Stáhnout

Komentáře

Transkript

Stáhnout
Návod k instalaci
230 V 1 N~/400 V 3 N~
Venkovní jednotka Split
6 720 813 707-00.2I
6 720 820 641 (2016/07)
ODU Split 2
ODU Split 4
ODU Split 6
ODU Split 8
ODU Split 11 s/t
ODU Split 13 s/t
ODU Split 15 s/t
Obsah
Obsah
1
Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1
Použité symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2
Všeobecné bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3
Všeobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.1
Údaje o venkovní jednotce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.2
Používání k určenému účelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.3
Minimální objem a provoz topného systému . . . . . . . . . . 4
3.4
Typový štítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.5
Přeprava a uskladnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.6
Princip připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.7
Automatické odtávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.1
1-fázová venkovní jednotka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.2
3-fázová venkovní jednotka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.3
Okruh chladiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.4
Rozměry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5
Předpisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6
Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
Zvedání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2
Seznam kontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3
Základová konstrukce pro instalaci . . . . . . . . . . . . . . .
6.4
Okolní podmínky v místě instalace . . . . . . . . . . . . . . . .
6.5
Vytvoření průchodů stěnami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.6
Instalace v blízkosti moře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.7
Bezpečnostní opatření na vítr a zimu . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
14
14
15
15
7
Potrubí chladiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1
Připojení potrubí chladiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2
Montáž potrubí chladiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3
Plnění topného systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
19
8
Připojení elektřiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1
Sběrnice CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2
Elektrické kabelové propojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3
Schéma zapojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
20
22
9
Závěrečné práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
9.1
Vytvoření svazku trubek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
9.2
Zkouška těsnosti a vakuování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
12 Protokol o údržbě chladiva (provozní deník) . . . . . . . . . . . . 34
10 Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu . . . . . . . . . 32
11 Inspekce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
11.1 Výparník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
11.2 Zpětné nasátí chladiva do venkovní jednotky . . . . . . . 32
2
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny
1
Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny
1.1
Použité symboly
Výstražné pokyny
Výstražná upozornění uvedená v textu jsou označena
výstražným trojúhelníkem.
Signální výrazy navíc označují druh a závažnost
následků, které mohou nastat, nebudou-li dodržena
opatření k odvrácení nebezpečí.
Následující signální výrazy jsou definovány a mohou být použity v této
dokumentaci:
• OZNÁMENÍ znamená, že může dojít k materiálním škodám.
• UPOZORNĚNÍ znamená, že může dojít k lehkým až středně těžkým
poraněním osob.
• VAROVÁNÍ znamená, že může dojít ke vzniku těžkých až život
ohrožujících poranění osob.
• NEBEZPEČÍ znamená, že vzniknou těžké až život ohrožující újmy na
zdraví osob.
Důležité informace
Důležité informace neobsahující ohrožení člověka nebo
materiálních hodnot jsou označeny vedle uvedeným
symbolem.
Další symboly
Symbol
▶

•
–
Význam
požadovaný úkon
odkaz na jiné místo v dokumentu
výčet/položka seznamu
výčet/položka seznamu (2. rovina)
Tab. 1
1.2
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Tento návod k instalaci je určen odborníkům pracujícím v oblasti
vodovodních instalací, tepelné techniky a elektrotechniky.
▶ Všechny návody k instalaci (venkovní jednotka, regulace vytápění
atd.) si před instalací pečlivě přečtěte.
▶ Řiďte se bezpečnostními a výstražnými pokyny.
▶ Dodržujte národní a regionální předpisy, technická pravidla
a směrnice.
▶ O provedených pracích veďte dokumentaci.
Používání k určenému účelu
Tato venkovní jednotka je určena výhradně k vytápění v uzavřených
teplovodních vytápěcích soustavách obytných budov.
Každé jiné použití se považuje za použití v rozporu s původním určením.
Škody, které by tak vznikly, jsou vyloučeny ze záruky.
Instalace, uvedení do provozu a údržba
Instalaci, uvedení do provozu a údržbu smí provádět výlučně
kvalifikovaný personál.
▶ Používejte pouze originální náhradní díly.
Práce na elektrické instalaci
Práce na elektrické instalaci smějí provádět pouze odborní pracovníci
pracující v oboru elektrických instalací.
▶ Před započetím prací na elektrické instalaci:
– Odpojte (kompletně) elektrické napětí a zajistěte, aby nedošlo k
náhodnému opětovnému zapnutí.
– Zkontrolujte, zda není přítomné napětí.
▶ Řiďte se též podle schémat zapojení dalších komponent systému.
Manipulace s chladivem
Ve venkovní jednotce vzduch-voda se používá chladivo R410A.
▶ Práce na okruhu chladiva mohou provádět pouze kvalifikovaní a
chlaďaři s příslušným oprávněním.
▶ Při všech pracích s chladivem noste vždy vhodné ochranné rukavice
a ochranné brýle.
Jak se zachovat v případě vyteklého chladiva
Vytékající chladivo může při dotyku místa výtoku způsobit omrzliny.
▶ Vytéká-li chladivo, nikdy se nedotýkejte dílů venkovní jednotky
vzduch-voda.
▶ Zabraňte kontaktu chladiva s pokožkou a očima.
▶ Při kontaktu chladiva s pokožkou a očima vyhledejte lékaře.
▶ Vytéká-li chladivo, obraťte se okamžitě na instalatéra.
Předání provozovateli
Při předání poučte provozovatele o obsluze a provozních podmínkách
topného systému.
▶ Vysvětlete obsluhu - přitom zdůrazněte zejména bezpečnostní
aspekty.
▶ Upozorněte na to, že přestavbu nebo opravy smějí provádět pouze
registrované odborné firmy.
▶ Aby byl zaručen bezpečný a ekologický provoz, upozorněte na
nutnost servisních prohlídek a údržby.
▶ Předejte provozovateli návody k instalaci a obsluze k uschování.
▶ Nesahejte do ventilátoru nebo na lamely výparníku! Nebezpečí úrazu!
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
3
Rozsah dodávky
2
Rozsah dodávky
1
2
3
6 720 813 707-02.1I
Obr. 1
[1]
[2]
[3]
3
Venkovní jednotka, Split 2
Venkovní jednotka, Split 4, 6, 8
Venkovní jednotka, Split 11, 13, 15
Všeobecné informace
Originální příručka je psána anglicky. Ostatní jazyky jsou překlady
originální příručky.
Instalaci smí provádět pouze poučený personál.
Instalatér musí dodržovat místní pravidla a předpisy,
stejně jako zadání uvedená v návodu k instalaci a
obsluze.
3.1
Údaje o venkovní jednotce
Venkovní jednotka Split je určena k instalaci ve venkovním prostoru a k
použití v kombinaci s vnitřní jednotkou v budově.
3.2
Používání k určenému účelu
Venkovní jednotka je určena výhradně k vytápění v uzavřených
teplovodních vytápěcích soustavách podle EN 12828.
Každé jiné použití je v rozporu se stanoveným účelem. Škody, které by
tak vznikly, jsou vyloučeny ze záruky.
3.3
Minimální objem a provoz topného systému
Aby nedocházelo k příliš častým náběhům a vypínání, k
neúplnému odtávání a ke zbytečným alarmům, musí být
množství energie uložené v systému dostatečně velké.
Energie musí být akumulována do vody topného
systému, do jeho komponent (otopná tělesa) a do
mazaniny podlahy (podlahové vytápění).
aktivován elektrický dohřev. To závisí na ploše podlahy, která je k
dispozici.
Systém otopných těles bez akumulačního zásobníku a směšovacího
ventilu:
Aby bylo jisté, že je pro venkovní jednotku a funkci odtávání k dispozici
dostatek energie, je zapotřebí, aby systém měl nejméně 4 otopná tělesa,
každé o výkonu 500 W. Zajistěte, aby termostatické ventily otopných
těles byly úplně otevřené. V referenční místnosti by měl být instalován
prostorový regulátor, aby podle naměřené teploty prostoru bylo možné
vypočítat teplotu na výstupu. Za určitých okolností může být pro
zajištění úplného odtání aktivován elektrický dohřev. To závisí na počtu
otopných těles, která jsou k dispozici.
Topné systémy s jedním otopným okruhem bez směšovače (otopná
tělesa) a jedním se směšovačem (podlahové vytápění) bez
akumulačního zásobníku
Aby bylo jisté, že je pro venkovní jednotku a funkci odtávání k dispozici
dostatek energie, je zapotřebí, aby systém měl v otopném okruhu se
směšovačem nejméně 4 otopná tělesa, každé o výkonu 500 W.
Zajistěte, aby termostatické ventily otopných těles byly úplně otevřené.
Za určitých okolností může být pro zajištění úplného odtání aktivován
elektrický dohřev. To závisí na počtu otopných těles a velikosti
podlahové plochy, které jsou k dispozici.
Pouze otopné okruhy se směšovacími ventily
Aby bylo jisté, že je pro venkovní jednotku a funkci odtávání k dispozici
dostatek energie, je zapotřebí akumulačního zásobníku o obsahu
nejméně 50L pro velikosti 2, 4, 6, 8 a 100L pro velikosti 11, 13, 15.
Konvektory
Aby bylo zajištěno dostatečné množství energie pro odtávání, vyžaduje
se 50L akumulátor.
3.4
Jelikož pro různé kombinace venkovní jednotky a topného systému platí
rozdílné požadavky, není stanoven žádný minimální objem. Místo toho
platí pro všechny venkovní jednotky, nezávisle na jejich velikosti, tyto
předpoklady:
Systém podlahového vytápění bez akumulačního zásobníku a
směšovacího ventilu:
Aby bylo jisté, že je pro venkovní jednotku a funkci odtávání k dispozici
dostatek energie, musí být vytápěná plocha podlahy velká nejméně
22 m2. V největší místnosti (referenční místnost) musí být instalovaný
prostorový regulátor. Teplota prostoru naměřená čidlem prostorové
teploty slouží k výpočtu teploty na výstupu (princip: řízeno podle
venkovní teploty s korekcí podle teploty prostoru). V referenční
místnosti muse být zónové ventily (termostatické ventily) úplně
otevřené. Za určitých okolností může být pro zajištění úplného odtání
4
Typový štítek
Typový štítek venkovní jednotky se nachází na boku skříně zvenku.
Obsahuje údaje o tepelném výkonu venkovní jednotky a o množství
chladiva v čerpadle, čísla výrobků a sériová čísla a datum výroby.
3.5
Přeprava a uskladnění
Venkovní jednotku přepravujte a skladujte vždy nastojato. Přechodně ji
lze mírně naklopit (max. 45°), nesmí však být pokládána.
Venkovní jednotku neskladujte ani nepřepravujte při teplotách nižších
než – 25 °C.
3.6
Princip připojení
Funkce spočívá v regulaci výkonu kompresoru v závislosti na potřebě s
připojením integrovaného/externího dohřevu přes vnitřní jednotku.
Vnitřní jednotka aktivuje tepelné čerpadlo podle nastavené topné křivky.
Nemůže-li tepelné čerpadlo pokrýt potřebu tepla budovy samo, spustí
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
Technické údaje
vnitřní jednotka automaticky dohřev, který společně s tepelným
čerpadlem požadovanou teplotu v domě a případně v zásobníku teplé
vody vytvoří.
Provoz vytápění a teplé vody při deaktivovaném tepelném čerpadle
Při venkovních teplotách nižších než –20 °C se tepelné čerpadlo
automaticky vypne a nemůže vyrábět teplo pro otopnou vodu. V tomto
případě převezme dohřev vnitřní jednotky automaticky provoz vytápění
a ohřev teplé vody.
3.7
Automatické odtávání
Venkovní jednotka pracuje s tzv. odtáváním topným plynem. Během
procesu odtávání se pomocí 4-cestného ventilu obrátí směr proudění v
okruhu chladiva.
Horký plyn roztaví led na lamelách výparníku. Topný systém se přitom
nepatrně ochladí. Odtávání se uskutečňuje podle potřeby
prostřednictvím čidel integrovaných ve venkovní jednotce. Doba
odtávání závisí na tloušťce ledu a aktuální venkovní teplotě.
Pod výparníkem venkovní jednotky slouží dno skříně jako záchytná vana
vzniklého kondenzátu a ledu. Dno skříně je podle potřeby vyhříváno
integrovaným topným kabelem. Odtávání se aktivuje v provozu vytápění
při vstupních teplotách pod 0 °C a deaktivuje při venkovních teplotách
nad 1 °C.
Doporučujeme instalovat do odtokové vany kondenzátu
(příslušenství pro odvod kondenzátu) dodatečný topný
kabel.
Na příslušné svorky ( obr. 31 [8], 32 [9], 33 [11],
34 [14]) venkovní jednotky smí být připojeny pouze
topné kabely o maximálním výkonu 90 W.
4
Technické údaje
Oblast pro venkovní jednotku vzduch-voda bez dohřevu
T0( °C)
60
55
50
45
35
30
25
20
15
10
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
T1 (°C)
6 720 813 155-10.2I
Obr. 2
Split 2–15 s/t
[T0] Teplota na výstupu z tepelného čerpadla
[T1] Teplota venkovního vzduchu na vstupu do výparníku
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
5
Technické údaje
4.1
1-fázová venkovní jednotka
Provoz vzduch/voda
Jmenovitý tepelný výkon při A21)/
W35 Vytápění2)
Elektrický příkon při A2/W35
Jmenovitý tepelný výkon při A7/
W351) Vytápění2)
COP při A7/W351) Vytápění3)
Jmenovitý tepelný výkon při A-71)/
W35 Vytápění2)
COP při A-71)/W35 Vytápění4)
Chladicí výkon u A35/W18
EER u A35/W18
Max. elektrický příkon pro A7/W35
Elektrické údaje
Napájení el. napětím
Doporučený jistič vedení5)
Maximální el. proud6)
Rozběhový proud
cos φ
Data chladicího okruhu
Druh připojení
Chladivo, typ7)
Množství chladiva
Údaje o vzduchu a hlučnosti
Motoru ventilátoru (DC-Invertor)
Nominální objemový proud vzduchu
Hladina akustického tlaku ve
vzdálenosti 1 m
Hladina akustického výkonu8)
Max. hladina akustického výkonu
Tichý režim (noční útlum)
Všeobecné informace
Kompresorový olej
Množství kompresorového oleje
Maximální teplota na výstupu
otopné vody, pouze venkovní
jednotka
Maximální teplota na výstupu
otopné vody, pouze dohřev
Třída ochrany
Rozměry (ŠxHxV)
Hmotnost
Tab. 2
Jednotka
Split 2
Split 4
Split 6
Split 8
Split 11s
Split 13s
Split 15s
kW
2,6
4,5
5,0
5,2
7,5
8,5
9,5
kW
kW
0,7
3,2
1,3
4,5
1,4
5,0
1,5
5,41
2,1
8,6
2,4
9,2
2,7
9,7
kW
4,79
3,5
4,70
5,5
4,70
6,0
4,80
7,2
4,40
10,0
4,40
11,0
4,41
12,5
3,02
3
3,3
0,75
2,50
5
3,3
1,25
2,50
7
3,3
1,75
2,61
8
3,3
2,25
2,70
12
3,3
3
2,70
14
3,3
3,5
2,69
15
3,3
3,75
16
20,06
16
23,9
16
23,9
32
40,3
32
40,3
32
40,3
2,3
2,3
2,3
kW
kW
kW
A
A
A
230V, 1N AC 50Hz
16
23,9
<3
0.98..0.99
Lemová příruba 3/8" a 5/8"
R410A
1,6
kg
1,0
1,6
1,6
W
m3/h
dB(A)
85,4
1920
52
124
3000
52
124
3600
52
124
3600
52
2x124
2x3600
55
2x124
2x3600
55
2x124
2x3600
55
dB(A)
dB(A)
dB(A)
65
70
65
70
65
70
65
70
-3
68
71
68
71
68
71
ml
°C
570
900
900
1300
1300
1300
FVC68D
900
55
°C
80
mm
kg
X4
870x320x655 950x330x834 950x330x834 950x330x834 950x330x1380 950x330x1380 950x330x1380
46
60
60
60
94
94
94
Venkovní jednotka
1) Topný faktor podle EN 14511
2) Uvedený tepelný výkon je jmenovitá hodnota
3) Optimální COP podle měření EHPA (40% výkon invertoru)
4) 100%-ní výkon invertoru
5) Není nutná žádná speciální hodnota ani typ jističe. Zapínací proud je malý a nepřekračuje pracovní proud.
6) Startovací proud; závisí na typu, nedochází k žádné rozběhové špičce.
7) GWP100 = 1980
8) Hladina akustického výkonu podle EN 12102 (nominální výkon u A7/W55)
6
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
Technické údaje
4.2
3-fázová venkovní jednotka
Jednotka
Provoz vzduch/voda
Jmenovitý tepelný výkon při A2/W351) Vytápění2)
Elektrický příkon při A2/W35
Jmenovitý tepelný výkon při A7/W351) Vytápění2)
COP při A7/W351) Vytápění3)
Jmenovitý tepelný výkon při A-7/W351) Vytápění2)
COP při A-7/W351) Vytápění4)
Chladicí výkon u A35/W18
EER u A35/W18
Max. elektrický příkon pro A7/W35
Elektrické údaje
Napájení el. napětím
Doporučený jistič vedení5)
Maximální el. proud6)
Rozběhový proud
cos φ
Data chladicího okruhu
Druh připojení
Chladivo, typ7)
Množství chladiva
Údaje o vzduchu a hlučnosti
Motoru ventilátoru (DC-Invertor)
Nominální objemový proud vzduchu
Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m
Hladina akustického výkonu8)
Max. hladina akustického výkonu
Tichý režim (noční útlum)
Všeobecné informace
Kompresorový olej
Množství kompresorového oleje
Maximální teplota na výstupu otopné vody, pouze venkovní jednotka
Maximální teplota na výstupu otopné vody, pouze dohřev
Rozměry (ŠxHxV)
Hmotnost
Tab. 3
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
A
A
A
Split 11t
Split 13t
Split 15t
7,5
2,1
8,5
4,40
10,0
2,70
12
3,3
3
8,5
2,4
9,0
4,40
11,0
2,70
14
3,3
3,5
9,5
2,7
9,7
4,41
12,53
2,69
15
3,3
3,75
3 x 13
11,1
400V, 3N AC 50Hz
3 x 13
13,3
<3
0.98..0.99
Lemová příruba 3/8" a 5/8"
R410A
2,3
3 x 13
14,0
kg
2,3
W
m3/h
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
2x124
2x124
2x124
2x3600
55
68
71
2x3600
55
68
71
-3
2x3600
55
68
71
ml
°C
°C
mm
kg
1300
950x330x1380
96
FVC68D
1300
55
80
950x330x1380
96
2,3
1300
950x330x1380
96
Venkovní jednotka
1) Topný faktor podle EN 14511
2) Uvedený tepelný výkon je jmenovitá hodnota
3) Optimální COP podle měření EHPA (40% výkon invertoru)
4) 100%-ní výkon invertoru
5) Není nutná žádná speciální hodnota ani typ pojistky. Zapínací proud je malý a nepřekračuje pracovní proud.
6) Startovací proud; závisí na typu, nedochází k žádné rozběhové špičce.
7) GWP100 = 1980
8) Hladina akustického výkonu podle EN 12102 (nominální výkon u A7/W55)
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
7
Technické údaje
4.3
Okruh chladiva
1
2
5
TR7
EEV
7
TR4
TL2
TR8
3
4
10
TR3
6
7
11
TR5
8
TR6
12
9
13
6 720 813 707-09.2I
Obr. 3
Okruh chladiva
[1] Vnitřní jednotka
[2] Venkovní jednotka
[3] Deskový výměník vnitřní jednotky
[4] Deskový výměník venkovní jednotky
[5] Strana kapaliny
[6] Strana plynu
[7] 3-cestný servisní ventil (venkovní jednotka)
[8] Sběrač chladiva
[9] Kompresor
[10] Tlakové čidlo
[11] 4-cestný přepínací ventil
[12] Režim chlazení
[13] Režim vytápění
Kategorie
Symbol
Význam
Vnitřní
TR7
Teplota chladiva na výstupu z kondenzátoru-vytápění.
jednotka
TR3
Teplota chladiva na vstupu do kondenzátoru-vytápění
Poznámky
Viz příručka k vnitřní jednotce
Tab. 4
Kategorie
Symbol
TR5
Venkovní
jednotka
TR6
TR4
TL2
TR8
EEV
Význam
Čidlo teploty sání
kompresoru
Čidlo teploty výtlaku
kompresoru
Čidlo teploty chladiva na
vstupu do výparníkuvytápění
Čidlo teploty venkovního
vzduchu
Střední čidlo teploty
výparníku-vytápění
Elektronický expanzní
ventil
Typ
NTC-5k
Split 2
CN-SUCTION (GN)
NTC-200k
CN-DISCHARGE (BK)
NTC-5k
CN-C_PIPE (VI)
NTC-10k
CN-AIR (YL)
NTC-5k
Připojení řídící desky
Split 4...8 Split 11s...15s Split 11t...15t
CN_TH3
CN_TH3
CN_TH2
CN_TH2
CN_TH2
CN_TH1
CN-MID (BR)
CN_TH4
CN_TH4
CN_TH3
CN-EEV_A (WH)
CN_EEV1
CN_EEV1
CN_LEV1
Tab. 5
8
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
Technické údaje
4.4
Rozměry
1
3
2
3
6 720 813 707-04.3I
Obr. 4
[1]
[2]
[3]
Rozměry venkovní jednotky Split 2
Směr vedení potrubí
Čtyři otvory pro kotevní šrouby (M10)
Směr proudění vzduchu
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
9
Technické údaje
390
330
4
6
5
3
1
364
834
809
2
165
620
950
165
6
390
6 720 813 707-05.2I
Obr. 5
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
10
Rozměry venkovní jednotky Split 4, 6, 8
3-cestný servisní ventil na straně kapaliny
3-cestný servisní ventil na straně plynu
Mřížka výstupu vzduchu
Čtyři otvory pro kotevní šrouby (M10)
Držák
Směr proudění vzduchu
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
Technické údaje
330
390
360
4
5
6
3
1
1356
1380
2
490
6
165
620
950
165
390
6 720 813 707-03.2I
Obr. 6
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Rozměry venkovní jednotky Split 11, 13, 15
3-cestný servisní ventil na straně kapaliny
3-cestný ventil na straně plynu
Mřížka výstupu vzduchu
Čtyři otvory pro kotevní šrouby (M10)
Držák
Směr proudění vzduchu
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
11
Předpisy
5
Předpisy
Dodržovat je třeba tyto předpisy:
• O F-plynech
• Místní normy a předpisy příslušného energetického podniku spolu s
příslušnými zvláštními předpisy technického dozoru
• BImSchG, 2. oddíl: Zařízení nevyžadující povolení
• TA Lärm Technický návod na ochranu proti hluku – (Všeobecný
správní předpis ke spolkovému zákonu na ochranu proti emisím)
• Místní stavební řád. Při montáži a provozu zařízení dodržujte platné
místní normy a předpisy! Při montáži, údržbě a provozu zařízení
dodržujte veškerá ustanovení platných předpisů, vyhlášek, zákonů,
ČSN, ČSN EN, EN, TPG a bezpečnostních předpisů s tím
souvisejících.
• EnEG (Zákon o úspoře energie)
• EnEV (Nařízení o energeticky úsporné tepelné izolaci a energeticky
úsporné technice zařízení v budovách)
• EEWärmeG (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz) - Zákon o
obnovitelných zdrojích energie
• EN 60335 (Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a
podobné účely)
Teil 1 (Všeobecné požadavky)
Teil 2–40 (Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla,
klimatizátory vzduchu a odvlhčovače)
• EN 12828 ((Vytápěcí systémy v budovách – Navrhování
teplovodních topných systémů))
• DVGW, Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und Wasser
GmbH – Josef-Wirmer-Str. 1–3 – 53123 Bonn
– Pracovní list W 101
Směrnice pro chráněné oblasti s pitnou vodou. I. část: Ochranná
pásma spodní vody
• Normy DIN, Beuth-Verlag GmbH - Burggrafenstraße 6 - 10787
Berlin
– DIN 1988, TRWI (Technická pravidla pro instalaci pitné vody)
– DIN 4108 (Tepelná izolace a úspora energie v budovách)
– DIN 4109 (Protihluková ochrana v pozemních stavbách)
– DIN 4708 (Ústřední zařízení pro ohřev vody)
– DIN 4807 příp. EN 13831 (Expanzní nádoby)
– DIN 8960 (Chladiva – Požadavky a zkrácená označení)
– DIN 8975-1 (Chladicí systémy – bezpečnostnětechnické zásady
pro konstruování, výbavu a instalaci – dimenzování)
– DIN VDE 0100, (Zřizování silnoproudých zařízení se jmenovitým
napětím do 1000 V)
– DIN VDE 0105 (Provoz elektrických zařízení)
– DIN VDE 0730 (Předpisy pro přístroje s elektromotorickým
pohonem pro domácí použití a podobné účely)
• Směrnice VDI, Verein Deutscher Ingenieure e.V. – Postfach
10 11 39 – 40002 Düsseldorf
– VDI 2035 List 1: Zamezování vzniku škod v teplovodních topných
systémech – Tvorba kotelního kamene v topných systémech pro
ohřev pitné vody a v teplovodních topných systémech
– VDI 2081 Vznik a snižování hluku v technických zařízeních pro
úpravu vzduchu v uzavřených prostorách
– VDI 2715 Snižování hluku u teplovodních a horkovodních
systémů vytápění
• Rakousko:
– Místní předpisy a regionální stavební řády,
– Předpisy provozovatelů napájecích sítí (VNB),
– Předpisy vodárenských podniků,
– Vodoprávní zákon z roku 1959 v platném znění,
– ÖNORM H 5195-1 Zamezení škod vzniklých korozí a tvorbou
vodního kamene v uzavřených teplovodních topných systémech
do 100 °C
12
– ÖNORM H 5195-2 Zamezení škod v důsledku mrazu v uzavřených
otopných soustavách
• Švýcarsko: kantonální a místní přepisy
Podle platných směrnic EU (nařízení o F-plynech, nařízení (ES) č. 817/
2014, které vstoupily v platnost 1. července 2015) provozovatelé
zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny s ekvivalentem CO2 v
množství 5 tun nebo více, a které nejsou ve formě pěn, musí zajistit
kontrolu z důvodů zabránění jejich uvolňování do prostředí.
Do 31. prosince 2016 je pro zařízení s obsahem méně než 3 kg
fluorovaných skleníkových plynů udělena výjimka; tato zařízení
nepodléhají kontrolám za účelem zjištění úniku plynů do prostředí.
6
Instalace
Venkovní jednotka se instaluje ve venkovním prostředí. Tam se
uskutečňuje výměna tepla s okolním vzduchem. Z tohoto důvodu musí
být kolem celé venkovní jednotky dostatek místa a musejí být splněny
určité okolní podmínky.
Tato kapitola popisuje instalaci venkovní jednotky, kabelové propojení s
vnitřní jednotkou a připojení k ní. Kromě toho obsahuje pokyny k
instalaci v blízkosti moře.
6.1
Zvedání
▶ Má-li být jednotka přenášena v zavěšeném stavu, protáhněte lana
mezi nohami základové desky a pod jednotkou.
▶ Při zvedání přivazujte lana vždy ve čtyřech místech, aby bylo
dosaženo rovnoměrného rozložení zátěže.
▶ Lana připevňujte k jednotce v úhlu maximálně 40°.
▶ Při montáži používejte jen takové příslušenství a díly, které vyhovují
uvedeným technickým údajům.
Při přenášení jednotky postupujte mimořádně pečlivě:
▶ Jednotku přenášejte nejméně ve dvou osobách.
▶ Některé výrobky jsou zabaleny pomocí vázací pásky
PP. Zde hrozí nebezpečí - tyto pásky nepoužívejte k
přepravě!
▶ Lamel výměníku tepla se nedotýkejte pouhýma
rukama. Jinak hrozí nebezpečí úrazu.
6.2
Seznam kontrol
Každá instalace je specificky rozdílná. Následující
seznam kontrol popisuje proces instalace všeobecně.
1. Venkovní jednotku postavte na pevný podklad (kapitola 6.3) a
připevněte ji.
2. Instalujte potrubí chladiva venkovní jednotky (kapitola 7).
3. Instalujte trubku kondenzátu a topný kabel do odtoku kondenzátu
(příslušenství) venkovní jednotky. Topný kabel do odtoku
kondenzátu lze připojit na venkovní jednotku (odtávání je řízeno
termostatem) ( obr. 31 [8], 32 [9], 33 [11], 34 [14]) nebo na
vnitřní jednotku (návod k instalaci vnitřní jednotky) (odtávání dle
potřeby).
4. Venkovní jednotku připojte k vnitřní jednotce (návod k instalaci
vnitřní jednotky).
5. Sběrnicový kabel CAN-BUS připojte mezi venkovní a vnitřní jednotku
(kapitola 8.1).
6. Připojte venkovní jednotku k elektrickému napájení (kapitola 8).
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
Instalace
6.3
Základová konstrukce pro instalaci
2
Pro zamezení obtěžování hlukem při montáži na stěnu
doporučujeme jednotku namontovat na podlahové
konzoly (příslušenství).
3
▶ Prověřte nosnost a rovinnost instalační plochy, aby se jednotka při
provozu nechvěla a nevytvářela hluk.
▶ Jednotku bezpečně připevněte pomocí základových šroubů.
(Připravte si 4 sady běžných základových šroubů M10, matic a
podložek. Upevnění není součástí dodávky.)
▶ Základové šrouby našroubujte tak, aby ještě o 20 mm přečnívaly nad
povrchem základu.
1
Obr. 9
3
2
4
75
200
6
[1]
[2]
[3]
5
Venkovní jednotka na podlahové konzole (půdorys)
Venkovní jednotka
Vana kondenzátu (příslušenství)
Podlahová konzola (příslušenství)
200
100
75
1
3
6 720 813 707-33.1I
Obr. 7
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Upevnění pomocí základových šroubů (mm)
Širokopřírubový nosník
Rám
Pružící talíře
Matice
Betonový základ
Útlumový materiál (v rozsahu dodávky venkovní příslušenství)
UPOZORNĚNĺ: Nebezpečí mrazu!
▶ Před našroubováním odstraňte paletu (dřevěná
podložka) ( obr. 8) pod vanou podlahy jednotky.
Ta může způsobit nestabilní stav jednotky, zamrznutí
výměníku tepla a vyvolat tak chybné funkce.
VAROVÁNĺ: Nebezpečí požáru!
▶ Před svařováním odstraňte paletu (dřevěná
podložka) ( obr. 8) pod jednotkou. Pokud paletu
(dřevěnou podložku) neodstraníte, hrozí při
svařování nebezpečí vzniku požáru.
1
6 720 813 707-32.1I
Obr. 8
[1]
Paleta (dřevěná podložka) – před instalací odstraňte
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
13
Instalace
6.4
Okolní podmínky v místě instalace
▶ Zajistěte, aby předávání tepla (provoz chlazení) přes výměník nebylo
omezováno, jestliže se jednotka nalézá za účelem ochrany před
přímým slunečním zářením nebo deštěm pod střechou.
▶ Venkovní jednotku neinstalujte na severní straně budovy. Mohlo by
se to odrazit na nižší účinnosti.
▶ Zajistěte, aby byly dodrženy vzdálenosti označené šipkami před, za,
nad a na bocích jednotky.
▶ Do proudu vzduchu neumísťujte žádná zvířata ani rostliny.
▶ Zohledněte hmotnost venkovní jednotky a zvolte k instalaci místo,
kde je hluk a chvění nejmenší.
▶ Místo instalace vyberte tak, aby maximální hladina akustického tlaku
nerušila sousedy.
1
2
2
3
3
4
300
1000
> 90 cm
5
1
300
600
700
6
6 720 813 707-10.2I
Obr. 11 Minimální vzdálenosti pro účely údržby (mm)
[1]
[2]
7
6.5
6 720 814 477-10.2I
Plot nebo překážky
Zastřešení
Vytvoření průchodů stěnami
Jsou-li k připojení vnitřní a venkovní jednotky nutné průchody stěnou,
postupujte podle níže uvedených pokynů.
▶ Průchody stěnou vyvrtejte vykružovacím vrtákem o Ø 70 mm.
▶ Pro zamezení vnikání dešťové vody by otvor pro trubku měl být mírně
skloněn směrem k vnější stěně.
2
Obr. 10 Odtok kondenzované vody štěrkovým ložem
Venkovní jednotka
Vana kondenzátu (příslušenství)
Podlahová konzola (příslušenství)
Základová deska 100 mm
Zhutněná štěrková vrstva 300 mm
Trubka pro odvod kondenzátu 40 mm
Štěrkové lože
Kondenzát lze odvádět buď přes štěrkové lože, nebo odtokem do domu.
Pro řešení s odtokem je nutná vana kondenzátu, kterou lze objednat jako
příslušenství.
Vana kondenzátu musí být opatřena topným kabelem, který je veden
vanou až do nezámrzného úseku odtoku.
Alternativně je jako řešení možné zvolit přirozené vsakování
kondenzátu. Přitom se může na zemi tvořit led.
3
5~7mm
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
1
6 720 813 707-11.1I
Obr. 12 Vzdálenost v mm
[1]
[2]
[3]
Uvnitř
Stěna
Venku
Při použití sběrné vany kondenzátu je nutný topný kabel
pro odtok (příslušenství).
14
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
Potrubí chladiva
6.6
Instalace v blízkosti moře
UPOZORNĚNĺ: Hrozí nebezpečí vzniku koroze!
Koroze může zejména u kondenzátoru a na lamelách
výparníku vést k chybným funkcím nebo neefektivní
činnosti.
▶ Venkovní jednotku neinstalujte v místech, v nichž se
tvoří korozní, např. kyselé nebo alkalické, plyny.
▶ Výrobek neinstalujte tak, aby byl přímo vystaven
větru od moře (větru nasycenému solí).
▶ Venkovní jednotku neinstalujte těsně u moře a
chraňte ji co nejvíce před mořským větrem.
– Při instalaci v oblastech s bohatou sněhovou pokrývkou
namontujte ochrannou stříšku.
▶ V oblastech s bohatou sněhovou pokrývkou instalujte venkovní
jednotku na podstavec, který leží 500 mm nad průměrnou roční
výškou sněhové pokrývky.
▶ Činí-li výška sněhové pokrývky na venkovní jednotce více než
100 mm, sníh odstraňte, abyste zabezpečili bezporuchový provoz.
Je-li podstavec širší než jednotka, může se na něm
usazovat sníh.
▶ Výška podstavce musí činit dvojnásobek výšky
sněhové pokrývky, šířka by neměla překračovat šířku
jednotky.
▶ Sací a výfukový otvor venkovní jednotky nestavte do
převažujícího směru větru podmíněného ročním
obdobím.
6.6.1 Volba místa instalace
Má-li být venkovní jednotka instalována těsně u moře, chraňte ji co
nejvíce před mořským větrem.
▶ Venkovní jednotku instalujte na straně odvrácené od směru
mořského větru ( obr. 13).
▶ Má-li být venkovní jednotka instalována na mořské straně, instalujte
na ochranu proti mořskému větru clonu ( obr. 14).
– Větrná clona musí být odolná vůči mořskému větru, a proto ji
zhotovte nejlépe z betonu.
– Výška a šířka by měly dosahovat nejméně 150% venkovní
jednotky.
– Kvůli dobré cirkulaci vzduchu dodržte mezi venkovní jednotkou a
větrnou clonou vzdálenost nejméně 700 mm.
▶ Zvolte místo instalace s dobrým odvodněním.
7
Potrubí chladiva
Tato kapitola popisuje instalaci potrubí chladiva k venkovní jednotce.
Krátké trubky ve venkovním prostředí snižují tepelné
ztráty. Používejte pokud možno předizolované potrubí
chladiva. Ve venkovním úseku je nutné potrubí chladiva
chránit izolací proti tepelným ztrátám! Tato izolace musí
být odolná proti UV záření, proti povětrnostním vlivům a
proti hlodavcům.
7.1
1
Připojení potrubí chladiva
UPOZORNĚNĺ: Uzavírací servisní ventily neotvírejte,
dokud není ukončena instalace a připojení potrubí s jeho
dokonalým vyvakuováním. Venkovní jednotka je předem
naplněna chladivem R410A, které unikne, otevřete-li
ventily příliš brzy.
1
6 720 813 707-12.1I
6 720 813 707-10.1I
Obr. 13
[1]
Buďte opatrní při ohýbání potrubí chladiva, nesmí dojít k
jeho zalomení. Poloměr ohybu 100 – 150 mm je
dostatečný.
Mořský vítr
1
K mazání přírub a přírubových matic používejte olej pro
chladiva s esterem, éterem nebo alkylbenzenem.
2
7.1.1 Bezpečnost
Ve venkovní jednotce používejte výhradně chladivo R410A.
6 720 813 707-13.1I
Obr. 14
[1]
[2]
6.7
Větrná clona
Mořský vítr
Bezpečnostní opatření na vítr a zimu
V oblastech bohatých na sněhovou pokrývku nebo při extrémně tuhých
zimách je třeba pro bezvadný provoz jednotky učinit příslušná opatření.
▶ Opatření proti větru a sněhu závislému na ročním období učiňte i v
jiných oblastech.
▶ Sací a výstupní stranu zvolte tak, aby do jednotky nevnikal sníh ani
déšť.
▶ Venkovní jednotku instalujte tak, aby na ni nemohl ze střechy
sklouznout sníh nebo stékat dešťová voda.
– Usazuje-li se na nasávání vzduchu sníh a poté tam zmrzne, může
docházet k poruchám funkce.
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
▶ Práce na chladicím zařízení smějí provádět pouze kvalifikovaní
technici chladicích zařízení s příslušným oprávněním.
▶ Při instalačních pracích používejte nářadí a potrubí určené speciálně
pro chladivo R410A.
▶ Zajistěte těsnost chladivového okruhu. Unikající chladivo tvoří ve
styku s otevřeným ohněm jedovaté plyny.
▶ Nedopusťte únik chladiva do venkovního prostředí.
Unikající chladivo může při dotyku místa úniku způsobit omrzliny.
▶
▶
▶
▶
Uniká-li chladivo, nikdy se nedotýkejte dílů venkovní jednotky.
Zabraňte kontaktu chladiva s pokožkou a očima.
Při kontaktu chladiva s pokožkou a očima vyhledejte lékaře.
Okamžitě uvědomte instalatéra.
15
Potrubí chladiva
7.1.2
7.2
Příprava instalace
Nářadí pro montáž
UPOZORNĚNĺ: Možnost vzniku materiální škody v
důsledku neodborné instalace!
▶ Používejte pouze takové nástroje, které jsou určeny
speciálně pro manipulaci s chladivem R410A.
Nářadí potřebné pro manipulaci s chladivem R410A:
• sada tlakoměrů
• plnicí hadice
• detektor unikání plynu
• klíč na šrouby
• obrubovačka
• obrubovací měrka
• adaptér pro vývěvu
• elektronické váhy na chladivo
Montáž potrubí chladiva
Před montáží potrubí chladiva věnujte pozornost požadavkům na délky
potrubí a převýšení. Po vyjasnění všech požadavků připravte instalaci.
Poté začněte s pracemi na instalaci potrubí chladiva na venkovní
jednotce.
UPOZORNĚNĺ: Chybná funkce!
Jmenovitý výkon výrobku vychází z uvedených
standardních délek. Maximálně dovolená délka je
směrodatná pro spolehlivý provoz výrobku. Nesprávná
náplň chladiva může způsobit poruchy funkce.
▶ Při délkách potrubí větších než 7,5 m zvyšte
množství chladiva podle tab. 6.
Základní délka potrubí bez nutné dodatečné náplně činí 7,5 m. Až do
této délky není nutné provádět dodatečnou náplň chladiva.
Příklad: Instalujete-li jednotku Split s s délkou potrubí 50 m (jedním
směrem) 50 m, přidejte dodatečnou náplň 1700 g chladiva. Platí: (507,5) x 40 g = 1700 g
Trubky a potrubní spojení
VAROVÁNĺ: Hrozí nebezpečí úrazu v důsledku
unikajícího chladiva!
Nepřípustné nebo nesprávně dimenzované trubky
mohou prasknout.
Na samolepku pro F-plyn na venkovní jednotce
poznamenejte množství fluorovaných skleníkových
plynů. (Podle typu výrobku a trhu nemusí tato informace
o samolepce pro F-plyn platit.)
▶ Používejte výhradně potrubí chladiva s uvedenou
tloušťkou stěny.
Dimenze potrubí (mm : palce)
Typ jednotky
(průměr : Ø )
Plyn
Kapalina
15,88 (5/8")1)
9,52 (3/8")2)
15,88 (5/8")
9,52 (3/8")
Split 2
Split 4...8
Split 11
Split 13
Split 15
Tab. 6
Délka potrubí (jedním směrem)
A (m)
15,88 (5/8")
Převýšení B (m)
Standard
7,5
7,5
Max.
30
50
Standard
0
0
Max.
30
30
* Dodatečné
chladivo (g/m)
40
40
7,5
50
0
30
40
9,52 (3/8")
Předepsané délky potrubí a stoupání
1) Pro připojení trubek o průměru 9,52 mm (3/8") a 15,88 mm (5/8") na menší přípojky venkovní jednotky jsou přiloženy adaptéry.
2) Pro připojení trubek o průměru 9,52 mm (3/8") a 15,88 mm (5/8") na menší přípojky venkovní jednotky jsou přiloženy adaptéry.
A
B
2
A trap is not necessary
when the outdoor unit is
installed in a higher
position than the indoor
unit.
1
Indoor unit
Outdoor unit
1. Řezání trubek a kabelů
– Používejte potrubí chladiva ze sortimentu příslušenství nebo
trubky zakoupené v místě.
– Změřte vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou.
– Trubky nařežte o něco delší, než je naměřená vzdálenost.
A
2
Outdoor unit
1
B
Indoor unit
1
90°
2
3
4
6 720 813 707-14.1I
Obr. 15
[1]
[2]
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
Je-li místo instalace venkovní jednotky položeno výše
než místo instalace vnitřní jednotky, není nutný sifon.
7.2.1 Příprava připojení trubek
Příprava na připojení trubek se uskutečňuje v pěti krocích. Jelikož
nejčastější příčinou úniku chladiva je chybné spojení trubek, spojujte
trubky podle následujících kroků pečlivě a bezvadně.
16
6 720 813 707-15.1I
Obr. 16 Řezání trubek a kabelů
[1]
[2]
[3]
[4]
Měděná trubka
Šikmo
Vlnitě
Nerovně
2. Odstranění ostří
– Z řezné plochy trubky odstraňte kompletně hroty.
– Konec trubky nasměrujte dolů, aby se třísky nedostaly do trubky.
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
Potrubí chladiva
Vnější průměr
mm
6,35
9,52
12,7
15,88
19,05
2
3
1
6 720 813 707-16.1I
Tab. 7
Obr. 17 Odstranění ostří
[1]
[2]
[3]
"A" ( obr. 19)
mm
1,1 ~ 1,3
1,5 ~ 1,7
1,6 ~ 1,8
1,6 ~ 1,8
1,9 ~ 2,1
palce
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
Nm
18-24
34-41
54-64
65-80
98-118
lb*ft
13-18
25-30
40-47
48-59
72-87
Vytvoření trubkového spoje
5. Kontrola
– Lemové spoje porovnejte s obrázky ( obr. 20).
– Jestliže se provedení spoje řádně nepovedlo, lemovaný díl
oddělte a lemování zopakujte.
Nasměrováno dolů
Trubka
Výstružník
3. Montáž převlečné matice
– Odšroubujte převlečné matice připevněné na venkovní jednotce.
– Převlečné matice nasaďte na odhrotovanou trubku.
– Po skončení instalačních prací již není možné převlečné matice na
trubky montovat.
1
2
3
2
1
4
6
5
Obr. 18 Montáž převlečné matice
[1]
[2]
Měděná trubka
Převlečná matice
4. Vytvoření trubkového spoje
– Trubkové spoje vytvořte pomocí obrubovačky pro zařízení s
náplní chladiva R410A ( tab. 7).
– Měděnou trubku upněte podle vyobrazení pevně do lišty (nebo
formy) ( tab. 7).
4
3
1
5
"A"
6
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
8
6 720 813 707 19 1I
Obr. 20
6 720 813 707-17.1I
7
Dokola rovné
Vnitřní strana hladká bez rýh
Chybné lemové spoje
Dokola stejně dlouhé
Šikmé
Povrch poškozený
Natržený
Tloušťka nerovnoměrná
7.2.2
Připojení trubky na venkovní jednotku
(Modely: Split 8, Split 11, Split 13, Split 15)
Včetně nastavení na řídící desce zahrnuje připojení trubky na venkovní
jednotku pět kroků.
1. Stanovení směru instalace trubky
– Trubky lze připojit do čtyř směrů. Možné směry viz vyobrazení
(obr. 21 a 22).
2
8
7
6 720 813 707-18.1I
Obr. 19
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Šablona
Měděná trubka
Šablona
Rukojeť
Nástavec
Kužel
Červená šipka
Přestavitelná rukojeť
3
1
6 720 813 707-20.1I
Obr. 21
[1]
[2]
[3]
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
2
Dopředu
Do strany
Dozadu
17
Potrubí chladiva
3
1
2
6 720 813 707-21.1I
Obr. 22
[1]
[2]
[3]
1
Dopředu
Do strany
Dozadu
2
2. Stanovení směru instalace trubky: dolů viz ( obr. 15)
3. Upnutí
– Trubky vystřeďte a převlečnou matici utáhněte silou ruky.
– Převlečnou matici utahujte momentovým klíčem tak dlouho,
dokud klíč nepřeskočí.
– Utahovací momenty najdete v tabulce (tab. 7).
3
4
5
6
6 720 813 707-06.2I
7
Obr. 23
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
Momentový klíč
Venkovní jednotka
Trubka na straně kapaliny
Trubka na straně plynu
Připojovací kabel
Připojovací potrubí
Tmel nebo izolační materiál
4. Utěsnění
– Potrubní průchodky utěsněte tmelem nebo izolačním materiálem
(není součástí dodávky). Zavřete přitom všechny otvory (obr.
23).
– Dostane-li se do venkovní jednotky hmyz nebo malá zvířata,
mohou v připojovací skříni způsobit zkrat.
– Na závěr obalte připojovací trubky vnitřní jednotky izolačním
materiálem a připevněte dvěma druhy vinylové lepicí pásky.
Bezpečná tepelná izolace je velmi důležitá.
18
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
Připojení elektřiny
8
Připojení elektřiny
NEBEZPEČĺ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Díly venkovní jednotky jsou elektricky vodivé.
Kondenzátor venkovní jednotky je po odpojení od zdroje
napětí nutné vybít.
▶ Vypněte hlavní vypínač.
▶ Před započetím prací na elektrické instalaci vyčkejte
nejméně pět minut.
6 720 644 816-71.1I
OZNÁMENĺ: Dojde-li k zapnutí elektrického napájení,
aniž by byl systém naplněn vodou, může dojít k
poškození systému.
V tomto případě se díly topného systému mohou
přehřát.
Obr. 24 Matici utahujte dvěma klíči
VAROVÁNĺ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
▶ Během provozu jednotky neotevírejte boční stěnu a
nemanipulujte s DIP přepínačem.
▶ Zásobník teplé vody a topný systém naplňte před
jeho zapnutím a vytvořte správný tlak.
7.2.3
Připojení trubky na venkovní jednotku
(Model: Split 2)
1. Trubky vystřeďte a převlečnou matici utáhněte silou ruky.
2. Převlečnou matici utahujte momentovým klíčem tak dlouho, dokud
klíč nepřeskočí.
– Při utahování převlečné matice momentovým klíčem dbejte na to,
aby směr utahování odpovídal směru šipky na klíči.
1
2
3
4
6 720 813 707-22.1I
Obr. 25
[1]
[2]
[3]
[4]
7.3
Venkovní jednotka
Trubka na straně plynu
Trubka na straně kapaliny
Momentový klíč
Plnění topného systému
Topný systém nejprve vypláchněte. Je-li zásobník teplé vody připojen na
systém, musí být zásobník naplněn vodou.
Poté naplňte topný systém.
Úplný návod na plnění topného systému je součástí
návodu k instalaci vnitřní jednotky.
Venkovní jednotku musí být možné bezpečně a podle
platných předpisů uvést do bezproudového stavu.
▶ Za účelem úplného vypnutí venkovní jednotky
instalujte samostatný elektrický jistič, není-li tato
napájena přes vnitřní jednotku. Při odděleném
elektrickém napájení je na jednotku zapotřebí jeden
elektrický jistič.
▶ Průřez a typ kabelu vyberte podle jištění a druhu kabelového
propojení.
▶ Venkovní jednotku připojte podle schématu zapojení. V žádném
případě nepřipojujte další spotřebiče.
▶ Neuskutečňuje-li se elektrické napájení tepelného čerpadla
prostřednictvím vnitřní jednotky, nainstalujte samostatný elektrický
jistič, který ji kompletně vypne. Při odděleném elektrickém napájení
je pro každý napájecí kabel zapotřebí samostatný elektrický jistič.
▶ Při výměně řídicí desky dbejte na barevné kódování.
8.1
Sběrnice CAN
OZNÁMENĺ: V důsledku elektrické interference může
dojít k poruše funkce!
Vysokonapěťové kabely (230/400 V) mohou v blízkosti
komunikačního vedení způsobit poruchu funkce vnitřní
jednotky.
▶ Stíněný sběrnicový kabel CAN-BUS instalujte s
odstupem od proudových kabelů. Minimální
vzdálenost: 100 mm. Instalace společně se
sběrnicovými kabelovými svazky je dovolená.
OZNÁMENĺ: Při záměně 12V a sběrnicových CAN-BUS
přípojek může dojít k poškození systému.
Komunikační proudové obvody nejsou na 12V
stejnosměrné napětí dimenzovány.
▶ Zkontrolujte, zda oba kabely jsou v souladu s
výkonem spojeny s konektory na potištěné základní
desce.
CAN-BUS: Nepřipojujte na "Out 12 V DC" (12V
stejnosměrný výstup) na hlavní desce plošných spojů.
Max. délka kabelu 30 m
Min. průřez Ø = 0,75 mm2
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
19
Připojení elektřiny
Venkovní a vnitřní jednotka jsou vzájemně propojeny komunikačním
kabelem, sběrnicí CAN-BUS.
Pro externí kabelové připojení je vhodný kabel LiYCY (TP)
2 x 2 x 0,75 nebo kabel obdobné kvality. Použijí-li se jiné kabely, musejí
to být duplexní kabely o průřezu nejméně 0,75 mm2 pro použití ve
venkovním prostředí. Stínění by mělo být na obou koncích uzemněno:
▶ Napájecí díl nepřipojujte nikdy na řadovou svorkovnici sběrnicového
kabelu CAN-BUS. Mohlo by dojít k propálení elektrických
komponent.
Kabely sběrnice CAN-BUS připojte výhradně na svorky, které jsou pro ně
určené.
UPOZORNĚNĺ: Možnost poškození systému!
Při provozu jednotky s obrácenými fázemi může dojít k
poškození kompresoru a jiných komponent. Chybějící
nebo vadná nulová fáze může poškodit systém.
▶ Na kostru vnitřní jednotky.
▶ Na zemnicí svorku venkovní jednotky.
Maximální délka kabelu je 30 m.
Připojení mezi deskami plošných spojů je vytvořeno třemi žilami. Desky
plošných spojů jsou opatřeny značkami pro obě sběrnicové přípojky
CAN-BUS.
▶ Tepelné čerpadlo a vnitřní jednotka se vzájemně
propojí sběrnicovým kabelem CAN-BUS. Stíněné
sběrnicové kabely CAN-BUS instalujte odděleně od
síťových kabelů. Minimální vzdálenost 100 mm.
Společná instalace společně s kabely čidel je
dovolená.
8.2.1
Technické údaje kabelů
Technické údaje síťového kabelu
Síťový kabel připojený na jednotku musí vyhovovat IEC 60245 nebo HD
22.4 S4 (kabely s pryžovou izolací, typ 60245 IEC 66 nebo H07RN-F).
1
1
2
[1]
GN
GN
6 720 813 707-44.1I
/YL
/YL
Obr. 26 Sběrnicové spojení CAN-BUS
20
20
mm
mm
Venkovní jednotka
6 720 813 707-23.1I
Terminovací přepínač označí začátek a konec sběrnicových smyček
CAN-BUS. Modulová deska I/O venkovní jednotky musí být terminována.
Obr. 27
8.2
[1]
[2]
Elektrické kabelové propojení
▶ Dodržujte požadavky směrnice státní technické standardizační
organizace pro elektrické přístroje a kabelová propojení, jakož i
předpisy dodavatelů elektřiny.
VAROVÁNĺ: Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požár!
Příliš malý výkon sítě nebo vadné provedení
elektroinstalace může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru.
1 fáze (Ø)
3 fáze (Ø)
Uspořádání vývodů síťového kabelu a bezpečnostní opatření:
Při připojování na připojovací svorky musejí být kabely opatřeny běžnou
kabelovou spojkou.
Při připojování na desku plošných spojů (pouze při uzemňování Split 2):
▶ Pro připojení země na hlavní desku plošných spojů použijte lisovací
kabelová oka ( obr. 28).
▶ Zajistěte, aby elektrická instalace byla provedena
výhradně kvalifikovanými elektrikáři za použití
speciálních proudových obvodů, podle směrnic a
tohoto návodu k instalaci.
▶ Komunikační kabely jednotky instalujte s určitým odstupem od
síťového kabelu, aby nedocházelo k elektrickým poruchám
způsobeným napájecím dílem. (Neinstalujte v témže kabelovém
kanálu.)
▶ Zajistěte předepsané uzemnění jednotky.
UPOZORNĚNĺ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Nedokonalé uzemnění může způsobit úraz elektrickým
proudem.
1
2
6 720 813 707-24.1I
Obr. 28
[1]
[2]
Lisovací kabelové oko
Síťový kabel
Pokud při připojování kabelů na připojovací blok nepoužijete žádné další
materiály, postupujte podle popisu níže.
▶ Na napájecí svorkovnici nepřipojujte kabely o různých tloušťkách.
(Průchozí síťové kabely mohou způsobovat enormní vývin tepla.)
▶ Připojte stejně silné kabely viz vyobrazení ( obr. 29)
▶ Jednotku bezpodmínečně uzemněte.
▶ Uzemňovací vodič nepřipojujte na plynové či
kapalinové potrubí, bleskosvody nebo telefonní
uzemnění.
▶ Kabel ponechte v připojovací skříňce jednotek o něco delší, protože
připojovací skříňku je příležitostně nutné pro provedení údržby
odstranit.
20
6 720 813 707-25.1I
Obr. 29
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
Připojení elektřiny
8.2.2 Postup při připojování síťového a propojovacího kabelu
▶ Povolte šrouby z boční stěny venkovní jednotky a boční stěnu
demontujte.
▶ Síťový kabel připojte na hlavní napájecí svorkovnici a propojovací
kabel na řídící svorkovnici.
Podrobnosti viz vyobrazení. Z bezpečnostních důvodů musí průřez
zemnicího vodiče činit nejméně 1,5 mm2. Zemnicí vodič připojte na
svorku se symbolem uzemnění
.
▶ Aby nedopatřením nedošlo ke sklouznutí síťového či propojovacího
kabelu, použijte kabelový držák (nebo kabelové příchytky).
▶ Boční stěnu venkovní jednotky opět upevňovacími šrouby
přišroubujte.
2
3
4
5
1
7
6
6 720 813 707-27.1I
Obr. 30
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
Boční stěna
Řídící svorkovnice (připojovací svorkovnice propojovacího
kabelu)
Hlavní silová svorkovnice (připojovací svorkovnice síťového
kabelu)
Kabelový držák (nebo kabelová příchytka)
Kabelový držák (nebo kabelová příchytka)
Při připojování síťového kabelu zajistěte, aby pryžové objímky v
předlisovaných otvorech po odstranění izolačního materiálu
bezvadně seděly.
Izolační materiál
UPOZORNĚNĺ: Před propojením kabelů zkontrolujte a
zajistěte, aby byly splněny následující podmínky.
Vadné elektrické napájení, jako je náhlý vzrůst nebo
pokles napětí, může způsobit tyto poruchy: Kmitání
elektromagnetických spínačů (neustálé zapínání a
vypínání), fyzické poškození spínajících dílů příslušného
elektromagnetického spínače, poškození pojistek,
poruchy funkce komponent proti přetížení nebo
příslušných regulačních algoritmů a výpadek rozběhu
kompresoru.
▶ Zkontrolujte upevňovací šrouby vnitřního
kabelového propojení a zajistěte, aby byly všechny
pevně utažené.
Pokud pevně utažené nejsou, může dojít k uvolnění
kontaktu a k poruchám. (Šrouby se mohly uvolnit
otřesy při přepravě, ačkoliv se to stává zřídka.)
▶ Zajistěte, aby elektrické jištění bylo správné.
▶ Zajistěte, aby napájecí napětí odpovídalo
jmenovitému napětí uvedenému na typovém štítku.
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
21
Připojení elektřiny
8.3
Schéma zapojení
8.3.1
Split 2
4
5
6
2
1
3
7
8
9
6 720 813 707-40.2I
Obr. 31
[CN-H/PRESS]Tlakové čidlo
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Barvy použité ve skříňce vedlejší řídicí desky:
Hlavní řídicí deska
Vedlejší řídicí deska
Řídicí deska CAN
Motor ventilátoru
Kompresor
Reaktor
Elektrické napájení 220–240 V ~50 Hz
Externí topný kabel odtoku kondenzátu (230 V, 90 W) –
příslušenství
[9] Komunikace CAN s vnitřní jednotkou
[BK] černá
[BL] modrá
[BR] hnědá
[OR] oranžová
[RD] červená
[WH] barva bílá
[GY] šedá
[GN/YL]zelená/žlutá
[CN-DISCHARGE]Čidlo teploty výfukového potrubí
[CN-SUCTION]Čidlo teploty sacího potrubí
[CN_AIR] Čidlo teploty vzduchu
[CN-C/PIPE]Čidlo teploty trubky
[CN-MID]Prostřední čidlo teploty trubky
22
Skříňka
CN-Discharge
CN-Motor 1
CN-Air
CN-EEV_A
CN-Mid
CN-H/Press
Barva
černá
bílá
žlutá
bílá
BR
červená
Tab. 8
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
Připojení elektřiny
8.3.2
Split 4...8
7
6
2
5
1
4
3
8
9
10
6 720 813 707-41.2I
Obr. 32
[1] Hlavní řídicí deska
[2] Řídicí deska CAN
[3] Elektronický expanzní ventil
[4] Kompresor
[5] Motor ventilátoru
[6] PFC-reaktor (reaktor opravy součinitele výkonu)
[7] 4-cestný ventil
[8] Elektrické napájení 220–240 V ~50 Hz
[9] Externí topný kabel vany kondenzátu (230 V, 90 W)
[10] Komunikace CAN s vnitřní jednotkou
[BK] černá
[BL] modrá
[BR] hnědá
[RD] červená
[WH] barva bílá
[YL] žlutá
[GN/YL]zelená/žlutá
[TB] Svorkovnice
[F1] Pojistka, 250 V, 25 A
[F2] Pojistka, 250 V, 1 A
[F3] Pojistka, 250 V, 5 A
[F4] Pojistka, 250 V, 3,15 A
[AIR] Čidlo teploty vzduchu
[PIPE]Čidlo teploty trubky
[SUC] Čidlo teploty sacího potrubí
[DISP_I]Čidlo teploty výfukového potrubí
[DISP_C]nepřipojeno
[M_PIPE]Prostřední čidlo teploty trubky
[P-SENSOR]Tlakové čidlo
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
23
Připojení elektřiny
8.3.3
Split 11s...15s
4
5
6
7
2
1
8
9
3
10
Obr. 33 Split 11s-15s
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[BK]
[BL]
[BR]
[GR]
[RD]
24
Hlavní řídicí deska (měnič)
Řídicí deska CAN
Odrušovací filtr řídicí desky
Kompresor
Motor 1 (horní motor ventilátoru)
Motor 2 (spodní motor ventilátoru)
Elektronický expanzní ventil
4-cestný ventil
Reaktor
Elektrické napájení 220–240 V ~50 Hz
Externí topný kabel odtoku kondenzátu (230 V, 90 W) –
příslušenství
Komunikace CAN s vnitřní jednotkou
černá
modrá
hnědá
šedá
červená
11
12
6 720 813 707-42.2I
[WH] barva bílá
[YL] žlutá
[GN/YL]zelená/žlutá
[TB] Svorkovnice
[F1] Pojistka, 250 V, 35 A
[F2] Pojistka, 250 V, 5 A
[F3] Pojistka, 250 V, 3,15 A
[F4] Pojistka, 250 V, 1 A
[AIR] Čidlo teploty vzduchu
[C_PIPE]Čidlo teploty trubky
[SUCTION]Čidlo teploty sacího potrubí
[D_PIPE]Čidlo teploty výfukového potrubí
[C_MIDDLE]Prostřední čidlo teploty trubky
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
Připojení elektřiny
8.3.4
Split 11t...15t
9
13
2
12
14
8
3
15
7
6
10
11
1
4
5
6 720 813 707-43.2I
Obr. 34 Split 11t-15t
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[BK]
[BL]
[BR]
[OR]
[RD]
[WH]
[GY]
Hlavní řídicí deska
Odrušovací filtr řídicí desky
Řídicí deska invertoru
Řídicí deska CAN
Elektrický expanzní ventil
Chladicí ventilátor
4-cestný ventil
Odporová řídicí deska
Kompresor
Motor 1 (horní motor ventilátoru)
Motor 2 (spodní motor ventilátoru)
Reaktor
Komunikace CAN s vnitřní jednotkou
Externí topný kabel odtoku kondenzátu (230 V, 90 W) –
příslušenství
Elektrické napájení 380–415 V, 3N, ~50 Hz
černá
modrá
hnědá
oranžová
červená
barva bílá
šedá
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
[YL] žlutá
[GN/YL]zelená/žlutá
[Tm] Hlavní řadová svorkovnice
[Tmo] Řadová svorkovnice pro přípojky
[F1] Pojistka, 500 V, 20 A
[F1] Pojistka, 250 V, 5 A
[F2] Pojistka, 250 V, 3,15 A
[F3] Pojistka, 250 V, 12 A
[F4] Pojistka, 250 V, 1 A
[Out air]Čidlo teploty vzduchu
[Pipe] Čidlo teploty trubky
[Suction]Čidlo teploty sacího potrubí
[Discharge]Čidlo teploty výfukového potrubí
[Cond_Mid]Prostřední čidlo teploty trubky
25
Připojení elektřiny
8.3.5
Vnitřní jednotka se směšovacím ventilem pro externí dohřev – vnitřní jednotka s 1-fázovou venkovní jednotkou
2
1
9
6
7
3
4
5
8
6 720 813 157-32.6I
Obr. 35 Vnitřní jednotka s 1-fázovou venkovní jednotkou
Plná čára = připojeno u výrobce
přerušovaná čára = připojení při instalaci:
[1] Modul EMS (příslušenství)
[2] Instalační modul
[3] Připojovací svorky vnitřní jednotky
[4] Elektrické napájení pro topný kabel (230 V, ~1 N)
[5] Vstupní napětí 230 V, ~1N
[6] Připojovací svorky venkovní jednotky
[7] Venkovní jednotka
[8] Elektrické napájení venkovní jednotky (230 V, ~1N)
[9] CAN-BUS
26
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
Připojení elektřiny
8.3.6
Vnitřní jednotka se směšovacím ventilem pro externí dohřev – vnitřní jednotka s 3-fázovou venkovní jednotkou
1
2
9
6
3
7
4
5
8
6 720 813 157-33.6I
Obr. 36 Vnitřní jednotka s 3-fázovou venkovní jednotkou
Plná čára = připojeno u výrobce
přerušovaná čára = připojení při instalaci:
[1] Modul EMS (příslušenství)
[2] Instalační modul
[3] Připojovací svorky vnitřní jednotky
[4] Elektrické napájení pro topný kabel (230 V, ~1 N)
[5] Vstupní napětí 230 V, ~1N
[6] Připojovací svorky venkovní jednotky
[7] Venkovní jednotka
[8] Elektrické napájení venkovní jednotky (400 V, ~3N)
[9] CAN-BUS
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
27
Připojení elektřiny
8.3.7
Vnitřní jednotka s integrovaným elektrokotlem – 400V vnitřní jednotka s 230V venkovní jednotkou
A
18
17
B
6 720 813 157-24.5I
Obr. 37 400V vnitřní jednotka s 230V venkovní jednotkou
Plná čára = připojeno u výrobce
přerušovaná čára = připojení při instalaci:
[A] Vnitřní jednotka
[B] Venkovní jednotka
[1] Instalační modul
[2] Hlídač tlaku
[3] 9kW elektrokotel
[4] 3 x 1 kW (3 x 53 )
[5] 3 x 2 kW (3 x 27 )
[6] Relé 1 (K1)
[7] Relé 2 (K2)
[8] Relé 3 (K3)
[9] Ochrana proti přehřátí
[10] Připojovací svorky vnitřní jednotky
28
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
Elektrické napájení, 400 V, ~3N
Elektrické napájení venkovní jednotky, 230 V, ~1 N
Elektrické napájení pro topný kabel, 230 V, ~1 N
Elektrické napájení EMS (příslušenství), 230 V, ~1N
Připojovací svorky venkovní jednotky
Venkovní jednotka
Kabel 2 x 0,75 mm2 (CAN-BUS)
Modul EMS (příslušenství)
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
Připojení elektřiny
8.3.8
Vnitřní jednotka s integrovaným elektrokotlem – 400V vnitřní jednotka s 400V venkovní jednotkou
A
B
6 720 813 157-23.5I
Obr. 38 400V vnitřní jednotka s 400V venkovní jednotkou
Plná čára = připojeno u výrobce
přerušovaná čára = připojení při instalaci:
[A] Vnitřní jednotka
[B] Venkovní jednotka
[1] Instalační modul
[2] Hlídač tlaku
[3] 9kW elektrokotel
[4] 3 x 1 kW (3 x 53 )
[5] 3 x 2 kW (3 x 27 )
[6] Relé 1 (K1)
[7] Relé 2 (K2)
[8] Relé 3 (K3)
[9] Ochrana proti přehřátí
[10] Připojovací svorky vnitřní jednotky
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
[11]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
Elektrické napájení, 400 V, ~3N
Elektrické napájení pro topný kabel, 230 V, ~1 N
Elektrické napájení EMS (příslušenství), 230 V, ~1N
Připojovací svorky venkovní jednotky
Venkovní jednotka
Pojistková skříňka ve venkovní jednotce (400 V, ~3N)
Kabel 2 x 0,75 mm2 (CAN-BUS)
Modul EMS (příslušenství)
29
Závěrečné práce
9
Závěrečné práce
Seal a small opening
around the pipings
with gum type
2 sealer.
Po připojení trubek a elektrických kabelů na závěr spojte trubky do
svazku a proveďte příslušné zkoušky. Věnujte se pečlivě zejména
zkouškám těsnosti, protože únik chladiva má za následek přímé ztráty
výkonu. Kromě toho je nalezení netěsných míst po skončení instalačních
prací velmi obtížné.
9.1
1
Trap
Vytvoření svazku trubek
1
1
2
6 720 813 707-31.2I
Obr. 41
[1]
[2]
3
Koleno
Malý otvor kolem trubek utěsněte pryžovitým těsnicím
prostředkem.
9.2
Obr. 39
[1]
[2]
[3]
Trubka
Vinylová páska (úzká)
Ovinout vinylovou páskou (širokou)
▶ Potrubí, síťový kabel a propojovací kabel omotejte zdola nahoru
vinylovou páskou.
– Budete-li ovíjet shora dolů, může do trubek nebo kabelů zatékat
dešťová voda.
▶ Ovinutou trubku připevněte objímkou nebo něčím podobným na
venkovní stěnu.
1
Seal
eal a small
opening around
the pipings with
gum type sealer.
3
Plastic
2
band
5
4
6
6 720 817 355-30.2I
Obr. 40
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
30
Zkouška těsnosti a vakuování
Vzduch a vlhkost obsažená v systému chladiva mají níže uvedený
nežádoucí vliv.
6 720 813 707-29.2I
Malý otvor kolem trubek utěsněte pryžovitým těsnicím
prostředkem.
Plastová páska
Svazek trubek
Potrubí chladiva
Připojovací potrubí
Potrubí zhotovte jako sifon tak, aby se do místnosti a do elektrické
instalace nedostala žádná voda.
1.
2.
3.
4.
5.
Tlak v systému stoupá.
Provozní proud stoupá.
Účinnost v provozu chlazení a vytápění klesá.
Vlhkost v okruhu chladiva může zamrznout a ucpat kapilární trubičky.
Voda může u komponent systému chlazení způsobovat korozi.
Z těchto důvodů je nutné vnitřní a venkovní jednotku, jakož i
spojovací potrubí, podrobit zkoušce těsnosti a vyvakuovat je, aby se
ze systému odstranily nezkapalnitelné plyny a vlhkost.
9.2.1 Příprava
▶ Zajistěte, aby všechny trubky (kapalinová a plynová strana) mezi
vnitřní a venkovní jednotkou byly vzájemně řádně propojené a aby
celé kabelové propojení bylo pro zkušební chod úplné.
▶ Ze servisních ventilů na straně plynu a kapaliny venkovní jednotky
sejměte krytky.
▶ Zajistěte, aby v tomto okamžiku byly servisní ventily na straně plynu i
kapaliny venkovní jednotky uzavřené.
9.2.2 Zkouška těsnosti
▶ Na servisní ventil připojte rozváděcí ventil (s tlakovými měřidly) a
lahev s dusíkem s plnicími hadicemi.
UPOZORNĚNĺ:
▶ Pro zkoušku těsnosti bezpodmínečně použijte
rozváděcí ventil.
▶ Není-li rozváděcí ventil k dispozici, použijte uzavírací
ventil. Tlačítko "Hi" rozváděcího ventilu musí být
neustále zavřené.
▶ Systém naplňte suchým dusíkem na max. tlak
3,0 MPa. Ventil lahve uzavřete, jakmile bylo
dosaženo tlaku 3,0 MPa. Poté pomocí tekutého
mýdla vyhledejte netěsnosti.
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
Závěrečné práce
UPOZORNĚNĺ:
▶ Při tlakování dbejte na to, aby horní strana lahve byla
výše než dno lahve, tak aby se dusík nedostal do
systému chladiva v tekutém stavu. Zpravidla se lahev
používá nastojato.
▶ Zkoušku těsnosti proveďte ve všech trubkových
spojích (vnitřní a venkovní jednotky) a na servisních
ventilech plynové a kapalinové strany. Bubliny
upozorňují na přítomnost netěsností. Mýdlo řádně
setřete čistým hadrem.
▶ Pokud v systému žádné netěsnosti zjištěny nebyly,
uvolněte povolením přípojky plnicí hadice na
dusíkové lahvi tlak. Po poklesu tlaku v systému na
normální hodnotu odpojte hadici od lahve.
1
2
1
3
Lo
5
4
Hi
5
2
6
6 720 813 707-08.1I
3
Obr. 43
Lo
Hi
4
5
6 720 813 707-07.2I
Obr. 42
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
Rozváděcí ventil
Plnicí hadice
Dusíková lahev (svisle stojící)
9.2.3 Vakuování
▶ Pro vakuování trubek a vnitřní jednotky připojte konec plnicí hadice
jak bylo výše popsáno.
– Dbejte na to, aby kolečko "Hi/Lo" rozváděcího ventilu bylo
otevřené. Spusťte vývěvu.
– Provozní doba vakuování závisí na délce trubek a výkonu vývěvy.
Vývěvu nechte v činnosti, dokud tlak nedosáhne 0.5 torr/67 Pa
nebo méně.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
Rozváděcí ventil
Tlakoměr
Rozváděcí ventil otevřít
Vývěva
9.2.4 Závěrečné práce
▶ Kolečkem ventilu na kapalinové straně otáčejte proti směru
hodinových ručiček a ventil pomocí klíče na servisní ventil úplně
otevřete.
▶ Kolečkem ventilu na plynové straně otáčejte proti směru hodinových
ručiček a ventil úplně otevřete.
▶ Plnicí hadici připojenou na servisní ventil na straně plynu trochu
povolte, abyste uvolnili tlak. Potom hadici odstraňte.
▶ Převlečnou matici s krytkou našroubujte opět na servisní ventil
strany plynu a utáhněte ji francouzským klíčem. Kvůli případným
netěsnostem v systému je to velmi důležité.
▶ Na servisní ventily na straně plynu a kapaliny nasaďte a upevněte
krytky. To je vše, co bylo třeba učinit pro. Venkovní jednotka je
připravena na zkušební chod.
▶ Bylo-li dosaženo požadovaného vakua, zavřete knoflík "Hi/Lo"
rozváděcího ventilu a vývěvu vypněte.
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
31
Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu
10
Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu
Ochrana životního prostředí je hlavním zájmem značky Bosch
Termotechnika.
Kvalita výrobků, hospodárnost provozu a ochrana životního prostředí
jsou rovnocenné cíle. Výrobky striktně dodržují předpisy a zákony pro
ochranu životního prostředí.
Pro ochranu přírody používáme v aspektu s hospodárným provozem ty
nejlepší materiály a techniku.
Kontrola funkcí
▶ Kontrola funkcí ( návod k instalaci vnitřní jednotky).
Elektrické kabelové propojení
▶ Zkontrolujte, zda kabelové propojení nevykazuje poškození.
Poškozené kabely vyměňte.
Naměřené hodnoty teplotních čidel
Zajistěte, aby bylo použito správné čidlo ( návod k
instalaci vnitřní jednotky). Použití čidel s jinými
vlastnostmi je problematické, protože řízení pak dostává
jiné teplotní hodnoty. Může to pak vést k úrazům osob,
jako je opaření, k materiálním škodám v důsledku příliš
nízkých nebo příliš vysokých teplot, nebo ke zhoršené
pohodě.
Balení
Obal splňuje podmínky pro recyklaci v jednotlivých zemích a všechny
použité komponenty a materiály jsou ekologické a je možno je dále
využít.
Stará elektrická a elektronická zařízení
Elektrická nebo elektronická zařízení, která již nejsou
způsobilá k užívání, je nutno shromažďovat odděleně
a odevzdat k ekologické recyklaci (Evropská směrnice
o starých elektrických a elektronických zařízeních).
11.1
K likvidaci starých elektrických nebo elektronických
zařízení využívejte vratné a sběrné systémy vybudované
VAROVÁNĺ: Tenké hliníkové lamely jsou citlivé a
nepozorností mohou být snadno poškozeny. Lamely
nikdy nevysoušejte přímo hadrem.
▶ Nepoužívejte tvrdé předměty.
▶ Při čištění noste ochranné rukavice, abyste se
nepořezali.
▶ Nepoužívejte příliš vysoký tlak vody.
v dané zemi.
11
Inspekce
NEBEZPEČĺ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Díly venkovní jednotky jsou elektricky vodivé.
Kondenzátor venkovní jednotky je po odpojení od zdroje
napětí nutné vybít.
Při použití nevhodných čisticích prostředků může dojít k
poškození systému!
▶ Nepoužívejte prostředky na bázi kyselin nebo chloru,
protože obsahují brusivo.
▶ Nepoužívejte leptavé alkalické čisticí prostředky,
např. hydroxid sodný.
▶ Vypněte hlavní vypínač.
▶ Před započetím prací na elektrické instalaci vyčkejte
nejméně pět minut.
NEBEZPEČĺ: Hrozí únik jedovatých plynů!
Okruh chladiva obsahuje látky, které při styku se
vzduchem nebo otevřeným plamenem mohou vytvářet
jedovaté plyny. I v malých koncentracích mohou tyto
plyny způsobit zástavu dechu.
▶ Při úniku chladiva z okruhu chladiva vykliďte
okamžitě postižený prostor a důkladně vyvětrejte.
Pro čištění výparníku:
▶ Vypněte venkovní jednotku hlavním vypínačem (ZAP/VYP).
▶ Na lamely nastříkejte mycí roztok.
▶ Mycí roztok opláchněte vodou.
V některých oblastech je zakázáno vypouštět mycí
roztok do půdy. Pokud trubka kondenzátu vyúsťuje do
štěrkového lože:
▶ Před začátkem čištění vyjměte ohebnou trubku
kondenzátu z odtoku.
▶ Mycí roztok nechte odtéct do nádrže.
▶ Po čištění trubku kondenzátu opět připojte.
OZNÁMENĺ: V důsledku poškození může dojít k
poruchám funkce!
Elektronické expanzní ventily reagují velmi citlivě na
proudové rázy.
▶ Do expanzních ventilů netlučte, ani na ně neklepejte.
Práce na okruhu chladiva svěřte pouze specializovaným
chladicím technikům.
Výparník
Odstraňujte nečistoty a prach usazený na vnější straně výparníku nebo
na hliníkových lamelách.
11.1.1 Sníh a led
V některých zeměpisných oblastech a při silném sněžení se sníh může
shromažďovat na zadní straně a na střeše venkovní jednotky. Tento sníh
může zmrznout, a musí být proto odstraňován.
▶ Sníh pečlivě smeťte z lamel.
▶ Venkovní jednotku udržujte beze sněhu.
▶ Při servisní činnosti používejte pouze originální náhradní díly!
▶ Náhradní díly objednávejte dle názvu a čísel dílů uvedených v
katalogu náhradních dílů.
▶ Vymontovaná těsnění a O-kroužky nahraďte novými.
Při inspekci je nutné provádět dále popsané činnosti.
Zobrazení aktivovaných alarmů
11.2
Zpětné nasátí chladiva do venkovní jednotky
Chladivo může být z vnitřní jednotky a z potrubí chladiva nasáto zpět do
venkovní jednotky:
▶ Odstraňte pravý čelní panel venkovní jednotky, abyste získali volný
přístup k servisním ventilům potrubí horkého plynu a kapaliny.
▶ Zkontrolujte protokol alarmů.
32
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
Inspekce
▶ Dbejte na to, aby oběhové čerpadlo ve vnitřní jednotce během této
doby pracovalo na plný výkon (aby nezamrznul deskový výměník
tepla). To lze uskutečnit odpojením řízení PWM od čerpadla otopné
vody ve vnitřní jednotce (při zapnutém elektrickém napájení). To pak
pracuje na 100 % výkonu.
▶ Venkovní jednotku je nutné přepnout do provozu chlazení (za tím
účelem přepněte v servisním menu na stálé chlazení a zvyšte spodní
mezní hodnotu teploty chlazení, poté proveďte opětovné spuštění).
▶ Venkovní jednotka je v provozu chlazení.
▶ Zavřete servisní ventil kapalinového potrubí (3/8") na venkovní
jednotce. Nyní čerpá kompresor chladivo zpět do venkovní jednotky!
▶ Mějte připravený vhodný klíč (imbus) na uzavření servisního ventilu
potrubí horkého plynu (5/8") na venkovní jednotce.
▶ Jakmile kompresor vypne, (cca 2-3 minuty po uzavření kapalinového
servisního ventilu) - OKAMŽITĚ servisní ventil potrubí horkého plynu
uzavřete!
▶ Chladivo se nyní nachází ve venkovní jednotce.
Provedení odčerpávání není dovoleno, jestliže z důvodů
délky potrubí chladiva > 7,5 m bylo doplněno chladivo.
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
33
Protokol o údržbě chladiva (provozní deník)
12
Protokol o údržbě chladiva (provozní deník)
Podle platných směrnic EU (nařízení o F-plynech, nařízení (ES) č. 817/
2014, které vstoupily v platnost 1. července 2015) provozovatelé
zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny s ekvivalentem CO2 v
množství 5 tun nebo více, a které nejsou ve formě pěn, musí zajistit
kontrolu z důvodů jejich uvolňování do prostředí.
Typ tepelného čerpadla:
Do 31. prosince 2016 je pro zařízení s obsahem méně než 3 kg
fluorovaných skleníkových plynů udělena výjimka; tato zařízení
nepodléhají kontrolám za účelem zjištění úniku plynů do prostředí.
Sériové číslo:
Objednací číslo:
Index přístroje:
hermetický
nehermetický:
Chladivo / plnicí množství:
Údržba ze dne:
Odborná firma:
Typ chladiva:
Množství chladiva:
doplněn?
regenerovaný?
Výsledek kontroly:
Příští kontrola dne:
Tab. 9
34
Podpis, razítko
Protokol o údržbě chladiva (provozní deník)
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
Poznámky
AirO Split – 6 720 820 641 (2016/07)
35
Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
D-35576 Wetzlar
www.bosch-thermotechnology.com

Podobné dokumenty