www .scmbd.cz - Svaz českých a moravských bytových družstev

Transkript

www .scmbd.cz - Svaz českých a moravských bytových družstev
DB_titul 29.7.11 9:03 Stránka 1
ročník VIII
TRIGEMA
UKONČILA
REKONSTRUKCI
SÍDLA SČMBD
VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE
PANELÁK ROKU
2010
OBNOVITELNÉ
ZDROJE ENERGIE
V SVJ BRNO
www.scmbd.cz
CO SI MŮŽETE
POSTAVIT
NA STŘECHU
PANELÁKU?
VYUŽITÍ
SOLÁRNÍCH
SYSTÉMŮ
KRÁSA A UŽITEK
GOBELÍNU
4/2011
DB_titul 29.7.11 9:05 Stránka 2
1_9_DB 4_2011 28.7.11 14:24 Stránka 1
editorial
Není nad dovolenkové tempo. Nebýt uzávěrky Družstevního bydlení a správy domů č. 4. Nestěžuji si, pozor, to ani
náhodou, jenže když je takové dovolenkové tempo, tak než
se někam dovolám nebo do emajluju (krásné slovo, že ano?),
chvíli to trvá, nebo se to ani nepovede. Témata, která jsme
na letní dny do tohoto čísla připravili vás pozvou pěkně
slunci blíž. Až pěkně nahoru, na střechu paneláku. A důvod
je zcela jiný, než míval můj bratránek, v blahé paměti technik
na OPBH (pro mladou generaci: obvodní podnik bytového
hospodářství). Ráno v kanclíku nahlásil, že jde na obhlídku
svěřených domů, hbitě vylezl na svoji oblíbenou střechu, kde
už měl připravenou fošnu, kterou opřel o komín ve správném úhlu ke slunečním paprskům, svlékl se a jal se opalovat.
Důvody, proč vás lákáme na střechu, jsou ale jiné. Panelákové střechy se čím dál více zdají být příhodné k nejrůznějšímu využití. Od solárního ohřevu teplé užitkové vody,
instalaci elektrovoltaických panelů či ke stavbě netradiční
nástavby k bydlení. Všechno tohle najdete uvnitř časopisu.
Vybrat si alternativu, která vám přijde nejméně bizardní, nebude problém. Podle mého jsou solární panely na ohřev
teplé užitkové vody jednou z cest, jak ušetřit nemalé peníze
za tuto položku v době, kdy ceny energie stoupají a stoupat
budou. Moderní technologie těchto solárních panelů dnes
dávno překonala systémy z dob dávných, které nízkou účinností a vysokou cenou odrazovaly (a mnohé dodnes neprávem odrazují) od byť jen myšlenky na něco podobného
pomyslet… Příklady ze života však dávají argumenty nezvratné a jen hlupák by o nich nepřemýšlel. A pokud příklad
z Brna (viz strany 17 až 19) nebude dostatečným argumentem, nabízíme pohledy do bytů, jak si alespoň zkrášlit
vlastní příbytek.
Vnoučatům, které jsou u vás na prázdninách, pak posílám
dvě pohádky od mého přítele Oldřicha Dudka, po kterých,
když jim je před spaním řeknete, zaručeně hned neusnou,
protože se budou válet smíchy až do rána. Tady jsou:
O Smolíčkovi pacholíčkovi
Smolíček pacholíček měl tátu jelena s mohutným parožím.
Ale, milé děti, kdo dneska takového tatínka nemá?
O Popelce
Princ stále nemohl najít dívčí nožku, která by obula malý
střevíček. Nakonec se to podařilo, a tak se královnou
v české pohádce poprvé stala Vietnamka.
Takže hezký zbytek prázdnin a dovolených přeje
Vít Špaňhel
z obsahu
18. VALNÁ
HROMADA
SČMBD
TRIGEMA
HLÁSÍ:
HOTOVO!
2
4–5
PANELÁK
ROKU 2010
SOLÁRNÍ
SOUSTAVY
V PANELOVÝCH
DOMECH
CO S POZEMKY
NA STŘEŠE
PANELÁKU?
17–19
21–24
ZABEZPEČOVACÍ
SYSTÉMY
6–9
REPORTÁŽ
Z BRNA
14–16
28–30
KRÁSA
A UŽITEK
GOBELÍNU
34–35
1_9_DB 4_2011 28.7.11 14:24 Stránka 2
AKTUÁLNĚ
18. valná hromada SČMBD
V pořadí osmnáctá valná hromada Svazu českých a moravských bytových družstev se konala 23. června 2011. Delegáti zhodnotili nejenom uplynulý rok, ale i končící čtyřleté
funkční období. Stěžejní náplní činnosti Svazu a družstev
v uplynulých letech byla problematika správy, modernizací,
oprav a údržby bytových domů. Mezi jeho nejvýznamnější
činnosti patřilo průběžné ovlivňování a úprava podmínek dostupnosti financování programů Zelená úsporám a Nový
PANEL. V rámci legislativních aktivit Svaz prosazoval zájmy
družstev při přípravě návrhů nového občanského zákoníku
a zákona o obchodních společnostech a družstvech a významně se podílel na úpravách další legislativy vztahující se
k oblasti bydlení.
VOLBA PŘEDSEDY SČMBD
Do funkce nového předsedy Svazu byl opětovně zvolen
Ing. Vít Vaníček.
Nově zvolený předseda ve svém vystoupení uvedl, že
v příštím období bude jedním z hlavních úkolů Svazu českých a moravských bytových družstev spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci právě předložené
„Koncepce bydlení v ČR do roku 2020“ a v souvislosti s ní
především na legislativních úpravách týkajících se družstevního vlastnictví bytů a družstevní bytové výstavby. Dalším
cílem Svazu je definování podmínek sociálního bydlení, využití strukturálních fondů, zdrojů Evropské investiční banky
a podpůrných programů Státního fondu pro rozvoj bydlení
na opravy stávajícího bytového fondu.
Předseda Ing.Vít Vaníček vyzdvihl, že bytová družstva překonala minulé krizové roky bez významnějších ztrát a negativních dopadů. I nadále tak mohou usilovat o spokojené
2
a kvalitní bydlení svých členů. Členská družstva začleněná
do Svazu českých a moravských bytových družstev průběžně spravují přes sedm set tisíc bytů v České republice
a poskytují tak stabilní, levné a tím i spokojené bydlení pro
sedmnáct procent obyvatel České republiky.
Redakce Družstevního bydlení a správy domů se připojuje
ke gratulaci Ing.Vítu Vaníčkovi k opětovnému zvolení předsedou Svazu českých a moravských bytových družstev.
1_9_DB 4_2011 28.7.11 14:24 Stránka 3
PANELÁK ROKU 2010 – VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
1. místo
2. místo
Součástí osmnácté valné hromady Svazu českých a moravských bytových družstev bylo vyhlášení vítězů druhého ročníku PANELÁK ROKU 2010. Samotnému předání předcházelo zveřejnění tak zvaných TOP 10, což znamená deset
nejlepších, porotou vybraných, realizací rekonstrukcí domů.
Letos do soutěže přihlásilo třicet pět bytových družstev padesát osm objektů. Před samotným vyhlášením prvních tří
nejlépe hodnocených rekonstrukcí domů, zhodnotil kvalitu
přihlášených projektů předseda poroty PANELÁK ROKU
2010 Ing. Tomáš Chromý (ČKAI).
Podle předsedy poroty je mezi podobnými soutěžemi,
které vyhlašují mnohé instituce a soutěží PANELÁK ROKU
Svazu českých a moravských bytových družstev, podstatný
rozdíl. Ta „naše“ soutěž hodnotí nejen vizuální vjem rekonstrukce domu (hlasování čtenářů časopisu Panel Plus o nejhezčí fasádu, je pouze doplňkovou soutěží), ale přihlíží
především na úroveň technických řešení a dosažení energe-
3. místo
tických úspor. Podle těchto kritérií dostávají jednotlivé soutěžní domy základní počet bodů, ke kterým pak porota přidává další body dle svého uvážení. V tom je soutěž Svazu
výjimečná a má mnohem větší vypovídající schopnost o vynaložených finančních prostředcích zhodnocujících stav budovy a zvyšující kvalitě bydlení.
Z krátkých rozhovorů, které jsme u příležitosti vyhlášení
výsledků soutěže PANELÁK ROKU 2010 vedli s některými
účastníky valné hromady, je tato soutěž velmi dobrým pomocníkem pro vedení družstev při přesvědčování jednotlivých samospráv, aby s rekonstrukcemi svých domů zbytečně neotáleli.
Další ročník soutěže, tentokrát PANELÁK ROKU 2012,
bude vyhlášen na podzim 2012 a vyhodnocení soutěže
včetně vyhlášení vítězů proběhne v půlce roku 2013.
-šp-
1_9_DB 4_2011 28.7.11 14:25 Stránka 4
AKTUÁLNĚ
TRIGEMA HLÁSÍ: HOTOVO!
Rekonstrukce, která tu ještě nebyla (opakuji titulek z čísla 2)
začala 14. 3. 2011 a symbolicky byla zakončená 25. 7. 2011
společnou schůzkou předsedy Svaz českých a moravských
bytových družstev Ing. Víta Vaníčka a s místopředsedou představenstva a.s. Trigema Building, Ing. Martinem Kultem. Samozřejmě, že tomuto setkání předcházely oficiality, jako
kolaudace (viz foto nahoře) a předání stavby. To vše zdárně
proběhlo, a proto schůzka, o které nyní informujeme, probíhala, jak by napsal kronikář, v přátelském duchu. Požádal
jsme oba představitele společností o malé ohlédnutí za akcí.
„Vlastní rekonstrukci obvodového pláště budovy SČMBD
předcházelo dlouhé období rozhodování o dvou zásadních
otázkách“, uvádí předseda Svazu Ing. Vít Vaníček. „Museli
jsme se rozhodnout, zda si budovu v Praze 4, Podolí ponecháme, nebo zda ji prodáme a sídlo Svazu přestěhujeme
jinam. Důvodem byla, mimo jiné i skutečnost, že v uplynulých letech došlo k podstatnému zeštíhlení svazového aparátu, který dnes využívá zhruba tři patra z devítipodlažní
budovy. Nakonec zvítězil názor budovu si ponechat, námi
Ing. Martin Kult a Ing. Vít Vaníček
4
nevyužívané prostoty komerčně pronajmout a pustit se do
nezbytné rekonstrukce. Samotná příprava trvala zhruba
čtyři roky a vypracovali jsme dvě varianty. První – kompletní
rekonstrukce - zahrnovala opravu i vnitřní části budovy včetně recepce, klimatizace,vytápění a dalšího. Druhá varianta
– úsporná – se týkala pouze rekonstrukce obvodového
pláště budovy a výměny okem. Skutečnost, že jsme zvolili
druhou, úspornou variantu, byl i ten, že jsme vše chtěli
zvládnout vlastními finančními prostředky, bez využití úvěru.
To se nakonec podařilo a beru to jako náš úspěch.“
„Do výběrového řízení na rekonstrukci obvodového pláště
budovy Svazu českých a moravských bytových družstev
jsme se přihlásili s jasnými důvody.“ Bere si slovo Ing. Martin Kult a pokračuje. „Jednak to byl referenční důvod, kdy
jsme chtěli naši společnost Trigema Building ještě více zviditelnit našim potencionálním klientům, protože rekonstrukce panelových domů provádíme již mnoho let a víme,
že většina družstevních domů je postavena právě z panelu.
Další důvod byl, že Svaz českých a moravských bytových
družstev patří mezi významné a spolehlivé klienty. Bylo by
nerozumné se o jeho zakázku neucházet. Nakonec jsem rád,
že jsme výběrové řízení vyhráli a mohli jsme akci realizovat.
Navíc musím s uznáním říci, že příprava celé stavby ze
strany investora byla velmi pečlivě připravena, což samotný
průběh prací nesmírně usnadnilo.“
„Jak už jsem vzpomenul, příprava akce trvala čtyři roky
a ve spolupráci s projektantem jsme velmi pečlivě zvažovali,
jaké materiály na plášť budovy použít, jakou zvolit barvu
a tak dále“, doplňuje předseda Svazu. „Konečné řešení
opláštění budovy sendvičovými obkladovými deskami ALUCOBOND v kombinaci s tepelnou izolací z minerální vaty, se
ukázalo jako nejvýhodnější. A pokud jde o samotnou realizaci rekonstrukce, podle ohlasů, podařilo se našim pracovníkům organizačně dobře zajistit i nutné vystěhování nájemců kanceláří na dobu nezbytně nutnou, kdy probíhaly
práce při výměně oken.“
O víceméně bezproblémovém průběhu rekonstrukce pláště budovy Svazu padlo ještě mnoho dalších příkladů. Jedno
je však podstatné. Konečný výsledek. Budova s novým pláštěm se změnila k nepoznání. Nakonec, důkazem je i fotografie, kterou jsme pořídili z druhého břehu Vltavy.
Text a foto: vš
1_9_DB 4_2011 28.7.11 14:25 Stránka 5
1_9_DB 4_2011 28.7.11 14:25 Stránka 6
PANELÁK ROKU 2010
3$1(/É.52.8
Co se změnilo od naší poslední návštěvy?
Mnohé. Nejen stále zlepšující se technický stav našich objektů, které spravujeme, velký posun nastal ale především
v převodech bytů do osobního vlastnictví.
Byty převádíme tak, jak žadatelé vyzývají družstvo. Dnes
již máme převedeno 2 211 bytů do osobního vlastnictví.
Většina vznikajících společenství vlastníků jednotek (SVJ)
zůstávají ve správě našeho družstva.
Nezbrzdily se rekonstrukce domů právě převody bytů do vlastnictví?
Kdepak. Máme totiž devadesát sedm procent objektů zateplených, včetně střech.
Některé samosprávy sice zvolily postupnou rekonstrukci,
kdy provádějí výměnu oken, potom zateplení fasády, ale
i když je varujeme, že se vše prodraží, dávají tomuto postupu přednost.
PtVWR
SUR
%''UXåED
ÒVWtQDG/DEHP
]D
GĤP2EYRGRYi
3ĜHGVHGD6ý0%'
3ĜHGVHGDSRURW\
,QJ9tW9DQtþHN
,QJDUFK7RPiã&KURPê
Vítězný dům soutěže PANELÁK ROKU 2010
(a nejen ten) spravuje Bytové družstvo Družba
z Ústí nad Labem. Svědomitě a se zkušenostmi
odborníků. Přesvědčili jsme se o tom už v roce
2006, kdy jsme s naším časopisem přijeli na reportáž. O soutěži Panelák roku se v té době nikomu z nás ještě ani nezdálo. Je tedy logické, že
dnes, vedle představení vítězného domu Obvodová 749/26-750/28, položíme pár otázek i Monice Sobotkové, předsedkyni bytového družstva.
6
Z jakých zdrojů rekonstrukce financujete?
Snažíme se využívat veškerých možností včetně státních dotací. Vláda bohužel ponížila výši státních dotací, ale i to málo
uživatelům v jednotlivých objektech pomůže. Samosprávy
spoří do fondu provozu na velké opravy a údržbu podle stavu
a potřeb jednotlivých objektů až 35 Kč/m2. Poslední dobou
řešíme rekonstrukce a modernizace objektů komplexně, tzn.
statické zajištění objektu, sanace betonových konstrukcí,
zateplení stropů v 1. podzemním podlaží, zateplení celého
objektu tepelnou izolací, nové klempířské prvky, oprava
a zateplení střechy, oprava lodžií vč. povrchové úpravy podlah – keramická dlažba vč. hydroizolace a nového zábradlí
s výplní z CETRIS, nové výplně otvorů, úpravy vstupů,
stříšky nad vstupy, úpravy elektroinstalace a tam, kde je
výtah, rekonstrukce výtahu. Nejedná se tedy pouze o estetický vzhled, ale i o tepelnou pohodu a další výhody.
Tím, že se šedé panelové domy díky barevným fasádám
rozsvítí, zkrášlí se nejen ulice, ale celá sídliště.
Vítězný dům soutěže Panelák roku 2010 je
toho příkladem. Co můžete říct právě o tomto
objektu?
Řešený obytný dům byl
postaven v roce 1984
panelovou technologií
ve stavební soustavě
B-70. Jedná se o typový samostatně stojící čtyřpodlažní objekt
tvořící jeden dilatační
celek o dvou sekcích (vchodech) s 24 byty. Veškeré práce byly prováděny za provozu v obydleném objektu.
Cílem projektu byly udržovací práce a nezbytné opravy nejzávažnějších vad způsobující
zhoršený stav domu. Provádělo se zateplení
stropů nad prvním podlažím, stěn vestibulů
hlavních vstupů pro úsporu tepelné energie
a zvýšení tepelné pohody, statické zajištění,
oprava a zateplení obvodového pláště a lodžií.
Výměna zábradlí na lodžiích, sanace stropních
1_9_DB 4_2011 28.7.11 14:25 Stránka 7
•••
Redakce Družstevní bydlení a správa domů děkuje předsedkyni BD Družba za rozhovor a k výhře v soutěži rovněž
gratulujeme!
lodžiových panelů, hydroizolace podlah a položení keramické dlažby. Výměna oken a vstupních dveří, přibyly stříšky
nad vstupy, úpravy elektroinstalace. Dále se prováděla
oprava podlah v závětří vstupů, oprava okapových chodníčků a hydroizolace k zabránění zatékání vody do objektu,
oprava vstupních ramp. Tento komplexní způsob opravy
domu by měl přinést až šedesát pět procent úspory tepla.
Architektonický návrh je od Ing. Tomáše Pavelky, projektantem byl Ing. Josef Martinovský a projekt byl vypracován
Rudolfem Brejškou, DiS z projektového útvaru společnosti
TERMO + holding a.s., v Ústí nad Labem.
Za Bytové družstvo Družba mám velkou radost, že se náš
objekt umístil na 1. místě soutěže PANELÁK ROKU 2010.
HLINÍKOVÁ ZÁBRADLÍ PRO PANELOVÉ DOMY
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ Hliníkové sušáky na prádlo
zelená linka 844 158 746
e-mail: [email protected]
Veškeré informace naleznete na
www.balkony.cz
Vyrábíme, projektujeme
a montujeme CERTIFIKOVANÁ
zábradlí pro panelové domy
z hliníkových profilů s povrchovou
úpravou RAL. Výhodou tohoto
zábradlí je
• vysoké estetické úrovně
• cena srovnatelná s pozinkovaným zábradlím
• neomezená životnost
• snadné a rychlé opravy různých
typů drobného poškození
• barva je volitelná
Patříme k předním výrobcům
zasklívacích systémů pro panelové
domy a nabízíme
• komplexní řešení včetně
projektů, statického posouzení,
montáže a dlouholetou záruku
Nabízíme hliníkové vstupy
včetně zábradlí pro panelové
domy. Cena srovnatelná
s pozinkovaným zábradlím.
Dodáme cenově
dostupné balkónové
hliníkové posuvné
sušáky na prádlo
1_9_DB 4_2011 28.7.11 14:25 Stránka 8
3$1(/É.52.8 PtVWR
SUR
69-9+XPQHFK
.XQRYLFH
]D
GĤP
9+XPQHFK
3ĜHGVHGD6ý0%'
3ĜHGVHGDSRURW\
,QJ9tW9DQtþHN
,QJDUFK7RPiã&KURPê
O popis průběhu plánování a samotné rekonstrukce jsme požádali Bc. Iva Podškubku, bývalého předsedu SVJ V Humnech 1409-11, Kunovice. Proč bývalého? To se dozvíte na konci
tohoto článku.
Společenství vlastníků jednotek vzniklo 1. 10. 2006 převodem družstevních bytů do osobního vlastnictví. Dříve byli členové SVJ členy bytového družstva SLOVÁCKO se sídlem
v Uherském Hradišti. Osmnáctibytový objekt byl postaven
klasickou zděnou technologií v 70. letech a zkolaudován
v roce 1976. Na vlastní rekonstrukci se majitelé objektu
chystali už od roku 2008, ale po určitých dohadech k ní došlo
až v roce v roce 2009, kdy byl Státním fondem životního prostředí České republiky spuštěn státní dotační program Zelená úsporám. Navíc se program Panel otevřel i pro nepanelové domy, což jsme přivítali. V té době byl již několik
měsíců kontaktován výbor SVJ zástupcem společnosti Regionální centrum bydlení a nabízel své služby při zajišťování
státních dotací, a také celého financování revitalizace. RCB
zpracovalo předběžnou kalkulaci, v jakých částkách jsme
schopni čerpat státní dotací, autorizovaný inženýr v oboru
pozemní stavby Ing. Miroslav Obdržálek zpracoval předběžný
výkaz výměr a položkový rozpočet pro zamýšlené práce.
Financování revitalizace bylo zajištěno z větší části úvěrem ze stavebního spoření poskytnutým Raiffeisen stavební
spořitelnou, a.s. a dále z vlastních prostředků SVJ.
Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby byla vybrána
společnost RENOMIX s.r.o., která přislíbila provedení prací
za 3 měsíce, navíc přistoupil na požadavek objednatele na
vybrané firmy pro subdodavatelské práce. Výplně otvorů
(okna, dveře) zajišťovala společnost RI OKNA a.s., zateplení
střechy společnost STŘECHY 92, s.r.o. (v roce 2006 dodala
sedlovou střechu), kanalizační práce IPOS – Group s.r.o.
Rozpočet prací činil 4,7 mil. Kč a týkal se mimo jiné těchto
prací:
Provedení opravy svislé hydroizolace po celém obvodu
stavby – přístavby betonových lodžií na severozápadní
straně domu – zateplení obvodového pláště – výměnu všech
klempířských prvků – náhrady oken a balkonových setů, a řešení dalších nevyhovujících otvorových výplní – zateplení
střechy včetně provedení pochozích lávek po celé délce stře-
8
chy – výměny tabel domovních zvonků, zprovoznění domácích telefonů s otvíráním vstupních dveří do domu, osazení
poštovních schránek do obvodového pláště domu – výměny
vstupních hliníkových dveří do domu – rekonstrukce hromosvodů – obnovy vstupních zpevněných betonových ploch
a nahrazení zámkovou dlažbou, včetně položení dlažby na
vstupní schody – zateplení stropů 1. PP – opravy vnitřních
omítek v suterénu domu se sanační omítkou – rekonstrukce
kanalizační přípojky a zrušení septiku.
Po přiznání státních dotací z programu Zelená úsporám
a připsání finančních prostředků na účet SVJ je na zvážení,
zda nepřistoupit k rekonstrukci stávající kotelny, neboť účinnost starých plynových kotlů je nevyhovující. Je tady na členech SVJ, zda na modernizaci kotelny přistoupí. Jako argumenty pro rekonstrukci je stále se zvyšující cena plynu a fakt,
že investice by se dle propočtů vrátila zhruba za čtyři roky.
Z uvedených faktů je jasné, že druhé místo v soutěži PANELÁK ROKU 2010 je v dobrých rukou. Gratulujeme!
A jaký důvod je, že zprávu o rekonstrukci poslal dnes už
bývalý předseda SVJ? Tady je:
V květnu tohoto roku jsme byt prodali a koupili jsme
s manželkou a malou dcerkou rodinný dům se zahradou.
Třípokojový byt nám byl již svými prostorami malý a po
zahradě pro naše ratolesti jsme vždy toužili.
Ať se vám dobře bydlí. Všem. Přeje redakce.
1_9_DB 4_2011 28.7.11 14:26 Stránka 9
3$1(/É.52.8 PtVWR
SUR
6%'1RYi+XĢ
2VWUDYD
]D
GĤP
-XJRVOiYVNi
3ĜHGVHGD6ý0%'
3ĜHGVHGDSRURW\
,QJ9tW9DQtþHN
,QJDUFK7RPiã&KURPê
Stavební bytové družstvo Nová Huť Ostrava do
soutěže přihlásilo tři domy a ten z ulice Jugoslávské 16 jim přinesl třetí místo. Požádali jsme
Ing. Radomíra Prešera, ředitele SBD, o pár slov
o oceněném domu a o názor, jak vidí další pokračování rekonstrukcí v jejich bytovém družstvu.
To, že prosbu o „pár“ slov pojal doslova, nijak neubírá na skutečnosti, že práci v družstvu dělají
skvěle, což třetí místo v soutěži PANELÁK ROKU
2010 pouze podtrhuje.
úplně zastaví. Jestli mám být optimista, snad to bude jen
na krátký čas.
K tomu není co dodat. Ale nekažme si slavnostní okamžik
a jistě nejen za naši redakci gratulujeme ke třetímu místu
v soutěži PANELÁK ROKU 2010!
Dům SBD Nová Huť, Jugoslávská 16, Ostrava ve stručné
charakteristice:
energetický audit: SKAREA s.r.o., Ing. M. Škarpa
projektant:
Ing. Roman Hrbek
zhotovitel:
THERM, s.r.o.
investor:
SBD NH Ostrava
koordinátor BOZP: Ing. Jaroslav Křístek
rozsah oprav:
zateplení fasády, zateplení stropu
podhledu suterénu, generální oprava
hlavních vstupů do domu, celková
oprava lodžií se zasklením, výměna
oken byla provedena v roce 2006
materiál:
zateplovací systém Terannova
náklady 9 700 000 Kč, realizováno
v rámci kombinované podpory z Programu Panel (3% úhrady úroků)
a Zelená úsporám (její výše se v současné době vyhodnocuje).
K dalšímu osudu oprav domů v SBD Nová Huť Ostrava
Ing. Prešer dodává:
Pokud se jedná o postup oprav panelových domů u našeho družstva, máme provedenu rekonstrukci osmdesáti
domů, což je asi třetina spravovaného bytového fondu. Je
zbytečné komentovat současný neuspokojivý stav obou
podpůrných státních programů, které byly v minulosti „hnacím motorem“ zájmu o rekonstrukce domů. V minulosti jsme
prováděli kolem pěti až deseti oprav domů za rok. V letošním roce pouze jeden. Bude-li dotační politika na stávající
úrovni a DPH na opravy se zvýší, obávám se, že se postup
9
10_19_DB 4_2011 28.7.11 14:16 Stránka 10
Rozúčtovatel tepla a vody
ANEB
Jedná Váš rozúčtovatel tepla zodpovědně
a v zájmu Vašich úspor?
Sofistikované rozúčtování nákladů na vytápění
a poskytování teplé a studené vody má v naší
zemi již více než dvacetiletou tradici. Dosud se
však tyto služby omezovaly na dodávku nezbytného hardwaru (indikátory, vodoměry, měřiče
tepla), provádění periodických odečtů a následné
rozúčtování nákladů podle předem sjednaných
kritérií. Otázkou je, zda, nahlíženo optikou dnešních dnů, je to dostatečné a zda by přidaná
hodnota generovaná rozúčtovatelem neměla
vlastníkovi objektu přinášet více, a to především
v oblasti environmentálního chování a strategie
s cílem zaměřit se kromě úspor i na politiku udržitelnosti.
Zodpovědný dodavatel
Od zodpovědného poskytovatele rozúčtovacích služeb se
v dnešní době právem očekává, že kromě sofistikovaných
řešení (sběr, zpracování a prezentace dat) bude klienta informovat o možnostech v docilování úspor v jednotlivých
oblastech jeho spotřeby, a rozhodne-li se klient vydat se
touto cestou, poskytne mu detailně strukturovaná a na míru
šitá řešení. Navíc, a to je velmi podstatné, by se zodpovědný poskytovatel měl vyvarovat chování „kázat vodu a pít
víno“, tedy chovat se vůči celému trhu konsistentně a předvídatelně, a ve svých nabídkách i realizovaných řešeních akcentovat strategii environmentálně akceptovatelných a zároveň pro klienta příznivých řešení. Takto zodpovědný poskytovatel nepřímo formuluje své poslání i své cíle. To není
v žádném rozporu se skutečností, že poskytovatelé těchto
služeb jsou prakticky bez výjimky obchodní společnosti založené s cílem tvořit zisk.
Vlastníka objektu by mělo zajímat, na jaké platformě staví
jeho poskytovatel rozúčtovacích služeb – zda na konzervativní, zabývající se jen sběrem a následným zpracováním dat
bez jakékoliv další nadstavby, anebo na progresivní, kdy
součástí výstupu pro klienta jsou i srovnání, posouzení a případná doporučení. To je tedy důvod, proč je pro vlastníka
objektu orientace na zodpovědného dodavatele smysluplná
a přínosná. Pravdou je, že v současné době mnoho ekonomických (ale i jiných) subjektů masově používá environmentální rétoriku, přičemž mnohdy ji vůbec nerespektují a často
ani neznají přesný význam jejího obsahu. Opatrnost je tedy
nepochybně namístě, vodítkem pro volbu je bezesporu velikost, tradice a doba působení poskytovatele na trhu. Takoví poskytovatelé bez vytáček zveřejňují své zásady
environmentální politiky jako součást firemní vize, strategie
a interního kodexu.
Hardware
Moderní rozúčtování nákladů na teplo a vodu se neobejde
bez určitého přístrojového vybavení (hardwaru), které je
10
s delší či kratší časovou periodou obměňováno, a tudíž je
třeba, aby demontované přístroje či jejich části byly náležitým způsobem likvidovány čí recyklovány.
Indikátory odpařovací – jsou typem přístrojů, které každoročně generují odpad, s nímž je třeba nakládat v souladu
s platnými předpisy, tj. použité ampule shromažďovat
v dobře uzavíratelných nádobách a následně je protokolárně
předat k ekologické likvidaci vybrané a způsobilé firmě,
která tento krok náležitým způsobem zabezpečí.
Indikátory elektronické – jsou přístroji s výrazně delší
dobou životnosti (nejstarší instalované modely asi 7-8 roků,
moderní přístroje 10-12 roků). Mělo by s nimi vždy být zacházeno jako s elektronickým odpadem, neboť kromě plastů
a elektronických komponent (drahých i těžkých kovů a dalších složek), obsahují i vlastní zdroj energie (baterie různých
typů), s nímž je třeba zacházet podle zvláštních předpisů.
Totéž se týká dalších elektronických zařízení, jakými jsou například datové ústředny (datové koncentrátory), komunikační moduly, elektronické části digitálních vodoměrů atp.
Bytové vodoměry – jsou přístroji s delší dobou životnosti,
avšak platná metrologická legislativa přikazuje jejich periodické ověřování (spojené s repasí či výměnou) a to v intervalu
6 roků v případě vodoměrů na studenou vodu, resp. v intervalu 4 let pro vodoměry na teplou vodu. S největší pravděpodobností by tyto zákonné intervaly měly být od 1. 1. 2012
sjednoceny na dobu 5 roků. Rovněž tyto přístroje by měly
být náležitě recyklovány, neboť kromě plastů a pryže obsahují zejména mosaz, dále pak cín, ocel (různé druhy) a permanentní magnety. Tato oblast stále nabývá na důležitosti,
protože počet repasovaných bytových vodoměrů v ČR stále
klesá a naopak je stále častější instalace přístrojů nových.
To zcela koresponduje s dlouhodobým trendem v západní
Evropě, kde repase je již neznámým pojmem. Důvody jsou
v zásadě dva – jedním je stále menší a menší rozdíl mezi
cenou repase a cenou nového měřidla, druhým a podstatně
důležitějším pak racionální úvaha, že tak drahou (a stále
dražší) věc, jakou voda je (teplá pak zejména), je užitečné
měřit spolehlivým a vždy novým přístrojem.
Měřiče tepla (kalorimetry) – jsou méně frekventovaným
typem rozúčtovacího hardwaru, u něhož se naopak předpokládá, že bude v rámci periodického ověřování nejméně
10_19_DB 4_2011 28.7.11 14:16 Stránka 11
1x repasován. Bez ohledu na to, o jaký konkrétní typ přístroje se jedná, v zásadě vždy obsahuje součásti elektronické,
s nimiž by mělo být nakládáno tak, jak bylo zmíněno v případě elektronických indikátorů (a to včetně platinových teploměrů), a součást průtokoměrnou, o níž platí v zásadě
totéž, co o bytových vodoměrech.
Je tedy zjevné, že dodavatel rozúčtovacího hardwaru,
chová-li se šetrně a ohleduplně k životnímu prostředí a plně
respektuje požadavky zákona o odpadech, je pro vlastníka
objektu vždy dobrým partnerem, neboť z něj snímá řadu povinností a starostí. Takový dodavatel rozúčtovacího hardwaru by měl být vždy na vyžádání schopen předložit
dokumenty prokazující jeho způsobilost v této oblasti
a bude-li to klient vyžadovat, pak i formalizaci takových závazků v podobě konkrétních smluvních ujednání.
Služby
Dnešní sofistikované rozúčtování nákladů na teplo a vodu přináší nezpochybnitelné úspory, které pramení především z individuální motivace konečných spotřebitelů, to vše v duchu
nestárnoucího hesla: „Chci-li šetřit, musím měřit!“ Protože
vše, co není měřeno a je naopak ošetřeno paušální úhradou,
je bez šance na dosažení úspor. Pochopitelně, že existují
druhy nákladů, u nichž by měření, a tudíž následná motivace
k úsporám sice přinesly efekt, ale tento by byl buď nesouměřitelný s pořizovacími náklady na takové měření (a následné
rozúčtování), anebo by byl zcela proti společenskému zájmu.
Náklady na teplo a vodu však do této kategorie jednoznačně
nepatří. Naopak, pokročilé měření (nebo indikace) spotřeby
a racionální stanovení rozúčtovacích zásad je správnou cestou k trvalým úsporám. To však není dnes již nic objevného;
moderní rozúčtovatel by měl svému klientovi poskytovat
další nadstavbové služby s vyšší přidanou hodnotou.
Nadstavba
Současné indikační a měřící technologie dovolují častější
sběr a zpracování dat – umožňují tzv. „monitoring spotřeb“
a na něj navazující „energetický management“. A to jsou
právě nástroje a postupy, jejichž nabídka a soustavné poskytování vymezuje a charakterizuje vpravdě environmentálně orientované dodavatele rozúčtovacích služeb.
Monitoring spotřeb – dokáže včas upozornit na neobvyklý
průběh spotřeb, tj. na vadné, poškozené či nelegálně ovlivňované přístroje, na vždy podezřelé „nulové“ náměry či naopak na neúměrně vysoké spotřeby, např. trvalé úniky vody
ve společných prostorách atp. V dlouhodobějším časovém
horizontu pak porovnání (porovnatelných) objektů nebo
meziroční sledování vývoje spotřeb jednoho objektu.
Energetický management – využívá dat z monitoringu,
zpracovává je v širších časových rámcích i souvislostech
a umožňuje vlastníkovi objektu navrhovat opatření k optimalizaci spotřeb a k dosahování dalších úspor, resp. stabilizace části klíčových provozních nákladů.
Moderní portálové řešení – dovoluje strukturovaný přístup k datům v číselné i vizualizované podobě tak, jak jednotliví uživatelé na straně klienta (vlastníka, resp. správce
objektu) potřebují. Systém pracuje obousměrně, tj. dovoluje
i předávání nezbytných podkladů rozúčtovateli, jakými jsou
podklady pro úpravu databází, fakturační podklady, specifikace zadání, atp.
10_19_DB 4_2011 28.7.11 14:16 Stránka 12
RADÍME ČTENÁŘŮM
Náklady na tepelnou energii a vodu patří mezi klíčové náklady na bydlení a do budoucna musíme počítat s jejich
trvalým růstem. Na pořadu dne je hledání cest k minimalizaci růstu této části životních nákladů, a tudíž i hledání
dobrého průvodce na této nesnadné cestě. Zodpovědný
rozúčtovatel disponující pokročilou technikou i propracovanými postupy je pro cílevědomého vlastníka objektu
správnou volbou. Ověřte si, zda váš poskytovatel rozúčtování vás podpoří na vaší cestě k úsporným a trvale udržitelným řešením.
Ing. Jiří Z e r z a ň
ista Česká republika s.r.o.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
k článku „Rozúčtovatel tepla a vody“
Dosud platné zákonné ověřovací lhůty pro bytové vodoměry činí pro vodoměry pro studenou vodu 6 let a pro
vodoměry na teplou vodu 4 roky. Připravuje se v tomto
ohledu nějaká změna? Pokud ano, jaká?
Odpovědi posílejte do konce srpna na [email protected].
JMÉNA VÝHERCŮ Z MINULÉHO ČÍSLA:
S. Pecina – Ústí nad Orlicí, K. Salajková – Olomouc,
R. Směch – Ostrava
Všem výhercům blahopřejeme.
RADÍME ČTENÁŘŮM
Dnes na Vaše dotazy odpovídá
Jarmila Simbartlová,
vedoucí rozúčtovacího útvaru
CENA TEPLA Bydlím v domě vlastněném fyzickou osobou, spotřeba
tepla se rozděluje mezi nebytový prostor a byty. V letošním roce jsem obdržel vyúčtování služeb s velikým nárůstem spotřeby tepla oproti minulým obdobím. Chtěl jsem
se zeptat, zda je cena tepla pro byty limitovaná – majitel
ve vyúčtování uvádí cenu za GJ 1752,47 Kč. Cenu majitel
skládá z fakturačních nákladů za plyn, mzdy topiče a opravy kotle.
Podle platné legislativy odpovídá za rozúčtování nákladů
vlastník objektu bez ohledu na to, zda se jedná o fyzickou
nebo právnickou osobu. Vlastník je povinen rovněž poskytnout i sumární údaje o spotřebě tepla v celém objektu i celkové náklady s dodávkou tepla spojené. Vámi uváděná cena
za 1 GJ je neobvykle vysoká, nicméně naše poradna není zaměřena na otázky týkající se stanovení ceny tepla. Proto
musíte svůj dotaz adresovat na jiný odborný portál.
KOREKCE PODLE § 4, ODST. 4, VYHL. Č. 372/2001 SB. Dobrý den, mám prosbu, potřeboval bych vysvětlit, jak se
počítají náklady na spotřebu tepla. Vím, že je to součet základní a spotřební složky. Ale na vyúčtování je spotřební
složka také součtem dvou údajů – 1. údaj je 12.645,22 korigovaných dílků (k tomuto číslu se firma dostala po korekci
protopených dílků na indikátorech v bytě), ale kde vzali
2. údaj („průměrná spotřební složka odpovídající tepelné
stabilitě domu 16–18°C (§ 4, vyhl. č. 372/2001 Sb.) je
15.623.13 dílků“? To znamená, že máme na našem vyúčtování spotřebu z indikátorů celkem 28.268,35 dílků.
Nikde jsem nenašel, kde se firma k tomuto údaji dostala.
Děkuji za odpověď.
Důvodem korekce, na kterou se ptáte, je ustanovení
odst. 4., § 4 vyhlášky MMR č. 372/2001 Sb. V návaznosti
na vyhlášku č.194/2007 Sb. o vytápění je dolní mez stanovená odst. 4., § 4 vyhlášky č. 372/2001 Sb. nikoli na průměr
minus 40 %, nýbrž na teplotu tepelné stability objektu (dle
vyhlášky č. 194/2007 Sb.), což činí cca průměr minus 25 %.
12
Způsob, jakým bude požadovaná korekce uplatněna, určuje
vlastník objektu, a proto je třeba konkrétní dotazy směřovat
na něho.
NÁKLADY NA TEPLO PRO VYTÁPĚNÍ – ROZÚČTOVÁNÍ
PODLE OSOB Žijeme ve čtyřpatrovém domě, který je vytápěný plynem.
Náš byt má plochu 72 m2. Náklady na teplo se nám zdají
neúměrně vysoké, vloni celkem 39.976,- Kč. V bytě nás
bydlí pět – ve vašich odpovědích jsem se dočetla, že nezáleží na počtu osob, pouze na vytápěné ploše – nám je
vytápění rozúčtováváno v poměru 30:70 – to znamená,
že počet osob se v úvahu bere. Jedná se o dům v osobním
vlastnictví, dům má nekvalitní původní okna a není zateplen. Vlastník odmítá do domu více investovat. Náklady na teplo stále rostou – naše domovní kotelna pro
27 osob měla vloni náklady přes 400 tisíc Kč. Děkuji za
pomoc.
Za rozúčtování nákladů na teplo zodpovídá v plné míře
vlastník objektu bez ohledu na to, zda se jedná o fyzickou
nebo právnickou osobu. Proto tedy požadujte vysvětlení
a doložení jednotlivých položek přímo od něho, je to jeho
povinnost. Co se tepla pro vytápění týče, rozděluje se podle
podlahové plochy, anebo podle podlahové plochy a indikovaných (resp. měřených spotřeb), a to v poměru 40:60 %
nebo 50:50 %. Je-li poměr jiný, pak nebylo postupováno
v souladu s platnou legislativou. Rozdělování nákladu na vytápění podle počtu osob není přípustné. Otázky související
s problematikou nadměrných tepelných ztrát (netěsnící
okna, nezateplený plášť budovy) či přiměřenosti celkových
nákladů domovní kotelny musíte položit na jiném odborném
portále.
Vaše dotazy do rozúčtovací poradny můžete zasílat
elektronicky na e-mailovou adresu [email protected].
Při zasílání faxem na číslo 296 337 599
nebo na adresu ista Česká republika s.r.o.,
Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5
Váš dotaz označte viditelně heslem PORADNA.
10_19_DB 4_2011 28.7.11 14:16 Stránka 13
Na první pohled,
na druhý pohled…
Otázka, jak vybrat tu nejlepší firmu pro revitalizaci a zateplení družstevního panelového domu,
je jednou z nejčastěji vyslovovaných, když se revitalizace začne připravovat. Odpovědí je hodně.
Správné jsou však jen některé z nich.
Neratovická společnost KASTEN má na svém pomyslném účtu,
za 16 let během nichž se na revitalizace a zateplování panelových domů specializovala, víc než 1000 zateplených domů.
A také mnoho děkovných dopisů, které reprezentují spokojenost více než 100 000 lidí, kteří v těchto domech bydlí.
Jak to dělají? Řídí se vědomím, že za skvělou stavbou může být
jen pečlivá firma. To znamená, že odvádějí dobrou práci. Jiří
Bureš, výkonný ředitel, společnosti KASTEN o tom říká: „… mnoho kontaktů navazujeme přímo na stavbě. Lidé když vidí,
jak stavba postupuje, jak děláme, přijdou
a ptají se, co jsme za firmu, chtějí kontakt.
Všichni naši stavbyvedoucí jsou kompetentní k tomu, aby poskytli veškeré informace. Samozřejmě, že je to pro nás ještě
více zavazující, protože jsou to lidé, kteří
bydlí v okolí stavby, ve vedlejších domech
či ulicích a mají možnost nás sledovat permanentně. A věřte,
že jim žádný nedostatek neuteče…“.
Právě tohle je jeden z nejlepších způsobů, jak si utvořit názor
na firmu. Ale k přesvědčení, že firma je schopna nejen nabídnout, ale i splnit očekávané, může investor, ať soukromník, družstvo, společenství vlastníků či městská
část dospět pouze při osobním jednání,
po prohlídce referenčních staveb, kontaktem s investory uvedenými v referenčních
seznamech. Velmi důležitá je pak vlastní
zkušenost z průběhu jednání. Dohoda
o konkrétní zakázce se nevytvoří během
jednoho jednání. Někdy to trvá týdny, měsíce, někdy i roky. Na tom se hodně pozná. Dobře připravit revitalizaci a zateplení znamená systematicky pracovat a spolupracovat. Firma by neměla nabízet jen
konkrétní práce, ale i know how. To znamená zpracování technických posudků, návrh technických opatření a řešení. Investor by měl pokud
možno co nejpřesněji formulovat své požadavky, zvažovat finanční možnosti a mít
realistická očekávání. Výsledkem může
být skvělá stavba. Když ji provede pečlivá
firma. Úspory ve spotřebě tepla, které dosahují až 50 %, významné zkvalitnění pohody bydlení, podstatné zvýšení hodnoty
domu a spokojenost jeho obyvatel za to
stojí.
Kontakty:
KASTEN spol. s r.o.
Větrná 145, 277 11 Neratovice – Byškovice
Tel: +420 318 647 150; +420 318 647 152;
e-mail: [email protected];
www.kasten.cz
10_19_DB 4_2011 28.7.11 14:16 Stránka 14
REPORTÁŽ
SLEPÁ VŠEM VYTŘELA ZRAK
Podlehl jsem praxi bulvárních deníků a v titulku, abych přilákal pozornost čtenářů, použil výraznou zkratku, za což se
omlouvám a hned vše napravuji. Slepá je ulice v Brně, kde
se nachází Společenství pro dům Slepá 26, Slepá 28, Hoblíkova 18/20, Brno. Název sice dlouhý, leč litera zákona
si to tak žádá. Ovšem to, co je na tomto Společenství pozoruhodné a následováníhodné, je přístup k celkové rekonstrukci domů a k následnému rozumem podloženému
rozhodnutí investovat do dalších zařízení přinášejících
úspory za topení a teplou užitkovou vodu. To, co v následujících řádcích budete číst, by se mělo stát podkladem pro
osvícené družstevníky či vlastníky bytů, kteří hledají argumenty, aby přesvědčili váhající a odmítavce. Průvodcem
nám je Josef Jedelský, dnes člen revizní komise zmiňovaného Společenství, dříve jeden z aktérů úspěšné akce. Spokojeně přihlížejí i zástupci společnosti ENBRA, a.s., která
dodala a instalovala technologické zařízení.
INFORMACE O OBJEKTU
Jedná se o tři šestipodlažní bytové domy, které vzhledem
k energetickému a stavebnímu propojení tvoří jeden domovní celek. Domy byly postavené v padesátých letech minulého století na svoji dobu velice moderní technologií. Na
jílovém podloží (domy stojí v místě původní cihelny) je uložena masivní betonová deska, na které je nosná železobetonová konstrukce. Obvod i vnitřní příčky jsou cihlové.
Počet bytových jednotek
65
Převládající dispozice
2+1
Průměrná plocha bytové jednotky
70m2
Nebytové prostory:
3 x garáž
společenská místnost
prostory původního protileteckého krytu
předávací stanice tepla
Na chodbách jsou umístěné radiátory ústředního topení.
VÝVOJ VLASTNICKÝCH VZTAHŮ
Původně v 50. letech byly domy projektovány Rudným
a Hutním projektem pro vlastní zaměstnance, v následném
období se jednalo o podnikové, státní, resp. městské byty.
Domy byly zařazeny do privatizace v r. 2002, následně
v květnu 2003 byly městem odprodány nájemníkům. Vlastníkem objektů se stalo nájemníky založené družstvo pod
14
obchodním názvem DRUŽSTVO 65, družstvo. Tato právní
forma byla v roce 2008 transformována na společenství
vlastníků, do dnešní doby probíhá právní likvidace družstva. Současný název je „Společenství pro dům Slepá 26,
Slepá 28, Hoblíkova 18/20, Brno“.
STRATEGIE REKONSTRUKCE DOMŮ
Od roku 2004 začaly přípravy na investice do oprav především na šetření energiemi, které se vlastníkům jevily jako
nevyhnutelné. Již od počátku bylo vytvořeno jakési schéma
postupu, které se zdálo být logické. Tedy nejdříve provádět
ty opravy, které zabraňují únikům tepla, následně se zaměřit
na cenu vyráběného tepla. Postup byl následující:
– výměna stoupaček teplé a studené vody, zaizolování cirkulace (měřením bylo zjištěno, že ztráty v cirkulaci TUV
jsou více než významné);
– oprava střechy, výměna zničeného porobetonu za polystyren, potažení folií;
– výměna oken za plastová izolační;
– zateplení pláště budov;
– modernizace předávací stanice tepla.
Dodržení tohoto postupu mělo vést k optimalizaci systému hospodaření s tepelnou energií, mimo to byly prováděny i další významné opravy (výměna elektroinstalací, nové
výtahy, které nyní jezdí až do šestého patra, opravy páteřní
kanalizace…).
10_19_DB 4_2011 28.7.11 14:16 Stránka 15
Poznámka redakce: nosná železobetonová konstrukce
a obvod i vnitřní příčky z cihel měly za následek, že v daném
období, do kterého spadala realizace opravy domu, nesplňovala podmínky pro udělení státní dotace programu Panel,
který by vyhraněn ryze panelovým domům.
VÝSLEDEK, KTERÝ PŘEKVAPIL
Porovnání spotřeby tepla před a po revitalizaci budov přineslo neuvěřitelné výsledky!
Průměrná roční spotřeba tepla byla v letech před revitalizací, jak ukazuje graf 3 630 GJ za rok. Po provedených opatřeních klesla na průměrných 2 004GJ za rok. Tedy spotřeba
tepla klesla reálně o neuvěřitelných 45 %. Pokud máme vyčíslit tuto úsporu v penězích, tedy při ceně 587 Kč/GJ, je
roční úspora pro naše domy 954 462 Kč. Pokud počítáme
úsporu na jeden byt, je to 14 684 Kč ročně. Cena za GJ zahrnuje nakupovanou teplárenskou páru a ostatní nutné provozní náklady (cena roku 2009).
Z těchto neuvěřitelných čísel lze vyvodit dva závěry.
– V minulosti se nikdo nezabýval nějakými úspornými opatřeními, nějak se prostě vytápělo a nájemníci to zaplatili
a víc nikdo neřešil.
– Účinnost provedených opatření je vysoká, byla zvolena
správná metodika i technologie.
CENA TEPELNÉ ENERGIE – MODERNIZACE PŘEDÁVACÍ
STANICE TEPLA
Pokud jsou budovy zabezpečené z hlediska úniku tepla, je
dalším logickým krokem snaha o snižování ceny při výrobě
tepla.
Domy měly již v době vybudování v padesátých letech
vlastní kotelnu. Původně uhelnou, která byla přebudována
na výměníkovou stanici zpracovávající ostrou teplárenskou
páru. Tento princip byl zachován až do roku 2009, kdy
proběhla modernizace, která počítala s využitím tří tepelných
zdrojů: solárních panelú, tepelných čerpadel, dálkověho parovodu.
Dříve než k samotné modernizaci došlo, ji předcházel několikaletý průzkum a návštěvy u provozovatelů různých tepelných zdrojů, aby mohlo být těchto zkušeností využito pro
Společenství. Jak pan Jedelský doplňuje, došli mimo jiné
i k poměrně překvapivému zjištění. „Většina provozovatelů,
u kterých jsme byli na zkušenou, nevede evidenci spotřeby
v takové podobě, aby bylo možno případné úspory prokázat.
Často jsme se setkali s rozhodováním na základě pocitu nebo
doporučení dodavatelských firem. To je z principu naprosto
špatné. I přes tyto zkušenosti, nebo spíše právě pro to, byl
tento průzkum velice poučný a pro náš projekt i přínosný.“
Poznámka redakce: Zvolený postup investora byl natolik
přesvědčující, že žádné z institucí, které musely k vlastní
akci dávat souhlas, neměly připomínky.
Princip modernizace byl stanoven na využití tepla ze solárně termických článků, tepelných čerpadel vzduch-voda
a teplárenské páry (původní primární zdroj). V tomto duchu
byla zadána ke zpracování technická dokumentace. Ta zahrnovala statické posudky, konstrukce, stavební část,
elektro a MaR (měření a regulace) a samozřejmě energetické rozvody a rozpočty.
Cena za kompletní projektovou dokumentaci byla cca
200 000 Kč. Nicméně precizně zpracovaná dokumentace je
vynikajícím podkladem pro výběrové řízení na dodavatele
a nevyplácí se na této položce šetřit! Výběr prováděla komise složená ze zástupců zadavatele, nezávislých projektantů a odborníků v oblasti tepelné techniky. Stěžejními
výběrovými kritérii byla cena v porovnání s rozpočtovými náklady, dále reference, osobní návštěva v místech realizace
a platební podmínky. Vítězem výběrového řízení se ze sedmi
účastníků stala firma ENBRA, a.s. Brno.
KOLIK VŠE STÁLO?
Modernizace byla rozdělena do tří etap, které zahrnovaly:
Instalaci solárního systému
1 532 454 Kč
Instalaci tepelného čerpadla č. 1
911 341 Kč
Tato část zahrnuje mimo jiné vzájemné propojení a nastavení systému měření a regulaci pro optimalizaci provozu tří
tepelných zdrojů – solárních panelů, tepelných čerpadel, dálkového parovodu. Dlužno dodat, že tato část měření a regulace je pro dosažení dobrých úsporných výsledků velmi
důležitá a neměla by se podceňovat.
Po půlročním zkušebním provozu proběhla etapa třetí:
Instalace tepelného čerpadla č. 2
457 301 Kč
Jak proběhla vlastní realizace zakázky, popisuje opět pan
Jedelský s jeho strohým a pro realitu věci věcným způsobem: „Realizace proběhla ve smluvně stanovených termínech v období od listopadu 2009 do ledna 2010 (první
etapa), po zkušebním provozu bylo doinstalováno druhé tepelné čerpadlo v srpnu 2010 (druhá etapa). Plnění termínů
bylo průběžně kontrolováno, v průběhu realizace nebyla narušena plynulost dodávek tepla a teplé užitkové vody do objektu, což bylo mezi vlastníky hodnoceno velmi pozitivně.
Následně došlo ve spolupráci s obsluhou předávací stanice
k optimalizaci řídicího systému pro zimní i letní provozní
15
10_19_DB 4_2011 28.7.11 14:16 Stránka 16
podmínky. Nezanedbatelným přínosem je výrazné zvýšení
komfortu obsluhy i možnosti nastavení parametrů pro UT
i TUV. Jako příklad můžeme uvést pulzaci cirkulace rozvodu
TUV, využití výkonového snímače pro regulaci solárního systému, možnost zasahovat do základních parametrů ekvitermy, přepínání na denní a noční provoz, přepínání na letní
a zimní provoz, vše ovládané na multifunkčním displeji v přehledném menu. Již po prvním roce provozu lze konstatovat,
že při využití všech možností, které realizace poskytuje,
došlo k zvýšení komfortu vytápění a provozu TUV v našich
objektech.
Na co jsme ovšem byli nejvíce zvědaví, bylo především to,
jaké snížení nákladů na výrobu tepelné energie se nám podařilo dosáhnout za topnou sezónu 2010, která však nebyla
zcela objektivní, protože v průběhu roku ještě probíhala realizace druhé etapy. Přesto v tomto období došlo ke snížení
ceny za gigajoul o pětadvacet procent oproti roku 2009.
Předpokládáme, že výsledná úspora pro rok 2011 by podle
průběžných výsledků mohla dosáhnout úspor až téměř třiceti procent! Náklady vynaložené na zavedení nových technologií pro topení a ohřev teplé užitkové vody se nám vrátí
do pěti let. V případě zdražení cen tepla o plánované navýšení DPH, pak ještě o něco dříve.“
lící osoba pak připlácí tisíc korun měsíčně. V tom je započítána cena tepla za topení a teplou užitkovou vodu, vodné
a stočné, příspěvek do fondu oprav, splátky úvěru, společná
elektřina, provoz výtahů, správní poplatky, poplatky za
úklid, údržbu předzahrádek, obsluhu předávací stanice, odměny statutárních orgánů a hospodáře… tedy vše, co souvisí s běžným vyúčtováním ekonomicky oprávněných nákladů. V porovnání se státními byty v naší lokalitě jsme na
tom docela dobře, ale jak to je u podobných subjektů, jako
jsme my, to nemám tušení. Pokud by nám chtěl někdo říci,
jak to je u nich, byla by to pro nás velice zajímavá informace
a argument, protože, jak to tak už chodí, najdou se i u nás
rýpalové a nespokojenci, kterým platby přijdou příliš vysoké.
Ale to je zřejmě koloritem všech společenství a my nejsme
výjimkou. Smutné ovšem také je, že jsme nemohli využít žádného z dotačních programů. O programu Panel jsme se už
zmínili. Poslední pokus jsme učinili v programu Zelená úsporám, ale jak se zdá, nebyli jsme mezi úspěšnými šťastlivci,
protože jsme se s podáním podkladů dostali do období, kdy
vůle zařazovat nové žádosti byla téměř nulová. Ale, jak
z uvedených faktů vyplývá, investic nelitujeme, protože
v úsporách na energiích se nám vše bohatě vrací.“
Co dodat? Snad jen to, že přemýšlet o investicích se vyplácí. Vždyť jde v první řadě o peníze. VAŠE!
KOLIK PLATÍ ZA BYT JEDNOTLIVÍ BYDLÍCÍ VE SPOLEČENSTVÍ SLEPÁ…?
To byla další otázka, na pana Jedelského. Srovnání s poplatky v jiných lokalitách a vlastnických uskupení možná
mnohé překvapí: „Bráno na jeden průměrný byt (2+1) platí
jedna osoba tři tisíce korun měsíčně, každá další spolubyd-
Připravil Vít Špaňhel
foto autor a archiv Společenství Slepá...

SNIŽUJEME NÁKLADY
NA VYTÁPĚNÍ JIŽ 20 LET!
Navrhneme a dodáme Vám kompletní systém topení a ohřevu vody s úsporou nákladů až 40 %.
Máme 20 let zkušeností s návrhem řešení optimalizovaných pro Vaše potřeby,
požadavky na komfort a dosažení maximálních úspor.
VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY OD PROJEKTU AŽ K REALIZACI
1
2
3
4
KOTLE – plynové, elektrické, peletové a na tuhá paliva
5
6
7
8
9
VODOMĚRY – bytové, domovní a průmyslové na TV i SV
3
9
5
6
OHŘÍVAČE VODY – plynové, elektrické, nepřímoohřívané
7
SOLÁRNÍ SYSTÉMY
6
TEPELNÁ ČERPADLA – vzduch-voda, země-voda
REKONSTRUKCE STOUPAČEK – voda, odpad, plyn
INDIKÁTORY TOPNÝCH NÁKLADŮ
ENBRA, a.s.
!
ARMAa)
D
Z
a
m
bídk ulace-zdar
vá na
Ceno bra.cz/kalk
4
7
MĚŘIČE TEPLA A PRŮTOKU – vybavené možností dálkového odečtu
ARMATURY – pro hydraulické vyvažování rozvodů TV a otopných soustav
8
1
6
2
6
.en
(www
Brno – Durďákova 5, 613 00 Brno, tel.: 545 321 203, fax: 545 211 208, e-mail: [email protected] | Karviná – Na Vyhlídce 1079, 735 06 Karviná, tel.: 596 344 280, e-mail: [email protected]
Olomouc – Jižní 118, 783 01 Olomouc, tel: 585 413 839, e-mail: [email protected] | Praha – Leknínová 3167/4, 106 00 Praha 10 – Zahradní Město, tel.: 271 090 040, e-mail: [email protected]
Plzeň – Doudlevecká 45, 301 33 Plzeň, tel.: 377 221 611, e-mail: [email protected] | Pardubice – Fáblovka 406, areál EXPOS, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic, tel.: 466 415 579, e-mail: [email protected]
Nenabízíme produkty, ale řešení!
VAŠE SPOKOJENOST, KOMFORT A EKONOMIKA PROVOZU NÁMI DODANÝCH ŘEŠENÍ JE PRO NÁS PRVOŘADÁ.
www.enbra.cz
10_19_DB 4_2011 28.7.11 14:16 Stránka 17
Solární soustavy v panelových domech
V dnešní době zateplování fasád a výměn oken
v panelových domech a postupném snižování jejich energetické náročnosti se příprava teplé vody
zařadila na čelní příčky ve spotřebě energií. Při
snaze o snížení energetické náročnosti pro přípravu teplé vody se využití sluneční energie jeví
jako snadné a elegantní řešení tohoto problému.
Využití sluneční energie pro přípravu teplé vody v panelových domech je na jedné straně energeticky výhodné vzhledem k celoročně zajištěnému a relativně rovnoměrnému
odběru tepla (např. oproti vytápění), na straně druhé musí
respektovat daný typ domu, konstrukční soustavu, dispoziční podmínky nejen pro umístění solárních kolektorů, ale
také solárních zásobníků, vlastní systém přípravy teplé vody
případně zdroj tepla (plyn, elektřina, CZT), který je v dané
lokalitě k dispozici. Vlastnímu rozhodnutí o instalaci solární
soustavy by proto měla předcházet studie proveditelnosti,
která posoudí možnosti realizace a varianty návrhu, ekonomiku instalace a vyhodnotí související rizika.
Provozní účinnost solární soustavy
Vzhledem k nestejným klimatickým podmínkám a různým
úrovním dopadající sluneční energie se bude v různých lokalitách a v různých letech hodnota využitých tepelných zisků
solární soustavy lišit. Vztažením využitelných tepelných zisků ke sluneční energii dopadlé v místě instalace na plochu
kolektorů se stanoví celková účinnost solární soustavy.
Účinnost solárních kolektorů je také závislá na jejich orientaci a sklonu (optimálně 45° pro účely přípravy teplé vody).
Srovnání různých orientací a úhlů sklonu lze vyčíst z následujících obrázků.
Roční profil teoretických dávek slunečního ozáření na různě
skloněné plochy a celkové roční dopadlé energie pro různé
tepelné zisky solární soustavy. Určení reálných přínosů solární soustavy slouží jako podklad k energetickému (úspora
energie), ekologickému (úspora emisí) a ekonomickému (návratnost) hodnocení solárních tepelných soustav.
Návrh plochy solárních kolektorů
Předpoklady pro úspěšnou technickou realizaci solárních
soustav v panelových domech zahrnují kvalitní analýzu provozních podmínek (doba provozu, spotřebitelská náročnost,
životní styl obyvatel, roční profil spotřeby, atd.), možnosti
umístění solárních kolektorů s ohledem na architektonickou
koncepci domu a okolí, a dále prostorových nároků na související technologii (zásobník, rozvody).
Roční měrný profil spotřeby teplé vody pro bytové domy
(procentní rozložení).
U návrhu solárních soustav pro přípravu teplé vody v panelových bytových domech je zásadní omezující podmínkou skutečnost, že v letním období není k dispozici žádný „spotřebič
tepla“ pro využití letních zisků. Dimenzování solární soustavy
je tak omezeno plochou kolektorů pro krytí letní potřeby teplé
vody. Předimenzované solární soustavy v panelových domech
mohou vést k provozním problémům spojeným v letním období se stagnací (var teplonosné látky ve velké ploše kolektorů, pronikání přehřáté páry do rozvodů, nebezpečí poškození i prvků vzdálených od kolektorového pole) a ke snížení měrných ročních využitých tepelných zisků solární soustavy, které jsou u bytových domů obecně více zohledňovány
z důvodu sledování ekonomických parametrů instalace.
Na dolním obrázku je znázorněna bilance solární soustavy
pro přípravu teplé vody s různým pokrytím potřeby tepla.
Z grafu je patrné, jak vlivem předimenzované plochy rostou
významně letní nevyužitelné přebytky, zatímco odpovídající
pokrytí již významně neroste.
umístění plochy kolektorů.
Účinnost solární soustavy charakterizuje energetickou
kvalitu solární tepelné soustavy bez ohledu na klimatické
podmínky. Účinnost soustavy je závislá jak na kvalitě použitých prvků (kolektor, zásobník, výměník, tepelné izolace, regulace, hydraulické zapojení) tak na dimenzování plochy
kolektorů vůči potřebě tepla.
Energetické parametry solárních soustav
Základem návrhu a hodnocení solárních soustav pro přípravu teplé vody je správně stanovená vlastní spotřeba
tepla, kterou má solární soustava pokrýt, a skutečně využité
Průběh teoreticky využitelných tepelných zisků a skutečně
využitých zisků solární soustavy pro přípravu teplé vody při
různém solárním pokrytí (orientační příklad).
17
10_19_DB 4_2011 28.7.11 14:16 Stránka 18
Energetické přínosy soustavy – využité
solární zisky
Zhodnocení solární soustavy z hlediska jejích energetických
přínosů lze provést různým způsobem:
• provozním měřením;
• počítačovou simulací;
• zjednodušeným výpočtem.
Příklady umístění kolektorů
technologie, kterou můžeme panelový dům naopak oživit. Příkladem zajímavé aplikace solárních kolektorů je jejich využití
jako markýz nad okny na jižní fasádě, což řeší v letních měsících
nežádoucí tepelné zisky budovy
a přehřívání bytů. Další aplikací
může být zastřešení vchodu.
Solární panely je možno také
použít jako zábradlí lodžií a balkonů.
Na lodžiích je možno kolektory instalovat ve svislé poloze,
nebo mírně skloněné, což je z hlediska účinnosti výhodnější.
Zde však hrozí nebezpečí poškození ze strany uživatelů
bytů. Další možností je integrace solárních kolektorů přímo
do obvodového pláště objektu. Například na štítové stěně
orientované na jih mohou tvořit vnější plášť fasády.
Umístění solárních kolektorů na střeše.
Nejčastější a nejjednodušší instalace solárních kolektorů na
panelových domech je jejich umístění na plochou střechu panelového domu. I zde se ale vyskytují různé problémy. Instalace solárních kolektorů se často dostávají do konfliktu
se zástavbou na střeše. Jedná se především o strojovny výtahů, různé nástavby, vyústění vzduchotechniky, antény mobilních operátorů, nebo WiFi. Z toho vyplývá, že ve většině
případů nelze využít celou plochu střechy a instalovat původně požadovaný výkon kolektorů. Dalším problémem,
kterým je třeba se detailně zabývat, je kotvení kolektorového pole na střeše. Kolektory lze kotvit buď gravitačně, dodatečným přitížením, nebo mechanicky. Při gravitačním
kotvení je třeba počítat se zvýšeným statickým působením
na střešní konstrukci. Při mechanickém kotvení je nutný
zásah do konstrukce střechy, zde při nekvalitním provedení
hrozí zatékání do konstrukce, nebo vznik tepelných mostů.
Solární kolektory jako stínící prvek nad okny a zastřešení
vchodových dveří.
Z estetického hlediska mohou kolektory narušovat tvar
budovy a tak negativně působit na její vzhled. Proto je
nutné se důkladně zamyslet nad vhodnou aplikací solární
18
Instalace solárních kolektorů na fasádu budovy.
V tomto případě můžeme kolektory umístit dvojím způsobem, buď s provětrávanou vzduchovou mezerou anebo kontaktně jako součást zateplovacího systému. Při kontaktním
provedení dojde k omezení tepelné ztráty zadními a bočnímy
stěnami kolektorů a zvýšení účinnosti solární soustavy. Dochází však k tepelnému namáhání stěny na které jsou kolektory instalovány. Použitím aplikace s provětrávanou
vzduchovou mezerou, zamezíme tepelnému namáhání konstrukce za solárními kolektory. V obou předchozích případech
je nutno kvalitně provést kotvení panelů do konstrukce
především z hlediska vzniku tepelných mostů.
Pokud umisťujeme solární kolektory na fasádu, nebo lodžie, popřípadě je instalujeme jako markýzy nad okny. Může
jejich účinnost negativně ovlivnit stínění okolními budovami,
popřípadě vegetací.
Instalace solárních panelů SŠt Zelený pruh
V roce 2006 byla na administrativní budově Střední školy
technické na Zeleném pruhu provedena instalace solárních
panelů. Solární systém byl navržen pro předehřev teplé
vody pro administrativní budovu, školní kuchyni a pro sprchy
v bazénu. Dále pak na ohřev otopné vody pro administrativní budovu.
V solární soustavě je využito 36 solárních kolektorů typu
EUROSOL – FA umístěných na zábradlí lodžií na jižní straně
objektu. Ostatní zařízení je umístěno v suterénu objektu,
10_19_DB 4_2011 28.7.11 14:16 Stránka 19
kde se nachází výměník tepla, zásobníky 2,5 m3 pro ohřev
topné vody a 2 m3 pro ohřev teplé vody. Dále pak expanzní
a pojistné zařízení, oběhová čerpadla a regulace soustavy.
Zásobník TV
v suterénu
objektu, řídící
a regulační
zařízení soustavy
(EkoWATT)
Jako teplonosná látka je využívána nemrznoucí směs SOLAREN. Ohřátá voda je vedena v krytém stoupacím potrubí
po vnějšku fasády do výměníků. Nahřívání a využívání jednotlivých zásobníků je řízeno jednotkou MaR.
V září minulého roku bylo zavedeno měření krytí spotřeby
teplé vody solární soustavou. Přičemž celková potřeba TV
pro kuchyň, administrační budovu a sprchy je cca 80 m3.
Tabulka: Krytí spotřeby TV SŠt solární soustavou.
rok
2009
2009
2009
2009
2010
2010
měsíc
9
10
11
12
1
2
dodaná TV m3
4,07
7,65
7,29
3,44
3,54
2,45
K výše uvedeným objemům TV je nutno dodat že v zimě
byla solární soustava naplněna teplonosnou látkou zhruba
ze 3/4, takže její potenciál nebyl zcela využit.
V letních měsících, je přerušen provoz školní kuchyně
a hrozí přebytky energie. Tento problém je vyřešen sklonem
kolektorů, které v závislosti na poloze Slunce nad horizontem, mají největší solární zisky na jaře a na podzim.
Umístění solárních panelů
na lodžiích objektu.
(EkoWATT)
Kolektiv autorů:
Bc. Miroslav Purkert; Ing. Petr Vogel; Ing. Jan Antonín;
Ing. Lucie Šancová; Ing. Petr Kotek;
Ph.D., Mgr. František Macholda, MBA;
Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA;
spolupráce: Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
20_31_DB 4_2011 28.7.11 14:03 Stránka 20
DOPORUČUJEME
Právní poradna
Rád bych pronajal byt. Jak to mám udělat?
Družstevník D. H., Litvínov
Pokud je tazatel členem družstva a nájemcem družstevního
bytu, tak nemůže přenechat družstevní byt do nájmu jiné
osobě bez souhlasu pronajímatele, neboť není vlastníkem
bytu. V daném případě musí vzít v úvahu, že pronajímatelem
bytu je Stavební bytové družstvo Krušnohor a tazatel je
pouze nájemcem. Jejich vzájemné vztahy upravuje občanský
zákoník v ustanoveních, týkajících se nájmu bytu a stanovy
družstva. U družstevního bytu lze nájemní smlouvu mezi bytovým družstvem a členem bytového družstva uzavřít
pouze za podmínek upravených ve stanovách družstva.
Problematiku podnájmu bytu, popřípadě jeho části, upravují
i stanovy Stavebního bytového družstva Krušnohor v článku
50, podle něhož lze pronajatý byt nebo jeho část přenechat
do podnájmu jiné osobě na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu jen s předchozím písemným souhlasem družstva. Porušení této povinnosti vůči družstvu se považuje za důvod
k vyloučení z družstva. Po skončení podnájmu podnájemník
nemá právo na náhradní podnájem. Rovněž tak občanský
zákoník stanovuje jako podmínku pro uzavření smlouvy
o podnájmu písemnou formu a písemný souhlas pronajímatele, přičemž není-li tato podmínka splněna, je smlouva neplatná. Pokud nájemce tuto povinnost nesplní, tak toto
porušení povinnosti se považuje za hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, pro které může pronajímatel
vypovědět nájem bez přivolení soudu. Podnájem sjednaný
na dobu určitou skončí uplynutím této doby, stejně tak
skončí podnájem, pokud zanikne nájemní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem.
Nemohl jsem se zúčastnit členské schůze. Je
pro mě závazné hlasování o úvěru, když s ním
nesouhlasím?
O. M., Most
Danou problematiku upravuje obchodní zákoník a stanovy
družstva, přičemž u každého družstva mohou stanovy mít
v některých věcech odlišnou úpravu, takže v konkrétním případě je nutno si prostudovat také stanovy konkrétního
družstva. Podle obchodního zákoníku je nejvyšším orgánem
družstva schůze členů družstva. Členská schůze se schází
ve lhůtách uvedených ve stanovách, nejméně jednou za rok.
Svolání členské schůze musí být oznámeno způsobem určeným ve stanovách. Pokud se tazatel nemohl zúčastnit
členské schůze, tak mohl písemně zmocnit jiného člena
družstva nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala. Tato úprava zmocnění je v současné době výslovně
upravena v § 240 odst. 2 obchodního zákoníku. Usnesení
členské schůze je pro členy družstva závazné. Proti usnesení členské schůze o přijetí úvěru může člen družstva podat
návrh soudu, aby vyslovil neplatnost usnesení členské
schůze, pokud je usnesení v rozporu s právními předpisy
nebo stanovami družstva. Návrh na neplatnost usnesení
členské schůze je nutno podat způsobem a ve lhůtách stanovených příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
U velkých družstev, kde není možné dobře svolávat členskou schůzi, mohou stanovy určit, že v rozsahu jimi stano-
20
veném plní působnost členské schůze shromáždění delegátů.
Na shromáždění vlastníků jsme hlasovali podle spoluvlastnických podílů. Co to je a jak se
to vypočítává?
Z. R., vlastník z Mostu
Již prohlášení vlastníka budovy, kterým se určují prostorově
vymezené části budovy, které se stanou jednotkami a společnými částmi domu, musí obsahovat stanovení spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech
budovy. Jedná se o údaj, který se zapisuje do katastru nemovitostí. Podle § 8 odst. 2 zákona o vlastnictví bytů se velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu
řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotky k celkové ploše všech jednotek v domě. Tento spoluvlastnický podíl se zapisuje do katastru nemovitostí ve
tvaru zlomku, který vyjadřuje poměr velikosti podlahové plochy jednotky k celkové ploše všech jednotek v domě. Velikost spoluvlastnického podílu má zásadní význam při
hlasování vlastníků jednotek na shromáždění vlastníků jednotek, neboť při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnického podílu vlastníka jednotky na společných částech
domu. Velikost spoluvlastnického podílu má rovněž zásadní
význam při plnění povinnosti přispívat na náklady spojené
se správou domu a pozemku, neboť vlastníci nesou náklady
poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu, pokud se
nedohodnou jinak.
Zdroj: www.sbdkrusnohor.cz
[email protected] | telefon: 585 757 411 | www.anag.cz
ÚČETNÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA BYTOVÝCH
DRUŽSTEV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK
od A do Z
Publikace je určena nejen účetním, kteří se zabývají vedením účetnictví
bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, ale i všem ostatním
zájemcům o tuto problematiku. Autoři kladou
důraz na povinnosti účetních jednotek z hlediska
účetních předpisů, v příkladech souvztažností
účtů předkládají čtenářům doporučené a doplněné postupy účtování;
v části věnované účetnictví společenství vlastníků
jednotek upozorňují na
stále diskutované zvláštnosti této právnické osoby ve vztahu k účetním
předpisům pro oblast nevýdělečných organizací a doporučují postupy účtování těchto účetních případů. Zvláštní kapitola je věnována daňové oblasti, příkladům
výpočtu daně z příjmů bytových družstev i společenství vlastníků jednotek. Nové vydání publikace obsahuje i postupy účtování při převodu jednotek bytových družstev založených nájemci bytů do jejich
vlastnictví.
400 stran, brožovaná
379 Kč
20_31_DB 4_2011 28.7.11 14:03 Stránka 21
Co s pozemky na střeše paneláků?
Na Prosek jsem se nedávno dostala se známým,
který léta žije v zahraničí. Kdysi na tomto sídlišti
bydlel. Teď ho doslova ohromila stanice metra
Střížkov, monumentální oblouky ve tvaru velryby
jako by symbolizují, že na severním okraji Prahy
je všechno jinak: Spousta zeleně a rozkvetlých
květin, paneláky vyměnily nudné šedivé kabáty
za trendové barevné svrchníky. „Škoda, že nedokázali také udělat něco s těmi střechami,“
dodal kamarád směrem k nevyužitým rovným
plochám.
Střechy panelových domů jsou vskutku lákavou plochou,
která se dá jistě využít mnoha způsoby. Nápaditá řešení, jak
střechy zhodnotit, přinesli studenti architektury a pozemního stavitelství Fakulty architektury ČVUT v Praze. V rámci
soutěže Revit Open 2010 měli navrhnout ekologické bydlení na neobvyklém pozemku. Tím byla právě střecha konkrétního panelového domu v Oldřichově ulici v Liberci.
Než se podíváme na porotou oceněné práce studentů, připomeňme si panelový dům, jde o typ T-06 B. Zadání znělo
nabídnout moderní bydlení mladým lidem, kteří chtějí zcela
záměrně bydlet sami. Styl singles jim z mnoha důvodů vyhovuje. Obvykle jsou už ekonomicky zajištění, většinu času
věnují své práci a chtějí se bavit.
Nové projekty ale měly také přinést nějaké obohacení
lidem, kteří už v domě bydlí. Zřizování střešních nástaveb
vždycky způsobuje stávajícím obyvatelům načas zhoršenou
kvalitu života. V tomto případě měli družstevníci a vlastníci
bytů získat kromě přínosu do pokladny, jak to bývá obvyklé,
také nějaké zařízení pro sebe, které by jim bylo příjemné
a podtrhlo hodnotu adresy, na které bydlí. Co jim studenti
nabídli, vám prozradíme při detailnějším pohledu na jednotlivé projekty.
Odborná porota hodnotila architektonické hledisko, účelnost, technické, konstrukční řešení, použité materiály. Nezanedbatelným kritériem je energetický systém, zdroj vody
a důležitý byl ekologický názor autorů. Porota nakonec udělila tři ceny a dvě ocenění. Možná, že studentské projekty
budou majitele nebo správce panelových bytů alespoň
v něčem inspirovat a využijí pozemek, který jim zatím leží
ladem nad hlavami. A to je v hlavním městě trochu drahé.
PROČ PRÁVĚ LIBEREC
Město na severu Čech má bohatou architektonickou tradici,
stačí se podívat na jeho dominantu – vysílač na Ještědu –
a připomenout si arch. Karla Hubáčka, který je pod velkolepým projektem podepsán. Z Liberce je skvělé spojení s Prahou, je to odtud kousek do Německa a pár kroků do Polska.
Jeho atraktivní poloha v prstenci Jizerských hor a spousty
lesů z něj činí turisty vyhledávané místo v zimě i v létě. Může
se pochlubit dokonalou sportovní vybaveností, je zde
známá divadelní scéna. Atraktivitu místa a návaznost na architektonické kořeny by mohly podtrhnout nové projekty
budoucích architektů. Zatím jsou jen na papíře a ve fotografiích.
KAJUTY NA KOLEČKÁCH
První místo v soutěži Revit Open 2010 získali Zuzana Retterová a Bořek Němec.
Na střechu panelového domu posadili kontejnery na kolečkách, které se dají na ploše libovolně přemísťovat. Snadno
s nimi pohnou dva dospělí lidé. Tento moment je důležitý,
podíváme-li se na charakter lidí, kteří žijí singl. Jsou sami, ale
nikoliv osamělí. Mají rádi společnost, otevírají se světu,
novým nápadům a myšlenkám. Pokud si přejí, žijí přechodně
i ve dvou. Nechtějí se nikomu podřizovat, jejich život je svobodný. Jsou stále v pohybu, proč nemít i posuvné bydlení…
Na upravenou střechu paneláku se dostalo deset barevných boxíků, z toho je sedm obytných a tři společné. Každý
z nich má plochu 3,3 x 3,3 a stejná je i jejich výška. Obytné
buňky ve veselých, hravých barvách ze všeho nejvíc připo-
2. místo Trojan, Zíka
Projekt střešního bydlení od Radka Trojana a Vratislava Zíky vypadá vskutku velkolepě.
Pohled na rýsovací prkno studentů Trojana a Zíky, kteří získali za
„panelové čepice“ druhé místo.
21
20_31_DB 4_2011 28.7.11 14:03 Stránka 22
mínají kajuty a stejné je i jejich minimalistické pojetí. Koupelně stačí minimální prostor o velikosti jednoho čtverečního metru, vejde se do něj sprcha, toaleta a vyklápěcí umývadlo. Naproti je kuchyňská linka s výsuvnou pracovní
deskou. Celé pojetí je flexibilní, například do stolu, který
může sloužit jako pracovní i jídelní, jsou vsunuté dvě židle.
Zbylý prostor ponechali autoři na fantazii příštích obyvatel.
Místo pro spaní a ukládaní věcí je v patře.
Boxíky určené pro společné užívání jsou řešené jako prádelna se skladem, kavárna a kinobox. Právě ty mohou se
střešními obyvateli využívat i stávající bydlící, a dokonce
také turisté. Z toho důvodu autoři zachovali počet vstupů
na střechu. Vycházeli z myšlenky, že v tak atraktivním
městě, jakým je Liberec, se bude kavárna na střeše s nekonečným výhledem do okolí těšit značné pozornosti. Zájem
by chtěli zvýšit letním promítáním filmů, grilováním, ale také
třeba přednáškami a návštěvami zajímavých hostů.
Obytné krychle koncipovali jako dřevorámové konstrukce,
které se skládají z nosné kostry z řeziva a z pláště stabilizujícího nosnou kostru. Tyčové nosné prvky přenášejí svislá
zatížení ze střechy, zatímco pláště desek na bázi dřeva přenášejí vodorovná zatížení, která vznikají účinkem větru a výztužných sil. Hlavními stavebními a konstrukčními materiály
jsou stavební materiály z přírodních hmot.
DOMKY SE ZAHRÁDKOU
Druhé místo připadlo Radku Trojanovi a Vratislavu Zíkovi.
„Nabízíme svobodným, finančně zajištěným a aktivním
lidem moderní formu bydlení nad úrovní okolní zástavby
s nerušeným výhledem na město a jeho okolí. Chtěli jsme
novým obyvatelům nabídnout všechny atributy nadstandardního bydlení. Zajímavou lokalitu, nerušený výhled, otevřený prostor, zahradu a minimální náklady na provoz,“
charakterizují svůj projekt autoři. Dvojice navrhla šest mezonetových bytů, které se více podobají domkům. Pro jejich
obyvatele jsou k dispozici také zahrádky. Umístěné jsou
mezi jednotlivými domky, pás zeleně je vizuálně spojuje, ale
zároveň mezi nimi zajišťuje odstup, což umožňuje přístup
slunce od jihu a po většinu roku aktivní i pasivní solární
zisky. Zateplení a vegetační vrstva na střeše řeší tepelně-technické vlastnosti panelového domu, nová střecha poskytuje živnou půdu pro zeleň.
Architektura obydlí vychází z myšlenky, že potřebám singles nejlépe vyhovuje otevřený prostor, protože nikoho jiného v bytě neruší. Velkoryse koncipované řešení nevymezuje hranice mezi obývacím pokojem, ložnicí, kuchyní, jídelnou a šatnou a koupelnou. Dveřmi ohraničený prostor je
pouze WC a úložné místo sezónních věcí. Bytové jednotky
jsou navržené jako montované, aby s nimi bylo na střeše co
nejméně práce, navíc typizace zlevní projekt oproti individuálnímu řešení každého bytu. Nástavba působí monumentálně a skutečně je dost vysoká. Mění celkový pohled na
dům, pro dokonalejší propojení starého základu s přístavbou volili budoucí architekti popínavou rostlinou porostlou
pergolu po celém obvodu domu.
Autoři použili dřevěnou rámovou konstrukci. Bytová jednotka je dobře zateplená a využívá pasivní i aktivní sluneční
energii. Velká panoramatická okna vedou na východ. Nad
okny orientovanými na jih jsou solární kolektory pro ohřev
vody a fotovoltaické články. Celková plocha pro využití aktivní sluneční energie činí 21 m2.
22
CIMBUŘÍ S PAVLAČÍ
Třetí místo soutěže obsadil Bc. Vojtěch Miler. Na jeho projektu je zajímavé, že autor nepotlačil stávající konstrukci
a systém panelového domu, ale navázal na ně a využil stávajících rozvodů a instalačních šachet. Například výtahové
šachty na střeše se staly základem střešního cimbuří. Zatímco vertikální členění ctí soukromí každého jedince, horizontální zajišťuje komunikační prostor, srovnatelný
s pavlačí, který nabízí obyvatelům místo k setkávání. Deset
mezonetových jednotek se otevírá k jihu, kde je vidět panorama Ještědu, zatímco severní strana okny téměř nedisponuje. Sympatická je volba materiálu, vlnitého plechu, který
odkazuje na horské stanice lanovek. Každá z obytných jednotek využívá prostor mezi příčnými nosnými panely o šířce
3,6 metru. Do nástavby se vstupuje z osmého patra domu,
řešení nevyžaduje prodloužení výtahu. Byty jsou patrové,
v přízemí se nabízí obývací prostor, oddělený prosklenou
stěnou od lodžie, s kuchyní a příslušenstvím, zatímco nahoře je ložnice, šatna a pracovna.
3. místo Miler
Takovým výhledem by nepohrdl asi nikdo z nás.
3. místo Miler – zvenku
Bc. Vojtěch Miler umně využil stávající konstrukci panelového
domu.
Stávajícím obyvatelům přinese tento návrh zaizolování,
odstranění poměrně problematické dvouplášťové ploché
střechy a kromě kontaktu s mladými lidmi také možnost
přihřívání vody v solárních kolektorech instalovaných na
střeše.
ZELEŇ A PŘENOSNÝ KONTEJNER
Jednu ze dvou zvláštních cenu dostali Natálie Javorská
a Stanislav Bažant. Porota ocenila především navrhovaný
20_31_DB 4_2011 28.7.11 14:03 Stránka 23
Vítěz Retterová, Němec
Vítězný projekt Zuzany Retterové a Bořka Němce je studentsky
veselý a hravý. Kontejnery na kolečkách se dají podle potřeby
přemísťovat.
multifunkční prostor plný vegetace, která dává možnost
prožít všední dny v přírodním prostředí. Druhá cena připadla
Bc. Martině Svobodové, Bc. Janu Císařovi a Bc. Kateřině
Frejlachové, kteří se soustředili na princip mobility. Singles,
lidem, kteří jsou stále v pohybu, často mění prostředí, stačí
vzít mobilní byt a přemístit ho na střechu jiného paneláku.
Důležité je mít starý, vyřazený kontejner, který se upraví
v příjemné obydlí, volnou střechu, na tu stačí umístit panelákový rošt a rám, jeřáb a šikovné řemeslníky.
Co může být hezčího než bydlet uprostřed zeleně, jak většina projektů nabízí, a přitom se skoro dotýkat nebes. Věřme, že se časem objeví sofistikovaný investor, který teď už
pohledným panelákům dá nový směr. Vždyť než se našel odvážlivec, který první šedivý dům oblékl do barev, také trvalo
nějaký čas. A dnes panelový dům v tónech původní šedi
těžko hledáte. Kdoví, co spatříme, až po letech zavítáme
opět na Prosek…
Připravila: (dk) s využitím www.earch.cz
Foto: Revit Open 2010 – ČVUT
23
20_31_DB 4_2011 28.7.11 14:03 Stránka 24
Ze zajímavých ukázek dalších autorů
24
20_31_DB 4_2011 28.7.11 14:03 Stránka 25
Inteligencí k maximálním úsporám
Společnost Danfoss představuje unikátní řadu nových radiátorových termostatických hlavic,
které dokážou snížit spotřebu tepla až o 23 %! Sofistikovaná inteligence termostatické hlavice
myslí a jedná za vás.
Kupříkladu v okamžiku, kdy otevřete okno a v místnosti
dojde k prudkému poklesu teploty, se lavice po celou dobu
větrání, díky speciální funkci „otevřené okno“, automaticky
uzavře. Předinstalované programy v hlavici pružně reagují
na váš denní, respektive týdenní režim. Pomocí programu
„dovolená“ efektivně řídí celý proces vytápění i v době
nepřítomnosti uživatelů domu. Nabízí se tedy možnost
volby vytápění přesně podle vašich potřeb.
Hlavice living by Danfoss disponují i dalšími uživatelskými
nadstandardy, například podsvíceným displejem, indikátorem stavu baterie (výdrž baterií je dva roky), dětskou
pojistkou, funkcí rozhýbání ventilů, ochranou proti mrazu
atd.
Jako první přišla na trh hlavice living connect®, která je
bezdrátově řízena centrální jednotkou Danfoss L ink™
CC. Prostřednictvím jednotky Danfoss L ink™ CC můžete
dokonce z jednoho místa ovládat všechny termostatické
hlavice v domě. Pokud uživateli nevyhovují předinstalované programy, pomocí Danfoss L ink™ si prostě vytvoří
vlastní systém. K tomuto zařízení lze navíc výhodně připojit i ovládání osvětlení, žaluzií a dalších elektronických zařízení. Vedle hlavice living connect® uvede Danfoss na trh
také hlavici living eco®, která pracuje na stejném principu
programování, ale v systému vytápěného domu funguje
samostatně, tedy není dálkově řízena centrální jednotkou.
Díky dotykovému displeji a uživatelsky přátelskému
rozhraní jednotky Danfoss L ink™ CC nebyla regulace
vytápění ještě nikdy tak snadná. Ucelený systém living
connect® a Danfoss L ink™ CC je vhodný do všech typů
bytů a domů včetně nízkoenergetických a pasivních objektů.
Nové termostatické hlavice jsou v režimu řízení velmi
přesné, rychle reagují na okolní změny. Všechny technické
aplikace nových termostatických hlavic living by Danfoss
mají jediný cíl: komfort obsluhy a maximální úsporu. Termostatické hlavice living by Danfoss získaly četná mezinárodní ocenění za technickou vyspělost a za nadčasový
design. Více informací se dozvíte na webových stránkách
www.danfoss.com/living nebo www.cz.danfoss.com.
25
20_31_DB 4_2011 28.7.11 14:04 Stránka 26
SÍTĚ JAKO OCHRANA PROTI HOLUBŮM
V mnoha městech nás obtěžují nezvaní spolubydlící – přemnožení zdivočelí holubi. Na jejich těle v peří, v hnízdech
i trusu se může vyskytovat až 100 různých původců nemocí
a parazitů. Nejznámějšími parazity jsou Klíšťák holubí
a Čmelík kuří.Nejenže tedy holubi znečisťují svými výkaly
omítky a podlahy balkonů a dalších nepoužívaných prostor,
ale mohou přenášet i různé infekční nemoci.
Z výše uvedených důvodů nelze brát přítomnost holubů
v blízkosti bytů na lehkou váhu, a je nutné se před nimi chránit. Nejjednodušším způsobem jak zabránit jejich přístupu
na méně používané balkony je jejich zakrytí sítěmi.
Z estetického hlediska je zasíťování nejpřijatelnější , protože v mnoha případech je téměř neviditelné, přitom velmi
účinné. Rozměry ok sítě se volí cca 45x45 mm až 60x60 mm
a průměr vlákna sítě bývá 1 až 1,5 mm. Barva se volí nejčastěji černá.
Z technického hlediska existují dva základní typy sítí
a z toho se odvíjející i dva způsoby jejich montáže. Prvním
typem je stříhaná síť, kotvená pomocí obvodového nosného
lanka. To znamená, že po celém obvodu zakrývaného otvoru
je nataženo ocelové lanko, ke kterému je pak síť upevněna
speciálními očky. Druhým typem je samonosná síť přesných
rozměrů, které odpovídají zakrývanému otvoru. Samonosná
znamená, že síť má zpevněný okraj po celém svém obvodu
o síle cca 5–7 mm, za který se provádí kotvení bez dalších
napínacích prvků. Samonosná síť je sice dražší, ale díky levnější montáži jsou celkové náklady nižší.
Důležitá je kvalita montáže sítí u zateplených budov. Zde
velmi záleží na kvalitním provedení kotvení, respektive jeho
vodotěsného izolování, aby voda nevnikla mezi izolaci
a omítku, kde by mohla způsobit poškození až opadání
omítky. Kotvy se buď zatmelují, nebo je výhodné provést jejich montáž současně při prováděném zateplení budovy,
těsně před nanesením vrchní vrstvy omítky.
Sítě lze použít i na prostorové tvary, například u vyčnívajících balkonů vně budov, kdy kopírují půdorysný tvar zábradlí až ke stropu balkonu.
Sítě jsou nejčastěji vyrobeny z polypropylenu. Výhodou je
tvarová stálost a povětrnostní odolnost a skutečnost, že
i při poškození se síť dál nepáře. Životnost těchto sítí se pohybuje okolo deseti let. Nutný je samozřejmě předpoklad
precizní montáže.
Zasíťování balkonů se provádí i jako ochrana domácích
zvířat před jejich vypadnutím. Na tyto účely se může použít
i silnější a pevnější síť, odolná proti překousání.
Dalším příkladem použití je jako zábrana proti hnízdění jiřiček pod krovy domů se sedlovou střechou. Zde se provádí
montáž sítě pod úhlem cca 45° a velikost oka sítě se volí co
nejmenší cca 20x20 mm.
Ochranné sítě lze samozřejmě použít nejen na balkony ale
téměř všude, kde je potřeba zabránit přístupu ptactva do
různých výklenků, světlíků, arkád, kolem soch a podobně.
Balkonové
sítě
• OCHRANA PROTI PTACTVU
• PRO JEDEN BALKON I CELÝ
VCHOD
• OCHRANA PŘED VYPADNUTÍM
DOMÁCÍCH ZVÍŘAT
• MONTUJEME SAMONOSNÉ SÍTĚ
www.balkonovesite.cz
Ing. Aleš Zub – Česká Lípa
tel.: 775 333 484
e-mail: [email protected]
26
20_31_DB 4_2011 28.7.11 14:05 Stránka 27
20_31_DB 4_2011 28.7.11 14:05 Stránka 28
CHRAŇTE SVŮJ DOMOV
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
patří ke spokojenému bydlení
Snem většiny z nás je mít bezpečnou domácnost
s rodinným zázemím, kam se můžeme vracet.
Zabezpečení objektů věnují občané daleko větší
pozornost než v minulosti. Vedou je k tomu jednak vlastní negativní zkušenosti s kriminalitou,
ale i fakt, že není v silách policie ochránit každý
byt, rodinný domek, rekreační objekt či automobil.
Z policejních statistik stále vyplývá, že nejrozšířenější trestnou činností zůstává majetková kriminalita.
Mechanické zábranné prostředky (MZP) jsou základem
každého zabezpečovacího systému objektu. Důležitost těchto prostředků tkví v tom, že dokáží (podle kvality mechanického prvku ve spojení s „kvalitou“ a zručností zloděje)
pozdržet pachatele v jeho jednání po určitý časový úsek.
Vloupání do obydlí nelze totiž nikdy vyloučit. Nyní podrobněji k některým základním MZP.
Bezpečnostní uzamykací systém používaný pro ochranu
vstupních dveří obydlí se skládá z:
Bezpečnostního zadlabacího zámku (odolný proti násilí,
vrtání, opatřen bezpečnostní pojistkou, která zabraňuje
odemykání závory zámku uzamčených dveří při násilném vylomení cylindrické vložky. Závora zámku musí být masivní,
dostatečně široká. Některé zámky mají místo ploché závory
více závor kulatého průřezu).
Bezpečnostní cylindrické vložky (musí mít překrytý profil
vstupního otvoru pro klíč a musí být opatřena bezpečnostními prvky, které ji ochrání před vyhmatáním planžetou,
před rozlomením, odvrtáním, vytržením cylindru nebo jeho
zaražením. Bezpečnostní prvky mohou být ocelové plátky,
válečky nebo kuličky, zabudované do tělesa vložky. Renomovaní výrobci bezpečnostních cylindrických vložek by měli
zaručit, že kopírování klíčů je možné jen cestou bezpeč-
28
nostní karty, bez níž by výrobny klíčů nemohly zhotovit další
kopie).
Bezpečnostního kování (musí dostatečně ochránit zámek
před poškozením, vložka zámku nesmí přečnívat kování.
Bezpečnostní kování se vyrábí z legovaných ocelí. Je proto
odolné proti odtržení, navrtání, odlomení a odšroubování).
Bezpečnostní uzamykací systémy se vyrábějí v provedení
knoflík–klika i klika–klika, některé mají i chráněný klíčový
otvor speciálním posuvným krytem na magnetický uzávěr
a většinou jsou dodávány s kaleným pojistným řetízkem,
který chrání před napadením při otevření dveří.
Většina domácností používá na dveřích i přídavné zámky.
Takový zámek je připevněný na vnitřní straně dveří a je ovládaný z obou stran dveří. Lze ho používat i jako pouhou
zástrčku zevnitř bytu místo uzamykání hlavního zámku. Některé přídavné zámky jsou vybaveny tzv. vymezovačem
štěrbiny pootevřených dveří.
Ovšem nejkomplexnějším řešením je výběr a instalace certifikovaných bezpečnostních dveří, které garantují určitou
třídu bezpečnosti v kterémkoliv místě své plochy.
Bezpečnostní fólie a bezpečnostní skla se staly díky
svým vlastnostem hitem posledních let. V některých aplikacích použití (úkol zdržet pachatele při průniku) dokonce plnohodnotně zastupují za souhlasu a doporučení některých
pojišťoven i klasické mříže.
Trezory nabízejí možnost uchránit cennosti (peníze,
šperky) a dokumenty. Na našem trhu dnes nalezneme celou
řadu výrobků z různých zemí, jejichž trezory jsou buď bez
označení kvality, tzv. neklasifikované trezory a ohnivzdorné
skříně, nebo jsou opatřeny certifikátem jakosti ve formě
štítku nebo jiného dokumentu a hovoříme o nich jako o klasifikovaných trezorech. Pro potenciální uživatele trezorů
a ohnivzdorných skříní je to velmi důležitá informace pro
rozhodnutí, jaký úschovný objekt zakoupit.
20_31_DB 4_2011 28.7.11 14:05 Stránka 29
Dříve, než začneme uvažovat o nákupu trezoru, bychom si
měli ujasnit, zda chceme ukládat peníze, cennosti, dokumenty,
zbraně, videokamery s kazetami, magnetické nosiče zvlášť,
nebo všechny uvedené věci najednou. Zde je nutné připomenout, že většina dokumentů má formát A 4, to znamená, že
vnitřní rozměry trezoru by měly tomuto formátu odpovídat.
Při záměru rekonstruovat obydlí lze doporučit umístění
trezoru do některé ze stěny nebo do podlahy a již v projektové přípravě počítat s umístěním trezoru s ohledem na jeho
rozměry a hmotnost.
Při nákupu trezoru se nesmíme řídit pouze výší jeho ceny,
případně hmotností. Rozhodující je jeho bezpečnostní třída,
označená na certifikačním štítku.
Mříže představují jeden z nejstarších MZP. Jeden čas převažovalo mínění (vlivem pojistných podmínek některých pojišťoven a reklamy), že mříže ustupují při ochraně prosklených ploch bezpečnostních foliím. Praktické zkušenosti
však ukázaly, že oba prvky mají své přednosti a slabiny. Záleží jen na správném použití v konkrétním případě. Pod vlivem zvýšené agresivity pachatelů si sami zákazníci vynucují
především montáž mříží, které bezpečnost prosklených
ploch či jiných stavebních otvorů výrazně zvyšují.
Prostředky technické ochrany slouží také k ochraně bytů,
rodinných domků, rekreačních chat a chalup proti vloupání.
Kromě již zmíněných MZP se především využívají prvky
elektrického zabezpečovacího systému (EZS). EZS slouží
k včasné signalizaci nežádoucího vniknutí nebo pokusu
o vniknutí do střeženého prostoru nebo nežádoucí činnosti
narušitele. Samočinně nebo prostřednictvím lidského činitele urychluje předání této informace zodpovědné osobě.
Pod EZS si je možno představit: detektory, hlásiče, ústředny, přenosové prostředky, signalizační zařízení, pulty centralizované ochrany, prostředky perimetrie, systémy selektivního vstupu, ovládací a doplňková zařízení atd.
K překonání mechanicky zabezpečených dveřních a okenních prostorů potřebuje pachatel vždy určitý čas. Správně
nainstalované MZP ho dostatečně pozdrží. Tato časová
prodleva postačí, aby začaly reagovat příslušné detektory
(dle svého fyzikálního principu) a zabezpečovací ústředna
EZS, která je mozkem celého zabezpečovacího systému.
Ústředna EZS signály zpracuje a pomocí linek nebo radiovou
cestou je předává k dalšímu vyhodnocení.
Jako vhodný doplněk ochrany obydlí slouží i videotelefon.
Zařízení umožňuje mít přehled o osobách, které nás chtějí
navštívit. Záleží pak jen na nás, koho si pustíme do obydlí.
Při ochraně obydlí se lze stále často setkat s případy, kdy
si zákazník nechá instalovat drahé zařízení EZS a zcela opomine protipožární zařízení a vodní nebo práškové hasicí
přístroje. Byt je tedy zabezpečen, ale veškeré hodnoty se
mohou nenávratně zničit požárem.
Autonomní hlásiče požáru jsou vhodné pro použití v bytech, rodinných domcích, rekreačních objektech, skladech,
kancelářích apod. Mohou být napájeny ze sítě či z baterie.
Používají se buď jednotlivě, nebo se mohou spojovat do
smyček. Hlásiče mají i releové výstupy, které lze využít například pro připojení automatického telefonního vysílače.
Oheň je živel, který si nevybírá a má většinou konečné
slovo. Zahrnutí ochrany proti požáru do systému zabezpečení celého objektu je proto nezbytností.
Závěrem malé shrnutí o tom, jak začít, co dělat, co neopomenout a jak se optimálně rozhodovat a postupovat při
realizaci zabezpečení obydlí.
V prvé řadě lze minimálně provádět opatření, která nejsou
nikterak finančně nákladná, ale již sama o sobě přinášejí výsledky:
Nechlubme se svými majetkovými poměry či záměry, kam
pojedete, zvláště před neznámými osobami.
Udržujme dobré vztahy se sousedy, všímejte si neznámých lidí v místě svého bydliště nebo jeho okolí, při podezření volejme policii.
Při odjezdu z místa bydliště si zajistěme hlídání svého
obydlí spolehlivou osobou, vybírání poštovní schránky, nezatahujme rolety, žaluzie apod.
Ztratí-li někdo z naší rodiny klíče od obydlí, je nutno okamžitě vyměnit bezpečnostní cylindrickou vložku u vchodových
případně dalších dveří atd.
Na výše vyjmenovaná opatření by dále měly navazovat
následující kroky:
Vzít v úvahu míru ohrožení svého majetku, velikost rizika
vyjádřenou výší možných přímých i následných škod, dát do
29
20_31_DB 4_2011 28.7.11 14:05 Stránka 30
poměru případné škody, cenu za pořízení a provoz zabezpečovacího zařízení a pojistné úhrady.
Výsledkem je rozhodnutí a přesvědčení, že zabezpečení
je věc velice potřebná.
Naše vlastní představa, co by se mělo především chránit,
určení priorit.
Měli bychom vědět, že kvalitní zabezpečovací zařízení
musí mít příslušný certifikát, bezpečnostní třídu.
Případné problémy se zabezpečením konzultujme s odborníky.
Volba firmy, která vypracuje projekt, provede montáž zařízení (povolení od Živnostenského úřadu, důvěryhodnost –
reference firemních sdružení, pojišťoven).
Firma by měla dále předložit certifikační protokoly jednotlivých komponentů, které budou použity v projektu. Ve
smlouvě se zabezpečovací firmou je třeba věnovat pozornost zkušebnímu provozu, následnému předání systému do
30
užívání, poučení obsluhy, pamatovat na otázku servisu
a oprav, na revize zabezpečovacího systému dle ČSN a na
organizaci případného zákroku.
Uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou, která uznává
námi vybranou firmu a vybraný bezpečnostní produkt.
Investice do zabezpečovacího systému objektu se nám za
splnění předchozích podmínek mnohonásobně vrátí. Tím se
i přiblíží cíl zabezpečení, jenž spočívá ve snížení, případně
v eliminaci rizika odcizení, zničení nebo zneužití vašeho
majetku a v ochraně zdraví osob.
JUDr. Tomáš Koníček
a JUDr. Pavel Kocábek
Foto: archiv autorů

20_31_DB 4_2011 28.7.11 14:05 Stránka 31
32_36_DB 4_2011 28.7.11 14:21 Stránka 32
NA NÁVŠTĚVĚ
TAJNÁ MÍSTA V BÍLÉM KRÁLOVSTVÍ
Byt, do kterého vás zveme, přinesl užitek bytovému družstvu i jeho nové obyvatelce. Družstvo
členský podíl uvolněného bytu přenechalo novému zájemci, což obohatilo družstevní pokladnu o prostředky na další zvelebení domu
a paní Helena, která příbytek mezi mnoha uchazeči získala, si nemůže svůj domov vynachválit.
Družstevní byt má ale ještě jiný příběh. Vypráví,
jak lze ze zatuchlé špeluňky vytvořit ukázkové
obydlí, když se jeho proměny chopí architekt.
Paní Helena prožila většinu života v činžovní vile, ale majitel
měl s nemovitostí jiné záměry, a tak si nájemci museli začít
hledat nové bydlení. Naše hostitelka přiznává, že z této vidiny nejdřív měla noční můru a nemohla ani spát. Brzy se
ale potvrdilo úsloví, že všechno špatné je k něčemu dobré.
„Nakonec jsem usoudila, že se v důsledku stěhování zbavím
nepotřebných věcí, třeba se mi poštěstí usadit se blíže
k dcerám a nebudu muset jezdit za vnoučkem přes celé
město.“ Předsevzetí paní Helenu zdravě nastartovalo a společně se starší dcerou začaly hledat nový byt. Helenina
dcera je architektka a maminka do ní vložila veškerou dů-
Dvojlůžko je zčásti vsazeno do řady skříní, nad nimiž je ukryto
příjemné osvětlení, které dodává místnosti příjemnou náladu.
Do ložnice se vešel i pracovní kout, stolek i židle jsou replikami
nábytku 30. let.
věru, že pro ni objeví příjemné bydlení a pomůže jí ho také
upravit. „Prošly jsme spolu desítky bytů, některé se mi líbily,
ale Tereza vznesla námitky, protože tam objevila nějakou
překážku, která bránila jejím představám. O to víc mě šokovalo, když jsme dorazily sem a Tereza po důkladné obhlídce řekla:´Ale ano, tady bude nádherný byt.´ Tehdy mi
bylo jasné, že architekti mají zvláštní schopnost vidět prostor jinak než my laici,“ říká Helena, usazuje nás ke stolu
a přináší kávu. S bytem se ráda pochlubí a je věru čím. Když
ale poprvé otevřela dveře bytu, který družstvo nabízelo,
okamžitě chtěla utéct. „Uprostřed obýváku stála vana. Tam,
kde je dnes technická místnost, trůnil záchod. Byt byl v podstatě ohromná ratejna zanesená nepředstavitelnou páchnoucí špínou. Moje předchůdkyně prý zachraňovala toulavé
kočky, žil jich tady celý houf, na balkoně hnízdili holubi, což
s kočkami nejde moc dohromady, ale stopy, které tady zůs-
32
taly nasvědčovaly, že jejich soužití asi fungovalo,“ vzpomíná
naše hostitelka dnes už s úsměvem na počáteční okamžiky
na své nové adrese.
Když profesionální firmy příbytek vyčistily, začala architektka Tereza Froňková uskutečňovat své plány. Zcela
změnila dispozice bytu. Vestavěla do něj obdélníkovitou
místnost, pro názornější představu si připomeňte bytová
Na druhé straně vestavěné obdélníkové místnosti má místo
kuchyň. Prostory poskytuje nejen ve skříňkách, ale i v neviditelné
„nástavbě“. Z boku je malá „vinotéka“.
jádra v panelových domech. V architektčině podání je ovšem
tento prostor daleko fortelnější a nesrovnatelně lépe využitelný. S laickou nadsázkou se dá říci, že do každé zdi Tereza
„vecpala“ nějaký úložný prostor, takže čisté stěny jsou
pouze obvodové zdi. Do zdí koupelny, která nabízí vskutku
velkorysý sprchový kout, se schovala skříň na hygienické potřeby. Ani z vnější strany, kde je předsíň, neobjevíte šatník
a musíte počkat, až vám ho paní domu odtajní. Všechna
úložná místa totiž fungují systémem klik-klak, tedy pouhým
dotekem prstu, což brání odhalit je na první pohled. Z druhé
strany vestavěného „jádra“ je kuchyň. Korpusy k ukládání
předmětů a ošacení pocházejí z Ikea a architektka Tereza
Froňková je volbou výjimečných, zcela hladkých dveří, které
obstarala u jiného výrobce, povýšila do vyšší kategorie de-
Dělící příčku mezi oběma pokoji tvoří knihovna.
signu. I to je důkazem, jak se vyplatí, přizvat ke spolupráci
architekta, pokud ho ovšem nemáte v rodině jako naše hostitelka. Do spodní části linky se vešla i myčka. Lednice, kotel
plynového vytápění a další nezbytnosti domácnosti se
32_36_DB 4_2011 28.7.11 14:21 Stránka 33
klak tvoří šatní skříně téměř neviditelnou frontu nábytku,
do něj jsou zčásti vsazená lůžka. Účelnost takového řešení
podtrhuje vtipný systém osvětlení, který se dá celý ovládat
přímo z postele.
Dostatek místa pro knihy i ošacení byl jedním ze zásadních požadavků paní Heleny, která se sem stěhovala z třípokojového bytu. „Vysněná bílá barva nábytku dceru sice
příliš nenadchla, ale jako správný architekt mému přání vyhověla, protože člověk se má ve vlastním domově dobře
cítit.“ A to se v případě naší hostitelky dokonale podařilo.
Se změnou bytu i obměnou vybavení omládla také ona.
Jednotícím prvkem celého bytu je podlaha. Vypadá velkolepě, je složená z malých dřevěných špalíčků, je krásná, ale
také leccos vydrží. Vyniká na ní nejen bílé zařízení, ale také
Příjemným kontrastem k bílému
nábytku je jídelní stůl a komoda
ze světlého dřeva. Odkládací
stolek je replikou slavného díla
E 1027 irské designérky Eileen
Gray z roku 1926.
Pohled přes kuchyň do
technického zázemí,
kam se kromě pračky,
kotle, lednice vejde
i spousta maličkostí.
ukryly do technické místnosti, chcete-li komory, která je
hned za kuchyní. Ocenili jsme, že vařící centrum tvoří protilehlou stranu ke vstupu na balkon, má tak zajištěný dostatek světla i spolehlivé větrání. Na balkoně už dnes není po
opeřených návštěvnících ani památky. Kdyby přece jen projevili choutky podívat se sem, nepustí je síť. Ta se ovšem
ukázala i bezpečným opatřením při návštěvách vnoučka Tea,
o nějž babička občas pečuje. Venkovní prostor vedoucí do
zelené oázy vnitrobloku poskytuje hezkou relaxační oázu,
pije se tu káva, víno, daří se tu květinám a to vše má naše
hostitelka ráda. Přála si, aby i stěny balkonu byly bílé, stejně
jako většina vnitřního vybavení. Tam architektka Tereza bílé
sny své maminky respektovala, ale na balkoně upřednostnila barvu omítky domu. Architekti mají odvahu, fantazii,
ale také pevné zásady.
Bílý nábytek podtrhuje čistotu stylu, příjemným osvěžením je jídelní stůl a komoda ve světlém dřevu. Rozsáhlá knihovna zabírá celou stěnu, podobnou bychom v současných
moderních interiérech nalezli už jen ojediněle. Knihovny buď
vycházejí z módy a nebo se čte méně … Knihovna bytu, kde
jsme právě na návštěvě, nepůsobí vůbec robustně, protože
je usazená v příčce rozdělující obývací pokoj a ložnici, navíc
se do ní zasunují i dveře. Další unikátní řešení úložných prostorů nabízí ložnice, v níž díky již zmíněnému systému klik –
Posuvné dveře šetří místo.
Otevřené dveře vedou na balkon,
ty zavřené do technické
místnosti.
několik designérských kousků, vesměs značky Olgoj Chorchoj. Podlaha působí nákladně, ale to by zřejmě nebyl ten
pravý důvod, proč by si ji případný zájemce do bytu nevybral. Tak zvanou „kantovku“ by laik mezi bytovými krytinami
těžko hledal. Je totiž určena do průmyslových objektů. Další
důvod, proč se radit s architektem. Dokáže objevit materiály, o nichž my laici nemáme ani tušení. Částka vynaložená
za nápady odborníka se mnohonásobně vrátí nejen v dokonale sladěném designu, který hosty ohromí na první pohled,
ale především v úspoře plochy a ve volbě kvalitních a přitom
finančně dostupných materiálů.
Foto: Richard Dvořák, www.fotografovani.net
Designer roku /cena se uděluje za celoroční tvorbu/
Z ateliéru Olgoj Chorchoj
Bílá velká váza dostala
jméno Zubatá.
Z varného skla jsou
rovněž svícny a váza na jednu kytku.
Lampa Teo. Získala cenu
Designer roku.
Váza z varného skla, prototyp.
Nikdy se nevyráběla.
33
32_36_DB 4_2011 28.7.11 14:21 Stránka 34
ATELIÉR V BYTĚ
KRÁSA A UŽITEK GOBELÍNU
Současné trendy bydlení upřednostňují minimalistické interiéry. Z bytů se vytratily záclony, závěsy a koberce. Mnozí je zavrhli jako lapače
prachu. Když pak ale vstoupíte do interiéru, kde
má vhodně vybraný a barevně sladěný textil své
místo, rychle zjistíte, že je v něm daleko příjemněji než v módním chladném sklu a kovu. A navíc
koberce, ať už na zemi nebo zavěšené na zdi, zateplují prostor nejen pocitově, ale i fakticky
a skvěle izolují zvuk.
abych si ji vytvořila znovu. Provází mě celý život. Tenhle gobelín bych prodat nedokázala,“ vyznává se ze vztahu ke
svému prvnímu velkému dílu. Nejraději má zemité barvy,
bílou, béžovou, tmavě hnědou, černou a šedivou. „Když si
ale zákazník přeje výraznější tóny, ráda změním rejstřík,“
Zavítali jsme k textilní výtvarnici Ludmile Kolkové. Mezi přáteli se jí říká Duška. Naši hostitelku gobelíny očarovaly už
v dětství. Kromě vlastní výtvarné práce se věnuje také interiérovému poradenství. Tvrdí, že textil si rozumí s každým
zařízením. Luxusně vybavený byt povznese do kategorie
umění, méně honosnému dodá punc výjimečnosti. Důkazem
je nejen její vlastní příbytek na pražských Vinohradech, kam
nás pozvala, ale také byty, které zařizovala.
Tkát gobelín začíná Ludmila Kolková sice vsedě, ale přibývající
dílo ji brzo zvedne ze stoličky i ze židle.
„Hledání ztraceného času“
„První kobereček – gobelínek jsem vytvořila v Lidové škole
umění v rodné Olomouci. Barevné koberce mě ale uchvátily,
když mi bylo šest let. Tehdy mi přátelé mého otce, bratři
Bedřich a Werner Formanové, známí cestovatelé, fotografové a grafici, darovali právě k šestým narozeninám knihu
Květy pouště. Fotografie v knize zachycují africké děti, které
denně napínají před chýše rámy a v nich tkají koberce v nádherných kompozicích a v překrásných barvách. Myslím si, že
jejich umění dosud nikdo nepřekonal. Od té doby jsem knihu
nedala z ruky a pořád jsem snila o tom, že i já si utkám
vlastní gobelín,“ říká Ludmila a listuje opatrovanou publikací
s věnováním dárců z roku 1962. První dílo se Ludmile povedlo, když jí bylo patnáct let, dnes jsou její gobelíny zastoupené v řadě sbírek po celém světě.
V PŘÍRODNÍCH TÓNECH
Už za studií si při tkaní oblíbila barvy přírody a ty předznamenaly celou její tvorbu. Jako absolventskou práci na výtvarné škole vytvořila tapiserii Baobab, která hraje všemi
tóny hnědé. „Originál si škola nechala, ale umožnila mi,
34
dodává autorka. Tvoří z přírodních materiálů, základem je
kobercová vlna, která je na rozdíl od té běžné – pletací, silnější a méně čištěná. Pletací vlnu Ludmila používá pro její
širokou škálu barevnosti jen ke zpestření.
„Technika výroby je v zásadě dost jednoduchá, ale existuje
pár fíglů, které si musí tvůrce osvojit, aby dosáhl vysněného
obrazu,“ zasvěcuje nás do své tvorby. „Používá se několik
způsobů textilních vazeb: atlas, kepr, ryps a plátnová vazba, já tvořím v útkovém rypsu, někdy si v detailech vypomohu i jinou vazbou.
Gobelín vzniká na rámu a útek se neprohazuje člunkem
jako na stavu, ale opravdu se kousek po kousku ručně vytkává. Zásadní rozdíl je v tom, že při tkaní na stavu, které
je obecně známější, se utkaný materiál natáčí na válec
a tvůrce ani nevidí, jak polostrojová výroba pokračuje. Zatímco já mám před sebou gobelín jako obraz a do osnovy
vetkávám nitku po nitce, je to opravdu ruční práce, žádný
stroj mě nezastupuje,“ objasňuje Ludmila.
TKANÍ NA ŠTAFLÍCH
Výpomoc nějakého stroje je i dost těžko představitelná, protože rám, který má výtvarnice v pokoji na zdi, měří dvakrát
dva metry. Práci začíná vsedě, ale s přibývajícím obrazcem
Nepokojnou vlnu udrží v řádcích obyčejná vidlička.
32_36_DB 4_2011 28.7.11 14:21 Stránka 35
Gobelín je vzhledem k náročnosti výroby finančně poměrně
nákladný, jeho cena bývá vyšší, než je cena obrazu renomovaného malíře. Ale chcete-li interiér oživit, nemusíte začínat
hned velkou tapisérií. Neméně půvabně zapůsobí gobelíny
menších rozměrů, které se obvykle rámují do skla. Příjemným oživením interiéru je polštář.
„III. Dimenze“ – triptych
se i autorka posunuje vzhůru. Nejprve vymění stoličku za
židli, pak už u tkaní stojí a v závěru díla dokonce na štaflích.
Zhotovení jednoho gobelínu trvá podle pracnosti týden,
čtrnáct dní, nejčastěji tři neděle. Čím plastičtěji vzor tapisérie působí, tím vyžaduje více trpělivosti. Výtvarnice ale vytváří ještě rozměrnější gobelíny než je rám. V takovém
případě zamýšlené dílo rozdělí do diptychu nebo triptychu
a kusy se pak instalují vedle sebe, čímž se dosáhne stejného
efektu, jako kdyby bylo dílo celistvé. „Jakmile mě posedne
nápad, nedokáži se od práce odpoutat, dokud ji před sebou
nevidím hotovou. Strávím u ní dvanáct hodin denně, jsem
ze stání naprosto vyřízená, ale cítím nepopsatelné uspokojení.“ Na rozdíl od malíře, který může v obraze nějakou maličkost ještě zachránit dotekem štětce, tvůrce gobelínů má
smůlu. Neobjeví-li svou chybku okamžitě a koberec nevypáře, později už nemá šanci ji opravit.
Klasické gobelíny jsou v okrajích hladké, autorka svým
dílům ale většinou ponechává třásně z osnovy, protože
v nich spatřuje přirozený rám. „Takovému koberci to na zdi
lépe sluší,“ říká.
ZATEPLETE TAPISERIÍ
Odborníci by vám potvrdili, že tapiserie je významným izolačním prvkem. Když před ni umístíte sedací soupravu, chlad
zdi, typický hlavně pro panelové domy, nepocítíte. Gobelín
dokonale skryje dveře, které se v bytě nepoužívají. Spolehlivě izoluje i zvukově. Každý, kdo má nad sebou sousedy,
kteří si pořídili plovoucí podlahy,
nebo dokonce dlažbu, si jistě
rád připomene módu koberců,
které tlumily zvuk. Pokládat gobelíny na zem si mohli dovolit
leda tak králové. Třeba Král Ludvík XIV. pochopil, že koberce,
o jejichž vznik se zasloužil v 16.
století podnikavý malíř Jules Gobelin, jsou národním pokladem
a koberce v důsledku jeho dekretu sloužily výhradně jako královské dary. Do jejich novodobé
slávy se zapsali také čeští tvůrci
Antonín Kybal a Marie Teinitze- Závěrečná školní práce,
gobelín s názvem Baobab
rová.
BYT ZMĚNÍ TEXTIL
Volba textilních výrobků do bytu ale není jen otázkou peněz
nebo módních trendů. Víc než o finance a diktát módy jde
o filozofii, vnímání kultury bydlení a přístup k tradici. „V Čechách je zvykem otrocky podléhat módním trendům a to,
co do nich momentálně nepasuje, bez milosti vyhodit. Bohužel takových postupů při vybavování interiéru jsme
svědky i v některých televizních pořadech. A to se mi nelíbí,“
říká paní Ludmila a připomíná zahraniční magazíny o bydlení, které ukazují osvícené obyvatele a jejich objevitelské
putování za poklady v bazarech a antikách. Pak se pyšní jejich renovacemi. „Rozumní lidé užívají vybavení, dokud
slouží, ctí věci, kterých s dotýkali jejich předci, a osvojují si
umění kombinovat staré s novým,“ pootevírá paní Ludmila
druhou kapitolu své profese – interiérové poradenství.
Gobelín dokáže byt zateplit nejen pocitově, ale na zdech působí
jako izolace proti chladu a výrazně tlumí zvuk. Rozumí si
i s technickým zařízením.
„Než začnu udílet rady, co změnit, chci zákazníky poznat.
Ptám se jich, jak žijí, zda jsou založeni spíš romanticky nebo
mají sportovního ducha a podle toho se pak snažím interiér
uspořádat. Obvykle vycházím ze stávajícího zařízení, které
jen účelněji přestavím. Propojování různých stylů a dob není
na závadu, naopak svědčí o estetickém vnímání,“ říká výtvarnice a přiznává, že lidem často chybějí finance, a přesto
touží svůj interiér pozměnit. Pak jsou právě textilní doplňky
neocenitelnými pomocníky. „A důvody, že textil drží prach,
jsou jen pověry. Povlaky, záclony a závěsy snadno vyperete.
Jedna zákaznice se mi přiznala, že dala do pračky i malý gobelín,“ pousměje se naše hostitelka. „To ale nikomu nedoporučuji. Dnes jsou výkonné vysavače, které zbaví tapiserie
prachu a během let ji můžeme vysprchovat ve vaně nebo
osvěžit zahradní hadicí.“
Ludmila Kolková si neumí svůj život představit bez vláken
vlny. Vkládá do nich své radosti i strasti, lásku k přírodě
a k architektuře, ovlivňují ji každodenní události a jejich témata pak rozehrává mezi rámy.
Foto: Richard Dvořák,
www.fotografovani.net
35
32_36_DB 4_2011 28.7.11 14:21 Stránka 36
4/2011
Družstevní bydlení a správa domů
Ročník VIII
Vydává:
Vydavatelství odborných časopisů, s. r. o.
Vedoucí redaktork:
Vít Špaňhel
e-mail: [email protected]
Redakční rada:
Ing. Vít Vaníček
a mediální komise SČMBD
Inzerenti
v tomto čísle:
Inzerci přijímají:
Drahuše Pekárková, tel.: 736 611 703
e-mail: [email protected]
ALUMISTR,
Josef Adam, tel.: 731 513 806
e-mail: [email protected]
BALKON SYSTEM,
Hana Kulhavá, tel.: 736 611 702
e-mail: [email protected]
ISSN 1804-2902
MK ČR E 18870
ze dne 19. 3. 2009
Adresa redakce:
Družstevní bydlení a správa domů
Podolská 50
140 00 Praha 4
Tel./fax: 241 402 502
DANFOSS, ENBRA,
ISTA, KASTEN,
Grafická příprava, zlom:
Artedit, spol. s r. o.
Tisk:
tiskárna Grafotechna print, s.r.o.
BALKONOVÉ SÍTĚ, ČSOB,
OCELOVÉ KONSTRUKCE,
Rozšiřování časopisu
prostřednictvím SČMBD
a Vydavatelstvím odborných časopisů.
Za eventuální věcné a gramatické
nepřesnosti v inzerátech redakce neručí.
PÁTÁ STAVEBNÍ, PEXTRA,
SIEMENS, SCHNEIDER,
TRIGEMA
Číslo 4 vyšlo v červenci 2011,
následující číslo vyjde v září 2011
PŘEDPLATNÉ ČASOPISU
cena zahrnuje roční předplatné (šest čísel) a poštovné.
ZA 115 Kč
Pro bytová družstva sdružená pod SČMBD a pro majitele bytů, kterým tato bytová
družstva vedou správu majetku.
Od začátku letošního roku platí nabídka na zasílání časopisu přímo na adresy
jenotlivých
samospráv.
ZA 230 Kč
Pro bytová družstva, majitele bytů a SVJ, kterým neprovádí správu jejich bytů bytová
družstva sdružená pod SČMBD.
ZA 345 Kč
Pro firmy či jednotlivce, kteří nejsou zahrnuti ve dvou předchozích skupinách.
Předplatné uhradíte ve všech uvedených případech námi vystavenou fakturou.
OBJEDNACÍ LÍSTEK
firma
jméno a příjmení
ulice
město, PSČ
tel./fax
IČO
Datum a podpis
115 Kč
DIČ
230 Kč
345 Kč
Vyplněnou objednávku pošlete na adresu: Vydavatelství odborných časopisů, Podolská 50, 140 00 Praha 4
DB_titul 29.7.11 9:06 Stránka 3
Již 17 let vás provázíme
labyrintem polygrafie
ARTEDIT, spol. s r. o.,
Vladislavova 16, Praha 1
e-mail: [email protected]
www.artedit.cz
grafická úprava knih a časopisů
• reprodukční práce • scanování • tisk
Poslední svazek z edice Chráněná území ČR – Jeskyně
864 Kč
si můžete objednat za
na tel.: 222 322 482
nebo e-mailem [email protected]
Doprava poštou na dobírku
nebo k vyzvednutí
na adrese:
Artedit, spol. s r. o.,
Vladislavova 16,
Praha 1
608 stran,
barevné fotografie,
letecké snímky, mapky
%a
0
1slev
ní
ej
rod
p
né y
ž
ě
zb
cen
DB_titul 29.7.11 9:07 Stránka 4
info-CD
ZDARMA
objednávejte
na www.alumistr.cz
ŠVÉDSKÁ TRADICE
ČESKÁ TECHNOLOGIE
Hliníková konstrukce zábradlí
PROSTOR PRO ŽIVOT
www.alumistr.cz
je kvalitní přípravou pro dodatečné zasklení
balkonu, lodžie, pololodžie pro zasklívací systémy
®
•rámový AluPlus
®
•bezrámový AluVista
Výsledek je estetický, funkční
a především dlouhodobý.
• zábradlí je sestavené ze základních hliníkových prvků
(rámy, příčky a madlo)
• stavebnicový systém nabízí řadu technických řešení,
které lze vzájemně kombinovat a propojovat
•
•
•
•
•
•
•
balkón s možností
změny na lodžii...
vysoká kvalita, elegantní design
statické posudky
montážní materiál nerez třídy A2
povrchová úprava profilů komaxit, prášková vypalovací barva
dlouhodobá bezúdržbová životnost
certifikáty výrobků - nedílná součást dodávky díla
garance veškerých bezpečnostních a požárních norem
... kdykoli s variantou
AluVista
... ihned s variantou
ALuPlus
zelená infolinka 800 100 907
ALUMISTR s.r.o
U Výzkumu 603, 664 82 Hrušovany u Brna
tel.: +420 574 237 286, fax: 1420 547 237 230
e-mail: [email protected]