Flamco - zaz-tepelnatechnika.cz

Transkript

Flamco - zaz-tepelnatechnika.cz
PRODUKTY PRO INSTALACE NAPÁJENÉ SOLÁRNÍ ENERGIÍ
Yo u r
reliable
Flamco
partner
FLEXCON SOLAR
Produkty pro instalace
napájené solární energií
FLEXCON V-B
PRESCOR
SOLAR
FLEXVENT TOP
SOLAR
FLAMCOVENT
SOLAR V
DUO SOLAR
VYDÁNĺ CZ
2010
Solární produkty od
společnosti Flamco: nejlepší
volba, kterou můžete učinit!
Společnost Flamco je přednostním dodavatelem mnoha produktů
pro solární systémy předním výrobcům solárních boilerů a do
kombinovaných systémů se solárními boilery. Tento sortiment
zahrnuje následující produkty a skupiny produktů:
X O
hřívače vody, zásobní nádoby a příslušenství.
Expanzní
nádoby.
X
Pojistné
ventily.
X
X Kombinované manometry/teploměry.
X Doplňovací soupravy.
X Odlučovače vzduchu a automatické odvzdušňovače.
X Trubní objímky a další spojovací součásti potrubí.
Produkty Flamco splňují všechny požadavky
na tlak a teplotu:
• Prescor Solar – informační list VdTÜV 100
(07-2006) odst. 4.7.
• Expanzní nádoby (Flexcon Solar 8 – 80 litrů)
– Směrnice o tlakových zařízeních
97/23/ES.
• Ohřívače vody a zásobní nádoby na pitnou
vodu – všechny díly, které přicházejí do
styku s vodou, musí být smaltované dle
normy DIN 4753/3 pro hygienické ohřívání
vody.
Další systémy
V řadě zemí se požívá princip „zpětného
toku“. V takových systémech je voda
přítomna v nádrži kolektoru pouze tehdy,
když je dostatek slunce a nádrž kolektoru
může ještě absorbovat teplo. Nejvýznamnější
výhodou tohoto systému je, že se do vody
nemusí přidávat nemrznoucí směs a nejsou
potřeba tepelné jističe. Nevýhodou je, že
pokud se čerpadlo zastaví, voda musí volně
odtékat zpět do zásobní nádoby. Trubky
musí mít od nádrže kolektoru neustále
klesající sklon. To není problém, pokud
je zásobní nádoba blízko kolektoru, ale
může to představovat komplikaci, pokud je
zásobní nádoba na druhé straně domu nebo
dokonce ve sklepě.
V zemích, kde je zásobní nádoba uložena
ve sklepě, se často používá systém s
nemrznoucí směsí. Jednou z možností je i
systém se samočinným oběhem. V takových
případech je zásobní nádoba umístěna nad
kolektorem, a protože je voda po zahřátí
lehčí, automaticky proudí do zásobní
nádoby.
Provoz
Solární bojler využívá sluneční teplo. Toto teplo pak putuje do spotřebitelova systému
Správně fungující solární bojler bude
k ohřívání vody. Používáním solárního bojleru můžete snížit účty za energii skoro o
po celou svou životnost převážně
polovinu (průměrně 45%), pokud jde o ohřev vody. Kromě toho je solární bojler velmi
bezproblémový. Po přibližně deseti letech
šetrný k životnímu prostředí, protože obrovskou měrou přispívá ke snižování emisí CO2
bude možná potřeba vyměnit čerpadlo.
v domácnosti (průměrně 280 kg ročně!). Sluneční teplo je zachycováno deskovým
Výkon solárního bojleru se nijak znatelně
solárním kolektorem a přenášeno do kapaliny (voda s nemrznoucí příměsí), která je skryta
nezmenšuje.
pod povrchem kolektoru. Tekutina se čerpá potrubím, které prochází vodní nádobou.
Tak může teplo obíhat celým systémem a ohřívat vodu. Ohřátá voda pak prochází
následným ohřívačem do domu, kde ji lze použít.
2
Pojistné ventily Prescor Solar k ochraně vašeho
systému
Pojistné ventily Prescor Solar se používají k udržování bezpečného tlaku v utěsněných,
vnitřně zabezpečených topných soustavách se směsmi vody a glykolu, které obsahují
až 50% glykolu. Přípustná průtoková teplota je 120 ° C a ventily odolají maximální
teplotě do 160 ° C. Maximální pracovní přetlak (reakční tlak): 3, 6, 8 a 10 barů.
Nastavený tlak a maximální kapacita, pro kterou je ventil vhodný, jsou vyznačeny
na ventilu. Před vybráním správného pojistného ventilu Prescor ověřte jmenovitou
kapacitu bojleru. Certifikováno dle TÜV.SV.08-1118.SOL.N.p.
P R E S C O R S O L A R 3/ 4⬙
Pevné mosazné pouzdro.
Nezničitelný plastový
knoflík ke zdvihnutí
ventilové desky.
PRESCOR SOLAR 1⬙
VÝHODY VENTILŮ PRESCOR SOLAR:
XTěsnění vyrobeno z vysoce kvalitní gumy, která se nelepí k sedlu ventilu.
S „efektem vysokého zdvihu“: velká kapacita vypouštění, díky které lze
rychle snížit nadměrný tlak.
XOddělující membrána chrání vnitřní díly před špínou a kalcifikací.
XDíky speciální pružině vyrobené z vysoce kvalitního pružinového
materiálu se síla pružiny časem nemění.
XSpolečnost Flamco byla jedním z prvních výrobců, kteří vyráběli pojistné
ventily splňující standardy uvedené ve Směrnici o tlakových zařízeních
Bezpečnost Prescor – poslední slovo v bezpečnosti
(testovací značka CE).
3
Membránové tlakové expanzní nádoby
Flexcon Solar pro uzavřené solární instalace
Nádoby Flexcon Solar jsou vyrobeny z nejkvalitnější oceli a natřeny epoxidovým lesklým lakem který
zajiš uje ochranu a vysoce kvalitní zpracování. Konstrukce objímky s osvědčenou membránou podává
stabilní výkony v testech i v praxi díky dlouhé životnosti i při intenzivním používání. Optimální rozložení
sil na membráně spolu s velmi nízkou propustností zajiš uje dlouhou životnost nádob Flexcon Solar.
Kvalita nádob Flexcon Solar je výsledkem zkušeností a know-how získaných za půl století! Nádoby
Flexcon Solar jsou dodávány připravené k instalaci v krabicích s držadly, které lze stavět na sebe.
Každá krabice obsahuje podrobný návod k instalaci i provozu.
Závit vodní trubky je ponechán
bez laku, aby bylo možno dosáhnout
hermetického spojení.
Membrána se posouvá nahoru a dolů,
aby nebyla vystavena zátěži v tahu.
To značně prodlužuje její životnost.
Jedinečná konstrukce objímky zajiš uje,
že membrána ani obě poloviny nádoby
nemohou být poškozeny.
Dusíkový ventil nádob Flexcon Solar
s kapacitami od 8 do 80 litrů je zapuštěn
v prohlubni a chráněn před poškozením
protiprašnou krytkou a dalším
ochranným krytem.
Expanzní nádoby Flexcon
Osvědčená membrána
splňují evropské směrnice,
krytky podává díky své
a proto mohou nést označení CE.
dlouhé životnosti vynikající
výkony v testech i v praxi.
Tabulky s typy a technickými daty: strana 12.
4
Flamco nabízí na nádoby
FLEXCON SOLAR 8 - 25
FLEXCON SOLAR 35 - 80
FLEXCON SOLAR 110 - 1000
Flexcon Solar záruku v trvání 5 let!
Membránové tlakové expanzní nádoby Flexcon Solar jsou vhodné pro uzavřené, vnitřně zabezpečené
solární instalace. Provozní teplota na membráně může dosáhnout maximálně 110 ˚C (8 – 80 litrů).
Při vysokých teplotách doporučujeme přijmout vhodná opatření ke snížení teploty. Nádoby Flexcon
Solar jsou vhodné pro nemrznoucí příměsi do obsahu
1. Solární kolektor.
2. Tepelný výměník.
3. Čerpadlo.
50% glykolu.
4. Odvzdušňovací ventil Flamco
a vzduchová nádoba (air pot)
Flamco.
Produkty Flamco používané v instalacích napájených solární energií
A. Flamcovent Solar.
B. Flexvent Top Solar.
C. Flexvent Solar.
5. Manometr.
6. Pojistný ventil a nálevka Prescor.
7. Přepadová nádoba.
8. Flexcon Solar expanzní nádoba.
9. Předřazená nádoba Flexcon
VSV nebo Flexcon V-B (nutná v
případě, že je teplota v nádobě
Flexcon příliš vysoká).
Kvalita nádob Flexcon
Solar je výsledkem
zkušeností a know-how
získaných za půl století!
5
Snížení teploty na membráně expanzní
nádoby vyžaduje instalaci
předřazené nádoby
V uzavřených solárních instalacích může teplota média výrazně
překročit přípustnou teplotu na membráně expanzní nádoby.
Trvalá teplotní zátěž membrány v nádobách Flexcon Solar může dle
příslušného standardu dosáhnout maximálně 110 °C (8 – 80 litrů).
Ke snížení teploty na tuto hodnotu je nutná instalace předřazené
nádoby.
Maximální přípustná teplota přívodu vody pro předřazenou nádobu
Flexcon je 160 °C. Míra ochlazení vody závisí
F L E X C O N V- B
na kapacitě zásobní nádoby. Zásobní nádoba
FLEXCON VSV
musí být umístěna tak,
aby se zajistila její
bezchybná funkce a aby
bylo možno k ní
Je nutno instalovat předřazenou
přistupovat za účelem
nádobu, aby se zajistilo, že teplota
údržby. Nádoba by měla
na membráně expanzní nádoby
být instalována nejméně
Flexcon Solar ve větších
400 mm od země a jiných
instalacích nepřekročí 110 °C.
součástí. Nádobu
Předřazené nádoby Flexcon jsou
neizolujte.
vhodným zařízením ke snižování
Příliš horká voda teče ze
systému do horní části
předřazené nádoby.
Horká voda se mísí s chladnější
vodou udržovanou v předřazené
nádobě.
teploty v expanzní nádobě.
Ochlazená voda je přiváděna
do expanzní nádoby ze spodní
části nádoby.
S předřazenou nádobou Flexcon V-B nebo
Flexcon VSV se můžete vyhnout zbytečnému
Nákres zapojení
předřazené nádoby
Flexcon.
poškození membrány následkem příliš vysokých
teplot.
Tabulky s typy a technickými daty: strana 13.
6
Příslušenství pro expanzní nádoby
Flexcon Solar
Flamco nabízí příslušenství k řadě účelů, jako je připevnění nádob Flexcon Solar
na zeï, které také usnadňuje kontrolu tlaku plynu v instalovaných nádobách
Flexcon Solar a výměnu nádoby Flexcon Solar bez nutnosti vypuštění instalace.
Ne této stránce najdete stručný přehled užitečných příslušenství k nádobám
Flexcon.
Zkušební manometr
FlexControl
Pomocí zkušebního manometru
FlexControl umožňuje spojení mezi
Flamco lze snadno kontrolovat tlak
expanzní nádobou Flexcon Solar na
plynu expanzních nádob Flexcon Solar.
jedné straně a solární instalací na straně
Rozsah tlaku je od 0,4 do 6,8 barů.
druhé. Pomocí FlexControl lze kontrolovat
předtlak v expanzní nádobě nebo vyměnit
expanzní nádrž, aniž by bylo nutné
nejdříve instalaci vypustit nebo uvolnit
tlak. Maximální provozní tlak je 10 barů.
Flexcon GVA 90
Montážní závěs nádob
Praktický prodlužovací kus s úhlem 90°. Flexcon GVA 90 musí
Flexcon MB
být našroubován na ventil středně velkých nádob Flexcon Solar
Podpěra nádoby Flexcon MB se upevňuje
o objemu 110 – 1000 litrů. Tento prodlužovací kus usnadňuje
do zdi pomocí přiložených hmoždinek a
přístup k ventilu.
závitových kolíků. Flexcon MB 3 má otvor
s pružinou do které přesně zapadá
objímka nádoby. Zašroubováním dvou
kolíků dojde k upnutí nádoby na místo.
Podpěra Flexcon MB je vhodná
k upevňování nádob Flexcon Solar
s kapacitou do 25 litrů na zeï.
Praktické příslušenství značky Flamco usnadňuje instalaci i provoz!
Tabulky s typy a technickými daty: strana 15.
7
Obsáhlá řada úsporných, vysoce efektivních ohří
instalací napájených solární energií
Sklem vyložené ohřívače vody, zásobní a kombinované nádoby
Flamco jsou nejlepší možností, jak získat vysoce kvalitní a uživatelsky
přívětivé produkty. Vyrábějí je odborníci v moderním výrobním zařízení.
Společnost Flamco nabízí obsáhlou řadu úsporných nádob s tou
nejlepší antikorozní povrchovou úpravou a tepelnou izolací, která je
šetrná k životnímu prostředí.
O H Ř Í VA Č V O D Y D U O H L S S O L A R
Duo HLS Solar
Vysoce výkonná nádoba
Flamco HLS Solar
Nepřímo zahřívaná nádoba pro
kombinaci tepelných čerpadel se
Horká voda.
solárními instalacemi. Má velkou
dvojitou spirálu pro opětovný
ohřev a další tepelný výměník s
plochou trubicí ve spodní části
pro připojení k solární instalaci.
Vysoce kvalitní
smaltovaný nátěr pro
hygienickou dodávku
vody, spolu s vysokou
úrovní ochrany proti
korozi prostřednictvím
vestavěné hořčíkové
anody.
Přívodní přípojka
tepelného čerpadla.
K dispozici je revizní příruba k
připojení dalších zdrojů tepla
(elektrický ohřívač atd.). Robustní
design se snadnou instalací. Lze
kombinovat se všemi moderními
systémy vytápění. Vybaveno
teploměrem a ponornou trubkou
Oběh.
pro teplotní čidlo. Volitelné
nastavení výšky nožiček.
Zpětná přípojka
tepelného čerpadla.
Solární horká větev.
Solární studená
větev.
Studená voda.
Ohřívač vody Duo Solar
Řada úsporných, vysoce efektivních
ohřívačů vody (s vysoce kvalitním
skleněným obložením) pro přísun
horké vody (pitné vody) do instalací
napájených solární energií.
Tabulky s typy a technickými daty: strana 16 - 18.
8
vačů vody pro přísun horké vody do
O H Ř Í VA Č V O D Y D U O S O L A R
K O M B I N O VA N Á N Á D O B A D U O F W S
O H Ř Í VA Č V O D Y F W P
Duo FWS
K O M B I N O VA N Á N Á D O B A K P S
Kombinovaná nádoba pro
Horká větev (zásobník)
a odvzdušnění.
vodu z vodovodu Duo FWS
Nová nádoba Duo FWS s
integrovaným ohřívačem pitné
vody byla vyvinuta speciálně pro
Horká větev, kotel na
biomasu/pelety.
Horká voda.
Horká větev, olejový/
plynový kotel k ohřevu
pitné vody.
Studená větev, olejový/
plynový kotel na pitnou
vodu nebo kotel na
pelety a ohřívání horké
větve (alternativa).
kombinaci solárních instalací s
kotli na tuhá paliva nebo pelety.
Jejím základem je velký výměník
tepla v podobě vlnité trubky z
ušlechtilé nerezové oceli s
povrchovou plochou 7 m2, který
hygienicky a efektivně zvyšuje
teplotu protékající vody na
správnou úroveň. Duo FWS má
Horká větev, kotel na
pelety.
rovněž solární trubici a lze ji
připojit k až osmi plochým
kolektorům, v závislosti na
velikosti kombinované nádoby.
Malý průměr 750 mm nebo
Topné těleso se
závitem.
Solární horká větev.
800 mm znamená, že Duo FWS
lze snadno instalovat – a to i ve
Studená větev, olejový/
plynový kotel k ohřevu
pitné vody (alternativa).
Studená větev
(alternativa).
stísněných podmínkách. Pokud
se přípojky otočí o 90°, lze
nádobu nainstalovat do rohu
budovy a ušetřit tak místo.
Studená větev, ohřev.
Solární studená větev.
Studená voda.
Studená větev, kotel na
biomasu s odtokem.
Vyrovnávací nádoba pro vodu z vodovodu Flamco FWP
Kombinovaná nádoba KPS
Vyrovnávací nádoba pro připojení k tepelným čerpadlům s hygienickým
Pro topné soustavy s vestavěným bojlerem k ohřevu pitné vody. Lze ji připojit
ohřevem pitné vody ve velkém integrovaném výměníku tepla v podobě
k různým topným soustavám, jako jsou systémy na biomasu, systémy
vlnité trubky z nerezové oceli. Solární ohřev je podporován externím
vytápěné olejem a plynem a systémy napájené solární energií v kombinaci s
výměníkem tepla a lze rovněž připojit další generátory tepla.
ohřevem vody. Princip „boiler in buffer“ zajišŅuje vysokou úroveň pohodlí díky
hojnému zásobování horkou vodou z vodovodu.
9
Vzduch může být ze solárních systémů profesion
s využitím odborných znalostí společnosti Flamco
Když je solární systém správně odvzdušňován, zvýší se jeho výkonnost a
prodlouží se životnost celého systému i jednotlivých jeho součástí. Plyny
včetně vzduchu se mohou do systému dostat kterýmkoli z následujících
způsobů:
X Volný vzduch, který je v systému přítomen před naplněním nebo po něm.
X Vzduchové bublinky, které jsou ve vodě přítomny již během procesu plnění.
X Vzduch rozpuštěný v systémové vodě.
X Skrz těsnění a připojovací body.
X Použitím nekvalitní expanzní nádoby.
FLAMCOVENT SOLAR
K nepříznivým
důsledkům přítomnosti
plynů v systému patří:
XNepříjemný hluk a narušení
Izolace EPP.
oběhu.
XSnížená tepelná účinnost.
XKratší životnost systému z
důvodu vnitřní koroze.
Vzduchová komora.
XRiziko poškození cirkulačního
čerpadla kavitací.
Odvzdušňovací ventil.
80
Ochranná destička.
70
(+m)
Kryt (mosaz).
60
50
฀
PALL-kroužky.
฀
40
30
20
10
0
Flamcovent
B
Flamcovent Solar a Flamcovent Solar V
Je dokázané, že absorpčné
Odlučovače vzduchu Flamcovent Solar lze použít v uzavřených solárních instalacích s maximální
odplyňovače Flamcovent sú lepšie!
teplotou do 200 °C (473 K) a přetlakem 10 barů. Mosazné pouzdro, s lisovaným spojením. Žádné
Skúškami, ktoré vykonala Vysoká
plastové vnitřní díly, doplněno o kroužky PALL vyrobené z oceli V2A s velmi velkou kontaktní plochou
škola technická v Delft, sa jasne
pro dokonalé odvzdušňování. Zahrnuje uzavíratelný vzduchový ventil. Flamcovent Solar a Flamco-
preukázalo, že odplyňovače
vent Solar V se dodávají s tepelnou izolací EPP. Jsou vhodné pro nemrznoucí příměsi do obsahu 50%
Flamcovent odstraňujú všetky
glykolu.
mikroskopické bublinky vekosti
15 – 20 µm a viac. Toto je trikrát
lepší výsledok ako u porovnatených
odplyňovačov vzduchu!
Tabulky s typy a technickými daty: strana 19.
10
álně odstraňován
Pokud je zařízení k odlučování
o
vzduchu instalováno v horní
části solárního systému, nesmí
být umožněno automatické
odvzdušňování systému. Důvodem
je, že v této části systému může při
provozu vznikat pára a při použití
automatického odvzdušňovače
by se ze systému vypařila veškerá
tekutina. Proto je odlučovač
Flamcovent Solar vybaven ručním
odvzdušňovacím ventilem.
K automatickému odvzdušňování
dochází, když je systém
FLAMCOVENT SOLAR V
FLEXVENT TOP SOLAR
F L A M C O LTA
doplňován, nebo během údržby.
Mikroskopicky malé bublinky plynu
obsažené v tekutině přilnou k velké
kontaktní ploše kroužku PALL.
Efekt spojování (koalescence)
způsobí, že se z mikrobublinek
stanou větší bubliny, které
následně stoupají vzhůru a lze je
oddělit prostřednictvím vzduchové
komory. K extrakci vzduchu a
mikrobublinek ze solární instalace
stačí jeden odlučovač Flamcovent
Solar na správném místě.
Společnost Flamco nabízí dle
potřeby i ventily Flamcovent Solar
pro svislá potrubí.
Praktická rada
společnosti Flamco:
Do vnitřně zabezpečené solární
instalace je nutno nainstalovat
zařízení k odlučování vzduchu s
uzavíracím ventilem! Za teplých
dnů se může tekutina v solární instalaci začít vařit nebo se přeměnit
v páru. V takovém případě by
tekutina v podobě páry unikla
zařízením k odlučování vzduchu,
které nebylo uzavřeno, a solární
instalace by byla nepoužitelná.
Při normálním provozu solární
instalace shromaž uje vzduch
Vysoká efektivita
Flexvent Top Solar
Vzduchové nádoby
unášený tekutinou na předem
kroužků PALL
Automatický plovákový
Flamco LTA
definovaných místech, jako je
vychází z jejich
odvzdušňovač s uzavíracím ventilem
Vzduchová nádoba Flamco se upevňuje
vzduchová komora odlučovače
speciálních
pro uzavřené, vnitřně zabezpečené
na stoupací trubky na přívodní nebo
vzduchu Flamcovent Solar nebo
vlastností:
solární topné instalace. Chromované
zpáteční straně. Voda se ve vzducho-
X
XVysoká míra dopadu a
vzduchové nádoby, odkud je
mosazné pouzdro. Přípojka, vnější
jemu zastaví a vzduch v ní obsažený se
vzduch v pravidelných intervalech
závit 3/8⬙. Provozní teplota –30 ˚C
shromáždí v horní části nádoby. Vzduch
ručně vypouštěn otevřením
až 180 ˚C. Vhodné pro nemrznoucí
je pak možno vypustit z ventilu Flexvent
uzavíracího ventilu.
příměsi do obsahu 50 % glykolu.
instalovaného v horní části vzduchové
Velká kontaktní plocha.
přilnavosti.
XNízký průtokový odpor.
nádoby.
11
Membránové tlakové expanzní nádoby Flexcon
Solar pro uzavřené, vnitřně zabezpečené
solární instalace
X Licencováno v souladu se Směrnicí EU o tlakových zařízeních 97/23/ES.
X Provozní teplota na membráně může dosáhnout maximálně 110 ˚C (8 – 80 litrů).
Při vyšších teplotách doporučujeme přijmout vhodná opatření ke snížení teploty.
X Vhodné pro nemrznoucí příměsi do obsahu 50% glykolu.
X Membrána vyrobená z butylkaučuku.
X Povrch nádob je opatřen práškovým pigmentem, bílý RAL 9010 (8 – 80 litrů),
čverný RAL 3002 (110 – 1000 litrů).
Provedení a rozměry nádob Flexcon Solar 8 bar
Typ
Flexcon Solar
Tlak plynu
v
barech
8
Flexcon Solar 12
Flexcon Solar 18
Flexcon Solar 25
Flexcon Solar 35
Flexcon Solar 50
Flexcon Solar 80
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Rozměry v mm
Ø
A
245
286
328
358
396
437
519
B
280
313
306
359
416
473
540
Ø
C
263
263
360
Přípojka
(vnější závit)
D
Hmotnost
v
kg
Objednací
číslo
/4⬙
/4⬙
3
/4⬙
3
/4⬙
3
/4⬙
3
/4⬙
1⬙
3,2
4,3
5,7
7,3
8,8
11,2
15
16060
16061
16062
16063
16064
16065
16066
Přípojka
(vnější závit)
D
Hmotnost
v
kg
Objednací
číslo
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
38,5
44,6
49,3
73,7
105,5
132
181,8
211
16067
16068
16069
16070
16071
16072
16073
16074
3
3
FLEXCON SOLAR 8-25
B
Provedení a rozměry nádob Flexcon Solar 10 bar
Typ
Tlak plynu
v
barech
Flexcon Solar
110
Flexcon Solar
140
Flexcon Solar
200
Flexcon Solar
300
Flexcon Solar
425
Flexcon Solar
600
Flexcon Solar
800
Flexcon Solar 1000
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Rozměry v mm
Ø
A
484
484
600
600
790
790
790
790
B
784
950
960
1330
1180
1540
1888
2268
Ø
C
360
360
450
450
610
610
610
610
ØA
FLEXCON SOLAR 35-80
B
D
E
ØC
ØA
FLEXCON SOLAR 110-1000
฀
฀
12
Předřazené nádoby Flexcon VSV nebo
Flexcon V-B
Předřazené nádoby Flexcon VSV nebo Flexcon V-B k chlazení expanzní vody.
Schváleno dle CE.
X Nádoby Flexcon VSV nebo Flexcon V-B o objemu 50 – 2000 litrů s maximálním
pracovním tlakem 6 nebo 10 barů.
X Při přívodní teplotě 90 – 110 ˚C musí být kapacita předřazené nádoby Flexcon rovna
15% čistého expanzního objemu.
X Při přívodní teplotě 111 – 126 ˚C je tato hodnota 25% a při přívodní teplotě
126 – 140 ˚C pak 40%.
Provedení předřazených nádob Flexcon VSV
Typ
litrech
Hmotnost,
verze
6 barů
v kg
Hmotnost,
verze
10 barů
v kg
Objednací číslo
verze
6 barů
Objednací číslo
verze
10 barů
50
100
200
350
500
750
1000
25
28
36
55
64
96
114
26
31
51
80
96
142
172
23385
23386
23380
23381
23382
23383
23384
23305
23306
23300
23301
23302
23303
23304
Obsah
v
Flexcon VSV 50
Flexcon VSV 100
Flexcon VSV 200
Flexcon VSV 350
Flexcon VSV 500
Flexcon VSV 750
Flexcon VSV 1000
FLEXCON VSV
Rozměry předřazených nádob Flexcon VSV
Typ
D
Rozmery v mm
H
c
ds
484
484
484
484
600
790
790
600
750
1304
2124
2025
1863
2238
90
90
100
130
130
11/2⬙ vnější
11/2⬙ vnější
11/2⬙ vnější
11/2⬙ vnější
2⬙ vnější
2⬙ vnější
2⬙ vnější
Ø
Flexcon VSV
50
Flexcon VSV
100
Flexcon VSV
200
Flexcon VSV
350
Flexcon VSV
500
Flexcon VSV
750
Flexcon VSV 1000
Přípojka
de
11/2⬙ vnitřní
11/2⬙vnitřní
11/2⬙ vnitřní
11/2⬙ vnitřní
2⬙ vnitřní
2⬙ vnitřní
2⬙ vnitřní
Max. teplota Flexcon VSV: 160 ˚C.
฀
Provedení předřazených nádob Flexcon V-B
Typ
Flexcon V-B 1500
Flexcon V-B 2000
F L E X C O N V- B
Objednací číslo
verze
6 barů
Objednací číslo
verze
10 barů
litrech
Hmotnost,
verze
6 barů
v kg
Hmotnost,
verze
10 barů
v kg
1500
380
500
-
-
2000
425
570
22718
22728
Obsah
v
Rozměry předřazených nádob Flexcon V-B
Typ
Ø
Flexcon V-B 1500
Flexcon V-B 2000
D
1200
1200
`Ã
Rozmery v mm
H
c
ds
1790
2220
200
200
2⬙ vnější
2⬙ vnější
Max. teplota Flexcon V-B 6 barů: 120 ˚C.
Max. teplota Flexcon V-B 10 barů: 160 ˚C.
Přípojka
de
2⬙ vnitřní
2⬙ vnitřní
`i
(Ê
13
Pojistné ventily Prescor Solar pro uzavřené,
vnitřně zabezpečené solární instalace
X Pokud by se tlak v instalaci příliš zvýšil, pojistný ventil Prescor zajistí, aby byla
přebytečná voda a pára bezpečně vypuštěna.
X Přednastavený tlak, nelze upravovat, membránové těsnění, rychlospojka.
Provedení a rozměry, pojistné ventily Prescor Solar
Typ
Prescor Solar
Prescor Solar
Prescor Solar
Prescor Solar
Prescor Solar
Prescor Solar
Prescor Solar
Prescor Solar
1
1
/2
/2
1
/2
1
/2
3
3
3
3
/4
/4
/4
/4
Prescor Solar 1
Prescor Solar 1
Prescor Solar 1
Prescor Solar 1
Nastavený
tlak
(bar)
Vyprazdňovací
výkon
v kW
3,0
6,0
8,0
10,0
3,0
6,0
8,0
10,0
3,0
6,0
8,0
10,0
50
50
50
50
100
100
100
100
200
200
200
200
Přípojka
Rozměry v mm
A
B
C
D
/2⬙ vnitřní
1
/2⬙ vnitřní
1
/2⬙ vnitřní
1
/2⬙ vnitřní
3
/4⬙ vnitřní
3
/4⬙ vnitřní
3
/4⬙ vnitřní
3
/4⬙ vnitřní
1⬙ vnitřní
1⬙ vnitřní
1⬙ vnitřní
1⬙ vnitřní
/4⬙ vnitřní
3
/4⬙ vnitřní
3
/4⬙ vnitřní
3
/4⬙ vnitřní
1⬙ vnitřní
1⬙ vnitřní
1⬙ vnitřní
1⬙ vnitřní
11/4⬙ vnitřní
11/4⬙ vnitřní
11/4⬙ vnitřní
11/4⬙ vnitřní
69
69
69
69
77
77
77
77
101
101
101
101
50
50
50
50
56
56
56
56
74
74
74
74
1
3
14
Objednací
číslo
28310
28311
28312
28313
28315
28316
28317
28318
28320
28321
28322
28323
PRESCOR SOLAR
C
B
A
D
Flexcon MB, Flexcon GVA, testovací manometr
a FlexControl
X FlexControl pro jednoduchou a efektivní kontrolu nebo výměnu nádoby Flexcon Solar,
aniž by bylo nutné uvolňovat tlak v systému nebo systém vypouštět.
Provedení a rozměry MB
Typ
Montážní závěs
Flexcon MB 2
Montážní závěs
Flexcon MB 3
Vhodné pro
A
Rozměry v mm
B
C
Objednací číslo
Flexcon Solar 8 - 25
94
110
26
27913
Flexcon Solar 8 - 25
94
110
26
27903
Flexcon GVA
B
Typ
Flexcon GVA
MB 3
Nádoba
Vg 8
Přípojka
Objednací číslo
Výstup
vnitřní
Vg 8
vnější
27952
Provedení zkušebního manometru
Typ
Zkušebního manometru
A
Redukce tlaku
Objednací číslo
0,4 – 6,8 barech
27907
C
F L E X C O N G VA
Provedení a rozměry FlexControl
Typ
FlexControl 3/4
A
3
Přípojka
Objednací číslo
B
⬙ vnitřní
3
/4
⬙ vnější
/4
28920
FLEXCONTROL
A
100
A
15
ZKUŠEBNÍHO MANOMETRU
Ohřívače vody Flamco Duo-Solar a
Duo HLS Solar
X Izolace Duo-Solar (modely do 500 l: pěna (bez CFC) s izolačním pláštěm.
X Duo Solar (modely od 750 l – 1000 l včetně): 80mm snadno sestavitelná pěnová hmota bez CFC
(se syntetickým izolačním pláštěm, který se snadno čistí).
X Maximální přípustný provozní tlak pro Duo-Solar: nádoba/cívka: 10/16 barů.
X Maximální přípustná provozní teplota pro Duo-Solar: vyrovnávací nádoba/cívka: 95/110 ˚C
(368 K/383 K).
X Duo HLS Solar: Nepřímo vyhřívaná, svislá nádoba s velmi velkými, svařovanými výměníky tepla.
X S bočně montovanou revizní komorou DN 110 pro připojení dalších tepelných zdrojů.
X Lze použít v kombinaci se všemi moderními systémy vytápění. S teploměrem a ponornou trubkou
pro teplotní čidlo.
Provedení a rozměry Duo-Solar
Typ
Duo-Solar
Duo-Solar
Duo-Solar
Duo-Solar
Duo-Solar
Duo-Solar
Duo-Solar
Duo-Solar
Duo-Solar
Obsah
v
litrech
300
300
300
400
400
400
500
500
500
Duo-Solar 750
Duo-Solar 1000
Provozní
součinitel
NL*
Povrch
cívky
m2
Rozměr v mm
od 750 l výše bez izolace
H
Rozměr ke špičce
ØD
300
2,5 / 8,1
0,8 / 1,4
560
1950
2000
300
2,5 / 8,1
0,8 / 1,4
560
1950
2000
300
2,5 / 8,1
0,8 / 1,4
560
1950
2000
400
3,4 / 14
1,0 / 1,6
750
1630
1715
400
3,4 / 14
1,0 / 1,6
750
1630
1715
400
3,4 / 14
1,0 / 1,6
750
1630
1715
500
4,3 / 20
1,0 / 2,0
750
1830
1895
500
4,3 / 20
1,0 / 2,0
750
1830
1895
500
4,3 / 20
1,0 / 2,0
750
1830
1895
750
11 / 29
2,0 / 2,7
750
1970
2070
1000
17 / 42
2,1 / 3,2
800
2230
2320
DUO-SOLAR
H
Provedení a rozměry Duo-Solar
Typ
Duo-Solar
Duo-Solar
Duo-Solar
Duo-Solar
Duo-Solar
Duo-Solar
Duo-Solar
Duo-Solar
Duo-Solar
300
300
300
400
400
400
500
500
500
G
B
A
E
v kg
izolace
Objednací
číslo
910
1035
1135
1455
1785
123
oranžová
18225
910
1035
1135
1455
1785
123
bílá
18227
245
910
1035
1135
1455
1785
123
hliníkově bílá
18362
70
330
770
870
970
1250
1470
176
oranžová
18231
70
330
770
870
970
1250
1470
176
bílá
18233
70
330
770
870
970
1250
1470
176
hliníkově bílá
18367
70
330
890
990
1090
1370
1670
199
oranžová
18237
70
330
890
990
1090
1370
1670
199
bílá
18239
70
330
890
990
1090
1370
1670
199
hliníkově bílá
18372
60
320
1040
890
1140
1620
1880
320
*
18378
70
330
1110
960
1260
1740
2140
420
*
18379
D
65
245
65
245
65
H
ØD
Světlá výška od podlahy k připojovacím portům v mm
F
DUO HLS SOLAR
C
Hmotnost
Barva
ØD
SCHÉMA DUO SOLAR 300-500
E
A
B
C G
D
F
SCHÉMA DUO SOLAR 750-1000
Duo-Solar 750
Duo-Solar 1000
* Horní/dolní topná plocha.
Provedení a rozměry
Typ
Duo HLS Solar 400 - 500
Obsah
v
litrech
Duo HLS Solar 400
Duo HLS Solar 500
Topná
plocha
cívek
Rozměry v mm
včetně izolace
m2
ØD
H
400
4.1
750
1630
500
4.8
750
1830
Rozmer najvyššieho bodu
E
Světlá výška od podlahy Hmot- Barva Objedk připojovacím portům nost izolace nací
v mm
číslo
F
D
G
C
E
1715
65
280
700
640
1455
210
bílá
18126
1895
65
320
820
760
1655
240
bílá
18128
A
G
C
B
D
v kg
F
SCHÉMA DUO HLS 400-500
Speciální barvy na vyżádání.
E
A
F
B
C G
D
F
16
Kombinované nádoby Flamco Duo FWS a FWP
X Duo FWS: kombinovaná vyrovnávací nádoba. Pro kombinaci několika typů topných
systémů, jako je biomasa, olej, plyn nebo solární energie. Má druhou cívku pro
samostatné ohřívání vodovodní vody ze solárních systémů.
X FWP lze připojit k tepelným čerpadlům pro hygienické ohřívání pitné vody v
korozivzdorné žebrovité spirálové cívce z nerezové oceli (vyhřívaná plocha: 7 m 2!).
Provedení a rozměry Duo FWS 750 - 1000
Typ
Duo FWS
Obsah
v
litrech
Topná
plocha cívek
v m2
Solární topná
plocha
v m2
750
1000
7
7
2,2
2,7
750
Duo FWS 1000
Rozměry v mm bez izolace
D
H
750
800
1950
2210
Ø
Rozměr ke špičce
2020
2280
DUO FWS
Provedení a rozměry Duo FWS 750 - 1000
Typ
F
Duo FWS
750
Duo FWS 1000
Svetlá výška od podlahy po pripájacie otvory v mm
B
A
C
G
J
H
E
I
K
D
280 370 470
295 385 485
L
M
Hmotnost
v kg
Objednací
číslo
240
270
18190
18195
830 930 1030 1230 1570 1660 270 1670 680 985
885 985 1085 1285 1835 1925 285 1935 695 1040
H
Provedení a rozměry FWP 750 - 1000
Typ
FWP
Obsah
v
litrech
Výhrevná plocha
špirálového vinutia
v m2
750
1000
750
FWP 1000
7
7
ØD
Rozměry v mm bez izolace
D
H
Rozmer najvyššieho bodu
750
800
1950
2210
2020
2280
Ø
SCHÉMA DUO FWS
H
H E
Provedení a rozměry FWP 750 - 1000
Typ
FWP
F
750
FWP 1000
280
295
Svetlá výška od podlahy po pripájacie otvory v mm
B
A
G
J
H
E
I
K
470
485
830
885
1030 1230 1570 1660
1085 1285 1835 1925
270
285
1670
1935
L
M
Hmotnost
v kg
680
695
985
1040
200
225
Objednací
číslo
18151
18161
L
G
A C
J
B
F D
ØD
SCHÉMA DUO FWS
Měkká pěnová izolace pro Duo FWS a FWP
Typ
Duo FWS / FWP 750
Duo FWS / FWP 750
Duo FWS / FWP 1000
Duo FWS / FWP 1000
Objednací
číslo
měkká pěnová izolace, 80 mm
měkká pěnová izolace, 120 mm
měkká pěnová izolace, 80 mm
měkká pěnová izolace, 120 mm
18158
18156
18168
18167
K
M
I
ØD
SCHÉMA FWP
DUO FWP
SCHÉMA FWP
H
K
H
H E
J
G
L
F
ØD
17
B
M
A
I
ØD
ØD
Flamco KPS
X KPS: maximální přípustný provozní tlak: vyrovnávací nádoba/vodní nádoba:
3/10 barů.
X KPS: maximální přípustný provozní tlak – cívka: 10 bar.
X KPS: maximální přípustná provozní teplota: 95 ˚C (368 K).
Provedení a rozměry KPS
Typ
Jmenovitý objem
Celkem
Voda
Výhrevná plocha
špirálového vinutia
v m2
Rozměry v mm bez izolace
H
Rozměr ke špičce
KPS
500/150
500
150
2
650
1590
1700
KPS
750/200
750
200
2,2
750
1930
2020
KPS 1000/200
1000
200
2,7
800
2195
2280
Ø
D
KPS
Provedení a rozměry KPS
Typ
KPS
500/150
KPS
750/200
KPS 1000/200
F
D
65
280
295
285
370
385
Svetlá výška od podlahy po pripájacie otvory v mm
C
G
B
A
E
H
I
805
930
985
905
1030
1085
385
470
485
705
830
885
1740
1660
1925
1365
1570
1835
245
270
285
J
Hmotnost
v kg
Objednací
číslo
1230
1285
170
240
270
19110
19080
19090
H
Standardní barvy: oranžová RAL 2004 a bílá RAL 9010. Speciální barvy na vyžádání.
Uve te prosím, jakou barvu izolace požadujete.
ØD
KPS 500 SCHÉMA
E
H
A C G
D
I
B
F
ØD
KPS 750 - 1000 SCHÉMA
H
H E
J
A C
F D
I
ØD
18
B
G
Odlučovače vzduchu Flamcovent pro použití se
systémy napájenými solární energií a se
vzduchovými nádobami LTA
X Svislé mosazné odlučovače vzduchu Flamcovent jsou vhodné k použití ve svislých
trubkách v uzavřených systémech s maximální teplotou vody 200 ˚C a maximálním
tlakem 10 barů. Tyto odlučovače vzduchu mají přípojky se závitem nebo lisované
přípojky.
X Vhodné pro glykolové roztoky do 50%. Nelze použít s ohřívači vody.
X Flamcovent Solar je určen speciálně k použití se systémy napájenými solární energií.
X Flamcovent solar je standardně vybaven izolačním pláštěm EPP.
Tyto odlučovače vzduchu mají maximální přípustnou teplotu 200 ˚C.
Provedení a rozměry Flamcovent Solar
Typ
Flamcovent Solar 22
Flamcovent Solar 3/4
Flamcovent Solar 1
Flamcovent Solar 11/4
Flamcovent Solar 11/2
Flamcovent Solar 2
Prípojka
22 mm
3
/4⬙
1⬙
11/4⬙
11/2⬙
2⬙
Rozměry v mm
ØC Ød
A
B
151
151
171
192
192
214
98
88
100
114
114
131
71
71
80
87
87
93
22
/4⬙
1⬙
11/4⬙
11/2⬙
2⬙
3
E
F
Izolácie
v mm
Hmotnost
v kg
Objednací
číslo
121
121
137
152
152
169
36
36
45
55
60
70
113x188x102
113x188x102
117x206x110
121x226x116
121x226x116
135x258x125
1,4
1,4
1,8
2,4
2,5
2,6
28062
28663
28664
28665
28666
28667
FLAMCOVENT SOLAR
ØC
A E
F
Provedení a rozměry Flamcovent Solar V
Typ
Flamcovent Solar V 22
Flamcovent Solar V 3/4
Flamcovent Solar V 1
Flamcovent Solar V 11/4
Prípojka
22 mm
3
/4⬙
1⬙
11/4⬙
Rozměry v mm
ØC Ød
A
B
189
182
204
204
94
80
100
100
71
71
85
85
22
/4⬙
1⬙
11/4⬙
3
E
F
Izolácie
v mm
182
182
195
195
32
32
50
50
190x215x100
190x215x100
215x227x115
215x227x115
Hmotnost
v kg
Objednací
číslo
2
2
3
3
28065
28009
28685
28686
Ød
B
FLAMCOVENT SOLAR V
ØC
Flexvent Solar a Flexvent Top Solar
Typ
Prípojka
Rozměry v mm
Objednací číslo
Ød
A
Flexvent Solar
Flexvent Top Solar*
/8⬙ vnější
3
/4⬙ vnější
3
Ø
H*
30
52
63
130
B
27785
28505
F
* Plovákový odvzdušňovač s uzavíracím ventilem.
Ød
E
Provedení a rozměry Flamco LTA
Typ
Flamco LTA 1
Flamco LTA 2
Flamco LTA 5
Objem
v
litrech
Prípojenie Pripojenie
izolácie vyp. trubky
A
1
G
1
/2
1,6
G
1
/2
5
G
1
/2
B
⬙
⬙
⬙
G
3
/8
G
3
/8
G
1
/2
⬙
⬙
⬙
Rozměry v mm
Materiál
Hmotnost
FLEXVENT SOLAR
Objednací
číslo
Ø
H
185
110
Rst 37-2
v kg
1,3
27581
233
110
Rst 37-2
1,7
27582
221
196
Rst 37-2
4
27585
63
3
/8
Ø 30
FLEXVENT TOP SOLAR
F L A M C O LTA
B
130
H
A
ØD
3
/4⬙
Ø 52
19
FLEXCON SOLAR
PRODUKTY PRO INSTALACE NAPÁJENÉ SOLÁRNÍ ENERGIÍ
FLEXCON V-B
X OBSAH
PRESCOR SOLAR
STRANA
X Solární produkty
2
X Pojistné ventily Prescor Solar
3
Petr Šindelář
X Nádoby Flexcon Solar
X Předřazené nádoby Flexcon V-B
4/5
6
X Příslušenství
7
X Ohřívače vody a kombinované nádoby 8/9
10/11
X Zařízení k odlučování vzduchu
X Tabulky s typy a technickými daty
12/19
FLEXVENT TOP
SOLAR
FLAMCOVENT
SOLAR V
Copyright Flamco b.v., Gouda, Holandsko.
Žádná část této publikace nesmí být jakkoli reprodukována nebo publikována bez
výslovného uvedení zdroje. Uvedená data platí výhradně pro produkty Flamco.
Společnost Flamco b.v. nepřijímá žádnou odpovědnost za nesprávné použití, aplikaci
nebo interpretaci technických informací. Společnost Flamco b.v. si vyhrazuje právo
provádět technické změny.
Společnost Flamco b.v. vás odkazuje na své mezinárodní prodejní a dodací
podmínky, které sepsala asociace Orgalime.
DUO SOLAR
1018505609
Flamco CZ
Pod Parukářkou 14 / 2760
130 00 Praha 3
[email protected]
www.flamco.cz

Podobné dokumenty

Zásobníky Flamco a příslušenství zásobníků

Zásobníky Flamco a příslušenství zásobníků Stojatý zásobník s nepřímým ohřevem, s velkými přivařenými tepelnými výměníky. Může se kombinovat s tepelným čerpadlem. Nádrž a trubkový had jsou vyrobené z vysocekvalitní oceli třídy RSt 37-2 a po...

Více

Flamco - Tep JBC

Flamco - Tep JBC standardem nejvýše 70 °C. Aby bylo možné snížit teplotu na tuto úroveň, je nutno vložit do okruhu předřazenou nádobu. Maximální pracovní tlak nádob Flexcon V-B je 6 nebo 10 barů.

Více

Flexcon® M

Flexcon® M - Vypous¬te¬cí zar¬ízení mezi uzavíracím zar¬ízením a expanzní nádobou. - Svár¬ecí práce je nutno provést tak, aby se svár¬ecí okuje nedostaly do expanzní nádoby nebo na ni. - Provozní teplota v pr...

Více

Flamco - zaz-tepelnatechnika.cz

Flamco - zaz-tepelnatechnika.cz Z&Z spol. s r.o.,Dopravákù 3,Praha 8, tel+fax: 233381042,e-mail: [email protected],www.zaz-tepelnatechnika.cz

Více