zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
26dost o poskytnuti informace
(dle zdkona
i.
106/1999 Sb. o svobodndm piistupu k info;macim, v pl.znjL'
-..;
li",:.,- -'t':-:-
Zadatel:
! ----:"
l" i.
32, Prahra 5, l5O dgr--
Business Media C7, s. r. o.,l(.:284.73531, Nddraini
zastoupen osobou: Ondiej Kloc, lliTAV, 225 351 535
ii
--:'
:- ' :'
?
u, rrr::
L rI *f17..
LVI|)
j
Adresasidla:
._
---
Laoai
a
jejiprojekt
ISTAV, urdenli na
podporu stavebnik0 v CR. V souias;ne dobt: v rimci tohoto prrojel:tu probihai mapovdrriinvestiinfch
pldn0 mdst a obci pro rok 2015. Z tohr:to d0vodu Vds prosinre o
zasldni investitnich pldn0 VaSeho mEsta/obce pro rok 201!i, resp. seznam stavebnir:h projekt0,
kter6 jsou pldnovdny mEstem/obr:i na rok 2015 a budou financovdny z rozpoit0 obce nebo
z
jin'ich
veiejn,ich rozpottri. U tdchto projektri idddme o
ndzerr projektu
struirrri popis projektu
rozpoEet projektu v mil. Ki:
pldnc,vanf termin zapoieti projektu
piedpokl6dirnri termin vrib6rov6ho ifzeni na
doda'ratele
Zp0sob poskvtnuti informace:
- zaslat pomoci datov6 schrdnky na lD: qb3cdfg
V piipad6,
ie rozpodet jeit6 nenis,chvdleny,, napiite n6m prosim, kdy k jeho schvdlenidojde.
Dekuleme Vdm za spolupraci,
V Praze dne 16.7.201-5
Ondiej Kloc
ISTAV' - research mianager
16107l2:0r5
5S fltt::lirrls,\d€:r1ra
6\{ft !r,*.rr
tut*,r
trhdLia.ni
rirN!
.:]!.trn'i
r-r,i
ri*
I .
Business Media
CZl,
s. r. o.
N6dra2n 32
1 50 00 Praha 5
fel
Ondie.l l(oc
. +424 225 351 635
GPS: 50"3'40.691"N, 1 4'?4'34 261'
E
ma i | :
i
n'y_e_st-i
[email protected]
pg
z_egf;. gz
Web:'wrr,rw. bmczr:clr.cz
E
ini '' "'-'
---*-*..-i
:
i
I
Business Media CZ, s. r. o., Nddraiinf 32,Praha 5, 150 00
DovolujisiVds oslovit za spoletno:;t Businerss Media CZ,s. r. o.
;'-
i
OBEC
[.TBOUCH EC
Libouchec 2:"fi, 403 35 l-iboucrrec, okr. Ustf
:'nctikct '*
tele.lbn
Libou':,|rcc dne
'\oie
I'.r'r'i:tLje
na<J Laben-r
' 3'""'; ': - '' '' ' -'
lltnilt4'/5222210
3. srpen 20l5
Business Media OZ" s.r.o
N6draZni 321
150 0rl Praha 5
Vic: Poskytnuti informacc dle z.i. 106/1999
Sb.
srlileni
poZad ovanych
Na podkladd Va5eho dotazu za:;iltmr niLe uvedend
informace tyl.ajicf
projektfi pldnovanych obci Libouchec na rok 2015.
l/
informaci.
s€: srtavebnich
Nazev pro.iektu: Snizeni energetickel n6roc.osti Zs rL_iboLrchec.
Struiny popis projektu: Zateprle'i opriisteni budorl. l'1,mena
oke'. zateprleni pfidnich
Rozpocet projektu: r o r|6"11?:5 o,-K,d
T'ermfn zapoteti projektu: 1 .7 .2C,1 5
v- berovd iizeni:jiz probdhl. zhotoviter df la rNSK./ slrol.s.r...
2/ Ndzev projektu: Libouchec-oprava chodniku p,oder s;ir.
i.l,/13.
Strucny popis projektu: 'u'1'mdra nevyhor uj jciho asfartovtiho povrr:hu
za nctvy.
Rozpoiet pro.jektu: 1 531 597,70,-Kd.
Termfn zapodeti: 1.8.201 5
vybdrovd iizeni:jiZ probdhlo zhotovitel dila I\IAA)( Gar<J s.r...
S
-l-.
Pozclravem
,\
tr
4=i
i,i
riif Bo{ik li3
*
starosrLa\
|
**--.-\.+-.-*
J0fiFc riB{:i.Jc${EC
olires LJr.ri r r,r.J Lcbem
i
,"
I
Telef. iislo:
475222201 - ustiedna
475222210 - starosta
475222392 - tajemnik
I
I
I
!----**l:**.**__
I
Fax:
Bonkovn,i spojeni: t(O:
475222206 KB usti n/1.
00266tt33
lD
DS:
e-mo il : moi I to : [email protected] bouc hec. cz
en2b<:4v i. u.: 1627411/0100
Dt(:
cz 00266833

Podobné dokumenty

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 MCX}ATECNVE XNUF-CRMACEd. 4 zpracorand v rozsahu E.137/20()5 Sb.o vehejnfchakAzkfuh ustanovenizdkona f

Více

Business Media CZ, s.r.o.

Business Media CZ, s.r.o. stručný popis proj€ktu rozpočet projektu v mil. Kč plánoVaný termín započetíprojektu

Více

Protokol o zadávacím řízení pro VZMR II. kategorie

Protokol o zadávacím řízení pro VZMR II. kategorie do ško|níjíde|ny zŠčesh! Krum|ov,P|ešivec249 d|eb|ižŠÍ specifikace(viz Pií|ohavÍzvyk podánínabÍdky) 2'í DruhveiejnÓ zekázky: Veieiná zákázka ma|ého rozgahu 3'-M.btop|něnivoiojnéza}<ázky

Více