Klasifikace doporučených postupů a standardů

Transkript

Klasifikace doporučených postupů a standardů
Klasifikace doporučených postupů a
standardů
Metodika vývoje národní sady standardů zdravotních služeb – Příloha 2
Národní referenční centrum
Autor: MUDr. Miloš Suchý, MUDr. Petr Tůma
Datum: 12.10.2009
Tento dokument byl vytvořen jako součást sady metodických materiálů s cílem usměrnit další komunikaci a
porozumění odborníků podílejících se na vývoji Národní sady standardů zdravotních služeb a Národní sady
ukazatelů zdravotních služeb.
Národní referenční centrum ©
Obsah
Přehled použitých výrazů a zkratek......................................................................................................... 3
Úvod ........................................................................................................................................................ 4
Klíčové klasifikace DP .............................................................................................................................. 6
Klasifikace podle šíře a speciality zaměření DP ................................................................................... 6
Komplexní klinický doporučený postup (KKDP) NRC, Komplexní klinický standard (KKS) NRC............ 6
Technologický klinický doporučený postup (TKDP) NRC, Technologický klinický standard (TKS) NRC 6
Podle toho, kde vznikají (autorská odbornost) ................................................................................... 6
Podle výsledné formy .......................................................................................................................... 7
Plná verze KDP nebo KS................................................................................................................... 7
Zkrácená verze DP ........................................................................................................................... 7
Stručná doporučení ......................................................................................................................... 8
Verze DP pro pacienty ..................................................................................................................... 8
Další parametrické třídění DP.................................................................................................................. 8
Podle zaměření na klinickou, nebo veřejnou oblast ........................................................................... 8
DP pro klinickou oblast.................................................................................................................... 8
DP pro veřejnou oblast.................................................................................................................... 8
Podle toho, jak jsou DP vytvářeny....................................................................................................... 9
Původní DP ...................................................................................................................................... 9
Adaptovaný DP ................................................................................................................................ 9
Podle převažujícího stupně vědecké váhy doporučení ....................................................................... 9
Expertní DP ...................................................................................................................................... 9
Konsenzuální DP ............................................................................................................................ 10
DP založený na důkazech .............................................................................................................. 10
Podle velkých skupin chorobných stavů............................................................................................ 10
Podle konceptuálních typů................................................................................................................ 10
Podle metody použité ke sběru a výběru vědeckých důkazů ........................................................... 10
Podle metody použité k analýze a vyhodnocení vědeckého důkazu ................................................ 11
Podle metody používající dosažení kvality a sílu vědeckých důkazů ................................................ 11
Podle metod a formulace doporučení .............................................................................................. 11
Podle metody validace DP................................................................................................................. 12
Klasifikace doporučených postupů a standardů, 12.10.2009
Stránka 2 z 14
Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Vývoje NSSZS a je majetkem Národního referenčního centra (NRC).
Použití krátkých výtahů je dovoleno za předpokladu úplného citování zdroje. Pro publikování většího objemu informací
z tohoto dokumentu je nutný písemný souhlas NRC, Vinohradská 112, 130 00 Praha 3. Všechna práva vyhrazena ©
2009 Národní referenční centrum.
Národní referenční centrum ©
Podle zvolených implementačních nástrojů ..................................................................................... 12
Podle konceptů potřeby péče ........................................................................................................... 13
Podle domény výkonnosti péče ........................................................................................................ 13
Podle předpokládaných uživatelů ..................................................................................................... 13
Podle cílové skupiny populace .......................................................................................................... 14
Přehled použitých výrazů a zkratek
Výraz
NRC
Klinický standard
Zkratka
KS
Výklad
Jedná se o KDP doplněný o více
měřitelných klinických kriterií a
indikátorů výkonnosti a kvality péče
Klinický doporučený
NRC
postup
KDP
Jedná se o odborný základ KS bez
měřitelných klinických kriterií a
indikátorů výkonnosti a kvality péče
Komplexní klinický
NRC
standard
KKS
Komplexní klinický
NRC
doporučený postup
KKDP
Technologický klinický
NRC
doporučený postup
TKDP
Technologický klinický
NRC
standard
TKS
Zaměřuje se široce na celý proces
péče, počínaje primární prevencí,
vlastním léčením v akutní fázi a
následnou péčí. Jedná se například o
KDP nebo KS typu „strategie
diagnostiky a léčby“.
Zaměřuje se široce na celý proces
péče, počínaje primární prevencí,
vlastním léčením v akutní fázi a
následnou péčí. Jedná se například o
KDP nebo KS typu „strategie
diagnostiky a léčby“.
Popisuje pouze dílčí problém
chorobného stavu, jeho diagnostiky,
nebo léčby. Má mimo jiné také blízko
k metodě HTA (Health Technology
Assessment).
Popisuje pouze dílčí problém
chorobného stavu, jeho diagnostiky,
nebo léčby. Má mimo jiné také blízko
k metodě HTA (Health Technology
Assessment).
Obecný název pro základní entitu
vyjadřující jakýkoliv způsob
doporučení používaný ve velkých
systémech řešících výzkum nebo
podporu kvality, výkonnosti a dalších
vlastností zdravotních služeb
Doporučený postup
NRC
DP
Klasifikace doporučených postupů a standardů, 12.10.2009
Poznámka
Explicitně stanovený termín
vykládaný týmem NRC
výhradně pro účely projektu
Vývoj Národní sady standardů
zdravotních služeb
Explicitně stanovený termín
vykládaný týmem NRC
výhradně pro účely projektu
Vývoj Národní sady standardů
zdravotních služeb
Explicitně stanovený termín
vykládaný týmem NRC
výhradně pro účely projektu
Vývoj Národní sady standardů
zdravotních služeb
Explicitně stanovený termín
vykládaný týmem NRC
výhradně pro účely projektu
Vývoj Národní sady standardů
zdravotních služeb
Explicitně stanovený termín
vykládaný týmem NRC
výhradně pro účely projektu
Vývoj Národní sady standardů
zdravotních služeb
Explicitně stanovený termín
vykládaný týmem NRC
výhradně pro účely projektu
Vývoj Národní sady standardů
zdravotních služeb
Explicitně stanovený termín
vykládaný týmem NRC
výhradně pro účely projektu
Vývoj Národní sady standardů
zdravotních služeb
Stránka 3 z 14
Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Vývoje NSSZS a je majetkem Národního referenčního centra (NRC).
Použití krátkých výtahů je dovoleno za předpokladu úplného citování zdroje. Pro publikování většího objemu informací
z tohoto dokumentu je nutný písemný souhlas NRC, Vinohradská 112, 130 00 Praha 3. Všechna práva vyhrazena ©
2009 Národní referenční centrum.
Národní referenční centrum ©
Národní sada standardů
zdravotních služeb
NSSZS
Národní referenční
centrum
NRC
Evidence based
medicine
EBM
Evidence - based public
health
Health technology
assessment
EBPH
National Guidelines
Clearinghouse
NGC
Agency for HealthCare
Research and Quality
AHRQ
National Institute for
Health and Clinical
Excellence
NICE
HTA
Sada KS vypracovaných s použitím
zde popisované metodiky a vydaných
NRC
Národní referenční centrum bylo
založeno zakladatelskou smlouvou o
založení zájmového sdružení
právnických osob, jako servisní
organizace pro zdravotní pojišťovny,
poskytovatele péče a ministerstvo
zdravotnictví
Medicína založená na důkazech
(specifikace postupů pro zdravotní
služby, které byly formulovány na
základě vědeckých důkazů)
Veřejného zdravotnictví založené na
důkazech
Standardní postup hodnocení
účinnosti, bezpečnosti a nákladové
efektivity zdravotních technologií.
Rozsáhlá databáze evidence-based
clinical practice guidelines a
souvisejících dokumentů.
Agentura, která reprezentuje
významné centrum mezinárodní
spolupráce a poskytuje velké
množství odkazů na ostatní agentury
(USA).
Nezávislá organizace UK odpovědná
za tvorbu národních postupů ke
zvyšování zdraví, prevence a léčby
oněmocnění.
Úvod
Upozornění: v tomto dokumentu jsou používány pojmy a zkratky, které jsou vyloženy v dokumentu
„Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů Národního referenčního centra“.
Tento dokument byl vytvořen jako součást sady metodických materiálů s cílem usměrnit další
komunikaci a porozumění odborníků podílejících se na vývoji Národní sady standardů zdravotních
služeb a Národní sady ukazatelů zdravotních služeb. Bude po interních oponenturách zařazen jako
jedna z kapitol e-learningového kurzu a metodické publikace Národního referenčního centra.
Vývoj klinických doporučených postupů (dále KDP) a klinických standardů (dále KS) vyžaduje
systematicky popsat jejich různé vlastnosti včetně různých variant jejich vývoje, implementace a
používání. Důvodem je vysoká pestrost různých variant chorobných stavů, jejich diagnostiky a léčby,
široké spektrum profesionálů jako potenciálních tvůrců i uživatelů a mnohočetnost různých variant
metod vývoje klinických doporučených postupů (KDP) a klinických standardů (KS).
Klasifikace doporučených postupů a standardů, 12.10.2009
Stránka 4 z 14
Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Vývoje NSSZS a je majetkem Národního referenčního centra (NRC).
Použití krátkých výtahů je dovoleno za předpokladu úplného citování zdroje. Pro publikování většího objemu informací
z tohoto dokumentu je nutný písemný souhlas NRC, Vinohradská 112, 130 00 Praha 3. Všechna práva vyhrazena ©
2009 Národní referenční centrum.
Národní referenční centrum ©
Národní referenční centrum (NRC) vychází ve své metodice z více zdrojů:
• National Guideline Clearinghouse (NGC) jako produktu Agency for HealthCare Research and
Quality (AHRQ) který vydal Classification Scheme, z něhož jsme čerpali především
v kapitole „Další třídění používané v praxi vývoje DP NRC jako parametry“ Odkaz:
http://www.ahrq.gov/
• Monografie LÍČENÍK, Radim. Klinické doporučené postupy: Obecné zásady, principy tvorby a
adaptace. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. 117s. ISBN 978-80-244-2265-7.
Protože ani v terminologii ani v používání klasifikačních systémů neexistuje dostatečná jednota napříč
velkými národními systémy vývoje, byli jsme nuceni pro činnosti NRC definovat a vyložit určité
termíny explicitně, a stejně tak se rozhodnout pro výběr nebo modifikaci různých klasifikačních
schémat. Proto naše formulace nejsou ve všech pojmech totožné s výše uvedenými zdroji.
Terminologie NRC týkající se vývoje DP je uvedena v dokumentu „TERMINOLOGIE PRO VÝVOJ
DOPORUČENÝCH POSTUPŮ V RÁMCI PROJEKTŮ NÁRODNÍHO REFERENČNÍHO CENTRA“. Pro praxi vývoje KDP a KS
jsme použili vlastní modifikaci výběru klasifikačních schémat a použili je následujícím způsobem:
1. Za základní klasifikace považujeme klasifikace:
a) podle šíře a speciality zaměření,
b) podle toho, kde vznikají (podle autorské odbornosti),
c) podle výsledné formy realizace.
Výběr položek těchto tří klasifikačních schémat je používán v kódu KDP nebo KS a je doplněn
unikátním pořadovým číslem vývoje KDP nebo KS.
2. Ostatní klasifikační schémata se používají jako parametry, které klasifikují KDP nebo KS podle
různých vlastností. Přitom je v některých případech možná volba pouze jedné hodnoty
parametru, v některých případech je možná volba více hodnot stejného parametru.
Jako základní třídění uvádíme právě výše zmíněné rozlišení KDP a KS, což jsou vlastně dva stavy
téhož. KS je KDP doplněný o měřitelná kriteria a indikátory (výkonnosti, kvality, efektivity a dalších
vlastností zdravotní péče). V rámci vývoje vzniká vždy nejdříve základ KDP, který pak, pokud je to
požadováno, experti na měření výkonnosti a kvality péče doplňují ve spolupráci s autory KDP o
zmíněná kriteria a indikátory.
Dále v textu jsou proto mimo jiné používány následující názvy a zkratky v níže uvedeném výkladu:
• Doporučený postup (DP). Obecně doporučený postup v jakékoliv formě klasifikace, jejíž
formy jsou pak popsány dále v textu.
• Klinický doporučený postup (KDP). DP zaměřený primárně na klinické aspekty péče.
• Klinický standard (KS). KDP doplněný o měřitelná kriteria a indikátory výkonnosti a kvality
péče.
Klasifikace doporučených postupů a standardů, 12.10.2009
Stránka 5 z 14
Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Vývoje NSSZS a je majetkem Národního referenčního centra (NRC).
Použití krátkých výtahů je dovoleno za předpokladu úplného citování zdroje. Pro publikování většího objemu informací
z tohoto dokumentu je nutný písemný souhlas NRC, Vinohradská 112, 130 00 Praha 3. Všechna práva vyhrazena ©
2009 Národní referenční centrum.
Národní referenční centrum ©
Klíčové klasifikace DP
Jak je uvedeno již v úvodu, za klíčové klasifikace považujeme z hlediska organizace a formálního
zajištění podpory vývoje s pomocí aplikačního software tři klasifikační schémata, jejichž kódy
používáme v kódu formálního zápisu DP.
Klasifikace podle šíře a speciality zaměření DP
Komplexní klinický doporučený postup (KKDP) NRC,
Komplexní klinický standard (KKS) NRC
Zaměřuje se široce na celý proces péče počínaje primární prevencí, vlastním léčením v akutní fázi a
následnou péčí. Jedná se například o KDP nebo KS typu „strategie diagnostiky a léčby“.
Technologický klinický doporučený postup (TKDP) NRC,
Technologický klinický standard (TKS) NRC
Popisuje pouze dílčí problém chorobného stavu, jeho diagnostiky, nebo léčby. Má mimo jiné také
blízko k metodě HTA (Health Technology Assessment). Patří sem problematika:
• Léčebných přípravků (např. DP vydaný NICE „Clopidogrel u akutního koronárního syndromu“)
• Léčebných pomůcek a zařízení (např. DP ČKS „Doporučení pro implantaci kardiostimulátorů,
ICD a srdeční desynchronizační léčbu“)
• Diagnostických postupů invazivních. K přístupu do těla je třeba porušit celistvost kůže (např.
angiografie)
• Diagnostických postupů miniinvazivních (například endoskopických výkonů)
• Diagnostických postupů neinvazivních (např. laboratorních, nebo rentgenologických metod)
• Léčebných postupů invazivních (např. chirurgických výkonů)
• Léčebných postupů miniinvazivních (například endoskopických výkonů)
• Léčebných postupů neinvazivních
• Podpůrných aktivit (například edukace pacienta u diabetu)
Toto třídění považujeme za klíčové a DP takto rozlišujeme i s alternativním využitím kódu DP.
Podle toho, kde vznikají (autorská odbornost)
DP jsou vytvářeny různými institucemi od mezinárodních, přes národní až po regionální a místní
úroveň. V rámci programu vývoje DP v gesci NRC rozlišujeme DP podle klasifikace institucí, které ve
smluvním vztahu s NRC DP vytvářejí:
1. Odborné společnosti ČLS JEP
2. Odborné společnosti, které nejsou sdruženy v ČLS JEP
3. Jiné profesní organizace (asociace sester atd.)
Klasifikace doporučených postupů a standardů, 12.10.2009
Stránka 6 z 14
Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Vývoje NSSZS a je majetkem Národního referenčního centra (NRC).
Použití krátkých výtahů je dovoleno za předpokladu úplného citování zdroje. Pro publikování většího objemu informací
z tohoto dokumentu je nutný písemný souhlas NRC, Vinohradská 112, 130 00 Praha 3. Všechna práva vyhrazena ©
2009 Národní referenční centrum.
Národní referenční centrum ©
Pro účely třídění jsme vyvinuli rozšířený číselník, který vychází ze Seznamu výkonů s bodovými
hodnotami (tzv. „autorské odbornosti“).
Podle NGC Classification Scheme je třídění institucí zajišťujících vývoj následující:
• Academic Institution
• Disease Specific Society
• Federal Government Agency (U.S.)
• Hospital/Medical Center
• Independent Expert Panel
• International Agency
• Managed Care Organization
• Manufacturer
• Medical Specialty Society
• National Government Agency (Non-U.S.)
• Nursing Home/Extended Care Facility
• Private Nonprofit Organization
• Private Nonprofit Research Organization
• Private For Profit Organization
• Private For Profit Research Organization
• Professional Association
• Public For Profit Organization
• State/Local Government Agency (U.S.)
• State/Local Government Agency (Non-U.S.)
Pro účely projektu NRC se zatím omezujeme na jednoduché třídění uvedené na začátku tohoto
odstavce.
Podle výsledné formy
DP mohou být zpracovány v různé formě, jeden DP může být zpracován různým způsobem, pro různé
účely používání. Rozlišujeme následující formy používané v plánu vývoje DP v rámci NRC.
Plná verze KDP nebo KS
(anglicky full guideline) ve formě KS, tedy s připojenými kriterii a indikátory. Podrobně popisuje
metodiku tvorby DP, návod k jeho použití, klasifikuje všechna doporučení dle síly a kvality průkazu,
obsahuje dále klinická kriteria pro klinický audit, vlastní klinická doporučení pro diagnostiku a terapii,
úplný seznam literatury, kriteria kvality a efektivity, ekonomická kriteria atd.
Zkrácená verze DP
(anglicky NICE guideline). Obsahuje minimum metodologických informací, ale obsahuje všechna
doporučení pro diagnostiku a léčbu jako plná verze. Nemusí obsahovat kriteria a indikátory. Zkrácená
verze bývá, ale nemusí ve všech případech být vytvořena pouhou redukcí textu plné verze KDP, obsah
však musí být s touto verzí logicky i věcně konzistentní.
Klasifikace doporučených postupů a standardů, 12.10.2009
Stránka 7 z 14
Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Vývoje NSSZS a je majetkem Národního referenčního centra (NRC).
Použití krátkých výtahů je dovoleno za předpokladu úplného citování zdroje. Pro publikování většího objemu informací
z tohoto dokumentu je nutný písemný souhlas NRC, Vinohradská 112, 130 00 Praha 3. Všechna práva vyhrazena ©
2009 Národní referenční centrum.
Národní referenční centrum ©
Stručná doporučení
(anglicky quick reference guide) obsahuje především algoritmy a základní klinický postup. Nemusí
obsahovat kriteria a indikátory. Stručná doporučení bývají, ale nemusí ve všech případech být
vytvořena pouhou redukcí textu plné, nebo zkrácené verze KDP, obsah však musí být s těmito
verzemi logicky i věcně konsistentní.
Verze DP pro pacienty
obsahuje doporučení psaná srozumitelným jazykem s vyloučením odborných termínů a pro pacienty
nesrozumitelných kriterií a indikátorů.
Dále existují další možnosti publikace DP (podle NGC Classification Scheme), které ale nejsou t.č.
v plánu vývoje NRC:
1. Klinická otázka a klíčová doporučení. Hodí se pro přehledné publikace, odkazy, praktické
pokyny v klinické praxi.
2. Základní klinický algoritmus. Zjednodušené, algoritmické vyjádření doporučeného postupu
omezující méně časté alternativy postupu, vhodné pro grafické vyjádření formou vývojového
diagramu, vhodné pro edukaci, rychlé použití v neodkladných stavech a podobně.
3. Základní klinický postup (clinical pathway). Zjednodušené vyjádření doporučeného postupu
omezující některé alternativy postupu, aplikované v praxi konkrétního oddělení, posilující
organizační prvky postupu.
Další parametrické třídění DP
Zařazení podle dalších klasifikačních schémat se již neodráží v kódu DP, ale je použito v rámci
formalizovaného zápisu informací o DP. Tento zápis je proveden v aplikačním software podporujícím
vývoj DP a dále ve formalizované části vydaného dokumentu.
Podle zaměření na klinickou, nebo veřejnou
oblast
Liší se podle toho, zda jsou zaměřeny více na aspekty odborné – klinické a kvalitu vlastní péče, nebo
na jiné determinanty zdraví, a to je na prevenci a zdravý životní styl.
DP pro klinickou oblast
(anglicky guidelines for interventions in clinical settings) - klinický doporučený postup (KDP), nebo
dílčí (technologický) doporučený postup (DDP) – viz odstavec výše. Jejich vývoj je založen na
systematických metodách využívajících především principy Evidence Based Medicine (EBM).
DP pro veřejnou oblast
Klasifikace doporučených postupů a standardů, 12.10.2009
Stránka 8 z 14
Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Vývoje NSSZS a je majetkem Národního referenčního centra (NRC).
Použití krátkých výtahů je dovoleno za předpokladu úplného citování zdroje. Pro publikování většího objemu informací
z tohoto dokumentu je nutný písemný souhlas NRC, Vinohradská 112, 130 00 Praha 3. Všechna práva vyhrazena ©
2009 Národní referenční centrum.
Národní referenční centrum ©
(anglicky guidelines for interventions in community settings), nebo také pro oblast veřejného
zdravotnictví mají za cíl působit preventivně a podporovat zdravý životní styl. I zde se používají
vlastní, speciální a systematické metody vývoje DP. DP vycházejí z principů veřejného zdravotnictví
založeného na důkazech (anglicky evidence-based public health – EBPH). Využití principů EBPH je
poměrně nové, principy se v některých aspektech dosti liší od EBM. Populační intervence se ve světě
zaměřují především na podporu zdraví, prevenci chorob, zranění, invalidity, předčasná úmrtí a
působení environmentálních rizik. DP pro veřejné zdravotnictví rozlišujeme dále na:
• DP ve veřejném zdravotnictví. Jsou zaměřeny na místní, jasně vymezené preventivní postupy
nebo činnosti pro podporu zdravého životního stylu, například prevence přenosných
pohlavních chorob nebo prevence nádorů.
• DP pro programy ve veřejném zdravotnictví. Ucelený soubor služeb, intervencí a plánů
zapojující různé vládní i nevládní instituce a organizace. Mohou být zaměřeny tematicky
nebo na celé oblasti veřejného zdravotnictví. Cílovou skupinou může být celá populace
(například program odvykání kouření – NICE 2007, 2008)
Podle toho, jak jsou DP vytvářeny
Původní DP
(anglicky full-process guideline). Systematická tvorba zcela nového DP. Široká skupina odborníků jej
vytváří jako zcela nový s využitím primárních informačních zdrojů. Vyvíjí se touto metodou pouze
v případě, že není k dispozici obdobný již hotový (i když třeba zastaralý, ze kterého by bylo možné
vyjít).
Adaptovaný DP
(synonymum odvozený, anglicky adapted guideline, derived guideline). Vytváření tohoto DP je
založeno na některém již existujícím, nejčastěji původním DP. Adaptace DP je podle pracovní skupiny
ADAPTE Collaboration „systematická metoda rozhodování o použití nebo přizpůsobení DP, který byl
vytvořen v určitém kulturním a organizačním prostředí, pro uplatnění v prostředí odlišném“.
Podle převažujícího stupně vědecké váhy
doporučení
Následující verze většinou neexistují v „čisté“ formě, rozdíly jsou spíše v míře uplatnění názoru
expertů, konsenzu a vědeckého průkazu, tedy toto třídění KDP je spíše teoretické.
Expertní DP
(anglicky opinion-based guideline). Jeden nebo více odborníků vydává svá doporučení, zatímco jiní
odborníci mohou mít názor jiný. Tento proces není založen na důkazech a v metodice vývoje DP NRC
bude používán ke zpracování a označení DP, u kterých dosud nebylo dosaženo konsenzu (tj. neprošly
úspěšně oponenturami).
Klasifikace doporučených postupů a standardů, 12.10.2009
Stránka 9 z 14
Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Vývoje NSSZS a je majetkem Národního referenčního centra (NRC).
Použití krátkých výtahů je dovoleno za předpokladu úplného citování zdroje. Pro publikování většího objemu informací
z tohoto dokumentu je nutný písemný souhlas NRC, Vinohradská 112, 130 00 Praha 3. Všechna práva vyhrazena ©
2009 Národní referenční centrum.
Národní referenční centrum ©
Konsenzuální DP
(anglicky consensus-based guideline). Toto je hlavní způsob vývoje DP v rámci NRC, konsenzus je
zajištěn (opakovanými) oponenturami zainteresovaných skupin odborníků. Uživateli je široce
přijímán, nicméně jeho nedostatkem je nesystematický výběr literárních zdrojů, což může vést
k předpojatým závěrům anebo dokonce ke vzájemně si odporujícím doporučením.
DP založený na důkazech
(anglicky evidence-based guideline). Jeho tvorba vychází z principů EBM. Je založena na
systematickém vyhledávání, kritickém posuzování a syntéze vědeckých důkazů. V doporučeních je
explicitně uveden stupeň síly doporučení a úroveň kvality důkazu. Celý proces tvorby je orientován
na výsledek. Počítá se se všemi výhodami a nevýhodami zavádění, včetně těch, které vnímají pacienti.
Podle velkých skupin chorobných stavů
Používáme klasifikaci podle MKN 10, jako výchozí třídění podle kapitol MKN10, dále dle potřeby bude
možné používat specifičtější vymezení.
Podle konceptuálních typů
Jedná se o kategorii hlavního účelu (účelů), pro které je DP vytvářen. Zde je většinou použito více
typů (charakteristik) k jednomu DP. Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující hlavní
koncepty, které NRC přebírá:
• Diagnostika
• Léčení
• Rehabilitace (doléčování)
• Prevence
• Screening
• Vyhodnocování postupů (health technology assessment)
• Vyhodnocování rizik
• Vyhodnocování léčebné účinnosti
• Management
• Interní, nebo externí hodnocení výkonnosti (kvality)
Například Komplexní KDP nebo KS je vytvářen k naplnění většiny výše uvedených konceptů, protože
popisuje kromě vlastní diagnostiky a léčení také prevenci, následnou péči a může být použit pro
interní a externí hodnocení výkonnosti, ale i pro HTA, management a další koncepty.
Podle metody použité ke sběru a výběru
vědeckých důkazů
Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující metody výběru vědeckých důkazů, které
přebírá i NRC:
Klasifikace doporučených postupů a standardů, 12.10.2009
Stránka 10 z 14
Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Vývoje NSSZS a je majetkem Národního referenčního centra (NRC).
Použití krátkých výtahů je dovoleno za předpokladu úplného citování zdroje. Pro publikování většího objemu informací
z tohoto dokumentu je nutný písemný souhlas NRC, Vinohradská 112, 130 00 Praha 3. Všechna práva vyhrazena ©
2009 Národní referenční centrum.
Národní referenční centrum ©
• Hand-searches of Published Literature (Primary Sources)
• Hand-searches of Published Literature (Secondary Sources)
• Searches of Electronic Databases
• Searches of Patient Registry Data
• Searches of Unpublished Data
Podle metody použité k analýze a vyhodnocení
vědeckého důkazu
Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující varianty metody ověření, které přebírá i NRC:
• Decision Analysis
• Meta-Analysis
• Meta-Analysis of Individual Patient Data
• Meta-Analysis of Observational Trials
• Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials
• Meta-Analysis of Summarized Patient Data
• Review
• Review of Published Meta-Analyses
• Systematic Review
• Systematic Review with Evidence Tables
Podle metody používající dosažení kvality a sílu
vědeckých důkazů
Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující varianty metody ověření, které přebírá i NRC:
• Expert Consensus
• Expert Consensus (Committee)
• Expert Consensus (Delphi Method)
• Subjective Review
• Weighting According to a Rating Scheme (Scheme Given)
• Weighting According to a Rating Scheme (Scheme Not Given)
Podle metod 1a formulace doporučení
Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující varianty formulace doporučení, které přebírá i
NRC:
• Informal Expert Consensus
1
Validation is defined as "the results of any external review, comparison with guidelines from other groups or
clinical testing of guideline use" (Hayward RS, Wilson MC, Tunis SR, et al. More informative abstracts of articles
describing clinical practice guidelines, Ann Intern Med 1993 May 1;118[9]:731-7).
Klasifikace doporučených postupů a standardů, 12.10.2009
Stránka 11 z 14
Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Vývoje NSSZS a je majetkem Národního referenčního centra (NRC).
Použití krátkých výtahů je dovoleno za předpokladu úplného citování zdroje. Pro publikování většího objemu informací
z tohoto dokumentu je nutný písemný souhlas NRC, Vinohradská 112, 130 00 Praha 3. Všechna práva vyhrazena ©
2009 Národní referenční centrum.
Národní referenční centrum ©
• Expert Consensus
• Expert Consensus (Delphi Method)
• Expert Consensus (Nominal Group Technique)
• Expert Consensus (Consensus Development Conference)
• Balance Sheets
Podle metody validace DP
Metoda validace1 se zaměřuje na způsob vyhodnocení účinnosti doporučení použitých v DP. Podle
NGC Classification Scheme se jedná o následující hlavní koncepty, které přebírá i NRC:
• Klinická validace - pilotní testování (Pilot Testing)
• Klinická validace – experimentální implementační fáze (Trial Implementation Period)
• Porovnání s KDP nebo KS vytvořených jinými vývojovými skupinami
• Externí srovnávání (External Peer Review)
• Interní srovnávání (Internal Peer Review)
• Srovnávání (Peer Review)
Podle zvolených implementačních nástrojů
Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující hlavní koncepty:
• Audit kriterií (indikátorů)
• Grafická dokumentace, checklist, formuláře
• Klinický algoritmus
• Překlad do jiného jazyka
• Soubor určený ke stažení do PDA
• Stručné vydání doporučení pro lékaře
• Velmi stručné („kapesní“) vydání souhrnu doporučení
• Měření kvality
• Prezentace („Slide Presentation“)
• Podklady pro školení týmů poskytujících péči
• Sestava více nástrojů (Tool Kits)
• Nástěnný plakát (Wall Poster)
• Odborné zdroje informací
• Vydání koncipované jako zdroje informací pro pacienty
NRC používá ve svém projektu následující členění nástrojů implementace:
• Plné vydání DP ve formě dokumentu formátu PDF.
• Velmi stručné („kapesní“) vydání souhrnu doporučení.
• Klinický algoritmus (vypracovaný ve formě parametrizovaného vývojového diagramu), který
je také součástí plného vydání DP a je vytvářen nástrojem ORYX.
• Vydání koncipované jako zdroje informací pro pacienty v PDF formátu, které je také součástí
plného vydání DP.
Klasifikace doporučených postupů a standardů, 12.10.2009
Stránka 12 z 14
Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Vývoje NSSZS a je majetkem Národního referenčního centra (NRC).
Použití krátkých výtahů je dovoleno za předpokladu úplného citování zdroje. Pro publikování většího objemu informací
z tohoto dokumentu je nutný písemný souhlas NRC, Vinohradská 112, 130 00 Praha 3. Všechna práva vyhrazena ©
2009 Národní referenční centrum.
Národní referenční centrum ©
• Měření kvality – vazba mezi národními sadami standardů a ukazatelů.
Podle konceptů potřeby péče
Institute of Medicine (IOM) Care Need aplikuje do klasifikace DP následující primární klinické
koncepty, které přebírá i NRC:
• Péče na konci života (End of Life Care)
• Zlepšování stavu (Getting Better)
• Život s chorobou (Living with Illness)
• Udržování zdraví (Staying Healthy)
Podle domény výkonnosti péče
Institute of Medicine (IOM) Care Need aplikuje do klasifikace DP následující primární klinické
koncepty, které přebírá i NRC:
• Efektivita (Effectiveness)
• Orientace na pacienta (Patient Centeredness)
• Bezpečí (Safety)
• Včasnost, dostupnost v čase (Timeliness)
Podle předpokládaných uživatelů
Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující skupiny uživatelů, které NRC přebírá s určitou
modifikací uvedenou níže:
Zdravotničtí profesionálové:
• Zdravotní sestry, asistenti (Nurses, Advanced Practice Nurses, Physician Assistants)
• Lékaři (Physicians)
• Dentisté (Dentists)
• Dietologové (Dietitians)
• Pracovníci v laboratořích (Clinical Laboratory Personnel)
• Pracovníci záchranných systémů (Emergency Medical Technicians/Paramedics)
• Fyzioterapeutové (Physical Therapists)
• Farmakologové, lékárníci (Pharmacists)
• Patologové (Pathology Assistants)
• Pracovní lékaři (Occupational Therapists)
• Pneumologové (Respiratory Care Practitioners)
• Psychologové (Psychologists/Non-physician Behavioral Health Clinicians)
• Manažeři (Utilization Management)
• Ostatní zdravotničtí profesionálové (Podiatrists, Speech-Language Pathologists, Substance
Use Disorders Treatment Providers, Chiropractors, Optometrists, Allied Health Personnel)
Klasifikace doporučených postupů a standardů, 12.10.2009
Stránka 13 z 14
Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Vývoje NSSZS a je majetkem Národního referenčního centra (NRC).
Použití krátkých výtahů je dovoleno za předpokladu úplného citování zdroje. Pro publikování většího objemu informací
z tohoto dokumentu je nutný písemný souhlas NRC, Vinohradská 112, 130 00 Praha 3. Všechna práva vyhrazena ©
2009 Národní referenční centrum.
Národní referenční centrum ©
Instituce:
• Poskytovatelé péče - všeobecně (Health Care Providers)
• Nemocnice (Hospitals)
• Oddělení (instituce) veřejného zdraví (Public Health Departments)
• Zdravotní plány (Health Plans)
• Organizace řízené péče (Managed Care Organizations)
Ostatní:
• Pacienti (Patients)
• Studenti (Students)
• Sociální pracovníci (Social Workers)
Podle cílové skupiny populace
Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující skupiny cílové populace, které přebírá i NRC:
• Infant, Newborn (to 1 month)
• Infant (1 to 23 months)
• Child (2 to 12 years)
• Adolescent (13 to 18 years)
• Adult (19 to 44 years)
• Middle Age (45 to 64 years)
• Aged (65 to 79 years)
• Aged ( 80 and over)
• Male
• Female
Klasifikace doporučených postupů a standardů, 12.10.2009
Stránka 14 z 14
Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Vývoje NSSZS a je majetkem Národního referenčního centra (NRC).
Použití krátkých výtahů je dovoleno za předpokladu úplného citování zdroje. Pro publikování většího objemu informací
z tohoto dokumentu je nutný písemný souhlas NRC, Vinohradská 112, 130 00 Praha 3. Všechna práva vyhrazena ©
2009 Národní referenční centrum.

Podobné dokumenty

rezidence jeseniova rezidence jeseniova

rezidence jeseniova rezidence jeseniova Pro rodiny s dětmi stejně jako pro dvojice, které rodinu teprve plánují, je důležité mít na dosah mateřskou školu a možnost zaplnit dětem volný čas. Přímo v ulici Jeseniova sídlí tři mateřské školy...

Více

Výběr ukazatelů pro klinický doporučený postup

Výběr ukazatelů pro klinický doporučený postup Příloha 1 – Příklad výběru odkazů k problematice onkochirurgie..................................................... 12 Příloha 2 - Obecné odkazy na operační (chirurgickou) problematiku................

Více

Stáhnout v - i

Stáhnout v  - i a manipulace tím postupuje do dalšího levelu. Vznikají kuriozní fotopodvody, kdy retušéři přidávájí či odstraňují osoby a objekty do již existujích fotografii. Samozřejmě podle toho, jak byli daní ...

Více

Výroční zpráva UNIFY ČR za rok 2005

Výroční zpráva UNIFY ČR za rok 2005 V zá í se v Praze uskute nilo zasedání pracovní skupiny pro profesní otázky ER WCPT a v listopadu pak zasedání výkonného výboru Evropského regionu sv tové organizace fyzioterapeut (EC ER WCPT). Na ...

Více

Výživa v horolezectví

Výživa v horolezectví „Příjem přiměřeného množství kalorií a tekutin je přinejmenším stejně tak důležitý jako přísun kyslíku“ [1] Přestože tyto řádky napsal Pugh na základě poznatků z úspěšné expedice na Everest v roce ...

Více