Software RIPCON

Transkript

Software RIPCON
© KRALgroup - N_c 20150422 - RIPCONv05
®
1. INSTALACE SOFTWARE
Prosím vložte CD do mechaniky CD-ROM a postupujte podle
pokynů v souladu s dialogovými okny na obrazovce.
Pokud máte v počítači vypnutou funkci, "Windows autorun", pak
musíte nabídku „Setup“ spustit manuálně. Jednoduše spusťte
soubor „setup.exe“ na disku CD-ROM v průzkumníku Windows
(v okně složky na CD-ROM).
®
.cz
RIPCON
v 0.5
CD-R
COMPACT
Parametriersoftware für
Rundsteuerempfänger
TS 71-2
Lgro
KRA
z
up.c
2. OBSLUHA SOFTWARE
Po instalaci programu naleznete jeho ikonu na ploše vašeho
systému Windows.
Spusťte program dvojitým kliknutím na ikonu RIPCON.
Na obrazovce se Vám otevře základní okno programu.
RIPCON
PARAMETRIZAČNÍ SOFTWARE
2.1 Karta “Soubor“ (“Datei“)
pro přijímač dálkového ovládání,
typ TS-71-2
V této kapitole jsou popsány všechny položky nabídek, které
jsou umístěny na kartě „Soubor“ („Datei“).
se změnami k: 22.4.2015
S výhradou práva změn na funkce a technické údaje.
2.1.1 Nabídka “Nový“ (“Neu“)
NÁVOD K OBSLUZE
Meinlinova 309/8
CZ-190 16 Praha 9 - Koloděje
: 602 360 501(2)
: 281 970 988
: [email protected]
http://www.kralgroup.cz
Pomocí této položky nabídky můžete obnovit všechna
nastavení a v této položce lze vytvořit nové parametry pro
TS-71.
Nejprve ale zadejte nový název nastavení.
2.1.2 Nabídka “Otevřít“ (“Öffnen“)
V této položce nabídky mohou být staženy parametry TS-71
z pevného disku PC.
© KRALgroup
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Přepis tohoto dokumentu nebo jakékoliv reprodukce - a to i částečné - nejsou povoleny bez předchozího písemného souhlasu buď firmy CYNOX
GmbH a nebo firmy KRALgroup.
Obsah a technické specifikace této uživatelské příručky se
mohou změnit bez předchozího upozornění. Nepředstavují
proto žádnou smluvní povinnost.
NÁVOD PEČLIVÉ USCHOVEJTE.
!
2.1.3 Nabídka “Uložit“ (“Speichern“)
V této položce nabídky lze uložit aktuální data nastavených
parametrů.
2.1.3 Nabídka “Tisk“ (“Drucken“)
V této položce nabídky lze vytisknout aktuální data nastavených
parametrů.
2.1.5 Nabídka “Konec“ (“Beenden“)
V této položce nabídky opustíte a ukončíte program.
OBSAH
1. Instalace software ................................................. strana 1
2. Obsluha software .................................................. strana 1
2.1 Karta “Soubor“ (“Dateimenü“) ....................... strana 1
2.1.1 Nabídka “Nový“ (“Neu“) ......................... strana 1
2.1.2 Nabídka “Otevřít“ (“Öffnen“) .................. strana 1
2.1.3 Nabídka “Uložit“ (“Speichern“) .............. strana 1
2.1.4 Nabídka “Tisk“ (“Drucken“) .................... strana 1
2.1.5 Nabídka “Konec“ (“Beenden“) ............... strana 1
2.2 Karta “Funkce“ (“Funktion“) .......................... strana 1
2.2.1 Nabídka “Typ protokolu“ (“Telegramm“) . strana 1
2.2.2 Nabídka “Filtr“ (“Filter“) ......................... strana 4
2.2.3 Nabídka “Kódování“ (“Kodieren“) .......... strana 5
2.3 Karta “Přenos nastavení“ (“Transfer“) ........... strana 6
2.2 Karta “Funkce“ (“Funktion“)
Na kartě „Funkce“ („Funktion“) nastavíte všechny parametry pro
TS-71.
2.2.1 Nabídka “Typ protokolu“ (“Telegramm“)
V této položce nabídky lze nastavit typ protokolu rádiového
přijímače HDO. V software je k dispozici seznam šablon
nejběžnějších typů protokolů. V případě, že požadovaný typ
protokolu není v seznamu, pak je nutné nastavit všechny
hodnoty protokolu ručně.
© KRALgroup
 Meinlinova 309/8 CZ-190 16 Praha 9 - Koloděje
 +420 602 360 502
 +420 602 360 501
 +420 281 970 988
http://www.kralgroup.cz
 [email protected][email protected]
9010S.01
®
2.2.1.1 Nabídka “NOVÝ“ (“Neu“)
V této položce nabídky lze vytvořit nové protokoly.
Viz Obr. 1 a Obr. 2
Obr. 1 protokoly RZ
KDK RIPCON
Datei
Funktion
Transfer
Telegramm
Neu
RZ
Landis & Gyr a
Filter
Vorhandene Anzeigen
NRZ
Landis & Gyr b
Kodieren
Kowo 1350 LS
Zellweger 180
PŘEKLAD VÝZNAMŮ:
Aktivní karta: Funktion = “Funkce“
Zellweger 60
Neaktivní karty: Datei = “Soubor“
Transfer = “Přenos dat“
Položky nabídek na aktivní kartě:
Telegramm = “Typ protokolu“
Filter = “Filtr“
Kodieren = “Kódování“
Neu = “Nový“
Vorhandene Anzeigen = Šablony protokolů
RZ = “RZ“
Názvy standardizovaných protokolů od výrobců
NRZ = “NRZ“
Kowo ZPA
Kowo LS
Ricontic s
Pulsadis 40
Ricontic b
Segmayr 52
Obr. 2 protokoly NRZ
KDK RIPCON
Datei
Funktion
Transfer
Telegramm
Neu
RZ
Filter
Vorhandene Anzeigen
NRZ
Kodieren
decabit 5x16 6x 1 Reset
decabit 5x1
decabit 10
PŘEKLAD VÝZNAMŮ:
Aktivní karta: Funktion = “Funkce“
Neaktivní karty: Datei = “Soubor“
Transfer = “Přenos dat“
Položky nabídek na aktivní kartě:
Telegramm = “Typ protokolu“
Filter = “Filtr“
Kodieren = “Kódování“
Neu = “Nový“
Vorhandene Anzeigen = Šablony protokolů
RZ = “RZ“
NRZ = “NRZ“
Názvy vlastních protokolů
Po zvolení typu protokolu se zobrazí dialogové okno pro nastavení položek protokolu, viz. obr. 3
© KRALgroup
9010S.02
 Meinlinova 309/8 CZ-190 16 Praha 9 - Koloděje
 +420 602 360 502
 +420 602 360 501
 +420 281 970 988
http://www.kralgroup.cz
 [email protected][email protected]
®
Obr. 3
KDK RIPCON
Datei
Funktion
Transfer
Telegramtyp :
Kowo 1350LS (Typ protokolu)
Projektname:
ESE_216
(Název nastavení)
N - Anzahl der Kontrolimpulse (Počet kontrolních impulzů)
:
48
T1min Minimale Länge des Startimpulses (Minimální délka startovacího impulzu)
:
1300
ms
T1max Maximale Länge des Startimpulses (Maximální délka startovacího impulzu)
:
1820
ms
T2min Minimale Zeit bis zum ersten Impuls (Minimální doba do prvního impulsu)
:
1850
ms
T2max Maximale Zeit bis zum ersten Impuls (Maximální doba do prvního impulsu)
:
2130
ms
T3min Minimale Länge des Kontrollimpulses (Minimální délka kontrolního impulzu)
:
100
ms
T3max Maximale Länge des Kontrollimpulses (Maximální délka kontrolního impulzu)
:
400
ms
T4
:
577
ms
Pmax Zulässige Pause im Impuls (Přípustná prodleva v impulzu)
:
40
ms
Rmin Minimale Länge des Abbruchimpulses (Miní délka zakončujícího impulzu)
:
65535
ms
M
:
0
:
Ja (Ano)
Telegramm - periode (Doba protokolu)
Anzahl der Impulse 1 im Telegramm (Počet impulzů 1 v protokolu)
Abbruch Impuls in der Pause (Zakončující impulz v prodlevě)
Do dialogového okna lze nyní zadat všechny parametry v souladu s požadavky systému HDO.
2.2.1.2 Nabídka zobrazení šablony protokolu
Pokud bude vybrána tato položka nabídky, bude zobrazeno dialogové okno (viz obrázek 3) s hodnotami, které byly dříve zadány a
nebo načteny z pevného disku.
© KRALgroup
 Meinlinova 309/8 CZ-190 16 Praha 9 - Koloděje
 +420 602 360 502
 +420 602 360 501
 +420 281 970 988
http://www.kralgroup.cz
 [email protected][email protected]
9010S.03
®
2.2.2 Nabídka “Filtr“ (“Filter“)
V této nabídce lze zadat nastavení filtru pro řídící frekvenci od vysílače.
(Viz obrázek 4)
KDK RIPCON
Datei
Funktion
Transfer
100,0
Hz
(Řídící kmitočet)
Obere Rundsteuerpegel
1,15
Volt
(Horní úroveň řídícího kmitočtu)
Untere Rundsteuerpegel
0,69
Volt
(Spodní úroveň řídícího kmitočtu)
Obere Bandbreite
2,00
%
(Horní šířka pásma)
Untere Bandbreite
2,00
%
(Spodní šířka pásma)
Rundsteuerfrequenz
Obrázek 4
Úroveň a šířku pásma frekvence nastavte laskavě, tak, aby odpovídala přiměřeně parametrům vysílacího centrálního zařízení.
© KRALgroup
9010S.04
 Meinlinova 309/8 CZ-190 16 Praha 9 - Koloděje
 +420 602 360 502
 +420 602 360 501
 +420 281 970 988
http://www.kralgroup.cz
 [email protected][email protected]
®
2.2.3 Nabídka “Kódování“ (“Kodieren“)
V této nabídce lze nastavit kódování řídícího signálu, který bude ovládat příslušné relé.
V protokolech RZ protokolech můžete zvolit následující nastavení na číslo kódování.
0
0
1
Ausführen (”Spustit”)
Keine (”Žádný”)
U protokolů NRZ nejsou k dispozici povely "Žádný" a "Spustit", které se vždy provádí na konci protokolu.
Každá řadě může být přidělen povel pro každé relé.
Příkazy pro relé jsou: Zapnuto ("Ein") / Vypnuto ("Aus") / Invertovat ("Invertiert“) / Žádný ("Keine")
KDK RIPCON
Datei
Num
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Funktion
Transfer
Datei = “Soubor“
Rei...
Rei...
Rei...
Rei...
1
Keine
Keine
Keine
Keine
1
Keine
Keine
Keine
Ausführen
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
1
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
1
Keine
Keine
Keine
Ausführen
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Relais
Rei...
Rei...
Rei...
Rei...
1
2
Ein
Keine
Invertiert
Aus
Keine
Keine
Keine
Keine
Funktion = “Funkce“
Transfer = “Přenos dat“
Opakovaní funkce pro Relé 1
Aktion Relais 1 wiederholen
nach
0
Sek.
Aktiv
Aktivace Relé 1 po obnovení
napájení
původní stav ... Zapnuto ... Vypnuto
Aktion Relais 1 nach Stromwiederkehr
alter Zustand
Ein
Aus
Aktion Relais 2 wiederholen
nach
0
Opakovaní funkce pro Relé 2
Sek.
Aktion Relais 2 nach Stromwiederkehr
alter Zustand
Ein
po ... Sekundě .... Aktivovat
Aus
Aktiv
po ... Sekundě .... Aktivovat
Aktivace Relé 2 po obnovení
napájení
původní stav ... Zapnuto ... Vypnuto
PŘEKLAD VÝZNAMŮ V ROZBALOVACÍCH OKNECH:
Záhlaví okna: Num...Pořad.číslo, Rei... Řada
“Keine” ... Žádný
“Ein” ... Zapnuto
“Ausführungen” ... Provádění
“Inventiert” ... Invertovat
“Aus” ... Vypnuto
V pravé polovině okna na obrazovce lze definovat zvláštní charakteristiky obvodů relé. Funkce časovače může být nastavena po
uplynutí této doby sepnutí v případě, že je jí potřeba opakovat, pokud žádný nový signál centrálního ovládání nebude přijat v rámci
nastavené doby pro sepnutí relé.
Čas je možné nastavit od 1 sekundy do 1000000 sekund (277 hodin).
Poté lze nastavit spínání relé, když se přístroj znovu aktivuje po výpadku napájení.
© KRALgroup
 Meinlinova 309/8 CZ-190 16 Praha 9 - Koloděje
 +420 602 360 502
 +420 602 360 501
 +420 281 970 988
http://www.kralgroup.cz
 [email protected][email protected]
9010S.05
®
2.3. Karta “Přenos nastavení“ (“Transfer“)
Pomocí této položky nabídky se přenesou všechna nastavení do přijímače hromadného dálkového ovládání (HDO) přes sériové
rozhraní.
Nejdříve laskavě vyberte COM-port (sériové rozhraní PC, RS232), přes který bude TS-72 připojen k počítači pomocí programovacího
adaptéru. Aktivace položky nabídky automaticky vyhledá a zobrazí COM porty, které jsou aktuálně nainstalovány v PC.
Nyní připojte programovací adaptér k přijímači hromadného dálkového ovládání. Červená LED dioda na TS-71 musí začít blikat
každou vteřinu a to znamená, že TS-71 je připraven přijímat data z PC. V opačném případě to znamená, že TS-71 není připraven
přijímat data.
Ve stavu pohotovosti TS-71 k příjmu dat pak můžete zvolit z nabídky "Přenos RSE" (" An RSE übertragen“).
V případě, že přenos dat byl úspěšný, pak o tom zobrazí zpráva na obrazovce PC.
TS-72 je nyní připraven k použití.
Pomocí volby nabídky "Přenos RSE" (" An RSE übertragen“) můžete opakovaně načíst do PC nastavená data z přijímače dálkového
hromadného ovládání.
Na obrazovce se také objeví zpráva i v případě, že přenos dat nebyl úspěšný.
V tomto případě je nutné znovu zkontrolovat, zda jsou všechny kabely připojeny, a byl vybrán správný COM port.
Dále zkontrolujte, že COM port není používán jinou aplikací Windows.
Váš partner pro měření energií
ELEKTROMĚRY NA LIŠTU DIN
REPASOVANÉ ELEKTROMĚRY
PŘEDPLATITELNÉ ELEKTROMĚRY
KARTOVÉ A GSM ELEKTROMĚRY
SPECIÁLNÍ ELEKTROMĚRY A MĚŘICÍ TECHNIKA PRO ROZVÁDĚČE
OSTATNÍ PRO MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE
MĚŘICÍ TRANSFORMÁTORY PROUDU
E-MOBILITY, PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTROMOBILŮM A
NABÍJECÍM STANICÍM
MĚŘENÍ ENERGIÍ V PŘÍSTAVIŠTÍCH A KOTVIŠTÍCH LODÍ (MARÍNY)
MEŘENÍ ENERGIÍ V KEMPECH, VE VELETRŽNÍCH, VÝSTAVNÍCH,
OBCHODNÍCH, KOMERČNÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH
CENTRECH
SYSTÉMY ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU
(M-Bus, PLC, GSM, RS-485, EIB, INSTA-BUS)
Rádi Vám poradíme
© KRALgroup
9010S.06
 Meinlinova 309/8 CZ-190 16 Praha 9 - Koloděje
 +420 602 360 502
 +420 602 360 501
 +420 281 970 988
http://www.kralgroup.cz
 [email protected][email protected]