CHORVATSKO – ostrov Pag

Komentáře

Transkript

CHORVATSKO – ostrov Pag
CHORVATSKO
– ostrov Pag
3RWiSČþVNêNXU]Y&KRUYDWVNXVXE\WRYiQtP
&HQD.þ
YþHUYQXD]iĜtDNþQtFHQD.þ
&HQD]DKUQXMH
‡QRFtXE\WRYiQtYSČNQêFKDSDUWPiQHFKYHPČVWHþNX3DJQHER0DQGUH
‡]iNODGQtNXU]2:'YêOHW\ORGt
‡]DSĤMþHQtSRWiSČþVNpYêVWURMHSRGREXNXU]X]GDUPD
‡þHVNêLQVWUXNWRUSRWiSČQt
8E\WRYiQt
9SĜtMHPQêFK±OĤåNRYêFKDSDUWPiQHFKVYHãNHUêPY\EDYHQtPDVRFLiOQtP]DĜt]HQtP$SDUWPiQ\VHQDFKi]HMtYEOt]NRVWLFHQWUDQHGDOHNR
RGPRĜH
.XU]2:']DKUQXMH
‡WHRUHWLFNêFKKRGLQNWHUpREVDKXMt]iNODGQt]QDORVWLSĜtVWURMRYpKRSRWiSČQt
‡YêXNRYêFKKRGLQYPRĜL
‡YêXNXDSRQRU\VH]NXãHQêPLLQVWUXNWRU\
‡NYDOLWQtþHVNpPDWHULiO\REVDKXMtFtXþHEQLFLDSRWiSČþVNêGHQtN
‡SR~VSČãQpPDEVROYRYiQtNXU]XY\GiQtPH]LQiURGQtþDVRYČQHRPH]HQpSRWiSČþVNpOLFHQFHVYČWRYČX]QiYDQpãNRO\66,
‡YHãNHUpSRWiSČþVNpY\EDYHQtYiP]DSĤMþtPH]GDUPDãQRUFKORYDFtY\EDYHQtGRSRUXþXMHPHYODVWQt
.]iMH]GXGiOHQDEt]tPH
‡GRSUDYXDXWREXVHPRG.þ
3RWiSČþVNi]iNODGQDMHYSURYR]XRG±
‡NRPSOH[QtFHVWRYQtSRMLãWČQtRG.þRV
7HUPtQ\VþHVNêPLQVWUXNWRUHPSRWiSČQtYVH]yQČ
‡±
'RSRUXþXMHPH
‡±
9QDãt&.PiWHWpåPRåQRVWX]DYĜHQtFHVWRYQtKRSRMLãWČQt
‡±
YþHWQČSĜLSRMLãWČQtQDVWRUQR]iMH]GX
‡±
.8%28â(.VUR
/LGLFNiýHVNp%XGČMRYLFH
.:6GLYL]H7UDYHO• WUDYHO#NXERXVHNHX
ýHVNp%XGČMRYLFH • • • NZVFE#NXERXVHNHX
/LEHUHF • • • NZVOLEHUHF#NXERXVHNHX
3O]HĖ • • • NZVSO]HQ#NXERXVHNHX
www.kubousek.eu
B o n Vo y a g e .

Podobné dokumenty

CHORVATSKO – ostrov Pag

CHORVATSKO – ostrov Pag • ]DSĤMþHQtVSRUWRYQtKRDSOiåRYpKRY\EDYHQt PtþHEDGPLQWRQDM  •]DSĤMþHQtOHKiWNDDVOXQHþQtNXYNHPSX0DQGUH • Y\XåLWtKĜLãWČYNHPSX0DQGUH±KRGLQDGHQQČ • VOXåE\þHVNpKRGHOHJiWD &HQDQ...

Více

na prodej!

na prodej! 7HģLħ VD P¶ŀHWH QD VWRYN\ PRWRULHN PHG]L NWRU¿PL QHEXG¼ FK¿EDħDQLVORYHQVN«Y¿VWDYQ«SUHPL«U\ 1D Y¿VWDYH VD SUHGVWDYLD ]YXÏQ« ]QDÏN\  $',9$ $35,/,$

Více

Text práce ve formátu PDF

Text práce ve formátu PDF 'UXKê PLNURSRþtWDþ SLMtPi KRGQRW\ ]H VpULRYp OLQN\ SRPRFt NWHUêFK ]DMLã"XMH SRK\E V KODYQtPPRWRUHPDMHNQ PXSLSRMHQÄSURJUDPRYDFtMR\VWLFN³

Více

duben 2008

duben 2008 Z jednání Zastupitelstva města Mimoně č. 2 Zastupitelé města Mimoně schválili ve čtvrtek 21. února rozpočet na rok 2008. V rozpočtu se počítá zejména s dostavbou tělocvičny na ZŠ Pod Ralskem. Bude ...

Více

nabídka studentĥm - PREZENTUJTESE.cz

nabídka studentĥm - PREZENTUJTESE.cz SURVWĜHGQLFWYtP VWiåH / SUD[H EČKHP VWXGLD QHER ]SUDFRYiQt]iYČUHþQpSUiFH

Více

Text brožury - Cizinci v České republice

Text brožury - Cizinci v České republice Uchazeči se mohou na uvedenou zkoušku připravit v zásadě třemi způsoby: a) individuálně bez pomoci lektora, b) individuálně s  pomocí lektora, c) ve  specificky zaměřeném jazykovém kurzu. K  příprav...

Více

Slavkovský zpravodaj - Město Horní Slavkov

Slavkovský zpravodaj - Město Horní Slavkov DVB-T set-top-box ke stávající starší TV. Pro individuální možnost zapojení rozšířené nabídky je nutný rozvod v domě typu hvězda, který umožňuje připojení (nebo i odpojení) každého bytu samostatně....

Více