Pozvánka k talentové zkoušce Adriana Bálková

Transkript

Pozvánka k talentové zkoušce Adriana Bálková
STŘEDNÍ ŠKOLA NÁHORNÍ
PRAHA 8, U MĚŠŤANSKÝCH ŠKOL 525/1
Paní
Heřmanová Monika
Pod Čimickým hájem 224/1
182 00 Praha 82
Značka: 44/2015
Vyřizuje: Ing. Hana Pavelková
V Praze dne 9. 2. 2015
Pozvánka k talentové zkoušce
Uchazeč o přijetí ke studiu oboru 82-41-M/05 Grafický design:
Adriana Bálková
Talentová zkouška se koná ve dnech 16. a 17. 2. 2015 vždy od 9.00 hodin v budově SŠ Náhorní,
Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Rozmístění uchazečů do učeben bude vyvěšeno ve vestibulu školy.
Samostatné domácí práce (kresba, malba, grafika) odevzdejte řádně podepsané (15 ks, max. formát A2)
dne 16. 2. 2015 v 8.30 hodin v kanceláři zástupců školy. Domácí práce musí být značeny jménem,
příjmením a rokem narození uchazeče. Domácí práce jsou součástí spisu. Aby mohly být uchazeči vráceny,
je nutné zároveň odevzdat jejich kompletní záznam ve formátu JPG ve střední a vyšší kvalitě na CD nosiči,
který bude označen jménem uchazeče. Do téhož data odešle uchazeč ředitelce školy doklad, pokud nějaký
získal, o dalších skutečnostech, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (vlastní
publikační činnost, umístění v mezinárodních soutěžích, umístění v krajských soutěžích).
16. 2. 2015 (pondělí) – výtvarná část bude zaměřena na kresbu a malbu podle modelu, na zjištění manuální
zručnosti při práci s materiálem, smyslu pro barevnost a kompozici.
Ke zkoušce si přineste: tuto pozvánku, rýsovací prkno A3, tři kusy čtvrtky A3, měkkou tužku, plastickou
gumu, tempery, paletu, hadřík, kelímek, štětce, barevné papíry A4 (asi 10 odstínů), nůžky, řezák, lepidlo na
papír, pravítko, papírovou lepenku. Dále přineste poštovní známky v celkové hodnotě 63,- Kč a průkaz
totožnosti, který obsahuje fotografii (např. občanský průkaz, pas, tramvajenku…) nebo fotografii
orazítkovanou ředitelstvím ZŠ.
Předpokládaný konec výtvarné části – 15.30 hodin.
17. 2. 2015 (úterý)
- odborný test - stylistické, pravopisné, tvaroslovné a syntaktické úkoly
(učivo českého jazyka ZŠ)
- odborný test kulturní a historický
Předpokládaný konec – 11.00 hodin.
Pokud uchazeč předložil potvrzení školského poradenského zařízení o specifických vzdělávacích potřebách,
bude odborný test – stylistické, pravopisné a tvaroslovné úkoly – doplněn o dodatečný ústní pohovor, který
se bude konat 17. 2. 2015 od 11.30 hodin.
Každý den zkoušky si přineste psací potřeby a obuv na přezutí.
adresa: U Měšťanských škol 525/1, 182 00 Praha 8 IČ : 613 882 62 telefon: 284 680 190, 284 683 289 tel/fax: 284 684 180 e-mail: [email protected]
STŘEDNÍ ŠKOLA NÁHORNÍ
PRAHA 8, U MĚŠŤANSKÝCH ŠKOL 525/1
V průběhu zkoušky není dovoleno opouštět školní budovu.
Uchazeči, který se pro vážné důvody k talentové zkoušce nedostaví a svoji neúčast řádně písemně
omluví ředitelce školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro talentovou zkoušku, stanoví
ředitelka školy náhradní termín pro její vykonání tak, aby zkouška proběhla nejpozději do 1 měsíce
od konání talentové zkoušky.
Informace o kritériích a další informace jsou uvedeny na www.ssnahorni.cz.
Ing. Hana Pavelková
ředitelka školy
adresa: U Měšťanských škol 525/1, 182 00 Praha 8 IČ : 613 882 62 telefon: 284 680 190, 284 683 289 tel/fax: 284 684 180 e-mail: [email protected]