Krátký manuál - tachograf

Transkript

Krátký manuál - tachograf
www.dtco.vdo.com
TIS-Web Starter Kit
Jedno řešení
-1-
TIS-Web Starter Kit – první kontakt
Starter Kit vám umožňuje přímo vstoupit do TIS-Web, internetové datové služby pro zpracování
tachografových dat od firmy VDO pomocí zabezpečeného připojení( SSL protokol )
Můžete využívat následující služby:
• mít pod kontrolou data vašeho řidiče i vozu
• archivace dat zaznamenaných tachografem a
• vyhodnocení těchto dat
[1] Spusťte Microsoft® Internet Explorer® a vstupte na www.dtco.vdo.com .
Otevře se stránka TIS-Web.
Může se objevit hlášení, že se spouští zabezpečené připojení. Potvrďte [OK] .
[2] Klikněte na [Login] a otevře se stránka na které Vložíte svá přístupová data. Při každém vstupu
musíte vložit svá přístupová data
[3] Vložte svá přístupová data ( účet, jméno uživatele a heslo ). Tyto údaje obdržíte od svého
servisního partnera.
[4] Po vložení všech tří přístupových údajů klikněte na [Sign On].
Otevře se úvodní stránka a odtud můžete vstoupit na TIS-Web.
Poznámka: Microsoft® Internet Explorer®, Verze 6.0 a vyšší
Standardní prohlížeč
Na straně 12 je tabulka se systémovými požadavky, které musí být splněny
Tip: prosím kontaktujte servisního partnera, pokud potřebujete přístup pro více osob
Tip: Pro TIS Web jsou k dispozici následující nástroje
• TIS-Web Scanner Client pro přidání skenovaných kotoučků
• TIS-Web Automatic Upload pro přenos skenovaných kotoučků a další stahování dat např.
z Downloadterminálu
Prosím kontaktujte servisního partnera pro více informací.
-2-
Vše na jednom místě
Jedna služba pro 2 různé úkoly:
• Archivace- v souladu s legislativou jednotlivých zemí
• Vyhodnocení – umožňuje správně měřit uložená data a vyhodnotit jakékoli přestupky a
nesrovnalosti
Úvodní stránka je spouštěcí a informační bod.
[1] Můžete zde zjistit:
• která verze je pro vás momentálně k dispozici
• do kdy máte platná vaše přihlašovací práva
• zda máte nějaký nepřečtený vzkaz
[2] Tabulka s přehledem Vám dává základní informace o:
• vozovém parku
• archivovaných souborech
• vaši uživatelskou úroveň
[3] Pokud chcete změnit heslo, klikněte na Změnit Heslo. V Nápovědě najdete Pomoc Online i
kontaktní informace a možnosti registrace online
[4] Klikněte na [TIS-Web 3] a spusťte službu
[5] Pokud spouštíte TIS-Web poprvé, musíte souhlasit s ochranou dat. Vyberte zaškrtávací políčko
klikněte na [Continue].
Poznámka: Po prvním přihlášení se ve vašem root directory(e.g. "C:\" vytvoří složka "VKISClnt".
Tato složka je upravena a kontrolována při každém spuštění
Musíte mít práva lokálního administrátora aby jste umožnili TIS-Webu vytvořit tuto složku.
TIP: Pokud máte přístup k jiné službě, můžete kdykoli změnit službu na úvodní stránce.
Poznámka: Z důvodu zabezpečení si změňte své přístupové údaje.
-3-
TIS-Web je přehledně strukturován do záložek
Každá záložka ( tabulka) zajišťuje všechny nezbytné funkce ve strukturované formě:
• Stažení – importuje vaše data a stáhne připomínkový list ( až 7 dní)
• Správa archivu – Zákonný archiv, připomenutí,
• Pracovní čas a firemní data
• Hlášení – kontrola a pomoc při rozhodování
• Nastavení – nastavíte TIS-Web podle svých požadavků
[1] V hlavičce stránky najdete:
• Vaše přístupové informace
• Odkaz na Nápovědu – pokud ji potřebujete
• Odkaz na úvodní stránku
[2] Funkce s podobnými tématy jsou přiřazeny k různým záložkám. Z každé stránky můžete přejít
na jinou záložku.
[3] Záložky vás dovedou k modulům a dalším funkcím jako jsou firemní data.
[4] Ve sloupci vlevo můžete vybírat buď řidiče, vozidla nebo pobočky.
[5] V zobrazovacím okně máte:
• celoroční přehled
• hlášení
• informační a vkládací okno
Poznámka: Vždy se z TIS-Webu správně odhlašte přes úvodní stránku a Odhlášení
Pokud TIS-Web nepoužíváte více než 20 min. Server ukončí vaše připojení z bezpečnostních
Důvodů.
Pokud se pak chcete připojit do 20 min., musíte zaškrtnout volbu Vynutit Přihlášení, znovu Vyplňte
heslo a potvrďte.
-4-
První použití Webové služby
V tomto jednoduše řešeném programu se budete cítit po pár dnech jako doma.- jediné co musíte Po
přihlášení udělat je :
• stáhnout data z vašeho vozu nebo karty řidiče (z Downloadkey)
• zkontrolovat jestli se do systému importovali všechny složky bez problému
Data byla stažena a mohou být zpracována.
[1] Přihlašte se na server TIS-Web.
[2] Stáhněte karty řidičů nebo data vozidel
V připomínkovači stahování vidíte všechna data,která musí být urgentně stažena – a všechna data
povinného stahování
[3] Zkontrolujte importovaná data
[4] Zkontrolujte údaje společnosti, nové řidiče a vozidla
[.] TIS-Web muže také zaznamenávat kotoučky:
• ručním zadáním dat ( viz Nápověda)
• získáním dat přes VDO Chart Analyzer ( viz Nápověda)
• nebo přidáním skenovaných dat přes TIS-Web Automatic Upload
[..] TIS-Web je přednastaven tak, aby se dal používat ihned. Kdykoli můžete jeho nastavení změnit,
ale než to uděláte, prohlédněte si Nápovědu
Tip: pokud jste importovali data poprvé (str 39.) zkontrolujte také Údaje společnosti. Můžete také
Vymazat řidiče nebo vozidla, která už nejsou ve vašem vozovém parku(také na straně 43).
Pozn. Po každém stažení klikněte na Správu archivu a zkontrolujte, zda se data importovala bez
problémů.
-5-
Stahování dat
V připomínkovači stahování vidíte, ze kterých vozidel nebo karet řidičů je třeba stáhnout data buď
dnes nebo v příštích sedmi dnech.
Vložte kartu do stolní čtečky karet nebo připojte Downloadkey do USB portu a stáhněte data na
TIS-Web downloadserver.
[1] Klikněte na [Karta řidiče] a stáhněte data z karty řidiče
Aby jste se vyhnuli poškození karty, vyjměte ji pokud Vás k tomu čtečka vyzve.
[2] Klikněte na [DownloadKey] a můžete si prohlédnout data na něm uložená. Speciální data nebo
složky vozu a řidiče se ukáží v dialogovém okně pokud byly staženy z tachografu
[3] Můžete vybrat nebo vyloučit data, která chcete přesunout z horní výběrové tabulky. Všechna
data jsou vybrána defaultně. Odoznačte volbu Označit vše, pokud chcete přesunout pouze
specifická data.
[4] Pokud kliknete na [OK], stáhnutí a uložení je automatické. Zelený pruh ukazuje stav procesu.
Pozn: Při stahování z downloadkey ukazuje spodní tabulka již archivované soubory. Pokud chcete
tyto přesunout(např.Když některý z nich ukazuje chybu v záložce Správa archivu) jednoduše
zaškrtněte tento soubor v horní tabulce.
Pozn: Soubor, který byl úspěšně z downloadkey stažen je označen zeleným znaménkem, ten co
Stažen nebyl je označen červeným X. Tato Data stáhněte znovu z Tachografu.
Tip: Pokud chcete mít potvrzení (ve formě seznamu) o tom,která data a kdy byla stažena
Klikněte na Potvrzenka
-6-
Ukončení stahování
Po ukončení stahování si prohlédněte data ve Správě archivu a zkontrolujte, zda se přenos dat
zdařil- protože TIS-Web kontroluje před a v průběhu každého importu dat, jestli:
• jestli soubory obsahují chyby formátu nebo podpisu, např. jestli nechybí blok dat.
• jestli byla data přiřazena vozu nebo řidiči.
[1] V modulu Zákonný archiv klikněte na záložku Řidiče nebo Vozidla a zobrazíte data z DTCO.
[2] Vyberte vozidlo nebo řidiče ze seznamu.v ročním přehledu jsou dny ve kterých byla data
archivována, zbarvena:
• Zelená ukazuje, že datový podpis je v pořádku( archivován )
• Červená s bílým X znamená, že se objevila chyba
• Zelená s kartou řidiče značí, kdy byla data stažena
• Zelená se stahovacím klíčem ukazuje den, kdy byla stažena data z vozidla.
[3] Pokud najedete kurzorem na konkrétní den, objeví se informační štítek s přehledem stažení.
[4] Pokud uvidíte nějaké mezery ( nejsou označeny ), můžete stáhnout data znovu ( např. z DTCO )
Tip: Získáte detail archivovaných dat pokud vyberete více dní nebo měsíců a kliknete na [Open].
Pozn: Data z analogových tachografů se zde nezobrazují.
-7-
Připomínkovač a Pracovní doba - doplňování
V modulu Připomínkovače jsou vytvořeny a zobrazeny všechny připomínky stažení, na základě
data posledního stažení a nastavení vytvořeném v Nastavení - Zákonný archiv
V modulu Pracovní doba, můžete zobrazit a přidávat všechna uložená data z analogových i
digitálních tachografů detailně
Pozn:Změny dat neovlivňují data uložená v zákonném archivu. Pro obnovení dat klikněte Na
[Obnovení] v modulu Zákonný archiv
[1] Pokud datum stažení připadá na nevyhovující den, např. na svátek, lze ho odložit.Aby jste to
udělali, vyberte období na které je upozornění naplánováno a klikněte na [Upravit].
[2] Pokud chcete vytvořit v modulu Pracovní doba Protokol činností řidiče nebo protokol přestupků
[3] Klikněte pravým tlačítkem na pole s názvem Měsíce a vyberte protokol.Pokud se chcete blíže
podívat na aktivity nebo je přidat, nejdříve vyberte požadovaného řidiče, potom vyberte den a
klikněte na otevřít.
[4] Klikněte na záložku Kotouč a zobrazí se aktivity Například ve formě kotoučku
[5] Klikněte na Tisknout a vytiskněte aktivity a kotoučky, např. pro archivaci.
Tip: Pro aktivity řidiče můžete vytvořit 2 reporty. Např. možné přestupky řidiče
Tip: Pro rychlé zobrazení příštího data stažení, pouze držte kurzor na symbolu v seznamu
připomínkovače
Pozn: Červený čtvereček s bílým otazníkem v kalendáři Vozidla značí, že vozidlo jelo bez karty
řidiče.
-8-
Pracovní doba – plánování
Modul pracovní doba může dále nabídnout:
Můžete jej využívat i pro budoucí plánování a pracovní dobu a zobrazit je i v ročním přehledu.
[1] Chcete-li vložit dodatečné aktivity nebo události které tachograf nezaznamenal (např. dny
nemoci) Aby jste efektivněji rozdělili vaše zdroje? Můžete to udělat v modulu Pracovní doba
[2] V Ročním přehledu,v záložce Řidiči, klikněte na [Vytvořit událost]
Vyberte požadovanou událost ze seznamu.
[3] Vyberte čas a pokud je potřeba i jiný den a pak potvrďte [OK]. Událost se uloží do ročního
přehledu
Tip: Pro rychlé zobrazení denních aktivit stačí najet kurzorem na daný den.
Pozn. Události a aktivity mohou mít v ročním přehledu různou barvu. Podívejte se do Nápovědy
-9-
Údaje společnosti – Příklad: Řidič
V průběhu stahování, TIS Web automaticky vytváří nové řidiče a vozidla v Údajích Spol.(to je
přednastaveno)
Kontrolujte tato nová data a doplňte pokud je to potřeba.
K tomu je potřeba – v záložce Správa Archivu
[1] Klikněte na modul Údaje Spol. a na Řidiči. Zobrazí se seznam již vytvořených řidičů.
Vyberte řidiče u kterých chcete provádět změny a klikněte na [Upravit]
Zkontrolujte řidičovy údaje a upravte pokud je potřeba.
[2] Upravte datum nástupu pokud potřeba.
Řidičova data z tachografu mohou být archivována pouze od data nástupu.
[3] Upravte datum ukončení pokud chcete sami vložit datum odchodu řidiče.
Řidičova data z tachografu mohou být archivována a vyhodnocena pouze do data ukončení.
[4] Klikněte na [Uložit] pro uložení změn a potvrďte [OK]
Právě jste dokončili Vaše první stažení dat a Master dat.
TIP: dvojklikem na jméno řidiče zobrazíte detailní data řidiče
Pro změnu dat klikněte na [Upravit]. Textová pole se pak stanou přístupná.
Tip: Řidiče a vozidla, která již nejsou ve vašem vozovém parku, by měla být smazána
- 10 -
Hlášení a nastavení
Naneštěstí tento stručný buklet nemůže popsat vše co TIS Web nabízí – ani nemůže zajít do detailů
o pružnosti programu. Můžete upravovat i zobrazovací a editační oblast aby vám vyhovovala.
Detailní informace jsou v nápovědě.
[1] TIS Web nabízí mnoho přehledů a reportů, které vám mohou pomoci při efektivnějším využití a
řízení vašeho vozového parku.
Skrze TIS Web můžete kontrolovat aktivity řidičů a jejich soulad s nařízeními.
[2] TIS Web také umožňuje celou řadu specifických Nastavení, přizpůsobujících program vaší
denní práci. Definujete si, která data mají být stahována a nastavíte si co se má při importu stát
s neznámými vozidly a řidiči.
Může také zdigitalizovat analogové kotoučky.
Pozn. Prostudujte si nápovědu předtím než změníte jakékoli možnosti stahování nebo importu. Tím
předejdete nestandardním druhům zobrazování a chování programu.
- 11 -
Systémové požadavky
Software
Operační systém
Hardware
Interface
Komponenty
Operační systém Microsoft® Windows® XP, Vista™ nebo Windows® 7
(32-Bit a aktuální Service Pack)
Microsoft® Internet Explorer® od verze 6.0
Microsoft® Visual C++ 2005
Hardware
Interface Internet připojení s ADSL/VDSL
(1 Mbps/sec)
USB 2.0 port pro připojení čtečky karet
USB 2.0 port pro připojení Downloadkey
Chip card reader (včetně driver software)
Downloadkey (včetně konfiguračního software)
Technická data a požadavky
Access Data
Přístup k datům
Účet, jméno, heslo
Bezpečnost
První přihlášení
První přihlášení pod
Vista™ nebo
Windows® 7
Subsequent logins
Nastavení
prohlížeče
Trusted Sites
ActiveX controls and
plug-ins
Informace zaslány e-mailem
Jsou vyžadována administrátorská práva pro vytvoření složky
“VKISCInt”
Kliknutím pravým tlačítkem myši nastartujte Internet Explorer®
s administrátorskými právy
Plný přístup do systému a plný uživatelský přístup do této složky
Prosím přidejte “https://www.my-fis.com” do seznamu důvěryhodných
stránek. Vyberte Nástroje > Možnosti internetu..., přejděte na
záložku zabezpečení, vyberte Důvěryhodné servery klikněte na
[Servery]. Pak zvolte [Přidat].
. Aby byly funkční pro již přidané Důvěryhodné servery, kliknutím na
[Custom level…] (Popis odpovídá Microsoft® Internet Explorer 7.0).
Váš servisní partner
Mechanika Teplice, výrobní družstvo
závod TACHOGRAFY
Saská 202/20
405 02 Děčín X – Bělá
web: www.mechanikadc.cz
e-mail: [email protected]
- 12 -