Občasník 2014

Transkript

Občasník 2014
Vážení spoluobčané
Další rok utekl jako voda a přichází čas ohlédnout se za vším, co se v něm stalo. Rok 2014
byl nazýván také jako rok volební. Proběhly volby do Evropského parlamentu, do Senátu
a pro obce ty nejdůležitější, tedy komunální. Zájem o naší vesnici jsme ukázali svojí vysokou
účastí ve volbách do zastupitelstva obce, ke kterým přišlo 78,9 % občanů. Hodně vysoké
číslo v porovnání s celou Českou republikou potvrzuje výše uvedené. Nejen za Váš zájem
o obec, ale i za projevenou důvěru, kterou jste mně dali svými hlasy, Vám všem chci
poděkovat, moc si toho vážím. S nově zvoleným zastupitelstvem se budeme snažit pokračovat
v nastoleném trendu a pokud to jenom trochu půjde, tak dál pokračovat na obnově vesnice
a majetku obce. Vše se samozřejmě musí v první řadě odvíjet od našich finančních možností.
Jak to bude dále s dotacemi nejen z Evropské unie nám zatím není známo.
Pojďme si provést malou inventuru, co se v Kruhu v tomto roce stalo a také toho, co by
se mělo v dalších letech udělat a nad čím je potřeba se vážně začít nejen zamýšlet.
S přicházejícím jarem byly dokončeny terénní úpravy okolo cesty k rybníku. Teplé počasí
a hlavně slunce jako hlavní „stavebníci“ dokončili to, co se před zimou nestihlo. Asfaltový
recyklát se za jejich pomoci a také díky většímu provozu na komunikaci celkem dobře spojil
a vytvořil pevnou cestu, po které se tak dá bez větších problémů jezdit.
Lípy v aleji ke hřbitovu už také potřebovali ošetřit. Proto byly provedeny bezpečnostní
zdravotní řezy v jejich korunách. O tom, jak dobře byla redukce provedena, svědčí
i výše přidělené dotace. 80 % nákladů bylo hrazeno z prostředků, které nám poskytla
Agentura ochrany přírody a krajiny po závěrečné kontrole. V menším rozsahu byly také
ošetřeny i lípy za sokolovnou.
Obec nechala v rámci svých možností zrestaurovat pomníky obětem světových válek.
Ten ve středu obce byl mimo opravy pamětní desky očištěn od mechů a omyt tlakovou vodou,
s pomníkem na hřbitově to bylo horší. Zub času se projevil i na něm a ze spár začala vytékat
neidentifikovatelná látka. Abychom nemuseli žulové bloky nikam převážet na přebroušení
povrchu (finančně a ani technicky asi neřešitelné), rozhodli jsme se po konzultaci
s několika odbornými firmami zkusit stěny alespoň částečně očistit a zlatým písmem mu vrátit
původní podobu z doby jeho usazení. I tady jsme zažádali o dotaci na Krajském úřadu,
rozhodnutí o jejím případném přidělení budeme vědět až na konci roku.
Znovu jsme se zúčastnili soutěže Vesnice roku Libereckého kraje. I přes Vaši opětovnou
nemalou pomoc jsme tentokrát tolik úspěšní nebyli a získali jsme diplom za vzorné vedení
obecní kroniky, kde jsme prezentovali kroniku z minulosti, kroniku končící kronikářky
Milady Kobrlové a také tu poslední z pera Daniely Davidové. Velkým plusem pro získání
ocenění byl podle vyjádření hodnotící komise styl vedení naší kroniky a hlavně její ruční
psaní. K diplomu patří i finanční odměna. Pokud do soutěže půjdeme i v příštím roce, tak
nám hodně může pomoci i obnova zeleně ve středu obce. Členové komise o připravované akci
z písemné prezentace věděli, tak za rok uvidíme. Jednoduché to ale určitě nebude.
Velkou akcí v letošním roce byla rekonstrukce budovy obecního hostince a smíšeného
zboží. V objektu jsou vyměněna okna, některé dveře, dokončila se obnova celého topného
systému a byl nainstalován nový ekologický kotel na hnědé uhlí. Budova byla celá zateplena.
Provoz obchodu byl nepřerušen po celou dobu akce a to hlavně díky vstřícnosti nájemce,
hostinec musel být skoro dva měsíce uzavřen. Po prázdninách už bylo vše v pořádku a po
úklidu v okolí máme obchod zase takový, jaký pro vesnici potřebujeme.
Život v obci šel jinak v zaběhnutých kolejích, bohužel nás 9. srpna znovu „přepadla“ velká
voda. Ta nepřišla z lesů za hřištěm jako v loňském roce, ale z polí nad ním a také od rybníka,
z kterého přetékala voda bezpečnostním přelivem přes cestu na hrázi. I když jí nebylo tolik
jako v roce 2013, škody byly vyšší. Voda v ucpaném potrubí poškodila chodník a silnici,
bahno se stejně jako minule dostalo až na tenisové kurty a do zahrady za obchodem.
Tentokrát jsme si museli vystačit s vlastními silami. Podobných událostí bylo v ten den
v okolí více a profesionální hasiči zasahovali jinde. Uvolnění potoků a zabezpečení
nemovitostí proti vodě zajistila naše požární jednotka, o úklid toho, co šlo hned, jsme se
postarali společnými silami. Znovu zaplavené tenisové kurty museli „počkat“, až trochu
vyschnou. Hasiči při povodni využili novou techniku a vybavení, které dostali po té loňské.
Jediné, co jim chybělo, byla cisterna s vodou na pořádné omytí komunikací od naplaveného
bláta. S dalším, dá se říci stále častěji opakovaným přívalem vody, se tak znovu stala aktuální
otázka zajištění obce před takovými stavy protipovodňovými poldry. Po zhodnocení situací
při velkých přívalových deštích z poslední doby (jednoduše řečeno odkud voda do vesnice
přišla) by jich muselo být vybudováno více, navrhovaný za hřištěm by řešil jenom vodu
z potoka od „ Křížku“, už ne ale od rybníka, z polí nad hřištěm, z Vlčkova potoku a určitě by
se našly i další lokality. Stále častější přívalové deště nám ukazují, odkud nebezpečí velké
vody hrozí. A to není zmíněno, co potom dokáže hlavní potok, když do něj přiteče voda z těch
vedlejších. Pokusíme se získat další informace k případné realizaci protipovodňových
opatření a hlavně taky k jejich financování. Co by se však v nejbližší době mohlo (mělo)
udělat, je velká propust s pevnou mříží přímo do zatrubněného potoka místo dvou kanálů za
křižovatkou, která by mohla „pochytat“ co největší množství přívalové vody už před
tenisovými kurty. Možnosti jsou v jednání s hydrology a Povodím Labe. Veškerá zatrubnění
potoků ve vesnici necháme zkontrolovat odbornou firmou a po ní budeme vědět, v jakém
stavu potrubí je a co se musí udělat pro jeho prostupnost. V rámci této akce si necháme
provést monitoring a zakreslení všech kanalizačních potrubí v majetku obce a tím si připravit
i podmínky pro stanovení kanalizačního řádu, který by měly obce mít podle zákonů
č.274/2001 Sb. a 254/2001 Sb. K tomu jsme upomínáni z Odboru životního prostředí
Městského úřadu Jilemnice a který Kruh doposud nemá.
Ve druhé polovině roku došlo na další těžbu starých mýtných porostů v obecních hájích.
Lesní hospodářský plán (LHP), který prošel v roce 2013 několikerým schvalovacím řízením
(Krajský úřad Liberec – odbor životního prostředí, Lesy České republiky, MěÚ Jilemnice),
nám jasně určuje, jak se máme k lesům chovat a co je potřeba vytěžit a následně obnovit.
Některé obecní lesy jsou vysázené před 80 až 100 roky a pokud z nich chceme mít nějaký
finanční užitek, je nejvhodnější doba pro jejich obnovu. Každým dalším rokem ztrácí jejich
dřevní hmota na hodnotě. Stromy přichází o svoji kvalitu a začíná je napadat hniloba. Na
místo těch poražených budou (někde už jsou) postupně vysazovány jiné, o které se musíme
dále postarat. Lesní hospodářský plán nám i předepisuje, jaké stromy se mají nově
vysazovat. Kromě tradičních smrků do našich lesů přijdou tzv. meliorační a zpevňující
dřeviny (podmínka LHP, u nás to budou jedle a dub). V letošním roce se vysadilo 2.750 jedlí,
3.600 dubů a 4.500 smrků. Na nové zalesnění jsme z Krajského úřadu získali dotaci a
v podobném trendu chceme pokračovat i nadále. Při nesplnění podmínek LHP (např. nová
výsadba) bude majitel penalizován. Péče o lesy (zalesnění, postřiky a nátěry, ožínání,
prořezávky, oplocenky, výřez plevelných dřevin atd.) vzhledem k nové výsadbě bude
v nadcházejících letech náročnější i po finanční stránce, vše by nám ale měly bez problémů
pokrýt peníze za prodané dřevo a pomoci i případné dotace, které by se měly opakovat.
Ke konci roku konečně došlo na dlouho avizovanou obnovu zeleně ve středu obce. Chtěli
jsme do rozhodování, jak budou parky vypadat, zapojit co nejvíce lidí. I proto jsme
zorganizovali dvakrát veřejnou projekci návrhů odborníků na tuto problematiku s možností se
k tématu vyjádřit. Podle posledních trendů jehličnaté stromy do zástavby nepatří a podle toho
byly vypracovány i návrhy. Moc jiných nápadů, než ten zrealizovaný nebylo, proto jsme šli
do našeho obecního stromu, tedy lípy (samozřejmě to nebudou stromy vysoké 30 metrů). Za
pomníkem jsou vysazeny dva jasmíny a okolo živý plot ze zakrslého tavolníku. Dalším cílem
obměny zeleně bylo zpřehlednění křižovatky, proto byly vysazeny už vzrostlejší dřeviny.
Mimo „zahradnické“ úpravy byl zhotoven okolo středu žulový obrubník pro ochranu zeleně
při zimní údržbě a chodník z dlažebních kostek k pomníku. Probíhající stavba dělala
problémy stavu neznalým řidičům, dost často si asi mysleli, že jsou na kruhovém objezdu
a křižovatku podle toho i objížděli. „Kruháč“ by si dovedla představit i Policie ČR na odboru
dopravy, to však není vzhledem k provozu v obci snad ani nutné a nic takového tu zatím
nebude. V rámci akce se částečně upravili i parky za hasičárnou, za zastávkou a před
sokolovnou (nové štěpované šeříky, plnokvěté třešně, vajgélie a živý plot). Do budoucna se
ještě počítá s jejich další případnou obnovou, hlavně chodníků a laviček a třeba i jiné zeleně.
Termín není ještě stanoven. Teď už budeme jenom čekat, až se vše začne na jaře zelenat
a kvést. Stejně jako hřbitov bude potřebovat i střed obce svůj čas.
Nadále platí, že obec podpoří občany při úpravách čistících zařízení odpadních vod.
V letošním roce k žádným u rodinných domů nedošlo.
V příštím roce se chce obecní úřad mimo jiné právě zaměřit na nakládání s odpadními
vodami z některých budov v jeho majetku. To znamená, že uvedeme zařízení do takového
stavu, aby odpovídalo všem předpisům a vyhláškám. V nejbližší době budou zpracovány
projekty a budou podány žádosti o stavební povolení. S těmito dokumenty budeme čekat
na vyhlášení výzvy na uvedenou stavbu a pokusíme se získat nějakou dotaci, šance tady určitě
je (Krajský úřad, MAS Přiďte pobejt nebo Státní zemědělský intervenční fond). Dotaci se
nám letos podařilo získat na výměnu zdroje tepla v budově Obecního úřadu a Mateřské školy.
V případě realizace by byla vyměněna stará akumulační kamna, která už nejdou pořádně
nastavit, za kompletní nový topný systém (radiátory) a všemu by dodávala teplo nainstalovaná
tepelná čerpadla země – voda. A kdyby se v budoucnu jednoho dne něco pokazilo a zařízení
dosloužilo a už by nebyl zájem o opravu (nebo bude něco nového a lepšího), může se potom
topný systém připojit třeba na nový kotel na tuhá paliva. I přes uskutečněné výběrové řízení
na zhotovitele máme na konečné rozhodnutí o realizaci akce ještě čas, nabízí se však otázka,
jestli se něco podobného za stejných podmínek (80% nákladů zpět) ještě někdy naskytne. I tak
je ale nutné minimálně školku vymalovat a vyměnit podlahovou krytinu, která už má taky
hodně za sebou (zkusíme v lednu podat žádost o dotaci na Krajském úřadu, v uvedeném
termínu by měla být konečně vyhlášena výzva). A taky samozřejmě nesmíme zapomenout na
místní komunikace. Tolik ve stručnosti, co se v Kruhu tento rok stalo a co nás dále čeká.
Dovolte, abych Vám také PODĚKOVAL za plnění závazků v rámci platby místního
poplatku za odstraňování komunálního odpadu, do kterého patří odvoz popelnic, nebezpečný
odpad, velkoobjemový odpad a tříděný odpad.
O všem, co se za uplynulý rok v Kruhu dělo, včetně vynaložených prostředků na
podporu a zajištění, najdete na dalších stránkách.
Pro větší informovanost nejen našich občanů slouží internetové stránky obce Kruh,
které najdete na adrese www.obeckruh.cz. Pokud chcete své připomínky či nápady
zaslat elektronicky, pište na adresu [email protected].
Všem, kteří jste se společně s námi podíleli na řešení problémů nebo jste nápomocni
při organizaci kulturních a společenských akcí, chci touto cestou poděkovat a věřím, že
budeme pokračovat v dobré spolupráci i v dalších letech.
Atmosféra vánočních svátků přinese potřebné uklidnění a společně si přejme, aby po
Novém roce vnesla tolik potřebnou pokoru do mezilidských vztahů, aby se nám v Kruhu
dobře žilo. K tomuto Vám přeji do Nového roku 2015 pevné zdraví, štěstí, spokojenost,
pracovní pohodu a příjemné rodinné zázemí.
Jiří Sedláček, starosta obce
Kultura v naší obci v roce 2014
pořadatel
18.ledna – Divadlo Když se zhasne – Tyl Slaná ………….….…………………………….Obecní úřad Kruh
1.února – 104. Hasičský bál –………………………………...….…………..….…….……..……..……… SDH Kruh
6.února – Autem a na kole přes Litvu – beseda s Petrem Brinkmannem … Obecní úřad Kruh
15.února – 5. Společenský ples …………..……………………………..……..….…. Český červený kříž Kruh
23.února – Z muzikálu do muzikálu …………………………………………………………. Obecní úřad Kruh
8.března - Divadlo Ševcovská pohádka – Krakonoš Vysoké nad Jizerou …… Obecní úřad Kruh
14.března - Cesta do Jihovýchodní Asie II. Srí Lanka, Singapur, Nalajsie - beseda s Ivanem
Brezinou …………………… Obecní úřad Kruh
22.března - Country bál …………………….………………………...…………….……….…..……… TJ Sokol Kruh
23.března - Dětské karnevalové odpoledne ……………...…………….……….….……… TJ Sokol Kruh
12.dubna - Divadlo Slaměný klobouk aneb Helenka měla vždycky jedničky – Sokol Bozkov
Obecní úřad Kruh
30.dubna - Pálení čarodějnic, lampionový průvod ….……….………………..…………… TJ Sokol Kruh
1.května - Prvomájový alegorický průvod ………………………………………….……….. Místní nadšenci
1.května – Prvomájová veselice …………..………………………………………Obecní hostinec Na Rychtě
24.května - Bleší trh …………………….…………………………………..………………….………………………………..
31.května - Pouťové posezení …………………………………………………...………...………………. SDH Kruh
7 . června - Dětský den ……………………………..….………… Český červený kříž Kruh a TJ Sokol Kruh
14.června - 37.ročník Pochodu Hanče a Vrbaty ………………………………………………..TJ Sokol Kruh
22.června - Fotbalový turnaj ml. a st. přípravek Jerry Cup ………………………..….… TJ Sokol Kruh
26.července - 61.ročník Bleskový turnaj v kopané ……….……………………..……….. TJ Sokol Kruh
a Obecní úřad Kruh
9.srpna –Posezení pod lípou u hasičské zbrojnice ………………………………………………….. SDH Kruh
30.srpna - Divadlo Doktorská pohádka - Divadelní spolek J.N.Štěpánka ..…………TJ Sokol Kruh
18.září – Zahrada Čech – zájezd ……..…………………………….…..……..….…. Český červený kříž Kruh
22.září – Cirkus Paldus …………………………………..……………………..……………….…. Obecní úřad Kruh
26.září - Taneční zábava Tampelband ………………………………………………….….……… TJ Sokol Kruh
27.září – Turnaj v šipkách …………………………………..………………………. Obecní hostinec Na Rychtě
25.října – Divadlo Nerušit prosím – Jirásek Rokytnice nad Jizerou ..... Český červený kříž Kruh
a Obecní úřad Kruh
1.listopadu – Vítání občánků ………..………………………………………………………..…. Obecní úřad Kruh
7. – 8. Listopadu – Svatomartinská husa ……………………………………. Obecní hostinec Na Rychtě
29.listopadu - 8. Adventní podvečer ……………………. ČČK Kruh , SDH Kruh a Obecní úřad Kruh
29.listopadu - 31.ročník Kružská Kundratická – silniční běh. TJ Sokol Kruh a Obecní úřad Kruh
6.prosince - Předvánoční posezení se starší generací ………..…………………..…. Obecní úřad Kruh
AKCE, KTERÉ BYLY V ROCE 2014 REALIZOVÁNY
Ozdravný a bezpečnostní prořez lipové aleje ke hřbitovu (dotace)
Ozdravný prořez lip u sokolovny
Zateplení, výměna oken a topného systému v čp.42 (dotace)
Opravy škod po přívalovém dešti ve středu obce
Terénní úpravy okolo cesty k rybníku
Příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti
Obnova středu obce (dotace)
Příspěvky organizacím
Oprava pomníků ve středu obce a na hřbitově
Těžba mýtných porostů v obecních hájích
Nová výsadba v obecních hájích (dotace)
Lesnické práce (ožínání, prořezávky, oplocenky ……)
Oprava požárních stříkaček (dotace)
Rozbory vody (hostinec, OÚ)
Odborný lesní hospodář – Lesy ČR
Barva na dětské hřiště, koupaliště, zábradlí a rošty na nové cestě
Bioodpady
Doplnění a opravy veřejného osvětlení
Příspěvek pro Mateřskou školu
Projekt na výměnu zdroje tepla a topného systému v čp. 165 (dotace)
Na finanční pokrytí akcí v roce 2014 bylo uvolněno 6.400.000,- Kč
(2.600.000,- Kč čerpáno z dotací + 1.400.000,- Kč potvrzeno na rok 2015 na
výměnu zdroje tepla a nový topný systém v čp. 165)
Obecní knihovna
Půjčovní hodiny
středa
18.00 - 20.00 hodin
I v tomto roce jsme z rozpočtu obce vyčlenily finanční prostředky ve výši téměř
5.000,- Kč na nové knihy, které jsou již našim čtenářům k dispozici. O provoz knihovny
se stará Soňa Bucharová
Hospodaření širokoúhlého kina za rok 2014
Příjem ze vstupného ...................................................................................... 14.100,- Kč
Výdaje celkové ........................................................................................... 43.952,3o Kč
Uhrazeno z rozpočtu obce ……………………..…………………............. 29.852,3o Kč
Počet představení ………………………………………………...….………… 10
Počet diváků …………………………………………………………………. 337
Hospodaření letního kina za rok 2014
Příjem ze vstupného ...................................................................................... 16.034,- Kč
Výdaje celkové ........................................................................................... 16.034,- Kč
Počet představení ………………………………………………...….………… 9
Počet diváků …………………………………………………………………. 309
Sběr použitého textilu
Jako každoročně Český červený kříž v Kruhu znovu zorganizoval ve spolupráci
s Diakonií Broumov humanitární sbírku veškerého textilu a dalších věcí, které již
neslouží Vašim potřebám, ale mohou posloužit jiným, tedy potřebným. Obecní úřad měl
možnost instalovat ve vesnici kontejnery na starý textil, nikde však nebyla jistota, že
skončí tam, kam bychom všichni chtěli. Proto i po dohodě s Červeným křížem budou
sbírky probíhat i nadále jako doposud, tedy jednou za rok v budově bývalé klubovny na
koupališti. Podpořte v této záslužné činnosti místní skupinu ČČK, uložte nepotřebný
textil a na jaře ho potom přineste do místa sbírky. Vše nemusí skončit v kontejneru.
Sbor pro občanské záležitosti
V roce 2014 navštívily členky sboru s gratulací a dárkovým balíčkem 15 jubilantů
(odstavec životní jubilea) a dvě manželské dvojice slavící zlatou svatbu. Na přání
blahopřály a zahrály v obecním rozhlase novomanželům Luxovým a ke konci roku
slavnostně přivítaly mezi nás nové občánky, Markétu Prosovou a Petra Zaplatílka.
V prosinci potom připravili
ve spolupráci s obecním úřadem a nájemci Obecního hostince Na Rychtě předvánoční
posezení se starší generací. Roznesením „vánočních“ dárkových balíčků spoluobčanům
starším 80 let nebo upoutaným na lůžko zakončil sbor tento rok.
Český červený kříž
Místní organizace se řadí mezi aktivní spolky ve vesnici. V polovině února pořádá
Společenský ples, každoročně organizuje humanitární sbírku pro Diakonii Broumov,
pro oblastní spolek ČČK zajišťuje rozhodčí při soutěži mladých zdravotníků, pro děti
připravuje Dětské odpoledne, místnímu Sokolu pomáhá při pochodu Hanče a Vrbaty a
na fotbalovém turnaji zajištěním zdravotních hlídek a patří mezi hlavní organizátory
Adventního podvečeru.
POHYB OBYVATEL V OBCI OD 5.12.2013 DO 30.11.
2014
Přihlášení:
Adámek Josef Kruh 55
Soukupová Ivana Kruh 220
Lux Jiří Kruh 82
Kop Michal Kruh 160
Angelovičová Jana Kruh 32
Angelovič Vít Kruh 32
Angelovič Ladislav Kruh 32
Odhlášení:
Frydrychová Dominika Kruh 223
Hammerová Eva Kruh 141
Pršalová Dana Kruh 55
Bryknarová Martina Kruh 165
Bryknarová Kateřina Kruh 165
Vojáčková Hana Kruh 59
Svída Daniel Kruh 59
Narození:
Prosová Markéta Kruh 98
Svída Daniel Kruh 59
Zaplatílek Petr Kruh 110
Hančilová Daniela Kruh 182
Úmrtí:
Soukupová Miloslava Kruh 162
Svatby:
Petra Kodešová a Jiří Kubát, Pavlína Maletová a Petr Hančil, Anna Finková a Lux Jiří
Životní jubilea v roce 2014:
70 let – Ladislav Pavlata, Jitka Kopová, Zdeněk Budina, Jiří Chomanič, Jaroslav
Klápště, Bohuslav Dovole
75 let – Anna Nechanická, Vlasta Tauchmanová, Eva Hájková
80 let – Svatava Beranová, Jiří Kašpar, Marie Kuželová, Růžena Petráková
85 let – Vlasta Šírová, Theodor Maleta
k 30.11.2014 bylo v Kruhu přihlášeno k trvalému pobytu 464 obyvatel
Osmý kružský adventní podvečer
Český červený kříž ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů a Obcí Kruh
připravili další ročník předvánočního podvečeru. 29. listopadu se v odpoledních
hodinách uskutečnilo další, letos už osmé setkání před vánočními svátky. Tradiční
sychravé podzimní počasí Vás neodradilo přijít se podívat a podpořit prodejce i
pořadatele. Mohli jste se vžít do už „zaběhnutého“ programu setkání, kde Vás potěšily
vánoční koledy v podání dětí z Mateřské školy pod vedením Ivy Faistaverové a Jany
Vávrové, rozsvícení kružského vánočního stromu s pověšenými dárky, výstava
vánočních ozdob a dekorací a v závěru živá hudba od Radovana Hrdličky a jeho přátel.
Celý program znovu vyvrcholil dalším kružským ohňostrojem a ještě více nás utvrdil
v tom, že vánoce jsou už hodně blizoučko.
Odpadové hospodářství
Od 1.9.2001 zajišťuje svoz komunálního odpadu z naší obce firma Severočeské
komunální služby Jablonec nad Nisou.
Sazba poplatku je ve smyslu ustanovení § 10b zákona o místních poplatcích je tvořena od
1.1.2014 ze dvou částek, a to z částky na tříděný odpad 0,- Kč za povinnou osobu a
kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího
kalendářního roku na sběr a svoz tříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní
rok. Obec bude hradit částku za tříděný odpad ze svého rozpočtu. A z částky stanovené na
základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz směsného komunálního
odpadu 576,- Kč za povinnou osobu a kalendářní rok.
V tomto poplatku jsou pro občana obsaženy veškeré služby týkající se odpadů, tzn. odvoz
a nájem popelnic, likvidace nebezpečných složek odpadu, skla, plastů, papíru, drobného
kovového odpadu a velkoobjemových odpadů (kontejnery) a od loňského léta i za možnost
kompostování bioodpadu.
Chceme požádat naše občany a chalupáře, aby do kontejnerů na PET lahve
nevhazovali igelitové obaly nebo tašky, ve kterých lahve přinesou, způsobuje nám to
problémy při jejich odvozu do drtičky. Takto „vytříděný“ materiál ztrácí svůj účel a
většinou potom končí na skládce komunálního odpadu. Tyto nádoby jsou jedině a
výhradně pro PET lahve, ne pro jakékoliv jiné plasty a igelity už vůbec ne. Pro
odkládání ostatních plastů slouží žluté pytle s nápisem plasty z domácnosti poskytované
zdarma, stejně tak i oranžové pytle na obaly TETRAPAK a šedivé pytle na drobný kovový
odpad (plechovky po krmení pro kočky, pejsky)
Od 1.1.2013 do 31.12.2013 byl v Kruhu vytříděn do plastových pytlů a do kontejnerů tento
odpad:
Papír …………… 2,42 t
Plast …………….4,82 t
Sklo bílé ………. 1,632 t
Drobný kovový odpad ………… 0,21 t
Obaly Tetrapack ……………...... 0,35 t
Sklo barevné ……………..….. 3,742 t
Celkem: 13,174 t
Za vytříděný odpad jsme od firmy Eko - Kom obdrželi
v roce 2010 61.234,- Kč
v roce 2012 58.154,- Kč
v roce 2011 61.454,- Kč
v roce 2013 47.042,- Kč.
Obci to snižuje finanční náklady na odpadové hospodářství. Za rok 2013 to bylo 87,76 Kč na
poplatníka
Likvidace biologicky rozložitelných odpadů.
Pro náš region byla v květnu 2010 vypracována variantní studie zavedení systému sběru a
zpracování biologicky rozložitelného odpadu. Svazek obcí Jilemnicko se jako jeden z prvních
do likvidace bio odpadu aktivně zapojil. Vedle kravína nad Subtropickým zahradnictvím
bude přistaven od jarních měsíců do začátku zimního období (není možné určit přesné
datum kdy to bude, kontejner se odváží až při ochlazení). Proto Vás žádáme, když už
není kontejner na místě, aby jste v prostoru neodkládali žádnou trávu a ani větvě.
Můžete do něho odvážet travní a dřevní hmotu, listí, zbytky rostlin, ovoce a zeleniny,
plevelné rostliny, piliny, hobliny, kůru, popel ze dřeva, peří, chlupy, vlasy, zeminu, kávovou
sedlinu, zbytky pečiva, skořápky z vajíček a ořechů, zvadlé květiny, zeminu z květináčů,
podestýlku domácích býložravých zvířat, zbytky vařených jídel neživočišného původu. Na
asfaltovou plochu vedle kontejneru můžete odkládat větve do průměru 5 cm a délky 2 m,
větší a silnější způsobují problém při dalším zpracovaní. Určitě tam ale nepřijdou tekuté
zbytky jídel, oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné látky.
Po naplnění je kontejner odvážen na centrální kompostárnu, kde je jeho obsah dále
zpracováván. Přidávají se do něho i rozštěpované větve, které k němu dovezete. Postupně se
z uložené hmoty vytváří kompost, který se dá dále používat k mulčování zahrad nebo i jako
hnojivo. Přistavení kontejneru se určitě neminulo svým účinkem, o čemž svědčí i jeho stálé
plnění. Vám, kteří nemáte žádnou možnost uložit například posekanou trávu na svých
pozemcích, určitě tento systém pomohl. V brzké době bude pro obce povinné ze zákona
poskytnout občanům možnost ukládat bioodpad do nádob, s řešením tohoto problému jsou
tedy obce svazku obcí Jilemnicko napřed.
Skutečné náklady obce v roce 2013
(poplatek za odpad se vypočítává z předchozího roku, proto 2013)
Netříděný odpad: směsný odpad (vývoz + nájem za popelnice) ………………….. 329.842,kontejnery ……………………………………..…………….…. 41.641,nebezpečný odpad …………………………………………….… 15.644,celkem 387.127,- Kč : 536 (počet poplatníků) = 722,25 Kč
Tříděný odpad : papír ………………. 19.647,Tetra pack …………………. 551,plasty z domácnosti.. 55.035,sklo …………….………….. 20.867,železo ……………..
625,celkem 98.860,- Kč : 536 …………………... = 184,44 Kč
Skutečné celkové náklady na poplatníka za rok 2013 činily 906,69 Kč
Po odečtení příspěvku na vytříděný odpad od firmy EkoKom v roce 2013 87,76 Kč na
poplatníka jsou náklady 818,93 Kč na poplatníka (v předchozím roce to bylo 738,54 Kč).
Rozdíl mezi vybíraným poplatkem za odpad od občanů a celkovými náklady
je hrazen z prostředků obce.
Poplatek za odpad na rok 2014 se nezvyšuje a bude 576,- Kč na osobu s trvalým pobytem
a 576,- Kč na rekreační objekt. Podle zákona přibyla od roku 2013 povinnost odvádět
poplatek za odpady za neobydlenou nemovitost ve vlastnictví fyzické osoby ve výši 576,- Kč.
POVINNOSTÍ OBČANA JE NAHLÁSIT KAŽDOU ZMĚNU TÝKAJÍCÍ SE
POPLATKU ZA ODPAD I ZA PSY
SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ
POPLATEK ZA ODPAD BUDE SPLATNÝ VE DVOU STEJNÝCH SPLÁTKÁCH,
VŽDY NEJPOZDĚJI K 30.6.2015 a 30.11.2015.
OD ROKU 2013 PLATÍ PODLE ZÁKONA č. 565/1990 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ POPLATEK ZA ODPADY I TYTO OSOBY:
-
Fyzická osoba, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterém není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
Cizinci s trvalým pobytem nebo s přechodným pobytem delším než 90 dnů a
cizinci, kteří pobývají na území déle než tři měsíce
Splátky můžete provést v hotovosti na OÚ Kruh nebo bankovním převodem na účet obce
Kruh 3820581/0100, konstantní symbol 558, variabilní symbol 3722+číslo popisné
nemovitosti. Nesplněním této povinnosti se vystavujete možnému finančnímu postihu, a to
navýšením poplatku až o 50%.
POPLATEK ZE PSŮ na rok 2015 se nemění – OZV 3/2011 - splatnost poplatku
do 30.4.2014
za prvního psa ……….. 120,- Kč,- za druhého a každého dalšího psa …….... 180,- Kč
poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu
za prvního psa ….90,- Kč,- za druhého a každého dalšího psa …..….. 135,- Kč
DĚKUJEME VÁM ZA VČASNÉ PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ V RÁMCI PLATBY
MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Obecní úřad KRUH
ÚŘEDNÍ HODINY NA KONCI ROKU: Pondělí 22.12. 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Pondělí 29.12. 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 31.12 7:30 - 12:00
Úřední hodiny v roce 2015: Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
NOVĚ
Každá první sobota v měsíci 8:00 – 10:00 (poprvé 3.1.2015)
v lednu 2015 budou ve stejném čase úřední hodiny i 10.1.2015
- důvodem tohoto opatření je zajistit dostupnost pro chalupáře i místní
občany v případě, že nemohou využít úřední hodiny v pracovním týdnu
Od 1. ledna 1996 je na OÚ Kruh v provozu zařízení pro pořizování fotokopií. Služby tohoto
zařízení můžete využívat vždy v úřední den obecního úřadu nebo po dohodě.
Ceník kopií formát A4 jednostranná - 2,- Kč
oboustranná - 4,- Kč
formát A3 jednostranná - 4,- Kč
oboustranná - 8,- Kč
kopie jsou pořizovány na kopírovacím zařízení Minolta bizhub 162
Vidimace a legalizace
- Ověřování kopií listin (vidimace) 30,- Kč za 1 stranu v českém jazyce
- Ověřování pravosti podpisů (legalizace) 30,- Kč za jeden podpis (nutno předložit platný
občanský průkaz)
Tato služba je zajišťována především v úředních dnech obecního úřadu nebo po osobní
domluvě v dohodnutém termínu
Kronika obce
V roce 2013 předala veškerou agendu týkající se kroniky obce dlouholetá kronikářka paní
Milada Kobrlová svojí nástupkyni Daniele Davidové. Přejme nejen Daniele, ale i obci, aby
v úrovni vedení kroniky podržela hodně vysoko nastavenou laťku svojí předchůdkyně.
O úrovni kroniky svědčí i skutečnost, že jsme za její vedení obdrželi diplom a finanční
odměnu v rámci soutěže Vesnice roku Libereckého kraje 2014. Stejně jako každý rok chceme
touto cestou požádat naše občany, aby předávali dokumenty, které mají souvislost s děním
v naší obci, buď kronikářce nebo na obecní úřad. Jedná se například o činnost organizací
a spolků, které zde působí, abychom to nejdůležitější ze života mohli uchovat v písemné
formě prostřednictvím kroniky obce Kruh.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KRUH
V letošním roce hasiči kromě pořádání společenských a kulturních akcí, které jsou
uvedeny v přehledu, zajistili mimo jiné jarní úklid kolem silnic, zasahovali při bleskové
povodni 10.srpna 2014 a následně provedli kontrolu potrubí procházejícího pod
návsí. V návaznosti bylo provedeno čerpání studny u čp. 42 (hostinec a obchod).
Pomoc při úklidu v obci po povodni byla samozřejmostí. Dokončeno bylo pročištění
potrubí od Chomaničových do Filipovska započaté v roce 2013. Kompletně byla
vyčištěna nádrž v hoření části obce pod Václavíkovými. Generální opravou prošly
obě motorové stříkačky PS12. Jejich opravu provedli svépomocí členové našeho
sboru
Členové SDH celoročně pečují o majetek jim svěřený obcí.
Přehled činností a akcí sboru v roce 2014 (do 1.12.2014)
29.11.2014 Adventní podvečer
24.11.2014 Zásah jednotky u č.p.134 při požáru popelnice a živého plotu z tují
12.11.2014 Výborová schůze SDH Kruh
07.11.2014 Účast na Okrsková schůze v Čisté
31.10.2014 Recyklujte s hasiči – svoz vysloužilých elektrospotřebičů
27.09.2014 Recyklujte s hasiči – svoz vysloužilých elektrospotřebičů
26.09.2014 Návštěva u Miloslava Brože při příležitosti jeho 65. narozenin
18.09.2014 Výborová schůze SDH Kruh
06.09.2014 Návštěva u hasičů v Karlovicích
06.09.2014 Nátěr pergoly u hasičské zbrojnice
30.08.2014 Recyklujte s hasiči – svoz vysloužilých elektrospotřebičů
23.08.2014 Brigáda na požární nádrži
14.08.2014 Průzkum potrubí pod návsí
11.08.2014 Čerpání studně za obchodem
10.08.2014 Zásah jednotky při bleskové povodni
09.08.2014 Posezení pod lípou
26.07.2014 Recyklujte s hasiči – svoz vysloužilých elektrospotřebičů
25.07.2014 Výborová schůze SDH Kruh
14.06.2014 Účast na Oslavách 130 let od založení SDH Mříčná
14.06.2014 Okrsková soutěž v požárním sportu ve Studenci
08.06.2014 Příprava družstva na Okrskovou soutěž
07.06.2014 Účast na Oslavách 140 let od založení SDH Jilemnice
05.-07.06.2014 Účast na Hasičských slavnostech v Litoměřicích
31.05.2014 Pouťové posezení u hasičské zbrojnice
26.05.2014 Čerpání a mytí koupaliště
25.05.2014 Příprava družstva na Okrskovou soutěž v požárním sportu
24.05.2014 Úpravy na vozidle Avia pro uložení nového vybavení
18.05.2014 Účast na Propagační jízdě SH ČMS v Semilech
17.05.2014 Úpravy na vozidle Avia pro uložení nového vybavení
16.05.5014 Čerpání studně na fotbalovém hřišti
13.05.2014 Výborová schůze SDH Kruh
10.05.2014 Příprava vozu Avia na STK, úpravy pro uložení nového vybavení
26.04.2014 Čištění kanálu a propusti pod silnicí u Chomaničových
11.04.2014 Účast na Okrskové schůzi ve Studenci
06.04.2014 Zkouška opravené motorové stříkačky r.v.1975
02.04.2014 Výborová schůze SDH Kruh
26.04.2014 Získání koncese na prodej alkoholu a živnosti na hostinskou činnost
21.03.2014 Sběr odpadků kolem přístupových cest do obce;
odvoz motorové stříkačky PS12 r.v. 1975 na opravu
20.03.2014 Zkouška opravené motorové stříkačky PS12 r.v. 1987
09.03.2014 Zkouška motorové stříkačky PS12 r.v. 1987 a odvoz na opravu
27.02.2014 Předváděcí akce firmy Pavliš a Hartmann – motorová stříkačka
19.02.2014 Výborová schůze SDH Kruh
01.02.2014 Hasičský bál SDH Kruh
01.02.2014 Účast na Výroční valné hromadě SDH Roztoky u Jilemnice
31.01.2014 Příprava sálu sokolovny na Hasičský bál
30.01.2014 Příprava sálu sokolovny na Hasičský bál
23.01.2014 Účast na Shromáždění starostů sborů okresu v Semilech
17.01.2014 Výborová schůze SDH Kruh
11.01.2014 Výroční valná hromada SDH Kruh
V současné době má sbor 64 členů: 49 mužů a 15 žen.
Aktuální informace naleznete na www.obeckruh.cz/hasici
KINO
Provoz kamenného kina byl zajištěn znovu jenom přes léto a zaměřili jsme se hlavně na
malé děti a kreslené pohádky a filmy. Ty jsou pro nás zatím ještě dostupné. Dále už ale
nebudeme schopni zajistit 35 mm kopie. Zatímco v roce 2013 jsme mohli uvést ještě
6 nových dětských filmů, v roce 2014 už nevyšla jediná premiérová kopie, museli jsme proto
promítat z více jak rok starých kopií.
Znovu jsme se podíleli na provozu letního kina na koupališti. Hospodaření kina bylo
v roce 2014 při takovém provozu méně ztrátové než před pár lety a náklady obce byly únosné
a realizovatelné, dofinancování tedy bylo letos podstatně nižší než v minulých letech
(vyúčtování najdete v odstavci Hospodaření kina v roce 2014). Bohužel, jak už bylo zmíněno,
všechno má svůj konec. Před novým zastupitelstvem stojí otázka, jestli kino zavřít nebo se
pokusit zajistit zařízení, na kterém by nám šlo promítat nové filmy v co nejkratší době od
premiéry. Budeme se muset rozhodnout, zda preferovat projekce z DVD a Blu ray, které
umožní zachovat po dva roky vyhovující prázdninovou dramaturgii dětských filmů za nízké
ceny, nebo postavit plnohodnotné digitální kino, které by umožnilo hrát aktuální premiéry
a 3D verze úspěšných zahraničních trháků. Nutno říct, že druhá varianta by znamenala
zdražení vstupného na částky přesahující 100 korun.
Všem dětem a rodičům, kteří naše kino přes prázdniny navštěvovali, chceme touto cestou
poděkovat za jejich zájem udržet místní kino v provozu. Letní kino na koupališti mělo letos
hodně problémy s počasím, za deště a zimy se promítat nedá. Návštěvnost byla tedy nižší než
vloni.
Filmy promítané v našem kině v roce 2014 s počtem návštěvníků
2.7. - Kocour v botách – 46 diváků
9.7. – Čertova nevěsta – 21 diváků
16.7. – Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů – 19 diváků
23.7. - Madagaskar 3 – 23 diváků
30.7. – Krtek, filmová hvězda – 27 diváků
6.8. – Čtyřlístek ve službách krále – 33 diváků
13.8. – Kamarádi z televize 1 – 12 diváků
20.8. – Doba ledová 4: Země v pohybu – 26 diváků
27.8. – Alvin a Chipmunkové – 16 diváků
12.9.2014 – Ať žijí rytíři – 114 diváků
Sokol Kruh – 2014
Oddíl ZRTV
Začali jsme s dětmi cvičit opět po změně času 5.listopadu, scházíme se každou středu
od 17 hodin večer. Děti se nejdříve „vyběhají“, rozcvičí, potom přijdou na řadu nářadí a různé
soutěže. Do cvičení je zapsáno zatím 24 dětí od čtyř do jedenácti let. V průměru se schází
okolo patnácti dětí. Tak jako v předešlých letech cvičení vede Zdeněk Bošek a pomáhá mu
Iva Albrechtová.
Oddíl kopané
Do jarních odvet „trochu podivně“ a hlavně nefotbalově rozlosované soutěže jsme
vstupovali na předních pozicích v tabulce a nakonec skončili na čtvrtém místě. O prázdninách
jsme pořádali 61.ročník bleskového turnaje o putovní pohár obce Kruh. Loňské vítězství jsme
neobhájili a nakonec skončili na 6. místě. Vítězem se letos stala SK Slavia Praha, respektivě
družstvo složené hráči, kteří jsou členy jejich odboru přátel. V nové sezóně jsme se
pohybovali po celý podzim v popředí tabulky, dokonce jsme byli i dvě kola na prvním místě.
Třikrát jsme prohráli a vždy to bylo jenom o gól. Někdy jsme si vlastní vinou zbytečně
zápasy komplikovali. Co dokázali naši hráči zahodit se jen tak nevidí. I přes zahozené šance
jsme na podzim v mistrovských zápasech nastříleli 47 branek a sám Honza Kužel jich dal 21.
V žákovských kategoriích hrálo soutěže na jaře družstvo mladších žáků, které skončilo na
výborném druhém místě. Soutěž hrála i starší přípravka, tady to už bylo horší a žáčci skončili
poslední. Po skončení mistrovských zápasů jsme pořádali na našem hřišti turnaj pro mladší a
starší přípravky. Do další sezóny jsme přihlásili družstvo starší přípravky, které je po podzimu
na 12. místě a po delší době i družstvo starších žáků, kteří už hrají na celé hřiště. V našich
barvách hrají kromě místních dětí i kluci z Roztok, z Víchové a z Benecka. Po podzimu jsme
na sedmém místě. Přes zimu se naše oddíly budou připravovat na odvety v sokolovně a jak to
bude dál ukáže až jaro. Co už teď ale víme, od příští sezóny se budou zápisy o utkání muset
psát na počítači (nařízení OFS Semily, v ČR už docela běžná praxe) a tím nám přibude docela
velký problém.
OKRESNÍ SOUTĚŽ MUŽI – podzim 2014
Bilance včetně turnaje v Kruhu: 17 9 4 4 52 : 26
1.kolo Sokol Kruh – SF Studenec 2 : 1
2.kolo 1.FC Tatobity - Sokol Kruh 3 : 3
3.kolo Sokol Kruh – SK Studenec „B“ 4 : 0
4.kolo Sokol Kruh – FK Přepeře „B“ 9 : 1
5.kolo Sokol Martinice - Sokol Kruh 5 : 4
6.kolo Sokol Kruh – Jiskra Libštát „B“ 6 : 0
7. kolo Sokol Rovensko „B“ - Sokol Kruh 2 : 3
8. kolo Sokol Kruh – TJ Poniklá 0 : 1
9. kolo FC Víchová „B“ - Sokol Kruh 1 : 3
10. kolo Sokol Kruh – TJ Vysoké 0 : 1
11. kolo Sokol Horka - Sokol Kruh 2 : 2
12. kolo Sokol Kruh – Sokol Zálesní Lhota 6 : 0
13. kolo HSK Benecko - Sokol Kruh 2 : 5
střelci: Jan Kužel 21x, Martin Chomanič 8x, Jiří.Kučera 6x, M.Jerie 4x, Michal Salátek 3x,
D. Albrecht 3x, Mar.Salátek 3x, Jindřich Vancl,Michal Boháč, Jan Chabada, R.Ruml
žluté karty 10 : 20, J.Boukal, M.Jerie, T.Hasman a J.Hasman 2x, D.Jebavý a M.Chomanič, červené karty 0 : 1
1.
2.
Sokol Martinice
TJ Vysoké nad Jizerou
13 10 1 2
13 9 3 1
59: 23
34: 11
31
30
( 10)
( 12)
3.
TJ Poniklá
13 9
1 3
32: 17
28
( 7)
4.
5.
Sokol Kruh
FK Přepeře B
13 8
13 7
2 3
1 5
47: 19
44: 38
26
22
( 5)
( 4)
6.
Jiskra Libštát B
13 6
3 4
34: 28
21
( 0)
7.
Sport Future Studenec
13 6
3 4
27: 28
21
( 3)
8.
9.
1.FC Tatobity
Sokol Horka
13 5
13 4
3 5
2 7
25: 26
34: 38
18
14
( -3)
( -4)
10.
11.
Sokol Zálesní Lhota
Sokol Rovensko B
13 4
13 3
2 7
2 8
33: 45
28: 38
14
11
( -4)
(-13)
12.
13.
FC Víchová B
SK Studenec B
13 3
13 3
2 8
2 8
20: 39
24: 44
11
11
( -7)
( -7)
14.
HSK Benecko
13 0
1 12 10: 57
1
(-17)
OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Bilance 13 2 1 10 43 : 104
1.kolo Sokol Kruh – Sokol Martinice „B“ 8 : 7
2.kolo Spartak Rokytnice - Sokol Kruh 9 : 2
3.kolo Sokol Kruh – FK Sedmihorky 4 : 10
4.kolo SK Studenec - Sokol Kruh 6 : 3
5.kolo Sokol Kruh – SK Mírová 4 : 16
6.kolo Sokol Bozkov - Sokol Kruh 4 : 3
7.kolo Sokol Kruh – Sokol Horní Branná 3 : 0
8.kolo Sokol Jablonec - Sokol Kruh 11 : 0
9.kolo Sokol Kruh – SK Jilemnice 1 : 11
10.kolo FK Košťálov - Sokol Kruh 6 : 3
11.kolo Sokol Kruh – SK Semily 2 : 3
12.kolo Sokol Kruh – FC Lomnice/Sokol Nová Ves 7 : 7
13.kolo Sokol Martinice „A“ - Sokol Kruh 14 : 3
1.
Sokol Jablonec
13 13 0 0
161: 46 39
( 18)
2.
Sokol Martinice A
12 10 1 1
122: 58 31
( 13)
3.
FK Košťálov
13 8 3 2
105: 50 27
( 6)
4.
SK Jilemnice
13 9 0 4
98: 53
27
( 3)
5.
SK Semily
13 8 0 5
99: 73
24
( 6)
6.
7.
SK Studenec
Spartak Rokytnice
13 8 0 5
13 7 1 5
77: 70
57: 59
24
22
( 6)
( 10)
8.
9.
SK Mírová
Lomnice/Nová Ves
13 6 1 6
13 4 2 7
96: 66
47: 72
19
14
( 4)
( -7)
10.
11.
FK Sedmihorky
Sokol Martinice B
13 4 1 8
13 2 1 10
71:105
78:133
13
7
( -2)
(-14)
12.
13.
Sokol Kruh
Sokol Bozkov
13 2 1 10
13 2 1 10
43:104
35:116
7
7
(-14)
(-17)
14.
Sokol Horní Branná
12 1 0 11 25:109 3
(-18)
střelci:Tomáš Zikeš 25, Nikola Jeriová 10,Barbora Hnyková 4,Marek Petrák 2,Tomáš Svatý 1, Diaz Y Flores 1
OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ ŽÁCI
Bilance 6 1 1 4 12 : 23
1.kolo Sokol Bozkov – Sokol Kruh 9 : 1
2.kolo Sokol Kruh – SK Jilemnice 3 : 0 kontumačně
3. kolo Sokol Jablonec - Sokol Kruh 5 : 5
4.kolo Sokol Kruh – Sokol Martinice/SK Studenec 1 : 8
5.kolo FK Košťálov - Sokol Kruh 4 : 1
6.kolo Sokol Kruh – TJ Rudník 1 : 2
7.kolo Sokol Rovensko - Sokol Kruh 3 : 1
1. TJ Rudník
7 7 0 0 20: 7
21
( 12)
2. So Martinice/SK Studenec
7 4 1 2 28: 15
13
( 4)
3. Sokol Bozkov
7 4 0 3 26: 17
12
( 0)
4. FK Košťálov
5. SK Jilemnice
7 4 0 3 20: 19
7 3 1 3 16: 9
12
10
( 0)
( 1)
6. Sokol Rovensko
7 3 0 4 16: 21
9
( -3)
7. Sokol Kruh
8. Sokol Jablonec
7 1 1 5 13: 31
7 0 1 6 8: 28
4
1
( -5)
(-11)
střelci: Vojtěch Kotyk 5, Lukáš Hujer 4, Lukáš Hnyk 1, 3x kontumačně
Bilance oddílu celkem za rok 2014:
89 27 12 50 224 : 359
Bilance oddílu kopané od jeho založení 1938 – 2004 (chybí roky 1966, 1967 a 1968)
sehráno 3120 zápasů, z toho 1097 vítězství, 568 remíza a 1455 porážek
skóre 6303 : 8028 (- 1725)
Nejlepší střelci v historii k 20.11.2014
470 Salátek Marek
243 Chomanič Martin
225 Jerie Václav
205 Zikeš Tomáš
182 Paulů Miloslav
168 Salátek Michal
147 Buchar Jan
144 Haken Petr
139 Bryknar Jan
133 Salátek Zdeněk
128 Kužel Jan
122 Kužel Jiří
118 Pošepný Jiří
114 Albrecht Jiří st.
113 Pršala Ladislav st.,
108 Nechanický Miloslav st.
103 Sedlák Jiří ml.
101 Pavlata Ladislav ml.
100 Sedláček Stanislav st..
94 Janata Pavel
29.11.2014 – Sokol Kruh - Kružská Kundratická – 31.ročník
Výsledky
Předškoláci 500 m:
1. Jakub Svatý – Kruh ………………………………………. 2:02
2. Natálie Jeriová - Kruh ……………………………………. 2:56
Děti do 8 let 500 m:
neobsazeno
Děti od 9 – do 10 let 2 km: 1. Lukáš Hájek – Úpice …………………………...……….. 8:16
2. Vojtěch Haken – Kruh …………………………...……… 9:14
Dívky 11 – 14 let 2 km:
1. Nikola Mikolášková – Roztoky u Jilemnice …….……… 7:58
2. Barbora Ronová – Roztoky u Jilemnice ………………… 9:07
3. Kateřina Bryknarová – Kruh ………………………...….. 9:42
Chlapci 11 – 14 let 5 km: 1. Josef Jiřišta – Kruh ……………………………...………26:48
Ženy 15 – 35 let 5 km:
1. Zuzana Jiřištová – Peřimov ……………………………. 21:41
2. Markéta Maďarčíková – Roztoky u Jilemnice ………… 25:11
3. Tereza Zikešová – Roztoky u Jilemnice ………………. 29:21
Ženy nad 36 let 5 km:
1. Dagmar Rychnovská – Nové Město nad Metují ……….. 17:43
2. Renata Hájková – Úpice ……………………………….. 17:44
3. Blanka Paulů – Úpice ………………………………….. 18:56
4. Jana Škorpilová – Jičín ………………………………… 19:51
5. Michaela Háková – Vrchlabí …………………………... 20:07
6. Jaroslava Grohová – Vrchlabí …………………...……... 23:54
7. Miloslava Vraštilová – Úpice ………………………….. 27:01
Muži 15 – 35 let 12 km:
1. Michal Kubíček – Mnichovo Hradiště ………………… 42:26
2. Josef Kavalír – Mladá Boleslav ………………………... 43:21
3. Jan Šubrt – Horní Sytová ………………………………. 47:11
4. Jan Fischer – Víchová nad Jizerou …………………….. 49:45
5. Michal Špaček – Jičín ………………………………….. 53:20
6. Martin Jerie – Kruh …………………………………….. 53:41
7. Jindřich Vancl a David Jebavý – oba Kruh ……………. 55:30
Muži 36 – 49 let 12 km:
1. Tomáš Veber – Chodov (Domažlice) ………………….. 37:59
2. Ivo Havlíček – Lánov ………………………………….. 43:36
3. František Buřil – Vidochov ……………………………. 43:52
4. Ladislav Erbert – Pecka ………………………………... 44:11
5. Tomáš Svatý – Kruh …………………………………… 44:34
6. Zdeněk Kubíček – Mnichovo Hradiště ………………… 45:01
Muži nad 50 let 12 km: 1. Antonín Pavlas – Přibyslav (Havlíčkův Brod) ………… 48:16
2. Karel Trejbal – Mladá Boleslav …………………………53:17
3. Stanislav Groh - Vrchlabí ……………………………….53:59
4. Aleš Zikeš – Roztoky u Jilemnice ……...……………..1:01:24
5. Karel Šklíba – Úpice ………………………………….1:02:12
6. Miroslav Salátek – Kruh ………………………………1:21:15

Podobné dokumenty

Historie domu čp

Historie domu čp taškovým, příslušnou vyzdívkou v půdě a řádným opravením zdí podle připojeného návrhu a proto prosí slavný obecní výbor by mu k stavbě této která dle předepsaných zákonů stavebních prováděná bude, ...

Více

Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov

Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov Nezbytnost stavby je dána fyzickou i morální zastaralostí dnešního staničního zabezpečovacího zařízení, které v současné době dosluhuje a svou technologií již nevyhovuje současným standardům. Morál...

Více

Košťálovské noviny

Košťálovské noviny Starosta PaedDr. Miloslav Janata předložil žádost o příspěvek z Programu ochrany obyvatelstva před hlukem z nákladní auto-

Více

Bělský občasník

Bělský občasník nesmyslně vyloučen hráč už v 1. poločase. Letos byla naplánována předehrávka jarního 1. kola. počasí nepřálo a tak byly sehrány jen dvě utkání. Jívan vyhrál na Malé Skále 4:0. Proto je Bělá podzimn...

Více