A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Komentáře

Transkript

A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
zak. č.033/03/2013
ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO
A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
A 3.1.1.2 Vytápění objektů ZŠ
Název stavby:
Rekonstrukce kotelny ZŠ
na ul. Kirilovova 330, Paskov
Místo stavby:
Paskov, ul. Kirilovova 330
739 21 Paskov
Investor:
Obec Paskov
ul. Nádražní 700
739 21 Paskov
IČ: 00297062
DIČ: CZ00297062
Zhotovitel projektových prací:
ASA Expert a.s.
Konečného 1919/12
715 00 Slezská Ostrava
IČ: 27791891
Ing. Pavel Martiník
autorizovaný inženýr
Ing. Jiří Hořínek
zodpovědný projektant
Vypracoval:
Ing. Pavel Martiník
autorizovaný inženýr
Rekonstrukce kotelny ZŠ na ul. Kirilovova 330, Paskov
OBSAH
1. Úvod
1.1. Předmět
1.2. Podklady
2. Technické řešení
2.1. Stávající stav
2.2. Nový stav
3. Materiálové provedení
4. Nátěry, zkoušky, izolace
5. Montáž, obsluha, bezpečnost práce, hygienické požadavky
6. Technické parametry
7. Stavební část
8. Demontáže
9. Elektro + MaR
Dokumentace k provedení stavby
Dokumentace stavby – A 3.1 Zařízení pro vytápění staveb
2
Rekonstrukce kotelny ZŠ na ul. Kirilovova 330, Paskov
1. Úvod
Tato část projektová dokumentace řeší vyregulování systému vytápění objektů ZŠ na ulici
Kirilovova 330 v Paskově.
1.1 Předmět
V návaznosti na rekonstrukci stávající plynové kotelny a zateplení všech objektů školy
vznikl požadavek na vyregulování stávající topné soustavy.
V důsledku těchto změn došlo ke změně potřeb tepla v objektech ZŠ, čemuž je potřeba
přizpůsobit nastavení regulačních prvků topné soustavy a provést úpravu směšovacích uzlů
pro jednotlivé stavební objekty.
1.2 Podklady
Podkladem pro vypracování projektu byla dokumentace stavební části, energetický audit,
požadavky investora vznesené při jednáních na začátku a v průběhu vypracování
projektové dokumentace a příslušné normy a související vyhlášky a předpisy.
Nebyly k dispozici žádné podklady od stávající topné soustavy, veškeré dostupné části
byly zmapovány (topná tělesa, regulační armatury, topné rozvody, směšovací uzly).
2. Technické řešení
2.1. Stávající stav
Areál základní školy tvoří objekt Jubilejní školy „A“ (stará škola), na ni navazující
Pavilonová škola „B“ s Přístavbou „C“ a Tělocvičnou „D“.
Jubilejní škola má 4. nadzemní podlaží, Pavilonová škola a Přístavba mají 3. nadzemní
podlaží.
Mimo objektu se v areálu školy nachází Družina „E“ , Malá škola „F“ a Jídelna „G“.
Malá škola je dvoupodlažní objet, ostatní jsou objekty jednopodlažní.
Plynová kotelna je situována do samostatného objektu přisazeného ke Zdravotnímu
středisku.
Z kotelny jsou samostatnými topnými větvemi napojeny objekty Jídelny a Zdravotního
střediska. Jejich směšovací okruhy se nachází přímo v plynové kotelně a jejich technické
řešení je součástí projeku vlastní kotelny.
Pro zbývající objekty je z kotelny vytažena samostatná topná větev (venkovní
předizolovaný rozvod v dimenzi 2x DN80). Z tohoto rozvodu jsou samostatnými
přípojkami napojeny objekty Malá škola a Družina. V každém z těchto objektů je
směšovací zel pro přípravu topné vody regulované (ÚT). Hlavní rozvod je doveden do
objektu Pavilonové školy, kde se nachází společný napojovací uzel pro Pavilonovou školu
a Přístavbu (jeden směšovací uzel) a Jubilejní školu (druhý směšovací uzel). I třetí
směšovací uzel pro Tělocvičnu se nachází v Pavilonové škole, ale v jiné místosti, než
předcházející dva. Mezi těmito napojovacími uzly je veden rozvod „konstantní“ topné
vody v dimenzi 2x DN50.
Dokumentace k provedení stavby
Dokumentace stavby – A 3.1 Zařízení pro vytápění staveb
3
Rekonstrukce kotelny ZŠ na ul. Kirilovova 330, Paskov
Malá škola „F“
Směšovací uzel je tvořen třícestným směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem
Grundfos MAGNA 32-60.
Topný rozvod objektu je v klasickém protiproudém zapojení. V místnostech jsou osazena
topná tělesa, jedná se o litinová článková tělesa. Na radiátorech jsou umístěny regulační
ventily s termostatickými hlavicemi. Jedná se o ventily a hlavice různých výrobců.
Soustava není doplněna žádnými dalšími vyvažovacími prvky.
Příprava teplé vody je řešena lokálními el. ohřívači.
Družina „D“
Směšovací uzel je tvořen třícestným směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem
Grundfos MAGNA 25-40.
Topný rozvod objektu je v klasickém protiproudém zapojení. V místnostech jsou osazena
topná tělesa, jedná se o litinová článková tělesa typu Kalor. Na radiátorech jsou umístěny
regulační ventily s termostatickými hlavicemi. Jedná se o ventily a hlavice různých
výrobců.
Soustava není doplněna žádnými dalšími vyvažovacími prvky.
Příprava teplé vody je řešena lokálními el. ohřívači.
Pavilonová škola „B“ (nová budova)
Směšovací uzel je tvořen třícestným směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem
Grundfos MAGNA 32-100. Tento směšovací uzel je společný i pro Přístavbu „C“.
Topný rozvod objektu je v klasickém protiproudém zapojení. V místnostech jsou osazena
topná tělesa. Převážně se jedná o litinová článková tělesa typu Kalor, doplněná v některých
místnostech o desková tělesa fy Korado - Radik klasik.
Na radiátorech jsou umístěny regulační ventily s termostatickými hlavicemi. Jedná se opět
o ventily a hlavice různých výrobců.
Soustava není doplněna žádnými dalšími vyvažovacími prvky.
Upozornění: Část tras topných rozvodů nebylo možno zmapovat, neboť jsou vedeny
v podhledech obtížně demontovatelných.
Příprava teplé vody je řešena lokálními el. ohřívači.
Přístavba „C“
Jedná se o nejnovější objekt napojený na topné rozvody objektu „B“. V místnostech jsou
umístěna desková topná tělesa Radik klasik fy Korado.
Na radiátorech jsou umístěny regulační ventily s termostatickými hlavicemi fy Heimeier.
Dokumentace k provedení stavby
Dokumentace stavby – A 3.1 Zařízení pro vytápění staveb
4
Rekonstrukce kotelny ZŠ na ul. Kirilovova 330, Paskov
Jubilejní škola „A“ (stará budova)
Směšovací uzel je tvořen třícestným směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem
Grundfos MAGNA 40-120.
Topný rozvod objektu je v zapojení Tichelman.
V místnostech jsou osazena topná tělesa, jedná se o litinová článková tělesa typu Kalor a
Slavia. Na radiátorech jsou umístěny regulační ventily s termostatickými hlavicemi. Jedná
se opět o ventily a hlavice různých výrobců.
Soustava není doplněna žádnými dalšími vyvažovacími prvky.
Příprava teplé vody je řešena lokálními el. ohřívači.
Tělocvična „D“
Napojovací uzel pro Tělocvičnu tvoří příprava topné vody regulované i teplé vody.
Směšovací uzel je tvořen třícestným směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem
Grundfos MAGNA 32-60.
Příprava teplé vody je v kombinovaném bojleru o objemu 500 litrů. V primárním okruhu
topné vody je umístěnu čerpadlo Grundfos UPS 32-55. Stejné čerpadlo je umístěno na
rozvodu topné vody konstantní 2x DN50 (v uzlu pro objekty „A-B-C“). Toto čerpadlo pní
funkci posilovacího čerpadla k centrálnímu oběhovému čerpadlu v plynové kotelně
(Grundfos MAGNA 50-60 F).
Topný rozvod objektu tělocvičny je v klasickém protiproudém zapojení.
V místnostech jsou osazena topná tělesa, jedná se o litinová článková tělesa typu Kalor a
Slavia. Na radiátorech jsou umístěny regulační ventily s termostatickými hlavicemi. Jedná
se opět o ventily a hlavice různých výrobců.
Soustava není doplněna žádnými dalšími vyvažovacími prvky.
Upozornění: Část tras topných rozvodů nebylo možno zmapovat, neboť jsou
pravděpodobně uloženy v podlaze nebo stěnách objektu tělocvičny.
2.2. Nový stav
Ve všech objektech jsou na stávajících topných tělesech instalovány regulační ventily a
termostatické hlavice. Není proto nikde nutno doplnit termostatické ventily.
V provedeném auditu byly uvedeny hodnoty tepelných ztrát objektů před zaizolováním,
s tím že po zateplení se přepokládal pokles tepelných potřeb o 20%.
Na základě skutečně odebrané tepla (objekty po zateplení) byly stanoveny výpočtové
potřeby tepla pro jednotlivé objekty. Vzhledem k tomu, že objekty nemají samostatné
měření, byly potřeby stanoveny rovnoměrně k původním potřebám tepla a to takto:
Dokumentace k provedení stavby
Dokumentace stavby – A 3.1 Zařízení pro vytápění staveb
5
Rekonstrukce kotelny ZŠ na ul. Kirilovova 330, Paskov
Objekt
Nová potřeba tepla Původní potřeba tepla
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Jubilejní škola „A“
72 kW
100 kW
- Pavilonová škola „B“
81 kW
113 kW
- Přístavba „C“
13 kW
18 kW
- Tělocvična „D“
55 kW
76 kW
- Družina „E“
14 kW
20 kW
- Malá škola „F“
29 kW
40 kW
- Jídelna „G“
36 kW
50 kW
Mimo projekt zaregulování je objekt Zdravotního střediska, jehož tepelná ztráta činí
cca 40 kW.
Výpočet zaregulování jednotlivých pavilonů vychází z požadavku zadavatele, aby byly
zachovány původní otopná tělesa a stávající regulační ventily s termostatickými
hlavicemi.
Na základě nově stanovených tepelných ztrát byl proveden propočet nastavení regulačních
prvků na otopných tělesech ve všech objektech.
Z provedeného výpočtu byly stanoveny teplotní parametry topných soustav v jednotlivých
objektech, tak aby stanovené tepelné ztráty odpovídaly výkonu stávajících otopných
těles - z toho vychází teplotní křivka topné vody pro jednotlivé směšovací uzly.
Malá škola „F“
V napojovacím uzlu bude demontován třícestný směšovací ventil, oběhové čerpadlo
Grundfos MAGNA 25-40 a kulový uzavírací kohout DN32.
Směšovací okruh bude nově osazen směšovacím ventilem DN20, kvs=4 m3/h s pohonem
230V, 3-bod regulací a oběhovým čerpadlem o průtoku 1,6 m3/h při dopravní výšce Hd=30
kPa, 230 V (např. APHA 2 25-60).
Na přívodní potrubí „konstantní“ topné vody bude místo uzavírací armatury vložen
vyvažovací ventil, tak aby bylo možno vyregulovat primární rozvod z kotelny. Pro
vyvážení bude použit ventil DN25, Kvs=8,7 m3/h. Ventil bude nastaven na hodnotu 2,2.
Vypočtený teplotní spád:
Topná křivka:
55/40 °C
55 °C/-15 °C, 42 °C/+12 °C
Zaregulování otopných těles je uvedeno na výkrese A 3.1.2-18,19.
Regulace topného okruhu bude řešena s vyžitím stávajících regulátorů (Siemens).
Regulační okruh bude doplněn o prostorový termostat, který bude situován do místnosti č.
F.104 – učebna.
Družina „E“
V napojovacím uzlu bude demontován třícestný směšovací ventil, oběhové čerpadlo
Grundfos MAGNA 32-60 a kulový uzavírací kohout DN32.
Dokumentace k provedení stavby
Dokumentace stavby – A 3.1 Zařízení pro vytápění staveb
6
Rekonstrukce kotelny ZŠ na ul. Kirilovova 330, Paskov
Směšovací okruh bude nově osazen směšovacím ventilem DN20, kvs=2,5 m3/h s pohonem
230V, 3-bod regulací a oběhovým čerpadlem o průtoku 0,8 m3/h při dopravní výšce Hd=20
kPa, 230 V (např. APHA 2 25-40).
Na přívodní potrubí „konstantní“ topné vody bude místo uzavírací armatury vložen
vyvažovací ventil, tak aby bylo možno vyregulovat primární rozvod z kotelny. Pro
vyvážení bude použit ventil DN20, Kvs=5,7 m3/h. Ventil bude nastaven na hodnotu 2,2.
Vypočtený teplotní spád:
Topná křivka:
70/55 °C
70 °C/-15 °C, 42 °C/+12 °C
Zaregulování otopných těles je uvedeno na výkrese A 3.1.2-17.
Regulace topného okruhu bude řešena s vyžitím stávajících regulátorů (Siemens).
Regulační okruh bude doplněn o prostorový termostat, který bude situován do místnosti č.
E.102 – kancelář.
Jubilejní škola „A“ (stará budova)
V napojovacím uzlu bude demontován třícestný směšovací ventil a oběhové čerpadlo
Grundfos MAGNA 40-120F.
Směšovací okruh bude nově osazen směšovacím ventilem DN25, kvs=10 m3/h s pohonem
230V, 3-bod regulací a oběhovým čerpadlem o průtoku 4,2 m3/h při dopravní výšce Hd=30
kPa, 230 V (např. MAGNA 32-60). Toto čerpadlo možno použít z NU Malé školy „F“, kde
bude demontováno.
Na přívodní potrubí „konstantní“ topné vody bude vložen vyvažovací ventil, pro vyvážení
primárního rozvodu z kotelny. Pro vyvážení bude použit ventil DN50, Kvs=33 m3/h.
Ventil bude nastaven na hodnotu 2,8.
Vypočtený teplotní spád:
Topná křivka:
55/40 °C
55 °C/-15 °C, 42 °C/+12 °C
Zaregulování otopných těles je uvedeno na výkrese A 3.1.2-5 až A 3.1.2-8.
Regulační okruh bude doplněn o prostorový termostat, který bude situován do místnosti č.
A.107 – učebna.
Pavilonová škola „B“ (stará budova) + Přístavba „C“
V napojovacím uzlu (společném pro oba objekty) bude demontován třícestný směšovací
ventil a oběhové čerpadlo Grundfos MAGNA 32-100 (možno zvážit jeho ponechání podle
míry opotřebení – výkonově ještě vyhovuje, disponuje zbytečně velkou dopravní výškou).
Směšovací okruh bude nově osazen směšovacím ventilem DN32, kvs=16 m3/h s pohonem
230V, 3-bod regulací. Pokud bude stávající čerpadlo vyměňováno, pak nové oběhové
čerpadlo musí mít následující parametry - průtok 5,5 m3/h při dopravní výšce Hd=40 kPa,
230 V (např. MAGNA 40-80).
Na přívodní potrubí „konstantní“ topné vody bude vložen vyvažovací ventil, pro vyvážení
primárního rozvodu z kotelny. Pro vyvážení bude použit ventil DN50, Kvs=33 m3/h.
Ventil bude nastaven na hodnotu 3,5.
Vypočtený teplotní spád:
Topná křivka:
75/60 °C
75 °C/-15 °C, 42 °C/+12 °C
Dokumentace k provedení stavby
Dokumentace stavby – A 3.1 Zařízení pro vytápění staveb
7
Rekonstrukce kotelny ZŠ na ul. Kirilovova 330, Paskov
Na rozvodu (2x DN40) pro Přístavbu „C“ bude instalován vyvažovací ventil DN20,
Kvs=5,7 m3/h. Ventil bude nastaven na hodnotu 2,2. Dispozičně bude ventil umístěn před
výstupem potrubí z budovy „B“ do Přístavby.
Zaregulování otopných těles je uvedeno na výkrese A 3.1.2-9 až A 3.1.2-14.
Regulační okruh bude doplněn o prostorový termostat, který bude situován do místnosti č.
B.207 – učebna (pro oba objekty B,C).
Tělocvična „D“
V napojovacím uzlu bude demontován jen třícestný směšovací ventil. Stávající oběhové
čerpadlo Grundfos MAGNA 32-60 bude ponecháno.
Výpočtový průtok čerpadlem 3,1 m3/h při dopravní výšce Hd=30 kPa,
Směšovací okruh bude nově osazen směšovacím ventilem DN25, kvs=10 m3/h s pohonem
230V, 3-bod regulací.
Upozornění: V napojovacím uzlu objektů „A,B,C“ bude na rozvodu topné vody
konstantní (2x DN50) demontováno stávající oběhové čerpadlo UPS 32-55.
Po zaregulování primárního rozvodu topné vody z kotelny nemá již význam.
V napojovacím uzlu „Tělocvična“ je proveden propoj mezi přívodem a vratem topné vody,
za účelem zajištění minimálního průtoku soustavou. Je navrženo tento ventil demontovat a
nahradit přepouštěcím ventilem DN25 nastaveným na tlak 0,4 bar.
Vypočtený teplotní spád:
Topná křivka:
75/60 °C
75 °C/-15 °C, 42 °C/+12 °C
V tělocvičně bude v místnosti D.119 vyměněno 6 termostatických ventilů DN20
(Kvs=1,41 m3/h) včetně hlavic. Jedná se o ventily označené D.119-1 až 6. Důvodem jsou
velké hydraulické ztráty, které vznikají na stávajících ventilech.
Zaregulování otopných těles je uvedeno na výkrese A 3.1.2-15,16.
Regulační okruh bude doplněn o prostorový termostat, který bude situován do místnosti č.
D.101 – kancelář.
Příprava teplé vody pro Tělocvičnu „D“:
Pro přípravu teplé vod zůstane zachován kombinovaný bojler 500 litrů (fy WOLF).
V topném období je příprava TV z topné vody konstantní, v létě je provoz na elektřinu.
V okruhu přípravy TV bude demontováno stávající čerpadlo UPS 32-55 a nahrazeno
novým o průtoku 1,0 m3/h při dopravní výšce Hd=27 kPa, 230 V (např. ALPHA 2 25-60).
Pro vyvážení bude do tohoto okruhu vložen ventil DN20, Kvs=5,7 m3/h. Ventil bude
nastaven na hodnotu 2,3.
Do stávajících rozvodů studené vody, teplé vody a cirkulace (vč. cirkulačního čerpadla)
nebude zasahováno. Rozvody TV/CIR jsou v ocelovém pozinkovaném provedení.
Poznámka:
Topná voda “konstantní“ bude z plynové kotelny dodávána jen v topném období.
Vzhledem k tomu, že topná voda slouží i pro přípravu TV (bojler pro Tělocvičnu) je nutná
teplota na topné vodě alespoň 60-62 °C.
Dokumentace k provedení stavby
Dokumentace stavby – A 3.1 Zařízení pro vytápění staveb
8
Rekonstrukce kotelny ZŠ na ul. Kirilovova 330, Paskov
3. Materiálové provedení
Rozvody topné vody budou provedeny z ocelových trub ČSN 42 5710 – 11 353.1,
vzájemně spojovaných svařováním. Veškeré potrubí a armatury musí být použitelné pro
dané médium.
4. Zkoušky, nátěry, izolace
Rozvody ÚT budou podrobeny zkouškám dle ČSN 06 0310 v plném rozsahu.
Rozvody ÚT budou natřeny 2x základním nátěrem a opatřeny izolací (PIPO ALS).
Tloušťky izolací jsou navrženy v souladu s vyhláškou 193/2007 Sb.
DN potrubí :
15-25
32-50
Tl. izolace [mm]
25
30
5. Montáž, obsluha a bezpečnost práce
Montáž smí provádět pouze oprávněná organizace dle schválené projektové dokumentace.
O postupu montáže bude veden montážní deník.
Pracovníci podílející se na montáži musí být seznámeni se základními předpisy BOZ a jsou
povinni se jimi řídit. Při montáži nutno dodržet bezpečnostní předpisy, zvláště vyhl. č. 324
ČUBP z r. 1990, ČSN 050610 a 050630.
Navržené zařízení je plně automatické a nevyžaduje stálou obsluhu, jen občasnou kontrolu.
Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat vyhlášku ČÚBP 48/1982 Sb., č. 324/1990 o
bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.
6. Technické parametry
Topná soustava
Oblastní teplota místa výstavby
-15°C
Konstrukční tlak
0,6 MPa
Provozní tlak
0,2-0,27 MPa
Tepelná ztráta objektů (audit):
Jubilejní škola „A“
72 kW
Pavilonová škola „B“
81 kW
Přístavba „C“
13 kW
Tělocvična „D“
55 kW
Družina „E“
14 kW
Malá škola „F“
29 kW
Jídelna „G“
36 kW
---------------------------------------------------Celkem
290 kW
vč. tepelných ztrát v rozvodech 300 kW
Výpočtová potřeba tepla na vytápění za rok (bez Zdravotního střediska)
Dokumentace k provedení stavby
Dokumentace stavby – A 3.1 Zařízení pro vytápění staveb
2.220 GJ
9
Rekonstrukce kotelny ZŠ na ul. Kirilovova 330, Paskov
7. Stavební část
Do stavebních konstrukcí není zasahováno.
8. Demontáže
Demontáže zahrnují hlavně technologické zařízení – oběhová čerpadla, armatury – jsou
popsány pro jednotlivé objekty v kapitole 2.2.
9. MaR + Elektro
Projekt MaR je řešen samostatně.
Dokumentace k provedení stavby
Dokumentace stavby – A 3.1 Zařízení pro vytápění staveb
10

Podobné dokumenty