distribution centers of up to 50000 sqm totalling 180000 sqm built

Transkript

distribution centers of up to 50000 sqm totalling 180000 sqm built
Southpoint
23.1.2006 17:34
Stránka 1
LOCATION
■
EXIT 15
LOKALITA
■
KUNICE – STRANâICE
■
CZECH REPUBLIC
www.southpointD1.com
Prague
Praha
■
■
■
■
■
Adjacent D1 Motorway
(Prague – Brno – Bratislava)
Exit 15 of D1 Motorway – approx. 16 km
from Prague City border
City bus connection
Excellent visibility from all directions
Premier logistics corridor
■
■
■
■
■
V tûsné blízkosti dálnice D1
(Praha – Brno – Bratislava)
Dálniãní sjezd na 15. km D1, cca 16 km
od hranice hl. mûsta Prahy
Dopravní obsluÏnost MHD
Vynikající expozice do v‰ech smûrÛ
Prvotfiídní skladová lokalita
Exit 15
V‰echromy–Velké Popovice
Bratislava
Bratislava
DISTRIBUTION CENTERS OF
UP TO 50,000 SQM
TOTALLING 180,000 SQM BUILT
DISTRIBUČNÍ CENTRA AŽ 50 000 M2
CELKEM 180 000 M2 PLOCH
FOR DETAILS, CONTACT:
A PROJECT BY:
Pinnacle s.r.o.
Celetná 38
Prague 1
CZ 110 00
Czech Republic
Tel.: (+420) 225 113 422
Fax: (+420) 225 113 411
[email protected]
Bratislava
Bratislava
Prague
Praha
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
total land area: 45 ha
pozemek celkem: 45 ha
built area / zastavûná plocha
land area / pozemek
warehouse space / sklady
office space / kanceláfie
DC D
built area / zastavûná plocha
land area / pozemek
warehouse space / sklady
office space / kanceláfie
DC C
built area / zastavûná plocha
land area / pozemek
warehouse space / sklady
office space / kanceláfie
DC B completion / kolaudace 07/06
built area / zastavûná plocha
land area / pozemek
warehouse space / sklady
office space / kanceláfie
39 500 m2
129 955 m2
37 550 m2
3 900 m2
52 200 m2
125 052 m2
49 600 m2
5 200 m2
46 700 m2
112 227 m2
44 450 m2
4 500 m2
34 600 m2
85 348 m2
32 800 m2
3 600 m2
Variabilní plocha nájemních jednotek od 5 000 m2
1 nakládací rampa na 1 000 m2 skladové plochy
Jednotná svûtlá v˘‰ka skladÛ 10 m
Finální specifikace prostor na pfiání uÏivatele
Cross docking k dispozici
Variabilní plocha kanceláfisk˘ch prostor
Prvotfiídní infrastruktura a zázemí areálu
Prostory vhodné téÏ pro lehkou v˘robu
Správa a fiízení provozu pfiímo v areálu
NepfietrÏitá ostraha oploceného areálu
MoÏn˘ nájem / koupû pozemku s územním
rozhodnutím / v˘stavba na klíã
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
DC A completion / kolaudace 07/06
Flexible unit sizes from 5,000 sqm
1 loading bay per 1,000 sqm of warehouse space
Clear height of warehouse space 10 m
Turn-key premises specification
Possible cross docking
Flexible office content
Excellent park infrastructure
Suitable also for light assembly purposes
Park management team on site
24 hours security, fenced area
Possible leasehold / land purchase with secured
planning permit / turn-key construction
■
■
SITUACE A SPECIFIKACE
Exit 15
V‰echromy–Velké Popovice
■
23.1.2006 17:34
Built Area / Zastavûná plocha
Expansion / Expanze
Roads / Komunikace
SITE PLAN & DESCRIPTION
Southpoint
Stránka 3

Podobné dokumenty

TYP FBT - rampy ALTEC

TYP FBT - rampy ALTEC plo‰iny kolmo na hranû rampy a jsou zaji‰tûny uzávûrou. Jednoduchou obsluÏnost plo-

Více

Kdo vyhrál nejnáročnější soutěž na Zemi? Nová

Kdo vyhrál nejnáročnější soutěž na Zemi? Nová byste se rádi seznámili s dalšími tématy v příštím vydání, spojte se s naším vydavatelem na adrese [email protected]

Více

modelování a konstrukce magnetického defektoskopu

modelování a konstrukce magnetického defektoskopu [10] Kortright, J., B., Awschalom, D., D., Stohr, J., Bader, S., D., Idzerda, Y., U., Parkin, S., S., P., Schuller, I., K., Siegmann, H.-C.: Research frontiers in magnetic materials at soft X-ray s...

Více

RE/MAX United Kingdom

RE/MAX United Kingdom Telefon na makléře 074 2727 9380 Přímá tel. linka 074 2727 9380 Fax: [email protected] remax.co.uk/plus RE/MAX Plus 49 Watford Way Hendon London NW4 3JH England

Více

Prospekt panDOMO

Prospekt panDOMO K re a t i v n í p o v rch y s y s t é m u PA N D O M O .

Více

Kliknutím zobrazíte katalog

Kliknutím zobrazíte katalog Pfieplnûné prsy. Va‰e prsy by se mûly po kojení vÏdy cítit mûkce. Ale vÏdy tomu tak není, protoÏe prsy jsou obãas pfieplnûné, takÏe se jejich bradavka zplo‰tí a dítû ji nemÛÏe fiádnû uchopit a vyprázd...

Více

Liniové odvodnűní - DTM Consulting spol. s ro

Liniové odvodnűní - DTM Consulting spol. s ro 0 + 5 + 10 a vodorovným odtokem DN 100 nebo DN 150 s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním Vpust – dlouhé provedení délka 0,5 m s plynulým připojením výšek 0 – 20 a předtvarováním pro rohovou...

Více

Rajská polévka – Gordon

Rajská polévka – Gordon 1_165x220_RecCZ-polevky_03.qxd 2.3.2006 10:35 Stránka 1

Více