Vyhláška MPO č. 26 ze dne 29.

Transkript

Vyhláška MPO č. 26 ze dne 29.
Bezpečnostní list
podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.
Datum vydání:
Datum revize:
Název výrobku:
22.11.1999 / č. 107800CZ
27.02.2006
TURBO PLUS
Strana 1/5
Číslo revize: 1
Verze č.: 1
1
Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce
1.1
1.2
Identifikace látky nebo přípravku:
Použití látky nebo přípravku:
Popis funkce přípravku:
1.3
Identifikace výrobce nebo prvního distributora:
Název nebo obchodní firma:
Ecolab Hygiene s. r. o.
Sídlo:
Hlinky 118, 603 00 Brno
Telefon:
543 518 250
Fax:
543 518 299
1.4
Telefonní číslo pro mimořádné situace: Toxikologické informační středisko
Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2
tel. nepřetržitě: 224 919 293, 224 915 402
2
Informace o složení přípravku
TURBO PLUS
Tekutý základní prací prostředek.
Určen pro prádelenský průmysl. Pouze pro profesionální
použití.
Složení:
>30%: neionogenní tenzidy
Další složky: inhibitor pěnění, rozpouštědlo, opticky zjasňující prostředky.
Složení podle nařízení ES o detergentech č. 648/2004:
≥30%:
neiontové povrchově aktivní látky.
Obsahuje optické zjasňovače.
Přípravek obsahuje tyto nebezpečné látky:
Chemický název:
ethoxylované mastné alkoholy
Obsah v ( % ):
>60 %
Číslo CAS:
64425-86-1
Symbol nebezpečnosti:
Xn, N
R - věta:
41-50
Úplné znění R-vět – viz bod 16 bezpečnostního listu.
3
Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku
Klasifikace přípravku:
Xi - dráždivý
N - nebezpečný pro životní prostředí
R41
Nebezpečí vážného poškození očí.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/ přípravku:
R50
Vysoce toxický pro vodní organismy.
4
Pokyny pro první pomoc
4.1
Všeobecné pokyny:
Projeví-li se zdravotní potíže, zejména v případě zasažení očí nebo požití, vyhledejte
lékaře a předložte tento bezpečnostní list nebo etiketu přípravku.
Při nadýchání:
4.2
Bezpečnostní list
podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.
Datum vydání:
Datum revize:
Název výrobku:
4.3
4.4
22.11.1999 / č. 107800CZ
27.02.2006
TURBO PLUS
Strana 2/5
Číslo revize: 1
Verze č.: 1
Tento způsob expozice nepřipadá v úvahu.
Při styku s kůží:
Okamžitě omývat pod tekoucí vodou mýdlem. Kontaminovaný oděv ihned odložit. Použít
vhodný reparační krém.
4.6
Při zasažení očí:
Ošetření očí má přednost před ostatní první pomocí. Při otevřených víčkách nejméně 15
minut vyplachujte čistou vlažnou vodou. Přiložte sterilní obvaz a ihned vyhledejte
lékařskou pomoc.
Při požití:
Vypláchněte dutinu ústní a vypijte 1-2 sklenice vody. Nevyvolávejte zvracení. Ihned
vyhledejte lékařskou pomoc.
Další údaje:
5
Opatření pro hasební zásah
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Vhodná hasiva:
Není hořlavý. Všechna běžná hasiva.
Nevhodná hasiva:
Nejsou známa.
Zvláštní nebezpečí:
Není známo.
Speciální ochranné prostředky pro hasiče: Osobní ochranné prostředky.
Další údaje:
6
Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku
4.5
6.1
Preventivní opatření na ochranu osob:
Zamezte vstupu nepovolaným osobám.
Zamezte styku s očima a kůží.
Používejte osobní ochranné prostředky.
Větší množství koncentrovaného přípravku nevypouštějte do kanalizace.
6.3
Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Větší množství uniklého přípravku odčerpejte do náhradního obalu nebo jímejte
nehořlavým savým materiálem (písek, křemelina, apod.), shromážděte v uzavřených
nádobách a předejte k odborné likvidaci. Zbytky přípravku na plochách opláchněte
velkým
množstvím vody.
6.4
Další údaje:
Nebezpečí uklouznutí na rozlitém přípravku.
7
Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku
7.1
7.2
Zacházení:
Skladování:
8
Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob
8.1
Expoziční limity:
8.2
S nádobami manipulujte a otevírejte je opatrně.
Skladujte při teplotách od +5 oC do +40°C.
Žádné.
Omezování expozice pracovníků:
Osobní ochranné prostředky
8.2.1.1.
Ochrana dýchacích orgánů (EN 143,141): Není nutná, při vzniku aerosolu
doporučujeme použít ochrannou masku. (kombinovaný filtr DIN 3181-B2-P3identifikační barva zeleno-šedá nebo kombin. filtr DIN 3181-A2-P3 barevné kódování
hnědo-bílá).
Bezpečnostní list
podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.
Datum vydání:
Datum revize:
Název výrobku:
8.2.1.2.
8.2.1.3.
8.2.1.4.
9
22.11.1999 / č. 107800CZ
27.02.2006
TURBO PLUS
Ochrana očí (EN 166): Zamezit styku s očima. Používejte ochranné brýle těsně
přiléhající k obličeji.
Ochrana rukou (EN 374): Používejte vhodné ochranné rukavice z nitrilové nebo butylové
gumy (ochranná kategorie III viz. norma EN 374) s ohledem na propustnost, životnost a
specifické podmínky na pracovišti.
Ochrana celého těla (EN 476): Vhodný pracovní oděv a obuv (dle charakteru vykonávané práce).
Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku
Skupenství ( při 20 oC ):
Barva:
Zápach / vůně:
Hodnota pH ( při oC ):
Teplota tání / rozmezí teplot (oC ):
Teplota varu / rozmezí teplot (oC ):
Bod vzplanutí(oC ):
Hořlavost:
Samozápalnost:
Meze výbušnosti
-horní mez ( obj.% ):
-dolní mez ( obj.%.):
Oxidační vlastnosti:
Tenze par ( při oC ):
Hustota ( při oC ):
Rozpustnost ( při oC ) -ve vodě:
-tucích (specif.oleje):
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
10
Strana 3/5
Číslo revize: 1
Verze č.: 1
kapalné
bezbarvá
nepatrný, charakteristický
5 ( konc. ) ( 20 oC )
do 100 oC nevzplane
0,975 g / cm3 ( 20 oC )
neomezeně mísitelné
Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku
Podmínky, za nichž je výrobek stabilní:
Při použití, ke kterému je přípravek určen, nedochází k rozkladu.
Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:
Při použití, ke kterému je přípravek určen, nejsou známy.
Nebezpečné rozkladné produkty:
Při použití, ke kterému je přípravek určen, nejsou známy.
11
12
Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku
Styk s kůží:
Zasažení očí:
Dráždí kůži.
Nebezpečí vážného poškození očí.
Další údaje:
Při přiměřeném zacházení a při použití, ke kterému je přípravek určen, nám
nejsou známy žádné zdraví škodlivé účinky.
Ekologické informace o látce nebo přípravku
Na základě surovin obsažených v přípravku anebo strukturálně srovnatelných látek se
předpokládají následující ekologické údaje:
Bezpečnostní list
podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.
Datum vydání:
Datum revize:
Název výrobku:
22.11.1999 / č. 107800CZ
27.02.2006
TURBO PLUS
Strana 4/5
Číslo revize: 1
Verze č.: 1
Stálost a odbouratelnost:
Tenzidy obsažené ve výrobku jsou v průměru minimálně z 90% biologicky odbouratelné.
Součet organických složek obsažených ve výrobku dosahuje v testech na snadnou
odbouratelnost (např. OECD 301 A-F) hodnot >=60% BSB/CSB, popř. >=70 % úbytku DOC
(mezní hodnoty pro klasifikaci „snadno odbouratelný/leicht abbaubar/readily degradable“: >=70 %
úbytku DOC resp. >=60% BSB/CSB za 28 dní).
13
Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku
Způsoby zneškodňování látky / přípravku:
S přípravkem je třeba v souladu s místními předpisy nakládat jako s nebezpečným
odpadem.
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:
Zbytky přípravku použijte pokud možno v souladu s jeho určením.
Obal je po vyprázdnění a důkladném vypláchnutí vodou možno předat k recyklaci.
Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí
výrobku obdržíte u místně příslušného správního úřadu.
Další údaje: Při odvádění kyselých nebo zásaditých přípravků do čistírny odpadních vod je třeba
dbát na to, aby voda nepřekračovala rozmezí pH 6 – 10, což by mohlo způsobit poruchy
v odpadních kanálech a biologických čistících zařízeních.
Nadřazeně platí místní předpisy.
Zatřídění odpadu do příslušné kategorie/kódu je vždy specificky vázáno na příslušnou oblast používání přípravku, kde odpad vzniká. V případě potřeby se zatříděním nás kontaktujte (tel.: 543 518 250).
Návrh zařazení odpadu:
Podskupina 16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky – odpad 16 03 05* Organické odpady
obsahující nebezpečné látky
Znečištěný obalový odpad: 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné.
14
Informace pro přepravu látky nebo přípravku
Pozemní přeprava
ADR/RID
Číslo UN:
Pojmenování a popis:
Třída: 9
3082
LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N.
(obsahuje ethoxylovaný mastný alkohol C13-C15)
Obalová skupina:
III
Vnitrozemská vodní přeprava
ADN/ADNR
Třída: 9
Označení zboží:
Námořní přeprava
IMDG
Označení zboží:
Letecká přeprava
ICAO/IATA
Označení:
Obalová skupina:
III
Kategorie:
LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N.
(obsahuje ethoxylovaný mastný alkohol C13-C15)
Třída: 9
Číslo UN: 3082
Typ obalu: III
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(contains alcohol C13-C15 ethoxylated)
Třída: 9
Číslo UN: 3082
Typ obalu: III
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(contains alcohol C13-C15 ethoxylated)
Bezpečnostní list
podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.
Datum vydání:
Datum revize:
Název výrobku:
15
22.11.1999 / č. 107800CZ
27.02.2006
TURBO PLUS
Strana 5/5
Číslo revize: 1
Verze č.: 1
Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku
Zařazení a označení:
Symbol:
Xi - dráždivý
N - nebezpečný pro životní prostředí
Obsahuje: ethoxylované mastné alkoholy.
16
R-věty:
R41
R50
S-věty:
S26
Nebezpečí vážného poškození očí.
Vysoce toxický pro vodní organismy.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc.
S37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový
štít.
S46
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo
označení.
S60
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný
odpad.
Další informace vztahující se k látce nebo přípravku
Úplné znění R-vět uvedených v bodě 2:
R41
Nebezpečí vážného poškození očí.
R50
Vysoce toxický pro vodní organismy.
Přípravek je určen pro profesionální použití.
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí
a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za
záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.
Historie:
Datum vydání:
Číslo bezpečnostního listu:
Datum / číslo revize:
Verze č.:
Vydal:
22.11.1999
č. 107800CZ
27.02.2006 / č. 1 (kapitola č. 1.3 a 2.1)
1
Ecolab (odělení legislativy - Evropa)
Podklad: SDB DE-DE-107800E-Turbo plus Ausgabe 02 / 24.03.2004, 107800E version:4 –
28September2005,

Podobné dokumenty