Business Media CZ, s.r.o.

Transkript

Business Media CZ, s.r.o.
,]
Žádost o poskYtnutí informaÓ-'-*-"
''-'-
(dle zákona č, 106/1999 sb, o svobodném přGtupu k informacím, v pl.zn,)
Žadatel:
Busin€ss Media cz, s,l. o,,lČ:28473531, Nádražní32, Praha 5,150o0,
zastoupen osobou;ondřej Kloc, lSTAV, 22s 35163s
Adresa sídla:
Business Media cz, s. r, o., Nádražni 32, Praha 5, 150 00
oovoluji sl vás osrov t za společnosi BLrsiness Med a cZ, s,
podpolu siav€bníků
p
V
ČR V současné době
V
r,
o
a
jeji proiekt STAV, určený na
rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních
ánů řněst a obcí pro rok 2014, Z iohoto důVodu Vás píosínreo
zasláni investiční€h plánů Vašeho města/obce plo lok 20],4, r€sp, seznam stavebních proj€ktů,
které jsou plánovány městem/obcí na rok 2014 a budou íinan€ovány
z rozpočtůobce nebo
zjinÝch
Veiejných lozpočtů. U téchto projektů žádáme o
názeV projektu
stručný popis proj€ktu
rozpočet projektu v mil. Kč
plánoVaný termín započetíprojektu
předpokládanÝ termín l,.ýběrového říz€ní na
způsob poskvlnutí nformace:
Zas at pornocídatové 5chránky na lD: qb3cdfg
V připadě, že rozpočet ]eště nenís€hvá
ený, napište nám prosím, kdy
k
jeho 5chVá|enído]de,
Děkujeme Vám za §po Upráci,
\ Pld-e
dn€ 19 12,2013
ondřej Kloc
- reseaí.| |rJarageI
'afAv
Busin€ss lvledia cz, s, r, o.
A DocUa//írf| Company
E ma
l]
ond.e]klo.@bnrcz€.h.z
OBEC UHONlCE
Na návsi 24, 252 18 Úhonice
I
,
Tel, / fax.: 311 670 513
Business Media cz, s.r.o.
Nádražní32
V Úhonicích dne 3.1,2014
150 00 Praha 5
č.j.:5/2014/st
Vě. I odpověd'na žádost o
po§
kytnutí iníormace dle zákona č, 106/1999 sb.
Váženi,
rozpočet obce Úhonice byl schVálen dne 10,12,2013- V současné době je ke staženína Webových
5tránkách ob€e, V rámci 5nižování nákladú obce Vás Vyz,lvám k jeho staženía Vytištění Vlastními
prostředky.
V soLrčasnédobě obec nerozhodla o žádnéinvestičniakci, Všechna poptáVková či Výběrová řizení
zveřejňujeme na Vlastních interneto\^ích stránkách, na úřednídesce a na serveru AAA poptáVky.
Doporučujj Vám tedy uvedené kanály sledovat,
s pozdravem
Robert 5trnádek
starosta obce

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení podporu stavebnik0 v CR. V souias;ne dobt: v rimci tohoto prrojel:tu probihai mapovdrriinvestiinfch pldn0 mdst a obci pro rok 2015. Z tohr:to d0vodu Vds prosinre o zasldni investitnich pldn0 VaSeho...

Více

mechanické lisy

mechanické lisy Výstředníkové lisy využívají k přenosu síly výstředníkového mechanismu, a to: výstředníkového hřídele, ojnice a beranu. Pracují na stejném principu jako lisy klikové. Zdvih beranu je nastavitelný a...

Více

Cenik PRETLAKOVE SYSTEMY.indd

Cenik PRETLAKOVE SYSTEMY.indd OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ - PŘETLAKOVÉ SYSTÉMY AIRSTREAM

Více

Generuj PDF - Portál životního prostředí hlavního města Prahy

Generuj PDF - Portál životního prostředí hlavního města Prahy Expobank CZ a.s. Povolení provozu Praha 1 - plynová kotelna Václavské nám. 40, Praha 1

Více