Návod k použití Detektor oxidu uhelnatého (s LCD displejem

Komentáře

Transkript

Návod k použití Detektor oxidu uhelnatého (s LCD displejem
Návod k použití
Detektor oxidu uhelnatého (s LCD displejem)
Katalogové číslo: LYD-809
Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku, detektoru oxidu uhelnatého typu LYD-809D / N, sestávajícího z jedné jednotky
alarmu.
Přečtěte si, prosím, pozorně pokynu tohoto návodu k použití a uschovejte jej pro další použití.
Funkce a technické údaje zařízení:
Funkce:
- Autotest: Po vložení baterií a zapnutí, zařízení po dobu 3 minut vykoná autotest, během kterého každých 5 sekund, zabliká
zelená LED dioda, a pak bliká každých 30 sekund, což znamená normální provoz.
- Zvuk:
85 dB alarm
- Detekce:
Nepřetržitá detekce oxidu uhelnatého
- Napájení:
9 V baterie
- Zvuk alarmu:
čtyři krátká pípnutí: BEEP. V režimu alarmu bude blikat červená LED.
- V případě nízkého napětí baterie, každých 30 sekund bude PÍPNUTÍ signalizovat, že je potřeba vyměnit baterii. Tehdy ještě
každých 30 sekund zabliká zelená LED dioda. V případě poruchy zelená LED nesvítí.
- Vlastnosti paměti poplachů: Pokud došlo během Vaší nepřítomnosti k překročení dovolené koncentrace, pak po stisknutí
tlačítka zabliká červená LED každou sekundu během jedné minuty - což signalizuje možný alarm. Na displeji se zobrazí hladina
oxidu uhelnatého, která vyvolala alarm.
- Tlačítko Test / Silence: Slouží k testování elektroniky zařízení, kontrolu provozu a v případě alarmu na vypnutí alarmu.
- Pro signalizaci normálního provozu a indikace stavu alarmu slouží zelená a červená LED.
- Žlutá LED signalizuje vadný stav snímače.
- 3místný LCD displej s možností:
'Err' signalizuje neschopnost zařízení pro provoz,
'Lo' znamená nízké napětí baterie a nutnost její výměny,
'999ppm. ' signalizuje hladinu oxidu uhelnatého přesahující 999 ppm. V případě hladiny oxidu uhelnatého pohybující se
mezi 30ppm a 999 ppm displej zobrazuje aktuální hladinu.
- Každé zapnutí signalizuje PÍPNUTÍ a bliknutí červené LED.
- Úsporný režim: V prvních čtyřech minutách je poplach signalizován čtyřmi BEEP signály každých 5 sekund a v zájmu šetření
baterie se pak tento signál omezí na čtyři BEEP signály každou minutu.
Zelená LED: bliká každých 30 sekund jako indikace správné funkce.
Červená LED: při detekci nebezpečné úrovně oxidu uhelnatého, červená LED začne blikat a spustí se zvukový signál.
Žlutá LED: signalizuje poruchu snímače blikáním žluté LED.
Detektor oxidu uhelnatého monitoruje obsah oxidu uhelnatého ve vzduchu. Spuštění alarmu a blikání červené LED signalizuje
vysoký obsah oxidu uhelnatého ve vzduchu.
UPOZORNĚNÍ: Detektor signalizuje jen snímačem detekovanou úroveň oxidu uhelnatého. Úroveň oxidu uhelnatého v
prostorách mimo dosah detektoru oxidu uhelnatého, detektor nezobrazuje.
Popis
Napájení:
9V baterie
Citlivost & čas:
30ppm, neaktivuje alarm po dobu 120 minut
50ppm, alarm do 60 ~ 90 minut
100ppm, alarm do 10 ~ 40 minut
300ppm, alarm do 3 minut
Proud v pohotovostním stavu: <10uA (bez LCD); <15uA (s LCD)
Proud při poplachu: <25mA
Podmínky prostředí požadované pro provoz: 5 ~ 40 0C, 20 ~ 90% relativní vlhkost
Uvedení do provozu
DŮLEŽITÉ: ALARM INSTALUJTE NA STROP, V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍMI POKYNY!
A. Doporučené umístění detektoru:
Detektory oxidu uhelnatého doporučujeme instalovat na následující místa.
S cílem zajistit maximální ochranu vašich prostor, doporučujeme ve vícepodlažních budovách nainstalovat detektor oxidu
uhelnatého do každého patra a do každé místnosti: do každé ložnice, obývacího pokoje, do podkroví a také na přízemí. V
případě, že jsou pokoje delší než 9,1 m, doporučuje se detektor nainstalovat na každém konci pokoje.
Pokud máte k dispozici pouze jeden CO detektor, neumisťujte ho do ložnice ale na chodbu. Zkontrolujte, zda je alarm slyšet ve
všech ložnicích. CO detektor umístěte do každé ložnice s uzavřeným prostorem. Zavřené dveře totiž mohou zabránit uživateli,
aby se na varovný alarm probudil ze spánku!
Umístěte alarm do středu místnosti na strop tak, aby byl z každé strany ve stejné vzdálenosti. Montáž na strop se provádí
běžným způsobem. Pokud je alarm namontován na strop, instalujte jej vždy alespoň 10 cm od stěny. (Diagram A). Pokud je
alarm namontován na stěnu, instalujte jej vždy min. 10cm a max. 30.5cm od stropu. (Diagram níže).
ložnice
ložnice
a
hala
Obývací pokoj
ložnice
kuchyň
jídelna
kuchyň
suterén
ložnice
Obývací pokoj
obývačka
POVINNÁ
OCHRANA!
DOPORUČENÁ
OCHRANA!
TICHÝ ALARM,
PRO POUŽITÍ V KUCHYNI!
STROP
Správné umístění
Nesprávné umístění
Správné umístění
ZEĎ
B. Místa nevhodná pro instalaci CO detektoru:
Neinstalujte CO detektor do garáže, kuchyně, kotelny nebo do koupelny.
CO DETEKTOR INSTALUJTE VE VZDÁLENOSTI MINIMÁLNĚ 40 CM OD JAKÝCHKOLI ZAŘÍZENÍ S POHONEM
POHÁNĚNÝM POHONNÝMI HMOTAMI.
Neinstalujte CO detektor blíže než 0,9 m: ke dveřím kuchyně, ke sprše nebo sprchovému koutu, k potrubí vzduchotechniky
sloužícího k vytápění nebo klimatizaci, k ventilátorům s provozem v celém domě, resp. do jiných místností s vysokým
prouděním vzduchu. Vyvarujte se instalaci zejména v prašném, špinavém nebo mastném prostředí.
Prach, mastnoty a chemikálie používané v domácnosti znečišťují snímač a tím brání v jeho správné funkci.
CO detektor umístěte na takové místo, kde závěsy nebo jiné předměty mu nebudou bránit v řádném provozu. Pro přesnou
detekci hladiny oxidu uhelnatého, musí se oxid uhelnatý dostat bez překážek k detektoru. Neinstalujte CO detektor do horní
části klenutých nebo štítových stropů. Neumisťujte ho ani do mokrého nebo vlhkého prostředí. Instalujte ho ve vzdálenosti
minimálně 25 cm od zářivek, protože elektrický šum může způsobovat falešné poplachy. Extrémní teploty mohou ovlivnit
citlivost detektoru oxidu uhelnatého. Nedávejte CO detektor do místností s teplotou pod 4,4 °C nebo teplejších než 37,8 °C.
Neinstalujte jej do blízkosti oken a dveří, které se otevírají směrem ven.
Pokyny k instalaci
1. Ze zadní strany CO detektoru odeberte instalační rám.
2. Po výběru vhodného místa pro instalaci detektoru, vyvrtejte do stropu nebo do zdi dva otvory o průměru 6,0 mm, podle otvorů
na instalačním rámu (90mm), ve vzdálenosti min. 60mm od stěny. Do každého otvoru vložte hmoždinku a pevně připevněte
instalační rám k hmoždinkám dvěma šrouby šroubovanými ve směru hodinových ručiček.
3. Při vkládání jednotky CO detektoru do rámu je třeba jednotkou otáčet, dokud šipka na straně jednotky se přesně nesetká se
šipkou na instalačním rámu, tehdy jednotka zapadne na místo.
Testování alarmu
UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k vysoké hlasitosti alarmu (85 dB), je nutné při testování být od zařízení vždy ve vzdálenosti
alespoň v délce jedné paže.
Tlačítko test / silence slouží pro dva účely. Kontroluje elektroniku a ztiší poplach. Po instalaci zařízení ZKONTROLUJTE
ELEKTRONIKU stisknutím testovacího tlačítka! Tehdy se ozve série zvukových signálů BEEP. Pokud uslyšíte jen jedno
"pípnutí", červená LED blikne každých 30 sekund a zelená LED nezabliká, to znamená neschopnost zařízení na provoz. V
takovém případě je nutné odeslat zařízení zpět na opravu.
V případě alarmu stiskněte tlačítko a alarm na pár minut ztichne. Pokud hladina CO, která byla podnětem pro varovný signál i
nadále přetrvává, pak se alarm znovu aktivuje a začne vydávat varovný signál. Tato doba se pohybuje v rozmezí 2 až 6 minut.
CO detektor je třeba testovat každý týden. V případě, že se funkce CO detektoru neshoduje s výše uvedeným, pak zkontrolujte
kontakty baterie, resp. vyměňte baterii. Odstraňte nečistoty a jiné usazeniny ze zařízení. Pokud ani pak nefunguje správně,
obraťte se prosím na naše servisní středisko.
Testování zařízení:
Pro provedení testu elektroniky CO detektoru stiskněte testovací tlačítko, ozve se varovný signál (4 Beep). Pokud zařízení vydá
"Pípnutí" každých 30 sekund a zelená LED nesvítí, nebo na displeji se zobrazí 'Err', znamená to, že zařízení není schopno
řádného provozu.
Funkce mazání
Když se ozve alarm, stisknutím tlačítka lze na několik minut zastavit zvuk sirény. O několik minut později, pokud hladina CO,
která byla podnětem pro varovný signál i nadále přetrvává, pak se alarm znovu aktivuje a začne vydávat varovný signál. Pokud
se hladina CO pohybuje v rozmezí 70ppm - 200ppm, je tato doba 5 minut, pokud je hladina CO vyšší než 200 ppm, alarm se
aktivuje okamžitě. Pokud hladina CO je pod hodnotou 70 ppm alarm se znovu neaktivuje.
Vlastnosti paměti poplachu:
Pokud se doma, během Vaší nepřítomnosti, spustí alarm, pak po návratu stiskněte tlačítko na několik sekund, tehdy zelená
LED dioda bliká jednou za minutu, a kritická úroveň CO se zobrazí na displeji, což znamená, že došlo k poplachu. Zkontrolujte,
prosím, všechny potenciální zdroje oxidu uhelnatého. Opětovným stisknutím tlačítka se alarm ihned nebo do minuty
automaticky vrátí do původního stavu.
LED indikátor provozu
Červená LED
Červená LED začne blikat současně se spuštěním alarmu. Červená LED bliká nepřetržitě v případě poplachu vyvolaného
oxidem uhelnatým, v případě nízkého napětí baterie nebo poruchy provozu zařízení je slyšet "Pípnutí". Po vložení baterie do
jednotky Pípnutí "signalizuje, že instalace baterie byla úspěšná.
Zelená LED
Zabliknutí zelené LED každých 30 sekund signalizuje správnou funkci a to, že se v provozu nevyskytuje žádná chyba.
CO DĚLAT, KDYŽ SE OZVE ALARM?
Žlutá LED
Pokud je vadný snímač, žlutá kontrolka začne blikat a jednotka vydá BEEP zvuk.
V případě zprávy "Err" odstranění a opětovné vložení baterie vymaže chybový stav, např. po detekci vysoké hladiny CO.
Pokud alarm signalizuje
1) Přivolejte bezpečnostní službu / hasiče
2) Okamžitě se přesuňte na čerstvý vzduch, nebo otevřete dveře a okna. Zkontrolujte počet osob, zda jsou všichni přítomni.
Všichni musí opustit místnost. Zatímco dorazí hasiči, nevstupujte zpět do místnosti a nepřibližujte se k otevřeným dveřím a
oknům, dokud se místnosti nevyvětrají a zařízení se nevrátí do původního stavu.
Všichni musí opustit místnost. Zatímco dorazí hasiči, nevstupujte zpět do místnosti, třeba je vyvětrat a pak se zařízení vrátí do
původního stavu.
V PŘÍPADĚ VAROVÁNÍ ALARMEM, NEPOKOUŠEJTE SE CO DETEKTOR RESTARTOVAT, DOKUD NEBUDE
ODSTRANĚN DŮVOD!
CO VAROVÁNÍ NIKDY NENECHTE BEZ POVŠIMNUTÍ!
Citlivost a nastavení CO detektoru:
30ppm / alarm se neaktivuje do 120 minut
50ppm / alarm do 60 ~ 90 minut
100ppm / alarm do 10 ~ 40 minut
300ppm / alarm do 3 minut
Tento detektor oxidu uhelnatého slouží k detekci oxidu uhelnatého z JAKÉHOKOLI spalování. Není vhodný pro detekci
jiných druhů plynů
Hasiči a některé komunální podniky provádějí CO měření, některé za příplatek.
Výměna baterie:
Pokud zařízení detekuje chybu baterie, vydá zvukový signál "Pípnutí". Tento signál se opakuje každých 30 sekund.
UPOZORNĚNÍ: KRYT JEDNOTKY ZAŘÍZENÍ NELZE ODSTRANIT, JE PLOMBOVÁN NÁLEPKOU!
Chcete-li vyměnit baterii, musí být jednotka nejprve odebrána z instalačního rámu a následně je třeba odstranit kryt prostoru pro
baterii a vyměnit baterii. Po výměně baterie zařízení restartujte. Proveďte test alarmu testovacím tlačítkem a zkontrolujte, zda
červená LED bliká každých 30 sekund. Používejte pouze baterie spolehlivé kvality.
UPOZORNĚNÍ: Během výměny baterie netlačte tlačítko test / reset, protože to by bránilo v řádném provozu zařízení.
Obecné informace o údržbě:
Pro řádné fungování CO detektoru dodržujte následující jednoduché pokyny:
Jednou týdně zkontrolujte správnou funkci LED kontrolek zařízení, stisknutím testovacího tlačítka.
Vyjměte jednotku CO detektoru z instalačního rámu a jednou za měsíc z ní odstraňte prach a nečistoty pomocí vysavače a
měkkého hadříku.
IHNED PO VYČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZNOVU ZAPNĚTE A SYSTÉM ZKONTROLUJTE TLAČÍTKEM TEST / RESET!
- Nikdy nepoužívejte k čištění čisticí prostředky nebo jiná rozpouštědla.
- Nepoužívejte blízko CO detektoru osvěžovač vzduchu, sprej na vlasy nebo jiné aerosoly.
Zařízení nemalujte. Nátěr by uzavřel otvory a omezil detekční schopnosti CO detektoru. Nerozebírejte zařízení za účelem
vyčištění jeho vnitřku. Takové jednání má za následek ztrátu záruky.
UPOZORNĚNÍ: Správnou funkci zařízení je třeba co nejdříve obnovit, pro zajištění trvalé ochrany.
Po použití silných čistících prostředků nebo po práci spojenou s podobným znečištěním vzduchu, je nutné místnost vyvětrat.
Následující látky mohou ovlivnit funkci CO detektoru a způsobit falešný poplach, resp. poruchu: metan, propan, isobutan,
isopropanol, ethyl-acetát, sirovodík dioxidy a látky na bázi alkoholu, barvy, ředidla, lepidla, rozpouštědla, lak na vlasy, voda po
holení, parfémy a jiné čisticí prostředky.
Bezpečnostní informace vztahující se na oxid uhelnatý:
Příznaky otravy oxidem uhelnatým:
Příznaky otravy oxidem uhelnatým jsou podobné příznakům chřipky. Není horečka a mohou se objevit závratě, silné bolesti
hlavy, zvracení a zmatenost. Každý je tím postižen, ale odborníci se shodují v názoru, že nejvyšší riziko představuje pro plody,
těhotné ženy, starší osoby a osoby trpící srdečními a respiračními onemocněními. Pokud se objeví příznaky otravy oxidem
uhelnatým, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pro stanovení otravy oxidem uhelnatým se používá karboxylový test.
Následující příznaky mohou indikovat otravu oxidem uhelnatým, proto v případě podezření informujte všechny osoby ve Vaší
domácnosti o následujících skutečnostech:
1. Mírná otrava: mírná bolest hlavy, nutkání na zvracení, únava (často příznaky podobné chřipce)
2. Středně těžká otrava: těžká pulzující bolest hlavy, ospalost, zmatenost, rychlé podchlazení
3. Silná otrava: ztráta vědomí, křeče, srdeční selhání, smrt
IMPORTÉR / DISTRIBUTOR: GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZEKELY E. U. 11.
ZEMĚ PŮVODU: ČÍNA
http://www.global-export-import.eu

Podobné dokumenty

Brzdové desky značky BREMANN jsou podrobovány náročnému

Brzdové desky značky BREMANN jsou podrobovány náročnému Brzdové desky značky BREMANN jsou podrobovány náročnému testování, kdy dosažené parametry jsou mnohem vyšší, než je běžným standardem u jiných značek. Příkladem může být : • vysoká účinnost testova...

Více

OK FLUX 10.62

OK FLUX 10.62 Aglomerované vysoce bazické tavidlo pro vícevrstvé tupé svary nelegovaných, středně i vysoce pevných ocelí s požadavkem na vysokou vrubovou houževnatost při nízkých teplotách až do -40 až -60°C. Ta...

Více

Historie Výskyt a rozšíření na Zemi

Historie Výskyt a rozšíření na Zemi K jeho redukci nelze použít uhlík, protože s kovy reaguje za vzniku nepoddajných karbidů. Tento kov je za vysokých teplot neobyčejně reaktivní a bez ohledu na to, že byly získány za nepřístupu vzdu...

Více

02-Emise - Katedra vozidel a motorů

02-Emise - Katedra vozidel a motorů zemního plynu Fischer-Tropschovou syntézou (postup je známý z 20. let 20. století). Základem F-T syntézy jsou plynné uhlovodíky (tzv. syntézní plyn), které reagují v přítomnosti katalyzátoru na par...

Více

Detektor oxidu uhelnatého Uţivatelská příručka

Detektor oxidu uhelnatého Uţivatelská příručka Situace, které mohou zapříčinit vznik oxidu uhelnatého Následující situace mohou zapříčinit přechodné zvýšení CO: • Nadměrný únik nebo obrácené proudění u palivových zařízení způsobené venkovními p...

Více

centrum - Agados

centrum - Agados normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a registrovaným ministerstvem a musí být zaplombován, včetně svého pohonu. Pokud je tachografem vybaveno vozidlo, v němž není jeho použití povinné, mus...

Více

CO (oxid uhelnatý) senzor / alarm Katalogové číslo: GS832

CO (oxid uhelnatý) senzor / alarm Katalogové číslo: GS832 Postup v případě spuštění alarmu: POZOR! Spuštění alarmu zařízení upozorňuje na přítomnost nebezpečného množství oxidu uhelnatého. 1. Pro zastavení alarmu stiskněte testovací tlačítko. (Pokud konce...

Více