Detektor oxidu uhelnatého Uţivatelská příručka

Komentáře

Transkript

Detektor oxidu uhelnatého Uţivatelská příručka
KM 98848
EN50291:2001
Detektor oxidu uhelnatého
Uţivatelská příručka
Model: KN-COPP-B-LS-UK (900-0230) a
KN-COB-B-LS-UK (900-0233)
KN-COPP-B-LS-UK (900-0230)
KN-COB-B-LS-UK
(900-0233)
s digitalním displejem
• Paměť nejvyšších hodnot
• 3 AA baterie
Upozornění: je nutné si přečíst celý obsah této příručky a uchovat ji po
dobu životnosti produktu. Je nutné ji také předat případným následujícím
vlastníkům výrobku.
Manual P/N 820-1727 Rev A 03-10
Co dělat, když zazní alarm?
Způsob fungování hlásiče oxidu uhelnatého
UPOZORNĚNÍ: Činnost Vašeho
detektoru signalizuje přitomnost mnoţství
oxidu uhelnatého (CO), které je smrtelné.
Pokud detektor CO zj i s tí neb e zepč né m no ţs tv í C O,
s pus t í hl as i t ý al a rm .
UPORNĚNÍ! – Toto zařízení signalizuje
přítomnost nebezpečného množství oxidu uhelnatého! Oxid
uhelnatý může být smrtelný! Pokud zazní alarm:
1) Stiskněte tlačítko test/reset;
2) Volejte
Telefonní číslo
112
3)
O kamţitě se přesuňte ven na čerstvý vzduch.
Přepočítejte, zda jsou venku všechny osoby. Nevstupujte
do prostoru znovu, dokud nepřijede pomoc, prostory se
nevyvětrají a váš alarm nebude zpět ve svém
klidovém stavu.
4) Pokud po provedení kroků 1 – 3 se Váš alarm znovu
aktivuje během 24 hodin, opakujte kroky 1 – 3 a
zavolejte kvalifikovaného technického pracovníka, aby
zkontroloval a/nebo vypnul Vaše plynová/naftová
zařízení, jako např. radiátor, bojler, ohřívač vody, vařič,
troubu, sušičku prádla nebo další zdroje spalování, jako
např. petrolejová kamna, topná zařízení nebo plynový krb.
Pokud je Vaše auto v přilehlé garáţi nastartované,
vypněte motor.
Vítejte
Poznámka: V této uživatelské příručce budeme často pro oxid uhelnatý
užívat označení “CO”.
Váš hlásič oxidu uhelnatého (CO) je přístroj nejnovější technologie, který byl
zkonstruován a otestován pro detekci zvýšené koncentrace CO v prostředí
obytných prostor, kotelen, garáží, obytných vozech atd.
Oxid uhelnatý není vidět ani cítit, je také bez chuti a přesto je smrtelně
nebezpečný. Vede k vytvoření karboxyhemoglobinu v krvi, který negativně
ovlivňuje schopnost těla přijímat kyslík. Oxid uhelnatý může přivodit smrt
během několika minut (v závislosti na koncentraci).
Nejvíce obvyklými zdroji CO jsou porucha nebo nesprávné použití plynových
zařízení sloužících k vytápění a vaření, motorů vozidel, elektrických
generátorů, ucpané komíny a kouřová vedení, přenosná topidla na palivo,
krby, nástroje poháněné palivem a grily v uzavřeném prostoru.
Projevy otravy CO zahrnují příznaky podobné chřipce ale bez vysoké teploty.
Dalšími příznaky mohou být malátnost, únava, slabost, bolest hlavy,
nachlazení, zvracení, ospalost a zmatení. CO je nebezpečný všem osobám,
ovšem u nenarozených a malých dětí, těhotných žen, starších osob a lidí se
srdečními a dýchacími potížemi mohou příznaky nastoupit dříve. Vaše
vytápěcí soustava, ventilační otvory, komíny a kouřovody by měly být
každoročně kontrolovány a pročištěny příslušným kvalifikovaným technikem.
Váš nový CO detektor Kidde má sedmiletou záruku. Udělejte si prosím čas na
důkladné přečtení jeho uživatelské příručky a seznámení celé rodiny s jeho
funkcí a obsluhou. Tento hlásič slouží k detekci plynného oxidu uhelnatého
pocházejícího z jakéhokoli zdroje. Hlásič není určen k detekci kouře, požáru
ani přítomnosti jakýchkoli jiných plynů. V případě dalších dotazů nás
kontaktujte na telefonním čísle +420 286581244.
Tato příručka a popisované produkty jsou chráněny autorskými právy a
veškerá práva jsou vyhrazena. Na základě těchto práv nesmí být žádná část
tohoto manuálu kopírována bez předchozího písemného souhlasu
společnosti Kidde.
Pro další informace prosím kontaktujte naši zákaznickou linku nebo nám
napište na adresu smluvního dealera firmy KIDDE pro ČR:
Profesionální protipožární systémy s.r.o.,Klenovka 15, 53501 Přelouč
Zákaznická linka: +420 286581244; www. protipozarni-systemy.com
Důležitá upozornění
DŮLEŽITÉ: Tento hlásič slouží k detekci oxidu uhelnatého pocházejícího
z jakéhokoli zdroje. Hlásič není určen k detekci kouře, požáru ani jakýchkoli
jinýchzákaznická
plynů.
linka: +420 286581244
UPOZORNĚNÍ: Detektory oxidu uhelnatého nejsou kouřové alarmy.
Tento
hlásič nenahrazuje instalaci a provoz náležitého množství
www.protipozarni-systemy.com
detektorů kouře ve Vaší domácnosti.
2
Důležitá upozornění
Tento detektor oxidu uhelnatého nedetekuje kouř, požár ani jiný
jedovatý plyn kromě oxidu uhelnatého, ačkoli oxid uhelnatý
může vzniknout při požáru. Proto je nutné instalovat detektory kouře
pro včasné varování při vzniku požáru a ochránit tak sebe a svou rodinu
před požárem a s ním souvisejícími dalšími nebezpečími.
POZOR: Tento hlásič detekuje pouze přítomnost oxidu uhelnatého, který
dosáhl na senzor. Oxid uhelnatý se ale může vyskytovat v jiných prostorách.
Tento výrobek je konstruován pro použití v běžných obytných prostorách.
Není určen k ověřovacímu měření normových hodnot.
Instalace tohoto zařízení nenahrazuje řádnou instalaci, použití a údržbu
spalovacích zařízení včetně dostatečného ventilačního a odsávacího
systému. Nezabraňuje vzniku oxidu uhelnatého, ani nemůže řešit
již existující problém s CO.
UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení je konstruováno pro ochranu osob před
akutními následky působení oxidu uhelnatého. Nemusí ale zajišťovat
dostatečnou ochranu pro osoby se specifickými zdravotními
komplikacemi. V případě nejistoty konzultujte s lékařem.
Pro osoby se zdravotními komplikacemi mohou být vhodná
signalizační zařízení, která poskytují vizuální a zvukovou signalizaci již
při koncentracích oxidu uhelnatého pod 30 PPM.
1. Informace o oxidu uhelnatém
Obecné informace o oxidu uhelnatém
Oxid uhelnatý je bezbarvý jedovatý plyn bez zápachu a chuti, který při
nadýchání se můţe být smrtelný. CO brání přenosu kyslíku v krvi.
Pravidelně opakovaně pročítejte tento manuál a vysvětlete fungování Vašeho
detektoru CO i všem členům rodiny. Nikdy na hlásič CO nezapomínejte.
Správně fungující hlásič detekuje potenciálně nebezpečné mnoţství CO.
Detektory CO jsou konstruovány tak, aby upozorňovaly na přítomnost CO
ještě před kritickým stavem – tedy před tím, neţ většina lidí zakusí
symptomy otravy CO, abyste měli čas problém v klidu vyřešit.
Překontrolujte, zda nikdo v domácnosti nevykazuje příznaky otravy CO. V
mnoha případech otravy CO dochází k tomu, ţe oběti si uvědomují, ţe se
necítí dobře, ale stávají se natolik dezorientovanými, ţe nejsou
schopny se samy zachránit buď útěkem z budovy nebo přivoláním
pomoci. Jako první mohou být ohroţeny malé děti a domácí mazlíčci.
Doporučujeme učinit zvláštní opatření k ochraně osob s nejvyšším
ohroţením, protoţe u nich se příznaky otravy mohou projevit jiţ při
niţším mnoţství CO neţ u zdravého dospělého člověka.
Symptomy otravy CO
Následující symptomy poukazují na otravu CO a měli by o nich vědět VŠICHNI
členové domácnost.
Tento detektor vyžaduje stálé napájení elektrickým proudem – bez
napájení nebude fungovat. Modely bez baterií nebudou fungovat při
výpadku proudu.
Mírná otrava:
Slabá bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení, únava (symptomy často
připomínají chřipku).
Ochrana ţivotního prostředí
Středně těžká otrava:
Silná pulzující bolest hlavy, ospalost, zmatenost, zrychlený srdeční tep.
Elektronické výrobky by neměly být vyhazovány do domovního odpadu.
Dávejte k recyklaci, tam kde je tato moţnost. Pro doporučení k recyklaci
se obracejte na místní úřady a prodejce.
Těžká otrava:
Bezvědomí, křeče, selhání oběhového a dýchacího systému, smrt.
Obsah příručky uživatele
1. Informace o oxidu uhelnatém
2. Popis a parametry zařízení
3. Umístění zařízení
4. Instalační pokyny
5. KN-COB-B-LS-UK (900-0233) - popis funkcí
6. KN-COPP-B-LS-UK (900-0230) (s digitálním displejem) - popis funkcí
7. Způsob fungování detektoru
8. Údržba
9. Záruka
3
Pokud se objeví byť i jen symptomy mírné otravy CO, navštivte
okamţitě lékaře!
4
1. Informace o oxidu uhelnatém
Koncentrace oxidu uhelnatého - PPM
(model KN-COPP-B-LS-UK (900-0230) s digitálním displejem)
Model KN-COPP-B-LS-UK (900-0230) je vybaven digitálním displejem,
který zobrazuje koncentraci CO (udává se v PPM – miliontinách).
Zde jsou rozdíly mezi nebezpečnou, vysok ou, sřední a nízkou
koncentrací:
Nebezpečná koncentrace:
Objevují se příznaky otravy CO, koncentrace zpravidla nad 100 PPM.
Pokaţdé, kdyţ se u někoho objeví příznaky otravy CO, mělo by se
postupovat jako při stavu nebezpečí. Viz „Co dělat, kdyţ zazní alarm“.
Vysoká koncentrace:
Zpravidla koncentrace nad 100 PPM a bez příznaků otravy u kohokoli.
V tomto případě by se mělo postupovat jako v naléhavé situaci . Viz „Co
dělat, kdyţ zazní alarm“.
Středně vysoká koncentrace:
Zpravidla mezi 50 PPM a 100 PPM. V tomto případě by se měla situace
prošetřit a neponechávat bez povšimnutí. Viz „Co dělat, kdyţ zazní alarm“.
Nízká koncentrace:
Zpravidla pod 50 PPM. Kidde doporučuje odstranit příčinu unikání CO.
Viz „Co dělat, kdyţ zazní alarm“.
UPOZORNĚNÍ: Model KN-COB-B-LS-UK (900-0233) nemá digitální
displej a nezobrazuje tedy koncentraci oxidu uhelnatého v PPM.
Pokud zazní alarm, mělo by se postupovat jako při pontenciálně
závážné situaci. Viz „Co dělat, kdyţ zazní alarm“.
1. Informace o oxidu uhelnatém
• Ucpané komíny a kouřovody, průvan a změny v tlaku
vzduchu, zkorodované nebo rozpojené větrací trubky,
uvolněné nebo prasklé výměníky kotlů.
• Vozidla a jiné spalovací motory v otevřené nebo zavřené garáţi, přilehlé
k domu nebo v blízkosti domu.
• Hořící dřevěné uhlí nebo palivo u grilů v blízkosti.
Situace, které mohou zapříčinit vznik oxidu uhelnatého
Následující situace mohou zapříčinit přechodné zvýšení CO:
• Nadměrný únik nebo obrácené proudění u palivových zařízení
způsobené venkovními podmínkami, jako směr větru a/nebo
rychlost větru, včetně silných nárazů větru, těţký vzduch ve
ventilačních trubkách ( chladný/vlhký vzduch s nedostatečným
prouděním).
• Podtlak vznikající pouţitím sacích ventilátorů.
• Současné fungování několika palivových zařízení soupeřících o
omezené mnoţství uzavřeného vzduchu.
• Uvolněné spojení ventilačních trubek u sušiček prádla, kotlů nebo
ohřívačů vody.
• Překáţky nebo neobvyklý design u ventilačních trubek, které
mohou umocnit výše uvedené situace.
• Zvýšená činnost neventilovaných palivových zařízení (sporák, trouba,
krb atd.).
• Teplotní inverze, které mohou zadrţovat odpadní plyny nízko u země.
Moţné zdroje oxidu uhelnatého
• Vozidlo v otevřené nebo zavřené garáţi nebo blízko domu.
V domácnostech jsou nejčastějšími zdroji CO zařízení pouţívaná pro ohřívání
a vaření. Zdroji nebezpečných koncentrací CO mohou být také vozidla
v přilehlých garáţích.
Pro vlastní bezpečí je nutné znát moţné zdroje CO ve Vašem domově.
Udrţujte palivová zařízení a jejich komíny a ventilace v dobrém stavu.
Zapamatujte si časné příznaky otravy CO a při jakémkoli podezření
na otravu se přemístěte ven na čerstvý vzduch a přivolejte pomo c.
Velmi důleţitá je pro Vaši ochranu roční kontrola a pravidelná
údrţba Vašich zařízení. Kontaktujte licencovaného dodavatele nebo
místní komunální společnost.
CO můţe vznikat při spalování fosilních paliv, jako např.
benzínu, propanu, zemního plynu, nafty a dřeva. Můţe unikat
z jakéhokoli závadného, nesprávně nainstalovaného nebo
špatně ventilovaného zařízení, jako:
• Automobily, kotle, plynové sporáky/trouby, plynové sušičky prádla,
ohřívače vody, přenosné palivové ohřívače místností a generátory,
krby, pece na dřevo a některé ohřívače bazénů.
5
Informace o detektorech oxidu uhelnatého –
co umí a co neumí:
Detektory CO poskytují včasné varování při přítomnosti CO, obvykle
dříve, neţ by zdravý dospělý člověk zaznamenal příznaky otravy.
Toto včasné varování je však pouze moţné, pokud je Váš detektor CO
umístěn, nainstalován a provozován přesně podle návodu v této příručce. 6
1. Informace o oxidu uhelnatém
2. Popis a parametry zařízení
Protoţe oxid uhelnatý je kumulativní jed, jeho dlouhodobé působení při
nízkých koncetracích můţe způsobit symptomy otravy, stejně
jako krátkodobé působení při vysokých koncentracích. Toto
zařízení Kidde má časově odstupňované spuštění alarmu – čím
vyšší koncentrace CO, tím dříve se alarm spustí.
Tento detektor CO můţe pouze varovat při výskytu CO. Nemůţe
preventivně zabránit, aby se CO objevil a nemůţe ani vyřešit stávající
problém s CO. Pokud Vaše zařízení spustí alarm a Vy vyvětráte prostor
otevřením oken a dveří, nahromaděný CO se můţe rozptýlit, neţ dorazí
pomoc. Ačkoli Váš problém můţe tak být dočasně vyřešen, je nezbytně
nutné určit zdroj CO a provést patřičné opravy.
Test / Reset
Button
Zelená
kontrolka,
Funkce
ED
Červená
kontrolka,
Alarm
Tento detektor CO je zkonstruován jako kontrolní sledovací přístroj;
není určen ke krátkodobému testování na přítomnost CO.
Detektory CO mají své limity. Stejně jako jakékoli jiné elektronické zařízení,
detektory CO nejsou nepokazitelné. Detektory CO mají omezenou
ţivotnost. Je nutné testovat Váš hlásič jednou týdně, protoţe se
kdykoli můţe objevit závada.
Model KN-COB-B-LS-UK (900-0233)
Test / Reset
Zelená
kontrolka,
Funkce
Pokud test Vašeho detektoru neproběhne správně nebo pokud
test objeví závadu, neprodleně nechte detektor vyměnit. Pokud
bude na hlásiči závada, nebude monitorovat koncentrace CO .
Hlásiče CO mohou detekovat pouze CO, který dosáhne senzoru zařízení.
Je moţné, ţe CO se vyskytne v jiných prostorech a nedostane se
k hlásiči. To můţe být ovlivněno následujícím:
Červená
kontrolka,
Alarm
• Dveřmi nebo jinými překáţkami.
• Čerstvým vzduchem z ventilace, otevřeného okna nebo jiného zdroje.
• Výskytem CO na jednom patře domu, zatímco detektor CO je
naistalován v jiném patře. (Například CO ve sklepě nemusí
dosáhnout k alarmu na druhém patře vedle loţnic).
Proto doporučujeme úplné pokrytí prostor umístěním detektorů CO na
kaţdé patro v domě. Pro správnou instalaci hlásičů si prosím důkladně
pročtěte veškeré informace v kapitolách 2 a 3.
Detektory CO nejsou určeny k detekci zemního plynu (metanu),
propanu, butanu nebo jiných hořlavých paliv.
Instruujte děti, aby se hlásičů nedotýkaly, neodpojovaly je nebo jinak
do nich nezasahovaly. Varujte děti před nebezpečím otravy CO.
Zobrazení
maximálních
naměřených hodnot
Digitální displej
Model KN-COPP-B-LS-UK (900-0230)
s digitálním displejem
UPOZORNĚNÍ: Po sedmi (7) letech po prvním uvedení do
provozu začne tento hlásič každých 30 sekund vydávat zvuk
(pípání), který znamená nutnost výměny hlásiče. Neprodleně
jej vyměňte! V tomto stavu nebude zařízení detekovat CO.
Pro správné určení datumu, kdy je nutná výměna hlásiče, je na boku
zařízení připevněný štítek.
7
8
2. Popis a parametry zařízení
3. Umístění zařízení
Kam hlásiče neumísťovat
Teplota:
Provozní rozsah: 40°F (4.4°C) aţ 100°F (37.8°C)
DŮLEŽITÉ: Nesprávné umístění můţe negativně ovlivnit citlivé
elektronické komponenty v tomto hlásiči. Aby se zabránilo poničení
zařízení, zajistilo se optimální fungování a zabránilo se zbytečným
falešným poplachům:
Vlhkost:
Provozní rozsah: 10-95% bez kondenzace
Slyšitelný alarm:
85+ dB při 10’ @ 3.4±0.5 KHz přerušovaný alarm
• Neumísťujte do kuchyní, garáţí nebo místností s kotlem, kde by se
mohl senzor dostat do kontaktu s látkami, které by ho mohly zničit nebo
kontaminovat.
Senzor:
Elektrochemický
• Neumísťujte do oblastí, kde je teplota niţší neţ 40°F (4.4°C) nebo
vyšší neţ 100°F (37.8°C), jako nízké prostory, podkroví, verandy
a garáţe.
Napájení:
3 baterie AA
přesnost digitálního displeje: (pouze model KN-COPP-B-LS-UK (900-0230)
30-999 PPM +/-30% při měření v těchto podmínkách: 27°C +/-12°C ;
(80° F (+/- 10° F)), atmosférický tlak +/- 10% a 40% +/- 3% relativní
vlhkost. Hodnoty na displeji se mohou mírně lišit v závislosti na
změnách okolních podmínek (teplota, vlhkost) a stavu senzoru.
Signalizace alarmu při různých hodnotách CO:
30 ppm = nedojde k poplachu dříve neţ za 120 minut
50 ppm = signalizace alarmu v rozmezí 60-90 minut
100 ppm = signalizace alarmu v rozmezí 10-40 minut
300 ppm = must alarm within 3 minutes
• Neumísťujte do prostorů s nepohyblivým vzduchem, jako do vrcholů
klenutých stropů nebo štítových střech, kde by CO nemusel
dosáhnout senzoru dostatečne rychle, aby došlo k včasnému
varování.
• Neumísťujte toto zařízení blízko velkých baterií. Velké baterie
mají emise, které mohou sniţovat operační schopnost detektoru.
Doporučená místa pro instalaci
When choosing your installation
• Neumísťujte blízko větracích otvorů, kouřovodů, komínů nebo vyústění
jakýchkoli vzduchových ventilací.
• Neumísťujte do blízkosti stropních ventilátorů, dveří, oken
nebo do oblastí přímo vystavených vlivu počasí.
3. Umístění zařízení
Detektory CO by měly být
namontované v loţnicích a
obývacích místnostech nebo
v jejich blízkosti. Doporučujeme
nainstalovat detektory CO Kidde
na kaţdé patro Vaší domácnosti.
• Neumísťujte blíţe neţ 2 metry od vyhřívacích nebo vařicích
zařízení. (Kidde doporučuje 5 metrů, aby se zabránilo falešným
poplachům.)
JÍDELNA
KUCHYŇ LOŽNICE
LOŽNICE
OBÝVACÍ POKOJ
LOŽNICE
• Nechte ventilační otvory umístěné na detektoru vol né.
Neumísťujte hlásiče tam, kde by záclony, nábytek nebo jiné
přeměty mohly blokovat volné proudění vzduchu do ventilačních
otvorů.
Doporučená umístění
Při rozhodování o místě instalace hlásičů mějte na paměti, ţe je nutné, abyste
hlásiče slyšeli ze všech částí domu vyuţívaných ke spánku. V případě instalace
pouze jediného hlásiče jej umístěte do blízkosti loţnic, a ne do sklepa nebo do
místnosti s kotlem. • Pokud hlásiče montujete na zeď, umístěte je
z dosahu dětí. Za ţádných okolností by děti neměly mít
dovoleno ovládat detektor CO. • Umístění hlásiče na úroveň očí
umoţňuje optimální kontrolu digitálního displeje. -9-
-10-
4. Instalační pokyny
4. Instalační pokyny
Vloţení a výměna baterií
Uchycení
Tento detektor CO musí být instalován kvalifikovanou osobou.
Postup vloţení nebo výměny baterií v tomto Kidde detektoru CO:
Tento detektor CO můţe být umístěn buď
na zeď nebo na desku stolu.
1. Vysuňte kryt na spodní části obalu.
Umístění na zeď:
2. Pří výměně baterií vyjměte staré baterie a řádně je zlikvidujte podle
pokynů výrobce baterií.
1. S vyuţitím dvířek od krytu baterií
jako šablony označte na zdi umístění
dvou děr pro uchycení. Umístění do
úrovně očí umoţňuje optimální
sledování červené a zelené
kontrolky, nebo 1,5 metru od
podlahy.
3. Vloţte nové baterie. Dbejte na
dodrţení polarity baterií podle
značek na dně krytu pro baterie .
4. Zavřete kryt. Upozornění: Uzávěr se
nezavře, dokud nebudou umístěné
všechny tři baterie AA.
Při výměně baterií pouţijte jeden
z následujících schválených typů:
• Duracell
MN1500 nebo
• Energizer
MX1500
E91
• GoldPeak
• Golden Power GLR6A
15A
Polarita baterií pro 3 baterie
typu AA
Tyto baterie mohou být koupeny tam, kde jste zakoupili tento detektor nebo
v příslušném lokálním obchodě. Pouţití jiných baterií můţe mít
nepříznivý vliv na fungování detektoru.
DŮLEŽITÉ: Dlouhodobé vystavení vysoké nebo nízké vlhkosti můţe sníţit
ţivotnost baterií. Pro zajištění bezpečného fungování je doporučeno
vyměňovat baterie nejméně jednou za rok.
Po vloţení nebo výměně baterií znovu detektor nastavte. Pouţitím
tlačítka Test/Reset proveďte test detektoru a zkontrolujte, jestli svítí zelená
kontrolka.
-11-
Vzdálenost hlavy šroubu
od stěny
2. Vloţte dva přiloţené šrouby, aţ budou
hlavy šroubů vyčnívat asi na 3mm
ze zdi.
(Pokud
montujete
na
sádrokarton
nebo
suché
zdivo, vyvrtejte do zdi díru 5
mm hlubokou a pouţijte
přiloţené plastové skoby.)
3. Zavěšte detektor CO na šrouby s
vyuţitím děr na zadní straně
detektoru.
Montáž na zeď
Tento
detektor
býtplaced
také umístěn na desku stolu. Jednoduše ho
Your CO
alarm CO
maymůţe
also be
on a tabletop.
umístěte
na dobře
Simply
viditelné
place in
místo.
a Zajistěte, aby detektor nebyl výše
neţ 1 metr od země.
Důleţité štítky
S detektorem jsou dodávané dva štítky s důleţitými informacemi o postupu
v případě alarmu. Jeden umístěte vedle detektoru po jeho namontování a jeden do
blízkosti zdroje čerstvého vzduchu, jako jsou dveře nebo okno.
-12-
6. Model KN-COPP-B-LS-UK (900-0230)
(s digitálním displejem) - popis funkcí
5. Model KN-COB-B-LS-UK (900-0233)
- popis funkcí
Kdyţ je detektor v provozu, bliká kaţdých 30 sekund zelená kontrolka,
coţ značí, ţe zařízení monitoruje koncentraci CO. Pokud detektor zjistí
nebezpečnou koncentraci CO, rozsvítí se červená kontrolka a hlásič
začne vydávat slyšitelný zvuk.
Signály kontrolek
Výstraţný zvuk Reţim
Běţný
provoz
Operation
Zelená kontrolka
bliká kaţdých 30
sekund
Ţádný
Doporučení
Běţný provoz
(není zjištěno CO),
baterie v dobrém
stavu
Ţádné
Výstraţný stav.
Detekována
nebezpečná
koncentrace CO
Viz “Co dělat, kdyţ
zazní alarm”.
Hlášení
detekce
CO
Červená
kontrolka svítí,
zvukový signál
Přerušovaný
zvukový signál
Slabé
baterie
Červená kontrolka
bliká kaţdých 30
sekund
Nutnost výměny
Jeden rychlý
zvukový signál baterií
kaţdých 30 s
Závada/
Servis
alarm
Červená kontrolka
bliká kaţdých 30
sekund
Jeden rychlý
zvukový signál
kaţdých 30 s
Závada
Červená
kontrolka svítí
nepřerušovaně
Nepřerušovaný Velmi slabé baterie
zvukový signál nebo závada
Funkce
Test/Reset
Červená kontrolka
Přerušovaný
svítí, zvukový
zvukový
signál,
signál
zelená kontrolka svítí
Konec
ţivotnosti
zařízení
Červená kontrolka
bliká dvakrát
every 30 s
kaţdých
Zařízení
vykazuje
závadu
Normální stav po
stisknutí Test/Reset
Dva rychlé
Konec ţivotnosti
zvukové signály zařízení
kaţdých 30 s
Popis provozních a výstraţných reţimů
Hlášení na LCD displeji
Popis provozních a výstraţných reţimů
Funkce
Následující tabulka ukazuje moţná hlášení na digitálním displeji, popisuje
zvuková výstraţná znamení a doporučené postupy.
Stálé zobrazení
koncetrace CO v
rozsahu 30-999.
Červená kontrolka
svtí, zvukový signál.
Krátké zobrazení
“888” po dobu
asi 30 sekund
Zobrazení
náhodného čísla –
přibliţně 200
Vyměňte všechny 3 AA
baterie
Vyměňte baterie.
Pokud stav trvá,
jde o poruchu.
Vyměňte neprodleně
zařízení. Takto
nebude detekovat CO.
CO není
detekováno.
Výstraţný signál je
pouze testovací.
Vyměňte neprodleně
zařízení. Takto nebude
detekovat CO.
6. Model KN-COPP-B-LS-UK (900-0230)
(s digitálním displejem) - popis funkcí
Po prvním spuštění zařízení bliká zelená kontrolka kaţdých 30 sekund
a digitální displej zobrazí tři “osmičky” – to značí, ţe hlásič je ve
stavu uvádění do provozu. Tři “osmičky” se budou zobrazovat po
dobu asi 30 sekund. Poté displej zobrazí “0” a začne monitorovat
stav CO ve vzduchu. V monitorování bude pokračovat, dokud bude
napájen ze zdroje.
Pokud byla v posledních 15 sekundách detekovaná koncentrace CO
mezi 0 a 30 PPM, na displeji bude zobrazena “0”. -13-
Výstraţný zvuk
Reţim
Doporučení
Přerušovaný
zvukový signál
Výstraţný stav.
Detekována
nebezpečná
koncentrace CO.
Viz “Co dělat, kdyţ
zazní alarm”.
Ţádný
Přerušovaný
zvukový signál
Autotest po prvním Ţádné - CO nebylo
zjištěno. Zobrazená
spuštění
čísla jsou jen pro
potřeby testu.
Ţádné - CO nebylo
Stisknuté tlačítko
Test/Reset
zjištěno. Zobrazená
čísla jsou jen pro
potřeby testu.
Stálé zobrazení “0”, Ţádný
bliká kaţdých 5
sekund, zelená kontrolka
bliká kaţdých 30 s.
Běţný provoz,
baterie v dobrém
stavu, (není
zjištěno CO)
Ţádné
“Lb” se střídá s
jakýmkoli číslem,
červená kontrolka
bliká kaţdých 30 s.
Jeden rychlý
zvukový signál
kaţdých 30
sekund
Nutnost výměny
baterií
Neprodleně vyměňte
všechny 3 AA
baterie
Zobrazuje se
“Err”.
Jeden rychlý
zvukový signál
kaţdých
30 sekund
Prázdný displej
Nepřerušovaný
zvukový signál
baterie.
Zařízení vykazuje Vyměňte
Pokud trvá zobrazení
závadu
“Err”
(nebo
je
prázdný diplej), jde o
poruchu.
Vyměňte
neprodleně
zařízení.
Závada zařízení Takto nebude detekovat
CO.
Zobrazuje se číslo
od 11-999.
Ţádný
Zobrazuje se“End”.
Červená kontrolka bliká
immedidvakrát kaţdých 30 s.
Dva rychlé zvukové Konec ţivotnosti
signály kaţdých
zařízení
30 sekund
Aktivace paměti
Pro informace o paměti
nejvyšších hodnot. nejvyšších hodnot
Zobrazuje se nejvyšší viz následující
detekovaná
kapitolu.
koncentrace CO.
Neprodleně vyměňte
zařízení. Takto
nebude detekovat
CO.
Problémy uvedené výše se mohou objevit za běţných podmínek
provozu. Mohou ale existovat i jiné problémy. V případě jakýchkoli
dotazů ohledně hlášení na dipleji kontaktujte zákaznickou linku
+420 286581244.
-14-
6. Model KN-COPP-B-LS-UK (900-0230)
(s digitálním displejem) - popis funkcí
Paměť nejvyšších hodnot (pouze model KN-COPP-B-LS-UK (9000230))
Pokud stiskneme a drţíme tlačítko Zobrazení maximálních naměřených
hodnot, zobrazí se na dipleji nejvyšší naměřené
hodnoty od posledního resetování nebo zapnutí.
Zde hodnota 120 PPM od posledního resetování:
Zobrazují se vţdy koncentrace mezi 11-999 PPM.
Ukázka zobrazení
nejvyšší naměřené
I kdyţ funkce paměti nejvyšších hodnot zobrazí i
hodnoty niţší neţ 30 PPM, tyto hodnoty nepovedou hodnoty
k poplachu bez ohledu na to, jak dlouho jim přístroj bude vystaven.
Funkce zapamatování nejvyšších naměřených hodnot je uţitečná k
rozpoznání, zda došlo k naměření hodnot CO od posledního resetování
detektoru.
Koncentrace CO v rozmezí 1 a 30 PPM se mohou často objevit za
běţných denních podmínek. Koncentrace CO pod 30 PPM můţe
poukazovat na přechodný stav, který se mohl objevit pouze
jednou a nikdy se jiţ nebude opakovat. Někdy mohou být zpočátku
zjištěny jen nízké koncentrace, ale později mohou narůst do hodnot, které
jsou jiţ škodlivé.
V takovém případě detektor CO hodnoty zaznamená a spustí
výstraţný alarm, který Vás upozorní na nebezpečný stav.
NEIGNORUJTE proto hodnoty koncetrací nad 30 PPM ani
detektor, který spustil výstražný alarm.
7. Způsob fungování detektoru
Výstraţný signál při detekci CO
Pokud hlásič zjistí nebezpečnou koncentraci CO, zařízení začne
vydávat výstraţný zvukový signál. Jde o přerušovaný zvukový signál,
který bude znít po celou dobu výskytu nebezpečné koncentrace CO.
Současně bude blikat červená kontrolka a digitální displej (pokud je)
ukáţe mnoţství CO v PPM (miliontiny).
8. Údržba
POZNÁMKA Toto zařízení je zatavené. Kryt nelze sundat.
Protože je alarm hlasitý, doporučujeme během testování alarmu
překrýt otvor hlásiče prsty.
Pozor: Dlouhodobé vystavení se působení hlasitého zvuku tohoto
alarmu může vést ke ztrátě sluchu.
Testování
K otestování alarmu stiskněte tlačítko Test/Reset. Pokud zařízení funguje
správně, ozve se přerušovaný zvukový signál. (U modelu KN-COPP-LSUK (900-0230) s digitálním displejem: na displeji se zobrazí tři “osmičky”
a poté libovolné číslo – obvykle kolem 200). Současně se zvukovým
signálem bude blikat červená kontrolka. Během několika sekund se
zařízení vrátí k monitorování výskytu CO. Poznámka: Není nutné
stisknout testovací tlačítko k odečtení hodnoty CO.
Tipy pro údržbu
Reset zaznamenaných nejvyšších koncentrací
Stiskněte tlačítko Zobrazení maximáních naměřených hodnot; zatímco
je drţíte stiknuté, zmáčkněte tlačítko Test/Reset na dvě vteřiny, a pak
uvolněte. Hodnota na dipleji se vrátí na “0”, paměť se vymaţe a
detektor začne monitorovat mnoţství CO. K resetování záznamu
nejvyšších hodnot také dojde, kdyţ se přeruší napájení detektoru.
Pro udrţení Vašeho hlásiče v dobrém funkčním stavu dodrţujte prosím
následující pokyny:
• Kontrolujte zvukový alarm, kontrolky a stav baterií jednou týdně
stisknutím tlačítka Test/Reset.
• Vysajte kryt detektoru jednou měsíčně, abyste odstranili usazený prach.
• K čištění detektoru nepouţívejte nikdy čisticí prostředky a rozpouštědla.
Chemikálie by mohly nenávratně poškodit nebo dočasně kontaminovat
senzor.
• Vyvarujte se pouţívání osvěţovačů vzduchu, laků na vlasy, barev
nebo jiných aerosolových sprejů v blízkosti detektoru.
-15-
• Nenatírejte detektor. Barva by ucpala větrací otvory a narušila
správnou činost senzoru.
• Neumísťujte hlásič v blízkosti košů s plenami. -16-
8. Údržba
Přemístěte detektor CO na jiné místo, abyste zabránili moţnému
zničení nebo kontaminaci senzoru, budete-li chtít provádět
následující práce:
• Moření nebo čištění podlah nebo nábytku, malování nebo tapetování,
• Pouţívání aerosolů nebo lepidel
UPOZORNĚNÍ: Vraťte detektor co nejdříve zpět na jeho místo,
abyste zajistili stálou ochranu.
Ubytovací prostory je třeba dobře větrat, pokud pouţíváte domácí
čisticí prostředky a podobné chemické látky.
V následujícím seznamu jsou uvedeny látky, které ve větším mnoţství mohou
poškodit senzor nebo způsobit dočasné naměření jiných hodnot neţ hodnot
CO:
• Etylen, etanol, alkohol, iso-propanol, benzen, toluen, etyl acetát,
vodík, sirovodík a oxid siřičitý.
• Také většina aerosolových sprejů, produktů na bázi alkoholu,
barvy, ředidla, rozpouštědla, lepidla, spreje na vlasy, vody po
holení, parfémy, výfukové plyny a některé čisticí látky.
Plynová zařízení by měla procházet pravidelnou roční kontrolou prováděnou
kvalifikovaným technickým pracovníkem.
SEDMILETÁ ZÁRUČNÍ LHŮTA
ROZSAH ZÁRUKY: VÝROBCE ZARUČUJE PŮVODNÍMU KONCOVÉMU ZÁKAZNÍKOVI, ŢE
VÝROBEK NEBUDE MÍT ŢÁDNÉ VADY MATERIÁLU A PROVEDENÍ PO DOBU SĚDMI (7) LET OD
DATA ZAKOUPENÍ. KRYTÍ ZÁRUKY JE ZDE OMEZENO NA VÝMĚNU, OPRAVU VÝROBKU A NEBO
NÁHRADU VÝROBKU OPRAVENÝM VÝROBKEM PODLE ROZHODNUTÍ VÝROBCE. TATO
ZÁRUKA NEPLATÍ V PŘÍPADECH, KDY POŠKOZENÍ VÝROBKU BYLO ZPŮSOBENO NEHODOU,
NEPATŘIČNÝM POUŢITÍM, ZANEDBÁNÍM, NEDOVOLENÝM ZÁSAHEM A JINÝMI DŮVODY, KTERÉ
NEVZNIKLY DÍKY ZÁVADÁM MATERIÁLU NEBO PROVEDENÍ. TATO ZÁRUKA SE VZTAHUJE
POUZE NA PŮVODNÍHO KONCOVÉHO KUPCE VÝROBKU.
Prohlášení k záruce :Veškeré mlčky předpokládané záruky vyplývající z tohoto prodeje,
které zahrnují, ale neomezují se na předpokládané záruky popisu, prodejnosti a vhodnosti
k určitému účelu, jsou svým trváním omezeny na výše uvedenou dobu záruky. Výrobce
není v ţádném případě zodpovědný za ztrátu vyuţitelnosti tohoto výrobku nebo za
jakékoli nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody, nebo náklady a výdaje
vytvořené zákazníkem nebo jakýmkoli jiným uţivatelem tohoto výrobku, buď z důvodu
porušení smlouvy, zanedbání, civilních deliktů nebo z jiných důvodů. Výrobce nenese
ţádnou zodpovědnost za jakákoli zranění osob, škody na majetku nebo jakékoli zvláštní,
náhodné, závislé nebo následné škody jakéhokoli typu vzniklé v důsledku úniku plynu,
poţáru nebo výbuchu. Toto prohlášení neomezuje vaše zákonná práva.
Realizace záruky: V uvedeném záručním období bude váš výrobek nahrazen
srovnatelným výrobkem, pokud jej zašlete i s dokladem o datu zakoupení a
uhrazeným poštovným na adresu : KIDDE Safety Europe Ltd, Mathisen Way,
Colnbrook, Slough SL3 0HB. Telefon +44 1753 685148. Připojte také lístek s popisem
problému. Doba záruky náhradního výrobku bude odpovídat zbytku původního
záručního období a nebo bude činit šest měsíců, podle toho která z těchto variant bude
delší. Kromě nákladů na poštovné nebudou za výměnu výrobku nárokovány ţádné
poplatky.
Důležité : Nedemontujte zadní kryt přístroje, způsobíte tím neplatnost záruky.
Váš detektor nemá slouţit jako náhraţka pojištění majetku, pojištění proti úrazu,
pojištění ţivotního či dalších druhů pojištění. Sjednání příslušného pojištění je vaší
zodpovědností a obraťte se proto na pojišťovací instituce..
Pokud jde o baterie, neposkytuje Kidde ţádnou vyjádřenou nebo předpokládanou
záruku, ať uţ písemnou nebo ústní, včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro
určitý účel.
Vrácení zboží při nárokování záruky: Ve většině případů je nejrychlejším
způsobem výměny vašeho detektoru jeho vrácení prodejci v místě původního
nákupu. V případě dotazů volejte zákaznické oddělení +420 286581244.
Veškerou korespondenci zasílejte prosím na
adresu oficiálního dealera firmy KIDDE pro ČR:
Profesionální protipoţární systémy s. r. o.
Klenovka 15, 53501 Přelouč
Česká republika
Navštivte naše webové stránky
www.protipozarni-systemy.com

Podobné dokumenty

VIVA XPRESS LOGISTICS (UK)

VIVA XPRESS LOGISTICS (UK) KOSOVA HORA STETKOVICE NALZOVICE JESENICE U SEDLCAN DOBRIS SEDLCANY RAKOVNIK KNEZEVES U RAKOVNIKA KOLESOVICE HOROVICKY HORESEDLY MILOSTIN KOUNOV U RAKOVNIKA

Více

Třetí vydání 2012/2013 REDAKCE: Barbora Vanďurková Lucie

Třetí vydání 2012/2013 REDAKCE: Barbora Vanďurková Lucie „Jistě, sire, nachází se v okolí nějaká kvalitní hlína?” „Proč, Jamesi?” „No, že bych ještě ve volném čase mohl pro radost pálit cihly.”

Více

ES prohlášení o shodě Kidde 7DCO

ES prohlášení o shodě Kidde 7DCO ES P R O H L Á Š E N Í O S H O D Ě Výhradní dovozce produktů Kidde Safety Europe Limited společnost: SAFE HOME europe s.r.o. Včelín 148/42, Bochoř, 750 02 Přerov IČ: 28597991 prohlašuje, že výrobek...

Více

Návrh seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány

Návrh seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány Seznam komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště Seznam komodit , které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického trţiště je stanoven p...

Více

SMC Jumbo 720R - All Terrain Vehicle

SMC Jumbo 720R - All Terrain Vehicle Symbol „náprava“: Tento ukazatel se rozsvítí, kdyţ spínač 2WD/4WD je nastaven do pozice 4WD. Symbol „kříţek“: Tato kontrolka DIFFLOCK ve 4WD jízdě se rozsvítí, kdyţ spínač DIFFLOCK je v pozici LOCK...

Více

Informovaný souhlas. - I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí

Informovaný souhlas. - I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí Všechna možná krátkodobá i případná dlouhodobá rizika spojená s účastí ve studii nejsou známa. Nicméně dostupná data z řady provedených studií jasně prokazují bezpečnost metody, s tím že velké množ...

Více

AX ZPR08.indd - AXIOM TECH sro

AX ZPR08.indd - AXIOM TECH sro součástí systémů NX a Solid Edge. Nová technologie je vůči parametrickému modelování založenému na historii o mnoho výhodnější, nicméně obě jsou ve shodě dostupné vedle sebe. Synchronní technologie...

Více