou v kamen pøedinstalovány a zapojeny.
Pøistroj je již nastaven a pøipraven k provozu.
Produkt
5.388,00
0,00
*Cena za bìžný metr
**Jiná rabatová skupina
1
Krbová kamna RLU s vývodem spalin v provedení
ocelová roura o síle 2mm dle normy DIN 1856-2. Pøi
použití atestovaného systému odkouøení EW-Alkon
jsou kamna dodávána s vhodným vývodem pro tento
systém. Další pøíslušenství k systému EW-Alkon
naleznete od str. 17.
Ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
a4 H2O
krbová kamna ambiente | a4 H2O Details
HO
PØEDSTAVTE SI, ŽE VAŠI TEPLOU VODU
OHØÍVÁTE KRBOVÝMI KAMNY
2
Samozøejmì ne pøímo, ale pouze obraznì. Pøíjemný pohledný oheò ohøívá "studenou" vodu v zásobníku pøes integrovaný teplovodní výmìník. Poté se ohøátá voda
vrací zpìt do zásobníku. Ohøátá voda ze zásobníku mùže být následnì použita
na vytápìní radiátory, podlahovým topením nebo pro ohøev vody koupání èi
sprchování.
Pøi ohøevu vody kamna navíc sálají teplo do prostoru, kde jsou umístìna.
MALÉ MNOŽSTVÍ DØEVA - OBROVSKÉ
MOŽNOSTI VYUŽITÍ
Se spotøebou døeva 2kg za hodinu lze díky sálavému teplu kamen vytápìt
obytnou místnost o velikosti 73 m2 podlahové plochy pøi KFW 70 a udržet
její vnitøní teplotu na 20°C.
Kromì toho lze využít výmìník takto:
• navýšení teploty v 300l zásobníku z 40°C na 55,4 °C nebo
• 8 minut sprchování vodou o teplotì 39 °C nebo
• jedno naplnìní vany o objemu 140l vodou o teplotì 39°C.
9
krbová kamna ambiente | a5
a5
Rozmìry: èelní pohled | Boèní pohled | Horní pohled
RLA
RLU (volitelné)
Otoèný 180˚ (volitelné)
Horní zásobník (volitelné)
Ocelová konstrukce, volnì stojící
Boèní zásobník
H2O
Terra
Dvíøka vždy v provedení
èerná potištìná sklokeramická deska
Náhradní díly a pøíslušenství
Model
Produkt
1009683
1019162
1019163
1006404
1041860
Sklokeramika
Zásobník / vyústìní nahoru
Zásobník / vyústìní dozadu
Rošt
Popelník
Cena
Stahl
Sandstein
Speckstein
56.235,00
69.412,00
69.412,00
56.235,00
-
69.412,00
1005064
Keramický papír,
hlavní dvíøka
(jsou tøeba 3 m)
141,00*
Terra
56.235,00
69.412,00
-
1006699
Tìsnìní FD 3395 D
18 x 8 mm, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
118,00*
Perle
58.588,00
-
-
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je tøeba 1 m)
118,00*
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm,
popelník
(je tøeba 1 m)
118,00*
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
1019123
1019121
1019122
Rukojeť - nerez
Rukojeť - døevo
Rukojeť - èerná (ocel)
1.576,00
1.576,00
1.576,00
Nero
mit
schwarzem Griff
Graphit
Obložení
Art.-Nr.
mit
Edelstahlgriff
1019111
1019112
1019113
mit Holzgriff
mit
Edelstahlgriff
1018853
1019110
1019115
Rukojeť lze zmìnit na požádání.
Barvy rukojetí:
1018854
1019698
2.447,00
7.577,00
7.577,00
560,00
1.082,00
*Cena za bìžný metr
Nerez
Art.-Nr. 1019123
Døevo
Art.-Nr. 1019121
Èerná (ocel)
Art.-Nr. 1019122
ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
01
Technické informace naleznete na stranách 19 - 23
krbová kamna ambiente | a6
a6
Rozmìry: èelní pohled | Boèní pohled | Horní pohled
RLA
RLU (volitelné)
Ocelová konstrukce, volnì stojící
Otoèný 180˚ (volitelné)
Horní zásobník (volitelné)
Boèní zásobník
H2O
Bílá
Dvíøka vždy v provedení
èerná potištìná sklokeramická deska
Model
Obložení
a6
Náhradní díly a pøíslušenství
a6
Art.-Nr.
Produkt
1033414
1019861
1019824
1041861
S-Thermatik Mini
Sklokeramika
Skládací rošt
Popelník
Cena
14.353,00
3.612,00
588,00
1.318,00
Konvekèní
Se zásobníkem
Nero
75.059,00
77.412,00
Graphit
75.059,00
77.412,00
1017964
Tìsnìní FD 6028 15x8
hlavní dvíøka
(jsou tøeba 3 m)
141,00*
Terra
75.059,00
77.412,00
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm,
popelník
(je tøeba 1 m)
118,00*
Perle
77.412,00
79.765,00
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm,
hlavní dvíøka
(je tøeba 5 m)
118,00*
Weiss
77.412,00
79.765,00
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2,
odtah spalin
(je tøeba 1 m)
118,00*
Speckstein
98.588,00
100.941,00
1013369
Tìsnìní FD 5154 8x0,8
lišta skla
(jsou tøeba 3 m)
118,00*
1037397
1037178
1037399
1037398
1037400
1037177
1037401
1037182
1037403
1037402
1037404
1037181
*Cena za bìžný metr
ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
Technické informace naleznete na stranách 19 - 23
11
krbová kamna ambiente | a6 H2O
a6 H2O
Rozmìry: èelní pohled | Boèní pohled | Horní pohled
RLA
RLU (volitelné)
Otoèný 180˚ (volitelné)
Horní zásobník (volitelné)
Ocelová konstrukce, volnì stojící
Boèní zásobník
H2O
Graphit
Dvíøka vždy v provedení
èerná potištìná sklokeramická deska
Model
Obložení
a6 H2O
Nero
100.941,00
Graphit
100.941,00
Terra
100.941,00
Perle
103.294,00
Weiss
103.294,00
Speckstein
119.765,00
1037408
1037407
1037410
1037409
1037411
1037406
Náhradní díly a pøíslušenství
Art.-Nr.
Produkt
1033414
1019861
1037428
1019824
1041861
S-Thermatik Mini
Sklokeramika (vnìjší)
Sklokeramika (vnitøní)
Skládací rošt
Popelník
14.353,00
3.612,00
1.560,00
588,00
47,06
1017964
Tìsnìní FD 6028 15x8
hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
141,00*
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm
Popelník
(je tøeba 1 m)
118,00*
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm
hlavní dvíøka
(je nutných 5 m)
118,00*
1038341
U-Tìsnìní Dvojité zasklení,
FD 1035L
336,00
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2
odtah spalin
(je tøeba 1 m)
118,00*
1013369
Tìsnìní FD 5154 8 x 0,8
lišta skla
(3m werden benötigt)
118,00*
1041862
Flexibilní propojení
1041864
Montážní šablona pro
flexibilní pøipojovací sady
v mìøítku 1: 1
Cena
6.235,00
0,00
*Cena za bìžný metr
ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
21
Technické informace naleznete na stranách 19 - 23
krbová kamna ambiente | a7
a7
Rozmìry: èelní pohled | Boèní pohled | Horní pohled
RLA
RLU (volitelné)
Ocelová konstrukce, volnì stojící
Otoèný 180˚ (volitelné)
Horní zásobník (volitelné)
Boèní zásobník
H2O
Weiss
Dvíøka vždy v provedení
èerná potištìná sklokeramická deska
Model
Obložení
a7
Náhradní díly a pøíslušenství
Art.-Nr.
Produkt
1019861
Sklokeramika
Keramický papír,
hlavní dvíøka
(jsou tøeba 3 m)
Cena
3.612,00
141,00*
Nero
64.706,00
1005064
Graphit
64.706,00
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm
hlavní dvíøka
(jsou tøeba 3 m)
118,00*
Terra
64.706,00
1006699
Tìsnìní FD 3395 D
18 x 8 mm, hlavní dvíøka
(jsou nutné 3 m)
118,00*
Perle
67.059,00
1004928
Tìsnìní FD 5001 8 x 2
odvod spalin
(je tøeba 1 m)
118,00*
Weiss
67.059,00
1013369
Tìsnìní FD 5154 8 x 0,8
lišta skla
(je tøeba 2 m)
118,00*
Speckstein
72.706,00
1021106
1021107
1021109
1021110
1021112
*Cena za bìžný metr
1021114
ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
Technické informace naleznete na stranách 19 - 23
13
krbová kamna ambiente | a8
a8
Rozmìry: èelní pohled | Boèní pohled | Horní pohled
RLA
RLU (volitelné)
Ocelová konstrukce, volnì stojící
Otoèný 180˚ (volitelné)
Horní zásobník (volitelné)
Boèní zásobník
H2O
Speckstein
Dvíøka vždy v provedení
èerná potištìná sklokeramická deska
Náhradní díly a pøíslušenství
Model
Obložení
a8
Art.-Nr.
Produkt
1019861
Sklokeramika
Keramický papír,
hlavní dvíøka
(je tøeba 6 m)
Cena
3.612,00
141,00*
Nero
71.765,00
1005064
Graphit
71.765,00
1004931
Tìsnìní FD 5107 6mm
hlavní dvíøka
(je tøeba 6 m)
118,00*
Terra
71.765,00
1006699
Tìsnìní FD 3395 D
18 x 8mm, hlavní dvíøka
(je tøeba 6 m)
118,00*
Perle
74.118,00
1013369
Tìsnìní FD 5154 8 x 0,8
lišta skla
(jsou tøeba 4 m)
118,00*
Weiss
74.118,00
Speckstein
79.765,00
1021115
1021116
1021117
1021118
*Cena za bìžný metr
1021120
1021122
ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
41
Technické informace naleznete na stranách 19 - 23
krbová kamna ambiente | LINEAR Module XS
LINEAR Module XS
Rozmìry: èelní pohled | Boèní pohled | Horní pohled
RLA
RLU (volitelné)
Otoèný 180˚ (volitelné)
Horní zásobník (volitelné)
Base A
Boèní zásobník
Base C
H2O
Nero
Base B
Dvíøka vždy v provedení
èernápotištìná sklokeramická deska
Base D
Model
Náhradní díly a pøíslušenství
LINEAR Module XS
35.059,00
Nero
Art.-Nr.
Produkt
Cena
1032492
Sklokeramika
78,00
1005064
Keramický papír, hlavní dvíøka
(je tøeba 2 m)
141,00*
1007653
Tìsnìní FD 3398 19x9
hlavní dvíøka
(je tøeba 2 m)
165,00*
1034404
Model
*Cena za bìžný metr
Base
Nero
A
B
C
D
3.529,00
6.824,00
8.235,00
9.647,00
1034458
1034459
1034460
1034461
Base D
B
Base C
B
Base B
Ba
Ba
Base A
ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
Technické informace naleznete na stranách 19 - 23
15
krbová kamna ambiente | Další produkty
Pøíslušenství
Roury -KOø
ø
ø
150x250mm 150x500mm 150x1000mm
ø 150mm
45°
pevné
ø 150mm
90°
stavitelné
ø 150mm
Odkuøovací
sada tažená
Rosety
Zdìøe
ø 150mm
Dvojitá zdìø
ø 150mm
471,00
353,00
Nelakované
329,00
424,00
1005201
1005205
635,00
400,00
659,00
-
Schwarz
659,00
823,00
1.271,00
753,00
1.318,00
2.282,00
612,00
-
Graphit
659,00
823,00
1.271,00
753,00
1.318,00
2.282,00
612,00
-
Terra
659,00
823,00
1.271,00
753,00
1.318,00
2.282,00
1017772
1016375
612,00
-
706,00
894,00
1.341,00
800,00
1.388,00
2.400,00
659,00
-
Farbausführung
Roura -KOø 150x250mm
Kolena -KO-
1005195
1014585
1014591
1016370
Koleno -KO45° pevné
Perle
1014596
1014586
1014592
1016371
1014597
1014587
1014593
1016372
1014598
1014474
1014588
1014594
1016373
1014599
1014374
1014589
1014595
1016374
1014600
1017770
1017769
1017771
1013935
1014410
1014411
1014412
1005217
Náhradní díly a pøíslušenství
Koleno -KO90° stavitelné
Odkuøovací sada -KOtažená
Art.-Nr.
Produkt
1018508
1018509
1018510
1018511
1018512
1018513
1018514
1018515
1018516
1018517
Systém spalovacího vzduchu 100mm
Systém spalovacího vzduchu 150mm
Alu-Flexi èerná 100mm
Alu-Flexi šedá 100mm
Alu-Flexi izolovaná èerná 100mm
Alu-Flexi izolovaná šedá 100mm
Rozeta Alu-Flexi èerná 100mm
Rozeta Alu-Flexi šedá 100mm
Rozeta Alu-Flexi s izolací èerná 100mm
Rozeta Alu-Flexi s izolací šedá 100mm
1003052
Podložka nerez
(ø 900mm, síla 3mm)
11.576,00
1003051
Podložka nerez
(ø 900mm, síla 3mm)
3.647,00
1016626
Podložka nerez pro H2O
(ø 900mm, s výøezem, síla 3mm)
9.647,00
1005142
1005141
1016710
kla
Zá
ka
lož
d
Po
Zdìø
ø 150 mm
SQC-propojení
pro a1 a a2 RLA
e
ád
v
do
ska
Podložka sklenìná
(ø 900mm, síla 10mm)
Podložka sklenìná (ø 900mm, síla 10mm)
Podložka sklenìná pro H2O
(ø 900mm, s výøezem, Síla 10mm)
Nero
Náplò 20ml (práškový lak)
Náplò 20ml
Graphit
Sprej 150ml
Náplò (vodou øeditelná) 9ml
Terra
Sprej (vodou øeditelný) 180ml
Náplò 20ml
Sprej 180ml
Perle 2015
Sprej žáruvzdorný, bezbarvý 180ml
Náplò (vodou øeditelná)
Perle
Sprej (vodou øeditelný)
Náplò (vodou øeditelná)
Weiss
Sprej (vodou øeditelný)
SQC-Propojení, volitelné pøíruba spalovacího vzduchu s tìsnìním
Technické informace naleznete na stranách 19 - 23
7.153,00
2.800,00
5.459,00
259,00
235,00
494,00
235,00
729,00
258,00
1.459,00
1.200,00
235,00
588,00
235,00
588,00
1.341,00
ALU-Flexi
Flexibilní propojení
ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
61
1020231
1030888
1005109
1024452
1024594
1020234
1011148
1011151
1024453
1024595
1024450
1024597
1033725
Cena
5.765,00
5.765,00
823,00
823,00
1.341,00
1.341,00
494,00
494,00
565,00
565,00
Systém pøívodu spalovacího vzduchu
Rozeta
ALU-Flexi
ALU-Flexi,
s izolací
krbová kamna ambiente | Zusatzprodukte & Lieferumfang
Obsah dodávky RLU-kamen pøi použití odkuøovacího systému EW-Alkon
Testovací-DIBt-certifikát
Detail
Akumulaèní zásobníky
a4 Odkouøení, horní 135 kg
a4 Odkouøení, zadní 110 kg
a3 Odkouøení, horní 45 kg
a3 Odkouøení, zadní 45 kg
Výsuvný popelník pro pohodlné odstraòování
zbytkù popela.
Technické informace naleznete na stranách 19 - 23
17
krbová kamna ambiente | Další pøíslušenství
Pøíslušenství RLU – EW-Alkon
Náhradní díly a pøíslušenství
Art.-Nr.
Náhradní díly a pøíslušenství
Produkt
Roura falcovaná otoèná R 100
1014405
Délka 100mm
Roura falcovaná otoèná R 100
1014404
Délka 220mm
Roura falcovaná otoèná R 100
1014401
Délka 500mm
Koleno 100mm stlaèené 90°
gumový kroužek
1014353
1010480
Náhradní díly a pøíslušenství
Cena
Art.-Nr.
165,00
VA-element roura výstup
1010482
spalin ø 150 x 500mm
1.400,00
377,00
VA-element roura výstup
1014422
spalin ø 150 x 500mm èerná
2.447,00
518,00
VA-element roura výstup
1014423
spalin ø 150 x 500mm Graphit
2.447,00
965,00
VA-element roura výstup
1016381
spalin ø 150 x 500mm Terra
2.447,00
VA-element roura výstup
1014424
spalin ø 150 x 500mm Perle
2.612,00
Spona k VA-element roura
ø150mm výstup spalin
616,00
Spona k VA-element roura
ø150mm výstup spalin èerná
1.082,00
Spona k VA-element roura
ø150mm výstup spalin Graphit
Produkt
Cena
Art.-Nr.
VA-element roura výstup
spalin ø 150 x 1000mm
2.604,00
1.082,00
VA-element roura výstup
1014419
spalin ø 150 x 1000mm èerná
4.541,00
Spona k VA-element roura
ø150mm výstup spalin Terra
1.082,00
VA-element roura výstup
1014420
spalin ø 150 x 1000mm Graphit
4.541,00
Spona k VA-element roura
ø150mm výstup spalin Perle
1.153,00
VA-element roura výstup
1016382
spalin ø 150 x 1000mm Terra
4.541,00
VA-element roura výstup
spalin ø 150 x 250mm èerná
4.777,00
1014425
1.553,00
VA-element roura výstup
1014421
spalin ø 150 x 1000mm Perle
1014426
VA-element roura výstup
spalin ø 150 x 250mm Graphit
1.553,00
1014385
VA-Koleno ø 150mm 45°
výstup spalin
1.506,00
1016378
VA-element roura výstup
spalin ø 150 x 250mm Terra
1.553,00
1014416
VA-Koleno ø 150mm 45°
výstup spalin èerná
2.588,00
VA-element roura výstup
spalin ø 150 x 250mm Perle
1.647,00
VA-Koleno ø 150mm 45°
1014417
výstup spalin Graphit
2.588,00
VA-Koleno ø 150mm 45°
1016383
výstup spalin Terra
2.588,00
1014428
1014429
1016377
1014430
1014427
1010481
Produkt
Cena
VA-Koleno ø 150mm 45°
1014418
výstup spalin Perle
2.729,00
1014358
VA-Koleno ø 150mm 90°
výstup spalin
3.082,00
1014413
VA-Koleno ø 150mm 90°
výstup spalin èerná
5.341,00
1014414
VA-Koleno ø 150mm 90°
výstup spalin Graphit
5.341,00
1016386
VA-Koleno ø 150mm 90°
výstup spalin Terra
5.341,00
VA-Koleno ø 150mm 90°
1014415
výstup spalin Perle
5.600,00
1013935 Rozeta KO ø 150mm
471,00
1014410 Rozeta KO ø 150mm èerná
612,00
1014411 Rozeta KO ø 150mm Graphit
612,00
1016375
Rozeta KO ø 150mm
Terra
612,00
1014412
Rozeta KO ø 150mm
Perle
659,00
1010609
VA-element roura obklad stìny
ø 150mm
1014399
VA-element roura obklad
stìny ø 100mm
1.288,00
541,00
Protipožární opatøení – ambiente krbová kamna
1
2
3
B
B
C
Mittelpunkt
Brennraum
A
Mittelpunkt
Brennraum
A
E
E
D
D
Mittelpunkt
Brennraum
C
70°
D
C
C
100
°
Brennbar
(z.B. Sessel)
Kruhové prosklení – a1, a2, a3, a4, a4 H2O ne otoèná verze
Rovné prosklení – a5, a6, a6 H2O, a7, a8 ne otoèná verze
Kruhové prosklení – a1, a2, a3, a4 otoèná verze
Odstup
od postranní zdi
model
Brennbar
(z.B. Sessel)
Brennbar
(z.B. Sessel)
C
Odstup
od zadní zdi
A (cm)
Vzdálenost
od radiální èásti
B (cm)
C (cm)
Rozmìry
podlahy
Ochranná zóna
D (cm)
E (cm)
hoølavý
nechránit
hoølavý
nechránit
hoølavý
nechránit
Délka x
šíøka
odstup (okruh
u podlahy)
ambiente a1
15
10
10
5
80
80
50 x 30
50
66
ambiente a2
15
10
10
5
80
80
50 x 30
50
66
ambiente a3
15
10
10
5
80
80
50 x 30
50
66
ambiente a4
15
10
10
5
80
80
50 x 30
50
66
ambiente a4 H2O
10
10
5
5
80
80
50 x 30
50
66
ambiente a5
20
10
28
5
80
80
50 x 30
50
66
ambiente a6
*
*
*
*
80
80
50 x 30
50
*
ambiente a6 H2O
10
10
9
5
80
80
50 x 30
50
100
ambiente a7
15
10
15
5
70
70
50 x 30
50
100
ambiente a8
10
10
-
-
65
65
50 x 30
50
100
ceny uvedeny v CZK (bez DPH)
81
Technické informace naleznete na stranách 19 - 23
Pokud jsou pøi instalaci kamen dle obrázku 1
dodrženy vzdálenosti a míry E jsou menší než
uvedené, není tøeba se ohlížet na rozsah záøení.
* Hodnoty nebyly k dispozici v době zveřejnění
krbová kamna ambiente | Technické informace / Brandschutz
Linear Module XS
Linear Module XS
Technické informace
Export
Vyobrazení
R M-Q UA
L IT
SP
ÄT
TH E
AR
Pùdorys
V katalogu na stranì
PARAMETRY
Palivo
Jmenovitý výkon
Spotøeba døeva
Rozsah výkonu min/max.
Úèinnost
Emise CO
Emise prachových èástic
Hmotnost
SPLÒUJE POŽADAVKY
1. und 2. Stufe BImSchV
EN 13240 / DINplus
Aachener/Münchner/Regensburger Ver.
AT § 15a B-VG Norm (A)
Luftreinhalteverordnung ab 01.2011 (für Schweiz)
DEFRA
Tok spalin
Teplota spalin mìøená na výstupním hrdle
Minimální podtlak pøi jmenovitém výkonu
15
15
døevo
4,0 kW
1,2 kg/h
4,0 - 5,2 kW
> 80%
< 1250 mg/m3
< 40 mg/m3
od 56 kg
døevo
4,6 kW
1,4 kg/h
4,0 - 6,0 kW
> 80%
< 1250 mg/m3
< 40 mg/m3
od 56 kg
/





/





3,8 g/s
252 °C
12 Pa
3,8 g/s
252 °C
12 Pa
B
Mittelpunkt
Brennraum
A
E
D
73 °
C
Brennbar
(zB. Sessel)
LINEAR Module XS
Kaminöfen
Odstup
od postranní zdi
Odstup
od zadní zdi
A (cm)
LINEAR Module XS
Vzdálenost v radiaèní
oblasti disku
B (cm)
Rozmìry požární ochrany
podlahy
Ochranná zóna
D (cm)
E (cm)
C (cm)
hoølavý
nechránit
hoølavý
nechránit
hoølavý
nechránit
Délka x
šíøka
odstup (okruh
u podlahy)
10
10
10
5
80
80
50 x 30
50
70
Technické informace naleznete na stranách 19 - 23
19
krbová kamna ambiente | Technické informace
a1
Technické informace
a2
Vyobrazení
SP
R M-Q UA
L IT
ÄT
TH E
AR
Pùdorys
V katalogu na stranì
PARAMETRY
Jmenovitý výkon
Výkon do vody
Topný výkon min. / max.
Spotøeba døeva za hodinu
Výhøevnost (ca.)
Úèinnost
ROZMÌRY (na základì modelu varianty provedení v oceli)
výška / šíøka / hloubka
Prùmìr odkouøení
Minimální rozmìr od spodní hrany nožièek po horní hranu výstupního hrdla
Minimální rozmìr od spodní hrany nožièek po osu výstupního hrdla vzadu
Kouøovod – horní výstup – vzdálenost osy roury k èelu
Hrdlo vstupu vzduchu zadní osa k podlaze
Hrdlo vstupu vzduchu dolní osa k èelu
HMOTNOST (plnì sestavený v závislosti na verzi)
Obložení Stahl
Obložení Naturstein
Zásobník volitelné (horní/zadní vývod)
VARIANTY PROVEDENÍ
Stahl
Naturstein
Dvíøka
PØÍSLUŠENSTVÍ
RLA
RLU
Otoèný díl (180°)
Pøívod vzduchu
Horní zásobník
Boèní zásobník
H2O
Technická data
Tok spalin k jmenovitému výkonu
Teplota spalin mìøená na výstupním hrdle
Minimální podtlak pøi jmenovitém výkonu
Støední hodnota CO spalin pøi 13% O2
Emise prachových èástic
DIN EN 13240 (Evropská norma)
DIBt (nìmecký institut pro stavební techniku) RLU
VKFTA-NR. (Švýcarský certifikát požární ochrany)
Art.15a B-VG atest (Rakousko)
DINplus certifikace
Požadavky 1. a 2. stupnì BImSchV
4
5
5,9 kW
5,9 kW
—
—
4,5 – 7,7 kW
4,5 – 7,7 kW
1,8 kg
144 m3
> 80 %
1,8 kg
144 m3
> 80 %
1187 / 576 / 502 mm
150 mm
1210 mm
1025 mm
288 mm
155 mm
268 mm
1187 / 575 / 502 mm
150 mm
1210 mm
1025 mm
290 mm
155 mm
268 mm
180 kg
220 kg
-
180 kg
220 kg
-
Nero / Graphit / Terra / Perle
Sandstein Caramello / Speckstein
Sklo (èerný potisk)
Nero / Graphit / Terra / Perle
Sandstein Caramello / Speckstein
Sklo (èerný potisk)


volitelné
volitelné
volitelné
volitelné


–
35 kg / Strana StahlObložení
-
35 kg / Strana StahlObložení
-
5,1 m (g/s)
350 °C
0,12 mbar
< 1250 mg / Nm3
< 40 mg / Nm3
RRF - 40 10 2207
Z-43.12-244
 nur RLA
5,1 m (g/s)
350 °C
0,12 mbar
< 1250 mg / Nm3
< 40 mg / Nm3
RRF - 40 10 2207
Z-43.12-244
 nur RLA






a3
a4
a4 H2O
6
7
8
5,9 kW
5,9 kW
8,0 kW
-
-
5,2 kW
4,5 – 7,7 kW
4,5 – 7,7 kW
5,6 – 10,4 kW
1,8 kg
160 m3
> 80 %
1,8 kg
144 m3
> 80 %
2,2 kg
ca. 43 m3
> 88 %
1381 / 539 / 539 mm
150 mm
1330 mm
1145 mm
270 mm
275 mm
268 mm
1703 / 539 / 539 mm
150 mm
1301 mm
1525 mm
270 mm
275 mm
268 mm
1702 / 539 / 539 mm
150 mm
1694 mm
1541 mm
270 mm
275 mm
207 mm
180 kg
45 / 45 kg
200 kg
 135 /  110 kg
230 kg
-
Nero / Graphit / Terra / Perle
Sklo (èerný potisk)
Nero / Graphit / Terra / Perle
Sklo (èerný potisk)
Nero / Graphit / Terra / Perle
Sklo (èerný potisk)



volitelné
volitelné
volitelné
volitelné
volitelné
-



volitelné / 45 kg
-
volitelné /  110 /  135 kg
-
-

5,1 m (g/s)
350 °C
0,12 mbar
< 1250 mg / Nm3
< 40 mg / Nm3
RRF - 40 10 2207
Z-43.12-244
 nur RLA
5,1 m (g/s)
350 °C
0,12 mbar
< 1250 mg / Nm3
< 40 mg / Nm3
RRF - 40 10 2207
Z-43.12-244
 nur RLA
7,6 m (g/s)
150 °C
0,12 mbar
< 1250 mg / Nm3
< 40 mg / Nm3
RRF - 40 10 2550
Z-43.12-244
 nur RLA









Vyobrazení barev nebo pøírodních materiálù
mohou díky technologii
tisku vykazovat odchylky.
Barevné a technické zmìny a omyly vyhrazeny.
21
krbová kamna ambiente | Technické informace
a5
Technické informace
a6
Vyobrazení
SP
R M-Q UA
L IT
ÄT
TH E
AR
Pùdorys
V katalogu na stranì
PARAMETRY
Jmenovitý výkon
Výkon do vody
Topný výkon min. / max.
Spotøeba døeva za hodinu
Výhøevnost (ca.)
Úèinnost
ROZMÌRY (na základì modelu varianty provedení v oceli)
výška / šíøka / hloubka
Prùmìr odkouøení
Minimální rozmìr od spodní hrany nožièek po horní hranu výstupního hrdla
Minimální rozmìr od spodní hrany nožièek po osu výstupního hrdla vzadu
Kouøovod – horní výstup – vzdálenost osy roury k èelu
Hrdlo vstupu vzduchu zadní osa k podlaze
Hrdlo vstupu vzduchu dolní osa k èelu
HMOTNOST (plnì sestavený v závislosti na verzi)
Obložení Stahl
Obložení Naturstein
Zásobník volitelné (horní/zadní vývod)
VARIANTY PROVEDENÍ
Stahl
Naturstein
Dvíøka
PØÍSLUŠENSTVÍ
RLA
RLU
Otoèný díl (180°)
Pøívod vzduchu
Horní zásobník
Boèní zásobník
H2O
Technická data
Tok spalin k jmenovitému výkonu
Teplota spalin mìøená na výstupním hrdle
Minimální podtlak pøi jmenovitém výkonu
Støední hodnota CO spalin pøi 13% O2
Emise prachových èástic
DIN EN 13240 (Evropská norma)
DIBt (nìmecký institut pro stavební techniku) RLU
VKFTA-NR. (Švýcarský certifikát požární ochrany)
Art.15a B-VG atest (Rakousko)
DINplus certifikace
Požadavky 1. a 2. stupnì BImSchV
* Hodnoty nebyly k dispozici v dobì zveøejnìní
10
11
Wärmespeicherheizaufsatz
7,0 kW
Konvektionsluftaufsatz
5,9 kW
–
-
4,9 – 9,1 kW
4,5 - 7,7 kW
2,2 kg
ca. 186 m3
> 78 %
1,8 kg
ca. 165 m3
1390 / 556 / 498 mm
150 mm
1273 mm
1122 mm
222 mm
153 mm
226 mm
225 kg
275 - 305 kg
110 / 95 kg
Nero / Graphit / Terra / Perle
Sandstein Caramello / Speckstein
Sklo (èerný potisk)
> 82 %
> 85 %
1481 / 583 / 468 mm
150 mm
1466 mm
1308 mm
234 mm
ode dna smìrem dozadu
350 mm
400 kg
450 - 490 kg
45 kg
355 kg
405 - 445 kg
-
Nero / Graphit / Terra / Perle / Weiss
Speckstein
Sklo (èerný potisk)


-
-

volitelné / 110 / 95 kg
40 kg / Obložení
6,8 (g/s)
305 °C
0,12 mbar
< 1250 mg /Nm3
< 40 mg / Nm3
RRF - 40 09 2177
-





inklusive 45 kg
53 kg / Obložení
4,9 (g/s)
258 °C
-
4,7 (g/s)
228 °C
0,12 mbar
< 1250 mg /Nm3
< 40 mg / Nm3
*
-



a6 H2O
a7
a8
12
13
14
7,9 kW
5,9 kW
5,9 kW
4,9 kW
–
–
5,5 – 10,3 kW
4,5 – 7,7 kW
4,5 – 7,7 kW
2,3 kg
ca. 56 m3
> 80 %
1,8 kg
ca. 140 m3
> 80 %
1,8 kg
ca. 140 m3
> 80 %
1481 / 583 / 468 mm
150 mm
1466 mm
1308 mm
234 mm
ode dna smìrem dozadu
350 mm
1190 / 583 / 468 mm
150 mm
1169 mm
980 mm
234 mm
205 mm
234 mm
1190 / 583 / 468 mm
150 mm
1169 mm
234 mm
234 mm
340 kg
340 - 430 kg
-
~ 200 kg
~ 250 - 300 kg
-
~ 200 kg
~ 250 - 300 kg
-
Nero / Graphit / Terra / Perle / Weiss
Speckstein
Sklo (èerný potisk)
Nero / Graphit / Terra / Perle / Weiss
Speckstein
Sklo (èerný potisk)
Nero / Graphit / Terra / Perle / Weiss
Speckstein
Sklo (èerný potisk)



-
-
-



53 kg / Strana StahlObložení
~ 20 / 30 / 35 kg
~ 80 / 110 / 140 kg
-
~ 20 / 30 / 35 kg
~ 80 / 110 / 140 kg
-
5,1 (g/s)
318 °C
0,12 mbar
< 1250 mg/Nm3
< 40 mg / Nm3
RRF - 40 13 3313
-
5,6 (g/s)
300 °C
0,12 mbar
< 1250 mg/Nm3
< 40 mg / Nm3
RRF - 40 13 3312
-









7,8 (g/s)
238 °C
0,12 mbar
< 1250 mg/Nm3
< 40 mg / Nm3
RRF - 40 15 3850
-



Vyobrazení barev nebo
pøírodních materiálù
mohou díky technologii tisku vykazovat
odchylky.
Barevné a technické zmìny a omyly vyhrazeny.
23
VÝHRADNÍ DOVOZCE DO ČESKÉ REPUBLIKY
Vídeňská ul. 106b | 619 00 Brno
Telefon: 547 212 605 | [email protected] | www.brula.cz
A1-D-SP-6.000/07/15-DC
Váš prodejce:

Podobné dokumenty

Spartherm selection CZ 07 2015

Spartherm selection CZ 07 2015 Krbová kamna, která mají v horní èásti korpusu umístìnu akumulaèní hmotu, která pøejímá bìhem hoøení teplo a po dohoøení ho uvolòují do prostoru.

Více

Číslo 99

Číslo 99 stranì dvojicí trysek. Posuvným závažím se ovládal podélný sklon nosného tìlesa, model byl opatøen i smìrovým kormidlem. Pøi pokusech byl model vyvážen tak, že se vznášel v urèité výši. Bìhem pokus...

Více

Ceník - naturehome.cz

Ceník - naturehome.cz Modely ACTIVE 21V/21VL: - vrchní část područek je z měkčeného černého polyuretanu, - dřevěné područky H - standardní barvy moření (H5, H6, H7, H8, H11, H12).

Více

mako sítě proti hmyzu pro okna a dveře

mako sítě proti hmyzu pro okna a dveře • polyesterová tkanina 40 g/m2 potažena hliníkovou vrstvou, vè. 10 mm lepícího pásku • zip umožòuje bezproblémové otevøení støešního okna

Více

HERCULES Solar 26 kW

HERCULES Solar 26 kW vybaven hydraulickým vyrovnávaèem tlaku (anuloid) a osazen obìhovými èerpadly s nízkou spotøebou. Díky volitelným sadám zón je tak možné vytápìt najednou až tøi zónové okruhy, pøièemž dva z nich mo...

Více