Wall Mount Bracket YM-80 - Support

Transkript

Wall Mount Bracket YM-80 - Support
CN/JA/EN/DE/FR/ES/IT/SV/RU/PT/TR/NL/PL/FI/CS/NO/LT/TH/ID/MS/VI/TW/KO/AR
Wall Mount Bracket YM-80
日本語
取扱説明書
Suomi
Käyttäjän opas
English
User’s Guide
Deutsch
Bedienungsanleitung
Français
Mode d’emploi
Español
Guía del usuario
Italiano
Guida dell’utilizzatore
Svenska
Instruktionshäfte
Português
Guia do Usuário
Nederlands
Gebruiksaanwijzing
Norsk
Bruksanvisning
Nástěnný držák
YM-80
Návod k použití
z Ponechte si veškerou uživatelskou dokumentaci při ruce pro budoucí použití.
z Chcete-li získat nejnovější verzi tohoto návodu, navštivte webové stránky:
http://world.casio.com/manual/projector/
Obsah
Bezpečnostní pokyny...............................CS-2
Připevnění krytů ..................................... CS-18
Pokyny týkající se obsluhy......................CS-3
Pravidelná kontrola................................ CS-19
Vybalení.....................................................CS-5
Kontakt.................................................... CS-19
Instalace nástěnného držáku ..................CS-6
Technické údaje ..................................... CS-19
Seřízení polohy, sklonu a úhlu..............CS-13
Tento výrobek je nástěnný držák pro dataprojektory CASIO.
z Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. neodpovídá za jakékoli ztráty nebo ušlé zisky způsobené
nesprávnou instalací, chybnou kompletací nebo nevhodným zacházením s tímto výrobkem.
z Vyobrazení v tomto návodu jsou určeny pouze pro demonstrační účely a jejich obsah se může od
skutečného vzhledu výrobku mírně lišit.
z Obsah tohoto návodu může být změněn bez upozornění.
CS-1
Bezpečnostní pokyny
Děkujeme vám za to, že jste si vybrali tento výrobek CASIO. Před jeho použitím si nezapomeňte přečíst
tyto „Bezpečnostní pokyny“. Po přečtení si návod k použití dobře uložte pro případné budoucí použití.
Bezpečnostní symboly
V návodu k použití a na vlastním produktu jsou uvedeny různé symboly, které zaručují bezpečné
používání a ochranu vás i dalších osob před nebezpečím poranění a poškození. Význam každého
symbolu je vysvětlen níže.
*Nebezpečí
*Varování
*Upozornění
Tento symbol označuje informace, při jejichž ignorování nebo nesprávné
aplikaci vzniká nebezpečí usmrcení nebo vážného zranění.
Tento symbol označuje informace, při jejichž ignorování nebo nesprávné
aplikaci hrozí možné nebezpečí smrti nebo vážného zranění.
Tento symbol označuje informace, při jejichž ignorování nebo nesprávné
aplikaci hrozí možné nebezpečí zranění nebo materiální škody.
Příklady ikon
’
!
$
Trojúhelník označuje situaci, které musíte věnovat pozornost. Zobrazený příklad znázorňuje, že
byste měli podniknout opatření proti úrazu elektrickým proudem.
Kruh s procházející čárou označuje informaci o činnostech, které byste neměli provádět.
Konkrétní činnost je znázorněna vyobrazením v kruhu. Zobrazený příklad znázorňuje zákaz
demontáže.
Černý kruh označuje informace o činnostech, které musíte uskutečnit. Konkrétní činnost je
znázorněna vyobrazením v kruhu. Zobrazený příklad znázorňuje, že musíte odpojit síťový kabel
ze zásuvky.
* Varování
-
Tento projekční systém se prodává za
předpokladu, že instalace bude provedena
specialisty, kteří mají odpovídající úroveň
technických zkušeností a znalostí. Výrobek
musí nainstalovat vyškolení odborníci. Při
instalaci provedené neodborníky hrozí
nebezpečí pádu držáku s projektorem
a dalších problémů.
+
Chybně provedená montáž představuje
nebezpečí pádu držáku a projektoru a další
problémy. Vždy dodržujte následující
pokyny.
• Nezapomeňte zkontrolovat, že instalace zajistí
dostatečnou pevnost a ujistěte se, zda vše je
správně sestaveno.
• Ujistěte se, zda jsou všechny šrouby úplně
a pečlivě utaženy.
+
Nosnost tohoto výrobku s projektorem je
přibližně 11 kilogramů. Během instalace
nezapomeňte podniknout níže uvedené
kroky.
• Vypočítejte přípustné zatížení všech kotev
a šroubů použitých při instalaci.
• Během instalace s projektorem nezacházejte
nepřiměřenou sílou.
+
CS-2
Zkontrolujte, zda je projektor během
používání uzemněn.
Pokyny týkající se obsluhy
Pokyny týkající se umístění
* Varování
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z Tento výrobek neumožňuje otočné
úhlové seřízení. Pokud jsou po
nastavení sklonu a úhlu dotaženy
šrouby, nikdy projektorem neotáčejte.
Po dokončení instalace nechte veškerá
seřízení sklonu a úhlu na
kvalifikovaných odbornících. Pokud by
seřízení prováděli neodborníci, existuje
nebezpečí pádu držáku s projektorem
a dalších problémů.
Po instalaci projekčního systému nikdy
nepovolujte jeho svorníky, šrouby ani matice.
Pokud by seřízení prováděli neodborníci,
existuje nebezpečí pádu držáku s projektorem
a dalších problémů.
Pokud si všimnete, že nějaký díl nebo
komponent z držáku či projektoru spadl, instalaci
okamžitě překontrolujte.
Nikdy nedovolte, aby se z držáku cokoli
zavěšovalo. Jinak hrozí nebezpečí pádu držáku
a projektoru a další problémy.
Po dokončení instalace nechte veškerou údržbu
na kvalifikovaných odbornících.
Informace o údržbě projektoru naleznete
v uživatelské příručce k projektoru.
Na projektor ani na nástěnný držák nepokládejte
těžké předměty a nikomu nedovolte, aby na něj
lezl.
Zkontrolujte, zda při instalaci nedošlo
k zablokování nasávacích a odvětrávacích
otvorů projektoru. Pravidelnou kontrolou
projektoru se ujistěte, že jeho nasávací
a odvětrávací otvory nejsou ucpány
nashromážděným prachem. Pokud by se tak
stalo, před použitím projektoru otvory vyčistěte.
Při instalaci a seřizování nástěnného držáku
dejte pozor, abyste si mezi kovové součásti
nepřiskřípli ruce.
Nikdy nepoužívejte jiné než specifikované typy
šroubů. Při použití nespecifikovaných typů
šroubů hrozí nebezpečí pádu držáku
s projektorem a dalších problémů.
Nástěnný držák se nikdy nepokoušejte nějakým
způsobem upravovat. (Pevnost upraveného
držáku nelze zaručit.)
z Výrobek nikdy neinstalujte na následující místa.
• Prostory vystavené vysokým nebo nízkým
teplotám
• Exteriéry
• Prostory se silnými vibracemi
• Prostory, v nichž se připravují pokrmy a jiné
prostory, kde je pravděpodobnost kontaktu
s olejovými výpary a prostory, kde se
vyskytuje velké množství tabákového kouře.
• Prostory vystavené vysoké vlhkosti.
• Koupelny a jiné prostory, kde může projektor
navlhnout
• Na nestabilní a/nebo nakloněné plochy
• Do blízkosti vchodů do prodejen (kde existuje
nebezpečí navlhnutí deštěm.)
z Projektor neinstaluje do blízkosti zářivek,
klimatizace a jiných elektrických zařízení.
Některé zářivkové osvětlení může rušit činnost
systému dálkového ovládání projektoru.
z Ujistěte se, že je hlavní vypínač projektoru
umístěn na takovém místě, kde umožní vypnutí
projektoru kvůli zotavení v případě provozních
chyb, kvůli ochraně interního obvodu a k úspoře
energie.
z Při připojení počítače nebo jiného zařízení
použijte kabel, který není delší než 10 metrů, aby
byla zaručena projekce bez rušení. Připojovací
kabely také nepokládejte do blízkosti síťového
kabelu.
z Aby nedocházelo ke znečištění objektivu
a interního světelného zdroje, projektor instalujte
v místech s malou pravděpodobností výskytu
prachu a vlhkosti.
z Pokud do místností proniká přímé sluneční
světlo, promítaný obraz bude lépe viditelný,
pokud přes okna zatáhnete závěsy.
z Světlo a teplo vyzařované projektorem může
způsobit odbarvení sousedních ploch.
z Vyhněte se montáži projektoru ve výšce, která
by umožnila jeho kontakt s osobami. Pokud je
umístění v relativně nízké poloze nevyhnutelné,
dbejte na to, aby se instalace uskutečnila
způsobem, který zabrání úrazu hlavy a jinému
poranění.
z Ujistěte se, že projekční strana projektoru je ve
vzdálenosti nejméně 6 cm od projekční plochy
(stěna) a ostatní strany jsou vzdáleny nejméně
30 cm od okolních ploch. V uvedených
vzdálenostech se nesmí vyskytovat žádné jiné
předměty.
CS-3
Pokyny týkající se obsluhy
Beton
-
z Při montáži držáku na betonovou stěnu
použijte k podpoře hmotnosti a zajištění
příčné stability projektoru a držáku
odpovídající součásti (šrouby a matice
M10 apod.). Pokud by seřízení prováděli
neodborníci, existuje nebezpečí pádu
držáku s projektorem a další problémy.
z Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD.
neodpovídá za jakékoli ztráty způsobené pádem
držáku a/nebo projektoru kvůli použití
instalačních komponentů s nedostatečnou
pevností.
Sádrokarton a podobné materiály
z Při kotvení držáku do stěny ze sádrokartonu či
jiných materiálů s nízkou pevností zašroubujte
kotvicí šrouby do betonu pod stěnou.
z Kotvicí šrouby nainstalujte nejméně na osm míst.
Doporučení pro instalaci na
stěnu
Kvůli zajištění vysoké bezpečnosti při instalaci na
stěnu se k nástěnnému držáku pro dataprojektor
CASIO dodává pojistné lanko. Při instalaci
nezapomeňte lanko připevnit k projektoru
i k držáku.
CS-4
Vybalení
Při vybalování výrobku se ujistěte, že byly dodány všechny níže uvedené položky.
Deska k ukotvení ke stěně a držák
Kotevní deska projektoru
Horní/spodní kryt nástěnné
kotevní desky
Polohová šablona
Kryt ramene
z Šroub s podložkou a pérovou podložkou M4 × 10 – 4
(K instalaci projektoru)
z Šroub s podložkou a pérovou podložkou M5 × 10 – 3
(Dva kusy k instalaci kotevní desky projektoru na hlavní nástěnný držák, jeden k instalaci
zabezpečovacího lanka.)
z Zabezpečovací lanko
z Návod k použití
Položky, které si musíte připravit
z Kotvicí šrouby (M10 – nejméně 8)
z Nástroje – šroubovák, klíč (k seřízení)
+
z Nástěnný držák je balen s několika dočasně umístěnými šrouby. Před dokončením
instalace nezapomeňte tyto šrouby dostatečně dotáhnout. Při instalaci provedené
neodborníky hrozí nebezpečí pádu držáku s projektorem a další problémy.
CS-5
Instalace nástěnného držáku
Bezpečnostní opatření během použití
z Abyste zajistili správnost instalace, nezapomeňte postupovat podle pokynů v tomto návodu. Ujistěte
se, že jsou šrouby, kovové součásti a ostatní komponenty spolehlivě nainstalovány.
z Ověřte si, že stěna, na kterou se má držák nainstalovat, dokáže udržet jeho hmotnost a rozvrhněte si
plán a postup instalačních prací.
z Před zahájením instalačních prací se ujistěte, že je projektor vypnutý a má odpojený napájecí kabel.
z Dbejte na to, aby vám projektor neupadl.
z Věnujte pozornost manipulaci s malými součástmi. Děti nebo domácí mazlíčci mohou malé součásti
spolknout. V tomto případě okamžitě kontaktujte lékaře.
z Nedotažené šrouby mohou způsobit popraskání krytu a hrozí pád projektoru, nehoda a osobní
poranění. U šroubů, které kotví projektor ke stěně, nepoužívejte žádná lepidla k zajištění závitů,
mazadlo, olej nebo podobné prostředky.
z Po dokončení instalace a seřízení zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby řádně dotaženy. Dejte pozor,
aby šrouby nebyly povoleny, a také se vyhněte jejich přetažení.
z Po dokončení instalace uložte tuto příručku a další položky dodané s držákem na bezpečné místo.
1. Sejmutí nástěnné kotevní desky z držáku.
Odeberte čtyři šrouby a poté sundejte kryt kotevní desky.
Kotevní deska
Šroub s pérovou podložkou (M5 × 10)
Šroub s osazením × 3
(Šrouby s distanční
podložkou)
CS-6
Instalace nástěnného držáku
2. Instalace nástěnné kotevní desky.
1. Instalační polohu stanovte podle pokynů odstavce „Rozměrový výkres pro rozměry
projekční plochy a montáž kotevní desky“ (strana CS-8).
2. Podle pokynů odstavce „Stanovení polohy instalačních otvorů nástěnné kotevní
desky“ (strana CS-9) vyvrtejte otvory do stěny.
3. K instalaci kotevní desky použijte kotevní šrouby.
CS-7
Instalace nástěnného držáku
Rozměrový výkres pro rozměry projekční plochy a montáž kotevní desky
413
308
206
Jednotka : mm
L
H1
84
H2
141
28,6
333
Střed nástěnné kotevní desky
52,5
Velikost obrazu
Střed projekční plochy
Tloušťka projekční plochy
[Nastavení obrazovky] Poměr stran : Plný formát (1280 × 800)
Velikost obrazu
(cm)
L
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
127
60
200
325
152
128
227
352
203
267
281
406
254
404
335
460
279
469
360
485
z Výše uvedené hodnoty vzdáleností slouží pouze jako reference pro instalaci.
CS-8
140
105
70
35
0
20
140
35
180
220
11
40
199
25
Instalace nástěnného držáku
Stanovení polohy instalačních otvorů nástěnné kotevní desky
1. Značky horního okraje projekční plochy vytištěné na polohové šabloně srovnejte
s horními okraji projekční plochy.
2. Polohovou šablonu srovnejte se středem projekční plochy.
z Střed kotevní desky umístěte 52,5 mm vpravo od středu projekční plochy.
3. Podle vyobrazení na polohové šabloně vyvrtejte otvory do stěny.
2.
3.
1.
CS-9
Instalace nástěnného držáku
3. Nasazení držáku do nástěnné kotevní desky.
1. Vyndejte šroub a poté vyndejte kabelovou vodicí příchytku.
2. Kabel protáhněte hlavním ramenem.
3. Kabelovou vodicí příchytku vraťte do původní polohy a zajistěte šroubem.
Kabel protáhněte ramenem.
Šroub
Kabel zajistěte vodícími příchytkami.
z Kabel veďte jako na vyobrazení, dbejte na to, aby se nepoškodil.
z Nepokoušejte se protáhnout kabel skrz rameno násilím.
4. Držák připevněte zpátky do jeho původní polohy na nástěnné kotevní desce
a zajistěte ho utažením čtyř šroubů. Pečlivě utáhněte tři šrouby s osazením a lehce
dotáhněte šroub s pérovou podložkou.
z Držák se bude moci pohybovat nahoru a dolů i po utažení šroubů s osazením.
z V místech znázorněných na vyobrazení použijte šroub s pérovou podložkou. Tento šroub budete
později používat k seřízení výšky, proto ho dotáhněte jen lehce.
Do otvorů v držáku vložte šroub určený k vertikálnímu seřízení kotevní desky.
Šroub s pérovou podložkou
(M5 × 10)
Drážku pod hlavou
šroubu vertikálního
seřízení zasuňte do
prostupu tvaru
U v držáku.
Šroub s osazením × 3
(Šrouby s distanční podložkou)
CS-10
Instalace nástěnného držáku
4. Instalace projektoru.
1. K připevnění kotevní desky na projektor použijte čtyři šrouby M4 × 10 (součást
dodávky).
2. Projektor zasuňte do držáku tak, aby se zavěsil na šroub s osazením.
3. Vložte dva upínací šrouby M5 × 10 (součást dodávky) a utáhněte je.
Zasunout
Upínací šroub
Upínací šroub (tato strana)
Šroub s osazením (další strana)
Pohled zepředu
CS-11
Instalace nástěnného držáku
5. Připevněte zabezpečovací lanko.
1. Lanko zahákněte za háček na projektoru, jak je znázorněno na vyobrazení.
2. K zajištění lanka na hlavním ramenu použijte šroub s podložkou a pérovou
podložkou M5 × 10.
Šroub
6. Připojení kabelů.
1. Podle uživatelské dokumentace k projektoru připojte kabely, které jste natáhli ve
výše uvedeném kroku 3-1.
CS-12
Seřízení polohy, sklonu a úhlu
+
z Při každém seřizování polohy a/nebo úhlu pevně podpořte projektor zespodu. Po
dokončení seřízení znovu dotáhněte všechny šrouby. Při instalaci provedené
neodborníky hrozí nebezpečí pádu držáku s projektorem a další problémy.
Pokyny k úpravě projekční plochy
z Promítejte na plochu v podobě desky nebo na jinou vhodnou rovnou plochu. Projekce na zaoblenou
nebo jinak nerovnou plochu se nedoporučuje, protože vlivem nerovností dojde ke zkreslení
promítaného obrazu. Doporučuje se širokoúhlá projekční plocha (matný typ). Perličkové projekční
plátno není vhodné kvůli jeho vysoké odrazivosti.
z Nejprve upravte zaostření. Poté upravte polohu projekční plochy a úhel. Při změně ostření se změní
velikost promítaného obrazu.
z Poloha a/nebo ostření promítaného obrazu se může lehce změnit, protože během prvních 30 minut po
zapnutí projektoru dochází ke stabilizaci jeho činnosti nebo nastala změna teploty prostředí, vlhkosti
nebo jiných podmínek prostředí. V tomto případě ostření upravte.
z Abyste mohli uskutečnit všechny změny, které mohou být vyžadovány po uvedení projektoru do
provozu, nakonfigurujte výchozí nastavení tak, aby byl promítaný obraz o něco menší, než je velikost
používané projekční plochy.
z Za nějakou dobu po instalaci mohou vibrace nástěnného držáku a/nebo zrcátka či jiných interních
součástí projektoru způsobit změnu polohy projektoru. Kvůli kompenzaci těchto podmínek a odchylkám
způsobeným nerovnou projekční plochou nastavte projektor tak, aby okolo promítaného obrazu byly
okraje podobně jako na uvedeném vyobrazení.
Velikost obrazu (A)
(cm)
Horní a spodní okraj (B) (D)
(mm)
Levý a pravý okraj (C) (E)
(mm)
152
20
25
203
25
30
254
30
35
CS-13
Seřízení polohy, sklonu a úhlu
Proveďte úpravy tak, aby byl promítaný obraz správně umístěn na projekční ploše.
z U pokynů v této části se předpokládá, že začnete od výchozího nastavení projektoru z výroby.
Pamatujte si, že požadované úpravy se budou lišit, pokud změníte korekci lichoběžníkového zkreslení
projektoru nebo další nastavení.
z Informace o ovládání projektoru naleznete v návodu k použití projektoru.
1. Zapněte projektor a spusťte projekci modré plochy.
2. Upravte zaostření.
3. Upravte šest níže znázorněných pozic.
1 Úprava velikosti projekční plochy
2 Úprava vertikální polohy projekční plochy
3 Nastavení vertikálního úhlu projektoru
4 Nastavení horizontálního úhlu projektoru
5 Nastavení horizontální polohy projekční oblasti
6 Nastavení otočného úhlu projekční oblasti
Rameno
Nástěnná kotevní deska
CS-14
Seřízení polohy, sklonu a úhlu
1 Úprava velikosti projekční plochy
Rozsah nastavení: 127 až 279.4 cm
Povolte seřizovací šroub, upravte velikost promítaného obrazu a poté šroub znovu utáhněte.
Seřizovací šroub: Pokud je rozměr používané projekční plochy větší než 152 cm,
povolte tento šroub a kromě malého ramena vytáhněte velké teleskopické rameno.
Seřizovací šroub: Pokud je rozměr používané projekční plochy mezi 127
a 152 cm, povolte tento šroub a vytáhněte pouze malé teleskopické
rameno.
2 Úprava vertikální polohy projekční plochy
Rozsah nastavení: ±40 mm
Pokud je šroub s pérovou podložkou (upínací šroub) utažen, povolte ho. Po dokončení nastavení položek
1 až 6 upínací šroub pečlivě utáhněte.
Šroub s pérovou podložkou
(upínací šroub)
Seřizovací šroub
CS-15
B
Seřízení polohy, sklonu a úhlu
3 Nastavení vertikálního úhlu projektoru
Rozsah nastavení: ±3°
Povolte upínací šroub, proveďte úpravy seřizovacím knoflíkem a upínací šroub poté pečlivě utáhněte.
upínací šroub
Seřizovací knoflík
Středová poloha: levé a pravé otvory stejně viditelné
4 Nastavení horizontálního úhlu výrobku
Rozsah nastavení: ±5°
Povolte upínací šroub, proveďte úpravy seřizovacím knoflíkem a upínací šroub poté pečlivě utáhněte.
upínací šroub
Seřizovací knoflík
Středová poloha: levé a pravé otvory stejně viditelné
CS-16
Seřízení polohy, sklonu a úhlu
5 Nastavení horizontální polohy projekční oblasti
Rozsah nastavení: ±30 mm
Povolte upínací šroub, proveďte úpravy seřizovacím knoflíkem a upínací šroub poté pečlivě utáhněte.
Upínací šroub
Seřizovací knoflík
Středová poloha: středovou polohu označuje
malý otvor pod drážkou upínacího šroubu.
6 Nastavení otočného úhlu projekční oblasti
Rozsah nastavení: ±5°
1. Povolte seřizovací šroub.
2. K úpravě úhlu otočení použijte seřizovací knoflík.
3. Utahujte seřizovací šroub, dokud jeho špička nepřijde do kontaktu s vnitřním
držákem.
Seřizovací
šroub
Seřizovací knoflík
Středová poloha: když je ukazatel vyrovnán s malým otvorem.
CS-17
Připevnění krytů
z Po dokončení nastavení položek 1 až 6 šroub s pérovou podložkou (upínací šroub) pečlivě utáhněte.
Šroub s pérovou podložkou
(upínací šroub)
Připevnění krytů
Nasaďte horní a spodní kryt nástěnné kotevní desky a kryt ramene.
Horní kryt kotevní desky
Kryt ramene
Spodní kryt kotevní desky
Připevnění spodního krytu kotevní desky
1. Čtyři závěsy na zadní straně krytu srovnejte se čtyřmi otvory v držáku.
2. Spodek krytu stiskněte oběma rukama ve směru závěsů a zároveň posuňte kryt směrem dolů.
Otvory
CS-18
Pravidelná kontrola
Jednou ročně provádějte níže popsané kontroly.
1. Kontrolou se ujistěte, že žádný ze šroubů nástěnného držáku není povolen.
2. Zkontrolujte, zda nástěnný držák, kryty, projektor a další položky nejsou poškrábány, poškozeny apod.
Kontakt
Pokud máte nějaké dotazy nebo stížnosti, obraťte se na svého prodejce CASIO.
Technické údaje
Přibližné rozměry: 200 (Š) x 410 (H) x 270 (V) mm (minimální hloubka, bez krytů)
Přibližná hmotnost: 5 kg (bez projektoru)
CS-19
Printed in Japan
Imprimé au Japon
MA1407-B

Podobné dokumenty