nase mesto-listopad - Centrum pro rodinu Vysočina

Transkript

nase mesto-listopad - Centrum pro rodinu Vysočina
WWW.TREST.CZ LISTOPAD 2011 ROČNÍK 40 12,- KČ
Bude odhalena socha
pana Tau
V prostoru autobusového nádraží v Třešti bude odhalena
socha Pana Tau. Stane se tak
poblíž místa, kde se – v tehdejší staré lékárně – narodil jeho
filmový a seriálový představitel
Otto Šimánek. Otto Šimánek
ztvárnil za svůj život řadu divadelních i filmových rolí, neodmyslitelně bude však v paměti diváků zapsán jako němý
pán v obleku s buřinkou. Obyvatelům a návštěvníkům Třeště
bude Otto Šimánka připomínat
nejen dřevěná socha, jejímž autorem je řezbář Daniel Stejskal,
ale možná také lavička ve tvaru
buřinky…(více na str. 12)
o konce roku vznikne
D
metropolitní optická síť
V říjnu byl vybrán provozovatel optické sítě v Třešti. Třešťská
optická síť je napojena na Rowanet – tedy páteřní optickou datovou síť kraje Vysočina. Jak říká v rozhovoru na toto téma starosta
Vladislav Hynk, výběr provozovatele je dalším krokem ke stavu,
který umožní institucím ve městě i občanům přístup ke službám,
jenž jsou rychlým připojením podmíněny.
Mateřský
klub v Třešti
slaví první
rok své
existence
Je tomu již rok, co v Třešti
funguje Mateřský klub coby pobočka Centra pro rodinu a sociální péči Vysočina v Jihlavě.
Jeho hlavní myšlenkou je vytvořit pro maminky na mateřské dovolené bezpečné prostředí, kam mohou přijít se svými
dětmi a v různých programech
s nimi příjemně a zajímavě strávit čas. (str. 20)
Ve městě byly umístěny ukazatele
k turistickým cílům
V polovině října byly v našem
městě umístěny čtyři informační směrníky pro snadnější orientaci návštěvníků města. Tzv.
Turistický informační orientační systém (TIOS) doplňuje stávající orientační systémy města. Ukazatele byly postaveny
v rámci projektu Rozvoj propagačních a marketingových aktivit a z 85% byly financovány
z evropské dotace. (str. 25)
Důvod
úspěch
četnických
humoresek:
uvěřitelný
příběh
Není příliš „porevolučních“ seriálů, které by svou oblibou dosáhly popularity Četnických humoresek. Osudy četníků z brněnské četnické pátrací stanice byly zpracovány ve třech seriálových
řadách (1997, 2000 a 2007) a reprízu té poslední můžeme na programu České televize sledovat i v těchto týdnech. Dva herečtí četníci, Zdeněk Junák a František Švihlík, přijeli 12. října do Třeště,
aby ve večerním pořadu v kulturním domě zavzpomínali vesele
i vážně na natáčení seriálu a na své kolegy. (str. 19)
JEDNO JEDNOrožné
rožnění
Zatím bylo JEDNO. JEDNOho dne se dost lidí sešlo a bylo to,
zdá se mi pohodové, příjemné. JEDNOu nás u JEDNOho piva a
JEDNÉ kofoly napadlo založit zase nějakou třešťskou, dost ztřeštěnou tradici. Tradici, kdy se dějí věci, nejen JEDNA. Myslím, že
se stalo. Stalo se to zatím jen JEDNOu, ale mám pocit že u JEDNOho dne nezůstane. JEDNOduché to nebylo, ale světaborné
také ne. Jen JEDEN nápad to byl, jeho občas neJEDNOduché vysvětlování, cože by to mělo být, jak si to představujeme a každý JEDEN, kdo chce přijít, cože zažije a co má dělat, donést atd. atd. Ale
jo, JEDNOu se to zdařilo. Aby nezůstalo u JEDNOho dne, ale aby
tradice založena byla, o to šlo. Není totiž myslíme si JEDNO, jestli se tu lidem žije, či nežije příjemně. Aby neJEDNOu dobře bylo,
o to jde. V průvodu pak s JEDNOu velkou kapelou, co JEDNOu
– docela dávno tomu, založena byla v Třešti, tak v tom průvodu lidiček šla víc než JEDNA tisícovka, to neJEDNOmu udělá radost.
Šlo se k další JEDNÉ tradici. Tak zase JEDNOU někdy. Budu se těšit a nebudu JEDEN.
Pp
2
TŘĚŠŤ A MY
Virtuální univerzita třetího věku /VU3V/
Ve čtvrtek 6. října
2011 proběhla
v Městské knihovně
Třešť za přítomnosti
místostarostky
města Třeště
Ing. Evy Požárové
a vedoucí odboru
kultury Michaely
Marešové první
z přednášek zimního
semestru Virtuální
univerzity třetího
věku, navazující
na předchozí letní
semestr.
nění společného testu, kde dosáhli plného počtu bodů.
Etika bude společným tématem všech přednášek. Dalších
pět společných setkání bude
vždy jednou za čtrnáct dnů.
A jaká bude náplň jednotlivých
přednášek?
• Tři velikáni úsvitu - Sókratés,
Platón, Aristotelés
• Je naše svědomí věštírna?
• Cnost je trvalý dobrý zvyk.
• Člověk je bytost hledající
smysl života.
• Etická výchova pro naše děti.
Přejeme všem, kteří VU3V
navštěvují, aby se jim ve studiu
dařilo, měli radost ze získání
nových poznatků a společných
Přihlásilo se čtrnáct seniorů,
setkání.
kteří si opravdu s velkým zájmem vyslechli přednášku "EtiMK Třešť
ka je slovo, slušnost je čin", poslechli. To se odrazilo i na vypl-
INZERCE
AUTO-PNEU CENTRUM
DŮVĚŘUJTE PROFESIONÁLŮM
Provozní doba:
Po - Pá 7.30 - 17.00
So 8.00 - 12.00
Třešť tel.: 567 214 612 mobil: 777 708 587
ÍTE
UP
KO
KY
Í
ĚJŠ
IS
AD
VN
JLE
NE
a.s.
EU
PN
Provozní doba:
Po - Pá 7.30 - 17.30
So 8.00 - 12.00
ÍTE
UP
KO
KY
EU
PN
JŠÍ
Ě
VN
JLE
(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud
1. se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
2. lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní
komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,
lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N2) k jízdě v provozu na pozemních
komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik a to u motorových
vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech
a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na
všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly.
Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových
drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné
hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.
(2) Ustanovení odstavce 1
se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí.
Jihlava tel.: 567 230 522 mobil: 721 222 689
NE
E
ZD
POZOR !!! Změny v zákoně - O silniční dopravě k 1. 8. 2011
IS
AD
ZIMNÍ PNEU JSOU POVINNÉ
NÁMI VYBRANÉ DOPORUČENÉ NOVINKY ZIMNÍCH PNEU 2011/12
E
ZD
WR A3
WR D3
SP Winter Sport 4D
Ultra Grip 8
W 310
Snowcontrol 3
Jste připraveni
Nenechávejte Váš nákup
Tak jako loni tak i letos bude
na zimu, my ano. zimních pneu na poslední chvíli. pneumatik nedostatek.
SLOVO STAROSTY
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí
čtenáři Našeho města!
Listopad bude pro nás ve vedení radnice měsícem, který se
bude od těch ostatních odlišovat. Poprvé za dlouhou dobu
se pokusíme připravit rozpočet města na příští rok již takto
„brzo“ (v minulých letech se přípravy na rozpočtech začínaly až
v lednu). Bohužel, nacházíme se
zrovna v období, kdy ještě nevíme předpokládané příjmy ze
státního rozpočtu, díky kterým
bychom si měli sestavit příjmovou stránku rozpočtu městského. Tyto příjmy v budoucnu
ovlivní připravované reformy
(a to ať již daňové, důchodové,
sociální či jiné), které si pro občany naší republiky vláda připravila, a uvidíme, v jakém tvaru nakonec budou schváleny
v parlamentu. Co je ale již nyní
zřejmé – daňové příjmy nebudou vyšší, spíše jsme nabádáni
k opatrnosti v jejich stanovení.
Tyto daňové příjmy nedosahují výše příjmů z roku 2008, který byl posledním rokem v řadě,
kdy se rozpočty měst a obcí pravidelně navyšovaly (i obce totiž
citelně zasáhly důsledky hospodářské a finanční krize). Jsme
proto nuceni neustále provádět
opatření k potlačení tohoto nepříjemného stavu. Znamená to
šetřit, kde to jen jde.
3
Ale možná se blýská na lepší časy! V současné době začíná parlament projednávat návrh nového zákona o rozpočtovém určení daní (i když se může
zdát, že nikoli, týká se každého
z nás). Možná jste zaznamenali jak pozitivní, tak negativní
názory (ty negativní jsou především z úst představitelů Prahy, Brna, Ostravy a Plzně, kterým se na daňové příjmy citelně sahá). Pokud bude zákon
schválen, měl by začít platit od
začátku roku 2013. Tento zákon
konečně „narovná“ přerozdělování sdílených daní. Doposud
totiž malá města a obce „žily“
s nesrovnatelně nižším objemem finančních prostředků,
které každá obec a město v České republice získává z daní. Při
současném systému přerozdělování daní získáváme do naší
městské pokladny na každého obyvatele cca 7.100,- Kč,
po novele by to mohlo být až
9.400,- Kč. Z toho si sami můžete udělat obrázek, že se jedná
o nezanedbatelné finanční prostředky (v našem případě navýšení cca 13 mil. Kč). Sami si dokážete představit, co by se za
tyto finanční prostředky mohlo realizovat – ale pozor, vláda
chystá přenesení dalších (v této
chvíli blíže nespecifikovaných)
finančních plnění právě z těchto nově získaných peněz…
Když jsem se zmínil o roce
příštím, nesmím zapomenout
na ten letošní. Ano, právě nyní
dokončujeme nejvýznamnější
investici tohoto roku, která byla
započata v květnu a bude dokončena do 7. listopadu položením nového asfaltového povrchu v ul. Jungmannova. Stavbou nových částí veřejné splaš-
kové kanalizace o délce více
jak 1 km se zvýší stávající kapacita městské kanalizace. Dojde k odvedení vod z pěti menších rybníků (dva rybníky jsou
v areálu zemědělského družstva v Čenkovské ulici a tři rybníky v blízkosti ulice Vrchlického) přímo do Třešťského potoka. Do dešťové kanalizace, která bude napojena také přímo
do potoka, budou svedeny dešťové vody z ulice Květná, částečně z ulic Jungmannova a Šeříková. Během listopadu bude
realizováno odvedení přívalových vod, koncentrujících se
pravidelně v ulici Čenkovská,
přes soukromý pozemek. Stavba, kterou nebude příliš vidět,
bude mít o to větší ekonomický
přínos pro naše město.
V prvních listopadových
dnech se dočká nového asfaltového povrchu také část ulice Roštýnská a ulice Javořická,
kde jsou před dokončením poslední dva rodinné domy.
Také bych vás chtěl informovat o stavu věcí, souvisejících
s obnovou okolí Schumpeterova křížku v ulici Nádražní. Při
místním šetření koncem loňského roku, kterého se kromě
zástupců města účastnili i zástupci Národního památkového ústavu v Telči a Magistrátu
města Jihlavy, nebyly stanoveny žádné omezující limity pro
následující obnovu. Rada města z následných projektantem
vypracovaných variant vybrala alternativu ve tvaru „spirály“ bez oplocení. Bohužel, v oficiálních rozhodnutích zástupci
citovaných úřadů změnily názor a požadují jiné řešení. Proto musíme kvůli nejednotnosti
názorů především telčských památkářů realizaci této akce odsunout až na příští rok.
Ještě bych rád uvedl několik
informací k zateplení kulturního domu. V současné době dochází k „pozastavení“ projektu,
protože došlo k zásadním úpravám, které je nutné nejdříve odsouhlasit s poskytovatelem dotace – státním fondem životního prostředí. Jedná se především o ponechání kamenného
soklu, který měl být dle původního projektu překryt polystyrenem. I na základě mnohých
vašich připomínek jsem inicioval tuto úpravu, která bude citlivá k práci těch, kteří kulturní
dům před více jak padesáti lety
postavili. Také budou oproti
projektu, který vše řešil správně technicky, obnoveny zdobné
prvky na fasádě, kterými se kulturní dům odlišoval od okolních domů. Věřím, že toto zdržení pochopíte a s výsledkem
obnovy budete spokojeni.
Nastávající „dušičkové“ období je náročnější i na údržbu. Chtěl bych poděkovat všem
vám, kteří nám pomáháte uklízet spadané listí, zametat cesty či chodníky před svými
domy, nebo při hlášení poruch
na obecním majetku. Tímto
vším a mnoha jinými činnostmi zkvalitňujete služby a život
v našem městě.
Vladislav Hynk
starosta města
NAŠE MĚSTO Uzávěrka příštího čísla je 17. listopadu 2011. Zpravodaj Naše město vydává Město Třešť, Revoluční 20, 589 01 Třešť, IČ: 00286753, schváleno MK ČR E 17441. Redakční
rada: Vl. Hynk, E. Požárová, M. Marešová, P. Uhlířová, M. Venkrbcová. Adresa redakce: Turistické informační centrum Třešť, Rooseweltova 462/6, 589 01 Třešť, tel.: 567 234 567, e-mail:
[email protected]. Stanovisko redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem zveřejněných příspěvků. Za obsahovou správnost a původnost příspěvků redakce nezodpovídá. Redakce
neodpovídá za obsah placené inzerce. Předplatné a distribuci zajišťuje MěÚ Třešť. Tisk K&M Press, náklad 1000 ks. U příspěvků, které budou dodány po uzávěrce, nezaručujeme jejich
otištění, a to ani v případě předplacené inzerce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na www.trest.cz.
www.trest.cz
4
CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ/ ZPRÁVY Z RADNICE
Oznámení
o vyhlášení výběrového řízení na pozici
vedoucí ekonomického odboru MěÚ Třešť
Slovo hejtmana
Všichni si pamatujeme obtížnou situaci ve zdravotnictví na
začátku letošního roku. Lékaři
hrozili hromadným odchodem
do zahraničí, nemocnicím chyběly peníze. Říká se – všechno
zlé k něčemu dobré. K opatrnému optimismu mě vede skutečnost, že naše krajské nemocnice
našly cesty k úsporám a výsledky jejich hospodaření zatím vypadají lépe než v minulých letech. Pro srovnání - v polovině
roku 2009 vykazovalo hospodaření našich zdravotnických
zařízení včetně nemocnic ztrátu téměř 27 milionů korun, loni
ve stejný čas se propadlo jejich
hospodaření až na téměř 80 milionů korun. Letošní souhrnné
hospodaření je po dlouhé době
v kladných číslech a vykazuje
zisk ve výši více než tři miliony korun.
Dobré výsledky hospodaření
jsou způsobeny i úsporou související se společnými nákupy
léčiv, materiálů a energií, které organizuje i náš odbor zdravotnictví. Vzhledem k tomu,
že má vývoj hospodaření nemocnic podle našich sledování
pravidelnou tendenci se s koncem roku vylepšovat, nebojím
se vážných hospodářských propadů. Naše nemocnice jsou řízeny velice odpovědně a jejich
rozpočty jsou nastaveny reálně. Na druhé straně je jasné, že
rok 2012 nebude lehký. Stále je
třeba počítat s tím, že lékaři budou chtít zvýšit platy, zatíží nás
změna sazby DPH a nevyhneme se řešení havarijních stavů.
Přitom ještě není jasný tok peněz z centra, stále čekáme marně například na znění úhradové vyhlášky.
Hledáme také nové cesty ke
zjednodušení organizace zdravotnictví, k jeho zefektivnění i ve prospěch pacientů. Jednou z nich je elektronické objednávání do specializovaných
ordinací v našich krajských nemocnicích, systém nazvaný
„e@mbulance“. Toto objednávání pacientů prostřednictvím
internetu ke konkrétním lékařům do 33 odborných ambulancí již funguje v Nemocnici Jihlava. Tam je registrováno už 840 klientů, v současnosti spouštíme stejnou službu
v Pelhřimově. Příští rok bude
služba nabídnuta i v Nemocnici Havlíčkův Brod, Nové Město
na Moravě a v Třebíči. Myslíme
přitom i na seniory nebo obecně občany, kteří nemají možnost připojení do počítačové
sítě. Pro ty bude v systému fungovat telefonické centrum, kde
na základě telefonické objednávky zapracují potřebné údaje do systému objednávání pracovníci nemocnice.
E@mbulance je pouze jedním
z opatření vedoucích k elektronizaci zdravotnictví v našem
regionu. V současné době je totiž paradoxem, že na jedné straně máme v nemocnicích složité moderní přístroje za milióny korun, na straně druhé pořád se ještě na mnoha místech
ťuká do psacího stroje a zakládají stohy papírů. Přitom elektronické propojení údajů o pacientech šetří náklady, zjednodušuje a opět zrychluje a zefektivňuje práci zdravotníků.
Mnozí konzervativci se ale nechtějí vzdát pohodlí zavedených návyků. Přestože jsme se
nedočkali v této oblasti zásadní aktivity ze strany státu nebo
zdravotních pojišťoven, pokračujeme v práci na využití možností informačních technologií sami. Pokud se chceme někam posunout a být špičkou,
respektive těmi, kteří se stávají původci příkladů dobré praxe, musíme sáhnout do vlastního rozpočtu. Zatím se to vyplácí a tak se nám úspěšně daří
testovat i vlastní celoregionální
systém pro výměnu zdravotnické dokumentace. Naším cílem
je v dohledné době provozovat
tzv. bezpapírové nemocnice.
Složitý léta zakonzervovaný systém zdravotnictví nebude lehké proměnit v pružnou
fungující organizaci využívající moderní techniku a nedovolující zneužívání nepřehledného financování dosavadního
zdravotnictví. Otázkou pak je
funkčnost nových zákonů a postoj státu k regionálnímu zdravotnictví, který zatím není vůbec vstřícný. Přesto chceme
všechny ty nové postupy prosazovat a věřím, že se nám podaří prolomit pohodlnost některých zdravotníků i částečnou
nedůvěru občanů. Opravdu jde
o prospěch nás všech.
Jiří Běhounek
hejtman Vysočiny
Tajemník MěÚ Třešť v souladu s ustanoveními zákona
č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) vyhlašuje v souladu s § 7 zákona výběrové řízení.
Název územního samosprávného celku: Město Třešť
Druh práce:
vedoucí ekonomického odboru MěÚ Třešť
Doba výkonu práce:doba neurčitá
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• zájemce musí splňovat předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka uvedené v § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků v platném znění, požadované vzdělání:
• vysokoškolské s ekonomickým zaměřením,
• znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
• znalost základních ekonomických zákonů, souvisejících
s činností města,
• uživatelská znalost PC (balík Office Professional - Word, Excel, Outlook, Internet Explorer),
• znalost ekonomických programů od firmy GORDIC výhodou,
• řidičský průkaz skupiny „B“,
• vysoké pracovní nasazení, samostatnost, pečlivost a spolehlivost, schopnost týmové práce,
• dobré organizační a komunikační schopnosti,
• samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, iniciativnost
a tvůrčí přístup,
• schopnost systémové práce a schopnost řešení problémů,
• časová přizpůsobivost k práci v odpoledních a večerních hodinách.
Platová třída: 11 (dle platných právních předpisů)
Lhůta pro podání přihlášky: 21. 11. 2011
Místo a způsob pro podání přihlášky:
doručením na podatelnu MěÚ Třešť
nejpozději 21. 11. 2011do 12,00 hodin
Adresa pro zaslání přihlášky:
Městský úřad Třešť
Revoluční 20
589 14 Třešť
Bližší informace: tajemník MěÚ Třešť
tel. 567 584 927(920)
nebo na [email protected]
Přihláška musí obsahovat:
• jméno, příjmení a titul zájemce,
• datum a místo narození zájemce,
• státní příslušnost,
• místo trvalého pobytu zájemce (adresa, příp. tel. a e-mail),
• číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce,
• přiložené doklady dle § 6 odst. 4 zákona.
Požadované doklady k přihlášce (§ 6 odst. 4 zákona):
• strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o předcházejících zaměstnáních, odborných znalostech, absolvovaných školeních, kurzech a jiném zvyšování kvalifikace a odbornosti,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení dle zákona
č. 451/1991 Sb. v platném znění,
• ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání.
V Třešti 24. 10. 2011
Stanislav Bartušek, tajemník MěÚ Třešť
ZPRÁVY Z RADNICE/ ZPRÁVY ZE SENÁTU
5
za provoz systému shromažpostižených v ČR, o. s., místďování, sběru, přepravy, tříní organizaci Třešť za účelem
dění, využívání a odstraňouspořádání Výroční členské
2
vání komunálních odpadů,
schůze dne 28. 3. 2012,
ře
339 m
a
par.
č.
3933,
trRada města Třešť
valý travní porost, o výměře • výsledky výběrového říze- • záměr směny pozemků par.
– 20. zasedání
ní veřejné zakázky malého
č. 1232 (ostatní plocha3369 m2, za účelem výstavby
rozsahu s názvem „Dodávostatní komunikace, výměpro bydlení
dne 5. 10. 2011
ka a instalace optických vlára 372 m2), par. č. 1244 (orná
• záměr pronájmu pozempůda, výměra 180 m2) a poken pro optickou síť na úzeků par. č. 105/1, trvalý travschválila
2
zemků ve zjednodušené evimí
města
Třešť;
Využití
chrání porost, o výměře 3726 m
• záměr pronájmu části poniček
v majetku
Města
Třešť“,
denci par. č. PK 2542/12
a par. č.105/2, ostatní plochazemku par. č. 2452/1, ostatní
zadávanou dle zákona č.
(o výměře 7 m2) a par. č. PK
jiná plocha, o výměře 992 m2,
plocha-ostatní komunikace,
137/2006 Sb. o veřejných za3324 (o výměře 64 m2) v k.ú.
• záměr pronájmu bytu č. 204
o výměře cca 155 m2, v k.ú.
Jezdovice,
kázkách,
ve
znění
pozdějších
v Domě s pečovatelskou služTřešť, jako zahradu,
• směnu bytu č. 3, o velikospředpisů,
bou – Palackého 1352/39
• novou členku redakční rady
ti 1+1, Třešť, nájemce Pavv Třešti (penzion) o veliměsíčníku Naše město slečlů František, za neobsazekosti 1+1, celková výměra odvolala
nu Ing. Martinu Venkrbconý byt č.1, o velikosti 1+1,
26,20 m2, příjem žádostí do • členku redakční rady měsíčvou, bytem Třešť, s účinnosv domě Dr. Richtra 202/29,
níku Naše město paní Ro12.00 hod. dne 31. 10. 2011,
tí od 6. 10. 2011,
Třešť z důvodu nevyhovujícímanu Šťastnou, DiS., bytem
• vyjádření ke stavbě energe• smlouvu o budoucí smlouho stavu bytu č. 3/178,
Pavlov,
ke
dni
5.
10.
2011,
tického díla a závazný souvě o zřízení práva odpoví• záměr prodeje části pozemku
hlas na stavbu „Kabelové vedajícího věcnému břemepar. č. 2882, ostatní plocha
dení VN, trafostanice a ka- uložila
nu s firmou E.ON Distribuostatní komunikace, o výměbelové rozvody NN v chato- • technickému odboru podat
ce, a.s, České Budějovice, č.
ře 8 m2, v k.ú. Třešť,
žádost o odstranění stromů
vé oblasti Zadní Pouště, k.ú.
4311165/1, na stavbu „Třešť,
dle předložené přílohy v ter- • smlouvu o budoucí smlouTřešť, k.ú. Beranovec“,
Severová, kab. smyčka NN“,
vě o zřízení věcného břememínu do 31. 10. 2011.
• zvýšení poplatku za pro• smlouvu o budoucí smlouvě
ne s paní Ing. Irenou Andrvoz systému shromažďování,
o zřízení věcného břemene
lovou, bytem Telč na stavbu
sběru, přepravy, třídění, vyu- Rada města Třešť
s Krajem Vysočina, Jihlava,
„Rozvod plynu v objektu Režívání a odstraňování komuč. OM 911/2011, na stavbu
–
21.
zasedání
dne
voluční 1206/6, 589 01 Třešť,
nálních odpadů o 100% zá„Třešť, rozvod trubek HDPE
na parc. č. 70/10, k.ú. Třešť,
kladní sazby poplatku pro 19. 10. 2011
pro optickou síť, propojení
• směnu bytu č. 4, o velikosti
občany, kteří do 31. 10. 2011
jednotlivých úseků“,
1+1, Třešť, nájemce Obrdlík
neuhradí poplatek podle schválila
• záměr
prodeje
pozemJiří, za neobsazený byt č. 4,
článku 7 odstavce 1 vyhlášky • propůjčení prostor Kulturníků par. č. 3934, ostatní ploo velikosti 1+0, v domě Dr.
č. 1/2011 o místním poplatku
ho domu Třešť Svazu tělesně
cha-neplodná půda, o výměRichtra 202/29, Třešť z důvo-
Radniční okénko
du nevyhovujícího stavu vytápění bytu č. 4/201,
• za zhotovitele veřejné zakázky „Třešť – ul. Javořická, Roštýnská“ firmu Pražské silniční a vodohospodářské stavby,
a.s., provozní jednotka Jihlava,
• rozpočtové opatření
č. 7/2011,
• použití finančních prostředků ve výši 250 000,- Kč
z FRIM Základní školy Třešť
na stavební úpravy v budově Základní školy v ulici Barvířská,
uložila
• technickému odboru podat
žádost o odstranění stromů
dle předložené přílohy v termínu do 31. 10. 2011,
vzala na vědomí
• žádost o povolení provozování trhů v Třešti,
• omezený provoz MŠ Třešť
v Luční ulici a přerušení provozu MŠ Třešť na odloučeném pracovišti v ul. Barvířská č. 30 ve dnech 26.
a 27. 10. 2011,
• přerušení provozu školní
družiny Základní školy Třešť
ve dnech podzimních prázdnin 26. a 27. října 2011.
Zprávy ze Senátu:
Brambory za dvě koruny!?
V první polovině října jsem
v krátké době po sobě byl konfrontován hned se čtyřmi zajímavými událostmi. Protože mi
zážitky a dojmy spojené s těmito událostmi a jejich propojením připadají pro naši dobu
docela typické, dovolím si tyto
události nejdříve vyjmenovat,
a potom i krátce okomentovat.
Jednalo se tedy o tyto události:
1.Prodej jednoho kilogramu
brambor v obchodě v Telči
za jednu korunu a devadesát
haléřů.
2.Účast na besedě v Praze na
téma: „Hrozí eurozóně zánik?“
3.Projednávání bodu č. 27 na
zasedání v Senátu s názvem
„Nový víceletý finanční rámec na období 2014 až 2020“.
4.Účast na Bramborářských
dnech v Havlíčkově Brodě.
www.trest.cz
Byla neděle dopoledne a já
jsem byl vyslán na rychlý nákup několika drobností za účelem navýšení kvality nedělního oběda. Hned, jak jsem dorazil do obchodu, jsem začal
na papírku sepsané zboží ukládat do košíku. Přestože obvykle nejsem příliš pozorný, ceduli
oznamující, že 1 kg brambor se
dnes prodává za 1,90 Kč, jsem
nemohl přehlédnout.
Jsem zvyklý na ledacos, ale
sdělení, že se v době, kdy vyspělá Evropa řeší snad svoji největší poválečnou dluhovou krizi, se kilogram brambor prodává za méně než dvě koruny, mě
skutečně překvapilo. Moc zemědělství nerozumím, ale zdá
se mi čím dál více, že s tou evropskou zemědělskou politikou asi nebude něco v pořádku.
Nebo se možná jednalo o reklamní trik nebo tady navzdory všem dotacím a subvencím
zafungoval nemilosrdný trh?
Nebo je to všechno ještě nějak jinak a člověk to pouze není
schopen pochopit? Stejně se mi
to ale celé nějak nezdá.
Abych se alespoň trochu poučil, vydal jsem se v Praze na setkání těch, co by ekonomice EU
opravdu měli rozumět. Diskusní setkání s názvem „Hrozí eurozóně zánik?“ bylo hvězdně
navštíveno. Na dané téma diskutovali národní koordinátor
pro zavedení eura v ČR Oldřich
Dědek a člen bankovní rady
ČNB Lubomír Lízal. Debaty
se zúčastnili také člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Zbyněk Frolík, analytik Raiffeisenbank, a.s. Aleš
Michl, odborný asistent Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSV Masarykovy univerzity Zdeněk Sychra a komentátor a novinář Jan
Macháček. Zajímá Vás výsledek
debaty? Velmi lapidárně shrnuto se všichni shodli na tom, že
sice neví, co bude a co se přesně v EU stane, ale že takto to již
dál nejde. Tak uvidíme, zda eurozónu některý ze států opustí,
nebo se dočkáme jiných scénářů nebo se třeba zase ještě nějakou dobu nestane vůbec nic
a celkové zadlužení států EU se
bude nadále prohlubovat.
Přiznávám, že i ve světle předchozích zpráv jsem zvědav na
další vývoj návrhu Víceletého
finančního rámce EU na dalších sedm let (2014-2020), který jsme projednávali v Senátu. Asi je dobré vědět, že ročně bude Česká republika na realizaci tohoto finančního rámce
přispívat do pokladny EU cca
v průměru 40 miliardami korun. Je otázka, zda by současné
zadlužení zejména některých
zemí EU nemělo vést k zásadním změnám celého konceptu.
Začal jsem bramborami a také
s nimi skončím. Na tradičních
Bramborářských dnech v Hav-
líčkově Brodě znovu od našich zemědělců zaznělo, že pokud se jim nevyplatí pěstovat
některé plodiny, tak je zkrátka
pěstovat nebudou a raději svá
pole zatravní a budou brát dotace. Jak jsem již napsal, zemědělství detailně nerozumím, ale
pokud nějakým bohatstvím na
Vysočině i v celé ČR disponujeme, tak je to ochotou dnes již
nemnoha lidí – zemědělců, kteří bez ohledu na soboty, neděle
a svátky zajišťují pořád slušnou
potravinovou soběstačnost ČR.
Přijít o tyto lidi a jejich ochotu
tvrdě v zemědělství pracovat by
byla velká chyba.
Miloš Vystrčil
senátor
6
TŘEŠŤ A MY/ KULTURA
Obvodní oddělení Policie České
republiky Třešť informuje
Společenská kronika
září 2011
Mezi prošetřované případy v měsíci září 2011 Krádež věcí v bytě
V Třešti došlo k vloupání do
patřily například tyto
bytu v panelovém domě, kdy
trestné činy:
pachatel byt prohledal a odcizil
zde finanční hotovost. PachateVloupání do domů ve
le této krádeže se podařilo poStonařově
licistům vypátrat. Nyní ho čeká
V měsíci září došlo ve Sto- trestní stíhání.
nařově ke čtyřem případům
Za Obvodní oddělení PČR Třešť
vloupání do rodinných domů.
npor. Bc. Radomír Budař, Dis
Pachatelé po překonání dveří nebo oken dům prohledali
a odcizili cenné věci. Škoda na
odcizených věcech ve všech do- Den věnovaný
mech činí cca 500.000,- Kč a na památce
poškození oken a dveří dalších
zesnulých
cca 80.000,- Kč.
Krádež věcí ze
zaparkovaných vozidel
V k.ú. městyse Dolní Cerekev a v k. ú. obce Dvorce a také
ve městě Třešť došlo ke krádeži
věcí ze zaparkovaných vozidel.
Majitelé si ve vozidle nechali
různé cennosti, peníze, kabelky a osobní doklady, které jim
pachatel odcizil. Stále platí, že
auto není trezor.
Krádež motorové pily
V Dlouhé Brtnici došlo
k vloupání do uzamčené garáže u rodinného domu. Pachatel
po vypáčení dveří z garáže odcizil motorovou pilu.
I na hřbitově můžete
potkat zloděje!!
Období kolem tzv. „dušiček“
tj. 2. listopadu, je již opět zde.
Na hřbitovy se začnou sjíždět
příbuzní a známí, aby uctili památku svých blízkých. Ovšem
hřbitovy a parkoviště blízko
hřbitovů začnou navštěvovat
i lidé, kteří sem přijdou úplně
za jiným účelem. Ten bude jen
jediný, a to něco získat - ukrást.
Lidé, kteří přijíždějí na hřbitov
v automobilech, by si měli uvědomit, že interiér automobilu je jako výkladní skříň. Proto veškeré mobily, fotoaparáty, kabelky, peněženky, oblečení nebo jiné cennosti nenechávejte na sedadlech, popřípadě
ani v zavazadlovém prostoru.
Auto u hřbitova zůstává bez dozoru a než se k němu vrátí majitel, mnohdy toho využije zloděj
a „nabízené“ věci si vezme. Nejen, že se vám ztratí věci z automobilu, ale dojde ještě k jeho
poškození. Řídil v době zákazu řízení
V obci Cejle byl kontrolován
řidič motorového vozidla Fiat
Punto, který řídil motorové vozidlo, přestože měl vyslovený
zákaz řízení motorových vozidel až do roku 2012. Muž se
tímto dopustil trestného činu
maření výkonu úředního rozhodnutí a za tento trestný čin
mu bylo sděleno podezření. ŘiBohužel Vaše věci nejsou
dič byl navíc pod vlivem návyv bezpečí ani tehdy, pokud si
kových látek, za což mu hrozí
je vezmete s sebou na hřbitov.
další postih.
V okamžiku, kdy svoji kabelku
nebo jinou cennost byť jen na
chvíli odložíte na okraj hrobu
a jdete zapálit například svíčku, stává se Váš majetek velmi
snadným cílem pro zloděje.
V tomto období nejsou problémem jen zvýšené počty krádeží u hřbitovů, ale i zvýšený
provoz na silnicích. Lidé budou častěji vyjíždět na hřbitovy v blízkosti svých bydlišť, ale
do našeho okresu budou přijíždět i příbuzní z jiných krajů, kteří budou chtít navštívit své blízké. Policisté v těchto
dnech zvýší dohled nad silničním provozem a také policejní
hlídky v místech, kde se nacházejí hřbitovy, budou zajišťovat
kontrolu parkovišť.
ti přijatých nominací pak vybrala městská rada tři jména.
Ta zatím nebudeme zveřejňovat, ale můžeme prozradit, že
jedna cena bude za práci v oboru umění, další z oboru zájmové aktivity a poslední bude mimořádné ocenění. Oceněným
•
•
•
•
•
Zuzana Štůsková, Třešť
Eliška Tůmová, Třešť
Matěj Navrkal, Třešť¨
Adéla Kotlárová, Třešť
Jan Němec, Třešť
Sňatek uzavřeli:
• Radek Brussmann, Polná –
Eva Vltavská, Třešť
• Lukáš Marek, Jihlava –
Petra Coufalová, Jihlava
Opustili nás:
• Ladislav Kujaník, Čenkov
• Miroslav Zedník, Třešť
Vítání dětí dne 17. 9. 2011
se zúčastnili:
• Markéta Tůmová, Čenkov
• Nikola Krušandlová, Třešť
• Matyáš Obertík, Třešť
• Adéla Bastlová, Třešť
(Údaje v této rubrice jsou zveřejněny
u uvítaných dětí na základě písemného
souhlasu rodičů, u životních jubileí na základě souhlasu občana, u sňatků na základě písemného souhlasu obou novomanželů a u zemřelých podle úmrtního
oznámení zveřejněného rodinou.)
Bc. Andrea Šnofláková
správní odbor MěÚ Třešť
Kalendář Města Třešť
2012
Všechny tyto účastníky silničního provozu proto upozorňujeme, jezděte opatrně,
zbytečně nespěchejte, na cestu
se vydávejte odpočatí. Pamatujte, že je tu již podzim a proto mohou být silnice namrzlé, či pokryté mokrým listím,
ráno jsou časté mlhy. Vám
všem přejeme šťastný návrat
do Vašich domovů.
nprap. Martin Dušek
Preventivně informační skupina
Policie ČR Jihlava
Na Koncertu rodin budou oceněny
první Hvězdy roku
Nový titul Hvězda roku je nejvyšším osobním ohodnocením
dětí a mládeže za období uplynulých 12 měsíců, které uděluje
starosta města.
Až do konce dubna letošního roku se přijímaly návrhy
na udělení ocenění. Z jedenác-
Životního jubilea 80, 85, 90
a více let se dožili:
• Lidmila Vokřínková, Třešť
• Marie Veverková, Třešť
• Marie Pospíchalová, Třešť
bude předán věcný dar na akci
Koncert rodin, který se uskuteční ve středu 23. listopadu
v sále ZUŠ Třešť. Nenechte si
tuto akci ujít a přijďte se podívat na první Hvězdy roku 2011.
MM, OKP
Město Třešť pro vás připravilo nový kalendář na rok 2012.
Jeho tématem jsou historické pohlednice Třeště. Ty nám
pro účely vydání kalendáře poskytlo Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Třešť a některé snímky jsou ze soukromých sbírek.
Formát kalendáře se oproti letošnímu nezměnil, znovu ho
bude možné jak zavěsit, tak
i postavit na stůl.
Kalendář budete moci zakoupit v informačním centru
a knihovně za cenu 90,- Kč od
poloviny listopadu.
MM, OKP
Podzimní sbírka věcí pro potřebné
nebude!
Sbírka věcí pro potřebné, kterou pořádala Farní charita
v pravidelných intervalech, se tento podzim konat nebude.
Další sbírka je plánována na jaro následujícího roku. Děkujeme za pochopení.
TŘEŠŤ A MY
7
Metropolitní optická síť vznikne do konce roku
Hynk: V budoucnu by se na síť mohl napojit například kamerový systém
V říjnu byl vybrán provozovatel optické sítě v Třešti. Třešťská
optická síť je napojena na Rowanet – tedy páteřní optickou
datovou síť kraje Vysočina. Jak
říká starosta Vladislav Hynk,
výběr provozovatele je dalším
krokem ke stavu, který umožní institucím ve městě i občanům přístup ke službám, jenž
jsou rychlým připojením podmíněny.
Pane starosto, odkdy je
optická síť budována?
Původní záměr vychází z let
2005 a 2006, kdy jsme si jako
Město nechali zpracovat projektovou dokumentaci, bylo
vydáno územní rozhodnutí… S rozšiřováním sítě se od
www.trest.cz
té doby pokračuje vždy, když vozování, ale do konce letošdochází k úpravě komunikací ního roku také zprovozní tzv.
nebo předláždění chodníků.
metropolitní síť, která propojí budovy města, tedy městský úřad, informační centVrátí se taková investice?
Bráno čistě finančně, tak ne. rum, knihovnu, základní škoAle to ani v žádném jiném srov- lu, v pozdější fázi také mateřnatelně velkém městě. Původní skou školu a dům s pečovatelzáměr byl, že bychom na reali- skou službou… Metropolitní
zaci sítě požádali o dotaci z ev- síť bude využívat pouze část karopských fondů. Síť by v tako- pacity optického vlákna. Celkovém případě provozovalo samo vě jsou z chrániček na optický
Město. To však nebylo mož- kabel pronajaté 3 pětiny prostoné – o tento typ dotací nelze žá- ru, dvě pětiny si necháme jako
dat, projekt by zakládal veřej- rezervu.
nou podporu.
Můžeme tedy čekat po
Proto byl vybrán soukromý městě nějaké výkopy?
nájemce sítě…?
Nepředpokládáme, že kvůAno, ten zajistí během začát- li stavbě sítě bude nutné někde
ku příštího roku nejen její pro- kopat do země, protože chrá-
ničky se jsou už položené. Možná se někde objeví nutnost nějakých menších prací, pokud by
se vyskytl problém se zafoukáváním optického kabelu.
Co optická síť města
přinese běžnému občanovi,
který je dnes připojen
k internetu např. přes
bezdrátovou WIFI síť?
Přinese zvýšení komfortu při
práci s internetem a možnost
dalších služeb, které mu operátor určitě nabídne. Umožní sledování programů televize, internet a pevnou linku... Nám
jako městu to dává předpoklad
využití těchto technologií v budoucnu, například při zvýšení bezpečnosti prostřednictvím
kamerového systému, který by
monitorovat dění na problematických místech města. Možný
bude také např. online přenos
ze zasedání zastupitelstva města, i zde je to ovšem otázka budoucnosti.
Vladimír Přech
8
ZPRÁVY Z RADNICE/ KULTURA
Aktuální kontakty na radnici
Pobočka
Odbor
Jméno pracovníka
920
sekretariát
Jana Kadlecová
921
*)
141
správní
Mgr. Helena Vrzalová,
Bc. Lenka Nacházelová
922
matrika
Bc. Andrea Šnofláková
923
ekonomický
Anna Morkusová,
Dana Suchá
924
ekonomický
Ing. Jan Parč
925
*)
144
stavební
Ing. Luděk Rudolf,
Pavel Soutor
926
*)
143
stavební
Miluška Stambolidisová,
Kateřina Pavlů
927
tajemník
Stanislav Bartušek
928
majetkový
Jan Krmníček,
Ing. Vladimíra Salusová
929
technický
Ing. Ivo Majdič,
Josef Křepela,
Jan Koutný
930
technický
Ing. Stanislav Bartoš
931
místostarostka
Ing. Eva Požárová
932
informatik
Lukáš Koreš
933
starosta
Ing. Vladislav Hynk
934
domovník
Zdeněk Sedmík
935
sociální
Miluše Pražská
936
sekretariát
Olga Bosá, DiS.
937
sociální
Eva Doláková,
Ladislava Munduchová
938
kultury a propagace
Michaela Marešová
939
knihovna
Marie Běhounková,
Mgr. Kateřina Brychtová
ekonomický
Petra Soukupová DiS.,
Martina Voráčková
140
*)
provolba
*)
provolba
fax:
e-mail:
56 75 84 ***
56 30 34 *** (nově zřízené pobočky)
567 224 125
[email protected]
Dům s pečovatelskou službou
56 72 24 793
Dům s pečovatelskou službou - sestry
56 30 34 146
Domácí ošetřovatelská péče
56 72 14 762
Domácí ošetřovatelská péče - sestry
56 30 34 146
Turistické informační centrum
56 72 34 567
Kulturní dům
56 72 24 561
Základní škola - sekretariát
56 75 84 940
Základní škola - ředitel
56 75 84 941
Dům dětí a mládeže
56 72 24 986
Mateřská škola - ředitelka
56 72 24 305
Mateřská škola - účetní
56 72 24 686
Základní umělecká škola
56 72 24 396
Technické služby Třešť
56 72 24 309
Státní sociální podpora
95 01 23 252
Úřad práce
95 01 23 221(22)
Služební mobil. tel.
724 161 091
725 488 668
606 743 539
Na svatého Martina
kouřívá se z komína…
I když letošní podzim k nám
byl přívětivý svými teplými
a slunnými dny, příchod mrazíků ohlašuje nadcházející zimní radovánky a v Třešti i příjezd
Martina s průvodem.
V neděli 13. 11. 2011 Martin opět vsedne do sedla bělky
Báry a vyrazí mezi občany města Třeště od kostela sv. Martina
po 16 h.
Uvidíte historický průvod,
ohňové vystoupení a další program na náměstí TGM, kterým vás bude provázet vyni-
kající moderátor a herec Jakub
Škrdla. Předvánoční atmosféru navodí perníkové podkovičky pro diváky a zlaťáky od Martina, které má pro děti nachystány určitě již teď.
Neváhejte a přijďte s námi přivítat paní Zimu a předvánočně
se naladit. Lampióny a světélka
všeho druhu jsou rozhodně vítány!
Srdečně zvou pořadatelé
Jezdecký klub Třešť za podpory
Města Třešť
Třešťské divadlo
potřetí bez opony
Divadlo neodmyslitelně patří k našemu městu. Vždyť v letošním roce jsme oslavili již padesáté Třešťské divadelní jaro.
Před třemi roky se novým pořadem stala Třešťská divadla
bez opony. I v letošním roce se
vám představí ochotníci z místních divadelních souborů. Těšit se můžete na vystoupení DS
Karla Čapka, DS Jana Lišky a na
žáky ze ZUŠ Třešť.
všem vyhovoval termín našeho
pořadu, nebo nestihli nazkoušet úryvek svého představení.
Nenechte si tento pořad ujít
a přijďte fandit všem nadšencům divadla! Těšíme se na viděnou s vámi ve středu 30. listopadu v 19,30 hod. v Kulturním domě v Třešti.
MM, OKP
Amatérských herců bychom
v Třešti našli jistě více, ale ne
Výstava Jaroslava Krechlera
V pátek 2. prosince bude zahájena výstava třešťského rodáka – akademického sochaře
prof. Jaroslava Krechlera (1908
– 1982), která by chtěla připomenout jeho uměleckou tvorbu. Výstava bude probíhat od 3.
12. 2011 do 3. 2. 2012 v třešťské „Oběti revoluce“, jež můžete vipobočce Muzea Vysočiny. Na- dět na bývalém vězeňském dvoposledy mohla třešťská veřej- ře v Třešti.
nost obdivovat jeho sochařské
Za muzejní spolek
a řezbářské práce v roce 1979
Helena Štumarová
v KD v Třešti. Jeho nejznámější
dílo věnované městu je sousoší
Adventní doba se blíží…
Druhá polovina listopadu se
nezadržitelně blíží a s ní přichází i doba adventní.
Týden před první adventní
nedělí se v třešťském kulturním době tradičně koná Předadventní světélkování. To letošní jsme pro vás připravili na
sobotu 19. listopadu. V době od
10 do 16 hodin se bude před,
ale i uvnitř, kulturního domu
konat prodejní trh. Radost
vám mohou udělat různá vánoční aranžmá, adventní věn-
ce, vánoční ozdoby, bižuterie
nebo řezbářské výrobky. Budete moci ochutnat medové produkty, dát si svařené víno, pochutnat si na palačinkách, trdelníkách a spoustě dalšího.
V dopoledním pásmu se vám
představí místní břišní tanečnice. Na odpoledne jsme pro
nejmenší zařadili tři pohádky,
které zahraje Divadýlko Mrak.
Týden na to bude i na třešťském náměstí dýchat vánoční
atmosféra. V neděli 27. listopa-
du v 17 hodin slavnostně zahájíme Advent. Po svátečním projevu pana starosty a pana faráře se rozsvítí vánoční výzdoba města a strom. K tomu všemu zazpívá pěvecký sbor ZUŠ
Třešť.
Přijďte se inspirovat a vánočně naladit, vždyť významné
křesťanské svátky jsou za dveřmi…
MM, OKP
KULTURA/ TŘEŠŤ A MY
9
Horácké a národní písně
Členové SPCCH
ve Velkých
Losinách
Ondřej Vašata, Luboš Vonka, Zuzana Šmachová, Anna Fencíková, Martin Vašata a Michal Janíček.
Horácké a národní písně přilákaly 30. září do cukrárny
u Schumpetera opět nečekaný
počet příznivců pořadu „Večer
pod lampou“. Škoda, že kapacita prostor není o něco větší,
zvláště pro odpolední představení. Mezi návštěvníky tentokrát nechyběl ani milovník tohoto žánru, pan učitel Jaroslav
Novák, zakladatel (asi v roce
1958) horáckého kroužku při
ZŠ Třešť, jehož členkou jsem
se stala na několik let i já. V té
době se v Třešti jeho zásluhou
stala velkou oblibou horácká,
ale i národní píseň. V té souvislosti se objevila také spousta krásných horáckých krojů.
Maminky, babičky, tety a další členky příbuzenstva členů
souboru vyšívaly, šily, škrobily
a žehlily, jen abychom všichni
během našeho vystoupení, dokonce na národopisných slavnostech v Jaroměřicích - budili ten nejkrásnější dojem. Nezapomenutelná je oslava Velikonočních svátků, kterými žilo
společně s námi snad celé město, hlavně pak zábavné večerní vystoupení v tehdejší kavárně Republika. Dodnes před sebou vidím tu krásnou, obrovskou pomlázku, na kterou každé děvče ze souboru při návště-
vě svého tanečníka v domácnosti uvázalo barevnou mašli a obdarovalo ho malovanými
vejci a přidala nějakou tu říkanku. Hoši objížděli své tanečnice na nádherně barevně ozdobeném žebřiňáku s koňskými
tahouny - samozřejmě za zvuku hudby a zpěvu. Prostě veselí, na které se nedá nikdy zapomenout, stejně jako na pana
učitele Nováka, který obětoval
spoustu času, aby vedl své žáky
k muzikálnosti. A za to mu patří veliké DÍKY!!!
Z této akce by měl být zachován i filmový záznam panem
Janem Kesslerem.
Na tato léta ráda a často vzpomínám a odtud také pramení i můj vřelý vztah k překrásným horáckým a národním písním. Proto se již po několikáté ve svém autorském pořadu
snažím společně se svými přáteli připomenout tuto historickou krásu i vám, našim věrným
příznivcům.
Jsem potěšena, že mezi spolupracovníky našeho DS Jana
Lišky, o. s. se nachází mladí lidé, které tento žánr oslovil stejně tak, jako mne a rádi
si tyto písně zazpívají. Nádhera hlasů Martina a Ondry Va-
šatových, doplněná hlasem Zuzanky Šmachové, podbarvené
houslovým doprovodem Martina Vašaty a varhanním doprovodem Luboše Vonky (který
zpěvy skvěle nacvičil), dodala
těmto písním skutečné kouzlo,
ale jistě i pohlazení duše všech,
kteří navštívili tento pořad. Doprovodným slovem písně provázela společně se mnou i Zuzanka a velice talentovaný Michal Janíček.
Ráda bych touto cestou všem,
kteří se na pořadu podíleli, PODĚKOVALA .
Děkuji i Vám všem, kteří jste
si k nám našli cestu.
Vám, kterým nevyhovoval termín konání tohoto
pořadu, plníme Vaše přání
a pořad opakujeme 18. 11.
2011 v 17.00 hod. v cukrárně u Schumpetera.
(Omlouvám se divákům, že
nejsou zveřejněny slíbené fotografie ze sálu, ale vzhledem
k tomu, že fotoaparát nebyl digitální, nebylo možné fotografie
použít k otištění.)
Za Divadelní soubor
Jana Lišky o. s.
Anna Fencíková
Naše organizace uskutečnila v září lázeňsko-rehabilitační
týdenní pobyt ve Velkých Losinách, kde jsou termální sirné prameny. Kromě lázeňských
procedur jsme navštívili jedinečné termální koupaliště v ČR
s léčivou termální sirnou vodou, která má teplotu 36,8 °C.
Termální voda působí příznivě na pohybové, nervové, respirační, kožní a oběhové nemoci.
Otevřené koupaliště se nachází
uprostřed krásného lesoparku
se vzrostlými stoletými stromy
a vzácnými dřevinami z celého světa. Jezdí tu i vláček, takže
méně mobilní se mohou svézt
po celém areálu a od města přes
zámek a zpět.
Byli jsme na exkurzi na Dlouhých Stráních, kde je přečerpávající elektrárna. Náš pobyt
byl vzdělávací, poznávací, léčebný i rekreační. Také jsme se
zde pochlubili našimi Třešťskými betlémy a pozvali naše hostitele k nám do Třeště na návštěvu. Kromě zámku (známého s upalováním čarodějnic)
jsme navštívili muzeum První
ruční papírny, dřevěné kostelíky v Maršíkově a Žárové, které jsou postaveny bez jediného hřebíku. Oba jsou krásné.
V Žárové naše jedna členka zahrála na varhany a pan kastelán jí šlapal na měchy. Při zpáteční cestě jsme navštívili hotel SPA Diana, pan recepční nás
provedl hotelem a ukázal nám
i apartmán, kde bývá náš pan
prezident Klaus. Dále jsme navštívili Karlovu Studánku, Rýmařov a Vrbno, kde jsme si objednali pobyt na příští rok. Počasí nám přálo, a týden utekl
a jelo se domů.
Hned druhý den jsme odjížděli do Horní Bečvy – pobyt
ryze rekondiční, pořádaný OV
SPCCH Jihlava. Pobyt plný cvičení, plavání, relaxací a procházek. Beskydy jsou rovněž krásné hory. Byli jsme ve skanzenu v Rožnově, v muzeu řemesel ve Velkých Karlovicích. Vyjeli jsme na Bumbálku a šli na
www.trest.cz
Masarykovu chatu. Dále na
Pustevny a na Radhošť- to bylo
jen pro náročné. Ostatní zůstali na Tanečnici. Za svou námahu jsme byli odměněni nádhernou scenérií hor.
Domů jsme přijeli odpočatí
a zrekreovaní a tak jsme se okamžitě vrhli na kulturu do NDBMadama Butterfly a v Jihlavě na
koncert naší filharmonie Gustava Mahlera. Další týden bude
setkání členů celého okresu ve
Stonařově a my – jako ZO Třešť,
to máme na starosti.
Chtěla bych ještě upozornit naše členy a samozřejmě
i ostatní naše občany, že budeme příští rok pořádat týdenní
rekondiční pobyt ve Vrbně pod
Pradědem, a sice v květnu, kdy
už je na horách zase krásně a to
od 5. - 12. května. Cena tohoto týdenního pobytu bude (přímo neskutečná) s plnou penzí a dopravou 2.400,- Kč. Pojede se autobusem. Ubytování
bude ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím a televizorem, k dispozici bude společenská místnost a salonek. V hotelu je možno zapůjčit jízdní kola.
Turistických tras je hodně. Asi
5 km vzdálená je Karlova Studánka, kde je možno objednat
lázeňské procedury.
V červnu bude rovněž týdenní, možná 10denní do Mariánských Lázní, kam pojedeme
vlakem. Zatím není určený termín, neboť neznáme ještě kalkulaci pro příští rok. Počítám
k 5.000,- Kč. Po letošních zkušenostech, to bylo velice pěkné
a ke vší spokojenosti.
Máme ještě několik jednodenních výletů, zatím bych
upozornila na farmu Dáši Havlové, Slavkov u Brna a Mohyla
Míru, Bučovice, a Praha.
Zájemci přihlaste se na kterýkoliv zájezd buď každou středu
ve cvičení v klubu seniorů od
8.30 do 10.00 hodin, nebo na
tel.: 567 212 194, 604 281 750,
722 227 802 Drtinová, případně e-mailem [email protected].
Za SPCCH
Magda Drtinová
10
KULTURA/ TŘEŠŤ A MY
Sylvie Krobová
Noc na Karlštejně
v Třešti – již
zazpívala v synagoze Premiéra
26. 11. 2011
Šansoniérka Sylvie Krobová vystoupila ve středu 5. října v bývalé židovské synagoze. Sama zpěvačka se doprovodila hrou na piano a akordeon,
na kontrabas zahrál Petr Tichý.
Hrou na trumpetku ji doprovodil její manžel Jiří Bilbo Reidinger, který se představil i v roli
divadelního herce.
Přestože pořadatel, Město
Třešť, zajistil dostatečnou propagaci ve městě a širokém okolí, tisku a na internetu, Sylviiny balady si přišla poslechnout
pouhá desítka lidí.
MM, OKP
H0 la H0 la! Máte je?
Někde je máte? Máte je ve
sklepě? Na půdě? Pod postelí?
Ve skříni? Jsou zaprášený, jako
ta "pára" na fotce? Je vám líto,
že je svět nevidí?? I když si přejete, aby ještě někdy jezdily, tak
trochu tušíte, že na to asi nebude nikdy čas a místo? A nebo
ho už máte málo??????? Máme
řešení... Ozvěte se, nebojte se
o ně. Máme nápad... myslím,
že dobrej nápad... myslíme si,
že i dobrej tip na tolik potřebné prostory. Vaše Há0 by vidělo v blízkém budoucnu mnoho lidí a vy budete mít radost,
zkusíme to... sejdeme se... prozatím na chvilečku, než se cosi
domluví, utajení nadšenci, co
chtějí, aby to v Třešti žilo.
Prosím, nebojte se o veškeré
informace psát a volat na TIC
Třešť. Dáme hlavy a koleje dohromady, zjistíme, kolik nás je
a kdo by ještě mohl přibýt. Nastavíme pravidla a už to pofrčí plnou parou napříč stoletími. Tak tedy volejte pište, úplně nezávazně... na setkání "stejně potrefených" se těší přípravná nadšenecká parta vláčkařů
měřítka H0.
TIC Třešť - Rooseweltova 462/6, 589 01 Třešť, e-mail:
[email protected], tel.: 567 234 567.
Jan Morkus
Ano, je to tak vážení čtenáři,
vězte, že do našeho třešťského
kulturního domu přichází premiéra romantické hudební komedie NOC NA KARLŠTEJNĚ
v podání DS Karla Čapka a SHŠ
Hebrix.
Dílo autorů J. Vrchlického,
K. Svobody a J. Štaidla asi není
nutné nějak zvlášť podrobně
představovat – děj příběhu nás
zavádí na hrad Karlštejn v červenci léta Páně 1363. Poklidný
život hradní posádky, která zde
žije a hospodaří bez žen v souladu s nařízením císaře Karla
IV., naruší sled několika událostí. Na hradě se totiž objeví hned dvě ženy – Alena, neteř karlštejnského purkrabího,
která tak usiluje o výhru v sázce
a svatbu s milovaným Peškem,
a královna Alžběta, sužovaná
steskem po milovaném muži
Karlovi. Jak nenápadně utajit
jejich přítomnost řeší s těžkou
hlavou nezávisle na sobě císařův šenk Pešek Hlavně a arcibiskup Arnošt z Pardubic. Času
a možností však mnoho nemají – ženám jsou na stopě urození karlštejnští hosté – Petr,
král cyperský a Štěpán, vévoda bavorský. A aby toho nebylo málo, týž den je rovněž očekáván příjezd samotného císaře
Karla IV. Karlštejnský purkrabí Ješek z Vartenberka ani netuší, jak prorocká jsou jeho slova:
„Tady se jednou něco stane…“.
Divadelní hru napsal Jaroslav
Vrchlický na základě tradované
informace o zákazu vstupu žen
na hrad Karlštejn. Není to samozřejmě pravda, na Karlštejn
měly ženy přístup stejně jako
na kterýkoli jiný hrad. Zmatek v tom udělal už v 16. století Václav Hájek z Libočan, který ve své kronice zmínil hrad
Karlík. Ten stál nedaleko odsud
a podle Hájka měl sloužit jako
noclehárna pro dámy, které
přes den navštěvovaly své druhy na Karlštejně. Pravdu zjistíme při studiu zakládací listiny kolegiátní kapituly Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně z roku 1357, kde
se píše: „Tímto listem na věčné
časy zapovídáme, aby žádný na
věži zámku Karlštejna, na kteréž
předpověděná kaple jest ustavena, s ženou spáti nebo ležeti směl.“ Ženy se tedy po hradě
pohybovaly volně, přístup jim
byl zakázán jen do toho patra
Velké věže, kde je kaple sv. Kříže a kde byly uloženy korunovační klenoty.
Díky své časté spolupráci uvažovali členové DS K. Čapka
a SHŠ Hebrix o společném nastudování hry již zhruba před
třemi lety, ale tehdejší rozpracovaná divadelní představení
DS K. Čapka a předpokládaná celková náročnost projektu
jej na nějaký čas odsunula. Až
začátkem letošního roku padlo
konečně rozhodnutí – jdeme
do toho!
Na co se tedy můžete těšit?
Určitě na výpravné představení, dobové kostýmy, rytířské
souboje. Pod taktovkou režisérky Dany Obrdlíkové se v kostýmech Jitky Havlíčkové představí kolem 25 herců – v hlavních rolích Lenka Brázdová,
Luděk Zabloudil, Jitka Havlíčková, Roman Mikeš, Luboš Kodys st., Aleš Hink, Zdeněk Havlíček, Miloslav Obrdlík a Marie
Kantorová. Jako malou ochutnávku předkládáme několik
fotografií Petra Novotného ze
zkoušek v KD.
Další podrobnosti se dozvíte
na www.noc-na-karlstejne.eu.
Srdečně Vás tedy všechny
zveme na premiéru divadelního představení NOC NA KARLŠTEJNĚ, kterou sehrajeme
26. listopadu 2011 v 19.30 hod.
v Kulturním domě v Třešti.
Vstupenky v předprodeji v TIC
Třešť, vstupné 80,- Kč.
Těšíme se na Vás
za všechny aktéry
Zdeněk Havlíček
11
KULTURA
Nejranější kresebné studie Jiřího Johna
K blížící se ucelené
výstavě Jiřího Johna
v roce 2012 si malým
seriálem článků
přibližíme život a dílo
tohoto významného
umělce. V prvním
díle si ukážeme jeho
nejranější pokusy,
které byly úzce
spjaty s jeho rodným
městem.
Jiří John se narodil v Třešti 6. listopadu 1923 manželům Ludmile a Janu Johnovým. Otec pracoval v textilní
továrně a byl ve výchově přísný, vyžadující kázeň a poslušnost. Zpíval v pěveckém sboru, hrál v ochotnickém divadelním spolku, a co je nejdůležitější, nadmíru rád kreslil. Matka
zůstala celý život v domácnosti, neboť po Jiřím přišly na svět
ještě dvě děti - dcera Věra a syn
Vladimír.
Jiří John své rané prožitky
z dětství vložil do prvních výtvarných pokusů. Nejen rodinná výchova a tradice formovaly jeho citlivé vnímání světa. Taktéž krajina obklopující Třešť lány polí, stupňovitými
rybníky, březovými hájky a kaštanovými alejemi, začala Jiřího okouzlovat svou malebností. Postupně se do těchto míst
začal vracet se skicákem v ruce.
V letech 1930-1938 Jiří John
vychodil měšťanku v Třešti
a sám se rozhodl, že půjde do
učení k zámečnickému mistru
Jozefu Chalupskému. V době
učení 1938-41 se v něm začal probouzet zájem o kreslení.
Z tohoto období pochází početný soubor nejranějších kresebných studií na volných listech
a skicácích. Nejčastějším tématem se stává pohled do krajiny
v okolí Třeště. V jemném koloritu kreseb, které jsou nejčastěji
provedeny akvarelem, je již tehdy patrný cit pro barvu. Vedle krajinných výjevů zobrazuje
různá zátiší a portréty.
Kompozičně zajímavým dílem je perokresba „Spáč“, datovaná rokem 1939 a jako jedna z prvních signovaná přímo
autorem. Podle tématu lze usuzovat, že Jiří John volně ilustruje básnické dílo Arthura Rimbauda: „Spáč v úvalu“. Tuto domněnku stvrzuje sešit s opisy básní, kde je báseň i s údaji
o básníkovi zaznamenána hned
v úvodu. John hodně četl básně a krasopisně si je opisoval
do sešitů. V obsahu těchto básní potom hledal náměty pro své
kresby, které vznikaly převážně v průběhu 1. poloviny 40. let
a na něž pak o několik let později navázal vlastní ilustrační
tvorbou.
Nejobsáhlejší dochovaný soubor Johnových raných prací je
album Horácko. To roku 1941
svázal a věnoval rodičům k Vánocům. Album vypráví příběh
krajiny Horácka a tamního života během jednoho roku. Sleduje proměny, které krajina
každoročně zakouší střídáním
ročních období. Kresby na sebe
svým uspořádáním logicky navazují, jakoby tvořily jednotlivé dny či týdny pomyslného kalendáře. Jsou většinou provedeny technikou akvarelu nebo
perokresby. Po formální stránce jsou kresby alba nejednotné.
V několika listech se ještě objevuje mladistvá neobratnost
ve výstavbě celkové kompozice. Tam kde je použita technika temperových barev, nese
v sobě kresba neumělost a jakousi tuhost rukopisu. Nejpůsobivější listy alba jsou provedeny jasným koloritem akvarelových barev, které doprovází kresba perem a tuší. Proto se
zdá, že jsou spíše stylizovanými
volnými ilustracemi než čistou
krajinomalbou.
Z diplomové práce
Dagmar Duškové
Jiří John 1923-1979, Praha 1999
Spáč 1939
www.trest.cz
V dešti 1941 – Album Horácko
12
TŘEŠŤ A MY/ KULTURA
Socha pana Tau najde své místo Poznáte významné
osobnosti a rodáky
na autobusovém nádraží
Herec Otto Šimánek je třešťským rodákem. Ztvárnil roli
pana Tau, vysokého, němého
pána v obleku, s buřinkou na
hlavě a karafiátem v klopě. Pana
Tau si zahrál v 33 dílech seriálu a ve třech filmech, natočil desítky dalších filmů a jako herec
působil i v divadlech.
O loňském Dřevořezání se
rozhodl místní Spolek přátel
betlémů, že nechá zhotovit sochu pana Tau v nadživotní velikosti. Členové spolku dlouho
vybírali vhodného řezbáře, až
našli Daniela Stejskala. Ten se
úkolu zhostil s nadšením sobě
vlastním a od konce léta je hotová socha ve dvoře Schumpeterova domu. Abychom si ve
městě celý rok připomínali hercovo narození právě v Třešti,
v pátek 11. listopadu v 11:11:11
hod. slavnostně odhalíme tuto
sochu na autobusovém nádraží. A proč právě tady? Mnozí pamětníci si mohou vybavit,
že právě v těchto místech stávala stará lékárna, ve které se Otto
Šimánek 28. 4. 1925 narodil.
Dřevěná socha je vysoká včetně podstavce 4 metry, samotná filmová postavička má výšku 2,5 metru. Vyřezaná je z více
jak stoletého jasanu. Přijměte pozvání a přijďte se podívat
na odhalení sochy pana Tau.
Při odhalení zazní známá filmová znělka a ochutnat budete moci další atribut pana Tau,
jedinečný sladký zákusek v podobě buřinky z cukrářské dílny
učňů SOŠ a SOU Třešť.
MM, OKP
Třešť bude mít pomník(y) Pana Tau
Rádi bychom seznámili třešťskou veřejnost s naším záměrem připomenout skutečnost,
že se v Třešti narodil český herec Otto Šimánek. Připomínkou (neboli pomníkem) by
měla být lavička ve tvaru velké buřinky. Buřinka proto, že
je hlavním atributem Pana Tau,
nejznámější to filmové role herce Otty Šimánka. Není to ale
jen pomník Pana Tau, připomíná celé filmové i divadelní herecké dílo Otty Šimánka. Buřinka je v celé ploše popsána
texty, kde si přečteme základní
hercova data a výčet filmových
i divadelních her, v kterých Šimánek hrál.
Objekt není pouze pomníkem, ale zároveň užitečným
předmětem – lavičkou. Na první pohled si ani někdo nemusí
uvědomit, že to není obyčejná
lavička, ale obrovská buřinka.
Objekt je navržen z nosné
ocelové konstrukce a opláštěn
profily z tvrdého dřeva, stejně
jako běžná lavička. Lavička by
měla stát v dlážděné ploše na
autobusovém nádaží u opěrné
zídky kolem kostela sv. Kateřiny, kde stála stará lékárna, v níž
se Šimánek narodil.
Počátek projektu sahá do roku
2007, kdy Město Třešť vyzvalo
obyvatele města, aby navrhli,
jak Šimánkovo narození připomenout. Vybrán byl právě návrh lavičky – buřinky, městská
rada realizaci schválila a bylo
dokonce vyčleněno 100 tis. Kč
v městském rozpočtu. Od té
doby ale projekt z neznámých
důvodů usnul, a proto jsme se
rozhodli, že zhotovení lavičky
zorganizujeme sami a náklady
na zhotovení pokryjeme z ve-
řejné sbírky. Sbírku plánujeme
vyhlásit na začátek roku 2012
a trvat by měla 1 až 2 roky. Celkem by se mělo vybrat 100 až
120 tis. Kč.
Nedávno jsme se dověděli, že
se chystá odhalení dalšího pomníku, a to dřevěné figuríny
Pana Tau. Byli jsme ujištěni starostou města, že odhalení figuríny není překážkou k instalaci lavičky, takže se spolu s Vámi
těšíme na oficiální vyhlášení
sbírky a někdy v budoucnu i na
odhalení pomníku ve tvaru lavičky.
Petr Brožek, Petra Forstová,
František Novák
z Třešťě a okolí?
V tomto a dalších
číslech Našeho
města naleznete
stručné informace
o významných
osobnostech města
Třeště a okolí. Podle
daných indicií zkuste
osobnost poznat.
???
• Nebyl třešťským rodákem.
Narodil se v Pacově, ale
v Třešti prožil svůj život.
• Byl laskavým učitelem, obětavým kulturním a osvětovým pracovníkem.
• Založil městský sad, který
dodnes nese jeho jméno.
• Česká záložna, dnes spořitelna, je ve stále stejném domě,
který pomohl zbudovat.
???
• Narodil se v Třešti a po studiích se stal lékařem. Měl rozsáhhlé odborné znalosti, byl
vynikajícím praktikem a diagnostikem.
• Stal se zakladatelem spolku
Záchrana, jehož cílem bylo
zajistit chudým rodinám finanční prostředky na pohřeb svých blízských. Spolek Záchrana existuje dodnes
a v loňském roce oslavil sté
výročí.
• Zapojil se i do veřejného života. Stal se starostou Sokola,
později 1. náměstkem starosty a nakonec i starostou města. V této funkci prosadil zavedení elektrického proudu a výstavbu nového vodovodu.
• Ulice, ve které stál jeho dům,
nese jeho jméno.
Pokud osobnost nepoznáte,
nebo se o ní chcete dozvědět
více, pomůže vám publikace
Františka Bukvaje Lidé z kraje
pod Špičákem nebo Vlastivědné sborníky Třeště a okolí.
MK Třešť
Správné odpovědi na otázky
se dozvíte v dalším čísle
Našeho města.
Ježíškova cesta
I letošní rok připravuje TIC
Třešť pro naše nejmenší tradiční Ježíškou poštu a již druhý
ročník Ježíškovy cesty městem.
Ve dnech 6. – 18. prosince si
budou moci děti díky Ježíškově
cestě projít střed města a plnit
jednotlivé úkoly, které budou
na stanovištích vyvěšeny. Aby
děti našly všechna zastavení, je
důležité nejprve navštívit kancelář infocentra. Zde dostanou
Ježíškův zápisníček, do kterého
budou vyplňovat správné odpovědi a najdou v něm i mapku
s jednotlivými zastaveními. Na
všechny, kteří se do cesty zapojí, bude čekat v TIC sladká odměna, kterou dostanou po odevzdání vyplněného zápisníčku.
Pro bližší informace se obraťte na TIC Třešť, tel: 567 234 567
nebo mail: [email protected]
MV
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Přijďte si zacvičit se svými dětmi každé PONDĚLÍ
od 16-17 hod. do tělocvičny ZŠ. Vstupné 20,- Kč.
Těšíme se na Vás!
DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST
na hřbitově 6. 11. 2011 v 15,00 hod.
u hlavního kříže
KULTURA
13
Podzimní MÁJart
Dva nedělní večery v kině Máj
opět připadnou pozoruhodným novinkám světového i českého filmu. Americký thriller
Drive (6. listopadu) potěší fanoušky postmoderní žánrové
kinematografie a Alois Nebel
(20. listopadu) zaujme nepochybně nejen příznivce tuzemské tvorby.
Osamělý třicátník v saténové bundě s vyšitým štírem a nezbytnou sirkou v koutku úst se
živí jako automechanik a řidič
kaskadér v hollywoodských filmech. Nechává se však příležitostně najímat i jako řidič pro
loupeže. Život mu změní sympatická sousedka, jejíž zadlužený manžel se právě vrací z výkonu trestu. Celou rodinu vydírá místní mafiánská organizace a hlavní hrdina se jim rozhodne nezištně pomoci, což se
Na atmosféře a podmanivě
sledem nešťastných příhod vyvylíčeném prostředí stojí i česmkne z původního plánu.
ká novinka nazvaná Alois NeRyze americký gangsterský bel. Příběh se pochopitelně nenámět zpracoval v evropském odehrává v Los Angeles, ale na
stylu dánský režisér Nicolas Jesenicku. Debutující režisér
Winding Refn, čímž film zís- Tomáš Luňák adaptoval stejkal nezvyklý, až melancholický nojmenný černobílý komiks
rozměr. Tvůrci neakcentují akč- z roku 2006. Na filmu se poní sekvence, byť i ty jsou nasní- díleli i tvůrci předlohy Jaroslav
mány s patřičnou dávkou su- Rudiš (scénář) Jaromír 99 (výgesce, ale zaměřují se na morál- tvarné pojetí). Pro zachování
ní rozměr jednání postav a na grafické podoby předlohy se fildusivé a přitom esteticky vytří- maři rozhodli pro metodu tzv.
bené vylíčení zobrazeného pro- rotoskopie. Na základě kreslestředí. Na pozitivním výsledku ného storyboardu vznikl hraný
má podíl i vycházející hollywo- podklad, který se pak na počíodská hvězda Ryan Gosling, tačích záběr po záběru dokreskterý na první pohled působí loval a animoval, přičemž se do
subtilním dojmem, přičemž je záběrů dokresloval a animoval
věrohodný i v drsných a velmi sníh, déšť apod.
dramatických momentech. Režisér obdržel za invenční přínos
Nelze tedy přesně určit, jestcenu za nejlepší režii na letoš- li je výsledný film animovaný
nebo hraný, ale rozhodně zde
ním festivalu v Cannes.
Alois Nebel
dostala plnohodnotnou příležitost řada herců v čele s Miroslavem Krobotem v roli výpravčího Nebela. Ve vedlejších rolích
se představí řada dalších herců (Karel Roden, Tereza Voříšková, Marek Daniel, Alois Švehlík, Ivan Trojan ad.), z nichž
nejpozoruhodnější výkon podává v záporné roli Leoš Noha
(doposud byl znám spíš jen ze
seriálu Okresní přebor). Temná minulost v podobě pováleč-
ného odsunu Němců dohání
hrdiny v revolučních měsících
let 1989 a 1990, a to i na malém
nádraží…
Alois Nebel se bude za Českou republiku ucházet o Oscara a zejména díky originální výtvarné podobě se prosadil i do
hlavního programu letošního
festivalu v Benátkách.
Miloš Kameník
Hry bez hranic
V sobotu 15. října se v třešťském kulturním domě měřily
síly. Konal se totiž druhý ročník
Her bez hranic. Soutěžní družstva letos vytvořili hasiči z Třeště, Hodic a Třeštice a družstvo
z Brtnice narychlo zastoupilo
operativně vytvořené družstvo
Airsoft Vysočina.
Všichni zúčastnění pojali klání velmi zodpovědně a do plnění soutěžních úkolů se vrhali skutečně s plným nasazením.
Soutěžní program byl doplněn
hudebními vstupy mladé brtnické skupiny Nouzový volání, půvabným motýlím vystoupením a hadím tancem členek
skupiny Hebrix z Třeště a také
úžasným pěveckým vystoupe-
www.trest.cz
ním Aleny Veliké ml., která je
profesí moderátorka, ale v sobotu večer se za klavírního doprovodu Květy Zažímalové prezentovala i jako skvělá zpěvačka.
Vítězné družstvo třeštických
hasičů si v závěru večera odneslo nejenom zlaté medaile,
ale kromě věcných cen i chutnou cenu v podobě tlačenkových houslí úctyhodných rozměrů. Zkrátka nepřišla ani
ostatní družstva. Třešťští hasiči byli dekorováni stříbrnými a členové Airsoftu Vysočina
bronzovými medailemi, družNad regulérním průběhem
stvo Hodic plaketou. Podle po- mi – tlačenkovou rybou, podsoutěží ostražitě bděla odborřadí byli i oni odměněni věc- kovou a srdcem.
ná porota ve složení Alena Velinými, ale hlavně jedlými cenaká st., Miloslav Vrzal a její předsedkyně Eva Požárová, místostarostka Třeště, která v závěru večera vyhlásila výsledky
a předala ceny.
Lví podíl na úspěšném průběhu večera, který probíhal ve
velmi příjemné atmosféře, měla
bezesporu Helena Vrzalová,
která nejenom všechny soutěže
vymyslela a připravila, ale velmi úspěšně se ujala i moderování celého večera.
Na závěr nám dovolte poděkovat všem, kdo se na realizaci letošních Her bez hranic jakkoliv podíleli: soutěžním družstvům, organizátorům z řad
DS Jana Lišky, Městu Třešť za
finanční pomoc, sponzorovi
akce Jednota, s.d. v Třešti a paní
Heleně Bílkové, která byla generálním sponzorem večera.
Loňské Hry bez hranic byly
poznamenány malou účastí diváků. Letos jich bylo více,
ale byli bychom rádi, aby napřesrok byl „plný dům“. Soutěžící totiž projevili velký zájem
soutěžit za rok znova, protože
„to byla sranda veliká!!!“ A tak
jsme si slíbili, že se za rok sejdeme ve stejnou dobu na stejném místě. Takže Hry bez hranic 2012 si určitě nenechte ujít
– nebudete litovat!
DS Jana Lišky o.s. Třešť
14
KULTURA
Nové knihy - listopad 2011
Renata Štulcová
Anna Strunecká, Jiří
RAFAELOVA ŠKOLA
Patočka
• Marina je dvanáctiletá dívka, DOBA JEDOVÁ
která žije jen s babičkou, majitelskou malé květinové farmy, a tatínkem, ochráncem
přírody. Sama si myslí, že je
obyčejná, dokud se s ní nezačnou dít věci, kterým nerozumí.
Henry H. Neff
TAJEMSTVÍ GOBELÍNU.
NADVLÁDA DÉMONŮ
• Svět po vítězném boji ovládají démoni. Astaroth má v rukou důležitou Thovtovu knihu, se kterou má nyní sílu
přetvářet historii a řídit dění
na této planetě. Zničil všech- • Kniha nabízí poutavé čtení
ny vymoženosti moderní
o škodlivých látkách v potradoby. Lidé se vrátili ke stavinách, nápojích, kosmetice,
rým řemeslům. Max je svědlécích a potravinových dokem činů démonů a po velplňcích a životním prostřeké osobní tragédii se rozhoddí vůbec, které jsou reklane bojovat proti zlu na vlastmou, sdělovacími prostřední pěst.
ky a mnohdy i medicínou
doporučovány jako zdraIveta Toušlová, Marek
ví prospěšné. Značná pozorPodhorský, Josef Maršál
nost je věnována možným riTOULAVÁ KAMERA 12
zikům očkování, jež v současné době vyvolávají zvýšený zájem veřejnosti. Autoři
Anna Strunecká a Jiří Patočka, vysoce erudovaní a mezinárodně uznávaní odborníci
v oblasti biomedicíny a toxikologie s dlouholetými zkušenostmi v publicistice, podávají vysvětlení jasnou, přístupnou a srozumitelnou formou.
Rhoda Byrne
MOC
né vztahy, kariéra, kterou budete milovat, život plný štěstí, peníze, které potřebujete,
abyste mohli existovat, dělat
a vlastnit všechno, co chcete,
to vše vychází z moci. Život
vašich snů vám byl odjakživa
blíž, než jste si uvědomovali, protože moc – mít všechno dobro života – se skrývá
přímo ve vás.
být ukryty na těžce dostup- Táňa Kubátová
ných a dobře střežených mís- ČAS ODPUŠTĚNÍ
tech nebo byly důkladně za- • Mladší ze sester Kalendošifrovány, aby jim neporozuvých, zubařka Jitka, se teprměl někdo nepovolaný. Pave před rokem osamostattří k nim i Voynichův rukonila a odešla z rodičovsképis? Toto unikátní středověké
ho domu. V její minulosti
dílo je napsáno neznámým
se skrývá jedna temná udápísmem, které se nepodařilost, která se odehrála před
lo rozluštit ani nejúspěšnějčtyřmi lety a která odstartoším světovým kryptologům.
vala dlouhé období neklidu
Selhaly i pokusy s nasazením
a obav. Není tedy divu, že se
výkonného počítače. Záhacelý svět rázem obrátí vzhůru
du umocňují stovky ilustrací
nohama, když objeví, že půneznámých rostlin, doposud
vodce jejího strachu se nastěneobjevených souhvězdí, pohoval do protějšího bytu ...
divných předmětů a zařízení.
Eva Kačírková
Lesley Stanfieldová
PO SEZÓNĚ SE NEVRAŽDÍ
PTÁCI, MOTÝLCI, ZVÍŘÁTKA • Tři napínavé novely královny
A ROSTLINY
české detektivky. Vypravěči jsou většinou svědky události vedoucí k vraždě a snaží se odhalit zločin buď ve
spolupráci s policií, anebo na
vlastní pěst.
CESTA KE SVOBODĚ
• Tato kniha se zaměřuje na
závislosti, z nichž mnohé
jsou v naší společnosti tiše
tolerovány - jako závislost na
jídle, na lécích, na alkoholu,
nikotinu a kofeinu. Stále aktuálnější jsou zvláště kapitoly věnované závislosti na televizi, internetu a počítačových hrách. Není vynechán
ani problém hazardního
hráčství. Kniha vás seznámí
s jednoduchými, avšak účinnými postupy, které vám pomohou osvobodit se od zotročujících návyků. Vaše nová
rozhodnutí podpořená pozitivní změnou životního stylu
vám umožní žít plnohodnot• Pletete nebo háčkujete? A už
ně a svobodně.
vás nebaví vyrábět to, co každý druhý? Pak máte v rukou
Arnošt Vašíček
tu správnou knížku. A v ní
NEDOBYTNÁ ŠIFRA
se skrývá nepřeberné množství nejrůznějších půvabných
tvorečků, kteří čekají jen na
to, až vezmete do ruky háček či jehlice. Můžete si vyrobit také celý podmořský
svět, zeleninu, ovoce a rostlinky - fantazii se meze nekladou. Každý vzor najdete
v knize detailně barevně vyobrazený, samozřejmě s podrobným a přesným návodem, jak postupovat, aby výsledek byl co nejlepší.
• I dvanáctý díl knižního zpracování oblíbeného televizního pořadu obsahuje padesát poutavých reportáží. Zavedou vás do hradů a zámků, prohlédnete si neobvyk• Po tisíce let koluji zvěslá muzea a pozoruhodné příti o knihách, které ukrývarodní úkazy. Také se projdejí sžíravá tajemství. Jsou plné
te či projedete malebnou kraohromujících znalosti, pojinou, historickými městečky
pisují vynálezy, o nichž soua vesnicemi a poznáte nadšečasná věda nemá ani zdáné a šikovné lidi, kteří se vění, přinášejí svědectví o konnují zapomenutým řemes- • Toto je učebnice největší síly
taktech s jinými světy. Na jelům nebo netradičním kove vesmíru – díky moci bujich stránkách často nechyníčkům. Reportáže jsou dodete mít všechno, co chcebějí magické formule a kouzplněny fotografiemi, inovote. Bez ní byste se nenarodili.
la, včetně těch, jak se stát nevanými mapami a praktickýBez ní by na planetě nebyl jesmrtelným a nabýt úžasnémi informacemi.
diný člověk. Každý objev, vyho bohatství. Tyto výjimečnález a stvoření z ní vychází.
ně nebezpečné spisy musely
Dokonalé zdraví, neuvěřitel-
Zdeněk Svěrák, Jaroslav
Uhlíř
KDYŽ JE PĚKNÉ POČASÍ
• Další knížka Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře plná
jejich písniček. Je doplněná nejen obrázky, ale i notami a doprovodnými akordy,
takže je možné písničky nastudovat a předvést kamarádům i rodičům. V knížce nechybí další dvě operky O Šípkové Růžence a O dvanácti
měsíčkách.
Stephanie Laurens
ODHODLANÁ NEVĚSTA
• Boj s přívrženci kultu Černé kobry se přitvrzuje! Když
major Gareth Hamilton uvidí
v Adenu Emily Ensworthovou, pochopí, že úkol, s nímž
odjel z Indie, musí ustoupit
povinnosti půvabnou dívku chránit. A to i přesto, že
Emily chce, aby jí přidělil její
vlastní roli v nebezpečné intrice, o kterou se původně
pokoušel - nalákat na sebe
krvežíznivé kultisty a v boji
snížit jejich počet. Co Gareth
ale netuší, je to, že stejně jako
on má svůj plán i Emily.
Thomas Brezina
EXPEDICE KOLUMBUS.
FARAONŮV AMULET
• Miki a její bratr Tino jedou s tetou na návštěvu do
Egyptského muzea, aby pomohli nešťastnému profesorovi a přišli na kloub záhadám, které se tam dějí. Podaří se jim odhalit tajemství pochodující mumie a tajemného amuletu?
MK Třešť
TŘEŠŤ A MY
15
22. oblastní soutěžní
výstava králíků,
drůbeže a holubů
Ve dnech 16.-18. září, opět po
roce, ožilo sluncem ozářené výstaviště ZO ČSCH Třešť v Klínarce kokrháním kohoutů, vrkáním holubů a zpěvem okrasného ptactva. Důvodem bylo
to, že se konala již 22. oblastní
soutěžní výstava králíků drůbeže a holubů spojená se 14. ročníkem memoriálu Josefa Drasticha, během které vystavovatelé mimo jiné soutěží i o hlavní
cenu „Třešťského jednorožce“.
24 chovatelů holubů vystavili 43 voliér 36 plemen a barevných rázů, což činilo celkem
215 ks. Posuzovatelé manželé
Jana a Miroslav Svobodovi ze
Svitav udělili na nejlepší voliéru putovní pohár starosty města Třeště, který získali holu- Ing. Hynk předává vítězný pohár na holuby př. Jaroslavu Zemanovi
bi chovatele Jaroslava Zemana
V sobotu a v neděli, kdy byla o chovatele z blízkého okolí. své poslání jistě splnila a v nez Horní Cerekve a dále 10 čest- výstava otevřena pro veřej- Návštěvnost třešťských občanů děli byla ukončena slavnostných cen.
nost, ji navštívilo 200 dospě- je malá a možná má na to vliv i ním předáním vítězných pohálých. Není to mnoho, ale tako- to, že děti si ji prohlédnou v pá- rů a čestných cen, které úspěšHlavní cenu, „Třešťského jed- výto počet ji již navštěvuje ně- tek a proto se další dny věnu- ným vystavovatelům předal stanorožce“, jehož autorem je kolik let a jedná se především jí jinému programu. Výstava rosta města Třešť pan ing. VlaPo několika hubenějších le- třešťský umělecký sklář pan
tech, kdy býval vystaven men- Svatopluk Kasalý, získal nejú- Králíci - putovní poháry:
ší počet zvířat, se tak letošní spěšnější vystavovatel ing. Caha Putovní pohár Svatopluka Kasalého na
Zakrslý rusky černý Ing. Novák Josef,
zařadila mezi ty největší, které Miroslav ml. ze ZO ČSCH Brt- nejlepšího králíka samce
ZO Brtnice
ZO ČSCH Třešť pořádala. Cel- nice, který na výstavě na svá
Putovní pohár na nejlepší kolekci
Velký světlý stříbřitý Caha Miroslav, ZO Brtnice
kem bylo vystaveno téměř 600 zvířata získal 5 čestných cen.
zvířat. Vystavovatelé z okresů
Králíci - čestné ceny :
Jihlava, Pelhřimov, Jindřichův
Mimo uvedená zvířata, která
Ing. Novák Josef, ZO Brtnice
Hradec a Havlíčkův Brod vy- byla posuzována, byly k vidě- Velký světlý stříbřitý
stavili 204 králíků 38 plemen ní různé druhy papoušků a i ji- Vídeňský černý
Dvořák Jaroslav, ZO Jihlava
a barevných rázů. Posuzovatelé ných okrasných ptáků. HodnoNovozélandský červený
Mgr. Kváš Jiří, ZO Pelhřimov
PhDr. Jan Jirků z Nového Města cení a posouzení zvířat proběhVaněk Josef, ZO Velký Beranov
na Moravě a Jan Vican z Nové- lo již v pátek bez přítomnos- Malý beran bílý červenooký
ho Města pod Lanštejnem na ně ti veřejnosti a vstup byl umož- Anglický strakáč madagaskarový
Ing. Caha Miroslav, ZO Brtnice
udělili 12 čestných cen a 2 pu- něn pouze dětem mateřské škoAnglický strakáč zlutý
Ing. Caha Miroslav, ZO Brtnice
tovní poháry.
ly a prvního stupně základní
Miroslav Štěpán, ZO Brtnice
školy. Ty využily krásného po- Tříslový černý
23 chovatelů drůbeže vysta- časí a výstavu si prohlédl velký Ruský černý
Dvořák Jaroslav, ZO Studená
vilo 47 voliér drůbeže velké, počet dětí. Věříme, že se všem
Ing. Caha Miroslav, ZO Brtnice
zdrobnělé, zakrslé a vodní, což výstava líbila. Děti ZŠ si dělaly Hermelín červenooký
Dobošová Žofie, MCH ZO Velký Beranov
představovalo 140 ks. Posuzo- i poznámky do vyučování. Oce- Hermelín červenooký
vatelé Křivský Jan z Chotěboře ňování proběhlo bez jakýchko- Hermelín modrooký
Dobošová Žofie, MCH ZO Velký Beranov
a Sedlák Alois z Budišova udě- liv problémů, čemuž mimo jiné
Ing. Novák Josef, ZO Brtnice
lili 1 putovní pohár na nejlep- pomohli 4 žáci základní školy, Zakrslý rusky černý
ší voliéru, který získaly hed- které pan ředitel na toto posuvábničky bílé vousaté chovate- zování uvolnil a všem zmíně- Drůbež - čestné ceny :
le Michala Kříže z Okrouhličky ným za pomoc ZO děkuje.
Brahmánka žlutá kolumbijská
Ing. Caha Miroslav, ZO Brtnice
a tím se staly vítězem memoBrahmánka vlnitá koroptví
Boudný Petr, ZO Velký Beranov
riálu Josefa Drasticha a 6 čestZdrobnělá
vyandotka
bílá
Dvořák Jaroslav, ZO Jihlava
ných cen.
Holokrčka
Slavětínský Radek a Olga, ZO Pelhřimov
Zdrobnělá vyandotka černobílá
Ing. Caha Miroslav, ZO Brtnice
Zdrobnělá barneveldka dvojlemovaná
Zeman Jaroslav, ZO Horní Cerekev
Holubi - čestné ceny :
www.trest.cz
Hýl bronzový
Vaněk Ladislav, ZO Velký Beranov
Koburský skřivan
Navrátil Vít, ZO Žirovnice
Benešovský černý
Caha Miroslav, ZO Brtnice
Benešovský bílý
Tomek Martin, ZO Třešť
Gigant grizzly
Horálek Jiří, ZO Slavonice
King modrý pruhový
Dvořák Jaroslav, ZO Jihlava
Český stavák modrý sedlatý
Hink Miroslav, ZO Třešť
Český stavák červený sedlatý
Vokřínek Miloslav, ZO Třešť
Modenka modrá
Šeda Miroslav, ZO Jihlava
16
TŘEŠŤ A MY/ KULTURA
dislav Hynk a předseda ZO
ČSCH Třešť pan Caha Jiří. Na
závěr pan ing. Hynk poděkoval
třešťským chovatelům za uspořádanou akci a všem chovatelům popřál mnoho zdaru ve
své, ne lehké činnosti.
městu Třešť, firmě DAPEX Pokorný, DEFPUR Purman, ZD
Roštýn Hodice, Řeznictví Mareček, DŘEZO Toman Hodice
a restaurace Panský Dvůr Anna
Cahová, kteří výstavu podpořili finančními anebo věcnými dary.
V závěru tohoto článku ZO
ČSCH Třešť děkuje MVDr.
Rudolfovi, který provedl veterinární přejímku zvířat a dále
Pavlík Jiří
jednatel ZO ČSCH Třešť
Školka na výstavě
František Bukvaj
Vzpomínka na vrbu
Ku hrázi z dálky vlnky se blíží,
v hladině rybníka se olše zhlíží,
kačení rodina tiše si pluje,
jak bárky na vlnách se pohupuje.
A stará vrba, co zde kdys žila,
ve větvích ptáčata nejedna skryla,
na břehu neroste, člověk ji skácel,
vždy zjara do ní se zas život vracel.
Usedám na pařez, co zbyl tu po ní,
slunce se k západu již mírně kloní,
jak píseň pohřební zněla jí pila,
v mé mysli na vrbu vzpomínka zbyla.
To v jejím větvoví sedal jsem s ptáky,
nad ní se přehnaly nejednou mraky,
kmen její pokryly hluboké vrásky,
neslyšíš v koruně již ptačí hlásky.
V hladinu nehledí již větve její,
vzpomínky na mládí mi v srdci znějí.
Mlčí i blízký splav. Voda je němá.
Rozmlouvat s vrbou tou už možnost nemá.
Chvála měsíce
Znavený den se zchladil v podvečer,
kdy zmlkl ptáků hlas i hymnus včel,
nad lesem vyplul měsíc tiše
a hledí na svět z nebes výše.
Objevil rybník uprostřed kraje,
kde vítr s rákosím si hraje,
hladina rybníka jak zrcadlo se třpytí
a chytá měsíc do stříbrných sítí.
Měsíc se lapil. V hladině teď pluje,
na vlnách rybníka se pohupuje,
s vodou si vypráví. O čem to asi?
Vítr mu rozevlál stříbrné vlasy.
I stromy na břehu zhlíží se v tůni
a měsíc lyře své naladil struny,
ve větvích stromoví, okolním hájem
zní tichá písnička celičkým krajem.
A kraj již usíná, přibývá šera,
z květu již odlétla poslední včela,
z daleka přilétla zář hvězdy Večernice,
jen měsíc na vlnách dál září jako svíce.
Plášť noci přikryl kraj a spánek přemoh den,
ptáci, hmyz, stromy i rybník sní svůj sen,
jen měsíc nad vším bdí a hlídá kraj,
co v svitu měsíčním je krásný jako ráj.
ŠKOLSTVÍ
17
Co nového ve škole
Páťáci na
vycházce
V pátek 30. 9. si žáci 5.A a 5.B
vyšli na celodenní vycházku do
okolí Třeště. Cestou děti pozorovaly podzimní přírodu, hrály
různé hry, v lese pracovaly ve
skupinách a stavěly různé stavby, které potom představovaly
ostatním.
Fotbalový turnaj
Regionální turnaj v kopané starších žáků se odehrál
na telečském stadionu v úterý 4. října. Turnaje se zúčastnilo 5 mužstev, která odehrála utkání systém každý s každým. Chlapci z naší školy výrazně převyšovali své vrstevníky a celý turnaj vyhráli s plným
počtem bodů a celkovým skóre 10:0, když postupně porazili Gymnázium Telč 4:0, ZŠ Masarykova Telč 2:0, ZŠ Hradecká Telč 2:0 a ZŠ Nová Říše 2:0.
Školu reprezentovali J. Trendl
(8.A) M. Petr (8.B), T. Brychta (8.C), J. Vávrů, J. Šmach (oba
z 9.A), D. Ivan (9.B) a J. Lašan,
P. Herkner, P. Svoboda, M. Kacafírek (všichni z 9.B). Nejlepším střelce byl se 3 brankami J.
Vávrů.
Žáci viděli
Rošádu
Chlapci a děvčata z prvního
i druhého stupně zhlédli v kulturním domě divadelní hru Rošáda, kterou si pro ně v netradičním nastudování připravili
členové DS Jana Lišky, o.s.
Projekt jihlavské
ZOO
Žáci šestého a sedmého ročníku se zapojili do projektu jihlavské zoologické zahrady. Výukového programy, kterých se
děti zúčastnily byly zaměřené
na savce a na rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích.
Sběr žaludů
a kaštanů
www.trest.cz
V úterý 4. 10. se všechny třetí a jedna čtvrtá třída (4.C) vydaly do zámeckého parku sbírat žaludy a kaštany na výrobky do pracovních činností. Několik kilogramů žaludů a kaštanů bylo také sesbíráno pro lesní zvěř na dlouhé zimní období.
Třeťáci
objevovali šelmy
V pátek 7. 10. se třeťáci vydali do jihlavské ZOO na výukový program Šelmy. Chladné počasí exkurzi příliš nepřálo, ale
i tak si děti prohlédly celý areál
a dozvěděly se mnoho zajímavostí o životě šelem.
Terénní cvičení
Školní vycházka páťáků
Slunečného podzimního dne
Školní perličky:
využili žáci 2. ročníku k terénnímu cvičení v lese. Ve skupinách určovali druhy stromů 1.Kdo pozval Cyrila a Metoděje do Čech? Pozval je praoa keřů, pozorovali změny v přítec Čech.
rodě na podzim, třídili nasbí2.Jak
se jmenuje zvíře na obrané přírodniny. Svá pozorovárázku?
Je to kočkoopice.
ní si zaznamenávali do pracovních karet a znalosti si potom 3.Jak se nazývají přední zuby u
šelem? Hryzáky.
ověřili v závěrečném testu.
4.Co přinesli Cyril a Metoděj
do naší země? Mléko a kaBeseda s dětmi
didlo.
AKCE A SOUTĚŽE DDM
na měsíc: LISTOPAD 2011
datum
akce
2. 11.
UKÁZKA VÝCVIKU SLUŽEBNÍCH
PSŮ (Policie Jihlava) 13,30 hod. * školní
zahrada ZŠ Barvířská
4. 11.
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ aneb Halloweenské
dovádění (pro všechny zájemce) začátek v
16,00 hod. v DDM
9. 11.
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO TŘEŤÁKY začátek ve 14,30 hodin prostory DDM
– Barvířská
14.- 18 11.
PODZIMNÍ ČTYŘLÍSTEK (pro všechny
zájemce) 14.11. – odpoledne plné pohybu - 15,00 hod. – sál DDM 15.11. - odpoledne
pro mlsné jazýčky - 15,00 hod. – CJ ZŠ k
16.11. - odpoledne pro bystré hlavy -15,00
hod. – DDM 18.11. - odpoledne pro šikovné ruce - 16,00 hod. – DDM
do 25. 11.
KOUZLA PODZIMU výtvarná, rukodělná a fotografická soutěž (výkresy, výrobky a fotografie mohou děti přinést 25. 11.
do DDM)
z DD
18. října se v divadelním sále Informace pro
uskutečnila v rámci prevence
rodiče:
psychopatologických jevů beseda s dětmi z Dětského domova
se školou z Jihlavy (dříve nazý- • Třídní schůzky a pedagogické odpoledne se uskuteční
vaného „pasťák“), kteří do ško15. listopadu v době od 17.00
ly přijely se svým vychovatelem
do 19.00 hodin. Před třídnípanem Honzárkem a etopedmi schůzkami je naplánovákou paní Floriánovou. Setkání
no setkání s rodiči 5., 8. a 9.
se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku.
ročníku.
•
V pátek 18. listopadu bude
Přípravy na
z technických důvodů mimo
budoucí povolání provoz školní jídelna a žákům bude na tento den uděleno ředitelské volno. Pro zá19. října navštívili chlapci z 9.
jemce bude připraven náročníku v rámci přípravy na
hradní program.
volbu povolání školící středisko
firmy Bosch Jihlava. Žáci měli • Bližší informace obdrží rodiče žáků v první polovině lisnejen možnost poznat práci
topadu.
v provozu, ale seznámili se i se
studijním programem pro nadané žáky, který tato firma naPaedDr. Václav Trnka
bízí. Prohlédli si také střední
ředitel školy
školu v ulici Polenská, kam mohou žáci nastoupit po absolvování povinné školní docházky.
Kreativní výtvarná dílna:
datum
název dílny
18. 11.
VÝROBA OZDOBNÝCH PŘÍVĚSKŮ Z
FIMA 16,00 – 18,00 hodin * DDM * pro
děti i rodiče Lektorka: Mgr. Marta Šťastná
Výlet, zájezd:
datum
místo výletu, zájezdu
19. 11.
TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ – GMUND
(RAKOUSKO) odjezd: v 8.00 hodin příjezd: okolo 20,00 hodiny
18
ŠKOLSTVÍ/ TŘEŠŤ A MY
Píše tužka, co dělá ZUŠka
Malování žáků VO na
oslavě 115. výročí založení
firmy Podzimek a synové
Večer dne 23. září 2011 zpříjemnili výroční oslavy 115 let
od založení třešťské firmy Podzimek a synové i žáci našeho výtvarného oboru se svou
paní učitelkou Erikou Schoulovou. Své dovednosti tentokrát
předvedli originální malbou na
deštníky. Děkujeme za skvělou
reprezentaci Monice Salamánkové, Monice Čápové, Tamaře Cvakové, Michaele Bečkové
a Lukáši Soutorovi.
Přání seniorům ke Dni
seniorů
Potěšit písničkou starší spoluobčany z Klubu seniorů přišly
dne 15. 10. 2011 paní ředitelka
Lenka Brázdová s paní učitel-
kou Hanou Bydžovskou na jejich slavnostní setkání k Mezinárodnímu dni seniorů a oslavě 30. výročí založení třešťského Klubu seniorů do Hodovní
síně Zámeckého hotelu. V průběhu večera zazpívaly známé
písně Ezop a Brabenec, Život je
jen náhoda a Když jsem kytici pravovaných akcí na školní rok
vázala. Seniorům jistě písničky 2011/12.
udělaly radost.
Změna termínu konání
Valná Hromada členů Unie Plesu Města Třeště a ZUŠ
Třešť
rodičů při ZUŠ Třešť
Dovolujeme si všem oznáDne 9. 11. 2011 od 18.00 hod.
se svolává řádná Valná Hroma- mit změnu termínu konání Pleda členů Unie rodičů při ZUŠ su Města Třeště a ZUŠ Třešť,
Třešť. Schůzka proběhne v pro- který se posunul na 20. ledna
storách ZUŠ. Jedním z hlav- 2012. Společně všichni připiních bodů schůze bude Vol- jeme na hezký a úspěšný průba předsedy sdružení a členů běh našeho Plesu slavnostním
Výboru Unie. Shrneme hospo- přípitkem, který je samozřejmě
daření Unie a plán dalších při- v ceně vstupenky. Těšíme se na
Vaši účast a věříme, že se spolu
s námi skvěle pobavíte.
Lukáš Soutor, Tamara Cvaková, Monika Salamanková a Monika Čápová malovali na oslav
ách 115 let uskupení firem Podzimek
Vánoční koncerty 2011
v ZUŠ
Jako každý rok, i letos jsme
pro Vás připravili Vánoční koncerty v ZUŠ ve dnech 18. 12.,
kdy proběhnou hned dva Adventní koncerty ve spolupráci s Městem Třešť, a to od 16.00
a od 18.00 hod., a den poté 19.
12. jeden Vánoční koncert od
18.00 hod.. Srdečně Vás všechny tímto zveme na program
plný vánoční pohody a sváteční atmosféry, kterou pro Vás
připravují žáci a učitelé ZUŠ
Vystoupení na oslavě seniorů
Třešť. Představíme jako obvykle možné si vyzvednout v kancevšechny naše vyučované obory, láři školy od 1. listopadu 2011.
a proto nebude chybět ani hudba, tanec a naši mladí výtvarZdeňka Příhodová
níci. Tradičně podávaný horZUŠ Třešť
ký punč pro všechny návštěvníky nebude chybět! Místenky je
Tamara Cvaková maluje na oslavě 115. let firmy Podzimek
Uzávěrka fotografické soutěže se blíží
ru, tak v elektronické formě na
CD či jiném nosiči. Papírové
fotografie musí mít formát minimálně 20 x 30 cm. „Fotografie budou po soutěži vráceny jejich autorům,“ říká David Tesař z pořádajícího Fotoklubu.
„V tištěné podobě je chceme proto, že budou o Vánocích vystaveny v Sokolském domě na společÚkolem fotografů je poříné výstavě“. Ta by měla začít 23.
dit snímky Třeště nebo něčeprosince.
ho, co k ní patří, jako například
kulturní a sportovní akce, stavTy nejlepší fotografie vybeby, přírodu v okolí, atd. a tyto
re odborná porota. Každý ausnímky pak doručit na třešťské
tor, který se do soutěže přihláinformační centrum.
sí, souhlasí s tím, že poskytuje
Městu Třešť práva na bezplatSnímky je nutné zaslat či přiné využití fotografií za účelem
nést jak v papírové podobě, vypropagace města. Do soutěže
tištěné na fotografickém papí-
Ještě necelý měsíc
(do 25. listopadu)
mají zájemci možnost
přihlašovat svoje
fotografie do soutěže
TŘEŠŤ A PŘÍMĚSTSKÉ
ČÁSTI.
může každý přihlásit maximálně tři snímky, označené na zadní straně svým jménem a názvem fotografie. Zatím se zdá,
že si fotografové tak trochu dávají na čas. „Lidé chtějí ještě využít k focení podzimního počasí,
a tak počítáme s tím, že se nám
většina přihlášených fotografií
asi sejde až těsně před uzávěrkou,“ dodává David Tesař.
(vp)
Váňovský rybník. Foto: Michal Ondráček
KULTURA
19
Důvod úspěchu Četnických humoresek:
uvěřitelný příběh
Není příliš „porevolučních“ seriálů, které by svou oblibou dosáhly popularity Četnických humoresek. Osudy četníků z brněnské
četnické pátrací stanice byly zpracovány ve třech seriálových řadách (1997, 2000 a 2007) a reprízu té poslední můžeme na
programu České televize sledovat i v těchto týdnech. Dva herečtí četníci, Zdeněk Junák a František Švihlík, přijeli 12. října do
Třeště, aby ve večerním pořadu v kulturním domě zavzpomínali vesele i vážně na natáčení seriálu a na své kolegy.
Pánové, máte nějaký bližší
vztah k Třešti, Jihlavsku
nebo Vysočině?
FŠ: Já jsem byl několik let
v jihlavském divadle, takže do
Třeště jsme jezdili hrát a třešťští
divadelníci zase jezdili k nám.
Mám tu kamarády, skvělé výtvarníky pana Kasalého s manželkou.
ZJ: Já jsem ženatý 30 let
a babička mojí ženy, a posléze i moje tchýně, měly chatu
v Rohozné u rybníka Klechtavce. Z toho vyplývá, že já jsem
se do tohoto kraje něco najezdil… Z Třeště pochází navíc vynikající korepetitor našeho divadla Karel Cón, takže já mám
k Třešti „fenomenálně“ kladný
vztah…
Nyní se zde setkáváme pár
desítek minut před Vaším
vystoupením s pořadem
o seriálu Četnické
humoresky. Jak dlouho už
s ním jezdíte?
FŠ: Ten pořad je nový, jedná
se o naše druhé společné vystoupení. Pořad se zrodil vlastně proto, že vznikla kniha o seriálu Četnické humoresky a my
si myslíme, že každá kniha potřebuje tak trochu propagaci. Jinak si každý děláme vystoupení
a besedy samostatně.
Na co se Vás
lidé v souvislosti
s Humoreskami nejčastěji
ptají?
ZJ: Nejčastěji se ptají na samotné natáčení. Hodně záleží, kde zrovna jste… Například
v Bystřici nad Pernštejnem se
hodně točilo a lidé se ptají, jestli
si pamatujeme na lokality, kde
jsme byli a natáčeli. Mně to trochu splývá, protože těch míst
bylo skutečně hodně, ale František je zdatnější - v první sérii
dělal pomocnou režii a ta natáčecí místa spoluvybíral. Pak se
také ptají na nějakou humornou historku, jestli by se mohlo
pokračovat v natáčení, atd.
A mohlo? Úvahy
o pokračování seriálu se
čas od času vynořují…
FŠ: Já myslím, že je to docela
nereálné, protože jeden z hlavních autorů, pan Fedaš, už mezi
námi není, není tu ani režisér
Moskalyk a neexistuje už ani
dům, ve kterém sídlila filmová
pátračka. Ta budova kasáren je
zbouraná. Problém je i s časovým zasazením toho pokračování – třetí série končila těsně
před válkou, bylo by otázkou,
co a jak točit dál. Ale mluví se
o tom, že se bude možná točit
nějaké volné pokračování,
ZJ: Muselo by se také točit s jinými herci, protože i my stárneme. Všechno se zničilo, budova už nestojí, zničený už je
také fundus (seriálový inventář,
Zdeněk Junák a František Švihlík v Třešti
pozn. red.)… Trochu se také bo- Vše bylo složitější a komplikojím, aby pokračování nespadlo vanější.
do podoby novodobých seriálů,
ZJ: Mluvíme-li o kvalinatáčených horkou jehlou….
tě, je třeba říct, že pan režisér
Moskalyk se skutečně nespoJak byste srovnali
kojil s málem. Těžko na cvičišnatáčení běžných seriálů
ti, lehko na bojišti: my jsme byli
a Četnických humoresek?
nazkoušeni, připraveni. NatoFŠ: Mluvíme-li o současných čilo se to jednou, něco málo
nekonečných seriálech, sitco- se upravilo, podruhé a potřetí
mech atd., tak tam se přede- a jelo se dál. Točilo se na tři kavším točí několik dílů rychle mery a pak se to ve střižně seza sebou v nějakém uměle při- stříhalo… Dnes mi to připadá,
praveném prostoru. My jsme že někdy to ten režisér, jak se
to točili v reálu, celý štáb jez- říká, seká jak do jitrnic, protodil do skutečných vesnic. Tím že se spěchá a díly už musí jít
se vše zdržuje. Na tom daném do vysílání.
místě jsme pak během jednoho
dne točili „na přeskáčku“ třeba Je to tedy hlavně problém
3 až 4 díly, třeba třetí obraz ze času…
6. dílu, pátý obraz z 8. dílu, atd.
ZJ: Problém je, jak vážně se
to bere. Když se dělá rychle, tak
to nemůže mít takovou kvalitu,
jaká se v tomto seriálu vyžadovala. Seriály ze 70. či 80. let byly
občas poplatné době, ale výkony herců a hereček byl plnohodnotné a vynikající. Například seriál režiséra Františka
Filipa Byl jednou jeden dům, to
je jeden velký herecký koncert.
Dnes ve spoustě seriálů hrají lidé, kteří tam nemají co dělat, kteří jsou obsazováni spíše
z marketingových důvodů.
Zdeněk Junák (praporčík Josef Ambrož) a František Švihlík (štábní strážmistr fotograf-technik Čeněk Němec) v Třešti
www.trest.cz
Jak se vybírali herci pro
Humoresky?
FŠ: Když jsme obsazovali tento seriál, tak v 1. sérii hrálo ty
větší role 350 herců, a to nemluvím o malých roličkách.
V seriálu vystupovalo zhruba 2000 komparzistů. Ono najít 350 dobrých herců, kteří to
navíc neberou na lehkou váhu,
není snadné.
ZJ: Režisér Moskalyk dbal
přísně na to, aby se žádní herci
neopakovali ani v malinké roli
ve více dílech…a tak se hledaly
stále nové tváře.
Vyzkoušeli jste si
prvorepublikové četnické
uniformy, zalíbilo se vám
v nich?
Fš: Já mám celkově rád 30.
léta, takže se mi to moc líbilo.
ZJ: Já nejsem žádný voják, já
jsem spíš pacifista, ale myslím,
že uniforma nám mužům sluší a že dělá z muže chlapa. Má
něco do sebe a i z toho důvodu
jsem ji oblékal rád.
Díváte se na seriál teď,
když běží znovu v televizi?
Máte nějaký oblíbený díl?
ZJ: Já se většinou nedívám,
protože v tu dobu většinou hraju v divadle. Ale nedávno jsem
viděl díl, kde jsme se právě tady
s Františkem „namotali“ ve
sklepě. Na konci té scény jsme
se měli koupat v rybníce. Toči-
20
li jsme na podzim, už byly takové menší mrazíky a my jsme
se měli vykoupat. František mi
říkal, že nás režisér nechá vysvléct tak maximálně do kalhot.
Čekali jsme režisérovo „stop!“,
ale ono pořád nepřicházelo.
Antonín Moskalyk nás natahoval jako na žebřík…
V čem podle Vás spočívá
úspěch seriálu Četnické
humoresky?
ZJ: Má uvěřitelný příběh. Na
rozdíl od řady těžko uvěřitelných scén v jiných filmech a seriálech. Jednalo se pravdivé příběhy, co se udály v době první republiky na Brněnsku. Michal Dlouhý, policejní historik,
který nám dělal supervizi, měl
u natáčení dílu, ve kterém pan
Kostelka zavraždil mladou dívku, slzy v očích. Ta oběť byla
jeho spolužačka ze školy.
FŠ: V jiném díle hrál zase Jiří
Pecha mastičkáře, který zázračnou mastí pomáhá ženám
k potomkům – modrá mast je
na chlapečky, růžová na holčič-
KULTURA/ TŘEŠŤ A MY
ky. Volala pak jedna divačka, že
si to pamatuje, jako by to bylo
dnes, akorát že ty krabičky takto rozlišené neměl.
Natáčení posledních dílů
skončilo před čtyřmi lety,
co v současné době děláte?
ZJ: František si užívá zaslouženého divadelního odpočinku, já jsem členem Městského
divadla Brno. Divadlo mě baví
nade všechno. Když přijde nějaká televizní nebo filmová práce, tak zaplaťpánbůh za to, ale
v současné době netočím nic.
Jsem ale často hostem dabingového nebo rozhlasového studia.
Kromě toho jsem členem kapely, říkáme si Vinařští romantici, a hraní s touhle muzikou mě
moc baví.
Vladimír Přech
Zdeněk Junák jako praporčík Josef Ambrož. „Postava Pepíka Ambrože je mi blízká svým
stylem života – rád jedl, byl celkem líný, hrál na kytaru a zpíval,“ řekl o své postavě Zdeněk Junák.
František Švihlík jako štábní strážmistr fotograf-technik Čeněk Němec. „Tím, že jsme s autory vymysleli, že bude mít ženskou, dostal jako postava novou, vnitřní a citovou polohu,“
říká František Švihlík.
Mateřský klub v Třešti
Je tomu již rok, co v Třešti funguje Mateřský klub coby
pobočka Centra pro rodinu
a sociální péči Vysočina v Jihlavě. Mnozí z Vás rodičů s malými dětmi jste si k nám již cestu
našli, přesto bych chtěla oslovit
i Vás ostatní, kteří o nás nevíte nebo jste k nám dosud nezavítali, a přiblížit Vám naši činnost.
Hlavní myšlenkou při zřizování Mateřského klubu bylo vytvořit pro maminky na mateřské dovolené bezpečné prostředí, kam mohou přijít se svými
dětmi a v různých programech
s nimi příjemně a zajímavě strávit čas.
Programů nabízíme několik,
výběr záleží na věku a zájmech
dítěte. Co se týče dopoledních programů, v pondělí je to
Klub maminek, v úterý Otevřená herna, ve středu Zpěváčci,
ve čtvrtek Batolátka, a to vždy
v čase od 9,00 do 11,00 hod.
Klub maminek je určen
pro maminky s dětmi zhruba od dvou let. Na začátku se
vždy přivítáme a zazpíváme si
a zatancujeme známé písničky (Kolo, kolo mlýnský, Zajíček v své jamce…). Následuje
program, který každý týden vychází z určitého tématu, např.
V lese, Dopravní prostředky,
Rodina, Barvičky. K tomu se
váží různé aktivity – povídání,
zpívání, pohybové hry s říkadly atd. Na řadu přichází svačinka, poté si děti vytvoří jednoduchý výrobek vztahující se
opět k danému tématu a nako-
Muzicírování je obdobou
Zpěváčků, s tím rozdílem, že je
určeno pro děti od dvou let, navazuje tedy na Zpěváčky.
Dílničky jsou také pro starší děti, v tomto případě od tří
let. Děti si zde mohou vytvořit z různých materiálů a za použití různých technik výrobek,
kterým si pak mohou vyzdobit svůj domov nebo ho mohou
Jak už je z názvu patrné, někomu věnovat. Radost z tvov programu Zpěváčci jde o zpí- ření zažijí nejen děti, ale i rování, a to společné – rodičů diče.
s dětmi. Kromě zpěvu se děti
také zapojují hraním na různé
První vstup na všechny pronástroje (dřívka, chrastítka, tri- gramy v Mateřském klubu je
angl…), některé písničky jsou zdarma.
zase spojeny s aktivitou, např.
Více se můžete dozvědět na
při Kočka leze dírou prolézají webových stránkách www.cenděti tunelem, při Rybička ma- trumrodin.cz nebo na telefonličká namotávají na dřívko pro- ním čísle 731 604 571.
vázek s rybičkou apod.
Kromě těchto stálých proNový čtvrteční program Ba- gramů se Mateřský klub podítolátka je určen, jak už název lí také na přípravě jednorázonapovídá, pro rodiče s těmi vých akcí pro děti a rodiny. Ve
nejmenšími. Střídají se zde ří- spolupráci se ZUŠ je to Koncert
kanky, cvičení, mazlení, zpívání rodin, který proběhne 23. 11.,
a nakonec Uzlík Mazlík (mas- dále ve spolupráci s Římskokakot Batolátek) zahraje minipo- tolickou farností Třešť připrahádku. Maminky zde hlavně vuje 11. 11. v kostele sv. Marzískají inspiraci, jak své děťátko tina v Třešti program pro děti
zabavit a to jednoduchým způ- z mateřské školky a pro žáky
sobem a za pomoci věcí, které prvních tříd.
mají téměř vždy po ruce (např.
s látkovou plenou). To pak jistě
Pokud Vás některý program
ocení ve chvílích, kdy je dítě ne- zaujal, přijďte se se svým dítěklidné a mrzuté, např. při cestě tem či dětmi podívat, povídat,
autem nebo v čekárně u lékaře. zpívat, tancovat, tvořit, cvičit,
mazlit se, smát se, radovat se…
Odpolední programy nabízíZuzana Nováková
me dva, a to v pondělí Muzicírování a v úterý Dílničky, vždy
od 15,00 do 16,00 hod.
nec se usadí, aby se podívaly na
maňáskovou pohádku. S dětmi se vždy na začátku přivítá
a na konci rozloučí opička Julinka. V úterní Otevřené herně se mohou maminky vzájemně podělit o své rodičovské radosti i starosti, zatímco děti si
mohou pohrát a zažít kolektiv
ostatních dětí.
KULTURA/ Z REDAKČNÍ POŠTY
Voynichův rukopis
Co skrývá nejzáhadnější kniha světa? Proč ji nedokázal ještě
nikdo přečíst?
Kniha, která dodnes trápí největší kapacity z různých vědních oborů.
Jiný, podobný rukopis, se nenašel. Jde o naprosto jedinečné
dílo, které si právem zaslouží titul "nejzáhadnější kniha světa".
To bylo tématem poutavé besedy se záhadologem, cestovatelem a spisovatelem PhDr. Ar-
21
Projekt DY–THA rail
noštem Vašíčkem, ve které nás
seznámil se svým, naprosto jedinečným, odhalováním těchto záhad a zároveň nás upozorňoval na historické souvislosti
spojené s tímto dílem.
Závěr besedy patřil dotazům
z řad posluchačů a představení
nových knih spojené s autogramiádou.
MK Třešť
Po přečtení článku o chystaném projektu mě napadá
spousta důvodů, proč s ním nesouhlasit. V době ekonomické krize pochopili pouze na rakouské straně železnice, že je to
v tomhle regionu dopravní prostředek bohužel již přežitý a dotovat to stát stále nemůže. Tvrzení, že význam železnice roste s přibývajícím počtem turistických destinací regionu se mi
zdá dost odvážné. Když se podíváte, kolik v pracovní dny či
o víkendech vlakem jezdí lidí,
pochopíte... A není se čemu divit. Lístek na vlak stojí víc než
autobus (i školáky), pokud
chcete uplatnit slevu, jsou pravidla tak zamotaná, že nezbývá, než se smířit s tím, co Vám
prodají a jen žasnete za kolik…
Nehledě na to, že nádraží bývá
většinou umístěno mimo střed
města či obce a není neobvyklé, že musíte použít ještě další
dopravní prostředek. Kolikrát
jsem na přejezdu pozorovala
„místní žlutou střelu“ a zkoušela počítat cestující. Pokud se mi
neschovali pod sedačky, dají se
spočítat na prstech, ovšem taky
Jaromír Čech
Poledne u školy
Arnošt Vašíček podepisuje svoji knihu
Beránci se
na blankytu pasou,
slunce leskem zlatí
a hraje ve větvích
mladých břízek tak,
jako prvňáčci učí
barevnou pastelkou
ve slabikářích hopsat
popísaná políčka.
V uličce u zídky
trousí se zlehýnka
pod pokličkou kašiček
z malovaných hrnečků
tajemství vzpomínek
v zahalených postavách.
Jako z lehounkého
vánku prchavý sen,
jako hvězdy
větrem shozené
v barevné šátky
poletuje
zmámeno žízní
svlíkané žluté listí.
Mír se v poledni zastavil
a podívej, ve stráni
vykvetla květinka.
Jen maličko,jen popojdi..
....sluníčko!
www.trest.cz
jsem párkrát napočítala méně
cestujících v civilu, než modré armády (tj. mašinfíra, průvodčí, nádražák). Další neméně důležitý způsob využití dráhy – převážení nákladů, se taky
příliž nevyužívá. Takže projekt
za cca 1 mil. eur o využití železnice, který nám byl v minulém
čísle představen, z naší, tj.české strany, nechápu. Na to, abychom si párkrát za léto nostalgicky zavzpomínali na „staré
dobré časy“, je to dost peněz.
Jistě si vzpomenete, že nedávno ČD opravovaly trať z Třeště směrem na Slavonice, předtím se investovalo do nádraží.
Můžeme se jen dohadovat, kolik tyhle opravy už spolkly finančních prostředků, ale jistě jde o milionové částky. Domnívám se, že se tahle investice nikdy nevrátí. A to, že to platí ČD, nic neznamená, protože
ty jsou zase dotované z našich
daní. O tratích (není jich mnoho), které vydělávají, se dozvídáme z médií, a to tak, že je na
trať puštěn další podnikatelský
subjekt, (např. Praha – Ostrava), prostě je o ně zájem…
Kolikrát za sezonu vezmete kolo, nasednete na vlak, necháte se dovést do Rakouska,
kde se po nové cyklostezce projedete, utratíte nějaká „éčka“ za
občerstvení, případně vstupné
a pak hurá vlakem domů
Nápad z rakouské strany mě
naopak nadchl. Nerentabilní trať upravená na cyklostezku – sen snad každého cyklisty
či vyznavače in-lajnu – krásné
výhledy do krajiny, minimální převýšení, urazíte spousty
kilometrů bez větší námahy…
Ze starých nádraží restaurace,
ubytovnání, muzea… Tak na
takovouhle nádheru bychom
třeba natáhli i žokeje Váňu…
Škoda, že projekt není koncipován z obou stran hranic stejně…. Myslím si, že by to byl pro
náš region větší přínos. A expozice 700 ks vojenských modelů
v nádražní budově v Třešti tento projekt nezachrání…
Pavla Uhlířová
22
SPORT
Fotbalové boje před závěrem
Podzimní soutěže se nachýlily k závěru. V době vydání tohoto čísla NM už budou všechny soutěže ukončeny. Jarní část
se v kraji ani okrese předehrávat nebude, i kdyby bylo příznivé počasí.
K hodnocení jednotlivých
týmů po polovině bojů se tedy
vrátíme až v prosincovém vydání.
Kacafírek L.
Tým dorostu se stále drží mezi
nejlepšími celky své soutěže. Už Béčko mužů stále střídá dob- ale také poznal, jak „chutná“
ré výkony s těmi slabšími a pro- porážka. Před posledním zápato se současně nachází až na sem jsou borci trenéra Standy
8. místě s 16 body.
Petra na 2. místě se 30 body se
ztrátou pouhých 3 bodů na vedoucí Ždírec n/D.
MUŽI „C“:
Třešť – Jiřice B
Vašek Z.
1:2 (1:0)
Třešť – Vysočina C 3:1 (2:0)
Kacafírek L. 2, Kříž J.
Bítovčice B – Třešť 0:0
Pittner J., Krch R.
Přibyslav - Třešť
3:4 (2:1)
Pešta D. 3, Havlíček M.
Třešť – Dobronín B 4:3 (2:2)
Caha R., Vašek Z. /pk/., Svěrák
J., Ehrenberger T.
Ždírec – Třešť
Pittner J., Krch R.
Třešť – Luka n/J B
3:2 (2:0)
1:5 (1:1)
PŘÍPRAVKA
starší:
Starší přípravka - tabulka (po skončené podzimní části):
1.
Třešť
30
18
12
0
73 : 10
66
2.
Telč
30
15
7
8
61 : 30
52
3.
Černíč
30
14
7
9
53 : 36
49
4.
Brtnice
30
11
7
12
36 : 47
40
5.
Stará Říše
30
8
8
14
43 : 53
32
6. Mrákotín
30
2
3
25 21 : 111 9
Mladší přípravka - tabulka (po skončené podzimní části):
1.
Velký Beranov
30
23
1
6
95 : 27
70
2.
Třešť
30
21
3
6
114 : 38 66
3.
Polná A
30
18
5
7
78 : 32
59
4.
Polná B
30
9
2
19
57 : 87
29
5.
Jihlava
30
8
2
20
69 : 106 26
6.
Pavlov
30
4
1
25
31 : 154 13
4. kolo
24. září 2011 - Brtnice:
Třešť – Telč
0:0 (0:0)
– Stará Říše 3:0 (2:0)
Matějičný Filip, Kříž
Jiří, Vonderka Marek
– Mrákotín 4:1 (2:0)
Kohout Adam 2x, Rod
Tomáš, Kříž Jiří
– Brtnice
0:0 (0:0)
– Černíč 4:0 (2:0)
Rod Tomáš 3x, Veverka
Martin
5. kolo
1. října 2011 - Mrákotín:
Třešť – Telč
3:0 (2:0)
Vonderka Marek, Surán
– Pavlov
9:0 (4:0)
Topinka Filip 3x, Liška
Jakub 2x, Bouchner Daniel, Bambula Michael, Hájek Tomáš, Šebela
Dominik
– Polná B
6:0 (3:0)
Kubát Štěpán 5x, Hájek
Tomáš
– Černíč 1:1 (0:1)
Veverka Martin
5. kolo
1. října 2011 - Velký
Beranov:
Třešť– Polná A
0:4 (0:2)
Dohrávka
2. kola 27. září 2011 - Třešť:
Třešť – Mrákotín 5:0 (2:0)
Kohout Adam 3x, Ve
verka Martin, Kříž Jiří
6. kolo 15. října 2011 Černíč:
Třešť – Telč
1:0 (1:0)
Doležal Milan
– Stará Říše 4:1 (1:0)
Doležal Milan 2x, Matějičný Filip, Vonderka
Marek
– Mrákotín 1:1 (1:0)
Mátl Adam
– Brtnice
0:0
– Černíč
0:0
V. Beranov - Třešť 2:4 (2:3)
Vávrů J. 2, Herkner P., Rod Š.
Soutěže obou týmů byly již
skončeny. Starší žáci obsadili
Třešť – Ždírec n/D 0:2 (0:2) po podzimu 3. místo s 15 body
Světlá n/S - Třešť
1:3 (1:2) za vedoucími Speřicemi a druLacina M., Vávrů J., Havlíček hou Přibyslaví. Jejich mladM.
ší kamarádi jsou na 7. místě
Třešť - Štoky
1:2 (0:2) s 6 body. Konečné tabulky budou v příštím vydání NM.
Herkner P.
– Mrákotín 5:5 (1:0)
Kohout Adam 2x, Kubát Štěpán 2x, Vonderka Marek
– Brtnice 2:0 (1:0)
Kohout Adam, Vonderka Marek
MUŽI „A“:
– Stará Říše 3:0 (1:0)
Vonderka Marek, Polzer
Alexandr, Kubát Štěpán
ŽÁCI:
Speřice – Třešť
Obrataň B – Třešť 1:3 (0:0)
st.
3:0 (1:0)
Růžička Z., Vonderka M., Vašek
Z.
ml. 3:2 (2:1)
Třešť – Kouty
0:2 (0:0)
Kříž Jiří, Pondl I.
Třešť – Vyskytná B 4:1 (1:1)
Herálec – Třešť
2:3 (1:0) Svoboda A., Vašek Z., Novák J.,
Hor. Cerekev – Třešť
Trnka J., Procházka O., Hron M. Krch R.
st.
1:9 (1:4)
Třešť – Stonařov
3:0 (1:0) Plačkov B – Třešť 7:1 (2:1)
Šmach J. 2, Ivan D. 2,
Gutwald J., Hron M., Trnka J.
Hochmann M.
Pešta A.., Petr M., MaRapotice – Třešť
2:2 (1:2)
chač J., Klaus D., LaHron M., Chalupský J.
Tým „Celtiku“ již svou soušan J.
Třešť – Štěpánov n/S 0:1 (0:0) těž ukončil. Ve IV. třídě Pelml. 4:1 (2:1)
hřimovska obsadil po podzimu
Bargl L.
Mužské áčko i po posledních 3. místo s 18 body a prozatímní
Třešť – Počátky
dvou zápasech patří mezi týmy ztrátou jednoho bodu na soust.
3:2 (2:0)
v horní polovině tabulky, je na peře před těmito našimi „interIvan D., Lašan J., Voránacionály“.
6. místě s 20 body, což je jistě
ček D.
dobrý vklad do jarních bojů.
ml. 4:1 (2:1)
Voráček D., Kříž Jiří,
DOROST:
Kříž M.,Bargl L.
MUŽI „B“:
Martin, Matějičný Filip
PŘÍPRAVKA
mladší:
4. kolo
24. září 2011 - Puklice
(Polná B):
Třešť– Polná A
3:2 (2:1)
Kubát Štěpán 3x
– Velký Beranov 2:0 (1:0)
Kubát Štěpán 2x
– Jihlava
9:1 (4:1)
Liška Jakub, Topinka Filip 2x, Topinka Patrik
2x, Hájek Tomáš 3x, Šebela Dominik
– Velký Beranov 1:0 (0:0)
Topinka Filip
– Jihlava
7:1 (3:0)
Topinka Filip 4x, Liška
Jakub, Hájek Tomáš, Šebela Dominik
– Pavlov
10:0 (6:0)
Hájek Tomáš 4x, Topinka Patrik 3x, Topinka Filip 2x, Šebela Dominik
– Polná B
7:0 (4:0)
Topinka Filip 3x, Liška
Jakub 2x, Hájek Tomáš,
Šebela Dominik
6. kolo
15. října 2011 - Pavlov:
Třešť– Polná A
2:2 (1:0)
Topinka Patrik, Bambula Michael
– Velký Beranov 0:2 (0:1)
– Jihlava
3:4 (1:2)
Topinka Filip 3x
– Pavlov
3:3 (2:2)
Topinka Patrik, Topinka Filip, Šebela Dominik
– Polná B
6:3 (4:1)
Šebela Dominik 2x, Topinka Patrik, Hájek Tomáš, Zedník Lukáš, Staněk Petr
za oddíl Slavoj PEZAG Třešť
Karel Kříž
Sportovní klub stolního tenisu Třešť
18. ročník turnaje družstev
ve stolním tenise pro rekreační hráče
Kde :
Kdy :
Čas :
Sportovní hala Třešť
5. 11. 2011
8:00 – 17:00
Všechny příznivce zvou pořadatelé.
skst-trest.hyperlink.cz
SPORT
23
Třešťský kickboxový team
Reeborn si přivezl z mistrovství
republiky dvě medaile
Po poslední porážce na Leon
- open v Chomutově se začínáme víc připravovat a vyrážíme
na mistrovství České republiky
do Prahy, které začíná v sobotu 8. října 2011 (Kosacup 2011).
Vyjíždíme brzy ráno, abychom
stihli vážení. Závodníci Jan
Novák - 80 kg, Lukáš Zeman 80 kg, Josef Bílek + 80 kg, Tomáš Nikodém + 80 kg, závodící ve skupině za začátečníky, a Martin Schmidt - 80 kg,
za elitu.
Po dlouhém čekání bojují Lukáš a Honza. Oběma zbývají tři
zápasy do finále. Je to docela
dlouhá cesta, ale Honza (Novi)
nečekaně prohrává svůj první
zápas, rozhodčí nejsou objektivní... Nikdo to moc nechápeme, protože Honza je očividně
lepší a lépe zasahuje soupeře.
Ve finále stojí na stupínku vítězů na čísle 3. Na mistrovství ČR
je to krásný úspěch.
Lukáš (Zemi) je v prvním
kole napomínán za hrubost, ale
ve druhém kole s úsměvem likviduje svého soupeře. Lukáš
ve finále obsadil na stupínku vítězů dvojku a stává se vicemistrem ČR za amatéry.
Pepa zdatně zdolává svého
Lukáš Zeman:
o dost těžšího soupeře, v pauze
mezi zápasy se zmiňuje o jeho Měl jsem super
strašné síle. V prvním kole jedpodporu týmu
noznačně vítězí 3:0, ale ve druhém kole polevuje a skóre je
3:3. Ve třetím kole Pepa bohu- Lukáši, jak na tebe působila
žel končí, ale odváží si domů atmosféra v hale?
Atmosféra byla dobrá, ale snavelkou zkušenost.
žil jsem se prostě zůstat klidný
Tomáš (Niky) buší do soupeře a nestresovat se a vyšlo to.
co to dá, sílu převažuje na ruce
a kope jen tu a tam. Podle naše- Co ti v závodě dělalo
ho úsudku vyhrává, ale porota největší problém?
Největší problém? Asi sebeoje jiného názoru. Niky odchází
zklamaný z ringu opět s dobrou vládání.
zkušeností, že musí začít více
Měl jsi obavu ze soupeřů?
trénovat.
Ano, byl jsem ze soupeřů doKluci předvedli ve skupině cela nervózní, ale řekl jsem si, že
„Amatéři“ dobrý výkon a dvě to nevzdám a že do toho půjdu
medailové pozice ze čtyř je moc a vytluču z toho, co se dá. A ono
to vyšlo. Jsem moc rád, protože
pěkný výsledek.
jsme úžasnej team a měl jsem
Martin (Mates) prohrává boj moc suprovou podporu za seo první místo s mistrem světa, bou... Není tak složité zápakterý mu dává pěkně do těla. sit se soupeřem, ale spíš sám se
V boji o třetí místo je faulo- sebou... Musel jsem si nejprve
ván soupeřem a musí odstou- srovnat myšlenky a teprve pak
pit. Zbývá mu čtvrté místo těs- jsem byl připravenej.
ně pod stupínkem vítězů, ale
Martin Schmidt
také odchází poučen do příštích zápasů.
Základní umělecká škola Třešť
a Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina
pořádají
23. 11. 2011 v 18.00 hod.
Koncert rodin
v sále Základní umělecké školy Třešť
v úvodu večera proběhne slavnostní předání ocenění
„Hvězda roku 2011“ Města Třeště
Účinkují:
rodina Kartákova
rodina
Křičenských
sourozenci
Pátkovi
sourozenci
Příhodovi
sourozenci
Barglovi
rodina
Dvořákova
sourozenci
Kadlecovi
sourozenci
Šalandovi
sourozenci
Bočkovi
sourozenci
Meisterovi
rodina Mikešova
sourozenci
Štumarovi
rodina
Kováříkova
rodina Vidlákova
rodina Požárova
rodina
Kaňkovských
rodina
Chalupova
sourozenci
Schilhabovi
sourozenci
Škrdlovi
sourozenci
Šindelářovi
rodina
Křivánkova
rodina
Havlíčkova
rodina Havlíkova
Jan Trnka, Zuzana Němečková s maminkou,
Ester Veselá a Daniel Veselý
Druhý Lukáš Zeman a třetí Jan Novák s medailemi z mistrovství republiky v kickboxu
www.trest.cz
24
TŘEŠŤ A MY
Ordinační hodiny Poliklinika Třešť
Palackého 1334, 589 01 Třešť
GASTROENTEROLOGIE
MUDr. Humlová Eva
tel.: 567 579 661
(Jihlava 567 302 985)
ČT:
14,00 - 16,00
GYNEKOLOGIE
MUDr. Kopuletý Libor
tel.: 567 579 654, 602 557 726,
zdrav. sestra: 723 321 409
ÚT: 7,30 - 14,00
ST:
7,00 - 9,00 odběry
14,00 - 15,00 UTZ
15,00 - 16,30
ČT:
7,30 - 10,00 poradna
10,00 - 12,00
PÁ:
7,00 - 8,00 odběry
8,00 - 9,00 UTZ
9,00 - 10,00
Stonařov
PO:
8,00 - 9,30
Batelov
PO:
10,30 - 14,00
Jihlava
PO: 16,00 - 18,00
PÁ: 11,00 - 15,30
CHIRURGIE
MUDr. Rohovský Jiří
tel.: 567 579 664
PO, ST, ČT:
7,30 - 12,00 12,30 - 14,30
ÚT, PÁ: 7,30 - 12,00 MUDr. Šilhan Jaroslav
tel.: 567 579 664
ÚT, ČT: 16,00 - 18,00
SO:
9,00 - 11,00
INTERNÍ, DIABETOLOGIE,
KARDIOLOGIE
MUDr. Vilímová Marie
tel.: 567 579 642, zdrav. sestra:
567 579 643
PO:
7,00 - 15,00
ÚT – ČT:7,00 - 14,30
PÁ:
7,00 - 12,00
MUDr. Čása Ladislav
tel.: 567 579 645
PO - PÁ: 8,30 - 13,00 13,00 – 15,00
administrativa
KOŽNÍ
MUDr. Březinová Danuše
tel.: 567 579 661
ST: 7,00 - 8,00
krev, injekce
8,00 - 12,00
12,30 - 14,45
LABORATOŘE
Zdravotní – Wágnerová
Radka, Kaňkovská
Magdaléna, Mikešová Marie
tel.: 567 579 668
PO - PÁ: 6,00 - 14,30
RTG - Kokejlová Eva, DiS.
tel.: 567 579 644
PO, ST, ČT:
7,30 - 14,00
ÚT:
7,30 - 13,30
PÁ:
7,30 - 12,00
Zubní - Trnková Jana
tel.: 567 579 646
PO - PÁ: 7,00 - 15,00
LÉKÁRNA
Lékárna SALIX (poliklinika)
tel.: 567 214 642
PO, ÚT, ČT:
7,30 - 16,00
ST:
7,30 - 16,45
PÁ:
7,30 - 15,30
Lékárna RV – APA
Nám. T.G. Masaryka 17
tel.: 567 234 156
PO - PÁ: 8,00 - 12,00
13,00 - 16,30
OČNÍ
MUDr. Komancová Andrea
tel.: 567 579 662
ČT: 8,00 - 16,00
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO
DĚTI A DOROST
MUDr. Kalčíková Hana
tel.: 567 579 650, 607230154
PO, ST, PÁ: 7,30 - 10,00
ÚT, ČT: 13,00 - 15,00
ČT:
10,00 - 12,00
poradna
Stonařov
tel.: 607 230 154
PO: 10,30 - 12,30
ST:
10,30 - 13,00
ČT:
8,00 - 9,30
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO
DĚTI, DOROST A DOSPĚLÉ
MUDr. Křivánková Jana
tel.: 567 214 433 - Palackého
429 (stará poliklinika)
PO, ČT, PÁ: 7,30 - 11,30
ÚT:
8,00 - 12,00
13,00 - 15,30
ST:
9,00 - 12,00
13,00 - 15,30 MUDr. Kodysová Marie
tel.: 567 112 868, 567 214 568
- K Valše 38 (v budově SOU)
PO:
7,30 - 13,00 ordinace
13,00 - 15,00
poradna
ÚT, ST: 7,30 - 13,00 ordinace ČT:
13,00 - 15,00
poradna 15,00 - 18,00
ordinace
PÁ:
7,30 - 12,00 ordinace
ORTOPEDIE
MUDr. Lexa Čestmír
tel.: 567 579 662
PO: 13,00 - 14,00
SONO
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO
14,00 - 16,00
DOSPĚLÉ
ambulance
MUDr. Havlíček Jaroslav
16,00 - 18,00 operace tel.: 567 234 555 - Palackého
ÚT:
15,00 - 18,00
429 (stará poliklinika)
ambulance
PO:
8,00 - 13,00
PÁ:
7,30 - 13,00
ÚT: 8,00 - 12,00
ambulance 13,00 - 18,00
13,00 - 16,00 operace ST:
8,00 - 13,00
ČT:
8,00 - 12,00
PLICNÍ
13,00 - 15,30
MUDr. Biskup Ivan
PÁ: 8,00 - 12,30
tel.: 567 579 665 - Palackého
429 (stará poliklinika)
MUDr. Švejdová Jana
PO, ST, ČT, PÁ
tel.: 567 579 648
8,00 - 12,00
PO: 7,00 - 12,00
13,00 - 15,00
12,30 - 15,00
ÚT:
13,00 - 15,00
ÚT:
7,00 - 9,00
ST:
7,00 - 12,00
Telč
13,00 - 18,00
ÚT: 8,00 - 12,00
ČT:
7,00 - 13,00
PÁ:
7,00 - 11,30
MUDr. Langová Eva
tel.: 567 224 449 - Bezručova
641 (naproti poliklinice)
PO:
7,00 - 12,00
14,00 - 18,00
ÚT: 9,00 - 12,00
ST:
12,30 - 15,30
ČT, PÁ: 7,00 - 12,00
REHABILITACE,
ELEKTROLÉČBA + LASER
Matoušková Jana
tel.: 567 579 652
PO - PÁ: 7,30 - 11,30 13,00 - 15,00
NEUROLOGIE
MUDr. Svítil Petr
Palackého 429 (stará poliklinika)
PO:
15,00 - 17,00
PO:
10,00 - 12,45
13,15 - 17,45
ÚT: 6,15 - 11,00
11,30 - 14,00 ST: 6,15 - 11,00
11,30 - 14,00
ČT: 10,00 - 12,45
13,15 - 17,45
PÁ: 6,15 - 11,00 11,30 - 14,00
MDDr. Michaela Pačutová
tel.: 567 234 137 - Franze Kafky 109 (v budově České spořitelny)
PO: 6,00 - 10,00
ÚT: 14,00 - 17,45
ST: 14,00 - 17,45
ČT: 6,00 - 10,00
PÁ: 14,00 - 17,15
UROLOGIE
MUDr. Ehl Josef
tel.: 567 579 661
ÚT:
7,00 - 14,00
MUDr. Hořejší Eva
tel.: 567 224 184 - Josefa Hory
1050 (v budově ZŠ)
PO:
7,30 - 12,00
13,00 - 16,00
ÚT:
7,30 - 12,00
13,00 - 15,00
ST, ČT: 7,30 - 12,00
13,00 - 16,00
PÁ:
7,30 - 12,00
UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ
MUDr. Dvořáková Karla
tel.: 567 579 662
PO:
8,00 - 12,00
ST: 8,00 - 12,00
13,00 - 15,00
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNÍ
SLUŽBA
Gutwald Petr, Štorfa
František
tel.: 567 579 655
PO - PÁ: 7,00 - 15,00
ZUBNÍ
MUDr. Vašek Zdeněk
tel.: 567 234 450
PO, ÚT, ČT:
7,00 - 11,30
12,30 - 15,30
ST:
7,00 - 11,30
12,30 - 17,00
PÁ:
7,00 - 11,30
12,30 - 14,00
VEDENÍ POLIKLINIKY
MUDr. Marie Vilímová
tel.: 567 579 642
MUDr. Grigorová Valentina
tel.: 567 234 455
PO – PÁ:
7,00 - 11,30
12,30 - 15,30
UTZ
Ortopedie:
PO:
13,00 - 14,00 REVMATOLOGIE
MUDr. Vachtenheim Julius
tel.: 567 579 661
ČT: 7,00 - 12,00
MDDr. Zudová Markéta
tel.: 567 210 820
PO - PÁ
7,00 - 11,30 12,30 - 15,30
MUDr. Minařík Radovan
tel.: 567 234 137 – Franze Kafky 109 (v budově České spořitelny)
MUDr. Libor Kopuletý
tel.: 567 579 654,
mobil: 602 557 726
Ekonomické oddělení
PO – PÁ: 7,00 - 15,30
Urologie:
ÚT:
8,00 - 12,00 RTG:
ST:
7,30 - 10,00 Gynekolog:
ST:
14,00 - 15,00 PÁ:
8,00 - 9,00 TŘEŠŤ A MY
25
Ve městě byly
umístěny ukazatele
k turistickým cílům
Třešť ve spolupráci s MAS
dokončila další projekt
Město Třešť úspěšně dokončilo realizaci projektu „Úprava
nádvoří radnice v Třešti“. Na
projekt, jehož celkové náklady činily 924.159,- Kč, byla získána dotace prostřednictvím
Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., ve výši 668.993,- Kč.
Díky tomuto projektu se podařilo vyřešit neuspokojivý přístup z dvorní části do budovy
radnice, k památníku 2. sv. války a taktéž do budovy, ve které
sídlí úřad práce a Centrum pro
rodinu. Při rekonstrukci nádvoří byla vybudovaná zpevněná plocha včetně podklado-
Nový rozcestník umístěný mezi kostelem sv. Kateřiny a autobusovým nádražím
V polovině října byly v našem
městě umístěny čtyři informační směrníky pro snadnější orientaci návštěvníků města. Tzv.
Turistický informační orientační systém (TIOS) doplňuje stávající orientační systémy města
– KIOS (Komerčně informačně
orientovaný systém – ukazatele
ke komerčním cílům) a MIOS
(Městský informačně-orientační systém – směrovky ulic
a ukazatele ke komunálním cílům).
Všechny čtyři ukazatele byly
umístěny v centru města – na
travnaté ploše před prodejnou
Albert, dále mezi autobusovým
nádražím a kostelem sv. Kateřiny, na náměstí Svobody a v ulici Na Hrázi nedaleko silničního
zrcadla. Sloupy nesou celkem
42 směrových šipek. Ty obsawww.trest.cz
hují pro lepší orientaci kromě
dvojjazyčného textu také piktogramy dle pravidel a doporučení agentury CzechTourism.
Směrové šipky ukazují nejen
k turistickým atraktivitám města, ale také místům a zařízením,
která mohou být pro návštěvníky města prospěšné, jako jsou
zastávky veřejné dopravy, turistické informační centrum, pošta, veřejné toalety, atd.
Ocelová konstrukce sloupů
je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, hliníkové směrovky jsou opatřeny práškovým
vypalovacím lakem a potiskem.
Sloupy jsou ukotveny pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí.
(vp)
vých vrstev, provedena rekonstrukce kanalizační přípojky
a odvodněna plocha nádvoří.
Povrch tvoří kamenné kostky
v různých odstínech a velikostech tak, aby byly opticky oddělené jednotlivé sekce nádvoří.
Zpevněná plocha rovněž zjednodušila bezbariérový přístup
do budovy radnice.
Tento projekt navázal na postupnou opravu budovy radnice, která byla též z větší části podpořena z dotací prostřednictvím MAS Třešťsko, o.p.s.,
a spočívá v rekonstrukci střechy, výměně oken a nové fasá-
dě. Provedené opravy na budově radnice mají pozitivní dopad
na vzhled Městské památkové
zóny Třešť.
Josef Křepela
26
KULTURNÍ
KALENDÁŘ
LISTOPAD 2011
2. - 3. 11. Dny otevřených dveří
v SOŠ a SOU Třešť
V prostorách školního areálu bude široké veřejnosti umožněno zhlédnout ukázky prací žáků a prohlédnout si celou školu. Akce proběhne ve
středu 2. 11. od 9.00 hod. do
16.00 hod. a ve čtvrtek od 9.00
hod. do 13.00 hod. K návštěvě
srdečně zve celý kolektiv pracovníků školy.
2. 11.
ZMĚNA ČASU NA
SLUNEČNÍCH HODINÁCH
Netradiční
změna
času
na nám. T. G. Masaryka v 16,00
hod. Pořádá DS Jana Lišky, o. s.
za podpory Města Třešť.
KULTURA
12. - 13. 11.
SVATOMARTINSKÁ POUŤ
Mše svatá v kostele sv. Martina, atrakce a stánkový prodej
v Selské ulici a Na Kanále. Pořádá ŘK farnost Třešť a Město
Třešť.
mé divadelní představení na
motivy divadelní hry Jaroslava
Vrchlického pro vás připravily Divadelní soubor Karla Čapka a SHŠ Hebrix o. s., více na
http://www.noc-na-karlstejne.
eu/ a http://www.hebrix.eu/,
KD Třešť v 19,30 hod. Pořádá
DS K. Čapka, o. s.
13. 11.
MARTINSKÁ JÍZDA
Tradiční průvod, náměs- 27. 11.
tí T. G. Masaryka, začátek po ZAHÁJENÍ ADVENTU
Zahájení adventní doby zá16 hod. z fary. Pořádá JK Třešť
stupci města a farnosti, vánoča Město Třešť.
ní písně, rozsvícení vánoční
výzdoby města, nám. T.G.M.
18. 11.
v 17,00 hod., pořádá Město
VEČER POD
Třešť a DS K. Čapka, o.s.
LAMPOU - VONIČKA
PÍSNÍ HORÁCKÝCH
30. 11.
A NÁRODNÍCH
Cukrárna v Schumpeterově TŘEŠŤSKÁ DIVADLA BEZ
domě v 17,00 hod. pořádá DS OPONY
Komponovaný večer třešťJana Lišky, o. s.
ských divadelních souborů, KD
Třešť v 19,30 hod. Pořádá Měs18. 11.
to Třešť.
BESEDA O NOVÉM
ZÉLANDU
Promítání fotek z cestování po Novém Zélandu, Kino PŘIPRAVUJEME
Máj od 19,00 hod., srdečně zve
Hana Davidová.
1. 12. – 18. 12.
3. 11.
BOLÍVIE
Cestopisná beseda, slovem
provází Ing. Radovan Jirků,
Městská knihovna v 17,00 hod., 19. 11.
pořádá MK Třešť.
POSVÍCENSKÉ POSEZENÍ
Hraje Preston. KD Čenkov od
5. 11.
20,00 hod. Pořádá SDH ČenTANČÍRNA
kov.
Jan Smigmator & Zatrestband. KD Třešť od 20,00 hod. 19. 11.
Pořádá Tančírna, o. s.
PŘEDADVENTNÍ
SVĚTÉLKOVÁNÍ
10. 11.
Tvořivé dílny, ukázky výroPODVEČER POEZIE
by vánočních dekorací, ozdob
s Františkem Bukvajem, a všeho, co se může hodit neMěstská knihovna v 17,00 hod., jen k Vánocům. Doprovodný
pořádá MK Třešť.
hudební program, koutek s Ježíškovou poštou pro děti, kde
11. 11.
by si děti psaly a malovaly přáODHALENÍ SOCHY PANA
ní, výroba papírových ozdob,
TAU
10,30 a 11,00 břišní tanečnice,
Autobusové
nádraží pohádky ve 13,00, 14,00 a 15,00
v 11:11:11 hod. Pořádá Město hod. O Otesánkovi, O BudulínTřešť ve spolupráci se Spolkem kovi a O ševci Kubovi v podání
přátel betlémů v Třešti.
Divadýlka Mrak. KD Třešť od
10,00 hod. ve vnitřních i ven11. 11.
kovních prostorách. Vstupné
DEN VETERÁNŮ
20,- Kč (děti zdarma). Pořádá
Položení věnců k pomníkům Město Třešť.
obětem válek, pořádá Město
Třešť.
23. 11.
KONCERT RODIN
12. 11.
Sál ZUŠ Třešť od 18,00 hod.
STAROPRAŽŠTÍ
Vyhlášení ocenění Hvězda roku
HELIGONKÁŘI
2011. Pořádá ZUŠ Třešť a Cenhrají k tanci a poslechu. KD trum pro rodinu a sociální péči
Třešť v 19,00 – 22,00 hod. Vysočina.
Vstupné 140,- Kč, pořádá DS
Jana Lišky, o. s.
26. 11.
NOC NA KARLŠTEJNĚ
Premiéra divadelní hry, zná-
mentů: úprava řeky Dyje a výstava prací Jaroslava Krechlera v kulturním domě, Muzeum Vysočiny, pobočka Třešť
v 17,00 hod., pořádá Muzeum
Vysočiny, pobočka Třešť, Muzejní spolek v Třešti a Město
Třešť.
5. 12.
PEKELNÝ OMYL ANEB
POHÁDKA NARUBY
Loutková pohádka, dar třešťským dětem od instalatérské
firmy pana J. Randy s mikulášskou nadílkou, v 16,00 hod.
v KD Třešť, pořádá DS K. Čapka, o. s. - loutkáři.
KINO MÁJ
rezervace lístků na tel.
TIC: 567 234 567
a Zdeňka Bukovská:
725 488 699
Úterý 1. listopadu 2011
v 17:00 Šmoulové (USA)
Vstupné: 60,Délka: 102 min
Žánr: Animovaný
Film je přístupný / česky
Režie: Raja Gosnell
V českém znění: Ondřej Brzobohatý,
Nikola Votočková, Václav Knop, Jan
Šťastný…
Výstavy
9. 9. - 25. 11.
Historické kočárky
Miloslavy Šormové
Prostory Muzea Vysočiny, pobočka Třešť, pořádá Muzeum
Vysočiny, pobočka Třešť.
POZVÁNKY Z
MIKROREGIONU
TŘEŠŤSKO
Rodinná komedie, ve které
se pojí animovaný i hraný film,
uvádí na plátna kin všem dobře známé modré hrdiny, Šmouly. Zlý čaroděj Gargamel vyžene
Šmouly z jejich vesničky a během následného pronásledování všichni společně projdou
kouzelným portálem, který je
zavede do našeho světa, přímo
doprostřed newyorského Central Parku. Malí modří Šmoulové musejí dát hlavy dohromady a najít způsob, jak se dostat
zpátky domů do vesničky dříve, než je Gargamel znovu vystopuje...
JEŽÍŠKOVA POŠTA
Příjem vánočních přání malých i velkých pro Ježíška, sladké odměny pro děti, TIC Třešť Hodice
8 – 12 a 13 - 17 hod., pořádá 26. 11.
Město Třešť (TIC).
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
5. 12. – 18. 12.
Slavnostní rozsvícení vánočStředa 2. listopadu 2011
JEŽÍŠKOVA CESTA
ního stromu s programem dětí
v 19:30 Princ a pruďas
MĚSTEM
Základní a Mateřské školy Ho(USA)
Zimní soutěž pro děti o slad- dice. Začátek v 17,00 hodin.
Vstupné: 60,ké odměny, pořádá Město Třešť
Délka:102 min
Žánr: Komedie
(TIC).
Stonařov
26. 11.
2. 12.
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
operního zpěváka Jakuba
BETLÉMŮ
Pustiny v sále KD ve Stonařově,
Zahájení tradiční vánoční
ve 14.00 hod., pořádá Městys
výstavy betlémů v domě J. A.
Stonařov.
Schumpetera v 16,00 hod., otevřeno denně od 3. 12. 2011 od
26. 11.
9,30 – 16,30 hod., potrvá do 2.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
2. 2011, pořádá Spolek přátel
STROMU
betlémů v Třešti.
Ve dvoře za zdravotnickým střediskem ve Stonařo2. 12.
vě, v 17.00 hod., pořádá Městys
Přednáška na téma
Stonařov.
Adventní vazba
Začátek prodeje adventních
Horácké divadlo
věnců a následuje prodej vánočních výrobků do 22. 12. 2011.
Zimní zahrada v budově SOŠ 25. 11.
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
a SOU Třešť, 14 - 16 hodin.
Autor: Ray Cooney. Představení pro předplatitelskou sku2. 12.
pinu „R“. Začátek v 19,00 hod.
9. MUZEJNÍ PÁTEK
Vernisáž výstavy prací Jaro- Svozový autobus odjíždí vždy
slava Krechlera, filmová kro- v 18.00 hod. od bývalého Sponika města – promítání doku- lečenského domu v Třešti.
Film je přístupný od 15 let / s titulky
Režie: David Gordon Green
Hrají: James Franco, Danny McBride,
Natalie Portman, Justin Theroux...
Film Princ a pruďas je urážkou všech pohádek a fantasy příběhů. Zatraceně vtipnou
a povedenou urážkou. Vypráví
příběh dvou královských bratrů, z nichž jeden oplývá rytířskými ctnostmi, zatímco tomu
druhému zcela chybějí. Přesto utvoří údernou dvojku, která je pro záchranu krásné panny (snad) ochotná podstoupit
mnohá nebezpečenství, tedy
pokud to nebude příliš bolet…
Neděle 6. listopadu 2011
v 19:30 Drive (USA)
Vstupné: 50,-
KULTURA
Délka: 101 min
Žánr: Akční
Film je přístupný od 15 let / s titulky
Režie: Nicolas Winding Refn
Hrají: Ryan Gossling, Carey Mulligan,
Christina Hendricks, Ron Perlman...
Samotářskému a ze svého
dvojího života značně rozpolcenému Řidiči zcela změní život náhodné setkání se sousedkou Irene, se kterou tráví stále více času. Vše se však změní
když je z vězění propuštěn Irenin manžel Standard. Řidič se
s ním domluví na poslední loupeži, která Standardovi umožnit splatit dluh, kvůli kterému
ho vydírají gangsteři. Ukáže se
však, že šlo o nastraženou past
a Standard při přestřelce umírá. Vše se začíná komplikovat
a aby Řidič ochránil sebe i Irene, musí udělat to, co umí nejlépe – řádně šlápnout na plyn.
Pondělí 7. listopadu 2011
v 19:30 Ženy sobě (USA)
Vstupné: 60,Délka: 125 min
Žánr: Komedie
Film je přístupný od 15 let / s titulky
Režie: Paul Feig
Hrají: Kristen Wiig, Maya Rudolph,
Rose Byrne, Chis O´Dowd…
Smolařka Annie je všechno,
jen ne úspěšná. Pochybné milence opouští nedůstojně (většinou přes plot), v práci ji terorizují zákazníci, takže nad ní
permanentně visí hrozba vyhazovu. Jediný světlý bod v jejím
životě představuje kamarádka Lillian. Ta jí právě oznámila,
že se bude vdávat, a Annie jako
nejlepší kámoška pochopitelně
slíbila, že jí se svatebními přípravami pomůže. Snaží se o to
víc, že se svou troškou do mlýna chtějí přispět i další čtyři Lillianiny přítelkyně. A tak Annie
pomáhá a plánuje jako o život
a jak už to v její tragické realitě
bývá, na co sáhne, to přinejlepším selže, případně skončí zatčením, otravou jídlem…
Středa 9. listopadu 2011
v 17:00 Auta 2 (USA)
Vstupné: 60,Délka: 110 min
Žánr: Animovaný
Film je přístupný / česky
www.trest.cz
27
Režie: John Lasseter
V českém znění: Richard Krajčo,
Petr Novotný, Ondřej Vetchý, Ivana
Andrlová…
Hrdinové filmu Auta 2 se vydávají na závodní okruhy. Blesk
McQueen se společně se svým
nejlepším přítelem, jedinečným odtahovým vozem Burákem, vydává na zcela nové dobrodružství do exotických zemí
celého světa. Dvojici na cestách
doprovázejí členové domáckého závodního týmu z Kardanové Lhoty a společně míří do zámoří, aby podpořili Bleska ve
vůbec prvním světovém šampionátu, závodu, který má rozhodnout o tom, kdo je nejrychlejším autem na světě. Cesta do
cíle je ale plná výmolů, objížděk
a výbuchů, protože je Burák nedopatřením vtažen do dobrodružství vlastního: do světa
mezinárodní špionáže.
Středa 9. listopadu 2011
v 19:30 Zrození planety
opic (USA)
Vstupné: 60,Délka: 105 min
Žánr: Akční / Sci-fi
Film je přístupný od 12 let / s titulky
Režie: Rupert Wyatt
Hrají: James Franco, Freida Pinto,
Andy Serkis, Tom Felton, Brian Cox...
Pondělí 14. listopadu 2011
v 19:30 Barbar Conan
(USA)
Vstupné: 60,Délka: 110 min
Žánr: Akční / Dobrodružný / Fantasy
Film je přístupný od 12 let / s titulky
Režie: Marcus Nispel
Hrají: Jason Momoa, Ron Perlman,
Rose McGowan...
Legendární Barbar Conan
je zpátky! Z kultovní komixové postavy se Conan vypracoval na ikonu stříbrného plátna.
Conanova touha po pomstě za
smrt jeho rodičů se záhy změní
v krutý boj za záchranu národů Hyborie před mocnými silami zla, ve kterém se bitvy s nelítostnými nepřáteli proplétají se
souboji s odpornými monstry.
Jedinou nadějí na vysvobození
Hyborie ze spárů zla je Conan
a jeho síla a odvaha…
Neděle 20. listopadu 2011
v 19:30 Alois Nebel (ČR)
Vstupné: 50,Délka: 87 min
Žánr: Drama
Film je přístupný / česky
Režie: Tomáš Luňák
Hrají: Miroslav Krobot, Karel Roden,
Ondrej Malý, Tereza Voříšková, Alois
Švehlík…
Příběh filmu začíná na podzim roku 1989 na železniční
stanici Bílý Potok v Jeseníkách,
kde slouží jako výpravčí Alois
Nebel. Nebel je tichý samotář,
kterého čas od času přepadne podivná mlha. Nejčastěji se
mu v ní zjevuje Dorothe, oběť
zločinu spáchaného při odsunu
Němců z pohraničí po 2. světové válce. Šedivé dny na nádraží v Bílém Potoce na sklonku
socialismu líně plynou, výhybkář Wachek společně se svým
otcem kšeftují s důstojníky sovětské armády. Poklidnou atmosféru naruší jednoho dne
tajemný Němý, který překročí
hranice se sekyrou v ruce, aby
pomstil svoji matku...
Pořekadlo, že cesta do pekla
bývá dlážděna dobrými úmysly, platí v tomto příběhu přímo ukázkově. Mladý vědec
Will Rodman vyvíjí lék proti Alzheimerově nemoci, kterou trpí i jeho otec. Slibný výzkum se ovšem zadrhává kvůli nežádoucím vedlejším účinkům, které vykazují pokusní živočichové po aplikaci léčebné
látky. Zklamaný vědec opouští výzkum, odchází pečovat
o otce a jako bonus si tajně odnáší šimpanzí mládě, jehož rodiče zemřeli při Willových pokusech. U šimpanze Caesara se
postupně začne projevovat vysoká inteligence a Will zjistí,
že za to zřejmě může působe- Pondělí 21. listopadu 2011
ní jeho léku. Začne mu ho taj- v 19:30 Captain America
ně podávat a tím nechtěně ote- (USA)
Vstupné: 60,vře bránu k lidské zkáze...
Délka: 124 min
Žánr: Akční / Sci-fi
Film je přístupný / česky
Režie: Joe Johnston
Hrají: Chris Evans, Tommy Lee
Jones, Hugo Weaving, Stanley
Tucci...
mírajícího manželství potřebný
vzruch. Koneckonců jde o rodinné štěstí jeho jediné dcery…
Pondělí 28. listopadu
2011 v 19:30 Kovbojové
a vetřelci (USA)
Steve Rogers je idealistický
mladík, který stejně jako drtivá většina jeho vrstevníků
touží vstoupit do armády, aby
mohl Americe pomoci zdolat
nacisty, až se jeho země zapojí do Druhé světové války. Jenže nemá sebemenší šanci, protože je podměrečný a neduživý
a jediným jeho předpokladem
je zarputilost, s jakou se nechává opakovaně vyhazovat od odvodových komisí. Ta ve finále rozhodne o tom, že ho vyberou jako vhodného kandidáta pro unikátní vědecký experiment. Jeho premiéra se vydaří a ze Stevea se díky vědeckému týmu vedeném Dr. Erskinem stane dokonalá lidská bytost. Na boj s nacisty přesto nedojde, protože se zjeví mnohem
nebezpečnější nepřítel...
Středa 23. listopadu 2011
v 17:00 a 19:30 Muži
v naději (ČR)
Vstupné: 70,Délka: 115 min
Žánr: Komedie
Film je přístupný od 12 let / česky
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Bolek Polívka, Jiří Macháček,
Simona Stašová, Petra Hřebíčková...
Vstupné: 60,Délka: 118 min
Žánr: Akční / Sci-fi
Film je přístupný / titulky
Režie: John Favreau
Hrají: Daniel Craig, Harrison Ford,
Olivia Wilde, Sam Rockwell...
Už zase na nás útočí mimozemšťané. Tentokrát si ale vybrali špatný čas a špatné místo. Jejich prvotním cílem se stal
Divoký západ a doba kdy všem,
visely kolty proklatě nízko. Cizinec, který se probral z bezvědomí poblíž města Absolution,
si naprosto vůbec nic nepamatuje. Jediným vodítkem k jeho
minulosti je podivný náramek
na zápěstí. Celková amnézie je
mrzutá věc, obzvlášť když se
ocitnete ve městě, které nenávidí lidi odjinud a kde vládne tvrdou rukou nesmlouvavý plukovník Dolarhyde jenž ho řídí
metodou pěsti a biče. Absolution žije ve strachu a brzy bude
ještě hůř. Shůry přicházejí podivné zvuky a oslepující světla,
obyvatelé města beze stopy mizí
a nikdo neví, jak se bránit a kdy
přijde řada na něj…
Úterý 29. listopadu 2011
v 16:00 Svatba jako řemen
(Československo)
Může být nevěra základem
šťastného manželství?
Šarmantní bonviván Rudolf je o
tom přesvědčen: „Ženská má
mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho
udržela. A hlavně, ženská se nesmí nudit …!!!” Rudolf s úspěchem uplatňuje svou divokou
teorii v každodenní praxi a to
s neutuchajícím elánem, který
je u čerstvého šedesátníka záviděníhodný. O to víc pak nechápe naivitu svého nesnesitelně
korektního zetě Ondřeje, který
pro samé svědomité plnění povinností nevnímá, jak nebezpečně se jeho žena Alice začíná
nudit. Milující tatínek a kamarádský tchán Rudolf proto nabídne Ondřejovi několik prověřených rad, jak vnést do sko-
Vstupné: zdarma
Délka: 94 min
Žánr: Komedie
Film je přístupný / česky
Režie: Zdeněk Liška
Hrají: Iva Janžurová, Vladimír
Pucholt, František Filipovský, Stella
Zázvorková...
Jedna z nejúspěšnějších „trezorových“ komedií konce 60tých
let. Příběh z malého města, který se odehraje v rozmezí necelých 24 hodin. Pod vlivem alkoholu se tři smutní hrdinové dostanou do podezření, že znásilnili mladou prodavačku. Domněle znásilněná dívka odvolává své obvinění, učiněné tak
trochu z nerozumu, tak trochu
ze msty a konekonců i z vypočítavosti. Obviněný mladík se
může konečně oženit a může
začít svatba jako řemen.
28
SVĚT OKOLO NÁS
Povídání o počasí - listopad 2011
Letošní podzimní měsíce se
chovají přesně podle pranostik. Protože léto za mnoho nestálo, uplatnila se pranostika,
že: Je-li chladné a deštivé léto,
na podzim přijde dlouhé babí
léto. Vyslovil jsem myšlenku, že
se v září třeba ještě ohřejeme.
Jak se ukázalo, letos v září bylo
opravdu pěkné a teplé počasí.
Je pravda, že až do podzimního slunovratu (23. 9.) bylo ještě astronomické léto, ale dá se
říct, že to byl již počátek babího léta, které pokračovalo václavskými časy. Ostatně i ty jsou
součástí babího léta. Začátek
října pak byl ve znamení pokračujících václavských časů a
dokonce 1. října byly na 17 meteorologických stanicích překročeny teplotní rekordy. Říjen
však věren své pověsti, že na začátku hřeje a na konci již mrazí a také, že po teplém září říjen zle se tváří, v pátek 7.10. se
objevil na horách 1. sníh. V našich podmínkách se to projevilo pouze deštěm a zamračenou oblohou. Od 8. do 12. října byla zamračená obloha a 10.
dokonce celý den pršelo a foukal silný až prudký nárazový
vítr. Následně 13. se obloha vyjasnila a bylo docela příjemné
počasí. Vyjasnění však přineslo prudký pokles nočních teplot. To ale teplota poklesla pouze na 0,8°C. Hned následující
den (14.10.) byl pokles teploty přímo rapidní. Posuďte sami:
19:00 1,9°C, 19:15 1,4°C, 19:30
0,8°C, 19:45 0,6°C, 20:15 0,0°C
a ve 20:30 již –0,6°C, čili mráz.
Druhý den ráno (15. 10.) jsem
naměřil mráz –4,7°C. Všechny choulostivé rostliny pomrzly bez ohledu na to, zda byly zakryté, či nikoliv. Mrzlo na 15
meteorologických
stanicích,
tedy prakticky v celé republice a padla řada rekordů. Jenom
připomínám, že loni přišel první mrazík 10. října. Letos to
bylo o pět dní později, zato však
přišel pořádný mráz. Chladné
počasí pak pokračovalo i v dalších dnech. Všechny tyto změny přineslo postavení tlakové
výše, po jejímž předním okraji
k nám přicházel studený severský vzduch. Situaci ještě napomohlo tzv. radiační ochlazování, ke kterému dochází při jasné
obloze. Shodou okolností svítil
jasně měsíc, který s ochlazováním nemá nic společného, ale
pocit zimy umocňuje. Při posuzování teploty se také uvádí tzv. pocitová teplota, která se
může od té skutečné dost lišit.
Ale o tom zase až někdy příště. Meteorologové předpovídají, že se bude nadále ochlazovat, ale protože se objevily krtčí kopečky, dá se usuzovat, že
to s příchodem zimy tak prudké nebude. Až budete číst tyto
řádky, budete již vědět kdo se
víc mýlil. Zda meteorologové,
nebo krtci.
Hodnotit počasí můžeme
podle klimatologie nebo podle synoptické meteorologie. Pokud si vzpomínáte, minulý měsíc jsem se o tom zmínil v souvislosti s oblačností. Je proto
vhodné si říct co je klimatologie a co je synoptická meteorologie. Abychom nepřekročili rozsah rubriky, povíme si
o tom postupně. Klimatologie
(z řeckého klima – sklon a logika – nauka) je nauka o podnebí (klimatu). Protože atmosférické děje probíhají v konkrétních podmínkách Země
a jsou přizpůsobeny zeměpisným faktorům, označuje se někdy klimatologie za oblastní,
popřípadě zeměpisnou meteorologii. K hlavním úkolům klimatologie patří: Studium podnebí na Zemi a objasnění podnebních zvláštností od světadílů až po nejmenší území. Klasifikace podnebí a vymezení klimatických oblastí. Studium podnebí v dobách historických a geologických, kolísání a změn podnebí, které v poslední době směřuje k pokusům o předpověď změn podnebí. Počátky klimatologie jsou
spjaty se jménem řeckého astronoma Hipparcha (190 – 120
Plán činnosti Klubu seniorů
na listopad 2011
1. 11. Úterý
13,30 Vycházka – vede pan Talpa
2. 11. Středa
16,00 Výborová schůze
8. 11.
14,00 Posvícenské posezení
Úterý
klubovna
U Kapra
9. 11. Středa 15,30 Zpívání s harmonikou
klubovna
15. 11. Úterý 15,00 p. Jan Klíma – pěšky po Španělsku
do Santiago de Compostela
(beseda s třešťským dálkovým chodcem)
klubovna
16. 11. Středa 15,30 Zpívání s harmonikou
klubovna
22. 11. Úterý
13,30 Vycházka – vede pan Budař
23. 11. Středa
15,30 Zpívání s harmonikou
klubovna
29.11. Úterý
16,00 Film pro seniory – Svatba jako řemen
kino Máj
Cvičení žen vždy ve čtvrtek 16,00 – 17,00 hod.
Sraz na vycházky před klubovnou ve 13,30 hod.
př. n. l.), který zavedl pojem
klima, jímž myslel sklon slunečních paprsků k zemskému
povrchu. Podnebí se tedy zpočátku považovalo za závislé na
výšce slunce nad obzorem, neboli na zeměpisné šířce. Klimatologie prošla značným vývojem, dělí se z různých hledisek
a v současnosti zasahuje do nejrůznějších oblastí.
sníh. Listopad je měsíc velkých
mlh, které zejména řidičům
způsobují velké potíže. Však to
také vyjadřují pranostiky:
• Listopadová mlha zhasíná
slunce.
• Listopadové slunce na zemi
nevidí.
• Listopad z mlhy, jinovatky,
deště, sněhu, sucha a bláta,
předzimou k zimě chvátá.
V listopadu končí tzv. velké vegetační období. V našich
podmínkách se začínají průměrné denní teploty pohybovat kolem 0°C a přichází první
Podle záznamů vlastního pozorování, internetu, knihy Jana Munzara „Malý průvodce meteorologií“
a dalších pramenů sestavil
V. Dvořák.
TŘEŠŤ A MY
29
Zeptali jsme se advokáta
Dotaz: Manžel mojí známé
měl dům po rodičích. Tento dům v průběhu manželství
daroval svému synovci, aniž
by své manželce něco řekl.
Tato v dědickém řízení zjistila, že bydlí v cizím domě. Bylo
takové tajné darování platné? Může pozůstalá manželka
v rámci dědického řízení něco
získat (podíl na domu nebo
náhradu od synovce), když
dům užívala v dobré víře, že
jde o vlastnictví jejího manžela?
Dotaz(y) jsem jako vždy upravil, jednak pro přehlednost,
jednak pro terminologickou
správnost a také jsem byl nucen věc poněkud více anonymizovat, neboť toto bylo podmínkou tazatele, následně i klienta
pro zveřejnění. Podstata dotazu
však zůstala zachována.
V dané věci tedy není rozumJde o více dotazů, začněme
ná šance na zpochybnění darotedy tím prvním.
vání.
Bylo takové darování platMůže pozůstalá manželka
né? Pokud má jeden z manželů
dům ve svém výlučném vlast- získat v dědickém řízení ponictví, je také výlučně opráv- díl na domu? I tady jsem musel
něn s tímto domem dispono- tazatele zklamat. Dům je vlastvat. Z morálního hlediska je nictvím třetí osoby, tedy není
takový krok a také jeho utaje- vlastnictvím zůstavitele a tím
ní jistě přinejmenším proble- pádem také není předmětem
matický, ovšem po letech praxe dědického řízení. Jinými slomusím konstatovat, že v pozadí vy, o domě se v dědickém řízení
takových situací se často skrý- vůbec nebude jednat.
vají důvody, které takové jednáPokud se týká otázky dobré
ní činí přinejmenším pochopitelným.
víry, v tomto případě není důPokud se však týká možnos- vod se jí zabývat, neboť manti zpochybnit platnost právní- želka nebyla v dobré víře, že je
ho úkonu pro rozpor s dobrý- dům její. Kdyby z nějakého důmi mravy, jsem v tomto pří- vodu byla v dobré víře, že je
padě více než skeptický – žád- dům její, potom by bylo možný z účastníků nebyl poško- no – po přezkoumání dalších
zen a manžel pouze nakládal se okolností – uvažovat o tom, že
dům nebo podíl na domě vydrsvým majetkem.
žela. Ani toto však v této chvíli Naskýtá se otázka, zda jí bylo
možno nějak předejít. Za určinepřipadá v úvahu.
tých okolností to samozřejmě
Může pozůstalá manželka bylo možné - například ve prozískat nějakou náhradu vůči spěch manželky mohlo být při
synovci? Obecně zde platí, že darování domu nebo kdykoliv
nikoliv (synovec se vůči man- jindy zřízeno věcné břemeno
želce nijak neprovinil – pouze nebo mohl být s novým vlastníkem sjednán nájem, atd. – nicpřijal dar).
méně řešení této problematiky
Jedinou situací, kdy by toto překračuje rozsah tohoto člándarování mohlo být zohledně- ku.
no, by byla situace, kdy by se
Mgr. Jiří Kasal
ze zákona (tedy nikoliv na záadvokát
kladě závěti) stal synovec dědicem, v takovém případě by se Informace redakce: připomínáme, že otázky
tuto rubriku je možné pokládat advokádědici na jeho podíl započet- pro
tovi přímo, a to na telefonním čísle 384 422
lo, slovy zákona: „to, co za živo- 294 a e-mailu [email protected].
ta zůstavitele od něho bezplatně
obdržel, pokud nejde o obvyklá
darování.“
Závěrem je tedy nutno říci,
že pozůstalá manželka se ocitla ve velmi nepříjemné situaci.
Klub seniorů oslavil třicáté výročí svého založení
Sobota 15. října 2011 byla velkým mezníkem v historii místního klubu seniorů. Na den
přesně se totiž slavilo 30. výročí
založení klubu.
ta Vladislav Hynk poděkoval
všem přítomným za činnost
v klubu a organizování akcí pro
aktivní seniory. Bývalým předsedům, členům výboru a vedoucím jednotlivých kroužků
klubu pak předal novou publikaci „30 let činnosti Klubu seniorů v Třešti“, kterou zpracoval František Bukvaj.
Jeho členové se sešli v zámeckém hotelu, aby společně oslavili tuto událost. Vzpomínalo se na Adolfa Nováka, zakladatele a prvního předsedu, na
práci jeho následovníků VladiPro pobavení všech zahrála
míra Musila, Josefa Jirků a nyní Lenka Brázdová a Hana Bydi Miloslava Talpy. Starosta měs- žovská ze ZUŠ Třešť. Předsta-
vil se pěvecký kroužek seniorů
pod vedením Vlasty Budařové,
který vystupuje na různých kulturních akcích nejen ve městě.
Pěvecký kroužek nejraději zpívá písničky o Vysočině, které je
baví nejvíc.
Klubu seniorů v Třešti přejeme spoustu elánu do další práce, pevné zdraví všem členům
a spoustu nových zájemců do
jejich řad.
Michaela Marešová
OKP
Oznámení
Poděkování
K 30. výročí založení Klubu seniorů byla vydána publikace, kterou si můžete zakoupit v Turistckém informačním centru (Schumpeterův dům), cena je
60,- Kč. Taktéž si zde můžete zakoupit fotografie ze slavnostního zasedání Klubu seniorů z 15. října 2011, které se konalo na zámku.
Děkujeme paní ředitelce Lence Brázdové a pani učitelce Haně Bydžovské ze
ZUŠ Třešť za krásné vystoupení při příležitosti slavnostního setkání Klubu seniorů 15. října 2011 na zámku.
www.trest.cz
Klub seniorů Třešť
30
Řádková inzerce
• Čalounictví – opravy veškerého čalouněného nábytku, i starožitného. Zhotovení vrstvených matrací na míru. Autočalounictví – opravy + výroba krycích plachet (přívěs. vozíky, pergoly, zástěny atd.). Odvoz – dovoz. Mob.: 721 123 595,
tel. dílna: 567 219 040.
• Pronajmu sklad v Třešti u vlak. nádraží, tel. 777 212 523.
• Prodám sklad v Třešti u vlak. nádraží, tel. 777 212 523.
• Prodejna „Pracovní oděvy Policarová“ nabízí kromě pracovních oděvů prádlo
a ponožky z přírodních materiálů jako je bavlna, bambus a vlna. Dále termoprádlo z dutého vlákna. To vše za přijatelné ceny. Dále nabízí službu – sběrna opravy obuvi. Tel: 608 479 664
• Prodám cihl. byt 3+1 v OV, v Třešti, po rek. Tel: 776700200
• Pomoc v pravou chvíli! Podzimní akce: nebankovní úvěr od 5000 Kč do 7 prac.
dnů, seriozně! Volat po 16. hod. 721606723, nejsme linka 900!
INZERCE/ POZVÁNKY
ŠKOLSTVÍ
31
Říjen v DDM
vystupovali z vlaku a vraceli se
domů, ani se nám nechtělo věřit, jak rychle může ubíhat příByla to pěkná neděle, sluníč- jemně prožitý čas.
ko hřálo a v Jihlavské ZOO byl
připravený „Den pro sponzory Zábavné
zvířátek“ a protože DDM Třešť
a OS Kamarád sponzorují ka- odpoledne pro
merunského kozlíka, vydala se
druháky
skupinka dětí a dospělých na
nedělní výlet.
Ve středu 12. 10. odpoledne Cesta vlakem uběhla rychle a den mezi zvířátky ještě bylo počasí, že byste psa nevyrychleji, prohlédli jsme si sko- hnali. Přesto se na DDM sešlo
ro všechna zvířata, taky výsta- téměř 30 dětí, které si zpříjemDrakiáda
vu fotografií obojživelníků, kte- nily toto nevlídné odpoledne.
Připraveno pro ně bylo 10 staré se zúčastnil i Michal Kapoun,
jiné zaskákaly na velkých mípohráli jsme si na dětském novišť, polovina z nich byla za- čích, zastřílely si na koš. Dalhřišti a když jsme odpoledne měřena na sportovní a pohy- ších 5 stanovišť se zaměřilo na
bové dovednosti, děti si mimo
rukodělné a výtvarné činnosti,
malování a vystřihování obrázku, přenášení zvířátek pomocí
dřívek a také na cvičení paměti, důvtipu a pohotovosti.
Po splnění všech úkolů obdrželi účastníci malý dáreček
a samozřejmě, byli vyhlášeni i ti nejúspěšnější. První místo obsadil Filip Topinka ze 2.A,
získal celkem 53 bodů, druhé
místo patřilo Natálce Novotné
ze 2.B se 45 body a na třetí místo se probojovali Matěj Martínek ze 2.C a Nela Šindelářová
ze 2.B, oba ulovili 43 bodů.
Poděkování patří žákům 6.C,
kteří se postarali o chod všech
stanovišť.
ZOO
Čepáka z 1.B a Simonky Lašanové z 1.C. Děkujeme všem tatínkům a maminkám, kteří své
Bude nebo nebude, to nám děti doprovodili a těšíme se za
vrtalo hlavou, když jsme sledo- rok, na oblohu plnou draků.
vali předpověď počasí. Naštěstí
nepršelo, trošku i foukalo a tak Triky s triky hurá na kopec u rybníka Bačkora. Draků se tam sešlo neuPrvní výtvarná dílna prověřitelných 25 a létalo se jedna
voněla
dům dětí „příjemnou“
radost. Po hodince létání dostaly všechny zúčastněné a pěkně vůní SAVA, které umí vytvopromrzlé děti nějakou tu slad- řit na textilu neuvěřitelné vzokost a vyhlásili jsme vítězné let- ry, zvlášť když to vůbec nečekáte. Tentokrát jsme SAVO zkroce.
První místo patřilo Lubo- tili a stará trička získávala pod
ši Bočkovi z 5.A, který si při- vedením paní učitelky Marnesl doma vyrobeného dráčka ty Šťastné nový vzhled. Tvořis rozpětím téměř 2 metry, dal- ly děti i maminky a páteční odší výborně létající draci byli ku- poledne uběhlo opravdu přípovaní. Nejvýš se vznášel drak jemně.
Drakiáda
Amálky Hinkové z MŠ, Míši
Justýna Přechová - 1. místo v literární soutěži Moje prázdniny
Výtvarná dílna - savování.
www.trest.cz
Návštěva jihlavské ZOO
DDM Třešť
32
s!
A za rok za